สภาวิศวกร

สาขา : เหมืองแร่

วิชา : Mineral Processing II

เนื้อหาวิชา : 480 : Theory and practice of froth flotation
ข้อที่ 1 :
 • กรรมวิธีลอยแร่ (Flotation) อาศัยความแตกต่างของคุณสมบัติทางด้านใดของอนุภาคแร่และมลทินอื่น ๆ ที่เจือปนอยู่
 • 1 : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density)
 • 2 : การเปียกน้ำที่ผิวอนุภาคแร่ (Wettability)
 • 3 : ความซึมซาบแม่เหล็ก (Magnetic Susceptibility)
 • 4 : ความสามารถที่จะละลาย (Solubility)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดที่ไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เชิงผิว (Interfacial phenomena) ของอนุภาคที่เกียวข้องกับการลอยแร่
 • 1 : ความตึงผิว (Surface Tension)
 • 2 : ชั้นไฟฟ้าคู่ (Electrical Double Layer)
 • 3 : การเปียกน้ำ (Wettability)
 • 4 : การดูดแนบ (Adsorption)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • แร่ชนิดใดที่มีคุณสมบัติไม่เปียกน้ำ (Hydrophobicity) และสามารถลอยได้เองตามธรรมชาติ
 • 1 : ถ่านหิน (Coal)
 • 2 : เฟลด์สปาร์ (Feldspar)
 • 3 : สฟาเลอไรต์ (Sphalerite)
 • 4 : ฟลูออไรต์ (Fluorite)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • แร่ชนิดใดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 1 : ฮีมาไทต์ (Hematite)
 • 2 : เฟลด์สปาร์ (Feldspar)
 • 3 : สฟาเลอไรต์ (Sphalerite)
 • 4 : ฟลูออไรต์ (Fluorite)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • แร่ชนิดใดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแร่ซิลิเกต (Silicates)
 • 1 : ฮีมาไทต์ (Hematite)
 • 2 : เฟลด์สปาร์ (Feldspar)
 • 3 : สฟาเลอไรต์ (Sphalerite)
 • 4 : ฟลูออไรต์ (Fluorite)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • แร่ชนิดใดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 1 : ฮีมาไทต์ (Hematite)
 • 2 : เฟลด์สปาร์ (Feldspar)
 • 3 : สฟาเลอไรต์ (Sphalerite)
 • 4 : ฟลูออไรต์ (Fluorite)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • แร่ชนิดใดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแร่ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้เล็กน้อย (Sparingly Soluble Salt)
 • 1 : ฮีมาไทต์ (Hematite)
 • 2 : เฟลด์สปาร์ (Feldspar)
 • 3 : สฟาเลอไรต์ (Sphalerite)
 • 4 : ฟลูออไรต์ (Fluorite)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • กลุ่มแร่ใดที่ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแร่ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้เล็กน้อย (Sparingly Soluble Salt)
 • 1 : คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 2 : ฟอสเฟต (Phosphate)
 • 3 : ซัลเฟต (Sulfate)
 • 4 : ซิลิเกต (Silicate)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • ไอออนชนิดใดเป็นไอออนกำหนดศักย์ไฟฟ้า (Potential Determining Ions) ของแบไรต์ (Barite; BaSO4)
 • 1 : Ba2+
 • 2 : SO4 2-
 • 3 : Ba2+ และ SO4 2-
 • 4 : H+ และ OH-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • สารเคลือบผิวอนุภาค (Collector) ชนิดใดที่เหมาะสำหรับการลอยแร่กลุ่มซัลไฟด์ เช่นกาลีนา
 • 1 : อะมีน (Amine, RNH3Cl)
 • 2 : แอลคิลซัลฟอเนต (Alkyl Sulfonates, RSO3Na)
 • 3 : โซเดียมโอลิเอต (Sodium Oleate, RCOONa)
 • 4 : แซนเทต (Xanthate, ROCSSNa)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 11 :
 • สารเคลือบผิวอนุภาค (Collector) ชนิดใดที่เหมาะสำหรับการลอยแร่ที่มีความสามารถลอยได้ตามธรรมชาติสูง เช่น ถ่านหิน แกรไฟต์ โมลิบดีไนต์ ทัลก์ เป็นต้น
 • 1 : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด (Fuel Oil or Kerosene)
 • 2 : แอลคิลซัลฟอเนต (Alkyl Sulfonates, RSO3Na)
 • 3 : โซเดียมโอลิเอต (Sodium Oleate, RCOONa)
 • 4 : แซนเทต (Xanthate, ROCSSNa)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • ข้อใดไม่ใช้ลักษณะการดูดแนบทางฟิสิกส์ (Physical Adsorption) ที่เกิดขึ้นบนผิวอนุภาคแร่
 • 1 : การดูดแนบด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิต (Electrostatic)
 • 2 : อัตราความเร็วของการดูดแนบ (Adsorption Rate) สูง
 • 3 : มักแนบซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น (Multilayer)
 • 4 : แนบติดแล้วติดเลยไม่กลับไปกลับมา (Irreversible)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • ข้อใดไม่ใช้ลักษณะการดูดแนบทางเคมี (Chemical Adsorption or Chemisorption) บนผิวอนุภาคแร่
 • 1 : แนบกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals)
 • 2 : อัตราความเร็วในการดูดแนบ (Adsorption Rate) ต่ำ
 • 3 : มักดูดแนบเพียงชั้นเดียว (Monolayer)
 • 4 : แนบแล้วเนบติดเลยไม่กลับไปกลับมา (Irreversible)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :
 • หน้าที่ของสารเคลือบผิวแร่ (Collector or Promoter) คือ
 • 1 : เคลือบผิวแร่ไม่ให้เปียกน้ำ และเกาะติดกับฟองอากาศได้ง่าย
 • 2 : เคลือบผิวแร่ให้เปียกน้ำ และเกาะติดกับฟองอากาศได้ง่าย
 • 3 : เคลือบผิวแร่ไม่ให้เปียกน้ำ และเกาะติดกับฟองอากาศได้ยาก
 • 4 : เคลือบผิวแร่ให้เปียกน้ำ และเกาะติดกับฟองอากาศได้ยาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • สารประกอบอินทรีย์ชนิดใดที่ไม่ใช่สารเคลือบผิวแร่ (Collector or Promoter)
 • 1 : น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Oil)
 • 2 : น้ำมันก๊าด (Kerosene)
 • 3 : น้ำมันสน (Pine Oil)
 • 4 : สารสกัดจากน้ำมันปาล์ม (Palm Oil)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดใดที่ไม่แตกตัว (Non-ionizing ) ในน้ำ หรือไม่มีขั้ว
 • 1 : น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Oil)
 • 2 : สารสกัดจากน้ำมันปาล์ม (Palm Oil)
 • 3 : อะมีน (Amine, RNH3Cl)
 • 4 : แอลคิลซัลฟอเนต (Alkyl Sulfonates, RSO3Na)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดใดอยู่ในตระกูลออกซิไฮดริล (Oxyhydryl)
 • 1 : แซนเทต (Xanthate, ROCSSNa)
 • 2 : ไดไทโอฟอสเฟต (Dithiophosphate,(RO)2PSSNa)
 • 3 : แอลคิลซัลฟอเนต (Alkyl Sulfonates, RSO3Na)
 • 4 : ไทโอคาร์เบนิไลด์ (Thiocarbanilide: (C6H5NH)2CS)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดใดอยู่ในตระกูลซัลฟิดริล (Sulphydryl)
 • 1 : แอลคิลซัลฟอเนต (Alkyl Sulfonates, RSO3Na)
 • 2 : แซนเทต (Xanthate, ROCSSNa)
 • 3 : แอลคิลซัลเฟต (Alkyl Sulphates, ROSO3Na)
 • 4 : โซเดียมโอลิเอต (Sodium Oleate, RCOONa)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • สารประกอบอินทรีย์ชนิดใดที่เป็นสารเคลือบฟองอากาศ (Frother)
 • 1 : น้ำมันปาล์ม (Palm Oil)
 • 2 : น้ำมันสน (Pine Oil)
 • 3 : น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Oil)
 • 4 : น้ำมันก๊าด (Kerosene)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดกรดไขมัน (Fatty Acid) สกัดมาจากน้ำมันชนิดใด
 • 1 : น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Oil)
 • 2 : น้ำมันก๊าด (Kerosene)
 • 3 : น้ำมันสน (Pine Oil)
 • 4 : น้ำมันปาล์ม (Palm Oil)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • แร่ชนิดใดที่มี Polarity สูงสุด
 • 1 : แร่ซัลไฟด์
 • 2 : แร่ซิลิเกต
 • 3 : แร่คาร์บอเนต
 • 4 : แร่ออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :
 • การลอยแร่มลทินขึ้นมา และให้หัวแร่จมอยู่ในเซลล์ลอยแร่ เรียกว่า การลอยแร่แบบใด
 • 1 : Direct flotation
 • 2 : Reverse flotation
 • 3 : Bulk flotation
 • 4 : Differential flotation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • จากสูตรโครงสร้างของ Potassium ethyl xanthate ส่วนใดที่แตกตัวเป็นไอออนบวกเมื่อละลายน้ำ
 • 1 : H+
 • 2 : S+
 • 3 : K+
 • 4 : C+
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • จากสูตรโครงสร้างของ Potassium ethyl xanthate ส่วนใดที่เป็นส่วนที่เรียกว่า ส่วน Non-polar
 • 1 : (1)
 • 2 : (2)
 • 3 : (3)
 • 4 : (4)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 25 :
 • จากสูตรโครงสร้างของ Potassium ethyl xanthate ส่วนใดที่เป็นส่วนที่เรียกว่าส่วน Polar
 • 1 : (1)
 • 2 : (2)
 • 3 : (3)
 • 4 : (4)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :
 • สารเคลือบผิวชนิดใดที่มีสมบัติเป็นสารเคลือบฟองอากาศด้วย
 • 1 : กรดโอลิอิค
 • 2 : แซนเทต
 • 3 : ไดไทโอฟอสเฟต
 • 4 : แอมีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • ในกรณีใช้โซเดียมไซยาไนด์เป็นสารกดแร่ เช่น แร่ไพไรต์ ของระบบการลอยแร่ ควรจะต้องควบคุมค่า pH ประมาณเท่าใด
 • 1 : 8-9
 • 2 : 3-4
 • 3 : 5-6
 • 4 : 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • เทคนิคในการลอยแร่เซอร์รัสไซต์ (PbCO3) คือ ข้อใด
 • 1 : ใช้สารเคลือบผิวชนิดโซเดียมโอลิเอตใช้ pH 8
 • 2 : ต้องปรับสภาพผิวเป็นซัลไฟด์ด้วยวิธีซัลฟิไดซ์เซชัน
 • 3 : ต้องใช้แอมีนเป็นสารเคลือบผิวโดยใช้ pH 3-4
 • 4 : ต้องใช้คอบเปอร์ซัลเฟตปรับสภาพผิวแร่ก่อนลอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 29 :
 • ในกรณีต้องการลอยแร่ไพไรต์ ให้ได้ Recovery สูง จะใช้เทคนิคอย่างไร
 • 1 : ปรับสภาพผิวด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตก่อนลอยแร่
 • 2 : ต้องผ่านการซัลฟิไดซ์ผิวก่อน
 • 3 : ต้องปรับ pH ของสารละลายเป็นด่างแก่
 • 4 : ต้องปรับ pH ของสารละลายเป็นกรดแก่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 30 :
 • สิ่งใดที่ทำให้สภาพศักย์ไฟฟ้าที่ผิวแร่เปลี่ยนได้ เมื่ออยู่ในระบบสารละลาย
 • 1 : pH
 • 2 : ไอออนจากเกลือของโลหะ
 • 3 : ชนิดของสารเคลือบผิว
 • 4 : สารเคลือบฟองอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรของการทดลองลอยแร่
 • 1 : ชนิดและปริมาณสารเคมี
 • 2 : pH
 • 3 : ความเข้มข้นของของแข็งในเซลล์ลอยแร่
 • 4 : อุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :
 • เซลล์ลอยแร่ชนิดที่ไม่มีใบพัดกวน คือ ข้อใด
 • 1 : เครื่องลอยแร่แบบคอลัมน์
 • 2 : เครื่องลอยแร่แบบ Wemco
 • 3 : เครื่องลอยแร่แบบเด็นเวอร์
 • 4 : เครื่องลอยแร่แบบ Sub aeration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 33 :
 • วัตถุประสงค์ของการลอยแร่เป็นขั้นตอน ได้แก่ Rougher, Scavenger และ Cleaner คือข้อใด
 • 1 : ต้องการเพิ่มเกรดของหัวแร่
 • 2 : ต้องการเก็บแร่มีค่าเพิ่มขึ้น
 • 3 : ต้องการเพิ่มผลิต
 • 4 : ต้องการลคค่าใช้จ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • กราฟข้อใดที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 35 :
 • วงจรการบดแร่ที่เหมาะสมสำหรับการลอยแร่ ควรประกอบด้วย
 • 1 : บดแร่ให้ละเอียดมากที่สุด
 • 2 : สามารถได้แร่จากการบดมีขนาดสม่ำเสมอในช่วงแคบๆ (Closed size)
 • 3 : สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยสุด
 • 4 : บดแร่ให้มีขนาดกระจายตัวในช่วงกว้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :
 • ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่การลอยแร่ในปัจจุบันมักยึดหลักว่าลอยเอาแร่ออกที่ขนาดเม็ดแร่ใหญ่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 • 1 : ค่าใช้จ่ายในการบดต่ำ
 • 2 : ปริมาณการเก็บแร่ได้สูง
 • 3 : มีแร่ฝุ่นน้อย
 • 4 : ได้หัวแร่เกรดสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 :
 • ในการลอยแร่ถ่านหิน ควรเลือกใช้สารเคลือบผิวแร่ชนิดใด
 • 1 : Kerosene
 • 2 : Alcohol
 • 3 : Xanthate
 • 4 : Oleic acid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :
 • จากสูตรโครงสร้างต่อไปนี้ เป็นสารเคลือบผิวแร่ (Collector) ประเภทใด
 • 1 : Fatty acid
 • 2 : Carbonyl
 • 3 : Xanthate
 • 4 : Sulphate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • สารเคลือบผิวแร่ ในกระบวนการลอยแร่ที่มีลักษณะเป็น Heteropolar คืออะไร
 • 1 : โมเลกุลมีขนาดเล็กมาก
 • 2 : โมเลกุลประกอบด้วยกลุ่มโทลาร์ที่ตรงข้ามกัน
 • 3 : โมเลกุลประกอบด้วยกลุ่มโพลาร์และนอนโพลาร์ไฮโดรคาร์บอน
 • 4 : โมเลกุลมีลักษณะใหญ่ผิดปกติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนที่เป็นนอนโพลาร์ของ Collector ในการลอยแร่
 • 1 : ถ้าใช้มากอาจฟอร์มในรูปของ double layer บนอนุภาคแร่
 • 2 : ยิ่งใช้มากยิ่ง selectivity สูงขึ้น
 • 3 : Selectivity ต่ำลงหากโซ่ยาวขึ้น
 • 4 : โซ่ยาวละลายน้ำยาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • Differential Flotation คืออะไร
 • 1 : เป็นการลอยแร่แบบเจาะจงเฉพาะแร่
 • 2 : เป็นการลอยแร่ขึ้นมาทีละหลายๆ ชนิด
 • 3 : เป็นการลอยแร่ที่ไม่ต้องการขึ้นมา
 • 4 : เป็นการลอยเอาหางแร่ขึ้นมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • PZC หรือ Point of Zero Charge สัมพันธ์กับข้อใด
 • 1 : ถ้า H+ ในน้ำน้อยกว่าค่าที่ PZC ทำให้ผิวอนุภาคนั้นมีประจุลัพธ์เป็นบวก
 • 2 : ถ้า H+ ในน้ำสูงเกินกว่าค่าที่ PZC ทำให้ผิวอนุภาคนั้นมีประจุลัพธ์เป็นศูนย์
 • 3 : ถ้าค่า pH ต่ำกว่า pH ของ PZC เมื่อเติมอนุภาคออกไซด์ลงไปทำให้ pH สูงขึ้น
 • 4 : ถ้าค่า pH สูงกว่า pH ของ PZC เมื่อเติมอนุภาคออกไซด์ลงไปทำให้ pH สูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • ในการลอยแร่ด้วย Flotation column สิ่งใดที่สามารถทำให้เกรดของหัวแร่สูงขึ้นได้
 • 1 : ฟองอากาศมีขนาดเล็กลง
 • 2 : ใช้สารเคลือบฟองอากาศมากขึ้น
 • 3 : เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของคอลัมน์
 • 4 : สเปรย์น้ำล้างหัวแร่ที่ลอยขึ้นมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 44 :
 • จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องบดแร่ให้แตกตัวเป็นอิสระ (Liberated) ทั้งหมดก่อนก่อนการลอยแร่
 • 1 : ไม่จำเป็น เพราะเสียค่าใช้จ่ายสูง
 • 2 : จำเป็น เพราะจะได้ลอยแร่ได้หัวแร่เกรดสูง
 • 3 : ไม่จำเป็น เพราะจะทำให้หัวแร่ที่ได้มีเกรดสูง
 • 4 : จำเป็น เพราะการลอยแร่ต้องใช้ขนาดของแร่ละเอียดอยู่แล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :
 • ในแหล่งแร่แหล่งหนึ่ง ถ้ามีสินแร่ 3 ชนิด ได้แก่ ดีบุก ไพไรต์ และบอร์ไนต์ ท่านควรเลือกเครื่องแต่งแร่ในหัวข้อใด เพื่อแต่งแร่เหล่านี้
 • 1 : High tension separator and magnetic separator
 • 2 : Flotation cells
 • 3 : Shaking table
 • 4 : Selective flocculation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • สิ่งใดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Oleic acid ที่ใช้ในการลอยแร่ได้อย่างไร
 • 1 : เพิ่มความเข้มข้น
 • 2 : เพิ่มฟองอากาศ
 • 3 : เพิ่มอุณหภูมิของเซลล์ลอยแร่
 • 4 : เพิ่ม pH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • ข้อใดเปรียบเทียบ Polarity ของแร่ได้ถูกต้อง
 • 1 : Galena > Barite > Zircon
 • 2 : Quartz > Stibnite > Anglesite
 • 3 : Malachite > Gypsum > Feldspar
 • 4 : Ilmenite > Cerussite > Pyrite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด เกี่ยวกับมุมสัมผัสในการลอยแร่
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 49 :
 • การแต่งแร่เฟลด์สปาร์นิยมลอยแร่ในสภาวะที่เป็นกรด ซึ่งแบ่งออกเป็น3 ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นที่ 1 ทำการลอยไมกาขึ้นมาก่อน จากนั้นนำแร่ส่วนที่เหลือมาลอยเพื่อแยกเอาแร่ที่มีเหล็กเจือปนออกมาในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จะทำการลอยแยกเฟลด์สปาร์ออกจากควอรตซ์ ต่อไป การลอยแร่โดยรวมทุกขั้นตอนเรียกว่า
 • 1 : การลอยแร่แบบตรง (Direct Flotation)
 • 2 : การลอยแร่แบบตรงกันข้าม (Reverse Flotation)
 • 3 : การลอยแร่แบบเลือกเฉพาะเจาะจง (Differential Flotation)
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • การแต่งแร่เฟลด์สปาร์นิยมลอยแร่ในสภาวะที่เป็นกรด ซึ่งแบ่งออกเป็น3 ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นที่ 1 ทำการลอยไมกาขึ้นมาก่อน จากนั้นนำแร่ส่วนที่เหลือมาลอยเพื่อแยกเอาแร่ที่มีเหล็กเจือปนออกมาในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จะทำการลอยแยกเฟลด์สปาร์ออกจากควอรตซ์ ต่อไป ถามว่าการลอยแร่ขั้นตอนที่ 1 เป็นการลอยแร่แบบไหน
 • 1 : การลอยแร่แบบตรง (Direct Flotation)
 • 2 : การลอยแร่แบบตรงกันข้าม (Reverse Flotation)
 • 3 : การลอยแร่แบบเลือกเฉพาะเจาะจง (Differential Flotation)
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 51 :
 • การแต่งแร่เฟลด์สปาร์นิยมลอยแร่ในสภาวะที่เป็นกรด ซึ่งแบ่งออกเป็น3 ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นที่ 1 ทำการลอยไมกาขึ้นมาก่อน จากนั้นนำแร่ส่วนที่เหลือมาลอยเพื่อแยกเอาแร่ที่มีเหล็กเจือปนออกมาในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จะทำการลอยแยกเฟลด์สปาร์ออกจากควอรตซ์ ต่อไป ถามว่าการลอยแร่ขั้นตอนที่ 3 เป็นการลอยแร่แบบไหน
 • 1 : การลอยแร่แบบเลือกเฉพาะเจาะจง (Differential Flotation)
 • 2 : การลอยแร่แบบตรงกันข้าม (Reverse Flotation)
 • 3 : การลอยแร่แบบตรง (Direct Flotation)
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • จากปรากฏการณ์สมดุลการเกาะติดฟองอากาศของอนุภาคของแข็งที่อยู่ในของเหลว ดังรูป สมการใดเป็นสมการของยัง (Young Equation)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • จากปรากฏการณ์สมดุลการเกาะติดฟองอากาศของอนุภาคของแข็งที่อยู่ในของเหลวดังรูป สมการใดเป็นสมการของดูปีร์ (Dupre Equation)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • จากปรากฏการณ์สมดุลการเกาะติดฟองอากาศของอนุภาคของแข็งที่อยู่ในของเหลวดังรูป สมการใดเป็นสมการของยังและดูปีร์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :
 • กลุ่มแร่ใดมีความง่ายสุดในการเปียกน้ำ (Wettability)
 • 1 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 2 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonates)
 • 3 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 4 : กลุ่มแร่ซิลิเกต (Silicates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • กลุ่มแร่ใดมีลำดับความเป็นขั้ว (Polarity) น้อยที่สุด
 • 1 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 2 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonates)
 • 3 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 4 : กลุ่มแร่ซิลิเกต (Silicates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • ข้อใดที่เป็นปรากฏการณ์เชิงคอลลอยด์ (Colloidal phenomena) ของอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับการลอยแร่
 • 1 : การเปียกน้ำ (Wettability)
 • 2 : การดูดแนบ (Adsorption)
 • 3 : ชั้นไฟฟ้าคู่ (Electrical Double Layer)
 • 4 : ความตึงผิว (Surface Tension)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 58 :
 • เฟสที่เกี่ยวข้องในกรรมวิธีลอยอนุภาคแร่ได้แก่
 • 1 : ของแข็ง
 • 2 : อากาศ
 • 3 : น้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • จงเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเสรี (Free Energy Change) กับความตึงผิว (Surface Tension) ทั้งหมดของระบบการลอยอนุภาคแร่
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • จงเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเสรี (Free Energy Change) กับความตึงผิว (Surface Tension) ระหว่างของเหลวและอากาศ และ มุมสัมผัสของระบบการลอยอนุภาคแร่
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 61 :
 • สารประกอบอินทรีย์ชนิดใดที่ไม่ใช่สารเคลือบฟองอากาศ (Frother)
 • 1 : น้ำมันสน (Pine Oil)
 • 2 : น้ำมันก๊าด (Kerosene)
 • 3 : MIBC (Methyl Isobutyl Carbinol)
 • 4 : กรดครีไซลิค (Cresylic Acid)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง สารเคลือบฟองอากาศที่ดีควรมีคุณสมบัติ
 • 1 : ก่อให้เกิดฟองอากาศเยอะ เหนียว
 • 2 : ทำให้เกิดความเสถียรของฟองอากาศ (Froth Stability)
 • 3 : เป็นสารเคลือบผิวอนุภาคแร่ด้วย
 • 4 : ไม่ทำปฏิกริยากับอนุมูลอื่นๆ ที่ละลายอยู่ในของผสมแร่ปนน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 63 :
 • --NH3+ เป็นส่วนประกอบของกลุ่มมีขั้ว (Polar Group) ของสารเคลือบผิวแร่ (Collector) ชนิดใด
 • 1 : อะมีน (Amine)
 • 2 : ปิโตรเลียมซัลฟอเนต (petroleum Sulphonates)
 • 3 : กรดไขมัน (Fatty Acids)
 • 4 : แซนเทต (Xanthates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • จากรูปแสดงถึงส่วนประกอบของกลุ่มมีขั้ว (Polar Group) ของสารเคลือบผิวแร่ (Collector) ชนิดใด
 • 1 : อะมีน (Amine)
 • 2 : ปิโตรเลียมซัลเฟต (Petroleum Sulfates)
 • 3 : กรดไขมัน (Fatty Acids)
 • 4 : แซนเทต (Xanthates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 65 :
 • จากรูปแสดงถึงส่วนประกอบของกลุ่มมีขั้ว (Polar Group) ของสารเคลือบผิวแร่ (Collector) ชนิดใด
 • 1 : ปิโตรเลียมซัลเฟต (Petroleum Sulfates)
 • 2 : ปิโตรเลียมซัลฟอเนต (petroleum Sulphonates)
 • 3 : กรดไขมัน (Fatty Acids)
 • 4 : แซนเทต (Xanthates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • จากรูปแสดงถึงส่วนประกอบของกลุ่มมีขั้ว (Polar Group) ของสารเคลือบผิวแร่ (Collector) ชนิดใด
 • 1 : ปิโตรเลียมซัลเฟต (Petroleum Sulfates)
 • 2 : ปิโตรเลียมซัลฟอเนต (petroleum Sulphonates)
 • 3 : กรดไขมัน (Fatty Acids)
 • 4 : แซนเทต (Xanthates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • จากรูปแสดงถึงส่วนประกอบของกลุ่มมีขั้ว (Polar Group) ของสารเคลือบผิวแร่ (Collector) ชนิดใด
 • 1 : ปิโตรเลียมซัลฟอเนต (petroleum Sulphonates)
 • 2 : กรดไขมัน (Fatty Acids)
 • 3 : แซนเทต (Xanthates)
 • 4 : ไดไทโอฟอสเฟต (Dithiophosphates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :
 • จากรูปแสดงถึงส่วนประกอบของกลุ่มมีขั้ว (Polar Group) ของสารเคลือบผิวแร่ (Collector) ชนิดใด
 • 1 : ปิโตรเลียมซัลฟอเนต (petroleum Sulphonates)
 • 2 : กรดไขมัน (Fatty Acids)
 • 3 : แซนเทต (Xanthates)
 • 4 : ไดไทโอฟอสเฟต (Dithiophosphates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดกรดไขมัน (Fatty Acid) ไม่ได้สกัดมาจากน้ำมันชนิดใด
 • 1 : น้ำมันปาล์ม
 • 2 : น้ำมันมะพร้าว
 • 3 : น้ำมันสบู่ดำ
 • 4 : น้ำมันสน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • แซนเทตชนิดใดที่มีความสามารถในการเลือก (Selectivity) ดูดแนบแร่ซัลไฟด์สูงที่สุด
 • 1 : Ethyl Xanthate
 • 2 : Propyl Xanthate
 • 3 : Butyl Xanthate
 • 4 : Amyl Xanthate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 71 :
 • แซนเทตชนิดใดที่มีความสามารถในการเลือก (Selectivity) ดูดแนบแร่ซัลไฟด์ต่ำที่สุด
 • 1 : Ethyl Xanthate
 • 2 : Propyl Xanthate
 • 3 : Butyl Xanthate
 • 4 : Amyl Xanthate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดใด ที่ไม่อยู่ในตระกูลซัลฟิดริล (Sulphydryl
 • 1 : แซนเทต (Xanthate, ROCSSNa)
 • 2 : ไดไทโอฟอสเฟต (Dithiophosphates, (RO)2PSSNa)
 • 3 : แอลคิลซัลฟอเนต (Alkyl Sulfonates, RSO3Na)
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดใด ที่ไม่อยู่ในตระกูลออกซิไฮดริล (Oxyhydryl)
 • 1 : แอลคิลซัลฟอเนต (Alkyl Sulfonates, RSO3Na)
 • 2 : แอลคิลซัลเฟต (Alkyl Sulphates, ROSO3Na)
 • 3 : แซนเทต (Xanthate, ROCSSNa)
 • 4 : โซเดียมโอลิเอต (Sodium Oleate, RCOONa)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดไทโอคาร์เบนิไลด์ (Thiocarbanilide: (C6H5NH)2CS) เหมาะสำหรับการลอยแร่กลุ่มไหน
 • 1 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 2 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 3 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 4 : กลุ่มแร่ซิลิเกต (Silicates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดไดไทโอคาร์เบเมต (Dithiocarbamate: R2NCSSNa) เหมาะสำหรับการลอยแร่กลุ่มไหน
 • 1 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 2 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 3 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 4 : กลุ่มแร่ซิลิเกต (Silicates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิด Mercaptobenzothiazole (RSH) เหมาะสำหรับการลอยแร่กลุ่มไหน
 • 1 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 2 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 3 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 4 : กลุ่มแร่ซิลิเกต (Silicates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดใดที่เหมาะสำหรับเคลือบผิวแร่ตะกั่วซัลไฟด์ที่ถูกทำให้หมอง (Tarnished) หรือถูกออกซิไดส์ หลังจากได้กระตุ้นผิวแร่ดังกล่าวด้วยตัวเติมซัลไฟด์
 • 1 : แซนเทต (Xanthate)
 • 2 : ไทโอคาร์เบนิไลด์ (Thiocarbanilide: (C6H5NH)2CS)
 • 3 : ไดไทโอคาร์เบเมต (Dithiocarbamate: R2NCSSNa)
 • 4 : Mercaptobenzothiazole (RSH)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดใดอยู่ในกลุ่มอะมีน (Amine) หมายเหตุ R หมายถึง โซ่ไฮโดรคาร์บอนที่มีอะตอมของคาร์บอนจำนวนตั้งแต่ 8 อะตอมขึ้นไป และ R’ หมายถึง กลุ่ม Alkyl (CH2) สั้น ๆ โดยทั่วไปเป็นกลุ่ม Methyl
 • 1 : RNH3Cl
 • 2 : R(R’)2NHCl
 • 3 : R(R’)3NCl
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 79 :
 • สารเคลือบผิวแร่ชนิดใดอยู่ในกลุ่มอะมีน (Amine) หมายเหตุ R หมายถึง โซ่ไฮโดรคาร์บอน
 • 1 : RCOONa
 • 2 : RSO3Na
 • 3 : ROSO3Na
 • 4 : RNH3Cl
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :
 • สารเคลือบผิวชนิดกรดและเกลือของกรดไขมัน ไม่เหมาะแก่การลอยแร่กลุมไหน
 • 1 : ซัลไฟด์
 • 2 : ซัลเฟต
 • 3 : ฟอสเฟต
 • 4 : คาร์บอเนต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสารช่วยปรับสภาพผิวแร่ (Modifying Agents)
 • 1 : เคลือบผิวแร่
 • 2 : กระตุ้นการเคลือบผิวแร่
 • 3 : ป้องกันการเคลือบผิวแร่
 • 4 : ปรับสภาพความเป็นกรดเบส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • ข้อใดเป็นสารกระตุ้นการเคลือบผิวแร่ชนิดแคตไอออนิก (Cationic Activators)
 • 1 : H2S
 • 2 : Na2S
 • 3 : NaCN
 • 4 : Pb(NO3)2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 • ข้อใดไม่ใช่สารกระตุ้นการเคลือบผิวแร่ชนิดแอนไอออนิก (Anionic Activators)
 • 1 : H2S
 • 2 : Na2S
 • 3 : NaF
 • 4 : Pb(NO3)2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 84 :
 • ข้อใดเป็นสารกระตุ้นการเคลือบผิวแร่ชนิดแอนไอออนิก (Anionic Activators)
 • 1 : Na2S
 • 2 : Pb(NO3)2
 • 3 : Pb Acetate
 • 4 : CuSO4.5H2O
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • ข้อใดไม่ใช่สารกระตุ้นการเคลือบผิวแร่ชนิดแคตไอออนิก (Cationic Activators)
 • 1 : CuSO4.5H2O
 • 2 : Pb(NO3)2
 • 3 : Pb Acetate
 • 4 : HF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • สารใดเป็นสารปรับสภาพความเป็นกรด
 • 1 : ปูนขาว (Lime, CaO. H2O)
 • 2 : เถ้าโซดา (Soda Ash, Na2CO3)
 • 3 : โซดาไฟ (Sodium Hydroxide, NaOH)
 • 4 : กรดกำมะถัน (Sulfuric Acid)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • สารใดเป็นสารปรับสภาพความเป็นเบส
 • 1 : เถ้าโซดา (Soda Ash, Na2CO3)
 • 2 : กรดกำมะถัน (Sulfuric Acid, H2SO4)
 • 3 : กรดเกลือ (Hydrochloric Acid, HCl)
 • 4 : กรดกัดแก้ว (Hydrofluoric Acid, HF)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • สารใดเป็นทั้งสารปรับสภาพความเป็นกรดเบส (pH Regulators) และสารกระตุ้นการเคลือบผิวแร่ (Activator)
 • 1 : กรดเกลือ (Hydrochloric Acid, HCl)
 • 2 : กรดกัดแก้ว (Hydrofluoric acid, HF)
 • 3 : โซดาไฟ (Sodium Hydroxide, NaOH)
 • 4 : เถ้าโซดา (Soda Ash, Na2CO3)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • กรดชนิดใดไม่เป็นสารกระตุ้นการเคลือบผิวแร่ (Activator)
 • 1 : กรดเกลือ (Hydrochloric Acid, HCl)
 • 2 : กรดกำมะถัน (Sulfuric Acid, H2SO4)
 • 3 : กรดกัดแก้ว (Hydrofluoric acid, HF)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • สารประกอบอินทรีย์ใดที่ทำให้ถ่านหินมีคุณสมบัติไม่เปียกน้ำ (Hydrophobicity) และสามารถลอยได้เองตามธรรมชาติ
 • 1 : ไฮโดรคาร์บอนเชิงซ้อน(Complex Hydrocarbon)
 • 2 : คาร์บอกซิลิก (Carboxylic)
 • 3 : ฟิโนลิก (Phenolic)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 91 :
 • สารประกอบใดที่ทำให้ถ่านหินมีคุณสมบัติเปียกน้ำ
 • 1 : ไฮโดรคาร์บอนเชิงซ้อน(Complex Hydrocarbon)
 • 2 : บิทูเมน (Bitumen)
 • 3 : คาร์บอกซิลิก (Carboxylic)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • ถ่านหินชนิดใดมีความสามารถในการลอยตามธรรมชาติสูงที่สุด
 • 1 : พีท (Peat)
 • 2 : ลิกไนต์ (Lignite)
 • 3 : ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous)
 • 4 : บิทูมินัส(Bituminous)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :
 • ข้อใดไม่ใช่การดูดแนบทางเคมี (Chemisorption) ของสารเคลือบผิวบนแร่ออกไซด์
 • 1 : ซัลฟอเนตบนผิวแร่เฮมาไทต์
 • 2 : โอลิเอตบนผิวแร่เฮมาไทต์
 • 3 : ไฮดรอกซาเมตบนผิวแร่เฮมาไทต์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :
 • ข้อใดเป็นการดูดแนบทางฟิสิกส์ (Physical Adsorption) ของสารเคลือบผิวบนแร่ออกไซด์
 • 1 : ซัลฟอเนตบนผิวแร่เฮมาไทต์
 • 2 : โอลิเอตบนผิวแร่เฮมาไทต์
 • 3 : ไฮดรอกซาเมตบนผิวแร่เฮมาไทต์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • ข้อใดไม่ใช่การดูดแนบทางฟิสิกส์ (Physical Adsorption) ของสารเคลือบผิวบนแร่ออกไซด์
 • 1 : อะมีนบนผิวแร่ควอรตซ์
 • 2 : ซัลฟอเนตบนผิวแร่เฮมาไทต์
 • 3 : โอลิเอตบนผิวแร่เฮมาไทต์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • ข้อใดเป็นสารกระตุ้น (activators) ผิวแร่ควอรตซ์ซึ่งมีประจุลบก่อนที่จะลอยด้วยปิโตรเลียมซัลฟอเนต
 • 1 : ตะกั่วอะซิเตด (Lead Acetate)
 • 2 : กรดกำมะถัน (H2SO4)
 • 3 : กรดกัดแก้ว (HF)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 97 :
 • ข้อใดไม่ใช่สารกระตุ้น (activators) ผิวแร่ควอรตซ์ซึ่งมีประจุลบก่อนที่จะลอยด้วยปิโตรเลียมซัลฟอเนต
 • 1 : ตะกั่วอะซิเตด (Lead Acetate)
 • 2 : กรดกำมะถัน (H2SO4)
 • 3 : ปูนขาว (Ca(OH)2)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับการลอยแร่ฮีมาไทต์ที่มีจุดประจุลัพท์เป็นศูนย์ (PZC) = 6
 • 1 : สามารถลอยแร่ฮีมาไทต์ ที่ pH 4 ด้วยแอลคิลซัลเฟต
 • 2 : สามารถลอยฮีมาไทต์ขึ้นมาด้วยอามีนที่ pH 8
 • 3 : หลังเติม PbCl3 สามารถลอยฮีมาไทต์ขึ้นมาด้วยกรดไขมันที่ pH 8
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :
 • แร่ซิลิเกตชนิดใดมีโครงสร้างผลึกแบบโครงสร้าง (Framework)
 • 1 : เคโอลิไนต์ (Kaolinite)
 • 2 : ทัลก์ (Talc)
 • 3 : มัสโคไวต์ (Muscovite)
 • 4 : เฟลด์สปาร์(Feldspar)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 :
 • จากผลการทดลองลอยแร่ควอรตซ์ด้วยสารเคลือบผิวอนุภาคชนิด Decyl Amine (C10) ด้วยปริมาณ 1*10-3 โมล/ลิตร ที่ pH 7 พบว่า สามารถลอยเก็บควอรตซ์ได้ถึง 95% ถ้าต้องการเปลี่ยนสารเคลือบผิวอนุภาคจาก Decyl Amine เป็น Dodecyl Amine (C12) และเก็บควอรตซ์ได้เท่าเดิม จะต้องใช้ Amine ชนิดนี้ในปริมาณ
 • 1 : ที่เพิ่มขึ้น
 • 2 : เท่าเดิม
 • 3 : ลดลงจากเดิม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • จากผลการทดลองลอยแร่ควอรตซ์ด้วยสารเคลือบผิวอนุภาคชนิด Decyl Amine (C10) ด้วยปริมาณ 1*10-3 โมล/ลิตร ที่ pH 7 พบว่า สามารถลอยเก็บควอรตซ์ได้ถึง 95% ถ้าต้องการเปลี่ยนสารเคลือบผิวอนุภาคจาก Decyl Amine เป็น Octyl Amine (C8) และเก็บควอรตซ์ได้เท่าเดิม จะต้องใช้ Amine ชนิดนี้ในปริมาณ
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : เท่าเดิม
 • 3 : ลดลงจากเดิม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • ก่อนการลอยแร่เฟลด์สปาร์ออกจากควอรตซ์ด้วยโดเดคซิลอะมีน ต้องกระตุ้นผิวแร่เฟลด์สปาร์ด้วย
 • 1 : โซเดียมฟลูออไรด์ (Sodium Fluoride, NaF)
 • 2 : แคลเซียมฟลูออไรด์ (Calcium Fluoride, CaF2)
 • 3 : กรดกัดแก้ว (Hydrofluoric Acid, HF)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • ไอออนชนิดใดที่ไม่สามารถกระตุ้นผิวแร่เฟลด์สปาร์ที่ pH 7 และลอยด้วยโซเดียมโอลิเอต
 • 1 : Ba2+
 • 2 : Ca2+,
 • 3 : Pb3+
 • 4 : Cl -
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 104 :
 • แร่แคลไซต์ (Calcite, CaCO3) เป็นแร่ที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้น้อยและถูกจัดอยูในกลุ่มแร่
 • 1 : คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 2 : ฟอสเฟต (Phosphate)
 • 3 : ซัลเฟต (Sulfate)
 • 4 : ทังสเตต (Tungstate)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :
 • อะพาไทต์ (Apatite, Ca5(F, Cl, OH) (PO4)3) เป็นแร่ที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้น้อยและถูกจัดอยูในกลุ่มแร่
 • 1 : คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 2 : ฟอสเฟต (Phosphate)
 • 3 : ซัลเฟต (Sulfate)
 • 4 : ทังสเตต (Tungstate)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • แบไรต์ (BaSO4)เป็นแร่ที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้น้อยและถูกจัดอยูในกลุ่มแร่
 • 1 : คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 2 : ฟอสเฟต (Phosphate)
 • 3 : ซัลเฟต (Sulfate)
 • 4 : ทังสเตต (Tungstate)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 107 :
 • ชีไลต์ (Scheelite, CaWO4)เป็นแร่ที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้น้อยและถูกจัดอยูในกลุ่มแร่
 • 1 : คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 2 : ฟอสเฟต (Phosphate)
 • 3 : ซัลเฟต (Sulfate)
 • 4 : ทังสเตต (Tungstate)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • ฟลูออไรต์ (Fluorite, CaF2)เป็นแร่ที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้น้อยและถูกจัดอยูในกลุ่มแร่
 • 1 : คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 2 : ฟอสเฟต (Phosphate)
 • 3 : ซัลเฟต (Sulfate)
 • 4 : เฮไลด์ (Halide)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 • ไอออนชนิดใดไอออนกำหนดศักย์ไฟฟ้า (Potential Determining Ions) ของแร่แคลไซต์ (Calcite, CaCO3)
 • 1 : H+
 • 2 : OH-
 • 3 : Ca2+
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • ไอออนชนิดใดไอออนกำหนดศักย์ไฟฟ้า (Potential Determining Ions) ของแร่แบไรต์ (BaSO4) )
 • 1 : H+
 • 2 : OH-
 • 3 : Ba2+
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 111 :
 • ไอออนชนิดใดไอออนกำหนดศักย์ไฟฟ้า (Potential Determining Ions) ของแร่ชีไลต์ (Scheelite, CaWO4)
 • 1 : H+
 • 2 : OH-
 • 3 : Ca2+
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • ไอออนชนิดใดไอออนกำหนดศักย์ไฟฟ้า (Potential Determining Ions) ของแร่ฟลูออไรต์ (Fluorite, CaF2)
 • 1 : H+
 • 2 : OH-
 • 3 : Ca2+
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • ในการลอยแร่ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้น้อยนั้น โซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate) ไม่ได้ใช้สำหรับ
 • 1 : กดแร่คาร์บอเนต
 • 2 : กดฝุ่นแร่ซิลิกา
 • 3 : กระจายฝุ่นแร่ซิลิกา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :
 • ในการลอยแร่ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้น้อยนั้น แทนนินและสารอนุพันธ์ของแทนนิน (Tannin and its Derivatives) นิยมใช้ในการ
 • 1 : กดแร่คาร์บอเนต
 • 2 : กดฝุ่นแร่ซิลิกา
 • 3 : กระจายฝุ่นแร่ซิลิกา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • ความตึงผิว (Surface Tension) คือ
 • 1 : พลังงานเสรีของผิวที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของแรงระหว่างอะตอมหรือโมเลกุลที่พื้นผิวหนึ่ง ๆ
 • 2 : แรงที่กระทำบนพื้นผิวโดยมีทิศทางตั้งฉากและเข้าหาจากพื้นผิวหนึ่ง ๆ
 • 3 : งานที่กระทำบนพื้นผิวต่อหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 :
 • ปรากฏการณ์ใดที่สอดคล้องกับสมการของลาปาลส์ (Laplace)
 • 1 : ฟองสบู่ยิ่งเล็กเท่าใด ความดันภายในฟองสบู่จะมากกว่าความดันแก๊สภายนอก
 • 2 : ฟองสบู่ยิ่งเล็กเท่าใด ความดันภายในฟองสบู่จะน้อยกว่าความดันแก๊สภายนอก
 • 3 : ฟองสบู่ยิ่งใหญ่เท่าใด ความดันภายในฟองสบู่จะมากกว่าความดันแก๊สภายนอก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • ความตึงผิว (Surface Tension) ระหว่างพื้นผิวอะไรที่ง่ายแก่การวัดในเชิงปฏิบัติ
 • 1 : ของแข็ง-ของเหลว
 • 2 : ของแข็ง-แก๊ส
 • 3 : ของเหลว-แก๊ส
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 118 :
 • วิธีการใดที่ใช้วัดความตึงผิวของของเหลว
 • 1 : การวัดความซึมเว้าขึ้นของของเหลวตามหลอดแก้วรูเล็ก (Capillary Rise)
 • 2 : การวัดด้วยแผ่น Wilhelmy (Wilhelmy Plate)
 • 3 : การวัดด้วยวงแหวน(Ring)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 119 :
 • ความซึมเว้าขึ้นของน้ำตามหลอดแก้วรูเล็ก (Capillary Rise) เป็นผลมาจากการยึดติด(Adhesion) ระหว่างโมเลกุล
 • 1 : แก้ว-น้ำ
 • 2 : น้ำ-น้ำ
 • 3 : แก้ว-แก้ว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 :
 • การซึมนูนลงของปรอทตามหลอดแก้วรูเล็ก (Capillary Depression) เป็นผลมาจากการเชื่อมแน่น (Cohesion) ระหว่างโมเลกุล
 • 1 : แก้ว-ปรอท
 • 2 : แก้ว-แก้ว
 • 3 : ปรอท-ปรอท
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • ความตึงผิวระหว่างพื้นผิวใดที่ง่ายแก่การวัดหาค่าเชิงปฏิบัติ
 • 1 : ของแข็ง-ของเหลว
 • 2 : ของแข็ง-แก๊ส
 • 3 : ของเหลว-แก๊ส
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • มุมสัมผัสในระบบ 3 เฟส เป็นมุมที่วัดจากเฟสใด ผ่านเฟสใด และ ถึงเฟสใด
 • 1 : ของแข็งผ่านน้ำสู่อากาศ
 • 2 : ของแข็งผ่านอากาศสู่น้ำ
 • 3 : น้ำผ่านของแข็งสู่อากาศ
 • 4 : น้ำผ่านอากาศสู่ของแข็ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • วิธีการใดที่ใช้วัดมุมสัมผัสของระบบ 3 เฟส
 • 1 : การวัดหยดวางของเหลว (Sessile Drop)
 • 2 : การวัดหยดวางอากาศ (Sessile Bubble)
 • 3 : การควบคุมฟองอากาศ (Captive Bubble)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :
 • มุมสัมผัสในระบบ 3 เฟส เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์อะไร
 • 1 : เวกเตอร์ SL และ LG
 • 2 : เวกเตอร์ SL และ SG
 • 3 : เวกเตอร์ SG และ LG
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • จากการวางหยดน้ำมันบนอนุภาคของแข็งดังรูปใ รูปใดแสดงว่า อนุภาคชอบเปียกน้ำโดยสิ้นเชิง
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 • จากการวางหยดน้ำมันบนอนุภาคของแข็งดังรูป รูปใดแสดงว่าอนุภาคไม่ชอบเปียกน้ำโดยสิ้นเชิง
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 127 :
 • จากการวางหยดน้ำมันบนอนุภาคของแข็ง ดังรูป รูปใดแสดงว่าอนุภาคของแข็งนั้น ๆ ชอบอากาศ (Aerophillic)
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 128 :
 • จากการวางหยดน้ำมันบนอนุภาคของแข็งดังรูป รูปใดแสดงว่าผิวของอนุภาคนั้น ๆ ไม่ชอบอากาศ (Aerophobic)
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • จากการวางหยดน้ำมันบนอนุภาคของแข็งดังรูป รูปใดแสดงว่าอนุภาคชอบ น้ำมันโดยสิ้นเชิง
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • จากการวางหยดน้ำมันบนอนุภาคของแข็งดังรูป รูปใดแสดงว่าอนุภาคไม่ชอบน้ำมันโดยสิ้นเชิง
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :
 • กลุ่มแร่ใดมีความสามารถในการลอยติดขึ้นมากับอากาศ (Flotability) น้อยสุด
 • 1 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 2 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonates)
 • 3 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 4 : กลุ่มแร่ซิลิเกต (Silicates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :
 • กลุ่มแร่ใดมีความยากสุดในการเปียกน้ำ (Wettability)
 • 1 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 2 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonates)
 • 3 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 4 : กลุ่มแร่ซิลิเกต (Silicates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 133 :
 • กลุ่มแร่ใดมีลำดับความเป็นขั้ว (Polarity) มากที่สุด
 • 1 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfide)
 • 2 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonates)
 • 3 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 4 : กลุ่มแร่ซิลิเกต (Silicates)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • ความมีขั้ว (Polarity) ของถ่านหินขึ้นอยู่กับกลุ่มใด
 • 1 : คาร์บอกซิลิค (Carboxylic)
 • 2 : ฟิโนลิค (Phenolic)
 • 3 : เนื้อแร่ (Mineral Matter)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • ความไม่มีขั้ว (Non-polarity) ของถ่านหินขึ้นอยู่กับกลุ่มใด
 • 1 : ไฮโดรคาร์บอนเชิงซ้อน (Complex Hydrocarbon)
 • 2 : คาร์บอกซิลิค (Carboxylic)
 • 3 : ฟิโนลิค (Phenolic)
 • 4 : เนื้อแร่ (Mineral Matter)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 136 :
 • ถ่านหินชนิดใดที่มีความง่ายสุดในการเปียกน้ำ (Wettability)
 • 1 : พีท (Peat)
 • 2 : ลิกไนต์ (Lignite)
 • 3 : ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous)
 • 4 : บิทูมินัส(Bituminous)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • ถ่านหินชนิดใดที่มีความยากสุดในการเปียกน้ำ (Wettability)
 • 1 : พีท (Peat)
 • 2 : ลิกไนต์ (Lignite)
 • 3 : ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous)
 • 4 : บิทูมินัส(Bituminous)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ระบบการลอยแร่จัดเป็นปรากฏการณ์การเปียกผิวชนิดใด
 • 1 : การเปียกแบบยึดติด (Adhesional Wetting)
 • 2 : การเปียกแบบแผ่กระจาย (Spreading Wetting)
 • 3 : การเปียกแบบรวมเข้าด้วยกัน (Immersional Wetting)
 • 4 : การเปียกแบบซึมตามรูเล็ก (Capillary Wetting)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • ถ่านหินที่มีค่าความตึงผิววิกฤต = 46 erg/cm2 จะเปียกอย่างสมบูรณ์เมื่อแช่ใน
 • 1 : น้ำซึ่งมีค่าความตึงผิว = 73 erg/cm2
 • 2 : Ethylene glycol ซึ่งมีค่าความตึงผิว = 47.3 erg/cm2
 • 3 : Ethanol ซึ่งมีค่าความตึงผิว= 22.4 erg/cm2
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 140 :
 • ถ่านหินที่มีค่าความตึงผิววิกฤต = 46 erg/cm2 จะไม่เปียกอย่างสมบูรณ์เมื่อแช่ใน
 • 1 : น้ำซึ่งมีค่าความตึงผิว = 73 erg/cm2
 • 2 : Acetone ซึ่งมีค่าความตึงผิว = 23.7 erg/cm2
 • 3 : Ethanol ซึ่งมีค่าความตึงผิว= 22.4 erg/cm2
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • การลอยอนุภาคแบบแกมมา (Gamma Flotation) เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ใน
 • 1 : การแยกแร่ซัลไฟด์
 • 2 : การแยกหมึกออกจากกระดาษ
 • 3 : การแยกเก็บพลาสติกต่างชนิดกัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • ความตึงผิววิกฤต (Critical Surface Tension) ของของแข็ง สามารถหาได้จากค่าความตึงผิวของของเหลวที่ทำให้ของแข็งนั้น ๆ เปียกอย่างสมบูรณ์ที่
 • 1 : ค่า cos o = 1
 • 2 : ค่า cos o = 0
 • 3 : ค่า cos o = - 1
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • โครงสร้างเชิงโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยาบนพื้นผิว (Surface Active Reagent or Surfactant) ทั่วไปประกอบด้วย
 • 1 : ส่วนที่มีขั้ว (Polar)
 • 2 : สายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Chain)
 • 3 : ส่วนที่มีขั้ว และ สายไฮโดรคาร์บอน
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยาบนพื้นผิว (Surface Active Reagent or Surfactant)
 • 1 : สารเคลือบผิวฟองอากาศ (Frother)
 • 2 : สารเคลือบผิวแร่ (Collector)
 • 3 : สารจับกลุ่มอนุภาคแร่ (Flocculant)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :
 • ข้อใดเป็นส่วนที่มีขั้ว (Polar) หรือหมู่ฟังก์ชัน (Functional Group) ของสารประกอบอินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยาบนพื้นผิว (Surface Active Reagent or Surfactant)
 • 1 : ไฮดรอกซิล (Hydroxyl, --OH)
 • 2 : อะมีโน (Amino, --NH2)
 • 3 : คาร์บอกซิล (Carboxyl, --COOH)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 146 :
 • ข้อใดเป็นส่วนที่ไม่มีขั้ว (Non-polar) ของสารประกอบอินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยาบนพื้นผิว (Surface Active Reagent or Surfactant)
 • 1 : ไฮดรอกซิล (Hydroxyl, --OH)
 • 2 : อะมีโน (Amino, --NH2)
 • 3 : โซ่แอลคิล (Alkyl, CnH2n+1)
 • 4 : คาร์บอกซิล (Carboxyl, --COOH)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :
 • เมื่อเติมสารประกอบอินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยาบนพื้นผิว (Surface Active Reagent or Surfactant) ลงไปของเหลว จะทำให้ความตึงผิวระหว่างของเหลวกับอากาศ
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • เมื่อความยาวโซ่ไฮโดรคาร์บอนของสารประกอบอินทรีย์ยาวขึ้น จะทำให้ความตึงผิวระหว่างของเหลวกับอากาศ
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • ตามกฎของ Traube การเพิ่มความยาวโซ่ไฮโดรคาร์บอนของสารประกอบอินทรีย์โดยการเติมกลุ่ม CH2 หรือ CH3 หนึ่งกลุ่มลงไปในโซ่ไฮโดรคาร์บอนนั้น ๆ จะสามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ใช้ลดความตึงผิวระหว่างของเหลวกับอากาศ ถึง
 • 1 : หนึ่งเท่า
 • 2 : สองเท่า
 • 3 : สามเท่า
 • 4 : สี่เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :
 • แรงอย่างอ่อนที่ใช้ในการดูดแนบทางฟิสิกส์บนผิวอนุภาคแร่ได้แก่
 • 1 : แรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals)
 • 2 : พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bonding)
 • 3 : แรงทางไฟฟ้าสถิต (Electrostatic or Coulombic Force)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :
 • แรงชนิดใดที่ไม่ได้ใช้ในการดูดแนบทางฟิสิกส์บนผิวอนุภาคแร่
 • 1 : แรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals)
 • 2 : พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bonding)
 • 3 : พันธะโคเวเลนต์ (Covalent Bond)
 • 4 : แรงทางไฟฟ้าสถิต (Electrostatic or Coulombic Force)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :
 • แรงชนิดใดที่ใช้ในการดูดแนบทางเคมีบนผิวอนุภาคแร่
 • 1 : แรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals)
 • 2 : พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bonding)
 • 3 : พันธะโคเวเลนต์ (Covalent Bond)
 • 4 : แรงทางไฟฟ้าสถิต (Electrostatic or Coulombic Force)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 153 :
 • จากรูปเป็นสารเคลือบฟองอากาศ (Frother) ชนิดใด
 • 1 : น้ำมันสน (Pine Oil)
 • 2 : กรดครีไซลิค (Cresylic Acid)
 • 3 : MIBC (Methyl Isobutyl Carbinol)
 • 4 : Polyglycol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :
 • จากรูปเป็นสารเคลือบฟองอากาศ (Frother) ชนิดใด
 • 1 : น้ำมันสน (Pine Oil)
 • 2 : กรดครีไซลิค (Cresylic Acid)
 • 3 : MIBC (Methyl Isobutyl Carbinol)
 • 4 : Polyglycol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • จากรูปเป็นสารเคลือบฟองอากาศ (Frother) ชนิดใด
 • 1 : น้ำมันสน (Pine Oil)
 • 2 : กรดครีไซลิค (Cresylic Acid)
 • 3 : MIBC (Methyl Isobutyl Carbinol)
 • 4 : Polyglycol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :
 • จากรูปเป็นสารเคลือบฟองอากาศ (Frother) ชนิดใด
 • 1 : น้ำมันสน (Pine Oil)
 • 2 : กรดครีไซลิค (Cresylic Acid)
 • 3 : MIBC (Methyl Isobutyl Carbinol)
 • 4 : Polyglycol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :
 • จากรูปเป็นสารเคลือบฟองอากาศ (Frother) ชนิดใด
 • 1 : น้ำมันสน (Pine Oil)
 • 2 : กรดครีไซลิค (Cresylic Acid)
 • 3 : MIBC (Methyl Isobutyl Carbinol)
 • 4 : Polyglycol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • จากรูปแสดงถึงส่วนประกอบของกลุ่มมีขั้ว (Polar Group) ของสารเคลือบผิวแร่ (Collector) ชนิดใด
 • 1 : แซนเทต (Xanthates)
 • 2 : ไดไทโอฟอสเฟต (Dithiophosphates)
 • 3 : ไดไทโอคาร์เบเมต (Dithiocarbamate)
 • 4 : Mercaptobenzothiazole
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • จากรูปแสดงถึงส่วนประกอบของกลุ่มมีขั้ว (Polar Group) ของสารเคลือบผิวแร่ (Collector) ชนิดใด
 • 1 : แซนเทต (Xanthates)
 • 2 : ไดไทโอฟอสเฟต (Dithiophosphates)
 • 3 : ไดไทโอคาร์เบเมต (Dithiocarbamate)
 • 4 : Mercaptobenzothiazole
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :
 • จากวงจรแต่งแร่ดังรูป กรรมวิธีการแยกแร่ใช้หลักการตรงกับข้อใด
 • 1 : Hydrosizer
 • 2 : Heavy media separation
 • 3 : Cone classifier
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 161 :
 • จากวงจรแต่งถ่านลิกไนต์ดังรูป กรรมวิธีการแยกแร่ใช้หลักการตรงกับข้อใด
 • 1 : Hydrosizer
 • 2 : Heavy media separation
 • 3 : Cone classifier
 • 4 : Jig
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 162 :
 • จากวงจรแต่งถ่านลิกไนต์ดังรูป กรรมวิธีการแยกแร่ใช้หลักการตรงกับข้อใด
 • 1 : Hydrosizer&Hydrocyclone
 • 2 : Heavy media separation
 • 3 : Cone classifier&Hydrocyclone
 • 4 : Jig&Hydrocyclone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 :
 • จากวงจรแต่งถ่านลิกไนต์ดังรูป กรรมวิธีการแยกแร่ใช้หลักการตรงกับข้อใด
 • 1 : Hydrosizer& Spiral concentrator
 • 2 : Heavy media separation
 • 3 : Cone classifier& Spiral concentrator
 • 4 : Jig&Spiral concentrator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • จากวงจรย่อยแร่ดังรูป เครื่องมือลดขนาดแร่มีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 165 :
 • จากวงจรย่อยแร่ดังรูป เครื่องมือคัดขนาดแร่มีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • จากวงจรลอยแร่ฟลูออสปาร์ดังรูป เซลลอยแร่ชุด Rougher มีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • จากวงจรลอยแร่ฟลูออสปาร์ดังรูป เซลลอยแร่ชุด Scavenger มีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 4
 • 2 : 5
 • 3 : 6
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 168 :
 • จากวงจรลอยแร่ฟลูออสปาร์ดังรูป เซลลอยแร่ชุด 1st cleaner มีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 169 :
 • จากวงจรลอยแร่ฟลูออสปาร์ดังรูป เซลลอยแร่ชุด 2nd cleaner มีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • จากวงจรลอยแร่ฟลูออสปาร์ดังรูป เซลลอยแร่ชุด 3rd cleaner มีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :
 • จากวงจรลอยแร่ฟลูออสปาร์ดังรูป เซลลอยแร่ชุด 4th cleaner มีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • จากวงจรล้างทรายแก้ว ดังรูป เครื่องมือคัดขนาดแร่มีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :
 • จากวงจรล้างทรายแก้ว ดังรูป เครื่องมือแยกน้ำจากทรายมีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :
 • จากวงจรล้างทรายแก้ว ดังรูป เครื่องมือแยกแร่หนักจากทรายแก้วตรงกับข้อใด
 • 1 : Spiral concentrator
 • 2 : Hydrosizer
 • 3 : Trommel
 • 4 : Hydrocyclone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • จากวงจรล้างทรายแก้วชั้นสอง ดังรูป เครื่องมือขัดผิวทรายเหลืองให้ขาวตรงกับข้อใด
 • 1 : Spiral concentrator
 • 2 : Hydrosizer
 • 3 : Attrition cell
 • 4 : Hydrocyclone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 176 :
 • จากวงจรล้างทรายแก้วชั้นสองของแหล่งระยอง ดังรูป เครื่องมือคัดแยกแร่มลทินตรงกับข้อใด
 • 1 : Spiral concentrator
 • 2 : Hydrosizer
 • 3 : WHIMS
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 177 :
 • Contact angle ระหว่างฟองอากาศและผิวอนุภาคแร่ในน้ำมีค่าสูงแสดงถึงสิ่งใด
 • 1 : ผิวแร่ชอบน้ำมาก
 • 2 : ผิวแร่ชอบน้ำน้อย
 • 3 : ผิวแร่ชอบฟองอากาศน้อย
 • 4 : ผิวแร่ไม่ชอบทั้งน้ำและฟองอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 178 :
 • แร่ในข้อใดที่มี Contact angle สูง
 • 1 : ควอรตซ์
 • 2 : เซอร์คอน
 • 3 : เฟลด์สปาร์
 • 4 : กาลีนา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 • แร่ในข้อใดที่ชอบน้ำมากที่สุด
 • 1 : ควอรตซ์
 • 2 : แบไรต์
 • 3 : เซอร์รัสไซต์
 • 4 : กาลีนา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 • แร่ในข้อใดผิวมันไม่ค่อยเปียกน้ำ
 • 1 : การ์เนต
 • 2 : ดีบุก
 • 3 : โมลิบดิไนต์
 • 4 : รูไทล์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 181 :
 • แร่ในข้อใดที่ผิวสามารถปรับสภาพเปลี่ยนเป็นแร่ซัลไฟด์ได้
 • 1 : ทัวมารีน
 • 2 : ดีบุก
 • 3 : แองกีไซต์
 • 4 : มาลาไคต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 182 :
 • ผิวแร่ชนิดใดทำปฏิกิริยากับ โซเดียมไดซัลไฟด์ได้
 • 1 : แทนทาไลต์
 • 2 : แบไรต์
 • 3 : เซอร์รัสไซต์
 • 4 : สฟาเลอไรต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 • ถ้ามีแร่กาลีนากับไพไรต์ปนกัน ควรลอยแร่ชนิดใดก่อนและเพราะเหตุใด
 • 1 : ลอยไพไรต์ก่อนเพราะลอยง่ายกว่า
 • 2 : ลอยกาลีนาก่อนเพราะสภาพเป็นกรดมากกว่า
 • 3 : ลอยไพไรต์ก่อนเพราะภาวะเป็นกลาง
 • 4 : ลอยกาลีนาก่อนเพราะผิวที่เคลือบแซนเทตเสถียรกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • ถ้าระบบมีแร่สฟาเลอไรต์ สติปไนต์ และบอร์ไนต์ ควรลอยแร่ชนิดใดก่อนตามลำดับ
 • 1 : สฟาเลอไรต์ สติปไนต์ และบอร์ไนต์
 • 2 : สฟาเลอไรต์ บอร์ไนต์และสติปไนต์
 • 3 : สติปไนต์ สฟาเลอไรต์ และบอร์ไนต์
 • 4 : บอร์ไนต์ สติปไนต์ และสฟาเลอไรต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • ถ้าระบบมีแร่แบไรต์ โมลิบดิไนต์ และแคลไซต์ ควรลอยแร่ชนิดใดก่อนตามลำดับ
 • 1 : โมลิบดิไนต์ แบไรต์และแคลไซต์
 • 2 : แบไรต์ โมลิบดิไนต์ และแคลไซต์
 • 3 : แคลไซต์ โมลิบดิไนต์ และแบไรต์
 • 4 : แบไรต์ แคลไซต์และโมลิบดิไนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • ถ้าจะลอยแร่แบไรต์หรือฟลูออไรต์ ควรใช้ collector ประเภทใด
 • 1 : xanthate
 • 2 : dithiophosphates
 • 3 : sulphonates
 • 4 : carboxylic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 187 :
 • ถ้าจะลอยแร่โมลิบดิไนต์หรือสติปไนต์ ควรใช้ collector ประเภทใด
 • 1 : xanthate
 • 2 : dithiophosphates
 • 3 : sulphonates
 • 4 : carboxylic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • จากสูตรโครงสร้างของสารเคมีที่ให้มา คือข้อใด
 • 1 : sodium dodecyl xanthate
 • 2 : sodium dodecyl dithiophosphates
 • 3 : sodium ethyl xanthate
 • 4 : sodium methyl xanthate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • collector ชนิดใดที่ เป็น carboxylates
 • 1 : xanthate
 • 2 : dithiophosphates
 • 3 : sulphonates
 • 4 : sodium oleate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 190 :
 • คำกล่าวข้อใดผิด
 • 1 : ค่า selectivity ของ collector จะลดลงเมื่อมีโซ่ไฮโดรคาร์บอนยาว
 • 2 : ค่า water solubility ของ collector จะลดลงเมื่อมีโซ่ไฮโดรคาร์บอนยาว
 • 3 : ค่า floatability ของการลอยแร่ลดลงเมื่อ ค่า pH ไม่เหมาะสม
 • 4 : แอมมีนถูกใช้ในการลอยแร่ซิลิเกตเพราะศักย์ไฟฟ้าที่ผิวแร่เป็นบวก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :
 • สารเคมีข้อใดที่มีสมบัติเป็นทั้ง collector และ frother
 • 1 : sodium dodecyl xanthate
 • 2 : sodium dodecyl dithiophosphates
 • 3 : oleic acid
 • 4 : sodium ethyl xanthate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • แร่สฟาเลอไรต์สามารถ activate ผิวด้วยสารใด
 • 1 : sodium propyl xanthate
 • 2 : sodium disulphide
 • 3 : oleic acid
 • 4 : copper sulphate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • ผิวของแร่ smithsonite สามารถเปลี่ยนเป็น sphalerite โดยใช้สารใดทำปฏิกิริยา
 • 1 : sodium hydroxide
 • 2 : sodium disulphide
 • 3 : potassium dichromate
 • 4 : copper sulphate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :
 • ในกรณีที่ใช้โซเดียมไดซัลไฟด์อย่างเหลือเฟือในการ activated ผิวแร่ oxidized minerals จะมีผลอย่างไร
 • 1 : การลอยแร่ได้ง่ายขึ้น
 • 2 : จะกดแร่ซัลไฟด์
 • 3 : ทำให้ค่า pH ของสารละลายเพิ่มขึ้น
 • 4 : ทำให้ค่า pH ของสารละลายลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 195 :
 • ในกรณีที่ใช้โซเดียมไดซัลไฟด์ในการ activated ผิวแร่ oxidized minerals จะมีผลดีขึ้นเมื่อทำอย่างไร
 • 1 : เติมแอมโมเนียมซัลเฟต
 • 2 : เติมโซเดียมซัลเฟต
 • 3 : ปรับ pH ของสารละลายเป็นกรดเล็กน้อย
 • 4 : ปรับ pH ของสารละลายเป็นเบสมากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 • สารที่นิยมใช้ในการกดแร่ซิลิเกตได้แก่ข้อใด
 • 1 : แอมโมเนียมซัลเฟต
 • 2 : โซเดียมซัลเฟต
 • 3 : โซเดียมซิลิเกต
 • 4 : น้ำแป้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 :
 • สารกดที่ใช้กดแร่ในระบบตะกั่ว-ทองแดง-สังกะสีซัลไฟด์ คือสารใด
 • 1 : โซเดียมไซยาไนด์
 • 2 : โซเดียมซัลไฟด์
 • 3 : โซเดียมซิลิเกต
 • 4 : น้ำแป้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 • การใช้สารกดประเภทไซยาไนด์และซิงค์ซัลเฟตมีข้อควรระวังอย่างไร
 • 1 : ควรปรับ pH น้อยกว่า 7
 • 2 : ควรปรับ pH มากกว่า 7
 • 3 : ต้องไม่มี Fe2+
 • 4 : ต้องไม่มี Zn2+
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • สารกดที่สามารถใช้กดแร่ไพไรต์และอะซิโนไพไรต์ในกรณีที่ใช้ xanthate เป็น collector ในการลอยแร่ซัลไฟด์
 • 1 : โซเดียมไดโครเมต
 • 2 : เด๊กติน
 • 3 : โซเดียมซิลิเกต
 • 4 : ไลม์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • ถ้ามี iron hydroxide สะสมบนผิวแร่ที่จะลอยมีผลเหมือนข้อใด
 • 1 : ผิวแร่มี slimes เคลือบอยู่ เพราะ iron hydroxide จะไปตกตะกอนบนผิวแร่เป็นหย่อมๆ ป้องกันการทำหน้าที่ของสารเคลือบผิว
 • 2 : เหมือนการทำหน้าที่ของ copper sulphate
 • 3 : การลอยแร่ดีขึ้น
 • 4 : การทำหน้าที่ของ frother
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบการลอยแร่แบบ cycle tests
 • 1 : การเพิ่ม recovery โดยการแต่งหางแร่ซ้ำ
 • 2 : การปรับน้ำยาลอยแร่ชดเชยการลอยแร่วงจรหมุนเวียน
 • 3 : เพื่อให้ทราบผลของ slimes
 • 4 : เพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายในการลอยแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 202 :
 • ข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การทดสอบการลอยแร่
 • 1 : เพื่อให้ทราบขนาดที่เหมาะสม
 • 2 : เพื่อให้ทราบชนิดและปริมาณสารเคมี
 • 3 : เพื่อให้ทราบปริมาณแร่พลอยได้
 • 4 : เพื่อให้ทราบเวลาที่ใช้ในการลอยแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 203 :
 • หน้าที่ของ roughers flotation cell คือข้อใด
 • 1 : เพื่อลอยแร่ที่แตกตัวเป็นอิสระและมีขนาดอนุภาคพอเหมาะ
 • 2 : เพื่อเก็บแร่ให้มากที่สุด
 • 3 : เพื่อเก็บแร่พลอยได้
 • 4 : เพื่อลอยแร่ให้สะอาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 204 :
 • เซลลอยแร่ที่ใช้ในการเพิ่ม recovery คือข้อใด
 • 1 : roughers
 • 2 : cavengers
 • 3 : cleaners
 • 4 : re-cleaners
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 205 :
 • slimes มีผลกระทบอย่างไรในการลอยแร่
 • 1 : เปลืองน้ำยาลอยแร่และ ป้องกันการทำหน้าที่ของสารเคลือบผิวแร่
 • 2 : ช่วยลดปัญหาการใช้น้ำยาลอยแร่ที่เหลือเฟือ
 • 3 : เพื่อทำให้ลอยแร่บางชนิดได้ง่าย
 • 4 : ลดปํญหาของไซยาไนด์ในการลอยแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องลอยแร่แบบ pneumatic
 • 1 : flotation column
 • 2 : Davcra cell
 • 3 : Jameson cell
 • 4 : Denver cell
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 207 :
 • agglomeration-skin flotation คือข้อใด
 • 1 : การลอยแร่ที่ไม่ชอบน้ำโดยใช้พอลิเมอร์เกาะกลุ่มกันซึ่งจะหนักกว่าน้ำแต่เบากว่าแร่ที่เปียกน้ำ
 • 2 : Davcra cell
 • 3 : table flotation
 • 4 : Denver cell
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 208 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการลอยแร่ที่มีขนาดอนุภาคใหญ่เท่าที่จะใหญ่ได้
 • 1 : ค่าใช้จ่ายในการบดแร่ต่ำ
 • 2 : แร่ฝุ่นน้อย
 • 3 : ลดประสิทธิภาพในการแต่ง
 • 4 : เพิ่มประสิทธิภาพของการเกรอะและการกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • ข้อใดคือ carrier flotation
 • 1 : การลอยแร่ที่ไม่ชอบน้ำโดยใช้พอลิเมอร์เกาะกลุ่มกันซึ่งจะหนักกว่าน้ำแต่เบากว่าแร่ที่เปียกน้ำ
 • 2 : การลอยแร่ที่ไม่ชอบน้ำโดยใช้ฟองอากาศเกาะกลุ่มกันซึ่งจะหนักกว่าน้ำแต่เบากว่าแร่ที่เปียกน้ำ
 • 3 : การแยกแร่ดินขาวโดยใช้ฝุ่นแร่แคลไซต์ใส่ไปในระบบและใช้ oleic acid เป็นสารเคลือบผิวแร่ แร่อนาเทสที่ขนาดฝุ่นที่อยู่ในดินขาวแยกออกมาเกาะผิวแร่แคลไซต์แล้วแยกด้วยวิธีลอยแร่
 • 4 : การลอยแร่บนโต๊ะสั่นที่เคลือบด้วยน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • การลอยแร่ถ่านหินควรใช้สารเคลือบผิวชนิดใด
 • 1 : oleic acid
 • 2 : xanthate
 • 3 : amines
 • 4 : kerosene
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 211 :
 • จากกราฟอัตราการลอยแร่ข้างล่างข้อใดไม่เป็นจริง
 • 1 : ขนาดแร่ที่ลอยได้ดีคือขนาดปานกลาง
 • 2 : การลอยแร่ขนาดละเอียดจะช่วยลดปัญหาการใช้น้ำยาลอยแร่ที่เหลือเฟือ
 • 3 : แร่ขนาดหยาบลอยได้ยากเพราะยังไม่แตกตัวอิสระ
 • 4 : แร่ขนาดหยาบจะต้องลอยในภาวะที่รุนแรงมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :
 • จากเครื่องลอยแร่ด้านล่าง ข้อใดถูก
 • 1 : wash water ทำให้หัวแร่สะอาดมากขึ้น
 • 2 : ฟองอากาศที่ใช้ในการลอยขึ้นอยู่กับความสูงของคอลัมน์
 • 3 : แร่ขนาดหยาบลอยได้ง่ายด้วยเครื่องชนิดนี้
 • 4 : เกรดหัวแร่ไม่สูงเพราะช่องป้อนอยู่ใกล้ส่วนที่ลอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • Contact angle ระหว่างฟองอากาศและผิวอนุภาคแร่ในน้ำมีค่าสูงแสดงถึงสิ่งใด
 • 1 : ผิวแร่ชอบน้ำมาก
 • 2 : ผิวแร่ชอบน้ำน้อย
 • 3 : ผิวแร่ชอบฟองอากาศน้อย
 • 4 : ผิวแร่ไม่ชอบทั้งน้ำและฟองอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 214 :
 • กราฟข้อใดที่แสดงถึงข้อมูลการลอยแร่ที่ถูกต้อง (เมื่อ R = recovery)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 217 :
 • จากรูปศัพท์ใดที่ถูกต้องตรงกับรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 481 : Flocculation and coagulation
ข้อที่ 218 :
 • หลักปฏิบัติการของการจับก้อนอนุภาค (Coagulation) อาศัย
 • 1 : การปรับเปลี่ยนประจุไฟฟ้าบนผิวอนุภาคของแข็ง
 • 2 : การเกาะกลุ่มอนุภาคของแข็งผ่านสะพานพอลิเมอร์
 • 3 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนบนผิวตัวดูดซับ
 • 4 : การเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 • หลักปฏิบัติการของการจับกลุ่มอนุภาค (Flocculation) อาศัย
 • 1 : การปรับเปลี่ยนประจุไฟฟ้าบนผิวอนุภาคของแข็ง
 • 2 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนบนผิวตัวดูดซับ
 • 3 : การเกาะกลุ่มอนุภาคของแข็งผ่านสะพานพอลิเมอร์
 • 4 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนหรือคู่ไอออนบนผิวเรซิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 :
 • การแตกตัวเป็นไอออนที่ผิวอนุภาค (Direct Ionization of Surface Groups) มักเกิดขึ้นบนผิวอนุภาคแร่กลุ่มใด
 • 1 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 2 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonates)
 • 3 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 • การแทนที่ของไอออนแบบคงโครงสร้างเดิม (Isomorphous Ion Substitution) มักเกิดกับแร่กลุ่มใด
 • 1 : กลุ่มแร่ซัลไฟด์ (Sulfides)
 • 2 : กลุ่มแร่คาร์บอเนต (Carbonates)
 • 3 : กลุ่มแร่ออกไซด์ (Oxides)
 • 4 : กลุ่มแร่ดิน (Clay Minerals)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 222 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าซีตาและ pH ของของผสมไทเทเนีย จงระบุ pH ที่จุดประจุไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ (Point of Zero Charge)
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา และ pH ของของผสมไทเทเนีย อนุภาคไทเทเนียมออกไซด์จะมีประจุไฟฟ้าบวก ที่ pH ใด
 • 1 : pH 5
 • 2 : pH < 5
 • 3 : pH > 5
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา และ pH ของของผสมไทเทเนีย อนุภาคไทเทเนียมออกไซด์จะมีประจุไฟฟ้าลบ ที่ pH ใด
 • 1 : pH 5
 • 2 : pH < 5
 • 3 : pH > 5
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 225 :
 • จงคำนวณความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ผิวอนุภาคไทเทเนียที่ pH 4.5 ถ้าอนุภาคไททาเนียมีจุดประจุไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ (Point of Zero Charge) ที่ pH 5
 • 1 : +29.5 mV
 • 2 : -29.5 mV
 • 3 : +59.0 mV
 • 4 : -59.0 mV
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • จงคำนวณความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ผิวอนุภาคไทเทเนียที่ pH 5.5 ถ้าอนุภาคไททาเนียมีจุดประจุไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ (Point of Zero Charge) ที่ pH 5
 • 1 : +29.5 mV
 • 2 : -29.5 mV
 • 3 : +59.0 mV
 • 4 : -59.0 mV
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 227 :
 • วิธีใดเป็นวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้าซีตา (Zeta Potential) ของอนุภาคแร่
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Streaming Potential
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :
 • จากรูปประกอบเป็นการวัดหาศักย์ไฟฟ้าซีตา (Zeta Potential) ของอนุภาคแร่ด้วยวิธีใด
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Streaming Potential
 • 4 : Sedimentation Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • จากรูปประกอบเป็นการวัดหาศักย์ไฟฟ้าซีตา (Zeta Potential) ของอนุภาคแร่ด้วยวิธีใด
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Streaming Potential
 • 4 : Sedimentation Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :
 • จากรูปประกอบเป็นการวัดหาศักย์ไฟฟ้าซีตา (Zeta Potential) ของอนุภาคแร่ด้วยวิธีใด
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Streaming Potential
 • 4 : Sedimentation Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :
 • จากรูปประกอบเป็นการวัดหาศักย์ไฟฟ้าซีตา (Zeta Potential) ของอนุภาคแร่ด้วยวิธีใด
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Streaming Potential
 • 4 : Sedimentation Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :
 • สารใดเป็นสารช่วยกระจายอนุภาค (Dispersant) ฝุ่นแร่ซิลิเกต
 • 1 : โซเดียมซิลิเกต
 • 2 : ปูนขาว
 • 3 : สารส้ม
 • 4 : สารสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 233 :
 • สารใดไม่ใช่สารช่วยกระจายอนุภาค (Dispersant) ฝุ่นแร่ซิลิเกต
 • 1 : เถ้าโซดา
 • 2 : สารส้ม
 • 3 : โซเดียมซิลิเกต
 • 4 : โซเดียมฟอสเฟต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • สารใดที่ใช้ในการจับกลุ่มอนุภาค (Flocculation)
 • 1 : เถ้าโซดา
 • 2 : โซเดียมซิลิเกต
 • 3 : โซเดียมฟอสเฟต
 • 4 : สารพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 235 :
 • สารใดที่ไม่ได้ใช้ในการจับกลุ่มอนุภาค (Flocculation)
 • 1 : สารส้ม
 • 2 : สารพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง
 • 3 : โซเดียมซิลิเกต
 • 4 : เหล็กคลอไรด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 236 :
 • ไอออนชนิดใดเป็นไอออนดูดแนบเฉพาะเจาะจง (Specifically Absorbing Ions)
 • 1 : Na+
 • 2 : K+
 • 3 : Ca2+
 • 4 : Cl-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :
 • ไอออนชนิดใดไม่ใช่ไอออนดูดแนบเฉพาะเจาะจง (Specifically Absorbing Ions)
 • 1 : Na+
 • 2 : Ca2+
 • 3 : Pb3+
 • 4 : SO4-2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 238 :
 • ไอออนดูดแนบเฉพาะเจาะจง (Specifically Absorbing Ions)ได้แก่
 • 1 : ไอออนที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิวแร่
 • 2 : ไอออนที่สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายประจุไฟฟ้าบนผิวแร่ได้
 • 3 : ไอออนที่ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายประจุไฟฟ้าบนผิวแร่ได้
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • ไอออนเฉื่อยชา (Indifferent Ions)ได้แก่
 • 1 : ไอออนที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิวแร่
 • 2 : ไอออนที่สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายประจุไฟฟ้าบนผิวแร่ได้
 • 3 : ไอออนที่ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายประจุไฟฟ้าบนผิวแร่ได้
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 240 :
 • ป้อนศักย์ไฟฟ้าแก่อนุภาคที่มีประจุ แล้ววัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้น ๆ ที่วิ่งเข้าหาขั้วไฟฟ้า เป็นวิธีการวัดหาศักย์ไฟฟ้าแบบ
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Streaming Potential
 • 4 : Sedimentation Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • วัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของของไหลที่ไหลผ่านหลอดรูเล็กหรือเยื่อพรุน เมื่อป้อนศักย์ไฟฟ้าแก่ของผสม เป็นวิธีการวัดหาศักย์ไฟฟ้าแบบ
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Streaming Potential
 • 4 : Sedimentation Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 242 :
 • ป้อนศักย์ไฟฟ้าแก่อนุภาคที่มีประจุ แล้ววัดคลื่นเสียงที่เปล่งออกมาเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้น ๆ เป็นวิธีการวัดหาศักย์ไฟฟ้าแบบ
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Electrokinetic Sonic Amplitude
 • 4 : Sedimentation Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 243 :
 • อัดดันของไหลผ่านหลอดรูเล็ก แล้ววัดศักย์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการวัดหาศักย์ไฟฟ้าแบบ
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Streaming Potential
 • 4 : Sedimentation Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :
 • ปล่อยอนุภาคให้ตกตัวอย่างอิสระในของไหล แล้ววัดศักย์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการวัดหาศักย์ไฟฟ้าแบบ
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Streaming Potential
 • 4 : Sedimentation Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 245 :
 • วัดศักย์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น เมื่อป้อนคลื่นเสียงแก่อนุภาคนั้น ๆ เป็นวิธีการวัดหาศักย์ไฟฟ้าแบบ
 • 1 : Electro-phoresis
 • 2 : Electro-osmosis
 • 3 : Electrokinetic Sonic Amplitude
 • 4 : Colloidal Vibration Potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 246 :
 • หน่วยปฏิบัติการใดที่ขึ้นอยู่กับการคงตัวของระบบคอลลอยด์ (Colloidal Stability)
 • 1 : การกระจายอนุภาค (Dispersion)
 • 2 : การจับก้อนอนุภาค (Coagulation)
 • 3 : การจับกลุ่มอนุภาค (Flocculation)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :
 • หน่วยปฏิบัติการใดที่ขึ้นอยู่กับการไม่คงตัวของระบบคอลลอยด์ (Colloidal Instability)
 • 1 : การกระจายอนุภาค (Dispersion)
 • 2 : การจับก้อนอนุภาค (Coagulation)
 • 3 : การลอยอนุภาค (Flotation)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 248 :
 • อนุภาค AgI ในสารละลาย AgNO3 จะมีประจุชนิดใดบนพื้นผิว
 • 1 : ประจุบวก
 • 2 : ประจุลบ
 • 3 : ประจุลัพธ์เป็นศูนย์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • อนุภาค AgI ในสารละลาย KI จะมีประจุชนิดใดบนพื้นผิว
 • 1 : ประจุบวก
 • 2 : ประจุลบ
 • 3 : ประจุลัพธ์เป็นศูนย์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • ไอออนซึ่งสะสมตัวอยู่ในสารละลายใกล้ผิวอนุภาคแร่ เพื่อรักษาสมดุลทางไฟฟ้าที่ผิวแร่เรียกว่า
 • 1 : ไอออนกำหนดศักย์ไฟฟ้า (Potential Determining Ion)
 • 2 : ไอออนชนิดตรงกันข้าม (Counter Ion)
 • 3 : ไอออนที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน (Co-Ion)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • ไอออนชนิดตรงกันข้าม (Counter Ion) ประกอบด้วย
 • 1 : ไอออนกำหนดศักย์ไฟฟ้า (Potential Determining Ion)
 • 2 : ไอออนดูดแนบเฉพาะเจาะจง (Specifically Absorbing Ions)
 • 3 : ไอออนเฉื่อยชา (Indifferent Ions)
 • 4 : ไอออนดูดแนบเฉพาะเจาะจง และ ไอออนเฉื่อยชา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • ไอออนที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน (Co-Ion) ได้แก่
 • 1 : ไอออนที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิวแร่
 • 2 : ไอออนที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันกับประจุบนผิวแร่
 • 3 : ไอออนที่สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายประจุไฟฟ้าบนผิวแร่ได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :
 • ศักย์ไฟฟ้าซีตา (Zeta Potential, ) สามารถวัดได้ที่
 • 1 : ระนาบสเตอร์น (Stern Plane)
 • 2 : ระนาบเฉือน (Shear or Slipping Plane)
 • 3 : ที่ผิวอนุภาค
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • ชั้นไฟฟ้าคู่ (Electrical Double Layer, EDL) คือ
 • 1 : ชั้นสะสมตัวของไอออนในชั้นสเตอร์น และ ชั้นแพร่กระจาย
 • 2 : ชั้นสะสมตัวของไอออนบนผิวอนุภาค และ ชั้นสเตอร์น
 • 3 : ชั้นสะสมตัวของไอออนบนผิวอนุภาค และ ชั้นแพร่กระจาย
 • 4 : ชั้นสะสมตัวของไอออนบนผิวอนุภาค และ ในสารละลาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 255 :
 • จากรูป เป็นเครื่องกรองชนิดใด ซึ่งนิยมใช้ในโรงงานล้างดินขาวทั่วไป
 • 1 : Rotary drum filter
 • 2 : Belt filter
 • 3 : Filter press
 • 4 : Rotary-disc filters
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :
 • จากรูป Hydrocyclone ซึ่งนิยมใช้ในโรงงานล้างทรายทั่วไปมีหน้าที่ตรงข้อใด
 • 1 : แยกน้ำออกจากทราย
 • 2 : แยกดินละเอียดออกจากทราย
 • 3 : ช่วยกองทรายให้สูงลดการย้ายกองรถตัก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 257 :
 • จากรูป เป็นเครื่องอบแห้งชนิดใด ซึ่งนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก
 • 1 : Spray dryer
 • 2 : Rotary dryer
 • 3 : Steam tube rotary dryer
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :
 • อนุภาคที่ตกตะกอนและจับเป็นก้อนใหญ่จะเรียกว่าอะไร
 • 1 : sponge
 • 2 : lump
 • 3 : flocs
 • 4 : sediment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :
 • ข้อใดเป็นหลักการ การจมตัวของอนุภาคในของไหล
 • 1 : Darcy’s law
 • 2 : Stokes’ law
 • 3 : Dalton’s law
 • 4 : Venturi’s law
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 260 :
 • เมื่อผิวอนุภาคเริ่มมีศักย์ไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ จะเกิดปรากฏการณ์ใด
 • 1 : การกระจายตัวของอนุภาค
 • 2 : การลอยขึ้นลงของอนุภาค
 • 3 : อนุภาคเริ่มตกตะกอน
 • 4 : อนุภาคเกาะฟองอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 261 :
 • คำกล่าวใดผิด
 • 1 : coagulation คือ การที่สารคอลลอยด์หรืออนุภาคขนาดเล็กรวมกลุ่มแล้วตกตะกอน
 • 2 : flocculation คือ การที่ศักย์ไฟฟ้าลัพธ์ที่ผิวอนุภาคเป็นศูนย์แล้วทำให้อนุภาครวมกลุ่มกันตกตะกอน
 • 3 : ปกติดินเหนียวมีศักย์ไฟฟ้าที่ผิวเป็นลบ
 • 4 : point of zero charge (PZC) คือ ค่า pH ที่ทำให้ผิวแร่ที่อยู่ในสารละลายมีประจุไฟฟ้าที่ผิวเป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :
 • จากทฤษฎี electrical double layer ค่า Zeta potential วัดที่ layer ใด
 • 1 : เป็นศักย์ไฟฟ้าที่ผิวแร่
 • 2 : เป็นศักย์ไฟฟ้าที่ Stern layer
 • 3 : เป็นศักย์ไฟฟ้าที่ diffuse layer
 • 4 : เป็นศักย์ไฟฟ้าที่ bulk solution
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 263 :
 • ข้อใดไม่สามารถทำให้ค่า Zeta potential เปลี่ยนแปลง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : NaCl
 • 4 : Oil
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 264 :
 • ถ้าค่า pH (PZC) ของแร่ดีบุกเท่ากับ pH 4.8 แสดงว่าประจุที่ผิวแร่ดีบุกมีศักย์เป็นอย่างไร
 • 1 : มีศักย์เป็นลบ
 • 2 : มีศักย์เป็นบวก
 • 3 : มีศักย์เป็นกลาง
 • 4 : มีศักย์เป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :
 • ถ้าอนุภาคแร่ที่มีค่า pH (PZC) เท่ากับ pH 8 ใส่ลงไปในสารละลายที่มีค่า pH 8 และกวนพอควรพบว่า
 • 1 : ค่า pH ที่วัดได้หลังจากการกวนมีค่าน้อยกว่า 8
 • 2 : ค่า pH ที่วัดได้หลังการกวนมีค่ามากกว่า 8
 • 3 : ค่า pH ที่วัดได้หลังการกวนมีค่าเท่ากับ 8
 • 4 : ศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้หลังการกวนเป็นบวก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 266 :
 • flocculant ที่ใช้ที่นิยม ได้แก่
 • 1 : sodium silicate
 • 2 : polyaeryamicles
 • 3 : polygum
 • 4 : starch
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 267 :
 • วิธีประยุกต์กระบวนการ selective flocculation ในการแยกแร่ข้อใดเป็นไปได้
 • 1 : แยกควอร์ตซ์ออกจากเฟลต์สปาร์
 • 2 : แยกมัสโคไวต์ออกจากไบโอไทต์
 • 3 : แยกถ่านหินออกจากขี้เถ้า
 • 4 : แยกเซอร์คอนออกจากการ์เนต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 268 :
 • สิ่งใดที่ไม่ต้องการสำหรับกระบวนการ selective flocculation
 • 1 : การกระจายของอนุภาคอย่างดี
 • 2 : การใช้ selective flocculant
 • 3 : การปรับ pH ที่เหมาะสม
 • 4 : การกวนที่รุนแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 482 : Solid-liquid separation:thickening,filtration and drying
ข้อที่ 269 :
 • กระบวนการใด ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการกำจัดน้ำ (Dewatering)
 • 1 : Sedimentation
 • 2 : Filtration
 • 3 : Flocculation
 • 4 : Desliming
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 270 :
 • สภาวะใดที่อนุภาคของแข็งตกตะกอนได้ดี
 • 1 : pH ต่ำๆ
 • 2 : ศักย์ไฟฟ้าที่ผิวแร่เป็นศูนย์
 • 3 : pH สูงๆ
 • 4 : อนุภาคมีขนาดเล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 271 :
 • คำกล่าวข้อใด ผิด
  1. กระบวนการเกรอะให้ผลผลิตที่มีความเข้มข้น 80-90 % Solids
  2. กระบวนการกรองให้ผลผลิตที่มีความเข้มข้น 55-65 % Solids
  3. กระบวนการ Thermal drying ให้ผลผลิตที่มีความเข้มข้น 95 % Solids
  4. กระบวนการ Flocculation ให้ผลผลิตที่มีความเข้มข้น 55-65 % Solids
  5. ถ้าอนุภาคมีแนวโน้มเกิดแรงผลักกัน จะทำให้ตกตะกอนดีที่สุด
 • 1 : 1, 2, 3
 • 2 : 2, 3, 4
 • 3 : 3, 4, 5
 • 4 : 1, 2, 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :
 • ศักย์ไฟฟ้าใกล้ๆ บริเวณผิวแร่เมื่ออยู่ในสารละลาย เรียกว่าอะไร
 • 1 : Point of zero charge
 • 2 : Zeta potential
 • 3 : Potential energy
 • 4 : Beta potential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 • คำกล่าวใด ผิด
 • 1 : สารละลายด่าง จะต้องมีค่า pH > 7
 • 2 : สารละลายกรด จะต้องมีความเข้มข้นไอออน [H+] สูง
 • 3 : ดินขาวจะตกตะกอนได้ดีในสภาพสารละลายเป็นด่าง
 • 4 : แร่ซิลิกา มีสภาพประจุที่ผิวเป็นลบเมื่ออยู่ในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :
 • ในกรณีที่จะทำให้น้ำขุ่น เช่น น้ำคลอง ตกตะกอน ทำไมต้องแกว่งสารส้ม
 • 1 : สารส้มมีโครงสร้างโมเลกุลยาวจึงช่วยตกตะกอน
 • 2 : สารส้มเมื่อละลายน้ำทำให้น้ำมี pH ต่ำลง จึงตกตะกอนได้ดี
 • 3 : สารส้มเมื่อละลายน้ำ จะแตกตัวเป็น Al3+ + OH- ไปเกาะผิวแร่ทำให้หนัก และตกตะกอนได้ง่าย
 • 4 : สารส้มเมื่อละลายน้ำทำให้น้ำมีสภาพเป็นกลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 275 :
 • สารเคมีข้อใดที่ ไม่มี สมบัติในการก่อกลุ่ม (flocculant)
 • 1 : น้ำแป้ง (starch)
 • 2 : เจลาติน
 • 3 : โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต
 • 4 : พอลิอคริลาไมด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 276 :
 • กราฟรูปใดที่มีความสำคัญต่อการคำนวณพื้นที่ถังเกรอะ (thickener)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 277 :
 • สิ่งใดที่ทำให้อัตราการกรองแยกอนุภาคออกจากน้ำได้ดีขึ้น
  1. แรงหนีศูนย์กลาง
  2. สุญญากาศ
  3. ความดัน
  4. เพิ่มปริมาตรของเครื่องกรอง
 • 1 : 1, 2, 3
 • 2 : 1, 2, 4
 • 3 : 3, 4
 • 4 : 2, 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • ปัจจัยใด ไม่มีผลต่อการกรอง หรือต่ออัตราการกรอง
 • 1 : พื้นที่ในการกรอง
 • 2 : % Solids
 • 3 : ความต้านทานการไหลของผ้ากรอง
 • 4 : ความต้านทานการไหลของเค๊ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :
 • คำกล่าวใด ถูกต้อง
 • 1 : ความดันลด (pressure drop) ทำให้อัตราการกรองลดลง
 • 2 : การก่อกลุ่มตกตะกอน ทำให้กรองได้เร็วขึ้น
 • 3 : ของเหลวที่มีความหนืดมากกรองได้ดีขึ้น
 • 4 : การกระจายตัวของอนุภาคดีทำให้กรองได้ดีขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 • เครื่องกรองชนิดใดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
 • 1 : Filter press
 • 2 : Belt filter
 • 3 : Vacuum drum filter
 • 4 : Disc Filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :
 • เครื่องอบแห้งชนิดใด เป็นเครื่องอบแห้งโดยอ้อม (indirect dryer)
 • 1 : Steam tube rotary dryer
 • 2 : Spray dryer
 • 3 : Rotary Kiln
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • คำกล่าวใด ไม่ถูกต้อง
  1. การอบแห้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เพราะลดความชื้นลงน้อยที่สุด
  2. ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งขึ้นอยู่กับค่าขนส่ง
  3. การอบแห้งทำให้ผิวของแร่ถูกออกซิไดซ์
  4. กระบวนการอบแห้งส่วนใหญ่จะใช้เตาอบ (oven)
  5. เตาจีนที่ใช้อบแห้งแร่เป็นชนิด indirect dryer
 • 1 : 1, 2, 3
 • 2 : 2, 3, 4
 • 3 : 3, 4, 5
 • 4 : 1, 3, 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 283 :
 • กราฟข้อใด ผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • สิ่งที่จำเป็นสำหรับการเกรอะ Slurry ที่มีสภาพเป็นกรด คืออะไร
 • 1 : ไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษ
 • 2 : ต้องเจือจางด้วยน้ำก่อนเข้าถังเกรอะ
 • 3 : ควรให้สัมผัสกับออกซิเจนก่อนเข้าสู่ถังเกรอะ
 • 4 : ควรปรับสภาพให้เป็นกลางก่อนโดยการใช้ด่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • จากรูป เป็นเครื่องกรองชนิดใด
 • 1 : Rotary drum filter
 • 2 : Belt filter
 • 3 : Filter press
 • 4 : Rotary-disc filters
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 :
 • หลักปฏิบัติการของการเกรอะ (Thickening) อาศัย
 • 1 : ความแตกต่างทางด้านแรงดันที่ทำให้อนุภาคของแข็งติดค้างอยู่บนตัวกรอง
 • 2 : ความแตกต่างทางด้านความหนาแน่นของอนุภาคของแข็ง
 • 3 : การระเหยของน้ำ
 • 4 : การเกาะกลุ่มอนุภาคของแข็งผ่านสะพานพอลิเมอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 287 :
 • หลักปฏิบัติการของการทำให้แห้ง (Drying) อาศัย
 • 1 : การเผาให้เป็นเถ้า
 • 2 : การเจือจางด้วยน้ำ
 • 3 : การระเหยของน้ำ
 • 4 : ความแตกต่างทางด้านแรงดันที่ทำให้อนุภาคของแข็งติดค้างอยู่บนตัวกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 288 :
 • การทำถ่านหินที่ล้างสะอาดแล้วให้แห้ง (Drying) ยากมากเพราะว่า
 • 1 : มีขนาดเล็ก
 • 2 : มีความถ่วงจำเพาะต่ำ
 • 3 : มีรูพรุนในโครงสร้างมาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • ระบบการกรองของผสมแร่ผ่านผ้ากรองจัดเป็นปรากฏการณ์การเปียกผิวชนิดใด
 • 1 : การเปียกแบบยึดติด (Adhesional Wetting)
 • 2 : การเปียกแบบแผ่กระจาย (Spreading Wetting)
 • 3 : การเปียกแบบรวมเข้าด้วยกัน (Immersional Wetting)
 • 4 : การเปียกแบบซึมตามรูเล็ก (Capillary Wetting)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :
 • การกรองชนิดใดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมน้ำที่มีความเข้มข้นของของผสมต่ำ
 • 1 : Cake Filtration
 • 2 : Deep Bed Filtation
 • 3 : Medium Filtration
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 291 :
 • การจับกลุ่มอนุภาค (Flocculation) ขนาดเล็กมีผลต่ออัตราการกรองเนื่องจาก
 • 1 : อนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยลดการอุดตันของตัวกลางกรอง
 • 2 : รูพรุนของกลุ่มอนุภาคใหญ่ขึ้นง่ายแก่การกรอง
 • 3 : โครงสร้างกลุ่มอนุภาคแข็งแรงขึ้นง่ายแก่การกรอง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :
 • กระบวนการจับทองคำด้วยถ่านกัมมันต์ของบริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรตรงกับข้อใด
 • 1 : CIL
 • 2 : CIP
 • 3 : CIL&CIP
 • 4 : CIC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :
 • กระบวนการทองคำด้วยถ่านกัมมันต์ของบริษัททุ่งคำจำกัดที่จังหวัดเลยตรงกับข้อใด
 • 1 : CIL
 • 2 : CIP
 • 3 : CIL&CIP
 • 4 : CIC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :
 • สภาพความเป็นกรดด่างในการละลายทองคำออกจากหินโดยโซเดียมไซยาไนด์ตรงกับข้อใด
 • 1 : 2
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • สภาพความเป็นกรดด่างในการละลายทองคำออกจากหินโดยโซเดียมไซยาไนด์นิยมใช้สารใดเป็นตัวควบคุม
 • 1 : หินปูน
 • 2 : ปูนขาว
 • 3 : โซดาแอช
 • 4 : โซดาไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 296 :
 • การลดความเข้มข้นโซเดียมไซยาไนด์ก่อนปล่อยทิ้งลงบ่อตกตะกอนนิยมใช้สารใดเป็นตัวควบคุม
 • 1 : NaOH
 • 2 : Na2CO3
 • 3 : SMBS
 • 4 : H2SO4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 297 :
 • วิธีใดที่ใช้เก็บโลหะทองคำออกจากสารละลายของบริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตร
 • 1 : Ion exchange
 • 2 : Solvent extraction
 • 3 : Chlorination
 • 4 : Electrowinning
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • วิธีใดที่ใช้เก็บโลหะทองคำออกจากสารละลายของบริษัททุ่งคำจำกัดที่จังหวัดเลย
 • 1 : Ion exchange
 • 2 : Solvent extraction
 • 3 : Chlorination
 • 4 : Electrowinning
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 299 :
 • จากรูปจำนวนเครื่องย่อยแร่ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรตรงกับข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 300 :
 • จากรูปจำนวนเครื่องบดแร่ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรตรงกับข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • จากรูปเครื่องมือคัดขนาดแร่ทำงานร่วมเป็นวงจรปิดกับชุดบดละเอียดของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรตรงกับข้อใด
 • 1 : Screen
 • 2 : Cone classifier
 • 3 : Hydrocyclone
 • 4 : Spiral classifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • จากรูป Trush screen ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : คัดแยกขยะเบาออก
 • 2 : คัดแยกเม็ดหินออก
 • 3 : คัดแยกเม็ดถ่านออก
 • 4 : คัดแยกดินออก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 303 :
 • จากรูป Carbon safty screen ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : คัดแยกขยะเบาออก
 • 2 : คัดแยกเม็ดหินออก
 • 3 : คัดแยกเม็ดถ่านที่หลุดลอดกลับมาใช้
 • 4 : คัดแยกเม็ดถ่านเพื่อสกัดทองออก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :
 • จากรูป การเติม Oxygen ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : ไม่ให้น้ำเสีย
 • 2 : ให้ทองคำละลายได้มากขึ้น
 • 3 : ให้บรรยากาศการทำงานดีขึ้น
 • 4 : ให้ถ่านดูดซับทองคำได้มากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 305 :
 • จากรูป Leaching tank ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรมีจำนวนตรงกับข้อใด
 • 1 : 10
 • 2 : 11
 • 3 : 12
 • 4 : 13
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 :
 • จากรูป Acid wash column และ Elution column ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : ล้างไซยาไนด์ออกจากถ่าน
 • 2 : ละลายทองคำออกจากถ่าน
 • 3 : ล้างไซยาไนด์ออกจากทองคำ
 • 4 : แยกทองคำออกจากสารละลาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 307 :
 • จากรูป Electrowinning cell ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : ล้างไซยาไนด์ออกจากถ่าน
 • 2 : ละลายทองคำออกจากถ่าน
 • 3 : ล้างไซยาไนด์ออกจากทองคำ
 • 4 : แยกทองคำออกจากสารละลาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • จากรูป Carbon regeneration kiln ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : ล้างไซยาไนด์ออกจากถ่าน
 • 2 : ละลายทองคำออกจากถ่าน
 • 3 : ล้างไซยาไนด์ออกจากทองคำ
 • 4 : เผาถ่านให้มีคุณสมบัติดูดซับทองคำใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • จากรูป Cyanide reduction tank ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : ล้างไซยาไนด์ออกจากถ่าน
 • 2 : ลดไซยาไนด์ในสารละลายกากแร่ก่อนทิ้ง
 • 3 : ล้างไซยาไนด์ออกจากทองคำ
 • 4 : ตกตะกอนโลหะหนักในสารละลายกากแร่ก่อนทิ้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 :
 • จากรูป Metal precipitation tank ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตรทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : ล้างไซยาไนด์ออกจากถ่าน
 • 2 : ลดไซยาไนด์ในสารละลายกากแร่ก่อนทิ้ง
 • 3 : ล้างไซยาไนด์ออกจากทองคำ
 • 4 : ตกตะกอนโลหะหนักในสารละลายกากแร่ก่อนทิ้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • จากรูป %Au สูงสุด ของโรงงานแต่งแร่ทองคำ บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดที่จังหวัดพิจิตร ตรงกับข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • กระบวนการใดไม่ได้จัดอยู่ในกระบวนการ dewatering
 • 1 : thickening
 • 2 : filtration
 • 3 : thermal drying
 • 4 : elutriation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :
 • หลักการของการเกรอะ (thickening) คือข้อใด
 • 1 : sedimentation
 • 2 : jigging
 • 3 : flowing of solid
 • 4 : classification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 314 :
 • เครื่องมือชนิดใดที่ใช้กำจัดน้ำด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด
 • 1 : thickener
 • 2 : filter
 • 3 : spray dryer
 • 4 : rotary dryer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :
 • ในการออกแบบังเกรอะจะใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ใด
 • 1 : Kynch model
 • 2 : Newton model
 • 3 : Isac mode
 • 4 : Curie model
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 483 : Chemical processing of minerals
ข้อที่ 316 :
 • ปฏิกิริยาที่แสดงดังต่อไปนี้ PbCO3 = PbO + CO2 (g) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกรรมวิธีอะไร
 • 1 : การเผาให้เป็นเถ้า (Calcination)
 • 2 : การย่าง (Roasting)
 • 3 : การเผาให้เป็นก้อน (Sintering)
 • 4 : การถลุงโลหะ (Smelting)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • ปฏิกิริยาที่แสดงดังต่อไปนี้ 2 PbS + 3 O2 = 2 PbO + 2 SO2 เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกรรมวิธีอะไร
 • 1 : การเผาให้เป็นเถ้า (Calcination)
 • 2 : การย่าง (Roasting)
 • 3 : การเผาให้เป็นก้อน (Sintering)
 • 4 : การถลุงโลหะ (Smelting)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 318 :
 • ปฏิกิริยาที่แสดงดังต่อไปนี้ 4 Au + 8 CN - + O2 + 2 H2O = 4 Au(CN)2- + 4 OH- เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกรรมวิธีอะไร
 • 1 : การละลาย (Dissolution or Leaching)
 • 2 : การตกตะกอน (Precipitation)
 • 3 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย (Solvent Extraction)
 • 4 : การแยกสลายด้วยไฟฟ้า (Electrolysis)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 319 :
 • ปฏิกิริยาที่แสดงดังต่อไปนี้ 2 Au(CN)2- + Zn = Zn(CN)42- + 2 Au เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกรรมวิธีอะไร
 • 1 : การละลาย (Dissolution or Leaching)
 • 2 : การตกตะกอน (Precipitation)
 • 3 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย (Solvent Extraction)
 • 4 : การดูดซับ (Adsorption)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :
 • ข้อใด ไม่ใช้ ในการละลายแร่
 • 1 : เกลือ
 • 2 : น้ำ
 • 3 : กรด
 • 4 : ด่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :
 • การสังเคราะห์ MgO (แมกนีเซียม) จากน้ำทะเล จะใช้วิธีใด
 • 1 : เติม Ca (OH)2 ในน้ำทะเลที่มี MgCl2 แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 500 oC
 • 2 : ต้มน้ำทะเลที่อุณหภูมิ 100oC เป็นเวลานานๆ
 • 3 : เติมเมทานอล ลงไปในน้ำทะเลที่มี MgCl2 แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 100 oC
 • 4 : เติมโลหะอะลูมิเนียมลงไปในน้ำทะเล แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 400oC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 322 :
 • การสังเคราะห์ Al2O3 (อะลูมินา) จากแร่บ๊อกไซต์ ด้วยกระบวนการ Bayer จะใช้สารเคมีใดละลายแร่
 • 1 : น้ำ
 • 2 : โซเดียมซิลิเกต
 • 3 : โซดาไฟ
 • 4 : ไลม์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 323 :
 • วิธีใดที่ไม่ใช่วิธีเก็บโลหะมีค่าออกจากสารละลาย
 • 1 : Ion exchange
 • 2 : Solven extraction
 • 3 : Chlorination
 • 4 : Cyanidation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 324 :
 • แหล่งแร่เกลือหินในภาคอีสานของประเทศไทย มีแร่ที่สำคัญ คือ NaCl, MgCl2 และ KCl ท่านคิดว่าจะใช้วิธีไหนในการแต่งแร่ จึงจะเหมาะสม
 • 1 : Electrostatic separator
 • 2 : Flotation
 • 3 : Magnetic separation
 • 4 : Jig
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :
 • หลักปฏิบัติการของการละลาย (Dissolution or Leaching) อาศัย
 • 1 : ความแตกต่างทางด้านความสามารถที่จะตกตะกอน
 • 2 : ความแตกต่างทางด้านการไม่เปียกน้ำของผิวอนุภาคแร่ เพื่อนแร่ และ มลทินอื่น ๆ
 • 3 : ความแตกต่างทางด้านความสามารถที่จะละลาย
 • 4 : อาศัย การเจือจางด้วยน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 326 :
 • หลักปฏิบัติการของการตกตะกอน(Precipitation) อาศัย
 • 1 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนหรือคู่ไอออนบนผิวเรซิน
 • 2 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนบนผิวตัวดูดซับ
 • 3 : ความแตกต่างทางด้านการไม่เปียกน้ำของผิวอนุภาคแร่ เพื่อนแร่ และ มลทินอื่น ๆ
 • 4 : ความแตกต่างทางด้านความสามารถที่จะตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • หลักปฏิบัติการของการสกัดด้วยตัวทำละลาย (Solvent Extraction) อาศัย
 • 1 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนหรือคู่ไอออนบนผิวเรซิน
 • 2 : ความสามารถที่จะละลายในสารอินทรีย์ของโลหะ
 • 3 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนบนผิวตัวดูดซับ
 • 4 : การเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 328 :
 • หลักปฏิบัติการของการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) อาศัย
 • 1 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนบนผิวตัวดูดซับ
 • 2 : การเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
 • 3 : ความแตกต่างทางด้านความสามารถที่จะละลายในสารอินทรีย์ของโลหะ
 • 4 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนหรือคู่ไอออนบนผิวเรซิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • หลักปฏิบัติการของการดูดซับ (Adsorption) อาศัย
 • 1 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนหรือคู่ไอออนบนผิวเรซิน
 • 2 : การก่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนบนผิวตัวดูดซับ
 • 3 : ความแตกต่างทางด้านความสามารถที่จะละลายในสารอินทรีย์ของโลหะ
 • 4 : การเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • แร่หรือวัสดุชนิดใดที่มี พลังงานผิวอิสระ (free surface energy) มากที่สุด
 • 1 : แร่ซัลไฟด์
 • 2 : แร่ซิลิเกต
 • 3 : แกรไฟต์ ถ่านหิน
 • 4 : พลาสติก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 331 :
 • สารเคลือบผิวที่ให้ประจุบวกเมื่อละลายแตกตัวในน้ำ (cationic collector) กลุ่มอามีนใช้กับ
 • 1 : แร่เฟลด์สปาร์
 • 2 : แร่สังกะสีซิลิเกต
 • 3 : แร่ไมก้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :
 • สารเคมีปรับสภาพผิว (activator) การลอยแร่เฟลด์สปาร์ออกจากควอร์ต
 • 1 : H2SO4
 • 2 : HF
 • 3 : HCL
 • 4 : CH3COOH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับมุมสัมผัสในการลอยแร่
 • 1 : zeta = 0 แสดงว่า แร่เปียกน้ำโดยสิ้นเชิง ไม่เกิดการลอยแร่
 • 2 : zeta = 180 แสดงว่า เม็ดแร่เกาะกับฟองอากาศเท่านั้น
 • 3 : zeta < 90 แสดงว่า เป็นวัสดุมีแนวโน้มเปียกน้ำง่าย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับกลไกการลอยแร่
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับวงจรการบดซ้ำในวงจรการลอย
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • การลอยแร่ฟลูออไรต์ มีอัตราแร่ป้อน 15 ตันต่อชั่วโมง ควบคุมความเข้มข้นที่ 30% solid ปริมาตรสุทธิถังกวนผสมน้ำยา 3.4 ลบ.เมตร และ ถพ.แร่ป้อนเฉลี่ย 2.9 ให้คำนวณหาเวลาที่อยู่ในถังกวนกี่นาที
 • 1 : 1
 • 2 : 3
 • 3 : 5
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 337 :
 • การขัดผิวทรายแก้วชั้นล่างที่โรงล้างทรายจังหวัดระยอง มีอัตราแร่ป้อน 40 ตันต่อชั่วโมง ควบคุมความเข้มข้นที่ 75% solid ปริมาตรสุทธิถังเซลขัดผิว 1.5 ลบ.เมตร 6 เซล และ ถพ.ทรายแก้วเฉลี่ย 2.65 ให้คำนวณหาเวลาที่อยู่ในถังเซลขัดผิวเป็นนาทีใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : 10
 • 2 : 20
 • 3 : 30
 • 4 : 40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • การลอยแร่สังกะสีซิลิเกตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก มีอัตราแร่ป้อน 30 ตันต่อชั่วโมง ควบคุมความเข้มข้นที่ 40% solid ปริมาตรสุทธิถังกวนผสมน้ำยา 8 ลบ.เมตร จำนวน 8 ใบ และ ถพ.แร่ป้อนเฉลี่ย 2.57 ให้คำนวณหาเวลาที่อยู่ในถังกวนเป็นนาทีใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : 5
 • 2 : 10
 • 3 : 50
 • 4 : 70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :
 • เครื่องมือในรูปของโรงงานลอยแร่สังกะสีซิลิเกตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : Conditioner
 • 2 : Flotation cell
 • 3 : Sump
 • 4 : Thickener
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 340 :
 • เครื่องมือในรูปของโรงงานลอยแร่สังกะสีซิลิเกตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : Conditioner
 • 2 : Flotation cell
 • 3 : Sump
 • 4 : Thickener
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 341 :
 • เครื่องมือในรูปของโรงงานลอยแร่สังกะสีซิลิเกตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : Ball mill
 • 2 : Trommel
 • 3 : Washing drum
 • 4 : Rotary dryer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 342 :
 • เครื่องมือในรูปของโรงงานลอยแร่สังกะสีซิลิเกตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : Ball mill
 • 2 : Trommel
 • 3 : Washing drum
 • 4 : Rotary dryer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :
 • เครื่องมือในรูปของโรงงานลอยแร่สังกะสีซิลิเกตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : Air cyclone
 • 2 : Hydrocyclone
 • 3 : Hydroziser
 • 4 : Cone classifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 344 :
 • เครื่องมือในรูปของโรงงานลอยแร่สังกะสีซิลิเกตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : Sump
 • 2 : Slurry pump
 • 3 : Ball mill
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :
 • การลอยแร่สังกะสีซิลิเกตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก แร่ป้อน 6.4% Zn , หัวแร่ 42% Zn และ หางแร่ 0.4% Zn คำนวณ %Zn recoveryใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : 70
 • 2 : 80
 • 3 : 90
 • 4 : 100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 346 :
 • การลอยแร่สังกะสีซิลิเกตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก แร่ป้อน 6.4% Zn , หัวแร่ 42% Zn และ หางแร่ 0.4% Zn คำนวณ %Yield ใกล้เคียงข้อใด
 • 1 : 7
 • 2 : 14
 • 3 : 80
 • 4 : 90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • การลอยแร่ไมก้าออกจากแร่เฟลด์สปาร์ที่จังหวัดตาก มีอัตราแร่ป้อน 8 ตันต่อชั่วโมง ควบคุมความเข้มข้นที่ 30% solid ปริมาตรสุทธิเซลลอยแร่ 1 ลบ.เมตร 3 ใบ และ ถพ.แร่ป้อนเฉลี่ย 2.7 ให้คำนวณหาเวลาที่อยู่ในถังเซลลอยแร่ เป็นนาที กำหนดให้ปริมาตรฟองอากาศในเซลลอยแร่ 15% ของปริมาตรสุทธิเซลลอยแร่
 • 1 : 5
 • 2 : 7
 • 3 : 10
 • 4 : 14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 348 :
 • เครื่องมือในรูปของเซลลอยแร่สังกะสีทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : ปรับระดับน้ำในเซล
 • 2 : ปรับความหนาชั้นฟอง
 • 3 : ปรับช่องเปิด sand hole
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 349 :
 • เครื่องมือในรูปของเซลลอยแร่สังกะสีทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
 • 1 : ดึงอากาศเข้าเซลลอยแร่
 • 2 : สร้างแรงดูด slurry เข้าเซลลอยแร่
 • 3 : ทำให้แร่กระจายตัวสัมผัสอากาศมากขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 350 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเครื่องย่อยแร่ตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเครื่องบดแร่ตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 352 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเครื่องคัดขนาดตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 353 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเซลลอยแร่ชุด Rougherตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเซลลอยแร่ชุด Scavenger ตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 355 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเซลลอยแร่ชุด 1 st cleaner ตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเซลลอยแร่ชุด 2nd cleaner ตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเซลลอยแร่ชุด 3rd cleaner ตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 358 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเซลลอยแร่ชุด 4th cleaner ตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :
 • เครื่องมือในรูป โรงงานลอยแร่ฟลูออไรต์ทางเหนือของไทย มีจำนวนเซลลอยแร่ชุด 5th cleaner ตรงข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 484 : Construction of complex flow sheets for mineral processing plants
ข้อที่ 360 :
 • ุีจาก Flowsheet การแต่งแร่ หมายเลข (1) คือ เครื่องมือชนิดใด
 • 1 : Rod mill
 • 2 : Cyclone
 • 3 : Shaking table
 • 4 : Cone crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :
 • จาก Flowsheet เป็นวงจรการบดแร่แบบใด
 • 1 : วงจรแบบปิด
 • 2 : วงจรแบบเปิด
 • 3 : วงจรแบบบดซ้ำ
 • 4 : วงจรการบดแร่แบบไม่ต่อเนื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 362 :
 • ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ผิด
 • 1 : ข้อเสียของการบดให้ได้ขนาดแร่ละเอียดที่ต้องการในขั้นตอนเดียว จะต้องใช้ลูกบอลขนาดใหญ่ เพื่อบดแร่ที่หยาบกว่าปกติ ซึ่งลูกบอลขนาดใหญ่ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะบดอนุภาคละเอียดได้พอ
 • 2 : ข้อดีของการบดแร่ให้ละเอียดในขั้นตอนเดียว คือ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบดลงได้
 • 3 : ข้อดีของการบดแร่ให้ละเอียดในขั้นตอนเดียว คือ จะสามารถควบคุมอัตโนมัติได้ง่าย
 • 4 : ข้อดีของการบดแร่ในขั้นตอนเดียว คือ ได้ขนาดอนุภาคที่ละเอียดมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 363 :
 • จากวงจรการลอยแร่ตามรูป เหตุผลข้อใดที่ต้องเพิ่ม Scavengers ในวงจร
 • 1 : เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเก็บแร่ได้
 • 2 : เพื่อลอยแร่ให้ได้หัวแร่สะอาดมากขึ้น
 • 3 : เพื่อเพิ่ม Capacity ของเครื่องลอยแร่
 • 4 : เพราะที่ทั้ง Tailing ไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • จากวงจรการลอยแร่ดังรูป จงระบุชุดเครื่องลอยแร่หมายเลข (1)
 • 1 : Rouhgers
 • 2 : Scavengers
 • 3 : Cleaners
 • 4 : Re - cleaners
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 365 :
 • จากวงจรการลอยแร่ดังรูป จงระบุชุดเครื่องลอยแร่ หมายเลข (2)
 • 1 : Rouhgers
 • 2 : Scavengers
 • 3 : Cleaners
 • 4 : Re - cleaners
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 • จากวงจรการลอยแร่ดังรูป จงระบุชุดเครื่องลอยแร่ หมายเลข (3)
 • 1 : Rouhgers
 • 2 : Scavengers
 • 3 : Cleaners
 • 4 : Re - cleaners
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 367 :
 • จากวงจรการลอยแร่ดังรูป จงระบุชุดเครื่องลอยแร่ หมายเลข (4)
 • 1 : Rouhgers
 • 2 : Scavengers
 • 3 : Cleaners
 • 4 : Re - cleaners
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :
 • จากวงจรการ Regrinding ข้อใดที่ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้อง
 • 1 : ช่วยลดพลังงานในการบดลงได้
 • 2 : ลดการเกิด Over grinding
 • 3 : ทำให้สามารถลอยแร่บางชนิดที่ลอยก็ต่อเมื่อขนาดอนุภาคต้องมีขนาดใหญ่ได้
 • 4 : ช่วยลดปริมาณแร่ทิ้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 369 :
 • จาก Recovery-grade curve ถ้าหากตลาดแร่มีราคาแร่ต่ำ เราจะสามารถนิยามตามความ สัมพันธ์ใด เหมาะสมที่สุด (กำไรสูงสุด)
 • 1 : Low price, high grade, high recovery
 • 2 : Low price, high grade, low recovery
 • 3 : Low price, low grade, low recovery
 • 4 : Low price, low grade, high recovery
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุกโรงหนึ่งมีแร่ป้อน 1.2 % Sn มีเกรดของหัวแร่ 30 % Sn มี Recovery 75 % โรงแต่งแร่โรงนี้มีประสิทธิภาพในการแยก (separation efficiency) เท่าไร
  (กำหนด m = 78.6 % Sn , ประสิทธิภาพของการแยก ,
  S.E. = 100 C m (c - f) / f (m - f) C = ปริมาณหัวแร่ , c = เกรดของหัวแร่
  และ f = เกรดของแร่ป้อน)
 • 1 : 56.6 %
 • 2 : 100 %
 • 3 : 87.7 %
 • 4 : 73.1 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 371 :
 • ป้อนแร่เกรด 0.75 % Zn สามารถผลิตแร่ได้ 32 % Zn มีหางแร่ 0.11 % Zn ถามว่า Recovery และ Ratio of concentration มีค่าประมาณเท่าไร ตามลำดับ
 • 1 : 72.25 % , 32.25
 • 2 : 85.63 % , 42.67
 • 3 : 90.01 % , 21.25
 • 4 : 65.66 % , 31.50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • ข้อใดที่ใช้ในการพิจารณาประสิทธิภาพของการแต่งแร่
 • 1 : การทำให้แร่และมลทินแตกตัวเป็นอิสระ
 • 2 : ราคาของแร่ที่มีค่า
 • 3 : การกระจายตัวของแร่
 • 4 : ข้อ ก. และ ข. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 373 :
 • จากกราฟที่กำหนดความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ จงพิจารณาข้อใดถูกต้องมากที่สุด ในฐานะวิศวกรควบคุมโรงแต่งแห่งหนึ่ง
  1.การแต่งแร่เกรดสูง ให้ Recovery ต่ำ ทำให้ค่าขนส่งลดลง
  2.การแต่งแร่เกรดต่ำเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินที่ได้ แต่ค่าขนส่งกับค่าTreatment สูงขึ้น
  3.การแต่งแร่เกรดสูง ให้Recoveryสูง จึงทำให้ค่าขนส่งลดลง
  4.การแต่งแร่เกรดต่ำเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินที่ได้ และค่าขนส่งกับ treatment ต่ำลง
 • 1 : 1, 4
 • 2 : 2, 3
 • 3 : 3, 4
 • 4 : 1, 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 374 :
 • จากกราฟมีความหมายว่าอย่างไร
  หมายเหตุ NSR = Net smelter return (Bahts/ton of Concentrate)
 • 1 : ราคาสูง เกรดสูง Recovery สูง
 • 2 : ราคาสูง เกรดต่ำ Recovery สูง
 • 3 : ราคาสูง เกรดสูง Recovery ต่ำ
 • 4 : ราคาต่ำ เกรดต่ำ Recovery สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :
 • จากแผนภูมิการลอยแร่ตะกั่ว-สังกะสี คำนวณเปอร์เซ็นต์ตะกั่วที่แยกเก็บได้ในหัวแร่ตะกั่ว
 • 1 : 86.17
 • 2 : 93.61
 • 3 : 95.46
 • 4 : 96.28
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • จากแผนภูมิการลอยแร่ตะกั่ว-สังกะสี คำนวณเปอร์เซ็นต์สังกะสีที่แยกเก็บได้ในหัวแร่สังกะสี
 • 1 : 86.17
 • 2 : 93.61
 • 3 : 95.46
 • 4 : 96.28
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 377 :
 • จากแผนภูมิการลอยแร่ตะกั่ว-สังกะสี คำนวณเปอร์เซ็นต์สังกะสีที่สูญเสียไปกับหัวแร่ตะกั่ว
 • 1 : 3.72
 • 2 : 4.54
 • 3 : 6.39
 • 4 : 7.44
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 378 :
 • จากแผนภูมิการลอยแร่ตะกั่ว-สังกะสี คำนวณเปอร์เซ็นต์สังกะสีที่สูญเสียไปกับหางแร่สังกะสี
 • 1 : 3.72
 • 2 : 4.54
 • 3 : 6.39
 • 4 : 7.44
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 379 :
 • จากแผนภูมิการลอยแร่ตะกั่ว-สังกะสี คำนวณเปอร์เซ็นต์ตะกั่วที่สูญเสียไปกับหางแร่สังกะสี
 • 1 : 3.72
 • 2 : 4.54
 • 3 : 6.39
 • 4 : 7.44
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • จากแผนภูมิการลอยแร่ตะกั่ว-สังกะสี คำนวณสัดส่วนการแยกเก็บแร่ตะกั่ว
 • 1 : 11.50
 • 2 : 13.17
 • 3 : 15.18
 • 4 : 17.39
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 381 :
 • จากแผนภูมิการลอยแร่ตะกั่ว-สังกะสี คำนวณสัดส่วนการแยกเก็บแร่สังกะสี
 • 1 : 11.50
 • 2 : 13.17
 • 3 : 15.18
 • 4 : 17.39
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • กำหนดให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของของแข็งและของผสม = 2.7 และ 1.2 ตามลำดับ และ อัตราการไหลของของผสมที่ป้อนเข้าสู่ชุดเซลล์ลอยแร่ = 950 GPM จงคำนวณความเข้มข้นของของผสมโดยน้ำหนัก หมายเหตุ 1 ตันสั้น (Short Ton) = 2,000 ปอนด์ = 907.18 กิโลกรัม = 0.907 เมตริกตัน 1 ยู เอส แกลลอน (US Gallon) = 0.1337 ลูกบาศก์ฟุต = 3.785 ลิตร ความหนาแน่นของน้ำ = 1.0 กรัม / มิลลิลิตร หรือ 8.33 ปอนด์ / แกลลอน
 • 1 : 11.8%
 • 2 : 13.2%
 • 3 : 15.2%
 • 4 : 26.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 383 :
 • กำหนดให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของของแข็งและของผสม = 2.7 และ 1.2 ตามลำดับ และ อัตราการไหลของของผสมที่ป้อนเข้าสู่ชุดเซลล์ลอยแร่ = 950 GPM จงคำนวณความเข้มข้นของของผสมโดยปริมาตร หมายเหตุ 1 ตันสั้น (Short Ton) = 2,000 ปอนด์ = 907.18 กิโลกรัม = 0.907 เมตริกตัน 1 ยู เอส แกลลอน (US Gallon) = 0.1337 ลูกบาศก์ฟุต = 3.785 ลิตร ความหนาแน่นของน้ำ = 1.0 กรัม / มิลลิลิตร หรือ 8.33 ปอนด์ / แกลลอน
 • 1 : 11.8%
 • 2 : 13.2%
 • 3 : 15.2%
 • 4 : 26.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :
 • กำหนดให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของของแข็งและของผสม = 2.7 และ 1.2 ตามลำดับ และ อัตราการไหลของของผสมที่ป้อนเข้าสู่ชุดเซลล์ลอยแร่ = 950 GPM จงคำนวณอัตราการไหลของแร่ป้อนเชิงมวล (tph) หมายเหตุ 1 ตันสั้น (Short Ton) = 2,000 ปอนด์ = 907.18 กิโลกรัม = 0.907 เมตริกตัน 1 ยู เอส แกลลอน (US Gallon) = 0.1337 ลูกบาศก์ฟุต = 3.785 ลิตร ความหนาแน่นของน้ำ = 1.0 กรัม / มิลลิลิตร หรือ 8.33 ปอนด์ / แกลลอน
 • 1 : 76
 • 2 : 112
 • 3 : 302
 • 4 : 838
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :
 • กำหนดให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของของแข็งและของผสม = 2.7 และ 1.2 ตามลำดับ และ อัตราการไหลของของผสมที่ป้อนเข้าสู่ชุดเซลล์ลอยแร่ = 950 GPM จงคำนวณอัตราการไหลของแร่ป้อนเชิงปริมาตร (GPM) 1 ตันสั้น (Short Ton) = 2,000 ปอนด์ = 907.18 กิโลกรัม = 0.907 เมตริกตัน 1 ยู เอส แกลลอน (US Gallon) = 0.1337 ลูกบาศก์ฟุต = 3.785 ลิตร ความหนาแน่นของน้ำ = 1.0 กรัม / มิลลิลิตร หรือ 8.33 ปอนด์ / แกลลอน
 • 1 : 76
 • 2 : 112
 • 3 : 302
 • 4 : 838
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 386 :
 • กำหนดให้ความหนาแน่นของแร่ = 2.7 g/cm3 มวลของของผสม = 1140 g และปริมาตรของของผสม = 950 cm3 (หรือ ml) ที่ป้อนเข้าสู่เซลล์ลอยแร่หนึ่ง ๆ จงคำนวณหาความเข้มข้นของของผสมโดยน้ำหนัก
 • 1 : 11.8%
 • 2 : 13.2%
 • 3 : 15.2%
 • 4 : 26.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • กำหนดให้ความหนาแน่นของแร่ = 2.7 g/cm3 มวลของของผสม = 1140 g และปริมาตรของของผสม = 950 cm3 (หรือ ml) ที่ป้อนเข้าสู่เซลล์ลอยแร่หนึ่ง ๆ จงคำนวณหาความเข้มข้นของของผสมโดยปริมาตร
 • 1 : 11.8%
 • 2 : 13.2%
 • 3 : 15.2%
 • 4 : 26.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • กำหนดให้ความหนาแน่นของแร่ = 2.7 g/cm3 มวลของของผสม = 1140 g และปริมาตรของของผสม = 950 cm3 (หรือ ml) ที่ป้อนเข้าสู่เซลล์ลอยแร่หนึ่ง ๆ จงคำนวณหาความหนาแน่นของของผสม
 • 1 : 1.1
 • 2 : 1.2
 • 3 : 1.3
 • 4 : 1.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 389 :
 • กำหนดให้ความหนาแน่นของแร่ = 2.7 g/cm3 มวลของของผสม = 1140 g และปริมาตรของของผสม = 950 cm3 (หรือ ml) ที่ป้อนเข้าสู่เซลล์ลอยแร่หนึ่ง ๆ จงคำนวณหามวลของแร่ป้อน (g)
 • 1 : 76
 • 2 : 112
 • 3 : 302
 • 4 : 838
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 390 :
 • กำหนดให้ความหนาแน่นของแร่ = 2.7 g/cm3 มวลของของผสม = 1140 g และปริมาตรของของผสม = 950 cm3 (หรือ ml) ที่ป้อนเข้าสู่เซลล์ลอยแร่หนึ่ง ๆ จงคำนวณหาปริมาตรของแร่ป้อน (g)
 • 1 : 76
 • 2 : 112
 • 3 : 302
 • 4 : 838
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 391 :
 • จากกราฟข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
 • 1 : ราคาแร่สูงแต่เกรดต่ำ Recovery สูง
 • 2 : ราคาแร่ต่ำแต่เกรดสูง Recovery ต่ำ
 • 3 : ข้อ 1. และ 2. ถูก
 • 4 : ราคาแร่สูงเกรดสูง Recovery สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :
 • ข้อใดคือ กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ Recovery กับ Grade of concentration
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :
 • เหตุผลของการวิเคราะห์ NSR (Net Smelter Return) จะทำให้ทราบถึงสิ่งใด
 • 1 : Grade
 • 2 : Assay
 • 3 : Price of value minerals
 • 4 : Optimum grade
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของการแต่งแร่ทางเศรษฐศาสตร์
 • 1 : Liberation
 • 2 : Relation of grade and recovery
 • 3 : Price of value minerals
 • 4 : Ore reserve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 395 :
 • คำกล่าวความสัมพันธ์ระหว่างราคาแร่หรือโลหะกับ Concentrate grade และ Recovery ข้อใดถูก
 • 1 : ถ้าราคาแร่ต่ำ เกรดหัวแร่ที่แต่งต้องต่ำ
 • 2 : ถ้าราคาแร่สูง เกรดหัวแร่ที่แต่งต้องต่ำ
 • 3 : ถ้าราคาแร่ต่ำ Recovery หัวแร่ที่แต่งต้องสูง
 • 4 : ถ้าราคาแร่สูง Recovery หัวแร่ที่แต่งต้องสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 396 :
 • ในการแต่งแร่ตะกั่ว มีแร่ป้อน 0.5 % Pb แต่งได้หัวแร่ตะกั่ว 65 % Pb ที่ recovery 65 % จงหาประสิทธิภาพการแยกแร่ ถ้า Pb = 207, S = 32
 • 1 : 94.56 %
 • 2 : 74.87 %
 • 3 : 64.87 %
 • 4 : 94.88 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 397 :
 • ในการแต่งแร่ตะกั่ว มีแร่ป้อน 0.5 % Pb แต่งได้หัวแร่ตะกั่ว 65 % Pb ที่ recovery 65 % ถ้า Pb = 207, S = 32 จงหา Economic efficiency ถ้าราคาโลหะตะกั่ว 2,000 baht/t ค่า treatment 400 baht/t ของหัวแร่ และค่าขนส่ง 200 baht/t ของหัวแร่
 • 1 : 84.77
 • 2 : 53.3
 • 3 : 65.33
 • 4 : 71.88
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 398 :
 • ในการแต่งแร่ดีบุก แร่ป้อนเกรด 1 % Sn เมื่อแต่งแร่แล้ว มีเกรด และ Recovery ให้เลือก 3 เกรด ดังนี้ เกรด A 73 % Sn ที่ recovery 62 % เกรด B 56 % Sn ที่ recovery 72 % เกรด C 38 % Sn ที่ recovery 84 % เกรด D 21 % Sn ที่ recovery 90 % ข้อใดมีค่าประสิทธิภาพของการแยกต่ำที่สุด
 • 1 : เกรด A
 • 2 : เกรด B
 • 3 : เกรด C
 • 4 : เกรด D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • ในการแต่งแร่ดีบุก แร่ป้อนเกรด 1 % Sn เมื่อแต่งแร่แล้วหัวแร่มีเกรด และ Recovery ให้เลือก 4 เกรด ดังนี้ เกรด A 73 % Sn ที่ Recovery 62 % เกรด B 56 % Sn ที่ Recovery 72 % เกรด C 38 % Sn ที่ Recovery 84 % เกรด D 21 % Sn ที่ Recovery 90 % เราควรเลือกแต่งแร่ เกรดใดให้ได้หัวแร่ที่ทำให้มีประสิทธิภาพการแยกมากที่สุด
 • 1 : เกรด A
 • 2 : เกรด B
 • 3 : เกรด C
 • 4 : เกรด D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 400 :
 • NSR คือ อะไรและขึ้นอยู่กับสิ่งใด
 • 1 : มูลค่าที่เขาจะได้รับจากสินแร่หลังจากหักค่าถลุงหรือค่าขนส่ง
 • 2 : ประสิทธิภาพการแยกแร่
 • 3 : ค่าประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
 • 4 : อัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของหัวแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร