สภาวิศวกร

สาขา : เหมืองแร่

วิชา : Mineral Processing I

เนื้อหาวิชา : 477 : Physical methods of mineral processing
ข้อที่ 1 :
 • แร่ชนิดใดที่ ไม่มี สมบัติความเป็นสื่อไฟฟ้า
 • 1 : Chromite
 • 2 : Galena
 • 3 : Topaz
 • 4 : Pyrite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • แร่ชนิดใดเมื่อแยกด้วยเครื่อง High tension แล้ว ติดลูกกลิ้ง (pinned minerals)
 • 1 : Apatite
 • 2 : Scheelite
 • 3 : Rutite
 • 4 : Columbite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • แร่ชนิดใดเมื่อแยกด้วยเครื่อง Electrostatic separator แล้วถูกเหวี่ยงออกจากลูกกลิ้ง
 • 1 : Zircon
 • 2 : Ilmenite
 • 3 : Garnet
 • 4 : Kaolinite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 4 :
 • แร่ชนิดใดที่ติดแม่เหล็กถาวร
 • 1 : Pyrrhotite
 • 2 : Hematite
 • 3 : Ilmenite
 • 4 : Pyrite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • แร่ชนิดใดที่ติดแม่เหล็กดีที่สุด
 • 1 : Topaz
 • 2 : Wolframite
 • 3 : Xenotime
 • 4 : Anatase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • การแยกแร่คู่ใดที่เป็นไปได้ เมื่อใช้เครื่องแยกแร่แม่เหล็ก
 • 1 : Magnetite-pyrrhotite
 • 2 : Zircon-cassiterite
 • 3 : Ilmenite-monazite
 • 4 : Feldspar-barite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • ปกติแร่ไพไรต์ไม่ติดแม่เหล็ก แต่ถ้าต้องการให้มีสมบัติติดแม่เหล็กเพิ่มขึ้น จะมีวิธีการทำ อย่างไร
 • 1 : แช่แอลกอฮอล์ก่อนการแยก
 • 2 : เผาในเตาไมโครเวฟก่อนการแยก
 • 3 : เคลือบแซนเทตก่อน
 • 4 : ขัดผิวก่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :
 • คำกล่าวข้อใดเป็นจริง
  1.แร่ที่เป็น Non-conductor จะรับ-คายประจุได้เร็ว
  2.แร่ที่เป็น Conductor จะรับ-คายประจุได้ช้า
  3.การแยกแร่โดยอาศัยสมบัติแม่เหล็กอนุภาคแร่ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป
  4.เครื่องแยกแร่ High gradient magnetic separation แยกแร่เหล็กที่ปนในเนื้อของดินขาวได้
  5.เมื่อแยกแร่ที่เป็นสื่อไฟฟ้าด้วยเครื่อง High tension ประจุที่ผิวของแร่ขณะแยกจะมีประจุเดียวกับประจุบน rotor
 • 1 : 1, 2, 5
 • 2 : 2, 3, 5
 • 3 : 3, 4, 5
 • 4 : 3, 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 9 :
 • แร่ชนิดใดมีสมบัติเป็น Diamagnetic mineral
 • 1 : Siderite
 • 2 : Monazite
 • 3 : Ilmenite
 • 4 : Quartz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 10 :
 • ถ้าในสินแร่ประกอบด้วยแร่ Zircon, rutite, Iimenite และ monazite วิธีการแยกข้อใดที่เป็นไปได้
 • 1 : ใช้เครื่องแยกแม่เหล็กแยกแร่ติดแม่เหล็ก คือ Zircon และ Monazite ออกจาก Rutile และ Ilmenite จากนั้นก็นำแร่แต่ละกลุ่มมาแยกอีกครั้งหนึ่งด้วยเครื่องแยก High tension
 • 2 : ใช้เครื่องแยกแม่เหล็กแยกแร่ติดแม่เหล็ก คือ Ilmenite และ Monazite ออกจาก Zircon และ Ilmenite จากนั้นก็นำแร่แต่ละกลุ่มมาแยกอีกครั้งหนึ่งด้วยเครื่องแยก High tension
 • 3 : ใช้เครื่องแยก High tension แยก Ilmenite และ Rutile ออกจาก Monazite และ Zircon จากนั้นก็นำแร่แต่ละกลุ่มมาแยกอีกครั้งหนึ่งด้วยเครื่องแยกแม่เหล็ก
 • 4 : ข. และ ค. เป็นไปได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดที่จัดกลุ่มแร่ที่มีสมบัติแม่เหล็ก และความเป็นสื่อไฟฟ้า เป็นอย่างเดียวกันได้ ถูกต้อง
 • 1 : Rutile, zircon, Garnet
 • 2 : Ilmenite, monazite, quartz
 • 3 : Sphalerite, stibnite, pyrite
 • 4 : Scheelite, barite, chromite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • กลุ่มแร่ในข้อใดต่อไปนี้ มีสมบัติเป็น Paramagnetic mineral ทั้งหมด
 • 1 : Ilmenite, Monazite, Magnetite
 • 2 : Ilmenite, Feldspar, Wolframite
 • 3 : Wolframite, Rutile, Hematite
 • 4 : Hematite, Monazite, Chromite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • เครื่องแยกแร่แบบ Low intensity magnetic separator เหมาะที่จะใช้แยกแร่ข้อใด
 • 1 : ใช้แยก Magnetite กับ Rutile ที่ปนกัน
 • 2 : ใช้แยก Quartz กับ Feldspar ที่ปนกัน
 • 3 : ใช้แยก Hematite กับ Zircon ที่ปนกัน
 • 4 : ใช้แยก Monazite กับ Quartz ที่ปนกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :
 • แร่ในกลุ่มต่อไปนี้
  1.Galena, Topaz, Quartz
  2.Barite, Corundum, Halite
  3.Ilmenite, Zircon, Fluorite
  4.Rutite, Argentite, Mica
  5.Pyrrhotite, Magnetite
  ข้อใดจำแนกสมบัติทางแม่เหล็กได้ถูกต้อง
 • 1 : 1 และ 3 เป็นกลุ่ม Diamagnetic และ Paramagnetic ตามลำดับ
 • 2 : 4 และ 5 เป็นกลุ่ม Paramagnetic และ Ferromagnetic ตามลำดับ
 • 3 : 1 และ 5 เป็นกลุ่ม Diamagnetic ทั้งคู่
 • 4 : 1 และ 2 เป็นกลุ่ม Ferromagnetic ทั้งคู่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • จากรูป เรียกว่า ปรากฏการณ์ใด
 • 1 : Induction
 • 2 : High tension
 • 3 : Pining effect
 • 4 : Lifting effect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :
 • จากรูปเรียกว่าปรากฏการณ์ใด
 • 1 : Induction
 • 2 : High tension separation
 • 3 : Pining effect
 • 4 : Lifting effect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • ข้อใดเป็นผลของเครื่องแยกแร่แม่เหล็กที่ใช้ในการแยกแร่ประเภทเกาะติด (Holding type)
 • 1 : แร่ที่ไม่ติดแม่เหล็ก จะมีสายพานนำแร่ออกจากขั้วแม่เหล็ก
 • 2 : วัสดุที่ต้องการแยกหรือแร่จะถูกป้อนโดยตรง และสัมผัสกับขั้วแม่เหล็ก แต่แร่ที่ติด แม่เหล็กจะแยกออกโดยแรงเหวี่ยง
 • 3 : ใช้สำหรับแยกเศษเหล็กและแยกแร่ติดแม่เหล็ก
 • 4 : วัสดุที่ต้องการแยกหรือแร่จะถูกป้อนโดยตรง และแร่ไม่ติดแม่เหล็กจะแยกออกโดยแรง เหวี่ยง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • ข้อใดเป็นสมบัติของแร่ติดแม่เหล็กอย่างอ่อน
 • 1 : มีความไวต่ออำนาจแม่เหล็ก (Magnetic susceptibility) สูง
 • 2 : หากอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะถูกผลักออกไปจากสนามแม่เหล็ก
 • 3 : เมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก จะถูกดึงดูดสู่สนามแม่เหล็กไปตามเส้นแรงแม่เหล็ก
 • 4 : แร่สามารถแยกออกมาได้ด้วยเครื่องแยกแร่เหล็กความเข้มข้นต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • ข้อใดเป็นผลของ Lifting effect ในเครื่องแยกแบบ Electrostatic separation
  1. อนุภาคผลักออกจากกันเนื่องจากประจุต่างกัน
  2. อนุภาคลอยขึ้นมาโดยมักจะเกิดกับพวก Non-Conductor
  3. อนุภาคดูดติดกันเนื่องจากประจุต่างกัน
  4. อนุภาคลอยขึ้นมาโดยมักจะเกิดกับพวก Conductor
 • 1 : 1, 2
 • 2 : 2, 3
 • 3 : 1, 4
 • 4 : 3, 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :
 • แร่ในข้อใด ปกติจะมีสมบัติเป็นแม่เหล็กอย่างอ่อน แต่เมื่อนำไปย่าง จะทำให้แร่มีสมบัติเป็นแม่เหล็กอย่างแรง
 • 1 : Wolframite
 • 2 : Chromite
 • 3 : Siderite
 • 4 : Monazite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 • ในการแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก จะมีแรงที่เกิดขึ้นบนอนุภาคมากมาย จงหาว่าแรงในข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นในการแยกด้วยแม่เหล็ก
 • 1 : Tension force
 • 2 : Magnetic force
 • 3 : Gravitational force
 • 4 : Centrifugal force
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • สมบัติของ Conductor และ Non-conductor แตกต่างกันอย่างไร
 • 1 : Conductor จะมีการรับและถ่ายประจุช้า
 • 2 : Conductor จะมีการรับและถ่ายประจุเร็ว
 • 3 : Non-conductor ไม่มีการถ่ายเทประจุ
 • 4 : Non-conductor มีการถ่ายเทและรับประจุเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • ถ้าต้องการแยกแร่ Spinel , pyrite, tourmaline โดยใช้ Electrostatic separator อยากทราบว่าแร่ตัวใดจะแยกออกมาเป็น Thrown mineral
 • 1 : Spinel
 • 2 : Tourmaline
 • 3 : Tourmaline, pyrite
 • 4 : Pyrite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • แร่ต่อไปนี้แร่ใดมีสมบัติเป็น Diamagnetic mineral
  1. Wolframite, Hematite
  2. Siderite, Pyrrhotite
  3. Cassiterite, Pyrite
  4. Tourmaline, Rutite
  5. Calcite, Quartz
 • 1 : 1, 2, 3
 • 2 : 1, 2, 5
 • 3 : 3, 4, 5
 • 4 : 1, 4, 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 25 :
 • ต้องการแยกเอาเศษเหล็กและแร่ติดแม่เหล็กอย่างแรงขนาดโตๆ ควรเลือกใช้เครื่องแยกแร่ประเภทใด จึงจะเหมาะสม
 • 1 : Dry magnetic separator
 • 2 : Wet low intensity magnetic separator
 • 3 : Wet magnetic separator
 • 4 : Dry low intensity magnetic separator: DLIMS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • กระบวนการใดใช้แยกแร่ที่เป็น Non-conductor ออกจากกัน
 • 1 : Contact electrification
 • 2 : High tension separation
 • 3 : Lifting effect
 • 4 : Pinning effect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • ข้อใดเป็นตัวแปรสำคัญในกระบวนการแยกแร่แบบ Electrostatic and magnetic separation
  1. ขนาดอนุภาค - ความชื้น
  2. Specific gravity - pH
  3. อุณหภูมิ - pH
  4. % Solid - pH
  5. ความเร็วของโรเตอร์ - กำลังไฟฟ้า
 • 1 : 1, 2, 3
 • 2 : 2, 4, 5
 • 3 : 3, 4, 5
 • 4 : 1, 4, 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • ตัวแปรที่มีผลต่อการแยกแร่ ด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กแบบเปียกความเข้มสูง ชนิดคานีสเตอร์ (Canister-type separator) มีอะไรบ้าง
 • 1 : ขนาดของเม็ดแร่, ความเร็วของแร่ป้อนผสมน้ำ, เวลาที่ใช้ในการแยก
 • 2 : ขนาดของเม็ดแร่, ความเร็วของแร่ป้อนผสมน้ำ, ความเข้มข้นของ Slurry
 • 3 : ขนาดของเม็ดแร่, เวลาที่ใช้ในการแยก
 • 4 : ความเร็วของแร่ป้อนผสมน้ำ, ความเข้มข้นของ Slurry, เวลาที่ใช้ในการแยก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :
 • เครื่องแยกแร่แม่เหล็กชนิดสายพานขวาง (Cross belt magnetic separator) ใช้แยกแร่แบบใด
 • 1 : แยกแร่ติดแม่เหล็กอย่างแรง
 • 2 : แยกแร่ติดแม่เหล็กปานกลาง
 • 3 : แยกแร่ติดแม่เหล็กอย่างอ่อน
 • 4 : แยกแร่ติดแม่เหล็กแบบใดก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 30 :
 • ในอุตสาหกรรมแร่ที่ใหญ่มาก จะมีการนำเครื่องแยกแร่แม่เหล็กชนิดใดมาแยกแร่ Hematite
 • 1 : Jones separator
 • 2 : Canister - type separator
 • 3 : Super conducting separator
 • 4 : Induced roll magnetic separator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 • ในปัจจุบันการแยกมลทินออกจากดินขาว เพื่อที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ จะใช้เครื่องแยกแร่แม่เหล็กชนิดใด
 • 1 : Low intensity magnetic separator
 • 2 : Medium intensity magnetic separator
 • 3 : Superconducting magnetic separator
 • 4 : High gradient magnetic separator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :
 • เครื่องแยกแร่แม่เหล็กแบบแรปิด (Rapid magnetic separator) และแบบแมคลีน (Mclean magnetic separation) มักนิยมใช้แยกแร่ใดออกจากแร่ใด
 • 1 : แยก Garnet ออกจาก Monazite
 • 2 : แยก Feldspar ออกจาก Quartz
 • 3 : แยก Pyrite ออกจาก Galena
 • 4 : แยก Zircon ออกจาก Calcite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดเป็นการเรียงลำดับกระบวนการแยกแร่ชายหาด (Beach sand) ได้เหมาะสมที่สุด
 • 1 : Electrostatic -> Magnetic -> Gravity
 • 2 : Electrostatic -> Gravity -> Magnetic
 • 3 : Gravity -> Magnetic -> Electrostatic
 • 4 : Magnetic -> Electrostatic -> Gravity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :
 • แร่ชนิดใดมีสมบัติเป็นทั้ง non-conductor และ non-magnetic minerals
 • 1 : Pyrite
 • 2 : Zircon
 • 3 : Rutile
 • 4 : Wolframite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • ปัจจัยที่สำคัญในการแยกแร่ด้วยวิธี Electrostatic separation
 • 1 : สมบัติแร่ ความเร็วรอบ Rotor
 • 2 : สมบัติแร่ ความเร็วรอบ Rotor ความชื้น
 • 3 : สมบัติแร่ ความเร็วรอบ Rotor ความชื้น อุณหภูมิที่ใช้
 • 4 : สมบัติแร่ ความเร็วรอบ Rotor ความชื้น อุณหภูมิที่ใช้ฝุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • แม่เหล็กไฟฟ้ากับแม่เหล็กถาวรเหมือนหรือต่างกัน เพราะเหตุใด
 • 1 : เหมือนกัน เพราะเป็นแม่เหล็กเหมือนกัน
 • 2 : เหมือนกัน เพราะใช้อำนาจแม่เหล็กลบล้างเท่ากัน
 • 3 : เหมือนกัน เพราะค่าสัมประสิทธิ์ทางแม่เหล็กเท่ากัน
 • 4 : ต่างกัน เพราะใช้อำนาจแม่เหล็กลบล้างต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 :
 • จงเรียงลำดับสมบัติติดแม่เหล็กจากมากไปหาน้อยของแร่ต่อไปนี้
 • 1 : Magnetic, Pyrrhotite, Ilmenite, Garnet
 • 2 : Magnetic, Ilmenite, Pyrrhotite, Garnet
 • 3 : Magnetic, Pyrrhotite, Garnet, Ilmenite
 • 4 : Pyrrhotite, Magnetic, Ilmenite, Garnet
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกแร่ด้วยเครื่องแยกแบบไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้
 • 1 : 500 – 1000 V
 • 2 : 1000 – 5000 V
 • 3 : 5000 – 15000 V
 • 4 : 15000 – 40000 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 39 :
 • แร่ใดในกลุ่มต่อไปนี้ที่ติดแม่เหล็ก
 • 1 : Monasite, Magnetite
 • 2 : Pyrite, Rutile
 • 3 : Fluorite, Quartz
 • 4 : Cassiterite, Calcite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 40 :
 • ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการแยกแบบ Electrostatic-High tension separation
 • 1 : Lifting effect อนุภาคถูกดูดติดกันเนื่องจากประจุต่างกัน
 • 2 : Pinning effect อนุภาคดูดติดไปกันกับ Rotor ในขณะแยก
 • 3 : Conductor มีการรับ-ถ่ายประจุเร็ว
 • 4 : Non-conductor รับประจุเร็วคายเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 41 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ Pinning effect ที่เกิดขึ้นในเครื่องแยกแร่แบบ High tension
 • 1 : เกิดขึ้นบนอนุภาคแร่ที่เป็นฉนวน
 • 2 : ในระหว่างการ Bombard ทำให้เกิด Image charge ที่ผิว Rotor
 • 3 : ไวต่ออุณหภูมิ
 • 4 : ไม่ไวต่อความชื้นสัมพัทธ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • การแยกถ่านหินออกจากหินดินดานโดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะ (Gravity Separation) สามารถทำได้โดย
 • 1 : การแยกด้วยมัชฌิมหนัก (Heavy or Dense Media Separation or Sink-Float Separation)
 • 2 : การแยกด้วยจิ๊ก (Jigging)
 • 3 : การแยกด้วยโต๊ะสั่นแยกแร่ (Shaking Table)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • เครื่องแยกแร่ชนิดใดไม่นิยมใช้ในการแยกถ่านหินออกจากหินดินดานโดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะ (Gravity Separation)
 • 1 : ไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone)
 • 2 : ไซโคลนชนิดมัชฌิมหนัก (Dense Media Cyclone)
 • 3 : จิ๊ก (Jig)
 • 4 : โต๊ะสั่นแยกแร่ (Shaking Table)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 • การแต่งแร่ (Mineral Processing) มีชื่อเรียกขานอื่น ๆ ได้แก่
 • 1 : Ore Dressing
 • 2 : Mineral Concentration
 • 3 : Mineral Beneficiation
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 • ธาตุธรรมชาติชนิดใดที่ถูกจัดว่าเป็นแร่
 • 1 : ทองคำ (Au)
 • 2 : แกรไฟต์ (C)
 • 3 : กำมะถัน (S)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 46 :
 • แร่ชนิดใดไม่ใช่แร่โลหะ (Metallic Minerals)
 • 1 : เฟอร์ไรต์
 • 2 : แคสซิเทอไรต์
 • 3 : อิลมิไนต์
 • 4 : แบไรต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 47 :
 • ธาตุธรรมชาติชนิดใดที่ถูกจัดว่าเป็นแร่อโลหะ (Non-metallic minerals)
 • 1 : ทองคำ (Au)
 • 2 : ทองแดง (Cu)
 • 3 : อาร์เซนิก (As)
 • 4 : กำมะถัน (S)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • แร่หรือวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่หน่วยปฏิบัติการหรือกรรมวิธีแต่งแร่หนึ่ง ๆ เรียกว่า
 • 1 : แร่ป้อน (Feed)
 • 2 : หัวแร่หรือแร่สะอาด (Concentrate)
 • 3 : หางแร่หรือมูลแร่ (Tailing)
 • 4 : แร่คละ (Middling)
 • 5 : แร่ป้อน (Feed) หมายถึง แร่หรือวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่หน่วยปฏิบัติการหรือกรรมวิธีแต่งแร่หนึ่ง ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • ส่วนที่เหลือ หรือ ของเสียจากการแต่งแร่หนึ่ง ๆ ซึ่งไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มักจะนำไปบำบัด เก็บกอง ทิ้ง หรือใช้ประโยชน์ในรูปอื่นแทน เรียกว่า
 • 1 : แร่ป้อน (Feed)
 • 2 : หัวแร่หรือแร่สะอาด (Concentrate)
 • 3 : หางแร่หรือมูลแร่ (Tailing)
 • 4 : แร่คละ (Middling)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • แร่ที่ผ่านการแต่งแร่หนึ่ง ๆ แต่ยังมีคุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการ และ/หรือเก็บแร่มีค่ายังไม่หมด จำเป็นต้องนำแร่ส่วนนี้ไปทำการแยกซ้ำเพื่อให้ได้หัวแร่สะอาด และ เพื่อเก็บได้มากที่สุด เรียกว่า
 • 1 : แร่ป้อน (Feed)
 • 2 : หัวแร่หรือแร่สะอาด (Concentrate)
 • 3 : หางแร่หรือมูลแร่ (Tailing)
 • 4 : แร่คละ (Middling)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 • อัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักหัวแร่ต่อแร่ป้อน ถูกนิยามเป็น
 • 1 : สอบวิเคราะห์ (Assay)
 • 2 : เฮด (Head)
 • 3 : เปอร์เซ็นต์ที่แยกเก็บได้ (%Recovery)
 • 4 : ผลที่แยกเก็บได้ (Yield)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 52 :
 • เปอร์เซ็นต์ของแร่หรือโลหะที่แยกเก็บได้ เมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์แร่หรือโลหะที่มีอยู่ในสินแร่ป้อน ถูกนิยามว่า
 • 1 : สอบวิเคราะห์ (Assay)
 • 2 : เฮด (Head)
 • 3 : เปอร์เซ็นต์ที่แยกเก็บได้ (%Recovery)
 • 4 : ผลที่แยกเก็บได้ (Yield)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 53 :
 • ปริมาณแร่ป้อนพร้อมด้วยผลวิเคราะห์ทางเคมีต่อหนึ่งหน่วยเวลาซึ่งป้อนเข้าสู่โรงแต่งแร่ ถูกนิยามว่า
 • 1 : สอบวิเคราะห์ (Assay)
 • 2 : เฮด (Head)
 • 3 : เปอร์เซ็นต์ที่แยกเก็บได้ (%Recovery)
 • 4 : ผลที่แยกเก็บได้ (Yield)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • ผลวิเคราะห์ทางเคมีของแร่และโลหะ มักเรียกว่า
 • 1 : สอบวิเคราะห์ (Assay)
 • 2 : เฮด (Head)
 • 3 : เปอร์เซ็นต์ที่แยกเก็บได้ (%Recovery)
 • 4 : ผลที่แยกเก็บได้ (Yield)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทางฟิสิกส์ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานแต่งแร่
 • 1 : ขนาดและรูปทรง (Size and Shape)
 • 2 : ความแข็ง (Hardness)
 • 3 : ความหนาแน่น (Density)
 • 4 : จลนพลศาสตร์ไฟฟ้า (Electrokinetics)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทางด้านผิวแร่และคอลลอยด์ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานแต่งแร่
 • 1 : ความตึงผิว (Surface tension)
 • 2 : การเปียกผิว (Wetting)
 • 3 : จลนพลศาสตร์ไฟฟ้า (Electrokinetics)
 • 4 : การนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทางเคมีซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานผลิตโลหะ
 • 1 : ความสามารถที่จะละลาย (Dissolution)
 • 2 : ความสามารถในการตกตะกอน (Precipitation)
 • 3 : การเปียกผิว (Wetting)
 • 4 : ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 58 :
 • ธาตุธรรมชาติชนิดใดที่ถูกจัดว่าเป็นแร่อโลหะ (Non-metallic minerals)
 • 1 : กำมะถัน (S)
 • 2 : เงิน (Ag)
 • 3 : ทองคำ (Au)
 • 4 : ทองแดง (Cu)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • Hand sorting คืออะไร
 • 1 : กระบวนการแยกแร่โดยการหยิบ
 • 2 : กระบวนการแยกแร่โดยใช้ ถ.พ.
 • 3 : กระบวนการแยกแร่โดยใช้มัชฌิม
 • 4 : กระบวนการแยกแร่โดยใช้เครื่องแยกอัตโนมัติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • สมบัติใดที่ไม่ใช่สำหรับระบบ electronic selection
 • 1 : การเรืองแสง
 • 2 : สมบัติ X-ray ของแร่
 • 3 : อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : ค่าการนำไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 :
 • ในกระบวนการ electronic sortingไม่ได้อาศัยอุปกรณ์ใด
 • 1 : belt conveyor
 • 2 : Slide
 • 3 : multiple-line rotary
 • 4 : riffle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :
 • ในกระบวนการ electronic sorting หลังจากรู้ตำแหน่งแร่ที่จะคัดแยกออกแล้ว จะต้องใช้กลไกใดแยกออก
 • 1 : การพ่นอากาศไปที่ตำแหน่งเป้าหมาย
 • 2 : การฉีดน้ำไปยังตำแน่งเป้าหมาย
 • 3 : การใช้แม่เหล็กดูดออก
 • 4 : การใช้กาวแตะไปที่ตำแหน่งเป้าหมาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :
 • ระบบใดที่ไม่ใช่ระบบย่อยในกระบวนการ electronic sorting
 • 1 : sensing
 • 2 : decision
 • 3 : controlling
 • 4 : separation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 478 : Fundamental of mineral processing including sampling,comminution and liberation,screening,classification,size determination, gravity concentration,magnetic and electrostatic separation
ข้อที่ 64 :
 • ตะแกรงชนิดใดที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการแต่งแร่
 • 1 : Vibrating screen
 • 2 : Revolving screen
 • 3 : Shaking screen
 • 4 : ข้อ ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • จากรูปแร่ป้อน 10 ตัน/ชั่วโมง มีขนาดโตกว่าตะแกรง 20 ตัน/ชั่วโมง และแร่ออกจากเครื่องบด 30 ตัน/ชั่วโมง จงหาโหลดหมุนเวียน (Circulating load)
 • 1 : 200 %
 • 2 : 100 %
 • 3 : 300 %
 • 4 : 50 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • จากรูปปริมาณของขนาดที่ลอดรูตะแกรง 35 ตัน/ชั่วโมง ขนาดที่ค้างรูตะแกรง 65 ตัน/ชั่วโมง จงหาปริมาณโหลดหมุนเวียน หน่วยเป็นตัน/ชั่วโมง
 • 1 : 186
 • 2 : 65
 • 3 : 35
 • 4 : 1.86
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • ในกรณีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตะแกรง โดยการใช้ Partition curve หรือ Tromp curve ค่าซึ่งบอกถึงขนาดอนุภาคที่มีโอกาสอยู่ในส่วนที่ค้างรูตะแกรง (oversize) และลอดรูตะแกรง (undersize) เท่าๆ กัน คือ ค่าใด
 • 1 : Probable error
 • 2 : Sharpness index
 • 3 : d50
 • 4 : Imperfection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :
 • สมมติว่าประสิทธิภาพของตะแกรง 100 % และมีขนาดที่โตกว่ารูตะแกรงในแร่บดออกมาจากเครื่องบด 30 % จงหาโหลดหมุนเวียนเป็นเปอร์เซ็นต์
 • 1 : 42.9
 • 2 : 58.6
 • 3 : 69.1
 • 4 : 71.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 69 :
 • สมมติว่าประสิทธิภาพของตะแกรง 90 % และมีขนาดที่โตกว่ารูตะแกรงในแร่บดออกมาจากเครื่องบด 30 % จงหาโหลดหมุนเวียนเป็นเปอร์เซ็นต์
 • 1 : 42.9
 • 2 : 50
 • 3 : 58.6
 • 4 : 71.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 70 :
 • การคัดขนาดโดยใช้กระแสน้ำ และทำให้อนุภาคตกตัวสวนทางทิศทางของกระแสน้ำ คือ การคัดขนาดแบบใด
 • 1 : Cyclone
 • 2 : Water swing
 • 3 : Water jet
 • 4 : Cone classifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :
 • คำกล่าวข้อใด ผิด
 • 1 : ถ้าอนุภาค 2 อนุภาค มีความหนาแน่นเท่ากัน อนุภาคที่มีขนาดโตกว่า จะมีความเร็วตกตัวมากกว่า
 • 2 : ถ้าอนุภาค 2 อนุภาค มีขนาดเท่ากัน อนุภาคที่หนักกว่าจะมีความเร็วในการตกตัวเท่ากับอนุภาคเบากว่า
 • 3 : การตกตัว หรือจมตัวของอนุภาคในน้ำแบบอิสระเป็นไปตามสมการของ Stoke
 • 4 : การตกตัวหรือจมตัวของอนุภาคในน้ำที่มีกระแสน้ำไหลทวนสวนขึ้นมาเป็นไปตามสมการของ Newton
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 72 :
 • จากสมการของ Stoke ว่าด้วยการตกตัวของอนุภาคในของไหล อัตราการตกตัว ไม่ขึ้น อยู่กับสิ่งใด
 • 1 : ขนาดอนุภาค
 • 2 : ความหนาแน่นของของไหลและอนุภาค
 • 3 : ความหนืด
 • 4 : คอลัมน์ในการตกตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องคัดขนาดอนุภาค
 • 1 : Hydrosizer
 • 2 : Hydraulic classifier
 • 3 : Hydrocyclone
 • 4 : Humphrey spiral
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • คำกล่าวใด ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ความหนาแน่นของของผสม (slurry) ของส่วนที่เป็น Over flow ของเครื่องไฮโดรไซโคลนจะต้องมากกว่า ความหนาแน่นของของผสมของส่วนที่เป็น Under flow เสมอ
 • 2 : บริเวณแกนกลางของเครื่องไฮโดรไซโคลน จะมีความดันลดต่ำกว่าปกติ
 • 3 : อนุภาคหยาบจะได้รับอิทธิพลของแรงเหวี่ยงสูงกว่าอนุภาคเล็กและเบา
 • 4 : ถ้าลักษณะของส่วน Under flow ที่ไหลออกมาเป็นรูปกรวยบาน แสดงว่าของผสมเจือจางเกินไป หรือขนาดไซโคลนใหญ่เกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • ข้อใด ไม่ใช่ ตัวแปรที่สำคัญในการปรับไฮโดรไซโคลนให้มีประสิทธิภาพ
 • 1 : ความดัน
 • 2 : การกระจายตัวของขนาดแร่
 • 3 : % Solids
 • 4 : คุณภาพน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 76 :
 • ปกติไฮโดรไซโคลน จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความเข้มข้นของของผสม (% Solids)ประมาณเท่าใด
 • 1 : 10-15 %
 • 2 : 15-20 %
 • 3 : 20-25 %
 • 4 : 30-35 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องป้อนหิน (feeder) ลงสู่เครื่องย่อยแร่ (crusher)
 • 1 : Chain
 • 2 : Apron
 • 3 : Slide
 • 4 : Bin
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :
 • เครื่องย่อยแร่แบบจอว์ (jaw crusher) ที่มีจุดหมุน (pivot) อยู่ที่ด้านบน ของสวิงจอว์ มีชื่อเรียกว่าอะไร
 • 1 : Universal jaw
 • 2 : Standard jaw
 • 3 : Blake jaw
 • 4 : Dodge jaw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • เครื่องย่อยแร่แบบจอว์ (jaw crusher) ที่มีจุดหมุน (pivot) อยู่ที่ด้านล่างของสวิงจอว์ มีชื่อเรียกว่าอะไร
 • 1 : Universal jaw
 • 2 : Standard jaw
 • 3 : Blake jaw
 • 4 : Dodge jaw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :
 • เครื่องย่อยแร่แบบจอว์ (jaw crusher) ส่วนใหญ่ อาศัยกลไกของแรงชนิดใดทำให้ก้อนหินแตก
 • 1 : แรงอัด
 • 2 : แรงดึง
 • 3 : แรงเฉือน
 • 4 : แรงดึงและแรงเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • ถ้าต้องการลดปริมาณของเศษหินละเอียดที่เกิดจากการย่อยหินด้วยเครื่องย่อยแบบจอว์ มีวิธีการอย่างไร
  1. ออกแบบจุดหมุน (pivot) ของเครื่องย่อย อยู่ตรงด้านบนระหว่างสวิงจอว์และฟิกซ์จอว์ (fixed jaw)
  2. ออกแบบ liner ของสวิงจอว์ให้มีลักษณะเป็นส่วนโค้ง
  3. ออกแบบให้จุดหมุน (pivot) ของเครื่องย่อยอยู่ตรงกลางของสวิง จอว์
  4. ออกแบบจุดหมุนของเครื่องอยู่ด้านล่างของมิลล์
 • 1 : 1,2
 • 2 : 2,3
 • 3 : 3,4
 • 4 : 1,4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • วัสดุชนิดใดที่นิยมนำมาทำ Liner ของเครื่องบดที่ทนต่อการสึกหรอ
 • 1 : Chrome steel
 • 2 : Cast iron
 • 3 : Manganese steel
 • 4 : Mild steel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • ในกรณีที่ต้องการเพิ่มผลผลิตการย่อยหินจำนวนมากๆ ควรเลือกใช้เครื่องย่อยหินชนิดใด
 • 1 : Gyratory crusher
 • 2 : Single toggle jaw crusher
 • 3 : Double toggles jaw crusher
 • 4 : Blake jaw crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • ขนาดปากรับหินของเครื่องย่อยหรือโม่หินเรียกว่า
 • 1 : Set
 • 2 : Cap
 • 3 : Gap
 • 4 : Opening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 85 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตัวแปร ในการย่อยด้วยเครื่องย่อยแบบจอว์
 • 1 : ความเร็วรอบในการย่อย
 • 2 : การตั้งขนาดปิด-เปิดของปาก (Setting)
 • 3 : ระยะช่วงชัก (Throw) ของสวิงจอว์
 • 4 : Liner
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • จากวงจรการย่อยแร่ เป็นวงจรย่อยหินแบบใด
 • 1 : Open - circuit crushing
 • 2 : closed - circuit crushing
 • 3 : Primary - circuit crushing
 • 4 : Secondary - circuit crushing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยหิน
 • 1 : Gyratory Crusher มี Crushing head ยาวกว่า Cone crusher
 • 2 : Cone crusher ย่อยหินได้ขนาดเล็กกว่า Gyratory crusher
 • 3 : มุมของ Crushing head ของ Cone crusher จะชันกว่าของ Gyratory crusher
 • 4 : Cone crusher แบบ Short head สามารถย่อยได้ขนาดเล็กกว่าแบบ Standard
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 88 :
 • ในการบดถ่านหินเพื่อให้ได้ขนาดก้อนตามต้องการ โดยบดได้ปริมาณมาก และรวดเร็วและเกิดแร่ฝุ่นน้อย ควรใช้เครื่องบดชนิดใด
 • 1 : Roller mill
 • 2 : Cone crusher
 • 3 : Hammer mill
 • 4 : Rotary breaker
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 89 :
 • เครื่องคัดขนาดที่มักต่อเป็นวงจรกับเครื่องบดแบบ Rod mill หรือ Ball mill คือ เครื่องชนิดใด
 • 1 : Spiral classifier
 • 2 : Grizzly bar
 • 3 : Screen
 • 4 : Sieve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • สิ่งใดที่ไม่ทำให้วิถีโคจรของลูกบดในบอลล์มิลล์หรือร็อคมิลล์เปลี่ยนไป
 • 1 : ปรับความเร็วรอบการหมุนของเครื่องบด
 • 2 : เปลี่ยนรูปแบบหรือลักษณะของ Liner
 • 3 : เปลี่ยนขนาดของมิลล์
 • 4 : เปลี่ยนชนิดของลูกบอล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • การสึกหรอของ Liner ของเครื่องบดชนิดใดที่สูงสุด
 • 1 : Dry ball mill
 • 2 : Wet ball mill
 • 3 : Wet rod mill
 • 4 : Dry rod mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • เครื่องบดที่ใช้ลูกบดเป็นสินแร่ของตัวเองไม่ได้ใช้ลูกบดเหล็กกล้า คือ เครื่องบดชนิดใด
 • 1 : Rod mill
 • 2 : Ball mill
 • 3 : Semi autogenous mill (SAG)
 • 4 : Autogenous mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :
 • การออกแบบ Autogenous mill จะต้องออกแบบส่วนใดเป็นพิเศษที่แตกต่าง จาก Ball mill ทั่วๆ ไป อย่างไร
 • 1 : ออกแบบเส้นผ่านศูนย์กลางให้ยาวขึ้น
 • 2 : ออกแบบเพิ่มความยาวให้ยาวขึ้น
 • 3 : ออกแบบความเร็วรอบให้สูงขึ้น
 • 4 : ออกแบบลูกบดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :
 • เครื่องบดชนิดใดที่ใช้อากาศอัดแร่ให้วิ่งเข้าชนกันเองหรือชนผนังจนแตก
 • 1 : Vibratory mill
 • 2 : Jet mill
 • 3 : Alltritor
 • 4 : Tower mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • ถ้าบอลล์มิลล์ขนาดจุ 20 ลิตร บรรจุลูกบอลปริมาตร 50 % ของมิลล์ โดยกำหนดให้ช่องว่างระหว่างลูกบอล 40 % โดยปริมาตร จะต้องป้อนแร่แบไรต์ ซึ่งมีความหนาแน่นประมาณ 4000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร จำนวนเท่าไร หน่วยเป็นกิโลกรัม เมื่อป้อนแร่เข้าไปคิดเป็น 50 % ของช่องว่างระหว่างบอล
 • 1 : 8
 • 2 : 16
 • 3 : 4
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 96 :
 • จากสมการของ Bond จงหางานที่ต้องใช้ในการบดแร่แบไรต์ที่มี Wi (Work index) = 6.2โดยบดแร่จากขนาด 40,000 ไมครอน ให้ได้ขนาด 2500 ไมครอน
 • 1 : 0.45 KWh/ton
 • 2 : 0.93 KWh/ton
 • 3 : 1.84 KWh/ton
 • 4 : 2.10 KWh/ton
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • ข้อใด ไม่จริง เกี่ยวกับการบดแร่
 • 1 : การบดเปียกมีประสิทธิภาพสูงกว่าการบดแบบแห้ง
 • 2 : การบดแห้งจะสึกหรอน้อยกว่าการบดเปียก
 • 3 : หน้าที่ของสารเติมช่วยบด ได้แก่ ช่วยหล่อลื่นในการบดแห้ง
 • 4 : แร่ที่มีขนาดใหญ่กว่าบดได้ยากกว่าแร่ที่มีขนาดเล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 98 :
 • เมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กลงมากๆ (< 20 ไมครอน) จะต้องออกแบบเครื่องบดเพื่อใช้แรงชนิดใด หรือใช้กลไกลใดทำให้อนุภาคถูกลดขนาดลงอีก
 • 1 : แรงกระจาย
 • 2 : แรงกดอย่างช้าๆ
 • 3 : แรงดึง
 • 4 : แรงเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :
 • ในการบดปูนเม็ด (cement clinker) มักใช้สารเติมช่วยบดชนิดใด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบด
 • 1 : แอลกอฮอล์
 • 2 : ไตรแอทานอลามีน
 • 3 : อะซิโตน
 • 4 : กรดไขมัน
 • 5 : ไตรแอทานอลามีน (Triathanolamine) ช่วยเป็นสารหล่อลื่น และทำให้ช่วยลูกบดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • ในการวัดความยากง่ายในการบดถ่านหิน จะต้องพิจารณาสิ่งใด
 • 1 : Hardgrove grindability index (HGI)
 • 2 : Coal washability curve
 • 3 : Los Angeles index
 • 4 : Cone index
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • คำกล่าวใดถูกต้อง
  1. ค่าลงทุนและซ่อมบำรุงเครื่องย่อยแบบจอว์ จะน้อยกว่าเครื่องย่อยแบบไจราทอรี
  2. ค่าติดตั้งของเครื่องย่อยแบบไจราทอรีต่ำกว่าเครื่องย่อยแบบจอว์
  3. เครื่องย่อยแบบไจราทอรีมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องย่อยแบบจอว์
  4. เครื่องย่อยแบบจอว์เหมาะสำหรับแร่แข็งและขัดสี
 • 1 : 1, 2
 • 2 : 2, 3
 • 3 : 3, 4
 • 4 : 1, 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • ผลผลิตของหินหรือแร่ที่ได้จากเครื่องย่อยแบบจอว์ จะมีรูปร่างอย่างไร
 • 1 : เป็นรูปลูกบาศก์
 • 2 : เป็นรูปก้อนแบนๆ
 • 3 : เป็นรูปหกเหลี่ยม
 • 4 : เป็นรูปเข็ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • โดยทั่วไปเครือข่าย Roll crusher ผิวเรียบจะใช้เมื่อใด
 • 1 : ต้องการย่อยหยาบ
 • 2 : ต้องการย่อยละเอียด
 • 3 : ต้องการย่อยดินเหนียว
 • 4 : ต้องการผลผลิตที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • วัสดุที่ใช้ทำให้ค้อนของเครื่องบด Hammer mill คือชนิดใด
 • 1 : นิกเกิล
 • 2 : เหล็กหล่อ
 • 3 : เหล็กกล้าแมงกานีส
 • 4 : บรอนซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :
 • ถ้าบอลมิลล์ถูกออกแบบให้หมุนด้วยความเร็วรอบปานกลาง ข้อใดน่าจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้อง
 • 1 : เพื่อต้องบดแร่ขนาดใหญ่
 • 2 : เพื่อต้องการให้ได้อนุภาคที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
 • 3 : เพื่อให้ได้อนุภาคที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยม
 • 4 : เพื่อต้องการให้ได้ขนาดอนุภาคขนาดเล็กมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 106 :
 • ถ้าบอลมิลล์ถูกออกแบบให้หมุนด้วยความเร็วสูง แสดงว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร
 • 1 : เพื่อต้องการบดแร่ขนาดใหญ่
 • 2 : เพื่อต้องการให้ได้อนุภาคที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
 • 3 : เพื่อให้ได้อนุภาคที่มีรูปร่างเป็นลูกบาศก์
 • 4 : เพื่อต้องการให้ได้ขนาดอนุภาคขนาดเล็กมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • ลักษณะการเคลื่อนตัวของลูกบอลที่อยู่ในเครื่องบดแบบบอลมิลล์เปลี่ยนไปจากเดิมได้ด้วยวิธีใด
  1. เพิ่มหรือลดความเร็วรอบ
  2. ลักษณะของ Liner ที่แตกต่างกัน
  3. ขนาดแร่ป้อน
  4. ชนิดของแร่ป้อน
 • 1 : 1, 2
 • 2 : 2, 3
 • 3 : 3, 4
 • 4 : 1, 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • Reduction ratio ของเครื่องบดแบบ Rod mill และ Ball mill มีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของมิลล์
 • 2 : 1.5-2.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของมิลล์
 • 3 : 3-5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของมิลล์
 • 4 : 6-10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของมิลล์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 109 :
 • วัสดุใดที่ใช้ทำ Rod ในเครื่องบดแบบ Rod mill
 • 1 : เหล็กกล้าแมงกานีส
 • 2 : เหล็กหล่อ
 • 3 : เหล็กกล้าคาร์บอนสูง
 • 4 : บรอนซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • ปกติจะมีการใส่ Rod ในเครื่องบดแบบ Rod mill ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเครื่องบด
 • 1 : 10
 • 2 : 20
 • 3 : 35
 • 4 : 48
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 111 :
 • ข้อดีของ Rod mill คืออะไร
 • 1 : ใช้ลูกบดราคาถูก
 • 2 : ไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยนัก
 • 3 : ไม่มีการบดเกินขนาดที่ต้องการ
 • 4 : การบดเป็นวงจรปิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • โดยปกติเครื่องบดแบบ Rod mill ใช้ความเร็ว (รอบต่อนาที) ในการหมุนเท่าใด
 • 1 : 40 % ของความเร็ววิกฤต
 • 2 : 50-65 % ของความเร็ววิกฤต
 • 3 : 70-75 % ของความเร็ววิกฤต
 • 4 : 80-90 % ของความเร็ววิกฤต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :
 • ข้อใดไม่ใช่แฟคเตอร์ที่สำคัญในการบดแร่ด้วยบอลมิลล์
 • 1 : ความหนาแน่นของบอล
 • 2 : แร่ที่บดแล้วมาเคลือบลูกบอลทำให้บอลไม่สะอาด
 • 3 : ขนาดของลูกบอล
 • 4 : อุณหภูมิในมิลล์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 114 :
 • ข้อดีของการใช้เครื่องบดแบบ Autogenous คือข้อใด
 • 1 : ลดค่าใช้จ่ายและการเกิดแร่ฝุ่นน้อย
 • 2 : ลดฝุ่น
 • 3 : ลดการใช้น้ำ
 • 4 : ลดการคัดขนาดแร่หลังการบด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • ปกติโหลดหมุนเวียน (Circulation load) ของเครื่องบดแบบบอลมิลล์ มีค่าประมาณเท่าไร
 • 1 : 50-90 %
 • 2 : 100-350 %
 • 3 : 600 %
 • 4 : < 50 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 • ปกติความเข้มข้นของของแข็ง (% Solids by weight) ที่ใช้ในเครื่องบดแบบบอลมิลล์ มีค่าเท่าใด
 • 1 : 40
 • 2 : 50
 • 3 : 60
 • 4 : 70-80
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 117 :
 • ความหมายของ Over - grinding คือ ข้อใด
 • 1 : การบดที่บดแล้วบดอีก
 • 2 : การบดขนาดใหญ่ๆ
 • 3 : หยุดบด
 • 4 : การบดแร่ที่มีขนาดเล็กกว่าที่ต้องการมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 • ความหมายของ Critical speed คือ ข้อใด
 • 1 : ความเร็วของหม้อบดแร่ ซึ่งจะทำให้ลูกบดถูกยึดอยู่ที่ผิวภายในโดยแรงเหวี่ยง
 • 2 : ความเร็วของโต๊ะสั่นที่แร่หนักออกที่หัวโต๊ะ
 • 3 : ความเร็วในการเหวี่ยงที่ทำให้อนุภาค 1 ไมครอนเริ่มตกตะกอน
 • 4 : ความเร็วที่หัวค้อนของเครื่องบดแบบหัวค้อนหมุนได้สูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 • จากกราฟของการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของแร่กองหนึ่ง จงหา d80 (80 % passing size)
 • 1 : 25 ไมครอน
 • 2 : 35 ไมครอน
 • 3 : 45 ไมครอน
 • 4 : 50 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 :
 • จากรูปกราฟของการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของแร่ 4 กอง การกระจายตัวของแร่กองใดที่มีอนุภาคขนาดใกล้เคียงที่สุด
 • 1 : กองที่ 1
 • 2 : กองที่ 2
 • 3 : กองที่ 3
 • 4 : กองที่ 4
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • จากรูปกราฟของการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของแร่ 4 กอง แร่กองใดที่มีขนาด (median size) เล็กที่สุด
 • 1 : กองที่ 1
 • 2 : กองที่ 2
 • 3 : กองที่ 3
 • 4 : กองที่ 4
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :
 • ถ้าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคอยู่ในช่วงแคบๆ จะต้องเลือกตะแกรงอนุกรมใด จึงจะเหมาะสม
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :
 • ข้อใดไม่ใช่เทคนิคในการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคที่มีขนาดละเอียด
 • 1 : Beaker decantation
 • 2 : Sedimentation
 • 3 : Optical microscopy
 • 4 : Light scattering method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการใด
 • 1 : Hindered settling
 • 2 : Free settling
 • 3 : Sedimentation
 • 4 : Thickening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • เครื่องวิเคราะห์ขนาดที่ใช้หลักการ วัดความต้านทานของอนุภาคที่อยู่ในสารละลายที่ไหลผ่านช่องแคบๆ คือ ข้อใด
 • 1 : Laser beam particle size analysis
 • 2 : Cyclosizer
 • 3 : Andreasen pipette
 • 4 : Coulter counter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • จากค่าพิกัดของการแต่งแร่โดยอาศัยความถ่วงจำเพาะของแร่ มีวิธีคิดดังนี้
  ค่าพิกัด = (Dh-Df) / (Dl-Df)
  เมื่อ Dh = ความถ่วงจำเพาะของแร่หนัก
  Dl = ความถ่วงจำเพาะของแร่เบา
  และ Df = ความถ่วงจำเพาะของตัวกลางที่เป็นของไหล
  จงวิเคราะห์ความยากงายในการแต่งแร่แบไรต์ (ถ.พ. = 4.1) ซึ่งมีมลทินเป็นแคลไซต์ (ถ.พ.= 2.6) เมื่อใช้น้ำเป็นตัวกลาง
 • 1 : แยกแร่แบไรต์ออกจากแร่แคลไซต์ โดยอาศัย ถ.พ. ได้ง่ายมาก
 • 2 : แยกแร่แบไรต์ออกจากแร่แคลไซต์ โดยอาศัย ถ.พ. ได้พอใช้
 • 3 : แยกแร่แบไรต์ออกจากแร่แคลไซต์ โดยอาศัย ถ.พ. ได้ยาก
 • 4 : ไม่สามารถใช้วิธีอาศัย ถ.พ. ในการแยกแบไรต์ออกจากแคลไซต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • ปกติในการแต่งแร่โดยอาศัยความแตกต่างของ ถ.พ. โดยใช้น้ำเป็นตัวกลาง จะใช้ความเข้มข้นของของแข็งประมาณเท่าใด
 • 1 : 10-15 %
 • 2 : 16-20%
 • 3 : 21-40%
 • 4 : 45-55%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 128 :
 • ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์ของฮัมฟรีสไปรอล
 • 1 : ใช้แต่งแร่ขั้นต้น
 • 2 : ใช้แต่งแร่เพื่อให้ได้หัวแร่สะอาด
 • 3 : เพื่อแต่งแร่ชายหาด
 • 4 : เพื่อเก็บแร่ในหางแร่ให้ได้มากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 129 :
 • ข้อใดระบุการกระจายตัวของแร่บนโต๊ะสั่นแยกแร่ ผิด
 • 1 : (1) คือ แร่เบา
 • 2 : (2) คือ แร่คละ
 • 3 : (3) คือ แร่คละ
 • 4 : (4) คือ แร่เบา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • หลักการง่ายๆ ในการใช้โต๊ะสั่นแยกแร่ ข้อใด ผิด
 • 1 : ถ้าแร่หยาบ ควรใช้น้ำมาก ป้อนแร่มาก และลูกขั้นสูง
 • 2 : ถ้าแร่หยาบ ควรใช้ช่วงชักยาว ป้อนแร่น้อย และลูกขั้นต่ำ
 • 3 : ถ้าแร่ละเอียด ควรใช้ช่วงชักสั้น และความเร็วรอบต่ำ
 • 4 : ถ้าแร่ละเอียด ควรใช้ช่วงชักสั้น และความเร็วรอบต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • ข้อใด เป็นจริง เกี่ยวกับ การพัดดาของน้ำที่กระทำต่ออนุภาคแร่
 • 1 : ถ้าขนาดแร่ใกล้เคียงกัน แร่หนักจะถูกพัดพาไปได้ไกลกว่า
 • 2 : แร่หนักรูปร่างแบบ จะถูกพัดพาไปได้ไกลกว่า
 • 3 : แร่เบารูปร่างกลมขนาดเล็ก จะถูกพัดพาไปได้ไกลกว่าขนาดใหญ่
 • 4 : แร่หนักขนาดใหญ่ จะถูกพัดพาไปได้ไกลกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับการแต่งแร่ด้วยกระบวนการ Heavy media separation
 • 1 : ความหนืด ระบบต้องมีความหนืดสูง
 • 2 : ตัวกลางจะมีความหนาแน่นต่ำ
 • 3 : ควรมีการกำจัดหรือล้างแร่ฝุ่นออกก่อนแยก
 • 4 : ตัวกลางมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับแร่ทีจะแยก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • การหาประสิทธิภาพของการแต่งแร่ด้วยวิธี Heavy media separation จะใช้วิธีใด
 • 1 : เขียนกราฟ Recovery กับเวลา
 • 2 : เขียนกราฟ Grade กับเวลา
 • 3 : เขียนกราฟ Grade กับความหนาแน่นของตัวกลาง
 • 4 : เขียนกราฟ Partition curve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • ข้อใดไม่สามารถใช้เป็นมัชฌิม หรือตัวกลางในกระบวนการแยกแร่ด้วยวิธี Heavy media separation คือข้อใด
 • 1 : ของเหลวหนัก
 • 2 : สารละลายซิงค์คลอไรด์
 • 3 : สารแขวนลอย
 • 4 : สารช่วยกระจายตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • สารมัชฌิมที่ไม่ได้ใช้ในการแต่งแร่ด้วยวิธี Heavy media separation ในระดับอุตสาหกรรม คือข้อใด
 • 1 : แมกนีไตต์
 • 2 : แบไรต์
 • 3 : เฟอร์โรซิลิกอน
 • 4 : โบรโมฟอร์ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 136 :
 • ในการแต่งแร่ด้วยวิธี Heavy media separation ถ้าเลือกใช้เฟอร์โรซิกอน (ถ.พ. 6.8) เป็นตัวกลาง เพื่อใช้แยกถ่านหิน (ถ.พ. 1.7) ออกจากหินทรายแป้ง (ถ.พ. 2.6) โดยจะต้องเตรียม Slurry ให้ได้ ถ.พ. 2.0 จงหาปริมาณของเฟอร์โรซิลิกอน (เป็นกรัม) เมื่อผสมน้ำ 100 กรัม
 • 1 : 256
 • 2 : 157
 • 3 : 197
 • 4 : 146
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการเลือกมัชฌิมหรือตัวกลางที่ใช้ในการแยกแร่ด้วยวิธีการ Heavy media separation
 • 1 : จะต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • 2 : จะต้องไม่แตกเป็นเศษผงได้ง่าย
 • 3 : จะต้องมีขนาดเล็กกว่าแร่ที่จะแยก
 • 4 : จะต้องทนอุณหภูมิสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ประสิทธิภาพของการแยกแร่ด้วยวิธี Heavy media separation ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
 • 1 : ขนาดของแร่
 • 2 : ขนาดของถังแยก
 • 3 : ความหนืดของ Slurry
 • 4 : สภาพการแขวนลอยของตัวกลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 139 :
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการแยกแร่แบบมัชฌิมหนัก มากที่สุด
 • 1 : ขนาดของแร่ที่ป้อน
 • 2 : ฝุ่นที่เกิดจากการบดก่อนการแยกแบบมัชฌิมหนัก
 • 3 : ถพ. ของแร่และตัวกลาง
 • 4 : ความสามารถของแร่ในการตกตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 140 :
 • คำศัพท์ใดที่มีความหมายเหมือน Heavy media separation
 • 1 : Dense - media separation
 • 2 : Sedimentation
 • 3 : Gravity concentration
 • 4 : Flocculation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • จากรูปน่าจะเป็นเครื่องแต่งแร่ด้วยวิธีใด
 • 1 : Flotation
 • 2 : Heavy media separation
 • 3 : Sedimentation
 • 4 : Thickening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • การกำจัดเศษเหล็กขนาดต่างๆ ก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่ นิยมใช้วิธีใด
 • 1 : ใช้แม่เหล็ก
 • 2 : ใช้ตะแกรง
 • 3 : ใช้คนคัดแยก
 • 4 : ใช้เซ็นเซอร์ (sensor)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • ในการลำเลียงแร่ผงจากระดับความสูงหนึ่งสู่อีกระดับหนึ่ง จะใช้เครื่องมือชนิดใด
 • 1 : Chute
 • 2 : Belt conveyor
 • 3 : Bucket elevator
 • 4 : Pipe
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 144 :
 • ในเครื่องบดแบบ Rod mill ความยาวของ Rod จะมีขนาดเท่าใด
 • 1 : เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของมิลล์
 • 2 : 1.5-2.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของมิลล์
 • 3 : 3-5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของมิลล์
 • 4 : 6-10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของมิลล์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • ในโรงแต่งแร่ดีบุกขนาด 300 ตัน/กะ แต่งแร่จากเกรด 3 % Sn เพื่อให้ได้หัวแร่เกรด 60 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.1 % Sn จงหาปริมาณของหัวแร่หน่วยเป็นตัน
 • 1 : 14.50
 • 2 : 10.50
 • 3 : 28.00
 • 4 : 42.40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุกขนาด 300 ตัน/กะ แต่งแร่ดีบุกจากเกรด 3 % Sn เพื่อให้ได้หัวแร่เกรด 60 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.1 % Sn จงหาปริมาณของหางแร่ หน่วยเป็นต้น
 • 1 : 257.6
 • 2 : 272.0
 • 3 : 215.5
 • 4 : 285.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุกขนาด 300 ตัน/กะ แต่งแร่ดีบุกจากเกรด 3 % Sn เพื่อให้ได้หัวแร่เกรด 60 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.1 % Sn
  จงหาปริมาณโลหะดีบุกในแร่ป้อนเป็นต้น
 • 1 : 90.0
 • 2 : 9.0
 • 3 : 19
 • 4 : 3.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุกขนาด 300 ตัน/กะ แต่งแร่ดีบุกจากเกรด 3 % Sn เพื่อให้ได้หัวแร่เกรด 60 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.1 % Sn จงหาปริมาณโลหะดีบุกในหัวแร่ เป็นต้น
 • 1 : 7.5
 • 2 : 6.7
 • 3 : 11.5
 • 4 : 8.7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 149 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุกขนาด 300 ตัน/กะ แต่งแร่ดีบุกจากเกรด 3 % Sn เพื่อให้ได้หัวแร่เกรด 60 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.1 % Sn จงหา Recovery ของโรงแต่งแร่นี้
 • 1 : 75.5
 • 2 : 84.6
 • 3 : 87.7
 • 4 : 93.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 150 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุกขนาด 300 ตัน/กะ แต่งแร่ดีบุกจากเกรด 3 % Sn เพื่อให้ได้หัวแร่เกรด 60 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.1 % Sn จงหา % การกระจายตัวของโลหะดีบุกในหางแร่
 • 1 : 5
 • 2 : 3.3
 • 3 : 7.2
 • 4 : 8.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • แร่จากกระบวนการย่อยแร่ได้ ลักษณะของเม็ดแร่ดังแสดง โดยสีดำ คือ แร่มีค่า และสีขาวเป็นแร่ไม่มีค่า ท่านคิดว่าข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : เมื่อแต่งแร่แล้ว 1. จะเป็นส่วนที่เป็นหัวแร่
 • 2 : เมื่อแต่งแร่แล้ว 2. จะเป็นส่วนที่เป็นหัวแร่
 • 3 : เมื่อแต่งแร่แล้ว 3. จะเป็นส่วนที่เป็นแร่คละ
 • 4 : เมื่อแต่งแร่แล้ว 4. จะเป็นส่วนที่เป็นหางแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 152 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุก แต่งแร่ดีบุกโดยมีแร่ป้อน 1% Sn และมี 3 ทางเลือกของเกรด และ Recovery ดังนี้ ข้อใดมีประสิทธิภาพการแยกสูงสุด (แนะนำการหาประสิทธิภาพการแยกใช้สูตร
  S.E. = 100 Cm (c-f) / f (m-f)
  เมื่อ m = 78.6%Sn สำหรับแร่ดีบุกบริสุทธิ์, C =ปริมาณหัวแร่, c =เกรดของหัวแร่ และ f = เกรดของแร่ป้อน)
 • 1 : 63 % Sn ที่ Recovery 62 %
 • 2 : 42 % Sn ที่ Recovery 72 %
 • 3 : 21 % Sn ที่ Recovery 78 %
 • 4 : 69 % Sn ที่ Recovery 71 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 153 :
 • Slurry ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์ หนัก 150 กรัม น้ำ 100 กรัม จงหา % Solids
 • 1 : 40 %
 • 2 : 50 %
 • 3 : 55 %
 • 4 : 60 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 154 :
 • Slurry ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์ หนัก 150 กรัม น้ำ 100 กรัม จงหา Dilution ratio
 • 1 : 0.67
 • 2 : 0.60
 • 3 : 0.56
 • 4 : 0.46
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • อัตราการไหลของแร่ควอรตซ์ใน Slurry 2.73 ตัน/ชั่วโมง มี % Solids 60 % จงหาอัตราการไหลของน้ำใน Slurry (ตัน/ชั่วโมง)
 • 1 : 1.2
 • 2 : 1.4
 • 3 : 1.82
 • 4 : 2.92
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :
 • ในโรงแต่งแร่แต่งแร่แบไรต์ในอัตรา 500 ตัน/ชั่วโมง โดยแบไรต์มีความหนาแน่น 4200 กิโลกรัม/ลบ.ม. จงหาอัตราการไหลโดยปริมาตร (Volumetric flowrate) ของแร่แบไรต์ (ลบ.เมตร/ชั่วโมง)
 • 1 : 99
 • 2 : 120
 • 3 : 160
 • 4 : 180
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • ในโรงลอยแร่ทำการลอยแร่ในอัตราของแข็ง 540 ตัน/ชม. Pulp ถูกป้อนด้วย 50 % Solids และถูกปรับสภาพด้วยน้ำยาเป็นเวลา 6 นาที ก่อนปั๊มสู่เครื่องลอยแร่ จงคำนวณขนาดของถังปรับสภาพหน่วยเป็นลบ.เมตร (ความหนาแน่นของของแข็ง = 2700 kg/cu.m)
 • 1 : 60
 • 2 : 74
 • 3 : 80
 • 4 : 90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :
 • จงเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งแร่ให้ถูกต้อง
  1. Feed
  2. Grind
  3. Flotation
  4. Classify
  5. Crush
 • 1 : 1, 2, 3, 4, 5
 • 2 : 1, 2, 5, 4, 3
 • 3 : 1, 5, 2, 4, 3
 • 4 : 4, 5, 2, 3, 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • การหาสมดุลอย่างง่ายของโรงแต่งต้องอาศัยข้อมูลในข้อใดบ้าง มาใช้ในการคำนวณ
  1. Assay
  2. Size distribution
  3. Separation efficiency
  4. Dilution ratio
 • 1 : ข้อ 1 และ 2
 • 2 : ข้อ 1 และ 4
 • 3 : ข้อ 1, 3 และ 4
 • 4 : ข้อ 1, 2 และ 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :
 • แร่ฮีมาไทต์ถูกบดออกจากบอลมิลล์ มีความหนาแน่นของ Slurry 1500 kg/cu.m มีอัตราการไหล 30 cu.m/h เข้าสู่เครื่องคัดขนาดแบบไฮโดรไซโคลนด้วยความเข้มข้น 30 % Solids จงหาปริมาณน้ำที่ออกจากบอลมิลล์ (ความหนาแน่นของแร่ฮีมาไทต์ = 5260 kg/cu.m)
 • 1 : 26.5 cu.m/h
 • 2 : 27.5 cu.m/h
 • 3 : 28.5 cu.m/h
 • 4 : 26.5 cu.m/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • วัตถุประสงค์ของการทำสมดุลมวล ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : เพื่อประเมินสมรรถนะของเหมืองนั้น และควบคุมการทำงานของเหมือง
 • 2 : เพื่อประเมินสมรรถนะของโรงแต่ง และควบคุมการทำงานโดยใช้ผลลัพธ์ที่ประเมิน
 • 3 : เพื่อประเมินค่าของแร่ตัวนั้น ที่ผ่านการแต่งแร่แล้ว สามารถทำแล้วมีกำไร
 • 4 : เพื่อประเมินเกรดของแร่ที่เข้ามา และออกไปโดยผ่านโรงแต่งแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่มี % Solids by weight มากที่สุด
  เมื่อสูตรของ % Solids = 100 S (D - 1000) / D (S - 1000)
  โดย S = ความหนาแน่นของของแข็ง
  D = ความหนาแน่นของของผสม
 • 1 : Slurry Stream ประกอบด้วยแร่ Graphite โดยการวัดความหนาแน่นด้วยขวดน้ำ ขนาด 2 ลิตร ไปรับ Slurry ได้เต็มในเวลา 3 นาที โดยที่ความหนาแน่นของ Pulp วัดได้ 1430 kg/cu.m ถพ.ของแร่ Graphite = 2.1
 • 2 : Slurry Stream ประกอบด้วยแร่ Covellite โดยการวัดความหนาแน่นด้วยขวดน้ำขนาด 3 ลิตร ไปรับ Slurry ได้เต็มในเวลา 57 วินาที โดยที่ความหนาแน่นของ Pulp วัดได้ 1700 kg/cu.m ถพ.ของแร่ Covellite = 3.0
 • 3 : Slurry Stream ประกอบด้วยแร่ Stibnite โดยการวัดความหนาแน่นด้วยกระป๋องน้ำ ขนาด 1 ลิตร ไปรับ Slurry ได้เต็มในเวลา 90 วินาที โดยที่ความหนาแน่นของ pulp วัดได้ 1570 kg/cu.m ถ.พ. ของแร่ Stibnite = 4.5
 • 4 : Slurry Stream ประกอบด้วยแร่ Molybdenite โดยการวัดความหนาแน่นด้วยขวดน้ำขนาด 2 ลิตร ไปรับ Slurry ได้เต็มในเวลา 1 นาที โดยที่ความหนาแน่นของ Pulp วัดได้ 1600 kg/cu.m ถ.พ. ของแร่ Molybdenite = 4.73
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 • หลักเกณฑ์ในการชักตัวอย่าง เพื่อทำการวิเคราะห์วงจรการแต่งแร่ คือ ข้อใด
 • 1 : ชักตัวอย่างให้ครอบคลุมการทำงานในช่วงที่ต้องการ
 • 2 : ชักตัวอย่างให้ปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
 • 3 : เครื่องมือชักตัวอย่างจะต้องครอบคลุมตลอดพื้นที่การไหลของ Slurry
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการควบคุมอัตโนมัติในวงจร
 • 1 : ทำวงจรมีเสถียรภาพ
 • 2 : ทำให้ระบบมีสมรรถนะสูงโดยใช้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
 • 3 : สามารถวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในอนาคต
 • 4 : ทุกข้อเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 • วงจรการแต่งแร่ใด ที่มักใช้วิธีควบคุมอัตโนมัติ
 • 1 : วงจรบดแร่
 • 2 : วงจรลอยแร่
 • 3 : วงจรการแต่งแร่ด้วยโต๊ะสั่น
 • 4 : ข้อ ก. และ ข. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 166 :
 • จากรูปในวงจรการควบคุมอัตโนมัติแบบใด
 • 1 : Simple feed-back control loop
 • 2 : Feed-back loop with supervisory control
 • 3 : Feed-forward control loop
 • 4 : Feed forward/feed-back system
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.8 % Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 25 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.15 % Cu จงคำนวณ Recovery (%)
 • 1 : 75.5
 • 2 : 78.7
 • 3 : 81.7
 • 4 : 86.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.8 % Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 25 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.15 % Cu จงคำนวณ Concentration ratio
 • 1 : 23.2
 • 2 : 28.5
 • 3 : 29.3
 • 4 : 38.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.8 % Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 25 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.15 % Cu จงคำนวณ Enrichment ratio
 • 1 : 31.3
 • 2 : 23.1
 • 3 : 13.5
 • 4 : 8.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • จากวงจรดังรูป Rod mill ถูกป้อนด้วยอัตราแร่แห้ง 20 ตันต่อชั่วโมง (ความหนาแน่น 2900 กก/ลบ.ม.) แร่ป้อนไซโคลน = 35 % Solids โดยน้ำหนัก และผลการวิเคราะห์ของขนาดมีดังนี้
  Rod mill discharge 26.9 % + 250 เมช
  Ball mill discharge 4.9 % + 250 เมช
  Cyclone feed 13.8 % + 250 เมช
  จงหาปริมาณการไหลของแร่ที่ป้อนเข้าสู่ไซโคลน (ตันต่อชั่วโมง)
 • 1 : 94.8
 • 2 : 49.4
 • 3 : 54.9
 • 4 : 86.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 171 :
 • จากรูป Rod mill ถูกป้อนด้วยเกรด 0.8 % Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 25 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.15 % Cu จงหาอัตราการไหลของ Slurry โดยปริมาตรที่ป้อนเข้าสู่ไซโคลน (ลบ.ม./ชม.)
 • 1 : 17.0
 • 2 : 91.7
 • 3 : 108.7
 • 4 : 122.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • ไซโคลนถูกป้อนด้วยแร่แห้งอัตรา 20 ตัน/ชั่วโมงที่ 30 % Solids ส่วน Underflow มี % Solids 50 % และส่วน Overflow มี % Solids 15 % โดยน้ำหนัก จงคำนวณอัตราการไหลของของแร่ใน Underflow หน่วยเป็นตัน/ชั่วโมง
 • 1 : 23.3
 • 2 : 10.0
 • 3 : 5.67
 • 4 : 14.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 173 :
 • ถ้าความเข้มข้นของ slurry = 25% Solids จงหาค่า Dilution ratio
 • 1 : 0.33
 • 2 : 3.0
 • 3 : 0.25
 • 4 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • การเก็บหรือชักตัวอย่างวิธีใดที่มีความแม่นยำที่สุด
 • 1 : Grab sampling
 • 2 : Scoop sampling
 • 3 : Cone and quartering
 • 4 : Random sampling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 175 :
 • จากข้อมูลการชักตัวอย่างจากกองแร่ จงหาค่าเฉลี่ยของ % ควอรตซ์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • 1 : ค่าเฉลี่ย = 10.11 % ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56
 • 2 : ค่าเฉลี่ย = 10.21 % ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47
 • 3 : ค่าเฉลี่ย = 10.01 % ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45
 • 4 : าเฉลี่ย = 9.89 % ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 176 :
 • การชักตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้าง
  1. วิเคราะห์ตามชั้น
  2. วิเคราะห์เกรด
  3. วิเคราะห์เงินลงทุน
  4. วิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาค
  5. ทำสมดุลมวลของของแข็งหรือของน้ำ
 • 1 : 1, 3, 5
 • 2 : 2, 3, 4
 • 3 : 1, 2, 4, 5
 • 4 : 3, 4, 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 177 :
 • เราสามารถใช้เครื่องมือชนิดใดในการกำจัดฝุ่น
 • 1 : Hydrocyclone
 • 2 : Electrostatic precipitator
 • 3 : Jig
 • 4 : Heavy media separation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :
 • ในการเก็บฝุ่น หรือแยกฝุ่นจากอากาศ ควรใช้เครื่องชนิดใด
 • 1 : Air classifier
 • 2 : Hydrocyclone
 • 3 : Electrostatic precipitator
 • 4 : Cone classifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • หลักการใดไม่ใช่หลักการเก็บตัวอย่างแร่ที่ดี
 • 1 : เก็บให้มากที่สุด
 • 2 : เก็บให้น้อยที่สุดและเป็นตัวแทนเท่านั้น
 • 3 : เก็บอย่างสม่ำเสมอ
 • 4 : ไม่เลือกเก็บเฉพาะบริเวณที่มีแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 • ในการเก็บตัวอย่างแร่เชิงสถิติควรจะใช้ระดับความเชื่อมั่นเท่าใด
 • 1 : 75 %
 • 2 : 85 %
 • 3 : 95 %
 • 4 : 99 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 181 :
 • ความหมายของ Run - of - mill - ore คือ ข้อใด
 • 1 : แร่ที่ได้จากหน้าเหมือง
 • 2 : แร่ที่รับเข้าโรงแต่ง
 • 3 : แร่ที่แต่งแล้ว
 • 4 : แร่ที่ผ่านการบดแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือชนิดใด
 • 1 : Cone and quartering
 • 2 : Table sampler
 • 3 : Jones riffle
 • 4 : Shaking table
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • หลักปฏิบัติการของการคัดพวก (Classification) อาศัย
 • 1 : ความแตกต่างทางด้านแสงของอนุภาคแร่และมลทินอื่น ๆ
 • 2 : ความแตกต่างทางด้านความหนาแน่นของอนุภาคแร่และของเหลวหรือมลทินอื่น ๆ
 • 3 : ความแตกต่างทางด้านความซึมซาบแม่เหล็กของอนุภาคแร่
 • 4 : ความแตกต่างทางด้านการนำไฟฟ้าของอนุภาคแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :
 • หลักปฏิบัติการของการคัดเลือก (Sorting) อาศัย
 • 1 : ความแตกต่างทางด้านแสงของอนุภาคแร่และมลทินอื่น ๆ
 • 2 : ความแตกต่างทางด้านความหนาแน่นของอนุภาคแร่และของเหลวหรือมลทินอื่น ๆ
 • 3 : ความแตกต่างทางด้านความซึมซาบแม่เหล็กของอนุภาคแร่
 • 4 : ความแตกต่างทางด้านการนำไฟฟ้าของอนุภาคแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • การคัดเลือก (Sorting) ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้แยกแร่หรือวัสดุประเภทใด
 • 1 : สินแร่ทองคำ
 • 2 : เพชร
 • 3 : พลอย
 • 4 : ขยะครัวเรือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • หลักปฏิบัติการของการแยกด้วยความถ่วง (Gravity Separation) อาศัย
 • 1 : ความแตกต่างทางด้านแสงของอนุภาคแร่และมลทินอื่น ๆ
 • 2 : ความแตกต่างทางด้านความซึมซาบแม่เหล็กของอนุภาคแร่ เพื่อนแร่ และ มลทินอื่น ๆ
 • 3 : ความแตกต่างทางด้านความหนาแน่น หรือความถ่วงจำเพาะของอนุภาคแร่ และ ของเหลวหรือมลทินอื่น ๆ
 • 4 : ความแตกต่างทางด้านการนำไฟฟ้าของอนุภาคแร่ เพื่อนแร่ และ มลทินอื่น ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :
 • หลักปฏิบัติการของการแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Separation) อาศัย
 • 1 : ความแตกต่างทางด้านการนำไฟฟ้าของอนุภาคแร่ เพื่อนแร่ และ มลทินอื่น ๆ
 • 2 : ความแตกต่างทางด้านแสงของอนุภาคแร่และมลทินอื่น ๆ
 • 3 : ความแตกต่างทางด้านความหนาแน่น หรือความถ่วงจำเพาะของอนุภาคแร่ และมลทินอื่น ๆ
 • 4 : ความแตกต่างทางด้านความซึมซาบแม่เหล็กของอนุภาคแร่ เพื่อนแร่ และ มลทินอื่น ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 188 :
 • หลักปฏิบัติการของการแยกด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Separation) อาศัย
 • 1 : ความแตกต่างทางด้านความซึมซาบแม่เหล็กของอนุภาคแร่ เพื่อนแร่ และ มลทินอื่น ๆ
 • 2 : ความแตกต่างทางด้านการนำไฟฟ้าของอนุภาคแร่ เพื่อนแร่ และ มลทินอื่น ๆ
 • 3 : ความแตกต่างทางด้านความหนาแน่น หรือความถ่วงจำเพาะของอนุภาคแร่ และมลทินอื่น ๆ
 • 4 : ความแตกต่างทางด้านแสงของอนุภาคแร่และมลทินอื่น ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :
 • สมการเชิงประสบการณ์ (Empirical equation) ของกฎการลดขนาดทั่วไปมีดังนี้ dE = - C dx / x n โดยที่ E = พลังงานจำเพาะ (Specific Energy), x = ขนาดอนุภาคแร่ ส่วน C และ n เป็นค่าคงที่ เมื่อ n=1 สมการดังกล่าวจะเป็นสมการของ
 • 1 : Kick
 • 2 : Bond
 • 3 : Rittinger
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :
 • สมการเชิงประสบการณ์ (Empirical equation) ของกฎการลดขนาดทั่วไปมีดังนี้ dE = - C dx / x n โดยที่ E = พลังงานจำเพาะ (Specific Energy), x = ขนาดอนุภาคแร่ ส่วน C และ n เป็นค่าคงที่ เมื่อ n=1.50 สมการดังกล่าวจะเป็นสมการของ
 • 1 : Kick
 • 2 : Bond
 • 3 : Rittinger
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • สมการเชิงประสบการณ์ (Empirical equation) ของกฎการลดขนาดทั่วไปมีดังนี้ dE = - C dx / x n โดยที่ E = พลังงานจำเพาะ (Specific Energy), x = ขนาดอนุภาคแร่ ส่วน C และ n เป็นค่าคงที่ เมื่อ n=2 สมการดังกล่าวจะเป็นสมการของ
 • 1 : Kick
 • 2 : Bond
 • 3 : Rittinger
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • สมการ E= C ln (xf / xp) โดยที่ xf = อนุภาคแร่ป้อน xp = อนุภาคแร่ที่ผ่านการบดลดขนาด สมการดังกล่าวเป็นสมการของ
 • 1 : Kick
 • 2 : Bond
 • 3 : Rittinger
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :
 • สมการ E = C (1/xp0.5 - 1/xf 0.5) โดยที่ xf = อนุภาคแร่ป้อน xp = อนุภาคแร่ที่ผ่านการบดลดขนาด สมการดังกล่าวเป็นสมการของ
 • 1 : Kick
 • 2 : Bond
 • 3 : Rittinger
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :
 • สมการ E = C (1/xp - 1/xf ) โดยที่ xf = อนุภาคแร่ป้อน xp = อนุภาคแร่ที่ผ่านการบดลดขนาด สมการดังกล่าวเป็นสมการของ
 • 1 : Kick
 • 2 : Bond
 • 3 : Rittinger
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 195 :
 • สมการของ Kick เหมาะสำหรับคำนวณหาพลังงานจำเพาะของ
 • 1 : การบดย่อย (Crushing)
 • 2 : การบดละเอียด (Grinding)
 • 3 : การบดละเอียดมาก (Ultra-fine Grinding)
 • 4 : ทุกกรณี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 • สมการของ Bond เหมาะสำหรับคำนวณหาพลังงานจำเพาะของ
 • 1 : การบดย่อย (Crushing)
 • 2 : การบดละเอียด (Grinding)
 • 3 : การบดละเอียดมาก (Ultra-fine Grinding)
 • 4 : ทุกกรณี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :
 • สมการของ Rittinger เหมาะสำหรับคำนวณหาพลังงานจำเพาะของ
 • 1 : การบดย่อย (Crushing)
 • 2 : การบดละเอียด (Grinding)
 • 3 : การบดละเอียดมาก (Ultra-fine Grinding)
 • 4 : ทุกกรณี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 198 :
 • ชุดข้อมูลการกระจายตัวของถ่านหินที่ผ่านการบดย่อยด้วยเครื่องบดแบบลูกกลิ้ง (Roll Crusher)เข้ากับฟังก์ชัน
 • 1 : การกระจายขนาดแบบ Gaudin-Schuhmann,
 • 2 : การกระจายขนาดแบบ Rosin-Rammler
 • 3 : การกระจายขนาดแบบ Gaussian
 • 4 : การกระจายขนาดแบบ Logarithmic-normal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • ชุดข้อมูลการกระจายตัวของดินขาวหาดส้มแป้น ระนอง เข้ากับฟังก์ชัน
 • 1 : การกระจายขนาดแบบ Gaudin-Schuhmann
 • 2 : การกระจายขนาดแบบ Rosin-Rammler
 • 3 : การกระจายขนาดแบบ Gaussian
 • 4 : การกระจายขนาดแบบ Logarithmic-normal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • อนุภาคแร่ที่ผ่านการบดหยาบ (Crushing) จะมีขนาดประมาณ
 • 1 : 0.1เมตร
 • 2 : 1 มิลลิเมตร
 • 3 : 100 ไมครอน
 • 4 : 10 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • อนุภาคแร่ที่ผ่านการบดละเอียด (Grinding or Milling) จะมีขนาดประมาณ
 • 1 : 0.1เมตร
 • 2 : 1 มิลลิเมตร
 • 3 : 100 ไมครอน
 • 4 : 10 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • อนุภาคแร่ที่ผ่านการบดละเอียดยิ่งยวด (Ultra-fine Grinding) จะมีขนาดประมาณ
 • 1 : 0.1เมตร
 • 2 : 1 มิลลิเมตร
 • 3 : 100 ไมครอน
 • 4 : 10 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 203 :
 • การแตกย่อย (Breakage) ของอนุภาคแร่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก
 • 1 : แรงอัด (Compression)
 • 2 : แรงกระแทก (Impact)
 • 3 : การขัดสี (Abrasion)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุหลักของการการแตกย่อย (Breakage) ของอนุภาคแร่
 • 1 : แรงอัด (Compression)
 • 2 : แรงกระแทก (Impact)
 • 3 : การขัดสี (Abrasion)
 • 4 : การเฉือน (Shear)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 205 :
 • เครื่องบดแบบใดที่ไม่ได้ใช้ในการบดหยาบ (Crushing)
 • 1 : เครื่องบดแบบจอว์ (Jaw Crusher)
 • 2 : เครื่องบดแบบโคน (Cone Crusher)
 • 3 : เครื่องบดแบบไจราตอรี (Gyratory)
 • 4 : เครื่องบดแบบท่อ (Tube Mill)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • พลังงานจำเพาะ (Specific Energy) ที่ใช้ในการบดอนุภาคแร่ชนิดหนึ่งจากขนาดเฉลี่ย 25 mm เป็นขนาด 7 mm จะเท่ากับ 20 kJ/kg จงคำนวณหาพลังงานจำเพาะสำหรับการบดอนุภาคแร่ดังกล่าวจนถึงขนาด 3.5 mm ด้วยสมการของ Kick
 • 1 : 30.9 kJ/kg
 • 2 : 37.6 kJ/kg
 • 3 : 47.8 kJ/kg
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • พลังงานจำเพาะ (Specific Energy) ที่ใช้ในการบดอนุภาคแร่ชนิดหนึ่งจากขนาดเฉลี่ย 25 mm เป็นขนาด 7 mm จะเท่ากับ 20 kJ/kg จงคำนวณหาพลังงานจำเพาะสำหรับการบดอนุภาคแร่ดังกล่าวจนถึงขนาด 3.5 mm ด้วยสมการของ Bond
 • 1 : 30.9 kJ/kg
 • 2 : 37.6 kJ/kg
 • 3 : 47.8 kJ/kg
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 • พลังงานจำเพาะ (Specific Energy) ที่ใช้ในการบดอนุภาคแร่ชนิดหนึ่งจากขนาดเฉลี่ย 25 mm เป็นขนาด 7 mm จะเท่ากับ 20 kJ/kg จงคำนวณหาพลังงานจำเพาะสำหรับการบดอนุภาคแร่ดังกล่าวจนถึงขนาด 3.5 mm ด้วยสมการของ Rittinger
 • 1 : 30.9 kJ/kg
 • 2 : 37.6 kJ/kg
 • 3 : 47.8 kJ/kg
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • จากรูปเป็นตะแกรงชนิดใดซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงล้างทรายแก้ว p
 • 1 : Vibrating screen
 • 2 : Revolving screen
 • 3 : Shaking screen
 • 4 : Washing drum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 210 :
 • จากรูปเป็นตะแกรงชนิดใดซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงล้างทรายก่อสร้าง p
 • 1 : Vibrating screen
 • 2 : Revolving screen
 • 3 : Shaking screen
 • 4 : Washing drum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :
 • จากรูปเป็นตะแกรงชนิดใดซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงย่อยแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ p
 • 1 : Vibrating screen
 • 2 : Revolving screen
 • 3 : Shaking screen
 • 4 : Washing drum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 212 :
 • จากรูปเป็น Hydrosizer ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงล้างทรายแก้วมีหน้าที่ตรงข้อใด
 • 1 : แยกดินและเศษอินทรีย์เบาออกจากทราย
 • 2 : แยกน้ำออกจากทราย
 • 3 : แยกแร่หนักออกจากทราย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • จากรูปถังสีน้ำเงิน 3 ใบ เป็นเครืองมือชนิดใดซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงล้างทราย
 • 1 : Hydrosizer
 • 2 : Cone classifier
 • 3 : Ore bin
 • 4 : Thickener
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • จากรูป เป็นเครืองมือชนิดใดซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงล้างทราย
 • 1 : Hydraulic classifier
 • 2 : Cone classifier
 • 3 : Jig
 • 4 : Thickener
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • จากรูป เป็นการกระจายแบบใดของของไหลในไฮโดรไซโคลน
 • 1 : การกระจายความเร็วตามแนวดิ่ง
 • 2 : การกระจายความเร็วตามแนวรัศมี
 • 3 : การกระจายความเร็วตามแนวสัมผัสวงกลม
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • จากรูป บริเวณขนาดละเอียดในไฮโดรไซโคลน ตรงกับข้อใด
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :
 • จากรูป บริเวณขนาดหยาบในไฮโดรไซโคลน ตรงกับข้อใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 218 :
 • จากรูป บริเวณที่มีการคัดขนาดเกิดขึ้นในไฮโดรไซโคลน ตรงกับข้อใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • จากรูป บริเวณที่ไม่มีการคัดขนาดเกิดขึ้นในไฮโดรไซโคลน ตรงกับข้อใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 220 :
 • รูป ลักษณะรูปร่างส่วนที่ปล่อยออกด้านล่างของไฮโดรไซโคลนควร ตรงกับข้อใด
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • Performance Chart ของไฮโดรไซโคลนยี่ห้อ Krebs ที่ความเข้มของของผสมในแร่ (% Solids by weight) ต่ำกว่า 30% ที่ ถ.พ. ของแร่ต่ำๆในช่วงระหว่าง 2.5-3.2 ได้แสดงไว้ตามรูป ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : การคัดขนาดละเอียดต้องใช้ไฮโดรไซโคลนเล็ก
 • 2 : ความดันเพิ่มทำให้ป้อนได้มากขึ้น
 • 3 : ความดันเพิ่ม d50 ลดลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 222 :
 • สินแร่ทองคำ ถ.พ. 3.2 บดด้วย SAG mill 350 t/hr แล้วคัดขนาดด้วย Hydrocyclone 250 mm ที่ 60%solid เพื่อคัดแยก -75 micron เข้าระบบ CIL ส่วน+75 micron วนบดเป็นวงจรปิดด้วย Ball mill กำหนดให้ CL=200%, P=20 psi, Capacity=80 m3/hr/unit ควรใช้จำนวน Hydrocyclone ตรงข้อใด
 • 1 : 3
 • 2 : 8
 • 3 : 13
 • 4 : 18
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :
 • สินแร่ทองคำ ถ.พ. 3.2 ผ่านการบดด้วย SAG mill 65 t/hr แล้วป้อนคัดขนาดด้วย Hydrocyclone 250 mm เพื่อคัดแยก -106 micron เข้าระบบ CIL ส่วน+106 micron วนบดเป็นวงจรปิดชุดเดิม กำหนดให้ CL=250%, P=10 psi, Capacity=60 m3/hr/unit แร่ป้อนเข้า Hydrocyclone 60%solid ควรใช้จำนวน Hydrocyclone ตรงข้อใด
 • 1 : 2
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือชนิดใดซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานแต่งแร่ทั่วไป
 • 1 : Hydrosizer
 • 2 : Cone classifier
 • 3 : Spiral classifier
 • 4 : Thickener
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 225 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือเพื่อทำหน้าที่หลักข้อใด ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานแต่งแร่ทั่วไป
 • 1 : dewatering
 • 2 : deslime
 • 3 : mixing
 • 4 : attrition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • ถ้าต้องการแยกถ่านด้วยจิ๊ก ขนาดเม็ดถ่านที่เล็กสุดควรตรงข้อใด
 • 1 : 1.5 นิ้ว
 • 2 : 2.5 นิ้ว
 • 3 : 3.5 นิ้ว
 • 4 : 5.5 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :
 • ถ้าต้องการแยกถ่านขนาดที่เล็กกว่า 1 มม. ควรใช้เครื่องมือตรงกับข้อใด
 • 1 : Coal jig
 • 2 : Spiral concentrator
 • 3 : Shaking table
 • 4 : Hydrosizer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 228 :
 • จากรูปน่าจะเป็นเครื่องแต่งแร่ด้วยวิธีใด
 • 1 : Flotation
 • 2 : Heavy media separation
 • 3 : Hydrosizer
 • 4 : Jig
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • จากรูป ช่วง %solid การทำงานของ Spiral concentrator ล้างทรายแก้ว ควรเป็นข้อใด
 • 1 : 20-25
 • 2 : 25-30
 • 3 : 30-35
 • 4 : 40-45
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • จากรูป ช่องที่ทรายแก้วสะอาดออกจาก Spiral concentrator ควรเป็นข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :
 • จากรูปน่าจะเป็นเครื่องแต่งแร่ด้วยวิธีใด
 • 1 : Coal jig
 • 2 : Spiral concentrator
 • 3 : Shaking table
 • 4 : Air table
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :
 • จากรูปในการแต่งแร่พลอยทั่วไป พลอยเม็ดโตควรอยู่ตรงกับข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 233 :
 • จากรูปน่าจะเป็นเครื่องแต่งแร่ด้วยวิธีใด
 • 1 : Jig
 • 2 : Washing drum
 • 3 : Shaking table
 • 4 : Heavy media separation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 234 :
 • จากรูปน่าจะเป็นเครื่องแต่งแร่ด้วยวิธีใด
 • 1 : Jig
 • 2 : Cone classifier
 • 3 : Hydrosizer
 • 4 : Heavy media separation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 235 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำหน้าที่อะไรในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป
 • 1 : เพิ่มกำลังผลิตวงจรย่อยหินชุดแรก
 • 2 : เพิ่มความสะอาดของหินเบอร์สำหรับก่อสร้าง
 • 3 : ควบคุมการป้อน Jaw crusher ให้คงที่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำหน้าที่อะไรในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป
 • 1 : ตักหินใหญ่ที่ติดปากโม่แรกออก
 • 2 : ช่วยกระแทกหินใหญ่ที่ติดปากโม่แรก
 • 3 : ควบคุมการป้อน Jaw crusher ให้คงที่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือชนิดใดในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป
 • 1 : Liner chute
 • 2 : Liner cone crusher
 • 3 : Hopper
 • 4 : Liner jaw crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำหน้าที่อะไรในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป
 • 1 : ช่วยลดค่า Fe2O3 ทำให้หินสะอาด
 • 2 : ช่วยป้องกันไม่ให้เศษเหล็กเข้าเครื่องย่อยชุดสอง
 • 3 : ควบคุมการป้อน เครื่องย่อยชุดสองให้คงที่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือชนิดใดในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป
 • 1 : Vibrating plate feeder ในอุโมงค์
 • 2 : Vibrating grizzly feeder ในอุโมงค์
 • 3 : Vibrating screen ในอุโมงค์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำหน้าที่อะไรในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป
 • 1 : ย่อยหินให้ขนาดเล็กลงเหมาะกับงานก่อสร้าง
 • 2 : ย่อยหินให้มีขนาดละเอียดมากที่สุด
 • 3 : ย่อยหินให้มีรูปร่างทรงกลม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • เครื่องมือชุดย่อยครั้งที่สามในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป มีหน้าที่หลักตรงข้อใด
 • 1 : ย่อยหิน 30” ให้เล็กกว่า 8”
 • 2 : ย่อยหิน -8” ให้เล็กกว่า 2”
 • 3 : ย่อยหิน -8” ให้เล็กกว่า 2”
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • เครื่องมือชุดย่อยขั้นที่สองและสามในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไปมักจะมีอุปกรณ์ดังรูปติดตั้งเพื่อทำหน้าที่หลักตรงข้อใด
 • 1 : กำจัดฝุ่นระบบ Wet cyclone scrubber
 • 2 : กำจัดฝุ่นระบบ Bag filter
 • 3 : กำจัดฝุ่นระบบ Electrostatic
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • เครื่องมือชุดหมายเลข 1 ในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไปมักจะมีอุปกรณ์ตรงข้อใด
 • 1 : Primary Jaw crusher
 • 2 : Cone crusher
 • 3 : Vibrating screen
 • 4 : 2nd Jaw crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 244 :
 • เครื่องมือชุดหมายเลข 3 ในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไปมักจะมีอุปกรณ์ตรงข้อใด
 • 1 : Primary Jaw crusher
 • 2 : Cone crusher
 • 3 : Vibrating screen
 • 4 : Roll crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • เครื่องมือชุดหมายเลข 4 ในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไปมักจะมีอุปกรณ์ตรงข้อใด
 • 1 : Primary Jaw crusher
 • 2 : Cone crusher
 • 3 : Vibrating screen
 • 4 : 2nd Jaw crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • เครื่องมือชุดหมายเลข 5 ในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไปมักจะมีอุปกรณ์ตรงข้อใด
 • 1 : Primary Jaw crusher
 • 2 : Cone crusher
 • 3 : Vibrating screen
 • 4 : Roll crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • จากรูป เป็นเครื่องมือชนิดใดในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป
 • 1 : Primary Jaw crusher
 • 2 : Cone crusher
 • 3 : Vibrating screen
 • 4 : 2nd Jaw crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :
 • เครื่องมือชุดย่อยขั้นที่สองและสามในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไปมักจะมีอุปกรณ์ดังรูปติดตั้งเพื่อทำหน้าที่หลักตรงข้อใด
 • 1 : กำจัดฝุ่นระบบ Wet cyclone scrubber
 • 2 : กำจัดฝุ่นระบบ Bag filter
 • 3 : กำจัดฝุ่นระบบ Electrostatic
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • จากรูป ท่อที่อยู่เหนือเครื่องย่อยละเอียดทำหน้าที่อะไรในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป
 • 1 : ดูดฝุ่นเพื่อออกไปกำจัด
 • 2 : ดูดฝุ่นเพื่อให้หินเบอร์สะอาด
 • 3 : สเปรย์น้ำเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งขึ้นมา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 250 :
 • จากรูป Air cyclone ทำหน้าที่อะไรในโรงโม่หินก่อสร้างทั่วไป
 • 1 : แยกฝุ่นหยาบออกไป
 • 2 : แยกฝุ่นชื้นออกไป
 • 3 : ยืดอายุการทำงานถุงกรองให้นานขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 251 :
 • จากรูป เป็นส่วนประกอบใดของหม้อบดประเภท Ball mill
 • 1 : Shell liner
 • 2 : Man hole
 • 3 : Side end liner
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • จากรูป Ball mill 5’x8’ ขับด้วยมอเตอร์ 125 Hp (eff. 90%) สามารถบดสินแร่เฟลด์สปาร์ Wi=10.4 kwh/t, ได้ประมาณกี่ตันต่อชั่วโมง ให้ F=25400 ไมครอน, P= 208 ไมครอน
 • 1 : 8
 • 2 : 16
 • 3 : 24
 • 4 : 32
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 253 :
 • จากรูป Ball mill 2.2x3.5 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ 350 Hp(eff. 90%) สามารถบดสินแร่สังกะสีซิลิเกต Wi=12.7 kwh/t ได้ประมาณกี่ตันต่อชั่วโมง ให้ F=25400 ไมครอน, P= 212 ไมครอน
 • 1 : 15
 • 2 : 30
 • 3 : 45
 • 4 : 60
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • จากรูป Ball mill 4.6x5 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ 1,000 Kw (eff. 80%) สามารถบดสินแร่ทองคำ Wi=13.57 kwh/t ได้ประมาณกี่ตันต่อชั่วโมง ให้ F=101,600 ไมครอน, P= 106 ไมครอน
 • 1 : 65
 • 2 : 130
 • 3 : 200
 • 4 : 250
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :
 • จากรูป SAG mill 6.5x5.5 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ 2,700 Kw (eff. 80%) ร่วมกับ Ball mill 4.5x7 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ 4,500 Kw (eff. 80%) สามารถบดสินแร่ทองคำ Wi=13.57 kwh/t ได้ประมาณกี่ตันต่อชั่วโมง ให้ F=152,400 ไมครอน, P= 75 ไมครอน
 • 1 : 100
 • 2 : 200
 • 3 : 300
 • 4 : 375
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :
 • โรงงานแต่งแร่ทองคำมีต้นทุนในการแต่งแร่ 9 $US/ตันป้อน มีเศษกองสินแร่ทองคำคุณภาพต่ำ 0.8 g/t กำหนดให้ประสิทธิภาพการแต่งแร่ทองคำ (recovery) 89% และ 1 kg = 32.1505 oz. ต้นทุนการแต่งแร่ทองคำหน่วย $US/oz ตรงกับข้อใด
 • 1 : 339
 • 2 : 393
 • 3 : 933
 • 4 : 39
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :
 • โรงงานแต่งแร่ทองคำมีต้นทุนในการแต่งแร่ 9 $US/ตันป้อน มีเศษกองสินแร่ทองคำคุณภาพต่ำ 0.8 g/t กำหนดให้ประสิทธิภาพการแต่งแร่ทองคำ (recovery) 89%, 1 kg = 32.1505 oz., ค่าโสหุ้ยรวมทั้งหมด 36 $US/oz และ ราคาทองคำ 840 $US/oz กำไรเป็นหน่วย $US/oz ตรงกับข้อใด
 • 1 : 140
 • 2 : 410
 • 3 : 429
 • 4 : 249
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 258 :
 • โรงงานแต่งแร่ทองคำมีต้นทุนในการแต่งแร่ 9 $US/ตันป้อน มีเศษกองสินแร่ทองคำคุณภาพต่ำ 0.8 g/t กำหนดให้ประสิทธิภาพการแต่งแร่ทองคำ (recovery) 89%, 1 kg = 32.1505 oz., ค่าโสหุ้ยรวมทั้งหมด 36 $US/oz , ราคาทองคำ 840 $US/oz, อัตราป้อน 350 ตัน/ชม และ. เวลาทำงาน 600 ชม./เดือน กำไรเป็นหน่วย $US/เดือน ตรงกับข้อใด
 • 1 : 0.9 ล้าน
 • 2 : 1.9 ล้าน
 • 3 : 2.9 ล้าน
 • 4 : 3.9 ล้าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • กำหนดให้ราคาทองคำ 840 $US/oz , 1 kg = 32.1505 oz., อัตราการเก็บค่าภาคหลวงดังตารางด้านล่าง และอัตราแลกเปลี่ยน 34 b/$US คำนวณค่าภาคหลวงเป็นหน่วย $US/oz ตรงกับข้อใด
 • 1 : 47
 • 2 : 74
 • 3 : 147
 • 4 : 174
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • โรงงานแต่งแร่ทองคำมีต้นทุนในการแต่งแร่ 9 $US/ตันป้อน ต้นทุนสินแร่ทองคำ 1.8 g/t ที่ป้อนโรงงาน 10.82 $US/ตันป้อน กำหนดให้ประสิทธิภาพการแต่งแร่ทองคำ (recovery) 89% 1 kg = 32.1505 oz และ ค่าโสหุ้ยรวมทั้งหมด 36 $US/oz ต้นทุนการแต่งแร่ทองคำหน่วย $US/oz ตรงกับข้อใด
 • 1 : 314
 • 2 : 414
 • 3 : 512
 • 4 : 614
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • โรงงานแต่งแร่ทองคำมีต้นทุนในการแต่งแร่ 9 $US/ตันป้อน ต้นทุนสินแร่ทองคำ 1.8 g/t ที่ป้อนโรงงาน 10.82 $US/ตันป้อน กำหนดให้ประสิทธิภาพการแต่งแร่ทองคำ (recovery) 89% 1 kg = 32.1505 oz , ค่าโสหุ้ยรวมทั้งหมด 36 $US/oz, ราคาทองคำ 840 $US/oz และค่าภาคหลวง 47.38 $US/oz กำไรจากการแต่งแร่ทองคำหน่วย $US/oz ตรงกับข้อใด
 • 1 : 378
 • 2 : 414
 • 3 : 514
 • 4 : 614
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 262 :
 • โรงงานแต่งแร่ทองคำมีต้นทุนในการแต่งแร่ 9 $US/ตันป้อน ต้นทุนสินแร่ทองคำ 1.8 g/t ที่ป้อนโรงงาน 10.82 $US/ตันป้อน กำหนดให้ประสิทธิภาพการแต่งแร่ทองคำ (recovery) 89% 1 kg = 32.1505 oz , ค่าโสหุ้ยรวมทั้งหมด 36 $US/oz, ราคาทองคำ 840 $US/oz ,ค่าภาค หลวง 47.38 $US/oz, อัตราการป้อน 700 ตัน/ชม. และเวลาทำงาน 600 ชม./เดือน กำไรจากการแต่งแร่ทองคำหน่วย $US/เดือน ตรงกับข้อใด
 • 1 : 8 ล้าน
 • 2 : 9 ล้าน
 • 3 : 10 ล้าน
 • 4 : 11 ล้าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • โรงงานล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำไม่มี WHIMS ทำให้% Yield เก็บทรายได้ 74% มีงบกระแสเงินสดดังตารางข้างล่าง ค่า Payback ตรงกับข้อใด
 • 1 : 3.6 ปี
 • 2 : 4.6 ปี
 • 3 : 5.6 ปี
 • 4 : 6.6 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 264 :
 • โรงงานล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำไม่มี WHIMS ทำให้% Yield เก็บทรายได้ 74% มีงบกระแสเงินสดดังตารางข้างล่าง ที่ discount rate 10% ค่า NPV ตรงกับข้อใด
 • 1 : 45.6 ล้าน
 • 2 : 27.3 ล้าน
 • 3 : 14.2 ล้าน
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :
 • โรงงานล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำไม่มี WHIMS ทำให้% Yield เก็บทรายได้ 74% มีงบกระแสเงินสดดังตารางข้างล่าง ที่ discount rate 10% ค่า PI ตรงกับข้อใด
 • 1 : 2.05
 • 2 : 1.63
 • 3 : 1.33
 • 4 : 1.05
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :
 • ล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำไม่มี WHIMS ทำให้% Yield เก็บทรายได้ 74% มีงบกระแสเงินสดดังตารางข้างล่าง ค่า IRR ตรงกับข้อใด
 • 1 : 8%
 • 2 : 18%
 • 3 : 28%
 • 4 : 38%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 267 :
 • โรงงานล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำมี WHIMS ทำให้% Yield เก็บทรายได้ 86% มีงบกระแสเงินสดดังตารางข้างล่าง ค่า Payback ตรงกับข้อใด
 • 1 : 3.6 ปี
 • 2 : 4.6 ปี
 • 3 : 5.6 ปี
 • 4 : 6.6 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 268 :
 • โรงงานล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำมี WHIMS ทำให้% Yield เก็บทรายได้ 86% มีงบกระแสเงินสดดังตารางข้างล่าง ที่ discount rate 10% ค่า NPV ตรงกับข้อใด
 • 1 : 98 ล้าน
 • 2 : 67 ล้าน
 • 3 : 45 ล้าน
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :
 • โรงงานล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำมี WHIMS ทำให้% Yield เก็บทรายได้ 86% มีงบกระแสเงินสดดังตารางข้างล่าง ที่ discount rate 10% ค่า PI ตรงกับข้อใด
 • 1 : 2.86
 • 2 : 2.28
 • 3 : 1.87
 • 4 : 1.05
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • โรงงานล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำมี WHIMS ทำให้% Yield เก็บทรายได้ 86% มีงบกระแสเงินสดดังตารางข้างล่าง ค่า IRR ตรงกับข้อใด
 • 1 : 8%
 • 2 : 18%
 • 3 : 28%
 • 4 : 40%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • throw ในเครื่องโม่แบบ jaw crushers คืออะไร
 • 1 : ระยะปากป้อน
 • 2 : จุดหมุน
 • 3 : ระยะปรับปาก
 • 4 : ระยะแกว่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :
 • gyratory crusher ใช้หลักการทำงานแบบใด
 • 1 : หลักการบีบอัด
 • 2 : หลักการหมุนเหวี่ยงและกระแทก
 • 3 : หลักการกระแทก
 • 4 : หลักการสั่นสะเทือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 • เครื่องโม่แบบปากกระทบในแบบแผ่นยันเดี่ยวจะเกิดแรงในข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : แรงดึงและแรงกด
 • 2 : แรงดึงและแรงเฉือน
 • 3 : แรงกดและแรงเฉือน
 • 4 : แรงกดและแรงกระแทก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :
 • เครื่องโม่แบบปากกระทบในแบบแผ่นยันคู่จะเกิดแรงในข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : แรงดึงโดยไม่มีแรงเฉือน
 • 2 : แรงเฉือนโดยไม่มีแรงกด
 • 3 : แรงกดโดยไม่มีแรงเฉือน
 • 4 : แรงกระแทกโดยไม่มีแรงเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 275 :
 • ตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการบดละเอียด คือข้อใด
 • 1 : mill diameter
 • 2 : size of grinding media
 • 3 : shape of grinding media
 • 4 : ball surfaces
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • โลหะ manganese steel หรือ nodular cast iron ซึ่งมีส่วนผสมของ chromium carbide ใช้ทำชิ้นส่วนใดของเครื่องโม่ดังต่อไปนี้
 • 1 : ทำค้อนของ hammer mill
 • 2 : ทำตะแกรงของ impact crusher
 • 3 : ทำใบพัดคัดขนาดของ roller mill
 • 4 : ทำอุปกรณ์ป้อนของ ball mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :
 • ข้อใดคือ reduction ratio
 • 1 : ปริมาณแร่ป้อน/product
 • 2 : product/ปริมาณแร่ป้อน
 • 3 : product/ขนาดแร่ป้อน
 • 4 : ขนาดแร่ป้อน/product
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่าง cone crusher กับ gyratory crusher
 • 1 : cone crusher มี Spindle ที่ยาวกว่า gyratory crusher
 • 2 : cone crusher มีถังกรวยโม่ที่ยาวกว่า gyratory crusher
 • 3 : gyratory crusher มีปากโม่ที่แบนราบกว่า cone crusher
 • 4 : cone crusher จะโม่ด้วยความเร็วสูงกว่า gyratory crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 :
 • ความหมายของ angle of nip คืออะไร
 • 1 : มุมที่เกิดขึ้นจากเครื่องย่อยแร่จับวัตถุที่จะบดนั้น เมื่อมีมุมประมาณ 25 องศา สำหรับแร่ทั่วไป
 • 2 : มุมเสียดทานที่เกิดจากการกระทบกันของเครื่องบด
 • 3 : มุมเสียดทานที่เกิดจากการกระทบกันของวัตถุในการบด
 • 4 : มุมที่เกิดขึ้นในแนวแรงตั้งฉากกับวัตถุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 280 :
 • closed – circuit crushing มีข้อเสียคืออะไร
 • 1 : ทำให้หินย่อยในชั้นที่ 2 มีปริมาณน้อยลง
 • 2 : ทำให้หินย่อยในชั้นที่ 2 มีปริมาณมากขึ้น
 • 3 : ทำให้หินย่อยในชั้นที่ 2 มีปริมาณมากขึ้น
 • 4 : ทำให้หินย่อยในชั้นที่ 1 มีปริมาณมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 281 :
 • เครื่องบดแบบ jaw crusher จะทำให้เกิดแรงกระทำต่อหินกี่แบบ อะไรบ้าง
 • 1 : 1 แบบ คือ แรงดึง
 • 2 : 1 แบบ คือ แรงเฉือน
 • 3 : 2 แบบ คือ แรงเฉือนและแรงดึง
 • 4 : 2 แบบ คือ แรงกดและแรงเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • เครื่องโม่แบบใดที่รูปทรงของหินที่ได้มักจะเป็นลูกเต๋ามากกว่าการบดแบบอื่น
 • 1 : เครื่องโม่แบบใช้แรงกระแทก (impact crusher)
 • 2 : เครื่องโม่แบบกรวยหมุน (cone crusher)
 • 3 : เครื่องโม่แบบ jaw crusher
 • 4 : เครื่องโม่แบบลูกข่าง (gyratory crusher)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 • ส่วนที่สำคัญที่สุดของวงจรการย่อยหิน คือสิ่งใด
 • 1 : ตะแกรงคัดขนาดหิน (screening)
 • 2 : เครื่องโม่หรือเครื่องย่อยหิน (crusher)
 • 3 : เครื่องป้อนหินลงเครื่องโม่ (feeder)
 • 4 : ยุ้งรับหินใหญ่ (Ddump hopper)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • เครื่องโม่แบบใดเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นเครื่องโม่ขั้นที่ 3
 • 1 : เครื่องโม่แบบ jaw crusher
 • 2 : เครื่องโม่แบบ vertical shaft impact
 • 3 : เครื่องโม่หินแบบลูกข่าง (gyratory crusher)
 • 4 : เครื่องโม่แบบกรวยหมุน (cone crusher)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 285 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องบดแบบกรวย (cone crusher)
 • 1 : standard
 • 2 : short head
 • 3 : roll mill
 • 4 : rod mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :
 • jaw crusher คือเครื่องโม่แบบใด
 • 1 : เครื่องโม่แบบปากกระทบ
 • 2 : เครื่องโม่แบบลูกข่าง
 • 3 : เครื่องโม่แบบใช้แรงกระแทก
 • 4 : เครื่องโม่แบบเพลาตั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • จากรูปเป็นเครื่องย่อยหินแบบใด
 • 1 : Blake
 • 2 : Dodge
 • 3 : universal
 • 4 : pivot
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 288 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องบดแบบทรงกระบอก (tubular mills)
 • 1 : rod mill
 • 2 : ball mill
 • 3 : jar mill
 • 4 : impact mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :
 • ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครื่องบดแบบกรวย (Cone crusher)
 • 1 : standard
 • 2 : short head
 • 3 : roll crusher
 • 4 : impact mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :
 • เครื่องโม่แบบเพลาตั้งมีชื่อเรียกว่าอะไร
 • 1 : เครื่องโม่แบบ vertical shaft impact
 • 2 : เครื่องโม่แบบ jaw crusher
 • 3 : เครื่องโม่แบบ cone crusher
 • 4 : เครื่องโม่แบบ impact crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องบดขั้นต้นหรือขั้นที่สอง
 • 1 : tubular mills
 • 2 : gyratory crushers
 • 3 : impact crushers
 • 4 : jaw crushers
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 292 :
 • หากแร่ป้อนมีขนาด 600 mm ควรเลือกเครื่องบดที่มี gape ที่ขนาดเท่าไร
 • 1 : 255×465
 • 2 : 455×915
 • 3 : 355×610
 • 4 : 355×610
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องบดขั้นที่ 3
 • 1 : jar mill
 • 2 : impact mill
 • 3 : rod mill
 • 4 : ball mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :
 • เครื่องบดชนิดใดที่ไม่เป็นเครื่องบดขั้นต้น
 • 1 : single toggle
 • 2 : double toggle
 • 3 : gyratory crusher
 • 4 : cone crusher
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องการบดหยาบ
 • 1 : gyratory crusher
 • 2 : jaw crusher
 • 3 : cone crusher
 • 4 : ball mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • interparticle crushing หมายถึงอะไร
 • 1 : อนุภาคตรงกลางของการบดหยาบ
 • 2 : การบดตัวเอง
 • 3 : การบดหยาบแบบใช้ตัวกลาง
 • 4 : การบดอนุภาคเล็กๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • ข้อใดคือสิ่งที่ต้องการใน jaw crusher
 • 1 : arrested or free crushing
 • 2 : high wear
 • 3 : choked crushing
 • 4 : blocking
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :
 • ตัวแปรใดที่ไม่มีผลต่อการบดละเอียด
 • 1 : mill diameter
 • 2 : loading of the mill
 • 3 : shape of grinding
 • 4 : mass of grinding media
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • Product ของ Jaw crusher เป็นอย่างไรและเรียกว่าอะไร ตามลำดับ
 • 1 : เป็นแผ่น, mental
 • 2 : เป็นแผ่น, slab
 • 3 : กลมค่อนข้างขรุขระ, slab
 • 4 : กลมค่อนข้างขรุขระ, slag
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • ประเภทของเครื่องบดต่อไปนี้ข้อใดเป็นชั้น Tertiary crushers
 • 1 : gyratory crushers
 • 2 : cone crushers
 • 3 : tubular mills
 • 4 : impact crushers
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 301 :
 • ประกอบด้วยแผ่นย่อย 2 แผ่นแผ่นหนึ่งอยู่กับที่แต่อีกแผ่นเคลื่อนที่เข้าออกจากแผ่นแรกเป็นลักษณะของเครื่องบดใด
 • 1 : gyratory crushers
 • 2 : cone crushers
 • 3 : tubular mills
 • 4 : impact crushers
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • gyratory crusher เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
 • 1 : เครื่องบดแบบปากกระทบ
 • 2 : เครื่องบดแบบกระแทก
 • 3 : เครื่องบดแบบลูกข่าง
 • 4 : เครื่องบดแบบเพลาตั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • การบดกันเองของอนุภาค ศัพท์ทางการแต่งแร่คืออะไร
 • 1 : chocked crushing
 • 2 : blocking
 • 3 : interparticle communition
 • 4 : internal communition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :
 • แฟคเตอร์ที่สำคัญที่มีผลต่อการใช้โต๊ะสั่นแยกแร่คือข้อใด
 • 1 : ขนาดแร่ที่ป้อน
 • 2 : อัตราการป้อน
 • 3 : ความยาวช่วงชัก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • jig เป็นเครื่องมือแยกแร่ที่อาศัยปัจจัยใดในการแยก
 • 1 : แรงดันน้ำ
 • 2 : แรงโน้มถ่วงของโลก
 • 3 : อุณหภูมิของอากาศ
 • 4 : จำนวนของแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :
 • plate feeder เป็นเครื่องป้อนหินชนิดใด
 • 1 : แบบตีนตะขาบ
 • 2 : แบบแผ่นชัก
 • 3 : แบบโซ่
 • 4 : แบบถาดสั่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 307 :
 • dump Hopper คือ
 • 1 : ช่องลำเลียงแร่
 • 2 : บ่อขุดที่จะนำแร่ออกมา
 • 3 : ยุ้งรับหินใหญ่
 • 4 : พื้นที่ที่เอาไว้ทิ้งหิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 :
 • apron Feeder คือเครื่องป้อนหินแบบใด
 • 1 : เครื่องป้อนหินแบบโซ่
 • 2 : เครื่องป้อนหินแบบแผ่นชัก
 • 3 : เครื่องป้อนหินแบบถาดสั่น
 • 4 : เครื่องป้อนหินแบบตีนตะขาบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • ข้อใดคือเครื่องป้อนหินแบบแผ่นชัก (plate Feeder)
 • 1 : vibrating Pan Feeder
 • 2 : apron Feeder
 • 3 : slide Feeder
 • 4 : chain Feeder
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 310 :
 • เครื่องป้อนแบบใดที่น่าจะดีที่สุดสำหรับโรงโม่หินรุ่นใหม่
 • 1 : เครื่องโม่แบบตีนตะขาบ (apron Feeder)
 • 2 : เครื่องป้อนหินแบบแผ่นชัก (plate Feeder)
 • 3 : เครื่องป้อนหินแบบถาดสั่น (vibrating pan feeder)
 • 4 : เครื่องป้อนหินแบบตะแกรงสั่น (vibrating grizzly feeder)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • ข้อใดไม่มีแร่เป็นส่วนประกอบอยู่เลย
 • 1 : gangue
 • 2 : concentrate
 • 3 : tailing
 • 4 : middling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 312 :
 • ข้อใดคือ Concept ของการแต่งแร่
 • 1 : price of value minerals
 • 2 : ore deposits
 • 3 : grade - recovery
 • 4 : liberation – separation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :
 • ข้อใดไม่อยู่ในกระบวนการแยกแร่
 • 1 : gravity concentration
 • 2 : crushing
 • 3 : sorting
 • 4 : classification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • ข้อใดมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการแต่งแร่
 • 1 : liberation and overgrinding
 • 2 : ความหนาแน่นของสินแร่
 • 3 : ระบบการทำงานของเครื่องบด
 • 4 : flotation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :
 • แร่ใดต่อไปนี้ เป็นตัวบ่งชี้สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความสำคัญเชิงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
 • 1 : เพชร
 • 2 : แร่ตระกูลโลหะ
 • 3 : แร่ทองคำ
 • 4 : แร่ทองคำขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 316 :
 • เทอมต่อไปนี้ใช้ในการพิจารณาในการแต่งแร่ยกเว้นข้อใด
 • 1 : ratio of concentration
 • 2 : grade – recovery curve
 • 3 : separation efficiency
 • 4 : comminution
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ ประสิทธิภาพของการแต่งแร่ทางเศรษฐศาสตร์
 • 1 : liberation & overgrinding
 • 2 : relation of grade and recovery
 • 3 : price of value minerals
 • 4 : tailing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • การแต่งแร่ (mineral processing) มี 2 ประเด็นหลักคืออะไร
 • 1 : comminution, screening
 • 2 : liberation, separation
 • 3 : flotation, flocculation
 • 4 : liberation, screening
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :
 • การแตกตัวอิสระ ตรงกันข้ามกับสิ่งใด
 • 1 : gangue minerals
 • 2 : concentrate
 • 3 : middling
 • 4 : tailing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 320 :
 • วิธีการเก็บตัวอย่างแบบไหนที่ประกอบด้วยรางรูปตัววีเรียงสลับด้าน ด้านละจำนวนเท่าๆกันข้อสำคัญในการเทต้องให้เต็มหน้าตลอดความยาวของเครื่องชักตัวอย่าง
 • 1 : chute riffle
 • 2 : spinning riffle
 • 3 : table sample
 • 4 : sampling thieves
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการแบ่งตัวอย่าง
 • 1 : table sampling
 • 2 : cone and quartering
 • 3 : Jones riffle
 • 4 : flocculation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 322 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชักตัวอย่างแร่
 • 1 : วิเคราะห์เกรด
 • 2 : วิเคราะห์การกระจายของอนุภาค
 • 3 : วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่
 • 4 : วิเคราะห์ค่าความชื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • Shape factor สำหรับแร่ทั่วไปกับสินแร่ทองต่างกันหรือไม่ มีค่าเท่าไร
 • 1 : ไม่ต่างกัน มีค่าเท่ากับ 0.5
 • 2 : ไม่ต่างกัน มีค่าเท่ากับ 0.5
 • 3 : ต่างกัน 0.5 แร่ทั่วไป, 0.3 สินแร่ทอง
 • 4 : ต่างกัน 0.5 แร่ทั่วไป, 0.2 สินแร่ทอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 324 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : 1s = ระดับความเชื่อมั่น 67 %
 • 2 : 2s = ระดับความเชื่อมั่น 95 %
 • 3 : 3s = ระดับความเชื่อมั่น 99 %
 • 4 : 4s = ระดับความเชื่อมั่น 120 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :
 • การเลือกขนาดของตะแกรงขึ้นอยู่กับอะไร
 • 1 : ชนิดของแร่
 • 2 : ความถ่วงจำเพาะของแร่
 • 3 : จำนวนของแร่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 326 :
 • ข้อใดกล่าวถึงหลักการทำงานของไซโคลนได้ดีที่สุด
 • 1 : แรงลอยตัวของอนุภาค
 • 2 : แรงสู่ศูนย์กลางสัมพันธ์กับมวลของอนุภาค
 • 3 : หลักการบดอัดและแรงดึง
 • 4 : การไหลของของเหลวในท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 327 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของตะแกรงคัดขนาดหิน
 • 1 : ควบคุมขนาดและปริมาณของผลผลิตที่ต้องการ
 • 2 : ลดปริมาณหินที่จะป้อนลงเครื่องโม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • 3 : ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตอันเนื่องมาจากการสึกหรอของปากโม่
 • 4 : เพิ่มอัตราการผลิตหิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • overflow ที่ออกมาจาก cyclone คืออะไร
 • 1 : อนุภาคที่ออกจากทางด้านบนมีขนาดเล็ก
 • 2 : อนุภาคที่ออกจากทางด้านล่างมีขนาดใหญ่
 • 3 : อนุภาคที่อยู่ใน cyclone
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 329 :
 • ข้อใดคือจุดประสงค์ของการคัดขนาดด้วยตะแกรง
 • 1 : เพื่อป้องกันแร่ที่ใหญ่เข้าสู้เครื่องบด
 • 2 : เพื่อให้ได้แร่ที่บดแล้วมีขนาดใกล้เคียงกัน
 • 3 : เพื่อให้ได้ผลผลิตขนาดต่างกัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • ข้อใดคือข้อดีของไซโคลน
 • 1 : ลดโหลดหมุนเวียน
 • 2 : ใช้พลังงานมาก
 • 3 : ใช้เนื้อที่มาก
 • 4 : วงจรปรับตัวช้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :

 • 1 : 150.25 kg/h
 • 2 : 184 kg/h
 • 3 : 210.5 kg/h
 • 4 : 220 kg/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 332 :
 • ถ้าโรงแต่งแร่ปริมาณ 210 ตันต่อกะ (8 ชม.) เกรดของแร่ป้อน 2.5 % โดยเฉลี่ยผลิตหัวแร่เกรด 40 % โลหะ และหางแร่ 0.2 % โลหะ จงหาค่า (a)
 • 1 : 194.9
 • 2 : 195.4
 • 3 : 196.4
 • 4 : 197.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 333 :
 • ถ้าโรงแต่งแต่งแร่ปริมาณ 210 ตันต่อกะ (8 ชม.) เกรดของแร่ป้อน 2.5 % โดยเฉลี่ยผลิตหัวแร่เกรด 40 % โลหะ และหางแร่ 0.2 % โลหะ จงหาค่า (b)
 • 1 : 4.25
 • 2 : 5.25
 • 3 : 6.25
 • 4 : 7.25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :
 • ถ้าโรงแต่งแต่งแร่ปริมาณ 210 ตันต่อกะ (8 ชม.) เกรดของแร่ป้อน 2.5 % โดยเฉลี่ยผลิตหัวแร่เกรด 40 % โลหะ และหางแร่ 0.2 % โลหะ จงหาค่า (c)
 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.3
 • 3 : 0.4
 • 4 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :
 • ถ้าโรงแต่งแต่งแร่ปริมาณ 210 ตันต่อกะ (8 ชม.) เกรดของแร่ป้อน 2.5 % โดยเฉลี่ยผลิตหัวแร่เกรด 40 % โลหะ และหางแร่ 0.2 % โลหะ จงหาค่า (d)
 • 1 : 92.2
 • 2 : 93.2
 • 3 : 94.2
 • 4 : 95.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 336 :

 • 1 : 9.0 t/h
 • 2 : 10 t/h
 • 3 : 10.5 t/h
 • 4 : 11 t/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • ในโรงแต่งแร่สังกะสีแรก 200 ตัน มีเกรด 2 % Zn แต่งได้หัวแร่เกรด 60 % Zn และเกรดหางแร่ 0.05 % Zn กะที่สองแต่งแร่ 250 ตัน แร่ป้อนมีเกรด 2.2 % Zn แต่งได้เกรดหัวแร่ 62 % Zn และเกรดหางแร่ 0.1 % Zn ถ้าชั่งหัวแร่สังกะสีใน 2 กะรวมกันได้ 14 ตัน จงหาค่า R ทฤษฎีกับค่า R จริง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :

 • 1 : 40.56 %
 • 2 : 57.42 %
 • 3 : 60.23 %
 • 4 : 40.42 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 340 :

 • 1 : 24.50 %
 • 2 : 26.25 %
 • 3 : 28.15 %
 • 4 : 30.15 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 341 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.5 % Sn ผลิตหัวแร่ได้เกรด 22 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.15 % Sn จงคำนวณ Recovery
 • 1 : 70.5 %
 • 2 : 72.1 %
 • 3 : 8.02 %
 • 4 : 85.5 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 342 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.5 % Sn ผลิตหัวแร่ได้เกรด 22 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.15 % Sn จงคำนวณ Enrichment ratio
 • 1 : 40
 • 2 : 44
 • 3 : 48
 • 4 : 52
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 :

 • 1 : 10 min
 • 2 : 15 min
 • 3 : 20 min
 • 4 : 25 min
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 344 :

 • 1 : 95.50 %
 • 2 : 96.25 %
 • 3 : 96.85 %
 • 4 : 97.57 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :

 • 1 : 3.13
 • 2 : 2.16
 • 3 : 0.46
 • 4 : 0.63
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 346 :
 • สินแร่จากเหมืองขาด -750 mm ถูกย่อยให้เล็กลงเป็นขนาด -20 mm ในอัตรา 800 ตัน/ชั่วโมง สมมติความหนาแน่นของสินแร่ก้อนเท่ากับ 4 ตัน ต่อลูกบาศก์เมตร จงคำนวณปริมาตรของหินที่จะต้องป้อนเข้าสู่เครื่องบด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุก แต่งแร่ดีบุกโดยมีแร่ป้อน 1 % Sn มีเกรด 55 % Sn ที่ Recovery 74 % จงหาประสิทธิภาพการแยก
 • 1 : 70.5 %
 • 2 : 73.3 %
 • 3 : 75.7 %
 • 4 : 79.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการควบคุมอัตโนมัติในกรรมวิธีการแต่งแร่
 • 1 : ทำให้วงจรมีเสถียรภาพและทำให้ระบบมีสมรรถนะสูงโดยใช้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
 • 2 : สามารถวิเคราะห์และวางแผนการทำงานใมนอนาคต
 • 3 : ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
 • 4 : สามารถปรับกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • ไซโคลนถูกป้อนด้วยแร่แห้งอัตรา 20 t/h ที่ 30 % Solids ส่วน U/F มี % Solids 50 % และส่วน O/F มี % Solids 15 โดยน้ำหนักจงหา Tonnage of solids/hour ใน U/F
 • 1 : 12.5 t/h
 • 2 : 13.6 t/h
 • 3 : 14.8 t/h
 • 4 : 14.3 t/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 350 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.7 % Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 25 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.18 % Cu จงคำนวณหา Recovery และ Concentration ratio ตามลำดับ
 • 1 : 81.7 %, 45.6
 • 2 : 82.89 %, 43.09
 • 3 : 74.8 %, 47.7
 • 4 : 82.3 %, 48.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • จงคำนวณหา Dilution ratio ของการป้อนแร่ที่มี % Solids 45 %, % Solids 28 % และ % Solids 19 % โดยน้ำหนัก ตามลำดับ
 • 1 : 1.22, 2.57, 4.26
 • 2 : 1.38, 3.15, 4.86
 • 3 : 1.45, 3.68, 43.59
 • 4 : 1.15, 2.33, 5.15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุก แต่งแร่ดีบุกโดยมีแร่ป้อน 1 % Sn มีเกรดหัวแร่ 28 % Sn ที่ Recovery 68 % โดยมีแร่ป้อน 1 ตัน ประสิทธิภาพในการแยกมีค่าเท่าไร
 • 1 : 44.40 %
 • 2 : 55.40 %
 • 3 : 66.40 %
 • 4 : 77.40 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • แหล่งแร่ทองแหล่งหนึ่งมีเกรด 22 g/t มีทั้งหมด 140 t ได้ผ่านกระบวนการการแต่งแร่ ได้หัวแร่ปริมาณ 6.8 t เกรด 280 g/t ที่เหลือเป็นหางแร่ จงหา Recovery ของการแต่งแร่
 • 1 : 56.27 %
 • 2 : 61.82 %
 • 3 : 64.44 %
 • 4 : 78.36 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 354 :
 • แหล่งแร่ทองแหล่งหนึ่งมีเกรด 22 g/t มีทั้งหมด 140 t ได้ผ่านกระบวนการแต่งแร่ได้หัวแร่ปริมาณ 6.8 t เกรด 280 g/t ที่เหลือเป็นหางแร่ หางแร่มีเกรดเท่าไร
 • 1 : 2.23 g/t
 • 2 : 4.43 g/t
 • 3 : 6.63 g/t
 • 4 : 8.83 g/t
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • แหล่งแร่ดีบุกแหล่งหนึ่ง เกรด 35 g/t มีทั้งหมด 130 t ได้ผ่านกระบวนการแต่งแร่ ได้หัวแร่ปริมาณ 15 t เกรด 200 g/t ที่เหลือเป็นหางแร่ จงหาว่าหางแร่มีเกรดเท่าไร (t)
 • 1 : 15.4 g/t
 • 2 : 14.9 g/t
 • 3 : 14 g/t
 • 4 : 13.5 g/t
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 356 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 :

 • 1 : 5, 175.45 t/h
 • 2 : 10, 122 t/h
 • 3 : 15, 132 t/h
 • 4 : 20, 142 t/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 358 :
 • จาก Flowsheet, U/F Cyclone มีปริมาณเท่าไร โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ปริมาณแร่แห้งที่ป้อนเข้า Rod mill = 55 ตัน Rod mill discharge = 62 % Solids แร่ป้อนเข้าสู่ Cyclone = 48 % Solids Cyclone overflow = 31 % Solids Cyclone underflow = 74 % Solids
 • 1 : 37.7 ตัน
 • 2 : 55 ตัน
 • 3 : 85.75
 • 4 : 31 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 359 :
 • จากรูปแสดงวงจรการบดแบบดั้งเดิมที่ O/F ของไซโคลนมีเครื่องวัด Magnetic flowrate และ Nuclear density gauge และ Mass of dry ore ที่ป้อนเข้าสู่เครื่องลอยแร่ 25 t/h จาก Ore bin มีความชื้น 5 % แร่ป้อน U/F และ O/F ของไซโคลนมี % Solids 33 % , 50 % และ 15 % ตามลำดับ จงคำนวณ Circulating load (t/h)
 • 1 : 88.27
 • 2 : 34.2
 • 3 : 109.50
 • 4 : 442.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 360 :
 • จากรูปเป็นเครื่องย่อยหินแบบใด
 • 1 : Blake
 • 2 : Dodge
 • 3 : universal
 • 4 : pivot
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :
 • จากรูปเป็นเครื่องย่อยหินแบบใด
 • 1 : Blake
 • 2 : Dodge
 • 3 : universal
 • 4 : pivot
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 362 :
 • รูปใดเป็นเครื่องบดแบบ jaw ชนิด single toggle ที่ดีที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :
 • จากรูปหมายเลข 2 คือ อะไร
 • 1 : casting
 • 2 : hinge
 • 3 : sting-hoppers
 • 4 : screen grid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 364 :
 • จากรูปเป็นเครื่องบดที่อยู่ในขั้นใด
 • 1 : primary crushers
 • 2 : secondary crushers
 • 3 : tertiary crushers
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 365 :
 • จงบอกลำดับขั้นตอนของการแต่งแร่มาอย่างคร่าวๆ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 479 : Construction of flow sheets for mineral processing plants
ข้อที่ 367 :
 • กำหนดให้ F, C และ T เป็นน้ำหนัก หรือ น้ำหนักต่อหน่วยเวลาของแร่ป้อน (Feed) หัวแร่ (Concentrate) และหางแร่ (Tailing) ตามลำดับ และ f, c และ t เป็นเกรด (Grade) หรือผลวิเคราะห์ (Assay) ของปริมาณสิ่งที่มีค่า (แร่ โลหะ และอื่น ๆ) หรือ สิ่งที่ต้องการพิจารณาซึ่งอยู่ในแร่ป้อน หัวแร่ และหางแร่ ตามลำดับ นิยามสัดส่วนผลวิเคราะห์ปริมาณสิ่งที่มีค่า (Enrichment Ratio, G)
 • 1 : G = F / C
 • 2 : G = C / F
 • 3 : G = c / f
 • 4 : G = C c / F f *100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • กำหนดให้ F, C และ T เป็นน้ำหนัก หรือ น้ำหนักต่อหน่วยเวลาของแร่ป้อน (Feed) หัวแร่ (Concentrate) และหางแร่ (Tailing) ตามลำดับ และ f, c และ t เป็นเกรด (Grade) หรือผลวิเคราะห์ (Assay) ของปริมาณสิ่งที่มีค่า (แร่ โลหะ และอื่น ๆ) หรือ สิ่งที่ต้องการพิจารณาซึ่งอยู่ในแร่ป้อน หัวแร่ และหางแร่ ตามลำดับ นิยามสัดส่วนการแยกเก็บสิ่งที่มีค่า (Ratio of Concentration, K)
 • 1 : K = C c / F f
 • 2 : K = F / C
 • 3 : K = C / F
 • 4 : K = c / f
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :
 • กำหนดให้ F, C และ T เป็นน้ำหนัก หรือ น้ำหนักต่อหน่วยเวลาของแร่ป้อน (Feed) หัวแร่ (Concentrate) และหางแร่ (Tailing) ตามลำดับ และ f, c และ t เป็นเกรด (Grade) หรือผลวิเคราะห์ (Assay) ของปริมาณสิ่งที่มีค่า (แร่ โลหะ และอื่น ๆ) หรือ สิ่งที่ต้องการพิจารณาซึ่งอยู่ในแร่ป้อน หัวแร่ และหางแร่ ตามลำดับ นิยามผลที่แยกเก็บได้ (Yield, Y)
 • 1 : Y = C c / F f
 • 2 : Y = F/ C
 • 3 : Y = c / f
 • 4 : Y = C / F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 370 :
 • กำหนดให้ F, C และ T เป็นน้ำหนัก หรือ น้ำหนักต่อหน่วยเวลาของแร่ป้อน (Feed) หัวแร่ (Concentrate) และหางแร่ (Tailing) ตามลำดับ และ f, c และ t เป็นเกรด (Grade) หรือผลวิเคราะห์ (Assay) ของปริมาณสิ่งที่มีค่า (แร่ โลหะ และอื่น ๆ) หรือ สิ่งที่ต้องการพิจารณาซึ่งอยู่ในแร่ป้อน หัวแร่ และหางแร่ ตามลำดับ ข้อใดเป็นนิยามของผลที่แยกเก็บได้ (Yield, Y)
 • 1 : Y = 1 / K
 • 2 : Y = C / F
 • 3 : Y = ( f - t ) / ( c - t )
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 371 :
 • กำหนดให้ F, C และ T เป็นน้ำหนัก หรือ น้ำหนักต่อหน่วยเวลาของแร่ป้อน (Feed) หัวแร่ (Concentrate) และหางแร่ (Tailing) ตามลำดับ และ f, c และ t เป็นเกรด (Grade) หรือผลวิเคราะห์ (Assay) ของปริมาณสิ่งที่มีค่า (แร่ โลหะ และอื่น ๆ) หรือ สิ่งที่ต้องการพิจารณาซึ่งอยู่ในแร่ป้อน หัวแร่ และหางแร่ ตามลำดับ นิยามเปอร์เซ็นต์ที่แยกเก็บได้ (% Recovery, R)
 • 1 : R = F / C *100
 • 2 : R = C / F *100
 • 3 : R = c / f *100
 • 4 : R = C c / F f *100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • จากข้อมูลบางส่วนที่ได้จากโรงแต่งแร่ถ่านหิน ซึ่งแยกแร่ไพไรต์ออกจากถ่านหินดังแสดงไว้ในรูปประกอบ จงคำนวณค่าที่ไม่ทราบ ( ? ) ด้วยสมการสมดุลมวลและมวลของสิ่งที่มีค่า
 • 1 : C = 304.60 ตัน/ชั่วโมง และ B = 89.72 ตัน/ชั่วโมง
 • 2 : C = 89.72 ตัน/ชั่วโมง และ B = 304.60 ตัน/ชั่วโมง
 • 3 : C = 406.32 ตัน/ชั่วโมง และ B = 119.68 ตัน/ชั่วโมง
 • 4 : C = 119.68 ตัน/ชั่วโมง และ B = 406.32 ตัน/ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 373 :
 • แหล่งแร่ดีบุกแหล่งหนึ่ง เกรด 35 t/h มีทั้งหมด 130 t ได้ผ่านกระบวนการแต่งแร่ได้หัวแร่ปริมาณ 15 t เกรด 200 g/t ที่เหลือเป็นหางแร่ จงหาว่าหางแร่มีเกรดเท่าไร (t)
 • 1 : 15.4 g/t
 • 2 : 14.9 g/t
 • 3 : 14 g/t
 • 4 : 13.5 g/t
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 374 :
 • Slurry stream ประกอบไปด้วยแร่แบไรต์โดยการวัดความหนาแน่นด้วยกระป๋อง 1 ลิตร ไปรับ Slurry ได้เต็มในเวลา 13 วินาที ความนาแน่นของ Slurry วัดได้ 1500 kg/m3 จงหา mass flow rate
 • 1 : 150.25 kg/h
 • 2 : 184 kg/h
 • 3 : 210.5 kg/h
 • 4 : 220 kg/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :
 • ถ้าโรงแต่งแต่งแร่ปริมาณ 210 ตันต่อกะ (8 ชม.) เกรดของแร่ป้อน 2.5 % โดยเฉลี่ยผลิตหัวแร่เกรด 40 %โลหะ และหางแร่ 0.2 % โลหะ จงหาค่า (a)
 • 1 : 194.9
 • 2 : 195.4
 • 3 : 196.4
 • 4 : 197.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 376 :
 • ถ้าโรงแต่งแต่งแร่ปริมาณ 210 ตันต่อกะ (8 ชม.) เกรดของแร่ป้อน 2.5 % โดยเฉลี่ยผลิตหัวแร่เกรด 40 %โลหะ และหางแร่ 0.2 % โลหะ จงหาค่า (c)
 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.3
 • 3 : 0.4
 • 4 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :
 • ถ้าโรงแต่งแต่งแร่ปริมาณ 210 ตันต่อกะ (8 ชม.) เกรดของแร่ป้อน 2.5 % โดยเฉลี่ยผลิตหัวแร่เกรด 40 %โลหะ และหางแร่ 0.2 % โลหะ จงหาค่า (d
 • 1 : 92.2
 • 2 : 93.2
 • 3 : 94.2
 • 4 : 95.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.5 % Sn ผลิตหัวแร่ได้เกรด 22 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.15 % Sn จงคำนวณ Recovery
 • 1 : 70.5 %
 • 2 : 72.1 %
 • 3 : 80.2 %
 • 4 : 85.5 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.5 % Sn ผลิตหัวแร่ได้เกรด 22 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.15 % Sn จงคำนวณ Concentration ratio
 • 1 : 62.4
 • 2 : 65.5
 • 3 : 70.2
 • 4 : 72.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.5 % Sn ผลิตหัวแร่ได้เกรด 22 % Sn และเกรดของหางแร่ 0.15 % Sn จงคำนวณ Enrichment ratio
 • 1 : 40
 • 2 : 44
 • 3 : 48
 • 4 : 52
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 381 :
 • Enrichment ratio คือข้อใด เมื่อ C และ F คือปริมาณหัวแร่และแร่ป้อน c และ f คือ เกรดของโลหะในหัวแร่และแร่ป้อนตามลำดับ
 • 1 : C/F
 • 2 : c/f
 • 3 : F/C
 • 4 : f/c
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 382 :
 • Ratio of concentration คือข้อใดเมื่อ C และ F คือปริมาณหัวแร่และแร่ป้อน c และ f คือ เกรดของโลหะในหัวแร่และแร่ป้อนตามลำดับ
 • 1 : C/F
 • 2 : c/f
 • 3 : F/C
 • 4 : f/c
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 383 :
 • กาลีนาบริสุทธิ์มีเปอร์เซ็นต์โลหะตะกั่วอยู่กี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 86.61 % Pb
 • 2 : 72.56 % Pb
 • 3 : 67.85 % Pb
 • 4 : 58.75 % Pb
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.71 % Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 27 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.13 % Cu จงคำนวณ Recovery, Concentration ratio และEnrichment ratio
 • 1 : 82.09 %, 46.33, 38.03
 • 2 : 90.01 %, 50.33, 38.03
 • 3 : 82.09 %, 46.33, 45.03
 • 4 : 90.01 %, 50.33, 38.04
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุก แต่งแร่ดีบุกโดยมีแร่ป้อน 1 % Sn มีเกรด 55 % Sn ที่Recovery 74 % จงหาประสิทธิภาพการแยก
 • 1 : 70.5 %
 • 2 : 73.3 %
 • 3 : 75.7 %
 • 4 : 79.1 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 386 :
 • ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการควบคุมอัตโนมัติในกรรมวิธการแต่งแร่
 • 1 : ทำให้วงจรมีเสถียรภาพและทำให้ระบบมีสมรรถนะสูงโดยใช้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
 • 2 : สามารถวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในอนาคต
 • 3 : ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
 • 4 : สามารถปรับกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 387 :
 • ไซโคลนถูกป้อนด้วยแร่แห้งอัตรา 20 t/h ที่ 30 % Solids ส่วน U/F มี % Solids 50 % และส่วน O/F มี% Solids 15 % โดยน้ำหนักจงหา Tonnage of solids/hour ใน U/F
 • 1 : 12.5 t/h
 • 2 : 13.6 t/h
 • 3 : 14.8 t/h
 • 4 : 14.3 t/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.7 %Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 25 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.18 % Cu จงคำนวณหา Recovery และ Concentration ratio ตามลำดับ
 • 1 : 81.7 %, 45.6
 • 2 : 65.4 %, 453.8
 • 3 : 74.8 %, 47.7
 • 4 : 82.3 %, 48.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :
 • จงคำนวณหา Dilution ratio ของการป้อนแร่ที่มี % Solids 45 %, % Solids 28 % และ % Solids 19 % โดยน้ำหนัก ตามลำดับ
 • 1 : 1.22 , 2.57, 4.26
 • 2 : 1.38, 3.15, 4.86
 • 3 : 1.45, 3.68, 43.59
 • 4 : 1.15, 2.33, 5.15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • โรงแต่งแร่ดีบุก แต่งแร่ดีบุกโดยมีแร่ป้อน 1% Sn มีเกรด 28 % Sn ที่ Recovery 68 % โดยมีแร่ป้อน 1 ตัน ประสิทธิภาพในการแยกมีค่าเท่าไร
 • 1 : 44.40 %
 • 2 : 55.40 %
 • 3 : 66.40 %
 • 4 : 77.40 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • แหล่งแร่ทองแหล่งหนึ่งมีเกรด 22 g/t มีทั้งหมด 140 t ได้ผ่านกระบวนการแต่งแร่ได้หัวแร่ปริมาณ 6.8 t เกรด 280 g/t ที่เหลือเป็นหางแร่จงหา Recovery ของการแต่งแร่
 • 1 : 56.27 %
 • 2 : 61.82 %
 • 3 : 64.44 %
 • 4 : 78.36 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 392 :
 • แหล่งแร่ทองแหล่งหนึ่งมีเกรด 22 g/t มีทั้งหมด 140 t ได้ผ่านกระบวนการแต่งแร่ได้หัวแร่ปริมาณ 6.8 t เกรด 280 g/t ที่เหลือเป็นหางแร่ หางแร่มีเกรดเท่าไร
 • 1 : 2.23 g/t
 • 2 : 4.43 g/t
 • 3 : 6.63 g/t
 • 4 : 8.83 g/t
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • ไซโคลนถูกป้อนด้วยแร่แห้งอัตรา 30 t/h ที่ 40 % Solids ส่วน U/F มี %Solids 60 % และส่วน O/F มี % Solids 25% โดยน้ำหนัก จงคำนวณหา Tonnage of Solids /hour ใน U/F
 • 1 : 11.5 t/h
 • 2 : 22.5 t/h
 • 3 : 33.5 t/h
 • 4 : 44.5 t/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.8 % Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 27 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.15 % Cu จงคำนวณหา Recovery, Concentration ratio และ Enrichment ratio ตามลำดับ
 • 1 : 81.7 %, 41.3, 33.7
 • 2 : 85.1 %, 30.2, 44.7
 • 3 : 89.5 %, 21.3, 55.7
 • 4 : 60.2 %, 20.2, 23.7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • ไซโคลนถูกป้อนด้วยแร่แห้งอัตรา 20 t/h ที่ 30% Solids ส่วน U/F มี % Solids 60 % ส่วน O/F มี % Solids 20 % โดยน้ำหนัก จงคำนวณหา Tonnage of solids /hour ใน U/F
 • 1 : 10
 • 2 : 20
 • 3 : 30
 • 4 : 40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 396 :
 • โรงแต่งแร่สังกะสีในกะแรก 240 ตัน มีเกรด 3% Zn แต่งแร่ได้หัวแร่ เกรด 63 % Zn และเกรดของหางแร่ 0.06 % Zn กะที่สองแต่งแร่ได้ 60 ตัน แร่ป้อนมีเกรด 3.3 % Zn แต่งได้เกรดหัวแร่ 66 % Zn และมีเกรดของหางแร่ 0.2 % Zn ถ้าชั่งหัวแร่สังกะสีใน2 กะรวมกันได้ 23 เมื่อมวลอะตอมของสังกะสี = 65 ของซัลเฟอร์ = 32 จงหา theoretical recovery และ actual recovery ตามลำดับ
 • 1 : 95.69 %, 93.97 %
 • 2 : 91.32 %, 91.32%
 • 3 : 65.41 %, 90.32 %
 • 4 : 83.99 %, 80.74 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 397 :
 • ในโรงแต่งแร่โรงหนึ่งในกระบวนการบดแร่แคลไซต์แบบเปียก ทำการวัดอัตราการไหลของของผสมแร่กับน้ำโดยใช้กระบอก 1 ลิตร รองรับตัวอย่างในเวลา 4 วินาที และวัดความหนาแน่นของของผสมได้ 1600 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร จงหา % Solids by weight และอัตราการไหลของแคลไซต์ในของผสมตามลำดับ
 • 1 : 22.23 %, 0.21 t/h
 • 2 : 36.17 %, 3.26 t/h
 • 3 : 62.31 %, 0.11 t/h
 • 4 : 59.43 %, 0.85 t/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.7 % Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 30 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.12 % Cu จงคำนวณหา Recovery
 • 1 : 83.19 %
 • 2 : 75.32 %
 • 3 : 68.93 %
 • 4 : 70.02 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • ถ้าโรงแต่งแร่แต่งแร่ปริมาณ 380 ตัน เกรดของแร่ป้อน 2.5 % โลหะ เพื่อผลิตหัวแร่เกรด 40 % โลหะ และหางแร่ 0.2 % โลหะ จงหาปริมาณหัวแร่
 • 1 : 21 ตัน
 • 2 : 22 ตัน
 • 3 : 23 ตัน
 • 4 : 24 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :
 • ป้อนแร่สู่เครื่องลอยแร่ด้วยเกรด 0.9 % Cu ผลิตหัวแร่ได้เกรด 25 % Cu และเกรดของหางแร่ 0.10 %Cu จากโจทย์ค่าของ Ratio of concentration ค่าใดถูกต้อง
 • 1 : 81.6
 • 2 : 31.13
 • 3 : 38.23
 • 4 : 41.30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 401 :
 • แหล่งแร่ทองแห่งหนึ่งมีเกรด 30g/t มีทั้งหมด 100 t ได้ผ่านกระบวนการแต่งแร่ได้หัวแร่ 12.3 t เกรด 150 g/t ที่เหลือเป็นหางแร่ จงหา Recovery ของการแต่งแร่
 • 1 : 70 %
 • 2 : 61.5 %
 • 3 : 65.5 %
 • 4 : 76 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
สภาวิศวกร