สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Ship Propulsion and Engines

เนื้อหาวิชา : 426 : 1.Introduction to Marine Propulsion System
ข้อที่ 1 :
 • หากต้องการทราบขนาดแรงม้าของเพลาใบจักรที่กำลังหมุน ข้อมูลที่ต้องการทราบคือข้อใด
 • 1 : Thrust กับ RPM
 • 2 : Torque กับ RPM
 • 3 : Thrust กับ Ship Speed
 • 4 : Ship Speed กับ Torque
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 2 :
 • ค่าประสิทธิภาพตัวใดที่ทำให้ค่า Shaft Horsepower และ Brake Horsepower แตกต่างกัน
 • 1 : ค่าประสิทธิภาพของเกียร์
 • 2 : ค่าประสิทธิภาพของกระบอกดีฟุต
 • 3 : ค่าประสิทธิภาพของใบจักร
 • 4 : ค่าประสิทธิภาพของตัวเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • ลักษณะสภาพแวดล้อมที่ทำให้ระบบขับเคลื่อนบนเรือแตกต่างไปจากเครื่องจักรกลบนบกอย่างเด่นชัดที่สุดคือข้อใด
 • 1 : อุณหภูมิอากาศโดยรอบ
 • 2 : อุณหภูมิของน้ำ
 • 3 : ความชื้น
 • 4 : ความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • ข้อใดไม่จัดว่าเป็นภาระหรือ Load ของระบบขับเคลื่อนของเรือ
 • 1 : ใบจักร
 • 2 : ปั๊มพ์
 • 3 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • 4 : เครื่องอัดลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • ข้อเสียของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เบนซินในการนำมาใช้เป็นเครื่องจักรใหญ่ในเรือคือข้อใด
 • 1 : อัตราการกินน้ำมันสูง
 • 2 : น้ำหนักมาก
 • 3 : กำลังม้าน้อย
 • 4 : ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยจุดระเบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • อุปกรณ์ขับเคลื่อนของเรือในข้อใดที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนต่ำที่สุด
 • 1 : Contrarotating Propeller
 • 2 : Propeller in Nozzle
 • 3 : Vertical Axis Propeller
 • 4 : Fully Cavitating Propeller
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • Sterntube Stuffing Box มีหน้าที่อะไร
 • 1 : ป้องกันน้ำไหลเข้าตัวเรือ
 • 2 : ป้องกันการสั่นสะเทือน
 • 3 : รับน้ำหนักเพลา
 • 4 : ต่อเพลาเข้าด้วยกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • ค่า Thrust Deduction, t ที่ใช้ในการคำนวณหาค่า Thrust Horsepower มีสาเหตุมาจากข้อใด
 • 1 : ความฝืดของเพลา
 • 2 : ความต้านทานของน้ำที่มีต่อเพลา
 • 3 : การเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ไหลเข้าสู่ใบจักร
 • 4 : ใบจักรอยู่ใกล้ผิวน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 9 :
 • สูตรการหากำลังในการใช้ลากเรือตัวเปล่าโดยปราศจากใบจักร(Effective Horsepower) ไปด้วยความเร็วใดๆคืออะไร
 • 1 : ความต้านทานเรือคูณด้วยความเร็ว
 • 2 : ความต้านทานเรือคูณด้วนแรงผลักของใบจักร
 • 3 : แรงผลักของใบจักรคูณด้วยความเร็วเรือ
 • 4 : ความต้านทานของเรือคูณด้วยความเร็วรอบของเพลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :
 • เครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนเรือ ซึ่งใช้กำลังเต็มพิกัด (FULL-POWER OPERATION) อยู่เกือบตลอดเวลา สิ่งที่คาดหวังได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นคือข้อใด
 • 1 : เครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูง
 • 2 : เครื่องยนต์มี TURBOCHARGER อยู่ด้วย
 • 3 : เครื่องยนต์มีอัตรากินน้ำมันสูง
 • 4 : เครื่องยนต์มีค่า MTBO สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดเป็นหลักการของ WASTE HEAT RECOVERY ที่มักปฏิบัติกันอยู่บนเรือทั่วไป
 • 1 : เอาน้ำทะเลจาก LUBE OIL COOLER มาหุงต้มอาหาร
 • 2 : เอาอากาศร้อนจากท่อแก๊สเสียมาให้ความร้อนกับหม้อน้ำ
 • 3 : เอาน้ำหล่อเสื้อสูบมาทำน้ำอุ่นสำหรับให้ผู้โดยสารอาบ
 • 4 : เอาอากาศร้อนจากท่อแก๊สเสียไปอุ่นน้ำมันเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 12 :
 • โดยทั่วไปตัวขับเคลื่อน ( PROPULSOR) ชนิดใดให้ประสิทธิภาพต่ำที่สุดเมื่อติดตั้งบนเรือแบบ DISPLACEMENT TYPE
 • 1 : FULLY CAVITATING PROPELLER
 • 2 : PROPELLER IN NOZZLES
 • 3 : CONTRAROTATING PROPELLER
 • 4 : VERTICAL-AXIS PROPELLER
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • ใบจักรแบบ PROPELLER IN NOZZLE มักนำมาติดตั้งในเรือชนิดใด
 • 1 : เรือลากจูง (TUG)
 • 2 : เรือบรรทุกน้ำมัน
 • 3 : เรือรบความเร็วสูง
 • 4 : เรือประเภทใบจักรคู่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :
 • ค่ากำลังของเรือที่ SUSTAINED SEA SPEED มีค่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของค่ากำลังที่ TRIAL SPEED
 • 1 : 50 %
 • 2 : 60 %
 • 3 : 70 %
 • 4 : 80 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 15 :
 • ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกชนิดของเครื่องจักรกลที่ติดตั้งบนเรือคือข้อใด
 • 1 : ความเชื่อถือได้ [ RELIABILITY]
 • 2 : อัตราการกินน้ำมัน
 • 3 : น้ำหนัก
 • 4 : พื้นที่ติดตั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 16 :
 • เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าประสิทธิภาพสูงสุดของใบจักร สิ่งที่ควรทำคือข้อใด
 • 1 : ใช้เพลาที่มีขนาดใหญ่
 • 2 : ใช้ใบจักรขนาดเล็ก
 • 3 : ใช้ใบจักรหลายใบ
 • 4 : ใช้ความเร็วรอบเพลาต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 17 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อได้เปรียบของเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำที่เหนือกว่าเครื่องยนต์รอบสูง
 • 1 : ใช้กับน้ำมันที่มีคุณภาพต่ำกว่าได้
 • 2 : ง่ายแก่การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
 • 3 : ไม่จำเป็นต้องใช้เกียร์ทดรอบ
 • 4 : ใช้การดับความร้อนในเครื่องด้วยน้ำทะเลได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • เรือชนิดใดที่เหมาะกับการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ ELECTRIC DRIVE PROPULSION มากที่สุด
 • 1 : เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 2 : เรือ HYDROFOIL
 • 3 : เรือ SWATH
 • 4 : เรือลากจูง ( TUG )
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • ข้อได้เปรียบของการใช้ระบบ DC ELECTRIC-DRIVE PROPULSION ที่มีต่อ AC ELECTRIC-DRIVE PROPULSION คือข้อใด
 • 1 : มีน้ำหนักเบากว่า
 • 2 : มีประสิทธิภาพสูงกว่า
 • 3 : แผ่กระจายรังสีความร้อนน้อยกว่า
 • 4 : ให้ค่าแรงบิดได้สูงกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 20 :
 • การใช้ GAS TURBINE เป็นเครื่องจักรใหญ่ของเรือดีกว่าการใช้ STEAM TURBINE หลายอย่าง ยกเว้นข้อใด
 • 1 : มีน้ำหนักเบา
 • 2 : ใช้น้ำมันเกรดต่ำกว่า
 • 3 : ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่า
 • 4 : สร้างมลภาวะน้อยกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 21 :
 • ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งบนเรือ
 • 1 : LUBE OIL COOLER
 • 2 : FUEL OIL SERVICE TANK
 • 3 : FUEL OIL PURIFIER
 • 4 : DISTILLING PLANT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 22 :
 • หน้าที่ของ THRUST BEARING คืออะไร
 • 1 : ป้องกันแรงรุนของเพลาใบจักร
 • 2 : รองรับน้ำหนักหน้าเกียร์
 • 3 : ป้องกันการควงของเพลา
 • 4 : ช่วยไม่ให้เกิดการเยื้องศูนย์เพลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :
 • AUXILIARY BOILER ที่ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องของเรือที่มีเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องจักรใหญ่โดยทั่วไปมีหน้าที่อะไร
 • 1 : ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • 2 : อุ่นน้ำก่อนเข้า MAIN BOILER
 • 3 : ทำน้ำอุ่นเพื่อให้ความร้อนแก่น้ำมันเชื้อเพลิง
 • 4 : ผลิตน้ำสำหรับการหุงต้ม หรือการซักรีด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับระบบขับเคลื่อนที่มีเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องจักรใหญ่
 • 1 : DEAERATING FEED HEATER
 • 2 : FUEL OIL BOOSTER PUMP
 • 3 : JECKET WATER COOLER
 • 4 : LUBE OIL FILTER
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :
 • MAIN AIR COMPRESSOR ในห้องเครื่องมีไว้สำหรับทำอะไร
 • 1 : ผลิตลมเพื่อควบคุมระบบนิวเมติกส์ในเรือ
 • 2 : ผลิตลมเพื่อใช้สตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล
 • 3 : ใช้กับเครื่องทำความเย็นในเรือ
 • 4 : ระบายอากาศตามห้องต่างๆ ในเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • ระบบขับเคลื่อนชนิดใดมีอัตราการกินน้ำมันสูงสุด
 • 1 : STEAM ENGINE
 • 2 : DIESEL ENGINE
 • 3 : GAS TURBINE
 • 4 : ELECTRIC DRIVE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ GAS TURBINE ที่นำมาติดตั้งบนเรือ
 • 1 : ใช้น้ำมันเกรดเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป
 • 2 : ใช้เกียร์ที่มีอัตราทดไม่เกิน 10 ต่อ 1
 • 3 : ส่วนใหญ่เป็นเครื่องที่เรียกว่า AIRCRAFT-DERIVATIVE TYPE
 • 4 : มีอัตราการกินน้ำมันสูงกว่า STEAM TURBINE ในขนาดกำลังเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • สำหรับเรือที่มีปฏิบัติการในหลายย่านความเร็วที่แตกต่างกันมาก ระบบขับเคลื่อนที่สมควรนำมาพิจารณาติดตั้งคืออะไร
 • 1 : DIESEL ENGINE
 • 2 : GAS TURBINE
 • 3 : CODOG
 • 4 : NUCLEAR PROPULSION
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • ในการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ CODOG นั้น เมื่อต้องการใช้เรือที่ความเร็วสูงสุด เครื่องต้นกำลังขับที่ใช้คือเครื่องใด
 • 1 : DIESEL ENGINE
 • 2 : GAS TURBINE
 • 3 : ทั้ง DIESEL และ GAS TUBINE ที่ FULL POWER
 • 4 : ทั้ง DIESEL และ GAS TUBINE ที่ HALF POWER
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • ระบบขับเคลื่อนแบบ CODOG กับ CODAG แตกต่างกันอย่างไร
 • 1 : มีจำนวนเครื่องยนต์ดีเซลไม่เท่ากัน
 • 2 : CODOG ใช้น้ำมันต่างชนิดกับ CODAG
 • 3 : ชนิดของ COUPLING ที่ใช้ในเกียร์
 • 4 : CODAG ใช้เครื่องต้นกำลังขับทั้ง 2 ชนิดพร้อมกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • ระบบใดที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ร่วมกับการขับเคลื่อนด้วย CODAG มากที่สุด
 • 1 : ระบบปรับพิทช์ใบจักร
 • 2 : ระบบ VERTICAL-AXIS PROPELLER
 • 3 : ระบบเกียร์แบบ PLENETARY
 • 4 : ระบบ HYDRAULIC COUPLING
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • ในระบบขับเคลื่อนแบบ COGOG นั้นสาเหตุที่ควรใช้เครื่อง GAS TURBBINE ขนาดเล็กหนึ่งตัวและขนาดใหญ่หนึ่งตัวเพราะเหตุใด
 • 1 : ลดขนาดของพื้นที่ติดตั้ง
 • 2 : ลดอุณหภูมิในห้องเครื่อง
 • 3 : ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 4 : สามารถแล่นที่ความเร็วรอบเครื่องต่ำ ๆ ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • ระบบขับเคลื่อนที่มีการรวมการทำงานทั้งทางกลและทางด้าน THERMODYNAMICS คือข้อใด
 • 1 : COGAS
 • 2 : COGOG
 • 3 : STAG
 • 4 : CONAG
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :
 • WASTE HEAT BOILER มีความจำเป็นอย่างยิ่งในระบบขับเคลื่อนชนิดใด
 • 1 : CODOG
 • 2 : COGAG
 • 3 : STEAM ENGINE
 • 4 : STAG
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 35 :
 • อุปกรณ์ในข้อใดสามารถนำมาใช้ช่วยในการเดินถอยหลัง (REVERSING) ของเครื่องจักรใหญ่ได้
 • 1 : FLEXIBLE COUPLING
 • 2 : RIGID COUPLING
 • 3 : HYDRAULIC COUPLING
 • 4 : CHAIN COUPLING
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :
 • อุปกรณ์ในข้อใดที่จำเป็นต้องมีจำนวนมากกว่าที่ต้องการใช้งานจริงหรือที่เรียกว่า REDUNDANCY
 • 1 : EXHUAST SILENCER
 • 2 : LUBE-OIL PUMP
 • 3 : REDUCTION GEAR
 • 4 : VENTILATION FAN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • การทำ POWER TAKE-OFF จากเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นเครื่องจักรใหญ่ของเรือลำหนึ่งคือข้อใด
 • 1 : เครื่องยนต์ไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านทางสายพานด้านหัวเครื่อง
 • 2 : การเอาแก๊สเสียไปใช้กับ WASTE HEAT BOILER
 • 3 : ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงถูกขับด้วยเพลาใบจักรผ่านทางเกียร์
 • 4 : เครื่องยนต์เครื่องนี้ขับเพลา 2 เพลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :
 • หากเรือของท่านมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักเรือ เพื่อลดน้ำหนัก ท่านควรเลือกติดตั้งเครื่องยนต์ในข้อใด
 • 1 : GAS TURBINE
 • 2 : DIESEL ENGINE
 • 3 : STEAM ENGINE
 • 4 : CODAD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • การทำ ELECTRIC LOAD ANALYSIS มีวัตถุประสงค์อะไร
 • 1 : ใช้กระแสไฟอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • 2 : หาจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องติดตั้งบนเรือ
 • 3 : ป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าในเรือ
 • 4 : หาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะติดตั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • ข้อใดกล่าวถึงระบบกำเนิดไฟฟ้าในเรือได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : SHIP-SERVICE UNIT ควรประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเท่ากัน 2 เครื่อง
 • 2 : EMERGENCY UNIT ควรมีขนาดใหญ่พอเพียงที่จะจ่ายไฟให้กับเครื่องกว้านและไฟแสงสว่างในเรือได้
 • 3 : ทั้ง SHIP-SERVICE และ EMERGENCY UNIT ควรอยู่ในห้องเดียวกัน
 • 4 : EMERGENCY UNIT ควรผลิตไฟได้ทั้ง AC และ DC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :
 • การใช้ POWER TAKE-OFF UNIT สามารถกระทำได้หลายจุดในระบบขับเคลื่อนยกเว้นข้อใด
 • 1 : บริเวณหัวเครื่องยนต์
 • 2 : บริเวณเกียร์ทดรอบ
 • 3 : บริเวณเพลาใบจักร
 • 4 : บริเวณกระบอกดีฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • ในการออกแบบระบบหางเสือของเรือค่าสำคัญที่สุดที่ผู้ออกแบบควรทราบคืออะไร
 • 1 : ความเร็วของน้ำเข้าสู่หางเสือ
 • 2 : ความเร็วเรือ
 • 3 : ระวางขับน้ำของเรือ
 • 4 : ค่าแรงบิดของใบหางเสือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • สถานีควบคุมของระบบขับเคลื่อนบนเรือสามารถพบได้หลายแห่งยกเว้นข้อใด
 • 1 : ห้องเครื่องจักรใหญ่
 • 2 : ห้องหางเสืออะไหล่ท้ายเรือ
 • 3 : สะพานเดินเรือ
 • 4 : ห้องทำงานของต้นกล [ CHIEF ENGINEER ’S OFFICE]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 44 :
 • ข้อใดเป็นคำจำกัดความของคำว่า AVAILABILITY ของระบบ
 • 1 : เท่ากับ MTBF
 • 2 : เท่ากับ MTBR
 • 3 : เท่ากับ MTBF/[MTBF+MTTR]
 • 4 : เท่ากับ MTBF/[MTBF-MTTR]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • การทดสอบในข้อใดมิได้กระทำในระหว่างทดลองเรือในทะเล [ SEA TRIAL ]
 • 1 : FULL-POWER ENDURANCE TEST
 • 2 : ASTERN ENDURANCE TEST
 • 3 : ASTERN STEERING TEST
 • 4 : MACHINERY ALIGNMENT TEST
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 46 :
 • อัตราส่วนระหว่าง Cpo/Cvo ของอากาศมีค่าเท่าใด
 • 1 : 0.8
 • 2 : 1.0
 • 3 : 1.2
 • 4 : 1.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 47 :
 •  การติดตั้งเครื่องจักรใหญ่บนเรือ ผู้ที่ดำเนินการจะต้องมีความรู้หลายเรื่องด้วยกัน ยกเว้นในเรื่องข้อใด
 • 1 :  ระบบท่อทาง
 • 2 :  ระบบน้ำถ่วงเรือ
 • 3 :  โครงสร้างตัวเรือ
 • 4 :  ระบบน้ำดับความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 48 :
 •  ค่ากำลังของเครื่องยนต์ ( Brake Horsepower) เป็นค่ากำลังที่วัดได้ตรงจุดใด
 • 1 :  Flywheel
 • 2 :  Crankshaft
 • 3 :  Governor
 • 4 :  Cylinder Head
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 •  เรือที่มีการควบคุมทิศทางการขับเคลื่อนได้ดีควรมีลักษณะเช่นใด
 • 1 :  มี 2 ใบจักรขึ้นไป
 • 2 :  ใช้กระดูกงูเสริม
 • 3 :  ใช้ท้ายเรือแบบตัด (Transom Stern)
 • 4 :  มีเครื่องจักรใหญ่ 2 เครื่องขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 •  ข้อใดส่งผลกับขนาดของค่าแรงผลัก (Thrust) ที่ใบจักรต้องผลิตได้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเรือ
 • 1 :  ระบบสมอ
 • 2 :  ระบบควบคุมหางเสือ
 • 3 :  ความยาวกระบอกดีฟุตกับเพลา
 • 4 :  อวนลากปลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 •  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของระบบขับเคลื่อนเรือรบ
 • 1 :  ใช้ความเร็วสูงสุด (Maximum Speed) เป็นส่วนใหญ่
 • 2 :  ใช้ความเร็วเดินทาง (Cruising Speed) เป็นส่วนใหญ่
 • 3 :  ออกแบบมาให้ใช้ความเร็วเดียว
 • 4 :  ใช้ความเร็วสูงสุดและความเร็วเดินทางเป็นเวลาเท่าๆกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :
 •  ใบจักรแบบ Contrarotating Propeller มีลักษณะเฉพาะหลายอย่างด้วยกัน ยกเว้นข้อใด
 • 1 :  เหมาะกับเรือความเร็วสูง
 • 2 :  มีระบบการทำงานที่ซับซ้อน
 • 3 :  กินน้ำตื้น
 • 4 :  ราคาแพงกว่าใบจักรทั่วไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 53 :
 •  โดยทั่วไปจำนวนใบจักรที่ใช้กับเรือ SWATH นั้นมีจำนวนเท่าใด
 • 1 :  2 ใบ
 • 2 :  1 ใบ
 • 3 :  4 ใบ
 • 4 :  3 ใบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 54 :
 •  หากท่านต้องการใช้เครื่องจักรใหญ่ที่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด ท่านควรเลือกเครื่องในข้อใด
 • 1 :  เครื่องยนต์ดีเซล
 • 2 :  เครื่องแก็สเทอร์ไบน์
 • 3 :  เครื่องจักรไอน้ำ
 • 4 :  CODAG
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :
 •  ค่ากำลังที่ใช้กับเรือมีอยู่ด้วยกันหลายตัว แต่ละตัวมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จากข้อต่อไปนี้ข้อใดมีค่าสูงที่สุด
 • 1 :  Thrust Horsepower
 • 2 :  Delivered Horsepower
 • 3 :  Shaft Horsepower
 • 4 :  Effective Horsepower
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 •  อุปกรณ์ในข้อใดที่ทำให้ค่า Shaft Horsepower และ Delivered Horsepower แตกต่างกัน
 • 1 :  เกียร์ทดรอบ
 • 2 :  ใบจักร
 • 3 :  แบริ่งรับเพลาใบจักร
 • 4 :  หางเสือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 •  เป็นที่ทราบกันดีว่าความเร็วของน้ำเข้าสู่ใบจักรเท่ากับ VA ส่วนความเร็วของเรือเท่ากับ V และความสัมพันธ์ระหว่างค่าทั้งสองคือ VA = (1-w)*V คำกล่าวในข้อใดถูกที่สุด
 • 1 :  (1-w) อาจมีค่ามากกว่า 2
 • 2 :  w มีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ
 • 3 :  w เป็นค่าคงที่ตลอดทุกย่านความเร็วเรือ
 • 4 :  w ไม่แปรผันตามค่า Block Coefficient
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 58 :
 •  สำหรับเครื่องจักรไอน้ำแล้ว ประสิทธิภาพของหม้อน้ำ (Boiler Efficiency) ส่งผลกับค่าใดมากที่สุด
 • 1 :  จำนวนเขม่าที่ปล่องแก็สเสีย
 • 2 :  อัตราการไหลของไอน้ำ
 • 3 :  ค่าความร้อนที่น้ำมันเชื้อเพลิงให้ออกมา
 • 4 :  อัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 •  ประสิทธิภาพของหม้อน้ำของเครื่องจักรไอน้ำขึ้นอยู่กับข้อใด
 • 1 :  อุณหภูมิของแก็สเสียที่ออกจากปล่อง
 • 2 :  ขนาดรอบของเครื่องกังหันไอน้ำ
 • 3 :  จำนวนน้ำที่อยู่ในหม้อ
 • 4 :  สถานที่ติดตั้งหม้อน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 •  ข้อใดเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล
 • 1 :  Trial Speed
 • 2 :  Sustained Speed
 • 3 :  Overall Speed
 • 4 :  Maximum Continuous Speed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 •  ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบขับเคลื่อนที่ใช้แก็สเทอร์ไบน์แล้ว ควรกระทำตามในข้อใด
 • 1 :  เอาความร้อนจากแก็สเสียไปใช้งาน
 • 2 :  ลดรอบเพลาใบจักรลง
 • 3 :  เพิ่มขนาดของเพลาใบจักร
 • 4 :  เพิ่มอุณหภูมิของแก็สเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :
 •  สารเวนาเดียม (Vanadium) ในน้ำมันเชื้อเพลิงสร้างผลเสียอย่างไรกับระบบขับเคลื่อน
 • 1 :  ทำให้เครื่องจักรใหญ่สั่น
 • 2 :  ทำให้เครื่องจักรใหญ่ดับ
 • 3 :  ทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
 • 4 :  ทำให้อุปกรณ์เกิดการผุกร่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 •  ถ้าให้เครื่องจักรใหญ่ผลิตกำลังได้เท่ากัน ค่าน้ำหนักของเครื่องจักรใหญ่ทั้งระบบต่อหน่วยกำลังที่เครื่องผลิตออกมาในข้อใดมีค่าสูงที่สุด
 • 1 :  เครื่องแก็สเทอร์ไบน์
 • 2 :  เครื่องจักรไอน้ำ
 • 3 :  เครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งพร้อมเกียร์
 • 4 :  เครื่องยนต์ดีเซลที่ต่อกับเพลาโดยตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 :
 •  เรือที่แล่นในแม่น้ำที่คดเคี้ยวเป็นส่วนใหญ่ควรมีลักษณะเช่นใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 :  ใบจักรมีขนาดเล็ก
 • 2 :  ใช้เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วรอบสูง
 • 3 :  มี 2 ใบจักร
 • 4 :  ใช้กระดูกงูเสริม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 65 :
 •  ครีบกันโคลงของเรือ (Stabilizer fin) ควรติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งใด
 • 1 :  ใกล้กับกระดูกงู
 • 2 :  ค่อนไปทางหัวเรือ
 • 3 :  ห่างจากใบจักรประมาณ 2 เมตร
 • 4 :  มุมโค้งใต้ท้องเรือทั้ง 2 กราบ (Bilge)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 •  เพื่อการควบคุมทิศทางเรือที่ดีที่สุด ตำแหน่งของใบหางเสือควรอยู่ที่ใด
 • 1 :  แนวเดียวกับดุมใบจักร ถ้ามองไปทางหัวเรือ
 • 2 :  เยื้องไปทางด้านข้างใบจักรเล็กน้อย ถ้ามองไปทางหัวเรือ
 • 3 :  ห่างจากใบจักรประมาณ 3 เมตร ถ้ามองจากด้านข้างเรือ
 • 4 :  ยื่นต่ำลงมาใต้กระดูกงู
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 427 : 2.Marine Diesel Engine
ข้อที่ 67 :
 • เครื่อง Low-Speed Marine Diesel Engine จะมีลักษณะการทำงานแบบใด
 • 1 : 2 จังหวะ
 • 2 : 4 จังหวะ
 • 3 : ทั้ง 2 และ 4 จังหวะ
 • 4 : 4 จังหวะพร้อมติดตั้ง Turbocharger
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :
 • ลูกสูบแบบใดที่มีการนำมาใช้กับเครื่องยนต์ Low-Speed Marine Diesel Engine เท่านั้น
 • 1 : Trunk Piston
 • 2 : Opposed Piston
 • 3 : Crosshead Piston
 • 4 : Rotary Piston
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 • สาเหตุที่เครื่องยนต์ Marine Diesel Engine ส่วนใหญ่มีการนำเอา Turbocharger มาใช้ก็เพราะเหตุใด
 • 1 : ลดอัตราการกินน้ำมัน
 • 2 : ให้อากาศผสมกับน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น
 • 3 : ลดความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบอกสูบ
 • 4 : เพิ่มค่าความดันอากาศในกระบอกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • หากต้องการทราบว่าเครื่องยนต์ดีเซลจะสามารถผลิตกำลังได้มากน้อยเพียงใด ค่าตัวเลขที่สามารถบ่งชี้ได้ดีที่สุดคือข้อใด
 • 1 : อุณหภูมิของการจุดระเบิด
 • 2 : IMEP
 • 3 : Compression Ratio
 • 4 : ความดันสูงสุดในระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • ข้อใดมีการแปรผันโดยตรงกับค่า Brake Horsepower ของเครื่องยนต์ดีเซล
 • 1 : อัตราการกินน้ำมันของเครื่อง
 • 2 : จำนวนลูกสูบ
 • 3 : อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมัน
 • 4 : ปริมาณน้ำมันที่ฉีดเข้าในกระบอกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • การเพิ่มค่า BMEP ของเครื่องยนต์ดีเซลสามารถทำได้ด้วยวิธีใด
 • 1 : เพิ่มค่าความเร็วรอบเครื่อง
 • 2 : ติดตั้ง Turbocharger
 • 3 : ลดอุณหภูมิภายในเครื่อง
 • 4 : ใช้เกียร์ที่มีขนาดเหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 73 :
 • ข้อใดเป็นสูตรความเร็วของลูกสูบ (Piston Speed) เมื่อ L=Stroke และ N= RPM
 • 1 : LN
 • 2 : 2LN
 • 3 : L/N
 • 4 : N/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 74 :
 • ทางทฤษฎีมักพบคำพูดที่ว่า เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องจักรที่มีค่าแรงบิด (Torque) คงที่ นั่นหมายความว่าอย่างไร
 • 1 : ค่าความเร็วรอบเครื่องและแรงบิดไม่ขึ้นอยู่กับกันและกัน
 • 2 : ค่าแรงบิดไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำมัน
 • 3 : ค่ากำลังเครื่องไม่ขึ้นอยู่กับแรงบิด
 • 4 : ค่ากำลังเครื่องไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • ค่าความเร็วรอบต่ำสุด (Minimum RPM) ของเครื่องยนต์ดีเซลแบบความเร็วรอบสูงมักถูกกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงข้อใด
 • 1 : การควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันที่ความเร็วรอบต่ำ
 • 2 : ความสึกหรอ
 • 3 : อุณหภูมิของอากาศเสียที่ถูกขับออกไป
 • 4 : การดับความร้อนในเครื่องไม่ดีพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 76 :
 • ข้อใดมีผลในการกำหนดค่าความเร็วรอบสูงสุดของเครื่องยนต์
 • 1 : Heat Exchanger
 • 2 : Reduction Gear
 • 3 : Turbocharger
 • 4 : Type of Fuel Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการ Rating ของเครื่องยนต์ดีเซล
 • 1 : Max power < MCR
 • 2 : MCR < Intermittent Power
 • 3 : Max Power < Intermittent Power
 • 4 : Intermittent Power=60% Power
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 78 :
 • การปรับลดค่ากำลังของเครื่อง (Derating) มีสาเหตุหลายประการยกเว้นข้อใด
 • 1 : ความดันบรรยากาศโดยรอบ
 • 2 : ความชื้นสัมพัทธ์
 • 3 : อุณหภูมิของน้ำทะเล
 • 4 : อุณหภูมิของน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 79 :
 • อัตราการกินน้ำมันของเครื่องยนต์จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเมื่อมีการกระทำในข้อใด
 • 1 : ปรับลดกำลังเครื่องลง (Derating)
 • 2 : ติดตั้ง Intercooler
 • 3 : เปลี่ยนที่ตั้งของถังน้ำมันใช้การในเรือ
 • 4 : อุณหภูมิของน้ำมันหล่อสูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • ระบบขับเคลื่อนบนเรือที่มีเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องจักรใหญ่นั้น กำลังที่เครื่องจะสามารถสร้างขึ้นมาได้ขึ้นอยู่กับข้อใด
 • 1 : ระยะห่างของแบริ่งรับเพลา
 • 2 : ขนาดของเพลา
 • 3 : ลักษณะการทำงานของใบจักร
 • 4 : ระบบของเกียร์ที่ใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :
 • ค่า Mean Time Between Overhaul (MTBO) เป็นตัวที่ใช้กำหนดการกระทำในข้อใด
 • 1 : การเปลี่ยนเครื่องใหม่แทนของเก่า
 • 2 : การซ่อมบำรุงเครื่อง
 • 3 : ขนาดของเครื่องที่ติดตั้งบนเรือ
 • 4 : โครงสร้างของฐานแท่นเครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :
 • เครื่องยนต์ที่ใช้ติดตั้งบนเรือสำราญส่วนใหญ่จะใช้ การ Rating แบบใด
 • 1 : Maximum Power
 • 2 : Intermittent Power
 • 3 : MCR
 • 4 : Temporary Maximum Power
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • High-Speed Marine Diesel Engine ที่มีการดูดอากาศเข้าลูกสูบเอง โดยไม่มี Turbocharger มีค่า Compression Ratio ประมาณเท่าใด
 • 1 : 9 ต่อ 1
 • 2 : 12 ต่อ 1
 • 3 : 14 ต่อ 1
 • 4 : 19 ต่อ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 84 :
 • ค่าประสิทธิภาพสูงสุดที่คาดหวังได้จากเครื่องยนต์ดีเซลในทางปฏิบัติ คือค่าใด
 • 1 : 30%
 • 2 : 50%
 • 3 : 70%
 • 4 : 80%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :

 • 1 : 1.2
 • 2 : 1.3
 • 3 : 1.4
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 • ค่า CETANE NUMBER บ่งบอกถึงคุณภาพของน้ำมันในข้อใด
 • 1 : ปริมาณคาร์บอนในน้ำมัน
 • 2 : การระเหย
 • 3 : การจุดระเบิด
 • 4 : ปริมาณของอ๊อกซิเจนในน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :
 • การเพิ่มค่า COMPRESSION RATIO ของเครื่องยนต์ดีเซลจะส่งผลกระทบอย่างไร
 • 1 : เพิ่มจำนวนลูกสูบของเครื่อง
 • 2 : เพิ่มน้ำหนักของเครื่อง
 • 3 : เพิ่มจำนวนของเขม่า
 • 4 : เพิ่มอัตราการไหลของน้ำดับความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 • ข้อใดบรรยายเกี่ยวกับค่า IMEP ได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : เป็นค่าความดันเฉลี่ยในแต่ละกระบอกสูบ
 • 2 : เป็นค่าความดันสูงสุดในกระบอกสูบของเครื่องยนต์
 • 3 : เป็นค่าความดันแก๊สก่อนเข้าสู่กระบอกสูบ
 • 4 : เป็นค่าความดันคงที่ ที่จะก่อให้เกิดงานเท่ากับที่เกิดขึ้นจริงทางปฏิบัติหากใส่เข้าไปในกระบอกสูบเดียวกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 89 :
 • ถ้าเอาค่า BMEP หารด้วย IMEP ผลที่ได้คืออะไร
 • 1 : ประสิทธิภาพทางกลของเครื่องยนต์ดีเซล
 • 2 : ค่าประสิทธิภาพของลูกสูบ
 • 3 : ปริมาตรในกระบอกสูบ
 • 4 : งานที่เกิดจากการหมุนของเพลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • ค่า IMEP บ่งบอกสิ่งใด
 • 1 : ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
 • 2 : ประสิทธิภาพของน้ำมัน
 • 3 : พลังงานที่ WORKING FLUID ให้กับเครื่องยนต์
 • 4 : พลังงานที่อากาศให้กับเครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • พื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นเชื่อมต่อระหว่าง STATE ต่าง ๆ ของวัฏจักรดีเซลบนไดอะแกรม P-V มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : ความร้อนที่ต้องใส่ให้กับระบบ
 • 2 : ความร้อนที่ได้ออกมาจากระบบ
 • 3 : งานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลูกสูบครบ 1 วงรอบ
 • 4 : ปริมาตรของอากาศในลูกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลมี 6 ลูกสูบ ขนาด BORE = 25 in (635 mm), stroke = 95 in (2,413 mm) ค่า IMEP= 200psi (1,379 kPa) ที่ 120 rpm การทำงานแบบ 4 จังหวะ จงหาค่า INDICATIVE POWER
 • 1 : 6,373 HP (4,752 kW)
 • 2 : 8,478 HP (6,322 kW)
 • 3 : 12,384 HP (9,235 kW)
 • 4 : 16,957 HP (12,645 kW)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่อง มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ทั้งด้านทางกลและทาง THEMODYNAMICS เว้นเพียงแต่เครื่องหนึ่งทำงานแบบ 2 จังหวะ อีกเครื่องทำงานแบบ 4 จังหวะ เครื่องใดจะผลิตกำลังได้มากกว่ากัน
 • 1 : เครื่องแบบ 2 จังหวะ
 • 2 : เครื่องแบบ 4 จังหวะ
 • 3 : เท่ากันทั้ง 2 เครื่อง
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :
 • เราไม่สามารถเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องหนึ่งซึ่งมีการทำงานแบบ 2 จังหวะได้ด้วยการกระทำในข้อใด
 • 1 : เพิ่ม IMEP
 • 2 : เพิ่มค่า BORE
 • 3 : เพิ่มค่าความยาวของ STROKE
 • 4 : เปลี่ยนการทำงานของเครื่องให้เป็นแบบ 4 จังหวะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 95 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 2 จังหวะ มีค่า IHP = 10,000 HP (7,457 kW), IMEP = 150 PSI (1,034 kPa), BORE = 32 in (813 mm), STROKE = 105 in (2,667 mm) จะมีความเร็วรอบเท่ากับกี่ RPM
 • 1 : 122
 • 2 : 216
 • 3 : 313
 • 4 : 487
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • เครื่องดีเซล ผลิตกำลังได้ 567 kW ที่ 1,800 RPM หากเครื่องถูกตั้งค่า THROTTLE ไว้ที่ 80% ของค่าสูงสุด เครื่องจะสามารถผลิตกำลังได้กี่ kW
 • 1 : 397
 • 2 : 453
 • 3 : 113
 • 4 : 283
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • ในทางทฤษฎี หากนำค่าแรงบิด (TORQUE) ที่เครื่องยนต์ดีเซลผลิตได้มาพลอต (แกน y) กับ RPM (แกน x) ลักษณะของเส้นที่ได้จะเป็นอย่างไร
 • 1 : เส้นดิ่ง
 • 2 : เส้นระนาบ
 • 3 : เส้นทแยงผ่านจุดกำเนิด (ORIGIN)
 • 4 : เส้นโค้งพาราโบลิก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • เมื่อนำค่ากำลังที่เครื่องยนต์ดีเซลสร้างขึ้นมาได้มาพลอต (แกนy) กับ RPM (แกน x) ลักษณะของเส้นที่ได้ในทางทฤษฎีจะมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : เส้นดิ่ง
 • 2 : เส้นระนาบ
 • 3 : เส้นเฉียงขึ้น
 • 4 : เส้นคล้ายพาราโบลิก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • ค่า MEP ในสูตรการคำนวณหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ดีเซลจะเปลี่ยนแปลงตามข้อใดในทางทฤษฎี
 • 1 : เปอร์เซนต์การ THROTTLE
 • 2 : ความเร็วรอบเครื่อง
 • 3 : อุณหภูมิของอากาศเข้าสู่เครื่อง
 • 4 : อุณหภูมิของเครื่องก่อนทำงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลมีค่า COMPRESSION RATIO =20 อากาศเข้าสู่ลูกสูบที่อุณหภูมิ 300 K จงหาค่าอุณหภูมิของอากาศที่ทางออกหลังจากถูกขับออกจากกระบอกสูบ ถ้าเราสามารถใช้สมมติฐานของแก๊สในอุดมคติได้
 • 1 : 417 K
 • 2 : 576 K
 • 3 : 838 K
 • 4 : 994 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 101 :
 • ที่ค่า COMPRESSION RATIO เท่ากัน เครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องใดจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ากัน
 • 1 : เครื่องยนต์เบนซิน
 • 2 : เครื่องยนต์ดีเซล
 • 3 : มีค่าเท่ากัน
 • 4 : ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศที่เข้าลูกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะ CRANKSHAFT จำเป็นต้องหมุนครบกี่รอบ เครื่องจึงทำงานครบหนึ่งวงรอบของการสร้างกำลัง ( ONE POWER STROKE )
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลมีการทำงานจริงคล้ายกับวัฏจักรใดมากที่สุด
 • 1 : OTTO CYCLE
 • 2 : DIESEL CYCLE
 • 3 : DUAL CYCLE
 • 4 : STERLING CYCLE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะเครื่องหนึ่งมี 8 ลูกสูบ ความเร็วรอบ = 160 RPM จงหาค่าจำนวน POWER STROKE ต่อนาที
 • 1 : 160
 • 2 : 320
 • 3 : 480
 • 4 : 640
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 105 :
 • จงหาค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ดีเซลที่มี 10 ลูกสูบ มีการทำงานแบบ 2 จังหวะ และมีจำนวน POWER STROKE ต่อนาทีเท่ากับ 1680
 • 1 : 168 RPM
 • 2 : 240 RPM
 • 3 : 336 RPM
 • 4 : 420 RPM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลแบบ2 จังหวะ มีจำนวนลูกสูบ 12 สูบ จะมีจำนวน POWER STROKE เท่ากับเท่าใดใน 1 รอบการหมุนของ CRANKSHAFT
 • 1 : 6
 • 2 : 12
 • 3 : 18
 • 4 : 24
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • การจัดวางลูกสูบของเครื่องยนต์ดีเซลแบบใดทำให้เกิดการสั่นสะเทือนต่ำที่สุด
 • 1 : IN - LINE
 • 2 : V - TYPE
 • 3 : OPPOSED PISTON
 • 4 : DELTA CONFIGURATION
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 108 :
 • เครื่องดีเซลมีขนาด BORE = 50 cm และ STROKE = 150cm จงหาปริมาตรในกระบอกสูบ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลัง 550 HP (410 kW) ที่ความเร็วรอบ 1,200 RPM จงหาค่าแรงบิดที่เครื่องนี้สามารถทำได้
 • 1 : 1200 ft-lb (1,627 N-m)
 • 2 : 2407 ft-lb (3,264 N-m)
 • 3 : 3111 ft-lb (4,218 N-m)
 • 4 : 3648 ft-lb (4,947 N-m)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 110 :
 • ถ้าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ดีเซล = 800 RPM และขนาด STROKE = 260 cm จงหาความเร็วของลูกสูบ (Piston Speed)
 • 1 : 29.3 m/s
 • 2 : 46.7 m/s
 • 3 : 69.3 m/s
 • 4 : 88.2 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 111 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะ มี 8 ลูกสูบจัดเรียงในลักษณะตัววี ค่า IMEP= 180 psi (1,241 kPa) และค่า BMEP = 162 psi (1,117 kPa) จงหาค่าประสิทธิภาพทางกลของเครื่องนี้
 • 1 : 0.1
 • 2 : 0.2
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 112 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าแรงบิดเท่ากับ 1800 ft-lb (2,441 kPa) จะต้องมีความเร็วรอบเท่าใดจึงจะผลิตกำลังได้ 600 HP (447 kW)
 • 1 : 918 RPM
 • 2 : 1,094 RPM
 • 3 : 1,750 RPM
 • 4 : 1,892 RPM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • กรณีที่เครื่องดีเซล 2 เครื่อง มีความเหมือนกันและจำนวนลูกสูบเท่ากัน ค่าสัดส่วนของ BORE และ STROKE ก็เท่ากัน ค่า WEIGHT-DISPLACEMENT RATIO จะมีค่าเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 114 :

 • 1 : อัตราส่วนของ BORE
 • 2 : อัตราส่วนของ Stroke
 • 3 : % Throttle
 • 4 : % Piston Speed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • ค่า % THROTTLE แปรผันอย่างไรกับค่าแรงบิด, Q ของเครื่องยนต์ดีเซล
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลที่มี RATING แบบ INTERMITTENT- DUTY หมายความว่าสามารถนำไปใช้งานที่ 90 % ของความเร็วรอบสูงสุดได้เป็นเวลาเท่าใด
 • 1 : 1 ชม. ของทุก 12 ชม. ใช้งาน
 • 2 : 2 ชม. ของทุก 12 ชม. ใช้งาน
 • 3 : 1 ชม. ของทุก 6 ชม. ใช้งาน
 • 4 : 2 ชม. ของทุก 6 ชม. ใช้งาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 117 :
 • เรือชนิดใดที่น่าจะมีการใช้ RATING ของเครื่องยนต์ดีเซลที่ MAXIMUM POWER มากที่สุด
 • 1 : PASSENGER LINER
 • 2 : AIRCRAFT CARRIER
 • 3 : TUG
 • 4 : YACHT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 • ตามหลักการแล้ว ในการเลือกใบจักรที่ดี จะต้องเลือกให้มันสามารถใช้กำลังของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ประมาณเท่าใด
 • 1 : 50 %
 • 2 : 60 %
 • 3 : 85 %
 • 4 : 100 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 119 :
 • การ RATING แบบใดที่จะทำให้เครื่องยนต์ดีเซลสามารถทำงานได้ตลอดเวลาที่ค่า RPM สูงสุด
 • 1 : MCR
 • 2 : INTERMITTENT
 • 3 : MAXIMUM
 • 4 : MEDIUM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 :
 • เพื่อเป็นการป้องกันอาการ STALL ของเครื่องยนต์ดีเซลจึงจำเป็นต้องมีการตั้งค่าต่ำสุดของตัวแปรตัวใด
 • 1 : FUEL RATE
 • 2 : BMEP
 • 3 : RPM
 • 4 : EXHAUST TEMPERATURE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • การใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ค่า BMEP ต่ำเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข้อใด
 • 1 : เกิดควันดำ
 • 2 : เทอร์โบชาร์จเจอร์ไม่สามารถทำงานได้
 • 3 : เกิดปัญหาในการจุดระเบิด
 • 4 : การจับตัวของคาร์บอนทำให้ลูกสูบสึกหรอเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 122 :
 • หากค่า MAXIMUM POWER ของเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องหนึ่งเท่ากับ 200 HP (149 kW) แล้ว ค่า INTERMITTENT POWER ของเครื่องนี้น่าจะมีค่าใด
 • 1 : 90 HP (67kW)
 • 2 : 165 HP (123 kW)
 • 3 : 210 HP (156 kW)
 • 4 : 275 HP (205 kW)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 123 :
 • การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งบนเรือขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใดมากที่สุด
 • 1 : การทำงานของใบจักร
 • 2 : ชนิดของเพลาที่ใช้
 • 3 : การทำงานของเกียร์
 • 4 : ชนิดของ LINE SHAFT BEARING
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :
 • ข้อใดเป็นเหตุที่ทำให้การ RATING กำลังของเครื่องยนต์ดีเซลตกเป็นความรับผิดชอบของวิศวกรเครื่องกลเรือ
 • 1 : เครื่องยนต์ที่มีจำหน่ายไม่ได้มาตรฐาน
 • 2 : การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับความยาวของเพลา
 • 3 : กำลังของเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งติดตั้งเครื่องบนเรือ
 • 4 : การสึกหรอของเครื่องและช่วงเวลาในการซ่อมบำรุง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลแบบใดที่มีลักษณะเป็น CROSSHEAD ENGINE
 • 1 : LOW SPEED
 • 2 : MEDIUM SPEED
 • 3 : HIGH SPEED
 • 4 : TURBOCHARGED ENGINE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 126 :
 • TURBOCHARGER แบบใดจำเป็นต้องมี COMMON MANIFOLD สำหรับเก็บแก๊สเสียที่ออกมาจากลูกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล
 • 1 : CONSTANT-PRESSURE TYPE
 • 2 : PULSE TYPE
 • 3 : SINGLE-STAGE TURBOCHARGER
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 127 :
 •  ตามวัฏจักรดีเซล ค่าปริมาตรที่ State 3 หารด้วยค่าปริมาตรที่ State 2 จะได้อัตราส่วนที่เรียกว่า Fuel Cutoff Ratio หากค่าดังกล่าวมีค่าสูงเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น
 • 1 :  ควันเสียจะออกมามาก
 • 2 :  เครื่องยนต์จะร้อนเกินไป
 • 3 :  เครื่องยนต์จะสั่นมาก
 • 4 :  เกิดไฟไหม้เครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 128 :
 •  เครื่องยนต์ที่ใช้ลูกสูบแบบ Crosshead Piston เป็นเครื่องยนต์ชนิดใด
 • 1 :  Rotary Marine Diesel Engine
 • 2 :  Opposed-Piston Marine Diesel Engine
 • 3 :  Low Speed Marine Diesel Engine
 • 4 :  Long Stroke Marine Diesel Engine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 •  เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีค่า Compression Ratio = 19 เครื่องยนต์เครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องในข้อใด
 • 1 :  เครื่องยนต์เบนซินที่มีความเร็วรอบสูง
 • 2 :  เครื่องยนต์เบนซินที่มีความเร็วรอบต่ำ
 • 3 :  เครื่งยนต์ดีเซลที่มี Turbocharger
 • 4 :  เครื่งยนต์ดีเซลที่ไม่มี Turbocharger
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 130 :
 •  อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่ากำลังของเครื่องยนต์ได้มีชื่อว่าอะไร
 • 1 :  Thermometer
 • 2 :  Dynamometer
 • 3 :  Nanometer
 • 4 :  Turbometer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 •  ถ้าต้องการเพิ่มค่าแรงบิด (Torque) ของเครื่องยนต์ดีเซล ควรทำอย่างไร
 • 1 :  เพิ่มค่าอัตราการกินน้ำมัน
 • 2 :  ลดค่าอัตราการกินน้ำมัน
 • 3 :  เพิ่มอากาศเข้าเครื่อง
 • 4 :  เพิ่มปริมาณน้ำมันฉีดเข้ากระบอกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :
 •  เครื่องยนต์ดีเซลของเรือสินค้าลำหนึ่งมีค่าความเร็วรอบสูงสุดเท่ากับ 55 RPM เครื่องยนต์เครื่องนี้ควรมีลักษณะเช่นใด
 • 1 :  ติดตั้ง Turbocharger
 • 2 :  เป็นเครื่องขนาดใหญ่มีน้ำหนักมาก
 • 3 :  ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 • 4 :  ใช้เกียร์ที่มีอัตราทดรอบมากกว่า 10:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :
 •  เครื่องยนต์ดีเซลในข้อใดที่น่าจะมีการสึกหรอเกิดขึ้นกับลูกสูบและแหวนลูกสูบสูง
 • 1 :  เสื้อสูบมีอุณหภูมิต่ำขณะใช้งาน
 • 2 :  มีอุณหภูมิแก็สเสียสูง
 • 3 :  ติดตั้ง Turbocharger
 • 4 :  มีอัตราการกินน้ำมันต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 •  จุดประสงค์ของการฉีดน้ำเข้าไปใน Turbocharger ของเครื่องยนต์เพื่อประโยชน์ในข้อใด
 • 1 :  ทำความสะอาดสิ่งสกปรกภายใน Turbocharger
 • 2 :  ดับความร้อนภายใน Turbocharger
 • 3 :  สร้างไอระเหยภายใน Turbocharger
 • 4 :  ลดอัตราการกินน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 •  ในกรณีที่อุณหภูมิของอากาศภายนอกเข้าสู่เครื่องยนต์ดีเซลมีค่าสูงขึ้น สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดคืออะไร
 • 1 :  อัตราการกินน้ำมันสูงขึ้น
 • 2 :  อัตราการไหลของมวลอากาศเข้าเครื่องสูงขึ้น
 • 3 :  อุณหภูมิของแก็สเสียลดลง
 • 4 :  อัตราการไหลของแก็สเสียสูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 136 :
 • จงหาค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ดีเซลที่มี 12 ลูกสูบ มีการทำงานแบบ 2 จังหวะ และมีจำนวน POWER STROKE ต่อนาทีเท่ากับ 1440
 • 1 :  240 RPM
 • 2 :  140 RPM
 • 3 :  120 RPM
 • 4 :  100 RPM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 428 : 3.Marine Engine Auxiliary System
ข้อที่ 137 :
 • การนำเอาน้ำจืดที่ออกจากเครื่องจักรใหญ่ไปผ่านในหม้อดับความร้อน (Heat Exchanger) ถือว่าเป็นขั้นตอนใด เมื่อเปรียบเทียบกับ Air Standard Cycle
 • 1 : เพิ่มความดัน
 • 2 : ลดความชื้น
 • 3 : ถ่ายเทความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม
 • 4 : เพิ่มความหนาแน่นของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • อุณหภูมิของอากาศที่ถูกดูดเข้าเครื่องยนต์ดีเซลตามมาตรฐาน ISO Standard มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 25 C
 • 2 : 27 C
 • 3 : 30 C
 • 4 : 37 C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 139 :
 • น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลชนิดความเร็วรอบสูงมีชื่อเรียกว่าอะไร
 • 1 : Residual
 • 2 : Marine Gas Oil
 • 3 : Marine Diesel Oil
 • 4 : Intermidiate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 140 :
 • การแบ่งประเภทของน้ำมันออกเป็น Heavy Fuel และ Light Fuel จัดว่าเป็นการแบ่งตามปัจจัยข้อใด
 • 1 : ความหนาแน่น
 • 2 : ความบริสุทธิ์
 • 3 : จุดเดือด
 • 4 : ความหนืด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 141 :
 • น้ำมันที่ใช้กับเรือที่มีเครื่องจักรไอน้ำเป็นเครื่องจักรใหญ่คือข้อใด
 • 1 : Distillate
 • 2 : Intermediate
 • 3 : Bunker C
 • 4 : Navy Diesel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • อัตราการกินน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซลมีค่าประมาณเท่าใดของอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 1 : 50 %
 • 2 : 25 %
 • 3 : 10 %
 • 4 : 1 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :
 • ค่า HHV เป็นตัวที่ใช้วัดค่าใด
 • 1 : อุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2 : พลังงานที่ได้ออกมาจากน้ำมัน
 • 3 : ความหนืดของน้ำมัน
 • 4 : ค่ามาตรฐานความร้อนของตัวเครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :
 • เหตุใดเครื่องยนต์ที่มี TURBOCHARGER จึงมีเสียงเงียบกว่าเครื่องที่ไม่มี TURBOCHARGER
 • 1 : เครื่องทำงานที่รอบเร็วกว่า
 • 2 : ความเร็วของอากาศมีมากกว่า
 • 3 : เสียงส่วนใหญ่ถูกกำจัดไปแล้วใน EXHAUST MANIFOLD
 • 4 : มี TURBINE เป็นตัวช่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 145 :
 • เสียงที่เกิดจากท่อแก๊สเสียมีต้นเหตุมาจากข้อใด
 • 1 : อุณหภูมิของแก๊สเสีย
 • 2 : อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ
 • 3 : ความไม่สม่ำเสมอของความดันแก๊สเสีย
 • 4 : ความขรุขระของผิวท่อแก๊สเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • WET MUFFLER ที่ใช้กับเรือขนาดเล็กโดยทั่วไปใช้สิ่งใดมาดับความร้อนของแก๊สเสีย
 • 1 : น้ำทะเล
 • 2 : น้ำจืด
 • 3 : ปล่อยแก๊สออกนอกเรือใต้แนวน้ำ
 • 4 : น้ำจืดที่ใช้ชำระล้างในเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :
 • ความหนืดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องดีเซลมีผลกระทบกับอุปกรณ์ใดมากที่สุด
 • 1 : BOOSTER PUMP
 • 2 : FUEL FILTER
 • 3 : OIL PURIFIER
 • 4 : INJECTION PUMP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 148 :
 • น้ำมันในข้อใดให้ความร้อนได้ต่ำที่สุด
 • 1 : RESIDUAL
 • 2 : INTERMIDIATE
 • 3 : DISTILLATE
 • 4 : JP 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตของการจุดระเบิดในลูกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล
 • 1 : ผงคาร์บอน ( CARBON RESIDUE )
 • 2 : SULFUR
 • 3 : VANADIUM
 • 4 : SODIUM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 150 :
 • อุปกรณ์ที่ควบคุมความเร็วรอบเครื่องของเครื่องดีเซล เรียกว่าอะไร
 • 1 : FUEL INJECTION PUMP
 • 2 : GOVERNOR
 • 3 : PLUNGER
 • 4 : CAMSHAFT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่สามารถกลับทิศทางการหมุนได้โดยตรง ปกติจะต้องสามารถเก็บลมไว้สำหรับสตาร์ทเครื่องได้อย่างน้อยกี่ครั้ง โดยไม่ต้องมีการอัดลมเพิ่มในถังเก็บเลย
 • 1 : 5
 • 2 : 7
 • 3 : 9
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • อุปกรณ์ใดที่ใช้ในการควบคุมการฉีดน้ำมันเข้ากระบอกสูบของเครื่องดีเซล
 • 1 : FUEL RACK
 • 2 : STARTING AIR VALVE
 • 3 : INJECTION PUMP
 • 4 : DISTRIBUTOR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :
 • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีรอบคงที่อย่างเช่น เครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ ตำแหน่งของ FUEL RACK ถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ใด
 • 1 : CAM SHAFT
 • 2 : GOVERNOR
 • 3 : FUEL INJECTION PUMP
 • 4 : BOOSTER PUMP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • ความดันอากาศที่เก็บไว้ในถังบนเรือเพื่อใช้สตาร์ท เครื่องยนต์ดีเซลมีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 5 BAR
 • 2 : 10 BAR
 • 3 : 15 BAR
 • 4 : 30 BAR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 :
 • อุปกรณ์ของเครื่องดีเซลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นด้วยน้ำมันหล่อ
 • 1 : CYLINDER
 • 2 : BEARING
 • 3 : INJECTION PUMP
 • 4 : TURBOCHARGER BEARING
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :
 • หน้าที่ของ EXPANSION TANK ในระบบดับความร้อนด้วยน้ำจืดของเครื่องดีเซลมีหลายอย่างยกเว้นข้อใด
 • 1 : รักษาอุณหภูมิในระบบ
 • 2 : รักษาค่า HEAD ในด้านทางดูดของระบบ
 • 3 : ระบายอากาศออกจากระบบ
 • 4 : เป็นจุดเติมน้ำเข้าสู่ระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :
 • ข้อใดเป็นจุดเด่นของ KEEL COOLER เทียบกับ HEAT EXCHANGER ประเภทอื่น ๆ
 • 1 : มีขนาดใหญ่ที่สุด
 • 2 : ติดตั้งอยู่ใต้ท้องเรือ
 • 3 : ดับความร้อนด้วยน้ำมัน
 • 4 : ลักษณะคล้ายกระดูกงูของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :
 • ข้อใดไม่ใช้น้ำทะเลในการทำงาน
 • 1 : ระบบน้ำชักโครกในห้องส้วม
 • 2 : ระบบน้ำถ่วงเรือ (BALLAST)
 • 3 : ระบบดับความร้อนกระบอกสูบเครื่องดีเซล
 • 4 : ระบบ FIREMAIN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • คำว่า SPEED DROOP มีความสำคัญอย่างมากกับอุปกรณ์ในข้อใดบนเรือ
 • 1 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • 2 : ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 3 : ระบบน้ำดับความร้อน
 • 4 : เกียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :
 • เครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือ (Fuel Oil Purifier) ส่วนใหญ่จะมี 2 ตัว แต่ละตัวจะมีความสามารถในการกรองน้ำมันได้เท่าใด
 • 1 : 0.25 เท่าของอัตราการกินน้ำมันของเครื่องยนต์
 • 2 : 0.5 เท่าของอัตราการกินน้ำมันของเครื่องยนต์
 • 3 : 1 เท่าของอัตราการกินน้ำมันของเครื่องยนต์
 • 4 : 2เท่าของอัตราการกินน้ำมันของเครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 •  จุดที่สามารถนำเอาความร้อนที่ได้ออกมาจากเครื่องยนต์ดีเซลไปใช้งานอย่างอื่นหรือที่เรียกว่า Waste-Heat Recovery นั้น สามารถทำได้หลายจุดยกเว้นที่ใด
 • 1 :  แก็สเสียที่ออกจากเครื่อง
 • 2 :  น้ำจากหม้อดับความร้อนของอากาศอัดเข้าเครื่อง (Charge-Air Cooler)
 • 3 :  น้ำไฟร์เมนเข้าเครื่องยนต์
 • 4 :  น้ำดับความร้อนเสื้อสูบ (Jacket Coolant)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 :
 •  สาเหตุของการปนเปื้อนของน้ำมันเกียร์ (Gear Oil) ส่วนใหญ่มาจากข้อใด
 • 1 :  น้ำหล่อเพลาใบจักร
 • 2 :  น้ำจากการควบแน่นภายในเกียร์
 • 3 :  ฝุ่นจากภายนอกเข้าไปในเกียร์
 • 4 :  น้ำหล่อเกียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 •  น้ำมัน Marine Gas Oil จะใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แบบใด
 • 1 :  เครื่องจักรไอน้ำ
 • 2 :  เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วรอบสูง
 • 3 :  เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วรอบต่ำ
 • 4 :  เครื่องแก็สเทอร์ไบน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 429 : 4.Marine Gas Turbines
ข้อที่ 164 :
 • วัฏจักรของ Gas Turbine คือข้อใด
 • 1 : วัฏจักร OTTO
 • 2 : วัฏจักร RANKINE
 • 3 : วัฏจักร BRAYTON
 • 4 : วัฏจักร CARNOT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 • อุปกรณ์ส่วนใดที่ถือว่าเป็นห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : Inlet Duct
 • 2 : Combustor
 • 3 : Compressor
 • 4 : Exhaust Duct
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • เครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่ใช้งานในเรือ มีข้อแตกต่างอย่างไรที่เด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องที่ใช้สำหรับเครื่องบิน
 • 1 : ห้องเผาไหม้
 • 2 : ปีกกังหัน
 • 3 : หัวฉีด
 • 4 : ชุดเฟืองทด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • Intercooling ในเครื่องยนต์ GAS TURBINE ทำหน้าที่อะไร
 • 1 : เพิ่มกำลังอัด
 • 2 : เพิ่มปริมาณอากาศดีเข้าเครื่อง
 • 3 : เพิ่มกำลังอัดในห้องเผาไหม้
 • 4 : เพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 168 :
 • การ REHEAT ในเครื่องยนต์ GAS TURBINE กระทำโดยใช้แหล่งกำเนิดพลังงานจากอุปกรณ์ตัวใด
 • 1 : Exhaust Duct
 • 2 : Inlet Duct
 • 3 : Nozzle
 • 4 : Combustion Chamber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • ข้อใดคือชื่อของอุปกรณ์ย่อยที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : Regenerator
 • 2 : Turbocharger
 • 3 : Header
 • 4 : Blower
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • หัวเทียนเครื่องยนต์ GAS TURBINE ทำหน้าที่ใด
 • 1 : จุดระเบิดเฉพาะในช่วงสตาร์ทเครื่องยนต์
 • 2 : จุดระเบิดในทุกช่วงการทำงานของเครื่องยนต์
 • 3 : จุดระเบิดเมื่อแรงอัดต่ำลงกว่าปกติ
 • 4 : จุดระเบิดเมื่อความร้อนต่ำกว่าปกติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :
 • ส่วนใดของเครื่อง GAS TURBINE ที่ได้รับพลังงานที่เกิดจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยตรง
 • 1 : Low Pressure Turbine
 • 2 : High Pressure Turbine
 • 3 : Turbine Rear Frame
 • 4 : Turbine Mid Frame
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 172 :
 • เครื่องยนต์ GAS TURBINE เน้นการหล่อลื่นที่ใด
 • 1 : ปีกกังหัน
 • 2 : Combustor
 • 3 : Bearing
 • 4 : ฐานแท่นเครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :
 • เครื่องยนต์ GAS TURBINE มีจุดเด่นในข้อใดเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลที่แรงม้าเท่ากัน
 • 1 : สิ้นเปลืองน้ำมนเชื้อเพลิงน้อยกว่า
 • 2 : สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นน้อยกว่า
 • 3 : มีรอบต่ำกว่า
 • 4 : กำลังม้าต่อน้ำหนักสูงกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • เครื่องยนต์ GAS TURBINE แบบ CODOG คือเครื่องยนต์ที่มีการจัดวางอย่างไร
 • 1 : การใช้เครื่องยนต์ GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล โดยสามารถแยกกันทำงานได้อย่างอิสระ
 • 2 : การใช้เครื่องยนต์ GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่สามารถแยกกันทำงานได้อย่างอิสระ
 • 3 : การใช้เครื่องยนต์ GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องไอน้ำ โดยสามารถแยกกันทำงานได้อย่างอิสระ
 • 4 : การใช้เครื่องยนต์ GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องไอน้ำ โดยไม่สามารถแยกกันทำงานได้อย่างอิสระ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • ปีกกังหันของเครื่องยนต์ GAS TURBINE ใช้หลักการใด
 • 1 : Wing Theory
 • 2 : Beam Theory
 • 3 : Strip Theory
 • 4 : Section Theory
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :
 • เครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่ใช้ในเรือ มีจุดเปราะบางในข้อใดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • 1 : ปัญหาของระบบหล่อลื่น
 • 2 : ปัญหาของระบบอากาศดีเข้าเครื่อง
 • 3 : ปัญหาของระบบท่อแก๊สเสีย
 • 4 : ปัญหาของระบบน้ำจืด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :
 • ในวัฎจักรของเครื่องยนต์ GAS TURBINE ช่วงใดที่ถือว่ามีกำลังดันคงที่
 • 1 : ระหว่างห้องเผาไหม้และคอมเพรสเซอร์
 • 2 : ระหว่างห้องเผาไหม้ไปสู่ปีกกังหัน
 • 3 : ระหว่างปีกกังหันไปยังท่อแก๊สเสีย
 • 4 : ระหว่างห้องอัดอากาศไปสู่ห้องเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 178 :
 • ในวัฎจักรของเครื่องยนต์ GAS TURBINE สามารถหาค่าประสิทธิภาพได้โดยหลักการใด
 • 1 : อัตราส่วนผลต่างของอุณหภูมิเข้าและออกระหว่างคอมเพรสเซอร์และชุดปีกกังหัน
 • 2 : อัตราส่วนผลต่างของอุณหภูมิเข้าและระหว่างออกคอมเพรสเซอร์และเครื่องทำความเย็น
 • 3 : อัตราส่วนผลต่างของอุณหภูมิทางเข้าและทางออกระหว่างท่อแก๊สเสีย
 • 4 : อัตราส่วนผลต่างของอุณหภูมิเข้าและออกเทอร์ไบน์กำลังดันสูงและต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :
 • อาการ STALL ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE เกิดจากข้อใด
 • 1 : ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้มากเกินไป
 • 2 : ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้น้อยเกินไป
 • 3 : ปริมาณแก๊สเสียที่เกิดจากการเผาไหม้มากเกินไป
 • 4 : ปริมาณแก๊สเสียที่เกิดจากการเผาไหม้น้อยเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • การแก้ไขอาการ STALL ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE ทำได้อย่างไร
 • 1 : ลดรอบเครื่องยนต์
 • 2 : เพิ่มรอบเครื่องยนต์
 • 3 : เพิ่มปริมาณเชื้อเพลิง
 • 4 : ลดปริมาณสารหล่อลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • ข้อใดเป็นการตรวจสอบก่อนการซ่อมทำเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : Stroborscope
 • 2 : Spectrometer
 • 3 : Spectrum Analyser
 • 4 : Bore Scope
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 182 :
 • เครื่องยนต์ GAS TURBINE แบบ CODAG คือเครื่องยนต์ที่มีการจัดวางอย่างไร
 • 1 : การใช้เครื่องยนต์ GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล โดยสามารถแยกกันทำงานได้อย่างอิสระ
 • 2 : การใช้เครื่องยนต์ GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่สามารถแยกกันทำงานได้อย่างอิสระ
 • 3 : การใช้เครื่องยนต์ GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องไอน้ำ โดยสามารถแยกกันทำงานได้อย่างอิสระ
 • 4 : การใช้เครื่องยนต์ Gas Turbine ร่วมกับเครื่องไอน้ำโดยไม่สามารถแยกกันทำงานได้อย่างอิสระ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประเภท Combustion Chamber ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : แบบ ANNULAR
 • 2 : แบบ CAN
 • 3 : แบบ LAMINAR
 • 4 : แบบ CANNULAR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 184 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ COMPRESSOR ที่ใช้กับเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : AXIAL FLOW
 • 2 : CENTRIFUGAL FLOW
 • 3 : MIXED FLOW
 • 4 : HIGH FLOW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • Combustion Chamber ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE นิยมใช้การหล่อเย็นโดยใช้ตัวกลางประเภทใด
 • 1 : อากาศ
 • 2 : น้ำมันหล่อ
 • 3 : น้ำจืด
 • 4 : น้ำทะเล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • การติดตั้งเครื่องยนต์ GAS TURBINE ในเรือ ในปัจจุบันนิยมทำแบบใด
 • 1 : ติดตั้งรวมกับเครื่องยนต์อื่นในห้องเครื่องจักร
 • 2 : ติดตั้งแยกชุดอิสระ เป็นกล่องแยกไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์อื่น
 • 3 : ติดตั้งในห้องเครื่องไฟฟ้า
 • 4 : ติดตั้งบนดาดฟ้าเปิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :
 • ข้อควรระวังอย่างสูงสุดเมื่อใช้งานเครื่องยนต์ GAS TURBINE ในเรือคือข้อใด
 • 1 : ระมัดระวังความเร็วรอบของเพลาไม่ให้สูงเกิน
 • 2 : ระมัดระวังความเร็วรอบของกังหันไม่ให้สูงเกิน
 • 3 : ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยอันเนื่องจากความร้อนสูงของเครื่อง
 • 4 : ระมัดระวังการเกิดเสียงดังที่รอบสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :
 • ชิ้นส่วนในข้อใดของเครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่น
 • 1 : AIR INTAKE
 • 2 : AIR EXHAUST
 • 3 : TURBINE STATOR
 • 4 : TURBINE ROTOR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :
 • Static Pressure Loss หรือค่าแรงดันของอากาศดีเมื่อเข้าเครื่องยนต์ GAS TURBINE ควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ประมาณ 0.4 -0.5 inches of water (100-125 Pa) below atmosphere
 • 2 : ประมาณ 4 - 5 inches of water (1,000-1,250 Pa) below atmosphere
 • 3 : ประมาณ 0.4 - 0.5 inches of water (100-125 Pa) above atmosphere
 • 4 : ประมาณ 4 - 5 inches of water (1,000-1,250 Pa) above atmosphere
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • เชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่ใช้งานในเรือคือข้อใด
 • 1 : น้ำมัน JP 5
 • 2 : น้ำมันไฮดรอลิกส์
 • 3 : น้ำมันเตา
 • 4 : น้ำมันเบนซิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • การติดตั้งเครื่องยนต์ แบบ CODOG มีข้อดีคือข้อใด
 • 1 : ใช้GAS TURBINE เมื่อต้องการความเร็วต่ำ ใช้ เครื่องยนต์ดีเซลเมื่อต้องการความเร็วสูง
 • 2 : ใช้GAS TURBINE เมื่อต้องการความเร็วสูง ใช้ เครื่องยนต์ดีเซลเมื่อต้องการความเร็วต่ำ
 • 3 : ใช้GAS TURBINE เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วบ่อยๆ และใช้ เครื่องยนต์ดีเซลเมื่อความเร็วคงที่
 • 4 : ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วบ่อยๆ และใช้ เครื่องยนต์ GAS TURBINE เมื่อความเร็วคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :
 • เครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่ใช้งานในเรือนิยมใช้เครื่องยนต์ขนาดเท่าใด
 • 1 : ต่ำกว่า 200 HP (149 kW)
 • 2 : ไม่เกิน 500 HP (373 kW)
 • 3 : ไม่เกิน 1,000 HP (746 kW)
 • 4 : มากกว่า 20,000 HP (14,914 kW)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • สารในข้อใดที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่ใช้งานในทะเล
 • 1 : น้ำเค็ม
 • 2 : CO2
 • 3 : ก๊าซไฮโดรเจน
 • 4 : ก๊าซมีเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • อุปกรณ์ใดมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่ใช้งานในเรือ
 • 1 : เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2 : เครื่องกลั่นน้ำ
 • 3 : เครื่องกรองแก๊สเสีย
 • 4 : เครื่องบำบัดน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • การซ่อมทำเครื่องยนต์ GAS TURBINE นิยมใช้หลักการใด
 • 1 : การซ่อมบำรุงแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)
 • 2 : การซ่อมบำรุงแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • 3 : การซ่อมบำรุงตามระยะเวลา (Periodic Maintenance)
 • 4 : การซ่อมบำรุงแบบจำกัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 196 :
 • Static Pressure Loss หรือค่าแรงดันของแก๊สเสียเมื่อออกจากเครื่องยนต์ GAS TURBINE ควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ประมาณ 0.4 – 0.6 inches of water (100-125 Pa) above atmosphere
 • 2 : ประมาณ 4 – 6 inches of water (1,000-1,250 Pa) above atmosphere
 • 3 : ประมาณ 0.4 – 0.6 inches of water (100-125 Pa) below atmosphere
 • 4 : ประมาณ 4 – 6 inches of water (1,000-1,250 Pa) below atmosphere
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :
 • ทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่ใช้งานในเรือ ใช้หลักการอย่างไร
 • 1 : ให้หันหน้าไปทางท้ายเครื่อง และกำหนดการหมุน
 • 2 : ให้หันหน้าไปทางหัวเครื่องและกำหนดการหมุน
 • 3 : ให้ใช้กราบขวาเป็นหลัก และกำหนดการหมุนได้เอง
 • 4 : ให้ใช้กราบซ้ายเป็นหลัก และกำหนดการหมุนได้เอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 198 :
 • การสตาร์ทเครื่องยนต์ GAS TURBINE ขนาดใหญ่ นิยมใช้ระบบใด
 • 1 : ระบบไฮโดรลิกส์
 • 2 : ระบบความร้อน
 • 3 : ใช้ระบบอากาศอัด
 • 4 : ใช้การเผาหัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :
 • ตราอักษรในข้อใดไม่ใช่เครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : General Electric
 • 2 : MTU
 • 3 : ROLLS ROYCE
 • 4 : PRATT & WHITHNEY
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :
 • อาการ STALL ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE ตามหลักการของ AERODYNAMICS คือข้อใด
 • 1 : ความผิดปกติของ Angle of Attack ของปีกกังหัน
 • 2 : ความผิดปกติของ Angle of Attack ของท่อแก๊สเสีย
 • 3 : ความผิดปกติของ Angle of Attack ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 4 : ความผิดปกติของ Angle of Attack ของเพลาขับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • ข้อใดคือรูปทรงมาตรฐาน (Section Blade) ของปีกกังหันเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : NASA-11
 • 2 : BERNOULI-10
 • 3 : NEWTON-60
 • 4 : NACA-65
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 202 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประเภทของเครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่ติดตั้งบนอากาศยาน
 • 1 : TURBOPROP
 • 2 : TURBOFAN
 • 3 : TURBOJET
 • 4 : TURBOCHARGER
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 203 :
 • ระบบขับเคลื่อนแบบ COGAG คือข้อใด
 • 1 : การใช้เครื่องยนต์GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องยนต์ ดีเซล
 • 2 : การใช้เครื่องยนต์GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องยนต์ เบนซิน
 • 3 : การใช้เครื่องยนต์GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 4 : การใช้เครื่องยนต์GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องกังหันไอน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :
 • ระบบขับเคลื่อนแบบ COSAG คือข้อใด
 • 1 : การใช้เครื่องยนต์GAS TURBINE ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
 • 2 : การใช้เครื่องยนต์GAS TURBINE ร่วมกับระบบพลังงานนิวเคลียร์
 • 3 : การใช้เครื่องยนต์GAS TURBINE ในเรือดำน้ำ
 • 4 : การใช้เครื่องยนต์ GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องกังหันไอน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 205 :
 • จุดด้อยที่ก่อให้เกิดข้อเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่ง ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE เมื่อติดตั้งในเรือรบคือข้อใด
 • 1 : ปล่อยแก๊สเสียที่อุณหภูมิสูงทำให้ตรวจจับได้ง่าย
 • 2 : เสียงดัง
 • 3 : มีท่อสูงเหนือดาดฟ้ามาก
 • 4 : ใบจักรสร้างพริ้วน้ำและคลื่นมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :
 • ระบบ Water Wash ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE คือระบบใด
 • 1 : การล้างทำความสะอาดส่วนของท่อแก๊สเสีย
 • 2 : การล้างทำความสะอาดส่วนของท่ออากาศดี
 • 3 : การล้างทำความสะอาดส่วนของห้องเผาไหม้
 • 4 : การล้างทำความสะอาดส่วนของเกียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :
 • อัตราส่วนระหว่างอากาศดี กับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ GAS TURBINE ควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : อัตราส่วน 5 : 1
 • 2 : อัตราส่วน 10 : 1
 • 3 : อัตราส่วน 15 : 1
 • 4 : อัตราส่วน 50 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 208 :
 • GAS TURBINE ขนาด 20,000 kW มีอัตราการกินน้ำมัน 250 g/kW- Hr จงหาอัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้มีค่าเท่ากับ 0.8
 • 1 : มีความสิ้นเปลือง 3,000 ลิตรต่อชั่วโมง
 • 2 : มีความสิ้นเปลือง 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง
 • 3 : มีความสิ้นเปลือง 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง
 • 4 : มีความสิ้นเปลือง 6,000 ลิตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 209 :
 • ข้อใดไม่ใช่การควบคุมรอบเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : ปรับแต่งการป้อนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2 : ปรับแต่งปีกกังหันของ Compressor Stator
 • 3 : ปรับแต่งปีกกังหันของ ชุด Inlet Guide Vane
 • 4 : ใช้ใบจักรแบบปรับพิทช์ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 210 :
 • ข้อเสียของการใช้เครื่องยนต์ GAS TURBINE ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซลคือข้อใด
 • 1 : ไม่สามารถใช้ท่อแก๊สเสียร่วมกันได้
 • 2 : เครื่องยนต์ทั้งสองประเภทไม่สามารถทำงานในขณะเดียวกันได้
 • 3 : เครื่องยนต์ดีเซลไม่สามารถใช้รอบต่ำได้
 • 4 : เครื่องยนต์ GAS TURBINE ไม่สามารถเดินตัวเปล่าได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :
 • อุปกรณ์ใดมีหน้าที่หลักในการลดรอบเครื่องยนต์ GAS TURBINE ให้สามารถใช้งานกับเพลาเรือได้
 • 1 : Rubber Coupling
 • 2 : Fluid Coupling
 • 3 : Reduction Gear
 • 4 : Magnetic Clutch
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ GAS TURBINE โดยทั่วไปมีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : ไม่เกิน 40 %
 • 2 : ระหว่าง 50 %- 60 %
 • 3 : ระหว่าง 60 % - 80 %
 • 4 : เกิน 80 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • ข้อใดเป็นอาการ STALL ในเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
 • 1 : รอบสูงเกินเกณฑ์
 • 2 : น้ำมันหล่อแห้ง
 • 3 : น้ำจืดขาดระบบ
 • 4 : เครื่องสั่นมากและมีเสียงดัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :
 • เรือประเภทใดควรติดตั้งเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : เรือลากจูง
 • 2 : เรือยนต์เร็ว
 • 3 : เรือบรรทุกน้ำมัน
 • 4 : เรือสินค้าเทกอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 :
 • การซ่อมทำเครื่องยนต์ GAS TURBINE ในประเทศไทยทำได้โดยหน่วยงานใด
 • 1 : ศูนย์ซ่อมอากาศยาน
 • 2 : อู่เรือที่ได้มาตรฐาน
 • 3 : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 216 :
 • สารประเภทใดก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องยนต์ GAS TURBINE เมื่อผสมอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 1 : เวนาเดียม
 • 2 : ทองแดง
 • 3 : ตะกั่ว
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • การติดตั้งเครื่องยนต์ GAS TURBINE มีข้อดีอย่างไร
 • 1 : เป็นชุดสำเร็จรูป
 • 2 : มีความเกี่ยวข้องกับระบบอื่นน้อย
 • 3 : มีน้ำหนักเบา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 218 :
 • การติดตั้งเครื่องยนต์ GAS TURBINE สำหรับเรือใบจักรเดี่ยว ควรมีแนวทางอย่างไร
 • 1 : ใช้เครื่องยนต์ 1 เครื่อง ต่อเข้าเพลา
 • 2 : ใช้เครื่องยนต์ 2 เครื่อง ต่อร่วมเข้าขับเพลาเดียวกัน
 • 3 : ไม่มีการใช้งานในลักษณะดังกล่าว
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • การทำงานของเครื่องยนต์ GAS TURBINE ในช่วงใดถือว่าความดันคงที่
 • 1 : Inlet Duct
 • 2 : Compressor
 • 3 : Combustion Chamber
 • 4 : Turbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 :
 • เครื่องยนต์ GAS TURBINE มีการทำงานคล้ายกับเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในแบบใด
 • 1 : เครื่องแบบ ROTARY
 • 2 : เครื่องแบบ Twin Cam
 • 3 : เครื่องแบบ Super Charge
 • 4 : เครื่องแบบ Common Rail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • การสตาร์ทเครื่องยนต์ GAS TURBINE คล้ายกับการทำงานของเครื่องยนต์ในข้อใด
 • 1 : เครื่องยนต์ดีเซล
 • 2 : เครื่องยนต์เบนซิน
 • 3 : เครื่องยนต์ไอน้ำ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • เครื่องยนต์ GAS TURBINE ที่ติดตั้งในเรือรบ ต้องออกแบบท่อแก๊สเสียอย่างไร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 • 1 : ออกแบบให้มีขนาดเล็ก
 • 2 : ออกแบบให้เกิดอากาศพลศาสตร์ที่ดี
 • 3 : ออกแบบป้องกันการแผ่รังสี INFRARED
 • 4 : ออกแบบป้องกันการผุกร่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :
 • ข้อใดที่จัดเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ GAS TURBINE มีอัตราการกินน้ำมันสูงกว่าเครื่องยนต์ประเภทอื่น
 • 1 : น้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเข้าหัวฉีดไม่มีท่อกลับถัง
 • 2 : เครื่องรอบสูงกว่า
 • 3 : อัตราส่วนของ แรงอัดต่ำกว่า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • เมื่อเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ GAS TURBINE อุปกรณ์ที่เริ่มทำงานคือข้อใด
 • 1 : สูบน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2 : สูบน้ำมันหล่อ
 • 3 : สูบน้ำจืด
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • ระบบในข้อใดที่จำเป็นต้องติดตั้งเสมอในจุดที่ติดตั้งเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 2 : ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 • 3 : ระบบปรับอากาศ
 • 4 : ระบบกลั่นน้ำทะเล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • ระบบ Water Wash ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE จะอยู่ที่ส่วนประกอบใด
 • 1 : Compressor
 • 2 : Combustion Chamber
 • 3 : Inlet Duct
 • 4 : Exhaust Pipe
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 227 :
 • วงรอบการซ่อมทำเครื่องยนต์ GAS TURBINE ในเรือ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์
 • 1 : ชั่วโมงการใช้งาน
 • 2 : สภาพน้ำมันหล่อ
 • 3 : ตรวจสอบปีกกังหัน
 • 4 : ทุกข้อที่กล่าวมาแล้วประกอบกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :
 • ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ Gas Turbine คือข้อใด
 • 1 : อัตราส่วนของพลังงานระหว่างชุดเทอร์ไบน์ต่อชุดคอมเพรสเซอร์
 • 2 : อัตราส่วนของพลังงานระหว่างชุดเทอร์ไบน์ต่อชุดท่อทางดูด
 • 3 : อัตราส่วนของพลังงานระหว่างท่อทางดูดต่อชุดคอมเพรสเซอร์
 • 4 : ค่าพลังงานความร้อนของชุดเทอร์ไบน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • ข้อใดเป็นอุณหภูมิแก๊สเสียของเครื่องยนต์ GAS TURBINE
 • 1 : ประมาณ 100 องศาเซลเซียส
 • 2 : ประมาณ 200 องศาเซลเซียส
 • 3 : ประมาณ 400 องศาเซลเซียส
 • 4 : ประมาณ 600 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 230 :
 • ใน COMBUSTION CHAMBER ของเครื่องยนต์ GAS TURBINE จะต้องทำให้อากาศไหลเข้าห้องเผาไหม้อย่างไร
 • 1 : อากาศไหลเข้าแบบปั่นป่วน
 • 2 : อากาศไหลเข้าแบบราบเรียบ
 • 3 : อากาศไหลเข้าเป็นจังหวะ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :
 •  ข้อได้เปรียบของการใช้ Gas Turbine เป็นเครื่องจักรใหญ่ของเรือมีด้วยกันหลายประการ ยกเว้นข้อใด
 • 1 :  สัดส่วนระหว่างกำลังต่อหน่วยน้ำหนักสูง
 • 2 :  สตาร์ทเครื่องได้รวดเร็ว
 • 3 :  ประหยัดน้ำมันถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซล
 • 4 :  เร่งความเร็วเครื่องได้อย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :
 •  ปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการผลิตกำลังม้าของเครื่อง Gas Turbine อย่างมากคือข้อใด
 • 1 :  ตำแหน่งของห้องเครื่อง
 • 2 :  อุณหภูมิของบรรยากาศภายนอก
 • 3 :  ชนิดของเกียร์ทดรอบ
 • 4 :  อุณหภูมิของน้ำดับความร้อนของเกียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 •  ระบบขับเคลื่อนที่มีการติดตั้งหม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากท่อแก็สเสีย (Waste Heat Boiler) ของเครื่อง Gas Turbine อยู่ด้วยมากที่สุดน่าจะเป็นในข้อใด
 • 1 :  CODAD
 • 2 :  CODAG
 • 3 :  CODAG
 • 4 :  COGAS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 234 :
 • ช่วงเวลาที่ใช้จากการสตาร์ทเครื่องไปจนถึงจุดเร่งให้เครื่อง Gas Turbine มีกำลังสูงสุดจะใช้เวลาประมาณเท่าใด
 • 1 :  30 วินาที
 • 2 :  2 นาที
 • 3 :  30 นาที
 • 4 :  1 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 •  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการนำเอาเครื่อง Gas Turbine ที่ติดตั้งเป็นเครื่องจักรใหญ่ของเรือใส่ไว้ในกล่องปิด (Enclosure)
 • 1 :  ป้องกันเสียงดังของเครื่อง
 • 2 :  ควบคุมไฟง่ายหากเกิดไฟไหม้
 • 3 :  ป้องกันในกรณีที่เกิดการชำรุดของชิ้นส่วนที่หมุน
 • 4 :  ป้องกันกลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 430 : 5.Marine Propellers
ข้อที่ 236 :
 • ข้อใดจัดเป็นมาตรฐานเปรียบเทียบที่ใช้ในการออกแบบใบจักร
 • 1 : K- Series
 • 2 : J- Series
 • 3 : Wageningen B - Series
 • 4 : P- Series
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :
 • ค่า Rake ของใบจักรคือข้อใด
 • 1 : ความโค้งของขอบนำ (Leading Edge)
 • 2 : ความโค้งของขอบตาม (Trailing Edge)
 • 3 : ความโค้งของขอบบนของใบจักร
 • 4 : ความเอียงของใบจักรไปทางด้านหลัง เมื่อมองจากด้านข้าง (Side View)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :
 • ข้อใดเป็นการทดสอบใบจักรโดยไม่พิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบจากตัวเรือ
 • 1 : Open Water Test
 • 2 : Closed Water Test
 • 3 : Self Propulsion Test
 • 4 : Wind Tunnel Test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 242 :
 • ฟองอากาศที่เกิดบริเวณใบจักรเรือ ส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของข้อใด
 • 1 : ความสกปรกของน้ำ
 • 2 : ความเร็วของเรือ
 • 3 : ความหนาแน่นของน้ำ
 • 4 : ความแตกต่างของความดันบริเวณหน้าและหลังใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :
 • ข้อใดมิใช่ผลจากการเกิด Cavitation ที่ใบจักร
 • 1 : รอยขรุขระที่ผิวใบจักร
 • 2 : รอยบิ่นตามขอบใบจักร
 • 3 : การสึกกร่อนที่ดุมใบจักร
 • 4 : สนิมที่เพลาใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • ประสิทธิภาพของใบจักรขึ้นอยู่กับค่าใด
 • 1 : กำลังขับของเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเพลา
 • 2 : อัตราส่วนของเกียร์ทดไปยังเพลาใบจักร
 • 3 : สัดส่วนระหว่างแรงผลักต่อแรงบิดของใบจักร
 • 4 : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 245 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 246 :
 • ในการออกแบบใบจักร นิยมแบ่งใบจักรออกเป็นกี่ส่วน
 • 1 : สามส่วน
 • 2 : ห้าส่วน
 • 3 : สิบส่วน
 • 4 : สิบห้าส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • หากเปรียบเทียบการทำงานของใบจักรให้เหมือนเกลียวโดยทั่วไป ค่า Pitch (ระยะทางเมื่อใบจักรหมุนครบรอบ) ของใบจักรขณะทำงาน แตกต่างอย่างไรกับค่า Pitch ของเกลียว
 • 1 : ใบจักรมีค่า Pitch มากกว่าเนื่องจากค่า Slip ของใบจักร
 • 2 : ใบจักรมีค่า Pitch น้อยกว่าเนื่องจากค่า Slip ของใบจักร
 • 3 : ใบจักรมีค่า Pitch มากกว่าเนื่องจากค่าความเร็วของเรือ
 • 4 : มีค่า Pitch เท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดเป็นชื่อที่ใช้เรียกใบจักรที่สามารถปรับ PITCH ได้
 • 1 : CDD
 • 2 : CFF
 • 3 : COP
 • 4 : CPP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 249 :
 • ข้อได้เปรียบประการสำคัญของใบจักรแบบปรับ PITCH ได้ คือข้อใด
 • 1 : ทำให้ความเร็วเรือเพิ่มขึ้น
 • 2 : ช่วยป้องกันมิให้เครื่องยนต์ขับทำงานเกินกำลัง (Overload)
 • 3 : ช่วยป้องกันมิให้เกิดกำลังดันแก๊สเสียย้อนกลับ (Back Pressure)
 • 4 : ช่วยให้มีอากาศดีเข้าเครื่องยนต์ขับมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • เครื่องพ่นน้ำแบบ Water Jet ใช้หลักการของใบจักรในข้อใด
 • 1 : Conventional Propeller
 • 2 : Ducted Propeller
 • 3 : Vertical Propeller
 • 4 : Controllable Pitch propeller
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • ข้อใดเป็นการเลือกใบจักรที่ถูกต้อง
 • 1 : เลือกใบจักรที่ให้ค่า Pitch สูงสุด
 • 2 : เลือกใบจักรที่ให้ค่า Pitch ต่ำสุด
 • 3 : เลือกใบจักรที่ให้ค่า Pitch ต่ำกว่าที่คำนวณได้เล็กน้อย
 • 4 : เลือกใบจักรที่ให้ค่า Pitch สูงกว่าที่คำนวณได้เล็กน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 252 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 253 :
 • วัสดุประเภทใดที่นิยมใช้ทำเป็นใบจักร สำหรับเรือเดินทะเล
 • 1 : Titanium
 • 2 : Stainless Steel Grade 304
 • 3 : Brass
 • 4 : Manganese - Bronze
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการเลือกใบจักรที่ถูกต้อง
 • 1 : ใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังเครื่องยนต์และความเร็วรอบของเพลา
 • 2 : ใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังเครื่องยนต์และอัตราทดของเกียร์
 • 3 : ใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังเครื่องยนต์และค่าความต้านทานของเรือ
 • 4 : ใช้ค่า PITCH สูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพใบจักรอย่างง่ายที่สุด
 • 1 : ชักเพลา ตั้งศูนย์ใหม่
 • 2 : เชื่อมพอกเพลาใหม่
 • 3 : ทำความสะอาดใบจักร
 • 4 : ทำ Dynamic Balance ใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :
 • อุปกรณ์ใดทำหน้าที่รองรับเพลาใบจักรที่อยู่นอกตัวเรือ
 • 1 : แบริ่งกันรุน
 • 2 : หางเสือ
 • 3 : โยงโย่
 • 4 : ลิ่มของเพลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 257 :
 • เมื่อนำเรือเข้าอู่แห้ง จะต้องปรนนิบัติบำรุงใบจักรอย่างไร
 • 1 : ทำความสะอาดทันที
 • 2 : ปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติ
 • 3 : ใช้เชือกผูกมัดให้แน่นหนา
 • 4 : ชโลมด้วยจาระบี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :
 • ใบจักรประเภทปรับ PITCH ได้ นิยมใช้ระบบกำลังขับแบบใด
 • 1 : ระบบแรงเหวี่ยง
 • 2 : ระบบไฮดรอลิกส์
 • 3 : ระบบลมอัด
 • 4 : ระบบน้ำกำลังดันสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • ค่ามุม Skew ของใบจักรคือค่าใด
 • 1 : การเอียงไปทางท้ายเรือของใบจักรเมื่อเทียบกับเส้นตั้งฉาก
 • 2 : การรับน้ำหนักของใบจักร
 • 3 : ความคมของใบจักร
 • 4 : มุมปลายใบจักรที่เยื้องไปจากแนวเส้นตั้งฉากศูนย์กลางเพลา เมื่อมองเข้าจากท้ายเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • ข้อใดเป็นรูปแบบหน้าตัดมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบใบจักร
 • 1 : NAVA-65
 • 2 : NACA-65
 • 3 : ASA -60
 • 4 : BSA- 60
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบเพลาใบจักร
 • 1 : โยงโย่
 • 2 : เพลา
 • 3 : แบริ่งรองรับเพลา
 • 4 : หางเสือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • ใบจักรที่ปรับ PITCH ได้นิยมใช้ในเรือประเภทใด
 • 1 : เรือใหญ่ที่ต้องการความคล่องตัวสูง
 • 2 : เรือเล็กความเร็วสูง
 • 3 : เรือสินค้า
 • 4 : เรือดำน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • ข้อใดเป็นงานที่ต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญอย่างสูง
 • 1 : การหาค่าความสั่นสะเทือนของเพลาใบจักร
 • 2 : การหาแรงผลักของใบจักร
 • 3 : การหาศูนย์ของเพลาใบจักร
 • 4 : การกวดนัตปีกใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดเป็นการเกิดฟองอากาศบริเวณปลายปีกใบจักร
 • 1 : Cloud Cavitation
 • 2 : Hub Cavitation
 • 3 : Sheet Cavitation
 • 4 : Tip Cavitation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • วัสดุในข้อใดไม่นิยมใช้ทำแบริ่งรองรับเพลาใบจักร
 • 1 : พลวง
 • 2 : ไม้
 • 3 : ยาง
 • 4 : เหล็กหล่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 266 :
 • เรือสินค้าโดยทั่วไปนิยมใช้ใบจักรจำนวนเท่าใด
 • 1 : ใบจักรเดียว
 • 2 : สองใบจักร
 • 3 : สามใบจักร
 • 4 : สี่ใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :
 • ในเรือประเภทระวางขับทั่วไป (Displacement Type) ควรมีจำนวนรอบการหมุนของเพลาใบจักรเท่าใด
 • 1 : มากกว่า 5,000 รอบต่อนาที
 • 2 : มากกว่า 3,000 รอบต่อนาที
 • 3 : มากกว่า 2,000 รอบต่อนาที
 • 4 : น้อยกว่า 1,000 รอบต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 268 :
 • ข้อใดคืออุปกรณ์ในการใช้ศึกษาการทำงานของใบจักร
 • 1 : Wind Tunnel
 • 2 : Air Tunnel
 • 3 : Water Tunnel
 • 4 : Oil Tunnel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 269 :
 • การหาน้ำหนักของใบจักร สามารถทำได้โดยใช้หลักการใด
 • 1 : ใช้กฏของ Simpson
 • 2 : ใช้กฏของ Bernoulli
 • 3 : ใช้กฏของ Newton
 • 4 : ใช้กฏของ Edison
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • ใบจักรประเภทใดที่มีการติดตั้งในแนวดิ่ง
 • 1 : ใบจักรประเภท CPP
 • 2 : ใบจักรประเภท Voith Schneider
 • 3 : ใบจักรประเภท FPP
 • 4 : ใบจักรประเภท Contrarotating Propeller
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 271 :
 • ใบจักรที่มีระบบการใช้อากาศอัดไปปล่อยบริเวณปลายใบจักร เพื่อจุดประสงค์ใด
 • 1 : ลดเสียงของใบจักร
 • 2 : ลดน้ำหนักของใบจักร
 • 3 : ลดการเกิด Cavitation ของใบจักร
 • 4 : เพิ่มการลอยตัวของใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • การขับเคลื่อนเรือด้วยระบบ Water Jet มักประสบอุปสรรคในข้อใด
 • 1 : ความเร็วของน้ำที่สูงเกินไป
 • 2 : ความเร็วของเรือที่สูงเกินไป
 • 3 : ความลึกของน้ำ
 • 4 : ความสกปรกและขยะในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 273 :
 • ใบจักรประเภทใดที่มักจะอยู่ติดเป็นชิ้นเดียวกันกับเครื่องยนต์
 • 1 : ใบจักรของเครื่องยนต์ประเภท Outboard
 • 2 : ใบจักรของเครื่องยนต์ประเภท Inboard
 • 3 : ใบจักรของเครื่องยนต์ประเภท Long Shaft Tail
 • 4 : ใบจักรของเครื่องยนต์ประเภท Light Shaft Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 274 :
 • เครื่องยนต์เรือเล็กขนาด 150 HP (112kW) ที่ 2,500 RPM ใช้เกียร์ที่มีอัตราทด 2.5 ต่อ 1 ใช้เพลาใบจักรขนาด 75 มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางของใบจักร 250 มม. จงคำนวณความเร็วรอบสูงสุดของเพลาใบจักร
 • 1 : ไม่เกิน 500 รอบต่อนาที
 • 2 : ไม่เกิน 400 รอบต่อนาที
 • 3 : ไม่เกิน 300 รอบต่อนาที
 • 4 : ไม่เกิน 200 รอบต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • เครื่องยนต์เรือเล็กขนาด 150 HP (112kW) ที่ 2,500 RPM ใช้เกียร์ที่มีอัตราทด 2.5 ต่อ 1 เส้นผ่าศูนย์กลางของใบจักร 250 มม. หากต้องการเพิ่มความเร็วเรือจะต้องทำอย่างไร
 • 1 : เพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบจักร
 • 2 : เพิ่ม Pitch ใบจักร
 • 3 : ลดน้ำหนักบรรทุกของเรือ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • ในเรือประมงหรือเรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน การเพิ่มความเร็วเรือสามารถกระทำได้อย่างง่ายๆ อย่างไร
 • 1 : เปลี่ยนเครื่องยนต์
 • 2 : เปลี่ยนเกียร์ทด
 • 3 : เพิ่ม Pitch ใบจักร
 • 4 : ลด Pitch ใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 277 :
 • สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ใต้น้ำด้วยความเร็วสูง และต้องการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ เช่น อาวุธตอร์ปิโด นิยมใช้ใบจักรแบบใด
 • 1 : Contrarotating Propeller
 • 2 : CPP Propeller
 • 3 : FPP Propeller
 • 4 : Ducted Propeller
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :
 • ข้อใดเป็นข้อได้เปรียบของระบบใบจักรแบบปรับ PITCH ได้
 • 1 : ไม่ต้องใช้เกียร์ทด
 • 2 : ไม่ต้องกลับทางหมุนของเพลา
 • 3 : ไม่ต้องมีแบริ่งรองรับเพลา
 • 4 : ไม่ต้องมีแบริ่งกันรุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :
 • กรณีที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและแก๊สเทอร์ไบน์ (CODAG) ทำให้ประสบปัญหาที่ไม่สามารถหาจุดลงตัวในการเลือกใบจักรที่เหมาะสมได้ จึงควรใช้ใบจักรประเภทใด
 • 1 : CPP
 • 2 : FPP
 • 3 : Contra Propeller
 • 4 : Voith Schneider
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 280 :
 • ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเมื่อต้องการออกแบบใบจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • 1 : ลดขนาดใบจักร ลดจำนวนรอบของเพลา
 • 2 : ลดขนาดใบจักร เพิ่มจำนวนรอบของเพลา
 • 3 : เพิ่มขนาดใบจักร เพิ่มจำนวนรอบของเพลา
 • 4 : เพิ่มขนาดใบจักร ลดจำนวนรอบของเพลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :
 • กำหนดให้ w คือค่า Wake Fraction บริเวณใบจักรท้ายเรือมีค่า 0.3 จงหาค่าสัมประสิทธิ์กระแสน้ำ wake
 • 1 : มีค่า 1.3
 • 2 : มีค่า 0.3
 • 3 : มีค่า 1.7
 • 4 : มีค่า 0.7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • กำหนดให้ t คือค่า Thrust Deduction บริเวณใบจักรท้ายเรือมีค่า 0.2 จงหาค่าสัมประสิทธิ์การผลักน้ำ
 • 1 : มีค่า 1.2
 • 2 : มีค่า 1.8
 • 3 : มีค่า 0.8
 • 4 : มีค่า 0.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 283 :
 • ค่าสัมประสิทธิ์การผลักน้ำมีค่าเท่ากับ 1-t และค่าสัมประสิทธิ์กระแสน้ำ Wake เท่ากับ 1-w ถ้ากำหนดให้ t=0.2 และ w=0.3 จงหาค่าประสิทธิภาพของตัวเรือ
 • 1 : ประมาณ 1.1
 • 2 : ประมาณ 10.1
 • 3 : ประมาณ 1.5
 • 4 : ประมาณ 15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • การสร้างใบจักร นิยมทำโดยวิธีใด
 • 1 : ตีขึ้นรูป
 • 2 : การหล่อ
 • 3 : กลึง
 • 4 : เชื่อมพอก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 285 :
 • ใบจักรที่ใช้งานทั่วไปมีจำนวนปีกใบจักรเท่าใด
 • 1 : ประมาณ 1-2 ปีก
 • 2 : ประมาณ 2-3 ปีก
 • 3 : ประมาณ 3-4 ปีก
 • 4 : ประมาณ 6-8 ปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • สำหรับเรือที่มีใบจักรคู่ ข้อใดเป็นการการหมุนของใบจักรที่ถูกต้อง เมื่อมองจากท้ายเรือ
 • 1 : หมุนตามเข็มนาฬิกา
 • 2 : หมุนทวนเข็มนาฬิกา
 • 3 : หมุนสลับกัน
 • 4 : หมุนเข้าหากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • โดยทั่วไปเรือที่มีใบจักรโผล่พ้นน้ำขึ้นมาในขณะที่เรือแล่นมีข้อเสียอย่างไร
 • 1 : เสียงดัง
 • 2 : สั่นสะเทือนมาก
 • 3 : ใบจักรสึกกร่อนเร็ว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • อิทธิพลของใบจักรที่ส่งผลต่อตัวเรือ ขณะที่เรือแล่นในน้ำตื้นคือข้อใด
 • 1 : Doppler Effect
 • 2 : Shallow Water Effect
 • 3 : Water Hammer Effect
 • 4 : Error Effect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 289 :
 • หาก Blade Area Ratio ของจักร มีค่าเท่ากับ 1.2 ท่านคิดว่าใบจักรจะมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : ปีกใบจักรแต่ละใบห่างกันมาก
 • 2 : ปีกใบจักรแต่ละใบห่างกันน้อย
 • 3 : ปีกใบจักรแต่ละใบชิดหรือเกยกัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 290 :
 • ข้อเสียของใบจักรแบบปรับ PITCH ได้คือข้อใด
 • 1 : ดุมใบจักรมีขนาดใหญ่
 • 2 : ดุมใบจักรมีขนาดเล็ก
 • 3 : ปีกใบจักรเล็กซ้อนเกยกัน
 • 4 : ปีกใบจักรบิดไม่เท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 291 :
 • ใบจักรประเภท High performance เหมาะสำหรับเรือประเภทใด
 • 1 : เรือหางยาว
 • 2 : เรือยนต์ความเร็วสูง
 • 3 : เรือลากจูง
 • 4 : เรือท้องแบน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • เรือ CATAMARAN โดยทั่วไปจะมีใบจักรจำนวนเท่าใด
 • 1 : ใบจักรเดียว
 • 2 : สองใบจักร
 • 3 : สามใบจักร
 • 4 : ใช้ระบบพ่นน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :
 • การทดลองเรือจำลองแบบใดที่ใบจักรมีอิทธิพลต่อตัวเรือโดยตรง
 • 1 : Self Propulsion Test
 • 2 : Service Water Test
 • 3 : Open Water test
 • 4 : Loop Water Test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :
 • Cavitation Number ของใบจักรข้อใดที่มีค่าเหมาะสมที่สุด
 • 1 : มีค่า 1000
 • 2 : มีค่า 100
 • 3 : มีค่า 10
 • 4 : มีค่า 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • ข้อใดควรเป็นค่าความเร็วรอบเพลาใบจักรของเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีเครื่องยนต์ ขนาด 100 HP (75 kW) ที่ 2000 รอบต่อนาที
 • 1 : ประมาณ 0- 1000 รอบต่อนาที
 • 2 : ประมาณ 0- 10,000 รอบต่อนาที
 • 3 : ประมาณ 5,000- 10,0000 รอบต่อนาที
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการหาศูนย์เพลาใบจักร
 • 1 : กล้องดิจิตอล
 • 2 : กล้อง Telescope
 • 3 : กล้อง Theodolite
 • 4 : กล้อง Perisciope
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 297 :
 • พื้นที่ของใบจักรใบหนึ่งเมื่อหมุน 1 รอบ มีพื้นที่ A ตารางเมตร สมมติว่าพื้นที่คลี่แบนรวมของใบจักรทุกใบมีค่า B ตารางเมตร จงหาค่า Blade Area Ratio ของใบจักรใบนี้
 • 1 : A x B
 • 2 : A + B
 • 3 : A/B
 • 4 : B/A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • ใบจักรแบบปรับ PITCH ได้ มีข้อได้เปรียบประการสำคัญเรื่องใด
 • 1 : หยุดได้ง่ายกว่า
 • 2 : เร่งเครื่องได้เร็วกว่า
 • 3 : เลี้ยวได้แคบกว่า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 299 :
 • ใบจักรของเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard) แตกต่างอย่างไรกับใบจักรเรือยนต์ทั่วไป
 • 1 : ไม่มีมุมพิชท์
 • 2 : ไม่ต้องมีใบหางเสือหลังใบจักร
 • 3 : ไม่ต้องมีดุมใบจักร
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • ใบจักรประเภท Super Cavitation มีหลักการทำงานอย่างไร
 • 1 : สร้างความเร็วเหนือเสียง
 • 2 : ผลักน้ำด้วยแรงบิดสูง
 • 3 : สร้างโพรงอากาศบนใบจักร
 • 4 : สร้างเสียงความถี่สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 301 :
 • ใบจักรสำหรับเรือหางยาว มีข้อได้เปรียบอย่างไร
 • 1 : ปรับความยาวได้
 • 2 : ปรับอัตราการกินน้ำลึกได้
 • 3 : ปรับแต่งวงหันได้
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 302 :
 • โลหะใดสามารถใช้ทำเพลาใบจักรได้
 • 1 : Stainless Steel
 • 2 : เหล็กหล่อ
 • 3 : ทองเหลือง
 • 4 : อลูมินั่ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 303 :
 • วัสดุในข้อใดช่วยลดการกัดกร่อนของตัวเรือและใบจักร
 • 1 : สังกะสีกันกร่อน
 • 2 : อลูมินั่มอัลลอย
 • 3 : โครเมียม
 • 4 : ทองแดง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 304 :
 •  ถ้าให้ w เป็นค่า Wake Fraction บริเวณท้ายเรือและมีค่าเท่ากับ 0.24 จงหาค่าสัมประสิทธิ์กระแสน้ำ wake หรือที่เรียกกันว่า Wake Factor
 • 1 :  1.24
 • 2 :  0.8
 • 3 :  0.76
 • 4 : 0.04 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 305 :
 •  ในทางทฤษฎีใบจักรที่ติดตั้งกับเรือควรมีลักษณะเช่นใด
 • 1 :  ใหญ่ที่สุดที่ท้ายเรือรับได้
 • 2 :  เท่ากับความสูงของใบหางเสือ
 • 3 :  มีจำนวนปีกเท่ากับ 3 ปีก
 • 4 :  มีค่าประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 •  สาเหตุที่ต้องกำหนดระยะห่างขั้นต่ำระหว่างตัวเรือกับปลายปีกของใบจักรเอาไว้ มีเหตุผลใด
 • 1 :  ป้องกันการสั่นของตัวเรือ
 • 2 : ป้องกันสิ่งของลอยน้ำมาขวาง
 • 3 :  ลดเสียงของใบจักร
 • 4 :  ลดโอกาสการเกิดโพรงอากาศ (Cavitation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :
 •  ค่าต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานของใบจักร ยกเว้นข้อใด
 • 1 :  KQ (Torque Coefficient)
 • 2 :  RT (Total ship Resistance)
 • 3 :  KT (Thrust Coefficient)
 • 4 :  J (Advance Coefficient)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :
 •  ค่ากำลังตัวใดที่เกี่ยวข้องกับใบจักรโดยตรง
 • 1 :  Effective Horsepower
 • 2 :  Thrust Horsepower
 • 3 :  Shaft Horsepower
 • 4 :  Brake Horsepower
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 309 :
 •  ใบจักรในข้อใดมีการผันแปรของแรงผลัก (Thrust Variation) น้อยที่สุดในขณะใช้งาน
 • 1 :  3
 • 2 :  4
 • 3 :  6
 • 4 :  2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 310 :
 •  โพรงอากาศ (Cavitation) สามารถเกิดขึ้นได้หลายที่ในระบบขับเคลื่อน ยกเว้นข้อใด
 • 1 :  ดุมใบจักร
 • 2 :  ด้านหน้าของปีกใบจักร
 • 3 : ด้านหลังของปีกใบจักร
 • 4 :  เพลาใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 431 : 6.Propulsion Power Transmission
ข้อที่ 311 :
 • การหล่อลื่นที่เกิดขึ้นที่ Journal bearing รองรับเพลาในขณะ Steady state โดยที่การหมุนของเพลาทำให้เกิดความดันในชั้นฟิล์มน้ำมันหล่อดันให้เพลาลอยขึ้น การหล่อลื่นชนิดนี้เรียกว่าอะไร
 • 1 : Hydrodynamic lubrication
 • 2 : Hydrostatic lubrication
 • 3 : Mixed-film lubrication
 • 4 : Boundary lubrication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 312 :
 • อาการหมุนควง (Whirling or whipping) ของเพลา หรือที่เรียกว่าเกิด Dynamic instability ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดความสั่นสะเทือนมากจนเกิดความเสียหาย เกิดขึ้นได้ในสภาวะอย่างไร
 • 1 : ความเร็วรอบสูง, ภาระสูง
 • 2 : ความเร็วรอบสูง, ภาระต่ำ
 • 3 : ความเร็วรอบต่ำ, ภาระสูง
 • 4 : ความเร็วรอบต่ำ, ภาระต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • ภาระที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเหนี่ยวนำของใบจักร( Propeller-induced load) ที่มีจำนวนปีกเป็นเลขคี่ กับที่มีจำนวนปีกเป็นเลขคู่ซึ่งกระทำต่อเพลาใบจักรมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : อย่างแรกทำให้เกิดการแปรปรวนของแรงรุน (Thrust variation) มากกว่า
 • 2 : อย่างแรกทำให้เกิดความแปรปรวนของแรงบิด( Torque variation) มากกว่า
 • 3 : อย่างแรกทำให้เกิด Bending moment มากกว่า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 314 :
 • อุปกรณ์ในเรือประเภทใดนิยมใช้ Rolling-Contact Bearing
 • 1 : เพลาใบจักร
 • 2 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
 • 3 : ชุดเฟืองทดของเครื่องจักรใหญ่
 • 4 : ระบบถือท้าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :
 • เพลาท่อนใดรับ Bending Load มากที่สุด
 • 1 : Line Shaft
 • 2 : Stern-Tube Shaft
 • 3 : Propeller Shaft
 • 4 : Thrust Shaft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 316 :
 • Load ประเภทใดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการพิจารณาเรื่อง Strength ของวัสดุที่ใช้ทำเพลาใบจักร
 • 1 : Torsional Load
 • 2 : Thrust Load
 • 3 : Bending Load
 • 4 : Radial Load
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบเพลาใบจักร
 • 1 : โดยปรกติหน้าแปลนต่อเพลาจะหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับเพลา
 • 2 : ท่อนเพลาที่ผ่าน Stern Tube หน้าแปลนด้านหน้า ( Forward Flange) มักจะถอดได้
 • 3 : สลักที่ใช้ยึดหน้าแปลนเป็นสลักเรียว
 • 4 : สลักที่ใช้ยึดหน้าแปลนไม่จำเป็นต้องตอกอัดให้แน่นเพราะมี Split Pin ล็อกตรงปลายสลักไม่ให้นัตเลื่อนหลุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • คุณสมบัติสำคัญของ Coupling ที่ใช้ต่อระหว่างเพลาของReciprocating Engine กับ Reduction Gear คืออะไร
 • 1 : ต้องรองรับการหักมุมของแนวเพลา ( Angular Misalignment) ได้มาก
 • 2 : ต้องรองรับการเยื้องศูนย์ของแนวเพลา ( Lateral Misalignment ) ได้มาก
 • 3 : ลด Torque variation
 • 4 : ลด Thrust variation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :
 • Clutch ประเภทใด นิยมใช้ใน Reverse Gear ของเรือ ?
 • 1 : Frictional
 • 2 : Mechanical (gear teeth)
 • 3 : Hydraulic
 • 4 : Electric
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :

 • 1 : Single reduction, Single input
 • 2 : Single reduction, Double input
 • 3 : Double reduction, Single input
 • 4 : Double reduction, Double input
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • สิ่งใดที่ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติ “ Self-locking” ของเฟืองตัวหนอน
 • 1 : Pressure angle
 • 2 : Lead angle
 • 3 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างตัวหนอนกับล้อ
 • 4 : Axial pitch ของตัวหนอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 322 :
 • การชำรุดของผิวฟันเฟืองของเฟืองตรงซึ่งเป็นผลของ Hertz Contact Stress จะเกิดมากที่สุดบริเวณใด
 • 1 : Addendum
 • 2 : Dedendum
 • 3 : Pitch circle
 • 4 : Top land
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 323 :
 • เมื่อยกแบริ่งรับเพลา# 1 ขึ้น 0.002 in. (0.0508 mm.) Load เปลี่ยนจาก 88,960 N เป็น 93,408 N ส่วนที่แบริ่ง# 2 เปลี่ยนจาก 84,512 N เป็น 82,288 N จงหาค่า RIN ของแบริ่ง 2 เนื่องจากการยกแบริ่ง 1
 • 1 : 2,224 N
 • 2 : - 2,224 N
 • 3 : 1,112 N
 • 4 : - 1,112 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 324 :
 • ในการวางแนวต่อเพลากับ Reduction Gear อยู่ในระดับต่ำควรคำนึงถึงข้อใด
 • 1 : เมื่อใช้งานแบริ่งรองรับ Reduction Gear จะขยายตัวสูงขึ้นกว่าแบริ่งรองรับเพลา
 • 2 : เมื่อใช้งานแบริ่งรองรับเพลาจะขยายตัวขึ้นสูงกว่าแบริ่งรองรับ Reduction Gear
 • 3 : เวลาใช้งานแบริ่งของ Reduction Gear คู่หน้าจะขยายตัวยกตัวมากกว่าคู่หลัง
 • 4 : เวลาใช้งานเพลาจะขยายตัวตามความยาวยันกับ Reduction Gear
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • ตาราง Bearing reaction influence number (RIN) ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในข้อใด
 • 1 : วิเคราะห์หาค่า Flexibility ของ เพลา
 • 2 : หาค่า Load รวมของเพลา
 • 3 : ปรับให้แบริ่งแต่ละตัวรับ Load เท่า ๆ กัน
 • 4 : หา Misalignment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :

 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 327 :
 • ในการหาศูนย์เพลาของชุดมอเตอร์และปั๊ม ควรถอดสลักฐานแท่นชิ้นส่วนใดออกเพื่อสะดวกในการปรับแต่งศูนย์เพลา
 • 1 : มอเตอร์
 • 2 : ปั๊ม
 • 3 : อุปกรณ์ที่หน้าแปลนอยู่สูงกว่า
 • 4 : อุปกรณ์ที่หน้าแปลนอยู่ต่ำกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • การใช้ Dial gauge เพื่อวัดระยะ Gap หรือระยะ Sag ระหว่างหน้าแปลน 2 อัน จะให้หน้าแปลนอันหนึ่งอยู่นิ่ง(ไม่หมุน)ในขณะที่จะทำการวัดระยะเมื่อหมุนหน้าแปลนอีกอันหนึ่งไปทุก ๆกี่องศา
 • 1 : 30
 • 2 : 45
 • 3 : 60
 • 4 : 90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • Unit Load ของแบริ่งสามารถคำนวณได้จากสิ่งใด
 • 1 : น้ำหนักทั้งหมดของเพลาหารด้วยจำนวนแบริ่งที่รองรับเพลา
 • 2 : น้ำหนักที่รองรับโดยแบริ่งหารด้วยพื้นผิวภายในทรงกระบอกส่วนล่างของแบริ่ง
 • 3 : น้ำหนักที่รองรับด้วยแบริ่งหารด้วยผลคูณของเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและความยาวของแบริ่ง
 • 4 : เป็นค่าที่โรงงานผู้ผลิตคำนวณมาให้แล้วสำหรับแบริ่งแต่ละตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 330 :
 • ในการหล่อลื่นแบบ Fully Hydrodynamic ใน Journal Bearing ข้อใดไม่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในการหมุนของเพลา
 • 1 : ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น
 • 2 : ความเร็วรอบของเพลา
 • 3 : Bearing Unit Load
 • 4 : ชนิดของโลหะที่ใช้ทำแบริ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 331 :
 • ค่า Clearance ratio คืออัตราส่วนระหว่างรัศมีของเพลากับระยะ Clearance สำหรับ Journal Bearing โดยปรกติมีค่าอยู่ระหว่างใด
 • 1 : 10 - 50
 • 2 : 50 - 100
 • 3 : 100 – 500
 • 4 : 500 – 1,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • โดยปรกติการระบุความหนืดของน้ำมันเครื่อง ของ Society of Automotive Engineering ของสหรัฐอเมริกาจะอ้างอิงที่อุณหภูมิกี่องศา
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 333 :
 • เพลาที่อยู่ภายในตัวเรือต้องผ่าน Stuffing Box เมื่อเพลายาวผ่านส่วนใดของเรือ
 • 1 : ผนังกั้นห้องใด ๆ
 • 2 : ผนังผนึกน้ำ
 • 3 : ทะลุกงเรือ
 • 4 : ผนังห้องที่ใช้เก็บสารระเหย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :
 • บริษัทผู้ผลิตแบริ่งมักจะระบุอายุการทำงานของแบริ่งเป็น “B-10 Life” ซึ่งหมายถึงข้อใด
 • 1 : แบริ่งแบบนั้นทุกตัวที่ออกมาจากโรงงานจะมีอายุการใช้งานเท่ากับหรือเกินกว่า ถ้าถูกใช้งานในสภาพทั่ว ๆไป
 • 2 : แบริ่งแบบนั้นทุกตัวที่ออกมาจากโรงงานจะมีอายุการใช้งานเท่ากับหรือเกินกว่า ถ้าถูกใช้งานในสภาพที่อุณหภูมิและการหล่อลื่นเหมาะสม
 • 3 : 90% ของแบริ่งแบบนั้นที่ออกมาจากโรงงานจะมีอายุการใช้งานเท่ากับหรือเกินกว่า ถ้าถูกใช้งานในสภาพ ทั่ว ๆ ไป
 • 4 : 90% ของแบริ่งแบบนั้นที่ออกมาจากโรงงานจะมีอายุการใช้งานเท่ากับหรือเกินกว่า ถ้าถูกใช้งานในสภาพที่อุณหภูมิและการหล่อลื่นเหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • Sleeve Bearing ที่ทำจากสารสังเคราะห์ “TEFLON” มีข้อดีคืออะไร
 • 1 : มีความทนทาน
 • 2 : ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
 • 3 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทานลดลงเมื่อแรงกดมากขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อได้เปรียบของการใช้ Roller Bearing เทียบกับการใช้ Sleeve Bearing กับเครื่องกังหันขนาดใหญ่
 • 1 : ขีดความสามารถในการรับภาระ (Capacity)
 • 2 : การกินเนื้อที่ (Space Requirement)
 • 3 : น้ำหนัก
 • 4 : ความคงทนต่อการใช้งาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :
 • การใส่น้ำมันหล่อลื่นให้ Anti-Friction Bearing มากเกินไป สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข้อใด
 • 1 : โดยปรกติไม่มีผลเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น
 • 2 : สามารถทำให้เกิดการขัดตัว (Hydraulic lock) และเสียงดัง
 • 3 : สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อ
 • 4 : เกิดการรั่วไหลของน้ำมันหล่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • แรง Thrust บนใบจักรไม่ได้มีแนวแรงเป็นแนวเดียวกับเพลาเสียทีเดียวเนื่องจากอิทธิพลของกระแสการไหลของน้ำที่เข้าปะทะใบจักร ทำให้แรง Thrust ในเรือใบจักรเดียวโดยปรกติจะอยู่ในลักษณะใด
 • 1 : สูงกว่าแนวแกนใบจักรและเบี่ยงไปทางกราบขวา
 • 2 : สูงกว่าแนวแกนใบจักรและเบี่ยงไปทางกราบซ้าย
 • 3 : ต่ำกว่าแนวแกนใบจักรและเบี่ยงไปทางกราบขวา
 • 4 : ต่ำกว่าแนวแกนใบจักรและเบี่ยงไปทางกราบซ้าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 :
 • สิ่งที่มีผลต่อตำแหน่งของแรง Thrust ลัพธ์ที่กระทำต่อใบจักรบนเรือคือข้อใด
 • 1 : รูปร่างของท้ายเรือ
 • 2 : รูปร่างใบจักร
 • 3 : ความลึกที่ใบจักรจมน้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • ข้อใดมีผลทำให้ความแปรปรวนของแรงรุน (Thrust variation) และแรงบิด (Torque variation) ของเพลาใบจักรเพิ่มขึ้น
 • 1 : เปลี่ยนจำนวนใบ(Blade)ของใบจักรจากจำนวนคี่เป็นจำนวนคู่
 • 2 : เพิ่มมุมบิด(Skew)ของใบจักร
 • 3 : เลื่อนใบจักรให้อยู่ใกล้ท้ายเรือมากยิ่งขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • ข้อมูลใดไม่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณหาแรงบิดของเพลาใบจักร
 • 1 : กำลังที่เครื่องยนต์ทำได้
 • 2 : ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
 • 3 : อัตราทดของ Reduction Gear
 • 4 : รัศมีของเพลาใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • การคำนวณหาแรงบิดสำหรับหาขนาดเครื่องยนต์ที่จะใช้ขับเพลาใบจักร ต้องเผื่อไว้สำหรับการขับเคลื่อนในสภาวะฉุกเฉินและเมื่อตัวเรือมีเพรียง โดยปรกติจะเพิ่มแรงบิดจากที่คำนวณแล้วไปอีกเท่าใด
 • 1 : 5%
 • 2 : 10%
 • 3 : 20%
 • 4 : 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :
 • จากการลากแบบจำลองของเรือในถังน้ำทดสอบ(Towing Tank) พบว่าแรงต้านทานของเรือเป็น R และประเมินค่า Thrust Reduction Fraction เท่ากับ t แรง Thrust ที่ใบจักรต้องสร้างขึ้นมาเท่ากับเท่าใด
 • 1 : (1+t)R
 • 2 : (1-t)R
 • 3 : R/(1+t)
 • 4 : R/(1-t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Thrust Load ในเพลาใบจักร
 • 1 : ค่าเฉลี่ย(Mean)ทำให้เกิดความเค้นในเพลาใบจักรมีค่าน้อยจนไม่ต้องนำมาคิดเรื่องความแข็งแรงของเพลา
 • 2 : ค่าแปรปรวน(Variation)มีค่าน้อยจนไม่ต้องนำมาคิดเรื่องความแข็งแรงของเพลา
 • 3 : ค่าแปรปรวนโดยปรกติมีค่าประมาณ 20%ถึง 5 เท่าของค่าเฉลี่ย(Mean)
 • 4 : จำนวนปีก(Blade) ของใบจักรมีผลต่อขนาดของค่าแปรปรวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :
 • ข้อใดไม่ทำให้เกิดการโก่งตัว (Bending) ของเพลาใบจักร
 • 1 : น้ำหนักเพลา
 • 2 : การวางแนวเพลาไม่ดี ( Misalignment )
 • 3 : แรงปฏิกิริยา (Reaction Force) ของน้ำที่กระทำต่อใบจักร
 • 4 : แรงในแนวรัศมีของเพลาใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :

 • 1 : d/2
 • 2 : d
 • 3 : 2d
 • 4 : L/2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • ความเรียวของสลักเรียวไร้หัว(Headless Taper Bolt) ที่ใช้ยึดหน้าแปลนเพลาใบจักรเมื่อเปรียบเทียบกับสลักยึดที่มีหัว (Headed bolt) จะเป็นอย่างไร
 • 1 : มากกว่า
 • 2 : เท่ากัน
 • 3 : น้อยกว่า
 • 4 : ไม่แน่นอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอัดสลักยึดหน้าแปลนเพลาโดยใช้ไฮดรอลิกส์
 • 1 : ตั้งค่าอัดที่แน่นอนได้
 • 2 : อัดแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจสอบโดยวิธีการใดๆ อีก
 • 3 : ไม่ทำให้ผิวสัมผัสระหว่างสลักกับหน้าแปลนเสียหาย
 • 4 : หัวอัดไฮดรอลิกส์ต้องถูกถอดออกจากหัวสลักเมื่ออัดเสร็จแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :
 • ข้อใดไม่ใช่ความจำเป็นที่ต้องมี Clutch ภายในเรือ
 • 1 : มีเครื่องจักรใหญ่ชนิดเดียวกันมากกว่า 1 เครื่องขับเคลื่อนเพลาใบจักรเดียวกัน
 • 2 : มีเครื่องจักรใหญ่ต่างชนิดกันขับเคลื่อนเพลาใบจักร
 • 3 : ใช้ระบบเฟืองถอยหลัง
 • 4 : เป็นเรือใบจักรเดี่ยวและใบจักรปรับพิทช์ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • Clutch ที่ถ่ายแรงบิดไปในทิศทางเดียว และจะหมุนฟรีไปในทิศทางตรงกันข้ามคือชนิดใด
 • 1 : Drum
 • 2 : Multiple-Disk
 • 3 : Overrunning
 • 4 : Hydraulic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 • ในเรือที่มีการใช้เครื่องยนต์ดีเซลต่อร่วมกับเครื่องก๊าซเทอร์ไบน์ในการขับเพลาใบจักร(CODAG) เพื่อป้องกันการเกิด Overspeed ของเครื่องยนต์ดีเซลควรใช้ Clutch ประเภทใด
 • 1 : Drum
 • 2 : Multiple-Disk
 • 3 : Overrunning
 • 4 : Hydraulic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • อุปกรณ์ประเภทใดสามารถทำหน้าที่คล้ายเกียร์และใช้เพิ่มอัตรา Reduction Ratio ระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลกับเพลาใบจักรได้
 • 1 : Drum type Clutch
 • 2 : Overrunning Clutch
 • 3 : Hydraulic Torque Converter
 • 4 : Electric Clutch
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • ข้อด้อยของ Hydraulic Clutch คือข้อใด
 • 1 : ไม่สามารถส่งผ่านแรงบิดขนาดสูง ๆ ได้
 • 2 : ประสิทธิภาพต่ำถ้าไม่ทำงานตามความเร็วที่ออกแบบไว้
 • 3 : สามารถส่งผ่านการหมุนได้ทิศทางเดียว
 • 4 : ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ไม่ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 354 :
 • ในการทำงานของ Hydraulic Coupling ค่า “SLIP” ควรมีค่าใด
 • 1 : น้อยกว่า 1
 • 2 : เท่ากับ 1
 • 3 : มากกว่า 1
 • 4 : ไม่แน่นอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 355 :
 • ข้อต่อเพลาชนิดใดนิยมใช้ เฉพาะกับเรือเล็ก ๆ (เรือใหญ่ไม่นิยมใช้)
 • 1 : แบบฟันเฟือง (Gear Coupling)
 • 2 : แบบใช้แผ่นยางสังเคราะห์ (Elastomeric Coupling)
 • 3 : แบบ Universal joint
 • 4 : แบบใช้แผ่นไดอะแฟรมโลหะ (Diaphragm Coupling)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • Reduction Gear ในเรือนิยมใช้เฟืองก้างปลา (Double Helical) แทนที่จะใช้เฟืองตรงเนื่องจากอะไร
 • 1 : ส่งผ่านกำลังได้มากกว่า
 • 2 : มีเสียงเงียบกว่า
 • 3 : ไม่มีแรงลัพธ์ในแนวแกนเฟือง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 :

 • 1 : Single input, Articulated
 • 2 : Double input, Articulated
 • 3 : Single input, Locked train
 • 4 : Double input, Locked train
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • เฟืองตรงคู่หนึ่งประกอบด้วยตัวขับและตัวตามซึ่งมีความหนาเท่ากันเป็นวัสดุชนิดเดียวกันแต่จำนวนฟันไม่เท่ากัน ค่าต่อไปนี้ค่าใดที่เท่ากัน
 • 1 : ความเร็วเชิงมุม
 • 2 : มุมความดัน ( Pressure angle)
 • 3 : Bending stress ( Lewis stress)
 • 4 : Contact stress (Hertz stress)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • ค่าเฉลี่ยของจำนวนฟันเฟืองที่สัมผัสกัน ในขณะที่เฟืองตรง 2 อันหมุนขบกันเรียกว่าอะไร
 • 1 : Gear ratio
 • 2 : Tooth ratio
 • 3 : Contact ratio
 • 4 : Velocity ratio
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 360 :
 • การชำรุดของผิวหน้าฟันเฟืองที่เรียกว่า “รอยครูด” (Scoring หรือ Galling) เกิดจากอะไร
 • 1 : ความเค้นที่เกิดจากผิวโค้งของฟันเฟืองกลิ้งสัมผัสกัน ( Contact stress) เมื่อเฟืองขบกัน
 • 2 : การลื่นไถลระหว่างฟันเฟือง(Sliding) เมื่อเฟืองขบกัน
 • 3 : ความเค้นที่พยายามทำให้ฟันเฟืองโก่งตัว (Bending stress)
 • 4 : ความเค้นตกค้าง(Residual stress) จาการขึ้นรูปฟันเฟือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการเกยกัน(Interference)ของฟันเฟืองตรงที่ขบกันวิธีต่อไปนี้อาจถูกนำมาใช้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : ตัดปลายฟันเฟืองออกให้สั้นกว่าความยาวมาตรฐาน
 • 2 : กัดฟันเฟืองให้มีร่องระหว่างฟันกว้างขึ้นทำให้ฟันเฟืองบางลง
 • 3 : ใช้คู่เฟืองขับและเฟืองตามที่มีความต่างของจำนวนฟันลดลง
 • 4 : ใช้เฟืองที่มีมุมกดดันของฟันเฟือง(Pressure angle) ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 :
 • ทำไมเฟืองขับและเฟืองตามที่มีขนาดต่างกันมากจึงมักทำด้วยโลหะต่างชนิดกัน
 • 1 : เพื่อป้องกันการหลอมติดกันกันของผิวฟันเฟือง
 • 2 : เพื่อให้พื้นผิวฟันเฟืองมีการปรับสภาพให้ขบกันได้สนิทเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง
 • 3 : เพื่อให้เกิดการหล่อลื่น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 363 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์
 • 1 : น้ำมันเกียร์ที่หล่อเพลาของเฟืองเป็นคนละชนิดกับที่หล่อฟันเฟือง
 • 2 : ช่วยกระจายความกดดันที่เกิดจากการขบกันของฟันเฟืองไปตามผิวหน้าฟันเฟือง
 • 3 : ลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวฟันเฟืองที่สัมผัสกัน
 • 4 : ระบายความร้อนออกจากฟันเฟือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 365 :
 • ค่า Bearing Reaction Influence Numbers (RIN) คืออะไร
 • 1 : แรงกดดันที่กระทำลงที่แบริ่งละตัว
 • 2 : แรงกดดันที่กระทำลงที่แบริ่งแต่ละตัวเมื่อยกแบริ่งแต่ละตัวขึ้น 1 หน่วยจากตำแหน่งปรกติ
 • 3 : แรงกดดันที่เปลี่ยนไปบนแบริ่งแต่ละตัวเมื่อยกแบริ่งตัวใดตัวหนึ่งขึ้น 1 หน่วยจากตำแหน่งปรกติ
 • 4 : แรงกดดันที่เปลี่ยนไปบนแบริ่งแต่ละตัวเมื่อยกแบริ่งทุกตัวขึ้น 1 หน่วยจากตำแหน่งปรกติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 • ในตาราง Bearing Reactions and Influence Numbers (RIN) ระยะยกตัวของแบริ่งแต่ละตัวมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 1 มิลลิเมตร
 • 2 : 1 เซนติเมตร
 • 3 : 1/10 นิ้ว
 • 4 : 1/1000 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 367 :
 • ในทางทฤษฎีแนวเพลาควรเป็นเช่นใดและเพราะเหตุผลใด
 • 1 : เป็นเส้นตรงอุดมคติเพื่อหลีกเลี่ยง Reversed bending stress ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เพลา
 • 2 : เป็นเส้นตรงอุดมคติเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดตัวกับแบริ่งซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เพลาและแบริ่ง
 • 3 : เป็นเส้นโค้งเพื่อให้เข้ากับการแอ่นตัวของเพลาเนื่องจากน้ำหนักของตัวมันเอง
 • 4 : เป็นเส้นโค้งเพราะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงปฏิกิริยาของ แบริ่งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในขณะเพลาถูกใช้งาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 368 :
 • ในกรณีของเรือที่ใช้เครื่องยนต์ขับเพลาใบจักรผ่าน Reduction Gear การวางแนวเพลาที่ไม่ดีพออาจเกิดการชำรุดที่จุดใด
 • 1 : เครื่องยนต์
 • 2 : Reduction Gear
 • 3 : ใบจักร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :
 • ผู้ผลิตมักจะแสดงข้อมูลหนึ่งบน Reduction Gear ซึ่งมีประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องการวางแนวเพลา ข้อมูลนั้นคือข้อใด
 • 1 : Reduction Ratio
 • 2 : น้ำหนักของ Reduction Gear
 • 3 : ความต่างสูงสุดระหว่างแรงปฏิกิริยาของแบริ่งคู่หน้าและคู่หลังที่อนุญาตให้เกิดได้
 • 4 : มิติของตัวเรือนของ Reduction Gear
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 370 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • ในการวางเพลาภายในเรือจะมีการวัดแรงปฏิกิริยาของแบริ่งรองรับเพลาเพื่อใช้ปรับความสูงของแบริ่ง การวัดแรงปฏิกิริยาครั้งแรกจะกระทำเมื่อใด
 • 1 : เพลาแต่ละท่อนวางอยู่บนแบริ่ง แต่ยังไม่ได้ต่อหน้าแปลนระหว่างท่อนเพลา
 • 2 : เพลาแต่ละท่อนวางอยู่บนแบริ่ง และได้ต่อหน้าแปลนระหว่างท่อนเพลาแล้ว
 • 3 : ได้ต่อหน้าแปลนระหว่างท่อนเพลาและเข้ากับหน้าแปลนของ Reduction Gear แล้ว
 • 4 : ได้ต่อหน้าแปลนระหว่างท่อนเพลา, หน้าแปลนของ Reduction Gear และหน้าแปลนเพลาเข้าท่อ Stern tube แล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • ในการต่อเพลาเข้ากับ Reduction Gear ค่า “Drop” เป็น + ในกรณีใด
 • 1 : แนวแกนเพลาสูงกว่าแนว แกน(Output) ของ Reduction Gear
 • 2 : แนวแกนเพลาต่ำกว่าแนว แกน(Output) ของ Reduction Gear
 • 3 : หน้าแปลนทั้งสองเกยกัน
 • 4 : หน้าแปลนทั้งสองไม่เกยกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 373 :
 • ในการต่อเพลาเข้ากับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำที่ใช้ขับเคลื่อนเพลาใบจักรโดยตรง ควรมีการตรวจสอบข้อมูลใดเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าแนวเพลาอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
 • 1 : ความเค้นที่ข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์
 • 2 : แรงอัดที่กระบอกสูบ
 • 3 : แรงปฏิกิริยาที่แบริ่งของข้อเหวี่ยงด้านหัวเรือ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 374 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ Strain gauge หาศูนย์เพลาใบจักร
 • 1 : สามารถวัดค่าพร้อมกันทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ
 • 2 : เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จหมดแล้ว การอ่านค่าทำได้รวดเร็ว
 • 3 : สามารถใช้วิธีนี้หาศูนย์เพลาได้แม้ขณะเรือออกทะเล
 • 4 : การวิเคราะห์ข้อมูลที่อ่านได้ไม่ยุ่งยาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • Feeler หรือ Taper gage ใช้วัดค่าใด
 • 1 : ระยะห่างระหว่างหน้าแปลน
 • 2 : ระยะเยื้องกันระหว่างหน้าแปลน
 • 3 : มุมระหว่างหน้าแปลน
 • 4 : ระยะห่างและระยะเยื้องกันระหว่างหน้าแปลน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :
 • การหาศูนย์เพลาโดยไม่ใส่หน้าแปลนเพลาไว้นิยมทำเมื่อหน้าแปลนมีขนาดอย่างไร
 • 1 : เท่ากัน
 • 2 : ไม่เท่ากัน
 • 3 : ใหญ่
 • 4 : เล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :

 • 1 : ขนานกัน
 • 2 : ไม่เยื้องในแนวระดับ(ขวา-ซ้าย)
 • 3 : ไม่เยื้องกันในแนวดิ่ง
 • 4 : ไม่ขนานกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :

 • 1 : ขนานกัน
 • 2 : ไม่ขนานกัน
 • 3 : เยื้องกันในแนวดิ่ง
 • 4 : เยื้องกันในแนวระดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 379 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดแบบ Face- Peripheral Dial Indicator Method ที่วัดระยะทางด้านหลังของหน้าแปลน
 • 1 : จะใช้เมื่อหน้าแปลนอยู่ชิดกันมาก
 • 2 : เปลี่ยนเครื่องหมายของค่าที่วัดได้จาก Face Indicator จากบวกเป็นลบ และจากลบเป็นบวก
 • 3 : การวัดระยะของ Peripheral Indicator เหมือนกับในกรณีที่วัดทางด้านหน้าของหน้าแปลน
 • 4 : เหมาะกับหน้าแปลนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 380 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 381 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :
 • แบริ่งรับเพลาใบจักรบริเวณโยงโย่ที่ใช้น้ำเป็นตัวหล่อลื่น โดยปรกติมีอัตราส่วนระหว่างความยาว (L) กับเส้นผ่าศูนย์กลาง(D) ประมาณเท่าใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • Thrust Eccentricity Factor คืออัตราส่วนระหว่าง Thrust Eccentricity (ระยะเยื้องของ Thrust จากจุดศูนย์กลางของเพลาใบจักร) กับข้อใด
 • 1 : เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาใบจักร
 • 2 : รัศมีเพลาใบจักร
 • 3 : เส้นผ่าศูนย์กลางของใบจักร
 • 4 : รัศมีใบจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • ข้อใดเป็นหน่วยวัดความหนืดสัมบูรณ์ของน้ำมันหล่อ
 • 1 : Poise
 • 2 : Centistokes
 • 3 : Saybolt Universal Seconds (SUS)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 386 :
 • ข้อใดเป็นหลักในการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นในเรือ
 • 1 : ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ต้องเพียงพอกับสภาพการทำงานของเครื่องจักรกลในภาวะวิกฤต
 • 2 : ถ้าไม่แน่ใจให้เลือกที่มีความหนืดมากๆ เผื่อไว้เพราะความร้อนเวลาใช้งานจะทำให้ความหนืดลดลง
 • 3 : เลือกใช้หลากหลายชนิดและความหนืดตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับสภาพเครื่องจักรแต่ละเครื่องให้ดีที่สุด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 387 :
 • การหาแนวเพลาโดยวิธีใดเป็นที่นิยมใช้น้อยที่สุดเนื่องจากมักมีความผิดพลาดมากในการอ่านค่าต่างๆ
 • 1 : การวัดระยะ Gap และระยะ Gap
 • 2 : การหาแรงปฏิกิริยาที่แบริ่งโดยใช้แม่แรงไฮดรอลิกส์
 • 3 : การใช้ Strain Gage
 • 4 : การใช้ Optical Method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • สิ่งใดไม่มีผลต่ออายุการใช้งานของเฟือง
 • 1 : ความหยาบหรือประณีตในการติดตั้ง
 • 2 : อุณหภูมิใช้งาน
 • 3 : ความเรียบของผิวฟันเฟืองที่สัมผัสกัน
 • 4 : ขนาดของเฟือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 389 :
 • คู่ของจำนวนฟันเฟืองที่ขบกันข้อใดมี “ Hunting tooth”
 • 1 : 10 30
 • 2 : 13 37
 • 3 : 17 68
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 390 :
 • เฟืองตรงตัวแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง = a มีจำนวนฟัน = A เฟืองตรงตัวที่2 ซึ่งขบกันอยู่กับตัวแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง = b มีจำนวนฟัน = B อัตราทดระหว่างเฟืองทั้งสองหาได้เท่ากับเท่าใด
 • 1 : a/b
 • 2 : A/B
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อข้างต้น
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 391 :
 • การใช้เพลากลวงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในกรณีใด
 • 1 : เรือใช้ใบจักรแบบ Controllable Pitch Propeller
 • 2 : เรือที่มีความเร็วสูง
 • 3 : เรือที่มีเพลาใบจักรยาวมาก
 • 4 : เรือที่ต้องเผินขึ้นเหนือน้ำ (Planing boat)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :
 •  การตั้งศูนย์เพลาใบจักรผิดพลาดสามารถส่งผลกระทบกับระบบขับเคลื่อนในข้อใด
 • 1 :  เกียร์ชำรุด
 • 2 :  ปีกใบจักรชำรุด
 • 3 :  โยงโย่คด
 • 4 :  ดุมใบจักรร้าว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :
 •  เพลาท่อนที่อยู่ด้านในตัวเรือมีชื่อว่าอะไร
 • 1 :  Gear shaft
 • 2 :  Line Shaft
 • 3 :  Tail Shaft
 • 4 :  Strut Shaft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 :
 •  Overrunning Clutch มักจะนำมาใช้กับระบบขับเคลื่อนแบบใดมากที่สุด
 • 1 :  เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องจักรใหญ่
 • 2 :  เครื่องจักรไอน้ำเป็นเครื่องจักรใหญ่
 • 3 :  แบบ CODAG
 • 4 :  เครื่องยนต์ดีเซลต่อตรงกับเพลาใบจักรเลย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 432 : 7.Piping System Design
ข้อที่ 395 :
 • น้ำไหลในท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ค่าความหยาบสัมพัทธ์ ( Relative roughness ) 0.05, Reynolds number = 1600 จงหาค่า Friction factor ของท่อ ( ดู Moody diagram )
 • 1 : 0.1
 • 2 : 0.2
 • 3 : 0.3
 • 4 : 0.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 396 :
 • ถ้าเพิ่ม Globe valve ขึ้นในระบบ Single pipe line จะมีผลอะไรกับเส้นกราฟ System total head curve ?
 • 1 : เส้นโค้งเลื่อนขึ้น
 • 2 : เส้นโค้งเลื่อนลง
 • 3 : เส้นโค้งมีความชันเพิ่มขึ้น
 • 4 : เส้นโค้งมีความชันลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 397 :
 • จงเรียงลำดับ Valve ที่ทำให้เกิด Head loss จากน้อยไปหามาก ในขณะที่อยู่ในตำแหน่งเปิดสุด
 • 1 : Globe, Butterfly, Gate
 • 2 : Gate, Butterfly, Globe
 • 3 : Butterfly, Gate, Globe
 • 4 : Butterfly, Globe, Gate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 398 :
 • การปิด Valve โดยกะทันหันในระบบที่ของเหลวเช่น น้ำ กำลังไหลอยู่ควรระวังว่าอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ใด
 • 1 : เกิด Cavitations
 • 2 : เกิด Hammering
 • 3 : ความดันในระบบเพิ่มขึ้นกะทันหัน
 • 4 : ความดันในระบบลดลงกะทันหัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 399 :
 • Pump ถูกเรียกว่ามี “ Negative suction head ” เมื่อตัว Pump ตั้งอยู่ที่ใด
 • 1 : สูงกว่าระดับของเหลวที่สูบ
 • 2 : ต่ำกว่าระดับของเหลวที่สูบ
 • 3 : สูงกว่าระดับของเหลวที่ปลายทางท่อส่ง
 • 4 : ระหว่างท่อทางส่งและท่อทางดูด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • Pump แบบใดไม่นิยมใช้ในระบบไฮโดรลิกส์
 • 1 : สูบชัก
 • 2 : Vane
 • 3 : ฟันเฟือง
 • 4 : หอยโข่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 401 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 402 :

 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : a + b
 • 4 : a - b
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 403 :
 • Head loss เนื่องจากการไหลในท่อมีค่าเท่ากับข้อใด (D = เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ, f = สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน, g = ความเร่งจากแรงโน้มถ่วงที่ผิวโลก, L = ความยาวท่อ, V = ความเร็วของการไหล)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 404 :
 • ค่า Friction Factor ของท่อ เมื่อของเหลวไหลแบบเป็นระเบียบ(Laminar Flow) ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 405 :
 • เมื่อการไหลในท่อเป็นไปแบบ Complete Turbulent Flow ค่าFriction Factor จะขึ้นอยู่กับค่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 406 :
 • จากแผนภูมิ Relative roughness and Friction factors for new clean pipes ค่า Reynolds number = 1200, เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ = 1,270 mm, ความขรุขระ = 0.0457 mm, จงหาค่า Friction Factor
 • 1 : 0.01
 • 2 : 0.0018
 • 3 : 0.0072
 • 4 : 0.0085
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 407 :
 • จากแผนภูมิ Relative roughness and Friction factors for new clean pipes ค่า Reynolds number = 20,000 เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ=1,270 mm ความขรุขระ= 0.0457 mm จงหาค่า Friction Factor
 • 1 : 0.01
 • 2 : 0.0018
 • 3 : 0.0072
 • 4 : 0.0085
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 408 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 409 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 410 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 411 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 412 :

 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 413 :

 • 1 : ความเร็วของน้ำในท่อทั้ง 2 เท่ากัน
 • 2 : Head loss เนื่องจากแรงเสียดทานในแขนงท่อทั้ง 2 เท่ากัน
 • 3 : ปริมาณการไหลในแขนงท่อทั้ง 2 เท่ากัน
 • 4 : ไม่สามารถสรุปแน่นอนได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 414 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 415 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 416 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 417 :

 • 1 : Head vs. flow ของ A, B, C, D และ E
 • 2 : Head vs. flow ของปั๊ม
 • 3 : อัตราการไหลของทั้งระบบ
 • 4 : ขนาดท่อของแขนง A, B และ C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 418 :
 • สิ่งใดไม่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ของความต้านทานการไหล(ค่า K) ของวาล์ว
 • 1 : รูปร่าง
 • 2 : ขนาด
 • 3 : เปอร์เซ็นต์การเปิด
 • 4 : ความเร็วของไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 419 :
 • ลิ้นที่นิยมใช้ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลคือข้อใด
 • 1 : ลิ้นประตู(Gate Valve)
 • 2 : ลิ้นกันกลับ(Check Valve)
 • 3 : ลิ้นปลั๊ก (Plug Valve)
 • 4 : ลิ้นลูกโลก (Globe Valve)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 420 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อได้เปรียบที่ลิ้นผีเสื้อ (Butterfly Valve) มีต่อลิ้นลูกโลก (Globe Valve)
 • 1 : น้ำหนักเบากว่า
 • 2 : ใช้กับของเหลวที่มีสารแขวนลอย(ขุ่น-สกปรก) ได้ดี
 • 3 : ปิดได้สนิทแม้ในของไหลอุณหภูมิสูง ๆ
 • 4 : ความดันลด (Pressure Drop) ต่ำกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 421 :

 • 1 : ลิ้นปิดบ่าได้สนิท
 • 2 : ลดการกระพือของลิ้น
 • 3 : ลดการสึกกร่อนของลิ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 422 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อได้เปรียบของลิ้นกันกลับแบบยกตัว (Lift Check Valve) ที่มีต่อลิ้นกันกลับแบบแกว่ง (Swing check Valve)
 • 1 : ความดันลด (Pressure drop) น้อยกว่า
 • 2 : ใช้กับระบบที่มีอัตราการไหลสูงได้ดี
 • 3 : ใช้ได้ดีกับไอน้ำ แก๊ส หรือ อากาศ
 • 4 : เหมาะสมกับระบบที่เดินๆ หยุดๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 423 :
 • ค่าความดันส่วนเกิน (Overpressure) ของลิ้นแบบ Pressure-Relief Valve หมายถึงอะไร
 • 1 : ค่าต่างความดันที่เกินไปกว่าค่าที่ตั้งไว้ที่ลิ้นยังเปิดอยู่
 • 2 : ค่าต่างของความดันระหว่างค่าที่ตั้งไว้กับค่าที่อยู่ในท่อหรือในภาชนะในสภาวะใช้งานตามปรกติ
 • 3 : ค่าต่างของความดันระหว่างความดันสูงสุดที่ลิ้นทำงานได้กับค่าที่ตั้งไว้
 • 4 : ค่าต่างของความดันระหว่างค่าสูงสุดที่ลิ้นทำวานได้กับค่าที่อยู่ในท่อหรือในภาชนะในสภาวะใช้งานตามปรกติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 424 :
 • จงเรียงลำดับวาล์วที่เกิดความดันลดจากมากไปน้อย
 • 1 : Globe, Angle, Swing Check
 • 2 : Angle, Swing Check, Globe
 • 3 : Swing Check, Globe, Angle
 • 4 : Globe, Swing Check, Angle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 425 :
 • อุปกรณ์ประเภทใดไม่นิยมติดที่ทางดูดของปั๊มในเรือที่อยู่ใต้ระดับน้ำ
 • 1 : ลิ้นประตู (Gate Valve)
 • 2 : หม้อกรองหยาบ (Strainer)
 • 3 : ลิ้นกันกลับ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 426 :
 • ลิ้นที่นิยมใช้ควบคุมการไหลโดยใช้กับระบบควบคุมระยะไกลที่ใช้ลมกำลังดัน ไฮดรอลิกส์ หรือไฟฟ้าควบคุม คือข้อใด
 • 1 : ลิ้นประตู (Gate Valve)
 • 2 : ลิ้นลูกบอลล์(Ball Valve)
 • 3 : ลิ้นลูกโลก(Globe Valve)
 • 4 : ลิ้นผีเสื้อ(Butterfly Valve)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 427 :

 • 1 : ประเภทของปั๊ม
 • 2 : อุณหภูมิของของเหลว
 • 3 : ความกดดันที่ผิวหน้าของเหลวที่สูบ
 • 4 : ความเสียดทานของท่อทางดูด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 428 :

 • 1 : 10 m
 • 2 : 9 m
 • 3 : 8 m
 • 4 : 7 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 429 :

 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 430 :
 • ปั๊มสูบชักแบบ Duplex single acting มีกราฟปริมาณการไหล vs เวลา เป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 431 :
 • จงเรียงลำดับปั๊มที่มีค่าความเร็วจำเพาะ (Specific speed) จากต่ำไปสูง
 • 1 : Radial flow, Mixed flow, Axial flow
 • 2 : Radial flow, Axial flow, Mixed flow
 • 3 : Axial flow, Mixed flow, Radial flow
 • 4 : Axial flow, Radial flow, Mixed flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 432 :

 • 1 : a - b
 • 2 : a- c
 • 3 : b - c
 • 4 : b - d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 433 :

 • 1 : 1 - C
 • 2 : 3 - A
 • 3 : 1 - A
 • 4 : 3 - C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 434 :
 • ปั๊มชนิดใดมักจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ Water Hammer
 • 1 : แบบหอยโข่ง
 • 2 : แบบฟันเฟือง
 • 3 : แบบสูบชัก
 • 4 : แบบใบพัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 435 :

 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 436 :

 • 1 : Total head
 • 2 : Pressure head
 • 3 : Elevation head
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 437 :
 • ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียเฮด (Loss coefficient หรือ K factor) ของลิ้นประตูอันหนึ่งเมื่อเปิดเต็มที่มีค่าประมาณ 0.2 ถ้าของไหลเป็นน้ำที่ความเร็ว 4.88 m/s Head loss คิดเป็นความกดของลำน้ำสูงเท่าใด
 • 1 : 182.8 mm
 • 2 : 213.4 mm
 • 3 : 243.8 mm
 • 4 : 274.3 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 438 :
 • ปั๊มที่มีหลักการทำงานเดียวกับพัดลมคือข้อใด
 • 1 : Axial Flow Pump
 • 2 : Mixed Flow Pump
 • 3 : Radial Flow pump
 • 4 : Positive Displacement Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 439 :
 • การติดตั้งปั๊มควรตรวจสอบค่า NPSH (Net Positive Suction Head) ทุกครั้งว่าค่าที่ต้องการต้องน้อยกว่าค่าที่ปั๊มตัวนั้นที่ตำแหน่งติดตั้งนั้นๆ มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่า
 • 1 : กำลังดูดพอเพียง
 • 2 : กำลังส่งจ่ายพอเพียง
 • 3 : ไม่เกิด Cavitation
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 440 :
 • เมื่อนำปั๊มน้ำแบบหอยโข่งตัวหนึ่งไปทดสอบปรากฏว่ากราฟของเฮด(Head)กับอัตราการไหลเป็นไปตามที่โรงงานผู้ผลิตระบุไว้ทุกอย่าง แต่ปั๊มมีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากใช้กำลังไฟเกินกว่าที่กำหนดไว้ ข้อใดน่าจะเป็นข้อสันนิษฐานที่ถูกต้อง
 • 1 : ใบพัดชำรุด
 • 2 : ซีล(Mechanical Seal)รั่ว
 • 3 : ใบพัดหมุนกลับทิศทาง
 • 4 : ซีล (Mechanical Seal) คับเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 441 :
 • ในการคำนวณหาค่า Head Loss ในระบบท่อทางจะต้องนำค่า Head ต่างๆ มาพิจารณา ยกเว้นในข้อใด
 • 1 : Pressure Head
 • 2 : Elevation Head
 • 3 : Dynamic Head
 • 4 : Thermal Head
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 442 :
 • สาเหตุที่จัดให้การไหลในท่อทางมีเพียง 1 มิติ (One Dimension Analysis) เพราะไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งใด
 • 1 : ความแตกต่างของความเร็วตามแนวรัศมีของท่อ
 • 2 : แรงเสียดทานที่ผิวท่อ
 • 3 : ความขรุขระที่ผิวท่อ
 • 4 : ความหนืดของของไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 443 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับค่าอัตราการไหล (Flow Rate) และ Head ของน้ำในท่อ 2 ท่อที่นำมาต่อกันในลักษณะขนาน
 • 1 : ให้คิดว่าค่าอัตราการไหลและ Head ในท่อทั้งสองเท่ากัน
 • 2 : ให้รวมค่าอัตราการไหลของท่อทั้งสองที่ค่า Head เดียวกัน
 • 3 : ให้รวมค่า Head ของท่อทั้งสองที่ค่าอัตราการไหลเดียวกัน
 • 4 : ให้คิดเช่นเดียวกันกับการต่อท่อในลักษณะอนุกรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 444 :
 • ข้อใดไม่ใช่ชนิดของท่อที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป
 • 1 : Schedule 10
 • 2 : Schedule 20
 • 3 : Schedule 40
 • 4 : Schedule 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 445 :
 • อุปกรณ์ในระบบท่อทางในข้อใดที่นิยมใช้ในการควบคุมอัตราการไหล
 • 1 : Gate Valve
 • 2 : Ball Valve
 • 3 : Globe Valve
 • 4 : Strainer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 446 :
 • การกำหนดความเร็วต่ำสุดของอัตราการไหลในท่อทางบนเรือ มีสาเหตุมาจากข้อใด
 • 1 : ป้องกันการเกิดเสียง
 • 2 : ป้องกันการสั่นสะเทือน
 • 3 : หลีกเลี่ยงความสกปรกที่ติดผนังท่อ
 • 4 : ลดแรงเสียดทานที่ผิวของท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 447 :
 • วัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำหลอดของคอนเดนเซอร์ (Condenser) ในงานเรือคือข้อใด
 • 1 : 90/10 Copper-Nickel 1.5 Fe Alloy
 • 2 : 70/30 Copper-Nickel 0.5 Fe Alloy
 • 3 : เหล็กสเตนเลส (Stainless Steel)
 • 4 : ท่อเหล็กหล่อ (Grey Cast Iron)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 448 :
 • ปั๊ม (Pump) ที่นิยมใช้ในการสูบน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือคือข้อใด
 • 1 : Centrifugal Pump
 • 2 : Axial Pump
 • 3 : Priming Pump
 • 4 : Rotary Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 449 :
 •  ค่า Friction Factor, f ในเรื่องเกี่ยวกับระบบท่อทางมีความสัมพันธ์กับข้อใด
 • 1 :  ความดันไอของน้ำ
 • 2 :  ความแตกต่างของความดันระหว่างจุด 2 จุดในท่อ
 • 3 :  ความตึงผิว
 • 4 :  แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 450 :
 •  ค่าความเร็วต่ำสุดของน้ำในท่อทางบนเรือเพื่อป้องกันความสกปรกหรือ Fouling ควรมีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 :  50 m/s
 • 2 :  10 m/s
 • 3 : 5 m/s
 • 4 :  1 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร