สภาวิศวกร

สาขา : เหมืองแร่

วิชา : Mechanical Behaviour of Materials

เนื้อหาวิชา : 495 : Elastic behavior
ข้อที่ 1 :
 • ชิ้นงานทดสอบแรงดึงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรและ gage length ยาว 50 มิลลิเมตร สามารถรับแรงได้สูงสุดที่ 90 kN และเกิดการแตกหักที่ 70 kN มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยแตก 10 มิลลิเมตร จงคำนวณหา Engineering fracture strain
 • 1 : 0.14
 • 2 : 0.24
 • 3 : 0.34
 • 4 : 0.44
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 :
 • เมื่อเพลารับแรงบิดเพียงแรงเดียวจะเกิดความเค้นแบบใด
 • 1 : ความเค้นดึง (Tensile stress) เพียงอย่างเดียว
 • 2 : ความเค้นกด (Compressive stress) เพียงอย่างเดียว
 • 3 : ความเค้นเฉือนบริสุทธิ์ (Pure shear stress) เพียงอย่างเดียว
 • 4 : ความเค้นฉาก (Normal stress) และความเค้นเฉือนบริสุทธิ์ (Pure shear stress)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • โลหะทรงกลมลูกหนึ่งจมอยู่ใต้ทะเลลึก จะเกิดความเค้นแบบใดกับโลหะทรงกลมนี้
 • 1 : ความเค้นดึง (Tensile stress)
 • 2 : ความเค้นเฉือนบริสุทธิ์ (Pure shear stress)
 • 3 : ความเค้นอุทกสถิตย์ (Hydrostatic stress)
 • 4 : ความเค้นดึงและความเค้นเฉือน (Tensile and shear stresses)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • ข้อใดเป็นสภาวะของความเค้นสองมิติ (Two Dimensional State of Stress)
 • 1 : ลวดสลิงรับแรงดึง
 • 2 : เสาอาคารรับแรงกด
 • 3 : เพลารับแรงบิด
 • 4 : นักประดาน้ำถูกกดดันด้วยความดันน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 5 :
 • ข้อใดสื่อความหมายถึงความเค้นหลัก (Principal stress)
 • 1 : ค่าความเค้นฉากสูงสุด
 • 2 : ค่าความเค้นฉากต่ำสุด
 • 3 : ค่าความเค้นฉากปานกลาง
 • 4 : ค่าความเค้นฉากที่กระทำบนระนาบซึ่งปราศจากความเค้นเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • ช่วงที่ความเค้นและความเครียดมีความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นการเปลี่ยนรูปแบบใด
 • 1 : อิลาสโตพลาสติก (Elastoplastic)
 • 2 : พลาสติก (Plastic)
 • 3 : อิลาสติก (Elastic)
 • 4 : แอนอิลาสติก (Anelastic)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • จากภาพข้างล่างข้อใดถูกต้อง เมื่อระบบอยู่ในสมดุล
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ความเค้น คือ แรงภายนอกที่กระทำกับวัสดุ
 • 2 : ความเค้น คือ แรงต้านทานในวัสดุต่อพื้นที่ที่ต้านทานแรงภายนอกกระทำ
 • 3 : ความเค้นไม่มีหน่วย
 • 4 : ความเค้นจะแปรผันตรงกับความเครียดในเหล็กกล้าเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :
 • ข้อใดผิดเกี่ยวกับกฎข้อฮุก
 • 1 : วัสดุทุกประเภทมีพฤติกรรมเป็นไปตามกฎของฮุกเมื่อเกิดการยืดตัวแบบยืดหยุ่น
 • 2 : เป็นพฤติกรรมที่พบในวัสดุบ้างชนิดที่ยืดตัวในช่วงการยืดแบบยืดหยุ่น
 • 3 : เป็นกฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
 • 4 : ค่าคงที่ในกฎของฮุก คือ modulus of elasticity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 496 : Theory of plasticity
ข้อที่ 10 :
 • ข้อใดเป็นพฤติกรรมของวัสดุที่มีปรากฏการณ์ Bauschinger Effect
 • 1 : วัสดุเกิดคอคอดก่อนการเสียหายจากการรับแรงดึง
 • 2 : เมื่อวัสดุได้รับแรงในทิศทางหนึ่งจนเกิน Yield Stress แล้วปลดแรง เมื่อให้แรงในทิศทางตรงกันข้ามจะพบว่ามี Yield Stress ที่น้อยลง
 • 3 : ภายในวัสดุมีการถ่ายเทมวลสารที่ไม่สมดุลกันระหว่างแต่ละเฟส
 • 4 : การเปลี่ยนพฤติกรรมจากการแตกแบบเหนียวไปเป็นแบบเปราะเมื่อนำโลหะไปใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • สมบัติในข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าโลหะเสียรูปด้วยแรงดึงได้ยากหรือง่าย
 • 1 : Yield Strength
 • 2 : Ultimate Tensile Strength
 • 3 : Fatigue Strength
 • 4 : Hardness
 • 5 : Elongation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • สมบัติในข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าโลหะเสียรูปด้วยแรงกดได้ยากหรือง่าย
 • 1 : Yield Strength
 • 2 : Ultimate Tensile Strength
 • 3 : Fatigue Strength
 • 4 : Hardness
 • 5 : Elongation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 497 : Dislocation theory
ข้อที่ 13 :
 • การที่โลหะที่มีเกรนละเอียดมีความแข็งแรงกว่าโลหะที่มีเกรนหยาบเป็นผลมาจาก Strengthening Mechanism ในข้อใด?
 • 1 : Strain Hardening
 • 2 : Solid Solution Strengthening
 • 3 : Precipitation Hardening
 • 4 : Grain Boundary Strengthening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • การใช้เส้นใย Silicon Carbide ผสมลงไปในโลหะผสมอะลูมิเนียมถือว่าเป็น Strengthening mechanism แบบใด?
 • 1 : Fiber Strengthening
 • 2 : Solid Solution Strengthening
 • 3 : Precipitation Hardening
 • 4 : Strain Hardening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • ภาพข้างบนเป็นผลการทดลองการหาเวลาที่เหมาะสมต่อการทำ Artificial Aging ในโลหะผสม Al-Cu หากทำ Aging ที่อุณหภูมิ 204 องศาเซลเซียส จงเลือกเวลาการทำ Aging ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน
 • 1 : 30 นาที
 • 2 : 60 นาที
 • 3 : 1 วัน
 • 4 : 100 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • ภาพข้างบนเป็นผลการทดลองการหาเวลาที่เหมาะสมต่อการทำ Artificial Aging ในโลหะผสม Al-Cu หากทำ Aging ที่อุณหภูมิ 149 องศาเซลเซียส จงเลือกเวลาการทำ Aging ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้
 • 1 : 30 นาที
 • 2 : 60 นาที
 • 3 : 1 วัน
 • 4 : 100 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • จากแผนภูมิสมดุลระหว่าง Al และ Cu ถ้าต้องการทำ Precipitation Hardening ควรเลือกโลหะผสมที่มีส่วนผสมทางเคมีเท่าใด?
 • 1 : 0.1 wt%Cu - Al
 • 2 : 1 wt%Cu - Al
 • 3 : 4.5 wt%Cu - Al
 • 4 : 30 wt%Cu - Al
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • จากแผนภูมิสมดุลระหว่าง Al และ Cu ถ้าต้องการทำ Precipitation Hardening ควรเลือกอุณหภูมิ Solution Treatment เท่าใด?
 • 1 : 400 องศาเซลเซียส
 • 2 : 500 องศาเซลเซียส
 • 3 : 600 องศาเซลเซียส
 • 4 : 700 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • ข้อใดไม่จัดเป็นข้อบกพร่องในโครงผลึกโดยทั่วไปในโลหะ
 • 1 : vacancy
 • 2 : grain boundary
 • 3 : stacking fault
 • 4 : dislocation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :
 • สมบัติของโลหะสมบัติใดที่ไม่ขึ้นกับข้อบกพร่องในโครงผลึก
 • 1 : ค่าความเค้นจุดคราก(yield strength)
 • 2 : ค่าการนำไฟฟ้า(electrical conductivity)
 • 3 : ค่าความหนาแน่น(density)
 • 4 : ค่าความแข็งแรงในสภาวะคืบ(creep strength)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 • สมบัติของโลหะสมบัติใดที่ขึ้นกับข้อบกพร่องในโครงผลึก
 • 1 : ค่าการนำไฟฟ้า(electrical conductivity)
 • 2 : ค่าความหนาแน่น(Density)
 • 3 : จุดหลอมเหลวของโลหะ(melting point)
 • 4 : ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของโลหะ(thermal expansion coefficient)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • ข้อใดผิดเกี่ยวของกับ point defect
 • 1 : vacancy คือข้อบกพร่องในโครงผลึกเนื่องจากการหายไปข้องอะตอมในตำแหน่งที่ควรปรากฎอะตอมนั้น
 • 2 : จำนวนของvacancyขึ้นกับอุณหภูมิ
 • 3 : อะตอมที่เข้าไปแทรกที่อะตอมอื่นในบริเวณที่ไม่ควรมีอะตอมเรียกว่า interstitial atom
 • 4 : stacking fault จัดเป็น point defect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 498 : Introduction to fracture mechanics
ข้อที่ 23 :
 • ในทฤษฏีการแตกของ Griffith กล่าวว่า Through-thickness crack มีขนาดเท่ากับ
 • 1 : 0.5c
 • 2 : c
 • 3 : 1.414c
 • 4 : 2c
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้อกับการศึกษา Linear Elastic Fracture Mechanics หรือ LEFM มากที่สุด
 • 1 : KIC Fracture toughness
 • 2 : Impact toughness
 • 3 : Ductile-to-Brittle Transition
 • 4 : Ductile failure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :
 • ข้อใด ไม่ใช่ Fracture mode ในการศึกษา Fracture mechanics
 • 1 : Tension opening
 • 2 : Compressive
 • 3 : In plane shear sliding
 • 4 : Out of plane shear tearing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • ในการศึกษา Fracture mechanics ประเภทของการแตกใดที่มีการศึกษามากที่สุด
 • 1 : Tension opening
 • 2 : Compressive
 • 3 : In plane shear sliding
 • 4 : Out of plane shear tearing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • การศึกษา Fracture toughness นั้นเป็นประโยชน์ในแง่มุมใด
 • 1 : ช่วยในการเลือกใช้และออกแบบวัสดุให้เหมาะสมในการใช้งานที่ต้องการการยืดตัวสูง
 • 2 : ช่วยในการเลือกใช้และออกแบบวัสดุให้เหมาะสมในการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง
 • 3 : ช่วยในการเลือกใช้และออกแบบวัสดุให้เหมาะสมในการใช้งานที่ต้องการการเปลี่ยนรูปสูง
 • 4 : ช่วยในการเลือกใช้และออกแบบวัสดุให้เหมาะสมในการใช้งานที่ต้องการความแข็งสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 28 :
 • ตัวแปรในข้อใดส่งผลกระทบต่อ Fracture toughness ของชิ้นงานหนึ่งๆ น้อยที่สุด
 • 1 : ขนาดและตำแหน่งของรอยแตก
 • 2 : ความหนาของชิ้นงาน
 • 3 : ความยาวของชิ้นงาน
 • 4 : อุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • เพราะเหตุใด ในวัสดุประเภทเดียวกัน พบว่า ชิ้นงานหนาจะมี Fracture toughness ที่ต่ำกว่าชิ้นงานบาง
 • 1 : การกระจายตัวของ Stress ในแกน x นั้นถูกละไว้เนื่องจากมีผลกระทบน้อยมากในชิ้นงานที่บาง
 • 2 : การกระจายตัวของ Stress ในแกน y นั้นถูกละไว้เนื่องจากมีผลกระทบน้อยมากในชิ้นงานที่บาง
 • 3 : การกระจายตัวของ Stress ในแกน z นั้นถูกละไว้เนื่องจากมีผลกระทบน้อยมากในชิ้นงานที่บาง
 • 4 : การกระจายตัวของ Stress ในแกน y และ z นั้นถูกละไว้เนื่องจากมีผลกระทบน้อยมากในชิ้นงานที่บาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • ทฤษฏีการแตกของ Griffith กล่าวว่า
 • 1 : จะเกิดการเติบโตของรอยแตกในวัสดุ เมื่อ Stress energy ในวัสดุนั้นถูกปลดปล่อยออกมา โดยมีค่าอย่างน้อยเท่ากับพลังงานที่ใช้ในการสร้างผิวใหม่
 • 2 : จะเกิดการเติบโตของรอยแตกในวัสดุ เมื่อ Plasticity ในวัสดุนั้นถูกปลดปล่อยออกมา โดยมีค่าอย่างน้อยเท่ากับพลังงานที่ใช้ในการสร้างผิวใหม่
 • 3 : จะเกิดการเติบโตของรอยแตกในวัสดุ เมื่อ Dislocation ในวัสดุนั้นถูกปลดปล่อยออกมา โดยมีค่าอย่างน้อยเท่ากับพลังงานที่ใช้ในการสร้างผิวใหม่
 • 4 : จะเกิดการเติบโตของรอยแตกในวัสดุ เมื่อ Stored strain energy ในวัสดุนั้นถูกปลดปล่อยออกมา โดยมีค่าอย่างน้อยเท่ากับพลังงานที่ใช้ในการสร้างผิวใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • ทฤษฏีการแตกของ Griffith ไม่ได้กล่าวถึง
 • 1 : ใช้หลักการของ Energy balance
 • 2 : การแตกหักในวัสดุเปราะ
 • 3 : จุดกำเนิดของรอยแตก
 • 4 : การเติบโตของรอยแตก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 • ในการทดสอบเพื่อหาค่า Fracture toughness ของวัสดุที่สามารถนำไปใช้งานในการออกแบบอย่างปลอดภัยควรทดสอบในสภาวะที่เป็น
 • 1 : Plane-stress condition
 • 2 : Plane-strain condition
 • 3 : Low-stress condition
 • 4 : Low-strain condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง LEFM และ EPFM
 • 1 : Applied stresses
 • 2 : Plastic-zone size
 • 3 : จุดกำเนิดของรอยแตก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • Fracture toughness คือ
 • 1 : ความสามารถของวัสดุในการต้านทานต่อแรงกระแทก
 • 2 : ความสามารถของวัสดุในการต้านทานต่อการเปลี่ยนรูป
 • 3 : ความสามารถของวัสดุในการต้านทานต่อการเติบโตของรอยแตก
 • 4 : ความสามารถของวัสดุในการต้านทานต่อแรงกระทำและสภาพการกัดกร่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 35 :
 • ในการทดสอบ Fracture toughness KIC การเตรียมชิ้นงานทดสอบจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด โดยค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีค่าที่เกินกว่า 2.5(KIC/yield stress)2 ค่าตัวแปรใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้
 • 1 : ao – Original crack length
 • 2 : B – Specimen thickness
 • 3 : W- Specimen width
 • 4 : W-ao - Ligament
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :
 • ในการทดสอบค่า Plane-strain fracture toughness KIC โดยเลือกใช้ชิ้นงานที่มีความหนา 15 มิลลิเมตร ความกว้าง 20 มิลลิเมตร และมีความยาวรอยแตกเริ่มต้น 10.5 มิลลิเมตร หลังจากทำการทดสอบ สามารถคำนวณค่า KQ ได้ 45 MPa.m1/2 หากชิ้นงานดังกล่าวมีค่า Yield strength ณ อุณหภูมิทดสอบเดียวกันเท่ากับ 950 MPa จากการพิจารณา KIC Validation ต่อไปนี้ ข้อใดถูก
 • 1 : ชิ้นงานนี้ไม่ผ่าน KIC Validation เนื่องจากค่าความหนาชิ้นงานไม่ผ่านตามข้อกำหนด
 • 2 : ชิ้นงานนี้ไม่ผ่าน KIC Validation เนื่องจากค่าความกว้างชิ้นงานไม่ผ่านตามข้อกำหนด
 • 3 : ชิ้นงานนี้ผ่าน KIC Validation เนื่องจากค่า Yield strength ของชิ้นงานผ่านตามข้อกำหนด
 • 4 : ชิ้นงานนี้ผ่าน KIC Validation เนื่องจากค่าขนาดของชิ้นงานและขนาดรอยแตกผ่านตามข้อกำหนด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 :
 • ในการทดสอบค่า Plane-strain fracture toughness KIC โดยเลือกใช้ชิ้นงานที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร ความกว้าง 10 มิลลิเมตร และมีความยาวรอยแตกเริ่มต้น 5.2 มิลลิเมตร หลังจากทำการทดสอบ สามารถคำนวณค่า KQ ได้ 40 MPa.m1/2 หากชิ้นงานดังกล่าวมีค่า Yield strength ณ อุณหภูมิทดสอบเดียวกันเท่ากับ 910 MPa จากการพิจารณา KIC Validation ต่อไปนี้ ข้อใดผิด
 • 1 : ชิ้นงานนี้ไม่ผ่าน KIC Validation เนื่องจากค่าความหนาชิ้นงานไม่ผ่านตามข้อกำหนด
 • 2 : ชิ้นงานนี้ไม่ผ่าน KIC Validation เนื่องจากค่าความกว้างชิ้นงานไม่ผ่านตามข้อกำหนด
 • 3 : ชิ้นงานนี้ไม่ผ่าน KIC Validation เนื่องจากค่าความยาวรอยแตกเริ่มต้นของชิ้นงานไม่ผ่านตามข้อกำหนด
 • 4 : ชิ้นงานนี้ไม่ผ่าน KIC Validation เนื่องจากค่าความแตกต่างของความกว้างและความยาวรอยแตกเริ่มต้นของชิ้นงานไม่ผ่านตามข้อกำหนด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 38 :
 • ในการทดสอบ Fracture toughness ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อเรากำหนดให้ขนาดของความหนาของชิ้นงานเพิ่มขึ้น เราจะพบว่า
 • 1 : ค่า Fracture toughness เพิ่มขึ้น
 • 2 : Plastic zone size ที่บริเวณใกล้ปลายรอยแตกเพิ่มขึ้น
 • 3 : Local stresses ที่บริเวณใกล้ปลายรอยแตกเพิ่มขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • หากทำการทดสอบ Fracture toughness โดยวัสดุชนิดเดียวกัน แต่ชิ้นงานมีความหนาต่างกันคือ 10 มิลลิเมตรและ 30 มิลลิเมตร เราจะพบว่า
 • 1 : ค่า Fracture toughness จะเท่ากันในทั้งสองกรณี
 • 2 : ค่า Fracture toughness ในชิ้นงานหนาจะมากกว่า
 • 3 : ค่า Fracture toughness ในชิ้นงานบางจะมากกว่า
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • เมื่อเราทำการทดสอบ Fracture toughness ของชิ้นงานที่อุณหภูมิต่างๆกัน เราจะพบว่า
 • 1 : ค่า Fracture toughness จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
 • 2 : ค่า Fracture toughness จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
 • 3 : ค่า Fracture toughness ไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :
 • ในการศึกษา Fracture toughness ในชิ้นงานโลหะ ข้อใดกล่าว ถูก เมื่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
 • 1 : Plastic zone size เพิ่มขึ้น
 • 2 : Local stresses ที่บริเวณใกล้ปลายของรอยแตกเพิ่มมากขึ้น
 • 3 : ค่า Fracture toughness ลดลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • ข้อใดถูกเกี่ยวกับ ค่ารัศมีของ Plastic zone ใกล้บริเวณปลายของรอยแตก
 • 1 : ค่ารัศมีของ Plastic zone ในสภาวะที่เป็น Plane stress มากกว่า Plane strain
 • 2 : ค่ารัศมีของ Plastic zone ในสภาวะที่เป็น Plane stress น้อยกว่า Plane strain
 • 3 : ค่ารัศมีของ Plastic zone ในสภาวะที่เป็น Plane stress เท่ากับ Plane strain
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้องกับการศึกษา Plastic-elastic fracture mechanics น้อยที่สุด
 • 1 : KIC fracture toughness
 • 2 : Crack Tip Opening Displacement
 • 3 : J-integral
 • 4 : ทุกข้อที่กล่าวมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 • โครงสร้างทางโลหวิทยาใดมีผลต่อค่า Fracture toughness ของชิ้นงาน
 • 1 : ขนาดของเกรน
 • 2 : ปริมาณธาตุผสม
 • 3 : ขนาดของข้อตำหนิที่เกิดขึ้นในชิ้นงาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 • โดยทั่วไปแล้วการปรับปรุงวัสดุเพื่อทำให้ Strength เพิ่มขึ้นมักมีผลทำให้ Fracture toughness ของวัสดุมีค่าที่ด้อยลง อยากทราบว่าการปรับปรุงวัสดุในข้อใดมีผลทำให้ทั้งการเปลี่ยนแปลงของทั้ง Strength และ Fracture toughness เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 • 1 : Cold working
 • 2 : การทำ Strain hardening
 • 3 : ลดขนาดของเกรน
 • 4 : เพิ่ม Alloying elements
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 46 :
 • LEFM ถูกนำมาใช้ในการศึกษาความล้าอย่างไร
 • 1 : ศึกษาอัตราการเติบโตของรอยแตกในสภาวะ Combined loading
 • 2 : ศึกษาอัตราการเติบโตของรอยแตกในสภาวะ Cyclic loading
 • 3 : ศึกษาจุดกำเนิดของรอยแตกในสภาวะ Combined loading
 • 4 : ศึกษาจุดกำเนิดของรอยแตกในสภาวะ Cyclic loading
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :
 • วัสดุประเภทใดมี Fracture toughness ที่น้อยที่สุด
 • 1 : Steels
 • 2 : Aluminium alloys
 • 3 : Titanium alloys
 • 4 : Concrete
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • ทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มสมบัติ Fracture toughness ในวัสดุที่เปราะมากๆ
 • 1 : เสริมแรงด้วยวัสดุเส้นใย
 • 2 : ทำให้โครงสร้างเกิดรูพรุน
 • 3 : เพิ่มความแข็งให้กับวัสดุ
 • 4 : ทำให้เกิด Oxide scale ที่ผิว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • การเสริมแรงด้วยเส้นใยในวัสดุที่เปราะมีผลอย่างไรต่อสมบัติ Fracture toughness ของวัสดุ (สมมติให้การยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยและวัสดุพื้นสมบูรณ์)
 • 1 : ทำให้ชิ้นงานมี Fracture toughness ที่ลดลง
 • 2 : ทำให้รอยแตกของวัสดุเรียบขึ้น
 • 3 : วัสดุเส้นใยทำให้เกิดการชะลอการเติบโตของรอยแตก
 • 4 : วัสดุเส้นใยทำให้อัตราการการเติบโตของรอยแตกเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • Fracture mechanics มีประโยชน์ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาการใช้งานทางด้านใด
 • 1 : Electronics applications
 • 2 : Medical applications
 • 3 : Aerospace applications
 • 4 : ทุกช้อที่กล่าวมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 499 : Mechanical failure such as creep and fatigue
ข้อที่ 51 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : Fatigue เป็นปรากฏการณ์ที่โลหะเสียหายที่ความเค้นต่ำกว่า Ultimate Tensile Strength โดยได้รับความเค้นเป็นวัฏจักรเป็นระยะเวลานาน
 • 2 : Creep เป็นปรากฏการณ์ที่โลหะเสียหายที่ความเค้นต่ำกว่า Ultimate Tensile Strength โดยได้รับความเค้นที่อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน
 • 3 : การชุบแข็งผิวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม Creep Resistance
 • 4 : โลหะนอกกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ (ยกเว้นไททาเนียม) ไม่มี Endurance Limit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • ข้อใดผิด
 • 1 : โลหะนอกกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏ Endurance limit
 • 2 : Shot peening เป็นวิธีการปรับปรุง Fatigue Strength โดยอาศัย Residual Stress
 • 3 : Surface rolling เป็นวิธีการปรับปรุง Fatigue Strength ที่เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน
 • 4 : รอยแตกเนื่องจากความล้ามักจะมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณผิวชิ้นงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 53 :
 • ชิ้นส่วนในข้อใดต่อไปนี้มีความเสี่ยงต่อการเสียหายจาก Creep มากที่สุด
 • 1 : ใบกังหันเครื่องยนต์ Gas Turbine
 • 2 : เพลาข้อเหวี่ยง
 • 3 : เสื้อสูบ
 • 4 : ใบพัดเฮลิคอปเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 54 :
 • ข้อใดผิด
 • 1 : วัสดุที่มีจุดหลอมตัวสูงมักจะมี Creep resistance สูง
 • 2 : วัสดุที่มี Second phase จำพวก Intermetallic compound ที่มีจุดหลอมตัวสูงจะมี Creep resistance สูง
 • 3 : Stress-Rupture test เป็นการทดสอบ Creep resistance ที่ละเอียดใช้เวลายาวนานกว่าการทดสอบ Creep ปกติ
 • 4 : Creep rate หาได้จากความชันที่น้อยที่สุดของ Creep curve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :
 • ข้อใดไม่ใช่กลไกการเกิด Creep
 • 1 : Dislocation Glide
 • 2 : Dislocation Creep
 • 3 : Grain Boundary Sliding
 • 4 : Transitional Glide
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • ข้อใดเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับ Superplasticity ที่ถูกต้อง
 • 1 : เป็นปรากฏการณ์ที่โลหะเกิดความเครียดได้มากโดยไม่ทำให้เกิดการเสียรูปอย่างถาวร
 • 2 : เป็นปรากฏการณ์ที่โลหะเกิดความเครียดอย่างถาวรได้มากก่อนเกิดการขาดหรือเสียหาย
 • 3 : เป็นปรากฏการณ์ที่โลหะสามารถรับแสงสั่นสะเทือนได้มากก่อนพังทลาย
 • 4 : เป็นปรากฏการณ์ที่โลหะสามารถเชื่อมประสานกับวัสดุพอลิเมอร์ประเภทเทอโมพลาสติกได้ดีเป็นพิเศษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 57 :
 • จากแผนภาพ Stress - Larson-Miller parameter ของ Astroloy ข้างบน จงคำนวณหาความเค้นที่ทำให้ Astroloy เสียหายในเวลา 100,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1143 องศาเคลวิน
 • 1 : 100 MPa
 • 2 : 350 MPa
 • 3 : 500 MPa
 • 4 : 85 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • จากแผนภาพ Stress - Larson-Miller parameter ของ Astroloy ข้างบน จงคำนวณหาความเค้นที่ทำให้ Astroloy เสียหายในเวลา 100,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 923 องศาเคลวิน
 • 1 : 100 MPa
 • 2 : 350 MPa
 • 3 : 500 MPa
 • 4 : 85 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 59 :
 • จากแผนภาพถ้าชิ้นงานเหล็กกล้า Unnotched AISI 4340 ได้รับแรงที่เป็นวัฏจักร (Cyclic Stress) โดยมี Maximum Stress 850 MPa และ Minimum Stress 0 MPa จงทำนายอายุการใช้งานของชิ้นงานดังกล่าว
 • 1 : 100000 รอบ
 • 2 : 1000000 รอบ
 • 3 : 1000000 รอบ
 • 4 : 1000000 รอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • จากแผนภาพถ้าชิ้นงานเหล็กกล้า Notched AISI 4340 ได้รับแรงที่เป็นวัฏจักร (Cyclic Stress) โดยมี Alternating Stress 200 MPa และ Mean Stress 400 MPa จงทำนายอายุการใช้งานของชิ้นงานดังกล่าว
 • 1 : 100000 รอบ
 • 2 : 1000000 รอบ
 • 3 : 10000000 รอบ
 • 4 : 100000000 รอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :
 • ชิ้นส่วนใดต่อไปนี้มีความเสี่ยงต่อการเสียหายจากความล้ามากที่สุด
 • 1 : กรอปหน้าต่าง
 • 2 : ผ้าเบรกรถยนต์
 • 3 : ปีกเครื่องบิน
 • 4 : กลอนประตู
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 62 :
 • ข้อใดผิด
 • 1 : ความเสียหายจากความล้าถือเป็นแบบที่ไม่มีการเตือน เพราะสังเกตรอยแตกขณะใช้งานได้ยาก
 • 2 : ความเรียบของผิวมีผลต่อ Fatigue Strength
 • 3 : รอยแตกเนื่องจากความล้าจะมีลักษณะเหมือนรอยคลื่นบนหาดทรายเรียกว่า “Striation”
 • 4 : การชุบแข็งผิวมักให้ผลเสียต่อ Fatigue Strength
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแตกแบบ Brittle-Cleavage
 • 1 : Triaxial State of Stress
 • 2 : High Strain Rate
 • 3 : อุณหภูมิต่ำ
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 :
 • จากภาพชิ้นงานด้านบนเกิดการแตกแบบใดด้วยแรงกระทำแบบใด?
 • 1 : แตกแบบเหนียว - แรงดึง
 • 2 : แตกแบบเปราะ - แรงดึง
 • 3 : แตกแบบเหนียว – แรงบิด
 • 4 : แตกแบบเปราะ – แรงบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • จากภาพชิ้นงานด้านล่างเกิดการแตกแบบใดด้วยแรงกระทำแบบใด?
 • 1 : แตกแบบเหนียว - แรงดึง
 • 2 : แตกแบบเหนียว – แรงบิด
 • 3 : แตกแบบเปราะ - แรงดึง
 • 4 : แตกแบบเปราะ – แรงบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 66 :
 • จากภาพชิ้นงานด้านซ้ายเกิดการแตกแบบใดด้วยแรงกระทำแบบใด?
 • 1 : แตกแบบเหนียว - แรงดึง
 • 2 : แตกแบบเปราะ - แรงดึง
 • 3 : แตกแบบเหนียว – แรงบิด
 • 4 : แตกแบบเปราะ – แรงบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 67 :
 • จากภาพชิ้นงานด้านขวาเกิดการแตกแบบใดด้วยแรงกระทำแบบใด?
 • 1 : แตกแบบเหนียว - แรงดึง
 • 2 : แตกแบบเปราะ - แรงดึง
 • 3 : แตกแบบเหนียว – แรงบิด
 • 4 : แตกแบบเปราะ – แรงบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 68 :
 • ข้อใดเป็นหนึ่งในกลไกการเกิดความล้าในโลหะทั่วไป
 • 1 : การก่อตัวของรอยแตก(crack initiation)
 • 2 : การขยายตัวของรอยแตก(crack propagation)
 • 3 : การแตกหักเนื่องจากค่าความเค้นเกิดค่า Ultimate tensile strength
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • ข้อใดคือปัจจัยที่สำคัญของการเกิดความล้าในโลหะ
 • 1 : ค่าความเค้นแรงดึงสูงสุดขณะรับภาระกรรมแบบไดนามิกส์ต้องมีค่ามากพอ
 • 2 : การเปลี่ยนแปลงค่าความเค้นต้องมีขนาดที่กว้างพอ
 • 3 : การรับภาระกรรมแบบซ้ำที่จำนวนรอบมากพอ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • ชิ้นส่วนในข้อใดต่อไปนี้เสี่ยงต่อการเสียหายเนื่องจากความล้า (Fatigue) น้อยที่สุด
 • 1 : จานโซ่รถจักรยานยนต์
 • 2 : ปีกเครื่องบิน
 • 3 : ฟันเฟืองนาฬิกาข้อมือ
 • 4 : เพลารถสิบล้อ
 • 5 : หมุดยึดรางรถไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่น่าจะช่วยป้องกันการเสียหายจากความล้าได้
 • 1 : ขัดผิวชิ้นส่วนให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • 2 : ชุบแข็งผิวชิ้นส่วน
 • 3 : ออกแบบไม่ให้มีจุดเปลี่ยนแปลงมิติอย่างฉับพลัน
 • 4 : ออกแบบให้ชิ้นส่วนรับแรงไม่ต่ำกว่า Fatigue Limit
 • 5 : ลดสิ่งปนเปื้อนภายในเนื้อโลหะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 500 : Mechanical testing
ข้อที่ 72 :
 • ข้อใดผิด
 • 1 : ความเสียหายจากความล้าถือเป็นแบบที่ไม่มีการเตือน เพราะสังเกตรอยแตกขณะใช้งานได้ยาก
 • 2 : ความเรียบของผิวมีผลต่อ Fatigue Strength
 • 3 : แตกเนื่องจากความล้าจะมีลักษณะเหมือนรอยคลื่นบนหาดทรายเรียกว่า “Striation”
 • 4 : การชุบแข็งผิวด้วยวิธี Nitriding มักให้ผลเสียต่อ Fatigue Strength
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • วัสดุที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานเป็นแหนบรถยนต์, สปริงควรมีสมบัติเชิงกลในข้อใดสูง
 • 1 : Ultimate Tensile Strength
 • 2 : Hardness
 • 3 : Modulus of Resilience
 • 4 : Fracture Toughness
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • สมบัติเชิงกลในข้อใดต่อไปนี้เป็นดัชนีชี้วัดว่าวัสดุมีความเหนียวมากน้อยแค่ไหน
 • 1 : Ultimate Tensile Strength
 • 2 : Modulus of Elasticity
 • 3 : %Reduction of Area
 • 4 : Yield Strength
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • สมบัติเชิงกลในข้อใดต่อไปนี้เป็นดัชนีชี้วัดว่าวัสดุรับแรงได้เท่าใดจึงจะเกิดการเสียรูปอย่างถาวร
 • 1 : Ultimate Tensile Strength
 • 2 : Modulus of Elasticity
 • 3 : %Reduction of Area
 • 4 : Yield Strength
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 76 :
 • สมบัติเชิงกลในข้อใดต่อไปนี้เป็นดัชนีชี้วัดว่าวัสดุรับแรงกระแทกได้มากน้อยเท่าใด
 • 1 : Ultimate Tensile Strength
 • 2 : Modulus of Elasticity
 • 3 : %Reduction of Area
 • 4 : Toughness
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 77 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : Modulus of Elasticity หาได้จาก Stress หารด้วย Strain ในช่วง Elastic Deformation
 • 2 : การเสียหายแบบเปราะเป็นการเสียหายแบบมีการเตือน โดยจะวัสดุส่งเสียงดังก่อนที่จะเกิดการเสียหาย
 • 3 : Ultimate Tensile Strength เป็นดัชนีบอกความแข็งแรงของวัสดุ
 • 4 : Elongation เป็นดัชนีบอกความสามารถในการขึ้นรูปด้วยแรงทางกลของวัสดุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 78 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : การวัดความแข็งแบบ Brinell มีข้อได้เปรียบคือมีพื้นที่วัดความแข็งกว้างทำให้ได้ค่าความแข็งเฉลี่ยในวัสดุที่ประกอบไปด้วยหลายเฟส
 • 2 : ค่าความแข็งของเพชรเท่ากับ 100 HRC
 • 3 : การวัดความแข็งแบบ Vicker ใช้หัวกดเป็นลูกบอลเหล็กกล้าให้รอยกดเป็นวงกลม
 • 4 : เหล็กหล่อนิยมใช้การวัดความแข็งแบบ Brinell
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : Microhardness มีพื้นที่รอยกดเล็กเหมาะสำหรับใช้วัดความแข็งเฉพาะบริเวณ
 • 2 : ค่าความแข็ง Rockwell ขึ้นอยู่กับระยะการจมลึกลงของหัวกด
 • 3 : ค่าความแข็ง Vicker คำนวณได้จากความยาวของเส้นทแยงมุมของรอยกด
 • 4 : การวัดความแข็งแบบ Rockwell scale C ใช้น้ำหนักกด 100 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก
 • 1 : Rockwell Hardness
 • 2 : Brinell Hardness
 • 3 : Micro Hardness
 • 4 : Vicker Hardness
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก
 • 1 : Scratch Hardness
 • 2 : Vicker Hardness
 • 3 : Brinell Hardness
 • 4 : Rockwell Hardness
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • ชิ้นงานทดสอบแรงดึงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรและ gage length ยาว 50 มิลลิเมตร สามารถรับแรงได้สูงสุดที่ 90 kN และเกิดการแตกหักที่ 70 kN มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยแตก 10 มิลลิเมตร จงคำนวณหา Engineering stress สูงสุดที่ชิ้นงานรับได้ (Ultimate Tensile Stress)
 • 1 : 596 MPa
 • 2 : 696 MPa
 • 3 : 796 MPa
 • 4 : 896 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • ชิ้นงานทดสอบแรงดึงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรและ gage length ยาว 50 มิลลิเมตร สามารถรับแรงได้สูงสุดที่ 90 kN และเกิดการแตกหักที่ 70 kN มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยแตก 10 มิลลิเมตร จงคำนวณหา True fracture stress
 • 1 : 791 MPa
 • 2 : 891 MPa
 • 3 : 991 MPa
 • 4 : 1091 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :
 • Modulus of Rigidity หาได้จากการทดสอบแบบใด
 • 1 : Tension Test
 • 2 : Torsion Test
 • 3 : Compression Test
 • 4 : Bending Test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • ชิ้นงานทดสอบแรงดึงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรและ gage length ยาว 50 มิลลิเมตร สามารถรับแรงได้สูงสุดที่ 90 kN และเกิดการแตกหักที่ 70 kN มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยแตก 10 มิลลิเมตร จงคำนวณหา True fracture strain
 • 1 : 0.265
 • 2 : 0.365
 • 3 : 0.465
 • 4 : 0.565
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 86 :
 • ชิ้นงานทดสอบแรงดึงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรและ gage length ยาว 50 มิลลิเมตร สามารถรับแรงได้สูงสุดที่ 90 kN และเกิดการแตกหักที่ 70 kN มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยแตก 10 มิลลิเมตร จงคำนวณหา Engineering fracture strain
 • 1 : 0.14
 • 2 : 0.24
 • 3 : 0.34
 • 4 : 0.44
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • ชิ้นงานทดสอบแรงดึงทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร มี Gage length ยาว 50 มิลลิเมตร แรงสูงสุด (Maximum load) ที่ชิ้นงานรับได้เท่ากับ 8400 กิโลกรัม เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดของรอยแตก 8 มิลลิเมตร ความยาวของชิ้นงานหลังจากขาดเท่ากับ 65 มิลลิเมตร จงคำนวณหา Ultimate Tensile Strength
 • 1 : 580 MPa
 • 2 : 600 MPa
 • 3 : 620 MPa
 • 4 : 640 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 88 :
 • ชิ้นงานทดสอบแรงดึงทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร มี Gage length ยาว 50 มิลลิเมตร แรงสูงสุด (Maximum load) ที่ชิ้นงานรับได้เท่ากับ 8400 กิโลกรัม เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดของรอยแตก 8 มิลลิเมตร ความยาวของชิ้นงานหลังจากขาดเท่ากับ 65 มิลลิเมตร จงคำนวณหา %Reduction of Area
 • 1 : 58%
 • 2 : 60%
 • 3 : 62%
 • 4 : 64%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • ชิ้นงานทดสอบแรงดึงทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร มี Gage length ยาว 50 มิลลิเมตร แรงสูงสุด (Maximum load) ที่ชิ้นงานรับได้เท่ากับ 8400 กิโลกรัม เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดของรอยแตก 8 มิลลิเมตร ความยาวของชิ้นงานหลังจากขาดเท่ากับ 65 มิลลิเมตร จงคำนวณหา %Elongation
 • 1 : 30%
 • 2 : 35%
 • 3 : 40%
 • 4 : 45%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • ชิ้นงานทดสอบแรงดึงชิ้นหนึ่งมี Gage length ยาว 61 มิลลิเมตร มีพื้นที่หน้าตัด 3 ตารางมิลลิเมตร ถ้าต้องการปรับลดขนาดชิ้นงานทดสอบแรงดึงให้มีพื้นที่หน้าตัด 2 ตารางมิลลิเมตร จะต้องให้ชิ้นงานทดสอบแรงดึงมี Gage length ใหม่ยาวเท่าใด
 • 1 : 45 มิลลิเมตร
 • 2 : 50 มิลลิเมตร
 • 3 : 55 มิลลิเมตร
 • 4 : 60 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :
 • จากภาพจงคำนวณหา Modulus of Elasticity
 • 1 : 83.8 MPa
 • 2 : 93.8 MPa
 • 3 : 83.8 GPa
 • 4 : 93.8 GPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :
 • จากภาพจงคำนวณหา Yield Stress
 • 1 : 150 MPa
 • 2 : 250 MPa
 • 3 : 200 MPa
 • 4 : 300 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • จากภาพถ้าชิ้นงานทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.8 มิลลิเมตร จะสามารถรับแรงได้สูงสุดเท่าใด?
 • 1 : 38.7 kN
 • 2 : 43.5 kN
 • 3 : 57.9 kN
 • 4 : 73.8 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • จากภาพถ้าชิ้นงานที่มี gage length 250 มิลลิเมตร ได้รับความเค้น 350 MPa ชิ้นงานจะยืดออกเท่าใด?
 • 1 : 5 mm
 • 2 : 10 mm
 • 3 : 15 mm
 • 4 : 30 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 95 :
 • จงหาค่า Ultimate Tensile Strength (UTS)
 • 1 : 1350 MPa
 • 2 : 1650 MPa
 • 3 : 1950 MPa
 • 4 : 2350 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • ถ้าชิ้นงานมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 5 cm2 ชิ้นงานจะสามารถรับแรงได้เท่าใดโดยที่ไม่เกิด plastic deformation
 • 1 : 675 kN
 • 2 : 825 kN
 • 3 : 975 kN
 • 4 : 1175 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • จงหาค่า Young’s Modulus (Modulus of Elasticity)
 • 1 : 110.1 GPa
 • 2 : 110.1 MPa
 • 3 : 222.2 GPa
 • 4 : 222.2 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :
 • ถ้านำโลหะชนิดนี้ไปใช้งานมีรูปร่างทรงกระบอกรับแรงดึง 3500 kN จงคำนวณรัศมีที่น้อยที่สุดของทรงกระบอกที่สามารถรับแรงได้โดยไม่เกิดการเสียหาย
 • 1 : 28.7 mm
 • 2 : 25.9 mm
 • 3 : 23.9 mm
 • 4 : 21.7 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • จากแผนภาพ S-N curve จงระบุ endurance limit ของเหล็กกล้าคาร์บอน 1045
 • 1 : 235 MPa
 • 2 : 315 MPa
 • 3 : 280 MPa
 • 4 : 350 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • เพลาทำจาก Red Brass ถูกใช้งานภายใต้ Cyclic stress ขนาด 110 MPa จงทำนายอายุการใช้งานของเพลา
 • 1 : 10000 รอบ
 • 2 : 100000 รอบ
 • 3 : 1000000 รอบ
 • 4 : 10000000 รอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • จากภาพจงประมาณ Transition Temperature ของเหล็กกล้า AISI 1020
 • 1 : -60 องศาเซลเซียส
 • 2 : -25 องศาเซลเซียส
 • 3 : 0 องศาเซลเซียส
 • 4 : 50 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 102 :
 • จากภาพจงประมาณ Transition Temperature ของเหล็กกล้า AISI 1045
 • 1 : -60 องศาเซลเซียส
 • 2 : -20 องศาเซลเซียส
 • 3 : 0 องศาเซลเซียส
 • 4 : 50 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • จากภาพจงประมาณ Transition Temperature ของเหล็กกล้า AISI 4340 ที่ผ่านการอบชุบให้เป็น Martensite
 • 1 : -110 องศาเซลเซียส
 • 2 : -50 องศาเซลเซียส
 • 3 : -75 องศาเซลเซียส
 • 4 : -25 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :
 • จากภาพจงประมาณ Transition Temperature ของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ผ่านการอบชุบให้เป็น Martensite
 • 1 : -110 องศาเซลเซียส
 • 2 : -75 องศาเซลเซียส
 • 3 : -50 องศาเซลเซียส
 • 4 : -25 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • จงหาค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength) ของ Stainless Steel 18-8
 • 1 : 180 psi
 • 2 : 180,000 psi
 • 3 : 210 psi
 • 4 : 210,000 psi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับ %Elongation จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
 • 1 : Structural Steel > Stainless Steel 18 – 8 > Magnesium
 • 2 : Stainless Steel 18 – 8 > Magnesium > Structural Steel
 • 3 : Structural Steel > Magnesium > Stainless Steel 18 – 8
 • 4 : Magnesium > Stainless Steel 18 – 8 > Structural Steel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 107 :
 • ค่าสมบัติทางกลใดที่ไม่ได้จากการทดสอบแรงดึง
 • 1 : Percent elongation
 • 2 : Elastic modulus
 • 3 : Tensile strength
 • 4 : Fracture toughness
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องทำการควบคุมในการทดสอบแรงดึง
 • 1 : ความเรียบของผิวชิ้นงานในกรณีที่เป็นโลหะที่สมบัติเชิงกลไวต่อรอยบาก
 • 2 : อัตราการให้ค่าความเครียด(strain rate)
 • 3 : ระยะเกจ
 • 4 : สัดส่วนของเกจต่อความยาวชิ้นงาน
 • 5 : ค่าความเค้นที่ให้กับชิ้นงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 109 :
 • ในการใช้งานโลหะในงานด้านโครงสร้างสมบัติเชิงกลตัวใดมีความสำคัญน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสมบัติอื่นๆ
 • 1 : Elastic Modulus
 • 2 : Percent elongation
 • 3 : Tensile strength
 • 4 : Yield Strength
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 110 :
 • สมบัติใดบ้างที่จำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกใช้โลหะที่ใช้ทำแกนของกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • 1 : Creep strength
 • 2 : corrosion resistance
 • 3 : Fracture toughness
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 111 :
 • ข้อใดผิดเกี่ยวกับการทดลองความแข็ง
 • 1 : การทดสอบความแข็งของโครงสร้างขนาดเล็กควรใช้เครื่องทดสอบแบบ micro vickers
 • 2 : หัวกดที่ใช้ในการทดสอบความแข็งแบบ brinell เป็นหัวเพชรรูปหกเหลี่ยม
 • 3 : การทดสอบความแข็งด้วยวิธี brinell สามารถประมาณความแข็งเฉลี่ยของโลหะได้
 • 4 : ในกรณีที่เราไม่สามารถหาเครื่องวัดความแข็งได้เราสามารถประมาณความแข็งอย่างคร่าวได้จากการ scratch test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 112 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Transition Temperature
 • 1 : ไม่ควรนำโลหะไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า Transition Temperature
 • 2 : Transition Temperature คืออุณหภูมิที่โลหะเปลี่ยนเฟสทำให้มีความแข็งต่ำลง
 • 3 : Transition Temperature คืออุณหภูมิที่โลหะเปลี่ยนพฤติกรรมการแตก
 • 4 : การใช้งานโลหะที่อุณหภูมิสูงกว่า Transition Temperature จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดความคืบ (Creep)
 • 5 : Transition Temperature คืออุณหภูมิที่โลหะเปลี่ยนโครงสร้างผลึกทำให้มีความเหนียวมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • ข้อใดผิด
 • 1 : ข้อได้เปรียบของการวัดความแข็งแบบ Brinell คือได้ค่าความแข็งเฉลี่ยจากหลายเฟส
 • 2 : การวัดความแข็งแบบ Rockwell สะดวกและรวดเร็ว
 • 3 : ข้อเสียเปรียบของการวัดความแข็งแบบ Vickers คือได้รอยกดขนาดใหญ่ ทำให้ชิ้นงานเสียหายมาก
 • 4 : Microhardness เหมาะสมสำหรับการวัดความแข็งของชั้นชุบผิวแข็ง
 • 5 : การวัดความแข็งแบบ Rockwell Scale C ใช้หัวกดกรวยเพชร และน้ำหนักกด 150 kgf
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : การวัดความแข็งแบบ Rockwell Scale C ใช้แรงกด 150 kgf
 • 2 : การวัดความแข็งแบบ Brinell สำหรับเหล็กกล้าใช้แรงกด 3000 kgf
 • 3 : การวัดความแข็งแบบ Macro Vickers ให้รอยกดรูปข้าวหลามตัด
 • 4 : ความแข็ง 100 HRC เท่ากับความแข็งของเพชร
 • 5 : การวัดความแข็งแบบ Rockwell Scale B ใช้แรงกด 100 kgf
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จับคู่วิธีการวัดความแข็งและหัวกดผิด
 • 1 : Rockwell Scale A – 1/16” Steel Ball
 • 2 : Rockwell Scale B – 1/16” Steel Ball
 • 3 : Rockwell Scale C – Diamond Cone (Brale Indentor)
 • 4 : Brinell - 10 mm Steel Ball
 • 5 : Vickers – Diamond Pyramid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 116 :
 • หากต้องเลือกโลหะไปใช้งานต้านทานการสึกหรอควรพิจารณาจากสมบัติในข้อใด
 • 1 : Hardness
 • 2 : Ultimate Tensile Strength
 • 3 : Transverse Rupture Strength
 • 4 : Elongation
 • 5 : Endurance Limit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • หากต้องการทราบว่าโลหะชนิดหนึ่งสามารถขึ้นรูปด้วยแรงทางกลได้ดีหรือไม่ ต้องทำการทดสอบใดต่อไปนี้
 • 1 : Hardness Test
 • 2 : Impact Test
 • 3 : Tension Test
 • 4 : Creep Test
 • 5 : Fatigue Test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 118 :
 • หากต้องการทราบว่าโลหะชนิดหนึ่งสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีหรือไม่ ต้องทำการทดสอบใดต่อไปนี้
 • 1 : Hardness Test
 • 2 : Impact Test
 • 3 : Tension Test
 • 4 : Creep Test
 • 5 : Fatigue Test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 119 :
 • หากต้องการทราบว่าโลหะชนิดหนึ่งสามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ดีหรือไม่ ต้องทำการทดสอบใดต่อไปนี้
 • 1 : Hardness Test
 • 2 : Impact Test
 • 3 : Tension Test
 • 4 : Creep Test
 • 5 : Fatigue Test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 120 :
 • สมบัติเชิงกลในข้อใดน่าจะแปรผันตรงกับ Impact Energy
 • 1 : Yield Strength
 • 2 : Ultimate Tensile Strength
 • 3 : Fatigue Strength
 • 4 : Hardness
 • 5 : Elongation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
สภาวิศวกร