สภาวิศวกร

สาขา : เหมืองแร่

วิชา : Geotechniques

เนื้อหาวิชา : 465 : Engineering properties of soil and rock
ข้อที่ 1 :

 • 1 : 2.05 กรัม/ซม.3
 • 2 : 1.50 กรัม/ซม.3
 • 3 : 1.40 กรัม/ซม.3
 • 4 : 1.23 กรัม/ซม.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 :
 • นำดินตัวอย่างเปียก 130 ลบ.ซม. หนัก 200 กรัม และมีองศาความอิ่มตัว (degree of saturation) 100% มาอบให้แห้ง ในน้ำหนักดินเท่ากับ 160 กรัม จงหาปริมาณน้ำในมวลดิน (% w)
 • 1 : 20%
 • 2 : 22%
 • 3 : 25%
 • 4 : 28%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • นำดินตัวอย่างเปียก 130 ลบ.ซม. หนัก 200 กรัม และมีองศาความอิ่มตัว (degree of saturation) 100% มาอบให้แห้ง ในน้ำหนักดินเท่ากับ 160 กรัม จงหาอัตราส่วนโพรง (void ratio)
 • 1 : 0.44
 • 2 : 0.64
 • 3 : 0.84
 • 4 : 1.00
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • นำดินตัวอย่างเปียก 130 ลบ.ซม. หนัก 200 กรัม และมีองศาความอิ่มตัว (degree of saturation) 100% มาอบให้แห้ง ในน้ำหนักดินเท่ากับ 160 กรัม จงหาความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน (Gs)
 • 1 : 0.77
 • 2 : 1.77
 • 3 : 2.77
 • 4 : 3.77
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • นำดินตัวอย่างเปียก 130 ลบ.ซม. หนัก 200 กรัม และมีองศาความอิ่มตัว (degree of saturation) 100% มาอบให้แห้ง ในน้ำหนักดินเท่ากับ 160 กรัม จงหาค่า porosity ของเม็ดดิน
 • 1 : 30.76
 • 2 : 20.76
 • 3 : 10.76
 • 4 : 1.76
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • อักษร SC ตามการจำแนกดินในระบบ Unified Classification คือ
 • 1 : ดินเหนียวปนทราย (clayey sand)
 • 2 : ดินตะกอนปนทราย (silty sand)
 • 3 : กรวดปนทราย (gravelly sand)
 • 4 : ดินเหนียว (clay
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 7 :
 • อักษร SM ตามการจำแนกดินในระบบ Unified Classification คือ
 • 1 : ดินเหนียวปนทราย (clayey sand)
 • 2 : ดินตะกอนปนทราย (silty sand)
 • 3 : กรวดปนทราย (gravelly sand)
 • 4 : ดินเหนียว (clay)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :
 • การจำแนกหินโดยอาศัยการจัดลำดับของมวลหิน (Rock Mass Rating) อาศัยพารามิเตอร์หลัก ยกเว้นข้อใด
 • 1 : กำลังวัสดุของหิน (Strength of Intact Rock)
 • 2 : ค่าของ RQD
 • 3 : ระยะห่างของรอยแยกของหิน ( Joint Spacing)
 • 4 : มุมเอียงเทของชั้นหิน (Dip of Bedding Plane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • การจำแนกหินโดยอาศัยระบบ Q-system โดยการคำนวณหาค่า Q-value จาก Q = (RQD /Jn). (Jr/Ja) . (Jw/SRF) โดยที่ RQD คือ
 • 1 : Rock Quality Designation
 • 2 : Joint Set Number
 • 3 : Joint Alteration Number
 • 4 : Stress Reduction Factor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :
 • การจำแนกหินโดยอาศัยระบบ Q-system โดยการคำนวณหาค่า Q-value จาก Q = (RQD /Jn). (Jr/Ja) . (Jw/SRF) โดยที่ Jn คือ
 • 1 : Rock Quality Designation
 • 2 : Joint Set Number
 • 3 : Joint Alteration Number
 • 4 : Stress Reduction Factor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • การจำแนกหินโดยอาศัยระบบ Q-system โดยการคำนวณหาค่า Q-value จาก Q = (RQD /Jn). (Jr/Ja) . (Jw/SRF) โดยที่ Ja คือ
 • 1 : Rock Quality Designation
 • 2 : Joint Set Number
 • 3 : Joint Alteration Number
 • 4 : Stress Reduction Factor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • การจำแนกหินโดยอาศัยระบบ Q-system โดยการคำนวณหาค่า Q-value จาก Q = (RQD /Jn). (Jr/Ja) . (Jw/SRF) โดยที่ SRF คือ
 • 1 : Rock Quality Designation
 • 2 : Joint Set Number
 • 3 : Joint Alteration Number
 • 4 : Stress Reduction Factor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • ดินเหนียวชนิดใดต่อไปนี้มีค่า Uniaxial Compressive Strength มากที่สุด
 • 1 : very stiff clay
 • 2 : Soft clay
 • 3 : stiff clay
 • 4 : Hard clay
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • การจำแนกขนาดของเม็ดตะกอนโดย Wentworth scale ตะกอนชนิดใดมีขนาดเล็กสุด
 • 1 : clay size particle
 • 2 : sand size particle
 • 3 : gravel size particle
 • 4 : medium sand size particle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • อะไรต่อไปนี้เป็นร่องรอยความไม่ต่อเนื่องในมวลหิน (discontinuity in rock mass)
 • 1 : joint
 • 2 : Strength of intact rock
 • 3 : porosity
 • 4 : permeability
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 16 :
 • พารามิเตอร์อะไรต่อไปนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยในการอธิบายร่องรอยไม่ต่อเนื่องในมวลหิน (discontinuity in rock mass)
 • 1 : roughness
 • 2 : orientation
 • 3 : thickness
 • 4 : spacing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • พารามิเตอร์อะไรต่อไปนี้ของร่องรอยความไม่ต่อเนื่องในมวลหิน (discontinuity in rock mass) ที่มีผลต่อค่า shear strength มากที่สุด
 • 1 : roughness
 • 2 : orientation
 • 3 : thickness
 • 4 : spacing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • นำตัวอย่างหินทรายอิ่มตัวด้วยน้ำ (fully saturated sandstone) มา 300 ลบ. ชม. หนัก 1000 กรัม มาอบให้แห้งได้น้ำหนักเท่ากับ 900 กรัม จงหาหน่วยน้ำหนัก (density) ของหินตัวอย่าง
 • 1 : 1.68 กรัม/ลบ. ชม.
 • 2 : 2.68 กรัม/ลบ. ชม.
 • 3 : 3.00 กรัม/ลบ. ชม.
 • 4 : 4.00 กรัม/ลบ. ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • นำตัวอย่างหินทรายอิ่มตัวด้วยน้ำ (fully saturated sandstone) มา 300 ลบ. ชม. หนัก 1000 กรัม มาอบให้แห้งได้น้ำหนักเท่ากับ 900 กรัม จงหาปริมาณน้ำในมวลหิน (water content) ของหินตัวอย่าง
 • 1 : 11.11%
 • 2 : 12.5%
 • 3 : 13.25%
 • 4 : 14.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • นำตัวอย่างหินทรายอิ่มตัวด้วยน้ำ (fully saturated sandstone) มา 300 ลบ. ชม. หนัก 1000 กรัม มาอบให้แห้งได้น้ำหนักเท่ากับ 900 กรัม จงหาอัตราส่วนโพรง (void ratio) ของหินตัวอย่าง
 • 1 : 0.50
 • 2 : 0.70
 • 3 : 0.60
 • 4 : 0.80
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :
 • นำตัวอย่างหินทรายอิ่มตัวด้วยน้ำ (fully saturated sandstone) มา 300 ลบ. ชม. หนัก 1000 กรัม มาอบให้แห้งได้น้ำหนักเท่ากับ 900 กรัม จงหาอัตราส่วนโพรง (void ratio) ของหินตัวอย่าง
 • 1 : 0.50
 • 2 : 0.70
 • 3 : 0.60
 • 4 : 0.80
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • นำตัวอย่างหินทรายอิ่มตัวด้วยน้ำ (fully saturated sandstone) มา 300 ลบ. ชม. หนัก 1000 กรัม มาอบให้แห้งได้น้ำหนักเท่ากับ 900 กรัม จงหาอัตราส่วนโพรง (void ratio) ของหินตัวอย่าง
 • 1 : 0.50
 • 2 : 0.70
 • 3 : 0.60
 • 4 : 0.80
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :
 • นำตัวอย่างหินทรายอิ่มตัวด้วยน้ำ (fully saturated sandstone) มา 300 ลบ. ชม. หนัก 1000 กรัม มาอบให้แห้งได้น้ำหนักเท่ากับ 900 กรัม จงหาค่า porosity ของหินตัวอย่าง
 • 1 : 22.2%
 • 2 : 33.3%
 • 3 : 44.4%
 • 4 : 55.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :
 • จากการทดสอบการกระจายตัวของเม็ดดิน (grain size distribution) พบว่าเม็ดดินส่วนใหญ่มีขนาดเกือบเท่ากัน ลักษณะดินดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม
 • 1 : well graded soil
 • 2 : poor graded soil
 • 3 : gap graded soil
 • 4 : เป็นทั้ง well graded และ gap graded soil
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 25 :
 • จากการทดสอบการกระจายตัวของเม็ดดิน (grain size distribution) พบว่าสัมประสิทธิความสม่ำเสมอ (Cu = D60/D10)มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งบ่งบอกว่า
 • 1 : เม็ดดินมีขนาดไม่เท่ากัน
 • 2 : เม็ดดินขนาดใหญ่มีมากกว่า
 • 3 : เม็ดดินขนาดเล็กมีมากกว่า
 • 4 : เม็ดดินมีขนาดเท่าๆกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • จากการทดสอบการกระจายตัวของเม็ดดิน (grain size distribution) พบว่าสัมประสิทธิความสม่ำเสมอ (Cu = D60/D10)มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งบ่งบอกว่า
 • 1 : เม็ดดินมีขนาดไม่เท่ากัน
 • 2 : เม็ดดินขนาดใหญ่มีมากกว่า
 • 3 : เม็ดดินขนาดเล็กมีมากกว่า
 • 4 : เม็ดดินมีขนาดเท่าๆกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • ในบรรดากลุ่มหินต่อไปนี้ กลุ่มหินชนิดใดน่าจะมีร่องรอยของความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) มากที่สุด
 • 1 : igneous rocks
 • 2 : sedimentary rocks
 • 3 : metamorphic rocks
 • 4 : magma and lava
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดร่องรอยของความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) ในชั้นหินมากที่สุด
 • 1 : tectonic stress
 • 2 : overburden stress
 • 3 : shear stress
 • 4 : shear stress
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :
 • การทดสอบคุณสมบัติของหินตัวอย่างโดยอาศัยความเร็วในการส่งผ่านคลื่น longudinal wave and shear wave การทดสอบชนิดนื้เรียกว่า
 • 1 : direct shear test
 • 2 : sound velocity test
 • 3 : triaxial test
 • 4 : uniaxial compression strength test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • สถานะของมวลดินในข้อใดที่มีปริมารน้ำในมวลดินน้อยที่สุด
 • 1 : solid state
 • 2 : semi-solid state
 • 3 : plastic state
 • 4 : liquid state
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 • สถานะของมวลดินในข้อใดที่มีปริมารน้ำในมวลดินมากที่สุด
 • 1 : solid state
 • 2 : semi-solid state
 • 3 : plastic state
 • 4 : liquid state
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :
 • ตัวอย่างหินใดต่อไปนี้มีความพรุน (porosity) น้อยที่สุด
 • 1 : sandstone
 • 2 : shale
 • 3 : granite
 • 4 : siltstone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • ตัวอย่างหินใดต่อไปนี้มีความพรุน (porosity) มากที่สุด
 • 1 : well sorted sandstone
 • 2 : poorly sorted sandstone
 • 3 : massive limestine
 • 4 : quartzite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :
 • ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนโพรง (e) กับปริมาณความชื้น (w) คืออะไร เมื่อ S คือระดับขั้นการอิ่มตัว และ G คือ ความถ่วงจำเพาะของหิน
 • 1 : ew = SG
 • 2 : eS = wG
 • 3 : eG = wS
 • 4 : e = wS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • ระดับขั้นของการอิ่มตัวด้วยน้ำของหิน (degree of saturation) มีนิยามว่าเป็นอัตราส่วนระหว่าง
 • 1 : น้ำหนักของน้ำต่อน้ำหนักหินแห้ง
 • 2 : ปริมาตรของน้ำต่อปริมาตรหินทั้งก้อน
 • 3 : ปริมาตรของน้ำต่อปริมาตรโพรง
 • 4 : น้ำหนักของน้ำต่อน้ำหนักหิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :
 • ตัวอย่างหินพัมมิซมีอัตราส่วนโพรง 0.5 มีค่าความพรุนเท่าไร
 • 1 : 50%
 • 2 : 100%
 • 3 : 33%
 • 4 : 66%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :
 • ประโยคต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง เมื่อ e = อัตราส่วนโพรง
 • 1 : ก. 0 < e < 1
 • 2 : e > 1
 • 3 : e < 0
 • 4 : e สามารถมีค่าได้มากกว่า 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • วิธีการใดต่อไปนี้ที่ใช้สำหรับหาค่ากำลังเฉือน ณ ที่เดิม (in situ) ของหิน
 • 1 : วิธีแทนที่ทราย
 • 2 : วิธีแบบแวนน์
 • 3 : วิธีเฉือนโดยตรง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :
 • วิธีการร่อนตะแกรงใช้ไม่ได้กับตัวอย่างที่มีขนาดเม็ดเล็กกว่าประมาณ
 • 1 : 0.75 มม.
 • 2 : 0.075 มม.
 • 3 : 0.150 มม.
 • 4 : 0.20 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 40 :
 • วิธีการอบตัวอย่างหินให้แห้งเพื่อหาค่าความชื้น อุณหภูมิไม่ควรเกิน
 • 1 : 50 องศา ซ.
 • 2 : 110 องศา ซ.
 • 3 : 120 องศา ซ.
 • 4 : 100 องศา ซ.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ดินลูกรังในบ่อยืมมีความหนาแน่นแห้ง 1.76 ตัน/ลบ.ม. หากก่อสร้างฝายน้ำล้นที่มีปริมาตร 100 ลบ.ม. มีความหนาแน่นแห้ง 1.68 ตัน/ลบ.ม. ต้องใช้ดินลูกรังกี่ ลบ.ม.
 • 1 : 95 ลบ.ม.
 • 2 : 100 ลบ.ม.
 • 3 : 105 ลบ.ม.
 • 4 : 110 ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • ปริมาณน้ำน้อยที่สุด ซึ่งทำให้ดินเพิ่งเริ่มคลึงเป็นก้อนกลิ้งได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. เรียกว่า
 • 1 : พิกัดพลาสติก
 • 2 : พิกัดเหลว
 • 3 : พิกัดหดตัว
 • 4 : พิกัดความเหนียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • ค่าความแตกต่างระหว่างพิกัดเหลวกับพิกัดพลาสติกคือ
 • 1 : ดัชนีการไหล
 • 2 : ดัชนีพลาสติก
 • 3 : ดัชนีความแข็งเหนียว
 • 4 : ดัชนีเหลว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 44 :
 • ถ้าพิกัดพลาสติกของดินชนิดหนึ่งมากกว่าพิกัดของเหลว ได้ค่าดัชนีพลาสติกว่า
 • 1 : เป็นลบ
 • 2 : 1
 • 3 : ศูนย์
 • 4 : มากกว่า 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :
 • หากดัชนีพลาสติกของดินมีค่าเป็นศูนย์ ควรเป็นดินชนิดอะไร
 • 1 : ทราย
 • 2 : ดินเหนียว
 • 3 : ทรายแป้ง
 • 4 : ทรายแป้งปนทราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • อัตราส่วนระหว่างกำลังเฉือนของดินคงสภาพต่อกำลังเฉือนของดินคลุกใหม่ เรียกว่า
 • 1 : Liquidity index
 • 2 : Activity
 • 3 : Relative consistency
 • 4 : Sensitivity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 47 :
 • อัตราส่วนระหว่างดัชนีพลาสติกกับจำนวนร้อยละของดินเหนียว เรียกว่า
 • 1 : Liquidity index
 • 2 : Activity
 • 3 : Relative consistency
 • 4 : Sensitivity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • หากทรายอยู่ในสถาวะแน่นที่สุด ความหนาแน่นสัมพัทธ์ควรเป็น
 • 1 : ศูนย์
 • 2 : 1
 • 3 : น้อยกว่า 1
 • 4 : มากกว่า 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 49 :
 • ดัชนีการบวมอย่างอิสระ มีค่าประมาณ 20 กับ 35 ระดับขั้นของการขยายตัวของดินจัดว่า
 • 1 : ต่ำ
 • 2 : ปานกลาง
 • 3 : สูง
 • 4 : สูงมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 50 :
 • ตามระบบการจำแนกดินเอกภาพ (unified soil classification) ถ้าค้างบนตะแกรง 75 ไมครอน มากกว่า ร้อยละ 50 แล้ว ดินนี้จำแนกว่าเป็น
 • 1 : เม็ดละเอียด
 • 2 : เม็ดหยาบ
 • 3 : กรวด
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 51 :
 • ขนาดประสิทธิผล (effective size) ของมวลรวม (aggregate) ค่าตัวหารคือ
 • 1 : D10
 • 2 : D30
 • 3 : D60
 • 4 : D20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 :
 • ในระบบการจำแนกดินเอกภาพ (unified soil classification) ทรายแป้งอนินทรีย์ มีสภาพพลาสติกสูง ให้ใช้สัญลักษณ์ว่า
 • 1 : CH
 • 2 : MH
 • 3 : ML
 • 4 : OH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • มุมเสียดทานภายในของหินชนิดใดมีค่าน้อยที่สุด
 • 1 : หินแกรนิต
 • 2 : หินไนส์
 • 3 : หินอ่อน
 • 4 : หินชีสต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • ดินเหนียวชนิดใดต่อไปนี้มีค่า Uniaxial Compressive Strength น้อยที่สุด
 • 1 : very stiff clay
 • 2 : Soft clay
 • 3 : stiff clay
 • 4 : Hard clay
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 55 :
 • ก้อนตัวอย่างแท่งหินทรายทรงกระบอก (core) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มิลลิเมตร ปรากฏเนื้อหินมีชั้นบาง (lamination) เป็นแนวยาวขนานตามแนวแกนเจาะ ทดสอบแรงกดจุดแบบเส้นผ่านศูนย์กลาง (diametrical) อ่านค่าแรงกดที่ก้อนตัวอย่างพิบัติได้ค่า 17.01 กิโลนิวตัน ให้หาค่าดัชนีกำลังแรงกดจุด (point load strength index)
 • 1 : 5.83 MPa
 • 2 : 6.04 MPa
 • 3 : 4.45 MPa
 • 4 : 4.44 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 • เจาะหินชีสต์ในแนวตั้งฉากกับริ้วขนานได้ก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มิลลิเมตร และสูง 60 มิลลิเมตร มาทดสอบแรงกดจุด (point load test) แบบแนวแกน ได้ค่าแรงกดจนก้อนตัวอย่างแตกมีค่า 17 กิโลนิวตัน หาค่าดัชนีกำลังแรงกดจุด (point load strength index)
 • 1 : 5.83 MPa
 • 2 : 6.04 MPa
 • 3 : 4.64 MPa
 • 4 : 4.44 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • ก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก (core) หินไนส์มีแนวขนานกับริ้วขนาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มิลลิเมตร และสูง 60 มิลลิเมตร ทดสอบแรงกดจุด (point load test) แบบตามแนวแกน (axial test) อ่านค่าแรงกดจนก้อนตัวอย่างแตกได้ 12 กิโลนิวตัน หาค่าดัชนีกำลังแรงกดจุด (point load strength index)
 • 1 : 5.83 MPa
 • 2 : 4.11 MPa
 • 3 : 4.64 MPa
 • 4 : 4.44 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 58 :
 • หินชนิดหนึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 2.850 kg/cu.m อยากทราบว่ามีความหนาแน่นกี่ kN/ cu.m
 • 1 : 28.50 kN/ cu.m
 • 2 : 285.00 kN/ cu.m
 • 3 : 2.85 kN/ cu.m
 • 4 : 0.285 kN/ cu.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • จงหาค่า water content ของหินที่มีน้ำหนักก่อนอบเท่ากับ 150 กรัม และหลังอบมีน้ำหนักเท่ากับ 137.3 กรัม
 • 1 : 9.24%
 • 2 : 8.47%
 • 3 : 0.91%
 • 4 : 12.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • จงหาค่าความพรุนของหินชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังนี้ : หลังจากแช่น้ำจนอิ่มตัวแล้ว หินมีน้ำหนัก 51 กรัม และหลังจากอบแห้งมีน้ำหนักเท่ากับ 45 กรัม หินมีปริมาตร 27 ลบ.ซม.
 • 1 : 11%
 • 2 : 15%
 • 3 : 22%
 • 4 : 26%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • จงหาค่าความแข็งแรงกดแบบจุด (point load strength) ของหินชนิดหนึ่งโดยการทดสอบแบบ diametrical test และมีคุณสมบัติดังนี้ ตัวอย่างหินปูนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.4 เซนติเมตร มีความยาว 11.2 เซนติเมตร และแรงกดที่ทำให้ตัวอย่างแตกเท่ากับ 25 kN.
 • 1 : 0.000857 MPa
 • 2 : 8.57 MPa
 • 3 : 8.57Pa
 • 4 : 8.57kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 • ในการทดสอบหาค่าความแข็งแรงกดแบบจุด (point load strength) ท่านสามารถทดสอบแบบใดได้บ้าง
 • 1 : diametrical test, lump test และ block test
 • 2 : diametrical test, disc test และ block te
 • 3 : diametrical test, lump test และ plate test
 • 4 : axial test, plate test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :
 • จงหาค่า Is(50) จากการทดสอบความแข็งแรงกดแบบจุด (Point load strength) แบบ diametrical test กับหินชนิดหนึ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 40 มม. ได้ค่า Is เท่ากับ 0.870 MPa
 • 1 : 1.087 MPa
 • 2 : 0.696 MPa
 • 3 : 1.390 MPa
 • 4 : 0.786 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 :
 • ต้องการทราบค่าความคงทนต่อการผุกร่อน (slake durability index) ของหินทรายชนิดหนึ่งจึงนำมาทดสอบพบว่าน้ำหนักของหินก่อนการทดสอบมีค่าเท่ากับ 498.00 กรัม เมื่อนำไปอบแห้งพบว่าน้ำหนักเหลือ 483.00 กรัม เมื่อนำไปทดสอบโดยทำการหมุนในเครื่องทดสอบครั้งที่ 2 แล้วนำไปชั่งพบว่า มีน้ำหนักเท่ากับ 467.00 กรัม นำไปอบแล้วน้ำหนักเหลือ 460.00 กรัม
 • 1 : 98.50%
 • 2 : 92.37%
 • 3 : 95.24%
 • 4 : 91.50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 65 :
 • ตัวอย่างหิน 3 ตัวอย่างมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 เซนติเมตร ความสูง 10 เซนติเมตรเท่ากัน ทำการทดสอบโดยการกดแบบแนวแกนเดียว (uniaxial compression test) พบว่าใช้แรงกด 130 kN, 140 kN และ 200 kN จงหาค่าความแข็งแรงกดในแนวแกนเดียว (Uniaxial compressive strength) ของหินชนิดนี้
 • 1 : 101.86MPa
 • 2 : 3.13 kN/sq.cm
 • 3 : 4.0 kN/sq.cm
 • 4 : 79.79 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • ในการทดสอบความแข็งแรงกดแบบแนวแกนเดียว (uniaxial compression test) ของหินที่มี ส.ผ.ก 50 มม. ยาว 100 มม. นั้นพบว่า ขณะทดสอบมีการขยายตัวด้านข้างของตัวอย่างหินจากเดิม 50 มม. เป็น 55 มม. และเกิดการหดตัวของตัวอย่างหินในแนวแกนที่ทดสอบจาก 100 มม. ป็น 93 มม. อยากทราบค่า ปัวซองส์เรโชของหิน
 • 1 : 0.714
 • 2 : 0.591
 • 3 : 1.40
 • 4 : 1.69
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 67 :
 • ในการทดสอบตัวอย่างหินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. และยาว 100 มม. แบบ uniaxial compression test นั้น พบว่า ณ จุดที่ให้แรง 130 kN ตัวอย่างหินหดตัวตามแนวแกนจากเดิม 100 มม. เป็น 94.6 มม. และขยายตัวในด้านข้างจาก 50 มม. เป็น 56.7 มม. จงหาค่ายังส์โมดูลัส ของหิน
 • 1 : 1.37 kN/sq.mm
 • 2 : 12.26 MPa
 • 3 : 10.40 kN/sq.mm
 • 4 : 9.88 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 68 :
 • ในการทดสอบหาค่า swelling strain index กับตัวอย่างหินที่มีขนาด 50 x 50 x 50 มม. เมื่อแช่น้ำ และอ่านค่าพบว่า ในแนวแกน x และ z ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า แต่ในแนว y อ่านค่าได้ 50.5, 50.7, 51.0, 51.3, 51.5, 51.5, 51.5 มม. ตามลำดับ และได้หยุดการทดสอบ จงหาค่า swelling strain index ของหินในแนว y
 • 1 : 1.03%
 • 2 : 3.00%
 • 3 : 2.00%
 • 4 : 0.03%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 :
 • การที่หินสามารถอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงไม่คืนรูป โดยไม่สูญเสียความต้านทานต่อแรงที่มากระทำเรียกว่าหินมีคุณสมบัติแบบ
 • 1 : เปราะ
 • 2 : ดัคไทล์
 • 3 : โก่ง
 • 4 : พิบัติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 70 :
 • ณ ที่อุณหภูมิสูงใต้ผิวโลก มวลหินจะแสดงคุณสมบัติอย่างไร เมื่อเทียบกับตัวอย่างหิน
 • 1 : แบบเปราะ
 • 2 : แบบดึง
 • 3 : แบบดัคไทล์
 • 4 : แบบเปลี่ยนรูป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • เมื่อหินได้รับแรงแบบ dynamic loading หินจะแสดงคุณสมบัติอย่างไรเทียบกับ static loading
 • 1 : แข็งแรงเท่ากัน
 • 2 : แข็งแรงน้อยกว่า
 • 3 : แข็งแรงมากกว่า
 • 4 : แตกง่ายกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 72 :
 • ดินตัวอย่างก้อนหนึ่งหนัก 30.55 กิโลกรัม มีปริมาตร 0.0175 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปอบจนแห้ง น้ำหนักจะเหลือ 25.00 กิโลกรัม ถ้าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเป็น 2.60 จงหา หน่วยน้ำหนักของมวลดิน (Unit weight of soil mass)
 • 1 : 1429 กก./ลบ.เมตร
 • 2 : 1746 กก./ลบ.เมตร
 • 3 : 534.6 กก./ลบ.เมตร
 • 4 : 437.5 กก./ลบ.เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 73 :
 • ดินตัวอย่างก้อนหนึ่งหนัก 30.55 กิโลกรัม มีปริมาตร 0.0175 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปอบจนแห้ง น้ำหนักจะเหลือ 25.00 กิโลกรัม ถ้าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเป็น 2.60 จงหา ปริมาณน้ำในมวลดิน (water content)
 • 1 : 18.16%
 • 2 : 4.5%
 • 3 : 5.50%
 • 4 : 22.2%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • ดินตัวอย่างก้อนหนึ่งหนัก 30.55 กิโลกรัม มีปริมาตร 0.0175 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปอบจนแห้ง น้ำหนักจะเหลือ 25.00 กิโลกรัม ถ้าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเป็น 2.60 จงหา อัตราส่วนช่องว่าง (void ratio)
 • 1 : 0.002
 • 2 : 0.548
 • 3 : 0.823
 • 4 : 0.451
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • ดินตัวอย่างก้อนหนึ่งหนัก 30.55 กิโลกรัม มีปริมาตร 0.0175 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปอบจนแห้ง น้ำหนักจะเหลือ 25.00 กิโลกรัม ถ้าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเป็น 2.60 จงหา ความพรุน (porosity)
 • 1 : 0.002
 • 2 : 0.548
 • 3 : 0.823
 • 4 : 0.451
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 76 :
 • ดินตัวอย่างก้อนหนึ่งหนัก 30.55 กิโลกรัม มีปริมาตร 0.0175 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปอบจนแห้ง น้ำหนักจะเหลือ 25.00 กิโลกรัม ถ้าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเป็น 2.60 จงหา ดีกรีของความอิ่มตัว (degree of saturation)
 • 1 : 69.62%
 • 2 : 57.29%
 • 3 : 31.43%
 • 4 : 22.22%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • ดินตัวอย่างก้อนหนึ่งหนัก 30.55 กิโลกรัม มีปริมาตร 0.0175 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปอบจนแห้ง น้ำหนักจะเหลือ 25.00 กิโลกรัม ถ้าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเป็น 2.60 จงหา ความหนาแน่นแห้งของดิน (dry density)
 • 1 : 1429 กก/ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 1746 กก/ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 534600 กก-ลบ.เมตร
 • 4 : 437.5 กก-ลบ.เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • จงหาอัตราส่วนช่องว่างระหว่างเม็ดทรายเมื่อทรายตัวอย่างมีความพรุนเท่ากับ 35%
 • 1 : 0.035
 • 2 : 0.538
 • 3 : 0.350
 • 4 : 0.700
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 79 :
 • จากการทดสอบตัวอย่างดินพบว่ามี Plastic Limit เท่ากับ 26% Plasticity index เท่ากับ 31% จงหาค่า Liquid Limit
 • 1 : 5%
 • 2 : 11.9%
 • 3 : 57%
 • 4 : 80%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • มวลดินประกอบด้วยดิน 2 ชั้น ชั้นแรกมีความหนา 2 เมตร มีค่าความซึมได้เท่ากับ 7x10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที ชั้นที่สองหนา 50 เซนติเมตร มีค่าความซึมได้เท่ากับ 30x10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที จงหา ค่าเฉลี่ยของความซึมได้ในมวลดินในแนวนอน
 • 1 : 18.5x10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที
 • 2 : 11.6x10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที
 • 3 : 14.50 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที
 • 4 : 7x10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 81 :
 • มวลดินประกอบด้วยดิน 2 ชั้น ชั้นแรกมีความหนา 2 เมตร มีค่าความซึมได้เท่ากับ 7x10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที ชั้นที่สองหนา 50 เซนติเมตร มีค่าความซึมได้เท่ากับ 30x10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที จงหา ค่าเฉลี่ยของความซึมได้ในมวลดินในแนวตั้ง
 • 1 : 8.26 x 10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที
 • 2 : 11.6 x 10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที
 • 3 : 6.76 x 10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที
 • 4 : 18.5 x 10 ยกกำลังลบ 4 ซม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • ในการทดสอบ Los Angeles Abrasion Test พบว่าหลังอบแล้วก่อนการทดสอบหินมีน้ำหนัก 5100 กรัม เมื่อทำการทดสอบในเครื่องโดยหมุนไป 100 รอบพบว่ามีน้ำหนักเหลือ 4500 กรัม เมื่อหมุนไปอีก 500 รอบพบว่า น้ำหนักเหลือ 4340 กรัม จงหาค่า percentage of wear ของตัวอย่างหิน
 • 1 : 3.13%
 • 2 : 31.3%
 • 3 : 14.90%
 • 4 : 11.76%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • ในการทดสอบ Los Angeles Abrasion Test พบว่าหลังอบแล้วก่อนการทดสอบหินมีน้ำหนัก 5100 กรัม เมื่อทำการทดสอบในเครื่องโดยหมุนไป 100 รอบพบว่ามีน้ำหนักเหลือ 4500 กรัม เมื่อหมุนไปอีก 500 รอบพบว่า น้ำหนักเหลือ 4340 กรัม จงหาค่า uniformity factor ของตัวอย่างหิน
 • 1 : 0.50
 • 2 : 0.78
 • 3 : 0.96
 • 4 : 0.88
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :
 • จงหาค่า point load strength index ของตัวอย่างหินเมื่อทดสอบแบบ block test กับหินตัวอย่างที่มีความยาว 120 มม. กว้าง 60 มม. ทดสอบโดยหินมีระยะห่างระหว่างหัวกดเท่ากับ 51 มม. แรงที่กดให้แตกเท่ากับ 30 kN
 • 1 : 5.56 MPa
 • 2 : .00556 MPa
 • 3 : 3.85 MPa
 • 4 : .00384 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 85 :
 • ในการทดสอบหาค่า point load strength โดยการทดสอบแบบ diametrical test นั้น หินชนิด A มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. หินชนิด B มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม. อยากทราบค่าเมื่อปรับเป็น Is(50)
 • 1 : หินชนิด A ได้ค่าสูงขึ้น
 • 2 : หินชนิด A ได้ค่าต่ำลง
 • 3 : หินชนิด B ได้ค่าต่ำกว่าชนิด A
 • 4 : เปรียบเทียบกันไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 86 :
 • จงหาค่าความหนาแน่นแห้งของตัวอย่างหินที่มีคุณสมบัติดังนี้ : ตัวอย่างเป็นรูป core มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 54 มม. สูง 20 มม. ชั่งก่อนอบได้น้ำหนัก 75 กรัม หลังจากอบแล้วนำมาชั่งได้น้ำหนัก 68 กรัม
 • 1 : 1.63 กรัม/ลบ.ซม.
 • 2 : 1.48 กรัม/ลบ.ซม.
 • 3 : 0.32 กรัม/ลบ.ซม.
 • 4 : 0.29 กรัม/ลบ.ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 87 :
 • ขนาดประสิทธิผล (effective size) ของมวลรวม (aggregate) มีค่าตัวหารเป็น
 • 1 : D10
 • 2 : D30
 • 3 : D60
 • 4 : D20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • มวลดินมีอัตราส่วนโพรง 0.67 จะต้องให้น้ำเท่าไร จึงทำให้ดิน 1 ลบ.ม. อิ่มตัวเต็มที่
 • 1 : 67 ลิตร
 • 2 : 670 ลิตร
 • 3 : 76 ลิตร
 • 4 : 401 ลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 89 :
 • ตัวอย่างดิน ถ.พ. 2.7 มีระดับขั้นอิ่มตัว 40% ที่ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ 20% อัตราส่วนโพรงของตัวอย่างดินคือ
 • 1 : 1.35
 • 2 : 1.53
 • 3 : 3.15
 • 4 : 5.13
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • ตัวอย่างมวลรวมหินเพอร์ไลต์หนัก 1972 กรัม บรรจุในภาชนะ 1000 ลบ.ซม. นำไปอบจนแห้งหนัก 1743 กรัม ปริมาณน้ำตามธรรมชาติในหินเป็นเท่าไร
 • 1 : 13.1
 • 2 : 1.31
 • 3 : 31.1
 • 4 : 11.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 91 :
 • ความถ่วงจำเพาะของเม็ดทราย สามารถหาได้โดยวิธี ก) hydrometer analysis ข) sieve analysis และ ค) pycnometer method
 • 1 : ถูกทั้ง ก และ ข
 • 2 : ถูกทั้ง ก และ ค
 • 3 : ถูกทั้ง ข และ ค
 • 4 : ถูกทั้ง ก ข และ ค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :
 • ปริมาณความชื้นของตัวอย่างแร่ที่เป็นเม็ด สามารถหาได้โดยวิธี ก) อบแห้ง และ ข) Pycnometer method
 • 1 : ทั้งวิธี ก) และ ข)
 • 2 : ไม่ใช่วิธี ก) และ ข)
 • 3 : วิธี ก)
 • 4 : วิธี ข)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • ระดับขั้นอิ่มตัวด้วยน้ำของทรายที่อิ่มตัวด้วยน้ำคือ
 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.50
 • 3 : 1.0
 • 4 : 0.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • ดินขาวในบ่อเหมืองมีความหนาแน่นแห้ง 1.76 ตัน/ลบ.ม. หากมีใบสั่งซื้อดินขาวที่แต่งจำนวนปริมาตร 100 ลบ.ม. มีความหนาแน่นแห้ง 1.68 ตัน/ลบ.ม. ต้องขุดดินขาวขึ้นมากี่ ลบ.ม.
 • 1 : 95 ลบ.ม.
 • 2 : 100 ลบ.ม.
 • 3 : 105 ลบ.ม..
 • 4 : 110 ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 95 :
 • ความพรุนของทรายที่บดอัดมีค่าประมาณร้อยละเท่าไร
 • 1 : 5-10%
 • 2 : 10-20%
 • 3 : 20-30%
 • 4 : 30-40%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :
 • นิยาม ก) พิกัดเหลวของดินคือ ปริมาณน้ำน้อยที่สุดซึ่งดินยังคงอยู่ในสภาวะของเหลว แต่มีค่ากำลังเฉือนต้านทานการไหลน้อย และ ข) พิกัดหดตัวคือ ปริมาณน้ำมากที่สุด ซึ่งปริมาณน้ำที่ลดลงไม่เป็นสาเหตุให้ปริมาตรของมวลดินลดลง จากประโยคดังกล่าวให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดต่อไปนี้
 • 1 : ถูกข้อ ก) และผิดข้อ ข)
 • 2 : ผิดข้อ ก) และถูกข้อ ข)
 • 3 : ถูกทั้งข้อ ก) และ ข)
 • 4 : ผิดทั้งข้อ ก) และ ข)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • ถ้าพิกัดพลาสติกของดินชนิดหนึ่งมากกว่าพิกัดเหลวดินเดียวกันนั้น ค่าดัชนีพลาสติกรายงานว่าค่า
 • 1 : เป็นลบ
 • 2 : เป็น 1
 • 3 : ศูนย์
 • 4 : มากกว่า 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 98 :
 • ระดับขั้นของการอิ่มตัวด้วยน้ำของหิน (degree of saturation) สามารถนิยามได้ว่าเป็นอัตราส่วนระหว่าง
 • 1 : น้ำหนักของน้ำต่อน้ำหนักหินแห้ง
 • 2 : ปริมาตรของน้ำต่อปริมาตรหินทั้งก้อน
 • 3 : ปริมาตรของน้ำต่อปริมาตรโพรง
 • 4 : น้ำหนักของน้ำต่อน้ำหนักหิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • ตัวอย่างหินพัมมิซมีอัตราส่วนโพรง 0.5 มีค่าความพรุนเท่าไร
 • 1 : 50%
 • 2 : 100%
 • 3 : 33%
 • 4 : 66%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :
 • ดินดำอบแห้งหนัก 210 กรัม ใส่ในโถ pycnometer แล้วเติมน้ำจนเต็มหนัก 1651 กรัม ชั่งน้ำหนักโถเปล่า 450 กรัม และน้ำหนักของโถเติมน้ำเต็มหนัก 1521 กรัม คำนวณความถ่วงจำเพาะของดินดำ
 • 1 : 0.57
 • 2 : 0.63
 • 3 : 0.36
 • 4 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • ตัวอย่างดีบุกอัดใส่ในเบ้าทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 15 ซม. น้ำหนักตัวอย่างดีบุกชื้นหนัก 2360 กรัม หลังจากนั้นอบแห้ง น้ำหนักดีบุกเป็น 2000 กรัม ให้หาความหนาแน่นแห้งของดีบุก
 • 1 : 1.86
 • 2 : 1.68
 • 3 : 6.81
 • 4 : 6.18
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • ตัวอย่างทรายแก้วอัดใส่ในเบ้าทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 15 ซม. น้ำหนักตัวอย่างทรายแก้วชื้นหนัก 2360 กรัม หลังจากนั้นอบแห้ง น้ำหนักตัวอย่างเป็น 2000 กรัม ให้หาความชื้นของทรายแก้ว
 • 1 : 2.57
 • 2 : 7.72
 • 3 : 7.37
 • 4 : 7.27
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • ตัวอย่างหินบะซอลต์เนื้อโพรงข่ายมีค่า ถ.พ. 2.7 มีระดับขั้นการอิ่มตัวด้วยน้ำ (degree of saturation) 40% มีอัตราส่วนโพรง (void ratio) 0.85 ความหนาแน่นรวมของหินนี้มีค่าเท่าไร
 • 1 : 1.85
 • 2 : 1.46
 • 3 : 1. 56
 • 4 : 1.64
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 104 :
 • ดินดำอบแห้งหนัก 210 กรัม ใส่ในโถ pycnometer แล้วเติมน้ำจนเต็มหนัก 1651 กรัม ชั่งน้ำหนักโถเปล่า 450 กรัม และน้ำหนักของโถเติมน้ำเต็มหนัก 1521 กรัม คำนวณความถ่วงจำเพาะของดินดำ
 • 1 : 2.57
 • 2 : 2.63
 • 3 : 2.36
 • 4 : 2.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • หินปูนนำมาทดสอบการดูดซึมน้ำ น้ำหนักอบแห้ง 1998.81 กรัม หลังแช่น้ำหนัก 2007.85 กรัม และชั่งในน้ำหนัก 1273.1 กรัม ให้หาการดูดซึมน้ำ
 • 1 : 0.425
 • 2 : 0.452
 • 3 : 0.245
 • 4 : 0.542
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการแก่ตัวอย่างหินดินดานหนัก 158.1 กรัม อบให้แห้งหนัก 152.4 กรัม ให้หาปริมาณความชื้น
 • 1 : 3.407
 • 2 : 3.740
 • 3 : 3.704
 • 4 : 3.470
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • ทรายแก้วมีความหนาแน่นแห้งตามธรรมชาติเป็น 17.5 ตัน/ลบ.ม. ให้หาความหนาแน่นสัมพัทธ์ ถ้าความหนาแน่นแห้งสูงสุดเป็น 18.5 ตัน/ลบ.ม. และความหนาแน่นแห้งต่ำสุดเป็น 16.0 ตัน/ลบ.ม. ให้ความถ่วงจำเพาะเป็น 2.65 กำหนด
 • 1 : 0.57
 • 2 : 0.63
 • 3 : 0.36
 • 4 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 108 :
 • คำนวณหาจำนวนร้อยละของระดับขั้นการอิ่มตัวด้วยน้ำของหินทราย ซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ 186ลบ.ซม. และปริมาตรโพรงเท่ากับ 403.5 ลบ.ซม.
 • 1 : 4.61
 • 2 : 61.4
 • 3 : 46.1
 • 4 : 64.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 109 :
 • ทรายทับถมมีความหนาแน่นรวม 1.93 กรัม/ลบ.ซม. และมีอัตราส่วนโพรง 0.596 การทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ค่าความถ่วงจำเพาะเม็ดทรายเป็น 2.65 ให้หาค่าระดับขั้นการอิ่มตัวด้วยน้ำ
 • 1 : 22.7%
 • 2 : 7.22%
 • 3 : 0.722%
 • 4 : 72.2%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 110 :
 • ทรายทับถมมีความหนาแน่นรวม 1.93 กรัม/ลบ.ซม. และมีความชื้น 16% การทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ค่าความถ่วงจำเพาะเม็ดทรายเป็น 2.65 ให้หาค่าอัตราส่วนโพรง
 • 1 : 0.596
 • 2 : 0.569
 • 3 : 0.695
 • 4 : 0.965
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • จงหาค่า water content ของหินที่มีน้ำหนักก่อนอบเท่ากับ 150 กรัม และหลังอบมีน้ำหนักเท่ากับ 137.3 กรัม
 • 1 : 9.25%
 • 2 : 8.47%
 • 3 : 0.91%
 • 4 : 12.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • หินโดโลไมต์สดแห่งหนึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 2.850 g/cm3 อยากทราบว่ามีหน่วยน้ำหนักกี่ kN/m2
 • 1 : 279.59 kN/m2
 • 2 : 27.959 kN/m2
 • 3 : 2.79 kN/m2
 • 4 : 0.279 kN/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :
 • ตัวอย่างดินขาวเคลือบด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน ก่อนเคลือบดินมีมวล 983 กรัม และหลังจากเคลือบขี้ผึ้งมีมวล 992 กรัม ตัวอย่างแช่ในน้ำและปริมาตรทั้งหมดพบว่าเป็น 481 ลูกบาศก์เซนติเมตร ภายหลังแกะตัวอย่างดินออกมาหาความชื้นพบว่ามีค่า 18% ถ้าความถ่วงจำเพาะเม็ดดิน2.65 และความถ่วงจำเพาะของขี้ผึ้งเป็น 0.89 แล้วให้หาค่าอัตราส่วนโพรงของดิน (void ratio)
 • 1 : 0.45
 • 2 : 0.50
 • 3 : 0.55
 • 4 : 0.60
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • หากทรายอยู่ในสภาวะแน่นที่สุด ความหนาแน่นสัมพัทธ์ควรมีค่าเป็น
 • 1 : ศูนย์
 • 2 : 1
 • 3 : น้อยกว่า 1
 • 4 : มากกว่า 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 115 :
 • ตัวอย่างแท่งทรงกระบอกหินเคลือบด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน ก่อนเคลือบหินมีมวล 983 กรัม และหลังจากเคลือบขี้ผึ้งมีมวล 992 กรัม แล้วนำตัวอย่างดังกล่าวแช่ในน้ำ พบว่ามีปริมาตรทั้งหมด 481 ลูกบาศก์เซนติเมตร ภายหลังแกะตัวอย่างแท่งหินออกมาหาความชื้นพบว่ามีค่า 18% ถ้าความถ่วงจำเพาะเนื้อหิน 2.65 และความถ่วงจำเพาะของขี้ผึ้งเป็น 0.89 แล้วให้หาค่าความหนาแน่นรวม (bulk density) ของหินนั้น
 • 1 : 2.90 กรัม/ลบ.ซม.
 • 2 : 2.09 กรัม/ลบ.ซม.
 • 3 : 2.91 ก/ลบ.ซม.
 • 4 : 2.29 กรัม/ลบ.ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 • ตัวอย่างดินขาวเคลือบด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน ก่อนเคลือบดินมีมวล 983 กรัม และภายหลังเคลือบขี้ผึ้งมีมวล 992 กรัม ตัวอย่างแช่ในน้ำและปริมาตรทั้งหมดพบว่าเป็น 481 ลูกบาศก์เซนติเมตร ภายหลังแกะตัวอย่างดินออกมาหาความชื้นพบว่ามีค่า 18% ถ้าความถ่วงจำเพาะเม็ดดิน2.65 และความถ่วงจำเพาะของขี้ผึ้งเป็น 0.89 แล้วให้หาค่าระดับขั้นการอิ่มตัวของดิน (degree of saturation)
 • 1 : 75.0%
 • 2 : 85.0%
 • 3 : 97.0%
 • 4 : 60.0%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 117 :
 • แหล่งทรายมีความหนาแน่นรวม 1.93 กรัม/ลบ.ซม. และมีความชื้น 16% การทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ค่าอัตราส่วนโพรงสูงสุดและต่ำสุด เป็น 0.75 และ 0.48 ตามลำดับ ถ้าความถ่วงจำเพาะเม็ดทรายเป็น 2.65 ให้หาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์
 • 1 : 0.507
 • 2 : 0.570
 • 3 : 0.750
 • 4 : 0.705
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • ตะกอนเชิงเขาหินบะซอลต์มีความถ่วงจำเพาะ 2.68 และหน่วยน้ำหนัก 86.5 ปอนด์/ลบ.ฟุต จงหาอัตราส่วนโพรงของตะกอนนี้ ระดับ ปานกลาง Prop
 • 1 : 0.93
 • 2 : 0.39
 • 3 : 0.74
 • 4 : 0.47
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 • กำแพงกันคลื่นตั้งอยู่บนทรายชายหาดที่เปียกหนัก 62.1 กรัม หลังจากอบแห้งในเตาอบ พบว่าหนัก 49.8 กรัม ให้หาความชื้นทรายนี้
 • 1 : 27.4
 • 2 : 24.7
 • 3 : 42.7
 • 4 : 47.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 :
 • ก้อนตัวอย่างหินพัมมิซอิ่มน้ำปริมาตร 440 ลบ.ซม. หนัก 424 กรัม และระดับขั้นการอิ่มน้ำ 80% เมื่ออบแห้งหนัก 324 กรัม ให้หาค่าความหนาแน่นแห้งของหินพัมมิซ หน่วยเป็น กรัม/ลบ.ซม.
 • 1 : 0.40
 • 2 : 0.31
 • 3 : 0.74
 • 4 : 0.13
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • ก้อนตัวอย่างหินทรายแป้งอิ่มน้ำมีปริมาตร 440 ลบ.ซม. หนัก 424 กรัม และระดับขั้นการอิ่มน้ำ 80% เมื่ออบแห้งหนัก 324 กรัม ให้หาอัตราส่วนโพรง (void ratio)
 • 1 : 0.40
 • 2 : 0.31
 • 3 : 0.47
 • 4 : 0.43
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :
 • ตัวอย่างดินดำเปียกนัก 960.30 กรัม ปริมาตรปียก 510.20 ลบ.ซม. อบแห้งหนัก 810.32 กรัม ดินมีค่าความถ่วงจำเพาะ 2.70 จงหาระดับขั้นของการอิ่มตัวของดิน (degree of saturation)
 • 1 : 7.14
 • 2 : 71.4
 • 3 : 41.7
 • 4 : 74.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 123 :
 • ตัวอย่างดินดำเปียกนัก 960.30 กรัม ปริมาตรปียก 510.20 ลบ.ซม. อบแห้งหนัก 810.32 กรัม ดินมีค่าความถ่วงจำเพาะ 2.70 จงหาอัตราส่วนโพรงของดิน (void ratio)
 • 1 : 0.50
 • 2 : 0.60
 • 3 : 0.70
 • 4 : 0.87
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :
 • ตัวอย่างดินดำเปียกนัก 960.30 กรัม ปริมาตรปียก 510.20 ลบ.ซม. อบแห้งหนัก 810.32 กรัม ดินมีค่าความถ่วงจำเพาะ 2.70 จงหาปริมาณความชื้น (water content) จำนวนร้อยละในดิน
 • 1 : 15.8
 • 2 : 18.5
 • 3 : 1.85
 • 4 : 1.58
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :
 • ดินป่าพรุมีความชื้นตามธรรมชาติ 40 % มีค่าพิกัดความเหลว 60 % พิกัดพลาสติก 35.45% ค่ามีค่าดัชนีพลาสติกเท่าไร
 • 1 : 24.50
 • 2 : 25.45
 • 3 : 25.54
 • 4 : 24.55
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 466 : Soil and rock measurements and classification
ข้อที่ 126 :
 • การทดสอบใดต่อไปนี้เป็นการทดสอบหาแรงเฉือนโดยการปฏิบัติการในสนาม (Field Test)
 • 1 : Unified compression test
 • 2 : Triaxial test
 • 3 : Consolidation test
 • 4 : Vane shear test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • ในกรณีดินที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน ความดันของน้ำที่แทรกอยู่ในระหว่างเม็ดดินส่งผลให้
 • 1 : compreesive stress เพิ่มขึ้น shear strength เพิ่มขึ้น
 • 2 : compreesive stress ลดลง shear strength ลดลง
 • 3 : compreesive stress เพิ่มขึ้น shear strength ลดลง
 • 4 : compreesive stress ลดลง shear strength เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้ำใต้ดินในชั้นดินและหิน (Groundwater Pressure)โดยการติดตั้งเครื่องมือชนิดใด
 • 1 : Observation Well
 • 2 : Inclinometer
 • 3 : Settlement Plate
 • 4 : Flat Jack
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 • การตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นดิน (Ground Settlement) โดยการติดตั้งเครื่องมือชนิดใด
 • 1 : Observation Well
 • 2 : Inclinometer
 • 3 : Settlement Plate
 • 4 : Flat Jack
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 130 :
 • การตรวจวัดการเคลื่อนตัวในแนวด้านข้างของชั้นดิน (Soil Lateral Variation) โดยการติดตั้งเครื่องมือชนิดใด
 • 1 : Observation Well
 • 2 : Inclinometer
 • 3 : Inclinometer
 • 4 : Flat Jack
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • การเก็บตัวอย่างแท่งหิน (Core Sample) โดยการเจาะสำรวจชนิดใด
 • 1 : Auger Drilling
 • 2 : Percussion Drilling
 • 3 : Core Drilling
 • 4 : Wash Boring
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 132 :
 • การสำรวจหาความลึกของชั้นหิน (depth of bed rock) ที่ปกคลุมด้วยชั้นดินที่ไม่ลึกมาก โดยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ แบบใดที่เหมาะสมมากที่สุด
 • 1 : Gravity Survey
 • 2 : Magnetic Survey
 • 3 : Resistivity Survey
 • 4 : Seisimic Survey
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 133 :
 • อุปกรณ์ที่ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของชั้นหินที่นิยมใช้กันคือ
 • 1 : Rock bolt
 • 2 : Borehole Extensometers
 • 3 : Flat Jack
 • 4 : Observation well
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • การสำรวจวิธีใดต่อไปนี้ให้ข้อมูลในระดับลึก (depth) หรือข้อมูลใต้ผิวดิน (subsurface information) ได้ดีที่สุด
 • 1 : outcrop description
 • 2 : drill core description
 • 3 : resistivity survey description
 • 4 : geophysical well logging description
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 135 :
 • การทดสอบคุณสมบัติของหินต่อการผุกร่อนและพังทลายเมื่อตัวอย่างหินอยู่ในสภาพเปียกและแห้งสลับกันไปเป็นการทดสอบแบบ
 • 1 : Direct shear test
 • 2 : Slake durability test
 • 3 : Triaxial test
 • 4 : Point load test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :
 • เครื่องมือทดสอบ Los Angeles machine ใช้ทดสอบคุณสมบัติชนิดใดของหินตัวอย่าง
 • 1 : abrasiveness
 • 2 : strength of rock mass
 • 3 : uniaxial compressive strength
 • 4 : shear strength
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :

 • 1 : Triaxial Test
 • 2 : Uniaxial Compressive Test
 • 3 : Consolidation test
 • 4 : Direct shear test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 138 :
 • อยากทราบว่าสภาวะแวดล้อมแบบไหนในการทดสอบแบบให้แรง 3 ทิศทาง ที่ทำให้ความแข็งแรงหินลดลง
 • 1 : มีแรงดันรอบข้างมากขึ้น
 • 2 : อุณหภูมิลดลง
 • 3 : แรงดันน้ำเพิ่มขึ้น
 • 4 : หินมีขนาดเล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • เราไม่สามารถใช้วิธีการใดในการวัดค่าหน่วยแรงในสนาม
 • 1 : Hydraulic Fracturing
 • 2 : Over-Coring
 • 3 : Flat Jack
 • 4 : Resistivity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 140 :
 • การทดสอบแบบ Brazilian test นั้น ตัวอย่างหินควรมีขนาดความสูงต่อเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร
 • 1 : 0.5 : 1
 • 2 : 1 : 1
 • 3 : 1 : 0.5
 • 4 : 1 : 15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • การทดสอบแบบ Brazilian test นั้นหินแตกด้วยแรงอะไร
 • 1 : แรงกด
 • 2 : แรงดึง
 • 3 : แรงบิด
 • 4 : แรงเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • การแบ่งกลุ่มมวลหินแบบ Rock Mass Rating (RMR) นั้น อะไรที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
 • 1 : R.Q.D
 • 2 : Joint Spacing
 • 3 : tensile strength
 • 4 : Joint condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 143 :
 • การแบ่งกลุ่มมวลหินแบบ Q-System นั้น ข้อไหนเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณเพื่อแบ่งกลุ่ม
 • 1 : RQD และ Joint alteration
 • 2 : Joint water และ posisson’s ratio
 • 3 : RQD และ shear strength
 • 4 : cohesion และ joint number
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :
 • การแบ่งกลุ่มมวลหินแบบ Rock Mass Rating นั้นไม่สามารถใช้หาค่าอะไรได้
 • 1 : stand-up time
 • 2 : cohesion
 • 3 : shear modulus
 • 4 : friction angle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 145 :
 • การทดสอบแบบ ultrasonic velocity ในหิน สามารถหาค่าอะไรได้บ้าง
 • 1 : ความเครียด
 • 2 : อิลาสติกโมดูลัส
 • 3 : ความเค้น
 • 4 : ปริมาณน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :
 • การทดสอบแบบ triaxial test นั้นมีลักษณะการให้แรงอย่างไร
 • 1 : แรงในแนวแกนคงที่
 • 2 : แรงในแนวแกนเท่ากับแรงในแนวนอน
 • 3 : แรงในแนวนอนโดยรอบตัวอย่างคงที่
 • 4 : แรงในแนวแกนน้อยกว่าแรงในแนวนอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :
 • ถ้าท่านต้องการนำดินมาทดสอบแบบให้แรง 3 ทิศทาง (triaxial test) ท่านจะเก็บตัวอย่างดินด้วยวิธีไหน
 • 1 : ใช้สว่านเจาะ
 • 2 : เจาะแบบกระแทก
 • 3 : ใช้กระบอกเก็บแบบผิวบาง
 • 4 : เจาะแบบฉีดล้างตัวอย่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :
 • ในการทดสอบดินเหนียวตัวอย่างพบว่ามีปริมาณความชื้นตามธรรมชาติเท่ากับ 40% liquid limit 45.2% plastic limit 27.5% จงหา ค่า liquidity index
 • 1 : 0.442
 • 2 : 0.189
 • 3 : 0.706
 • 4 : 0.276
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • ในการทดสอบดินเหนียวตัวอย่างพบว่ามีปริมาณความชื้นตามธรรมชาติเท่ากับ 40% liquid limit 45.2% plastic limit 27.5% จงหา ค่า plastic index
 • 1 : 12.5%
 • 2 : 17.7%
 • 3 : 5.2%
 • 4 : 27.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 150 :
 • ในการทดสอบดินเหนียวตัวอย่างพบว่ามีปริมาณความชื้นตามธรรมชาติเท่ากับ 40% liquid limit 45.2% plastic limit 27.5% จงหา consistency index
 • 1 : 0.294
 • 2 : 0.189
 • 3 : 0.442
 • 4 : 0.833
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 :
 • จากการทดสอบดินเหนียวตัวอย่างพบว่าปริมาณความชื้นตามธรรมชาติเท่ากับ 40% มี liquid limit 49.5% ขนาดวัตถุของเม็ดดินที่ลอดผ่านตะแกรงได้ร้อยละ 60 (D60) =0.0059 และขนาดโตสุดของเนื้อดินที่ลอดผ่านตะแกรงได้ร้อยละ 10 (D10) = 0.0004 มุม จงหา Uniformity Coefficient
 • 1 : 0.067
 • 2 : 6.700
 • 3 : 3.350
 • 4 : 14.750
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • ในการทดสอบหาค่า Hydraulic gradient ของชั้นดินจากหลุมเจาะนั้นสามารถหาได้อย่างไร
 • 1 : ความสูงของระดับน้ำใต้ดิน/ระยะห่างหลุมเจาะ
 • 2 : ระยะห่างหลุมเจาะ/ความสูงของระดับน้ำใต้ดิน
 • 3 : ระยะห่างหลุมเจาะ/ระยะห่างหลุมเจาะ
 • 4 : ความลึกของหลุมเจาะ/ระยะห่างของหลุมเจาะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :
 • จากการทดลองพบว่า ทรายมีสัมประสิทธิความซึมได้เท่ากับ 1.02 เซนติเมตร/วินาที ในการทดลองนั้นน้ำไหลผ่านทรายตัวอย่าง สูง 15 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร พบว่ามีผลต่างระดับน้ำ 48 เซนติเมตร ในเวลา 7 นาที จงหาปริมาณน้ำ
 • 1 : 571 ลบ.ซม.
 • 2 : 375 ลบ.ซม.
 • 3 : 205 ลบ.ซม.
 • 4 : 56 ลบ.ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :
 • ในการทดสอบ Direct Shear Test ของหินจะได้ค่าอะไร
 • 1 : strength
 • 2 : shear และ uniaxial strength
 • 3 : young's modulus
 • 4 : cohesion และ friction angle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :
 • ในการทดสอบ point load test ของตัวอย่างหินนั้น ถ้าทดสอบแบบ axial test จะคำนวณค่าพื้นที่รับแรงได้จากอะไร
 • 1 : เส้นผ่าศูนย์กลางและระยะห่างจุดทดสอบ
 • 2 : ระยะห่างจุดทดสอบกำลังสอง
 • 3 : เส้นผ่าศูนย์กลางกำลังสอง
 • 4 : ความยาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 156 :
 • ตามระบบการจำแนกดินเอกภาพ (unified soil classification) ถ้าค้างบนตะแกรง 75 ไมครอน มากกว่า ร้อยละ 50 แล้ว ดินนี้จำแนกว่าเป็น
 • 1 : เม็ดละเอียด
 • 2 : เม็ดหยาบ
 • 3 : กรวด
 • 4 : ก้อนมนใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • ตัวอย่างดินประกอบด้วย ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ตะแกรงที่ควรใช้แยกทรายคือ
 • 1 : 4.75 มม.
 • 2 : 100 ไมครอน
 • 3 : 600 ไมครอน
 • 4 : 75 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • ในระบบการจำแนกดินเอกภาพ (unified soil classification) ทรายแป้งอนินทรีย์ มีสภาพพลาสติกสูง ให้ใช้สัญลักษณ์ว่า
 • 1 : CH
 • 2 : MH
 • 3 : ML
 • 4 : OH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • ปัจจัยค่าใดที่ใช้ในวิธีการจำแนกมวลหิน (rock mass) ทั้งแบบ Geomechanics และ Q system?
 • 1 : กำลังอัด
 • 2 : ช่วงของรอยแยก
 • 3 : RQD
 • 4 : น้ำบาดาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :
 • ปริมาณน้ำน้อยที่สุด ซึ่งทำให้ดินเพิ่งเริ่มคลึงเป็นก้อนกลิ้งได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. เรียกว่า
 • 1 : พิกัดพลาสติก
 • 2 : พิกัดเหลว
 • 3 : พิกัดหดตัว
 • 4 : พิกัดความเหนียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • ตามการจำแนกดินแบบ AASHTO หากวัสดุลอดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 35% จำแนกว่าเป็นดิน
 • 1 : เม็ดละเอียด
 • 2 : เม็ดหยาบ
 • 3 : กรวด
 • 4 : ก้อนหินมนใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 :
 • การวิเคราะห์การตกตะกอนของตัวอย่างดิน อยู่บนพื้นฐานกฎของ
 • 1 : ปาสคาล
 • 2 : ดาร์ซี
 • 3 : สโต๊ก
 • 4 : ปาสคาล ดาร์ซี สโต๊ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 :
 • การวิเคราะห์ด้วย hydrometer ไม่กำหนดให้ปรับแก้สิ่งใด
 • 1 : อุณหภูมิเท่านั้น
 • 2 : ปรอทเท่านั้น
 • 3 : สารลดการฟุ้งกระจายเท่านั้น
 • 4 : ปริมาณน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • หากดัชนีพลาสติก (plasticity index) ของดินเป็นศูนย์ จัดเป็นดินชนิดอะไร
 • 1 : ทราย
 • 2 : ดินเหนียว
 • 3 : ทรายแป้ง
 • 4 : ทรายแป้งปนทราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :
 • การคัดขนาดด้วยวิธีร่อนตะแกรงใช้ไม่ได้กับขนาดเม็ดเล็กกว่าประมาณ
 • 1 : 0.75 มม.
 • 2 : 0.075 มม.
 • 3 : 0.150 มม.
 • 4 : 0.20 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • วิธีการใดต่อไปนี้ที่ใช้สำหรับหาค่ากำลังเฉือน ณ ที่เดิม (in situ) ของดิน
 • 1 : วิธีแทนที่ทราย
 • 2 : วิธีแบบแวนน์
 • 3 : วิธีเฉือนโดยตรง
 • 4 : วิธีกำลังอัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :
 • วิธีการอบตัวอย่างหินให้แห้งเพื่อหาค่าความชื้น ไม่ควรเกินอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียส
 • 1 : 50 องศา
 • 2 : 110 องศา
 • 3 : 120 องศา
 • 4 : 100 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 168 :
 • การทดสอบเฉือนสามแกนมีประโยชน์เหนือกว่าการทดสอบโดยตรงคือ ก) สามารถดำเนินการควบคุมได้อย่างเพียบพร้อมภายใต้สภาวะการระบายน้ำทุกรูปแบบ และ ข) การวัดความดันโพรงได้เที่ยงตรงและแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรในระหว่างการทดสอบ
 • 1 : ถูกทั้ง ก) และ ข)
 • 2 : ไม่ถูกทั้ง ก) และ ข)
 • 3 : ถูก ก) และผิด ข)
 • 4 : ผิด ก) และถูก ข)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 • การทดสอบเฉือนแบบแวนเหมาะสำหรับทดสอบดินชนิดใดมากที่สุด
 • 1 : ทราย
 • 2 : ดินลูกรัง
 • 3 : ดินเหนียว
 • 4 : ดินพรุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 • ลักษณะของความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) ในมวลหิน (rock mass ประกอบด้วย 1) ความขรุขระ 2) ความถ่าง 3) การวางตัว 4) ช่วงห่าง
 • 1 : ถูกทั้งข้อ 1) และ 2)
 • 2 : ถูกทั้งข้อ 3) และ 4)
 • 3 : ถูกทั้งข้อ 1) 2) และ 3)
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1) 2) 3) และ 4)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • ฆ้อนชมิดต์ (Schmidt hammer) ไม่เหมาะสำหรับทดสอบกับหินที่มี
 • 1 : ความแข็งมาก
 • 2 : ความแข็งน้อย
 • 3 : หินสมานแน่น
 • 4 : หินเป็นชั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 172 :
 • ทดสอบการสึกหรอแบบลอสแองเจลิสของหินแกรนิตอบแห้งก่อนหมุนหนัก 5000 กรัม หลังจากหมุน 100 และ 400 รอบ เหลืออยู่หนัก 4572 และ 3166 กรัม ตามลำดับ ให้หาความสึกหรอ (% wear)
 • 1 : 36.86
 • 2 : 36.36
 • 3 : 36.68
 • 4 : 36.63
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 173 :
 • หินบะซอลต์นำมาทดสอบการสึกหรอแบบลอสแองเจลิส อบแห้งก่อนหมุนหนัก 5000 กรัม หลังจากหมุน 100 และ 400 รอบ เหลืออยู่หนัก 4572 และ 3166 กรัม ตามลำดับ ให้หาตัวประกอบเอกสภาพ (uniformity factor)
 • 1 : 0.31
 • 2 : 0.23
 • 3 : 0.32
 • 4 : 0.29
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • ทดสอบหินปูนด้วยวิธีกระแทก (impact value) น้ำหนักเบ้ารวมหินทดสอบหนัก 3200 กรัม หลังกระแทกเหลือเฉพาะหินปูนค้างอยู่หนัก 622 กรัม หากเบ้าเปล่าหนัก 2508 กรัม ให้หาค่ากระแทก
 • 1 : 10.12
 • 2 : 10.21
 • 3 : 12.10
 • 4 : 12.01
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • หินแกรนิตนำมาทดสอบกระแทก น้ำหนักเบ้าและหินทดสอบกระแทกหนัก 3188 กรัม หลังกระแทกเหลือน้ำหนักค้างอยู่หนัก 624 กรัม หากเบ้าหนัก 2510 กรัม ค่ากระแทก
 • 1 : 7.69
 • 2 : 6.79
 • 3 : 9.67
 • 4 : 7.96
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • ทดสอบการสึกหรอแบบลอสแองเจลิสของหินแกรนิตอบแห้งก่อนหมุนหนัก 5000 กรัม หลังหมุน 100 รอบ เหลืออยู่หนัก 4636 กรัม และ 400 รอบ หนัก 3832 กรัม ให้หาตัวประกอบเอกสภาพ (uniformity factor)
 • 1 : 0.31
 • 2 : 0.36
 • 3 : 0.34
 • 4 : 0.39
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :
 • ดินในพรุมีความชื้นธรรมชาติ 36 % การทดสอบได้ผลว่าพิกัดความเหลว 60 % พิกัดพลาสติก 25 ดัชนีความเหลว (liquidity index) มีค่าเท่าไร
 • 1 : 0.314
 • 2 : 0.341
 • 3 : 0.431
 • 4 : 0.134
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :
 • ดินในพรุมีความชื้นธรรมชาติ 36 % การทดสอบได้ผลว่าพิกัดความเหลว 60 % พิกัดพลาสติก 25 ดัชนีพลาสติก (plasticity index) มีค่าเท่าไร
 • 1 : 61.00
 • 2 : 35.00
 • 3 : 24.00
 • 4 : 11.00
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :
 • ทดสอบการสึกหรอแบบลอสแองเจลิสของหินปูน ก่อนหมุนอบแห้งหนัก 5000 กรัม หลังหมุน 100 รอบ เหลืออยู่หนัก 4636 กรัม และ 400 รอบ หนัก 3832 กรัม ให้หาค่าความสึกหรอ
 • 1 : 23.63
 • 2 : 23.36
 • 3 : 32.36
 • 4 : 32.63
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • การทดสอบการอัดแกนเดียว (unconfined compression test) เหมาะสมสำหรับ
 • 1 : หินแกรนิต
 • 2 : หินชนวน
 • 3 : หินดินดาน
 • 4 : หินชีสต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • โครงการทำเหมืองอุโมงค์ใต้ดินโปแทชแห่งหนึ่ง ได้ทำการสำรวจวัดความเร็วคลื่น P และ S โดยหัวปล่อยคลื่นและหัวรับสัญญาณคลื่นวางห่างกัน 0.123 เมตร จับเวลาที่คลื่น P ผ่านได้ 2.880x10-5 วินาที และคลื่น S ใช้เวลา 5.426x10-5 วินาที หากหินมีความหนาแน่นรวม 2.643 กรัม/ลบ.ซม. ให้หาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นพลวัต (Modulus of Elasticity)
 • 1 : 35.44 GPa
 • 2 : 43.54 GPa
 • 3 : 34.45 GPa
 • 4 : 35.44 GPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 182 :
 • โครงการสำรวจขุดอุโมงค์เหมืองถ่านหินเส้นทางขนส่งสู่ผิวดิน ได้ทำการสำรวจโดยใช้ฆ้อนกระดอนแบบชมิดต์ (Schmidt hammer) อ่านค่าเฉลี่ยได้ 48 หลังจากนั้นใช้เครื่องวัดความเร็วคลื่น P และ S โดยหัวปล่อยคลื่นและหัวรับสัญญาณคลื่นวางห่างกัน 0.123 เมตร จับเวลาที่คลื่น P ผ่านได้ 2.880 ไมโครวินาที และคลื่น S ใช้เวลา 5.426 ไมโครวินาที หากหินมีความหนาแน่นรวม 2.643 กรัม/ลบ.ซม. ให้หาค่าอัตราส่วนของปัวซองน์
 • 1 : 0.304
 • 2 : 0.340
 • 3 : 0.430
 • 4 : 0.403
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • จากหลุมเจาะลึก 2 เมตร เก็บตัวอย่างหินทรายผุขึ้นมาด้วย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 54 มม. ซึ่ง แต่ละท่อนวัดได้ดังต่อไปนี้ มีหน่วยเป็น ซม. 8.6 3.2 10.8 14.2 8.8 16.0 5.5 7.2 7.5 8.0 1.8 11.0 7.8 3.7 6.6 3.0 2.2 5.2 2.7 10.5 1.6 ให้หาการเก็บรวบแท่งหิน (Core recovery)
 • 1 : 72.59
 • 2 : 72.95
 • 3 : 79.25
 • 4 : 75.92
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :
 • ค่ากระแทก (impact value) เป็นการทดสอบกับตัวอย่างชนิดใด?
 • 1 : ดินเหนียว.
 • 2 : ก้อนหิน
 • 3 : ทราย
 • 4 : มวลรวม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • ค่าสึกหรอแบบลอสแองเจลีส เป็นการทดสอบตัวอย่างมีลักษณะ
 • 1 : ก้อนหิน
 • 2 : มวลรวม
 • 3 : ดินร่วน
 • 4 : ดินเหนียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :
 • เบ้าทดสอบแรงเฉือนขนาด 25.425.4 ซม. ใส่หินทรายแห้ง ให้แรงกดแนวตั้งฉาก 6 กิโลนิวตัน แก่ก้อนตัวอย่างและให้แรงเฉือน 3.5 กิโลนิวตัน เกิดการพิบัติ มุมเสียดทานภายในของหินทรายมีค่าเท่าไร
 • 1 : 20.5 องศา
 • 2 : 30.2 องศา
 • 3 : 35.3 องศา
 • 4 : 36.4 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :
 • กำลังแรงกดจุดของหินปูนเป็นชั้น ในแนวตั้งฉากมีค่า 3.38 MPa และแนวขนาน 2.06 MPa ให้คำนวณหาค่าดัชนีกำลังความไม่เอกสภาพ (anisotropy strength index)
 • 1 : 0.609 MPa
 • 2 : 1.64 MPa
 • 3 : 1.46 MPa
 • 4 : 0.96 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :
 • หลุมเจาะลึก 2 เมตร เก็บตัวอย่างหินแกรนิตผุขึ้นมา มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 54 มม. ได้นำมาทดสอบกำลังแรงกดจุด (Point load test) ปรากฏว่าแรงกดทำให้หินแตก = 17.01 kN ให้ประมาณกำลังอัดในหน่วย MPa กำหนดให้กำลังอัดเท่ากับ 23.2 เท่าของกำลังแรงกดจุด
 • 1 : 153.33
 • 2 : 135.33
 • 3 : 133.53
 • 4 : 133.35
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :
 • จากหลุมเจาะลึก 2 เมตร เก็บตัวอย่างหินทรายผุขึ้นมาด้วย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 54 มม. ซึ่ง แต่ละท่อนวัดได้ดังต่อไปนี้ มีหน่วยเป็น ซม. 8.6 3.2 10.8 14.2 8.8 16.0 5.5 7.2 7.5 8.0 1.8 11.0 7.8 3.7 6.6 3.0 2.2 5.2 2.7 10.5 1.6 ให้หาดัชนีคุณภาพหิน (RQD)
 • 1 : 31.52
 • 2 : 35.12
 • 3 : 31.25
 • 4 : 32.1 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :
 • สำรวจการสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินในหินแกรนิตระหว่างสถานีรถไฟแห่งหนึ่งกับจุดชุมชนเมือง โดยใช้ฆ้อนกระดอนแบบชมิดต์ (Schmidt rebound hammer) อ่านค่าเฉลี่ยได้ 48 ให้คำนวณประมาณค่ากำลังอัดแกนเดียว (uniaxial compressive strength) กำหนดให้ความหนาแน่น 2.67 กรัม/ลบ.ซม.
 • 1 : 68.70
 • 2 : 68.08
 • 3 : 67.87
 • 4 : 67.78
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • ปัจจัยค่าใดที่ใช้ในวิธีการจำแนกมวลหิน (rock mass) ทั้งแบบ Geomechanics และ Q system
 • 1 : กำลังอัด
 • 2 : ช่วงของรอยแยก
 • 3 : RQD
 • 4 : น้ำบาดาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 467 : Stress-strain analysis
ข้อที่ 192 :
 • การทดสอบแรงกดจุด (point load test) เป็นวิธีการหาค่า
 • 1 : แรงอัด
 • 2 : แรงดึง
 • 3 : แรงเฉือน
 • 4 : แรงดัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • อาคารวางฐานรากบนหินมีชั้นหินเอียง 30 องศา ความดันโป่งพองเกิดขึ้นในหินใต้อาคารจะมีรูปร่างแบบใด
 • 1 : รูปวงกลม
 • 2 : รูปวงรียาว
 • 3 : รูปวงรีสองพู
 • 4 : รูปวงรีสามพู
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 194 :
 • ความเค้นทั้งหมดในหินก้อนหนึ่งคือ
 • 1 : แรงต่อหน่วยพื้นที่ประสิทธิผล
 • 2 : แรงต่อหน่วยพื้นที่ปกติ
 • 3 : ความเค้นรวมกับความดันน้ำในโพรง
 • 4 : ความเค้นเกิดจากอนุภาคของดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • การทดสอบเฉือนแบบแวนเหมาะสำหรับทดสอบดินชนิดใด
 • 1 : ดินทราย
 • 2 : ดินลูกรัง
 • 3 : ดินเหนียว
 • 4 : ดินพรุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 196 :
 • สัมพันธภาพระหว่างการยึดเกาะกันของดินกับกำลังอัดแกนเดียวคือ กำหนดให้ c = การยึดเกาะกัน q = กำลังอัดแกนเดียว
 • 1 : c = q
 • 2 : c = q/3
 • 3 : c = q/2
 • 4 : c = 2q
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 :
 • ใส่ แรงให้แก่วัสดุค้ำยันหินประเภท rock bolt คือประเภท
 • 1 : แรงอัด
 • 2 : แรงเฉือน
 • 3 : แรงดึง
 • 4 : แรงบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นคำนวณหาจากเส้นโค้งสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (stress) กับความเครียด (strain) ด้วยวิธีอะไร?
 • 1 : Tangent modulus
 • 2 : Average modulus
 • 3 : Secant modulus
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 199 :
 • การทดสอบบราซิล ถือว่าเป็นการทดสอบแรงประเภทใด
 • 1 : แรงอัด
 • 2 : แรงดึง
 • 3 : แรงเฉือน
 • 4 : แรงดัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :
 • กำหนด stress transformation ดังรูป ให้คำนวณหา normal stress transformationในแนวแกน x
 • 1 : 24.16 MPa
 • 2 : 25.16 MPa
 • 3 : 26.16 MPa
 • 4 : 27.16 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • กำหนด stress transformation ดังรูป ให้คำนวณหา normal stress transformationในแนวแกน y
 • 1 : 2.84 MPa
 • 2 : 3.84 MPa
 • 3 : 4.84 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • กำหนด stress transformation ดังรูป ให้คำนวณหา shear stress transformation ในแนว xy
 • 1 : 0.37 MPa
 • 2 : 0.47 MPa
 • 3 : 0.57 MPa
 • 4 : 0.67 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 203 :
 • กำหนด stress transformation ดังรูป ให้คำนวณหา principal stress direction
 • 1 : 28.7 องศา
 • 2 : 29.7 องศา
 • 3 : 30.7 องศา
 • 4 : 31.7 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 :
 • ในกรณีที่วัสดุเป็น cohesionless soil ความสัมพันธ์ของค่า shear stress กลายเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 :
 • ในกรณีที่วัสดุมีค่า internal friction angle เป็นศูนย์ ค่า shear stress ของวัสดุกลายเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • เมื่อมีโหลด (load)มากระทำกับตัวอย่างหิน และตัวอย่างหินมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และเมื่อนำโหลดออกไป ตัวอย่างหินกับคืนสู่รูปร่างเดิม การเปลี่ยนแปลงใน stage นี้เรียกว่า
 • 1 : Elastic deformation
 • 2 : Plastic deformation
 • 3 : Rupture deformation
 • 4 : None deformation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • เมื่อมีโหลด (load)มากระทำกับตัวอย่างหิน และตัวอย่างหินมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และเมื่อนำโหลดออกไป ตัวอย่างหินยังไม่สามารถกลับสู่รูปร่างเดิมได้ คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างถาวร การเปลี่ยนแปลงใน stage นี้เรียกว่า
 • 1 : Elastic deformation
 • 2 : Plastic deformation
 • 3 : Rupture deformation
 • 4 : None deformation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 • เมื่อมีโหลด (load)มากระทำกับตัวอย่างหิน และตัวอย่างหินมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และเกิดการแตกหัก การเปลี่ยนแปลงใน stage นี้เรียกว่า
 • 1 : Elastic deformation
 • 2 : Plastic deformation
 • 3 : Rupture deformation
 • 4 : None deformation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) ของหินตัวอย่างภายใต้การทดสอบแบบแรงดันแกนเดียว (uniaxial compressive test) การเปลี่ยนแปลงแบบ Elastic deformation อยู่ในพื้นที่ใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : จุดที่ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) ของหินตัวอย่างภายใต้การทดสอบแบบแรงดันแกนเดียว (uniaxial compressive test) การเปลี่ยนแปลงแบบ Plastic deformation อยู่ในพื้นที่ใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : จุดที่ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 211 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) ของหินตัวอย่างภายใต้การทดสอบแบบแรงดันแกนเดียว (uniaxial compressive test) ค่า peak strength สามารถหาได้จากตำแหน่งใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : จุดที่ 1
 • 4 : จุดที่ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) ของหินตัวอย่างภายใต้การทดสอบแบบแรงดันแกนเดียว (uniaxial compressive test) ค่า Residual strength สามารถหาได้จากตำแหน่งใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : จุดที่ 1
 • 4 : จุดที่ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) ของหินตัวอย่างภายใต้การทดสอบแบบแรงดันแกนเดียว (uniaxial compressive test) ค่าYoung’s Modulus สามารถหาได้จาก
 • 1 : Peak strength
 • 2 : Residual strength
 • 3 : Slope ของเส้น stress-strain curve ก่อนแตกหัก
 • 4 : Post failure strength
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 214 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) ของหินตัวอย่างภายใต้การทดสอบแบบแรงดันแกนเดียว (uniaxial compressive test) ค่า Uniaxial Compressive Strength (UCS) สามารถหาได้จาก
 • 1 : Peak strength
 • 2 : Residual strength
 • 3 : Slope ของเส้น stress-strain curve ก่อนแตกหัก
 • 4 : Post failure strength
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • จงหาค่าหน่วยแรงสนามในแนวดิ่ง (vertical stress) ณ.ที่ความลึก 50 เมตร โดยหินมี unit weight เท่ากับ 25.5 kN/cu.m มีปัวซองส์เรโช เท่ากับ 0.25
 • 1 : 1275 kN/sq.m
 • 2 : 318.75 kN/sq.m
 • 3 : 6.375 kN/sq.m
 • 4 : 128 kN/sq.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • จงหาค่าหน่วยแรงสนามในแนวนอน (horizontal stress) ณ ที่ความลึก 50 เมตร โดยหินมี unit weight เท่ากับ 25.5 kN/cm.m มีปัวซองส์เรโชเท่ากับ 0.25
 • 1 : 318.75 kN/sq.m
 • 2 : 5100 kN/sq.m
 • 3 : 79.687 kN/sq.m
 • 4 : 425 kN/sq.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • จงหาค่า หน่วยแรงเฉือน (shear stress) ในการทดสอบแบบให้แรง 3 ทิศทาง เมื่อ normal stress มีค่าเป็น 50.0 MPa ได้ค่า cohesion เท่ากับ 7.0 MPa และมีมุม friction angle เท่ากับ 42 องศา
 • 1 : 57.0 MPa
 • 2 : 52.0 MPa
 • 3 : 26.2 MPa
 • 4 : 21.9 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 218 :
 • เมื่อค่า k เป็นอัตราส่วนของ horizontal stress และ vertical stress ณ จุดหนึ่งที่หินอยู่ใต้ผิวดิน ต่อมาได้เกิดการกร่อนของหินที่ผิวดินลงมาจนลึกในระดับหนึ่ง อยากทราบว่าการกร่อนของหินนั้นจะทำให้ค่า k มีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • 1 : คงเดิม
 • 2 : ลดลง
 • 3 : เพิ่มขึ้น
 • 4 : ลดลง 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 219 :
 • ในการเกิดรอยเลื่อนนั้น จะเกี่ยวข้องกับหน่วยแรง (stress) ดังนี้ คือ
 • 1 : รอยเลื่อนปกติหน่วยแรงสูงสุดเป็นหน่วยแรงแนวนอน
 • 2 : รอยเลื่อนย้อนกลับหน่วยแรงสูงสุดเป็นหน่วยแรงแนวนอน
 • 3 : รอยเลื่อนย้อนกลับหน่วยแรงสูงสุดเป็นหน่วยแรงแนวดิ่ง
 • 4 : รอยเลื่อนปกติหน่วยแรงต่ำเป็นหน่วยแรงแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • อะไรเป็นพารามิเตอร์ของ shear strength
 • 1 : cohesion และ poisson’s rator
 • 2 : tensile strength และ shear stress
 • 3 : cohesion และ friction angle
 • 4 : shear stress และ strength
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 • หินสามารถหาค่าอิลาสติกโมดูลัสได้จากค่าคงที่อิลาสติกอย่างน้อยกี่ค่า
 • 1 : 1 ค่า
 • 2 : 2 ค่า
 • 3 : 3 ค่า
 • 4 : 4 ค่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • พฤติกรรมของ stress-strain ในมวลหิน (rock mass) ส่วนใหญ่เป็นแบบใด
 • 1 : คล้ายกราฟหลังการพิบัติของตัวอย่างหิน
 • 2 : คล้ายกราฟของตัวอย่างหิน
 • 3 : เหมือนกราฟของ creep
 • 4 : เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • หน่วยแรง (stress) ใต้พื้นโลกที่ลึกมาก ๆ มีลักษณะอย่างไร
 • 1 : แนวนอนมากกว่าแนวดิ่ง
 • 2 : แนวนอนเท่ากับแนวดิ่ง
 • 3 : แนวนอนน้อยกว่าแนวดิ่ง
 • 4 : ไม่มีแนวนอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • หน่วยแรง (stress) ใกล้พื้นดินบริเวณแนวเอียงของหุบเขามีลักษณะอย่างไร
 • 1 : ไม่มีหน่วยแรงแนวขนานกับพื้นเอียง
 • 2 : ไม่มีหน่วยแรง
 • 3 : ไม่มีหน่วยแรงตั้งฉากกับพื้นเอียง
 • 4 : มีหน่วยแรงทุกทิศทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 225 :
 • จงหาค่าของอัตราส่วนของหน่วยแรง(stress) แนวนอนต่อแนวดิ่ง ณ ที่ความลึก 300 เมตร ในบริเวณที่มีรอยเลื่อนปกติ
 • 1 : 0.3
 • 2 : 0.8
 • 3 : 0.6
 • 4 : 0.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 226 :
 • จงหาค่าของอัตราส่วนของหน่วยแรง (stress) แนวนอนต่อแนวดิ่ง ที่ความลึก 1,500 เมตร ในบริเวณที่มีรอยเลื่อนย้อนกลับ
 • 1 : 0.5
 • 2 : 1.0
 • 3 : 0.8
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • จงหาค่าของ vertical stress ที่ความลึก 300 เมตร ในบริเวณที่มีรอยเลื่อนปกติ โดยหินมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 26.0 kN/cu.m
 • 1 : 78,000 kN/sq.m
 • 2 : 7,800 kPa
 • 3 : 2,340 kPa
 • 4 : 234 kN/sq.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 228 :
 • จงหาค่าของ horizontal stress ที่ความลึก 500 เมตร บริเวณที่มีรอยเลื่อนปกติ โดยหินมีความหนาแน่นเท่ากับ 25.0 kN/cu.m
 • 1 : 12,500 kN/sq.m
 • 2 : 5,000 kN/sq.m
 • 3 : 3,750 kPa
 • 4 : 6,250 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • จงหาค่า strain ในแนวแกน x เมื่อมีหน่วยแรงกด 50 MPa และมี young’s modulus เท่ากับ 0.02 x 1000 MPa
 • 1 : 1
 • 2 : 1000
 • 3 : 2.5
 • 4 : 20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • การวัดค่าหน่วยแรงสนามโดยวิธี Hydraulic fracturing นั้น แรงดันของน้ำจะทำให้หินแตกด้วยหน่วยแรง (stress) ชนิดไหน
 • 1 : หน่วยแรงดึง
 • 2 : หน่วยแรงกด
 • 3 : หน่วยแรงเฉือน
 • 4 : หน่วยแรงผสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :
 • การวัดค่าหน่วยแรงสนามโดยวิธี Over-Coring นั้นใช้หลักการอะไร
 • 1 : หน่วยแรงกด-หน่วยแรงเฉือน
 • 2 : หน่วยแรงกด-หน่วยแรงดึง
 • 3 : หน่วยแรง-ความดัน
 • 4 : หน่วยแรง-ความเครียด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :
 • การวัดค่าการเปลี่ยนรูป (deformation) ของมวลหินในสนามโดยวิธี Flat Jack Test จะวัดค่าอะไร
 • 1 : ความแข็งแรงกด
 • 2 : ความเครียด
 • 3 : หน่วยแรงดึง
 • 4 : โมดูลัสของความยืดหยุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 233 :
 • ณ ที่มีความลึกมาก ๆ หน่วยแรงในสนามมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : แนวนอนมากกว่าแนวดิ่ง
 • 2 : แนวนอนเท่ากับแนวดิ่ง
 • 3 : ไม่มีหน่วยแรงแนวดิ่ง
 • 4 : ไม่มีหน่วยแรงแนวนอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • การหาค่าหน่วยแรงเฉือน (shear stress) มักเกี่ยวข้องกับค่าใด
 • 1 : friction, strength
 • 2 : dip angle, water content
 • 3 : cohesion, plane, strike
 • 4 : cohesion, stress, friction angle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 235 :
 • ในกราฟที่พล๊อตระหว่าง stress และ strain สำหรับวัสดุพลาสติกนั้นในช่วงที่ไม่เกิน elastic yield point ลักษณะกราฟจะเป็นอย่างไร
 • 1 : เส้นตรง
 • 2 : เส้นโค้ง
 • 3 : อยู่ในแนวนอน
 • 4 : ตรงและโค้งผสมกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 236 :
 • ในการเกิด normal fault หน่วยแรงไหนเป็นหน่วยแรงหลักสูงสุด
 • 1 : หน่วยแรงในแนวดิ่ง
 • 2 : หน่วยแรงในแนวนอน
 • 3 : หน่วยแรงเฉือน
 • 4 : หน่วยแรงขนาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 237 :
 • ในการเกิด reverse fault หน่วยแรงไหนเป็นหน่วยแรงหลักสูงสุด
 • 1 : หน่วยแรงในแนวดิ่ง
 • 2 : หน่วยแรงในแนวนอน
 • 3 : หน่วยแรงเฉือน
 • 4 : หน่วยแรงขนาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • ในบริเวณที่หินแข็งมีค่าปัวซองส์เรโชเท่ากับ 0.31 อยากทราบค่าของอัตราส่วนระหว่างหน่วยแรงสนามแนวนอนต่อแนวดิ่งจะมีค่าเท่าใด
 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.31
 • 3 : 0.45
 • 4 : 0.60
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 239 :
 • การทดสอบแรงกดจุด (point load test) เป็นวิธีการหาค่าทางอ้อมของแรง
 • 1 : แรงอัด
 • 2 : แรงดึง
 • 3 : แรงเฉือน
 • 4 : แรงดัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 468 : Failure criteria
ข้อที่ 240 :
 • เครื่องมือต่อไปนี้ชนิดใดไม่เหมาะแก่การใช้ค้ำยันเสถียรภาพความลาดหินที่เป็นชั้น
 • 1 : Shotcrete
 • 2 : Rock anchors
 • 3 : Rock bolts
 • 4 : dowels
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • เครื่องมือต่อไปนี้ชนิดใดไม่ได้วัดการเปลี่ยนแปลงของความเค้นของหิน ณ ที่เดิม (In Situ)
 • 1 : Flat-jack
 • 2 : Dilatometer
 • 3 : Electronic distance measurement and laser equipment
 • 4 : Vibrating-wire stress meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • โดยทั่วไปค่ากำลังของหินทดสอบในห้องปฏิบัติการกับทดสอบ ณ ที่เดิม (in situ) มีค่า
 • 1 : เท่ากัน
 • 2 : ในห้องปฏิบัติการน้อยกว่า
 • 3 : ในห้องปฏิบัติการมากกว่า
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 243 :
 • การทดสอบความทนต่อการผุ (slake durability) เหมาะสำหรับทดสอบกับหินที่มี
 • 1 : หินขรุขระ
 • 2 : แร่ดินอยู่
 • 3 : หินสมานแน่น
 • 4 : หินเป็นชั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • จากหลุมเจาะลึก 2 เมตร เก็บตัวอย่างหินทรายผุขึ้นมาด้วย มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 54 มม. ตรวจสอบคุณภาพแท่งหินทรงกระบอกของหิน ซึ่งมีผิวรอยไม่ต่อเนื่อง ชั้นหิน และรอยแยก แต่ละท่อนวัดได้ดังต่อไปนี้ มีหน่วยเป็น ซม. 8.6 3.2 10.8 14.2 8.8 16.0 5.5 7.2 7.5 8.0 1.8 11.0 7.8 3.7 6.6 3.0 2.2 5.2 2.7 10.5 1.6 ให้หาดัชนีคุณภาพหิน (RQD)?
 • 1 : 72.95
 • 2 : 31.75
 • 3 : 54.1
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • การทดสอบความทนต่อการผุ (slake durability test) เหมาะสำหรับทดสอบกับหินชนิด
 • 1 : Carbonate rocks
 • 2 : Argillaceous rocks
 • 3 : Organic rocks
 • 4 : Volcanic rocks
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :

 • 1 : 4.0 ก.ก./ตร. ชม
 • 2 : 4.2 ก.ก./ตร. ชม
 • 3 : 4.4 ก.ก./ตร. ชม
 • 4 : 4.6 ก.ก./ตร. ชม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 247 :

 • 1 : 1.13 กก./ตร. ซม.
 • 2 : 2.13 กก./ตร. ซม.
 • 3 : 3.13 กก./ตร. ซม.
 • 4 : 4.13 กก./ตร. ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :

 • 1 : 0.23 กก./ตร. ซม.
 • 2 : 1.23 กก./ตร. ซม.
 • 3 : 2.23 กก./ตร. ซม.
 • 4 : 3.23 กก./ตร. ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 249 :

 • 1 : 1.63 กก./ตร. ซม.
 • 2 : 2.63 กก./ตร. ซม.
 • 3 : 3.63 กก./ตร. ซม.
 • 4 : 4.63 กก./ตร. ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 250 :

 • 1 : 11.13 กก./ตร. ซม.
 • 2 : 5.13 กก./ตร. ซม.
 • 3 : 3.25 กก./ตร. ซม.
 • 4 : 1.25 กก./ตร. ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 251 :
 • นำตัวอย่างหินมาทดสอบแบบแรงกดแกนเดียว (uniaxal compressive strenght test) ปรากฏว่าหินเกิดการแตกหักที่ compressive stress เท่ากับ 4,000 psi และ failure plane ทำมุม 60 องศา กับ axial stress ให้คำนวณหา normal stress ที่ failure plane
 • 1 : 1,500 psi
 • 2 : 2,000 psi
 • 3 : 2,500 psi
 • 4 : 3,000 psi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • นำตัวอย่างหินมาทดสอบแบบแรงกดแกนเดียว (uniaxal compressive strenght test) ปรากฏว่าหินเกิดการแตกหักที่ compressive stress เท่ากับ 4,000 psi และ failure plane ทำมุม 60 องศา กับ axial stress ให้คำนวณหา shear stress บน failure plane
 • 1 : 1,500 psi
 • 2 : 1,672 psi
 • 3 : 1,732 psi
 • 4 : 2,000 psi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 253 :
 • นำแท่งตัวอย่างหินมาทำการทดสอบแบบ Triaxial Test ปรากฏว่าตัวอย่างหินเกิดการแตกหักที่ axial pressure = 2.24 MPa และ confining pressure = 0.59 MPa และ failure plane ทำมุม 30 องศา กับ axial stress ให้คำนวณหา normal stress บน failure plane
 • 1 : 0.50 MPa
 • 2 : 0.70 MPa
 • 3 : 0.90 MPa
 • 4 : 1.00 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :
 • นำแท่งตัวอย่างหินมาทำการทดสอบแบบ Triaxial Test ปรากฏว่าตัวอย่างหินเกิดการแตกหักที่ axial pressure = 2.24 MPa และ confining pressure = 0.59 MPa และ failure plane ทำมุม 30 องศา กับ axial stress ให้คำนวณหา ให้คำนวณหา shear stress
 • 1 : 0.61 MPa
 • 2 : 0.71 MPa
 • 3 : 0.81 MPa
 • 4 : 0.91 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :
 • นำแท่งตัวอย่างหินมาทำการทดสอบแบบ Triaxial Test ปรากฏว่าตัวอย่างหินเกิดการแตกหักที่ axial pressure = 2.24 MPa และ confining pressure = 0.59 MPa และ failure plane ทำมุม 30 องศา กับ axial stress ให้คำนวณหา maximum shear stress
 • 1 : 0.72 MPa
 • 2 : 0.82 MPa
 • 3 : 0.92 MPa
 • 4 : 1.02 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :
 • นำแท่งตัวอย่างหินมาทำการทดสอบแบบ Triaxial Test ปรากฏว่าตัวอย่างหินเกิดการแตกหักที่ axial pressure = 2.24 MPa และ confining pressure = 0.59 MPa และ failure plane ทำมุม 30 องศา กับ axial stress ให้คำนวณหามุมเอียงของ failure plane ที่ maximum shear stres
 • 1 : 30 องศา
 • 2 : 35 องศา
 • 3 : 40 องศา
 • 4 : 45 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 257 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) ของหินตัวอย่างภายใต้การทดสอบแบบแรงดันแกนเดียว (uniaxial compressive test) การเปลี่ยนแปลงแบบ Rupture deformation อยู่ในพื้นที่ใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : จุดที่ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) ของหินตัวอย่างภายใต้การทดสอบแบบแรงดันแกนเดียว (uniaxial compressive test) ค่า Residual strength สามารถหาได้จากตำแหน่งใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : จุดที่ 1
 • 4 : จุดที่ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 259 :
 • ในสภาวะที่หินได้รับแรงคงที่ค่าหนึ่งทิ้งไว้นาน 6 เดือน แล้ววัดค่าพบว่าหินเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเปลี่ยนรูป (deform) และเมื่อทิ้งไว้อีกระยะหนึ่งแล้ววัดค่าพบว่า หินยังคงมีการเปลี่ยนรูปมากกว่าเดิมโดยร่นระยะเวลาขึ้น ลักษณะการเปลี่ยนรูปของหินแบบนี้เรียกว่า
 • 1 : Elastic deformation
 • 2 : Strain
 • 3 : Creep
 • 4 : Failure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 260 :
 • การพล๊อตวงกลมของมอร์เพื่อหาค่า principal stress นั้น พล็อตบนแกน x และ y อยากทราบว่าแกน y คือค่าอะไร
 • 1 : normal stress
 • 2 : shear stress
 • 3 : mornal strain
 • 4 : shear strain
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • การพล็อตวงกลมของมอร์นั้นได้ค่าจากการทดสอบอะไร
 • 1 : creep test
 • 2 : tensile test
 • 3 : uniaxial test
 • 4 : triaxial test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • แรงดันน้ำมีผลอย่างไรต่อการพิบัตของหิน
 • 1 : พิบัติเร็วขึ้น
 • 2 : พิบัติตามปกติ
 • 3 : พิบัติช้าลง
 • 4 : ไม่ทำให้เกิดการพิบัติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • การเกิดระนาบการพิบัติของหินจากการให้แรงดึงนั้นเกิดขึ้นในลักษณะใด
 • 1 : เกิดจากแรงดึงปกติ
 • 2 : จากการนำของรอยแตกดึงขนาดเล็ก
 • 3 : เกิดจากแรงกด
 • 4 : จากการนำของรอยแตกกดขนาดใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :
 • จงหาแรงดึงบล็อกหินที่มีน้ำหนักเท่ากับ 1500 ก.ก. วางอยู่บนระนาบที่เอียงเป็นมุม 40 องศา
 • 1 : 1500 ก.ก.
 • 2 : 1258 ก.ก.
 • 3 : 964 ก.ก.
 • 4 : 1149 ก.ก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 265 :
 • บล็อกหินขนาด 3x5x6 เมตร มีความหนาแน่น 29.5 KN/cu.m วางอยู่บนระนาบหินเอียงที่มีมุมเท่ากับ 50 องศา อยากทราบว่ามีแรงกดบนพื้นระนาบหินเอียงเท่าไร
 • 1 : 1707 KN
 • 2 : 2655 KN
 • 3 : 3164 KN
 • 4 : 2034 KN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :
 • น้ำในช่องว่างของดินและหินลดความแข็งแรงของดินและหินอย่างไร
 • 1 : ลดแรงกดในแนวดิ่ง
 • 2 : เพิ่มแรงกดในแนวดิ่ง
 • 3 : เพิ่มแรงดันโดยรอบช่องว่าง
 • 4 : ลดแรงดันโดยรอบช่องว่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • การเกิดครีฟ (creep) ในหินเกลือ และโปแตชจะเกิดขึ้นช่วงไหนในการทดสอบ
 • 1 : หน่วยแรงกดมากกว่าหน่วยแรงเฉือน
 • 2 : หน่วยแรงเฉือนมากกว่าความแข็งแรงเฉือน
 • 3 : หน่วยแรงเฉือนน้อยกว่าความแข็งแรงเฉือน
 • 4 : หน่วยแรงเท่ากันทุกทิศทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • การพิบัติ (failure) ของวัสดุพลาสติกเมื่อแรงที่ให้ยังคงที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
 • 1 : สเตรนเพิ่มขึ้น
 • 2 : สเตรนคงที่
 • 3 : ระยะเวลาของเสตรนเพิ่มขึ้น
 • 4 : ระยะเวลาของสเตรนลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • ลักษณะของการพังทลายของ slope มวลหินที่ประกอบด้วยหินที่แตกหักมาก เป็นการพังแบบไหน
 • 1 : circular
 • 2 : plane
 • 3 : Wedge
 • 4 : block
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • การที่ขึ้นกับสมบัติของวัสดุ ทำให้วงวัฒนพิบัติ (failure envelope) อาจมี ก) เส้นตรงหรือเส้นโค้ง ข) พาดผ่านจุดกำเนิดความเค้น และ ค) ตัดแกนความเค้นและความเครียด
 • 1 : ถูกทั้ง ก) และ ข)
 • 2 : ถูกทั้ง ก) และ ค)
 • 3 : ถูกทั้ง ข) และ ค)
 • 4 : ถูกทั้ง ก) ข) และ ค)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • หินที่แข็งแกร่ง เส้นความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดตั้งแต่เริ่มจนถึงพิบัติมีลักษณะอย่างใด
 • 1 : เส้นตรงแล้วโค้งงอ
 • 2 : เส้นโค้งแล้วราบเรียบ
 • 3 : เส้นตรง
 • 4 : เส้นตรงแล้วโค้งแล้วตกลงมาเส้นแบนราบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • ค่าโมดูลัสของหินสามารถหาได้จากวิธีเรียกว่า 1) secant modulus 2) tangent modulus 3) average modulus
 • 1 : ถูกทั้ง 1) และ 2)
 • 2 : ถูกทั้ง 2) และ 3)
 • 3 : ถูกทั้ง 1) และ 3)
 • 4 : ถูกทั้ง 1) 2) และ 3)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 273 :
 • ทดสอบการอัดแบบประวิงก้อนตัวอย่างหินพิบัติ วนกลับมา 3 รอบก่อนที่แตกออก จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับการเปลี่ยนรูป เส้นเปลี่ยนรูปมีลักษณะ
 • 1 : เส้นอยู่ที่เดิม
 • 2 : เส้นเปลี่ยนขยับไปเรื่อย 3 รอบ
 • 3 : เส้นอยู่ที่เดิมและขยับ 2 รอบ
 • 4 : เส้นไม่แน่นอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :
 • จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด (strain) ตามแกนนอน และความเค้นอัด (stress) ตามแกนดิ่งของหินทราย ค่ากำลังอัดจนพิบัติมีค่า 6.51 เมกะพาสคัล ตรงที่ 50% ของความเค้นอัด ค่าความเครียดอ่านได้ 0.365% จงหาค่า secant modulus ของหินนี้
 • 1 : 0.892
 • 2 : 0.982
 • 3 : 0.289
 • 4 : 0.829
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 275 :
 • ผิวรอยแตกมีผงอุด (filling) บรรจุหนาอยู่ในความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) จากการทดสอบความเฉือน เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นตั้งฉากแกนนอนกับความเค้นเฉือนแกนตั้งมีรูปทรงอย่างใด
 • 1 : รูปเส้นตรงชัน
 • 2 : รูปเส้นตรงชันแล้วโค้ง
 • 3 : รูปเส้นตรงไม่ชัน
 • 4 : รูปเส้นไม่แน่นอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 276 :
 • รอยแตกผิวขรุขระหยักมากที่เกิดจากการทดสอบความเฉือน รูปเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นตั้งฉากในแกนนอนกับความเค้นเฉือนในแกนตั้งมีรูปทรงอย่างใด
 • 1 : รูปเส้นตรงชัน
 • 2 : รูปเส้นตรงชันแล้วโค้ง
 • 3 : รูปเส้นตรงไม่ชัน
 • 4 : รูปเส้นไม่แน่นอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 469 : Stability analysis
ข้อที่ 277 :
 • ปัจจัยใดต่อไปนี้มีผลต่อเสถียรภาพของดินน้อยที่สุด
 • 1 : กำลังต้านทานแรงเฉือนดิน (Soil Shear Strengh)
 • 2 : แรงดันน้ำในดิน ( Pure water pressure)
 • 3 : น้ำหนักกดทับเหนือชั้นดิน (Load)
 • 4 : ความลึกของ bed rock
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • ในกรณีดินที่ไม่มีแรงเหนี่ยวนำ (Cohesionless Soil) ในกรณีที่การเคลื่อนตัวของดินแห้งเป็นเส้นลาดตรง ค่าปัจจัยความปลอดภัยของมวลดินเท่ากับ 1 เมื่อ
 • 1 : มุมเอียงของระนาบเคลื่อนตัวเท่ากับมุมเสียดทานภายในของดิน
 • 2 : มุมเอียงของระนาบเคลื่อนตัวน้อยกว่ามุมเสียดทานภายในของดิน
 • 3 : มุมเอียงของระนาบเคลื่อนตัวมากกว่ามุมเสียดทานภายในของดิน
 • 4 : มุมเอียงของระนาบเคลื่อนตัวมากกว่าหรือน้อยกว่ามุมเสียดทานภายในของดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดเอียงแบบใดที่มีการสมมุติระนาบการพังทะลาย (failure surface) หลายๆ อันแล้ว โดยค่า factor of safety ของความลาดชันกำหนดจากระนาบการพังทะลาย ที่มีค่า factor of safety ต่ำสุด
 • 1 : Bishop’s method
 • 2 : Swedish method
 • 3 : Morgenstern – Price method
 • 4 : Spencer method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 • ในกรณีที่ชั้นหินมีการวางตัวทำมุมกับแนวระดับประมาณ 30 o และความไม่ต่อเนื่องของชั้นหิน (discontinuity) มีแค่ที่ bedding plane เท่านั้น ปราศจากรอยแตกและรอยแยกในชั้นหิน จากข้อมูลดังกล่าวการพังทลายของชั้นหินน่าจะเป็นแบบ
 • 1 : Plane failure
 • 2 : Topping failure
 • 3 : Wedge failure
 • 4 : Circular failure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :
 • ปัจจัยใดของโครงสร้างของชั้นหินที่มีผลต่อเสถียรภาพความลาดชันของหินมากที่สุด
 • 1 : Strike ของชั้นหิน
 • 2 : Dip angle ของชั้นหิน
 • 3 : Dip direction ของชั้นหิน
 • 4 : Thickness ของชั้นหิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 282 :
 • โครงสร้างของชั้นหินถูกพล๊อตลงใน stereonet ดังรูป ให้ประมาณค่า strike ของชั้นหิน
 • 1 : 0 องศา
 • 2 : 45 องศา
 • 3 : 90 องศา
 • 4 : 120 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 • โครงสร้างของชั้นหินถูกพล๊อตลงใน stereonet ดังรูป ให้ประมาณค่ามุมเอียง (dip angle) ของชั้นหิน
 • 1 : 15 องศา
 • 2 : 25 องศา
 • 3 : 45 องศา
 • 4 : 75 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • โครงสร้างของชั้นหินถูกพล๊อตลงใน stereonet ดังรูป ให้หา Dip Direction ของชั้นหิน
 • 1 : East
 • 2 : North
 • 3 : West
 • 4 : South
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :
 • โครงสร้างชั้นหิน 2 ชุด ประกอบด้วย strike/dip เท่ากับ 40/50 และ 160/30 ถูกพล๊อตลงใน stereonet ดังรูปให้ประมาณค่า plung angle ของ line of intersection
 • 1 : 5 องศา
 • 2 : 20 องศา
 • 3 : 45 องศา
 • 4 : 85 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 286 :
 • โครงสร้างชั้นหิน 2 ชุด ประกอบด้วย strike/dip เท่ากับ 40/50 และ 160/30 ถูกพล๊อตลงใน stereonet ดังรูปให้ประมาณค่า trend ของ line of intersection
 • 1 : 100 องศา
 • 2 : 150 องศา
 • 3 : 200 องศา
 • 4 : 350 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 287 :
 • โครงสร้างชั้นหิน 2 ชุด ประกอบด้วย strike/dip เท่ากับ 40/50 และ 160/30 ถูกพล๊อตลงใน stereonet ดังรูป ลักษณะของการพังทลายน่าจะเป็นแบบ
 • 1 : Rotational failure
 • 2 : Topping failure
 • 3 : Circular failure
 • 4 : Wedge failure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • โครงสร้างหินถูกพล๊อตลงใน stereonet ดังรูป ให้ประมาณค่า Strike ของชั้นหิน
 • 1 : 0 องศา
 • 2 : 45 องศา
 • 3 : 90 องศา
 • 4 : 125 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • โครงสร้างหินถูกพล๊อตลงใน stereonet ดังรูป ให้ประมาณค่ามุมเอียง (Dip)ของชั้นหิน
 • 1 : 0 องศา
 • 2 : 10 องศา
 • 3 : 45 องศา
 • 4 : 90 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • โครงสร้างหินถูกพล๊อตลงใน stereonet ดังรูป ให้หา Dip Direction ของชั้นหิน
 • 1 : North
 • 2 : South
 • 3 : NE
 • 4 : SW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 291 :
 • ตัวกลางทั่วไปที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของความลาดหินมากที่สุดคือ
 • 1 : สภาพมวลหินที่ประกอบเป็นความลาด
 • 2 : แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
 • 3 : น้ำหนักกดจากภายนอก
 • 4 : น้ำไหลซึม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 292 :
 • ปริมาณน้ำในดินสูงขึ้นอาจก่อให้ความลาดเกิดการพิบัติแบบ
 • 1 : โคลนถล่ม
 • 2 : การไหลลงดิน
 • 3 : แผ่นดินถล่ม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 293 :
 • อัตราส่วนความปลอดภัย (factor of safety) ของความลาด คิดจากวิธีของ Bishop คำนึงอัตราส่วนระหว่างค่า
 • 1 : ความต้านทานเฉือนต่อกำลังเฉือน
 • 2 : การยึดเกาะกันต่อการยึดเกาะกันขับเคลื่อนลงมา
 • 3 : กำลังเฉือนต่อความต้านทานการเฉือนขับเคลื่อนลงมา
 • 4 : กำลังเฉือนต่อการยึดเกาะกันที่ขับเคลื่อนลงมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :
 • วิธีการวิเคราะห์ความลาดของ Bishop
 • 1 : ไม่คิดแรงกระทำทางด้านข้างของเสี้ยว
 • 2 : การไถลรูปโค้งน้อย
 • 3 : พิจารณาเฉพาะแรงที่กระทำบนด้านเสี้ยวเท่านั้น
 • 4 : พิจารณาทั้งแรงกระทำทั้งหมดบนด้านเสี้ยว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • วิธีการวิเคราะห์ความลาดแบบเสี้ยว (slice) เสนอขึ้นโดย
 • 1 : Taylor
 • 2 : Bishop
 • 3 : Fellineous
 • 4 : Terzaghi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • แรงดันน้ำในรอยร้าวจากแรงดึง (tension crack) มีผลต่อเสถียรภาพความลาดหินอย่างไร
 • 1 : เพิ่มแรงดันออกด้านข้างให้แก่มวลหิน
 • 2 : เพิ่มแรงยกตัวให้แก่มวลหิน
 • 3 : ลดแรงดันออกด้านข้างให้แก่มวลหิน
 • 4 : ลดแรงยกตัวให้แก่มวลหิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 297 :
 • การพิบัติของความลาดแบบใด? ที่ไม่สามารถใช้ตาข่ายมิติ (stereo net) วิเคราะห์ได้
 • 1 : circular failure
 • 2 : wedge failure
 • 3 : planar failure
 • 4 : toppling failure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :
 • ปัจจัยค่าใดที่ใช้ในวิธีการจำแนกมวลหิน (rock mass) ทั้งแบบ Bieniawski และ Q system?
 • 1 : กำลังอัด
 • 2 : ช่วงของรอยแยก
 • 3 : ค่า RQD
 • 4 : น้ำบาดาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :
 • หน้าความลาดถนนทางขึ้นเขา ซึ่งเป็นหิน shale มีระนาบแนวราบ (fissility) เทเข้าหาถนน ควรป้องการถล่มลงมาด้วยวิธีใด? จึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 : Rock bolt
 • 2 : Rock Anchore
 • 3 : Wire mesh
 • 4 : Shotcrete
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 300 :
 • ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดชันทุกชนิด สมบัติของวัสดุธรณีใดที่นำมาพิจารณาเสมอ?
 • 1 : กำลังอัด
 • 2 : ความคงทนต่อการผุ
 • 3 : แรงดันของน้ำ
 • 4 : กำลังเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 301 :
 • การพิบัติของความลาดแบบใดที่ไม่สามารถใช้ตาข่ายโครงแผนที่โลก (stereo net) วิเคราะห์ได้
 • 1 : แบบคะมำ
 • 2 : รูปลิ่ม
 • 3 : แบบระนาบ
 • 4 : แบบโค้งวงกลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 302 :
 • ลักษณะของความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) ประกอบด้วย
 • 1 : ความขรุขระ ความถ่าง RQD ช่วงห่าง
 • 2 : ความขรุขระ น้ำซับ ความคงอยู่ ความยาว
 • 3 : ความขรุขระ ขนาดแท่งก้อน RQD ผงอุด
 • 4 : RQD ขนาดแท่งก้อน ช่วงห่าง การวางตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • การไหลลงของดิน (solifluction) สามารถป้องกันได้โดย
 • 1 : จัดให้มีตัวกรองของน้ำ
 • 2 : เพิ่มความยาวในการไหลซึมของทางไหล
 • 3 : ให้ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :
 • การไหลงของดิน (solifluction) อาจเกิดขึ้น
 • 1 : เมื่อมีการสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหว
 • 2 : เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกทำซ้ำในแหล่งทราย
 • 3 : ในบริเวณที่มีสภาพทรายหลวม ขนาดอนุภาคเดียวกันเป็นส่วนใหญ่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • ภายหลังเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมก่อให้เกิดการพังทะลายของไหล่ถนน มักเป็นชนิดที่เรียกว่า?
 • 1 : Landslide
 • 2 : Debris flow
 • 3 : Slump
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 • การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดหินด้วยโครงสร้างตะข่ายมิติ (stereo net) ชนิดใด?
 • 1 : เส้นศูนย์สูตรมุมเท่ากัน (equatorial equal angle)
 • 2 : เส้นศูนย์สูตรพื้นที่เท่ากัน (equatorial area angle)
 • 3 : เส้นขั้วโลกมุมเท่ากัน (polar equal angle)
 • 4 : เส้นขั้วโลกพื้นที่เท่ากัน (polar area angle)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 307 :
 • ดินเหนียวถมประกอบเป็นที่ลาดดังรูป กำหนดให้มวลดินมีแรงยึดเหนี่ยว (cohesion) เท่ากับ 2,500 ก.ก. / ตารางเมตร และมุมเสียดทานภายใน เท่ากับศูนย์ หน่วยน้ำหนักดินเท่ากับ 2,000 ก.ก. / ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักมวลดินบริเวณมีการเคลื่อนตัวเท่ากับ 20,000 ก.ก. และมีระยะทางจากจุดศูนย์ถึงจุดศูนย์กลาง เท่ากับ 5 เมตร ให้คำนวณหาโมเมนต์กระทำ
 • 1 : 170,000 กก.-ม.
 • 2 : 171,000 กก.-ม.
 • 3 : 172,000 กก.-ม.
 • 4 : 173,000 กก.-ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • ดินเหนียวถมประกอบเป็นที่ราบดังรูป กำหนดให้มวลดินมีแรงยึดเหนี่ยว (cohesion) เท่ากับ 2,500 ก.ก. / ตารางเมตร และมุมเสียดทานภายใน เท่ากับศูนย์ หน่วยน้ำหนักดินเท่ากับ 2,000 ก.ก. / ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักมวลดินบริเวณมีการเคลื่อนตัวเท่ากับ 20,000 ก.ก. และมีระยะทางจากจุดศูนย์ถึงจุดศูนย์กลาง เท่ากับ 5 เมตร ให้คำนวณหาโมเมนต์ต้าน
 • 1 : 245,495.5 กก.-ม.
 • 2 : 245,495.5 กก.-ม.
 • 3 : 247,495.5 กก.-ม.
 • 4 : 248,495.5 กก.-ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :
 • ดินเหนียวถมประกอบเป็นที่ราบดังรูป กำหนดให้มวลดินมีแรงยึดเหนี่ยว (cohesion) เท่ากับ 2,500 ก.ก. / ตารางเมตร และมุมเสียดทานภายใน เท่ากับศูนย์ หน่วยน้ำหนักดินเท่ากับ 2,000 ก.ก. / ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักมวลดินบริเวณมีการเคลื่อนตัวเท่ากับ 20,000 ก.ก. และมีระยะทางจากจุดศูนย์ถึงจุดศูนย์กลาง เท่ากับ 5 เมตร ให้คำนวณหา Safety factor (SF)
 • 1 : 1.13
 • 2 : 1.23
 • 3 : 1.33
 • 4 : 1.43
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 311 :
 • Factor of Safety คืออัตราส่วนระหว่างอะไร
 • 1 : young’s modulus / poisson’s ratio
 • 2 : poinsson’s ratio / young’s modulus
 • 3 : stress / strength
 • 4 : strength / stress
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • เสาหินในอุโมงค์มีความสามารถรับแรงกดและแรงดึงได้ 170 MPa และ 30 MPa ตามลำดับ จะรับแรงกดได้เท่าไหร่ เมื่อต้องการค่า Factor of Safety เท่ากับ 2
 • 1 : 340 MPa
 • 2 : 85 MPa
 • 3 : 60 MPa
 • 4 : 70 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • การพัง (failure) ที่เกิดขึ้นในมวลดินมักเป็นการพังในลักษณะใด
 • 1 : plane failure
 • 2 : circular failure
 • 3 : wedge failure
 • 4 : toppling failure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • หินที่มีการแตกหักมาก ๆ มักมีการพัง (failure) ในลักษณะใด
 • 1 : toppling failure
 • 2 : wedge failure
 • 3 : circular failure
 • 4 : plane failure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 315 :
 • ทำไมน้ำจึงมีผลให้บล็อกหินเกิดการเคลื่อนที่
 • 1 : ลดหน่วยแรงตั้งฉาก
 • 2 : เพิ่มหน่วยแรงตั้งฉาก
 • 3 : ซึมผ่านช่องว่างในหิน
 • 4 : ซึมผ่านรอยแตก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 316 :
 • การเคลื่อนที่ตามแนวระนาบ (plane failure) จะไม่เกิดขึ้นถ้ามุมหน้าตัดพื้นเอียง
 • 1 : เล็กกว่ามุมเสียดทาน
 • 2 : ใหญ่กว่ามุมเสียดทาน
 • 3 : เล็กกว่ามุมขนาน
 • 4 : ใหญ่กว่ามุมแนวแตกระนาบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • ในการคำนวณหาค่าความปลอดภัยจากการพังแบบระนาบนั้นมักเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ไหน
 • 1 : ความเครียด
 • 2 : ความสูงของรอยแตกดึง
 • 3 : การเปลี่ยนรูป
 • 4 : ความลึกของหน้าระนาบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 318 :
 • การเลื่อนพังแบบลิ่มของหินบนระนาบเอียง มักพบจากการตัดระนาบเอียงผ่านหินที่มีรอยแตกอย่างน้อยกี่ชุด
 • 1 : 1 ชุด
 • 2 : 2 ชุด
 • 3 : 3 ชุด
 • 4 : 4 ชุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :
 • การหาค่าสัดส่วนความปลอดภัยของการพังแบบลิ่มที่ไม่มีความฝืดและน้ำเข้าเกี่ยวข้องสามารถคำนวณได้จากค่าอะไรของหิน
 • 1 : ความแข็งแรงกด มุมเท
 • 2 : ทิศทาง มุมกด มุมของรอยแตก
 • 3 : มุมเอียง ความแข็งแรงกด
 • 4 : มุมเท ทิศทาง มุมเสียดทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 320 :
 • ในการวิเคราะห์หาสัดส่วนความปลอดภัยของการพังแบบลิ่ม มักคิดว่ามีระนาบเกี่ยวข้องกี่ระนาบ
 • 1 : ไม่มี
 • 2 : 1 ระนาบ
 • 3 : 2 ระนาบ
 • 4 : 3 ระนาบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :
 • แฟคเตอร์ที่มีความสำคัญมากต่อมวลที่มีการพังทลายแบบโค้ง (circular failure) คืออะไร
 • 1 : หน่วยแรงเฉือน ความแข็งแรงเฉือน
 • 2 : หน่วยแรงกด ความแข็งแรงกด
 • 3 : หน่วยแรงดึง ความแข็งแรงดึง
 • 4 : หน่วยแรงเส้น ความแข็งแรงเส้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 322 :
 • คุณสมบัติ 2 ประการที่ทำให้มวลดินและมวลหินอยู่ในสถานะสมดุลได้เมื่อมีแรงมากระทำคืออะไร
 • 1 : insitu strength, shear strength
 • 2 : shear strength, tensile strength
 • 3 : compressive strength, tensile strength
 • 4 : Cohesion, poison’s ratio
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 323 :
 • ในการทดสอบมวลดินโดย plate bearing พบว่ามวลดินพิบัติที่หน่วยแรงกด 10 ตัน/ตร.ฟุต ในการก่อสร้างต้องการสัดส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 1.5 อยากทราบว่ามวลดินควรรับแรงสูงสุดเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยตามต้องการ
 • 1 : 15 ตัน/ตร.ฟุต
 • 2 : 10 ตัน/ตร.ฟุต
 • 3 : 6.67 ตัน/ตร.ฟุต
 • 4 : 5 ตัน/ตร.ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 324 :
 • ที่ระนาบเอียงเป็นมุม 40 องศา มีรอยแตกและน้ำซึม มีแรงดันน้ำ 150 ก.ก. ตลอดแนวแตกของบล็อกที่มีน้ำหนัก 1250 ก.ก. หินมีค่า friction angle เท่ากับ 35 องศา ไม่มีความฝืด อยากทราบค่าสัดส่วนความปลอดภัย (Safety factor)
 • 1 : 0.30
 • 2 : 0.54
 • 3 : 0.85
 • 4 : 1.19
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :
 • ในหน้าผาหินที่มีรอยแตก 2 แนวตัดกัน รอยแตกชุดที่ 1 มี dip = 80 องศา ในทิศทาง 280 องศา และมี friction angle เท่ากับ 40 องศา ชุดที่ 2 มี dip = 60 องศา ทิศทาง 140 องศา และ friction angle 32 องศา จงหาค่า Safety Factor โดยใช้ chart
 • 1 : 1.70
 • 2 : 1.18
 • 3 : 1.00
 • 4 : 0.90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • หน้าเหมืองแห่งหนึ่งเป็นดินสูง 80 ฟุต เอียง 50 องศา ดินมีความหนาแน่น 120 ปอนด์/ลบ.ฟุต มีค่า cohesive strengthเท่ากับ 950 ปอนด์/ตารางฟุต มีมุมเสียดทานภายใน 30 องศา พบน้ำผิวดินที่เป็นแหล่งให้น้ำใต้ดินระยะ 320 ฟุตด้านหลัง slope Safety Factor โดยใช้ chart
 • 1 : 0.47
 • 2 : 0.98
 • 3 : 1.1
 • 4 : 1.15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 327 :
 • ในการคำนวณหาค่า Safety Factor โดยใช้ wedge stability chart นั้นมีสมมติฐานอย่างไร
 • 1 : ไม่มีแรงยึดภายใน
 • 2 : ไม่มีน้ำ
 • 3 : มีแรงยึดและมีน้ำ
 • 4 : ไม่มีแรงยึดภายในและไม่มีน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • ในการคำนวณหาค่า Safety Factor โดยใช้ wedge stability chart นั้น เป็นการประมาณค่า อยากทราบว่าควรจะทำการวิเคราะห์หาเสถียรภาพของพื้นหินเอียงใหม่ โดยละเอียดเมื่อค่า Safety Factor มีค่าเท่าไร
 • 1 : ต่ำกว่า 4
 • 2 : ต่ำกว่า 2
 • 3 : มากกว่า 2
 • 4 : มากกว่า 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 329 :
 • เหมืองแห่งหนึ่งมีหน้าเหมืองลาดชัน 65 องศา มีค่ากำลังเฉือนของหินดินดาน 13.6 เมกะพาสคัล ขณะเดียวกันพบว่ามีรถบรรทุกขนแร่เกิดแรงส่งแก่มวลหินหน้าเหมือง 14.2 เมกะพาสคัลให้ไถลลงมา ให้หาค่าอัตราส่วนปลอดภัยมีค่าเท่าไร ก
 • 1 : 0.958
 • 2 : 0.985
 • 3 : 0.598
 • 4 : 0. 895
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 330 :
 • อุโมงค์เหมืองทองคำเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.7 ม. เจาะเข้าไปในหินที่มีหน่วยน้ำหนัก 0.02 เมกะนิวตัน/ลบ.ม. อยู่ลึกจากผิวดินลงไป 122 เมตร ความเค้น ณที่เดิม (in situ) ภายในอุโมงค์มีค่า 3.31 MPa ให้หาค่าอัตราส่วนปลอดภัยของอุโมงค์นี้?
 • 1 : 1.357
 • 2 : 1.573
 • 3 : 1.735
 • 4 : 1.375
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • อัตราส่วนปลอดภัยของความลาด คิดจากอัตราส่วนระหว่างค่า
 • 1 : ความต้านทานเฉือนต่อกำลังเฉือน
 • 2 : การยึดเกาะกันต่อการยึดเกาะกันขับเคลื่อนลงมา
 • 3 : กำลังเฉือนต่อความต้านทานการเฉือนขับเคลื่อนลงมา
 • 4 : กำลังเฉือนต่อแรงการยึดเกาะกันที่ขับเคลื่อนลงมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • หน้าเหมืองแห่งหนึ่งเปิดหน้างานเอียง 65 องศา มีรอยเลื่อนและแนวแตกสองทิศทางมาบรรจบตัดกันบนหน้าเหมืองแห่งนั้น หากมีการพิบัติน่าจะมีรูปพิบัติแบบใด
 • 1 : ระนาบ
 • 2 : รูปลิ่ม
 • 3 : คะมำ
 • 4 : รูปโค้งวงกลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • เพดานอุโมงค์เหมืองใต้ดินแห่งหนึ่งพบว่ามีเศษหินร่วงลงมาบ่อยในช่วงขุดเจาะเข้าไป ควรมีการป้องกันแบบใดที่เหมาะสม
 • 1 : Shotcrete
 • 2 : Rock anchors
 • 3 : Rock bolts
 • 4 : Wire mesh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • แรงที่ให้แก่วัสดุค้ำยันหินประเภท rock bolt คือ
 • 1 : แรงอัด
 • 2 : แรงเฉือน
 • 3 : แรงดึง
 • 4 : แรงบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • วิธีป้องกันการไหลลงของดิน (solifluction) สามารถทำได้โดย
 • 1 : จัดให้มีตัวกรองระบายน้ำ
 • 2 : เพิ่มความยาวในการไหลซึมของทางน้ำไหล
 • 3 : ให้ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน
 • 4 : ตะแกรงเหล็กบรรจุก้อนหินกั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • เหมืองบ่อทราย หลังจากเปิดไม่นานขอบบ่อพังแบบความลาดไถลรูปโค้ง (rotational slump) ดินลาดเป็นดินเหนียวสม่ำเสมออิ่มตัวที่มีความหนาแน่น 1.75 กิโลกรัม/ลบ.ม. ผิวพิบัติรูปส่วนวงกลม AB ที่มีรัศมี 20 ม. มุมรองรับด้วยรัศมีกับผิวพิบัติ 80 องศา พื้นที่วงกลมพิบัติพบว่า 102.3 ตารางเมตร และแขนโมเมนต์ห่างจากจุดศูนย์กลางวงกลม 4.38 เมตร ให้คำนวณหาค่าแรงยึดเกาะกันของทรายที่เวลาพิบัติ
 • 1 : 31.9 กิโลนิวตัน/ม
 • 2 : 13.9 กิโลนิวตัน/ม.
 • 3 : 19.3 กิโลนิวตัน/ม.
 • 4 : 1.39 กิโลนิวตัน/ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • ในการวิเคราะห์อัตราส่วนปลอดภัยของความลาดหิน มักนิยมเอาค่ามุมเสียดทานภายใน (internal friction angle) ชนิดใดมาวิเคราะห์
 • 1 : มุมเสียดทานยอด (peak)
 • 2 : มุมเสียดทานคงเหลือ (residual)
 • 3 : มุมเสียดทานยอดและคงเหลือ
 • 4 : มุมเสียดทานระหว่างยอดกับคงเหลือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดหินด้วยโครงสร้างตะข่ายมิติ (stereo net) นิยมใช้ชนิดใด?
 • 1 : เส้นศูนย์สูตรมุมเท่ากัน (equatorial equal angle)
 • 2 : เส้นศูนย์สูตรพื้นที่เท่ากัน (equatorial area angle)
 • 3 : เส้นขั้วโลกมุมเท่ากัน (polar equal angle)
 • 4 : เส้นขั้วโลกพื้นที่เท่ากัน (polar area angle)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 :
 • เครื่องมือต่อไปนี้ชนิดใดไม่เหมาะแก่การใช้ค้ำยันเสถียรภาพความลาดหินที่เป็นชั้น
 • 1 : Shotcrete
 • 2 : Rock anchors
 • 3 : Rock bolts
 • 4 : dowels
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 340 :
 • หินชนิดใดเหมะสมที่นำมาใช้ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลมากที่สุด?
 • 1 : Limestone
 • 2 : Sandstone
 • 3 : Granite
 • 4 : Basalt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดชันทุกชนิด สมบัติของวัสดุธรณีใดที่นำมาพิจารณาเสมอ
 • 1 : กำลังอัด
 • 2 : ความคงทนต่อการผุ
 • 3 : แรงดันของน้ำ
 • 4 : กำลังเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • การอัดฉีดน้ำปูนใต้ฐานอาคารเขื่อนคำนึงถึงสมบัติของมวลหินใดมากที่สุด
 • 1 : คงทนผุกร่อน
 • 2 : กำลังอัด
 • 3 : กำลังเฉือน
 • 4 : ความซึมผ่าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 470 : Geotechnical application to soil and rock excavations
ข้อที่ 343 :

 • 1 : 30 องศา
 • 2 : 31 องศา
 • 3 : 32 องศา
 • 4 : 33 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 344 :

 • 1 : 477.35 psi
 • 2 : 577.35 psi
 • 3 : 677.35 psi
 • 4 : 777.35 psi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 345 :
 • ดินเหนียวถมประกอบเป็นที่ลาดดังรูป กำหนดให้มวลดินมีแรงยึดเหนี่ยว (cohesion) เท่ากับ 2,000 ก.ก. / ตารางเมตร และมุมเสียดทานภายใน เท่ากับศูนย์ หน่วยน้ำหนักดินเท่ากับ 1,900 ก.ก. / ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักมวลดินบริเวณมีการเคลื่อนตัวเท่ากับ 34,600 ก.ก. และมีระยะทางจากจุดศูนย์ถึงจุดศูนย์กลาง เท่ากับ 5 เมตร ให้คำนวณหาโมเมนต์กระทำ
 • 1 : 170,000 กก.-ม
 • 2 : 171,000 กก.-ม.
 • 3 : 172,000 กก.-ม.
 • 4 : 173,000 กก.-ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :
 • ดินเหนียวถมประกอบเป็นที่ลาดดังรูป กำหนดให้มวลดินมีแรงยึดเหนี่ยว (cohesion) เท่ากับ 2,000 ก.ก. / ตารางเมตร และมุมเสียดทานภายใน เท่ากับศูนย์ หน่วยน้ำหนักดินเท่ากับ 1,900 ก.ก. / ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักมวลดินบริเวณมีการเคลื่อนตัวเท่ากับ 34,600 ก.ก. และมีระยะทางจากจุดศูนย์ถึงจุดศูนย์กลาง เท่ากับ 5 เมตร ให้คำนวณหาโมเมนต์ต้าน
 • 1 : 196,000 กก.-ม.
 • 2 : 197,000 กก.-ม.
 • 3 : 198,000 กก.-ม.
 • 4 : 199,000 กก.-ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 347 :
 • ดินเหนียวถมประกอบเป็นที่ลาดดังรูป กำหนดให้มวลดินมีแรงยึดเหนี่ยว (cohesion) เท่ากับ 2,000 ก.ก. / ตารางเมตร และมุมเสียดทานภายใน เท่ากับศูนย์ หน่วยน้ำหนักดินเท่ากับ 1,900 ก.ก. / ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักมวลดินบริเวณมีการเคลื่อนตัวเท่ากับ 34,600 ก.ก. และมีระยะทางจากจุดศูนย์ถึงจุดศูนย์กลาง เท่ากับ 5 เมตร ให้คำนวณหา Safety factor (SF)
 • 1 : 1.14
 • 2 : 1.24
 • 3 : 1.34
 • 4 : 1.44
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • ณ เหมืองหินปูนแห่งหนึ่ง บริเวณหน้างานถูกตัดเป็นระนาบเอียงผ่านเข้าไปยังชั้นหินปูนที่มีรอยแยก ( joint set) 2 ชุด ซึ่งมี strike/dip = 45/50 และ 90/50 เมื่อพล๊อตลงใน stereonet ปรากฎดังรูป ให้ประมาณค่า plunge angle ของ line of intersection
 • 1 : 0 องศา
 • 2 : 50 องศา
 • 3 : 80 องศา
 • 4 : 90 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :
 • ณ เหมืองหินปูนแห่งหนึ่ง บริเวณหน้างานถูกตัดเป็นระนาบเอียงผ่านเข้าไปยังชั้นหินปูนที่มีรอยแยก ( joint set) 2 ชุด ซึ่งมี strike/dip = 45/50 และ 90/50 เมื่อพล๊อตลงใน stereonet ปรากฎดังรูป ให้ประมาณ trend ของ line of intersection
 • 1 : 100 องศา
 • 2 : 160 องศา
 • 3 : 200 องศา
 • 4 : 250 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • ณ เหมืองหินปูนแห่งหนึ่ง บริเวณหน้างานถูกตัดเป็นระนาบเอียงผ่านเข้าไปยังชั้นหินปูนที่มีรอยแยก ( joint set) 2 ชุด ซึ่งมี strike/dip = 45/50 และ 90/50 เมื่อพล๊อตลงใน stereonet ปรากฎดังรูป ลักษณะการพังทลายของชั้นหินปูนน่าจะเป็นแบบ
 • 1 : Rotational Failure
 • 2 : Wedge Failure
 • 3 : Topping Failure
 • 4 : Circular Failure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • การระบายน้ำออกจากช่องว่างในเนื้อดินเหนียวเพื่อเร่งกระบวนการทรุดตัวของชั้นดินที่สนามบินหนองงูเห่า โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า
 • 1 : PVD
 • 2 : SPT Test
 • 3 : Vane Shear Test
 • 4 : Wash Boring
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • ลักษณะของชั้นดินบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลประกอบด้วย
 • 1 : ดินเหนียวสลับกับชั้นทรายจนถึงชั้นหินดาน (bedrock)
 • 2 : ดินเหนียวตลอดความลึกถึงชั้นหินดาน (bedrock)
 • 3 : ดินทรายตลอดความลึกถึงชั้นหินดาน (bedrock)
 • 4 : ดินกรวดทรายตลอดความลึกถึงชั้นหินดาน (bedrock)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 353 :
 • ปัญหาการทรุดตัวบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดจากหลายปัจจัย ยกเว้นข้อใด
 • 1 : การสูบน้ำบาดาลในปริมาณที่เกินขอบเขต
 • 2 : น้ำหนักกดทับจากสิ่งปลูกสร้าง
 • 3 : การทรุดตัวโดยธรรมชาติ
 • 4 : ปริมาณน้ำที่ซึมลงไปยังชั้นน้ำบาดาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงจากการลดลงของระดับน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • 1 : การทรุดตัวของพื้นดิน
 • 2 : การรุกล้ำของน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเล
 • 3 : ระดับน้ำผิวดินลดลง
 • 4 : คุณภาพและปริมาณน้ำบาดาลลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 355 :
 • การเพิ่มขึ้นและลดลงของระดับน้ำบาดาลในชั้นดินส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงใดของคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดิน
 • 1 : pore water pressure
 • 2 : density
 • 3 : internal friction angle
 • 4 : grain size distribution
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 356 :
 • จากการสังเกตการพบว่าการพังทลายของความลาดเอียงบริเวณหน้างานของเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง มักจะสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่มีปริมาณน้ำฝนมาก ดังนั้นคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มเสถียรภาพความลาดเอียงคือ
 • 1 : การติดตั้ง rock bolts
 • 2 : ทำ shotcrete คลุมหน้าความลาดเอียง
 • 3 : ติดตั้ง horizontal bore hole drain
 • 4 : เพิ่มน้ำหนักกดทับบริเวณท้าย (toe) ความลาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 357 :
 • ถนนถูกตัดผ่านเข้าไปยังบริเวณที่มีการพังทลายของชั้นหินแบบ plane failure ดังนั้นการปรับปรุงเสถียรภาพของพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่เหมาะสมที่สุดคือ
 • 1 : Rock Anchor
 • 2 : ตาข่ายป้องกันหินร่วง (Mesh)
 • 3 : Shotcrete
 • 4 : ติดตั้ง Vertical Drain
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 358 :
 • เสาค้ำยันในเหมืองใต้ดินแห่งหนึ่งแตกหักที่ overburden pressure เท่ากับ 1,000 psi สมมุติว่าวัสดุของเสาค้ำยันเป็นไปตาม Mohr Failure Criteria ให้คำนวณหาค่ามุมเสียดทานภายในวัสดุเสาค้ำยัน (internal friction angle)
 • 1 : 30 องศา
 • 2 : 31 องศา
 • 3 : 32 องศา
 • 4 : 33 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :
 • เสาค้ำยันในเหมืองใต้ดินแห่งหนึ่งแตกหักที่ overburden pressure เท่ากับ 1,000 psi สมมุติว่าวัสดุของเสาค้ำยันเป็นไปตาม Mohr Failure Criteria ให้คำนวณหาค่า strength (So) ของเสาค้ำยัน
 • 1 : 188.68 psi
 • 2 : 288.68 psi
 • 3 : 388.68 psi
 • 4 : 488.68 psi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • เสาค้ำยันในเหมืองใต้ดินแห่งหนึ่งแตกหักที่ overburden pressure เท่ากับ 1,000 psi สมมุติว่าวัสดุของเสาค้ำยันเป็นไปตาม Mohr Failure Criteria ให้คำนวณหาค่า tensile strength ของเสาค้ำยัน
 • 1 : 111.34 psi
 • 2 : 222.34 psi
 • 3 : 333.34 psi
 • 4 : 444.34 psi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 361 :
 • เสาค้ำยันในเหมืองใต้ดินแห่งหนึ่งแตกหักที่ overburden pressure เท่ากับ 1,000 psi สมมุติว่าวัสดุของเสาค้ำยันเป็นไปตาม Mohr Failure Criteria ที่จุดแตกหักวัดค่าการเคลื่อนตัวจาก strain gage ได้ดังตาราง ให้คำนวณหาค่า poisson’s ratio ภายใต้ linear elasticity
 • 1 : 0.1
 • 2 : 0.2
 • 3 : 0.3
 • 4 : 0.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :
 • เสาค้ำยันในเหมืองใต้ดินแห่งหนึ่งแตกหักที่ over burden pressure เท่ากับ 1,000 psi สมมุติว่าวัสดุของเสาค้ำยันเป็นไปตาม Mohr Failure Criteria ที่จุดแตกหักวัดค่าการเคลื่อนตัวจาก strain gage ได้ดังตาราง ให้คำนวณหาค่า Young Modulus ภายใต้ linear elasticity
 • 1 : 1,000 psi
 • 2 : 10,000 psi
 • 3 : 100,000 psi
 • 4 : 1,000.000 psi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :
 • ที่บริเวณหน้างานเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งคำนวณได้ค่าความปลอดภัย (SF) เท่ากับ 2.5 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า
 • 1 : ลาดหน้างานมีความปลอดภัยเนื่องจากโมเมนต์ต้านเป็น 2.5 เท่าของโมเมนต์กระทำ
 • 2 : ลาดหน้างานมีความปลอดภัยต่ำเนื่องจากโมเมนต์กระทำป็น 2.5 เท่าของโมเมนต์ต้าน
 • 3 : โอกาสการพังทลายของหน้างานเก่ากับศูนย์
 • 4 : โอกาสการพังทลายของหน้างานเป็น 100%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • การติดตามการทรุดตัวของดิน (soil settlement) บริเวณคันดินล้อมรอบสนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากการปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยติดตั้งเครื่องมือที่เรียกว่า
 • 1 : Inclinometer
 • 2 : Settlement Plate
 • 3 : Observation Well
 • 4 : Flat Jack
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 365 :
 • การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันน้ำในดิน (pore water pressure) บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยติดตั้งเครื่องมือที่เรียกว่า
 • 1 : Inclinometer
 • 2 : Piezometer
 • 3 : Settlement Plate
 • 4 : Flat Jack
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :
 • การติดตามการทรุดตัวของชั้นหินหลังจากเปิดหน้างาน (excavation) เข้าไปในชั้นหินโดยติดตั้งเครื่องมือที่เรียกว่า
 • 1 : Inclinometer
 • 2 : Piezometer
 • 3 : Rock Bolt
 • 4 : Borehole Extensometer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 367 :
 • เสถียรภาพความลาดชันในชนิดหินประเภทใดน่าจะมีเสถียรภาพสูงสุด
 • 1 : Fractured Shale
 • 2 : High Density Joint Sandstone
 • 3 : Massive Limestone
 • 4 : High Fracture Limestone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • การวัดการวางตัวของร่องรอยความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuity) โดยบอกเป็น
 • 1 : strike and dip
 • 2 : degree of waviness
 • 3 : perpendicular distance
 • 4 : number of joint set
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • เครื่องมือวัดค่า Compressive Strength ของผนังร่องรอยความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuity wall ) ที่นิยมใช้กันมานที่สุดคือ
 • 1 : geological hammer
 • 2 : portable shear box
 • 3 : compass and inclinometer
 • 4 : Schmidt hammer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 370 :
 • อุโมงค์รูปอิลิปส์ที่มีความกว้างต่อความสูงเท่ากับ 2.0 ในหินนั้น มักพบหน่วยแรงสูงสุดบริเวณไหน
 • 1 : ด้านข้างของอุโมงค์
 • 2 : กลางหลังคาอุโมงค์
 • 3 : ระหว่างด้านข้างและส่วนกลางอุโมงค์
 • 4 : ไม่พบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 371 :
 • ในการวิเคราะห์หน่วยแรงในอุโมงค์รูปสี่เหลี่ยมมุมโค้งในหินนั้นจะพบว่าหน่วยแรง (stress) สูงสุดอยู่ในบริเวณใด
 • 1 : ด้านข้างอุโมงค์
 • 2 : มุมโค้งของอุโมงค์
 • 3 : ส่วนกลางที่หลังคาอุโมงค์
 • 4 : ด้านข้างและส่วนกลางหลังคาอุโมงค์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • ในการขุดอุโมงค์หลายอุโมงค์รูปไข่เรียงกันในระยะห่างเท่ากันในแนวนอนจะพบว่าหน่วยแรงมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : หน่วยแรงสูงสุดอยู่ ณ บริเวณอุโมงค์ที่อยู่ตรงกลาง
 • 2 : หน่วยแรงสูงสุดอยู่ ณ บริเวณอุโมงค์ด้านนอกสุดทั้งสองข้าง
 • 3 : หน่วยแรงเท่ากันตลอดแนว
 • 4 : หน่วยแรงต่ำสุดอยู่ ณ บริเวณอุโมงค์ที่อยู่ตรงกลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • ในการขุดอุโมงค์กลม พบว่าบริเวณนั้นมีหน่วยแรงแนวดิ่ง (vertical stress) เท่ากับ 650 psi มีอัตราส่วนของ tangential tress และ vertical stress เท่ากับ 2.6 บริเวณขอบอุโมงค์หินมีความแข็งแรง (strength) เท่ากับ 2050 psi อยากทราบค่า Factor of Safety
 • 1 : 0.6
 • 2 : 0.8
 • 3 : 1.2
 • 4 : 3.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 374 :
 • จงหาค่า Factor of Safety ของอุโมงค์สี่เหลี่ยมที่ขุดลึก 600 ฟุต ในบริเวณที่มี tangential stress/vertical stress เท่ากับ 3.7 จากการตรวจวัดพบว่าบริเวณนั้นมี vertical stress เท่ากับ 950 ปอนด์/ตร.นิ้ว หินมี strength เท่ากับ 10,000 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 1 : 10.5
 • 2 : 4.5
 • 3 : 2.8
 • 4 : 0.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 375 :
 • จงหาค่า stress ที่กระทำกับเสาค้ำยันสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาด 9 ฟุต อยู่ห่างกัน 13 ฟุต หินมีความหนาแน่น 160 ปอนด์ต่อลบ.ฟุต ในเหมืองใต้ดินที่ลึก 300 ฟุต
 • 1 : 1991.77 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 2 : 637.67 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 3 : 7333.3 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • 4 : 592.6 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :
 • บล็อกหินขนาดพื้นที่ฐาน 5x6 เมตร สูง 3 เมตร วางบนระนาบหินเอียงที่มีมุม 50 องศา หินมีความหนาแน่น 29.5 KN/cu.m อยากทราบว่าจะมี Factor of Safety เท่าไร เมื่อหินมีความฝืดระหว่างผิวเท่ากับ 50 KN/ sq.m
 • 1 : 3.07
 • 2 : 2.77
 • 3 : 1.57
 • 4 : 0.57
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :
 • จงหาค่าหน่วยแรงเข้มข้นสูงสุด (max stress concentration) ณ จุดหนึ่งที่ขอบอุโมงค์ที่อยู่ลึก 500 เมตร หินมี poison’s ratio เท่ากับ 0.5 และมีความหนาแน่นเท่ากับ 2.5 g/cu.cm มี มีอัตราส่วนของหน่วยแรงเข้มข้นและหน่วยแรงแนวดิ่งเท่ากับ 3
 • 1 : 1875 x 1000 Kg/sq.m
 • 2 : 3750 x 1000 Kg/sq.m
 • 3 : 7.5 x 1000 Kg/sq.m
 • 4 : 625 x 1000 Kg/sq.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 378 :
 • ชั้นหินด้านล่างสุดที่เป็นหลังคาอุโมงค์ มักมีการแตกหักช่วงกลางของความยาวจากหน่วยแรงชนิดใด
 • 1 : หน่วยแรงกด
 • 2 : หน่วยแรงกระแทก
 • 3 : หน่วยแรงเฉือน
 • 4 : หน่วยแรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 379 :
 • เมื่อชั้นหินที่เป็นหลังคาอุโมงค์เป็นชั้นหินหลายชั้นเรียงกัน สามารถหาค่าหน่วยน้ำหนัก (unit weight) ของชั้นหินล่างสุดจากค่ายังส์โมดูลัส หน่วยน้ำหนักของทุกชั้น และค่าอะไร
 • 1 : ความกว้าง
 • 2 : ความเค้น
 • 3 : ความเครียด
 • 4 : ความหนา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 380 :
 • เราสามารถหาค่า plastic yield ได้จากกราฟชนิดไหน
 • 1 : Mohr’s circle
 • 2 : stress-strain
 • 3 : Shear stress
 • 4 : Stress-poisson’s ratio
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 381 :
 • ในทฤษฎี tributary area loading เกี่ยวกับแรงกระทำต่อเสาค้ำยัน (pillar) แต่ละเสามีสมมุติฐานสำคัญคือ
 • 1 : หน่วยแรงต่างกัน
 • 2 : หน่วยแรงเฉือนต่างกัน
 • 3 : หน่วยแรงกดเท่ากัน
 • 4 : หน่วยแรงดึงแนวนอนเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :
 • การรับแรงของเสาค้ำยันในทฤษฎี tributary area นั้น คิดพื้นที่รับแรงของเสาค้ำยัน (pillar) แต่ละเสาอย่างไร
 • 1 : บนเสาและครึ่งหนึ่งของพื้นที่ระหว่างเสา
 • 2 : ครึ่งหนึ่งของพื้นที่บนเสา
 • 3 : เฉพาะพื้นที่บนเสา
 • 4 : ด้านบนทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :
 • ทฤษฎีหาค่าความแข็งแรงของเสาค้ำยัน (pillar) ส่วนมากมักมีพารามิเตอร์อะไรของเสาในการคำนวณ
 • 1 : ความสูง
 • 2 : ความกว้าง
 • 3 : ความกว้างและความสูง
 • 4 : ความกว้าง ความสูง ความแข็งแรงกด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • Factor of Safety ของเสาค้ำยัน (pillar) เป็นสัดส่วนของอะไรของเสา
 • 1 : ความกว้างต่อความยาว
 • 2 : ความแข็งแรงต่อแรงที่รับ
 • 3 : หน่วยแรงและความเครียด
 • 4 : แรงกดและแรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 385 :
 • เมื่ออุโมงค์กลมอยู่ในบริเวณที่มีหน่วยแรงแนวดิ่งและแนวนอน อยากทราบว่าที่ขอบด้านข้างของอุโมงค์ก็จะมีหน่วยแรงตามแนวรัศมี (radial stress) เท่าไหร่
 • 1 : ศูนย์
 • 2 : 1 เท่าของหน่วยแรงแนวดิ่ง
 • 3 : 2 เท่าของหน่วยแรงแนวดิ่ง
 • 4 : 2.7 เท่าของหน่วยแรงแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 386 :
 • กรณีที่มีอุโมงค์หลายอุโมงค์ในแนวนอนและอยู่ใกล้กัน อยากทราบว่าหน่วยแรงเข้มข้นรอบอุโมงค์เหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่ออัตราส่วนของความกว้างอุโมงค์และเสาค้ำยันเพิ่มขึ้น
 • 1 : ลดลง
 • 2 : เพิ่มขึ้น
 • 3 : คงเดิม
 • 4 : เป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 387 :
 • ในบริเวณที่มีการขุดอุโมงค์หลายอุโมงค์เรียงกันเป็นแนวที่มีขนาดเท่ากัน อยากทราบว่าหน่วยแรงเข้มข้นสูงสุดจะเพิ่มขึ้นจากอัตราส่วน
 • 1 : ความกว้างอุโมงค์ต่อขนาดเสาเพิ่มขึ้น
 • 2 : ความกว้างอุโมงค์ต่อพื้นที่ลดลง
 • 3 : ความกว้างต่อความสูงลดลง
 • 4 : ความกว้างต่อความยาวเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • จงหาค่า stand-up time เฉลี่ยของมวลหินที่มีค่าความแข็งแรงกดเท่ากับ 7 MPa ค่า RQP 60% รอยแตกมีระยะห่างกัน 1.5 เมตร และมีระยะห่างของรอยแตก 2 มม. ไม่มีน้ำซึม ขุดอุโมงค์ขนานกับ strike ของหินที่มี dip เท่ากับ 22 องศา
 • 1 : 1 อาทิตย์
 • 2 : 5 ชั่วโมง
 • 3 : 10 ปี
 • 4 : 6 เดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 389 :
 • จงหาค่า cohesion ของ มวลหินที่มีค่าความแข็งแรงกดเท่ากับ 7 MPa ค่า RQD 60% รอยแตกมีระยะห่างกัน 1.5 เมตร และมีระยะห่างของรอยแตก 2 มม. ไม่มีน้ำซึม ขุดอุโมงค์ขนานกับ strike ของหินที่มี dip เท่ากับ 22 องศา
 • 1 : 150-200 kPa
 • 2 : 100-150 kPa
 • 3 : มากกว่า 300 kPa
 • 4 : 200-300 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :
 • ในบริเวณที่หินมีหน่วยแรงในสนามแนวดิ่งและแนวนอนเท่ากันคือ 680 psi เมื่อขุดอุโมงค์สี่เหลี่ยมมุมโค้งขนาดกว้างต่อสูงเท่ากับ 2 อยากทราบว่าจะมีค่า Safety Factor ต่ำสุด เท่าไหร่ เมื่อหินมีความแข็งแรงเท่ากับ 3000 psi
 • 1 : 0.41
 • 2 : 0.92
 • 3 : 1.84
 • 4 : 4.41
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 391 :
 • การพิจารณาหินที่เหมาะสมนำมาทำเป็นหินบดปูพื้นถนน ควรทดสอบหินด้วยวิธี
 • 1 : Los Angeles abrasion
 • 2 : Impact value
 • 3 : Point load test
 • 4 : Slake durability test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :
 • การพิจารณาหินที่เหมาะสมนำมาทำเป็นเขื่อนป้องกันชายฝั่ง ควรทดสอบหินด้วย
 • 1 : Los Angeles abrasion
 • 2 : Impact value
 • 3 : Point load test
 • 4 : Slake durability test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานธรณีเทคนิคไม่ได้ผลในกรณี
 • 1 : พื้นที่กว้าง
 • 2 : ขอบเขตชั้นซับซ้อน
 • 3 : โพรงถ้ำ
 • 4 : กำหนดระดับน้ำบาดาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 :
 • การบดถนนสายหนึ่ง ได้ทดสอบในสนามโดยใช้วิธีกรวยใส่ทราย (sand cone) ขุดหลุมในที่ถมเอาดินออกไป 120 กรัม แล้วเอาทรายหนัก 100 กรัม ที่ทราบความหนาแน่น 2.60 กรัม/ลบ.ซม. ถมกลับเข้าไปในหลุมที่ขุดได้พอดี จงหาความหนาแน่นของดินถมทำถนนนั้น
 • 1 : 3.57
 • 2 : 3.21
 • 3 : 3.09
 • 4 : 3.12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 395 :
 • การอัดฉีดสารน้ำปูน (grouting) ลงไปในดินอ่อนมีผลโดยตรงกับ
 • 1 : ความถ่วงจำเพาะของดิน
 • 2 : กำลังเฉือนของดิน
 • 3 : สภาพความซึมผ่านได้ของดิน
 • 4 : ระดับขั้นการอิ่มตัวของดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • น้ำเหมือก (slurries) ต่อไปนี้ที่ใช้ค้ำยันผนังของหลุมเจาะลึกในดินทรายร่วนคือ
 • 1 : ดินเบนโทไนต์
 • 2 : ดินขาวไชน่า
 • 3 : ดินชั้นบ่งปี
 • 4 : พีต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 397 :
 • การอัดฉีดน้ำปูนด้วยแรงดันต่ำเหมาะทำกับสภาพหินชนิดใด
 • 1 : หินบะซอลต์เนื้อโพรงข่าย
 • 2 : หินปูนรังผึ้ง
 • 3 : หินทรายพรุน
 • 4 : หินแกรนิตผุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 398 :
 • สำรวจหลุมยุบบริเวณสนามหญ้าราบแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ลึกลงไป 8 เมตร ข้างบนปกคลุมด้วยทรายแห้ง ควรใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์ประเภทใดที่เหมาะสมที่สุด จึงค้นพบหลุมยุบข้างล่างนี้
 • 1 : Shallow penetration radar
 • 2 : Seismic reflection
 • 3 : Magnetometer
 • 4 : Gravity meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์วิธีการใดใช้หาความไม่ต่อเนื่องของความลาดและฐานรากในหินแข็งได้เหมาะสมที่สุด?
 • 1 : Seismic refraction method
 • 2 : Gravity method
 • 3 : Electrical resistivity
 • 4 : Magnetic method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • เจาะสำรวจฐานรากโรงแยกก๊าซลงไปลึก 100 ม. ในดินที่ผนังหลุมพังถล่มง่ายจึงต้องใช้ท่อกรุลงไปค้ำยัน หากต้องการใช้เครื่องมือหยั่งหลุมเจาะทางธรณีฟิสิกส์ ควรใช้ประเภทใดจึงวัดลักษณะชั้นดินในหลุมนี้ได้
 • 1 : gravity logging
 • 2 : radiometer logging
 • 3 : electrical logging
 • 4 : sonic logging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
สภาวิศวกร