สภาวิศวกร

สาขา : โยธา

วิชา : Theory of Structures

เนื้อหาวิชา : 529 : Introduction to structural analysis
ข้อที่ 1 :
 • จากโครงสร้างคานดังแสดงในรูป จงวิเคราะห์ว่าโครงสร้างนี่มีเสถียรภาพ (Stable) หรือไม่ เป็นโครงสร้างแบบ determinate หรือ indeterminate ถ้าเป็นโครงสร้างแบบ indeterminate โครงสร้างนี้มี degree of indeterminancy เท่าไร
 • 1 : ไม่มีเสถียรภาพ
 • 2 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ determinate
 • 3 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 1
 • 4 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 2
 • 5 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :
 • จากโครงสร้างคานดังแสดงในรูป จงวิเคราะห์ว่าโครงสร้างนี่มีเสถียรภาพ (Stable) หรือไม่ เป็นโครงสร้างแบบ determinate หรือ indeterminate ถ้าเป็นโครงสร้างแบบ indeterminate โครงสร้างนี้มี degree of indeterminancy เท่าไร
 • 1 : ไม่มีเสถียรภาพ
 • 2 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ determinate
 • 3 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 1
 • 4 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 2
 • 5 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • โครงข้อแข็งดังรูปมีเสถียรภาพทางโครงสร้างเป็นอย่างไร
 • 1 : stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 3
 • 2 : stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 4
 • 3 : stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 5
 • 4 : stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 4 :
 • Specify the number of degrees of indeterminacy of the frame shown below.
 • 1 : 3
 • 2 : 6
 • 3 : 9
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • Specify the number of degrees of indeterminacy of the frame shown below.
 • 1 : 9
 • 2 : 10
 • 3 : 11
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • Specify the number of degrees of indeterminacy of the frame shown below.
 • 1 : 8
 • 2 : 9
 • 3 : 10
 • 4 : 11
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน AC
 • 1 : 3P/8 แรงอัด
 • 2 : 3P/8 แรงดึง
 • 3 : P/2 แรงดึง
 • 4 : 3P/2 แรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน BD
 • 1 : 5P/8 แรงอัด

 • 2 : 3P/2 แรงดึง

 • 3 : 3P/8 แรงอัด

 • 4 : 3P/8 แรงดึง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 9 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน BC
 • 1 : 3P/8 แรงอัด
 • 2 : 5P/8 แรงดึง
 • 3 : 15P/8 แรงอัด
 • 4 : 15P/4 แรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน AC
 • 1 : 3P/8 แรงอัด
 • 2 : 3P/8 แรงดึง
 • 3 : P/2 แรงดึง
 • 4 : 3P/2 แรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน BD
 • 1 : 3P/8 แรงอัด
 • 2 : 3P/8 แรงดึง
 • 3 : 5P/8 แรงอัด
 • 4 : 3P/2 แรงอัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 12 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน AD
 • 1 : 3P/8 แรงอัด
 • 2 : 5P/8 แรงดึง
 • 3 : 15P/8 แรงดึง
 • 4 : 15P/4 แรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในมากที่สุดในชิ้นส่วน lower chord
 • 1 : 2P แรงดึง
 • 2 : 3P แรงดึง
 • 3 : 4P แรงดึง
 • 4 : 3P แรงอัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในมากที่สุดในชิ้นส่วน upper chord
 • 1 : 2P แรงอัด
 • 2 : 3P แรงอัด
 • 3 : 4P แรงอัด
 • 4 : 3P แรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงดึงภายในที่มากที่สุดในชิ้นส่วนทแยง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงดึงภายในที่มากที่สุดในชิ้นส่วน AB หรือ BC
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 17 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงดึงภายในที่มากที่สุดในชิ้นส่วน AE หรือ ED
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงอัดภายในชิ้นส่วน DFC ที่มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 •  โครงสร้าง 2 มิติ ( plane structure) ที่แสดงในรูป มี unknown displacements อยู่กี่ปริมาณ

 • 1 : 5
 • 2 : 7
 • 3 : 8
 • 4 :  คำตอบ 1, คำตอบ 2, คำตอบ 3 เป็นคำตอบที่ผิดทุกคำตอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :
 • โครงข้อหมุนดังรูปมีเสถียรภาพทางโครงสร้างอย่างไร

 • 1 : unstable
 • 2 : stable+determinate
 • 3 : stable+indeterminate ภายนอกดีกรี 1
 • 4 : stable+indeterminate ภายในดีกรี 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 •  คานตัวใดไม่มีเสถียรภาพ
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :
 • โครงข้อหมุนใดไม่มีเสถียรภาพ (unstable)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • จงอธิบายเสถียรภาพของโครงข้อหมุนที่กำหนด

 • 1 : ไม่มีเสถียรภาพแบบ determinate

 • 2 : ไม่มีเสถียรภาพแบบ indeterminate[if� po�5{ IxakNewLine]>
 • 3 : ไม่มีเสถียรภาพ 
 • 4 : มีเสถียรภาพแบบ determinate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • จากโครงถักรับแรงกระทำ ดังรูป จงหาชิ้นส่วนที่รับแรงดึงและแรงอัดสูงสุด
 • 1 :
  AB รับแรงดึงสูงสุด  EF รับแรงอัดสูงสุด

 • 2 : AB รับแรงดึงสูงสุด  AE รับแรงอัดสูงสุด

 • 3 : BC รับแรงดึงสูงสุด  EF รับแรงอัดสูงสุด

 • 4 : CD รับแรงดึงสูงสุด  GD รับแรงอัดสูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 530 : Reactions, shears and moments in statically determinate structures
ข้อที่ 25 :
 • จงคำนวณหาโมเมนต์ที่ฐานรองรับแบบยึดแน่น (Fixed Support) ของคานยื่น (Cantilever Beam) ดังแสดงในรูป
 • 1 : 30 kN-m ตามเข็ม
 • 2 : 60 kN-m ตามเข็ม
 • 3 : 90 kN-m ตามเข็ม
 • 4 : 120 kN-m ตามเข็ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • จงหา maximum shear ใน member BC
 • 1 : 240 kg
 • 2 : 320 kg
 • 3 : 300 kg
 • 4 : 400 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 27 :
 • จงหา maximum moment ใน member BC
 • 1 : 400 kg-m
 • 2 : 600 kg-m
 • 3 : 800 kg-m
 • 4 : 1000 kg-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • จงหา Axial Force ใน member BC ที่จุด B และ C ตามลำดับ
 • 1 : 375 kg(T), 615 kg(T)
 • 2 : 375 kg(C), 615 kg(C)
 • 3 : 615 kg(T), 375 kg(T)
 • 4 : 615 kg(C), 375 kg(C)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • จงหา moment ใน member BC ที่จุด B และ C ตามลำดับ
 • 1 : 3850 kg-m, 5950 kg-m
 • 2 : 4550 kg-m, 2500 kg-m
 • 3 : 2500 kg-m, 4550 kg-m
 • 4 : 5950 kg-m, 3850 kg-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • จงคำนวณหาโมเมนต์ดัดที่กระทำต่อคานของภาคตัดที่ผ่านจุด C ดังแสดงในรูป
 • 1 : 166.7 kg-m
 • 2 : 333.3 kg-m
 • 3 : 533.3 kg-m
 • 4 : 666.7 kg-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 31 :
 • จงคำนวณหาแรงเฉือนภายในของภาคตัดที่ผ่านระหว่างจุด B และ C ของคานที่มีแรงกระทำอยู่ดังแสดงในรูป
 • 1 : 0
 • 2 : 1 T
 • 3 : 2 T
 • 4 : 3 T
 • 5 : 4 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • จงคำนวณหาโมเมนต์ดัดที่มากที่สุดของคานที่มีแรงกระทำอยู่ดังแสดงในรูป
 • 1 : 491 kg-m
 • 2 : 572 kg-m
 • 3 : 693 kg-m
 • 4 : 792 kg-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • จงคำนวณหาแรงเฉือน (Shear force) VBL ที่ฝั่งซ้ายของจุด B และ VBR ที่ฝั่งขวาของจุด B ของคาน (Beam) ABCDE ดังแสดงในรูป
 • 1 : VBL=46 ตัน และ VBR=14 ตัน
 • 2 : VBL=14 ตัน และ VBR=64 ตัน
 • 3 : VBL=30 ตัน และ VBR=30 ตัน
 • 4 : VBL=20 ตัน และ VBR=40 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :
 • จงคำนวณหาโมเมนต์ดัด (Bending Moment) MCL ที่ฝั่งซ้ายของจุด C และ MCR ที่ฝั่งขวาของจุด C ของคาน (Beam) ABCDE ดังแสดงในรูป
 • 1 : MCL=420 ตัน.เมตร และ MCR=240 ตัน.เมตร
 • 2 : MCL=140 ตัน.เมตร และ MCR=320 ตัน.เมตร
 • 3 : MCL=320 ตัน.เมตร และ MCR=140 ตัน.เมตร
 • 4 : MCL=220 ตัน.เมตร และ MCR=40 ตัน.เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 35 :
 • จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงปฏิกริยา (Reaction forces) RD และ HD ที่จุด D และ RE ที่จุด E ของโครงข้อหมุน (Truss) ดังแสดงในรูป
 • 1 : HD =500 kg.ทิศทางไปทางขวา, RD=375 kg. ทิศทางลง และ RE =375 kg.ทิศทางขึ้น
 • 2 : HD =250 kg. ทิศทางไปทางขวา, RD=375 kg. ทิศทางลง และ RE =375 kg. ทิศทางลง
 • 3 : HD =250 kg. ทิศทางไปทางซ้าย, RD=187.5 kg. ทิศทางขึ้น และ RE =375 kg. ทิศทางขึ้น
 • 4 : HD =500 kg. ทิศทางไปทางซ้าย, RD=187.5 kg. ทิศทางขึ้น และ RE =375 kg. ทิศทางขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 36 :
 • จงคำนวณหาขนาดและประเภทของแรงตามแนวแกน (Axial forces) ในชิ้นส่วน BE และชิ้นส่วน DE ของโครงข้อหมุน (Truss) ABCDE ดังแสดงในรูป
 • 1 : FBE =0 kg. และ FDE =375 kg. เป็นแรงดึง
 • 2 : FBE =375 kg. เป็นแรงดึง และ FDE =375 kg. เป็นแรงอัด
 • 3 : FBE =375 kg. เป็นแรงอัด และ FDE=0 kg.
 • 4 : FBE =0 kg. และ FDE =0 kg.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :
 • จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงปฏิกริยา (Reaction forces) RA, RE และ HE ที่ฐานรองรับ A และ E ของโครงข้อแข็ง (Frame) ดังแสดงในรูป
 • 1 : RA=6 ตัน มีทิศทางขึ้น, RE =1 ตัน มีทิศทางขึ้น และ HE=3 ตัน มีทิศทางไปทางขวา
 • 2 : RA=6 ตัน มีทิศทางลง, RE =1 ตัน มีทิศทางลง และ HE=3 ตัน มีทิศทางไปทางซ้าย
 • 3 : RA=3 ตัน มีทิศทางลง, RE =6 ตัน มีทิศทางขึ้น และ HE=1 ตัน มีทิศทางไปทางขวา
 • 4 : RA=6 ตัน มีทิศทางขึ้น, RE =1 ตัน มีทิศทางลง และ HE=3 ตัน มีทิศทางไปทางซ้าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • จงคำนวณหาขนาดและประเภทของแรงตามแนวแกน (Axial forces) ในชิ้นส่วน ABC ที่จุด B ของโครงข้อแข็ง (Frame) ดังแสดงในรูป
 • 1 : NAB=6 ตัน เป็นแรงอัด
 • 2 : NAB=6 ตัน เป็นแรงดึง
 • 3 : NAB=3 ตัน เป็นแรงอัด
 • 4 : NAB=3 ตัน เป็นแรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • จงคำนวณหาแรงเฉือน (Shear force) VD ที่จุด D ของโครงข้อแข็ง (Frame) ABCDE ดังแสดงในรูป
 • 1 : VD=0 ตัน
 • 2 : VD=1 ตัน
 • 3 : VD=6 ตัน
 • 4 : VD=3 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 40 :
 • จงคำนวณหาโมเมนต์ดัด (Bending Moment) MD ที่จุด D ของโครงข้อแข็ง (Frame) ดังแสดงในรูป
 • 1 : MD=5 ตัน.เมตร
 • 2 : MD=7.5 ตัน.เมตร
 • 3 : MD=10 ตัน.เมตร
 • 4 : MD=15 ตัน.เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • แรงเฉือนที่จุด E ของโครงสร้างดังรูปมีค่าเท่าไร
 • 1 : 0 T
 • 2 : 3 T
 • 3 : 6 T
 • 4 : 12 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • ค่าโมเมนต์ดัดที่จุดซึ่งแรง 10 T กระทำบนโครงสร้างดังรูปมีค่าเท่าไร
 • 1 : - 1 T-m
 • 2 : - 2 T-m
 • 3 : 5 T-m
 • 4 : 10 T-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 43 :
 • ค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดบนโครงสร้างดังรูปเป็นอย่างไร
 • 1 : 3 T-m ที่จุดกึ่งกลางโครงสร้าง
 • 2 : 27 T-m ที่จุดกึ่งกลางโครงสร้าง
 • 3 : -24 T-m ที่จุด B และ C
 • 4 : -27 T-m ที่จุด B และ C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • ค่าแรงเฉือนสูงสุดบนโครงสร้างดังรูปเป็นอย่างไร
 • 1 : 9.3 T ที่จุด A
 • 2 : 10 T ที่จุด G
 • 3 : 18 T ที่จุด B
 • 4 : 29 T ที่จุด B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • แรงปฏิกิริยาในแนวราบที่จุด A ของโครงสร้างดังรูปมีค่าเท่าไร รูปภาพประกอบคำถาม:
 • 1 : 1 T
 • 2 : 4 T
 • 3 : 7 T
 • 4 : 18 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • แรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งที่จุด E ของโครงสร้างดังรูปมีค่าเท่าไร
 • 1 : 3 T
 • 2 : 6 T
 • 3 : 12 T
 • 4 : 16 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 47 :
 • ค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดบนโครงสร้างดังรูปเป็นอย่างไร
 • 1 : -6 T-m ที่จุด C
 • 2 : 6 T-m ระหว่างจุด B และ C
 • 3 : 6 T-m ที่จุด B
 • 4 : 10 T-m ที่จุด B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • โครงข้อแข็งรับน้ำหนักดังรูป ที่ตำแหน่ง B มีค่าโมเมนต์ดัดเป็นเท่าใด
 • 1 : 100 kg-m ทิศทางบวก
 • 2 : 300 kg-m ทิศทางลบ
 • 3 : 300 kg-m ทิศทางบวก
 • 4 : 600 kg-m ทิศทางลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 49 :
 • โครงข้อแข็งรับน้ำหนักดังรูป มีค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดเป็นเท่าใด
 • 1 : 600 kg-m ทิศทางบวก
 • 2 : 600 kg-m ทิศทางลบ
 • 3 : 1400 kg-m ทิศทางบวก
 • 4 : 1400 kg-m ทิศทางลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 • คานช่วงเดียวที่รับน้ำหนักตามรูป จะมีแผนภาพโมเมนต์ดัดเป็นแบบใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :
 • คานช่วงเดียวที่รับน้ำหนักตามรูป จะมีแผนภาพโมเมนต์ดัดเป็นแบบใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :
 • จงคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับของคานที่กำหนด
 • 1 : R1 = (M1-M2)/L , R2 = (M2-M1)/L
 • 2 : R1 = (M2-M1)/L , R2 = (M1-M2)/L
 • 3 : R1 = M2/L-M1 , R2 = M1/L-M2
 • 4 : R1 = M2-M1/L , R2 = M1-M2/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • Shear force diagram ของคานในรูปมีลักษณะเป็นอย่างไร
 • 1 : กราฟเส้นตรงมีความชันเป็นบวก
 • 2 : กราฟเส้นตรงมีความชันเป็นลบ
 • 3 : กราฟเส้นตรงนอนความชันเป็นศูนย์
 • 4 : กราฟเส้นโค้งกำลังสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 :
 • จงเขียนสมการของ Bending moment diagram ของคานในรูป กำหนดให้ x เป็นระยะใดๆวัดจากฐานรองรับด้านซ้ายมือ
 • 1 : M = (M1)(1-x)-(M2)x
 • 2 : M = (M2)(1-x)+(M1)x
 • 3 : M = -(M1)(1-x)-(M2)x
 • 4 : M = -(M1)(1-x)+(M2)x
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :
 • กำหนดให้M1มีค่ามากกว่าM2 ลักษณะของ Bending moment diagram สำหรับคานในรูปเป็นอย่างไร
 • 1 : เส้นโค้งหงายกำลังสอง
 • 2 : เส้นตรงนอนความชันเป็นศูนย์
 • 3 : เส้นตรงเอียงความชันเป็นบวก
 • 4 : เส้นตรงเอียงความชันเป็นลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • จากรูปที่แสดง แรงดึงในลวดเหล็ก มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 90 กก.
 • 2 : 104 กก.
 • 3 : 156 กก.
 • 4 : 180 กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 • จากรูปที่แสดง คานรับโมเมนต์มากที่สุดเท่ากับ
 • 1 : 90 กก.-ม.
 • 2 : 180 กก.-ม.
 • 3 : 208 กก.-ม.
 • 4 : 312 กก.-ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 58 :
 • จากรูปที่แสดง คานรับแรงเฉือนมากที่สุดเท่ากับ
 • 1 : 90 กก.
 • 2 : 104 กก.
 • 3 : 156 กก.
 • 4 : 180 กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • จากรูปที่แสดง ภาพของโมเมนต์ดัดบนคาน มีรูปเป็น
 • 1 : วงกลม
 • 2 : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • 3 : สามเหลี่ยม
 • 4 : พาราโบลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 60 :
 • จากรูปที่แสดง แรงในลวดเหล็กมีค่าเท่ากับ
 • 1 : 6000 กก.
 • 2 : 3000 กก.
 • 3 : 1500 กก.
 • 4 : 750 กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 61 :
 • จากรูปที่แสดง แรงปฎิกิริยาที่จุด A เท่ากับ
 • 1 : 10,000 กก.
 • 2 : 6000 กก.
 • 3 : 4000 กก.
 • 4 : 2000 กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :
 • จากรูปที่แสดง โมเมนต์มากที่สุดในคานเท่ากับ
 • 1 : 4000 กก.-ม.
 • 2 : 8000 กก.-ม.
 • 3 : 12000 กก.-ม.
 • 4 : 20000 กก.-ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :
 • จากรูปที่แสดง แรงเฉือนมากที่สุดในคานเท่ากับ
 • 1 : 32000 กก.
 • 2 : 16000 กก.
 • 3 : 8000 กก.
 • 4 : 4000 กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 :
 • จากรูปที่แสดง ภาพของโมเมนต์ดัดในคานช่วง AB มีรูปเป็น
 • 1 : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • 2 : สามเหลี่ยม
 • 3 : พาราโบลากำลังสอง
 • 4 : พาราโบลากำลัง n
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 65 :
 • จากโครง truss ที่แสดง โดยที่ต่างมีมุมเท่ากันหมด แรงลัพท์ของแรงปฎิกิริยาที่จุด A มีค่าประมาณเท่ากับ
 • 1 : 40 กก.
 • 2 : 53 กก.
 • 3 : 67 กก.
 • 4 : 75 กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • จากโครง truss ที่แสดง โดยที่ต่างมีมุมเท่ากันหมด แรงภายในชิ้นส่วน BC เท่ากับ (โดยประมาณ)
 • 1 : 17 กก.
 • 2 : 37 กก.
 • 3 : 53 กก.
 • 4 : 74 กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • จากโครง truss ที่แสดง โดยที่ต่างมีมุมเท่ากันหมด แรงภายในชิ้นส่วน EF เท่ากับ
 • 1 : 10 กก.
 • 2 : 20 กก.
 • 3 : 30 กก.
 • 4 : 40 กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :
 • จากโครง Truss ที่แสดง แรงภายในชิ้นส่วน HB เท่ากับ
 • 1 : 0
 • 2 : 2 ตัน (แรงอัด)
 • 3 : 2 ตัน (แรงดึง)
 • 4 : 4 ตัน (แรงอัด)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 • จากโครง Truss ที่แสดง แรงภายในชิ้นส่วน HC เท่ากับ
 • 1 : 0
 • 2 : 0.7 ตัน (แรงอัด)
 • 3 : 0.7 ตัน (แรงดึง)
 • 4 : 2.8 ตัน (แรงอัด)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 70 :
 • จากโครง Truss ที่แสดง แรงปฏิกิริยาที่จุด A เท่ากับ
 • 1 : 3.5 T
 • 2 : 3.0 T
 • 3 : 2.5 T
 • 4 : 2.0 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 71 :
 • จากโครงเฟรมที่แสดง แรงภายในตามแนวแกนของ CD เท่ากับ
 • 1 : 0
 • 2 : 2.5 ตัน (แรงอัด)
 • 3 : 2.5 ตัน (แรงดึง)
 • 4 : 5 ตัน (แรงอัด)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 72 :
 • จากโครงเฟรมที่แสดง แรงเฉือนมากที่สุดใน BC เท่ากับ
 • 1 : 3.5 T
 • 2 : 5.5 T
 • 3 : 6.8 T
 • 4 : 7.8 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 73 :
 • จากโครงเฟรมที่แสดง โมเมนต์ดัดชนิดบวก (positive moment) ที่มากที่สุดใน BC มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 5 ตัน-ม.
 • 2 : 7.5 ตัน-ม.
 • 3 : 12.5 ตัน-ม.
 • 4 : 15.0 ตัน-ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • Determine the reactions at support e of the frame loaded as shown in figure below
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • จงหาแรงภายในชิ้นส่วน BC ของโครงถักดังรูป
 • 1 : BC = 4.33 kN (comp.)
 • 2 : BC = 4.33 kN (tens.)
 • 3 : BC = 0
 • 4 : BC = 3 kN (tens.)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 76 :
 • คานช่วงเดี่ยวปลายยื่น รับน้ำหนักบรรทุก ดังรูป ตำแหน่งที่โมเมนต์ดัดมีค่ามากที่สุดจะอยู่ห่างจากจุด A เป็นระยะประมาณ
 • 1 : 1.50 เมตร
 • 2 : 2.00 เมตร
 • 3 : 2.50 เมตร
 • 4 : 3.00 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 77 :
 • คานช่วงเดี่ยวปลายยื่น รับน้ำหนักบรรทุก ดังรูป จงประมาณค่าโมเมนต์ดัดที่มากที่สุด
 • 1 : 2.20 ตัน-เมตร
 • 2 : 2.50 ตัน-เมตร
 • 3 : 2.90 ตัน-เมตร
 • 4 : 3.10 ตัน-เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :
 • เสา AB มีปลายทั้งสองข้างเป็นแบบยึดหมุน รับน้ำหนักบรรทุก ดังรูป จงหาค่าโมเมนต์ดัดที่จุด C
 • 1 : 16.80 ตัน-เมตร
 • 2 : 17.50 ตัน-เมตร
 • 3 : 19.50 ตัน-เมตร
 • 4 : 21.00 ตัน-เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • เสา AB มีปลายทั้งสองข้างเป็นแบบยึดหมุน รับน้ำหนักบรรทุก ดังรูป จงประมาณค่าแรงเฉือนที่จุด C ในช่วง CB
 • 1 : 0.15 ตัน
 • 2 : 5.30 ตัน
 • 3 : 5.70 ตัน
 • 4 : 7.80 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • เสา AB มีปลายทั้งสองข้างเป็นแบบยึดหมุน รับน้ำหนักบรรทุก ดังรูป ตำแหน่งที่แรงเฉือนมีค่าเป็นศูนย์ คือ
 • 1 : อยู่พอดีที่จุด C
 • 2 : อยู่ในช่วง AC
 • 3 : อยู่ในช่วง CB
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 81 :
 • โครงเฟรม ABC รับน้ำหนักบรรทุกแบบจุด ดังรูป โมเมนต์ดัดมากที่สุดบนคาน BC อยู่ที่
 • 1 : จุด D จุดเดียว
 • 2 : จุด E จุดเดียว
 • 3 : จุด D และจุด E
 • 4 : จุด B และจุด C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 82 :
 • โครงเฟรม ABC รับน้ำหนักบรรทุกแบบจุด ดังรูป จะเห็นว่า เสา AB รับแรงต่างๆ คือ
 • 1 : แรงอัดตามแนวแกน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
 • 2 : แรงเฉือนอย่างเดียว
 • 3 : โมเมนต์ดัดอย่างเดียว
 • 4 : แรงอัดตามแนวแกนอย่างเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 • โครงเฟรม ABC รับน้ำหนักบรรทุกแบบจุด ดังรูป จะเห็นว่า เสา AB รับแรงต่างๆ คือ
 • 1 : แรงอัดตามแนวแกน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
 • 2 : แรงเฉือนอย่างเดียว
 • 3 : โมเมนต์ดัดอย่างเดียว
 • 4 : แรงอัดตามแนวแกนอย่างเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • โครงเฟรม ABC รับน้ำหนักบรรทุกแบบจุด ดังรูป โมเมนต์ดัดมากที่สุดบนคาน BC อยู่ที่
 • 1 : จุด B จุดเดียว
 • 2 : จุด D จุดเดียว
 • 3 : จุด E จุดเดียว
 • 4 : จุด B และจุด E
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • โครงเฟรม ABC รับน้ำหนักบรรทุกแบบจุด ดังรูป ค่าโมเมนต์ดัดมากที่สุดบนคาน BC เท่ากับ
 • 1 : PL
 • 2 : 4PL/3
 • 3 : 5PL/3
 • 4 : 2PL
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • โครงเฟรม ABC รับน้ำหนักบรรทุกแบบจุด ดังรูป จะเห็นว่า เสา AB รับแรงต่างๆ คือ
 • 1 : แรงอัดตามแนวแกน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
 • 2 : แรงเฉือนอย่างเดียว
 • 3 : โมเมนต์ดัดอย่างเดียว
 • 4 : แรงอัดตามแนวแกนอย่างเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • คาน AB รับน้ำหนักบรรทุกแบบแผ่สม่ำเสมอตลอดความยาวคาน โดยมีท่อนเหล็กยึดไว้ตรงจุด B ดังรูป เพื่อให้คาน AB อยู่ในแนวนอน ถ้าไม่คิดน้ำหนักของคานและไม่คิดการยืดหดตัวของท่อนเหล็ก จงหาค่าแรงดึงในท่อนเหล็กนี้
 • 1 : 5wL/6
 • 2 : 5wL/4
 • 3 : 5wL/3
 • 4 : 5wL/2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • คาน AB รับน้ำหนักบรรทุกแบบแผ่สม่ำเสมอตลอดความยาวคาน โดยมีท่อนเหล็กยึดไว้ตรงจุด B ดังรูป เพื่อให้คาน AB อยู่ในแนวนอน ถ้าไม่คิดน้ำหนักของคานและไม่คิดการยืดหดตัวของท่อนเหล็ก จงหาค่าแรงปฏิกิริยาที่จุด A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • คาน AB รับน้ำหนักบรรทุกแบบจุดและแบบแผ่สม่ำเสมอตลอดความยาวคาน โดยมีท่อนเหล็กยึดไว้ตรงจุด B ดังรูป เพื่อให้คาน AB อยู่ในแนวนอน ถ้าไม่คิดน้ำหนักของคานและไม่คิดการยืดหดตัวของท่อนเหล็ก จงหาค่าแรงดึงในท่อนเหล็กนี้
 • 1 : 5wL/6
 • 2 : 5wL/4
 • 3 : 5wL/3
 • 4 : 5wL/2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • คาน AB รับน้ำหนักบรรทุกแบบจุดและแบบแผ่สม่ำเสมอตลอดความยาวคาน โดยมีท่อนเหล็กยึดไว้ตรงจุด B ดังรูป เพื่อให้คาน AB อยู่ในแนวนอน ถ้าไม่คิดน้ำหนักของคานและไม่คิดการยืดหดตัวของท่อนเหล็ก จงหาค่าแรงปฏิกิริยาที่จุด A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :
 • คาน AB รับน้ำหนักบรรทุกแบบจุดและแบบแผ่สม่ำเสมอตลอดความยาวคาน โดยมีท่อนเหล็กยึดไว้ตรงจุด B ดังรูป เพื่อให้คาน AB อยู่ในแนวนอน ถ้าไม่คิดน้ำหนักของคานและไม่คิดการยืดหดตัวของท่อนเหล็ก โมเมนต์ดัดที่กึ่งกลางคาน AB มีค่าเท่ากับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • โครงสร้างคานดังรูป กราฟโมเมนต์ดัดมีลักษณะตรงกับข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :
 • แรงที่กระทำต่อ Internal roller ที่จุด B มีค่าเท่าใด ?
 • 1 : 2,000 kg.
 • 2 : 4,000 kg.
 • 3 : 6,000 kg.
 • 4 : 8,000 kg.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 :
 • โครงสร้างดังรูป แรงปฏิกิริยาที่จุด B มีค่าเท่าใด?
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • โมเมนต์ดัดสูงสุด มีค่าเท่าใด ?
 • 1 : 0.67 kN-m
 • 2 : 1.69 kN-m
 • 3 : 2.31 kN-m
 • 4 : 3.08 kN-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :
 • ค่าแรงเฉือนสูงสุด มีค่าเท่าใด ?
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 : คำตอบข้อ 1-4 ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • จากโครงสร้างคานดังรูป แผนภาพแรงเฉือน(Shear Force Diagram) เป็นไปตามตัวเลือกข้อใด ?
  กำหนดให้ เมื่อตัดรูปตัดใด ๆ ทิศทางของแรงเฉือนที่เป็นบวก มีทิศตามเข็มนาฬิกา ทิศทางของโมเมนต์ที่เป็นบวก ดัดให้คานโก่งหงาย

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :
 • จากโครงสร้างคานดังรูป
  แผนภาพโมเมนต์ดัด (Bending Moment Diagram) เป็นไปตามตัวเลือกข้อใด ?
  กำหนดให้ เมื่อตัดรูปตัดใดๆ ทิศทางของแรงเฉือนที่เป็นบวก มีทิศตามเข็มนาฬิกา ทิศทางของโมเมนต์ที่เป็นบวก ดัดให้คานโก่งหงาย
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • จงคำนวณหาแรงเฉือนภายในของภาคตัดที่ผ่านระหว่างจุด B และ C ของคานที่มีแรงกระทำดังรูป

 • 1 : 0 T
 • 2 : 1 T
 • 3 : 2 T
 • 4 : 3 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • จงคำนวณหาแรงเฉือนภายในของภาคตัดที่ผ่านระหว่างจุด B และ C ของคานที่มีแรงกระทำดังรูป

 • 1 : 0 T
 • 2 : 1 T
 • 3 : 2 T
 • 4 : 3 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • จงคำนวณหาแรงเฉือนภายในของภาคตัดที่ผ่านระหว่างจุด B และ C ของคานที่มีแรงกระทำดังรูป

 • 1 : 0 T
 • 2 : 1 T
 • 3 : 2 T
 • 4 : 3 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 102 :
 •  จงคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่จุด D ของคานดังแสดงในรูป

 • 1 : 5 T
 • 2 : 7 T
 • 3 : 9 T
 • 4 : 10 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • จงคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่จุด D ของคานดังแสดงในรูป

 • 1 : 5 T
 • 2 : 7 T
 • 3 : 9 T
 • 4 : 10 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 531 : Influence lines of determinate structures
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดเป็นเส้นอิทธิพล (Influence line) ของแรงปฏิกิริยาที่ฐาน C ของโครงสร้างดังในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :
 • ข้อใดแสดงแนวเส้นอิทธิพลของแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งที่จุด A ของคานดังแสดงในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 106 :
 • ข้อใดแสดงแนวเส้นอิทธิพลของโมเมนต์ดัดที่จุด B ของคานดังแสดงในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • จงคำนวณหาโมเมนต์ดัดบวกที่มากที่สุดที่จุด C ของคานดังแสดงในรูป เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกแบบจุดเท่ากับ 9 ตัน และน้ำหนักบรรทุกแบบตายตัว(Dead Load) ซึ่งเกิดจากน้ำหนักของคาน กระจายอย่างสม่ำเสมอมีขนาดเท่ากับ 2 ตัน/เมตร
 • 1 : 12 T-m
 • 2 : 18 T-m
 • 3 : 36 T-m
 • 4 : 30 T-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • จงคำนวณหาโมเมนต์ดัดลบที่มากที่สุดที่จุด C ของคานดังแสดงในรูป เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกแบบจุดเท่ากับ 9 ตัน น้ำหนักบรรทุกแบบตายตัว (Dead Load) และแบบจร (Live Load) กระจายอย่างสม่ำเสมอมีขนาดเท่ากับ 2 ตัน/เมตร และ 4 ตัน/เมตร ตามลำดับ (น้ำหนักบรรทุกจร 4 ตัน/เมตร จะกระจายเฉพาะช่วงที่จะทำให้โมเมนต์ดัดลบที่จุด C มีค่ามากที่สุด)
 • 1 : -18 T-m
 • 2 : -36 T-m
 • 3 : -66 T-m
 • 4 : -12 T-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • จงใช้หลักการของอินฟลูเอนซ์ไลน์ในการคำนวณหาแรงเฉือนบวกที่มากที่สุดที่จุด C ของคานดังแสดงในรูป เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกแบบจุดเท่ากับ 9 ตัน น้ำหนักบรรทุกแบบตายตัว (Dead Load) และแบบจร (Live Load) กระจายอย่างสม่ำเสมอมีขนาดเท่ากับ 2 ตัน/เมตร และ 4 ตัน/เมตร ตามลำดับ โดยน้ำหนักบรรทุกจร 4 ตัน/เมตร จะกระจายเฉพาะช่วงที่ทำให้แรงเฉือนบวกที่จุด C มีค่ามากที่สุด
 • 1 : 4 T
 • 2 : 6 T
 • 3 : 10 T
 • 4 : 20 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 110 :
 • จงใช้หลักการของอินฟลูเอนซ์ไลน์ในการคำนวณหาแรงเฉือนลบที่มากที่สุดที่จุด C ของคานดังแสดงในรูป เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกแบบจุดเท่ากับ 9 ตัน น้ำหนักบรรทุกแบบตายตัว (Dead Load) และแบบจร (Live Load) กระจายอย่างสม่ำเสมอมีขนาดเท่ากับ 2 ตัน/เมตร และ 4 ตัน/เมตร ตามลำดับ โดยน้ำหนักบรรทุกจร 4 ตัน/เมตร จะกระจายเฉพาะช่วงที่ทำให้แรงเฉือนลบที่จุด C มีค่ามากที่สุด
 • 1 : -1 T
 • 2 : -2 T
 • 3 : -3 T
 • 4 : -4 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • ข้อใดแสดงรูปของเส้นอิทธิพลของแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • ข้อใดแสดงรูปของเส้นอิทธิพลของแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ B
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • ข้อใดแสดงรูปของเส้นอิทธิพลของแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ C
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • ข้อใดแสดงรูปของเส้นอิทธิพลของแรงเฉือนที่จุด A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • ข้อใดแสดงรูปของเส้นอิทธิพลของแรงเฉือนที่จุด B
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 • ข้อใดแสดงรูปของเส้นอิทธิพลของโมเมนต์ที่จุด A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • ข้อใดแสดงรูปของเส้นอิทธิพลของโมเมนต์ที่จุด A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :
 • ข้อใดแสดงแนวเส้นอิทธิพลของแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งที่จุด G ของคานดังแสดงในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 119 :
 • ค่าแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งสูงสุดที่จุด A ของโครงสร้างดังรูปเป็นอย่างไรภายใต้การเคลื่อนที่ของแรงกระทำแบบจุด 2 ค่าที่กำหนดบนโครงสร้าง
 • 1 : 4 T ทิศขึ้น
 • 2 : 4 T ทิศลง
 • 3 : 8 T ทิศขึ้น
 • 4 : 8 T ทิศลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :
 • ภายใต้การเคลื่อนที่ของแรงกระทำแบบจุด 2 ค่าที่ ดังแสดงในรูป กระทำต่อคานที่กำหนดให้ จงหาว่าแรงกระทำคู่นี้ต้องกระทำอยู่ในช่วงใดของคาน ซึ่งทำให้ค่าแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งที่จุด A มีค่าเป็นศูนย์
 • 1 : เมื่อแรงทั้ง 2 ค่า กระทำในช่วง AC
 • 2 : เมื่อแรงทั้ง 2 ค่า กระทำในช่วง AB
 • 3 : เมื่อแรงทั้ง 2 ค่า กระทำในช่วง BD
 • 4 : เมื่อแรงทั้ง 2 ค่า กระทำในช่วง DE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • ค่าแรงเฉือนที่จุด B ของโครงสร้างดังรูปภายใต้การเคลื่อนที่ของแรงกระทำแบบจุด 2 ค่าที่กำหนดบนโครงสร้าง สามารถมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่
 • 1 : ไม่มี
 • 2 : มี เมื่อแรงทั้ง 2 ค่า กระทำในช่วง AB
 • 3 : มี เมื่อแรงทั้ง 2 ค่า กระทำในช่วง BD
 • 4 : มี เมื่อแรงทั้ง 2 ค่า กระทำในช่วง DE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :
 • โมเมนต์ดัดในช่วง EF ของคานหลัก AB ในระบบพื้นดังรูปภายใต้การเคลื่อนที่ของแรงกระทำแบบจุด 8 T บนโครงสร้าง มีค่าสูงสุดเท่าไร
 • 1 : 5.6 T
 • 2 : 7.2 T
 • 3 : 14 T-m
 • 4 : 28 T-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 123 :
 • แรงภายในชิ้นส่วน A ของโครงข้อหมุนดังรูปภายใต้การเคลื่อนที่ของแรงกระทำแบบจุด 10 T บนโครงข้อหมุน มีค่าสูงสุดเป็นอย่างไร
 • 1 : แรงดึง 5 T
 • 2 : แรงอัด 5 T
 • 3 : แรงดึง 10 T
 • 4 : แรงอัด 10 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :
 • แรงภายในชิ้นส่วน A ของโครงข้อหมุนดังรูปภายใต้การเคลื่อนที่ของแรงกระทำแบบจุด 10 T บนโครงข้อหมุน มีค่าสูงสุดเป็นอย่างไร
 • 1 : แรงดึง 7.5 T
 • 2 : แรงอัด 7.5 T
 • 3 : แรงดึง 12.5 T
 • 4 : แรงอัด 12.5 T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :
 • จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงปฏิกริยา (Reaction force) RA ของฐานรองรับ A เมื่อน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่อยู่ที่จุด B ของคานยื่น (Cantilever beam) ABC ดังแสดงในรูป
 • 1 : RA=0, ทิศทางชี้ขึ้น
 • 2 : RA=0.5, ทิศทางชี้ขึ้น
 • 3 : RA=0.5, ทิศทางชี้ลง
 • 4 : RA=1.0, ทิศทางชี้ขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของโมเมนต์ปฏิกริยา (Reaction moment) MA ของฐานรองรับ A เมื่อน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่อยู่ที่จุด B ของคานยื่น (Cantilever beam) ABC ดังแสดงในรูป
 • 1 : MA=3, ทิศทางตามเข็มนาฬิกา
 • 2 : MA=3, ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
 • 3 : MA=4, ทิศทางตามเข็มนาฬิกา
 • 4 : MA=4, ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • จงคำนวณหาขนาดของแรงเฉือน (Shear force) VB ที่จุด B เมื่อน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่อยู่ที่จุด C ของคานยื่น (Cantilever beam) ABC ดังแสดงในรูป
 • 1 : VB=0
 • 2 : VB=0.5
 • 3 : VB=1.0
 • 4 : VB=1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 128 :
 • จงคำนวณหาค่าของโมเมนต์ภายใน (moment) MB ที่จุด B เมื่อน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่อยู่ที่จุด C ของคานยื่น (Cantilever beam) ABC ดังแสดงในรูป
 • 1 : MB=-4
 • 2 : MB=-5
 • 3 : MB=-6
 • 4 : MB=-7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 129 :
 • จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงปฏิกริยา (Reaction force) RA ของฐานรองรับ A เมื่อน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่อยู่ที่จุด B ของโครงข้อหมุน (Truss) ดังแสดงในรูป
 • 1 : RA=1.0 ทิศทางขึ้น
 • 2 : RA=0.75 ทิศทางขึ้น
 • 3 : RA=0.50 ทิศทางลง
 • 4 : RA=0.25 ทิศทางลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงปฏิกริยา (Reaction force) RE ของฐานรองรับ E เมื่อน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่อยู่ที่จุด C ของโครงข้อหมุน (Truss) ดังแสดงในรูป
 • 1 : RE=0
 • 2 : RE=0.25 ทิศทางขึ้น
 • 3 : RE=0.5 ทิศทางขึ้น
 • 4 : RE=0.75 ทิศทางลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :
 • จงคำนวณหาขนาดและประเภทของแรงตามแนวแกน (Axial force) ของชิ้นส่วน GB เมื่อน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่อยู่ที่จุด B ของโครงข้อหมุน (Truss) ดังแสดงในรูป
 • 1 : FGB=0
 • 2 : FGB=0.354 เป็นแรงอัด
 • 3 : FGB=0.707 เป็นแรงอัด
 • 4 : FGB=0.354 เป็นแรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :
 • จงคำนวณหาขนาดและประเภทของแรงตามแนวแกน (Axial force) ของชิ้นส่วน CG เมื่อน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่อยู่ที่จุด C ของโครงข้อหมุน (Truss) ดังแสดงในรูป
 • 1 : FCG=1 เป็นแรงดึง
 • 2 : FCG=1 เป็นแรงอัด
 • 3 : FCG=0.5 เป็นแรงดึง
 • 4 : FCG=0.5 เป็นแรงอัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 133 :
 • พิจารณาโครงสร้างและเส้นอิทธิพล (Influence line) ดังในรูป คำตอบข้อใดเป็นจริง
 • 1 : เส้นอิทธิพลทั้งสองเส้นไม่ถูกต้อง
 • 2 : เส้นอิทธิพลทั้งสองเส้นถูกต้อง
 • 3 : เส้นอิทธิพลของแรงเฉือนที่ด้านขวาของฐาน C เท่านั้นที่ถูกต้อง
 • 4 : เส้นอิทธิพลของโมเมนต์ดัดในคานที่จุด C เท่านั้นที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • ข้อใดเป็นเส้นอิทธิพล (Influence line) ของแรงปฏิกิริยาที่ฐาน E ของโครงสร้างดังในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • ข้อใดเป็นเส้นอิทธิพล (Influence line) ของโมเมนต์ดัดที่จุด C ของโครงสร้างดังในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 136 :
 • พิจารณาโครงสร้างและเส้นอิทธิพล (Influence line) ในรูปที่ 1 และ 2 แล้วหาว่าคำตอบข้อใดเป็นจริง
 • 1 : รูปที่ 1 เท่านั้นที่เป็นเส้นอิทธิพลของแรงเฉือนที่จุด B
 • 2 : รูปที่ 2 เท่านั้นที่เป็นเส้นอิทธิพลของแรงเฉือนที่จุด B
 • 3 : รูปที่ 1 และ 2 เป็นเส้นอิทธิพลของแรงเฉือนที่จุด B
 • 4 : ไม่มีรูปใดเป็นเส้นอิทธิพลของแรงเฉือนที่จุด B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 137 :
 • รถบรรทุกหกล้อคันหนึ่งมีน้ำหนักลงล้อหน้า 20 kN และล้อหลัง 80 kN ดังในรูป วิ่งผ่านคานสะพานยาว 20 m
  ให้คำนวณหาค่าโมเมนต์ที่มากที่สุด ที่จะเกิดขึ้นได้ที่จุด B
  (*** รถจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้บนสะพาน และหันหน้ารถไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้)
 • 1 : 295 kN-m
 • 2 : 355 kN-m
 • 3 : 460 kN-m
 • 4 : 500 kN-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 138 :
 • คำตอบข้อใดคือเส้นอิทธิพลของแรงในชิ้นส่วน CD (แสดงเป็นชิ้นส่วนสีแดง) ของโครงข้อหมุนดังในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • คำตอบข้อใดคือเส้นอิทธิพลของแรงในชิ้นส่วน DK (แสดงเป็นชิ้นส่วนสีแดง) ของโครงข้อหมุนดังในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 140 :
 • จงเขียนสมการแสดงอินฟลูเอนซไลน์ของแรงปฏิกริยาที่ฐานรองรับ A
 • 1 : I.L.(RA) = x/L - 1
 • 2 : I.L.(RA) = 1
 • 3 : I.L.(RA) = x/L
 • 4 : I.L.(RA) = 1 - x/L
 • 5 : I.L.(RA) = L - 1/x
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 141 :
 • จงเขียนสมการแสดงอินฟลูเอนซไลน์ของแรงปฏิกริยาที่ฐานรองรับB
 • 1 : I.L. (RB) = 1
 • 2 : I.L. (RB) = 1 - x/L
 • 3 : I.L. (RB) = x/L
 • 4 : I.L. (RB) = x/L - 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • จงเขียนสมการแสดงอินฟลูเอนซไลน์ของแรงเฉือนที่จุดC เมื่อน้ำหนักบรรทุกจรเคลื่อนที่อยู่ในช่วงAC
 • 1 : I.L. (Vc) = -x/L
 • 2 : I.L. (Vc) = 1 - x/L
 • 3 : I.L. (Vc) = x/L - 1
 • 4 : I.L. (Vc) = x/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • จงเขียนสมการแสดงอินฟลูเอนซไลน์ของแรงเฉือนที่จุดC เมื่อน้ำหนักบรรทุกจรเคลื่อนที่อยู่ในช่วงCB
 • 1 : I.L.(Vc) = -x/L
 • 2 : I.L.(Vc) = 1 - x/L
 • 3 : I.L.(Vc) = x/L
 • 4 : I.L.(Vc) = x/L - 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :
 • จงเขียนสมการแสดงอินฟลูเอนซไลน์ของโมเมนต์ดัดที่จุดC เมื่อน้ำหนักบรรทุกจรเคลื่อนที่อยู่ในช่วงAC
 • 1 : I.L.(Mc) = L - xa/L
 • 2 : I.L.(Mc) = xb/L
 • 3 : I.L.(Mc) = xa/L
 • 4 : I.L.(Mc) = L - xb/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • จงเขียนสมการแสดงอินฟลูเอนซไลน์ของโมเมนต์ดัดที่จุดC เมื่อน้ำหนักบรรทุกจรเคลื่อนที่อยู่ในช่วงCB
 • 1 : I.L.(Mc) = (1-x/L)b
 • 2 : I.L.(Mc) = (x/L)b
 • 3 : I.L.(Mc) = (1-x/L)a
 • 4 : I.L.(Mc) = (-x/L)b
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • จากรูป ค่าของอินฟลูเอ็นซ์ไลน์ MC มีค่าเท่าใด
 • 1 : 10 kip-ft
 • 2 : 20 kip-ft
 • 3 : 30 kip-ft
 • 4 : 40 kip-ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 147 :
 • จากหลักการของ Muller Breslau’s รูปใดคืออินฟลูเอ็นซ์ไลน์ของโมเมนต์ ณ จุดกึ่งกลาง B-C
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • คานที่มีน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่ดังรูป
  ข้อใดคือ INFLUENCE LINES ของแรงปฏิกิริยาที่จุด A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :
 • คานที่มีน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่ดังรูป
  ข้อใดคือ INFLUENCE LINES ของแรงปฏิกิริยาที่จุด B
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :
 • คานที่มีน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่ดังรูป
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 :
 • คานที่มีน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่ดังรูป ความยาวคานมีหน่วยเป็นเมตร
 • 1 : 1.25 ตัน.เมตร
 • 2 : 25 ตัน.เมตร
 • 3 : -1 ตัน.เมตร
 • 4 : -20 ตัน.เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 152 :
 • คานที่มีน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่ดังรูป ความยาวคานมีหน่วยเป็นเมตร
 • 1 : A ถึง B
 • 2 : B ถึง D
 • 3 : D ถึง E
 • 4 : A ถึง E
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • คานที่มีน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่ดังรูป
 • 1 : – 4 ตัน
 • 2 : 0
 • 3 : 10 ตัน
 • 4 : 28 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 154 :
 • คานที่มีน้ำหนักหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่ดังรูป ความยาวคานมีหน่วยเป็นเมตร
 • 1 : -5 ตัน
 • 2 : 12 ตัน
 • 3 : 24 ตัน
 • 4 : 28 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :
 • จากภาพ influence line ของ reaction ที่จุด B ของคานที่กำหนดให้ หากมี น้ำหนักบรรทุก 13 ton วิ่งผ่านคานดังแสดงในรูป จงหาค่าสูงสุดของ reaction ที่จุด B พร้อมระบุตำแหน่งที่น้ำหนักบรรทุกนี้กระทำ
 • 1 : ค่าสูงสุด คือ 17.33 ton น้ำหนักบรรทุกอยู่ที่จุด B
 • 2 : ค่าสูงสุด คือ 17.33 ton น้ำหนักบรรทุกอยู่ที่จุด C
 • 3 : ค่าสูงสุด คือ 21.67 ton น้ำหนักบรรทุกอยู่ที่จุด B
 • 4 : ค่าสูงสุด คือ 21.67 ton น้ำหนักบรรทุกอยู่ที่จุด C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :
 • จากคานที่กำหนดให้ดังรูป ภาพ influence line ต่อไปนี้ คำตอบใดผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 532 : Deflections of determinate structures by methods of virtual work, strain energy
ข้อที่ 157 :
 • จงคำนวณหาค่าการโก่งตัว (Deflection) ที่ปลายอิสระ (จุด A) ของคานยื่นที่มีความยาว 2.00 เมตร รับน้ำหนักกระทำเป็นจุด ขนาด 6 T มีค่าโมเมนต์ อินเนอร์เชีย 5000 ซม.^4 และค่าโมดูลัสของการยืดหยุ่นเป็น 2000 ตันต่อตารางเซนติเมตร
 • 1 : 0.2 cm
 • 2 : 0.8 cm
 • 3 : 1.0 cm
 • 4 : 1.6 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของค่าการโก่งตัวในแนวดิ่งที่จุด A
  พิจารณางานเนื่องจากแรงดัดเท่านั้น (ทิศทางลงเป็นบวก และขึ้นเป็นลบ)
 • 1 : 200/EI m.
 • 2 : 400/EI m.
 • 3 : 800/EI m.
 • 4 : 1600/EI m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของค่าการหมุนที่จุด A
  พิจารณางานเนื่องจากแรงดัดเท่านั้น (ทิศทางทวนเข็มเป็นบวก และตามเข็มเป็นลบ)
 • 1 : 800/3EI
 • 2 : 1000/3EI
 • 3 : 1400/3EI
 • 4 : 1600/3EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :
 • ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของค่าการโก่งตัว (deflection) ในแนวดิ่งที่จุด B
  พิจารณางานเนื่องจากแรงดัดเท่านั้น (ทิศทางลงเป็นบวก และขึ้นเป็นลบ)
 • 1 : 0 m.
 • 2 : 50/EI m.
 • 3 : 100/EI m.
 • 4 : 150/EI m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของการแอ่นตัวในแนวดิ่ง ของจุด A ของคาน ABC ดังแสดงในรูป E=207x10^3 MPa, I=10^-4 m
 • 1 : 0.643 m ทิศขึ้น
 • 2 : 0.643 m ทิศลง
 • 3 : 0.321 m ทิศขึ้น
 • 4 : 0.321 m ทิศลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของการหมุน (rotation) ของจุด A ของคาน ABC ดังแสดงในรูป E=207x10^3 MPa, I=10^-4 m
 • 1 : 0.643 rad ทวนเข็มนาฬิกา
 • 2 : 0.643 rad ตามเข็มนาฬิกา
 • 3 : 0.321 rad ทวนเข็มนาฬิกา
 • 4 : 0.321 rad ตามเข็มนาฬิกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :

 • 1 : 0.01 rad ทิศทวนเข็มนาฬิกา
 • 2 : 0.01 rad ทิศตามเข็มนาฬิกา
 • 3 : 0.02 rad ทิศทวนเข็มนาฬิกา
 • 4 : 0.02 rad ทิศตามเข็มนาฬิกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • จงคำนวณระยะโก่ง (vertical deflection) ที่ปลายอิสระของคานที่กำหนด
 • 1 : 125/EI
 • 2 : 127.5/EI
 • 3 : 120/EI
 • 4 : 100/EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :
 • จงคำนวณหามุมลาดเอียง (slope) ที่ปลายอิสระของคานที่กำหนด
 • 1 : 125/EI-clockwise
 • 2 : 125/EI-couterclockwise
 • 3 : 50/EI-clockwise
 • 4 : 50/EI-counterclockwise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • จงคำนวณระยะเคลื่อนที่ในแนวนอน (horizontal deflection) ของจุดCของโครงข้อแข็งที่กำหนด
 • 1 : 640/3EIไปทางขวา
 • 2 : 620/3EIไปทางขวา
 • 3 : 610/3EIไปทางขวา
 • 4 : 320/3EIไปทางขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 • จงคำนวณระยะเคลื่อนที่ในแนวนอน (horizontal deflection) ของจุดBของโครงข้อแข็งที่กำหนด
 • 1 : 320/3EIไปทางขวา
 • 2 : 310/3EIไปทางขวา
 • 3 : 640/3EIไปทางขวา
 • 4 : 620/3EIไปทางขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 • โครงข้อหมุนรับแรงกระทำดังในรูป ก. ให้หาค่าการเคลื่อนที่ในแนวราบที่จุด A
  [ตัวหนังสือสีแดงในรูป ก. รูป ข. และรูป ค. คือค่าแรงตามแนวแกนในแต่ละชิ้นส่วน
  เมื่อมีแรงลักษณะต่างๆ (สีน้ำเงิน) มากระทำ]
 • 1 : (S1 U1 + S2 U2 + S3 U3 + S4 U4 + S5 U5) / (EA)
 • 2 : (5.0 S1 U1 + 5.0 S2 U2 + 6.4 S3 U3 + 6.4 S4 U4 + 2.0 S5 U5) / (EA)
 • 3 : (S1 W1 + S2 W2 + S3 W3 + S4 W4 + S5 W5) / (EA)
 • 4 : (5.0 S1 W1 + 5.0 S2 W2 + 6.4 S3 W3 + 6.4 S4 W4 + 2.0 S5 W5) / (EA)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • โครงข้อหมุนรับแรงกระทำดังในรูป ก. ให้หาค่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งที่จุด D
 • 1 : (5.0 S1 U1 + 5.0 S2 U2 + 6.4 S3 U3 + 6.4 S4 U4 + 2.0 S5 U5) / (EA)
 • 2 : 60 (5.0 U1 U1 + 5.0 U2 U2 + 6.4 U3 U3 + 6.4 U4 U4 + 2.0 U5 U5) / (EA)
 • 3 : (5.0 S1 W1 + 5.0 S2 W2 + 6.4 S3 W3 + 6.4 S4 W4 + 2.0 S5 W5) / (EA)
 • 4 : 60 (5.0 S1 S1 + 5.0 S2 S2 + 6.4 S3 S3 + 6.4 S4 S4 + 2.0 S5 S5) / (EA)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 171 :
 • จงหาค่า Deflection ที่จุด C เมื่อมีแรง 10 kN กระทำ ตามรูปด้านล่าง
 • 1 : 240 / EI
 • 2 : 320 / EI
 • 3 : 640 / EI
 • 4 : 6400 / EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • Determine the vertical displacement at point C of the truss in figure below.
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :
 • คานยื่นรับน้ำหนัก ดังรูป จงหาค่ามุมลาดเอียงที่จุด B
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :
 • คานยื่นรับน้ำหนัก ดังรูป จงหาค่าการโก่งตัวที่จุด B
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :
 • คานยื่นรับน้ำหนัก ดังรูป จงหาค่ามุมลาดเอียงที่จุด B
 • 1 : 2PL^2/9EI
 • 2 : 5PL^2/16EI
 • 3 : PL^2/2EI
 • 4 : PL^2/EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :
 • คานยื่นรับน้ำหนัก ดังรูป จงหาค่าการโก่งตัวที่จุด B
 • 1 : 3PL^3/16EI
 • 2 : 14PL^3/81EI
 • 3 : PL^3/EI
 • 4 : PL^3/6EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :
 • คานช่วงเดี่ยวธรรมดารับน้ำหนัก ดังรูป จงหาค่ามุมลาดเอียงที่จุด B
 • 1 : PL^2/4EI
 • 2 : PL^2/3EI
 • 3 : PL^2/2EI
 • 4 : PL^2/EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :
 • คานช่วงเดี่ยวธรรมดารับน้ำหนัก ดังรูป จงหาค่าการโก่งตัวที่กึ่งกลางคาน
 • 1 : PL^3/EI
 • 2 : PL^3/3EI
 • 3 : PL^3/4EI
 • 4 : PL^3/6EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 • โครงสร้างข้อแข็ง รับน้ำหนัก ดังรูป จงหาค่ามุมลาดเอียงที่จุด B
 • 1 : ML/EI
 • 2 : ML/2EI
 • 3 : 2ML/EI
 • 4 : ML/2EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • โครงสร้างข้อแข็ง รับน้ำหนัก ดังรูป จงหาค่าการโก่งตัวในแนวดิ่งที่จุด C
 • 1 : ML^2/EI
 • 2 : ML^2/2EI
 • 3 : ML^2/4EI
 • 4 : 3ML^2/4EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 181 :
 • โครงข้อแข็งรับน้ำหนัก ดังรูป ถ้าสมมติว่าชิ้นส่วนไม่ยืดหรือหดตัว(No axial deformation) ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 : จุด B และจุด C มีระยะเคลื่อนที่ในแนวระดับเท่ากัน
 • 2 : จุด A และจุด D ไม่มีการทรุดตัวและไม่เคลื่อนที่ในแนวระดับ
 • 3 : จุด B มีการทรุดตัวเท่ากับจุด C
 • 4 : จุด B ไม่มีการเคลื่อนตัวในแนวระดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 182 :
 • โครงข้อแข็งรับน้ำหนัก ดังรูป ถ้าสมมติว่าชิ้นส่วนไม่ยืดหรือหดตัว ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 : จุด B และจุด C มีระยะเคลื่อนที่ในแนวระดับเท่ากัน
 • 2 : จุด A ไม่มีการหมุนและเลื่อนตัวในแนวดิ่ง
 • 3 : จุด A ไม่มีการทรุดตัวและไม่เคลื่อนที่ในแนวระดับ ส่วนจุด D ไม่มีการทรุดตัวแต่เคลื่อนที่ในแนวระดับได้
 • 4 : จุด D ไม่มีการเลื่อนตัวในแนวดิ่งและไม่มีการหมุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • โครงข้อแข็งรับน้ำหนัก ดังรูป ถ้าสมมติว่าชิ้นส่วนไม่ยืดหรือหดตัว ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 : จุด B และจุด C ไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวระดับ
 • 2 : จุด A ไม่มีการทรุดตัวและไม่เคลื่อนที่ในแนวระดับแต่มีการหมุน
 • 3 : จุด C ไม่มีการหมุน
 • 4 : จุด B ไม่มีการหมุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • โครงข้อแข็งรับน้ำหนัก ดังรูป ถ้าสมมติว่าชิ้นส่วนไม่ยืดหรือหดตัว ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 : จุด B และจุด C มีระยะเคลื่อนที่ในแนวระดับเท่ากัน
 • 2 : จุด A และจุด D มีการทรุดตัวและไม่เคลื่อนที่ในแนวระดับ
 • 3 : จุด B มีเฉพาะการเคลื่อนตัวในแนวราบ
 • 4 : จุด B มีเฉพาะการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • โครงข้อแข็งรับน้ำหนัก ดังรูป ถ้าสมมติว่าชิ้นส่วนไม่ยืดหรือหดตัว ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 : จุด B และจุด C มีการเคลื่อนที่ในแนวระดับเท่ากัน
 • 2 : จุด A ไม่มีการทรุดตัวและไม่เคลื่อนที่ในแนวระดับและไม่มีการหมุน
 • 3 : จุด B และ C มีการเคลื่อนตัวในแนวระดับที่ไม่เท่ากัน
 • 4 : จุด B มีการทรุดตัวในแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • โครงข้อแข็งรับน้ำหนัก ดังรูป ถ้าสมมติว่าชิ้นส่วนไม่ยืดหรือหดตัว ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 : จุด B และจุด C มีระยะเคลื่อนที่ในแนวระดับเท่ากันโดยไม่คิดผลจากมุมหมุนของจุด A
 • 2 : จุด B และจุด C มีระยะเคลื่อนที่ในแนวระดับเท่ากันโดยมีผลจากมุมหมุนของจุด A
 • 3 : จุด A ไม่มีการทรุดตัวและไม่เคลื่อนที่ในแนวระดับ
 • 4 : รวมคำตอบข้อ (ข) และ ข้อ (ค) โดยมีมุมหมุนที่จุด A B และ C ตามลำดับ
 • 5 : รวมคำตอบข้อ (ก) และ ข้อ (ค) โดยมีมุมหมุนที่จุด A B และ C ตามลำดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 187 :
 • การวิเคราะห์หาการโก่งตัวของโครงสร้างโดยวิธี moment-area หรือวิธี conjugate-beam พิจารณาจากผลของ
 • 1 : แรงตามแนวแกนอย่างเดียว
 • 2 : แรงเฉือนอย่างเดียว
 • 3 : โมเมนต์ดัดอย่างเดียว
 • 4 : โมเมนต์และแรงเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :
 • การวิเคราะห์หาการโก่งตัวของโครงสร้างโดยวิธี Energy เช่นวิธี virtual work สามารถพิจารณาได้จากผลของ
 • 1 : แรงตามแนวแกนอย่างเดียว
 • 2 : แรงเฉือนอย่างเดียว
 • 3 : โมเมนต์ดัดอย่างเดียว
 • 4 : แรงตามแนวแกน, แรงเฉือน, และโมเมนต์ดัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 189 :
 • จงหาระยะการแอ่นตัวที่เกิดขึ้นสูงสุด ณ จุด B (EI = constance)
 • 1 : มีค่า 2466/EI หน่วย
 • 2 : มีค่า 4266/EI หน่วย
 • 3 : มีค่า 6246/EI หน่วย
 • 4 : มีค่า 6624/EI หน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • จงหาค่า Slope ณ จุด B ในโครงสร้าง เมื่อ EI = ค่าคงที่
 • 1 : มีค่า 1006/EI เรเดียน
 • 2 : มีค่า 1060/EI เรเดียน
 • 3 : มีค่า 1600/EI เรเดียน
 • 4 : มีค่า 6100/EI เรเดียน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 191 :
 • โครงสร้างดังรูป มีค่าความชัน (slope) ที่จุด A เท่ากับเท่าใด?
 • 1 : 0
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :
 • โครงสร้างดังรูป มีค่าการโก่งตัวสูงสุด (Maximum Deflection) เท่ากับเท่าใด?
 • 1 : 0
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 2I และค่า E คงที่

 • 1 : 4PL3/3EI
 • 2 : 3PL3/4EI
 • 3 : 9PL3/5EI
 • 4 : 5PL3/9EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,  I1 = I,  I2 = 3I และค่า E คงที่

 • 1 : 5PL3/9EI
 • 2 : 4PL3/3EI
 • 3 : 3PL3/4EI
 • 4 : 9PL3/5EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับโมเมนต์ดัด M ที่จุดรองรับทั้งสอง ดังรูป ซึ่งทำให้คานโก่งทางเดียว กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 2I และค่า E คงที่

 • 1 : 5ML2/8EI
 • 2 : 5ML2/4EI
 • 3 : 2ML2/2EI
 • 4 : 2ML2/EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 196 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับโมเมนต์ดัด M ที่จุดรองรับทั้งสอง ดังรูป ซึ่งทำให้คานโก่งทางเดียว กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 3I และค่า E คงที่

 • 1 : 5ML2/8EI
 • 2 : 5ML2/4EI
 • 3 : 2ML2/2EI
 • 4 : 2ML2/EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 2I และค่า E คงที่

 • 1 : 5PL3/6EI
 • 2 : 11PL3/6EI
 • 3 : 13PL3/12EI
 • 4 : 19PL3/12EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 198 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 2I และค่า E คงที่

 • 1 : 5PL3/6EI
 • 2 : 11PL3/6EI
 • 3 : 13PL3/12EI
 • 4 : 19PL3/12EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L/2,   I1 = I,   I2 = 3I และค่า E คงที่

 • 1 : 25PL3/18EI
 • 2 : 25PL3/36EI
 • 3 : 25PL3/72EI
 • 4 : 25PL3/144EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 2I และค่า E คงที่

 • 1 : 11PL3/18EI
 • 2 : 11PL3/9EI
 • 3 : 5PL3/4EI
 • 4 : 4PL3/3EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 3I และค่า E คงที่

 • 1 : 11PL3/18EI
 • 2 : 11PL3/9EI
 • 3 : 11PL3/6EI
 • 4 : 11PL3/3EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับโมเมนต์ดัด M ที่จุดรองรับทั้งสอง ดังรูป ซึ่งทำให้คานโก่งทางเดียว กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 2I และค่า E คงที่

 • 1 : 7ML2/8EI
 • 2 : 7ML2/4EI
 • 3 : 7ML2/2EI
 • 4 : 7ML2/EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับโมเมนต์ดัด M ที่จุดรองรับทั้งสอง ดังรูป ซึ่งทำให้คานโก่งทางเดียว กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 3I และค่า E คงที่

 • 1 : 5ML2/8EI
 • 2 : 5ML2/4EI
 • 3 : 5ML2/3EI
 • 4 : 5ML2/EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :
 • จงหาค่ามุมลาดเอียงที่จุด A ของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L/2,   I1 = I,   I2 = 3I และค่า E คงที่

 • 1 : 7PL2/24EI
 • 2 : 7PL2/12EI
 • 3 : 7PL2/6EI
 • 4 : 7PL2/4EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 2I และค่า E คงที่

 • 1 : 11PL3/6EI
 • 2 : 11PL3/9EI
 • 3 : 11PL3/10EI
 • 4 : 11PL3/12EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 3I และค่า E คงที่

 • 1 : 11PL3/18EI
 • 2 : 21PL3/18EI
 • 3 : 31PL3/18EI
 • 4 : 41PL3/18EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 207 :
 • จงหาค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 2I และค่า E คงที่

 • 1 : 3PL3/4EI
 • 2 : 11PL3/6EI
 • 3 : 11PL3/9EI
 • 4 : 25PL3/6EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 208 :
 • จงประมาณค่าการโก่งตัวมากที่สุดของคาน AB ซึ่งมีหน้าตัดไม่คงที่ รับน้ำหนักแบบจุด P ดังรูป กำหนดให้ ระยะ Li = L,   I1 = I,   I2 = 3I และค่า E คงที่

 • 1 : 2PL3/EI
 • 2 : 3PL3/EI
 • 3 : 4PL3/EI
 • 4 : 5PL3/EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 533 : Analysis of statically indeterminate structures by method of consistent deformation
ข้อที่ 209 :
 • จงคำนวณหาแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งที่ปลาย A ของคานดังแสดงในรูป
 • 1 : (1/4)wL
 • 2 : (3/4)wL
 • 3 : (3/8)wL
 • 4 : (5/8)wL
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • จงหาค่าแรงในแนวดิ่งที่ฐาน B (Rb) ของโครงสร้างดังในรูป
  - คาน ABC มีค่า Modulus of Elasticity = E และ Moment of Inertia = I
 • 1 : 28.5 kN
 • 2 : -28.5 kN
 • 3 : 87.5 kN
 • 4 : -87.5 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :
 • จงคำนวณหาแรงปฏิกริยาของฐานรองรับที่จุด b ของคานที่กำหนด
 • 1 : Rb = 5F/16
 • 2 : Rb = 11F/16
 • 3 : Rb = 7F/16
 • 4 : Rb = F/4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 212 :
 • จงคำนวณหา Reaction และ Fixed-end moment ที่ฐานรองรับ a ของคานที่กำหนด
 • 1 : Ra = 11F/16 , Ma = 3FL/16 clockwise
 • 2 : Ra = 5F/16 , Ma = 3FL/16 clockwise
 • 3 : Ra = 11F/16 , Ma = 3FL/16 counterclockwise
 • 4 : Ra = 5F/16 , Ma = 3FL/16 counterclockwise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • จงคำนวณแรงปฏิกริยาที่ฐานรองรับทั้งหมดของคานที่กำหนด
 • 1 : Ra = 5F/16; Rb = 11F/16; Ma = 3FL/16 clockwise
 • 2 : Ra = 11F/16; Rb = 5F/16; Ma = 3FL/16 clockwise
 • 3 : Ra = 11F/16; Rb = 5F/16; Ma = 3FL/16 counterclockwise
 • 4 : Ra = 5F/16; Rb = 11F/16; Ma = 3FL/16 counterclockwise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 214 :
 • จงคำนวณ Reaction และ Fixed-end moment ของฐานรองรับที่จุด a ของคานในรูป เมื่อกำหนดให้ F = wL/2
 • 1 : Ra = F/5; Ma = 2FL/15 clockwise
 • 2 : Ra = 4F/5; Ma = FL/15 counterclockwise
 • 3 : Ra = 4F/5; Ma = 2FL/15 clockwise
 • 4 : Ra = 4F/5; Ma = 2FL/15 counterclockwise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 215 :
 • จงคำนวณหาแรงปฏิกริยาของฐานรองรับที่จุด b ของคานในรูป กำหนดให้ F = wL/2
 • 1 : Rb = 3F/5
 • 2 : Rb = 4F/5
 • 3 : Rb = F/5
 • 4 : Rb = 2F/5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :
 • จงคำนวณ Reaction และ Fixed-end moment ที่ฐานรองรับทั้งหมดของคานในรูป กำหนดให้ F = wL/2
 • 1 : Ra = F/5; Rb = 4F/5; Ma = 2FL/15 clockwise
 • 2 : Ra = 4F/5; Rb = F/5; Ma = 2FL/15 clockwise
 • 3 : Ra = 4F/5; Rb = F/5; Ma = 2FL/15 counterclockwise
 • 4 : Ra = F/5; Rb = 4F/5; Ma = 2FL/15 counterclockwise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :
 • จากโครงสร้างที่แสดง หากยังไม่มีท่อนเหล็ก BD มายึดไว้ ระยะโก่งตัว (โดยประมาณ) ที่จุด D เท่ากับ
 • 1 : 10.5/EI
 • 2 : 12.5/EI
 • 3 : 14.5/EI
 • 4 : 15.5/EI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 218 :
 • จากโครงสร้างที่แสดง โดยมีท่อนเหล็ก BD มายึดไว้ เพื่อให้ระยะโก่งตัวที่จุด D เป็นศูนย์ ให้หาค่าแรงดึงโดยประมาณในท่อนเหล็ก BD (โดยคำนึงถึงการยืดตัวของท่อนเหล็กที่ช่วยยึด)
 • 1 : 3.0 ตัน
 • 2 : 4.0 ตัน
 • 3 : 5.0 ตัน
 • 4 : 6.0 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 219 :
 • เมื่อกำหนดให้โมเมนต์ที่ปลายชิ้นส่วน (end moment) ที่หมุนตามเข็มนาฬิกามีค่าเป็นบวก จงคำนวณหาค่าโมเมนต์ดัดที่ปลาย A ของชิ้นส่วน AB: MAB มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 6 ตัน-ม. (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
 • 2 : 6 ตัน-ม. (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
 • 3 : 4.5 ตัน-ม. (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
 • 4 : 4.5 ตัน-ม. (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 220 :
 • จากคานที่แสดง จงคำนวณหาค่าแรงปฎิกิริยาที่จุด C เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 2 ตัน (ทิศขึ้น)
 • 2 : 2 ตัน (ทิศลง)
 • 3 : 1.25 ตัน (ทิศขึ้น)
 • 4 : 2.75 ตัน (ทิศขึ้น)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 • จากคานที่แสดง โมเมนต์ดัดมากที่สุด (Mmax) บนคาน ACB จะอยู่ที่จุดไหน
 • 1 : อยู่ที่จุด A
 • 2 : อยู่ที่จุด B
 • 3 : อยู่ที่จุด C
 • 4 : อยู่ระหว่างจุด A กับจุด C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 222 :
 • เมื่อกำหนดให้โมเมนต์ที่ปลายชิ้นส่วน (end moment) ที่หมุนตามเข็มนาฬิกามีค่าเป็นบวก จงคำนวณหาค่าโมเมนต์ดัดที่ปลาย A ของชิ้นส่วน AB: MAB มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 4.5 ตัน-ม. (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
 • 2 : 4.5 ตัน-ม. (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
 • 3 : 6.75 ตัน-ม. (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
 • 4 : 6.75 ตัน-ม. (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 :
 • จากคานที่แสดง จงคำนวณหาค่าแรงปฎิกิริยาที่จุด A เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 4.525 ตัน (ทิศขึ้น)
 • 2 : 5.525 ตัน (ทิศลง)
 • 3 : 6.625 ตัน (ทิศขึ้น)
 • 4 : 5.625 ตัน (ทิศขึ้น)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • จากคานที่แสดงดังรูป จงหาค่าโมเมนต์ดัดมากที่สุด (Mmax) บนคาน AB จะอยู่ที่จุดไหน
 • 1 : อยู่ที่จุด A
 • 2 : อยู่ที่กึ่งกลางคาน AB
 • 3 : อยู่ระหว่างจุด A กับจุด B โดยค่อนไปทางจุด B
 • 4 : อยู่ระหว่างจุด A กับจุด B โดยค่อนไปทางจุด A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 225 :
 • คาน AB ที่แสดงในรูป ก และ ข มีความยาวและค่า IE เท่ากันและรับน้ำหนักบรรทุกที่มีขนาดสุทธิเท่ากัน จงกำหนดว่าข้อความใดถูกต้อง
 • 1 : โมเมนต์ดัดยึดแน่นที่ปลาย A ของรูป (ก) (FEMAB) มีค่าน้อยกว่าโมเมนต์ดัดยึดแน่นที่ปลาย A ของรูป (ข) (FEMAB)
 • 2 : โมเมนต์ดัดยึดแน่นที่ปลาย A ของรูป (ก) (FEMAB) มีค่าเท่ากับโมเมนต์ดัดยึดแน่นที่ปลาย A ของรูป (ข) (FEMAB)
 • 3 : โมเมนต์ดัดยึดแน่นที่ปลาย A ของรูป (ก) (FEMAB) มีค่ามากกว่าโมเมนต์ดัดยึดแน่นที่ปลาย A ของรูป (ข) (FEMAB)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • คานต่อเนื่อง ABCD รับน้ำหนักดังรูปที่แสดง จะเห็นว่า คานดังกล่าวมีความสมมาตรที่กึ่งกลางของคาน BC หากต้องการวิเคราะห์โครงสร้างให้รวดเร็วขึ้นโดยอาศัยความสมมาตรเข้าช่วย ดังนั้นต้องพิจารณาใช้ค่า stiffness factor สำหรับชิ้นส่วน AB (หรือ CD) และสำหรับชิ้นส่วน BC ดังนี้
 • 1 : KAB = 4EI/L และ KBC = 4EI/L
 • 2 : KAB = 3EI/L และ KBC = 4EI/L
 • 3 : KAB = 3EI/L และ KBC = 3EI/L
 • 4 : KAB = 3EI/L และ KBC = 2EI/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • คานต่อเนื่อง ABCD รับน้ำหนักดังรูปที่แสดง จะเห็นว่า คานรับน้ำหนักแบบปฎิสมมาตรที่กึ่งกลางของคาน BC หากต้องการวิเคราะห์โครงสร้างให้รวดเร็วขึ้นโดยอาศัยความสมมาตรเข้าช่วย จะต้องพิจารณาใช้ค่า stiffness factor สำหรับชิ้นส่วน AB (หรือ CD) และสำหรับชิ้นส่วน BC ดังนี้
 • 1 : KAB = 4EI/L และ KBC = 4EI/L
 • 2 : KAB = 3EI/L และ KBC = 4EI/L
 • 3 : KAB = 3EI/L และ KBC = 6EI/L
 • 4 : KAB = 4EI/L และ KBC = 6EI/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 228 :
 • จงคำนวณโมเมนต์ดัดที่จุด A มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : wL2/8
 • 2 : 3wL2//16
 • 3 : 5wL2//16
 • 4 : wL2//12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 229 :
 • จงคำนวณแรงปฎิกิริยาที่จุด A มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 5wL/8
 • 2 : 11wL/16
 • 3 : wL
 • 4 : 21wL/16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 230 :
 • จงคำนวณหาค่าโมเมนต์ดัดที่กึ่งกลางคาน AB มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 7wL2/32
 • 2 : 5wL2/32
 • 3 : wL2/16
 • 4 : 3wL2/8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :
 • จงคำนวณหาค่าแรงเฉือนมากที่สุดตรงกลางช่วงคาน AB มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 21wL/16
 • 2 : 11wL/16
 • 3 : 5wL/16
 • 4 : 5wL/8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • Determine the reaction at B of a continuous beam loaded as shown in figure below.
  EI is constant.
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :
 • โครงสร้างที่แสดง เป็นแบบ
 • 1 : unstable
 • 2 : stable และ determinate
 • 3 : stable และ externally indeterminate 1st degree
 • 4 : stable และ externally indeterminate 2nd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • โครงสร้างที่แสดง เป็นแบบ
 • 1 : unstable
 • 2 : stable และ determinate
 • 3 : stable และ externally indeterminate 1st degree
 • 4 : stable และ externally indeterminate 2nd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 • โครงสร้างที่แสดง เป็นแบบ
 • 1 : unstable
 • 2 : stable และ determinate
 • 3 : stable และ externally indeterminate 1st degree
 • 4 : stable และ externally indeterminate 2nd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 236 :
 • โครงสร้างที่แสดง เป็นแบบ
 • 1 : unstable
 • 2 : stable และ determinate
 • 3 : stable และ externally indeterminate 1st degree
 • 4 : stable และ externally indeterminate 2nd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • โครงสร้างที่แสดง เป็นแบบ
 • 1 : unstable
 • 2 : stable และ determinate
 • 3 : stable และ externally indeterminate 1st degree
 • 4 : stable และ externally indeterminate 2nd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • โครงสร้างที่แสดง เป็นแบบ
 • 1 : unstable
 • 2 : stable และ determinate
 • 3 : stable และ externally indeterminate 1st degree
 • 4 : stable และ externally indeterminate 2nd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 239 :
 • โครงสร้างที่แสดง เป็นแบบ
 • 1 : stable และ determinate
 • 2 : stable และ externally indeterminate 1st degree
 • 3 : stable และ externally indeterminate 2nd degree
 • 4 : stable และ externally indeterminate 3rd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 240 :
 • เมื่อพิจารณาเฉพาะการรองรับเพื่อถ่ายทอดน้ำหนักบรรทุก(support) จะเห็นว่าโครงสร้างระนาบที่แสดงเป็นแบบ
 • 1 : externally determinate
 • 2 : externally indeterminate 1st degree
 • 3 : externally indeterminate 2nd degree
 • 4 : externally indeterminate 3rd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • เมื่อพิจารณาเฉพาะการรองรับเพื่อถ่ายทอดน้ำหนักบรรทุก(support) จะเห็นว่าโครงสร้างระนาบที่แสดงเป็นแบบ
 • 1 : externally determinate
 • 2 : externally indeterminate 1st degree
 • 3 : externally indeterminate 2nd degree
 • 4 : externally indeterminate 3rd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 242 :
 • เมื่อพิจารณาเฉพาะการรองรับเพื่อถ่ายทอดน้ำหนักบรรทุก(support) จะเห็นว่าโครงสร้างระนาบที่แสดงเป็นแบบ
 • 1 : externally determinate
 • 2 : externally indeterminate 1st degree
 • 3 : externally indeterminate 2nd degree
 • 4 : externally indeterminate 3rd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • เมื่อพิจารณาเฉพาะการรองรับเพื่อถ่ายทอดน้ำหนักบรรทุก(support) จะเห็นว่าโครงสร้างระนาบที่แสดงเป็นแบบ
 • 1 : externally determinate
 • 2 : externally indeterminate 1st degree
 • 3 : externally indeterminate 2nd degree
 • 4 : externally indeterminate 3rd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • เมื่อพิจารณาเฉพาะการรองรับเพื่อถ่ายทอดน้ำหนักบรรทุก(support) จะเห็นว่าโครงสร้างระนาบที่แสดงเป็นแบบ
 • 1 : externally determinate
 • 2 : externally indeterminate 1st degree
 • 3 : externally indeterminate 2nd degree
 • 4 : externally indeterminate 3rd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • เมื่อพิจารณาเฉพาะการรองรับเพื่อถ่ายทอดน้ำหนักบรรทุก(support) จะเห็นว่าโครงสร้างระนาบที่แสดงเป็นแบบ
 • 1 : determinate
 • 2 : indeterminate 1st degree
 • 3 : indeterminate 2nd degree
 • 4 : indeterminate 3rd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 246 :
 • เมื่อพิจารณาเฉพาะการรองรับเพื่อถ่ายทอดน้ำหนักบรรทุก จะเห็นว่าโครงสร้างระนาบที่แสดงเป็นแบบ
 • 1 : determinate
 • 2 : indeterminate 1st degree
 • 3 : indeterminate 2nd degree
 • 4 : indeterminate 3rd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • เมื่อพิจารณาเฉพาะการยึดโยงของชิ้นส่วนภายในโครงสร้าง จะเห็นว่าโครงสร้างระนาบที่แสดงเป็นแบบ
 • 1 : stable และ determinate
 • 2 : stable และ internally indeterminate 1st degree
 • 3 : stable และ internally indeterminate 2nd degree
 • 4 : stable และ internally indeterminate 3rd degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 248 :
 • โครงสร้างระนาบที่แสดงมีดีกรีอินดีเทอร์มิเนททั้งหมด เท่ากับ
 • 1 : 0 ดีกรี
 • 2 : 1 ดีกรี
 • 3 : 2 ดีกรี
 • 4 : 3 ดีกรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 249 :
 • โครงสร้างระนาบที่แสดงมีดีกรีอินดีเทอร์มิเนททั้งหมด เท่ากับ
 • 1 : 3 ดีกรี
 • 2 : 6 ดีกรี
 • 3 : 9 ดีกรี
 • 4 : 12 ดีกรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • โครงสร้างระนาบที่แสดงมีดีกรีอินดีเทอร์มิเนททั้งหมด เท่ากับ
 • 1 : 6 ดีกรี
 • 2 : 12 ดีกรี
 • 3 : 18 ดีกรี
 • 4 : 24 ดีกรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 251 :
 • โครงสร้างระนาบที่แสดงมีดีกรีอินดีเทอร์มิเนททั้งหมด เท่ากับ
 • 1 : 3 ดีกรี
 • 2 : 6 ดีกรี
 • 3 : 9 ดีกรี
 • 4 : 12 ดีกรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 252 :
 • โครงสร้างระนาบที่แสดงมีดีกรีอินดีเทอร์มิเนททั้งหมด เท่ากับ
 • 1 : 6 ดีกรี
 • 2 : 9 ดีกรี
 • 3 : 15 ดีกรี
 • 4 : 18 ดีกรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 253 :
 • โครงสร้างระนาบที่แสดงมีดีกรีอินดีเทอร์มิเนททั้งหมด เท่ากับ
 • 1 : 1 ดีกรี
 • 2 : 2 ดีกรี
 • 3 : 3 ดีกรี
 • 4 : 5 ดีกรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • โครงสร้างระนาบที่แสดงมีดีกรีอินดีเทอร์มิเนททั้งหมด เท่ากับ
 • 1 : 3 ดีกรี
 • 2 : 6 ดีกรี
 • 3 : 9 ดีกรี
 • 4 : 12 ดีกรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :
 • โครงสร้างระนาบที่แสดงมีดีกรีอินดีเทอร์มิเนททั้งหมด เท่ากับ
 • 1 : 1 ดีกรี
 • 2 : 2 ดีกรี
 • 3 : 3 ดีกรี
 • 4 : 5 ดีกรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :
 • โครงสร้างระนาบที่แสดงมีดีกรีอินดีเทอร์มิเนททั้งหมด เท่ากับ
 • 1 : 3 ดีกรี
 • 2 : 6 ดีกรี
 • 3 : 9 ดีกรี
 • 4 : 12 ดีกรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :
 • แรงในชิ้นส่วน c ของโครงข้อหมุนดังรูป มีค่าเท่าใด 
 • 1 : แรงดึง ขนาด 1.34 P
 • 2 : แรงอัด ขนาด 1.34 P
 • 3 : แรงดึง ขนาด 2.68 P
 • 4 : แรงอัด ขนาด 2.68 P
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :
 • จงคำนวณหาแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งที่ปลาย B ของคานดังแสดงในรูป
 • 1 : (1/4)wL
 • 2 : (3/4)wL
 • 3 : (3/8)wL
 • 4 : (5/8)wL
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร