สภาวิศวกร

สาขา : เหมืองแร่

วิชา : Physical Metallurgy

เนื้อหาวิชา : 505 : Crystal structure
ข้อที่ 1 :
 • ระนาบใดที่อะตอมเรียงตัวหนาแน่นที่สุดในโครงสร้างผลึกแบบ FCC
 • 1 : {100}
 • 2 : {110}
 • 3 : {111}
 • 4 : {112}
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • ระนาบใดที่อะตอมเรียงตัวหนาแน่นที่สุดในโครงสร้างผลึกแบบ BCC
 • 1 : {100}
 • 2 : {110}
 • 3 : {111}
 • 4 : {112}
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • ทิศทางที่อะตอมเรียงตัวหนาแน่นที่สุดในโครงสร้างผลึกแบบ FCC
 • 1 : <100>
 • 2 : <110>
 • 3 : <111>
 • 4 : <112>
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 4 :
 • ทิศทางที่อะตอมเรียงตัวหนาแน่นที่สุดในโครงสร้างผลึกแบบ BCC
 • 1 : <100>
 • 2 : <110>
 • 3 : <111>
 • 4 : <112>
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 5 :
 • ที่มุมทั้งสามของ Standard Triangle Stereographic Projection สำหรับผลึกรูปลูกบาศก์ประกอบไปด้วยทิศทางอะไรบ้าง
 • 1 : <000> <100> <110>
 • 2 : <000> <100> <111>
 • 3 : <000> <110> <111>
 • 4 : <100> <110> <111>
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • ในแผนภาพ Stereographic projection ทิศทางหรือโพลของผลึกแสดงแทนด้วยจุดบนแผนภาพ ในขณะที่ระนาบของผลึกแสดงแทนด้วยเส้นวงกลมหลัก (Great circle) บนแผนภาพ อยากทราบว่าจุดที่อยู่บนเส้นวงกลมหลักบนแผนภาพ หมายถึง อะไร
 • 1 : ทิศทางของระนาบ
 • 2 : ทิศทางที่ขนานหรืออยู่บนระนาบ
 • 3 : ทิศทางที่ทำมุมกับระนาบ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • คำตอบใดเป็น Zone axis หรือทิศทางร่วมของระนาบ (0-11) (10-1) และ (1-10)
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :
 • Polymorphism หมายถึง
 • 1 : ภาวะที่ธาตุแต่ละชนิดมีหลายโครงสร้าง โดยการเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งไปเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดัน
 • 2 : ภาวะที่วัสดุมีหลายผลึก โดยแต่ละผลึกมีการเรียงตัวในทิศทางแบบไร้ระเบียบ
 • 3 : ภาวะที่วัสดุมีหลายผลึก โดยการเรียงตัวของแต่ละผลึกมีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
 • 4 : ภาวะที่สมบัติทางกายภาพของวัสดุมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางการเรียงตัวของผลึก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 9 :
 • ชนิดของช่องว่าง (Voids) ในผลึกของโลหะได้แก่
 • 1 : ช่องว่างเตตราฮีดรอล (Tetrahedral voids) และช่องว่างเฮกซาโกนอล (Hexagonal voids)
 • 2 : ช่องว่างเฮกซาโกนอล (Hexagonal voids) และช่องว่างออกตาฮีดรอล (Octahedral voids)
 • 3 : ช่องว่างเตตราฮีดรอล (Tetrahedral voids) และช่องว่างออกตาฮีดรอล (Octahedral voids)
 • 4 : ช่องว่างเตตราฮีดรอล (Tetrahedral voids) ช่องว่างเฮกซาโกนอล (Hexagonal voids) และช่องว่างออกตาฮีดรอล (Octahedral voids)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • จำนวนโคออร์ดิเนชัน (Coordination number) ของช่องว่างเตตราฮีดรอล (Tetrahedral voids) เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 4
 • 2 : 5
 • 3 : 6
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • จำนวนโคออร์ดิเนชัน (Coordination number) ของช่องว่างออกตาฮีดรอล (Octahedral voids) เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 4
 • 2 : 5
 • 3 : 6
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • ข้อใดไม่ใช่ Polymorph ของเหล็ก
 • 1 : Alpha iron
 • 2 : Gamma iron
 • 3 : Cementite
 • 4 : Delta iron
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :
 • ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างผลึกของโลหะ
 • 1 : BCC (Body-Centered Cubic)
 • 2 : FCC (Face-Centered Cubic)
 • 3 : KFC (K - Faced Cubic)
 • 4 : HCP (Hexagonal Closed Pack)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นการจับคู่ชนิดของโลหะและโครงสร้างผลึกที่อุณหภูมิห้องได้ถูกต้อง
 • 1 : สังกะสี – BCC
 • 2 : ตะกั่ว – FCC
 • 3 : บิสมัท - KFC
 • 4 : ทังสเตน - HCP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • โลหะชนิดใดต่อไปนี้มี Atomic Packing Factor ต่ำที่สุดที่อุณหภูมิห้อง
 • 1 : โครเมียม
 • 2 : โคบอลต์
 • 3 : อะลูมิเนียม
 • 4 : ไททาเนียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 16 :
 • โลหะชนิดในข้อใดต่อไปนี้สามารถดึงขึ้นรูปเป็นลวดได้ดีที่สุด
 • 1 : โคบอลต์
 • 2 : เหล็ก
 • 3 : ทองแดง
 • 4 : แมกนีเซียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • ข้อใดต่อไปนี้มีโครงสร้างผลึกต่างจากพวก
 • 1 : ตะกั่ว
 • 2 : เบอริลเลียม
 • 3 : อะลูมิเนียม
 • 4 : แพลทตินัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :
 • โมลิบดีนัมมีโครงสร้างผลึกที่อุณหภูมิห้องแบบ BCC และมีรัศมีอะตอมเท่ากับ 0.140 นาโนเมตร จงคำนวณหา Lattice Constant ของโมลิบดีนัม
 • 1 : 0.323 นาโนเมตร
 • 2 : 0.123 นาโนเมตร
 • 3 : 0.223 นาโนเมตร
 • 4 : 0.423 นาโนเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 19 :
 • ทองคำมี Lattice Constant เท่ากับ 0.40788 นาโนเมตรและมีโครงสร้างผลึกที่อุณหภูมิห้องแบบ FCC จงคำนวณหารัศมีอะตอมของทองคำ
 • 1 : 0.144 นาโนเมตร
 • 2 : 0.244 นาโนเมตร
 • 3 : 0.344 นาโนเมตร
 • 4 : 0.444 นาโนเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • ทองแดงมีโครงสร้างผลึกแบบ FCC ที่อุณหภูมิห้องและมี Lattice Constant เท่ากับ 0.361 นาโนเมตร จงคำนวณหาระยะห่างระหว่างระนาบ (220) แต่ละระนาบ
 • 1 : 0.128 นาโนเมตร
 • 2 : 0.228 นาโนเมตร
 • 3 : 0.328 นาโนเมตร
 • 4 : 0.428 นาโนเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :
 • ทองแดงมีโครงสร้างผลึกแบบ FCC และมีรัศมีอะตอมเท่ากับ 0.1278 นาโนเมตร จงคำนวณหาความถ่วงจำเพราะของทองแดง กำหนดให้ Atomic mass ของทองแดงเท่ากับ 63.54 กรัมต่อโมล
 • 1 : 8.98
 • 2 : 7.78
 • 3 : 9.68
 • 4 : 4.51
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • ข้อใดเป็น Miller Indice ของระนาบในภาพ
 • 1 : (100)
 • 2 : (110)
 • 3 : (111)
 • 4 : (010)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :
 • ข้อใดเป็น Miller Indice ของระนาบในภาพ
 • 1 : (110)
 • 2 : (100)
 • 3 : (111)
 • 4 : (010)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดเป็น Miller Indice ของระนาบในภาพ
 • 1 : (111)
 • 2 : (100)
 • 3 : (110)
 • 4 : (010)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :
 • ข้อใดเป็น Miller Indice ของ Direction ในภาพ
 • 1 : [100] และ [110]
 • 2 : [111] และ [100]
 • 3 : [110] และ [121]
 • 4 : [100] และ [101]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 26 :
 • ข้อใดเป็น Miller Indice ของ Direction ในภาพ
 • 1 : [111]
 • 2 : [100]
 • 3 : [110]
 • 4 : [001]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • ข้อใดเป็น Miller Indice ของ Direction ในภาพ
 • 1 : [210]
 • 2 : [100]
 • 3 : [110]
 • 4 : [001]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • ข้อใดเป็น Miller Indice ของ Equivalent Vector กับ Vector ในภาพ
 • 1 : [110]
 • 2 : [210]
 • 3 : [100]
 • 4 : [001]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :
 • สังกะสีมีโครงสร้างเป็น
 • 1 : B.C.C.
 • 2 : F.C.C.
 • 3 : H.C.P.
 • 4 : B.C.T.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • ทองแดงมีโครงสร้างเป็น
 • 1 : B.C.C.
 • 2 : F.C.C.
 • 3 : H.C.P.
 • 4 : B.C.T.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :
 • โมลิบดีนัมมีโครงสร้างเป็น
 • 1 : B.C.C.
 • 2 : F.C.C.
 • 3 : H.C.P.
 • 4 : B.C.T.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของ unit cell (a) และรัศมีของอะตอม (R) ในโครงสร้างใดที่เขียนได้ด้วยสมการ
 • 1 : BCC
 • 2 : FCC
 • 3 : HCP
 • 4 : Simple Cubic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 33 :
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของ unit cell (a) และรัศมีของอะตอม (R) ใน โครงสร้างใดที่เขียนได้ด้วยสมการ
 • 1 : BCC
 • 2 : FCC
 • 3 : HCP
 • 4 : Simple Cubic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของ unit cell (a) และรัศมีของอะตอม (R) ใน โครงสร้าง Simple Cubic คือ
 • 1 : a = 2R
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : a = 4R
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของ unit cell (a) และรัศมีของอะตอม (R) ใน โครงสร้าง Face-centered Cubic คือ
 • 1 : a = 2R
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : a = 4R
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของ unit cell (a) และรัศมีของอะตอม (R) ใน โครงสร้าง Body-centered Cubic คือ
 • 1 : a = 2R
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : a = 4R
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • โครงสร้าง Body Centered Cubic (BCC) มีเลขโคออดิเนชันเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 6
 • 2 : 8
 • 3 : 12
 • 4 : 16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 38 :
 • โครงสร้าง Face Centered Cubic (FCC) มีเลขโคออดิเนชันเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 6
 • 2 : 8
 • 3 : 12
 • 4 : 16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • โครงสร้าง Hexagonal Close-packed (HCP) มีเลขโคออดิเนชันเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 6
 • 2 : 8
 • 3 : 12
 • 4 : 16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • เพราะเหตุใดโลหะจึงไม่มีคุณสมบัติโปร่งแสง
 • 1 : เพราะประกอบไปด้วยพันธะอิออนิกผสมกับโควาเลนต์
 • 2 : เพราะสามารถนำไฟฟ้าได้
 • 3 : เพราะมีความเป็นแม่เหล็ก
 • 4 : เพราะเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างผลึก
 • 5 : เพราะเป็นสนิมได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 41 :
 • ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างผลึกพื้นฐานของโลหะ
 • 1 : body-centered cubic
 • 2 : face-centered cubic
 • 3 : hexagonal-close-packed
 • 4 : body-centered tetragonal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • ข้อใดคือ atomic packing factor (APF)
 • 1 : รัศมีอะตอมใน unit cell / ปริมาตรของ unit cell
 • 2 : ปริมาตรของอะตอมทั้งหมดใน unit cell / ปริมาตรของ unit cell
 • 3 : เส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอมใน unit cell / ปริมาตรของ unit cell
 • 4 : มวลของอะตอมใน unit cell / ปริมาตรของ unit cell
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 43 :
 • โลหะที่สามารถเปลี่ยนระบบผลึกเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอะไร
 • 1 : amorphous
 • 2 : meta stable
 • 3 : lattice parameter
 • 4 : allotropy
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 44 :
 • โครงสร้างผลึกแบบใดที่มีการเรียงตัวแบบอัดแน่นที่สุด
 • 1 : FCC, BCC
 • 2 : FCC, HCP
 • 3 : BCC, HCP
 • 4 : BCC, FCC และ HCP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :
 • ระนาบพื้นหรือ Basal Plane ใน HCP เขียนเป็นดัชนีมิลเลอร์ได้เป็น
 • 1 : (1000)
 • 2 : (0100)
 • 3 : (0010)
 • 4 : (0001)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 46 :
 • ใน Stereographic Projection แสดงทิศทางหรือ Pole ของผลึกด้วยอะไร
 • 1 : จุด
 • 2 : เส้นตรง
 • 3 : เส้นโค้ง
 • 4 : พื้นที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • ใน Stereographic Projection แสดงระนาบของผลึกด้วยอะไร
 • 1 : จุด
 • 2 : เส้นตรง
 • 3 : เส้นวงกลมหลัก (Great Circle)
 • 4 : พื้นที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • ข้อใดมีความหมายเดียวกันกับ Polymorphism
 • 1 : Allotropy
 • 2 : Polycrystalline
 • 3 : Crystallography
 • 4 : Amorphous
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • จำนวนอะตอมต่อหนึ่งยูนิตเซลล์ในโครงสร้างผลึกแบบ FCC คือ
 • 1 : 2
 • 2 : 4
 • 3 : 8
 • 4 : 14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 506 : Crystal defects
ข้อที่ 50 :
 • รูปด้านล่างแสดงให้เห็นดิสโลเคชันแบบวงสี่เหลี่ยม I , II , III และ IV และทิศทางของเบอร์เกอร์เวกเตอร์ (Burger’s vector) และทิศทางของเส้นดิสโลเคชันดังกล่าว ให้หาว่าดิสโลเคชันข้อใดเป็นดิสโลเคชันแบบสกูร (Screw dislocation)
 • 1 : I และ II
 • 2 : III และ IV
 • 3 : I , II , III และ IV
 • 4 : ไม่มีดิสโลเคชันใดเป็นแบบสกูร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :
 • รูปด้านล่างแสดงให้เห็นดิสโลเคชันแบบวงสี่เหลี่ยม I , II , III และ IV และทิศทางของเบอร์เกอร์เวกเตอร์ (Burger’s vector) และทิศทางของเส้นดิสโลเคชันดังกล่าว ให้หาว่าดิสโลเคชันข้อใดเป็นดิสโลเคชันแบบขอบ (Edge dislocation)
 • 1 : I และ II
 • 2 : III และ IV
 • 3 : I , II , III และ IV
 • 4 : ไม่มีดิสโลเคชันแบบขอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :
 • การเคลื่อนที่แบบปีน (Climb) ของดิสโลเคชันแบบขอบ (Edge dislocation) เป็นการเคลื่อนที่แบบ Non-conservation ซึ่งต้องอาศัยกลไกอะไรมาช่วยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ดังกล่าว
 • 1 : การสร้างและทำลายของวาเคนซี (Vacancies)
 • 2 : การแตกตัวของดิสโลเคชัน (Dislocation dissociation)
 • 3 : การเลื่อนข้ามระนาบ (Cross-slip)
 • 4 : การตัดกันของวาเคนซี (Dislocation intersection)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • การเลื่อนข้ามระนาบ (Cross slip) พบได้ในดิสโลเคชันแบบใด และในโลหะที่มีสมบัติอย่างไร
 • 1 : ดิสโลเคชันแบบขอบ (Edge dislocation) และโลหะที่มี Stacking Fault Energy (SFE) ต่ำ
 • 2 : ดิสโลเคชันแบบขอบ (Edge dislocation) และโลหะที่มี Stacking Fault Energy (SFE) สูง
 • 3 : ดิสโลเคชันแบบสกูร (Screw dislocation) และโลหะที่มี Stacking Fault Energy (SFE) ต่ำ
 • 4 : ดิสโลเคชันแบบสกูร (Screw dislocation) และโลหะที่มี Stacking Fault Energy (SFE) สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • การแตกตัวของดิสโลเคชันที่สมบูรณ์ (Perfect dislocation) 1 ส่วนในโลหะ FCC ออกเป็นดิสโลเคชันย่อย (Partial dislocations) 2 ส่วน ทำให้เกิดบริเวณที่เรียกว่า Stacking fault region เกิดขึ้นในผลึก โดยทั่วไปการแตกตัวของดิสโลเคชันมักเกิดขึ้นในโลหะที่มีสมบัติอย่างไร
 • 1 : โลหะที่มีความหนาแน่นของดิสโลเคชันสูง
 • 2 : โลหะที่มีความหนาแน่นของดิสโลเคชันต่ำ
 • 3 : โลหะที่มี Stacking Fault Energy (SFE) สูง
 • 4 : โลหะที่มี Stacking Fault Energy (SFE) ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • ดิสโลเคชันแบบขอบ mnop (Edge dislocation) เดิมทีเดียวมีลักษณะเป็นเส้นตรงอยู่ในแนวเดียวกัน แต่หลังจากตัดกัน (Intersecting) กับดิสโลเคชันเส้นอื่น ทำให้เปลี่ยนรูปไปดังแสดงในรูปด้านล่าง ส่วนของเส้นดิสโลเคชัน no ที่หักฉาก ซึ่งเกิดจากการตัดกันของดิสโลเคชันมีชื่อเรียกว่า
 • 1 : Jog
 • 2 : Kink
 • 3 : Shockley Partial
 • 4 : Stair-rod
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 56 :
 • ดิสโลเคชันแบบขอบ mnop (Edge dislocation) เดิมทีเดียวมีลักษณะเป็นเส้นตรงอยู่ในแนวเดียวกัน แต่หลังจากตัดกัน (Intersecting) กับดิสโลเคชันเส้นอื่น ทำให้เปลี่ยนรูปไปดังแสดงในรูปด้านล่าง ส่วนของเส้นดิสโลเคชัน no ที่หักฉาก ซึ่งเกิดจากการตัดกันของดิสโลเคชันมีชื่อเรียกว่า
 • 1 : Jog
 • 2 : Kink
 • 3 : Shockley partial
 • 4 : Stair-rod
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวาเคนซี (Vacancies)
 • 1 : จำนวนวาเคนซีที่สภาวะสมดุล (Equilibrium concentration of vacancies) แปรตามอุณหภูมิ โดยจำนวนวาเคนซีที่สภาวะสมดุลเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 2 : การเคลื่อนที่ของวาเคนซี (Vacancy motion) ไม่แปรตามอุณหภูมิ แต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างผลึกของโลหะ
 • 3 : ในผลึกโลหะทั่วไปจะมีวาเคนซีอยู่เสมอ
 • 4 : โลหะที่ผ่านการบ่มแข็ง และชุบเย็นอย่างรวดเร็ว จะมีจำนวนวาเคนซีในผลึกมากกว่าจำนวนวาเคนซีที่สภาวะสมดุล (Equilibrium concentration of vacancies)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 58 :
 • จากรูปด้านล่าง แกนนอนเป็นจำนวนวาเคนซี (Xv) ให้พิจารณาว่าตำแหน่งใดเป็นจำนวนวาเคนซีที่สภาวะสมดุล (Equilibrium concentration of vacancies)
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 59 :
 • ข้อใดไม่ใช่ Point defects ที่พบในผลึก
 • 1 : Self-interstitials
 • 2 : Dislocations
 • 3 : Vacancies
 • 4 : Substitutional atoms
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • ข้อใดเป็นเบอร์เกอร์เวกเตอร์ (Burger’s vector) ของดิสโลเคชันที่สมบูรณ์ (Perfect dislocation) ในโลหะที่มีผลึกแบบ FCC
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • ข้อใดเป็น Line Imperfection ของผลึก
 • 1 : Edge Dislocation
 • 2 : Vacancy
 • 3 : Interstitial Atom
 • 4 : Self-Interstitials
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • ธาตุในข้อใดต่อไปนี้สามารถแทรกตัวอยู่ใน Atomic Lattice ของเหล็กได้
 • 1 : คาร์บอน
 • 2 : ทองแดง
 • 3 : ดีบุก
 • 4 : บิสมัท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :
 • ธาตุในข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถแทรกตัวอยู่ใน Atomic Lattice ของเหล็กได้
 • 1 : คาร์บอน
 • 2 : ไนโตรเจน
 • 3 : โบรอน
 • 4 : อะลูมิเนียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • Crystal Imperfection ในข้อใดต่อไปนี้มี Burger Vector ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่
 • 1 : Edge Dislocation
 • 2 : Screw Dislocation
 • 3 : Vacancy
 • 4 : Interstitial Atom
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 67 :
 • Crystal Imperfection ในข้อใดต่อไปนี้มี Burger Vector ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่
 • 1 : Screw Dislocation
 • 2 : Edge Dislocation
 • 3 : Vacancy
 • 4 : Interstitial Atom
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :
 • จากภาพข้างต้นเป็นภาพของ Crystal Imperfection ในข้อใด
 • 1 : Edge Dislocation
 • 2 : Screw Dislocation
 • 3 : Vacancy
 • 4 : Self-Interstitials
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 69 :
 • จากภาพข้างต้นเป็นภาพของ Crystal Imperfection ในข้อใด
 • 1 : Screw Dislocation
 • 2 : Edge Dislocation
 • 3 : Vacancy
 • 4 : Self-Interstitials
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • จากภาพข้างต้นเป็นภาพของ Crystal Imperfection ในข้อใด
 • 1 : Vacancy
 • 2 : Screw Dislocation
 • 3 : Edge Dislocation
 • 4 : Self-Interstitials
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 71 :
 • จากภาพข้างต้นเป็นภาพของ Crystal Imperfection ในข้อใด
 • 1 : Screw Dislocation
 • 2 : Edge Dislocation
 • 3 : Vacancy
 • 4 : Self-Interstitials
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • ตำหนิ (defect) หรือความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างผลึกของวัสดุในข้อใดที่จัดเป็นตำหนิประเภทที่มีหนึ่งมิติ (one-dimensional defect)
 • 1 : ช่องว่าง (vacancies)
 • 2 : อะตอมแทรก (interstitial atoms)
 • 3 : อะตอมแปลกหลอมหรืออะตอมตัวถูกละลาย (solute atom)
 • 4 : ดิสโลเคชัน (dislocation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • ข้อใดไม่ใช่ชนิดของดิสโลเคชันที่มีอยู่จริง
 • 1 : ดิสโลเคชันชนิดขอบ (Edge Dislocations)
 • 2 : ดิสโลเคชันชนิดเกลียว (Screw Dislocations)
 • 3 : ดิสโลเคชันชนิดผสม (Mixed Dislocations)
 • 4 : ดิสโลเคชันชนิดยืดหยุ่น (Elastic Dislocations)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • เมื่อมีอะตอมของธาตุอื่นเข้าไปปนในโครงสร้างผลึกของโลหะชนิดหนึ่ง จะมีโอกาสเกิดตำหนิในโครงสร้างผลึกของโลหะนั้นได้หลายกรณี ยกเว้นข้อใด
 • 1 : Interstitial Atoms
 • 2 : Substitutional Atoms
 • 3 : Vacancies
 • 4 : Inclusion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • Vacancy ในโลหะบริสุทธิ์มีสาเหตุมาจากกระบวนการใดต่อไปนี้
 • 1 : annealing
 • 2 : normalising
 • 3 : quenching อย่างรวดเร็ว
 • 4 : tempering
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • โลหะที่ผ่านกระบวนการ plastic deformation แล้วจะมี dislocation density เปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • 1 : ลดลง
 • 2 : เพิ่มขึ้น
 • 3 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : ไม่แน่นอนขึ้นกับชนิดของโลหะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 77 :
 • Dislocation density หมายถึง
 • 1 : มวลของผลึกต่อปริมาตรของผลึก
 • 2 : มวลของ dislocation ทั้งหมดในผลึกต่อปริมาตรของผลึก
 • 3 : ความยาวทั้งหมดของ dislocation ในผลึกต่อปริมาตรของผลึก
 • 4 : ปริมาตรของ dislocation ทั้งหมดในผลึกต่อปริมาตรของผลึก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตำหนิแบบจุด (Point Defect) ที่ปรากฏในโครงสร้างผลึกของโลหะ
 • 1 : อะตอมของธาตุอื่น
 • 2 : ช่องว่าง (Vacancy)
 • 3 : เม็ดแกรไฟต์ในเนื้อเหล็ก
 • 4 : อะตอมคาร์บอนในเนื้อเหล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • ข้อใดเป็นตำหนิแบบเส้น (Line Defect) ที่ปรากฏในโครงสร้างผลึกของโลหะ
 • 1 : Grain Boundary
 • 2 : ช่องว่าง (Vacancy)
 • 3 : Screw Dislocation
 • 4 : อะตอมคาร์บอนในเนื้อเหล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • ตำหนิในผลึกของแข็งในข้อใดที่ไม่พบในกรณีของโลหะบริสุทธิ์ 100%
 • 1 : Self Interstitial Atoms
 • 2 : Vacancies
 • 3 : Interstitial Solute Atoms
 • 4 : Dislocations
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :
 • ทองแดงชิ้นที่หนึ่ง มี ASTM Grain Size No. 7
  ทองแดงชิ้นที่สอง มี ASTM Grain Size No. 8
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ทองแดงชิ้นที่หนึ่งมีเกรนละเอียดกว่า
 • 2 : ทองแดงชิ้นที่หนึ่งมีเกรนหยาบกว่า
 • 3 : ทองแดงทั้งสองชิ้นมีขนาดเกรนเฉลี่ยเท่ากัน
 • 4 : บอกไม่ได้ ต้องทราบพารามิเตอร์อื่นประกอบด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :
 • ทองแดงชิ้นที่หนึ่ง มี ASTM Grain Size No. 7
  ทองแดงชิ้นที่สอง มี ASTM Grain Size No. 8
  หมายความว่า เมื่อนับจำนวนเกรนต่อพื้นที่ที่เท่ากัน ภายใต้กำลังขยายที่เท่ากันแล้ว ทองแดงชิ้นที่หนึ่งมีจำนวนเกรนต่อพื้นที่เป็นกี่เท่าของชิ้นที่สอง
 • 1 : 2 เท่า
 • 2 : 1/2 เท่า
 • 3 : 10 เท่า
 • 4 : 1/10 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • โลหะใดที่มี Dislocation อยู่น้อยที่สุด
 • 1 : โลหะบริสุทธิ์
 • 2 : โลหะที่ผ่านการรีดร้อน
 • 3 : โลหะที่ผ่านการรีดเย็น
 • 4 : โลหะที่ผ่านการรีดเย็นแล้วถูกอบอ่อนให้ตกผลึกใหม่โดยสมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 84 :
 • โลหะใดที่มี Dislocation อยู่น้อยที่สุด
 • 1 : โลหะบริสุทธิ์
 • 2 : โลหะผสม
 • 3 : วิสเกอร์ (Whisker)
 • 4 : โลหะที่อุณหภูมิห้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 85 :
 • ที่อุณหภูมิใด โลหะมีตำหนิประเภทช่องว่างในโครงสร้างผลึก หรือ Vacancy น้อยที่สุด
 • 1 : 0 K
 • 2 : อุณหภูมิห้อง
 • 3 : 0.3 Tm, เมื่อ Tm = melting point (K)
 • 4 : 0.6 Tm, เมื่อ Tm = melting point (K)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 • อะตอมแมงกานีสในเหล็ก จัดเป็นตำหนิในผลึกของแข็ง (Crystal Defect) ประเภทใด
 • 1 : แบบจุด (Point Defect)
 • 2 : แบบธาตุผสม (Alloying Element Atoms)
 • 3 : แบบเส้น (Line Defect)
 • 4 : แบบก้อน (Bulk Defect)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 :
 • เฟสแกรไฟต์ในเหล็กหล่อ จัดเป็นตำหนิในผลึกของแข็ง (Crystal Defect) ประเภทใด
 • 1 : แบบจุด (Point Defect)
 • 2 : แบบธาตุผสม (Alloying Element Atoms)
 • 3 : แบบเส้น (Line Defect)
 • 4 : แบบก้อน (Bulk Defect)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • ตำหนิในผลึกของแข็ง (Crystal Defect) แบบใดส่งผลให้ความหนาแน่นของโลหะนั้นลดลง
  ก. Vacancies
  ข. Edge Dislocations
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • Edge Dislocation และ Screw Dislocation เมื่อเคลื่อนที่มาพบกัน จะเกิด
 • 1 : ผลึกสมบูรณ์ เนื่องจากดิสโลเคชันทั้งสองชนิดหักล้างกันไป
 • 2 : Mixed Dislocation
 • 3 : เหลือแต่ Edge Dislocation
 • 4 : Cross Slip
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 90 :
 • ข้อใดเป็น point imperfection ของผลึก
 • 1 : vacancy
 • 2 : screw dislocation
 • 3 : edge dislocation
 • 4 : mixed dislocation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 91 :
 • อะตอมของคาร์บอนที่แทรกอยู่ใน lattice ของเหล็ก ถือว่าเป็น crystal defect แบบใด
 • 1 : Substitutional atom
 • 2 : Interstitial atom
 • 3 : Vacancy
 • 4 : Dislocation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 507 : Crystal interfaces and microstructure
ข้อที่ 92 :
 • ถ้าขอบเขตเอียงมุมเล็ก (Small angle tilt boundary) มีมุมเอียง ( ) เป็น 0.1° และระยะห่างระหว่างดิสโลเคชันที่แทรกตามแนวขอบเขตมีขนาดเป็น 188.6 นาโนมิเตอร์ ให้หาว่าดิสโลเคชันดังกล่าวมีขนาดเบอร์เกอร์เวกเตอร์เท่าใด
 • 1 : 0.165 นาโนมิเตอร์
 • 2 : 0.33 นาโนมิเตอร์
 • 3 : 0.66 นาโนมิเตอร์
 • 4 : 1.32 นาโนมิเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • ข้อใดเป็นแรงผลักดัน (Driving forces) ที่ทำให้ขอบเกรนระหว่างเกรนทั้งสองของโลหะชนิดเดียวกันเกิดการเคลื่อนที่
 • 1 : ความแตกต่างของพลังงานสะสม (Stored energy) ในเกรนทั้งสอง
 • 2 : ความแตกต่างของโมดูลัสความยืดหยุ่น (Elastic modulus) ในเกรนทั้งสอง
 • 3 : ความโค้งของขอบเกรน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 94 :
 • อิทธิพลใดที่ทำให้เกรนที่มีขนาดเล็กถูกกลืนไปโดยเกรนที่มีขนาดใหญ่กว่า ทำให้จำนวนเกรนลดลงและขนาดของเกรนใหญ่ขึ้น
 • 1 : ความแตกต่างของพลังงานสะสม (Stored energy) ในเกรนทั้งสอง
 • 2 : ความแตกต่างของโมดูลัสความยืดหยุ่น (Elastic modulus) ในเกรนทั้งสอง
 • 3 : ความโค้งของขอบเกรน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 95 :
 • อิทธิพลใดที่ทำให้เกิดการนิวคลีเอชัน (Nucleation) ของเกรนใหม่ในกระบวนการรีคริสตัลไลเซชัน (Recrystallization process) ของชิ้นงานที่ผ่านการรีดเย็นแล้วนำมาอบอ่อน
 • 1 : ความแตกต่างของพลังงานสะสม (Stored energy)
 • 2 : ความแตกต่างของโมดูลัสความยืดหยุ่น (Elastic modulus) ในเกรนทั้งสอง
 • 3 : ความโค้งของขอบเกรน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 96 :
 • Mobility ของขอบเกรนเป็นฟังก์ชันกับตัวแปรใด
 • 1 : ความเข้มข้นของ Impurity atoms
 • 2 : ขนาดและความหนาแน่นของ Second-phase particles
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • พลังงานขอบเกรนแบบใดมีขนาดต่ำสุด
 • 1 : Coherent twin boundary
 • 2 : Incoherent twin boundary
 • 3 : High-angle grain boundary
 • 4 : พลังงานเท่ากันทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 98 :
 • อินเตอร์เฟสในรูปด้านล่างเป็นแบบใด
 • 1 : Coherent interface
 • 2 : Semi-coherent interface
 • 3 : Incoherent interface
 • 4 : Incoherent twin boundary
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 99 :
 • รูปด้านล่างแสดงให้เห็นพรีซิพิเทต (Precipitate) ที่ฟอร์มบนขอบเกรน ให้พิจารณาว่าอินเตอร์เฟสระหว่างพรีซิพิเทตกับเมตริกซ์ข้อใดเป็นแบบเซมิโคเฮียเรนท์อินเตอร์เฟส (Semicoherent interface)
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : A และ B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :
 • ข้อใดเป็นขอบเขต (Boundary) ที่แสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 : Tilt boundary
 • 2 : Twist boundary
 • 3 : Twin boundary
 • 4 : Coincident boundary
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • ข้อใดเป็นขอบเขต (Boundary) ที่แสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 : Tilt boundary
 • 2 : Twist boundary
 • 3 : Twin boundary
 • 4 : Coincident boundary
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 102 :
 • รูปด้านล่างแสดงให้เห็นการนิวคลีเอชันของเงินบนผนังแบบหล่อ จากรูปนี้ให้หามุมที่เอมบริโอของเงิน (Angle of contact) กระทำกับผนังแบบหล่อว่ามีขนาดเท่าใด
 • 1 : 11.03°
 • 2 : 22.05°
 • 3 : 44.1°
 • 4 : 88.2°
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • อินเตอร์เฟสในรูปด้านล่างเป็นแบบใด
 • 1 : Coherent interface
 • 2 : Semi-coherent interface
 • 3 : Incoherent interface
 • 4 : Incoherent twin boundary
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :

 • 1 : 41.51°
 • 2 : 83.01°
 • 3 : 166.02°
 • 4 : 332.04°
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :

 • 1 : 327°C
 • 2 : 475°C
 • 3 : 568°C
 • 4 : 614°C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นการตรวจสอบการกระจายตัวของ Sulfur ในเหล็กกล้า
 • 1 : Sulfur Print
 • 2 : Optical Microscopy
 • 3 : Electro Microscopy
 • 4 : Emission Spectroscopy
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 107 :
 • จากภาพคือส่วนประกอบใดของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
 • 1 : Binocular Eyepieces
 • 2 : Focusing Knob
 • 3 : Knurl Knob
 • 4 : Objective Lens
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • จากภาพคือส่วนประกอบใดของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
 • 1 : Focusing Knob
 • 2 : Binocular Eyepieces
 • 3 : Knurl Knob
 • 4 : Objective Lens
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • Etching คือ
 • 1 : กระบวนการกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยกรด
 • 2 : กระบวนการขัดผิวชิ้นงานให้เรียบอย่างหยาบ
 • 3 : กระบวนการลบเหลี่ยมคมของชิ้นงาน
 • 4 : กระบวนการขัดผิวชิ้นงานให้เรียบอย่างละเอียด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 110 :
 • Polishing คือ
 • 1 : กระบวนการขัดผิวชิ้นงานให้เรียบอย่างละเอียด
 • 2 : กระบวนการกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยกรด
 • 3 : กระบวนการขัดผิวชิ้นงานให้เรียบอย่างหยาบ
 • 4 : กระบวนการลบเหลี่ยมคมของชิ้นงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • จากภาพโครงสร้างจุลภาค สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นเหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนเท่าใด
 • 1 : 0 %C
 • 2 : 0.2 %C
 • 3 : 0.8 %C
 • 4 : 6.67 %C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • เพื่อหาขนาดเกรนตามมาตรฐาน ASTM ของตัวอย่างโลหะชนิดหนึ่ง ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยาย 100 เท่า ถูกถ่ายและนับจำนวนเกรนได้ 16 เกรนในหนึ่งตารางนิ้ว ขนาดเกรนตามมาตรฐาน ASTM ของโลหะชิ้นนี้เท่ากับเท่าใด?
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : โลหะที่แข็งตัวด้วยอัตราการเย็นตัวสูงมักจะมีโครงสร้างที่ละเอียดกว่าโลหะที่แข็งตัวด้วยอัตราการเย็นตัวต่ำ
 • 2 : การทำฝนเทียมมีหลักการคือทำให้เกิด Heterogeneous Nucleation
 • 3 : ผิวที่ขรุขระจะปรากฏใน Optical Microscope เป็นบริเวณมืด
 • 4 : การกัดกรด (Etching) เป็นวิธีการที่ทำให้ชิ้นงานตัวอย่างมีผิวเรียบมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 114 :
 • สารละลาย Nital 2% มีส่วนผสมคือ
 • 1 : 2 mL Nitric acid + 100 mL alcohol
 • 2 : 2 mL Nitric acid + 98 mL alcohol
 • 3 : 2 mL Nitric acid + 100 mL water
 • 4 : 2 mL Nitric acid + 98 mL water
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • ข้อใดเป็นสิ่งที่ตรวจพบได้จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
  ก. ขนาดเกรนและลักษณะของเกรน
  ข. เฟสที่สอง
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • ข้อใดที่เป็น Sub-grain Structure
 • 1 : Twin
 • 2 : เฟสที่สอง (Second Phase)
 • 3 : Inclusion
 • 4 : Equi-axed Grain
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • ข้อใดที่จัดเป็น Grain Boundary
 • 1 : Habit Plane ของ Martensite
 • 2 : High-angle Boundary
 • 3 : Cell Boundary
 • 4 : Twin Boundary
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • แรงขับเคลื่อน (Driving Force) ของการขยายตัวของเกรน (Grain Growth) คือ ความพยายามลดพลังงานของระบบโดยลด...
 • 1 : บรรยากาศดิสโลเคชัน
 • 2 : ความเค้น (Stress)
 • 3 : ความเครียด (Strain)
 • 4 : พลังงานพื้นผิว (Surface Energy)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 119 :
 • อัตราการขยายตัวของเกรน (Grain Growth Rate) ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
  ก. สัมประสิทธิ์การแพร่ โดยเฉพาะการแพร่ที่ขอบเกรน
  ข. Mobility ของขอบเกรน
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :
 • บทบาทของขอบเกรน (Grain Boundary) คือ
  ก. เป็นที่รวมของตำหนิในผลึกของแข็งต่างๆ เช่น ดิสโลเคชัน vacancy ฯลฯ
  ข. หยุดยั้งการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชัน
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • โดยปกติ ผิวสัมผัส (Interface) ระหว่างเฟสพื้น (Matrix Phase) และ เฟสที่สอง (Second Phase) ซึ่งเป็นเฟสสมดุลที่ปรากฏตามเฟสไดอะแกรมและมีโครงสร้างผลึกแตกต่างไปจากเฟสพื้นนั้น ผิวสัมผัสดังกล่าวมีลักษณะเป็น?
 • 1 : Coherent Interface
 • 2 : Incoherent Interface
 • 3 : Tilt Interface
 • 4 : Twist Interface
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :
 • จากรูปข้างล่าง แสดงโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง ให้อ่านคำอธิบายในรูป (a) ประกอบ
  ถามว่า เฟสที่สองที่ตกตะกอนออกมาในรูป (b) มี Interface กับเฟสพื้นในลักษณะใด?
 • 1 : Coherent Interface
 • 2 : Incoherent Interface
 • 3 : Tilt Interface
 • 4 : Twist Interface
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • จากรูปข้างล่าง แสดงโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง ให้อ่านคำอธิบายในรูป (a) ประกอบ
  ถามว่า เฟสที่สองที่ตกตะกอนออกมาในรูป (c) มี Interface กับเฟสพื้นในลักษณะใด?
 • 1 : Coherent Interface
 • 2 : Incoherent Interface
 • 3 : Tilt Interface
 • 4 : Twist Interface
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :
 • จากรูปข้างล่าง แสดงโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง ให้อ่านคำอธิบายในรูป (a) ประกอบ
  ในรูปใดที่แสดงถึงผิวสัมผัสระหว่างเฟสพื้นกับเฟสที่สอง ในลักษณะที่เกิด Coherency
 • 1 : (a)
 • 2 : (b)
 • 3 : (c)
 • 4 : (b) และ (c)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 508 : Solid solution and compound
ข้อที่ 125 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะการละลายของไนโตรเจนในเหล็ก
 • 1 : Interstitial solid solution
 • 2 : Substitutional solid solution
 • 3 : Compound
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 126 :
 • ข้อใดเป็นจำนวน Compound ที่เกิดขึ้นในแผนภูมิสมดุลภาค (Phase diagram)ของระบบ Ag-Sr
 • 1 : 0
 • 2 : 2
 • 3 : 4
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 127 :
 • ข้อใดเป็นจำนวน Solid solution ที่เกิดขึ้นในแผนภูมิสมดุลภาค (Phase diagram)ของระบบ Ag-Sr
 • 1 : 0
 • 2 : 2
 • 3 : 4
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 128 :
 • ข้อใดเป็นจำนวน Compound ที่เกิดขึ้นในแผนภูมิสมดุลภาค (Phase diagram)ของระบบ Cu-Zn
 • 1 : 0
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 • ข้อใดเป็นจำนวน Solid solution ที่เกิดขึ้นในแผนภูมิสมดุลภาค (Phase diagram)ของระบบ Cu-Zn
 • 1 : 0
 • 2 : 3
 • 3 : 5
 • 4 : 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 130 :
 • ข้อใดที่อธิบายคำว่า Solution ได้ดีที่สุด
 • 1 : A pure element or substance
 • 2 : A material that contains more than one phase
 • 3 : A mixture of two or more kinds of atoms
 • 4 : A phase with more than one component
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :
 • ข้อใดเป็น Interstitial solid solution ของคาร์บอนในเหล็ก BCC ณ อุณหภูมิห้อง
 • 1 : Martensite
 • 2 : Austenite
 • 3 : Cementite
 • 4 : Ferrite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :
 • รูปด้านล่างเป็น Phase diagram ของระบบ A-B ให้หาว่ามีจำนวน Solid solutions กี่ชนิด
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • โอกาสที่โลหะสองชนิดจะผสมกันแล้วเกิดสารละลายของแข็ง (Solid Solution) ได้ทุกช่วงของส่วนผสม (completely soluble in solid state) นั้น ประกอบด้วยเงื่อนไขหลายข้อ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : โลหะทั้งสองชนิดมีโครงสร้างผลึกเหมือนกัน
 • 2 : ขนาดอะตอมใกล้เคียงกัน
 • 3 : มีจำนวนอิเล็กตรอนวงนอก (Valence Electrons) เท่ากัน
 • 4 : มีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • โลหะ A มีโครงสร้างผลึกเป็น FCC
  โลหะ B มีโครงสร้างผลึกเป็น HCP
  สารละลายของแข็งระหว่าง A กับ B มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบใด
 • 1 : FCC
 • 2 : HCP
 • 3 : FCC เมื่อเป็นสารละลายของแข็งของ B ใน A
 • 4 : FCC เมื่อเป็นสารละลายของแข็งของ A ใน B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 135 :
 • ในเฟสไดอะแกรมระหว่างโลหะ A กับ B พบว่า มีเฟสซึ่งมีส่วนผสมตายตัว เท่ากับ 50 atom% A 50 atom%B เฟสนี้ควรจะเป็น
 • 1 : สารละลายของแข็งระหว่าง A กับ B
 • 2 : โครงสร้างยูเทกติกระหว่าง A กับ B
 • 3 : สารประกอบเชิงโลหะที่มีสูตรอย่างง่ายเป็น AB
 • 4 : สารประกอบวาเลนซ์ระหว่าง A กับ B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • ในระบบของโลหะผสมระหว่างธาตุ A กับ B พบว่ามีเฟสซึ่งมีส่วนผสมได้ตั้งแต่ช่วง 0%B ถึง 10%B และเฟสนี้มีโครงสร้างผลึกเหมือนกับโครงสร้างผลึกของ A
  เฟสนี้ควรจะเป็นอะไร
 • 1 : สารประกอบเชิงโลหะระหว่าง A กับ B
 • 2 : สารประกอบแบบแทรกที่ระหว่าง A กับ B
 • 3 : สารละลายของแข็งของ B ใน A
 • 4 : สารละลายของแข็งของ A ใน B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 137 :
 • ผลของการเกิดเป็นสารละลายของแข็ง (Solid Solution) ในโลหะผสมคือ
 • 1 : ทำให้เกิดความเค้นรอบอะตอมตัวถูกละลายไม่ว่าจะเป็นสารละลายของแข็งชนิดใด
 • 2 : ทำให้เกิดความเค้นรอบอะตอมตัวถูกละลาย ในกรณีที่เป็นสารละลายของแข็งชนิดแทรกที่ (Interstitial Solid Solution)
 • 3 : ทำให้เกิดความเค้นรอบอะตอมตัวถูกละลาย ในกรณีที่เป็นสารละลายของแข็งชนิดแทนที่ (Substitutional Solid Solution)
 • 4 : ทำให้เกิดการแปรรูปถาวรในโลหะผสมนั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เหล็กออสเตนไนต์สามารถละลายคาร์บอนได้มากกว่าเหล็กเฟอร์ไรต์
 • 1 : เฟสออสเตนไนต์อยู่ที่อุณหภูมิสูงกว่า
 • 2 : เฟสออสเตนไนต์มีโครงสร้างผลึก FCC
 • 3 : เฟสออสเตนไนต์มีแรงดึงดูดกับอะตอมคาร์บอนดีกว่า
 • 4 : คาร์บอนแพร่ในออสเตนไนต์ได้เร็วกว่าในเฟอร์ไรต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 139 :
 • ธาตุใดที่สามารถเกิดสารละลายของแข็งชนิดแทรกที่ (Interstitial Solid Solution) กับเหล็กได้
 • 1 : ออกซิเจน
 • 2 : แมงกานีส
 • 3 : ซิลิคอน
 • 4 : ตะกั่ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ แทนการเรียงตัวของอะตอมโลหะสองชนิดในโครงสร้างผลึกของโลหะผสมชนิดหนึ่ง
  รูปนี้น่าจะแสดงถึงอะไร
 • 1 : สารละลายของแข็งชนิดแทนที่ (Substitutional Solid Solution)
 • 2 : สารละลายของแข็งชนิดแทรก (Interstitial Solid Solution)
 • 3 : สารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic Compound)
 • 4 : ดิสโลเคชัน (Dislocation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ แทนการเรียงตัวของอะตอมโลหะสองชนิดในโครงสร้างผลึกของโลหะผสมชนิดหนึ่ง
  รูปนี้น่าจะแสดงถึงอะไร
 • 1 : สารละลายของแข็งชนิดแทนที่ (Substitutional Solid Solution)
 • 2 : สารละลายของแข็งชนิดแทรก (Interstitial Solid Solution)
 • 3 : สารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic Compound)
 • 4 : ดิสโลเคชัน (Dislocation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • จากรูปแสดงถึง Dislocation Atmosphere ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ Edge Dislocation
  หากมีอะตอมแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่กว่าอะตอมของโลหะพื้น โดยอะตอมแปลกปลอมนี้ละลายในโครงสร้างผลึกแบบแทนที่อะตอมของโลหะพื้น (เป็น Substitutional Solute Atoms)
  ที่อยู่ที่เสถียรสำหรับอะตอมแปลกปลอมขนาดใหญ่นี้ คือ
 • 1 : บริเวณด้านบนของดิสโลเคชัน
 • 2 : บริเวณด้านล่างของดิสโลเคชัน
 • 3 : บน Slip Plane
 • 4 : อยู่ให้ห่างไกลจากดิสโลเคชัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • จากรูปแสดงถึง Dislocation Atmosphere ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ Edge Dislocation
  หากมีอะตอมแปลกปลอมที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอมของโลหะพื้น โดยอะตอมแปลกปลอมนี้ละลายในโครงสร้างผลึกแบบแทนที่อะตอมของโลหะพื้น (Substitutional Solute Atoms)
  ที่อยู่ที่เสถียรสำหรับอะตอมแปลกปลอมขนาดเล็กนี้ คือ
 • 1 : บริเวณด้านบนของดิสโลเคชัน
 • 2 : บริเวณด้านล่างของดิสโลเคชัน
 • 3 : บน Slip Plane
 • 4 : อยู่ให้ห่างไกลจากดิสโลเคชัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :
 • จากรูปแสดงถึง Dislocation Atmosphere ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ Edge Dislocation
  หากในรูปแสดงถึงการเรียงตัวของอะตอมของเหล็ก เมื่อในเหล็กนี้มีคาร์บอนละลายอยู่
  ที่อยู่ที่เสถียรสำหรับอะตอมคาร์บอนในเหล็ก คือ
 • 1 : บริเวณด้านบนของดิสโลเคชัน
 • 2 : บริเวณด้านล่างของดิสโลเคชัน
 • 3 : บน Slip Plane
 • 4 : อยู่ให้ห่างไกลจากดิสโลเคชัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • ปรากฏการณ์จุดครากอธิบายได้จาก
 • 1 : Solute Atom กับ Dislocation Atmosphere
 • 2 : Critical Resolved Shear Stress
 • 3 : Orawan Theory
 • 4 : Grain Boundary กับ Dislocation Movement
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 :
 • อะตอมของโลหะ A และ B ผสมกันเกิดเป็นสารละลายของแข็งที่มีลักษณะคือ ค่า activity ของ A ในสารละลายของแข็งนี้มีค่ามากกว่า mole fraction ของ A ในทุกส่วนผสม (ยกเว้น กรณี Pure A และ Pure B) และสำหรับโลหะ B ในสารละลายนี้ก็เช่นกัน
  ภายใต้สภาวะเช่นนี้ ในเฟสไดอะแกรมระหว่าง A-B มีโอกาสเกิดสภาพใดต่อไปนี้ขึ้น
 • 1 : Miscibility Gap
 • 2 : Superlactice
 • 3 : Eutectic
 • 4 : Eutectoid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :
 • อะตอมของโลหะ A และ B ผสมกันเกิดเป็นสารละลายของแข็งที่มีลักษณะคือ ค่า activity ของ A ในสารละลายของแข็งนี้มีค่าต่ำกว่า mole fraction ของ A ในทุกส่วนผสม (ยกเว้น กรณี Pure A และ Pure B) และสำหรับโลหะ B ในสารละลายนี้ก็เช่นกัน
  ภายใต้สภาวะเช่นนี้ ในเฟสไดอะแกรมระหว่าง A-B มีโอกาสเกิดสภาพใดต่อไปนี้ขึ้น
 • 1 : Miscibility Gap
 • 2 : Superlactice
 • 3 : Eutectic
 • 4 : Eutectoid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • ในระบบโลหะผสมสององค์ประกอบระหว่าง Cu-Zn ซึ่งทองแดงมีโครงสร้างผลึกเป็น FCC ส่วนสังกะสีเป็น HCP
  พบว่า ที่ส่วนผสมหนึ่งเกิดเฟส Delta ขึ้น มีโครงสร้างผลึกเป็น Body-centered Cubic
  เฟส Delta นี้ควรเป็น
 • 1 : Terminal Phase
 • 2 : Substitutional Solid Solution ระหว่างทองแดงกับสังกะสี
 • 3 : Intermediate Phase
 • 4 : Interstitial Solid Solution ระหว่างทองแดงกับสังกะสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • ในระบบโลหะผสมสององค์ประกอบระหว่าง Cu-Zn ซึ่งทองแดงมีโครงสร้างผลึกเป็น FCC ส่วนสังกะสีเป็น HCP
  พบว่า ที่ส่วนผสมหนึ่งเกิดเฟส Alpha ขึ้น มีโครงสร้างผลึกเป็น Face-centered Cubic
  เฟส Alpha นี้ควรเป็น
 • 1 : Intermetallic Compound
 • 2 : Substitutional Solid Solution ระหว่างทองแดงกับสังกะสี
 • 3 : Intermediate Phase
 • 4 : Interstitial Solid Solution ระหว่างทองแดงกับสังกะสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 509 : Phase equilibrium diagrams
ข้อที่ 150 :
 • ข้อใดเป็นความสามารถในการละลายสูงสุดของคาร์บอนในเหล็กแอลฟา
 • 1 : 0.09 wt.%
 • 2 : 0.022 wt.%
 • 3 : 2.11 wt.%
 • 4 : 6.67 wt.%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • ข้อใดเป็นความสามารถในการละลายสูงสุดของคาร์บอนในเหล็กเบต้า
 • 1 : 0.09 wt.%
 • 2 : 0.022 wt.%
 • 3 : 2.11 wt.%
 • 4 : 6.67 wt.%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :
 • จากรูปด้านล่าง จำนวน Eutectic points ในระบบ Ag-Sr มีทั้งหมดเท่าใด
 • 1 : 4
 • 2 : 5
 • 3 : 6
 • 4 : 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • จากรูปด้านล่าง จำนวน Eutectoid points ในระบบ Ag-Sr มีทั้งหมดเท่าใด
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :
 • จากรูปด้านล่าง จำนวน Congruent points ในระบบ Ag-Sr มีทั้งหมดเท่าใด
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :
 • ข้อใดเป็น Eutectoid mixture ในระบบ Fe-Fe3C
 • 1 : Ferrite + Cementite
 • 2 : Ferrite + Austenite
 • 3 : Austenite + Cementite
 • 4 : Martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 156 :
 • รูปด้านล่างเป็น Phase diagram ของระบบ A-B ให้หาว่ามี Eutectic reactions เกิดขึ้นกี่จุด
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :
 • รูปด้านล่างเป็น Phase diagram ของระบบ A-B ให้หาว่ามี Eutectoid reactions เกิดขึ้นกี่จุด
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :
 • รูปด้านล่างเป็น Phase diagram ของระบบ A-B ให้หาว่ามี Peritectic reactions เกิดขึ้นกี่จุด
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • รูปด้านล่างเป็น Phase diagram ของระบบ A-B ให้หาว่ามี Peritectoid reactions เกิดขึ้นกี่จุด
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 :
 • รูปด้านล่างเป็น Phase diagram ของระบบ Ti-Al จากรูปนี้จะสังเกตเห็นปฏิกิริยาเพอริเทคติค (Peritectic reactions) ทั้งหมด 2 ตำแหน่ง ซึ่งแต่ละตำแหน่งเป็นจุดที่เกิด Intermetallic compounds ขึ้น ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีอย่างคร่าวๆ ของ Intermetallic compounds ทั้งสองนี้
 • 1 : TiAl , Ti2Al
 • 2 : TiAl , TiAl2
 • 3 : TiAl , Ti3Al
 • 4 : TiAl , TiAl3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 161 :
 • ข้อใดเป็นแผนภาพระหว่าง Free energy กับ Composition ของระบบ A-B ณ อุณหภูมิ T1 ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • ข้อใดเป็นแผนภาพระหว่าง Free energy กับ Composition ของระบบ A-B ณ อุณหภูมิ T2 ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 • ข้อใดเป็นแผนภาพระหว่าง Free energy กับ Composition ของระบบ A-B ณ อุณหภูมิ T3 ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดเป็นแผนภาพระหว่าง Free energy กับ Composition ของระบบ A-B ณ อุณหภูมิ T4 ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 • จาก Phase diagram ของระบบ Mg-Cu ให้พิจารณาโลหะผสม Mg-40wt.%Cu ว่ามีส่วนประกอบของ Microconstituents เป็น Proeutectic Mg2Cu และ Eutectic solid อย่างละเท่าใด ณ สภาวะสมดุลที่อุณหภูมิ 400°C
 • 1 : Proeutectic Mg2Cu = 71wt.% และ Eutectic solid = 29wt.%
 • 2 : Proeutectic Mg2Cu = 36wt.% และ Eutectic solid = 64wt.%
 • 3 : Proeutectic Mg2Cu = 61wt.% และ Eutectic solid = 39wt.%
 • 4 : Proeutectic Mg2Cu = 48%wt. และ Eutectic solid = 52wt.%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • จาก Phase diagram ของระบบ Mg-Cu ให้พิจารณาโลหะผสม Mg-40wt.%Cu ณ สภาวะสมดุลที่อุณหภูมิ 400°C ว่าประกอบด้วยเฟสอะไรบ้าง และแต่ละเฟสมีปริมาณเท่าใด
 • 1 : Mg (0%Cu) = 71% และ Mg2Cu (56.6 wt.%Cu) = 29%
 • 2 : Mg2Cu (56.6 wt.%Cu) = 68% และ MgCu2 (83.94 wt.%Cu) = 32%
 • 3 : Mg (0%Cu) = 46% และ Mg2Cu (56.6 wt.%Cu) = 54%
 • 4 : Mg (0%Cu) = 29% และ Mg2Cu (56.6 wt.%Cu) = 71%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • จากรูป (a)-(d) ข้อใดเป็นปฏิกิริยายูเทคทอย (Eutectoid reaction)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 168 :
 • จากรูป (a)-(d) ข้อใดเป็นปฏิกิริยายูเทคทิค (Eutectic reaction)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 169 :
 • จากรูป (a)-(d) ข้อใดเป็นปฏิกิริยาเพอริเทคทอย (Peritectoid reaction)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 • จากรูป (a)-(d) ข้อใดเป็นปฏิกิริยาเพอริเทคทิค (Peritectic reaction)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :
 • จากแผนภูมิสมดุลระหว่าง Cu และ Zn จุดหลอมตัวของ Cu และ Zn บริสุทธิ์มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 1084 องศาเซลเซียส และ 787 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
 • 2 : 1950 องศาเซลเซียส และ 787 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
 • 3 : 1084 องศาเซลเซียส และ 420 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
 • 4 : 1950 องศาเซลเซียส และ 420 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • จุดหลอมตัวของโลหะผสม 60 at%Cu-Zn เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 825 องศาเซลเซียส
 • 2 : 1680 องศาเซลเซียส
 • 3 : 900 องศาเซลเซียส
 • 4 : 1580 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :
 • จากแผนภูมิสมดุลระหว่าง Ag และ Cu จงระบุเส้น Liquidus, Solidus และ Solvus ตามลำดับ
 • 1 : Liquidus = AEGF, Solidus = CBEGH, Solvus = AB และ GF
 • 2 : Liquidus = ABEGF, Solidus = ABEF, Solvus = AB และ GF
 • 3 : Liquidus = AEF, Solidus = CBEGH, Solvus = BC และ GH
 • 4 : Liquidus = AEF, Solidus = ABEGF, Solvus = BC และ GH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • จากแผนภูมิสมดุลระหว่าง Pb และ Sn สำหรับโลหะผสม 80 wt%Sn-Pb ที่อุณหภูมิ 184 องศาเซลเซียส จงระบุเฟสและปริมาณของเฟสที่เกิดขึ้น
 • 1 : ประกอบไปด้วยเฟส beta 49.5% และ L 50.5% โดยน้ำหนัก
 • 2 : ประกอบไปด้วยเฟส beta 22.5% และ L 77.5% โดยน้ำหนัก
 • 3 : ประกอบไปด้วยเฟส alpha 22.5% และ beta 77.5% โดยน้ำหนัก
 • 4 : ประกอบไปด้วยเฟส alpha 50.5% และ beta 49.5% โดยน้ำหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • จากแผนภูมิสมดุลระหว่างเหล็กและเหล็กกล้า จงคำนวณปริมาณ pearlite ในโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน 0.1%C ที่อุณหภูมิห้อง
 • 1 : 2.7% โดยน้ำหนัก
 • 2 : 11.6% โดยน้ำหนัก
 • 3 : 5% โดยน้ำหนัก
 • 4 : 23.2% โดยน้ำหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 176 :
 • จงคำนวณหาปริมาณ cementite ทั้งหมดในโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อ 4.3%C ที่อุณหภูมิ eutectic
 • 1 : 49.2% โดยน้ำหนัก
 • 2 : 44.2% โดยน้ำหนัก
 • 3 : 50.8% โดยน้ำหนัก
 • 4 : 55.8% โดยน้ำหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :
 • จงคำนวณปริมาณ cementite ในโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน 1.4%C ที่อุณหภูมิห้อง
 • 1 : 10.2% โดยน้ำหนัก
 • 2 : 20.8% โดยน้ำหนัก
 • 3 : 14.2% โดยน้ำหนัก
 • 4 : 30.4% โดยน้ำหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 178 :
 • จงคำนวณหาปริมาณ ferrite ในโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน 0.5%C ที่อุณหภูมิ Eutectoid
 • 1 : 81.8% โดยน้ำหนัก
 • 2 : 92.9% โดยน้ำหนัก
 • 3 : 88.2% โดยน้ำหนัก
 • 4 : 95.1% โดยน้ำหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :
 • จงคำนวณหาปริมาณ Pro-eutectoid ferrite ในโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน 0.2%C ที่อุณหภูมิห้อง
 • 1 : 75.7% โดยน้ำหนัก
 • 2 : 77.4% โดยน้ำหนัก
 • 3 : 88.2% โดยน้ำหนัก
 • 4 : 97.1% โดยน้ำหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 • จงประมาณค่า Tensile Strength ที่อุณหภูมิห้องของเหล็กกล้าคาร์บอน 1010
 • 1 : 28 kg/mm2
 • 2 : 34 kg/mm2
 • 3 : 43.7 kg/mm2
 • 4 : 53.7 kg/mm2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :
 • จงประมาณค่า Tensile Strength ที่อุณหภูมิห้องของเหล็กกล้าคาร์บอน 1040
 • 1 : 24 kg/mm2
 • 2 : 34 kg/mm2
 • 3 : 43.7 kg/mm2
 • 4 : 53.7 kg/mm2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 182 :
 • จากโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอนต่อไปนี้จงประมาณปริมาณคาร์บอนที่เป็นไปได้ในชิ้นงานตัวอย่าง
 • 1 : 0.1%C
 • 2 : 0.8%C
 • 3 : 0.4%C
 • 4 : 1.0%C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 183 :
 • เหล็กกล้าซึ่งมีคาร์บอนมากกว่า 0.8 เปอร์เซ็นต์เรียกว่า ................steel
 • 1 : hypo-eutectoid
 • 2 : hyper-eutectoid
 • 3 : eutectoid
 • 4 : peritectic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :
 • กฎของเฟสเป็นไปตามข้อใด
 • 1 : P = C + F + 2
 • 2 : P = C - F - 2
 • 3 : P = C - F + 2
 • 4 : P = C + F - 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 185 :
 • ถ้าเหล็กกล้ามีคาร์บอน 0.6 เปอร์เซ็นต์ ถูกปล่อยให้เย็นตัวช้าๆจาก 900 องศาเซลเซียส ไปที่อุณหภูมิห้อง โครงสร้างจุลภาคจะประกอบด้วย
 • 1 : pearlite
 • 2 : austenite
 • 3 : ferrite และ austenite
 • 4 : ferrite และ cementite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :
 • เมื่อปล่อยให้เหล็กกล้าไฮโปยูเทกตอยด์เย็นตัวช้าๆลงมาที่อุณหภูมิห้อง โครงสร้างจุลภาคจะประกอบด้วย
 • 1 : ferrite
 • 2 : ferrite และ cementite
 • 3 : ferrite และ pearlite
 • 4 : pearlite และ cementite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :
 • ที่อุณหภูมิห้อง เหล็กหล่อที่มีคาร์บอน 4.3% จะมีเพียงเฟส
 • 1 : ferrite
 • 2 : pearlite
 • 3 : ledeburite
 • 4 : cementite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :
 • เมื่อเหล็กกล้าไฮเปอร์ยูเทกตอยด์ถูกปล่อยให้เย็นตัวลงมาที่อุณหภูมิห้อง โครงสร้างจุลภาคประกอบด้วย
 • 1 : ferrite
 • 2 : ferrite และcementite
 • 3 : ferrite และ pearlite
 • 4 : pearlite และ cementite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 189 :
 • Ledeburite คือส่วนผสมของ
 • 1 : ferrite และcementite
 • 2 : ferrite และ pearlite
 • 3 : austeniteและ pearlite
 • 4 : pearlite และ cementite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 190 :
 • โครงสร้างที่ไม่ปรากฏในเหล็กหล่อขาว (white cast iron )คือ
 • 1 : pearlite
 • 2 : ledeburite
 • 3 : cementite
 • 4 : graphite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :
 • ปริมาณคาร์บอนใน cementite เท่ากับ
 • 1 : 2.0 %
 • 2 : 4.3%
 • 3 : 6.67%
 • 4 : 0.2%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • ถ้าเหล็กกล้าที่มีคาร์บอน 1.8 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่อุณหภูมิสูงถูกปล่อยให้เย็นตัวลงมาที่ 1000 องศาเซลเซียส โครงสร้างจุลภาคจะประกอบด้วย
 • 1 : pearlite
 • 2 : austenite
 • 3 : austenite และ cementite
 • 4 : austenite และ ferrite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 193 :
 • Cementite คือ
 • 1 : ferrite ผสม เหล็กคาร์ไบด์
 • 2 : ferrite ผสม pearlite
 • 3 : pearlite ผสม เหล็กคาร์ไบด์
 • 4 : เหล็กคาร์ไบด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • Pearlite คือ
 • 1 : ferrite ผสม cementite
 • 2 : cementite
 • 3 : cementite ผสม ledeburite
 • 4 : เหล็กคาร์ไบด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • โครงสร้างจุลภาคของ hypoeutectic white cast iron ประกอบด้วย
 • 1 : ferrite กับ graphite
 • 2 : pearlite กับ graphite
 • 3 : pearlite กับ ledeburite
 • 4 : ledeburite กับ graphite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 196 :
 • Curie temperature เท่ากับ
 • 1 : 523 องศาเซลเซียส
 • 2 : 723 องศาเซลเซียส
 • 3 : 768 องศาเซลเซียส
 • 4 : 910 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 510 : Solidification
ข้อที่ 197 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแข็งตัว
 • 1 : โดยทั่วไปแล้ว การนิวคลีเอชัน (Nucleation) ของของแข็งจากของเหลวเป็นแบบ Heterogeneous nucleation
 • 2 : การแข็งตัว (Solidification) ของน้ำ เริ่มเกิดที่อุณหภูมิ 0°C
 • 3 : การฟอร์มอินเตอร์เฟสระหว่างของแข็งและของเหลวขณะที่ของเหลวเกิดการแข็งตัว ทำให้พลังงานอิสระของระบบเพิ่มสูงขึ้น
 • 4 : ที่ขนาดอันเดอร์คูล (Undercooling) มากเกินไป อัตราการนิวคลีเอชันของของแข็งจากของเหลวลดลง แต่ถ้าขนาดอันเดอร์คูลต่ำไป การนิวคลีเอชันไม่สามารถเกิดขึ้นได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 198 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแข็งตัวของโลหะ
 • 1 : การสะสมของตัวถูกละลายบริเวณอินเตอร์เฟสมากขึ้น ถ้าอัตราการแข็งตัวเพิ่มขึ้น
 • 2 : การแข็งตัวแบบฉับพลัน (Rapid solidification) ทำให้ได้โลหะผสมที่ได้ มีความเข้มข้นใกล้เคียงกันทั้งชิ้น
 • 3 : เดนไดรท์ (Dendrite) ที่พบในการแข็งตัวของโลหะบริสุทธิ์ และโลหะผสมเกิดได้เมื่ออุณหภูมิของของเหลวลดต่ำลงเรื่อยๆ เมื่อห่างจากอินเตอร์เฟสมากขึ้นเท่านั้น
 • 4 : โลหะที่มีสัมประสิทธิ์การแพร่ในสถานะของเหลวสูง จะเกิดการสะสมตัวถูกละลายน้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Segregation ที่เกิดขึ้นในโลหะหล่อ
 • 1 : Homogenization เป็นกระบวนการที่ใช้ลด Micro-segregation
 • 2 : Inverse segregation พบได้ทั้งบริเวณใกล้กับผนังแบบหล่อ และตรงกลางแบบหล่อ
 • 3 : การขับตัวถูกละลายออกมาทางด้านข้างของเดนไดรท์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด Micro-segregation
 • 4 : ปริมาณ Segregation ขึ้นอยู่กับปริมาตรการหดตัว (Shrinkage) และความยาวของเดนไดรต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้าง (Structure) ของโลหะหล่อ
 • 1 : บริเวณ Chill zone อยู่ติดกับผนังแบบหล่อ เกรนบริเวณนี้มีการเรียงตัวแบบ Preferred orientation
 • 2 : Columnar zone เป็นโครงสร้างที่อยู่ระหว่าง Chill zone กับ Equiaxed / Central Zone เป็นเกรนที่ยาวขนานกับทิศทางการถ่ายเทความร้อน
 • 3 : การเย็นตัวอย่างรวดเร็ว (Rapid cooling) มีส่วนเสริมให้บริเวณ Equiaxed / Central Zone กว้างขึ้น
 • 4 : ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด Equiaxed / Central Zone คือ Constitutional supercooling และการแตกเป็นเศษย่อยๆของปลายเดนไดรท์จากกระแสการไหลวนของน้ำโลหะหล่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการลดขนาดของเกรนในโลหะหล่อ
 • 1 : Rapid cooling
 • 2 : Adding inoculants
 • 3 : Zone melting
 • 4 : Oscillation of a mold
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 202 :
 • ขนาดวิกฤติของนิวเคลียส (Critical nucleus size) ในการนิวคลีเอชัน หมายถึง
 • 1 : รัศมีของอนุภาคของแข็งที่เล็กที่สุด ซึ่งสามารถเติบโตต่อไปเป็นนิวเคลียสของการแข็งตัวได้ โดยไม่มีการละลายกลับไปเป็นของเหลวอีก ภายใต้อุณหภูมิอันเดอร์คูลคงที่ค่าหนึ่ง
 • 2 : รัศมีของอนุภาคของแข็งที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถพบได้ในการแข็งตัวภายใต้อุณหภูมิอันเดอร์คูลคงที่ค่าหนึ่ง
 • 3 : รัศมีของอนุภาคของแข็งที่เล็กที่สุด ซึ่งสามารถพบได้ในการแข็งตัวภายใต้อุณหภูมิอันเดอร์คูลคงที่ค่าหนึ่ง
 • 4 : รัศมีของอนุภาคของแข็งที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการแข็งตัวภายใต้อุณหภูมิอันเดอร์คูลคงที่ค่าหนึ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • แท่งโลหะผสม Ag-5 wt.%Cu เกิดการแข็งตัวในทิศทางเดียวตามแนวความยาว และการแข็งตัวเป็นแบบ Nonequilibrium freezing ให้หาความเข้มข้นของ Cu ในของแข็ง เมื่อชิ้นงานแข็งตัวไปได้ 50% สมการที่ใช้ในการคำนวณการแข็งตัวมีชื่อเรียกว่า Scheil equation (ตามที่กำหนดมาให้ด้านล่าง) เมื่อ เป็นความเข้มข้นของ Ag ในของแข็งที่อินเตอร์เฟสเมื่อแท่งชิ้นงานแข็งตัวไปได้ระยะทาง Z , เป็น Equilibrium distribution coefficient, เป
 • 1 : 1.87 wt.%Cu
 • 2 : 2.52 wt.%Cu
 • 3 : 3.22 wt.%Cu
 • 4 : 4.01 wt.%Cu
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 • แท่งโลหะผสม Ag-5 wt.%Cu เกิดการแข็งตัวในทิศทางเดียวตามแนวความยาว และการแข็งตัวเป็นแบบ Nonequilibrium freezing ให้หาว่าชิ้นงานเริ่มฟอร์มเฟสยูเทคติคเมื่อชิ้นงานแข็งตัวไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ สมการที่ใช้ในการคำนวณการแข็งตัวมีชื่อเรียกว่า Scheil equation (ตามที่กำหนดมาให้ด้านล่าง) เมื่อ เป็นความเข้มข้นของ Ag ในของแข็งที่อินเตอร์เฟสเมื่อแท่งชิ้นงานแข็งตัวไปได้ระยะทาง Z , เป็น Equilibrium distribution c
 • 1 : 89.5%
 • 2 : 74.5%
 • 3 : 91.9%
 • 4 : 99.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • แท่งโลหะผสม Ag-5 wt.%Cu เกิดการแข็งตัวในทิศทางเดียวตามแนวความยาว และการแข็งตัวเป็นแบบ Nonequilibrium freezing ให้หาว่าเมื่อชิ้นงานแข็งตัวทั้งชิ้นแล้ว จะมีเฟสยูเทคติคในชิ้นงานกี่เปอร์เซ็นต์ สมการที่ใช้ในการคำนวณการแข็งตัวมีชื่อเรียกว่า Scheil equation (ตามที่กำหนดมาให้ด้านล่าง) เมื่อ เป็นความเข้มข้นของ Ag ในของแข็งที่อินเตอร์เฟสเมื่อแท่งชิ้นงานแข็งตัวไปได้ระยะทาง Z , เป็น Equilibrium distribution
 • 1 : 0.28%
 • 2 : 5.42%
 • 3 : 10.5%
 • 4 : 8.1%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • แท่งโลหะผสม Cu-5 wt.%Ag เกิดการแข็งตัวในทิศทางเดียวตามแนวความยาว และการแข็งตัวเป็นแบบ Nonequilibrium freezing ให้หาความเข้มข้นของ Ag ในของแข็ง เมื่อชิ้นงานแข็งตัวไปได้ 50% สมการที่ใช้ในการคำนวณการแข็งตัวมีชื่อเรียกว่า Scheil equation (ตามที่กำหนดมาให้ด้านล่าง) เมื่อ เป็นความเข้มข้นของ Ag ในของแข็งที่อินเตอร์เฟสเมื่อแท่งชิ้นงานแข็งตัวไปได้ระยะทาง Z , เป็น Equilibrium distribution coefficient, เป
 • 1 : 1.03 wt.%Ag
 • 2 : 0.0103 wt.%Ag
 • 3 : 2.52 wt.%Ag
 • 4 : 0.0252 wt.%Ag
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • แท่งโลหะผสม Cu-5 wt.%Ag เกิดการแข็งตัวในทิศทางเดียวตามแนวความยาว และการแข็งตัวเป็นแบบ Nonequilibrium freezing ให้หาว่าชิ้นงานเริ่มฟอร์มเฟสยูเทคติคเมื่อชิ้นงานแข็งตัวไปได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ สมการที่ใช้ในการคำนวณการแข็งตัวมีชื่อเรียกว่า Scheil equation (ตามที่กำหนดมาให้ด้านล่าง) เมื่อ เป็นความเข้มข้นของ Ag ในของแข็งที่อินเตอร์เฟสเมื่อแท่งชิ้นงานแข็งตัวไปได้ระยะทาง Z , เป็น Equilibrium distributio
 • 1 : 89%
 • 2 : 99%
 • 3 : 78%
 • 4 : 95%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 208 :
 • แท่งโลหะผสม Cu-5 wt.%Ag เกิดการแข็งตัวในทิศทางเดียวตามแนวความยาว และการแข็งตัวเป็นแบบ Nonequilibrium freezing ให้หาว่าเมื่อชิ้นงานแข็งตัวทั้งชิ้นแล้ว จะมีเฟสยูเทคติคในชิ้นงานกี่เปอร์เซ็นต์ สมการที่ใช้ในการคำนวณการแข็งตัวมีชื่อเรียกว่า Scheil equation (ตามที่กำหนดมาให้ด้านล่าง) เมื่อ เป็นความเข้มข้นของ Ag ในของแข็งที่อินเตอร์เฟสเมื่อแท่งชิ้นงานแข็งตัวไปได้ระยะทาง Z , เป็น Equilibrium distribution
 • 1 : 5%
 • 2 : 11%
 • 3 : 1%
 • 4 : 22%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 209 :
 • ทฤษฎี Constitutional Undercooling (หรือ Supercooling) อธิบายเกี่ยวกับอะไร
 • 1 : การแข็งตัวยิ่งยวด (Rapid Solidification) ของโลหะและโลหะผสม
 • 2 : การเกิดโครงสร้างแบบกิ่งไม้ (Dendritic Structure) จากการแข็งตัวของโลหะบริสุทธิ์
 • 3 : การเกิดโครงสร้างแบบกิ่งไม้ (Dendritic Structure) จากการแข็งตัวของโลหะผสม
 • 4 : การเกิดโครงสร้างที่แบ่งเป็นสามโซน (ชิลด์โซน คอลัมนา และ อิควิแอกซ์โซน) ในงานหล่อโลหะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • เมื่อตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมของทองแดงชิ้นหนึ่ง ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ พบว่ามีลักษณะเป็น Cored Structure แสดงว่า
 • 1 : ชิ้นงานหล่อมีส่วนผสมไม่สม่ำเสมอในระดับมหภาค (macro segregation) ตรงใจกลางชิ้นงานมีส่วนผสมไม่เหมือนบริเวณขอบ
 • 2 : ชิ้นงานหล่อมีส่วนผสมไม่สม่ำเสมอในระดับจุลภาค (micro segregation) ตรงใจกลางเกรนมีส่วนผสมต่างจากบริเวณขอบเกรน
 • 3 : เกิด Cored Structure แสดงว่าการเตรียมชิ้นงานไม่ดี โดยเฉพาะการกัดน้ำยาเตรียมผิว (Etching) ไม่สมบูรณ์
 • 4 : ชิ้นงานมีเกรนละเอียด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 211 :
 • การที่วัสดุเช่น โลหะ สามารถคงสภาพเป็นของเหลวอยู่ได้ทั้งที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของมันแล้ว อธิบายได้โดยปรากฏการณ์หรือกระบวนการในข้อใด
 • 1 : การเกิด Homogeneous Nucleation กับ Heterogeneous Nucleation
 • 2 : การที่โลหะนั้นมีสิ่งเจือปนอยู่มาก
 • 3 : การเกิด Crytal Growth
 • 4 : การเกิด Segregation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 212 :
 • ในการควบคุมโครงสร้างจุลภาคของโลหะด้วยกระบวนการแข็งตัว (Solidification) นั้น ไม่สามารถทำสิ่งใดได้
 • 1 : ทำให้โลหะแข็งตัวเป็นโลหะอสัณฐาน (Amouphous Metal) ด้วยกระบวนการแข็งตัวฉับพลัน (Rapid Solidification)
 • 2 : ควบคุมให้เหล็กหล่อสามารถเลือกเกิดโครงสร้างเป็นเหล็กหล่อขาวหรือเหล็กหล่อเทาก็ได้ โดยควบคุมที่อัตราการเย็นตัว
 • 3 : ทำให้เหล็กกล้าแข็งตัวกลายเป็นโครงสร้างมาร์เตนไซต์โดยตรง
 • 4 : ควบคุมให้โลหะที่ได้มีเกรนละเอียดโดยการเติมสารลดขนาดเกรน (Grain Refiners)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • การแข็งตัว (Solidification) ของโลหะผสมแบ่งเป็นสองแบบใหญ่ คือ Skin forming และ Mushy forming
  โลหะผสมที่มีแนวโน้มว่า แข็งตัวแบบ Skin forming ได้แก่
 • 1 : โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ
 • 2 : โลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง
 • 3 : โลหะผสมที่มีช่วงการแข็งตัว (Solidification Range) แคบ
 • 4 : โลหะผสมที่มีช่วงการแข็งตัว (Solidification) กว้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 214 :
 • ขีดความสามารถในการละลายของก๊าซไฮโดรเจนในโลหะอะลูมิเนียมแสดงได้ดังกราฟ
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : ที่อุณหภูมิสูง ก๊าซละลายในโลหะได้มากขึ้น
 • 2 : ก๊าซละลายในโลหะหลอมเหลวได้สูงกว่าโลหะที่เป็นของแข็ง
 • 3 : เมื่อทำการหล่อโลหะชนิดนี้ ขณะแข็งตัวจากของเหลวกลายเป็นของแข็ง จะไม่มีปัญหาโพรงอากาศ
 • 4 : ขณะหลอมโลหะชนิดนี้ ควรกำจัดก๊าซที่ละลายในโลหะหลอมเหลวออกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาขณะโลหะแข็งตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :
 • อุณหภูมิในข้อใดไม่มีความสำคัญต่อกระบวนการแข็งตัว (Solidification) ของโลหะผสม
 • 1 : อุณหภูมิยูเทกติก
 • 2 : อุณหภูมิยูเทกตอยด์
 • 3 : อุณหภูมิโซลิดัส
 • 4 : อุณหภูมิลิควิดัส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 216 :
 • จากรูปเป็นผลการทดลอง หลอมโลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิลให้เป็นของเหลว แล้วฉีดพ่นเป็นละออง (หยดของเหลวเล็ก ๆ) วัดอุณหภูมิของหยดของเหลวเหล่านั้นด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแสงอินฟราเรด
  ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิที่หยดของเหลวเริ่มแข็งตัวนั้น ต่ำกว่าอุณหภูมิโซลิดัส (Solidus temperature) มากในทุกส่วนผสม
  ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องจากการทดลองนี้
 • 1 : อุณหภูมิเริ่มแข็งตัวที่วัดได้ คือ อุณหภูมิที่เกิด Homogeneous Nucleation
 • 2 : อุณหภูมิเริ่มแข็งตัวที่วัดได้ คือ อุณหภูมิที่เกิด Heterogeneous Nucleation
 • 3 : อุณหภูมิเริ่มแข็งตัวของหยดของเหลวเล็ก ๆ ต่ำกว่าอุณหภูมิโซลิดัส เพราะในหยดของเหลวเล็ก ๆ ต้องคิดผลของแรงตึงผิวด้วย ทำให้อุณหภูมิโซลิดัสต่ำลง
 • 4 : อุณหภูมิเริ่มแข็งตัวที่วัดได้ ผิดพลาดเนื่องจากเกิดออกไซด์ที่ผิวหยดของเหลว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • การเติมสารลดขนาดเกรนลงไปในโลหะหลอมเหลวก่อนหรือขณะเทเข้าแบบหล่อ ทำให้โลหะหล่อที่ได้มีเกรนละเอียดนั้น อาศัยหลักการใด
 • 1 : การเกิด Homogeneous Nucleation
 • 2 : การเกิด Heterogeneous Nucleation บนผนังแบบหล่อ
 • 3 : การเกิด Heterogeneous Nucleation โดยอาศัยนิวเคลียสเทียม
 • 4 : การลดอุณหภูมิที่จะเกิดนิวเคลียสของแข็งให้ต่ำลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • เมื่อโลหะอะลูมิเนียมแข็งตัว (เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง)
 • 1 : ปริมาตรจะเพิ่มขึ้น
 • 2 : เกิดการหดตัว
 • 3 : ก๊าซสามารถละลายเข้าไปในเนื้อโลหะได้ดีขึ้น
 • 4 : น้ำหนักจะเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 219 :
 • ปรากฏการณ์ใดไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากกระบวนการแข็งตัว (Solidification) ของโลหะผสมโดยทั่วไปที่ใช้งานทางวิศวกรรม
 • 1 : การเกิด Macro segregation
 • 2 : การเกิด Micro segregation
 • 3 : เกิดโพรงจากการหดตัวขณะเปลี่ยนสถานะ
 • 4 : เกิดโครงสร้างมาร์เตนไซต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 220 :
 • การเกิด Micro Segregation ขึ้นในโครงสร้างของโลหะที่ผ่านการหล่อ เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ใด
 • 1 : การแพร่ของอะตอมตัวถูกละลายช้าเกินไป
 • 2 : การแพร่ของอะตอมตัวถูกละลายเร็วเกินไป
 • 3 : อุณหภูมิน้ำโลหะสูงเกินไป
 • 4 : อุณหภูมิน้ำโลหะต่ำเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • การเกิดโครงสร้าง Dendrite ในโลหะผสมอธิบายด้วยทฤษฎีบทใด
 • 1 : การเกิดนิวเคลียสแบบโฮโมจีเนียส
 • 2 : การเกิดนิวเคลียสแบบเฮเทอโรจีเนียส
 • 3 : การเกิด Constitutional Supercooling (หรือ Undercooling)
 • 4 : การแปลงเฟสแบบไม่อาศัยการแพร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 222 :
 • การเกิดโครงสร้างของเกรนโลหะในโซนใดของงานหล่อ ที่อาศัยกลไกของการโตของผลึก (Growth) เป็นหลัก โดยไม่อาศัยการเกิดนิวเคลียส (Nucleation)
 • 1 : Chill Zone
 • 2 : Columnar Zone
 • 3 : Equi-axed Zone
 • 4 : Core Zone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตำหนิหรือข้อบกพร่องในโลหะอันเนื่องจากกระบวนการแข็งตัว (Solidification)
 • 1 : ฟองก๊าซ
 • 2 : โพรงหดตัว
 • 3 : ความไม่สม่ำเสมอของส่วนผสม (Segregation)
 • 4 : สนิมที่ผิว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • ระหว่างการแข็งตัวของน้ำโลหะกลายเป็นของแข็ง ผลึกโลหะในบริเวณที่เป็น Columnar Grain จะมีทิศทางการโตของผลึกเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับทิศการถ่ายเทความร้อนออกจากงานหล่อเข้าสู่ผนังแบบหล่อ
 • 1 : ทิศเดียวกัน
 • 2 : ทิศตั้งฉากกัน
 • 3 : ทิศสวนทางกัน (ขนานแต่ทิศตรงข้าม)
 • 4 : ไม่สัมพันธ์กัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 225 :
 • การศึกษาเรื่อง Solidification of Metals ทำให้มีความเข้าใจถึงเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นเรื่องใด
 • 1 : การที่โลหะในอุตสาหกรรมมีโครงสร้างแบบ Polycrystalline
 • 2 : วิธีการผลิตชิ้นงานโลหะให้มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Crystal
 • 3 : สาเหตุของการเกิดตำหนิต่าง ๆ ในโลหะหล่อ
 • 4 : ปัจจัยที่ควบคุมความแข็งของโลหะหล่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 226 :
 • ในการแข็งตัวของน้ำโลหะ
  ก. การเกิด Homogeneous Nucleation นั้นจะเกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่าการเกิด Heterogeneous Necleation
  ข. การที่เกิดนิวเคลียสของแข็งบนผนังแบบหล่อหรือผนังภาชนะ เป็นการเกิดนิวเคลียสแบบ Heterogeneous
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 227 :
 • ข้อใดเป็น Macro Segregation
  ก. Coring
  ข. Inverse Segregation
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 228 :
 • ข้อใดเป็น Micro Segregation
  ก. Coring
  ข. Inverse Segregation
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • Constitutional Supercooling เป็นกลไกของการเกิดปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้
 • 1 : การเกิดโครงสร้างแบบ Dendrite ในโลหะบริสุทธิ์
 • 2 : การเกิดโครงสร้างแบบ Dendrite ในโลหะผสม
 • 3 : การเกิด Homogeneous Necleation
 • 4 : การแข็งตัวเร็วยิ่งยวด (Rapid Solidification)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการโต (Growth) ของผลึกของแข็งระหว่างกระบวนการแข็งตัว (Solidification)
  ก. ระนาบที่มีการเรียงตัวอะตอมแบบอัดแน่น (Close-packed Plane) จะมีอัตราการโตช้ากว่าระนาบที่มีการเรียงตัวหลวม ๆ ข. เมื่อผลึกของแข็งโตไปได้ระยะหนึ่ง ผิวของผลึกจะเป็นระนาบอัดแน่น (Close-packed Planes) เป็นส่วนใหญ่
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :
 • ปรากฏการณ์ใดไม่เกิดระหว่างกระบวนการแข็งตัวของโลหะ
 • 1 : การแพร่ของอะตอมธาตุผสม
 • 2 : การเกิดนิวเคลียสใหม่
 • 3 : การถ่ายเทความร้อน
 • 4 : การแปรรูปถาวร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :
 • ข้อใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิด Coring ในทองแดงผสมหล่อ
 • 1 : microsegregation
 • 2 : dendritic structure
 • 3 : solidification shrinkage
 • 4 : solute diffusion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :
 • ข้อใดเรียงลำดับการแข็งตัวของโลหะได้ถูกต้อง
 • 1 : nucleus --> dendrite --> grain
 • 2 : dendrite --> nucleus --> grain
 • 3 : grain --> nucleus --> dendrite
 • 4 : nucleus --> grain --> dendrite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 234 :
 • นิวเคลียสที่เกิดโดยใช้พื้นผิววัตถุอื่นเกิด คือ กลไกการเกิดนิวเคลียสแบบใด
 • 1 : Heterogeneous
 • 2 : Homogeneous
 • 3 : Embryo
 • 4 : Nuclei
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 235 :
 • วิธีเพิ่มความแข็งแรงให้กับอลูมิเนียมหล่อ โดยการเติมธาตุบางชนิดเพื่อให้เกิดนิวเคลียสเทียม เป็นวิธีที่ใช้กลไกเกิดนิวเคลียสแบบใด
 • 1 : Heterogeneous
 • 2 : Nuclei
 • 3 : Embryo
 • 4 : Homogeneous
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 511 : Diffusion
ข้อที่ 236 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์การแพร่ (D)
 • 1 : D surface > D grain boundary > D lattice
 • 2 : D surface > D lattice > D grain boundary
 • 3 : D grain boundary > D surface > D lattice
 • 4 : D grain boundary > D lattice > D surface
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 237 :
 • ข้อใดไม่ใช่อะตอมแบบแทรก (Interstitial atoms) ในเหล็ก
 • 1 : C
 • 2 : N
 • 3 : H
 • 4 : Cr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • ตัวแปรข้อใดมีอิทธิพลต่อสัมประสิทธิ์การแพร่ (Diffusion coefficient) มากที่สุด
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : ความดัน
 • 3 : ความเข้มข้นของตัวถูกละลาย (Concentration of solute atoms)
 • 4 : เวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :
 • การแพร่ในข้อใดที่ไม่ต้องอาศัยการแพร่ของของวาเคนซี (Vacancy diffusion)
 • 1 : การแพร่แบบแทรก (Interstitial diffusion)
 • 2 : การแพร่แบบแทนที่ (Substitutional diffusion)
 • 3 : การแพร่ภายในตัวเอง (Self diffusion)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :
 • ทองเหลืองเป็นโลหะผสมของ Cu-Zn ถูกนำมาพันด้วยลวดโมลิบดินัม และวางไว้ตรงกลางแท่งทองแดงบริสุทธิ์ ก่อนนำไปอบในเตา เมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง ให้พิจารณาว่าความกว้างของทองเหลือง (W) ซึ่งดูได้จากตำแหน่งของลวดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด กำหนดให้ D ของ Zn > D ของ Cu
 • 1 : W ลดลง
 • 2 : W กว้างขึ้น
 • 3 : W คงที่
 • 4 : W กว้างขึ้นในช่วงแรก และลดลงในเวลาต่อมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • ข้อใดเป็นการแพร่ของสังกะสีในเมตริกซ์ของทองแดง
 • 1 : การแพร่แบบแทรก (Interstitial diffusion)
 • 2 : การแพร่แบบแทนที่ (Substitutional diffusion)
 • 3 : การแพร่ภายในตัวเอง (Self diffusion)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 242 :
 • แผ่นเหล็กบริสุทธิ์ถูกประกบด้วยแกรไฟต์ดังรูปด้านล่าง แล้วนำมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 800°C เป็นระยะเวลาหนึ่ง จากรูปให้พิจารณาว่าข้อใดเป็น Phase 1
 • 1 : Austenite
 • 2 : Ferrite
 • 3 : Cementite
 • 4 : Pearlite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :
 • แผ่นเหล็กบริสุทธิ์ถูกประกบด้วยแกรไฟต์ดังรูปด้านล่าง แล้วนำมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 740°C เป็นระยะเวลาหนึ่ง จากรูปให้พิจารณาว่าข้อใดเป็น Phase 2
 • 1 : Austenite
 • 2 : Ferrite
 • 3 : Cementite
 • 4 : Pearlite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : สัมประสิทธิ์การแพร่ (Diffusion coefficient) แบบแทรกสูงกว่าสัมประสิทธิ์การแพร่แบบแทนที่
 • 2 : สัมประสิทธิ์การแพร่ (Diffusion coefficient) แบบแทรกมีขนาดลดลง เมื่อความเข้มข้นของอะตอมแบบแทรกเพิ่มขึ้น
 • 3 : สัมประสิทธิ์การแพร่ (Diffusion coefficient) แบบแทรกของอะตอมแทรกที่มีขนาดใหญ่ จะต่ำกว่าของอะตอมแบบแทรกที่มีขนาดเล็กกว่า
 • 4 : สัมประสิทธิ์การแพร่(Diffusion coefficient) บริเวณขอบเกรนต่ำกว่าสัมประสิทธิ์การแพร่ภายในแลททิซ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 245 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่
 • 1 : ความแตกต่างของความเข้มข้น (Concentration gradient) ในของแข็งเป็นแรงผลักดัน (Driving force) ที่ทำให้เกิดการแพร่
 • 2 : การเพิ่มอุณหภูมิทำให้ความเร็วของการแพร่สูงขึ้น
 • 3 : โดยทั่วไปแล้ว การแพร่ภายในโลหะ FCC จะช้ากว่าในโลหะ BCC
 • 4 : การแพร่แบบแทรก (Interstitial diffusion) เป็นกลไกการแพร่เพียงชนิดเดียวที่เกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 246 :
 • ข้อใดแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การแพร่ (Diffusion coefficient, D) กับอุณหภูมิ (T)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :
 • ข้อใดเป็นเฟสที่พบในชิ้นงานโลหะผสม Cu-Zn เมื่อนำมาอบที่อุณหภูมิ 300°C
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดเป็นเฟสที่พบในชิ้นงานโลหะผสม Cu-Zn เมื่อนำมาอบที่อุณหภูมิ 500°C
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :

 • 1 : 1.57
 • 2 : 2.48
 • 3 : 6.15
 • 4 : 7.88
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :

 • 1 : 15 นาที
 • 2 : 127 นาที
 • 3 : 228 นาที
 • 4 : 315 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :
 • Kirkendall Effect เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอะไร
 • 1 : การเกิดจุดครากในโลหะ
 • 2 : การแพร่ที่เกิดขึ้นระหว่าง Diffusion Couple
 • 3 : วิธีการวัดสัมประสิทธิ์การแพร่
 • 4 : การเปราะเนื่องจาก Dynamic Strain Aging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 252 :
 • ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการแพร่
 • 1 : ในโลหะบริสุทธิ์ ก็เกิดการแพร่ได้ เรียกว่า Self-Diffusion
 • 2 : เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การแพร่จะเกิดได้เร็วขึ้น
 • 3 : การแพร่ของอะตอมตัวถูกละลายชนิดแทรก เกิดได้เร็วกว่าของอะตอมตัวถูกละลายชนิดแทนที่
 • 4 : กฎที่อธิบายอัตราเร็วในการแพร่ คือ กฎของ Fourier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • สมการในข้อใดที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การแพร่กับอุณหภูมิ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :
 • สำหรับเหล็กกล้าผสมแผ่นหนึ่ง หากทราบว่าการทำคาร์บูไรซิงเป็นเวลา 10 ชั่วโมง จะทำให้ความเข้มข้นของคาร์บอนที่ระดับความลึกจากผิว 2.5 mm มีค่าเป็น 0.45wt%C หากต้องการให้ได้ความเข้มข้นของคาร์บอนเท่ากับ 0.45wt%C ลึกลงไปถึงที่ระดับ 5 mm จะต้องใช้เวลาในการทำคาร์บูไรซิงนานเท่าใด โดยที่เงื่อนไขในการทำคาร์บูไรซิงเหมือนเดิมทุกประการ
 • 1 : 20 ชั่วโมง
 • 2 : 40 ชั่วโมง
 • 3 : 100 ชั่วโมง
 • 4 : ไม่สามารถคำนวณได้ เพราะไม่ทราบสัมประสิทธิ์การแพร่ของคาร์บอนในเหล็กดังกล่าว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :
 • กระบวนการใดที่ไม่ได้อาศัยการแพร่เป็นกลไกหลัก
 • 1 : การอบอ่อนเพื่อทำให้ส่วนผสมสม่ำเสมอ (Homogenizing Annealing) สำหรับงานหล่อ
 • 2 : การทำคาร์บูไรซิง (Carburizing)
 • 3 : การกรองก๊าซไฮโดรเจนให้บริสุทธิ์โดยใช้แผ่นโลหะเช่น แพลเลเดียม เป็นตัวกรอง
 • 4 : การชุบแข็งเหล็กกล้าโดยทำให้เป็นมาร์เตนไซต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :
 • ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการแพร่ของอะตอมธาตุผสมในเนื้อของโลหะหลัก
 • 1 : โดยทั่วไป การแพร่จะเกิดในทิศทางที่ทำให้ส่วนผสมสม่ำเสมอมากขึ้น
 • 2 : โดยทั่วไป การแพร่มีทิศทางเดียวกับทิศของ Concentration Gradient
 • 3 : อะตอมธาตุผสมชนิดแทรก (Interstitial Atom) มีความเร็วในการแพร่สูงกว่าอะตอมธาตุผสมชนิดแทนที่ (Substitutional Atom)
 • 4 : การแพร่ของอะตอมธาตุผสมชนิดแทรก ต้องอาศัยการมีอยู่ของช่องว่าง (Vacancies) ในโครงสร้างผลึก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 257 :
 • คู่การแพร่ใดที่น่าจะมีอัตราเร็วของการแพร่สูงที่สุด (ภายใต้อุณหภูมิเดียวกัน)
  โลหะที่เขียนชื่อแรก เป็น อะตอมที่เกิดการแพร่
  ส่วนโลหะที่เขียนชื่อหลัง คือ โลหะหลัก (เมตริกซ์)
 • 1 : นิกเกิล ใน ทองแดง
 • 2 : ทองแดง ใน นิกเกิล
 • 3 : คาร์บอน ใน เหล็ก
 • 4 : เหล็ก ใน คาร์บอน (แกรไฟต์)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • เมื่อแท่งทองแดงและนิกเกิลที่ขัดปลายจนเรียบ มาเชื่อมต่อกันในสถานะของแข็ง แล้วอบทิ้งไว้ที่อุณหภูมิสูง พบว่า บริเวณรอยต่อจะเกิดชั้นของโลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิลขึ้น ปรากฏการณ์นี้อธิบายได้อย่างไร
 • 1 : เกิดการแพร่ของอะตอมธาตุทั้งสองชนิดเข้าหากัน
 • 2 : เกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการเชื่อมประสาน
 • 3 : เกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการกัดกร่อน
 • 4 : เกิดการแปลงเฟส (Phase Transformation) ที่อุณหภูมิสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 259 :
 • จากกฎการแพร่ของฟิก ดังแสดงในรูปประกอบ
  ค่า Jx ทางซ้ายมือของสมการ น่าจะเป็นปริมาณอะไร
 • 1 : Mass Flux Density ของอะตอมที่เกิดการแพร่
 • 2 : Heat Flux ของการแพร่
 • 3 : ความเข้มข้นของธาตุผสมที่เกิดการแพร่
 • 4 : สัมประสิทธิ์การแพร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • ค่า D ในสมการการแพร่ของฟิก ที่แสดงในรูป คือปริมาณอะไร
 • 1 : สัมประสิทธิ์การแพร่ (Diffusion Coefficient)
 • 2 : สัมประสิทธิ์การส่งถ่ายมวล (Mass Transfer Coefficient)
 • 3 : ความเข้มข้น (Concentration)
 • 4 : สัมประสิทธิ์เชิงอุณหภูมิ (Thermal Coefficient)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 261 :
 • ในการทำคาร์บูไรซิงเพื่อเพิ่มคาร์บอนที่ผิวของชิ้นงานเหล็ก ความลึกผิวแข็งที่ได้ แปรผันตามเวลาอย่างไร
 • 1 : แปรผันตรงตามเวลา
 • 2 : แปรผันตรงตามเวลายกกำลังสอง
 • 3 : แปรผันตรงตามรากที่สองของเวลา
 • 4 : แปรผันตรงตามเวลายกกำลังสี่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 262 :
 • สัมประสิทธิ์การแพร่(diffusion coefficient) ของโลหะที่อยู่ในสารละลายของแข็ง(solid solution)
 • 1 : เป็นฟังชันของส่วนผสมเท่านั้น
 • 2 : เป็นฟังชันของอุณหภูมิเท่านั้น
 • 3 : เป็นฟังชันของทั้งส่วนผสมและอุณหภูมิ
 • 4 : ไม่เป็นฟังชันของส่วนผสมและอุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 263 :
 • Fick’s law เป็นกฎพื้นฐานในเรื่อง
 • 1 : solidification
 • 2 : X-ray diffraction
 • 3 : diffusion
 • 4 : heat convection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 264 :
 • ตำหนิชนิดใดเกี่ยวข้องกับการแพร่ของอะตอมธาตุผสมชนิดแทนที่ (Substitutional Solute Atoms) มากที่สุด
 • 1 : ช่องว่างในโครงสร้างผลึก (Vacancy)
 • 2 : Edge Dislocation
 • 3 : Screw Dislocation
 • 4 : ขอบเกรน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :
 • การทำ Carburizing อาศัยปรากฏการณ์ใด
 • 1 : การแปรรูปถาวร
 • 2 : การแปลงเฟส
 • 3 : การแพร่
 • 4 : การเกิดคาร์บอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 266 :
 • กรรมวิธีใดที่ต้องอาศัยการแพร่
  ก. Carburizing
  ข. Homogenization
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 267 :
 • การแพร่ในข้อใดไม่ต้องอาศัย Vacancies ในผลึกของแข็ง ก็สามารถเกิดการแพร่นั้นได้
 • 1 : การแพร่ที่อุณหภูมิสูง
 • 2 : การแพร่ที่อุณหภูมิต่ำ
 • 3 : การแพร่ของ Interstitial Solute Atoms
 • 4 : การแพร่ของอะตอมของธาตุนั้นเอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 268 :
 • ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ (Diffusion)
 • 1 : Matano Method
 • 2 :
 • 3 : Kirkendall Effect
 • 4 : Hall-Petch Equation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการแพร่
 • 1 :
 • 2 : Hall-Petch Equation
 • 3 : Bauschinger Effect
 • 4 : Bragg Law
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • กระบวนการใดที่อาศัยการแพร่เป็นกลไกสำคัญ
  ก. Nitriding
  ข. การแปลงเฟสเป็นมาร์เตนไซต์
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 271 :
 • ปรากฏการณ์ใดที่อธิบายเป็นสมการพื้นฐานได้จาก
 • 1 : การแพร่
 • 2 : การเคลื่อนที่ของดิสโลเคชัน
 • 3 : การเกิด Work Hardening
 • 4 : ผลของขนาดเกรนเฉลี่ยต่อความแข็งของโลหะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 272 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญน้อยที่สุดของการแพร่ของอะตอมในสภาวะของแข็ง
 • 1 : ความร้อน
 • 2 : แรงกระทำ
 • 3 : เวลาในการแพร่
 • 4 : ความเข้มข้นของอะตอม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 • Concentration gradient หมายถึง อะไร
 • 1 : สัมประสิทธิการแพร่
 • 2 : ความเข้มข้นการแพร่
 • 3 : การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • 4 : การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นตามระยะทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 512 : Principles of solid-state phase transformation
ข้อที่ 274 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟส
 • 1 : การเปลี่ยนเฟสเกิดที่อุณหภูมิ และความดันค่าหนึ่ง
 • 2 : การเปลี่ยนเฟสอาจผ่าน Intermediate metastable state ก่อนเปลี่ยนเป็น Stable equilibrium state
 • 3 : การเปลี่ยนเฟสเกิดขึ้นได้เอง (Spontaneous) โดยไม่มีการดูด (Absorption) หรือคาย (Evolution) ความร้อน
 • 4 : การเปลี่ยนเฟสเกิดขึ้นโดยมีการดูด (Absorption) หรือคาย (Evolution) ความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 275 :
 • ข้อใดเป็น Hypoeutectoid steel
 • 1 : มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.77 wt.%
 • 2 : ไม่สามารถทำให้แข็งด้วยกระบวนการทางความร้อนได้
 • 3 : ฟอร์ม Proeutectoid cementite ระหว่างอุณหภูมิ A3 กับ A1
 • 4 : ฟอร์ม Proeutectoid ferrite ระหว่างอุณหภูมิ A3 กับ A1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Martensitic transformation
 • 1 : มีการพรีซิพิเทชัน (Precipitation) ของ Metastable phase
 • 2 : เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • 3 : ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของเฟส
 • 4 : ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของเฟส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 277 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Martensite
 • 1 : Martesite เป็นเฟสที่แข็งแต่เปราะ
 • 2 : ไม่มีการแสดงเฟส Martensite บน Phase diagram ของระบบ Fe-Fe3C
 • 3 : การกำจัดเฟส Martensite ทำได้โดยเพิ่มอุณหภูมิของชิ้นงานให้อยู่ในช่วง Austenite region
 • 4 : Martensite transformation อาศัยการแพร่ของคาร์บอนไปสู่บริเวณขอบเกรน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • TTT diagram หาได้จากวิธีการต่างๆ หลายวิธี ยกเว้นวิธีใด
 • 1 : Jominy end-quench test
 • 2 : Dilatometry
 • 3 : Metallography
 • 4 : Hardness measurements
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับ TTT diagram
 • 1 : Each TTT diagram is suitable for a single composition of steel only
 • 2 : TTT diagrams provide us with an accurate means to produce certain microstructures in steels over the entire range of possible carbon and alloy contents
 • 3 : TTT diagrams are suitable for equilibrium cooling condtions
 • 4 : TTT diagrams are absolutely identical to CCT diagrams in every respect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 280 :
 • Bainite มีความแตกต่างจาก Pearite ดังนี้
 • 1 : Bainite ไม่ประกอบด้วยเฟส Ferrite และ Cementite
 • 2 : Bainite จะเสถียรภาพที่อุณหภูมิสูงกว่า 800°C เท่านั้น
 • 3 : Bainite ประกอบด้วยเฟส Austenite และ Ferrite ที่อุณหภูมิห้อง
 • 4 : Bainite ประกอบด้วย Non-lamellar, lath-shaped Ferrite และ Cementite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :
 • Nucleation ของ Second phase พบได้ที่ตำแหน่งใดน้อยที่สุด
 • 1 : Homogeneous sites
 • 2 : Dislocations
 • 3 : Grain boundaries
 • 4 : Vacancies
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Nucleation rate
 • 1 : Nucleation rate ในช่วงต้นของ Nucleation จะต่ำ และสูงขึ้นในเวลาถัดมา ก่อนจะลดลงอีกครั้งในช่วงท้ายของ Nucleation
 • 2 : Nucleation rate เพิ่มขึ้นเมื่อขนาด Undercooling มากขึ้น เนื่องจากแรงผลักดันของการเปลี่ยนเฟสเพิ่มสูงขึ้น
 • 3 : ณ ขนาด Undercooling ที่เหมาะสมค่าเดียวกัน Homogeneous nucleation rate ต่ำกว่า Heterogeneous nucleation rate
 • 4 : ที่ขนาด Undercooling มากไป ทำให้ Nucleation rate ลดลง เนื่องจาก Atomic mobility ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 283 :
 • ข้อใดเป็นโครงสร้างของ Eutectoid steel ที่ถูกนำมาออสเทนไนต์ ณ อุณหภูมิ 750°C ก่อนชุบเย็นลงมาที่อุณหภูมิห้องภายในเวลาที่น้อยกว่า 1 วินาที (ตามเส้น a ใน TTT diagram ของ Eutectoid steel ดังแสดงด้านล่าง)
 • 1 : Martensite
 • 2 : Bainite
 • 3 : Austenite + Martensite
 • 4 : Bainite + Martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • ข้อใดเป็นโครงสร้างของ Eutectoid steel ที่ถูกนำมาออสเทนไนต์ ณ อุณหภูมิ 750°C ก่อนชุบเย็นลงมาที่อุณหภูมิ 160°C ภายในเวลาที่น้อยกว่า 1 วินาที และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลานาน (ตามเส้น b ใน TTT diagram ของ Eutectoid steel ดังแสดงด้านล่าง)
 • 1 : Austenite + Martensite
 • 2 : Bainite + Martensite
 • 3 : Martensite
 • 4 : Pearlite + Martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :
 • ข้อใดเป็นโครงสร้างของ Eutectoid steel ที่ถูกนำมาออสเทนไนต์ ณ อุณหภูมิ 750°C ก่อนชุบเย็นลงมาที่อุณหภูมิ 650°C ภายในเวลาที่น้อยกว่า 1 วินาที และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 1 วัน ก่อนทำให้เย็นตัวลงมาที่อุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว (ตามเส้น c ใน TTT diagram ของ Eutectoid steel ดังแสดงด้านล่าง)
 • 1 : Pearlite
 • 2 : Bainite + Pearlite
 • 3 : Bainite + Pearlite + Martensite
 • 4 : Pearlite + Martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 :
 • ข้อใดเป็นโครงสร้างของ Eutectoid steel ที่ถูกนำมาออสเทนไนต์ ณ อุณหภูมิ 750°C ก่อนชุบเย็นลงมาที่อุณหภูมิ 550°C ภายในเวลาที่น้อยกว่า 1 วินาที และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 1 วัน ก่อนทำให้เย็นตัวลงมาที่อุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว (ตามเส้น d ใน TTT diagram ของ Eutectoid steel ดังแสดงด้านล่าง)
 • 1 : Pearlite + Bainite
 • 2 : Bainite + Martensite
 • 3 : Bainite + Pearlite + Martensite
 • 4 : Pearlite + Martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • รูปด้านล่างเป็น TTT diagram ของเหล็กกล้า 1080 ข้อใดเป็นโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้านี้ เมื่อถูกชุบเย็นจากอุณหภูมิออสเทนไนต์อย่างรวดเร็วลงมาที่ 900°F และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 3 วินาที ก่อนชุบเย็นในน้ำลงมาที่อุณหภูมิห้อง
 • 1 : Fine Pearlite + Upper Bainite
 • 2 : Upper Bainite
 • 3 : Pearlite + Martensite
 • 4 : Upper Bainite + Martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • รูปด้านล่างเป็น TTT diagram ของเหล็กกล้า 1080 ข้อใดเป็นโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้านี้ เมื่อถูกชุบเย็นจากอุณหภูมิออสเทนไนต์อย่างรวดเร็วลงมาที่ 1200°F และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 10 วินาที ก่อนชุบเย็นในน้ำลงมาที่อุณหภูมิห้อง
 • 1 : Fine Pearlite + Martensite
 • 2 : Upper Bainite
 • 3 : Coarse Pearlite + Martensite
 • 4 : Upper Bainite + Martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • รูปด้านล่างเป็น TTT diagram ของเหล็กกล้า 1080 ข้อใดเป็นโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้านี้ เมื่อถูกชุบเย็นจากอุณหภูมิออสเทนไนต์อย่างรวดเร็วลงมาที่ 500°F และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 104 วินาที ก่อนชุบเย็นในน้ำลงมาที่อุณหภูมิห้อง
 • 1 : Upper Bainite + Martensite
 • 2 : Lower Bainite
 • 3 : Lower Bainite + Martensite
 • 4 : Upper Bainite + Martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Precipitate-free zone (PFZ)
 • 1 : PFZ เกิดขึ้นบริเวณขอบเกรน เพราะบริเวณดังกล่าวเป็น Sink ของวาเคนซีที่เกินมา (Excess vacancies) จากปริมาณวาเคนซีที่สภาวะสมดุล
 • 2 : บริเวณ PFZ จะพบพรีซิพิเทต (Precipitates) น้อยมาก เนื่องจากวาเคนซีซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ Heterogeneous nucleation มีจำนวนน้อย
 • 3 : บริเวณ PFZ จะพบพรีซิพิเทต (Precipitates) น้อยมาก เนื่องจากตัวถูกละลาย (Solute) บริเวณใกล้เคียงกับขอบเกรนถูกดึงไปใช้ในการฟอร์มพรีซิพิเทต (Precipitates) บนขอบเกรนขณะ Solution treated ชิ้นงาน
 • 4 : อัตราการเย็นตัว (Cooling rate) ของการชุบเย็นไม่มีผลต่อความกว้างของบริเวณ PFZ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดเป็น Hypereutectoid steel
 • 1 : มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.77 wt.%
 • 2 : ไม่สามารถทำให้แข็งด้วยกระบวนการทางความร้อนได้
 • 3 : ฟอร์ม Proeutectoid cementite ระหว่างอุณหภูมิ A3 กับ A1
 • 4 : ฟอร์ม Proeutectoid ferrite ระหว่างอุณหภูมิ A3 กับ A1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 292 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : วาเคนซี (Vacancies) มีส่วนอย่างมากต่อการฟอร์ม GP zones ในขั้นตอนของการพรีซิพิเทต
 • 2 : ในโลหะผสมที่ต้องการ Precipitation hardening จำเป็นอย่างยิ่งที่พรีซิพิเทตที่มีความเสถียรภาพต้องฟอร์มตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการพรีซิพิเทชัน
 • 3 : อินเตอร์เฟสระหว่าง GP zone กับเมตริกซ์เป็นแบบ Coherent
 • 4 : Artificial aging คือ การบ่มแข็งที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :
 • เมื่อพิจารณาในเชิงอุณหพลศาสตร์ ข้อใดเป็นแรงผลักดัน (Driving force) ในการเปลี่ยนเฟส (Phase transformation)
 • 1 : Dislocations
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 295 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพรีซิพิเทชัน (Precipitation) ในโลหะผสม Al-Cu
 • 1 :
 • 2 : การฟอร์ม GP zones ในช่วงต้นของ Precipitation เป็นการลดพลังงานอินเตอร์เฟสระหว่างเมตริกซ์กับ Precipitates ส่งผลให้พลังงานกีดขวางในการนิวคลีเอชันลดต่ำลง
 • 3 : การฟอร์ม GP zones เกิดขึ้นที่ทุกอุณหภูมิของการบ่มแข็ง (Ageing temperature)
 • 4 : Precipitation ในโลหะผสม Al-Cu เป็นกระบวนการที่อาศัยการแพร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดเป็นเฟสที่อ่อนที่สุดในเหล็กกล้าคาร์บอน
 • 1 : ferrite
 • 2 : austenite
 • 3 : cementite
 • 4 : pearlite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 297 :
 • ตัวอย่างเหล็กกล้าคาร์บอนในสภาพหล่อมีความต้านแรงดึง ( tensile strength ) 470 N/mm2 และมี % การยืดตัว(% elongation) เท่ากับ 18 เมื่อนำไปผ่านการอบอ่อน( annealing ) แล้วปรากฏว่าความต้านแรงดึงเพิ่มขึ้นเป็น 476 N/mm2 ดังนั้น % การยืดตัวจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • 1 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 2 : ลดลง
 • 3 : เพิ่มขึ้น
 • 4 : ไม่แน่นอนขึ้นกับอุณหภูมิที่ใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 298 :
 • การทำ normalising เหล็กกล้าไฮโปยูเทกตอยด์ต่างจากการทำ full annealing เหล็กกล้าดังกล่าวที่
 • 1 : อุณหภูมิที่ใช้ในการอบ
 • 2 : บรรยากาศภายในเตา
 • 3 : อัตราการเย็นตัว
 • 4 : ชนิดของเตาที่ใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :
 • กระบวนการใดต่อไปนี้ทำให้ความแข็งของเหล็กกล้าเพิ่มขึ้น
 • 1 : annealing
 • 2 : spheroidizing
 • 3 : tempering หลังการทำquenching
 • 4 : martempering
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 300 :
 • ในการเปลี่ยนแปลงของออสเทไนต์ (austenitic transformation) ในเหล็กกล้า อัตราการเย็นตัววิกฤต (critical cooling rate) ขึ้นอยู่กับ
 • 1 : ปริมาณคาร์บอนในเหล็กกล้า
 • 2 : ขนาดเกรนของออสเทไนต์
 • 3 : ทั้งปริมาณคาร์บอนในเหล็กกล้าและขนาดเกรนของออสเทไนต์
 • 4 : อุณหภูมิที่เริ่มเย็นตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 301 :
 • ข้อใดมิใช่กระบวนการ heat treatment
 • 1 : stress-relief annealing
 • 2 : tempering
 • 3 : casting
 • 4 : normalizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • Natural ageing เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ
 • 1 : ต่ำ
 • 2 : สูง
 • 3 : ห้อง
 • 4 : ประมาณ 200 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 303 :
 • กระบวนการ carburising โดยทั่วไปใช้เวลา
 • 1 : ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
 • 2 : หนึ่งชั่วโมง
 • 3 : สองชั่วโมง
 • 4 : มากกว่าแปดหรือเก้าชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 304 :
 • กระบวนการที่ทำให้ผิวของเหล็กกล้ามีทั้งคาร์บอนและไนโตรเจนอิ่มตัวในบรรยากาศของก๊าซเรียกว่า
 • 1 : cyaniding
 • 2 : carbonitriding
 • 3 : nitriding
 • 4 : carburising
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 305 :
 • ในการทำ carburising การแทรกซึมของคาร์บอนเข้าไปในเหล็กกล้าไม่ขึ้นกับ
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : เวลา
 • 3 : สารที่ใช้ทำ carburising
 • 4 : ความดันบรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 • การทำ sub-zero treatment ต่อเหล็กกล้าที่ถูกทำให้แข็งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • 1 : ลดความแข็งของเหล็กกล้า
 • 2 : ลดความต้านทานต่อการเสียดสี ( wear ) ของเหล็กกล้า
 • 3 : ลดปริมาณ retained austeniteในเหล็กกล้าที่ถูกทำให้แข็งขึ้น
 • 4 : เพิ่มปริมาณretained austeniteในเหล็กกล้าที่ถูกทำให้แข็งขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 307 :
 • การทำให้เหล็กกล้าเย็นตัวอย่างรวดเร็ว (quenching)มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปลี่ยน austeniteไปเป็น
 • 1 : pearlite
 • 2 : ferrite
 • 3 : martensite
 • 4 : bainite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 :
 • สารใดต่อไปนี้สามารถใช้เป็น energiser ในกรรมวิธี pack carburising
 • 1 : โซเดียมซัลเฟต
 • 2 : โซเดียมคลอไรด์
 • 3 : แบเรียมคาร์บอเนต
 • 4 : แบเรียมคลอไรด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :
 • ข้อใดไม่ใช่กรรมวิธี heat treatment
 • 1 : carburising
 • 2 : spheroidising
 • 3 : galvanizing
 • 4 : normalising
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 310 :
 • Internal stress ในวัตถุสามารถลดได้โดยการทำ
 • 1 : forging
 • 2 : extrusion
 • 3 : annealing
 • 4 : quenching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 311 :
 • ถ้าเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีคาร์บอน 0.3 เปอร์เซ็นต์ ถูกปล่อยให้เย็นตัวลงมาอย่างช้าๆจาก 1000 องศาเซลเซียสไปที่ 800 องศาเซลเซียส โครงสร้างจุลภาคที่ได้จะเป็น
 • 1 : pearlite
 • 2 : ferrite และ austenite
 • 3 : pearlite และ cementite
 • 4 : ferrite และ pearlite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :
 • Malleable iron ทำมาจาก
 • 1 : เหล็กหล่อเทาโดยผ่านกระบวนการ annealing
 • 2 : เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม
 • 3 : เหล็กกล้าเจือโดยผ่านกระบวนการ annealing
 • 4 : เหล็กหล่อขาวโดยผ่านกระบวนการ annealing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :
 • หากต้องการอบชุบเหล็กกล้าเพื่อคลายความเค้นภายในเหล็กกล้าที่ผ่านการชุบแข็งมาควรเลือกกระบวนการใดต่อไปนี้
 • 1 : Quenching
 • 2 : Tempering
 • 3 : Normalizing
 • 4 : Full Annealing
 • 5 : Spheroidizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • หากต้องการอบชุบดาบเหล็กกล้า 0.6 %C ให้มีความแข็งเหมาะต่อการนำไปใช้งานควรเลือกกระบวนการใดต่อไปนี้
 • 1 : Quenching
 • 2 : Tempering
 • 3 : Normalizing
 • 4 : Full Annealing
 • 5 : Spheroidizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :
 • หากต้องการอบชุบเหล็กกล้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการกลึง (Machinability) ควรเลือกกระบวนการใดต่อไปนี้
 • 1 : Quenching
 • 2 : Tempering
 • 3 : Normalizing
 • 4 : Full Annealing
 • 5 : Spheroidizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 316 :
 • หากต้องการอบชุบโลหะเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับเหล็กกล้าที่ต้องการนำไปขึ้นรูปต่อควรเลือกกระบวนการใดต่อไปนี้
 • 1 : Quenching
 • 2 : Tempering
 • 3 : Normalizing
 • 4 : Full Annealing
 • 5 : Spheroidizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงวิธีการทำ Normalizing เหล็กกล้า AISI 1090 ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น A3 ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา
 • 2 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น Acm ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ
 • 3 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น A1 ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ
 • 4 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น Acm ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา
 • 5 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น A1 ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 318 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงวิธีการทำ Full Annealing เหล็กกล้า AISI 1040 ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น A3 ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา
 • 2 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น A3 ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ
 • 3 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น A1 ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ
 • 4 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น Acm ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา
 • 5 : อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น A1 ประมาณ 50K เป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 319 :
 • แดจังกึมขับรถยนต์ทางไกล แล้วพบว่าเกิดเพลิงไหม้ในห้องเครื่อง แดจังกึมทราบว่าไม่ควรดับเพลิงไหม้ด้วยน้ำ เพราะเหตุใด
 • 1 : เพราะน้ำจะกลายเป็นไอมีแรงดันสูงอาจเกิดอันตรายได้
 • 2 : เพราะน้ำจะทำให้เครื่องยนต์เป็นสนิม
 • 3 : เพราะน้ำทำให้เครื่องยนต์เย็นตัวอย่างรวดเร็วและเกิดความเค้นตกค้าง
 • 4 : เพราะน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า ควรประหยัด ไม่เช่นนั้นลูกหลานจะไม่มีน้ำใช้
 • 5 : เพราะน้ำทำให้ชิ้นส่วนที่ทำจากอะลูมิเนียมมีเกรนละเอียดขึ้นเนื่องจากอัตราการเย็นตัวสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 513 : Plastic deformation in crystalline solid
ข้อที่ 320 :
 • ข้อใดเป็น Slip system ของโลหะที่มีผลึกแบบ FCC
 • 1 : {111} <110>
 • 2 : {110} <111>
 • 3 : {111} <100>
 • 4 : {110} <100>
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :
 • Slip system ที่เป็นไปได้สำหรับโลหะที่มีผลึกแบบ FCC มีทั้งหมดกี่ระบบ
 • 1 : 3
 • 2 : 6
 • 3 : 9
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 322 :
 • Slip system ที่เป็นไปได้สำหรับโลหะที่มีผลึกแบบ HCP มีทั้งหมดกี่ระบบ
 • 1 : 3
 • 2 : 6
 • 3 : 9
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • เหตุใดโลหะที่มีผลึกเดี่ยว (Single crystal) แบบ HCP จึงมีอัตราสเตรนฮาร์เดนนิง (Strain hardening rate) ต่ำ
 • 1 : เพราะโลหะ HCP มีจุดหลอมเหลวต่ำ การยืดตัวจึงเกิดขึ้นได้ง่าย
 • 2 : เพราะโลหะ HCP มีจำนวน Slip system น้อย โอกาสที่ดิสโลเคชันเกิดการตัดกันจึงค่อนข้างน้อย
 • 3 : เพราะโลหะ HCP มีการเรียงตัวของผลึกที่หนาแน่น การเลื่อนตัว (Slip) ของดิสโลเคชันจึงเกิดได้ง่าย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • เหตุใดความเค้นเฉือนวิกฤติ (Critical resolved shear stress) ของโลหะจึงเพิ่มตามปริมาณอะตอมปนเปื้อนที่มีอยู่ในโลหะ
 • 1 : เพราะอะตอมปนเปื้อนในโลหะทำให้การเลื่อน (Slip) ของดิสโลเคชันเกิดได้ยากขึ้น
 • 2 : เพราะอะตอมปนเปื้อนในโลหะทำให้แลททิซเกิดการเปลี่ยนรูปไป
 • 3 : เพราะอะตอมปนเปื้อนในโลหะทำให้จุดหลอมเหลวของโลหะเพิ่มสูงขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • รูปด้านล่างแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง Stress และ Strain ของผลึกเดี่ยว FCC ขณะรับแรงดึง โดยช่วง I, II และ III เป็นการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอนที่เกิดขึ้นกับผลึกขณะรับแรงดึง ข้อใดเป็นชื่อเรียกของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนทั้ง 3 นั้น ตามลำดับ
 • 1 : Easy glide, Linear hardening, Parabolic hardening
 • 2 : Easy glide, Linear hardening, Softening
 • 3 : Parabolic hardening, Linear hardening, Easy glide
 • 4 : Yielding, Hardening, Softening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • ผลึกเดี่ยว FCCที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm ถูกแรงดึงกระทำในทิศทาง [131] ทำให้เกิดการเลื่อนขึ้นบนระนาบและทิศทาง (11-1) และ [011] ตามลำดับ ถ้าความเค้นเฉือนวิกฤติ (Critical resolved shear stress) ของผลึกนี้มีค่าเท่ากับ 0.20 MPa อยากทราบขนาดแรงดึงต่ำสุดที่ทำให้ผลึกนี้เริ่มเกิดการเลื่อนขึ้น
 • 1 : 18.42 N
 • 2 : 30.08 N
 • 3 : 35.27 N
 • 4 : 45.23 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 327 :
 • เมื่อพิจารณาจาก Stereographic projection ที่แสดงให้เห็น Active slip systems ของผลึกเดี่ยว FCC ด้านล่าง ข้อใดเป็นจำนวน Active slip systems ที่เกิดขึ้น เมื่อออกแรงดึง/กด ผลึกเดี่ยว FCC ในทิศทาง [001]
 • 1 : 1
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • เมื่อพิจารณาจาก Stereographic projection ที่แสดงให้เห็น Active slip systems ของผลึกเดี่ยว FCC ด้านล่าง ข้อใดเป็นจำนวน Active slip systems ที่เกิดขึ้น เมื่อออกแรงดึง/กด ผลึกเดี่ยว FCC ในทิศทาง [011]
 • 1 : 1
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 329 :
 • เมื่อพิจารณาจาก Stereographic projection ที่แสดงให้เห็น Active slip systems ของผลึกเดี่ยว FCC ด้านล่าง ข้อใดเป็นจำนวน Active slip systems ที่เกิดขึ้น เมื่อออกแรงดึง/กด ผลึกเดี่ยว FCC ในทิศทาง [111]
 • 1 : 1
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 330 :
 • เมื่อพิจารณาจากรูปด้านล่าง ข้อใดเป็นผลึกเดี่ยว FCC ที่มี Active slip systems น้อยที่สุด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 331 :
 • ข้อใดเป็น Active slip system ของผลึกเดี่ยว FCC เมื่อแรงดึงผลึกอยู่ในทิศทาง [123]
 • 1 : ระนาบเลื่อน ( 1-1-1) และทิศทางเลื่อน [ 101]
 • 2 : ระนาบเลื่อน ( 1-1-1) และทิศทางเลื่อน [110 ]
 • 3 : ระนาบเลื่อน (11-1 ) และทิศทางเลื่อน [ 101]
 • 4 : ระนาบเลื่อน (11-1 ) และทิศทางเลื่อน [ 1-10]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :
 • ข้อใดเป็น Slip systems ของโลหะที่มีผลึกแบบ BCC
 • 1 : {110} <111>
 • 2 : {112} <111>
 • 3 : {123} <111>
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 333 :

 • 1 : 0.250
 • 2 : 0.728
 • 3 : 0.499
 • 4 : 1.201
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 334 :
 • ข้อใดเป็นข้อเสียของ Hot working
 • 1 : ใช้พลังงานน้อยในการทำให้โลหะเสียรูปอย่างถาวร
 • 2 : ให้ความเหนียวน้อยเมื่อเทียบกับ Cold working
 • 3 : เกิดการตกผลึกซ้ำในระหว่างทำการขึ้นรูป (Recrystallization)
 • 4 : เกิด Oxidation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • Degree of deformation ที่มากขึ้น มีผลต่อสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอย่างไร
 • 1 : ความแข็งลดลง
 • 2 : ความต้านแรงดึงลดลง
 • 3 : % การยืดตัวลดลง
 • 4 : ความแข็งเพิ่มขึ้นแต่ความต้านแรงดึงลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • โดยทั่วไป degree of deformation ที่มากขึ้น มีผลต่ออุณหภูมิเริ่มต้นของการเกิด recrystallization ของโลหะอย่างไร
 • 1 : ลดลง
 • 2 : เพิ่มขึ้น
 • 3 : ไม่มีผล
 • 4 : ไม่แน่นอนขึ้นกับชนิดของโลหะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 337 :
 • โดยทั่วไป Creep rate จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : ไม่แน่นอน ขึ้นกับชนิดของโลหะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 338 :
 • ปรากฏการณ์จุดคราก (Yield Point Phenomena) ในเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง เกี่ยวข้องกับข้อใด
 • 1 : อะตอมตัวถูกละลายชนิดแทนที่ กับ การเคลื่อนที่ของดิสโลเคชัน
 • 2 : อะตอมตัวถูกละลายชนิดแทรก กับ การเคลื่อนที่ของดิสโลเคชัน
 • 3 : อะตอมตัวถูกละลายชนิดแทนที่ กับ การแพร่
 • 4 : อะตอมตัวถูกละลายชนิดแทรก กับ การแพร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 :
 • ปรากฏการณ์ Strain Aging เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือปรากฏการณ์ใด
 • 1 : การมีจุดคราก (Yield Point) ในโลหะบางชนิด
 • 2 : การบ่มแข็ง (Age Hardening)
 • 3 : การบ่ม (Aging)
 • 4 : การเกิด Strain Hardening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 340 :
 • ข้อใดเป็น Slip System ที่เป็นไปได้ในระบบผลึก FCC (Face-centered Cubic)
 • 1 : {111}/<111>
 • 2 : {100}/<011>
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • จำนวน Slip Systems ที่เป็นไปได้ในระบบผลึก FCC (Face-centered Cubic) คือ
 • 1 : 3
 • 2 : 6
 • 3 : 9
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • สังกะสีซึ่งมีโครงสร้างผลึก HCP มี Slip Plane เดียวคือ {0001} ดังนั้นสังกะสีมี Slip Systems กี่ระบบ
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • กำหนดความสัมพันธ์ของแรงที่กระทำบนผลึกโลหะ และทิศทางของ Slip Direction ดังในรูป
  ข้อใดคือ สมการสำหรับหาค่า Resolved Shear Stress ที่เกิดขึ้นบน Slip System ที่กำลังสนใจในรูปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 344 :
 • โลหะชิ้นหนึ่งประกอบด้วยผลึก (เกรน) เพียงผลึกเดียว ภายใต้เงื่อนไขของแรงกระทำในข้อใด ที่จะเกิดการ Slip ขึ้นกับผลึกนี้
 • 1 : Resolved Shear Stress > Critical Resolved Shear Stress
 • 2 : ทิศทางของแรงกระทำขนานกับ Slip Plane
 • 3 : ทิศทางของแรงกระทำขนานกับทิศของ Slip Direction
 • 4 : ทิศทางของแรงกระทำตั้งฉากกับ Slip Plane
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :
 • ปัจจัยใดใช้เป็นเกณฑ์แบ่งแยกระหว่างการแตกหักแบบเหนียวและแบบเปราะ
 • 1 : ขนาดของความเค้นที่ทำให้เกิดการแตกหัก
 • 2 : ทิศทางของแรงกระทำ
 • 3 : ปริมาณการแปรรูปถาวรที่เกิดขึ้นก่อนแตกหัก
 • 4 : ระยะเวลาในการแตกหัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 346 :
 • โลหะที่มีโครงสร้างผลึกแบบ FCC มีพฤติกรรมด้านการแปรรูปถาวร และ สมบัติด้านความแกร่ง (Toughness) อย่างไร
 • 1 : เหนียวที่อุณหภูมิสูง เปราะที่อุณหภูมิต่ำ
 • 2 : เหนียวทุกช่วงอุณหภูมิ
 • 3 : เปราะทุกช่วงอุณหภูมิ
 • 4 : เหนียวที่อุณหภูมิต่ำ เปราะที่อุณหภูมิสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • โลหะที่มีโครงสร้างผลึกแบบ BCC มีพฤติกรรมด้านการแปรรูปถาวร และ สมบัติด้านความแกร่ง (Toughness) อย่างไร
 • 1 : เหนียวที่อุณหภูมิสูง เปราะที่อุณหภูมิต่ำ
 • 2 : เหนียวทุกช่วงอุณหภูมิ
 • 3 : เปราะทุกช่วงอุณหภูมิ
 • 4 : เหนียวที่อุณหภูมิต่ำ เปราะที่อุณหภูมิสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • โลหะที่มีโครงสร้างผลึกแบบ HCP มีพฤติกรรมด้านการแปรรูปถาวร และ สมบัติด้านความแกร่ง (Toughness) อย่างไร
 • 1 : เหนียวที่อุณหภูมิสูง เปราะที่อุณหภูมิต่ำ
 • 2 : เหนียวทุกช่วงอุณหภูมิ
 • 3 : เปราะทุกช่วงอุณหภูมิ
 • 4 : เหนียวที่อุณหภูมิต่ำ เปราะที่อุณหภูมิสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • กลไกในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปถาวรของโลหะ
 • 1 : การเกิดนิวเคลียส
 • 2 : การเคลื่อนที่ของดิสโลเคชัน
 • 3 : การ Slip ของระนาบชนิด Close-packed
 • 4 : การเคลื่อนที่ของอะตอมไปยังตำแหน่งใหม่โดยยังรักษาโครงสร้างผลึกเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 350 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลของการแปรรูปถาวรของโลหะ
 • 1 : โลหะมีความเหนียวเพิ่มขึ้น
 • 2 : ปริมาณ (ความหนาแน่น) ของดิสโลเคชันสูงขึ้น
 • 3 : เกิด Work Hardening
 • 4 : โลหะไม่สามารถกลับไปสู่รูปร่างเดิมแม้ว่าแรงกระทำภายนอกนั้นถูกปลดออกแล้วก็ตาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 351 :
 • Frank-Read Source เกี่ยวข้องกับข้อใดในต่อไปนี้
 • 1 : Dislocation Generator
 • 2 : Vacancies Generator
 • 3 : Stress Generator
 • 4 : Diffusion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิด Slip ในโครงสร้างของโลหะ
 • 1 : Resolved Shear Stress
 • 2 : Critical Resolved Shear Stress
 • 3 : Dislocation Climb
 • 4 : Slip Direction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • Edge Dislocation ไม่สามารถเคลื่อนที่ในแบบใดได้
 • 1 : Easy Glide
 • 2 : Climb
 • 3 : Cross Slip
 • 4 : เคลื่อนที่ไปตาม Slip Plane
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :
 • Dislocation ชนิดใดที่สามารถทำให้เกิด Cross Slip ได้
  ก. Edge Dislocation
  ข. Screw Dislocation
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :
 • ข้อใดเป็นร่องรอยจากการแปรรูปถาวรในโลหะ ซึ่งสังเกตพบได้ในกล้องจุลทรรศน์
  ก. Slip Bands
  ข. Slip Lines
 • 1 : ก.
 • 2 : ข.
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • การเพิ่มจำนวนของดิสโลเคชัน เกิดได้จากกลไกใดต่อไปนี้
 • 1 : Frank-Read Source
 • 2 : Matano Method
 • 3 : Work Hardening
 • 4 : Cross Slip
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 357 :
 • ในรูปเป็นการแสดงถึงการ slip ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ...
 • 1 : Edge Dislocation
 • 2 : Screw Dislocation
 • 3 : Mixed Dislocation
 • 4 : Cross Slip
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 514 : Recovery, recrystalization, grain growth
ข้อที่ 358 :
 • รูปด้านล่างแสดงให้เห็นเกรนของชิ้นงานที่ผ่านการรีดเย็น (Cold-worked) แล้ว และนำมาอบอ่อน (Annealing) ที่อุณหภูมิค่าหนึ่งที่เวลาต่างๆ ข้อใดเป็นกลไกที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานขณะอบอ่อนในช่วงเวลา 0 ถึง t1
 • 1 : Recovery
 • 2 : Recrystallization
 • 3 : Grain growth
 • 4 : Polygonization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :
 • รูปด้านล่างแสดงให้เห็นเกรนของชิ้นงานที่ผ่านการรีดเย็น (Cold-worked) แล้ว และนำมาอบอ่อน (Annealing) ที่อุณหภูมิค่าหนึ่งที่เวลาต่างๆ ข้อใดเป็นกลไกที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานขณะอบอ่อนในช่วงเวลา t1 ถึง t2
 • 1 : Recovery
 • 2 : Recrystallization
 • 3 : Grain growth
 • 4 : Polygonization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • รูปด้านล่างแสดงให้เห็นเกรนของชิ้นงานที่ผ่านการรีดเย็น (Cold-worked) แล้ว และนำมาอบอ่อน (Annealing) ที่อุณหภูมิค่าหนึ่งที่เวลาต่างๆ ข้อใดเป็นกลไกที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานขณะอบอ่อนในช่วงเวลา t2 ถึง t3
 • 1 : Recovery
 • 2 : Recrystallization
 • 3 : Grain growth
 • 4 : Polygonization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 361 :
 • ข้อใดเป็นกลไกการรีคอฟเวอรี (Recovery mechanisms) จากรูป A ไปเป็นรูป B ดังแสดงด้านล่าง
 • 1 : Subgrain growth
 • 2 : Subgrain coalescence
 • 3 : Polygonization
 • 4 : Geometrical coalescence
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 362 :
 • ข้อใดเป็นกลไกการรีคอฟเวอรี (Recovery mechanisms) จากรูป A ไปเป็นรูป D ดังแสดงด้านล่าง
 • 1 : Subgrain growth
 • 2 : Subgrain coalescence
 • 3 : Polygonization
 • 4 : Geometrical coalescence
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 363 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตราการรีคริสตัลไลเซชัน (Rate of recrystallization)
 • 1 : ความแข็ง (Hardness) ของชิ้นงาน
 • 2 : อุณหภูมิอบอ่อน (Annealing temperature)
 • 3 : ความเครียดที่ชิ้นงานได้รับ (Amount of deformation)
 • 4 : ขนาดของเกรนก่อนการรีดเย็น (Initial grain size)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชันที่เกิดขึ้นในการโพลีโกไนเซชัน (Polygonization)
 • 1 : เลื่อน (Slip)
 • 2 : ปีน (Climb)
 • 3 : เลื่อนข้ามระนาบ (Cross slip)
 • 4 : เลื่อน (Slip) และปีน (Climb)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 365 :
 • ข้อใดสรุปถูกต้อง เมื่อพิจารณาจากรูปด้านล่างที่แสดงให้เห็นข้อมูลการรีคริสตัลไลเซชัน (Recrystallization) ของทองแดงบริสุทธิ์ 99.999% ที่ผ่านการรีดเย็น 98% ณ อุณหภูมิอบอ่อน (Annealing temperature) ต่างๆ
 • 1 : เมื่ออุณหภูมิอบอ่อนสูงขึ้น เวลาที่ใช้ในการรีคริสตัลไลเซชัน (Recystallization time) 100% เร็วขึ้น
 • 2 : อัตราการรีคริสตัลไลเซชัน (Recystallization rate) มีขนาดคงที่ที่อุณหภูมิแต่ละค่า
 • 3 : เวลาที่ใช้ในการรีคริสตัลไลเซชัน (Recystallization time) 100% เป็น 2 เท่าของเวลาที่ใช้ในการรีคริสตัลไลเซชัน (Recystallization time) 50%
 • 4 : การเพิ่มอุณหภูมิอบอ่อนขึ้นมา 2 เท่า ทำให้เวลาที่ใช้ในการรีคริสตัลไลเซชัน (Recystallization time) 100% ลดลง 2 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 366 :
 • ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง เมื่อพิจารณาจากกราฟด้านล่างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่ใช้ในการรีคริสตัลไลเซชัน (Recrystallization) ของเซอร์โคเมียมที่ผ่านการแปลงรูป (Deformation) โดยการลดพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานมาไม่เท่ากัน
 • 1 : ณ อุณหภูมิอบอ่อนเดียวกัน ชิ้นงานที่มีการแปลงรูปหรือลดพื้นที่หน้าตัดมากกว่า จะใช้เวลารีคริสตัลไลเซชัน (Recystallization time) สั้นลง
 • 2 : ในกรณีที่เวลารีคริสตัลไลเซชัน (Recystallization time) เท่ากัน ชิ้นงานที่มีการแปลงรูปหรือลดพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่า ต้องใช้อุณหภูมิอบอ่อนสูงกว่า
 • 3 : พลังงานกระตุ้นในการรีคริสตัลไลเซชันของชิ้นงานทั้งสองมีขนาดเท่ากัน
 • 4 : ในกรณีที่เวลารีคริสตัลไลเซชัน (Recystallization time) เท่ากับ 1 ชั่วโมง อุณหภูมิอบอ่อนจะสำหรับชิ้นงานที่ถูกลดพื้นที่หน้าตัด 13% จะสูงกว่าชิ้นงานที่ถูกลดพื้นที่หน้าตัด 51% เท่ากับ 60K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 367 :
 • ข้อใดส่งผลให้เกรนที่รีคริสตัลไลซ์ (Recrystallized grain) มีขนาดเล็ก ในที่นี้กำหนดให้อัตราการนิวคลีเอชัน (Nucleation rate)ของเกรนที่รีคริสตัลไลซ์เท่ากับ N และอัตราการเติบโต (Growth rate)ของเกรนที่รีคริสตัลไลซ์เท่ากับ G
 • 1 : GN สูง
 • 2 : GN ต่ำ
 • 3 : N/Gสูง
 • 4 : N/G ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • ข้อใดมีอิทธิพลต่อขนาดของเกรนที่รีคริสตัลไลซ์ (Recrystallized grain) น้อยที่สุด
 • 1 : ความเครียดที่ชิ้นงานได้รับก่อนการอบอ่อน
 • 2 : อุณหภูมิอบอ่อน
 • 3 : ขนาดของเกรนก่อนการอบอ่อน
 • 4 : ความบริสุทธิ์ของชิ้นงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : Secondary recrystallization ส่งผลให้เกรนของชิ้นงานมีขนาดเล็กลง
 • 2 : Secondary recrystallization เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มสูงขึ้นจากการอบอ่อนครั้งแรก
 • 3 : Secondary recrystallization เกิดขึ้นกับเกรนที่ถูกยับยั้งการเติบโตในการรีคริสตัลไลเซชันครั้งแรก
 • 4 : แรงผลักดัน (Driving force) ของ Secondary recrystallization คือ การลดพลังงานอิสระของขอบเกรนในชิ้นงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 370 :
 • สมบัติทางกายภาพข้อใดของชิ้นงานที่ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากผ่าน Cold-worked
 • 1 : ความแข็ง
 • 2 : Tensile strength
 • 3 : ความต้านทานไฟฟ้า
 • 4 : Modulus of elasticity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 371 :
 • ให้พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ที่จะนำทองเหลืองที่ผ่านการรีดเย็นมาใช้เป็นชั้นวางชิ้นงานในเตาอบโดยเตาอบทำงานที่อุณหภูมิ 525°C และจุดหลอมเหลวของทองเหลืองเท่ากับ 1093°C
 • 1 : สมควร เพราะอุณหภูมิการใช้งานไม่สูงเกินไป
 • 2 : สมควร เพราะทองเหลืองมีราคาถูก
 • 3 : ไม่สมควร เพราะที่อุณหภูมิดังกล่าว จะเกิดการรีคริสตัลไลเซชัน (Recrystallization) ขึ้นทำให้ความแข็งแรงลดลง
 • 4 : ไม่สมควร เพราะทองเหลืองนำความร้อนไม่ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 372 :
 • ในการอบอ่อนโลหะที่ผ่านการขึ้นรูปเย็นมานั้น จะเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เรียงตามลำดับเวลาอย่างใด
 • 1 : Recovery - Recrystallization - Grain Growth
 • 2 : Recrystallization - Recovery - Grain Growth
 • 3 : Phase Transformation - Tempering - Annealing
 • 4 : Hardening - Tempering - Second Tempering
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • กลไกใดที่ไม่ใช่กลไกของ Recovery ที่เกิดขึ้นระหว่างการอบอ่อนแผ่นอะลูมิเนียมที่ผ่านการรีดเย็น
 • 1 : การเกิด Polygonization
 • 2 : การหักล้างกันของดิสโลเคชันเครื่องหมายตรงกันข้าม
 • 3 : การไล่ point defect ไปที่ขอบเกรน
 • 4 : การขยายตัวของเกรนโดยการเคลื่อนที่ของขอบเกรน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 374 :
 • แรงขับเคลื่อน (Driving Force) ของการเกิด Grain Growth คือ
 • 1 : ความต้องการปลดปล่อยพลังงานสะสมจากการขึ้นรูปเย็น
 • 2 : ความต้องการลดพลังงานพื้นผิวโดยลดพื้นที่ของขอบเกรน
 • 3 : ความต้องการลดพลังงานพื้นผิวโดยเพิ่มพื้นที่ของขอบเกรน
 • 4 : การเตรียมพร้อมเพื่อให้เกรนมีทิศของผลึกเหมาะสมต่อการแปรรูปถาวรภายใต้แรงภายนอกต่อไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :
 • การเกิด recrystallization ในโลหะจะเร็วขึ้นเมื่อ
 • 1 : โลหะมี degree of deformation สูงขึ้น
 • 2 : โลหะมี degree of deformation ต่ำลง
 • 3 : ใช้อุณหภูมิในการอบต่ำลง
 • 4 : ไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิที่ใช้ในการอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :
 • Recrystallization เกิดได้ดี
 • 1 : เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ต่ำ
 • 2 : หากมีมลทิน(impurity) ในเนื้อโลหะมาก
 • 3 : หากมีมลทิน(impurity) ในเนื้อโลหะน้อย
 • 4 : อุณหภูมิและมลทิน(impurity)ในเนื้อโลหะไม่ใช่ปัจจัย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 515 : Strengthening mechanism and microstructural control
ข้อที่ 377 :
 • ธาตุผสม (Alloying elements) ข้อใดที่ลด Hardenability ของเหล็กกล้า
 • 1 : Molybdenum
 • 2 : Cobalt
 • 3 : Nickel
 • 4 : Manganese
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 378 :
 • ข้อใดเป็นชนิดของ Strengthening ที่แสดงอยู่ในรูปสมการของ Hall-Petch
 • 1 : Precipitation strengthening
 • 2 : Solid solution strengthening
 • 3 : Grain size strengthening
 • 4 : Work hardening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Age-Hardening ในโลหะผสม Al-4 wt.%Cu
 • 1 : ในการบ่มแข็ง ณ อุณหภูมิคงที่ ความแข็งสูงสุด (Optimum hardness) ที่ได้จากการบ่มแข็งเพิ่มตามการเพิ่มของอุณหภูมิบ่มแข็ง (Aging temperature)
 • 2 : ในการบ่มแข็ง ณ อุณหภูมิคงที่ ระยะเวลาการบ่มเพื่อให้ได้ความแข็งสูงสุด (Optimum aging time) สั้นลง เมื่ออุณหภูมิบ่มแข็งเพิ่มสูงขึ้น
 • 3 : ในการบ่มแข็ง ณ อุณหภูมิคงที่ ความแข็งสูงสุด (Optimum hardness) ที่ได้จากการบ่มแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของทองแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ไม่เกิน Maximum solubility ของ Cu ในเฟสแอลฟา)
 • 4 : ความแข็งแรงที่ได้จากการบ่มแข็งโลหะผสม Al-Cu เป็น Precipitation hardening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • ในการทำให้เหล็กกล้าแข็งขึ้นด้วยกระบวนการทางความร้อน (Heat treatment) ปริมาณคาร์บอนในเหล็กกล้าควรสูงกว่าเท่าใด
 • 1 : 0.022 wt.%
 • 2 : 0.25 wt.%
 • 3 : 0.40 wt.%
 • 4 : 0.77 wt.%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 381 :
 • การปรับปรุงสมบัติโดยวิธี Quenching มีกรรมวิธีอย่างไร
 • 1 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆในอากาศนิ่ง
 • 2 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้ามากๆในเตาอบ
 • 3 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วมากๆ
 • 4 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าที่อุณหภูมิสูงแต่ไม่ถึงอุณหภูมิ Austenite แล้วคงไว้เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆในอากาศนิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :
 • การปรับปรุงสมบัติโดยวิธี Normalizing มีกรรมวิธีอย่างไร
 • 1 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆในอากาศนิ่ง
 • 2 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้ามากๆในเตาอบ
 • 3 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วมากๆ
 • 4 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าที่อุณหภูมิสูงแต่ไม่ถึงอุณหภูมิ Austenite แล้วคงไว้เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆในอากาศนิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :
 • การปรับปรุงสมบัติโดยวิธี Full Anneal มีกรรมวิธีอย่างไร
 • 1 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆในอากาศนิ่ง
 • 2 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้ามากๆในเตาอบ
 • 3 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วมากๆ
 • 4 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าที่อุณหภูมิสูงแต่ไม่ถึงอุณหภูมิ Austenite แล้วคงไว้เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆในอากาศนิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 384 :
 • การปรับปรุงสมบัติโดยวิธี Spheroidizing มีกรรมวิธีอย่างไร
 • 1 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆในอากาศนิ่ง
 • 2 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้ามากๆในเตาอบ
 • 3 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าจนมีโครงสร้าง Austenite แล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วมากๆ
 • 4 : ให้ความร้อนกับเหล็กกล้าที่อุณหภูมิสูงแต่ไม่ถึงอุณหภูมิ Austenite แล้วคงไว้เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆในอากาศนิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 385 :
 • การอบชุบโดยวิธีใดที่ทำให้ Cementite ที่มีรูปร่างเป็นเส้นเปลี่ยนรูปร่างเป็นก้อนกลม
 • 1 : Martempering
 • 2 : Bainitizing
 • 3 : Pearlitizing
 • 4 : Spheroidizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :
 • การอบชุบโดยวิธีใดที่ช่วยแก้ปัญหาการเกิดการแตกร้าวของชิ้นงานได้
 • 1 : Austempering
 • 2 : Bainitizing
 • 3 : Pearlitizing
 • 4 : Spheroidizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 387 :
 • การอบชุบโดยวิธีใดให้โครงสร้าง Bainite เป็นโครงสร้างสุดท้าย
 • 1 : Austempering
 • 2 : Bainitizing
 • 3 : Pearlitizing
 • 4 : Spheroidizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • ถ้าต้องการให้ได้ชิ้นงานที่แข็งที่สุด ควรใช้การอบชุบโดยวิธีใด
 • 1 : Full Anneal
 • 2 : Spheroidizing
 • 3 : Quenching
 • 4 : Normalizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :
 • ถ้าต้องการให้ได้ชิ้นงานที่อ่อนที่สุด ควรใช้การอบชุบโดยวิธีใด
 • 1 : Full Anneal
 • 2 : Spheroidizing
 • 3 : Quenching
 • 4 : Normalizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • วัตถุประสงค์ของการทำ annealing คือ
 • 1 : ทำให้เหล็กกล้าแข็งขึ้น
 • 2 : ทำให้เหล็กกล้าอ่อนลง
 • 3 : เพิ่มคาร์บอนในเหล็กกล้า
 • 4 : ลดคาร์บอนในเหล็กกล้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 391 :
 • โดยทั่วไปกระบวนการ tempering จะนำมาใช้กระทำต่อเหล็กกล้าหลังผ่านการทำ
 • 1 : annealing
 • 2 : normalizing
 • 3 : quenching
 • 4 : plastic deform
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :
 • ข้อใดถูกต้องถ้าอุณหภูมิของวัสดุสูงขึ้น
 • 1 : strength และ ductility เพิ่มขึ้น
 • 2 : strength และ ductility ลดลง
 • 3 : strength ลดลงแต่ ductility เพิ่มขึ้น
 • 4 : strength เพิ่มขึ้นแต่ ductility ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 393 :
 • เฟสใดต่อไปนี้มีความต้านแรงดึงต่ำสุด
 • 1 : ferrite
 • 2 : bainite
 • 3 : cementite
 • 4 : martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 394 :
 • ค่าความต้านแรงดึงของเฟอร์ไรต์อยู่ที่ประมาณ
 • 1 : 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 • 2 : 20000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 • 3 : 40000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 • 4 : 80000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 395 :
 • กรรมวิธีใดต่อไปนี้เป็นการทำ themo-mechanical treatment ต่อโลหะ
 • 1 : austempering
 • 2 : martempering
 • 3 : tempering
 • 4 : ausforming
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 396 :
 • กรณีใดต่อไปนี้ทำให้ได้เกรน(grain)ของโลหะละเอียดที่สุด
 • 1 : annealing
 • 2 : normalising
 • 3 : quenching
 • 4 : full annealing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 397 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องสำหรับอธิบายเกี่ยวกับเฟส bainite
 • 1 : bainite ประกอบด้วย ferrite และเหล็กคาร์ไบด์
 • 2 : bainite มีความแข็งอยู่ระหว่าง pearlite และ martensite
 • 3 : bainite มีความแข็งมากกว่า pearlite
 • 4 : bainite มีความแข็งมากกว่า martensite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :
 • เหล็กกล้าในข้อใดต่อไปนี้น่าจะรับแรงกระแทกได้น้อยที่สุด
 • 1 : AISI 1010
 • 2 : AISI 1020
 • 3 : AISI 1045
 • 4 : AISI 10110
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 399 :
 • เหล็กกล้าในข้อใดต่อไปนี้น่าจะมีความแข็งสูงที่สุด
 • 1 : AISI 1010
 • 2 : AISI 1020
 • 3 : AISI 1045
 • 4 : AISI 10110
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร