สภาวิศวกร

สาขา : โยธา

วิชา : Hydraulic Engineering

เนื้อหาวิชา : 557 : Application of Fluid Mechanics principles to study and practice of hydraulic engineering
ข้อที่ 1 :
 • ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของความหนืด (Viscosity)
 • 1 : ความสามารถในการต้านแรงเฉื่อย
 • 2 : ความสามารถในการต้านแรงเฉือน
 • 3 : ความสามารถในการต้านแรงบิด
 • 4 : ความสามารถในการต้านแรงอัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 2 :
 • มิติของความเร่ง (Acceleration) คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :

 • 1 : 9.81
 • 2 : 6.81
 • 3 : 3.81
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 4 :
 • ในรูปเป็นแทงค์เปิดซึ่งด้านในมีน้ำและน้ำมัน ความดันที่ a มีค่าเท่าไร
 • 1 : 0.00 กิโลนิวตัน
 • 2 : 9.81 กิโลนิวตัน/ตร.เมตร
 • 3 : 7.85 กิโลนิวตัน/ตร.เมตร
 • 4 : 17.66 กิโลนิวตัน/ตร.เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • ในรูปเป็นแทงค์เปิดมีพื้นที่ก้นแทงค์ขนาด 2x2 ตร.เมตร และมีน้ำสูง 3 เมตร จงหาแรงดันที่ผนังแทงค์ ab และตำแหน่งของแรง
 • 1 : 78.48 กิโลนิวตัน และอยู่สูงจาก b 1.00 เมตร
 • 2 : 78.48 กิโลนิวตัน และอยู่สูงจาก b 0.83 เมตร
 • 3 : 39.24 กิโลนิวตัน และอยู่สูงจาก b 1.00 เมตร
 • 4 : 39.24 กิโลนิวตัน และอยู่สูงจาก b 0.67 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • แผ่น dab มีความกว้าง (ลึกเข้าไปในกระดาษ) 2.0 เมตร จงหาขนาดและทิศทางของแรงสุทธิในแนวดิ่งที่เกิดบนโค้ง ab อันเนื่องมาจากน้ำ โดย ab เป็น 1 ใน 4 ของวงกลม ซึ่งมีรัศมี 1.20 เมตร
 • 1 : 22.19 กิโลนิวตัน และมีทิศลง
 • 2 : 22.19 กิโลนิวตัน และมีทิศขึ้น
 • 3 : 53.15 กิโลนิวตัน และมีทิศลง
 • 4 : 53.15 กิโลนิวตัน และมีทิศขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 7 :
 • ในรูปเป็นทรงกระบอกตันรัศมี 2.0 เมตร ลอยอยู่ในน้ำ จงหาแรงย่อยในแนวราบที่กระทำต่อโค้ง ab อันเนื่องมาจากน้ำ (หาขนาดและตำแหน่ง) คิดต่อความยาว 1.0 เมตร
 • 1 : 8.42 กิโลนิวตันที่ 1 เมตรจากจุด a
 • 2 : 19.62 กิโลนิวตันที่ 4/3 เมตรจากจุด a
 • 3 : 30.82 กิโลนิวตันที่ 0.85 เมตรจากจุด a
 • 4 : 30.82 กิโลนิวตันที่ 1 เมตรจากจุด a
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :
 • แท่งเหล็กขนาด 1.0 x 1.0 x 0.5 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำหนัก 20 กิโลนิวตัน วางแนบสนิทอยู่บนพื้นก้นแทงค์ จงหาขนาดของแรง T เริ่มต้นที่ทำให้แท่งเหล็กลอยจากพื้นแทงค์
 • 1 : 15.10 กิโลนิวตัน
 • 2 : 20.00 กิโลนิวตัน
 • 3 : 24.91 กิโลนิวตัน
 • 4 : 39.62 กิโลนิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • แท่งเหล็กขนาด 1.0 x 1.0 x 0.5 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำหนัก 20 กิโลนิวตันอยู่ในตำแหน่งดังในรูป จงหาขนาดของแรง T
 • 1 : 15.09 กิโลนิวตัน
 • 2 : 20.00 กิโลนิวตัน
 • 3 : 24.91 กิโลนิวตัน
 • 4 : 39.62 กิโลนิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :
 • แทงค์เปิดบรรจุน้ำเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร่ง 4 เมตร/วินาที จงหาความดันที่จุด a อันเนื่องมาจากน้ำ กำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำ = 1000 kg/m 3
 • 1 : 12.62 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 2 : 27.62 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 3 : 19.62 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 4 : 8.00 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์วัดความดัน
 • 1 : โมโนมิเตอร์ (Monometer)
 • 2 : บาโรมิเตอร์ (Barometer)
 • 3 : พิโซมิเตอร์ (Piezometer)
 • 4 : มาโนมิเตอร์ (Manometer)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • หาแรงสุทธิทั้งหมดในแนวราบอันเนื่องมาจากน้ำที่กระทำต่อระนาบดิ่ง do ที่มีความกว้าง (ลึกเข้าไปในกระดาษ) 2 เมตร โดย ab เป็น 1 ใน 4 ของวงกลมซึ่งมีรัศมี 1.2 เมตร
 • 1 : 100.45 กิโลนิวตัน
 • 2 : 61.21 กิโลนิวตัน
 • 3 : 53.15 กิโลนิวตัน
 • 4 : 39.24 กิโลนิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • ถ้านำวัตถุทรงลูกบาศก์ขนาด 1x1x1 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำหนัก 4 กิโลนิวตัน มาใส่ลงในถังบรรจุน้ำ จงหาวัตถุจะลอยอยู่ในน้ำโดยมีส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำลึกเท่าไร
 • 1 : 0.21 เมตร
 • 2 : 0.41 เมตร
 • 3 : 0.61 เมตร
 • 4 : 0.81 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :
 • จงคำนวณหาอัตราการไหลในท่อซึ่งติดตั้งเวนจูรี่มิเตอร์ดังแสดงในรูปข้างล่าง กำหนดให้ของไหลเป็น ideal fluid และการไหลไม่มีการสูญเสียพลังงาน
 • 1 : 0.250 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.036 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 1.052 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 2.050 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • จงคำนวณหา ความลึกของน้ำ h ที่จะทำให้ประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 3 เมตรในรูป สามารถทรงตัวอยู่ได้พอดีโดยไม่หมุน
 • 1 : 0.77 เมตร
 • 2 : 3.67 เมตร
 • 3 : 4.50 เมตร
 • 4 : 9.00 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • ในรูปเป็นแทงค์เปิดกว้าง (ลึกเข้าไปในกระดาษ) 2 เมตร ด้านในมีน้ำและน้ำมัน (SG ของน้ำมัน = 0.8) จงหาแรงที่ผนังแทงค์ ab อันเนื่องมาจากน้ำ
 • 1 : 70.63 KN

 • 2 : 19.62 KN
 • 3 : 49.05 KN
 • 4 : 39.24 KN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :
 • จงคำนวณหาอัตราการไหลในท่อซึ่งติดตั้งเวนจูรี่มิเตอร์ดังแสดงในรูปข้างล่าง โดยกำหนดให้ของไหลเป็น ideal fluid และการไหลไม่มีการสูญเสีย
 • 1 : 0.433 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.031 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 0.055 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 0.009 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :

 • 1 : 0
 • 2 : 0.25
 • 3 : 0.50
 • 4 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • น้ำในถังรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตร ไหลออกจากช่องออริฟิซซึ่งติดตั้งอยู่ที่ก้นถัง ช่องออริฟิซดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. จงคำนวณหาความสูงเริ่มต้นของระดับน้ำในถังที่จะทำให้น้ำปริมาตร 2.8 ลบ.ม. ไหลระบายออกจากถังจนหมดภายในเวลา 395 วินาที กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลมีค่าเท่ากับ 0.60
 • 1 : 1.80 เมตร
 • 2 : 0.50 เมตร
 • 3 : 2.45 เมตร
 • 4 : 2.80 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :
 • ถ้าต้องการใช้แม่แรงไฮดรอลิค ดังรูป เพื่อยกของที่มีน้ำหนัก 100 kN ถ้าสามารถกดแม่แรงได้ 60 ครั้ง/นาที โดยมีช่วงระยะการกด 250 มม./ครั้ง จงหาว่าจะต้องใช้กำลัง (watts) เท่าใดเพื่อยกของดังกล่าว
 • 1 : 0
 • 2 : 500
 • 3 : 1,000
 • 4 : 1,500
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 • ถ้าปล่อยน้ำลงถังด้วยอัตราการไหล Q1 และให้มีการไหลออกจากถังด้วยอัตราการไหล Q2และ Q3 ดังแสดงในรูป โดยที่ Q1,Q2 และ Q3 มีค่ามากว่าศูนย์ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 : ถ้าอัตราการไหล Q1>Q2+Q3 ระดับน้ำในถังจะเพิ่มขึ้น และถือว่าเป็นการไหลแบบ steady flow
 • 2 : ถ้าอัตราการไหล Q1>Q2 ระดับน้ำในถังจะเพิ่มขึ้น และถือว่าเป็นการไหลแบบ unsteady flow
 • 3 : ถ้าอัตราการไหล Q1=Q2 ระดับน้ำในถังจะลดลง และถือว่าเป็นการไหลแบบ unsteady flow
 • 4 : ถ้าอัตราการไหล Q1=Q2+Q3 ระดับน้ำในถังจะคงที่ และถือว่าเป็นการไหลแบบ unsteady flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 22 :
 • ถังน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่ง มีน้ำมันซึ่งมีความหนาแน่น 900 กก./ลบ.เมตร ลอยอยู่เหนือ ผิวน้ำ ถ้ากำหนดว่าน้ำในถังลึก 2 เมตร และ น้ำมันลึก 1 เมตร จงหาแรงลัพธ์ของของเหลวที่กระทำกับผนังด้านข้างถัง (kN/m)
 • 1 : 4.4
 • 2 : 15.2
 • 3 : 19.6
 • 4 : 24.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • ถังน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่ง มีน้ำมันซึ่งมีความหนาแน่น 900 กก./ลบ.เมตร ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ถ้ากำหนดว่าน้ำในถังลึก 2 เมตร และ น้ำมันลึก 1 เมตร จงหาจุดที่แรงลัพธ์กระทำต่อผนังของถังน้ำอยู่ห่างเหนือก้นถังกี่เมตร
 • 1 : 0.78 เมตร
 • 2 : 0.88 เมตร
 • 3 : 1.00เมตร
 • 4 : 1.08 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • ประตูเรือสัญจรกว้าง 6 เมตร สูง 6 เมตร เมื่อปิดประตู บานประตูจะทำมุม 120 องศา ดังรูป ถ้าระดับน้ำหน้าบานประตูลึก 5 เมตร และระดับน้ำท้ายบานประตูลึก 3 เมตร บานประตูแต่ละบานมี Hinge 2 จุด อยู่ด้านบนและด้านล่างสุดของบาน จงหาแรงลัพธ์ของน้ำ (kN) ที่กระทำที่ Hinge ตัวบนและ Hinge ตัวล่าง
 • 1 : 102, 170
 • 2 : 99, 173
 • 3 : 96, 176
 • 4 : 93, 179
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 • จงหาอัตราการไหลของน้ำผ่านท่อ (Q) ดังรูป โดยกำหนดให้ของไหลเป็น ideal fluid และการไหลไม่มีการสูญเสีย โดยสมมุติว่า ความหนาแน่นของอากาศน้อยมาก
 • 1 : 0.6
 • 2 : 0.7
 • 3 : 0.8
 • 4 : 0.9
 • 5 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • จงหาอัตราการไหลของน้ำผ่านท่อไซฟอน (ลิตร/วินาที) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 cm ดังรูป
 • 1 : 155
 • 2 : 208
 • 3 : 259
 • 4 : 311
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • จงหาความดันที่จุด B (เมตร) ของท่อไซฟอน ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 cm ดังรูป
 • 1 : -6.2
 • 2 : -1.2
 • 3 : 1.2
 • 4 : 6.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • จากรูปโจทย์ จงหาระดับความสูง h ของปรอทในหลอดแก้ว ซึ่งมีมุมสัมผัส 40o และแรงตึงผิวของปรอท = 0.514 นิวตัน/เมตร
 • 1 : 4.8 มิลลิเมตร
 • 2 : 5.9 มิลลิเมตร
 • 3 : 6.8 มิลลิเมตร
 • 4 : 7.9 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 29 :
 • จงหาความสูงแคปปิลลารี่ของน้ำในหลอดแก้วรัศมี 1 มิลลิเมตร ตามรูป ถ้ามุมสัมผัสระหว่างน้ำและอากาศเท่ากับ 0 องศา และน้ำมีอุณหภูมิ 20o แรงตึงผิวของน้ำ = 0.0728 นิวตัน/เมตร
 • 1 : 9.8 มิลลิเมตร
 • 2 : 11.8 มิลลิเมตร
 • 3 : 14.8 มิลลิเมตร
 • 4 : 17.8 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • ถังปิดบรรจุน้ำที่อุณหภูมิ 20oC (น้ำหนักจำเพาะ = 9.79 KN/m3 ตามรูป ถ้าความดันสัมบูรณ์ที่จุด A เท่ากับ 98 กิโลปาสคาล จงหาความดันสัมบูรณ์ที่จุด B และถ้าคำนวณโดยไม่คิดน้ำหนักจำเพาะของอากาศ
 • 1 : 76.1 กิโลปาสคาล
 • 2 : 78.4 กิโลปาสคาล
 • 3 : 72.4 กิโลปาสคาล
 • 4 : 82.1 กิโลปาสคาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :
 • ถังบรรจุน้ำที่อุณหภูมิ 70°ฟ. (น้ำหนักจำเพาะ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต) ตามรูป ถ้าความดันที่จุด A เท่ากับ 2,900 ปอนด์/ตร.ฟุต จงหาความดันที่จุด B, คำนวณโดยไม่คิดน้ำหนักจำเพาะของอากาศ
 • 1 : 2,838 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 2 : 2,963 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 3 : 3,025 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 4 : 2,775 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • ถังบรรจุน้ำที่อุณหภูมิ 70°ฟ. (น้ำหนักจำเพาะ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต) ตามรูป ถ้าความดันที่จุด A เท่ากับ 2,900 ปอนด์/ตร.ฟุต จงหาความดันที่จุด D, คำนวณโดยไม่คิดน้ำหนักจำเพาะของอากาศ
 • 1 : 2,838 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 2 : 3,025 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 3 : 3,212 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 4 : 3,274 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • ถังบรรจุของเหลวที่อุณหภูมิ 20oC ตามรูป ถ้าความดันบรรยากาศเท่ากับ 101.03 กิโลปาสคาลและความดันสัมบูรณ์ที่ก้นถังเท่ากับ 231.3 กิโลปาสคาล จงหาความถ่วงจำเพาะของน้ำมันมะกอกโดยกำหนด น้ำมัน SAE 30 ถ.พ. = 0.89 และปรอท ถ.พ. = 13.6 (กำหนดให้น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 9.79 N/m3)
 • 1 : ถ.พ. = 1.39
 • 2 : ถ.พ. = 1.49
 • 3 : ถ.พ. = 1.59
 • 4 : ถ.พ. = 1.69
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :
 • จงหาความดันที่จุด B ในรูป โดยไม่คิดน้ำหนักจำเพาะของอากาศ (น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต)
 • 1 : 125 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 2 : -125 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 3 : 250 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 4 : -250 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • จงหาความดันที่จุด D ในรูป โดยไม่คิดน้ำหนักจำเพาะของอากาศ (น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต)
 • 1 : -500 ปอนด์/ตร.ฟุต

 • 2 : -624 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 3 : 0 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 4 : -250 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :
 • ท่อบรรจุน้ำมันตามรูป จงหาความดันที่จุด A เป็นเมตรของน้ำ
 • 1 : -2.38 เมตรของน้ำ
 • 2 : -2.80 เมตรของน้ำ
 • 3 : -3.29 เมตรของน้ำ
 • 4 : -3.87 เมตรของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :
 • จงหาความดันในหน่วยกิโลปาสคาลที่จุด A ตามรูป ไม่คิดน้ำหนักของอากาศ
 • 1 : 7.8 กิโลปาสคาล
 • 2 : -7.8 กิโลปาสคาล
 • 3 : 3.9 กิโลปาสคาล
 • 4 : -3.9 กิโลปาสคาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 38 :
 • ของเหลวชนิดหนึ่งมีปริมาตร 0.80 ลบ.ม. หนัก 7500 N จงคำนวณหา น้ำหนักจำเพาะ ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ และ ปริมาตรจำเพาะ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :
 • จงหาความดันในหน่วยกิโลปาสคาลที่จุด D ไม่คิดน้ำหนักของอากาศ
 • 1 : 4.9 กิโลปาสคาล
 • 2 : 13.7 กิโลปาสคาล
 • 3 : 18.4 กิโลปาสคาล
 • 4 : 21.6 กิโลปาสคาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • น้ำมันที่ความถ่วงจำเพาะ 0.75 ไหลผ่านหัวฉีด ซึ่งมีมานอมิเตอร์ที่บรรจุปรอทต่อเชื่อมอยู่ตามรูป ถ้าความดันที่จุด A วัดได้ 20.0 ปอนด์/ตร.นิ้ว จงหาระดับแตกต่างของปรอทในมานอมิเตอร์ โดยที่ปรอท(ถ.พ. = 13.6 , น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต)
 • 1 : 2.75 ฟุต
 • 2 : 3.75 ฟุต
 • 3 : 4.25 ฟุต
 • 4 : 4.50 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ท่ออยู่ในแนวดิ่งหรือมีมานอมิเตอร์ติดอยู่ตามรูป จงหาความดันของน้ำมันที่จุด A (กำหนดให้น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต)
 • 1 : 2.05 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 2 : 2.45 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 3 : 3.05 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 4 : 4.15 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • ถังบรรจุของไหล 2 ชนิด และมีมานอมิเตอร์ติดอยู่ตามรูป จงหาค่าแตกต่างของระดับปรอทในมานอมิเตอร์
 • 1 : 0.422 เมตร
 • 2 : 0.487 เมตร
 • 3 : 0.582 เมตร
 • 4 : 0.627 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • ถ้าของเหลวในมานอมิเตอร์ตามรูป คือน้ำมัน (ถ.พ. = 0.83) และความดันที่จุด A ต่ำกว่าความดันบรรยายกาศ เท่ากับ 39 กิโลปาสคาล (สูญญากาศ) จงหาระดับแตกต่างของของเหลวในมานอมิเตอร์
 • 1 : 4.8 เมตร
 • 2 : 6.2 เมตร
 • 3 : 7.2 เมตร
 • 4 : 7.8 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 • ตามรูป ถ้าของเหลวคือน้ำ ระยะ h เท่ากับ 9 นิ้ว และบารอมิเตอร์อ่านค่า 29.8 นิ้วของปรอทจงหาความดันสัมบูรณ์ที่จุด A ในหน่วยฟุตของน้ำ
 • 1 : 20 ฟุตของน้ำ(ความดันสัมบูรณ์)
 • 2 : 25 ฟุตของน้ำ(ความดันสัมบูรณ์)
 • 3 : 33 ฟุตของน้ำ(ความดันสัมบูรณ์)
 • 4 : 38 ฟุตของน้ำ(ความดันสัมบูรณ์)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • ถังบรรจุของไหลที่อุณหภูมิ 20oC ตามรูปมาตราวัดที่ A อ่านค่า 290 กิโลปาสคาล(สัมบูรณ์) จงหาระยะ h (ถ.พ.ปรอท = 13.6)
 • 1 : 2.2 เมตร
 • 2 : 3.8 เมตร
 • 3 : 4.4 เมตร
 • 4 : 5.2 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • ถังบรรจุของไหลที่อุณหภูมิ 20oC ตามรูป มาตราวัดความดันที่ A อ่านค่า 290 กิโลปาสคาล(สัมบูรณ์) มาตราวัดความดันที่ B จะอ่านค่าเท่าใด (ปรอท ถ.พ.= 13.6)
 • 1 : 204 กิโลปาสคาล
 • 2 : 160 กิโลปาสคาล
 • 3 : 184 กิโลปาสคาล
 • 4 : 197 กิโลปาสคาล 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • มานอมิเตอร์ต่อกับท่อตามรูป จงหาความดันที่จุด A (น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต)
 • 1 : 840 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 2 : 957 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 3 : 1014 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 4 : 1148 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 48 :
 • จงหาค่าแตกต่างของความดันระหว่างจุด A และ B ของมาตราวัดความดันสัมพัทธ์ ตามรูป (น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต)
 • 1 : 801 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 2 : 906 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 3 : 1,144 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 4 : 1,228 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 49 :
 • หลอดแก้วรูปตัวยู ปลายเปิดทั้งสองด้าน บรรจุน้ำและน้ำมันตามรูป จงหาความถ่วงจำเพาะของน้ำมัน
 • 1 : 0.79
 • 2 : 0.81
 • 3 : 0.86
 • 4 : 0.94
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • มานอมิเตอร์ต่อกับท่อเพื่อใช้วัดความดัน ตามรูปจงหาความดันที่จุด A (น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต)
 • 1 : 240 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 2 : 261 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 3 : 289 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 4 : 331 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 • ตามรูป จงหาน้ำหนักของลูกสูบ ถ้ามาตราวัดความดันอ่านค่า 70 กิโลปาสคาล
 • 1 : 50.4 กิโลนิวตัน
 • 2 : 61.6 กิโลนิวตัน
 • 3 : 78.4 กิโลนิวตัน
 • 4 : 88.9 กิโลนิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :
 • จงหาผลต่างความดันระหว่างจุด A และ B ภายในท่อที่ต่อกับมาตราวัดความดันสัมพัทธ์ (น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต) ตามรูป
 • 1 : 212 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 2 : 244 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 3 : 264 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 4 : 289 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 53 :
 • จงหาผลต่างของความดันระหว่างจุด A และ B ภายในท่อที่ต่อกับมาตราวัดความดันสัมพัทธ์ ตามรูป (น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต)
 • 1 : 212 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 2 : 244 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 3 : 264 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • 4 : 289 ปอนด์/ตร.ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 :
 • มาตราวัดความดันต่อกับท่อบรรจุน้ำมันที่วางอยู่ในแนวนอนตามรูป ถ้าความดันที่จุด A เท่ากับ 10 ปอนด์/ตร.นิ้ว จงหาระดับแตกต่างของปรอทในมาตราวัดความดัน(ระยะ y)
 • 1 : 24.4 นิ้ว
 • 2 : 36.1 นิ้ว
 • 3 : 44.4 นิ้ว
 • 4 : 48.9 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :
 • ทำไมน้ำมันลอยน้ำได้
 • 1 : น้ำมันมีความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ
 • 2 : น้ำมันมีน้ำหนักจำเพาะมากกว่าน้ำ
 • 3 : น้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ
 • 4 : น้ำมันมีปริมาตรจำเพาะน้อยกว่าน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 56 :
 • ท่อตั้งในแนวดิ่งและต่อกับมาตราวัดความดันตามรูป ถ้าไม่มีการไหลภายในท่อ จงหาความดันที่มาตราวัดในหน่วยปอนด์/ตร.นิ้ว (น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 62.4 ปอนด์/ลบ.ฟุต)
 • 1 : 4.11 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 2 : 4.89 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 3 : 5.16 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 4 : 6.14 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 • มาตรวัดความดันต่อกับท่อที่ตั้งอยู่แนวดิ่ง ตามรูป จงหาผลต่างของความดันระหว่างจุด A และ B
 • 1 : 8.8 ปอนด์/ตารางนิ้ว
 • 2 : 9.8 ปอนด์/ตารางนิ้ว
 • 3 : 11.1 ปอนด์/ตารางนิ้ว
 • 4 : 13.1 ปอนด์/ตารางนิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • บานประตู AB ในรูป กว้าง 4 ฟุต จะเปิดให้น้ำสะอาดไหลออกได้ถ้าระดับน้ำทะเลลดลง จุดหมุน A อยู่สูงกว่าระดับผิวน้ำสะอาด 3 ฟุต จงหาความลึก (h) ของน้ำทะเลที่ทำให้ประตูเปิด ไม่คิดน้ำหนักบานประตู
 • 1 : 8.8 ฟุต
 • 2 : 9.8 ฟุต
 • 3 : 10.4 ฟุต
 • 4 : 11.8 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • จงหาขนาดและตำแหน่งของแรงในแนวราบต่อความยาว 1 ฟุต ที่น้ำกระทำต่อผิวโค้ง AB ตามรูป
 • 1 : 823 ปอนด์
 • 2 : 1,123 ปอนด์
 • 3 : 1,311 ปอนด์
 • 4 : 1,624 ปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • จงหาขนาดและตำแหน่งของแรงในแนวดิ่งต่อความยาว 1 ฟุต ที่น้ำกระทำต่อผิวโค้ง AB ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงกลม ตามรูป
 • 1 : 1,614 ปอนด์
 • 2 : 1,694 ปอนด์
 • 3 : 1,764 ปอนด์
 • 4 : 1,814 ปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 :
 • วัตถุรูปปริซึม หนา 8 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว เมื่อนำไปถ่วงในน้ำที่ความลึก 20 นิ้ว จะมีน้ำหนัก 11 ปอนด์ จงหาน้ำหนักเมื่อชั่งในอากาศ
 • 1 : 37 ปอนด์
 • 2 : 42 ปอนด์
 • 3 : 48 ปอนด์
 • 4 : 54 ปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 62 :
 • วัตถุรูปปริซึม หนา 8 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว เมื่อนำไปถ่วงในน้ำที่ความลึก 20 นิ้ว จะมีน้ำหนัก 11 ปอนด์ จงหาความถ่วงจำเพาะของวัตถุ
 • 1 : 1.1
 • 2 : 1.3
 • 3 : 1.6
 • 4 : 1.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 63 :
 • ไฮโดรมิเตอร์หนัก 0.00485 ปอนด์ มีก้านยึดด้านบนเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.11 นิ้วเมื่อนำไปลอยในน้ำมันที่มีความถ่วงจำเพาะ 0.78 จงหาว่าก้านยึดจะจมลึกกว่าเมื่อลอยอยู่ในแอลกอฮอล์(ถ.พ. 0.821) เท่าใด
 • 1 : 0.48 นิ้ว
 • 2 : 0.55 นิ้ว
 • 3 : 0.74 นิ้ว
 • 4 : 0.90 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 :
 • ท่อนไม้ขนาด 3x3 ตารางนิ้ว และยาว 5 ฟุต มีความถ่วงจำเพาะ 0.651 ที่ปลายด้านหนึ่งผูกติดกับตะกั่วที่มีน้ำหนักจำเพาะ 700 ปอนด์/ลบ.ฟุต ถ้าต้องการให้ท่อนไม้ลอยเหนือน้ำ 1 ฟุต จงหาน้ำหนักตะกั่ว
 • 1 : 2.11 ปอนด์
 • 2 : 2.59 ปอนด์
 • 3 : 2.94 ปอนด์
 • 4 : 3.19 ปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • ท่อนไม้ขนาด 3x3 ตารางนิ้ว และยาว 5 ฟุต มีความถ่วงจำเพาะ 0.651 ที่ปลายด้านหนึ่งผูกติดกับตะกั่วที่มีน้ำหนักจำเพาะ 700 ปอนด์/ลบ.ฟุต ถ้าต้องการให้ท่อนไม้ลอยเหนือน้ำ 1 ฟุต จงหาน้ำหนักตะกั่ว
 • 1 : 2.11 ปอนด์
 • 2 : 2.59 ปอนด์
 • 3 : 2.94 ปอนด์
 • 4 : 3.19 ปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • จงหาอัตราส่วนของปริมาตรของโลหะที่มีความถ่วงจำเพาะ 7.25 เมื่อนำไปลอยในภาชนะที่บรรจุปรอท (ถ.พ. = 13.6) โดยต้องการทราบอัตราส่วนของปริมาตรของโลหะที่ลอยอยู่เหนือปรอทต่อปริมาตรโลหะทั้งก้อน
 • 1 : 0.725

 • 2 : 0.814
 • 3 : 0.467
 • 4 : 0.533
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 67 :
 • กล่องรูปสี่เหลี่ยวผืนผ้าขนาด 25x10 ตารางฟุต ลึก 12 ฟุต และหนัก 80,000 ปอนด์ ปลายด้านบนเปิด เมื่อนำไปปล่อยลงในน้ำสะอาด จงหาว่า กล่องจะจมลึกเท่าใด
 • 1 : 4.13 ฟุต
 • 2 : 5.13 ฟุต
 • 3 : 6.14 ฟุต
 • 4 : 10.14 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 68 :
 • จงหาน้ำหนักของกระป๋องน้ำที่ลอยในน้ำตามรูป
 • 1 : 2.40 นิวตัน
 • 2 : 2.84 นิวตัน
 • 3 : 3.44 นิวตัน
 • 4 : 3.68 นิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 • กล่องเหล็ก (ถ.พ. 7.85) ลอยอยู่ที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำและปรอท ตามรูปจงหาอัตราส่วนของระยะ a และ b โดยที่ปรอท (ถ.พ. 13.6)
 • 1 : a/b = 0.644
 • 2 : a/b = 0.711
 • 3 : a/b = 0.815
 • 4 : a/b = 0.839
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • ตามรูป น้ำไหลจากจุด A ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเท่ากับ 12 นิ้ว ไปยังจุด B ซึ่งท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ด้วยอัตรการไหล 13.2 ลบ.ฟุต/วินาที ความดันที่จุด A เท่ากับ 22.1 ฟุต ไม่คิดการสูญเสียพลังงาน จงหาเฮดความดันที่จุด B
 • 1 : 9.8 ฟุตของนิ้ว
 • 2 : 11.2 ฟุตของนิ้ว
 • 3 : 14.1 ฟุตของนิ้ว
 • 4 : 15.4 ฟุตของนิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :

 • 1 : 1.40 ลบ.ฟุต/นาที
 • 2 : 1.84 ลบ.ฟุต/นาที
 • 3 : 2.42 ลบ.ฟุต/นาที
 • 4 : 2.80 ลบ.ฟุต/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • น้ำไหลผ่านทางน้ำเปิดที่มีความลึก 2 เมตรด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาที ตามรูปผ่านทางน้ำที่มีความลาดชันลงสู่ทางน้ำอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีความลึก 1 เมตร ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที สมมุติไม่มีการสูญเสียพลังงาน จงหาผลต่างของระดับพื้นทางน้ำทั้งสองแห่ง สมมติให้ความเร็วเป็นแบบสม่ำเสมอตลอดทั้งหน้าตัด และการกระจายความดันเป็นแบบสถิตย์
 • 1 : 2.44 เมตร
 • 2 : 2.99 เมตร
 • 3 : 3.64 เมตร
 • 4 : 4.14 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :
 • หินหนัก 105 ปอนด์เมื่อชั่งในอากาศ และหนัก 67 ปอนด์เมื่อจมในน้ำ จงหาความถ่วงจำเพาะของหินก้อนนี้
 • 1 : 2.44
 • 2 : 2.52
 • 3 : 2.76
 • 4 : 2.94
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • โลหะรูปร่างประหลาดหนัก 300 นิวตันเมื่อชั่งในอากาศ และเมื่อจมในน้ำ มีน้ำหนัก 232.5 นิวตัน จงหาปริมาตรของโลหะ
 • 1 : 0.00448 ลบ.เมตร
 • 2 : 0.00549 ลบ.เมตร
 • 3 : 0.00614 ลบ.เมตร
 • 4 : 0.00689 ลบ.เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • ถ้าต้องการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ A ไปยังอ่างเก็บน้ำ B ซึ่งมีค่าระดับต่างกัน ต้องการให้ H คงที่ตลอดการไหล ผ่านท่อส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D และความยาวท่อ L ส่งน้ำด้วยอัตราการไหล Q ถ้าต้องการส่งน้ำให้ได้อัตราการไหลมากกว่าเดิม จะต้องทำอย่างไร ถ้าให้ใช้ท่อชนิดเดิม และค่าระดับต่างกัน H คงที่เท่าเดิม
 • 1 : ลดขนาดท่อลงน้ำจะได้ไหลเร็วขึ้น
 • 2 : เอียงท่อให้ลาดชันมากขึ้น
 • 3 : เพิ่มขนาดท่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
 • 4 : ตอบไม่ได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอโดยเฉพาะความดันในเส้นท่อไม่มี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • จงหาความสูงของลำน้ำจากหัวฉีดดับเพลิงฉีดน้ำด้วยความเร็วที่ปลายหัวฉีด 30 เมตร/วินาที ด้วยอัตราการไหล 0.236 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ฉีดน้ำทำมุม 45 องศากับแนวราบ ห่างจากอาคารระยะ 12 เมตร จงหาความสูงของลำน้ำจากหัวฉีดถึงอาคาร
 • 1 : 10.4 ม.
 • 2 : 12.0 ม.
 • 3 : 13.6 ม.
 • 4 : 15.4 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • จงหาอัตราการไหลผ่าน Orifice ถ้าความดัน p1 = 200 kPa ความดัน p2 = 160 kPa ท่อขนาด 80 มม. Orifice ขนาดช่องเปิด 40 มม. ท่อขนาด 80 มม. CD = 0.70 (CD = อัตราส่วนอัตราการไหลจริง ต่ออัตราการไหลตามทฤษฎี)
 • 1 : 0.012 ลบม./วินาที
 • 2 : 0.023 ลบม./วินาที
 • 3 : 0.035 ลบม./วินาที
 • 4 : 0.046 ลบม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :
 • น้ำไหลผ่านท่อที่มีขนาด 200 มิลลิเมตร ด้วยความเร็ว 2 เมตรต่อวินาที ที่หน้าตัดที่ 1 และ 2 มี Piezometer วัดความดันดังแสดงในรูป จงคำนวณหาค่าการสูญเสียพลังงาน
 • 1 : 0.2 ม.
 • 2 : 0.3 ม. 

 • 3 : ตอบไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลของความขรุขระท่อ
 • 4 : 0.1 ม.
 • 5 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 79 :
 • Pitot Static tube เป็นเครื่องมือวัดความเร็ว ดังแสดงในรูป ความดันที่วัดได้จาก Piezometer มีค่าเท่ากับ P และความดันจากเครื่องมือ Pitot tube มีค่าเท่ากับ PS จงหาสมการที่ใช้สำหรับหาค่าความเร็วจากเครื่องมือ โดยที่เครื่องมือนี้มีค่าสัมประสิทธิ์ความเร็วเท่ากับ CI
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • ถ้า H=3.0 เมตร ขนาดปลายท่อ D=0.10 เมตร จงหาเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดของ Venturimeter เพื่อไม่ให้น้ำกลายเป็นไอ กำหนดให้ ความดันของบรรยากาศเท่ากับน้ำสูง 10 เมตร ความดันไอของน้ำเท่ากับน้ำสูง 1.50 เมตร กำหนดให้การไหลไม่มีการสูญเสีย
 • 1 : 50 มม.
 • 2 : 55 มม.
 • 3 : 71 มม.
 • 4 : 75 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :
 • จงหาอัตราการไหลผ่านท่อระบายน้ำขนาด 40 ซม. ยาว 40 เมตร มีระดับท่อ –1.60 เมตร ที่อยู่ระหว่าง Manhole 2 ตัว ถ้า Friction factor = .018 ความลาดเอียงของระดับท่อ = 0.001 ระดับน้ำของ Manhole ตัวแรก = - 0.20 เมตร ระดับน้ำของ Manhole ตัวที่ 2 = - 0.28 เมตร ( ไม่คิด Minor loss) หน่วย ลบ.ม./วินาที
 • 1 : 0 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.12 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 0.18 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 0.22 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :
 • จงหา Bending Moment ที่ฐานท่อสูบน้ำบาดาล (จุด A) ดังรูป ถ้ากำหนดให้มวลของท่อและน้ำในท่อเท่ากับ 12 กก./เมตร
 • 1 : 77 N-m
 • 2 : 79 N-m
 • 3 : 81 N-m
 • 4 : 83 N-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 83 :
 • หัว Sprinkler สำหรับให้น้ำหญ้า ดังรูป ถ้าปรับให้น้ำไหลเข้าสู่หัว Sprinkler ด้วยอัตรา 900 ลิตร/ชม. จงคำนวณหา Torque ที่จะยึด หัว Sprinkler ไม่ให้หมุน
 • 1 : 0.10 N-m
 • 2 : 0.15 N-m
 • 3 : 0.20 N-m
 • 4 : 0.25 N-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :
 • หัว Sprinkler สำหรับให้น้ำหญ้า ดังรูป ถ้าปรับให้น้ำไหลเข้าสู่หัว Sprinkler ด้วยอัตรา 900 ลิตร/ชม. จงหาว่าหัว Sprinkler จะหมุนด้วยความเร็วรอบ (rpm) เท่าไร
 • 1 : 242
 • 2 : 244
 • 3 : 246
 • 4 : 248
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 85 :
 • ห้ว Sprinkler แบบ 3 ขา ดังรูป ถ้าปรับให้น้ำไหลเข้าสู่หัว Sprinkler ด้วยอัตรา 3 ลบ.เมตร/ชม. จงหาว่าหัว Sprinkler จะหมุนด้วยความเร็วรอบ (rpm) เท่าไร
 • 1 : 180
 • 2 : 190
 • 3 : 195
 • 4 : 200
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มม. เพื่อไซฟอนน้ำออกจากถัง ดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำ (ลิตร/ชม.) ถ้า H เท่ากับ 1 เมตร
 • 1 : 7
 • 2 : 8
 • 3 : 9
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 :
 • ถ้าพิจารณาของการไหลผ่านท่อแล้วค่าความหนืดซึ่งเป็นคุณสมบัติของของเหลว ที่มีผลต่อแรงในข้อใดมากที่สุด
 • 1 : Gravity Force
 • 2 : Pressure Force
 • 3 : Friction Force
 • 4 : Surface Tension Force
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 88 :
 • น้ำไหลผ่านท่อด้วยอัตราการไหล 60 ลิตร/วินาที โดยที่ของเหลวมีค่าความหนืดจลนศาสตร์ 1x10-6 เมตร2/วินาที ถ้าต้องการให้เกิดการไหลแบบราบเรียบ (steady flow) จะต้องใช้ท่อขนาดไม่เกินเท่าไร
 • 1 : 40 มม.
 • 2 : 80 มม.
 • 3 : 120 มม.
 • 4 : 160 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :
 • จงแรเงาแรงที่กระทำต่อพื้นที่ผิวโค้งในแนวดิ่งรูปตัว S ดังแสดงในรูป พร้อมทั้งบอกทิศทางของแรงด้วย
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 90 :
 • ทางเข้าท่อข้อใดต่อไปนี้มีค่าการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • ถังเก็บน้ำพื้นที่หน้าตัดรูปสี่เหลียมผืนผ้ามีขนาด กว้าง 1.0 เมตร ยาว 2.0 เมตร และสูง 3.0 เมตร ถ้าปล่อยน้ำเข้าถังด้วยอัตราการไหลคงที่ 0.1 ลบ.ม./วินาที ดังแสดงในรูป น้ำจะเต็มถังภายในกี่วินาที
 • 1 : 20 วินาที
 • 2 : 30 วินาที
 • 3 : 60 วินาที
 • 4 : 90 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • หากนำแก้วใบหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 cm สูง 10 cm ไปลอยในน้ำ ถ้าแก้วจมในน้ำ 7 cm จงหาน้ำหนักของแก้วใบนี้ กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1000 kg/m3
 • 1 : 2.640 N
 • 2 : 1.926 N
 • 3 : 1.767 N
 • 4 : 1.348 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :
 • ถังน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 m ยาว 14 m บรรจุน้ำสูง 6 m จงคำนวณหาแรงดันที่กระทำต่อผนังด้านข้างของถังด้าน 5 m กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 996 kg/m3
 • 1 : 8.810*105 N
 • 2 : 8.794*105 N
 • 3 : 17.620*105 N
 • 4 : 17.587*105 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 :
 • จงหาความถ่วงจำเพาะของของเหลวชนิดหนึ่ง เมื่อวัดความดันของของเหลวที่ระดับความลึก 4 m. จากผิวของของเหลวมีค่าเท่ากับ 12 N/cm2 กำหนดให้ g = 9.81 m/s2 และ ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 4oC มีค่าเท่ากับ 1000 kg/m3
 • 1 : 3.06
 • 2 : 3.54
 • 3 : 3.90
 • 4 : 3.40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • ถังน้ำรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2 เมตร ถูกแขวนไว้ในแนวดิ่ง ถ้าน้ำที่อยู่ในถังมีความสูง 1 m จงหาแรงกระทำที่ฐานถัง กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 992 kg/m3
 • 1 : 30143.18 N
 • 2 : 30572.47 N
 • 3 : 30819.02 N
 • 4 : 31164.60 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 96 :
 • ถ้าความดันบรรยากาศมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 101.325 kPa ความดันบรรยากาศที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งมีค่า 96.5 kPa จงหาความดันสมบูรณ์ (absolute pressure) ที่ทำให้ความดันมาตร (gauge pressure) มีค่าเท่ากับ 22 kPa
 • 1 : 121.325 kPa
 • 2 : 89.325 kPa
 • 3 : 76.5 kPa
 • 4 : 118.5 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 0.4 cm ถูกจุ่มลงไปในปรอท โดยมุมที่ผิวปรอททำกับท่อที่อยู่ในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับ 120o จงหาแรงตึงผิวของปรอท กำหนดให้ h = 2 mm
 • 1 : 0.546 N/m
 • 2 : 0.532 N/m
 • 3 : 0.425 N/m
 • 4 : 0.378 N/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • Plate รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1.25 m.*2.4 m. ถูกจุ่มลงในของเหลวที่มีน้ำหนักจำเพาะเท่ากับ 10050 N/m3 โดยด้านที่ยาว 1.25 m. อยู่ในแนวราบและสัมผัสกับผิวน้ำ ถ้าระนาบของ Plate ทำมุม 60 o กับแนวราบ จงหาค่าแรงดันบนระนาบของ Plate ดังกล่าว
 • 1 : 31.33 kN
 • 2 : 62.66 k N
 • 3 : 26.00 kN
 • 4 : 102.45 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :
 • จงหาขนาดและตำแหน่งของแรงดันน้ำที่กระทำต่อวัตถุแผ่นเรียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 2.5 m. สูง 3 m. ดังรูป
 • 1 : แรงขนาด 110.36 kN กระทำที่ระยะ 1.5 m จากผิวน้ำ
 • 2 : แรงขนาด 110.36 kN กระทำที่ระยะ 2 m จากผิวน้ำ
 • 3 : แรงขนาด 220.73 kN กระทำที่ระยะ 1.5 m จากผิวน้ำ
 • 4 : แรงขนาด 220.73 kN กระทำที่ระยะ 2 m จากผิวน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • แรง (F) ในหน่วยนิวตัน (N) มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 25
 • 2 : 8.9
 • 3 : 2.5
 • 4 : 1.5
 • 5 : 0.36
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • ค่าความดัน P ในหน่วย kPa มีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 51.3
 • 2 : 48.0
 • 3 : 45.2
 • 4 : 40.0
 • 5 : 37.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 102 :
 • ความดันในหน่วย kPa ที่มีค่าเท่ากับ 600 มม.ของปรอท ( s.g. = 13.6) คือ
 • 1 : 100.0
 • 2 : 95.2
 • 3 : 80.0
 • 4 : 55.2
 • 5 : 51.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 103 :
 • จงหาแรง P น้อยที่สุด ที่ทำให้ประตูขนาดความกว้าง 5 ม. ปิด ดังรูป
 • 1 : 52525 N
 • 2 : 105050 N
 • 3 : 73575 N
 • 4 : 147150 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 104 :
 • จงหาค่าความดันที่ต่างกันระหว่างจุดที่ 1 และจุดที่ 2 หาก ค่า specific weight ของอากาศมีค่าน้อยมาก ดังรูป
 • 1 : 45.7 kPa
 • 2 : 25.2 kPa
 • 3 : 47.4 kPa
 • 4 : 125.5 kPa
 • 5 : 56.3 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 105 :
 • ไฮโดรมิเตอร์หนัก 40 N มีพื้นที่ก้าน 0.80 ตร.ซม. จงหาความแตกต่างความสูงของก้านไฮโดรมิเตอร์ ถ้าแช่ในของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะ 1.10 ในตอนแรกดังรูป (a) และหลังจากนั้นดังรูป (b) นำไปแช่ในของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะ 1.20
 • 1 : 3.86 ซม.
 • 2 : 4.25 ซม.
 • 3 : 4.63 ซม.
 • 4 : 5.10 ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :
 • จากสมการ Hydraulic jump ของการไหลในทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ; y2=0.5y1[(1+8Fr2)0.5-1] สมการการไหลใดที่ใช้ในการหาค่าความสัมพันธ์
 • 1 : สมการพลังงานการไหล และสมการการไหลต่อเนื่อง
 • 2 : สมการโมเมนตัมเชิงเส้น และสมการการไหลต่อเนื่อง
 • 3 : สมการโมเมนตัมเชิงเส้น และสมการการไหลต่อเนื่อง และสมการพลังงานการไหล
 • 4 : สมการโมเมนต์ของโมเมนตัม สมการการไหลต่อเนื่อง และสมการพลังงานการไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • จงหาโมเมนต์เนื่องจากแรงดันน้ำของประตูน้ำรูปส่วนโค้งวงกลมกว้าง 10 เมตร เมื่อ take moment ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม(จุด O) ดังรูปถ้าวงกลมมีรัศมี r เมตร น้ำลึก HO เมตร กำหนดให้น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 1 ตัน/ลบ.ม.
 • 1 : 0 ตัน - เมตร
 • 2 : 5Ho2 ตัน - เมตร
 • 3 : 5rHo2 ตัน - เมตร
 • 4 : 2/3rHo3 ตัน-เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • Pitot tube วัดความเร็วของการไหลในทางน้ำเปิดที่ลึกจากผิวน้ำ (y1) 0.05 เมตร น้ำในหลอดสูงจากระดับน้ำ (h) 0.04 เมตร จงหาความเร็วของการไหล โดยไม่คิดผลของแรงตึงผิว (ค่าโดยประมาณ)
 • 1 : 0.6 เมตร/วินาที
 • 2 : 0.7 เมตร/วินาที
 • 3 : 0.9 เมตร/วินาที
 • 4 : 1.2 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 109 :
 • ผลการสำรวจเพื่อการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณห่างจากชายหาดแม่พิมพ์ 100 เมตร พบระดับwater table(น้ำจืด) อยู่ที่ +3.0 m สูงจากระดับน้ำทะเล(เมื่อระดับน้ำขึ้นสูงสุด) ดังนั้นความลึกที่ลึกสุดที่จะสูบน้ำจืดขึ้นมาใช้ได้จะอยู่ที่ระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเล(เมื่อระดับน้ำขึ้นสูงสุด) เท่าใด(กำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำ คือ 1 กรัม/ลบ.ซม. ,ความหนาแน่นของน้ำทะเล คือ 1.025 กรัม/ลบ.ซม.)
 • 1 : 80 m
 • 2 : 100 m
 • 3 : 120 m
 • 4 : 140 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 m มีน้ำไหลผ่านสูงสุด 0.5 ลบ.ม./วินาที เมื่อนำ Venturi meter มาติดตั้งจะวัด pressure head ได้ 10 m (ของน้ำ) ถ้าไม่ต้องการให้ pressure head เกิดค่าติดลบ เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอคอดของ Venturi meter จะมีค่าน้อยที่สุดเท่าใด (กำหนดให้ Cd = 1.12 , g = 9.81 m/s2)
 • 1 : 0.15 m
 • 2 : 0.20 m
 • 3 : 0.25 m
 • 4 : 0.30 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • Tank ใส่น้ำรูปร่าง Cylinder มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 m มีช่องเปิด Orifice 2 ช่องขนาดเท่ากัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 m โดยติดตั้งตรงกันข้ามและต่างระดับกัน ช่องล่างอยู่ที่ระดับ 0.50 m ส่วนช่องบนที่ระดับ 3.5 m (วัดจากกึ่งกลางช่องถึงระดับก้น Tank ) ถ้าระดับน้ำใน Tank อยู่ที่ 6.5 m ในกรณีที่เปิดช่องทั้งสองพร้อมกัน เวลาที่ระดับน้ำจะลดลงถึงกึ่งกลางช่องบนคือเท่าใด(ค่า Discharge coefficient=0.5 )
 • 1 : 20 วินาที
 • 2 : 25 วินาที
 • 3 : 30 วินาที
 • 4 : 35 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • แท่งไม้รูป Cylinder มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง = d ความสูง=h density=600 kg/m3 เมื่อนำไปลอยในน้ำมันซึ่งมีค่า density = 800 kg/m3 จะสามรถลอยได้อยู่ในแนวตั้งตรง(vertical axis) ดังนั้น h/d จะมีค่าอยู่ระหว่างข้อใด
 • 1 : 0.60-0.65
 • 2 : 0.70-0.75
 • 3 : 0.80-0.85
 • 4 : 0.90-0.95
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • ท่อฉีดน้ำมีพื้นที่หน้าตัดปากท่อ=A ปล่อยกระแสน้ำด้วยความเร็ว Vw ตามแนวราบไปปะทะใบพัดของ turbine ที่เอียงทำมุม Phi กับแนวราบจนมีความเร็ว Vt ถ้าจะทำให้เกิด Maximun Power แล้วอัตราส่วนระหว่าง Vw : Vt คือเท่าใด
 • 1 : 1:2
 • 2 : 1:3
 • 3 : 1:4
 • 4 : 1:5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 114 :
 • ถ้าน้ำมันมีค่า Density =900 kg/m3 และค่า Dynamic Viscosity=6.3x10-3 ดังนั้นค่า Kinematic Viscosity คือเท่าใด
 • 1 : 5 x 10-6 m2/s
 • 2 : 6 x 10-6 m2/s
 • 3 : 7 x 10-6 m2/s
 • 4 : 8 x 10-6 m2/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • คุณสมบัติข้อใดที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของของเหลวได้ดีที่สุด
 • 1 : density
 • 2 : specific weight
 • 3 : viscousity
 • 4 : specific volume
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • เงื่อนไขต่อไปนี้สามารถใช้สมการ orifice flow v=sqrt(2gh)
 • 1 : ถังน้ำขนาดเล็กทั่วไป
 • 2 : ถังน้ำขนาดเล็กที่ควบคุมระดับน้ำในถังให้คงที่
 • 3 : ถังน้ำขนาดเล็กที่ควบคุมปริมาตรในถังให้คงที่
 • 4 : อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
 • 5 : ข้อ๒และข้อข้อ๔
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 117 :
 • หาความเร็วที่ปลายท่อ โดยไม่คิดการสูญเสียพลังงาน
 • 1 : 9.94 เมตร/วินาที
 • 2 : 9.24 เมตร/วินาที
 • 3 : 8.24 เมตร/วินาที
 • 4 : 7.67 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :
 • น้ำไหลในท่อแนวนอนตามรูปถ้าความเร็วที่หน้าตัด 1 เท่ากับ 1 m/s และที่หน้าตัด 2 เท่ากับ 4 m/s และความดันที่หน้าตัด 1 เท่ากับ 20 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร จงหาความดันที่หน้าตัด 2
 • 1 : 20 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 2 : 15 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 3 : 12.5 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 4 : 10 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 5 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 119 :
 • น้ำมัน ความหนาแน่น 917 kg/m3 ความหนืด 0.29 kg/m.s ไหลผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm ซึ่งเชื่อมระหว่าง ถัง 2 ใบดังรูป จงหาอัตราการไหล
 • 1 : 7.23 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.506 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 0.00143 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 0.060 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :
 • น้ำมีน้ำหนักจำเพาะ 9780 N/m3 ความหนืด 8 x 10-4 kg / m.s จากรูป จงหาอัตราการไหลของน้ำในท่อที่เชื่อมระหว่างถัง A และถัง B
 • 1 : 0.2 ลบ.ม. / วินาที
 • 2 : 442 ลบ.ม. / วินาที
 • 3 : 13692 ลบ.ม. / วินาที
 • 4 : 7.4 x 10-6 ลบ.ม. / วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • สำหรับ Ideal flow ซึ่งสามารถแบ่งเป็น rotational and irrotational flow ถามว่า Bernoulli’s equation หามาจากการไหลที่เป็น
 • 1 : Rotational flow
 • 2 : Irrotational flow
 • 3 : ทั้ง Rotational flow และ Irrotational flow
 • 4 : ไม่ใช่ทั้ง Rotational flow และ Irrotational flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :
 • ทฤษฎีของ flow net วิเคราะห์มาจาก Ideal flow ซึ่งการไหลเป็น
 • 1 : Rotational flow
 • 2 : Irrotational flow
 • 3 : ทั้ง Rotational flow และ Irrotational flow
 • 4 : ไม่ใช่ทั้ง Rotational flow และ Irrotational flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 123 :
 • จากรูป Capillary rise เท่ากับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :
 • ก่อสร้าง flood way ผันน้ำอ้อมเมืองดังรูป เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเมือง โดยการไหลในทางน้ำธรรมชาติและ floodway เป็น mild channel ถามว่า water surface profile ของการไหลท้ายน้ำจุด ก. และ เหนือน้ำจุด ข. เป็น
 • 1 : Uniform flow
 • 2 : ท้ายน้ำ ก. เป็น M1 เหนือน้ำ ข. เป็น M2
 • 3 : ท้ายน้ำ ก. เป็น M2 เหนือน้ำ ข. เป็น M1
 • 4 : เป็น M1 ทั้ง 2 แห่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 125 :
 • ตะกอนก้อนกลมทีท้องแม่น้ำขนาดเส้นผศก. 3mm และมี specific gravity 2.65. สปส.ความเสียดทาน 0.37 จงประมาณแรงเฉือนที่ท้องคลองที่สามารถเคลื่อนย้ายตะกอนนี้
 • 1 : 12.55x10-5 N
 • 2 : 8.44x10-4 N
 • 3 : 12.55x10-5 KN
 • 4 : 8.44x10-5 N
 • 5 : ตะกอนลอย ไม่สามรถหาได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • โป๊ะขนาด 5x10x3.m depth หนัก 1,500 kN โป๊ะลอยหรือจมต่ำกว่าระดับน้ำเท่าใด?
 • 1 : ลอยเหนือน้ำ0.44m
 • 2 : ลอยเหนือน้ำ 1m
 • 3 : จมน้ำพอดี
 • 4 : จมน้ำ 1m
 • 5 : จมน้ำ 0.44m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 127 :

 • 1 : 3 KN
 • 2 : 30 KN
 • 3 : 300 KN
 • 4 : 3,000 KN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 128 :

 • 1 : 6 นิวตัน
 • 2 : 60 นิวตัน
 • 3 : 600 นิวตัน
 • 4 : 6000 นิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 129 :

 • 1 : 4.5 กิโลนิวตัน
 • 2 : 45 กิโลนิวตัน
 • 3 : 450 กิโลนิวตัน
 • 4 : 4,500 กิโลนิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • จงหาขนาดของแรงที่เกิดจากน้ำกระทำบนระนาบแผ่นเรียบ DE รูปครึ่งวงกลม
 • 1 : 113.97 กิโลนิวตัน

 • 2 : 103.21 กิโลนิวตัน 
 • 3 : 93.97 กิโลนิวตัน
 • 4 : 123.21 กิโลนิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 131 :
 • จงหาว่าตำแหน่งของแรงดันน้ำที่กระทำกับระนาบแผ่นเรียบ DE รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ลึกจากผิวน้ำเท่าไร
 • 1 : 2.47 เมตร จากผิวน้ำ
 • 2 : 2.26 เมตร จากผิวน้ำ
 • 3 : 2.17 เมตร จากผิวน้ำ
 • 4 : 2.0 เมตร จากผิวน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 132 :
 • ในรูปเป็นแทงค์น้ำขนาด ลบ.เมตร ก่อนเคลื่อนที่มีน้ำอยู่สูง 2.4 เมตร ถ้าแทงค์เคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยอัตราเร่งคงที่ จงหาว่า a จะเท่ากับเท่าไร น้ำจึงจะพอดีไม่ล้นออกจากแทงค์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :

 • 1 : 80.60
 • 2 : 76.46
 • 3 : 58.86
 • 4 : 50.91
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • ในรูป DE เป็นระนาบแผ่นเรียบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเอียงทำมุมกับผิวน้ำ 60 องศา จงหาขนาดของแรงที่เกิดจากน้ำกระทำบนระนาบ DE
 • 1 : 117.72 กิโลนิวตัน
 • 2 : 90.52 กิโลนิวตัน
 • 3 : 73.58 กิโลนิวตัน
 • 4 : 76.46 กิโลนิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือพฤติกรรมของของไหลสมบูรณ์ (ideal fluid) เมื่อได้รับความเค้นเฉือน (shear stress) คงที่หนึ่งๆ
 • 1 : ของไหลเปลี่ยนรูปร่างไปด้วยอัตราคงที่แต่จะหยุดที่มุมคงที่หนึ่งๆ
 • 2 : ของไหลเปลี่ยนรูปร่างไปด้วยอัตราไม่คงที่ขึ้นอยู่กับหน่วยแรง แต่จะหยุดที่มุมคงที่หนึ่งๆ
 • 3 : ของไหลเปลี่ยนรูปร่างไปด้วยอัตราคงที่และไม่หยุดเปลี่ยนรูปร่าง ไม่ว่าหน่วยแรงจะน้อยขนาดไหน
 • 4 : การเปลี่ยนรูปร่างจะขึ้นกับแรง หากหน่วยแรงน้อยของไหลจะเปลี่ยนรูปร่างแล้วหยุด หากหน่วยแรงมากของไหลจะเปลี่ยนรูปร่างด้วยอัตราคงที่โดยไม่มีการหยุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • ความหนาแน่นของน้ำและอากาศในสถานะของไหลจะเพิ่มขึ้นเมื่อความดัน หรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
 • 1 : ความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันหรืออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 2 : ความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันหรืออุณหภูมิต่ำลง
 • 3 : ความหนาแน่นจะเพื่มขึ้นเมื่อความดันเพิ่มขึ้นหรืออุณหภูมิต่ำลง
 • 4 : ความหนาแน่นจะเพื่มขึ้นเมื่อความดันต่ำลงหรืออุณหภูมิสูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 137 :
 • ถังทรงกระบอกใส่น้ำมีความสูง 20 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ม. บรรจุน้ำครึ่งหนึ่งที่อุณหภูมิ 80 C. หากทำให้น้ำเย็นลงจนมีอุณหภูมิ 4 C ระดับน้ำจะเปลี่ยนไปเท่าไร (กำหนดให้ ถพ ของน้ำที่ 4 C และ 80 C เท่ากับ 1 และ 0.972 ตามลำดับ)
 • 1 : ลดลง 28 cm
 • 2 : เพิ่มขึ้น 28 cm
 • 3 : ลดลง 2.8 cm
 • 4 : เพิ่มขึ้น 2.8 cm
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 138 :
 • แผ่นไม้บางกว้าง 0.5 ม. ยาว 1 ม. ถูกลากไปบนผิวของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งมีความหนา 0.5 มม. และมีอุณหภูมิ 20 C หากต้องใช้แรงขนาด 1 นิวตัน ในทิศทางขนานกับของหลวเพื่อลากแผ่นไม้ ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 0.5 ม.ต่อวินาที จงหาว่าของเหลวดังกล่าวน่าจะเป็นอะไร
 • 1 : เมธานอล (ความหนึดสมบูรณ์ = 0.0006 kg/m/s)
 • 2 : น้ำมันเครื่อง (ความหนืดสมบูรณ์ = 0.83 kg/m/s)
 • 3 : กลีเซอรีน (ความหนืดสมบูรณ์ = 1.52 kg/m/s)
 • 4 : เป็นของเหลวชนิดอื่นที่ไม่ได้ให้มา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 139 :
 • น้ำมีปริมาตร 0.5 m3 ภายใต้ความดัน 9.8 kN/m2 จงหาว่าปริมาตรน้ำจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถ้าความดันเพิ่มขึ้นเป็น 53.8 kN/m2 สมมมุติให้อุณหภูมิน้ำเท่ากับ 20 C ค่าความหนาแน่น = 1000 kg/m3 และพิกัดยืดหยุ่นเชิงปริมาตร (Bulk Modulus of Elasticity) = 2.2 x 10^6 kN/m2
 • 1 : ลดลง 10 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร
 • 2 : เพิ่มขึ้น 10 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร
 • 3 : ลดลง 100 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร
 • 4 : เพิ่มขึ้น 100 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • ก้อนแร่ชนิดหนึ่งหนัก 7 g มีฟองอากาศขนาด 0.15 cu.cm เจือปนอยู่ในเนื้อแร่ เมื่อนำก้อนแร่ชนิดนี้แทนที่น้ำในถ้วยยูเรก้าให้ปริมาณน้ำที่ถูกแทนที่เท่ากับ 2.3 cu.cm ต้องการทราบว่าแร่ชนิดนี้มีความหนาแน่นเท่าไรในหน่วย g/cu.cm
 • 1 : 1.84
 • 2 : 2.18
 • 3 : 2.49
 • 4 : 3.15
 • 5 : 3.26
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 141 :
 • เพราะเหตุใดเรือสินค้าสามารถลอยน้ำได้
 • 1 : แรงของน้ำที่ดันเรือในแนวตั้งฉากจะมีค่ามากกว่าแรงที่ดันในแนวเฉียง
 • 2 : แรงที่พยุงเรือจะมีทิศทางขนานไปกับผิวน้ำ
 • 3 : แรงที่กระทำต่อเรือมากกว่าน้ำหนักของเรือ
 • 4 : แรงที่กระทำต่อเรือน้อยกว่าน้ำหนักของเรือ
 • 5 : แรงลอยตัวที่น้ำกระทำต่อเรือเท่ากับน้ำหนักของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 142 :
 • ของแข็งก้อนหนึ่งผูกด้วยเชือกเส้นเล็ก ๆ แขวนกับตาชั่งสปริงอ่านได้ 200 g เมื่อนำไปจุ่มในของเหลวชนิดหนึ่งให้ของแข็งจมมิดของเหลว ตาชั่งอ่านได้ 100 g ของแข็งก้อนนี้มีปริมาตร 80 cm3 ให้หาว่าของเหลวมีความหนาแน่นกี่ g/cm3

 • 1 : 1.25
 • 2 : 1.75
 • 3 : 2.00
 • 4 : 2.25
 • 5 : 2.50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • ที่ระดับน้ำทะเลมีความกดดันอากาศ 105 N/m2 จงหาว่าบนพื้นที่ 1 cm2 มีแรงกดจากอากาศกี่ N


 • 1 : 25


 • 2 : 5
 • 3 : 10

 • 4 : 15
 • 5 : 20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 144 :
 • ความดันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร (N/m^2) ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะอีกอย่างหนึ่งว่า
 • 1 : bar
 • 2 : millibar
 • 3 : ton
 • 4 : pascal
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :
 • ในการทดสอบความดันใต้ทะเลลึกแห่งหนึ่ง พบว่า มีความดัน 304 cm ของปรอท จะเทียบเท่ากี่บรรยากาศ
 • 1 : 1 บรรยากาศ
 • 2 : 2 บรรยากาศ
 • 3 : 3 บรรยากาศ
 • 4 : 4 บรรยากาศ
 • 5 : 5 บรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 146 :
 • การวัดความดันโดยใช้มาโนมิเตอร์บรรจุน้ำ พบว่าน้ำสูง 120 cm ถ้าใช้ปรอทแทนที่น้ำ โดยความหนาแน่นของปรอทเท่ากับ 13.6 เท่าของความหนาแน่นของน้ำ จงหาความสูงของปรอทในมาโนมิเตอร์ 

 • 1 : 5.27 cm
 • 2 : 5.84 cm
 • 3 : 7.45 cm
 • 4 : 8.82 cm
 • 5 : 9.24 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • หลอดปิโดท์จมอยู่ใต้ผิวน้ำ 1 เมตร และระดับน้ำที่ปรากฏในหลอดแก้วอยู่สูงกว่าที่ปลายที่จมน้ำ 1.5 เมตร ความเร็วของน้ำที่ระดับความลึก 1 เมตร มีค่าเท่าใด
 • 1 : 3.13 m/s
 • 2 : 4.25 m/s
 • 3 : 5.00 m/s
 • 4 : 6.27 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :
 • ความดันที่ก้นถังตามรูปมีค่าเท่าใด
 • 1 : 100 psi
 • 2 : 100 psia
 • 3 : 100 psf
 • 4 : 100 psfa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • ถังน้ำสี่เหลี่ยมขนาด 10x10 m2 ใส่น้ำจนระดับน้ำสูงขึ้น 4 m. จากก้นถัง แรงที่น้ำกระทำกับก้นถังมีค่าเท่ากับ
 • 1 : 39.24 ตัน
 • 2 : 60.52 ตัน
 • 3 : 75.40 ตัน
 • 4 : 80.02 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • เครื่องมือวัดการไหล (flow meter) แบบใดที่มีการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
 • 1 : venturi
 • 2 : orifice
 • 3 : flow rozzle
 • 4 : magnatic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :
 • เรือดำน้ำลำหนึ่งสามารถทนแรงกดดันน้ำได้ถึง 12 MN/m2 ถ้าน้ำทะเลมีความหนาแน่น 1025 kg/m3 และค่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่า 9.81 m/s2 เรือดำน้ำลำนี้จะสามารถทนแรงดันน้ำได้ที่ความลึกประมาณกี่เมตร
 • 1 : 1025 m.
 • 2 : 1193 m.
 • 3 : 1237 m.
 • 4 : 1505 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 152 :
 • ถ้าต้องการวัดความดันที่ค่าต่ำมากๆ ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด
 • 1 : Inclined manometer
 • 2 : Pilot tube
 • 3 : U-tube manometer
 • 4 : Differential manometer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :
 • ความหมายของแรงพยุงคือข้อใด
 • 1 : ผลลัพธ์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุขณะที่มีของเหลวอยู่รอบๆ วัตถุนั้น
 • 2 : ผลลัพธ์ของแรงที่ทำกับวัตถุที่ลอยอยู่
 • 3 : แรงที่ทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลขณะที่จมอยู่ในของเหลว
 • 4 : แรงที่ทำให้วัตถุไม่จมหมดทั้งชิ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 154 :
 • จงหาความดันของน้ำทะเลที่ตำแหน่งความลึก 20 เมตร จากผิวทะเลถ้าความหนาแน่นของน้ำทะเลมีค่า 1025 kg/m3 และค่าแรงโน้มถ่วงของโลก g = 9.81 m/s
 • 1 : 107.2 kN/m2
 • 2 : 170.4 kN/m2
 • 3 : 201.1 kN/m2
 • 4 : 210.2 kN/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 155 :
 • ความดันในของไหลที่อยู่นิ่งจะ
 • 1 : มีค่าคงที่ที่ระดับความลึกใดๆ
 • 2 : เพิ่มขึ้นตามความลึกที่เพิ่มขึ้น
 • 3 : กระทำในแนวตั้งฉากกับผิววัตถุที่สัมผัส
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : ความดันเกจ - ความดันสมบูรณ์ = ความดันบรรยากาศ
 • 2 : ความดันบรรยากาศ + ความดันเกจ = ความดันสมบูรณ์
 • 3 : ความดันบรรยากาศ + ความดันเกจ + ความดันสมบูรณ์ = 0
 • 4 : ความดันเกจ + ความดันสมบูรณ์ = ความดันบรรยากาศ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • เราสามารถเพิ่มความเสถียรให้กับวัตถุที่ลอยอยู่ได้อย่างไร
 • 1 : เพิ่มระยะศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงให้สูงขึ้น
 • 2 : เพิ่มความยาวของวัตถุ
 • 3 : ทำให้วัตถุแคบลง
 • 4 : ข้อใดก็ได้ข้างต้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • ความลึกปกติ (Normal depth) เกี่ยวข้องกับข้อใด
 • 1 : Steady uniform flow
 • 2 : Steady nonuniform flow
 • 3 : Unsteady uniform flow
 • 4 : Varied flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :
 • ในระหว่างการเกิดน้ำกระโดด (Hydraulic jump) ค่าพลังงานจำเพาะจะ
 • 1 : เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • 2 : เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
 • 3 : ลดลง
 • 4 : คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :
 • ข้อใดเป็นหัวความเร็ว (velocity head)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 161 :
 • วัตถุในข้อใดมีความดันเฉลี่ย (average pressure) มากที่สุด ถ้าหากวัตถุมีความสูงเท่ากัน และจมอยู่ในแนวดิ่งในน้ำด้วยความลึกเท่ากัน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 162 :
 • ภาชนะดังรูปของเหลวชนิดเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่จุด A จุด B และ จุด C จะเป็นไปตามข้อใด
 • 1 : PA > PB และ PC
 • 2 : PB = PC < PA
 • 3 : PC = PB > PA
 • 4 : PA = PB = PC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 :
 • แทงก์น้ำขนาดเท่ากัน บรรจุน้ำเต็ม 2 ถังข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : ความดันที่ก้นถัง A เท่ากับ B
 • 2 : ความดันที่ก้นถัง A มากกว่า B
 • 3 : ความดันที่ก้นถัง A น้อยกว่า B
 • 4 : ความดันที่ก้นถัง A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • pitot tube ที่แสดงดังรูปเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วของของไหล ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : ความดัน P2 มีค่ามากกว่าความดัน P1
 • 2 : ความเร็วของของไหล (V) สามารถหาได้จากผลต่างของความดัน ΔP=v 2/2g
 • 3 : ที่จุดทางเข้าของ pitot tube ซึ่งเรียกว่า stagnation point ความเร็วในการไหลมีค่าเป็นศูนย์
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 • ท่อรูปตัวยู (U) ทำหน้าที่เป็นกาลักน้ำ ส่วนโค้งของหลอดอยู่เหนือผิวน้ำ 1 เมตร และที่ทางออกของหลอดอยู่ต่ำกว่าระดับผิวน้ำ 7 เมตร สมมติให้เป็นการไหลที่ไม่มีแรงเสียดทาน ความเร็วของลำน้ำที่พุ่งออกมามีค่าเท่าใด
 • 1 : 5.6 เมตร/วินาที
 • 2 : 6.7 เมตร/วินาที
 • 3 : 9.3 เมตร/วินาที
 • 4 : 11.7 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 166 :
 • ท่อรูปตัวยู (U) ทำหน้าที่เป็นกาลักน้ำ ส่วนโค้งของหลอดอยู่เหนือผิวน้ำ 1 เมตร และที่ทางออกของหลอดอยู่ต่ำกว่าระดับผิวน้ำ 7 เมตร สมมติให้เป็นการไหลที่ปราศจากแรงเสียดทาน จงหาความดันสมบูรณ์ของน้ำที่ไหลในส่วนโค้ง
 • 1 : 0 kPa
 • 2 : 10.2 kPa
 • 3 : 21.5 kPa
 • 4 : 33.1 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 558 : Piping systems, water hammer, pumps and turbines
ข้อที่ 167 :
 • จากรูปจงคำนวณหาอัตราการไหล ของเอธิลแอลกอฮอล์ ผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 mm ลงสู่ถังขนาดใหญ่มาก ซึ่งรองรับอยู่ด้านล่าง เมื่อเอธิลแอลกอฮอล์ มีความหนืด 0.0012 kg/m.s มีความหนาแน่น 789 kg/m3
 • 1 : 0.90 ลบ.ม. / วินาที
 • 2 : 795 ลบ.ม. / วินาที
 • 3 : 0.0012 ลบ.ม. / วินาที
 • 4 : 1.9 x 10-6 ลบ.ม. / วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 168 :
 • คำกล่าวใดต่อไปนี้ผิดไปจากการเกิดปรากฏการณ์ฆ้อนน้ำ Water Hammer
 • 1 : ปรากฏการณ์ฆ้อนน้ำเกิดจากการเปลี่่ยนอัตราการไหลทันทีทันใด
 • 2 : ปรากฏการณ์ฆ้อนน้ำทำให้เิกิดค่าความดันสูงกว่าค่า normal static pressure มาก
 • 3 : ความเร็วของคลื่นความดันจะขึ้นอยู่กับวิธีการยึดท่อและชนิดของท่อด้วย
 • 4 : การไหลของน้ำในท่อยังคงเป็นการไหลแบบ steady flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • น้ำไหลในท่อแนวนอนตามรูปถ้าความเร็วที่หน้าตัด 1 เท่ากับ 1 m/s และที่หน้าตัด 2 เท่ากับ 4 m/s และความดันที่หน้าตัด 1 เท่ากับ 20 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร จงหาความดันที่หน้าตัด 2
 • 1 : 20 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 2 : 15 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 3 : 12.5 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 4 : 10 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 • ในรูปเป็นการสูบน้ำจากแทงค์ A ขึ้นไปยังแทงค์ B โดยต้องการอัตราการไหล 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 เมตร การสูญเสียเฮดในระบบทั้งหมดเมื่อ pump ทำงาน เท่ากับ 3.0 เมตร จงหากำลังงานที่ Pump ต้องให้กับระบบในหน่วยกิโลวัตต์
 • 1 : 132.44 KW
 • 2 : 142.25 KW
 • 3 : 147.15 KW
 • 4 : 152.2 KW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 171 :
 • ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่ง มีรูปแบบจำลองดังแสดงได้ในรูปข้างล่าง จงคำนวณหากำลังที่เทอร์ไบน์ผลิตได้จากพลังงานทั้งหมดของน้ำ
 • 1 : 2.25 kW
 • 2 : 3.92 kW
 • 3 : 10.09 kW
 • 4 : 25.87 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • หาความเร็วที่ปลายท่อ โดยไม่คิดการสูญเสียพลังงาน
 • 1 : 9.94 เมตร/วินาที
 • 2 : 9.24 เมตร/วินาที
 • 3 : 8.24 เมตร/วินาที
 • 4 : 7.67 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • จงคำนวณหากำลังของเครื่องสูบ ที่จะใช้ในการสูบน้ำจากถังดังรูป เมื่อกำหนดให้ P4 = 35 kPa (เกจ)
 • 1 : 5.60 kW
 • 2 : 8.42 kW
 • 3 : 15.34 kW
 • 4 : 4.32 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 174 :
 • น้ำไหลในท่อขนาด 0.5 m ด้วยความเร็ว 2 m/s ถ้าความดันระหว่าง 1 และ 2 ต่างกัน 30 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร จงหาความลาดเทของเส้นพลังงาน
 • 1 : 0
 • 2 : 0.002
 • 3 : 0.02
 • 4 : 0.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 175 :
 • จากรูปจงคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำจากอ่าง 1 สู่อ่าง 2 เมื่อท่อแต่ละเส้นมีค่าตัวประกอบความเสียดทาน f = 0.01 และไม่คำนึงถึงความสูญเสียรอง
 • 1 : 0.411 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.322 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 0.233 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 0.144 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • ระบบสูบน้ำดังรูป มีความสูญเสียหัวน้ำรวมทั้งสิ้น 7 m ถ้าเครื่องสูบใช้กำลัง 35 kW จงคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำในท่อ
 • 1 : 0.061 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 1.061 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 2.061 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 3.061 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :
 • น้ำไหลในท่อขนาด 0.4 m. ด้วยความเร็ว 2 m/s ความดันระหว่างจุด 1 และ 2 ต่างกัน 20 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร จงหา Head loss
 • 1 : 2.04 เมตร
 • 2 : 50.04 เมตร
 • 3 : 52.04 เมตร
 • 4 : 102.04 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :
 • จงหาระยะ H เมื่อน้ำไหลจากอ่าง A ไปยังอ่าง B ผ่านท่อ 3 ขนาด ซึ่งต่อเรียงกันแบบอนุกรมดังรูปด้วยอัตรา 0.02 m3/s โดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียรอง กำหนดให้ค่าตัวประกอบความเสียดทาน (Friction Factor) ของท่อเส้นที่ 1 มีค่า f1 = 0.024 ท่อเส้นที่ 2 มีค่า f2 = 0.023 และท่อเส้นที่ 3 มีค่า f3 = 0.0235 โดยที่ L คือความยาวของท่อ และ D คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
 • 1 : 14.86 เมตร
 • 2 : 10.99 เมตร
 • 3 : 6.79 เมตร
 • 4 : 5.64 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :
 • ถ้าต้องการระบายน้ำออกจากสนามบิน ต้องใช้เครื่องสูบน้ำแบบใด
 • 1 : Piston pump
 • 2 : Axial flow pump
 • 3 : Radial flow pump
 • 4 : Mixed flow pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • Cavitation ในเครื่องสูบน้ำเกิดจาก
 • 1 : น้ำมีความเร็วน้อย ทำให้มีความดันลดลงต่ำกว่าความดันไอน้ำ
 • 2 : น้ำมีความเร็วน้อย ทำให้มีความดันเพิ่มขึ้นสูงกว่าความดันไอน้ำ
 • 3 : น้ำมีความเร็วมาก ทำให้มีความดันลดลงต่ำกว่าความดันไอน้ำ
 • 4 : น้ำมีความเร็วมาก ทำให้มีความดันเพิ่มขึ้นสูงกว่าความดันไอน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 181 :
 • การสูญเสียพลังงานหลักในการไหลในท่อน้ำแปรผกผันกับตัวแปรใด
 • 1 : ความยาวท่อ
 • 2 : เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
 • 3 : ความเร็วน้ำในท่อ
 • 4 : Friction Factor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • น้ำมีน้ำหนักจำเพาะ 9780 N/m3 ความหนืด 8 x 10^-4 kg / m.s จากรูป จงหาอัตราการไหลของน้ำในท่อที่เชื่อมระหว่างถัง A และถัง B
 • 1 : ก. 7.4 x 10^-6 ลบ.ม. / วินาที
 • 2 : ข. 0.2 ลบ.ม. / วินาที
 • 3 : ค. 442 ลบ.ม. / วินาที
 • 4 : ง. 13692 ลบ.ม. / วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • จากรูปจงคำนวณหาอัตราการไหล ของเอธิลแอลกอฮอล์ ผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 mm ลงสู่ถังขนาดใหญ่มาก ซึ่งรองรับอยู่ด้านล่าง เมื่อเอธิลแอลกอฮอล์ มีความหนืด 0.0012 kg/m.s มีความหนาแน่น 789 kg/m3
 • 1 : ก. 0.90 ลบ.ม. / วินาที
 • 2 : ข. 795 ลบ.ม. / วินาที
 • 3 : ค. 0.0012 ลบ.ม. / วินาที
 • 4 : ง. 1.9 x 10^-6 ลบ.ม. / วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • น้ำมันมีค่าความหนืด 8.14 x 10-2 N.s/m2 ความหนาแน่น 869 kg/m3 ไหลในท่อด้วยอัตรา 0.0142 m3/s มีความดันลดลงอันเนื่องมาจาก ความเสียดทานของการไหล 23.94 kPa ต่อความยาวท่อ 300 m จงคำนวณเพื่อออกแบบขนาดท่อ
 • 1 : 2.8 เมตร
 • 2 : 0.01 เมตร
 • 3 : 0.20 เมตร
 • 4 : 0.80 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 185 :
 • เทอร์ไบน์ดังแสดงในรูป ติดตั้งอยู่ระหว่างอ่างเก็บน้ำ 1 และ 2 น้ำไหลด้วยความเร็ว 3 เมตรต่อวินาทีตลอดการไหลผ่านท่อทั้งหมด มีการสูญเสียพลังงานทั้งสิ้น 5V2/(2g) จงคำนวณหาพลังงานของเทอร์ไบน์ (HT)ที่อยู่ในรูปความสูงของน้ำ
 • 1 : 40.51 ม.
 • 2 : 37.71 ม.
 • 3 : 50.45 ม.
 • 4 : 49.54 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :
 • จากระบบท่อโครงข่ายส่งน้ำ (Network) ซึ่งไหลด้วย steady state ถ้าใช้วิธี Hardy Cross วิเคราะห์หาอัตราการไหลในเส้นท่อแต่ละเส้น คำกล่าวใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : จากรูปสามารถแบ่งวงจร Loopได้ 2 วงจร
 • 2 : ผลรวมของ Head losses แต่ละวงจรมีค่าเท่ากับ 0
 • 3 : ผลรวมของอัตราการไหลเข้าและอัตราการไหลออกแต่ละ junction ต้องมีค่าเท่ากัน
 • 4 : ในการวิเคราะห์นั้นแต่ละวงจรไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดทิศทางของอัตราการไหลเหมือนกันก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 187 :
 • จงหาอัตราการไหลที่ท่อ A ถ้า friction factor = 0.02 (ท่อทุกเส้นมีขนาด 50 มม. ยาว 200 ม.)
 • 1 : 0 ลบม./วินาที
 • 2 : 0.012 ลบม./วินาที
 • 3 : 0.020 ลบม./วินาที
 • 4 : 0.025 ลบม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • จงหาอัตราการไหลที่ท่อ A ถ้า friction factor = 0.02 (กำหนดให้ท่อทุกเส้นมีขนาด 50 มม. ยาว 200 ม.)
 • 1 : 0 ลบม./วินาที
 • 2 : 0.0125 ลบม./วินาที
 • 3 : 0.020 ลบม./วินาที
 • 4 : 0.025 ลบม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 189 :
 • ถ้าต้องการจะส่งน้ำจากถังสูง 20 เมตร ผ่านท่อเหล็กหล่อขนาด 100 มม. ยาว 200 เมตร มี friction factor = 0.020 ต่อกับ ท่อเหล็กหล่อขนาด 80 มม. ยาว 300 เมตร มี friction factor = 0.025 ถ้าไม่คิด minor loss จงหาอัตราการไหลในท่อ
 • 1 : 3.8 ลิตร/วินาที
 • 2 : 5.9 ลิตร/วินาที
 • 3 : 6.4 ลิตร/วินาที
 • 4 : 9.4 ลิตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 190 :
 • ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 2 อ่าง ที่ระดับน้ำของอ่าง B = 100 เมตร ระดับน้ำอ่าง A = 90 เมตร ถ้าท่อที่เชื่อมอ่างเก็บน้ำมีขนาด 100 มม. ยาว 200 เมตร friction factor = 0.020 ทุกท่อ จงหาอัตราการไหลในท่อ CD ถ้าระดับของอ่างตัวล่างระดับ 60 เมตร และระดับที่ท่อพบกัน(จุด D) มีระดับ 80 เมตร
 • 1 : 0.140 ลบม./วินาที
 • 2 : 0.230 ลบม./วินาที
 • 3 : 0.335 ลบม./วินาที
 • 4 : 0.400 ลบม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (centrifugal pump) ตั้งอยู่ด้านบนตลิ่ง สูบน้ำจากบ่อด้านล่างผ่านท่อทางดูดด้วยความเร็ว 3 ม./วินาที มีค่าการสูญเสียพลังงานตั้งแต่ท่อทางดูดจนกระทั่งถึงpump = 2.0 ม. จากข้อมูลและรูปด้านล่างจงคำนวณหาค่า H สูงสุดที่เป็นไปได้
  ใช้น้ำที่อุณหภูมิ 20oC และ g=9.81ม./วินาที2, ความดันบรรยากาศ = 101.3 kPa
 • 1 : ประมาณ 9.94 ม.
 • 2 : ประมาณ 11.54 ม.
 • 3 : ประมาณ 7.65 ม.
 • 4 : Hเป็นเท่าใดก็ได้ถ้าดูดไม่ขึ้นก็เปลี่ยนขนาด pump ใหญ่ขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • น้ำไหลผ่านระบบท่อจากจุด A ไปยังจุด B ตามทิศทางการไหลดังแสดงในรูป คำกล่าวใดต่อไปนี้ถูกต้อง (HL คือ พลังงานที่สูญเสีย)
 • 1 : HL1=HL4+ HL3
 • 2 : HL1=HL2+ HL3+ HL4
 • 3 : HL2=HL4+ HL3
 • 4 : HL1=HL2+ HL3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • จงคำนวณหาค่าความดันที่เพิ่มสูงขึ้นในท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 m เมื่อทำการปิดวาล์วทางด้านปลายท่ออย่างรวดเร็ว ความเร็วของการไหลในท่อก่อนปิดวาล์วมีค่าเท่ากับ 1.5 m/s กำหนดให้ค่า Bulk Modulus of Elasticity และค่าความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ 2.19 GPa และ 999 kg/m3 ตามลำดับ
 • 1 : 226.4 เมตร
 • 2 : 148.0 เมตร
 • 3 : 1.5 เมตร
 • 4 : 2.19 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • จาก Performance Curves ของเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องหนึ่ง เมื่อเดินเครื่องสูบด้วยความเร็วรอบสูงสุด 2133.5 rpm และประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องสูบอ่านค่าได้ dH = 90 m และ Q = 0.225 m3/s ถ้าต้องการสูบน้ำโดยใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องสูบ โดยมีค่าพลังงานของการไหล (Head) เท่ากับ 76 m จงคำนวณหาอัตราการไหลของเครื่องสูบที่ความเร็วรอบที่ควรจะเป็น
 • 1 : 0.225 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.196 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 0.207 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 0.335 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 195 :
 • จากกราฟการไหลของน้ำในท่อผ่านเครื่องสูบน้ำดังรูป ถ้าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำที่จุดตัดของกราฟเท่ากับ 80% จงหากำลังที่จะใส่ให้เครื่องสูบน้ำ(Power input)
 • 1 : 13 kW
 • 2 : 79 kW
 • 3 : 98 kW
 • 4 : 126 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • จงหากำลังของเครื่องสูบน้ำที่ต้องการในการสูบน้ำจากถัง A ไปถัง B ดังรูป ด้วยอัตรา 100 ลิตร/วินาที กำหนดให้เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพ 75%
 • 1 : 36 kW
 • 2 : 37 kW
 • 3 : 38 kW
 • 4 : 35 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 :
 • ในการสูบน้ำจากถัง A ไปถัง B ดังรูป ถ้าใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 10 KW จงหาอัตราการสูบน้ำ กำหนดให้เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพ 75%
 • 1 : 31 lps
 • 2 : 35 lps
 • 3 : 41 lps
 • 4 : 45 lps
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 • เครื่องสูบน้ำซึ่งมีมอเตอร์ขนาด 15 KW สามารถสูบน้ำได้ในอัตรา 50 lps เข้าสู่ถังน้ำซึ่งมีความดัน 200 KPa จงหาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ (%)
 • 1 : 65 %
 • 2 : 67 %
 • 3 : 69 %
 • 4 : 71 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 10 KW สามารถสูบน้ำได้ในอัตรา 40 lps กำหนดให้ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ 70% จงคำนวณหาระยะยกตัวของน้ำ (Lifting Distance) เป็นเมตร
 • 1 : 18 m
 • 2 : 19 m
 • 3 : 20 m
 • 4 : 21 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 • การนำเครื่องสูบน้ำมาต่อแบบขนาน (Parallel) เพื่อประโยชน์อะไร
 • 1 : เพื่อเพิ่มอัตราการสูบ(Q)
 • 2 : เพิ่มระยะยกตัวของน้ำ(h)
 • 3 : เพิ่มทั้ง Q และ h
 • 4 : ประหยัดพลังงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • Characteristics curves ดังรูป แสดงการต่อ Pump แบบไหน
 • 1 : Parallel
 • 2 : Series
 • 3 : Mixed
 • 4 : Direct
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 202 :
 • Characteristics curves ดังรูป แสดงการต่อ Pump แบบไหน
 • 1 : Parallel
 • 2 : Series
 • 3 : Mixed
 • 4 : Direct
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :
 • จงหาอัตราการไหลในท่อของน้ำ ที่มี kinematic viscosity = 1.02*106 m 2/s ถ้าค่าความต่างของ Head ของท่อระหว่างจุด A – B = 4.0 m. ความยาวของท่อระหว่างจุด A – B = 400 m. ท่อมีขนาด 80 มม. มีค่าความขรุขระ (Roughness coefficient) = 0.25 มม.
 • 1 : 0.0027 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.0038 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 0.0045 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 0.0048 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 • ถ้าต้องการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำด้านล่างขึ้นถังสูง ถ้าระดับน้ำด้านล่างมีค่าระดับ -1.0 เมตร ระดับปลายท่อที่ปล่อยน้ำลงถังสูงค่าระดับ 15.0 เมตร ความยาวท่อ 30 เมตร ถ้า friction factor = 0.015 สปส.การสูญเสียรอง = 4.0 ถ้ากำลังของ pump 1.5 Kw ประสิทธิภาพของปั๊มเท่ากับ80% จงหาอัตราการไหลในท่อ
 • 1 : 0.0051 ลบ.ม./วินาทื
 • 2 : 0.0056 ลบ.ม./วินาทื
 • 3 : 0.0061 ลบ.ม./วินาทื
 • 4 : 0.0076 ลบ.ม./วินาทื
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 205 :
 • ถ้าต้องการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 1 ไปยังอ่างเก็บน้ำ 2 ซึ่งมีค่าระดับน้ำต่างกัน 6 เมตร และมีการสูญเสียพลังงาน (Head losses) ในท่อรวมทั้งสิ้น 3 เมตร ด้วยเครื่องสูบน้ำที่มีคุณลักษณะดังแสดงในรูปข้างล่าง จงคำนวณหาอัตราการไหลสูงสุดที่เป็นไปได้
 • 1 : ประมาณ 0.4 m3/s
 • 2 : ประมาณ 0.38m3/s
 • 3 : ประมาณ 0.36 m3/s
 • 4 : ประมาณ 0.32m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • ถ้าต้องการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำด้านล่างขึ้นถังสูง ถ้าระดับน้ำด้านล่างมีค่าระดับ -1.0 เมตร ระดับปลายท่อที่ปล่อยน้ำลงถังสูงค่าระดับ 15.0 เมตร ท่อยาว 30 เมตร ถ้า friction factor = 0.015 สปส.การสูญเสียรอง = 4.0 ต้องการให้มีอัตราการไหล 0.005 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ท่อขนาด 50 มม. จงหากำลังของ pump กำหนดให้ประสิทธิภาพของ pump = 74 % (กำลังของ pump เลือกค่าที่มีขายในท้องตลาด)
 • 1 : 0.8 kW
 • 2 : 1.0 kW
 • 3 : 1.2 kW
 • 4 : 1.4 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 207 :
 • อ่างเก็บน้ำ 2 อ่างเชื่อมต่อกันโดยท่อ M และ N โดยท่อทั้งสองมีขนาดและความยาวเท่ากันโดยต่อกันแบบขนาน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อ M มีค่าเป็น 4 เท่าของค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อ N จงหาอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลในท่อ M ต่อ ท่อ N
 • 1 : 0.5
 • 2 : 0.25
 • 3 : 2.0
 • 4 : 4.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • อ่างเก็บน้ำ 2 อ่างเชื่อมต่อกันโดยท่อ A และ B ซึ่งท่อทั้งสองนี้มีการต่อกันแบบอนุกรม กำหนดให้ท่อทั้งสองมีความยาวท่อและมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากัน และเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ A มากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ B 20% จงหาอัตราส่วนระหว่างการสูญเสียพลังงานในท่อ A ต่อ ท่อ B
 • 1 : 0.833
 • 2 : 0.600
 • 3 : 0.529
 • 4 : 0.402
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 209 :
 • กังหันมีกำลัง 10000 hp ภายใต้ Effective head = 16 m. ที่ความเร็วรอบ 90 rpm จงหาค่าความเร็วจำเพาะของกังหันนี้
 • 1 : 281
 • 2 : 375
 • 3 : 563
 • 4 : 91
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • ถ้า tc = เวลาในการปิดวาล์วของเส้นท่อที่มีความยาว L และ c คือค่าความเร็วของคลื่นความดัน การปิดวาล์วที่ถือว่าเป็นการปิดอย่างรวดเร็วก็ต่อเมื่อ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 211 :
 • เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากอายุการใช้งานของท่อ ดังนั้นในการออกแบบเส้นท่อโดยทั่วไปจะสมมติให้
 • 1 : ค่าแฟคเตอร์ความเสียดทานของท่อเพิ่มขึ้นเชิงเส้นตรงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น
 • 2 : ค่าความขรุขระของผนังท่อเพิ่มขึ้นเชิงเส้นตรงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น
 • 3 : ผนังท่อจะค่อย ๆ เรียบขึ้นในเชิงเส้นตรงเพื่อเวลาเพิ่มขึ้น
 • 4 : ค่าแฟคเตอร์ความเสียดทานของท่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :
 • ท่อที่มีการลดขนาดอย่างทันทีทันใด มีสัมประสิทธิ์การลดขนาดของท่อเท่ากับ 0.712 ค่าการสูญเสียพลังงาน (hL) ในเทอมของความเร็วที่จุดทางเข้า V2 คือ hL = KV22/2g จงหาค่า K
 • 1 : ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอ
 • 2 :   
 • 3 : 0.083
 • 4 : 0.16
 • 5 : 0.493
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • จงคำนวณหา Maximun Permissible Suction Head (Hs) ของเครื่องสูบน้ำ ซึ่งสามารถสูบน้ำได้ 35 ลิตร/วินาที ที่ Total Head (Ht) = 25 m. กำหนดให้ ความดันบรรยากาศ = 950 mbar , vapor pressure = 20 mbar, cavitation parameter = 0.12 และ 1 bar = 10 m. of water
 • 1 : 6.3 m
 • 2 : 7.3 m
 • 3 : 8.3 m
 • 4 : 9.3 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • จงคำนวณหา NPSH(net positive suction head) ของเครื่องสูบน้ำ ซึ่งสามารถสูบน้ำได้ 35 ลิตร/วินาที ที่ Total Head (Ht) = 25 m. กำหนดให้ ความดันบรรยากาศ = 950 mbar , vapor pressure = 20 mbar , cavitation parameter = 0.12 และ 1 bar = 10 m. of water
 • 1 : 1 m
 • 2 : 2 m
 • 3 : 3 m
 • 4 : 4 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :
 • เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal pump) เครื่องหนึ่งเมื่อใช้งานที่ประสิทธิภาพสูงสุดจะได้อัตราการไหล 5 m3/s, เฮดน้ำ 40 m. และ กำลัง 25 hp โดยมีความเร็วรอบ 1500 rpm ถ้าความเร็วรอบเปลี่ยนไปเป็น 1200 rpm จงหากำลังที่ต้องใช้โดยประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำเท่าเดิม
 • 1 : 25.0 hp
 • 2 : 20.0 hp
 • 3 : 16.3 hp
 • 4 : 12.8hp
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 216 :
 • น้ำไหลผ่านท่อ Network ดังแสดงในรูปโดยที่ทุกเส้นท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันและเป็นท่อชนิดเดียวกันถ้าวัด pressure ที่จุดA ได้ 30 kPa และการสูญเสียพลังงานการไหลจากจุด AถึงB มีค่าเท่ากับ 0.3 m.จงคำนวณหาค่า pressureที่จุด D
 • 1 : 29.40 kPa
 • 2 : 27.06 kPa
 • 3 : 24.11 kPa
 • 4 : 21.17 kPa
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :
 • ท่อ 3 ท่อต่อกันแบบขนานที่จุด A-B ดังรูป ถ้าจุด A มีความดัน 250 kPa มีระดับ +20 m.(MSL) ที่จุด B มีความดัน 150 kPa มีระดับ +12 m. (MSL) จงหาอัตราการไหลในท่อที่ 1 กำหนดให้ hL จาก A ถึง B = kQ1.85 เมื่อ k = L/(0.85CA)1.85R1.17 และ C = 120, L = ความยาวเส้นท่อ, ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1000 kg/m3 , g = 9.806 m/s2และ R = hydraulic radiuns
 • 1 : 0.0554 m3/s
 • 2 : 0.0147 m3/s
 • 3 : 0.0293 m3/s
 • 4 : สรุปไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • หากต้องการคำนวณหาค่าความสูญเสียของการไหลในท่อจะต้องใช้สมการใด
 • 1 : Bernoulli equation
 • 2 : Momentum equation
 • 3 : Continuity equation
 • 4 : Darcy –Weisbach equation
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • ใน Affinity law สำหรับ pump operation ถ้า diameter ของใบพัด(impeller) เท่ากัน แต่ความเร็วในการหมุน (n) ต่างกันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ข้อใด
 • 1 : อัตราส่วนระหว่าง Head ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับอัตราส่วนของความเร็วในการหมุน((H1/H2)=(n1/n2))
 • 2 : อัตราส่วนระหว่าง Power ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับอัตราส่วนของความเร็วในการหมุน((P1/P2)=(n1/n2))
 • 3 : อัตราส่วนระหว่างPressure ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับอัตราส่วนของความเร็วในการหมุน((Pr1/Pr2)=(n1/n2))
 • 4 : อัตราส่วนระหว่าง Discharge ที่ได้จะเท่ากับอัตราส่วนของความเร็วในการหมุน((Q1/Q2)=(n1/n2))
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 220 :
 • ท่อ(เหล็ก)ส่งน้ำขนาด Ø 2 ฟุต มีกระแสน้ำไหลด้วยความเร็ว 1.5 ฟุต/วินาที โดยเป็นการไหลแบบ laminar flow กำหนดให้ Kinematic viscosity (ν)=1.2x10^(-3) ตร.ฟุต/วินาที ดังนั้น Head loss ที่เกิดขึ้นในท่อต่อความยาว 1000 ฟุต ตามหลักการของ Darcy Weisbach คือเท่าใด
 • 1 : 0.45 ft
 • 2 : 0.50 ft
 • 3 : 0.55 ft
 • 4 : 0.60 ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • ท่อ(เหล็ก)ส่งน้ำขนาด Ø 2 ฟุต มีกระแสน้ำไหลด้วยความเร็ว 1.5 ฟุต/วินาที ดังนั้น Head loss ที่เกิดขึ้นในท่อต่อความยาว 1000 ฟุต ตามหลักการของ Robert Manning คือเท่าใด ( Roughness Coeff (n) =0.014 )
 • 1 : 2.0 ft
 • 2 : 2.5 ft
 • 3 : 3.0 ft
 • 4 : 3.5 ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • ท่อ(เหล็ก)ส่งน้ำขนาด Ø 2 ฟุต มีกระแสน้ำไหลด้วยความเร็ว 1.5 ฟุต/วินาที ดังนั้น Head loss ที่เกิดขึ้นในท่อต่อความยาว 1000 ฟุต ตามหลักการของ Hazen William คือเท่าใด ( Friction Coeff (ch) = 107)
 • 1 : 0.45 ft
 • 2 : 0.50 ft
 • 3 : 0.55 ft
 • 4 : 0.60 ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 :
 • ข้อมูลจากรูป pipe network ถ้า Pressure ที่จุด A มีค่า 5 pound/inch^2 พิจารณาตามแนวท่อ AC ถึง CD ดังนั้น Pressure ที่จุด D มีค่าเท่ากับเท่าใด ( กำหนดให้ Friction factor(λ) = 0.015 , γ=62.4 lb/ft^3 , g=32.2 ft/s^2)
 • 1 : 410.8 pound/ft^2
 • 2 : 510.8 pound/inch^2
 • 3 : 610.8 pound/inch^2
 • 4 : 710.8 pound/inch^2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 224 :
 • ในการส่งน้ำผ่านท่อ(ผนังแข็ง) จากอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระดับผิวน้ำสูงกว่าระดับกึ่งกลางท่อ 100 m จะมีกระแสน้ำผ่านด้วยความเร็ว 1 m/s โดยท่อส่งน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 m ความยาวท่อ 100 m ค่า Bulk modulus of elasticity =2.2 G.Pa เมื่อประตูน้ำที่สุดปลายท่อถูกปิดทันใด ค่า Pressure ที่เกิดขึ้นคือเท่าใด(g = 9.89 m/s2 , ความหนาแน่น =1000 kg/m3)
 • 1 : 120 m
 • 2 : 130 m
 • 3 : 140 m
 • 4 : 150 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • ในการส่งน้ำผ่านท่อ(ผนังแข็ง) จากอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระดับผิวน้ำสูงกว่าระดับกึ่งกลางท่อ 100 m จะมีกระแสน้ำผ่านด้วยความเร็ว 1 m/s โดยท่อส่งน้ำมี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 m ความยาวท่อ 100 m ค่า Bulk modulus of elasticity =2.2 G.Pa เมื่อประตูน้ำที่สุดปลายท่อถูกปิดทันใด และในระบบกำหนดให้เป็น Frictionless ดังนั้นค่า Pressure สูงสุดที่เกิดขึ้นคือเท่าใด (g = 9.89 m/s^2 , ความหนาแน่นของน้ำ =1000 kg/m^3)
 • 1 : 120 m
 • 2 : 130 m
 • 3 : 140 m
 • 4 : 150 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 226 :
 • อุโมงค์ส่งน้ำรูป Basket section(ดังรูป) ใช้ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำ A ที่ระดับผิวน้ำ +2000 ft ผ่าน Hydro turbine ไปยังอ่างเก็บน้ำ B ที่ระดับ +1500 ft โดยมีความยาวอุโมงค์ 10 mile กระแสน้ำเกิดความเร็ว 20 ft/s จะเกิด Minor loss รวม 75 % ของ Velocity head และ Friction loss จากการไหลในอุโมงค์ ดังนั้นค่า Boundary shear stress ที่เกิดขึ้นตามผิวอุโมงค์คือเท่าใด(Friction coeff=0.012 g=32.2 ft/s^2)
 • 1 : 2.12 lb/ft^2
 • 2 : 3.13 lb/ft^2
 • 3 : 4.14 lb/ft^2
 • 4 : 5.15 lb/ft^2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 227 :
 • อุโมงค์ส่งน้ำรูป Basket section(ดังรูป) ใช้ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำ A ที่ระดับผิวน้ำ +2000 ft ผ่าน Hydro turbine ไปยังอ่างเก็บน้ำ B ที่ระดับ +1500 ft โดยมีความยาวอุโมงค์ 10 mile กระแสน้ำเกิดความเร็ว 20 ft/s จะเกิด Minor loss รวม 75 % ของ Velocity head และ Friction loss จากการไหลในอุโมงค์ ดังนั้น Power ที่ Hydro turbine ผลิตได้คือเท่าใด(Friction coeff=0.012 g=32.2 ft/s^2)
 • 1 : 34.45*10^4 Hp
 • 2 : 44.45*10^4 Hp
 • 3 : 54.45*10^4 Hp
 • 4 : 64.45*10^4 Hp
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :

 • 1 : R คือ hydraulic redius และ S คือ bottom slope
 • 2 : R คือ hydraulic radius และ S คือ energy slope
 • 3 : R คือ Reynolds number และ S คือ Slope ผิวน้ำ
 • 4 : R คือ Reynolds number และ S คือ energy slope
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 229 :

 • 1 : Hydraulic jump เกิดบนทางน้ำราบ รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • 2 : Hydraulic jump เกิดบนทางน้ำลาดเอียง รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • 3 : Hydraulic jump เกิดบนทางน้ำราบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • 4 : Hydraulic jump เกิดบนทางน้ำลาดเอียง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • Moody diagram ใช้ในการคำนวณหา friction factor ของการไหลในท่อกรณีการไหลมีรูปแบบดังข้อใด
 • 1 : Laminar flow
 • 2 : Turbulent flow
 • 3 : ทั้ง Laminar flow และ Turbulent flow
 • 4 : ไม่ใช่ทั้ง Laminar flow และ Turbulent flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :

 • 1 : การคำนวณ head loss ในท่อจากอ่างเก็บน้ำไปยัง turbine
 • 2 : การคำนวณ head loss ในท่อของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ
 • 3 : สมการคำนวณการปรับแก้ปริมาณน้ำที่ไหลในระบบท่อโดยวิธี head balance
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :

 • 1 : 27 ม.
 • 2 : 29 ม.
 • 3 : 31 ม.
 • 4 : 33 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 • ต่อSiphonด้วยท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคงที่ออกจากถังน้ำที่ปลายท่อมีวาว์ลปิดเปิด ท่อมีรูรั่วตามรูป เมื่อวาว์ลเปิดและปิดน้ำจะไหลออกจากรูหรือไม่?
 • 1 : วาวล์เปิดและปิด อากาศจะไหลเข้าท่อ
 • 2 : วาวล์เปิดและปิด น้ำจะไหลออกจากท่อ
 • 3 : วาวล์เปิดน้ำจะไหลออกจากท่อ วาว์ลปิดอากาศจะไหลเข้าท่อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • 5 : วาวล์เปิดอากาศจะไหลเข้าท่อ วาว์ลปิดน้ำจะไหลออกจากท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 234 :
 • ในการออกแบบsiphon ยกน้ำข้ามถนน ความสูงขอท่อที่ยกได้สูงสุดพิจารณาจาก
 • 1 : bulk modulus
 • 2 : specific volume
 • 3 : water vapor
 • 4 : viscousity
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :
 • เมื่อท่อต่อออกจากอ่างเก็บน้ำ และมีน้ำไหลเต็มท่อลงปลายท่อด้านท้ายน้ำ ถ้าระดับท่อจุดที่พิจารณาอยู่สูงกว่าระดับปลายท่อ ความดันในเส้นท่อจะ
 • 1 : ไม่แน่นอน บางครั้งสูงกว่า บางครั้งต่ำกว่า
 • 2 : ไม่มีข้อถูก
 • 3 : สูงกว่าบรรยากาศ
 • 4 : ต่ำกว่าบรรยากาศ
 • 5 : เท่ากับบรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : ท่อขนาดใหญ่ทำให้สูญเสียความดันตามแนวท่อน้อย
 • 2 : ท่อขนาดเล็กทำให้สูญเสียความดันตามแนวท่อมาก
 • 3 : ท่อขนาดเล็กทำให้น้ำไหลออกที่ปลายท่อมีความแรงมาก
 • 4 : อัตราการไหลของน้ำในท่อมากทำให้สูญเสียความดันตามแนวท่อมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด WATER HAMMER
 • 1 : การปิดวาล์วน้ำโดยทันที ทำให้เกิดความดันเพิ่มขึ้นในระบบท่อ
 • 2 : การที่น้ำไหลเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน
 • 3 : การไหลของน้ำผ่านท่อเอียงลงจากที่สูง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 238 :
 • ปั๊มหอยโข่งจัดเป็นปั๊มประเภทใด
 • 1 : ลูกสูบชัก
 • 2 : เซนตริฟูกอล
 • 3 : โรตารี
 • 4 : แบบเฟือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของการสูญเสียความดันในระบบท่อ
 • 1 : ความขรุขระของผิวภายในท่อ
 • 2 : การปั่นป่วนของ STREAM LINE เมื่อน้ำไหลผ่านข้อต่อและวาล์ว
 • 3 : ความเสียดทานตามแนวท่อ
 • 4 : ระดับสูงต่ำของแนวท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 240 :
 • วาล์วข้อใดทำให้เกิดการสูญเสียความดันในระบบท่อมากที่สุด
 • 1 : Gate valve
 • 2 : Globe valve
 • 3 : Butterfly valve
 • 4 : Cone valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :
 • หมู่บ้านแห่งหนึ่งประชากร 100 คน ความต้องการใช้น้ำ 48 ลิตร/คน/วัน เฮดรวมทั้งหมดของระบบประปาเท่ากับ 18.0 เมตร แต่ละข้อต่อไปนี้ เป็นข้อมูลของปั๊มที่มีขายในท้องตลาด ข้อใดเป็นปั๊มที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเลือกใช้
 • 1 : ปั๊มสูบน้ำได้สูงสุด 0.3 ลบ.เมตร/ชม. ที่เฮด 20 เมตร
 • 2 : ปั๊มสูบน้ำได้สูงสุด 0.35 ลบ.เมตร/ชม. ที่เฮด 18 เมตร
 • 3 : ปั๊มสูบน้ำได้สูงสุด 0.2 ลบ.เมตร/ชม. ที่เฮด 20 เมตร
 • 4 : ปั๊มสูบน้ำได้สูงสุด 0.25 ลบ.เมตร/ชม. ที่เฮด 20 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • ในรูปเป็นการไหลลงจากแทงค์ A ไปแทงค์ B ผ่าน TURBINE การไหลเกิดการสูญเสียเฮด 2 เมตร อัตราการไหลเท่ากับ 2.5 ลบ.เมตรต่อวินาที ท่อมีขนาด 0.6 เมตร จงหากำลังงานที่ใช้หมุน TURBINE ในหน่วยของกิโลวัตต์
 • 1 : 637.70 กิโลวัตต์
 • 2 : 686.70 กิโลวัตต์
 • 3 : 735.75 กิโลวัตต์
 • 4 : 784.80 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • ในการเลือกซื้อปั๊มข้อมูลสำคัญที่ท่านควรทราบ คือ
 • 1 : ปริมาณการไหล และ Static discharge head
 • 2 : ปริมาณการไหล และ Static suction head
 • 3 : ปริมาณการไหล และ Total static head
 • 4 : ปริมาณการไหล และ Total dynamic head
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุของ WATER HAMMER
 • 1 : ปิดปั๊มกระทันหันโดยไม่ได้ปิดประตูน้ำหน้าปั๊มก่อน
 • 2 : เปลี่ยนความเร็วรอบของปั๊ม
 • 3 : ปิดวาล์วหรือประตูน้ำกะทันหัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 245 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับการไหลในท่อ
  1) ความเร็วของไหลจริงในท่อกลมจะเป็นศูนย์ที่ผิวท่อเสมอ
  2) ความเร็วของไหลจริงในท่อกลมจะสูงที่สุดบริเวณกลางท่อ และเป็นสองเท่าของความความเร็วเฉลี่ยเสมอ
  3) หน่วยแรงเฉือนสำหรับการไหลในท่อกลมจะมากที่สุดที่ผิวท่อ และเป็นศูนย์ที่กลางท่อเสมอ
  4) พลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากความฝืดของท่อสำหรับการไหลแบบลามินาร์ ขึ้นกับความขุรขระของท่อเป็นหลัก
 • 1 : ไม่มีข้อใดถูก
 • 2 : ถูก 1 ข้อ
 • 3 : ถูก 2 ข้อ
 • 4 : ถูก 3 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • น้ำมันไหลในท่อแบบลามินาร์จากซ้ายไปขวา โดยท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm ยาว 40 m ความดันที่ทางเข้าและทางออกมีค่า 745 และ 97 kPa ตามลำดับ หากจัดวางท่อให้อยู่ใน 3 ลักษณะดังแสดงในรูป จงหาว่าอัตราการไหลและการสูญเสียหลักของท่อในลักษณะใดสูงที่สุด
 • 1 : ทั้งอัตราการไหลและการสูญเสียพลังงานหลักของท่อที่วางในแนวนอนจะสูงที่สุด
 • 2 : ทั้งอัตราการไหลและการสูญเสียพลังงานหลักของท่อที่มุมเงยขึ้น 15 องศาจะสูงที่สุด
 • 3 : ทั้งอัตราการไหลและการสูญเสียพลังงานหลักของท่อที่มุมกดลง 15 องศาจะสูงที่สุด
 • 4 : อัตราการไหลจะมากที่สุดสำหรับท่อที่กดลง 15 องศา แต่การสูญเสียหลักจะมากที่สุดสำหรับท่อที่เงยขึ้น 15 องศา
 • 5 : อัตราการไหลจะมากที่สุดสำหรับท่อที่เงยขึ้น 15 องศา แต่การสูญเสียหลักจะมากที่สุดสำหรับท่อที่กดลง 15 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • อ่างเก็บน้ำสองแห่ง มีระดับน้ำต่างกัน 15 ม. อ่างทั้งสองเชื่อมกันด้วยท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ยาว 300 ม. จงหาอัตราที่น้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำที่ 1 ไปอ่างที่ 2 กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ความฝืด (f) = 0.02 ค่าสัมประสิทธ์ของการสูญเสียรอง (K) ที่น้ำเข้าและออกจากท่อเป็น 0.5 และ 1.0 ตามลำดับ
 • 1 : 260 ลิตรต่อวินาที
 • 2 : 420 ลิตรต่อวินาที
 • 3 : 500 ลิตรต่อวินาที
 • 4 : 640 ลิตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงสำหรับระบบการไหลในท่อขนานและอนุกรม
 • 1 : น้ำที่ไหลในท่อที่ต่ออนุกรมจะมีอัตราการไหลรวมเท่ากับอัตราการไหลในแต่ละท่อรวมกัน แต่จะมีการสูญเสียพลังงานเท่ากันในทุกท่อ
 • 2 : น้ำที่ไหลในท่อที่ต่อขนานจะมีอัตราการไหลรวมเท่ากับอัตราการไหลในแต่ละท่อรวมกัน และการสูญเสียพลังงานรวมจะมีค่าเท่ากับผลรวมการสูญเสียพลังงานในแต่ละท่อ
 • 3 : น้ำที่ไหลในท่อที่ต่ออนุกรมจะมีอัตราการไหลเท่ากันทุกท่อ และการสูญเสียพลังงานรวมจะเท่ากับผลรวมของการสูญเสียพลังงานในแต่ละท่อ
 • 4 : น้ำที่ไหลในท่อที่ต่อแบบขนานจะมีอัตราการไหลเท่ากันทุกท่อ และการสูญเสียพลังงานรวมจะเท่ากับผลรวมของการสูญเสียพลังงานในแต่ละท่อ
 • 5 : ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :
 • จากรูปจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
  1) หากหัวความดันที่จุดต่อ j มีค่าเท่ากับ Hj ตามรูป น้ำจะไหลจากอ่างเก็บน้ำ A เข้าสู่อ่างเก็บน้ำ B และ C
  2) หากไม่คิดการสูญเสียพลังงานรอง พลังงานที่สูญเสียในท่อที่ 1 2 และ 3 จะต้องเท่ากัน
  3) สมมุติว่าใช้ค่าหัวความดันที่จุด j เท่ากับ Hj ตามรูปแล้วปรากฎว่าผลรวมของน้ำที่เข้าจุด j มากกว่าน้ำที่ออกจากจุด j ค่า Hj จริงควรจะมีค่าต่ำกว่านี้
 • 1 : ข้อ 1) ถูก
 • 2 : ข้อ 2) ถูก
 • 3 : ข้อ 3) ถูก
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • ท่อคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 m. ลำเลียงน้ำด้วยอัตรา 1.5 m3/s ที่ระยะห่างออกไป 2.5 km ความดันในท่อจะลดลงเท่าใด (f = 0.021)
 • 1 : 12.9 kPa
 • 2 : 32.4 kPa
 • 3 : 55.2 kPa
 • 4 : 95.8 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 251 :
 • น้ำไหลผ่านท่อในแนวราบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm. ยาว 10 m. อ่านความดันของเกจที่ทางเข้าได้ 1.2 บาร์ และที่ทางออก 1.0 บาร์ พลังงานที่สูญเสียคิดเป็นกี่เมตรของน้ำ
 • 1 : 1.51 m.
 • 2 : 2.04 m.
 • 3 : 3.24 m.
 • 4 : 3.86 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 252 :
 • การไหลผ่านข้อต่อแบบใดที่ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานมากที่สุด ถ้าหากเงื่อนไขอื่นๆ มีค่าเท่ากัน
 • 1 : gradual contraction
 • 2 : gradual expansion
 • 3 : sudden contraction
 • 4 : sudden expansion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • น้ำถูกส่งไปตามท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 cm. ยาว 1.6 km. ในอัตรา 0.28 m3/s ด้วยเครื่องสูบ จงหากำลังที่เครื่องสูบต้องการเมื่อประสิทธิภาพเครื่องสูบเท่ากับ 75% กำหนดให้ f = 0.038
 • 1 : 50.73 kW
 • 2 : 67.3 kW
 • 3 : 507.3 kW
 • 4 : 673.2 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 254 :
 • ท่อน้ำยาว 100 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 cm. มีค่าแฟคเตอร์ความเสียดทาน 0.03 มีน้ำไหลผ่านท่อด้วยความเร็ว 20 m./s. จะมีหัวการสูญเสียเนื่องจากการไหลเป็นกี่เมตร
 • 1 : 51 m.
 • 2 : 61 m.
 • 3 : 71 m.
 • 4 : 81 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :
 • เมื่อทราบความเร็วการไหล และพื้นที่หน้าตัดของท่อ จะสามารถหาปริมาณการไหลได้จากสมการใด
 • 1 : สมการแบร์นูลี่
 • 2 : สมการโมเมนตัม
 • 3 : สมการของออยเลอร์
 • 4 : สมการต่อเนื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :
 • น้ำที่อุณภูมิ 20oC ไหลในท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 cm. ในอัตรา 0.3 m3/s ความเร็วที่แนวเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 m/s จงคำนวณหัวน้ำสูญเสียต่อความยาวท่อ (f = 0.0179)
 • 1 : 0.0043 m/s
 • 2 : 0.0059 m/s
 • 3 : 0.0130 m/s
 • 4 : 0.0182 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • น้ำไหลผ่านท่อกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 cm. ด้วยอัตราการไหล 3 m3/s ความเร็วการไหลในท่อเป็นเท่าใด
 • 1 : 0 m/s
 • 2 : 5.2 m/s
 • 3 : 9.7 m/s
 • 4 : 10.6 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 258 :
 • การไหลแบบปั่นป่วน (turbulent flow) โดยทั่วไปแล้วจะเกิดจากกรณีใด
 • 1 : ของเหลวที่มีความหนืดมาก
 • 2 : การเคลื่อนที่ของของไหลช้ามาก
 • 3 : ไหลผ่านท่อที่มีขนาดเล็กมาก
 • 4 : ถูกทั้ง 3 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :
 • น้ำไหลผ่านท่อที่มีพื้นที่หน้าตัด 20 cm2 ด้วยความเร็ว 10 m/s อัตราการไหลมีค่าเท่าใด
 • 1 : 0.01 m3/s
 • 2 : 0.02 m3/s
 • 3 : 0.10 m3/s
 • 4 : 0.20 m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 260 :
 • ท่อกลมที่มีน้ำไหลผ่านครึ่งท่อ จะมีค่ารัศมีชลศาสตร์ (Hydraulic radius) เท่าใด
 • 1 : D/2
 • 2 : D/4
 • 3 : D/6
 • 4 : D/8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • ระบบการส่งน้ำโดยปั๊มน้ำที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ จะมีการสูญเสียเนื่องจากสิ่งใดมากที่สุด
 • 1 : ตัวปั๊ม
 • 2 : ข้องอ
 • 3 : ความยาวท่อ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • ค่าแฟคเตอร์ความเสียดทาน (friction factor) ของการไหลแบบปั่นป่วนในท่อเรียบขึ้นอยู่กับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 263 :
 • ในการไหลแบบราบเรียบ ค่าเรย์โนลด์ นัมเบอร์ (Reynold number) มีค่าเท่าใด
 • 1 : เท่ากับ 2000
 • 2 : น้อยกว่า 2000
 • 3 : มากกว่า 2000
 • 4 : มากกว่า 2000 มาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสูญเสียพลังงานหลัก (Major Loss) และการสูญเสียพลังงานรอง (Minor Loss)
 • 1 : การสูญเสียพลังงานหลักจะต้องมากกว่าการสูญเสียพลังงานรองเสมอ
 • 2 : การสูญเสียพลังงานหลักแปรผันตรงกับความยาวท่อ และแปรผกผันกับรัศมีของท่อ เมื่อค่า Reynold Number และความขรุขระของท่อคงที่
 • 3 : ค่าสัมประสิทธ์ความฝืดของ Dracy และ Weisbach (frictional factor,f) ในการสูญเสียพลังงานหลักสามารถหาได้จาก Moody Diagram โดยจะขึ้นอยู่กับค่า Reynold Number เท่านั้น
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 • จะต้องติดตั้งปั๊มน้ำสูงกว่าระดับน้ำไม่เกินกี่เมตร จึงจะดูดน้ำขึ้นได้ (ไม่คิดการสูญเสียใดๆ)
 • 1 : 5 เมตร
 • 2 : 10 เมตร
 • 3 : 15 เมตร
 • 4 : 30 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :
 • การไหลแบบสม่ำเสมอ (uniform flow) หมายความว่า
 • 1 :
 • 2 : เมื่อ
 • 3 : เมื่อ
 • 4 : เมื่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • การสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ท่อทางเข้าถังน้ำรูปใดเกิดการสูญเสียมากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 268 :
 • จากสมการแสดงการหาอัตราการไหลของน้ำในท่อกลมผ่านรู orifice ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง
 • 1 : อัตราการไหล (Q) ในสมการนี้หาได้จากสมการความต่อเนื่อง และสมการ Bernoulli
 • 2 : อัตราการไหล (Q) ในสมการดังกล่าวเป็นอัตราการไหลจริง ที่พิจารณาผลของการสูญเสียพลังงานแล้ว
 • 3 : ค่าปรับแก้ K ในสมการสามารถมีค่าเกิน 1.0 ได้
 • 4 : ค่า h ในสมการหาได้จากผลต่างความสูงของระดับปรอทใน manometer ตามรูป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการหาอัตราการไหลด้วยเครื่องวัดแบบ Venturi และแบบ Orifice
 • 1 : Venturi meter มีการสูญเสียพลังงานมากกว่า Orifice
 • 2 : ค่าสัมประสิทธิ์การปรับแก้พื้นที่หน้าตัด (Coefficient of Contraction, Cc) ของทั้ง Venturi และ Orifice มีค่าต่ำกว่า 1.0 เสมอ
 • 3 : สำหรับหน้าตัดที่เท่ากัน ค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้อัตราการไหล (Coefficient of Discharge, Cd) ของ Venturi มักมีค่ามากกว่าของ Orifice
 • 4 : Orifice มักนิยมใช้ เพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า ติดตั้งสะดวกกว่า กินพื้นที่น้อยกว่า และทำให้ความดันลดลงน้อยกว่า Venturi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 270 :
 • จงหาอัตราการไหลผ่านมาตรแบบ nozzle เมื่อกำหนดให้ d = 20 ซม. D = 40 ซม. ผลต่างระดับของน้ำมันในหลอด manometer แบบหัวกลับมีค่า 50 ซม. จุด 1 และจุด 2 ในรูปห่างกัน 80 ซม. และกำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้ K มีค่าเป็น 1.02
 • 1 : 0.175 ลิตรต่อวินาที
 • 2 : 1.75 ลิตรต่อวินาที
 • 3 : 17.5 ลิตรต่อวินาที
 • 4 : 175 ลิตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • พิจารณาเครื่องวัดอัตราการไหลในท่อแบบ Orifice ดังรูป ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงความดัน p1 , p2 และ p3 ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ถ้าวาดเส้นระดับพลังงาน (Energy Grade Line : EGL) จะอยู่เหนือเส้น HGL ในรูปเป็นระยะคงที่
 • 2 : ความสูงของน้ำในหลอด p2 จะต้องต่ำกว่า p1 เสมอเนื่องจากความเร็วน้ำที่ไหลผ่านหน้าตัดของ orifice มีค่าสูงกว่าความเร็วน้ำในท่อ
 • 3 : สำหรับของไหลจริง ความสูงของน้ำในหลอด p3 จะต้องต่ำกว่าใน p1 เสมอ เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงาน
 • 4 : หากแทน orifice ด้วยมาตรแบบ venturi แล้วน่าจะทำให้ความสูงของน้ำในหลอด p3 สูงขึ้นเนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 272 :
 • จงหาค่าอัตราการไหลของน้ำในท่อ เมื่อกำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางท่อและ orifice มีขนาด 24 ซม. และ 15 ซม. ตามลำดับ ผลต่างของปรอทมีค่าเท่ากับ 25 ซม. สมมติให้ค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้ K มีค่าเป็น 0.64
 • 1 : 25 ลิตรต่อวินาที
 • 2 : 90 ลิตรต่อวินาที
 • 3 : 0.025 ลิตรต่อวินาที
 • 4 : 0.090 ลิตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 • จงหาอัตราการไหลของน้ำในท่อผ่านมาตรแบบ Venturi เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางท่อขนาด 5 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง venture ขนาด 3 ซม. ผลต่างของความดันมีค่า 5 kPa สมมติให้ค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้อัตราการไหล (Coefficient of discharge, Cd) มีค่าเท่ากับ 0.98
 • 1 : 0.24 ลิตรต่อวินาที
 • 2 : 2.4 ลิตรต่อวินาที
 • 3 : 24 ลิตรต่อวินาที
 • 4 : 240 ลิตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :
 • จงหาความเร็วของของไหลที่ออกจากปลายท่อกลมที่ต่อจากถัง หากสมมติว่าระดับน้ำในถังเปลี่ยนแปลงช้ามาก
 • 1 : 31.3 m/s
 • 2 : 61.3 m/s
 • 3 : 91.3 m/s
 • 4 : 111.3 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 275 :
 • จากรูปถ้ากำหนดให้ค่าความโน้มถ่วงของโลก (g) = 9.81 m/s2 ความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านที่ปลายท่อมีค่าเท่าใด
 • 1 : 10 m/s2
 • 2 : 14 m/s2
 • 3 : 20 m/s2
 • 4 : 24 m/s2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :
 • ในระบบท่อแบบขนาน สิ่งใดต่อไปนี้จะเพิ่มขึ้น
 • 1 : ความเร็ว
 • 2 : อัตราการไหล
 • 3 : การสูญเสียหัวพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 277 :
 • ในระบบท่ออนุกรม สิ่งใดต่อไปนี้จะเพิ่มขึ้น
 • 1 : ความเร็ว
 • 2 : อัตราการไหล
 • 3 : การสูญเสียหัวพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 278 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : ระบบท่ออนุกรม จะมีอัตราการไหลในแต่ละท่อเท่ากัน และมีหัวน้ำสูญเสียในแต่ละท่อ
 • 2 : ระบบท่ออนุกรม จะมีอัตราการไหลรวมเท่ากับผลบวกของอัตราการไหลในแต่ละท่อ และมีหัวน้ำสูญเสียรวมของระบบ เท่ากับผลบวกของหัวน้ำสูญเสียในแต่ละท่อ
 • 3 : ระบบท่อขนาน จะมีอัตราการไหลรวมเท่ากับผลบวกของอัตราการไหลในแต่ละเส้นท่อ และมีหัวน้ำสูญเสียในแต่ละเส้นท่อเท่ากัน
 • 4 : ระบบท่อขนาน จะมีอัตราการไหลผ่านท่อต่างๆ เท่ากัน และมีหัวน้ำสูญเสียรวมของระบบเท่ากับผลบวกของหัวน้ำสูญเสียในแต่ละท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 279 :
 • อ่างเก็บน้ำ 3 อ่างเชื่อมกันด้วยท่อมาบรรจบกันที่จุด H โดยระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ 1 , 2 และ 3 มีค่า 90 , 85 และ 75 เมตร ตามลำดับถ้าค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดของท่อทุกท่อมีค่าเท่ากับ 0.157 และอัตราการไหลของน้ำออกจากอ่างที่ 1 เท่ากับ 1.35 ลบ.ม.ต่อวินาที จงหาว่าระดับพลังงานที่จุดบรรจบของท่อ H มีค่าเท่าไร และน้ำจะไหลจากอ่างไหนเข้าอ่างไหน
 • 1 : พลังงานที่จุด H = 82 เมตร น้ำไหลจากอ่างที่ 1 เข้าอ่างที่ 2 และ 3
 • 2 : พลังงานที่จุด H = 82 เมตร น้ำไหลจากอ่างที่ 1 และ 2 เข้าอ่างที่ 3
 • 3 : พลังงานที่จุด H = 84 เมตร น้ำไหลจากอ่างที่ 1 เข้าอ่างที่ 2 และ 3
 • 4 : พลังงานที่จุด H = 84 เมตร น้ำไหลจากอ่างที่ 1 และ 2 เข้าอ่างที่ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :
 • น้ำไหลระหว่างอ่างเก็บน้ำ A ไป B ด้วยท่อเชื่อมขนาด 200 และ 300 มม. ความยาวท่อ 300 และ 400 เมตรดังรูป ถ้าอัตราการไหลของน้ำเท่ากับ 100 ลิตรต่อวินาที จงหาว่าความสูงของระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ A และ B มีค่าเป็นเท่าไร เพื่อให้อัตราการไหลคงที่ดังกล่าว กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ความฝืด (f) มีค่า 0.0212 และ 0.0197 ในท่อเล็กและท่อใหญ่ตามลำดับ และสมมติให้ไม่สนใจการสูญเสียพลังงานรอง (Minor Loss)
 • 1 : 12 เมตร
 • 2 : 19 เมตร
 • 3 : 24 เมตร
 • 4 : 38 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 281 :
 • ท่อ 3 ท่อต่อกันแบบขนานดังรูป โดยที่จุด A และ B มีความสูง 30 และ 20 เมตร ตามลำดับ ที่จุด A มีความดันเกจ 550 kPa อัตราการไหลของน้ำที่ผ่านเข้ามาและออกไปจากระบบเป็น 340 ลิตรต่อวินาที ถ้าทราบว่าอัตราการไหลในท่อที่ 2 เท่ากับ 35 ลิตรต่อวินาที จงหาว่าพลังงานที่สูญเสียไปในการไหลในท่อ 1 จากจุด A ไป B มีค่าประมาณเท่าใด กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ความฝืด (f) ในท่อ 1 , 2 และ 3 มีค่า 0.019 , 0.023 และ 0.018 ตามลำ
 • 1 : 6.5 เมตร
 • 2 : 10.5 เมตร
 • 3 : 14.5 เมตร
 • 4 : 18.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 282 :
 • ถ้าอ่างเก็บน้ำ 3 อ่างเชื่อมกันด้วยท่อที่จุด J ดังรูป ที่จุด J จะมีระดับพลังงาน (Energy Grade Line : EGL) ต่ำกว่าระดับน้ำในอ่าง 1 แต่สูงกว่าระดับน้ำในอ่าง 2 และ 3 สมมติให้ค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ และความยาวท่อทั้งสามมีค่าเท่ากัน จงหาว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง
 • 1 : การสูญเสียพลังงานในท่อ 1 (ของอ่างเก็บน้ำ A) และ 3 (ของอ่างเก็บน้ำ C) รวมกันจะมีค่าเท่ากับผลต่างของความสูงของระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ A และ C
 • 2 : การสูญเสียพลังงานในท่อ 3 (ของอ่างเก็บน้ำ C) จะมีค่าสูงที่สุด
 • 3 : ความเร็วของน้ำในท่อ 2 (ของอ่างเก็บน้ำ B) จะมีค่าต่ำที่สุด
 • 4 : น้ำจะไหลจากอ่างเก็บน้ำ A เข้า อ่างเก็บน้ำ B และ C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 283 :
 • จงหาการสูญเสียพลังงานหลักของน้ำที่ไหลในท่อแสตลเลส(ks=7x10-6ft) ด้วยอัตราการไหล 0.2 ลบ.ฟุต/วินาที กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเท่ากับ 2 นิ้ว และท่อมีความยาว 200 ฟุต กำหนดให้ (Rwo= 62.36lbm/ft3, Mu=7.536x10-4lbm/ft)
 • 1 : 10 ฟุต
 • 2 : 20 ฟุต
 • 3 : 30 ฟุต
 • 4 : 40 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • Bernoulli’s Effect จะเกิดขึ้นอยู่ภายใต้สมมติฐานใดบ้าง
  ก.      ท่อขนาดไม่เท่ากัน และท่ออยู่ในแนวระดับทั้งหมด
  ข.      การไหลเป็นแบบ Steady State
  ค.      ของไหลเป็นแบบ Compressible Fluid

 • 1 : ถูก 1 ข้อ

 • 2 : ถูก 2 ข้อ

 • 3 : ถูก 3 ข้อ

 • 4 : ผิดทุกข้อ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 285 :
 • ปรากฏการณ์ใดที่แสดงว่าน้ำเป็นของไหลที่กดได้ (Compressible Fluid)

 • 1 : Hydraulic Jump

 • 2 : Water Hammer

 • 3 : Capillary rise

 • 4 : Cavitation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 286 :
 • ข้อที่ 1 : สถานะข้อสอบ : Commit ความยากง่าย : ยาก
  น้ำไหลเข้าสู่คลอง โดยไหลลอดประตูน้ำเปิดสูง 1 m ดังรูป จงหาอัตราการไหลของน้ำต่อหนึ่งหน่วยความกว้างของคลองที่หน้าตัด A-A กำหนดให้ความดันในคลองมีลักษณะการกระจายแบบ Hydrostatic ที่ หน้าตัด A-A
 • 1 : 8.12 m3/s per m
 • 2 : 9.90 m3/s per m
 • 3 : 10.10 m3/s per m
 • 4 : 12.24 m3/s per m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • จากสมการอัตราการไหลในทางน้ำเปิดของ Manning, ค่าความลาดชัน (S) ในทางทฤษฎีคือความลาดชันของอะไร

 • 1 : ความลาดชันท้องคลอง

 • 2 : ความลาดชันของผิวน้ำ

 • 3 : ความลาดชันของเส้น Energy Grade Line (EGL)

 • 4 : ถูกทั้ง (1), (2) และ (3)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 288 :
 • ท่อยาว 120 m ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ 0.2 m วางเอียงลงเป็นมุม 30° ดังรูป ถ้าความดันที่จุด A เท่ากับ 800 kPa อัตราการไหลในท่อเท่ากับ 0.5 m3/s กำหนดให้ Friction Factor ของท่อเท่ากับ 0.015 จงหาความดันที่จุด B
   

 • 1 : 25.36 kPa

 • 2 : 134.29 kPa

 • 3 : 248.75 kPa

 • 4 : 1317.36 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • ท่อ 4 ท่อต่อกันดังรูป ถ้าอัตราการไหลในท่อ 1 เท่ากับ 1 m3/s และความเร็วในท่อ 3 เท่ากับ 4.7 m/s จงประมาณค่าการสูญเสียพลังงานหลักจากจุด A ถึงจุด B โดยไม่ต้องคิดการสูญเสียพลังงานรอง      
  กำหนดให้ สมการการสูญเสียพลังงาน คือ   

           

  ท่อ ความยาว (m) เส้นผ่านศูนย์กลาง (m) Friction Factor
  1 10 0.4 0.010
  2 5 0.3 0.018
  3 6 0.4 0.030
  4 12 0.5 0.020

 • 1 : 3.5 m

 • 2 : 2.8 m

 • 3 : 1.9 m

 • 4 : 0.8 m

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 290 :
 • ท่อ 7 เส้นต่อกันดังรูป ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด   • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 291 :
 • ท่อ 7 เส้นต่อกันดังรูป ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด  หมายเหตุ h หมายถึง การสูญเสียพลังงานในท่อ


 • 1 : h5=h2+h3+h6
 • 2 : h3=h4
 • 3 : h7=h5+h6
 • 4 : h1=h5+h7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 292 :
 • ท่อเส้นหนึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10 เมตร ยาว 100 เมตร มีการสูญเสียพลังงานหลักรวมเท่ากับ 10 เมตร กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของท่อ ( Roughness Coefficient) เท่ากับ 0.4 มิลลิเมตร ความหนืดจลนศาสตร์เท่ากับ 10-6 m2/s จงประมาณอัตราการไหลของท่อนี้ (ไม่ต้องคิดการสูญเสียพลังงานรอง) • 1 : 0.04 m3/s

 • 2 : 0.03 m3/s

 • 3 : 0.02 m3/s

 • 4 : 0.01 m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 293 :
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำรับน้ำเข้าสู่เครื่องปั่นไฟที่อัตราการไหล 30 m3/s ดังแสดงในรูป และปล่อยน้ำออกไปสู่หลังเขื่อนด้วยความเร็ว 2 m/s ถ้าการสูญเสียพลังงานทั้งหมดในระบบเครื่องปั่นไฟเท่ากับ 20 m จงหาพลังงานที่เครื่องปั่นไฟใช้

 • 1 : 23.5 kW

 • 2 : 23.5 MW

 • 3 : 30.5 kW

 • 4 : 30.5 MW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :
 • เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำไปตามท่อ ดังรูป กำลังของเครื่องสูบน้ำเท่ากับ 150 kW โดยประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเท่ากับ 70% จงหาอัตราการไหลของน้ำในท่อ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการสูญเสียพลังงานรอง

 • 1 : 0.655 m3/s

 • 2 : 0.535 m3/s

 • 3 : 0.437 m3/s

 • 4 : 0.254 m3/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 559 : Open channel flow and design
ข้อที่ 295 :
 • คลองคอนกรีตมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังรูป ความลาดเทท้องคลอง 1 ต่อ 4000 และสัมประสิทธิ์ความขรุขระ 0.015 จงหาอัตราการไหลเมื่อเกิดการไหลแบบ Uniform
 • 1 : 3.72 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 4.72 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 5.72 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 6.72 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • คลองคอนกรีตมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความลาดเทท้องคลอง 1 ต่อ 4000 และสัมประสิทธิ์ความขรุขระ 0.015 จงหาค่าของ Specific energy ตรงหน้าตัดดังกล่าว
 • 1 : 2.00 เมตร
 • 2 : 2.40 เมตร
 • 3 : 2.45 เมตร
 • 4 : 3.00 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 297 :
 • คลื่นน้ำหลากในแม่น้ำคือตัวอย่างของการไหลชนิดใด
 • 1 : steady, non-uniform flow
 • 2 : unsteady, gradually varied flow
 • 3 : steady, spatially varied flow
 • 4 : unsteady, rapidly varied flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 298 :
 • คลองคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 2.5 เมตร ความลาดเทท้องคลอง 1 ต่อ 2,000 มีอัตราการไหล 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถ้าเกิดการไหลแบบวิกฤต จงหาค่าของความลึกวิกฤต n = 0.015
 • 1 : 1.42 เมตร
 • 2 : 1.00 เมตร
 • 3 : 0.85 เมตร
 • 4 : 0.64 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 299 :
 • ท่อระบายน้ำขนาด 2 เมตร และแนวท่อมีความลาดเท 1 ต่อ 2,000 และสัมประสิทธิ์ความขรุขระเท่ากับ 0.016 ถ้าเกิดการไหลแบบ Uniform และน้ำไหลเต็มท่อพอดี จงหาอัตราการไหล (สมมุติให้เป็นการไหลด้วยแรงโน้มถ่วง)
 • 1 : 3.16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 2 : 2.76 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 3 : 2.46 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 4 : 2.16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • คำกล่าวใดต่อไปนี้อธิบายถึงการเิกิด Hydraulic Jump(ปรากฏการณ์น้ำกระโดด)ได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : ในช่วงที่เกิด Hydraulic Jumpนั้นจะไม่การสูญเสียพลังงาน
 • 2 : การเิกิด Hydraulic Jumpจะเป็นการไหลแบบ unsteady flow เสมอ
 • 3 : การเิกิด Hydraulic Jump จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนการไหลแบบเหนือวิกฤต ไปเป็นการไหลแบบใต้วิกฤต
 • 4 : ความรุนแรงของการเกิดHydraulic Jumpจะตรวจสอบ หรือแยกความรุนแรงโดยใช้ค่า Reynold number
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 301 :
 • คลองคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 3.0 เมตร และความลึกการไหล 1.5 เมตร และมีความเร็ว 2 m/s จงหาค่า Froude number และประเภทของสภาวะการไหล
 • 1 : 0.52 และ Subcritical

 • 2 : 0.52 และ Supercritical

 • 3 : 0.14 และ Subcritical

 • 4 : 0.14 และ Supercritical

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 302 :
 • ท่อระบายน้ำในรูปมีน้ำไหลด้วยความเร็ว 5 m/s จงหาค่า Froude number และประเภทของสภาวะการไหล
 • 1 : 1.3 และ Subcritical
 • 2 : 1.3 และ Supercritical
 • 3 : 1.47 และ Subcritical
 • 4 : 1.47 และ Supercritical
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 303 :
 • ในการออกแบบท่อระบายน้ำได้่สูงสุด 8.0 m3/s ความลาดเทของท่อ 1 ต่อ 2000 และสัมประสิทธิ์ของความขุรขระ 0.016 จงหาขนาดท่อที่เหมาะสม สมมุติให้เป็นการไหลด้วยแรงโน้มถ่วง และไหลเต็มท่อกลมพอดี
 • 1 : 3.0 เมตร
 • 2 : 2.75 เมตร
 • 3 : 2.5 เมตร
 • 4 : 2.0 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 304 :
 • ในการออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์เพื่อการสลายพลังงาน สามารถทำได้โดยการปรับสภาพการไหลให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วนเกิดเป็นไฮดรอลิคจัมพ์ จากรูป เมื่อน้ำไหลผ่านทางน้ำเปิดหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในเมื่อ Y1คือความลึกของน้ำที่ตำแหน่งก่อนถึงโครงสร้างที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการไหล มีความสูง h และ Y3 คือความลึกของน้ำก่อนการเกิดไฮดรอลิคจัมพ์ จงวิเคราะห์ระบบเพื่อคำนวณหาความสูง h
 • 1 : 0.34 เมตร
 • 2 : 0.25 เมตร
 • 3 : 0.20 เมตร
 • 4 : 0.09 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 305 :
 • คลองสายหนึ่งมีหน้าตัดดังในรูป มีสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ Manning 0.03 และความลาดเทท้องคลอง 1 ต่อ 4000 จงประมาณหาอัตราการไหล
 • 1 : 2.50 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 2 : 2.15 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 3 : 1.87 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 4 : 1.10 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :
 • คลองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 2.0 เมตร จงหาความเร็ววิกฤตเมื่อความลึกวิกฤตเท่ากับ 1.8 เมตร
 • 1 : 1.8 เมตร/วินาที
 • 2 : 4.2 เมตร/วินาที
 • 3 : 2.2 เมตร/วินาที
 • 4 : 3.2 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 307 :
 • ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 เมตร จงหาความเร็ววิกฤตเมื่อความลึกวิกฤตเท่ากับ 1.0 เมตร
 • 1 : 2.13 เมตร/วินาที
 • 2 : 2.78 เมตร/วินาที
 • 3 : 3.13 เมตร/วินาที
 • 4 : 3.92 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :
 • การไหลในแม่น้ำและคลองธรรมชาติจัดเป็นการไหลประเภทไหน
 • 1 : Steady – varied flow
 • 2 : Unsteady – varied flow
 • 3 : Steady – uniform flow
 • 4 : Unsteady – uniform flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 309 :
 • คลองหน้าตัดสี่เหลี่ยมคางหมูที่มี Best hydraulic section ตลิ่งด้านข้างทำมุมกับแนวราบกี่องศา
 • 1 : 60
 • 2 : 50
 • 3 : 40
 • 4 : 30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 310 :
 • คลองหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 2.4 เมตร ถ้าเกิดการไหลแบบวิกฤตโดยมีค่า Specific energy เท่ากับ 3 เมตร ความลึกวิกฤตจะมีค่าเท่าไร
 • 1 : 1.0 เมตร
 • 2 : 1.5เมตร
 • 3 : 2.0 เมตร
 • 4 : 2.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 311 :
 • ในคลองสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 3.0 เมตร ถ้าเกิดการไหลวิกฤต และความลึกวิกฤต 1.5 เมตร จงหาอัตราการไหลของคลองสายนี้
 • 1 : 3.84 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 2 : 5.75 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 3 : 10.54 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 4 : 17.26 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • น้ำไหลในรางเปิดหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 m ผ่านฝายสันกว้างดังรูป และก่อให้เกิดสภาวะการไหลแบบวิกฤตที่จุด 2 จงคำนวณหาอัตราการไหล
 • 1 : 0.28 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.30 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 9.81 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 2.45 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 313 :
 • น้ำไหลลอดใต้ประตูด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาที ก่อให้เกิด ไฮดรอลิคจัมพ์ดังแสดงในรูป จงคำนวณหาความลึกของน้ำที่จุด 2
 • 1 : 0.15 เมตร
 • 2 : 0.25 เมตร
 • 3 : 0.35 เมตร
 • 4 : 0.45 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :
 • ทางน้ำเปิดแห่งหนึ่ง เกิด Hydraulic Jump ระหว่างการไหลจากจุด 1 ไปยังจุด 2 ดังแสดงในรูปข้างล่าง จงคำนวณหาความลึกของน้ำที่จุด 4
 • 1 : 1.72 เมตร
 • 2 : 1.19 เมตร
 • 3 : 0.52 เมตร
 • 4 : 0.20 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 315 :
 • การไหลในทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้างมาก ๆ มีความเร็วการไหลเท่ากับ 0.1 m/s และความลึกการไหลเท่ากับ 4 mm การไหลในทางน้ำดังกล่าวเป็นการไหลชนิดใด
 • 1 : supercritical-larminar
 • 2 : subcritical-turbulent
 • 3 :  supercritical-turbulent
 • 4 : subcritical-larminar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :
 • น้ำไหลผ่านคลองเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่าความลึกการไหล 1.7 ม. มีค่าความเร็วหัวน้ำ (Velocity Head) 0.3 ม. เมื่อนำค่าความลึกการไหลและพลังงานจำเพาะ ไปเขียนกราฟจะได้ดังแสดงในรูป ด้านล่าง ซึ่งพบว่ามีค่าพลังงานจำเพาะต่ำที่สุด 1.5 ม. จะสามารถยกท้องน้ำขึ้น(h)สูงสุดเท่าใดที่จะไม่ทำให้เกิด Choke Flow (ระดับน้ำด้านเหนือน้ำไม่เปลี่ยน)
 • 1 : 0.5 ม.
 • 2 : 1.0 ม.
 • 3 : 1.5 ม
 • 4 : 2.0 ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • ในทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อัตราส่วนระหว่างพลังงานจำเพาะต่อความลึกวิกฤต (Ec/Yc) มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 2.0
 • 2 : 1.5
 • 3 : 1.0
 • 4 : 1.25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 318 :
 • น้ำไหลในทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างมาก โดยมีอัตราการไหลต่อหนึ่งหน่วยความกว้างเท่ากับ 2.5 m3/s/m ท้องน้ำมีความลาดชัน 2.43x10-4 และสัมประสิทธิ์แมนนิ่ง (n) = 0.20 จงหาความชันของเส้นลาดพลังงานที่หน้าตัดการไหลที่มีความลึกการไหลเท่ากับ 2.5 m.
 • 1 : 2.43x10-4
 • 2 : 1.56x10-2
 • 3 : 1.18x10-4
 • 4 : 1.09x10-2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :
 • ทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างมาก มีค่า n = 0.02 และ So = 0.0004 อัตราการไหลต่อหนึ่งหน่วยความกว้างที่ไหลผ่านทางน้ำนี้มีค่า 1.5 m3/s/m ความลึกการไหลที่หน้าตัดที่พิจารณามีค่าเท่ากับ 0.9 m จงหาว่าผิวน้ำที่ตำแหน่งที่พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ Gradually Varied Profile ชนิดใด
 • 1 : M1 (y > yn > yc)
 • 2 : M2 (yn > y > yc)
 • 3 : M3 (yn > yc > y)
 • 4 : S1 (y > yc > yn)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :
 • ทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างลดลงจาก 4 m เป็น 3 m ถ้าความลึกการไหลด้านเหนือน้ำของจุด Contraction คือ 0.9 m. จงหาค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำท้องน้ำที่จะทำให้ระดับผิวน้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • 1 : ลดลง 0.68 m.
 • 2 : เพิ่มขึ้น 0.3 m.
 • 3 : ลดลง 0.3 m.
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :
 • ในการเกิดปรากฏการณ์น้ำกระโดด (Hydraulic Jump) ทำให้เกิดความลึกการไหล y1 = 0.2 m และ y2 = 1.0 m. จงหาค่าการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์ดังกล่าว
 • 1 : 1.0 m.
 • 2 : 0.80 m.
 • 3 : 2.56 m.
 • 4 : 0.64 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 322 :
 • คำกล่าวใดต่อไปนี้ผิดไปจากหลักการของการไหลในทางน้ำเปิดที่เป็นการไหลแบบคงตัวและสม่ำเสมอ (steady uniform flow)
 • 1 : ความลาดชันท้องคลอง So = ความลาดชันของผิวน้ำ Sw แต่ไม่เท่ากับความลาดชันของเส้นพลังงาน Sf
 • 2 : dy/dx =0 เมื่อ y คือค่าความลึกการไหล และ x คือค่าระยะทางตามลำน้ำ
 • 3 : dy/dt=0 เมื่อ y คือค่าความลึกการไหล และ t คือเวลา
 • 4 : เป็น control section ได้ (control section หมายถึงหน้าตัดใดๆในลำน้ำที่่อัตราการไหลมีความสัมพันธ์กันแน่นอนกับความลึกการไหล)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • หน้าตัดการไหลที่ดีที่สุดทางชลศาสตร์ของทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีอัตราส่วนระหว่างความกว้างทางน้ำ (B) ต่อความลึกทางน้ำ (y) เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 1.155
 • 2 : 0.866
 • 3 : 0.707
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 324 :
 • ทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 5 เมตร ดังรูป จงหาอัตราการไหลของน้ำ (Q มีหน่วยเป็น cms.) ผ่านประตูระบาย
 • 1 : 17.8
 • 2 : 18.8
 • 3 : 19.8
 • 4 : 20.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • จงหาการสูญเสียพลังงานใน Hydraulic Jump ซึ่งเกิดท้ายประตูระบาย ดังรูป กำหนดให้รูปตัดทางน้ำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • 1 : 0.5
 • 2 : 0.6
 • 3 : 0.7
 • 4 : 0.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 326 :
 • คลองรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ดังรูป ถ้าน้ำไหลด้วยอัตรา 3 ลบ.เมตร/วินาที จงหาความลึกของน้ำในคลอง (yo)
 • 1 : 1.2
 • 2 : 1.4
 • 3 : 1.6
 • 4 : 1.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 327 :
 • ในการออกแบบอาคารสลายพลังงาน สำหรับทางน้ำล้นแบบรางเท ซึ่งกว้าง 40 เมตร เพื่อระบายน้ำที่อัตราสูงสุด 600 ลบ.เมตร/วินาที ถ้าผลการวิเคราะห์พบว่าความเร็วของน้ำที่ปลายรางเทเท่ากับ 14 เมตร/วินาที ดังรูป จงแนะนำว่าควรเลือกใช้ Stilling Basin แบบไหน
 • 1 : Basin II
 • 2 : Basin III
 • 3 : Basin IV
 • 4 : Basin I
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 328 :
 • ในการออกแบบอาคารสลายพลังงาน สำหรับทางน้ำล้นแบบรางเท ซึ่งกว้าง 40 เมตร เพื่อระบายน้ำที่อัตราสูงสุด 600 ลบ.เมตร/วินาที ถ้าผลการวิเคราะห์พบว่าความเร็วของน้ำที่ปลายรางเทเท่ากับ 14 เมตร/วินาที ดังรูป ถ้ากำหนดให้ใช้ Stilling Basin แบบที่ I จงหาระดับพื้น Basin กำหนดให้ออกแบบที่ Full Conjugate Tailwater Depth
 • 1 : +17
 • 2 : +18
 • 3 : +19
 • 4 : +20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 329 :
 • น้ำหลากจากแม่น้ำเข้าสู่คลอง ซึ่งมีรูปตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10 เมตร ระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าก้นคลองตรงบริเวณปากคลอง 3 เมตร ดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำจากแม่น้ำเข้าสู่คลอง (Q เป็น cms)
 • 1 : 86
 • 2 : 87
 • 3 : 88
 • 4 : 89
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 330 :
 • น้ำหลากจากแม่น้ำเข้าสู่คลอง ซึ่งมีรูปตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10 เมตร ระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าก้นคลองตรงบริเวณปากคลอง 3 เมตร ดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำจากแม่น้ำเข้าสู่คลอง (Q เป็น cms)
 • 1 : 86
 • 2 : 87
 • 3 : 88
 • 4 : 89
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 331 :
 • จงคำนวณหา Conjugate depth ของ Hydraulic Jump ถ้า Initital depth = 1 เมตร และ Froude No. ด้านเหนือน้ำเท่ากับ 5
 • 1 : 5.6
 • 2 : 6.6
 • 3 : 7.6
 • 4 : 8.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 332 :
 • Best Hydraulic Section ของทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ลาดด้านข้างมีมุมกี่องศา
 • 1 : 30
 • 2 : 45
 • 3 : 60
 • 4 : 90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 333 :
 • จงหา Normal Depth ของน้ำที่ไหลในทางน้ำรูปสามเหลี่ยม ดังรูป ถ้ากำหนดให้ Q = 1 cms, n = 0.013 และ So = 1:1,000
 • 1 : 0.9
 • 2 : 1.1
 • 3 : 1.3
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 334 :
 • การไหลแบบ supercritical flow คือ การไหลที่มี
 • 1 : ความลึกมาก ความเร็วมาก และมี Froude number มากกว่า 1

 • 2 : ความลึกน้อย ความเร็วน้อย และมี Froude number น้อยกว่า 1
 • 3 : ความลึกน้อย ความเร็วมาก และมี Froude number มากกว่า 1

 • 4 : ความลึกมาก ความเร็วน้อย และมี Froude number น้อยกว่า 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :
 • ในการออกแบบคลองเปิดรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 5 ft. มีค่าความลึกการไหลสูงสุด 2 ft. ซึ่งไหลด้วยความเร็ว= 20 ft/s. จงใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและระยะเผื่อน้ำล้น ของ U.S.B.R. หาค่าระยะเผื่อน้ำล้น F ตามรูปด้านล่าง
 • 1 : ประมาณ1.3 ft.
   
 • 2 : ประมาณ0.9 ft.
 • 3 : ประมาณ0.5 ft
 • 4 : ประมาณ2 ft.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 336 :
 • จงใส่ชื่อโค้งผิวน้ำหมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลำดับ เมื่อน้ำไหลผ่านทางน้ำเปิดที่มีขนาดเท่ากันตลอดการไหล และมีค่าความลึกการไหลปกติ Yn มากกว่า ค่าความลึกวิกฤต Yc ดังแสดงในรูป
 • 1 : M1, M2 และ M3 ตามลำดับ
 • 2 : M1, M3 และ M2 ตามลำดับ
 • 3 : S1, S2 และ S3 ตามลำดับ
 • 4 : S1, S3 และ S2 ตามลำดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • ทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความลึกการไหลที่หน้าประตูน้ำ 2 เมตร มีค่า V2/(2g)=0.013 เมตร และ ความลึกท้ายประตูน้ำมีค่า 0.168 เมตร ดังแสดงในรูป จงคำนวณหาค่าความเร็วด้านท้ายประตูน้ำ(V2)
  ใช้ค่า g=9.81 m/s2
 • 1 : 6.01 m/s
 • 2 : 0.15 m/s
 • 3 : 1.85 m/s
 • 4 : 5.55 m/s
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 338 :
 • จากกราฟหาค่าอัตราการไหลในทางน้ำเปิดดังรูป จงหาความลึกของน้ำในท่อที่ทำให้เกิดอัตราการไหลสูงสุดของท่อระบายน้ำ ถ้าความลาดเอียงท้องคลอง 0.004 Manning coefficient = 0.014 ขนาดท่อ = 1.0 เมตร (หน่วย –เมตร)
 • 1 : 0.50 เมตร
 • 2 : 0.80 เมตร
 • 3 : 0.90 เมตร
 • 4 : 1.00 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 :
 • ทางน้ำเปิดรูปสี่เหลียมผืนผ้ากว้างมาก มีอัตราการไหลต่อหนึ่งหน่วยความกว้าง 3 ลบ.ม./วินาที/เมตร ถ้าการไหลเป็นแบบวิกฤติ(critical flow)จงหาความลาดเอียงท้องคลอง ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ของ Manning = 0.020
 • 1 : 0.001
 • 2 : 0.0018
 • 3 : 0.0037
 • 4 : 0.0061
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 340 :
 • จงหา critical depth ของการไหลในทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจากรูป ถ้าความกว้างของทางน้ำเปิด = 4 เมตร ความลาดเอียงด้านข้างคลอง V:H = 1:Z = 1:1 อัตราการไหล = 40 ลบ.ม./วินาที (รูปแสดงค่า yc/b และ Q/g0.5b2.5)
 • 1 : 1.0 m.
 • 2 : 1.50 m.
 • 3 : 2.0 m.
 • 4 : 2.60 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • ทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีความลาดชันด้านข้าง 1:1 ความกว้างก้นคลอง 2 ม.ไหลด้วยการไหลคงตัว ถ้าความลึกวิกฤตYc= 1 ม.ดังแสดงในรูปด้านล่าง จงคำนวณหาค่าอัตราการไหล
  ใช้ g=9.81m/s2
 • 1 : 2.71 m3/s
 • 2 : 29.43 m3/s
 • 3 : 8.13 m3/s
 • 4 : 66.21 m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 342 :
 • ทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหลด้วยสภาวะการไหลคงตัวและสม่ำเสมอ(steady uniform flow) ถ้าหากลดระดับท้องลำน้ำลงโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะการไหลอย่างอื่นดังแสดงในรูปด้านล่าง จะทำให้เกิดอะไรขึ้น
 • 1 : การไหลจะไหลด้วยสภาวะการไหล steady uniform flow เหมือนเดิม
 • 2 : การไหลจะไหลเปลี่ยนเป็นการไหล unsteady uniform flow ทันที
 • 3 : การไหลจะไหลเปลี่ยนเป็นการไหล steady non-uniform flow
 • 4 : การไหลจะไหลเปลี่ยนเป็นการไหล unsteady non-uniform flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • ทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหลด้วยสภาวะการไหลคงตัวด้วยอัตราการไหลต่อหนึ่งหน่วยความกว้าง 1 ลบ.ม./วินาที/ม. มีความลาดชันท้องคลอง So=0 ไหลผ่านประตูน้ำดังแสดงในรูป จงคำนวณหาระยะทาง (X) จากหน้าประตูน้ำจนถึงความลึก 49 ม.โดยใช้วิธี Directstep Method (ใช้สมการข้างล่าง) กำหนดให้ความลาดชันของเส้นพลังงาน Sf ที่หน้าประตู=0.003 ความลาดชันของเส้นพลังงาน Sf ที่ความลึก49.0 ม.= 0.004 และ g=9.81m/s2
 • 1 : ประมาณ 333 ม.
 • 2 : ประมาณ 250 ม.
 • 3 : ประมาณ 286 ม
 • 4 : ประมาณ 143 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 344 :
 • ฝาปิดรางระบายน้ำ2ข้างถนนในซอยพื้นที่ ก.ท.ม. มีหน้าตัดดังรูป ถ้าฝนตกด้วยอัตรา 16 มม./ชม. จงหาระยะทางที่ยาวที่สุดที่จะต้องเจาะรูระบายน้ำให้น้ำตกลงสู่รางด้านล่าง เพื่อไม่ให้น้ำขังในถนน ถ้า Manning coefficient = 0.013 s0 = 0.001 ถนนกว้าง 6.0 เมตร สปส.การไหลนอง (C) = 1.0 ( B = 0.15, y = 0.06) หน่วย เมตร (กำหนดให้ -รางรับน้ำเฉพาะน้ำฝนที่ถนนเท่านั้น) เลือกระยะทางที่ใกล้เคียงที่สุด
 • 1 : 20 เมตร
 • 2 : 30 เมตร
 • 3 : 40 เมตร
 • 4 : 50 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :
 • ต้องการออกแบบทางน้ำที่ดาดด้วยคอนกรีต ซึ่งสามารถส่งน้ำได้ด้วยอัตรา (Q) ถ้าคุณสมบัติอื่นๆ ของทางน้ำเหมือนกัน ทางน้ำแบบไหนจะประหยัดคอนกรีตมากที่สุด
 • 1 : rectangular section
 • 2 : trapezoidal section
 • 3 : circular section
 • 4 : triangular section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 346 :
 • จงหา Equivalent Manning ‘s n ของทางน้ำในรูป
 • 1 : 0.012
 • 2 : 0.016
 • 3 : 0.020
 • 4 : 0.024
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • ถ้าน้ำที่ไหลในทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 m. ด้วยอัตราการไหล 2 cms จงหา Normal Depth ของน้ำถ้าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง (n) = 0.012 และ So = 0
 • 1 : 1.0
 • 2 : 1.5
 • 3 : 2.0
 • 4 : ไม่สามารถหา Normal Depth ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 348 :
 • ทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 เมตร n = 0.014 มีความลาดเท 1/1,000 ถามว่าความลาดเทของทางน้ำจัดอยู่ในความลาดเทประเภทใด
 • 1 : mild slope
 • 2 : steep slope
 • 3 : critical slope
 • 4 : normal slope
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 349 :
 • จากรูป จงบอกว่า Water Surface Profile ที่จุด A และ B จัดอยู่ในโค้งประเภทใด
 • 1 : M1, M3
 • 2 : S1, S3
 • 3 : M1, S3
 • 4 : M3, S1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 350 :
 • ฝาปิดรางระบายน้ำ 2 ข้างถนนในซอย กทม. มีหน้าตัดดังรูป ถ้าฝนตกด้วยอัตรา 16 มม./ชม. จงหาขนาดที่จะต้องเจาะรูระบายน้ำแต่ละช่วงเพื่อให้น้ำตกลงสู่รางด้านล่างไม่ให้ขังในถนน ถ้า สปส.ของ Manning = 0.013 s = 0.001 ถนนกว้าง 6.0 เมตร ระยะห่างระหว่างรูระบายน้ำแต่ละช่วง 40 เมตร สปส.การไหลนอง (C) = 1.0 สปส.อัตราการไหลของรูระบายน้ำ (CD) = 0.70 (อนุโลมใช้ทฤษฎีการไหลผ่านช่องเปิดขอบคม)
 • 1 : 20 มม.
 • 2 : 25 มม.
 • 3 : 38 มม.
 • 4 : 50 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 351 :
 • ข้อใดเป็นการไหลในโซน S1
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 352 :
 • ถ้าเส้นพลังงาน (Energy Line) อยู่ที่ระดับ 0.9 ม.เหนือสันฝายแบบกว้าง (Broad crested weir) ที่ไม่มีแรงเสียดทาน ความสูงของฝายอยู่ที่ระดับ 1.2 ม. จงหาความลึกของน้ำที่ตำแหน่งเหนือน้ำของฝาย
 • 1 : 4.10
 • 2 : 1.45
 • 3 : 2.07
 • 4 : 0.25
 • 5 : 12.50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • เมื่อท่านออกสำรวจภาคสนามเพื่อหาค่าความเร็วเฉลี่ยของการไหลในทางน้ำแห่งหนึ่งท่านพบว่าความเร็วของน้ำที่ผิวน้ำมีค่าเท่ากับ 5 ม./วินาที ท่านจะคำนวณหาค่าความเร็วเฉลี่ยโดยประมาณของลำน้ำได้เท่าไร (ม./วินาที)
 • 1 : 4.25
 • 2 : 2.5
 • 3 : 5.0
 • 4 : 7.5
 • 5 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 354 :
 • การจำแนกการไหลของของเหลวโดยใช้ Viscosity มาพิจารณาจะสามารถแยกการไหลออกได้เป็นข้อใด
 • 1 : Steady flowและ Unsteady flow
 • 2 : Super critical flow และ Sub critical flow
 • 3 : Laminar flow และ Turbulent flow
 • 4 : Uniform flow และ Non Uniform flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 355 :
 • ทางน้ำรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกระแสน้ำไหลด้วยความเร็ว 1 m/s ความลึกที่จุดสังเกตการณ์ 2.25 m ถ้าทางด้านท้ายน้ำของจุดสังเกตการณ์ออกไปต้องการยกระดับท้องน้ำขึ้นค่าระดับที่สามารถยกได้สูงสุดคือเท่าใดโดยไม่ทำให้ระดับน้ำที่ต้นน้ำมีการเปลี่ยนแปลง
 • 1 : 1.0 m
 • 2 : 1.1 m
 • 3 : 1.2 m
 • 4 : 1.3 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 356 :
 • ทางน้ำรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกระแสน้ำไหลด้วยความเร็ว 1 m/s ความลึกที่จุดสังเกตการณ์ 2.25 m ถ้าทางด้านท้ายน้ำของจุดสังเกตการณ์ออกไปต้องการยกระดับท้องน้ำขึ้น 0.5 m ดังนั้นระดับน้ำเหนือจุดที่ยกจะมีค่าเท่าใด (กำหนดให้ g= 9.81m/s2)
 • 1 : 1.4 m
 • 2 : 1.5 m
 • 3 : 1.6 m
 • 4 : 1.7 m
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 :
 • ลำน้ำห้วยทรายมีความกว้าง 25 เมตร พื้นที่หน้าตัดลำน้ำ 150 ตร.ม. perimeter 35 เมตร ค่าRoughness coefficient (n) 0.025 m Slopeของลำน้ำ 1:500 ต่อมาเกิด Flood ที่ Return period 20 ปี ซึ่งมีค่าอัตราการไหล 992 ลบ.ม./วินาที ทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งทั้งสองข้างออกไปข้างละ 10 เมตร ถ้าบริเวณพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมีค่า n=0.035 และ slope เท่ากับ slope ของลำน้ำ ดังนั้นความลึกของน้ำที่ท่วมสูงจากเดิมมีค่าเท่าใด
 • 1 : 1m
 • 2 : 1.2m
 • 3 : 1.4m
 • 4 : 1.6m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 358 :
 • ถนนสายบางสัก-บางเนียง ตัดผ่านทางน้ำซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดดังรูปพบว่าค่า Roughness Coefficient (n)=0.041 , bed slope ของลำน้ำ คือ 1:6000 ดังนั้นทางน้ำสามารถรับปริมาณน้ำผ่านได้เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 2.75 ลบ.ม/วินาที
 • 2 : 3.00 ลบ.ม/วินาที
 • 3 : 3.25 ลบ.ม/วินาที
 • 4 : 3.50 ลบ.ม/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • ถนนตัดผ่านทางน้ำซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดดังรูปพบว่าค่า Roughness Coefficient (n)=0.041 , bed slope ของลำน้ำ คือ 1:6000 ถ้านำท่อคอนกรีตพื้นที่หน้าตัดกลมขนาดเท่ากันสองท่อมาใส่เพื่อให้รองรับปริมาณน้ำโดยในฤดูฝนจะสามารถรับได้พอดี ส่วนในฤดูแล้งความเร็วของกระแสน้ำเท่ากับ 0.5m/s และมีความลึกของน้ำเพียง 0.25 ของØท่อ ถ้า n ท่อ=0.015 ดังนั้น Øท่อเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 1.24 m
 • 2 : 1.44 m
 • 3 : 1.64 m
 • 4 : 1.84 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 360 :
 • ในการออกแบบทางน้ำรูปหน้าตัดที่ถือว่าเป็น The best hydraulic section คือข้อใด
 • 1 : หน้าตัดรูปสามเหลี่ยมที่มีความกว้างเป็นสามเท่าของความลึกระดับน้ำ
 • 2 : หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีความกว้างเท่ากับความลึกของระดับน้ำ
 • 3 : หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างเป็นสองเท่าของความลึกระดับน้ำ
 • 4 : หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีความกว้างด้านยาวเป็นสี่เท่าของความลึกระดับน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 361 :
 • ทำการก่อสร้างสะพานจำเป็นต้องตอกเข็ม sq30x30cm ลงกลางคลองคอนกรีตที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2.0 m เมื่อปริมาณการไหล 2.0 cms มีความลึกเท่ากับ 0.95 m ให้หาระดับน้ำที่หน้าตัดที่ตอกเข็ม เพิ่มขึ้นหรือลดลง และลึกเท่าใด?
 • 1 : เพิ่มขึ้นเป็นลึกประมาณ 1.25m
 • 2 : เพิ่มขึ้นเป็นลึกประมาณ 1.15m
 • 3 : ลดลงเป็นลึกประมาณ 0.86m
 • 4 : ลดลงเป็นลึกประมาณ 0.70 m
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 362 :
 • Spatially-varied flow ในทางน้ำเปิด คือ
 • 1 : ความลึกการไหลเปลี่ยนช้าๆ กับเวลา โดยที่ปริมาณการไหลคงที่
 • 2 : ปริมาณน้ำผันแปรกับเวลา
 • 3 : ปริมาณน้ำผันแปรตามความยาวทางน้ำ
 • 4 : ปริมาณน้ำคงที่ตลอดความยาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :
 • การไหล critical flow ในทางน้ำเปิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :
 • ทางน้ำกว้าง 100 ม. ลึก 3.0 ม. มี slope ท้องน้ำเฉลี่ย 0.0005 Manning’s n = 0.035 ก่อสร้างฝายเตี้ยยกระดับน้ำสูงขึ้น 1.50 ม. ถามว่า gradually varied flow profile ด้านเหนือน้ำเป็น
 • 1 : S1
 • 2 : S2
 • 3 : M1
 • 4 : M2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :
 • The Darcy-Weisbach f สัมพันธ์กับ Manning’s n คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 366 :
 • Gradually varied flow profile เหนือน้ำและท้ายน้ำของ sluice gate กรณีเปิดบานประตูบางส่วน บนทางน้ำเป็น mild slope
 • 1 : เหนือน้ำ M1 ท้ายน้ำ M2
 • 2 : เหนือน้ำ M2 ท้ายน้ำ M3
 • 3 : เหนือน้ำ M1 ท้ายน้ำ M3
 • 4 : เหนือน้ำ M2 ท้ายน้ำ M1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 367 :
 • สำหรับคลองที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำโดยไม่มีประตูควบคุมที่ปากคลอง ปริมาณน้ำที่ไหลลงคลอง
 • 1 : คงที่ที่ critical depth ที่ปากทางเข้า
 • 2 : โดยการควบคุมที่ปลายคลอง
 • 3 : ขึ้นอยู่กับคลองเป็น steep channel หรืออย่างอื่น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • จงคำนวณหา critical depth ที่สัมพันธ์กับ specific energy ของทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2.0 ม. มีปริมาณน้ำ 5 ลบ.ม.ต่อวินาทีไหลผ่าน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 369 :
 • ทางน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2.0 ม. มีความลึก 0.5 ม. มีความลาดเทท้องน้ำ 0.0004 ถ้าเป็นทางน้ำคอนกรีตราบเรียบ จงคำนวณหาค่า shear stress เฉลี่ยบนเส้นขอบเปียก (wetted perimeter)
 • 1 : 0.993 กก./ม.2
 • 2 : 0.113 กก./ม.2
 • 3 : 0.133 กก./ม.2
 • 4 : 0.153 กก./ม.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 370 :
 • Cutthroat flume ใช้
 • 1 : เชื่อมต่อกรณีแนวคลองผ่านที่ต่ำ
 • 2 : รับน้ำเข้าคลองเมื่อมีปริมาณน้ำน้อยไหลเข้ามา
 • 3 : ระบายน้ำออกจากคลองเมื่อระดับน้ำเกิน full supply level
 • 4 : วัดปริมาณไหลเข้า-ออก แปลงทดลอง กรณีมีปริมาณน้ำไม่มาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 371 :
 • กรณีมีรูปตัดลำน้ำเป็นระยะทางยาวมากพอแต่ไม่มี rating สามารถคำนวณหา rating curve ได้ โดยเริ่มคำนวณจากทางท้ายน้ำห่างจากจุดที่ต้องการหา rating curve พอสมควร ขึ้นไปทางเหนือน้ำและทางน้ำเป็น mild channel คำนวณ water surface profile โดยสมมุติให้การไหลเป็น
 • 1 : Uniform flow
 • 2 : Gradually varied flow M1
 • 3 : Gradually varied flow M2
 • 4 : ถูกต้องทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • ๔ เมื่อตอกเข็ม sq30x30cm ลงกลางคลองคอนกรีตที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง คลองที่น้อยที่สุดที่ไม่เกิดผลกระทบให้ระดับน้ำด้านเหนือน้ำยกระดับ เมื่อปริมาณการไหล 1.20 cms และความกว้างด้านเหนือน้ำเท่ากับ 1.5m ความลึกเท่ากับ 0.95m
 • 1 : กว้าง 1.09 m
 • 2 : กว้าง 2.0 m
 • 3 : กว้าง 0.75 m
 • 4 : กว้าง 1.47 m
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • น้ำไหลจากทะเลสาบเข้าสู่ทางน้ำปิดโดยไม่มีประตูควบคุม ดังในรูป ถ้าทางน้ำเปิดมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 เมตร และเมื่อเกิดการไหลแบบ Uniform flow ในทางน้ำเปิดจะมีค่า Froude number มากกว่าหนึ่ง จงหาอัตราการไหลจากทะเลสาบเข้าทางน้ำเปิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 374 :
 • ทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้า 2.6 เมตร ถ้ากำหนดให้ SPECIFIC ENERGY ณ หน้าตัดหนึ่งในทางน้ำ มีค่าเท่ากับ 3.3 เมตร จงหาว่า อัตราการไหลมากสุดที่สามารถไหลผ่านหน้าตัดแห่งนี้ได้มีค่าเท่าไหร่
 • 1 : 20.22 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 2 : 10.22 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 3 : 48.22 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 4 : 26.57 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดจัดว่าเป็นความหมายของการไหลแบบ STEADY FLOW ในทางน้ำเปิด
 • 1 : ความลึกของน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ตามเวลา
 • 2 : ความลึกของน้ำไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
 • 3 : ทางน้ำไม่มีแรงเสียดทาน
 • 4 : การไหลที่มีความลึกน้ำคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 376 :
 • ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ HYDRAULIC GRADE LINE (HGL) ในทางน้ำเปิดที่มี BED SLOPE น้อย
 • 1 : HGL ซ้อนทับกับท้องทางน้ำ
 • 2 : HGL อยู่ต่ำกว่าผิวน้ำในคลอง
 • 3 : HGL ตัดกับผิวน้ำในคลอง
 • 4 : HGL ซ้อนทับกับผิวน้ำในคลอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • ในทางน้ำหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าการไหลทำให้เกิด ALTERNATE DEPTH เท่ากับ 1.0 เมตร และ 3.0 เมตร ตามลำดับ จงหาความลึกของการไหลวิกฤต
 • 1 : 2.65
 • 2 : 1.65
 • 3 : 0.65
 • 4 : 1.33
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 378 :
 • ในทางน้ำรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าความลึกการไหลเท่ากับ 1.5 เมตร และ FROUDE NUMBER เท่ากับ 0.73 ค่า SPECIFIC ENERGY มีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 1.90 เมตร
 • 2 : 1.50 เมตร
 • 3 : 2.23 เมตร
 • 4 : 1.73 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :
 • ทางน้ำหน้าตัดสี่เหลี่ยมคางหมูมีความกว้างก้นคลอง (b) เท่ากับ 3.50 เมตร ความลาดเทลาดตลิ่ง (ตั้ง : ราบ) เท่ากับ 1 ต่อ 1.50 อัตราการไหล 9.0 ลบ.เมตรต่อวินาที ความลึกการไหล 2.0 เมตร ค่า FROUDE NUMBER เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 0.156
 • 2 : 0.189
 • 3 : 0.013
 • 4 : 0.181
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 380 :
 • ในคลองหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างมาก ๆ ถ้าความลึกการไหลปกติ (Normal depth) เพิ่มขึ้น 20% อัตราการไหลจะเพิ่มขึ้นเท่าไร
 • 1 : 20.0%
 • 2 : 15.5%
 • 3 : 11.3%
 • 4 : 35.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :

 • 1 : Yn>Yc>Y
 • 2 : Y>Yn>Yc
 • 3 : Yc>Yn>Y
 • 4 : Yn>Yc>Y
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 382 :
 • ทางน้ำเปิดที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดเทน้อย (MILD) ไปเป็นความลาดเทที่น้อยกว่า (MILDER) ลักษณะโปรไฟล์ของผิวน้ำในช่วงนี้จะเป็นแบบไหน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 383 :
 • น้ำไหลในทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผ่านพื้นน้ำที่ยกระดับขึ้นมาก 15 ซม. ถ้าความสูงของต้นน้ำเท่ากับ 0.8 ม. และความเร็วต้นน้ำเท่ากับ 1.2 ม.ต่อวินาที จงหาว่าระดับน้ำที่พื้นยกระดับลดลงเท่าไร
 • 1 : 0.59 เมตร
 • 2 : 0.36 เมตร
 • 3 : 0.12 เมตร
 • 4 : 0.06 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • น้ำไหลในทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3 ม. มาเจอทางบีบที่มีความกว้าง 2.6 ม. ถ้าความสูงของน้ำที่ต้นน้ำและความเร็วน้ำเท่ากับ 3 ม. และ 3 ม.ต่อวินาที ตามลำดับ จงหาว่าระดับน้ำที่ปลายน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไร
 • 1 : เพิ่มขึ้น 27 ซม.
 • 2 : เพิ่มขึ้น 17 ซม.
 • 3 : ลดลง 9 ซม.
 • 4 : ลดลง 29 ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 385 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) ทางน้ำเปิดที่น้ำไหลแบบใต้วิกฤต ระดับน้ำจะลดลงเหนือกระสอบทรายที่วางที่พื้นน้ำ
  2) หากความสูงน้ำที่ต้นน้ำสูงกว่าความสูงวิกฤต และคลองมีการบีบตัวทางด้านข้าง ที่ปลายน้ำ ระดับน้ำจะต่ำลง
  3) ถ้าค่า Froude number < 1.0 ที่ต้นน้ำจะไม่มีทางเกิดปรากฎการณ์น้ำกระโดดได้
  4) การไหลของน้ำบนฝายสันหนาจะเป็นการไหลวิกฤตเสมอ ถ้าความสูงของน้ำเหนือฝายไม่มากนัก
 • 1 : มีข้อความถูก 1 ข้อ
 • 2 : มีข้อความถูก 2 ข้อ
 • 3 : มีข้อความถูก 3 ข้อ
 • 4 : ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :
 • น้ำไหลในทางน้ำเปิดลักษณะดังรูป ถ้าพื้นน้ำมีความลาด 3 ม. ในระยะทางราบ 1 กม. จะหาว่าอัตราการไหลของน้ำเป็นเท่าใด และถ้าทางน้ำชันขึ้นเป็น 4 เท่าอัตราการไหลจะเพิ่มเป็นกี่เท่าของเดิม
 • 1 : 25 ลบ.ม.ต่อวินาที
 • 2 : 45 ลบ.ม.ต่อวินาที
 • 3 : 85 ลบ.ม.ต่อวินาที
 • 4 : 105 ลบ.ม.ต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 387 :
 • ข้อความเกี่ยวกับทางน้ำเปิดที่ดีที่สุด
  1) เป็นทางน้ำเปิดที่ให้อัตราไหลสูงสุด โดยมีค่าก่อสร้างถูกที่สุด
  2) ควรมีค่าความยาวขอบเปียกต่ำที่สุด หรือรัศมีชลศาสตร์สูงที่สุด
  3) ทางทฤษฎีแล้ว หน้าตัดครึ่งวงกลมเป็นหน้าตัดที่ดีที่สุดสำหรับทางน้ำเปิด
  4) ทางน้ำเปิดที่ดีที่สุดของสี่เหลี่ยมคางหมูให้อัตราการไหลมากกว่า ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสมอ เมื่อพื้นที่หน้าตัดเท่ากันและสภาพการไหลเหมือนกัน
 • 1 : มีข้อความถูก 1 ข้อ
 • 2 : มีข้อความถูก 2 ข้อ
 • 3 : มีข้อความถูก 3 ข้อ
 • 4 : ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :
 • ทางน้ำเปิดลักษณะดังรูป มีค่าสัมประสิทธ์ Manning n = 0.030 หากพื้นน้ำมีความชัน 0.3 องศา จงหาอัตราการไหล
 • 1 : อัตราการไหล 0.15 ลิตรต่อวินาที
 • 2 : อัตราการไหล 0.60 ลิตรต่อวินาที
 • 3 : อัตราการไหล 300 ลิตรต่อวินาที
 • 4 : อัตราการไหล 600 ลิตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 389 :
 • ในกรณีที่เกิดHydraulic jump ที่ท้องคลองอยู่ในแนวราบและหน้าตัดคลองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าความลึกท้ายน้ำ(Tail water depth)มีค่าน้อยกว่าความลึกหลังเกิดHydraulic jump(y2)ที่คำนวณได้ตามทฤษฏี เล็กนอย(ประมาณ 5-10%) โดยทั่วไปตำแหน่งที่เกิด Hydraulic jump จะ
 • 1 : คงที่ในตำแหน่งเดิม
 • 2 : เลื่อนตำแหน่งไปด้านท้ายน้ำ
 • 3 : เลื่อนตำแหน่งไปด้านเหนือน้ำ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 390 :
 • จากการเก็บข้อมูลความลึกและความเร็วในการไหลของคลองดินขุดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่ง เมื่อนำมาเขียนกราฟระหว่างความลึกของการไหลกับพลังงานจำเพราะของการไหล ได้แผนภาพดังแสดง การไหลของน้ำในคลองแห่งนี้เป็นการไหลวิกฤต (Critical Flow) ใต้วิกฤต (Supercritical Flow) หรือใต้วิกฤต (Subcritical Flow) เพราะเหตุใด
 • 1 : การไหลใต้วิกฤต (Subcritical Flow) เพราะระดับน้ำสูงกว่าระดับวิกฤต
 • 2 : การไหลใต้วิกฤต (Subcritical Flow) เพราะมีพลังงานการไหลมากกว่าพลังงานของการไหลวิกฤต
 • 3 : การไหลเหนือวิกฤต (Supercritical Flow) เพราะระดับน้ำสูงกว่าระดับวิกฤต
 • 4 : การไหลเหนือวิกฤติ (Supercritical Flow) เพราะมีพลังงานการไหลมากกว่าพลังงานของการไหลวิกฤต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 391 :
 • น้ำไหลด้วยความเร็ว 1.2 m/s มีความลึกน้ำ 0.6 m. ในช่องทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างมากๆ การไหลนี้จัดเป็นการไหลแบบใด และความลึกการไหลวิกฤตมีค่าเท่าใด
 • 1 : supercritical , yc = 0.45
 • 2 : supercritical , yc = 0.375
 • 3 : subcritical , yc = 0.45
 • 4 : subcritical , yc = 0.375
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 392 :
 • รางระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูด้วยไม้ (n = 0.012) มีความลาดเท 1:1000
  ก. ทางน้ำมีความกว้าง 2 m. และความลึกน้ำ 1 m.
  ข. ทางน้ำมีความกว้าง 1 m. และความลึกน้ำ 2 m.
  ลักษณะในข้อใดที่ให้อัตราการไหลมากกว่า และใช้ไม้ปูน้อยกว่า
 • 1 : Q > Q และรางน้ำ ก) ใช้ไม้มากกว่า รางน้ำข)
 • 2 : Q < Q และรางน้ำ ข) ใช้ไม้มากกว่า รางน้ำก)
 • 3 : Q > Q และรางน้ำ ก) ใช้ไม้น้อยกว่า รางน้ำข)
 • 4 : Q < Q และรางน้ำ ก) ใช้ไม้น้อยกว่า รางน้ำข)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 393 :
 • ทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอัตราการไหล q = 1.0 m3/s/m จงหาค่าพลังงานจำเพาะน้อยที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับการไหลนี้
 • 1 : 0.3 m.
 • 2 : 0.4 m.
 • 3 : 0.7 m.
 • 4 : 0.8 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :
 • เส้นขอบเปียกของทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 ft. มีความลึกการไหล 3 ft. มีค่าเท่าใด
 • 1 : 12 ft.
 • 2 : 10 ft.
 • 3 : 6 ft.
 • 4 : 11 ft.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :
 • เส้นขอบเปียก (wetted perimeter) ของการไหลในท่อที่มีความลึกการไหลเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ มีค่าเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • รางระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูด้วยไม้ (n = 0.012) มีความลาดเทท้องน้ำ 1:1000 จงหาอัตราการไหลเมื่อรางน้ำกว้าง 2 m. และความลึกน้ำ 1 เมตร
 • 1 : 1.73 m3/s
 • 2 : 1.99 m3/s
 • 3 : 2.81 m3/s
 • 4 : 3.32 m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 397 :
 • น้ำถูกปล่อยจากประตูน้ำ เข้าสู่ทางน้ำเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.5 m. ที่ความลึก 0.6 m. ความเร็ว 4.5 m/s. ความลึกวิกฤตที่พลังงานจำเพาะนี้
 • 1 : 0.09 m.
 • 2 : 1.09 m.
 • 3 : 1.39 m.
 • 4 : 1.51 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 398 :
 • ข้อใดต่อไปนี้มีผลกระทบต่อการไหลในทางน้ำเปิด
 • 1 : ความขรุขระของทางน้ำ
 • 2 : ขนาดของทางน้ำ
 • 3 : รูปร่างของทางน้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 399 :
 • กำหนดให้ NR คือค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ ถ้าการไหลเป็นแบบราบเรียบ (larminar flow) ค่าแฟคเตอร์ความเสียดทาน (f) คำนวณได้จากสมการ
 • 1 : 16/NR
 • 2 : 32/NR
 • 3 : 64/NR
 • 4 : 128/NR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 400 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่า Reynold Number
 • 1 : Reynold Number ไม่มีหน่วย และเป็นค่าที่เกิดจากอัตราส่วนของแรงเฉื่อย (Inertia forces) ต่อแรงหนืด (Viscous forces) ของของไหล
 • 2 : หาได้จากสูตร Re = VD/v
  เมื่อ V คือความเร็วเฉลี่ยของการไหล
  D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อกลม
  v คือความหนืดเชิงจลศาสตร์ (Kinematic Viscosity)ของของไหล
 • 3 : ที่ความเร็วการไหล และขนาดท่อที่เท่ากัน น้ำมีค่า Reynold Number สูงกว่าน้ำมัน
 • 4 : ของไหลในท่อกลมที่มีค่า Reynold Number มากกว่า 4000 จะไม่สามารถเป็นการไหลแบบราบเรียบ (larminar flow) ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 401 :
 • ฝายสันคมรูปสามเหลี่ยมตามรูป ใช้เพื่อวัดอัตราการไหล และควบคุมปริมาณการไหลของน้ำ หากเราเปลี่ยนจากฝายสามเหลี่ยมที่มีมุม () จาก 100 องศา เป็น 50 องศา โดยสมมติให้น้ำเหนือสันฝายมีความสูงเท่าเดิม ฝายมีความสูงเท่าเดิม และค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้อัตราการไหล (Cd) มีค่าเท่าเดิม จงหาว่าอัตราการไหลของน้ำผ่านสันฝายเป็นอย่างไร
 • 1 : อัตราการไหลลดลงร้อยละ 50
 • 2 : อัตราการไหลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
 • 3 : อัตราการไหลลดลงร้อยละ 39
 • 4 : อัตราการไหลลดลงร้อยละ 61
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 560 : Reservoir, dams, spillways
ข้อที่ 402 :
 • ถ้าตำแหน่งที่จะสร้างเขื่อนเป็นหุบเขาแคบรูปตัววี (narrow V sharped valley) มีหินแข็งตลอดแนวรูปตัดของร่องน้ำ ทำให้เป็นที่รองรับแรงต่างๆที่มาจากเขื่อนได้เป็นอย่างดีถ้าหากพิจารณาเฉพาะลักษณะภูมิประเทศของหุบเขาเป็นหลักแล้วควรจะเลือกสร้างเขื่อนชนิดไหนจะดีที่สุด
 • 1 : เขื่อนกราวิตี้
 • 2 : เขื่อนโค้ง
 • 3 : เขื่อนดิน
 • 4 : เขื่อนหินทิ้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 403 :
 • จงหาแฟคเตอร์ปลอดภัย (FS) เนื่องจาก Overturning moment โดย
  - น้ำหนักเขื่อนส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้า 300 KN
  - น้ำหนักเขื่อนส่วนสามเหลี่ยม 150 KN
 • 1 : 1.5
 • 2 : 2.0
 • 3 : 2.5
 • 4 : 3.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 404 :
 • จงหา eccentricity (e) ของแรงลัพธ์ผ่านระนาบ MO โดยน้ำหนักเขื่อนส่วนสี่เหลียมผืนผ้า 500 กิโลนิวตัน และน้ำหนักเขื่อนส่วนสามเหลี่ยม 750 กิโลนิวตัน
 • 1 : 1.78 เมตร
 • 2 : 1.28 เมตร
 • 3 : 0.58 เมตร
 • 4 : 0.22 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 405 :
 • ในการออกแบบทางระบายน้ำล้น (Spillway) หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีขีดความสามารถรองรับปริมาณน้ำนองสูงสุด 93.7 ลบ.ม./วินาที ไหลล้นข้ามและก่อให้เกิดไฮดรอลิคจัมพ์ดังแสดงในรูปข้างล่าง จงออกแบบเพื่อคำนวณขนาดความกว้างของทางระบายน้ำล้น
 • 1 : 6 เมตร
 • 2 : 7 เมตร
 • 3 : 8 เมตร
 • 4 : 9 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 406 :
 • แรงที่กระทำต่อเขื่อนกราวิตี้ (gravity dam) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้นำมาพิจารณาในการออกแบบเป็นหลัก
 • 1 : น้ำหนักตัวเขื่อน (Weight of Dam)
 • 2 : แรงดันน้ำใต้ดิน (Hydrostatic Uplift Force)
 • 3 : แรงดันน้ำพลวัต (Hydrodynamic Force)
 • 4 : แรงดันน้ำสถิตย์ (Hydrostatic pressure Force)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 407 :
 • อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ผิวน้ำเป็นรูปวงกลม เมื่อมีน้ำเต็มอ่างมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 m เมื่อระดับน้ำลดลง 1.2 m เส้นผ่าศูนย์กลางของอ่างลดลงเหลือ 48 m น้ำที่ระบายจากอ่างจะผ่านออกทางออริฟิซเข้าสู่ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 m ออริฟิซนี้ติดตั้งอยู่ที่ระดับความลึก 3 m จากผิวน้ำขณะมีน้ำเต็มอ่าง ออริฟิซมีค่าสัมประสิทธิ์การไหลเท่ากับ 0.8 จงหาเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากอ่างซึ่งมีน้ำเต็ม จนระดับน้ำลดลง 1.2 m
 • 1 : 1778 วินาที
 • 2 : 3417 วินาที
 • 3 : 1214 วินาที
 • 4 : 986 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 408 :
 • ในการออกแบบตอม่อเหนือสันฝายตามมาตรฐานของ U.S. Army Crops of Engineer ตอม่อแบบใดมีประสิทธิภาพทางชลศาสตร์ดีที่สุด
 • 1 : Type 1 pier
 • 2 : Type 2 pier
 • 3 : Type 3 pier
 • 4 : Type 4 pier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 409 :
 • อาคารสลายพลังงานที่ใช้สำหรับอาคารชลประทานขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของ USBR คือ อาคารสลายพลังงานแบบใด
 • 1 : USBR Basin Type I
 • 2 : USBR Basin Type II
 • 3 : USBR Basin Type III
 • 4 : USBR Basin Type IV
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 410 :
 • การออกแบบรูปร่างของฝายน้ำล้น (Ogee spillways) ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวแปรหลักในการออกแบบรูปร่าง
 • 1 : ความสูงของระดับน้ำเหนือฝายน้ำล้น
 • 2 : ความลาดเอียงพื้นผิวหน้าฝายน้ำล้น
 • 3 : ความสูงของฝายน้ำล้นเหนือระดับอ่างเก็บน้ำหรือร่องน้ำด้านท้าย
 • 4 : ความยาวของสันฝายน้ำล้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 411 :
 • ถ้าความต้องการใช้น้ำของชุมชนแห่งหนึ่งในแต่ละช่วงเวลาตลอดวันเป็นไปตามกราฟความสัมพันธ์อัตราการไหลและเวลา ดังแสดงในรูปด้านล่าง แต่ถ้าระบบน้ำประปาซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลสามารถสูบน้ำได้คงที่ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลา เพื่อให้ส่งน้ำให้เพียงพอแก่ชุมชนตลอดเวลาจะต้องมีถังสำรองน้ำไว้ จงคำนวณหาขนาดของถังสำรองน้ำดังกล่าว
 • 1 : 300 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 900 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 1,800 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 3,600 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 412 :
 • จงคำนวณหาอัตราการไหลซึม (Seepage) ของน้ำ (ลบ.เมตร/วัน/ 1 เมตร) ผ่านเขื่อนดิน ดังรูป
 • 1 : 0.02
 • 2 : 0.03
 • 3 : 0.04
 • 4 : 0.05
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 413 :
 • ในการวิเคราะห์หาอัตราการไหลซึมของน้ำผ่านเขื่อนดินโดยวิธี Flow net ดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลซึมของน้ำผ่านเขื่อนดินดังกล่าว ในหน่วยของ ลบ.เมตร/วัน ถ้าเขื่อนดินยาว 500 เมตร
 • 1 : 206
 • 2 : 216
 • 3 : 226
 • 4 : 236
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 414 :
 • จงคำนวณหา Factor of Safety สำหรับการเลื่อนไถลของเขื่อนคอนกรีต ดังรูป กำหนดให้ ความหนาแน่นของคอนกรีตเท่ากับ 2,400 กก./ลบ.เมตร ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กก./ลบ.เมตร ฐานรากเขื่อนเป็นแบบ Homogeneous Permeable และ Static Friction Coefficient เท่ากับ 0.7
 • 1 : 1.2
 • 2 : 1.3
 • 3 : 1.4
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 415 :
 • จงคำนวณหา Factor of Safety สำหรับการพลิกตัวของเขื่อนคอนกรีต ดังรูป กำหนดให้ ความหนาแน่นของคอนกรีตเท่ากับ 2,400 กก./ลบ.เมตร ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กก./ลบ.เมตร ฐานรากเขื่อนเป็นแบบ Homogeneous Permeable และ Static Friction Coefficient เท่ากับ 0.7
 • 1 : 1.8
 • 2 : 1.9
 • 3 : 2.0
 • 4 : 2.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 416 :
 • อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งมีระยะทางผิวน้ำที่ลมพัดผ่าน (Fetch) เท่ากับ 40 km. ความสูงคลื่นที่เกิดจากลมที่มีความเร็ว 100 m/s ควรจะมีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 1.5 m
 • 2 : 2.0 m
 • 3 : 2.5 m
 • 4 : 3.0 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 417 :
 • Surcharge storage ของอ่างเก็บน้ำ คือปริมาตรเก็บกักระหว่าง
 • 1 : ระดับเก็บกักต่ำสุด และ ระดับเก็บกักปกติ
 • 2 : ระดับเก็บกับปกติ และ ระดับเก็บกักสูงสุด
 • 3 : ระดับเก็บกักต่ำสุด และ ระดับเก็บกักเฉลี่ย
 • 4 : ระดับเก็บกักของตะกอน และ ระดับเก็บกักสูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 418 :
 • บริเวณปลายของฐานเขื่อนกราวิตี้ทางด้านท้ายน้ำมีค่าความเค้นในแนวดิ่งเท่ากับ 2.0 MPa ถ้าความชันของตัวเขื่อนทางด้านท้ายน้ำมีค่า 1 (ดิ่ง): 0.707 (ราบ) สมมติให้ไม่มี Tailwater จงหาความเค้นอัดสูงสุดที่ด้านหลังเขื่อน
 • 1 : 2.45 MPa
 • 2 : 3.00 MPa
 • 3 : 2.00 MPa
 • 4 : 2.83 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 419 :
 • ฝายสันมน (Ogee Spillway) มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลที่ Head ออกแบบ (Hd) เท่ากับ 0.72 ถ้าการไหลที่เกิดขึ้นจริงในช่วงน้ำหลากมีค่า Head เหนือสันฝายเท่ากับ 1.4 เท่าของ Hd ค่าสัมประสิทธิ์การไหลของฝายสันมนที่ Head ดังกล่าวจะมีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 : < 0.72
 • 2 : = 0.72
 • 3 : > 0.72
 • 4 : ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 420 :
 • โดยทั่วไปความลาดของเขื่อนหินทิ้งด้านท้ายน้ำ (ดิ่ง:ราบ) ควรจะมีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 1:2.3
 • 2 : 1:0.7
 • 3 : 1:1.3
 • 4 : 1:3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 421 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องสำหรับเขื่อนค้ำยัน (Buttress Dam)
 • 1 : ผิวหน้าเขื่อนค้ำยันจะอยู่ในแนวดิ่งเสมอ
 • 2 : เขื่อนค้ำยันจะใช้คอนกรีตเพียง 1/3 ถึง 1/2 เท่าของเขื่อนกราวิตี้ที่มีความสูงเท่ากัน
 • 3 : เขื่อนค้ำยันที่สร้างเสร็จแล้วไม่สามารถขยายได้
 • 4 : เขื่อนค้ำยันไม่ต้องใช้วิศวกรในการออกแบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 422 :
 • แม่น้ำสายหนึ่งมีทางเข้าสู่จุดที่ต้องการสร้างฝายสันมน (Ogee Spillway) เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 80 m. และอัตราการไหลผ่านฝายสันมนมีค่า 2000 m3/s โดยที่ระดับน้ำด้านเหนือฝายอยู่ที่ +550 m. (MSL) จงหาระดับสันของฝายสันมนนี้ โดยสมมติให้ความกว้างของสันฝายเท่ากับความกว้างของทางเข้าสู่จุดที่ต้องการสร้างฝายสันมนนี้ และกำหนดให้ Cd = 2.2
 • 1 : +543.50 m. (MSL)
 • 2 : +543.75 m. (MSL)
 • 3 : +544.95 m. (MSL)
 • 4 : +545.25 m. (MSL)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 423 :
 • การออกแบบ Stilling basin ซึ่งเป็นโครงสร้างทางชลศาสตร์ที่ใช้สลายพลังงาน ถ้าใช้ตามการออกแบบของ U.S.B.R แล้วการแบ่งชนิดของStilling basinต่างๆจะใช้ค่าตัวแปรใดต่อไปนี้ในตัวแบ่ง
 • 1 : Froude Number ของการไหลเข้าสู่ Stilling basin
 • 2 : ความเร็วของการไหลเข้าสู่ Stilling basin
 • 3 : ความลึกของระดับน้ำด้านท้ายหรือของระดับน้ำของลำน้ำเดิม
 • 4 : ใช้ทั้ง Froude Number และ ความเร็วการไหลเข้าสู่ Stilling basin
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 424 :
 • 11.จงหาอัตราการไหลผ่าน Weir รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4.0 เมตร ระดับน้ำสูงจากท้องฝาย 1.50 เมตร CD = 0.55 (เมื่อ CD = Q/ Qทฤษฎี)
 • 1 : 4.0 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 11.9 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 14.6 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 17.9 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 425 :
 • ฝายน้ำล้น กว้าง 8.0 เมตร มีอัตราการไหล 40.0 ลบ.ม./วินาที ฝายสูง(P) = 6.0 เมตร จงหาความสูงจากสันฝาย (HD)
 • 1 : 1.1 เมตร
 • 2 : 1.7 เมตร
 • 3 : 4.6 เมตร
 • 4 : 6.8 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 426 :
 • เขื่อนคอนกรีตดังรูป สูง 32.0 เมตร ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนสูงจากฐานเขื่อน 30.0 เมตร ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนสูงจากฐานเขื่อน 6.0 เมตร ฐานเขื่อนกว้าง 24 เมตร ถ้า น้ำหนักจำเพาะของคอนกรีต 2.4 T/m3 น้ำหนักจำเพาะของน้ำ 1.0 T/m3 จงหาแรงลัพธ์ในแนวราบที่กระทำกับเขื่อน ต่อความยาวเขื่อน 1 เมตร.
 • 1 : 432 T/m
 • 2 : 450 T/m
 • 3 : 494 T/m
 • 4 : 512 T/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 427 :
 • จากรูปแสดงปริมาณการไหลเข้าสะสมของอ่างเก็บน้ำความจุ 45,000 acre-ft จงหาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่น้อยที่สุดที่อ่างเก็บน้ำมีให้ในปีที่แล้งทีสุด (Safe Yield) ของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
 • 1 : 15,000 acre-ft
 • 2 : 20,000 acre-ft
 • 3 : 75,000 acre-ft
 • 4 : 140,000 acre-ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 428 :
 • จากกราฟจงหาความสูงของ Wave runup ที่กระทำต่อเขื่อนคอนกรีตที่มีความลาดหน้าเขื่อน V:H = 10 :1 ถ้าความยาวของคลื่นน้ำ = 75 เมตร specific wave height = 1.50 เมตร (คำตอบใช้ค่าโดยประมาณ)
 • 1 : 1.0 เมตร
 • 2 : 1.2 เมตร
 • 3 : 1.4 เมตร
 • 4 : 1.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 429 :
 • เขื่อนกราวิตีบริเวณใกล้ฐานราก โดยทั่วไปโอกาสที่จะเกิดหน่วยแรงดึงในเขื่อนจะเกิดที่ไหน
 • 1 : ส่วนท้ายเขื่อน (Toe)
 • 2 : ส่วนกลางของเขื่อน
 • 3 : ส่วนเหนือเขื่อน (heel)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 430 :
 • จงหาปริมาตรกักเก็บใช้งาน(Useful storage) ของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ต้องการใช้น้ำในฤดูแล้งตั้งแต่เดือนมกราคม -พฤษภาคม ถ้าค่าความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 1 ล้านลบ.ม./เดือน ความต้องการการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเฉพาะในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 15 ล้านลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง 1.0 ลบ.ม./วินาที ค่าการระเหยจากอ่าง 0.10 เมตร/เดือน ถือว่าพื้นที่ผิวน้ำเฉลี่ย 1.9 ล้านตารางเมตร (1 เดือนมี 30 วัน)
 • 1 : 22 ล้านลบ.ม.
 • 2 : 23 ล้านลบ.ม.
 • 3 : 27 ล้านลบ.ม.
 • 4 : 36 ล้านลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 431 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่คุณสมบัติของ Flow net
 • 1 : สามารถบรรจุวงกลมภายในได้โดยมีทุกด้านเป็นเส้นสัมผัส
 • 2 : Flow line และ Equipotential line จะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • 3 : ไม่มีการตัดกันของ Flow line
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 432 :
 • ข้อได้เปรียบของ Labyrinth spilway คือข้อใด
 • 1 : ช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้นแม้กรณีฉุกเฉิน
 • 2 : ช่วยเพิ่มความยาวของสัน spilway กรณีสภาพภูมิประเทศบังคับ
 • 3 : ช่วยบังคับทิศทางการไหลของกระแสน้ำให้ลงสู่ทางน้ำเดิมโดยปลอดภัย
 • 4 : มีความเหมาะสมกับเขื่อนดินถมที่มีความยาวมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 433 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของการเกิด Hydraulic jump
 • 1 : ทำให้เพิ่มระดับน้ำด้านท้ายน้ำ
 • 2 : ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ในการผสมสารเคมีเพื่อใช้ในการทำน้ำให้สะอาด
 • 3 : ทำให้ขจัดฟองอากาศ(air pocket)ที่ปนอยู่ในน้ำ
 • 4 : ทำให้ความเร็วของกระแสน้ำด้านท้ายน้ำเร็วขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 434 :
 • ถ้าปริมาณน้ำไหลผ่าน Flume ซึ่งมีรูปพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างท้องน้ำ 3 m ทำให้เกิด Hydraulic Jump ได้ พบว่าระดับน้ำก่อนเกิด Hydraulic Jump คือ 0.5 m และหลังเกิดคือ 1.5 m ดังนั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน Flume คือเท่าใด (กำหนดค่า g = 9.81 m/s2)
 • 1 : 1.71 m3/s/m
 • 2 : 2.71 m3/s/m
 • 3 : 3.71 m3/s/m
 • 4 : 4.71 m3/s/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 435 :
 • ถ้าปริมาณน้ำไหลผ่าน Flume ซึ่งมีรูปพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างท้องน้ำ 3 m ทำให้เกิด Hydraulic Jump ได้ พบว่าระดับน้ำก่อนเกิด Hydraulic Jump คือ 0.5 m และหลังเกิดคือ 1.5 m ดังนั้นcritical depth ที่เกิดขึ้นในทางน้ำเท่ากับเท่าใด (กำหนดค่า g = 9.81 m/s2)
 • 1 : 0.61 m
 • 2 : 0.71 m
 • 3 : 0.81 m
 • 4 : 0.91 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 436 :
 • ถ้าปริมาณน้ำไหลผ่าน Flume ซึ่งมีรูปพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างท้องน้ำ 3 m ทำให้เกิด Hydraulic Jump ได้ พบว่าระดับน้ำก่อนเกิด Hydraulic Jump คือ 0.5 m และหลังเกิดคือ 1.5 m ดังนั้น Head loss ที่เกิดขึ้นเท่ากับเท่าใด(กำหนดค่า g = 9.81 m/s2)
 • 1 : 0.11 m
 • 2 : 0.22 m
 • 3 : 0.33 m
 • 4 : 0.44 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 437 :
 • ถ้าปริมาณน้ำไหลผ่าน Flume ซึ่งมีรูปพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างท้องน้ำ 3 m ทำให้เกิด Hydraulic Jump ได้ พบว่าระดับน้ำก่อนเกิด Hydraulic Jump คือ 0.5 m และหลังเกิดคือ 1.5 m ดังนั้น Power ที่เกิดขึ้นเท่ากับเท่าใด (กำหนดค่า g = 9.81 m/s2)
 • 1 : 30.3 Hp
 • 2 : 35.3 Hp
 • 3 : 40.3 Hp
 • 4 : 45.3 Hp
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 438 :
 • เขื่อนดินถมมีระดับเก็บกักน้ำที่ +90.00 m ระดับสันเขื่อนที่ +100.00 m และระดับท้องน้ำเดิมที่ +75.00 m ดังนั้นความกว้างของสันเขื่อนคือเท่าใด
 • 1 : 6 m
 • 2 : 8 m
 • 3 : 10 m
 • 4 : 12 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 439 :
 • ความยาวอย่างน้อยที่สุด(Sufficient creep length)ของฐานทึบน้ำดังรูป สำหรับ Barrage design ที่ทำการก่อสร้างบน Fine sand ซึ่งมี Coefficient of Bligh =10 มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 210 m
 • 2 : 220 m
 • 3 : 230 m
 • 4 : 240 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 440 :
 • การออกแบบระดับพื้น stilling basin ของฝาย/ปตร./ทางน้ำล้น (spillway) ต้องใช้
 • 1 : กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง TW depth/D1, F1 และ TW/D2
 • 2 : Moody Diagram
 • 3 : Manning Equation
 • 4 : ถ้าไม่มี Rating curve ท้ายน้ำ ใช้ Critical depth
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 441 :

 • 1 : 0.729 (ลบ.เมตร/วัน)/เมตร
 • 2 : 0.610 (ลบ.เมตร/วัน)/เมตร
 • 3 : 0.520 (ลบ.เมตร/วัน)/เมตร
 • 4 : 0.410 (ลบ.เมตร/วัน)/เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 442 :

 • 1 : 0.62 (ลบ.เมตร/วัน)/เมตร
 • 2 : 0.72 (ลบ.เมตร/วัน)/เมตร
 • 3 : 0.82 (ลบ.เมตร/วัน)เมตร
 • 4 : 0.92 (ลบ.เมตร/วัน)/เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 443 :
 • ในรูปเป็นเขื่อนดินแบบ HOMOGENEOUS บนฐานราก IMPERVIOUS มีน้ำหน้าเขื่อนลึก 25 เมตร ด้านท้ายน้ำแห้ง จงหา WEIGHTED CREEP RATIO (WCR) ของ SEEPAGE ลอดใต้เขื่อน
 • 1 : 7.60
 • 2 : 2.53
 • 3 : 3.53
 • 4 : 4.53
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 444 :
 • จงหา WEIGHTED CREEP RATIO (WCR) ของ SEEPAGE ลอดใต้ฝาย
 • 1 : 5
 • 2 : 4
 • 3 : 3
 • 4 : 2.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 445 :
 • ประตูน้ำรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูง 6 เมตร มีฐานกว้าง 4 เมตร วางอยู่ลึกจากผิวน้ำ 2 เมตร ดังรูป จุดที่แรงกระทำจะอยู่ต่ำกว่าพื้นผิวน้ำ
 • 1 : 2.5 ม.
 • 2 : 4.0 ม.
 • 3 : 6.0 ม.
 • 4 : 6.3 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 446 :
 • จงหาอัตราการไหลของน้ำในลำน้ำกว้าง 4 เมตร ซึ่งไหลผ่านฝายสันคมตามรูปกำหนดให้ความสูงของต้นน้ำเท่ากับ 2.2 เมตร ความสูงของฝายเท่ากับ 0.75 เมตร โดยให้พิจารณาผลของความเร็วน้ำก่อนผ่านสันฝาย (V1) ด้วย
 • 1 : 12.2 ลบ.ม. ต่อวินาที
 • 2 : 15.6 ลบ.ม. ต่อวินาที
 • 3 : 18.4 ลบ.ม. ต่อวินาที
 • 4 : 22.8 ลบ.ม. ต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 447 :
 • กราฟที่ใช้ในการกำหนดความจุและความสูงของอ่างเก็บน้ำเรียกว่า
 • 1 : Elevation storage curve
 • 2 : Elevation - ana curve
 • 3 : Mass curve
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 448 :
 • ความจุใช้งาน (useful storage) หมายถึง
 • 1 : ความแตกต่างของความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด (minimum pool level) กับ ระดับเก็บกักปกติ (normal pool level)
 • 2 : ความแตกต่างของความจุที่ระดับฐานรากเขื่อนกับระดับเก็บกักปกติ
 • 3 : ความแตกต่างของความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุดกับระดับสูงสุดขณะเกิด flood
 • 4 :  ความแตกต่างของความจุที่ระดับสูงสุดขณะเกิด flood กับระดับเก็บกักปกติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 449 :
 • อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำพิจารณาจากอะไร
 • 1 : Useful storage
 • 2 : Dead storage
 • 3 : Surcharge storage
 • 4 : Valley storage
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 450 :
 • ในการหาความจุใช้งานของอ่างเก็บน้ำ ต้องอาศัยกราฟอันหนึ่งช่วย มีชื่อเรียกว่าอะไร
 • 1 : Elevation storage curve
 • 2 : Rating curve
 • 3 : Mass curve
 • 4 : IDF curve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 451 :
 • ในประเทศไทย มีการแบ่งลุ่มน้ำเพื่อการจัดการลุ่มน้ำโดยกรมชลประทานทั้งหมดกี่ลุ่มน้ำ
 • 1 : 25 ลุ่มน้ำ
 • 2 : 20 ลุ่มน้ำ
 • 3 : 10 ลุ่มน้ำ
 • 4 : 5 ลุ่มน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 452 :
 • เขื่อนใดกั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลัก
 • 1 : เขื่อนภูมิพล
 • 2 : เขื่อนสิริกิติ์
 • 3 : เขื่อนศรีนครินทร์
 • 4 : เขื่อนเจ้าพระยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 453 :
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนแบบใด
 • 1 : Arch dam
 • 2 : Embankment dam
 • 3 : Buttress dam 
 • 4 : Gravity dam
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 454 :
 • เขื่อน RCC dam คือข้อใด
 • 1 : เขื่อนที่มีวิธีการก่อสร้างแบบ Embankment dam
 • 2 : ใช้สารผสมคอนกรีตที่ทำให้เกิดการแข็งตัวช้าและความร้อนน้อย
 • 3 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 455 :
 • หลักการรับแรงของ Arch dam คือข้อใด
 • 1 : น้ำหนักของตัวเขื่อน
 • 2 : ถ่ายแรงเข้าผนังด้านข้าง
 • 3 : ระบบของคาน (beam) และแผ่นพื้น (slab)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 456 :
 • หลักการรับแรงของ Gravity dam คือข้อใด
 • 1 : น้ำหนักของตัวเขื่อน
 • 2 : ถ่ายแรงเข้าผนังด้านข้าง
 • 3 : ระบบของคาน (beam) และแผ่นพื้น (slab)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 457 :
 • หลักการรับแรงของ Buttress dam คือข้อใด
 • 1 : น้ำหนักของตัวเขื่อน
 • 2 : ถ่ายแรงเข้าผนังด้านข้าง
 • 3 : ระบบของคาน (beam) และแผ่นพื้น (slab)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 458 :
 • ความสูงของระดับสันเขื่อนพิจารณาจากอะไร

  1) Dead storage                                2) Freeboard

  3) Wind setup                                  4) Wave runup

  5) Valley storage                              6) ระดับสันอาคารระบายน้ำล้น (Spillway)

  7) ระดับเก็บกักต่ำสุด                          8) ระดับน้ำสูงสุด

 • 1 : 2) + 3) + 4) +8)
 • 2 : 1) + 3) + 4)
 • 3 : 3) + 4) + 8)
 • 4 : 1) + 2) + 3) + 4) + 5) + 6) + 7) + 8)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 459 :
 • ระดับของการติดตั้ง Outlet work คือข้อใด
 • 1 : ระดับสันอาคารระบายน้ำล้น (Spillway)
 • 2 : ระดับเก็บกักต่ำสุด
 • 3 : ระดับน้ำสูงสุด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 460 :
 • Core zone ของ Embankment dam ส่วนใหญ่จะพิจารณาใช้ดินชนิดใด
 • 1 : Gravel
 • 2 : Sand
 • 3 : Silt
 • 4 :  Clay
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 461 :
 • แอ่งน้ำนิ่ง (Stilling basin) มีไว้เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อลดการกัดเซาะท้ายน้ำ
 • 2 : เพื่อสลายพลังงาน
 • 3 : ถูกทั้งข้อ 1) และ 2)
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 462 :
 • การใช้ฝายรูปสามเหลี่ยมเหมาะกับงานประเภทใด

 • 1 : อัตราการไหลมาก

 • 2 : อัตราการไหลน้อย

 • 3 : การไหลแบบราบเรียบ Laminar Flow

 • 4 : การไหลแบบปั่นป่วน Turbulent Flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 561 : Hydraulic models
ข้อที่ 463 :
 • แบบจำลองของแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งเป็น Distorted Model มี scale ratio ในแนวแกน X (Xr) =1:20 และ ในแนวแกนY(Yr)=1:10 ถ้าในแม่น้ำจริงมีความลาดชันท้องคลองเท่ากับ 0.0005 ในแบบจำลองที่จะสร้างจะต้องมีความลาดชันท้องคลองเท่าใด
 • 1 : 0.0005
 • 2 : 0.005
 • 3 : 0.001
 • 4 : 0.0001
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 464 :
 • แบบจำลองที่เป็น Distorted Model ซึ่งเป็นแบบจำลองที่การกำหนด scale ratio ในแนวแกน Xr=Zr แต่ไม่เท่ากับ Yr มักใช้กับแบบจำลองของแม่น้ำ คำกล่าวใดต่อไปนี้ผิดจากผลของการสร้างแบบจำลองดังกล่าว
 • 1 : แบบจำลองชนิดนี้ทำให้มีพฤติกรรมการไหลแตกต่างไปจากของจริงบ้าง
 • 2 : ทิศทางกับขนาดของความดันไม่ถูกต้องนัก
 • 3 : เกิด scale effect คือทำให้วัดค่าความลึกการไหลผิดพลาดมาก
 • 4 : เป็นแบบจำลองที่ช่วยลดอิทธิพลของแรงตึงผิวที่มีผลต่อแบบจำลองลงได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 465 :
 • ต้องการสร้างอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนแห่งหนึ่งให้สามารถระบายน้ำสูงสุดได้ 150 ลบ.เมตรต่อวินาที ในการศึกษาได้ทำการสร้างแบบจำลองโดยใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 10 ถ้าต้องการให้ของจริงและแบบจำลองมีความคล้ายคลึงกัน จงหาอัตราการระบายน้ำที่ต้องใช้ในแบบจำลอง
 • 1 : 0.47 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 2 : 5.47 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 3 : 10.47 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • 4 : 15 ลบ.เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 466 :
 • ในการทดลอง Model การไหลในทางน้ำล้นผ่าน Spillway จำนวนไร้มิติ(Dimensionless number) ใดในตัวเลือกที่เป็นนัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา
 • 1 : Reynold number
 • 2 : Froude number
 • 3 : Mach number
 • 4 : Reynold number , Froude number และ Mach number
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 467 :
 • ในการทดลอง Model การเคลื่อนที่ของตะกอนบริเวณท้องน้ำ จำนวนไร้มิติ (Dimensionless number) ไดในตัวเลือกที่เป็นนัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา
 • 1 : Reynold number
 • 2 : Froude number
 • 3 : Mach number
 • 4 : Reynold number และ Froude number
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 468 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : w , h, V
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 469 :

 • 1 : 10 นิวตัน
 • 2 : 100 นิวตัน
 • 3 : 1,000 นิวตัน
 • 4 : 10,000 นิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 470 :
 • ในการศึกษาแรงจากคลื่นที่มีต่อเรือ โดยการสร้างแบบจำลองเรือมาตราส่วน 1 ต่อ 20 เพื่อใช้ในการทดลอง ถ้าเรือในการทดลองมีความเร็ว 3 m/s จงหาว่าเรือจริงจะมีความเร็วเท่าไร ไม่คิดผลของ Viscosity และ ของจริงและการทดลองใช้ของเหลวชนิดเดียวกัน
 • 1 : 60.0 m/s
 • 2 : 13.42 m/s
 • 3 : 3.0 m/s
 • 4 : 0.15 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 471 :
 • การสร้างแบบจำลองเรือดำน้ำด้วยมาตราส่วน 1 ต่อ 10 ถ้าเรือดำน้ำของจริงเคลื่อนที่ 100 km/hr จะต้องลากแบบจำลองเรือดำน้ำด้วยความเร็วเท่าไร เพื่อให้เรือดำน้ำของจริงและแบบจำลองมีความคล้ายคลึงกัน สมมติของจริงและแบบจำลองใช้น้ำทะเลเหมือนกัน
 • 1 : 10 km/hr
 • 2 : 100 km/hr
 • 3 : 1,000 km/hr
 • 4 : 10,000 km/hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 472 :
 • การสร้างแบบจำลองอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อน ด้วยมาตราส่วน 1 ต่อ 30 แบบจำลองมีน้ำไหลด้วยความเร็ว 0.6 m/s เพื่อให้มีความคล้ายคลึงระหว่างของจริงและแบบจำลอง ในของจริงน้ำจะต้องมีความเร็ว 3.29 m/s ถ้า ณ ตำแหน่งหนึ่งในแบบจำลองเกิดแรงขนาด 1.5 N จงหาว่า ณ ตำแหน่งเดียวกันนี้ในสภาพของจริง จะเกิดแรงขนาดเท่าไร น้ำในแบบจำลองและของจริงมีอุณหภูมิเดียวกัน
 • 1 : 45 N
 • 2 : 1,350 N
 • 3 : 6,750 N
 • 4 : 40,500 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 473 :
 • ข้อใดไม่ใช่ Dimensionless term
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : wt โดย w = ความเร็วเชิงมุมหน่วยเรเดียนต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 474 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 475 :
 • แบบจำลองของการไหลในทางน้ำเปิด ซึ่งมีสัดส่วนความยาวในแบบจำลองต่อของจริงเรียกว่า scale ratio (Lm/Lp)มีค่าเท่ากันในทุกๆทิศทาง คือ 1:10 แล้ว ถ้าต้องการทราบสัดส่วนของพื้นที่หน้าตัดของการไหลของแบบจำลองต่อของจริง(Am/Ap)จะมีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 : 1/10
 • 2 : 1/100
 • 3 : 100/1
 • 4 : ตอบไม่ได้เนื่องจากไม่ให้ขนาดของหน้าตัดของทางน้ำเปิดจริงมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 476 :
 • ในการจัดสร้างแบบจำลอง การไหลของของเหลวในท่อ จะต้องใช้ค่าคงที่เปรียบเทียบพฤติกรรมของการไหลในแบบจำลองและการไหลจริง ค่าใดมาเปรียบเทียบเป็นอับดับแรก
 • 1 : Froude Number (Fr)
 • 2 : Reynold Number (Re)
 • 3 : Euler Number (Eu)
 • 4 : Mach Number (M)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 477 :
 • สำหรับแบบจำลองที่เป็น Undistorted Model ซึ่งมีสัดส่วนความยาวในแบบจำลองต่อของจริงเรียกว่าscale ratio (Lm/Lp) มีค่าเท่ากันในทุกๆทิศทาง แล้วรูปทรงใดต่อไปนี้ ที่ไม่มีความเหมือนทางด้านเรขาคณิต ถ้าสร้างแล้วจะมีผลต่อพฤติกรรมการไหลที่ไม่เหมือนกันในแบบจำลองและของจริงมากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 478 :
 • การไหลในทางน้ำเปิดมีพื้นที่หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 เมตร น้ำลึก 1 เมตร ด้วยอัตราการไหล 2 ลบ.ม./วินาที ออกแบบโมเดลที่มีความคล้ายคลึงด้วย Froude number ทำให้อัตราส่วนของอัตราการไหล= 1:1,000 จงหาความลึกของน้ำในโมเดล
 • 1 : 0.01 m.
 • 2 : 0.03 m.
 • 3 : 0.06 m.
 • 4 : 0.10 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 479 :
 • ถ้าแบบจำลองของ Venturi Meter ดังแสดงในรูปข้างล่างมีขนาดเล็กกว่าของจริง 10 เท่า โดยที่เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อในแบบจำลอง D = 60 mm และความเร็ว v = 5 m/s จงคำนวณหาอัตราการไหลผ่านท่อ ถ้าความหนืดคิเนมาติคของของไหลในแบบจำลองมีค่าเท่ากับ 0.9 เท่าของของไหลในของจริง
 • 1 : 0.556 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.157 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 0.275 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 0.744 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 480 :
 • กำลัง (p) ที่ใช้ขับเครื่องสูบแบบ Axial Flow ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของของเหลว ความเร็วเชิงมุมของการหมุน (N) เส้นผ่านศูนย์กลางของ Rotor (D) เฮดของพลังงาน (H) และอัตราการสูบ (Q) ถ้าเครื่องสูบ มีกำลัง 50 kw หมุนด้วยความเร็ว 400 r/min จงคำนวณหาอัตราการสูบจริง เมื่อแบบจำลองที่สร้างขึ้นมีกำลัง P = 5 kW อัตราการสูบ Q = 5 l/s พลังงาน H = 2 m ความเร็ว 900 r/min และเส้นผ่านศูนย์กลางของ Rotor D = 800 mm
 • 1 : 14.36 ลิตร/วินาที
 • 2 : 1.49 ลิตร/วินาที
 • 3 : 5 ลิตร/วินาที
 • 4 : 11.45 ลิตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 481 :
 • แบบจำลองวาว์ลน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 mm ใช้ของไหลชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความหนืดคิเนมาติค 1.57 x 10-5 m2/s เพื่อทดสอบวาว์ลของจริงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 mm ซึ่งใช้กับของไหลที่มีความหนืดคิเนมาติค 9.96 x 10-7 m2/s ไหลด้วยความเร็วต่ำสุดที่ 1 m/s ความเร็วสูงสุดที่ 2.5 m/s จงคำนวณหาอัตราการไหลสูงสุดในแบบจำลอง
 • 1 : 2.23 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 5.58 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 6.02 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 79 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 482 :
 • ในการทดสอบระบบท่อส่งแกสความหนาแน่น 40 kg/m3 ความหนืด 2x10-4 kg/m.s ด้วยท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 m ด้วยความเร็ว 25 m/s โดยใช้น้ำความหนาแน่น 998 kg/m3 ความหนืด 1.02x10-3 kg/m.s ซึ่งไหลด้วยอัตรา 75 l/s จงคำนวณหาเส้นผ่าศูนย์กลางท่อในแบบจำลอง
 • 1 : 1.20 เมตร
 • 2 : 0.09 เมตร
 • 3 : 0.02 เมตร
 • 4 : 0.56 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 483 :
 • แบบจำลองขนาด 1:5 ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบการสูญเสียพลังงานของสถานีสูบน้ำแห่งหนึ่ง โดยใช้ของไหลมีความหนืดคิเนมาติค 1.56x10-5 m2/s ถ้าสถานีสูบน้ำแห่งนี้สูบน้ำที่มีความหนืดคิเนมาติค 1.16x10-6 m2/s ด้วยความเร็ว 500 mm/s ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 m จงคำนวณหาอัตราการไหลในแบบจำลอง
 • 1 : 33.62 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 1.56 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 1.16 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 16.9 ลบ.ม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 484 :
 • น้ำไหลในท่อด้วยอัตราการไหล 1 ลบม./วินาที ท่อมีขนาด 600 มม. ถ้าต้องการทดสอบโดยใช้โมเดลด้วยท่อขนาด 80 มม. โดยที่ใช้น้ำที่อุณหภูมิเท่ากันกับการไหลใน prototype ถ้าถือว่า Reynold number มีความคล้ายคลึงกัน จงหาอัตราการไหลของน้ำในโมเดล
 • 1 : 0.006 ลบม./วินาที
 • 2 : 0.13 ลบม./วินาที
 • 3 : 0.18 ลบม./วินาที
 • 4 : 0.36 ลบม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 485 :
 • หลอดดูดขนาดเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d ตั้งอยู่ในแนวดิ่งปลายด้านล่างแช่ในของเหลว ทำให้ของเหลวที่มีน้ำหนักจำเพาะ w มีระดับในหลอดดูดสูงขึ้นจากระดับของเหลวเดิม h เนื่องจากแรงตึงผิว s ถ้ามุมที่ของเหลวทำมุมกับผิวสัมผัสหลอดดูดในแนวดิ่งเท่ากับ 0 องศา จงหาจำนวนไร้มิติของปรากฎการณ์ (Dimensionless Parameters)
 • 1 : 4s/wdh
 • 2 : s/wdh
 • 3 : h/d และ sd2/w
 • 4 : h/d และ s/wd2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 486 :
 • ข้อใดเป็นจำนวนไร้มิติ (Dimensionless number)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 487 :
 • ถ้าต้องการศึกษาการไหลของน้ำผ่านท่อ โดยต้นแบบให้ของเหลวที่ไหลผ่านเป็นน้ำมีค่าความหนืดจลนศาสตร์ 1x10-6 m2/s มีความเร็วของการไหลผ่าน 5m/s ในแบบจำลองย่อส่วนให้มีขนาด 1 : 10 และมีค่าความเร็วในแบบจำลอง 2.5 m/s ถ้าต้องการให้มีพฤติกรรมการไหลเหมือนของจริงจะต้องใช้ของเหลวที่มีค่าความหนืดจลนศาสตร์เท่าไหร่ในแบบจำลอง
 • 1 : 1x10-6 m2/s
 • 2 : 1x10-7 m2/s
 • 3 : 2x10-7 m2/s
 • 4 : 5x10-8 m2/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 488 :
 • แบบจำลองของแม่น้ำสายหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 30 เมตร และความลึก 2 เมตร ถ้าต้องการสร้างแบบจำลองให้มีการย่อส่วนความยาวตามแนวแกนX (Xr) เท่ากับ 1:20 ความยาวตามแนวแกนY (Yr) เท่ากับ 1:10 จงหาว่าในแบบจำลองจะมีความกว้างและความลึกเท่าไหร่
 • 1 : แบบจำลองมี ความกว้าง 0.2 ม.และ ความลึก 1.5 ม.
 • 2 : แบบจำลองมี ความกว้าง 1.5 ม.และ ความลึก 0.2 ม.
 • 3 : แบบจำลองมี ความกว้าง 3.0 ม.และ ความลึก 0.1ม.
 • 4 : แบบจำลองมี ความกว้าง 0.1 ม.และ ความลึก 3.0 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 489 :
 • แบบจำลองของฝายน้ำล้นดังแสดงในรูป ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำกล่าวที่ผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 490 :
 • แบบจำลองของการไหลผ่านคลองซึ่งใช้ scale ratio 1 : 25 ในการไหลจริงมีค่าความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ในแบบจำลองจะต้องมีความเร็วเท่าใด
 • 1 : 2.0 m/s
 • 2 : 0.5 m/s
 • 3 : 1.0 m/s
 • 4 : 5.0 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 491 :
 • ในการวิเคราะห์หาฟังก์ชั่น Pressure gradient ของการไหลของน้ำในท่อกลม ตามหลักของ Buckingham Pi Theorem โดยกำหนดให้ฟังก์ชั่นดังกล่าวประกอบด้วยตัวแปรที่สำคัญ ดังสมการ จงหาจำนวน Pi-term
 • 1 : 0
 • 2 : 2
 • 3 : 4
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 492 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 493 :
 • ในการวิเคราะห์หาฟังค์ชั่น Pressure gradient ของการไหลของน้ำในท่อกลม ตามหลักของ Buckingham Pi Theorem โดยกำหนดให้ฟังค์ชั่นดังกล่าวประกอบด้วยตัวแปรที่สำคัญ 
 • 1 : Manning
 • 2 : Colebrook-White
 • 3 : Darcy
 • 4 : Darcy-Weisbach
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 494 :
 • แบบจำลองของฝายน้ำล้นมีมาตราส่วน 1:50 ถ้าวัดอัตราการไหลจากแบบจำลองได้เท่ากับ 0.5 m3/s จงหาอัตราการไหลจริง
 • 1 : 177 m3/s
 • 2 : 625 m3/s
 • 3 : 8839 m3/s
 • 4 : 17678 m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 495 :
 • แบบจำลองโครงสร้างทางชลศาสตร์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้หลักการของความคล้ายคลึงของ Froude Number โดยมีอัตราส่วน 1/16 ถ้าคลื่นน้ำหลากเคลื่อนที่ผ่านแบบจำลองในเวลา 2 ชั่วโมง จงหาเวลาที่จะใช้ในการเคลื่อนที่จริงของคลื่นน้ำ
 • 1 : 0.5 ชั่วโมง
 • 2 : 8 ชั่วโมง
 • 3 : 16 ชั่วโมง
 • 4 : 32 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 496 :
 • ถ้าของไหลที่ใช้ในแบบจำลองและในสภาพจริงเป็นชนิดเดียวกัน ในสภาวะที่มีแบบจำลองและสภาพจริงมีความคล้ายคลึงกันของค่า Reynold Number และ Froude Number มาตราส่วนของแบบจำลองจะมีค่าเท่าใด เมื่อ Vr = Velocity ratio
 • 1 : Vr
 • 2 : 1
 • 3 : Vr1/2
 • 4 : 1/2
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 497 :
 • แบบจำลองฝายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างแบบ Distorted Model โดยมีอัตราส่วนของมาตราส่วนในแนวราบเป็น 40:1 และในแนวดิ่งเป็น 9:1 ถ้าอัตราการไหลของของจริงมีค่าเท่ากับ 4000 m3/s จงหาอัตราการไหลในแบบจำลอง
 • 1 : 3.70 m3/s
 • 2 : 5.83 m3/s
 • 3 : 8.64 m3/s
 • 4 : 11.11 m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 498 :
 • แบบจำลองเขื่อนแห่งหนึ่งสร้างโดยใช้ scale ratio 1:60 เพื่อรับอัตราการไหลที่อาจเกิดจากอุทกภัยขนาด 3000 m3/s จงหาอัตราการไหลในแบบจำลอง
 • 1 : 0.454 m3/s
 • 2 : 0.833 m3/s

 • 3 : 0.500 m3/s

 • 4 : 0.086 m3/s
 • 5 : 0.108 m3/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 499 :
 • แบบจำลองเขื่อนแห่งหนึ่งสร้างโดยใช้ scale ratio 1:60 เพื่อรับอัตราการไหลที่อาจเกิดจากอุทกภัยขนาด 3000 m3/s จงหาเวลาในแบบจำลองถ้าเวลาในของจริงเท่ากับ 1 วัน
 • 1 : 0.4 ชั่วโมง
 • 2 : 2.08 ชั่วโมง
 • 3 : 2.5 ชั่วโมง
 • 4 : 3.1 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 500 :
 • ระบบประปาต้องการเครื่องสูบน้ำที่มีกำลัง 61440 watt แบบจำลองระบบประปามีอัตราส่วนความยาวเท่ากับ 8:1 และอัตราส่วนความเร็วเท่ากับ 2:1 จงหากำลังที่เครื่องสูบน้ำของแบบจำลองต้องการ กำหนดให้ของไหลที่ใช้ในแบบจำลองและของไหลจริงเป็นชนิดเดียวกัน
 • 1 : 120.0 watt
 • 2 : 116.6 watt
 • 3 : 114.8 watt
 • 4 : 105.0 watt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 501 :
 • แบบจำลองทางน้ำเปิดมีความยาว 30 m. ถูกสร้างขึ้นโดยระบุให้ Froude Number เป็นนัยสำคัญ ถ้าอัตราการไหลในของจริงมีค่า 800 m3/s และแบบจำลองมีมาตราส่วนเท่ากับ 15:1 จงหาอัตราส่วนของแรง
 • 1 : 1200
 • 2 : 2400
 • 3 : 8000
 • 4 : 3375
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 502 :
 • ฝนการทดลองเพื่อใช้ในการออกแบบ spillway ได้สร้าง model โดยใช้ Scale ratio 1 : 25 ถ้าปรากฏว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่าน Model 0.4 m3/s ดังนั้นใน prototype จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเท่าใด
 • 1 : 100 m3/s
 • 2 : 125 m3/s
 • 3 : 1000 m3/s
 • 4 : 1250 m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 503 :
 • ในการทดลองเพื่อใช้ในการออกแบบ spillway ได้สร้าง model โดยใช้ Scale ratio 1 : 25 ปรากฏว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่าน Model 0.4 m3/s ถ้าชายคนหนึ่งสังเกตว่าวัชพืชน้ำลอยอยู่ใน prototype จากจุด A ไปยังจุด B ใช้เวลา 10 นาที ให้หาคำนวณหาเวลาที่จะใช้ ถ้าเหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นใน model
 • 1 : 0.5 นาที
 • 2 : 1.0 นาที
 • 3 : 1.5 นาที
 • 4 : 2.0 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 504 :
 • Critical flow ได้แก่การไหลซึ่ง
 • 1 : Specific energy น้อยที่สุด
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกต้องทั้งข้อที่ 1 และข้อที่ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 505 :

 • 1 : Uniform flow
 • 2 : Gradually varied flow
 • 3 : Spatially varied flow
 • 4 : Rapidly varied flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 506 :

 • 1 : Laminar flow ประมาณ 1.15 และ turbulent flow ประมาณ 2
 • 2 : Laminar flow ประมาณ 1.5 และ turbulent flow ประมาณ 1.8
 • 3 : Turbulent flow ประมาณ 1.15 และ Laminar flow ประมาณ 2.0
 • 4 : Turbulent flow ประมาณ 1.5 และ Laminar flow ประมาณ 1.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 507 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 508 :
 • Rating curve ใช้คำนวณหา
 • 1 : ระดับพื้น stilling basin
 • 2 : ความสูงอาคารชลศาสตร์ เช่น ฝาย, ปตร. ฯลฯ
 • 3 : ปริมาณน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ
 • 4 : ถูกต้องทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 509 :
 • อาคารวัดน้ำที่ใช้หลักของ critical flow ได้แก่
 • 1 : Parshall flume
 • 2 : Cutthroat flume
 • 3 : Broad crested weir
 • 4 : ถูกต้องทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 510 :

 • 1 : 1:6.8
 • 2 : 1:15
 • 3 : 1:17.8
 • 4 : 1:20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 511 :
 • ในการสร้าง Model และ Prototype เพื่อวิเคราะห์แรงของของไหลกระทำต่อโครงสร้างใดๆ ตัวแปรใดที่ไม่ต้องมีค่าสัดส่วนของ Model และ Prototype เป็นไปตามหลักการของ Geometric และ Dynamic Similarity

 • 1 : ความกว้าง,ยาวและสูงของโครงสร้าง

 • 2 : ความเร็วของของไหลที่กระทำต่อโครงสร้าง

 • 3 : มุมที่ความเร็วของของไหลที่กระทำต่อโครงสร้าง

 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูกต้อง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร