สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Power for Agricultural Systems

เนื้อหาวิชา : 441 : Thermodynamics of Engine
ข้อที่ 1 :
 • จงหาค่าประสิทธิภาพของวัฎจักรคาร์โนต์ ของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่ใช้น้ำจากแม่น้ำมาหล่อเย็นคอนเดนเซอร์แล้วปล่อยลงสู่แม่น้ำตามเดิมโดยใช้ความดันในคอนเดนเซอร์ 15 kPa และวัดอุณหภูมิของไอน้ำสูงสุดได้ 500 องศา เซลเซียส โดยกำหนดให้อุณหภูมิของน้ำที่ความดันคงที่ 15 kPa เป็น 54 องศา เซลเซียส
 • 1 : 47.5%
 • 2 : 61.2%
 • 3 : 72.3%
 • 4 : 75.8%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 2 :
 • ถ้า Cp/Cv = 1.3 คงที่สำหรับสารผสมภายในห้องเผาไหม้ ถ้าสารผสมเริ่มขยายตัวแบบไอเซนทรอปิกจาก 200 c.c. ไปเป็น 2200 c.c. และ มีความดันสุดท้าย 1.2 atm จงหาความดันขณะเริ่มต้นขยายตัว เมื่อคิดสารผสมเป็นแก๊สอุดมคติและระบบไม่มีการสูญเสียและย้อนกลับได้
 • 1 : 32.52 atm
 • 2 : 32.95 kPa
 • 3 : 32.52 bar
 • 4 : 3252 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • ถ้า Cp/Cv = 1.4 คงที่สำหรับสารผสมภายในห้องเผาไหม้ ถ้าสารผสมเริ่มอัดตัวแบบไอเซนทรอปิกจาก 2200 c.c. ไปเป็น 200 c.c. และ มีความดันเริ่มต้น 1 bar จงหาความดันเมื่อสิ้นสุดการอัด เมื่อคิดสารผสมเป็นแก๊สอุดมคติและระบบไม่มีการสูญเสียและย้อนกลับได้
 • 1 : 28.7 bar
 • 2 : 28.32 atm
 • 3 : 28.32 kPa
 • 4 : 28.7 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • จงหาคุณภาพของไอน้ำที่ความดัน 1 MPa ที่มีพลังงานภายในจำเพาะ1690.9 Kj/kg (กำหนดให้ Uf=761.68 Kj/kg และ Ug=2583.86 kJ/kg
 • 1 : 51%
 • 2 : 62%
 • 3 : 65%
 • 4 : 71%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • ถ้า Cp/Cv = 1.3 คงที่สำหรับสารผสมภายในห้องเผาไหม้ ถ้าสารผสมเริ่มขยายตัวแบบไอเซนทรอปิกจาก 200 c.c. ไปเป็น 2000 c.c. และ มีความดันสุดท้าย 1.2 atm จงหาความดันขณะเริ่มต้นขยายตัว เมื่อคิดสารผสมเป็นแก๊สอุดมคติและระบบไม่มีการสูญเสียและย้อนกลับได้
 • 1 : 24.26 bar
 • 2 : 24.26 kPa
 • 3 : 23.94 bar
 • 4 : 23.94 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • ไอน้ำถูกส่งเข้าที่หัวฉีดที่มีฉนวนอย่างดีที่ความดัน 0.8 MPa , 250 องศา เซลเซียส ด้วยความเร็ว 40 m/S ตามกระบวนการ SSSF และออกจากหัวฉีดที่ความดัน 0.1 MPa ด้วย ความเร็ว 800 m/s จงหาค่าเอนทาลปีที่ทางออก โดยกำหนดให้เอนทาลปีด้านเข้าเป็น 2,950 kJ/kg
 • 1 : 1315.4 kJ/kg
 • 2 : 2630.8 kJ/kg
 • 3 : 3630.6 kJ/kg
 • 4 : 5261.6 kJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • ถ้า Cp/Cv = 1.4 คงที่สำหรับสารผสมภายในห้องเผาไหม้ ถ้าสารผสมเริ่มอัดตัวแบบไอเซนทรอปิกจาก 2000 c.c. ไปเป็น 200 c.c. และ มีความดันเริ่มต้น 1 bar จงหาความดันเมื่อสิ้นสุดการอัด เมื่อคิดสารผสมเป็นแก๊สอุดมคติและระบบไม่มีการสูญเสียและย้อนกลับได้
 • 1 : 2511.88 kPa
 • 2 : 25.12 atm
 • 3 : 24.79 bar
 • 4 : 2479.04 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • ไอน้ำถูกส่งเข้าที่หัวฉีดที่มีฉนวนอย่างดีตามกระบวนการSSSF ที่ความดัน 0.8 Mpa , 250 องศา เซลเซียส และออกจากหัวฉีดที่ความดัน 0.1 MPa ด้วย ความเร็ว 800 m/s จงหาค่า ความเร็วของไอน้ำที่ฉีดเข้าที่ด้านเข้า โดยกำหนดให้เอนทาลปีด้านเข้าเป็น 2,950 kJ/kg และเอนทาลปีด้านออกเป็น 2631.25 kJ/kg
 • 1 : 30 m/S
 • 2 : 40 m/S
 • 3 : 50 m/S
 • 4 : 60 m/S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 9 :
 • เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 4 สูบ มีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 47 มม. และระยะชัก 41.5 มม. เครื่องยนต์นี้มีขนาดเท่าใด
 • 1 : 63.6 ซี.ซี.
 • 2 : 72 ซี.ซี.
 • 3 : 254.3 ซี.ซี.
 • 4 : 288 ซี.ซี.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 442 : เชื้อเพลิงและการสันดาป
ข้อที่ 10 :
 • เชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ในหนึ่งโมเลกุลประกอบไปด้วยคาร์บอน 7 อะตอม และ ไฮโดรเจน 14 อะตอม และออกซิเจน 2 อะตอม จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงในทางทฤษฎี
 • 1 : 10.06
 • 2 : 11.12
 • 3 : 0.0899
 • 4 : 0.0994
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • เชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ในหนึ่งโมเลกุลประกอบไปด้วยคาร์บอน 2 อะตอม และ ไฮโดรเจน 6 อะตอม จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงในทางทฤษฎี
 • 1 : 16.06
 • 2 : 0.0623
 • 3 : 22.94
 • 4 : 0.0435
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • ถ่านหินชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย คาร์บอน 65 %, ไฮโดรเจน 10 %,ออกซิเจน 11 %, กำมะถัน 1 %, ไนโตรเจน 1 % และเถ้า 12 % โดยมวล จงหาค่าความร้อนสูงของถ่านหินนี้
 • 1 : 1068.88 MJ/kg
 • 2 : 1078.88 MJ/kg
 • 3 : 1088.88 MJ/kg
 • 4 : 1098.88 MJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 443 : Internal Combustion Engine
ข้อที่ 13 :
 • Connecting Rod เป็นชิ้นส่วนที่เชื่อมระหว่าง
 • 1 : ก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง
 • 2 : ลูกสูบกับก้านสูบ
 • 3 : ลูกสูบกับเพลาข้อเหวียง
 • 4 : เพลาล้อหน้ากับตัวถังรถ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :
 • Push Rods ต่ออยู่ระหว่าง
 • 1 : ลูกสูบและพลาข้อเหวี่ยง
 • 2 : ลูกเบี้ยวกับกลไกปิดเปิดลิ้น
 • 3 : ลูกสูบกับก้านสูบ
 • 4 : ก้านสูบกับเพลาข้อเหวียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • การทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะใดที่มีการเกิดขึ้นพร้อมกัน
 • 1 : ดูดและอัด
 • 2 : อัดและขยาย
 • 3 : ขยายและดูด
 • 4 : คายและดูด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :
 • อุปกรณ์ใดที่เครื่องยนต์ 2 จังหวะไม่มี
 • 1 : วาล์วไอดี
 • 2 : วาล์วไอเสีย
 • 3 : หัวเทียน
 • 4 : หัวฉีด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :
 • ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ระบบเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ต่างกับระบบฉีดเชื้อเพลิงอย่างไร
 • 1 : ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมเชื้อเพลิงด้วยความดัน ส่วนคาร์บูเรเตอร์ควบคุมเชื้อเพลิงด้วยสุญญากาศ
 • 2 : ระบบคาร์บูเรเตอร์ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าระบบฉีดเชื้อเพลิง
 • 3 : ระบบคาร์บูเรเตอร์มีการกระจายเชื้อเพลิงที่ดีกว่าระบบฉีดเชื้อเพลิง
 • 4 : ระบบคาร์บูเรเตอร์สามารถควบคุมการกระจายเชื้อเพลิงได้แม่นยำกว่าระบบฉีดเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่ความสามารถที่ต้องการของระบบเชื้อเพลิง
 • 1 : ควบคุมอัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศให้เป็นไปตามภาระงานของเครื่องยนต์
 • 2 : เปลี่ยนแปลงการจ่ายเชื้อเพลิงไปตามปริมาณอากาศที่เข้า
 • 3 : เปลี่ยนแปลงการจ่ายเชื้อเพลิงไปตามมวลอากาศที่เข้า
 • 4 : ให้ส่วนผสมหนาที่สภาวะเดินเบา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • ทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไดนาโมมิเตอร์แบบเบรกด้วยไฟฟ้า พบว่าต้องใช้น้ำหนักถ่วง (dead load) 620 N. และบนสปริงถ่วงดุลอ่านค่าได้ 20 N. แขนเบรกของไดนาโมมิเตอร์ยาวเท่ากับ 0.5 เมตร จงคำนวณหาแรงบิดสุทธิ
 • 1 : 600 N
 • 2 : 620 N
 • 3 : 640 N
 • 4 : 680 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • แหวนอัดมีหน้าที่อะไร
 • 1 : แบ่งห้องเผาไหม้ออกจากห้องเพลาข้อเหวี่ยง
 • 2 : หล่อลื่นผิวของกระบอกสูบ
 • 3 : ยึดลูกสูบเข้ากับก้านสูบ
 • 4 : รับแรงแนวแกนเพลาข้อเหวี่ยง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :
 • ทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไดนาโมมิเตอร์แบบเบรกด้วยไฟฟ้า พบว่าต้องใช้น้ำหนักถ่วง (dead load) 620 N. และบนสปริงถ่วงดุลอ่านค่าได้ 20 N. แขนเบรกของไดนาโมมิเตอร์ยาวเท่ากับ 0.5 เมตร จงหาแรงบิดของเครื่องยนต์
 • 1 : 290 N.m
 • 2 : 300 N.m
 • 3 : 310 N.m
 • 4 : 320 N.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :
 • เทอโมสตัดในระบบหล่อเย็นมีหน้าที่อะไร
 • 1 : ปิดการไหลของน้ำหล่อเย็นเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์ต่ำ
 • 2 : เปิดการไหลของน้ำหล่อเย็นเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์ต่ำ
 • 3 : ปิดการไหลของน้ำหล่อเย็นเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์สูง
 • 4 : เปิดการไหลของน้ำหล่อเย็นเมื่อความดันน้ำหล่อเย็นต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :
 • ถ้าเครื่องยนต์มีแรงบิด 460 Nm ที่ความเร็วรอบ 4400 rpm จงคำนวณหากำลัง ณ ขณะนั้น
 • 1 : 212 kW
 • 2 : 33.73 kW
 • 3 : 2024 kW
 • 4 : 206.32 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 24 :
 • หัวเทียนจะจุดประกายไฟในจังหวะใด
 • 1 : เริ่มจังหวะอัด
 • 2 : จังหวะอัดลูกสูบเคลื่อนที่เกือบถึงจุดศูนย์ตายบน
 • 3 : ลูกสูบเคลื่อนที่ถึงจุดศูนย์ตายบนในจังหวะคาย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 25 :
 • เครื่องยนต์ ชนิดใดไม่ใช่เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
 • 1 : Wankel engine
 • 2 : Diesel engine
 • 3 : Steam engine
 • 4 : Gasoline engine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :
 • ระบบเชื้อเพลิงแบบ speed-density electronic multipoint port fuel injection system (Bosch D-Jetronic system) วิเคราะห์ความหนาแน่นของอากาศจากการวัดค่าอะไร
 • 1 : ความดัน อุณหภูมิ
 • 2 : ความเร็ว อุณหภูมิ
 • 3 : อัตราการไหล ความดัน
 • 4 : มวลอากาศ อัตราการไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • วงจรเดินเบาในคาร์บูเรเตอร์จ่ายส่วนผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงด้วยวิธีใด
 • 1 : อากาศสุญญากาศจากจังหวะดูดของลูกสูบ
 • 2 : ใช้ความดันที่ลดลงเนื่องจากอากาศไหลผ่านเวนจูรี
 • 3 : ใช้การปั๊มของลูกปั๊ม
 • 4 : อาศัยแรงดันจากปั๊มไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • เครื่องยนต์ก๊าซโซลีนกับเครื่องยนต์ดีเซล มีสิ่งใดเหมือนกัน
 • 1 : ชนิดของเชื้อเพลิง
 • 2 : กำลังของเครื่องยนต์
 • 3 : คาร์บูเรเตอร์
 • 4 : การสันดาป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 29 :
 • เครื่องยนต์ดีเซล จุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีใด
 • 1 : ใช้ประกายไฟจากเครื่องยนต์
 • 2 : ใช้ประกายไฟจากหัวเทียน
 • 3 : ใช้ความร้อนจากการอัดอากาศในกระบอกสูบ
 • 4 : ใช้ความร้อนจากภายนอกกระบอกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • เครื่องยนต์ก๊าซโซลีน ใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิง
 • 1 : น้ำมันดีเซล
 • 2 : น้ำมันเบนซิน
 • 3 : น้ำมันสังเคราะห์
 • 4 : ถ่านหิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :
 • คอยล์ Coil ในเครื่องยนต์ก๊าซโซลีน ทำหน้าที่ตามข้อใด
 • 1 : แปลงไฟฟ้าแรงต่ำให้เป็นไฟฟ้าแรงสูง
 • 2 : แปลงไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ
 • 3 : แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
 • 4 : แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • ข้อใดลำดับจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนได้ถูกต้อง
 • 1 : อัด-ดูด-ระเบิด-คาย
 • 2 : อัด-ระเบิด-คาย-ดูด
 • 3 : ระเบิด-คาย-อัด-ดูด
 • 4 : ดูด-อัด-ระเบิด-คาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้กล่าว"ผิด"เกี่ยวกับเครื่องยนต์ก๊าซโซลีน
 • 1 : มีคาร์บูเรเตอร์ทำหน้าที่ผสมน้ำมันกับอากาศ
 • 2 : มีคอยล์ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้า
 • 3 : มีทั้งชนิด 4 จังหวะและ 2 จังหวะ
 • 4 : ทำงานโดยอาศัยหลักการอัดอากาศให้เกิดความรัอนสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :
 • เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในสามารถจำแนกได้ตามข้อต่อไปนี้ "ยกเว้น"ข้อใด
 • 1 : จำนวนสูบและการจัดวางกระบอกสูบ
 • 2 : การจัดวางตำแหน่งของลิ้นไอดี-ลิ้นไอเสีย และเพลาลูกเบี้ยว
 • 3 : วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์
 • 4 : ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 35 :
 • การจำแนกเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในตามการจัดวางตำแหน่งของลิ้นไอดี-ลิ้นไอเสีย สามารถแบ่งออกได้ตามข้อต่อไปนี้ "ยกเว้น"ข้อใด
 • 1 : เครื่องยนต์แบบ I-head valves
 • 2 : เครื่องยนต์แบบ L-head valves
 • 3 : เครื่องยนต์แบบ F-head valves
 • 4 : เครื่องยนต์แบบ V-head valves
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • ข้อใดกล่าว"ไม่"ถูกต้องเกี่ยวกับ "เทอร์โบชาร์จเจอร์"
 • 1 : เป็นชุดโบล์วเวอร์ ที่ทำหน้าที่อัดอากาศเข้ากระบอกสูบเพื่อให้กำลังของเครืองยนต์ดีขึ้น
 • 2 : เป็นชุดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อัดไอดีในเครื่องยนต์เบนซิน เพื่อให้กำลังของเครื่องยนต์ดีขึ้น
 • 3 : เป็นชุดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อัดอากาศในเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อให้กำลังของเครื่องยนต์ดีขึ้น
 • 4 : ประกอบไปด้วยเทอร์ไบน์และคอมเพรสเซอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดเป็นวัฏจักรมาตรฐานอากาศในอุดมคติ
 • 1 : วัฏจักรออตโต
 • 2 : วัฏจักรดีเซล
 • 3 : วัฏจักรผสม
 • 4 : วัฏจักรออตโต วัฏจักรดีเซลและวัฏจักรผสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • การเผาไหม้เชือเพลิงกับอากาศในเครื่องยนต์จะกำหนดส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับตัวออกซิไดซ์ในปริมาณแตกต่างกัน ภาวะส่วนผสมที่ได้มีกี่อย่าง อะไรบ้าง
 • 1 : 2 อย่าง คือส่วนผสมพอดีและส่วนผสมไม่พอดี
 • 2 : 2 อย่าง คือส่วนผสมเหมาะสมและส่วนผสมไม่เหมาะสม
 • 3 : 3 อย่าง คือส่วนผสมน้อย ส่วนผสมปานกลาง และส่วนผสมมาก
 • 4 : 3 อย่าง คือส่วนผสมบาง ส่วนผสมพอดี และส่วนผสมหนา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 39 :
 • ถ้าต้องการลดการน๊อกของเครืองยนต์ SI ข้อใด "ไม่" ควรทำ
 • 1 : ลดอุณหภูมิและลดความดันของก๊าซส่วนสุดท้าย
 • 2 : เพิ่มอุณหภูมิและความดันของก๊าซส่วนสุดท้าย
 • 3 : ลดอัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์
 • 4 : เติมสารต้านการน๊อก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 40 :
 • ข้อใด "ไม่ใช่" ความแตกต่างของเครื่องยนต์ SI และ CI
 • 1 : เครื่องยนต์ CI มีอัตราการอัดสูงกว่า
 • 2 : เครื่องยนต์ CI มีอัตราการอัดต่ำกว่า
 • 3 : เครื่องยนต์ CI ไม่มีข้อจำกัดด้านการน๊อกเหมือนเครื่องยนต์ SI
 • 4 : เครื่องยนต์ CI จะอัดเฉพาะอากาศในช่วงแรกเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • อัตราส่วนการไหลวน (swirl ratio) คืออะไรและมีการเปลี่ยนแปลงได้ในจังหวะใดได้บ้าง
 • 1 : คืออัตราส่วนของอัตราเร็วรอบของการไหลวนต่ออัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์ จะเปลี่ยนแปลงในจังหวะคายและระเบิด
 • 2 : คืออัตราส่วนของอัตราเร็วรอบของการไหลวนต่ออัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์ จะเปลี่ยนแปลงในจังหวะคายและอัด
 • 3 : คืออัตราส่วนของอัตราเร็วรอบของการไหลวนต่ออัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์ จะเปลี่ยนแปลงในจังหวะดูดและระเบิด
 • 4 : คืออัตราส่วนของอัตราเร็วรอบของการไหลวนต่ออัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์ จะเปลี่ยนแปลงในจังหวะดูดและอัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • น้ำมันหล่อลื่น" ไม่ควร" มีคุณสมบัติอย่างไร
 • 1 : เป็นสารหล่อเย็นในเครื่องยนต์
 • 2 : เป็นตัวลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์
 • 3 : เป็นตัวชะล้างสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์
 • 4 : มีเสถียรภาพในย่านอุณหภูมิใช้งานแคบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง จะมีสารเพิ่มคุณภาพต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : สารป้องกันสนิม
 • 2 : สารป้องกันการสึกหรอ
 • 3 : สารลดดัชนีความหนืด
 • 4 : สารต้านการรวมตัวกับออกซิเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • น้ำมันหล่อลื่นที่มีตัวเลขบอกเป็น SAE 10 W-30 ตัว "W" หมายถึงอะไร
 • 1 : ใช้งานที่อุณหภูมิกว้าง
 • 2 : ใช้งานเพื่อป้องกันการสึกหรอ
 • 3 : ใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้
 • 4 : ใช้กับเครื่องยนต์ที่ต้องโดนลมบ่อย ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • ก๊าซโซฮอล ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ในปัจจุบันเป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงใดกับเชื้อเพลิงใด
 • 1 : น้ำมันดีเซลกับอัลกอฮอล์
 • 2 : น้ำมันเบนซินกับอัลกอฮอล์
 • 3 : น้ำมันก๊าดกับอัลกอฮอล์
 • 4 : ก๊าซธรรมชาติกับอัลกอฮอล์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • ข้อต่อไปนี้ ข้อใดไม่ทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ ก. ไอโซออกเทน 100% ข. น้ำมันไร้สารตะกั่วกับเครื่องแปลงเพื่อให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ ค. เบนซินซุปเปอร์ออกเทน 96 กับเครื่องแปลงเพื่อให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ ง. เบนซินซุปเปอร์ออกเทน 98 กับเครื่องกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์
 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ก. และ ข.
 • 3 : ข้อ ข. และ ค.
 • 4 : ข้อ ก. ข. และ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :
 • มลพิษจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปนี้ จะเพิ่มขึ้นตามข้อใด ก. ไอโซออกเทน 93% เฮปเทน 7 % โดยมวล ข. ไอโซออกเทน 93% เตตระเอทิลเลด 7 % โดยมวล ค. ไอโซออกเทน 90% เตตระเอทิลเลด 10 % โดยมวล ก. ไอโซออกเทน 90% เฮปเทน 10 % โดยมวล
 • 1 : ข < ค < ก < ง
 • 2 : ข < ก < ค < ง
 • 3 : ก < ข < ง < ค
 • 4 : ก < ง < ข < ค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ "ไม่ใช่" สารพิษที่พบในไอเสียจากรถยนต์
 • 1 : อัลดีไฮด์
 • 2 : ตะกั่ว
 • 3 : ฟอสฟอรัส
 • 4 : ปรอท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงในอุดมคติ สำหรับเครื่องยนต์เบนซินมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 15:1
 • 2 : 13:1
 • 3 : 11:1
 • 4 : 9:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 • สารพิษในไอเสียรถยนต์ที่ต้องควบคุมปริมาณมี 4 ชนิด ข้อใด "ไม่ใช่" สารพิษใน 4 ชนิด ที่ต้องควบคุม
 • 1 : ไฮโดรคาร์บอน
 • 2 : ออกไซด์ของไนโตรเจน
 • 3 : ออกไซด์ของกำมะถัน
 • 4 : ละอองของแข็ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • เครื่องยนต์ก๊าซโซลีนซึ่งทำงานตามวัฏจักรออตโต มีปริมาตรระยะห่างเท่ากับ 20 % ของปริมาตรแทนที่ลูกสูบ เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง 8.17 ลิตรต่อชั่วโมง ความถ่วงจำเพาะของน้ำมันเบนซิน 0.76 จงคำนวณหาความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็นกรัมต่อวินาที
 • 1 : 1.725 กรัมต่อวินาที
 • 2 : 1.755 กรัมต่อวินาที
 • 3 : 0.1725 กรัมต่อวินาที
 • 4 : 0.01725 กรัมต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 :
 • ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ต่อไปนี้เป็นชิ้นส่วนไม่เคลื่อนที่ ยกเว้น
 • 1 : ท่อร่วมไอดี
 • 2 : อ่างน้ำมันเครื่อง
 • 3 : เสื้อสูบ
 • 4 : เฟืองตั้งจังหวะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :
 • ตัวประกอบที่ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังที่ผลิตออกมาได้ ต่างกับเครื่องยนต์ในอุดมคติคือข้อใด
 • 1 : กระบวนการอัดและขยายตัวแบบอะเดียบาติก
 • 2 : การสันดาปที่สมบูรณ์
 • 3 : ไอเสียที่ตกค้างในห้องเผาไหม้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ผลิตกำลังเพลาได้ 47 กิโลวัตต์ ที่ 1,800 รอบต่อนาที ในช่วงการทำงาน 15 นาทีสุดท้าย ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อน 45,630 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ไปจำนวน 2.78 กิโลกรัม จงคำนวณหาประสิทธิภาพความร้อนเพลา
 • 1 : 66.70 %
 • 2 : 33.35 %
 • 3 : 74.25 %
 • 4 : 37.13 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 55 :
 • Solid Lubricant คือสารหล่อลื่นตัวใด
 • 1 : เซรามิค
 • 2 : อลูมิเนียม
 • 3 : โครเมียม
 • 4 : แกรไฟต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • ตำแหน่งจุดระเบิดที่เหมาะสม ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงสุดคือตำแหน่งใด
 • 1 : 5-10 องศาหลังศูนย์ตายล่าง
 • 2 : 10-15 องศาหลังศูนย์ตายล่าง
 • 3 : 5-10 องศาหลังศูนย์ตายบน
 • 4 : 10-15 องศาหลังศูนย์ตายบน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 • เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงบิดหรือกำลังของเครื่องยนต์เรียกว่าอะไร
 • 1 : พาวเวอร์มิเตอร์
 • 2 : ทอร์กมิเตอร์
 • 3 : ไดนาโนมิเตอร์
 • 4 : ทั้งข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 58 :
 • เครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอก ( External Combustion Engine ) หมายถึงข้อใด ?
 • 1 : เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายนอกกระบอกสูบ
 • 2 : เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบ
 • 3 : เครื่องยนต์ที่ใช้หัวฉีด ฉีดน้ำมันเข้าห้องเผาไหม้
 • 4 : เครื่องยนต์ที่ใช้ส่วนผสมนำมันกับอากาศจุดระเบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ ประดิษฐ์โดยใคร ?
 • 1 : เซอร์ดูกาล์ดเคลิก (Sir Dugalald Clerk)
 • 2 : เดมเลอร์
 • 3 : ฟอร์ด ( Ford )
 • 4 : ดร.รูดอร์ฟ ดีเซล (Dr.Rudolf Diesel)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร