สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Power Plant Engineering

เนื้อหาวิชา : 416 : 2 Economic Study of Power Plant
ข้อที่ 1 :
 • Load-duration curve คืออะไร
 • 1 : กราฟแสดงค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเป็นรายชั่วโมง
 • 2 : กราฟความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยเป็นรายเดือน
 • 3 : กราฟความต้องการพลังไฟฟ้ากับระยะเวลา ซึ่งจะแสดงระยะเวลาความต้องการที่พลังไฟฟ้าแต่ละค่า
 • 4 : กราฟแสดงค่าพลังไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ในแต่ละช่วงเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • ค่า Load factor คือ
 • 1 : อัตราส่วนระหว่างค่าพลังไฟฟ้าเฉลี่ยกับค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดในระยะเวลาเดียวกัน
 • 2 : ตัวประกอบปรับแก้ค่าพลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อให้ได้ค่าจริง
 • 3 : ตัวประกอบที่แสดงถึงค่าพลังไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าผลิตได้จริง
 • 4 : อัตราส่วนระหว่างค่าความต้องการพลังไฟฟ้าและค่าพลังไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าผลิตได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • ต้นทุนค่าไฟฟ้าขึ้นกับจำนวน kWh ที่ผลิตได้ในแต่ละปี และ
 • 1 : ราคาค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 • 2 : ค่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าในแต่ละปี
 • 3 : Operating cost ในแต่ละปีของโรงไฟฟ้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • ในการคิดต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable cost) ตัวหนึ่ง คือ
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
 • 2 : เงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน
 • 3 : ค่าประกัน
 • 4 : ค่าเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • ในการคิดคำนวณค่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ามักอาศัยข้อมูลจาก
 • 1 : ขนาดโรงไฟฟ้า
 • 2 : Load-duration curve
 • 3 : ค่าเฉลี่ยของพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
 • 4 : ระยะเวลาการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • อัตราค่าไฟฟ้ามี 2 ส่วน คือ ค่า Demand และค่าพลังงาน ค่า Demand กำหนดจากต้นทุนด้านไหน
 • 1 : ค่าใช้จ่ายส่วนที่คงที่ (Fixed costs) ในการ Operate โรงไฟฟ้า
 • 2 : ค่าใช้จ่ายส่วนที่แปรผัน (Variable costs)
 • 3 : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหักออกด้วยค่าการบริหารจัดการ
 • 4 : ค่าบริหารจัดการและค่าติดตั้งโรงไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 7 :
 • โดยปกติจะกำหนดขนาดของโรงไฟฟ้าเกินค่าความต้องการสูงสุดไว้เล็กน้อย 15-20% เหตุผลที่ไม่เผื่อขนาดไว้มากเพราะ
 • 1 : ถ้าเผื่อขนาดไว้มาก ส่วนที่เกินจะไม่มีโอกาสใช้งาน
 • 2 : ทำให้ Fixed cost สูง
 • 3 : ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงมากกว่าปกติ
 • 4 : ทำให้เสียค่าเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :
 • เหตุผลที่ค่าไฟช่วง Peak สูงกว่าช่วง Off-peak เพราะ
 • 1 : รายได้จากการขายไฟช่วง Off-peak มีค่าน้อย
 • 2 : ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าต่ำลงในช่วง Off-peak ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 • 3 : เป็นไปตามกฎ Supply และ Demand ช่วงไหนคนแย่งใช้กัน ไฟก็มีราคาแพง
 • 4 : ช่วง Peak ต้องใช้เชื้อเพลิงมาก ค่าไฟจึงแพง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 9 :
 • ในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อรับ Base load มักเลือกชนิดโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ
 • 1 : Fixed cost คงที่ตลอด
 • 2 : ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด
 • 3 : ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีค่าต่ำสุด
 • 4 : มีค่า Heat rate สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • โรงไฟฟ้า 4 แบบ ขนาดเท่ากัน เงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใดมีจำนวนมากที่สุด
 • 1 : โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
 • 2 : โรงไฟฟ้า Combined cycle
 • 3 : โรงไฟฟ้าถ่านหิน
 • 4 : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 11 :
 • Levelized electricity cost คือ
 • 1 : ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในแต่ละปี
 • 2 : เงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า
 • 3 : ต้นทุนค่าไฟฟ้าปรับเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ
 • 4 : ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดผิด
 • 1 : พื้นที่ภายใต้ Load curve เป็นค่า kWh ในช่วงที่พิจารณา
 • 2 : ถ้าเส้นกราฟ Load curve เป็นเส้นตรงอยู่ในแนวนอน Load factor จะมีค่าเท่ากับ 1
 • 3 : โรงงาน 2 แห่ง ใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) เท่ากัน แต่ค่า kW สูงสุดอาจแตกต่างกันได้
 • 4 : ถ้าเส้นกราฟ Load curve มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ มาก แสดงว่า Load factor มีค่าสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • ระบุสาเหตุหลักของการเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้า
 • 1 : เงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้น
 • 2 : ค่าซ่อมบำรุงรักษามากขึ้น
 • 3 : มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและไฟฟ้าสำรองลดลง
 • 4 : เชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • โดยทั่วไปจะวางแผนไม่ให้ใช้โรงไฟฟ้าโรงเดียวในการรับโหลดที่มีค่าสูงๆ ต่ำๆ ไม่คงที่ เหตุเพราะ
 • 1 : ประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าแพง
 • 2 : ควบคุมการเดินเครื่องลำบาก มีปัญหามลพิษที่ Part load มาก
 • 3 : เมื่อรับ Load ไกลๆ มีการสูญเสียในสายส่งสูง
 • 4 : เสียเงินลงทุนมากโดยไม่จำเป็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • Operating cost ของโรงไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี้ ที่มีค่าต่ำสุด
 • 1 : โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
 • 2 : โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
 • 3 : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • 4 : โรงไฟฟ้า Combined cycle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • ต้นทุนส่วนที่เพิ่ม (Incremental cost) ของโรงไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี้ ที่มีค่าต่ำสุด
 • 1 : โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
 • 2 : โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
 • 3 : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • 4 : โรงไฟฟ้า Combined cycle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ขนาด 643.5 MW เดินเครื่องปีละ 8,760 ชั่วโมง โดยมีค่า Heat rate 10,180 kJ/kWh เมื่อเชื้อเพลิงที่ใช้มีราคา 50 บาท/GJ ค่าเชื้อเพลิงต่อปี จะเท่ากับ
 • 1 : 2,869.3 ล้านบาท/ปี
 • 2 : 1,743.1 ล้านบาท/ปี
 • 3 : 3,107.1 ล้านบาท/ปี
 • 4 : 1,998.5 ล้านบาท/ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ปีแรกราคา 50 บาท/GJ ปีที่ 2-5 เพิ่มปีละ 5% จากค่าของปีก่อนหน้านี้ จงหาค่า Levelized cost ของเชื้อเพลิงดังกล่าว ในระยะเวลา 5 ปี ข้างต้น เมื่ออัตราส่วนลด = 4.5% ต่อปี
 • 1 : 51 บาท/GJ
 • 2 : 54.5 บาท/GJ
 • 3 : 55.5 บาท/GJ
 • 4 : 57.5 บาท/GJ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง พิจารณาจัดซื้อถ่านหินจาก 4 ประเทศ คือ จีน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งมีราคา 1,000, 1,500, 1,300 และ 1,100 บาท/ตัน ตามลำดับ ส่วนค่าความร้อนมีค่า 20, 22, 18 และ 15 MJ/kg ตามลำดับ ถ่านหินประเทศใดมีราคา (บาท/GJ) ต่ำสุด
 • 1 : จีน
 • 2 : อินโดนีเซีย
 • 3 : ออสเตรเลีย
 • 4 : ไทย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ใช้เงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า 1,500 ล้านบาท หลังจากเดินเครื่องแล้ว ได้กำไรปีละ 150 ล้านบาท จงหาอัตราผลตอบแทนภายใน เมื่อโรงไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 20 ปี
 • 1 : 10%
 • 2 : 8.8%
 • 3 : 8%
 • 4 : 7.8%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • ชุดผลิตไฟฟ้าขนาด 60 MW มีประสิทธิภาพรวม 25% ถ่านหินที่ใช้มีค่าความร้อน 24 MJ/kg จงคำนวณหาปริมาณการใช้ถ่านหินเป็น kg/kWh เมื่อ Load factor = 30% และ Maximum demand = พิกัดโรงไฟฟ้า
 • 1 : 0.5
 • 2 : 0.6
 • 3 : 0.7
 • 4 : 0.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :
 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งใช้เงินลงทุนสร้าง 65 ล้านบาท โดยมีอายุการใช้งาน 15 ปี จงคำนวณหาจำนวนเงินที่จะต้องออมไว้ในแต่ละปี เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรของโรงไฟฟ้า เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยและมูลค่าซากเป็น 5% และ 5 ล้านบาท ตามลำดับ ให้ใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : 11 ล้านบาท/ปี
 • 2 : 7 ล้านบาท/ปี
 • 3 : 4 ล้านบาท/ปี
 • 4 : 2 ล้านบาท/ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 23 :
 • จงคำนวณหาต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อ kWh จากข้อมูลต่อไปนี้ ขนาดพิกัดโรงไฟฟ้า 150 MW เงินลงทุน 20,000 บาท/kW อัตราดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา 10% ของเงินลงทุน อัตราการใช้เชื้อเพลิง 1.2 kg/kWh ราคาเชื้อเพลิง 800 บาท/ตัน เงินเดือน ค่าจ้างและค่าซ่อมบำรุง 400 ล้านบาท/ปี Maximum demand 120 MW และ Load factor 50% ให้โรงไฟฟ้านี้ทำงาน 8,760 ชั่วโมงต่อปี
 • 1 : 1.96 บาท/kWh
 • 2 : 2.29 บาท/kWh
 • 3 : 1.21 บาท/kWh
 • 4 : 2.87 บาท/kWh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :
 • โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลแห่งหนึ่ง ผลิตไฟฟ้าได้ 13.6656 ล้าน kWh/ปี โดยมี Operating cost 6.2 ล้านบาท/ปี เงินที่ใช้ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า 110 ล้านบาท จงคำนวณหาต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็น บาท/kWh
 • 1 : 0.29
 • 2 : 0.45
 • 3 : 0.87
 • 4 : 1.34
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 25 :
 • ค่าใช้จ่ายประเภทใดต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่ Fixed cost สำหรับโรงไฟฟ้า
 • 1 : ค่าเสื่อมราคา
 • 2 : ค่าดอกเบี้ย
 • 3 : ค่าประกัน
 • 4 : ค่าน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีค่า Maximum demand 80 MW Load factor 40% จงคำนวณหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน 1 ปี ถ้าให้โรงไฟฟ้าทำงานปีละ 8,760 ชั่วโมง
 • 1 : 280 ล้าน kWh/ปี
 • 2 : 340 ล้าน kWh/ปี
 • 3 : 170 ล้าน kWh/ปี
 • 4 : 560 ล้าน kWh/ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • โดยทั่วไป อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าจะสะท้อนค่าใช้จ่ายประเภทใด
 • 1 : Fixed Costs
 • 2 : Variable Costs
 • 3 : Operating Costs
 • 4 : เงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลที่แม่ฮ่องสอน มีขนาด 2 MW จ่ายไฟให้ผู้ใช้โดยมี Maximum demand 1.4 MW และ Load factor 40% ถ้าเงินลงทุนติดตั้งโรงไฟฟ้า = 44 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง รวมเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุง 4.2 ล้านบาท/ปี และค่าเสื่อมราคา 10% ต่อปีของเงินลงทุน โรงไฟฟ้าทำงานปีละ 8,600 ชั่วโมง จงคำนวณหาต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็น บาท/kWh
 • 1 : 1.13 บาท/kWh
 • 2 : 1.44 บาท/kWh
 • 3 : 1.79 บาท/kWh
 • 4 : 2.12 บาท/kWh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งหนึ่ง มี Capacity 60 MW ค่า Maximum load 50 MW โดยมี Load factor 60% จากการตรวจสอบ ได้ว่า ต่อ 1 kWh ไฟฟ้าที่ผลิตได้ใช้ถ่านหิน 1 kg เมื่อราคาถ่านหิน 2,000 บาท/ตัน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นปีละ 80 ล้านบาท ถ้าหากขายไฟฟ้าได้ kWh ละ 2.5 บาท ผลต่างระหว่างค่าไฟฟ้าขาย และต้นทุน มีค่าเท่าไร เมื่อให้โรงไฟฟ้าทำงานปีละ 8,700 ชั่วโมง
 • 1 : 0.12 บาท/kWh
 • 2 : 0.19 บาท/kWh
 • 3 : 0.58 บาท/kWh
 • 4 : 0.87 บาท/kWh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งซื้อ Condenser ใหม่มาใช้งาน ซึ่งมีราคา 7.5 ล้านบาท โดยคาดว่ามีอายุการใช้งาน 10 ปี ถ้าค่าซ่อมบำรุงรักษาคิดเป็นเงินปีละ 1 แสนบาท ส่วนค่าเสื่อมราคา และค่าดอกเบี้ย มีอัตรา 10% ของเงินลงทุน จงหาค่าใช้จ่ายต่อปี
 • 1 : 0.85 ล้านบาท
 • 2 : 0.75 ล้านบาท
 • 3 : 0.65 ล้านบาท
 • 4 : 0.55 ล้านบาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งเดินเครื่องโดยมี Load factor 70% Capacity factor 50% Plant use factor 60% และค่า Maximum demand 20 MW โดยทำงานปีละ 8,600 ชั่วโมง ถ้าขายไฟได้ kWh ละ 1.80 บาท จงหารายได้จากการขายไฟในแต่ละปี
 • 1 : 217 ล้านบาท
 • 2 : 341 ล้านบาท
 • 3 : 310 ล้านบาท
 • 4 : 154 ล้านบาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • ระบบผลิตไฟฟ้าอาศัยความร้อนแห่งหนึ่ง มีขนาด 30 MW โดยมีประสิทธิภาพระบบ 24% ถ้าถ่านหินที่ใช้มีค่าความร้อน 28 MJ/kg และ Load factor 27% จงหาอัตราการใช้เชื้อเพลิงเป็น kg ต่อ 1 kWh ไฟฟ้าที่ผลิตได้ สมมุติให้ Maximum demand = ค่าพิกัดโรงไฟฟ้า
 • 1 : 0.87 kg/kWh
 • 2 : 1.2 kg/kWh
 • 3 : 0.54 kg/kWh
 • 4 : 1 kg/kWh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • ระบบ Transmission และ Distribution ของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง มีราคาติดตั้งรวมทั้งหมด 4 ล้านบาท โดยมีค่าดอกเบี้ย ค่าประกัน ค่าเสื่อมราคา และภาษี 8% ของราคาติดตั้ง สำหรับค่าซ่อมบำรุง มีค่าใช้จ่าย 4 แสนบาท/ปี จงคำนวณหาค่าใช้จ่ายต่อปีสำหรับระบบ Transmission และ Distribution ข้างต้น
 • 1 : 0.72 ล้านบาท
 • 2 : 0.48 ล้านบาท
 • 3 : 0.60 ล้านบาท
 • 4 : 0.84 ล้านบาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :
 • Power plant แห่งหนึ่งมีขนาด 20 MW ราคาติดตั้งรวมทั้งหมด 25,000 บาท/kW ค่าใช้จ่ายคงที่ในแต่ละปีคิดเป็น 13% ของเงินลงทุน และเมื่อเดินเครื่องที่ Full load ค่าใช้จ่ายแปรผันในแต่ละปีมีค่าเป็น 1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายคงที่ ถ้าสมมุติให้โรงไฟฟ้าเดินเครื่องทำงานที่ Full load ตลอด จงคำนวณหาต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็น บาท/kWh เมื่อโรงไฟฟ้าทำงาน 8,760 ชั่วโมงต่อปี
 • 1 : 1.13 บาท/kWh
 • 2 : 1.89 บาท/kWh
 • 3 : 0.93 บาท/kWh
 • 4 : 0.81 บาท/kWh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 35 :
 • ในการออกแบบโรงไฟฟ้า โดยทั่วไปมักมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • 1 : ให้ได้โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
 • 2 : ให้ได้เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาวะการเดินเครื่อง และการควบคุม เพื่อให้ได้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำสุด
 • 3 : ให้ได้โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพง
 • 4 : ให้ได้โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และปลดปล่อยมลพิษน้อยสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :
 • ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะนำมาคิดเป็น Annual cost หรือ Operating cost ประจำปี ได้ทั้งหมดหรือไม่ อย่างไร
 • 1 : นำมาคิดทั้งหมด
 • 2 : นำมาคิดเฉพาะค่าภาษี
 • 3 : นำมาคิดเฉพาะค่าควบคุมงาน
 • 4 : นำมาคิดเฉพาะค่าเสื่อมราคา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 :
 • ค่าบริหารจัดการโรงไฟฟ้า (Management cost) เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งใน Annual cost หรือ Operating cost ประจำปี โดยมากจะจัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ในประเภท
 • 1 : Fixed costs
 • 2 : Variable cost
 • 3 : Electricity cost
 • 4 : Housekeeping cost
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :
 • โรงไฟฟ้าประเภทใดที่ต้องใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูง แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องทำงานต่ำ
 • 1 : โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
 • 2 : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • 3 : โรงไฟฟ้า Combined cycle
 • 4 : โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :
 • โรงไฟฟ้าประเภทใดต่อไปนี้ ที่มีต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่ำสุด
 • 1 : โรงไฟฟ้าจากแกลบ
 • 2 : โรงไฟฟ้าจากกากอ้อย
 • 3 : โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซชีวมวลจากมูลสัตว์
 • 4 : โรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 417 : 3 Fuel & Combustions
ข้อที่ 40 :
 • เงื่อนไขการเขียนสมการเผาไหม้ คือ ข้างซ้ายและข้างขวาของสมการ จะต้อง
 • 1 : มีมวลเท่ากัน
 • 2 : มีปริมาตรเท่ากัน
 • 3 : มีจำนวนโมลเท่ากัน
 • 4 : ถูกทั้ง 3 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของถ่านหินแบบ Proximate คือ
 • 1 : การหาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเชิงมวลของธาตุแต่ละชนิดในถ่านหิน
 • 2 : การหาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเชิงมวลขององค์ประกอบเฉพาะตัวที่สำคัญ 4 ตัว
 • 3 : การหาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเชิงมวลของธาตุแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบ โดยไม่รวมความชื้น
 • 4 : การหาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเชิงมวลขององค์ประกอบเฉพาะตัวที่สำคัญ โดยไม่รวมความชื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 42 :
 • ขี้เถ้า (Ash) ในเชื้อเพลิง คือ
 • 1 : สารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้
 • 2 : องค์ประกอบของเชื้อเพลิงที่ไม่เผาไหม้
 • 3 : คาร์บอนที่เหลือจากการเผาไหม้
 • 4 : สารประกอบในเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 43 :

 • 1 : 20 : 80
 • 2 : 23.2 : 76.8
 • 3 : 24.2 : 25.8
 • 4 : 21 : 79
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 44 :
 • ข้อไหนเป็นความหมายของอัตราส่วนอากาศ (Air Ratio)
 • 1 : เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินที่เข้าเผาไหม้
 • 2 : ปริมาณอากาศที่ใช้เผาไหม้ คิดเทียบเป็นจำนวนเท่าของอากาศทฤษฎี
 • 3 : ปริมาณอากาศที่ใช้เผาไหม้ต่อกิโลกรัมเชื้อเพลิง
 • 4 : ปริมาณอากาศที่ใช้เผาไหม้ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :
 • ไอน้ำในไอเสีย เกิดจาก
 • 1 : ความชื้นในอากาศที่เข้าเผาไหม้
 • 2 : ความชื้นในเชื้อเพลิง
 • 3 : น้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 46 :
 • Free Hydrogen ในเชื้อเพลิง คือ
 • 1 : สัดส่วนโดยมวลของไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง
 • 2 :
 • 3 : ไฮโดรเจนที่เหลือจากการเผาไหม้
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 47 :
 • เมื่อ h และ o เป็นค่าร้อยละเชิงมวลของ H กับ O ในเชื้อเพลิง ค่า Free Hydrogen คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 48 :
 • ค่า Enthalpy ของไอน้ำในไอเสีย หาได้จาก
 • 1 : ค่าอุณหภูมิและความดันของไอเสีย
 • 2 : อุณหภูมิและความดันอิ่มตัวของไอน้ำในไอเสีย
 • 3 : อุณหภูมิและความดันย่อย (Partial Pressure) ของไอน้ำในไอเสีย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 49 :
 • ปกติจะระวังไม่ให้ไอเสียมีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าหนึ่ง ค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
 • 1 : ความดันของไอเสีย
 • 2 : ปริมาณไอน้ำในไอเสีย
 • 3 : อุณหภูมิการเผาไหม้
 • 4 : อุณหภูมิ จุดน้ำค้างของไอกรดในไอเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :

 • 1 : 10.7
 • 2 : 10.9
 • 3 : 11.1
 • 4 : 15.67
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 • ในการเผาไหม้ที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อน และงานเข้า-ออกระบบ และพลังงานจลน์และศักย์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิการเผาไหม้ที่ได้ คือ
 • 1 : Maximum Theoretical Flame Temperature
 • 2 : Adiabatic Flame Temperature
 • 3 : Theoretical Flame Temperature
 • 4 : Average Flame Temperature
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :

 • 1 : 3.4 kg/kgmol
 • 2 : 41 kg/kgmol
 • 3 : 71 kg/kgmol
 • 4 : 20 kg/kgmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :
 • ในการเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากการหมักมูลสุกรในเตาหม้อไอน้ำ ปัจจัยอะไรที่สมควรระมัดระวัง ควบคุม
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 :
 • ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ ความร้อนสูญเสียที่มีค่ามากที่สุด คือ
 • 1 : ความร้อนที่สูญเสียโดยการแผ่รังสีจากผิวผนังหม้อไอน้ำ
 • 2 : ความร้อนสูญเสียไปกับไอเสีย
 • 3 : ความร้อนสูญเสีย เนื่องจากการเกิด CO
 • 4 : ความร้อนสูญเสีย เนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 55 :
 • ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตา สิ่งที่เห็นเป็นควันขาวไหลออกปล่อง คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • อัตราการระบายไอเสียออกปล่อง โดยวิธีธรรมชาติ (Natural Draught) ขึ้นกับ
 • 1 : ขนาดของพัดลมเป่า/ดูด
 • 2 : ความดันของก๊าซไอเสียในเตา
 • 3 : อุณหภูมิไอเสีย
 • 4 : ความแตกต่างระหว่างความหนาแน่นของก๊าซไอเสียกับอากาศแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 • น้ำมันชนิดหนึ่ง มีองค์ประกอบรายธาตุคิดเป็นร้อยละเชิงมวลได้ดังนี้ C = 84%, H = 10%, S = 3.2%, O = 1.6% ที่เหลือเป็นขี้เถ้า อากาศทฤษฎี มีค่าเท่าใด
 • 1 : 12.8 kg/kg เชื้อเพลิง
 • 2 : 15.1 kg/kg เชื้อเพลิง
 • 3 : 13.2 kg/kg เชื้อเพลิง
 • 4 : 14.6 kg/kg เชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 58 :

 • 1 : 4.7%
 • 2 : 11.1%
 • 3 : 14.5%
 • 4 : 17.8%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :

 • 1 : 15.1 %
 • 2 : 14.8 %
 • 3 : 13.2 %
 • 4 : 11.2 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 60 :

 • 1 : 16.4 kg/kg mol
 • 2 : 28.0 kg/kg mol
 • 3 : 24 kg/kg mol
 • 4 : 24.8 kg/kg mol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :
 • ในการเผาไหม้น้ำมันเตาในหม้อไอน้ำ ถ้าใช้ปริมาณอากาศส่วนเกิน เพิ่มจาก 10% เป็น 30% อุณหภูมิไอเสียจะ
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : เท่าเดิม
 • 3 : ลดลง
 • 4 : อาจเป็นไปได้ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 62 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 63 :
 • ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง ขี้เถ้าที่หลงเหลือจากการเผาไหม้มักมีธาตุผสมอยู่ด้วย ธาตุนี้คือ
 • 1 : C ที่เผาไหม้ไม่หมด
 • 2 : S ที่ไม่เผาไหม้
 • 3 : Si ที่แยกตัวออกจากขี้เถ้า
 • 4 : Mn ที่ไม่เผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • ทำไมอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point Temperature) ในไอเสีย (Flue Gases) จึงมีความสำคัญต่อการทำงานของหม้อไอน้ำ
 • 1 : เพราะเป็นตัวกำหนดปริมาณไอน้ำในไอเสีย
 • 2 : เพราะเป็นตัวกำหนดว่าไอเสียที่เกิดขึ้นจะลอยตัวไหลออกปล่องได้ดีหรือไม่
 • 3 : เพราะเป็นตัวกำหนดกำลังที่ใช้ขับพัดลมระบายไอเสียให้ไหลออกปล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4 : เพราะเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิไอเสียต่ำสุดเพื่อไม่ให้เกิดฝนกรดในปล่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • โดยทั่วไปการซื้อ-ขายก๊าซธรรมชาติ จะกระทำในหน่วยของ
 • 1 : บาท/ลิตร
 • 2 : บาท/ลูกบาศก์เมตร์
 • 3 : บาท/kg
 • 4 : บาท/ล้าน Btu
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • เชื้อเพลิงต่อไปนี้ มีอยู่ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) โปรดระบุ
 • 1 : ไม้ฟืน
 • 2 : มูลสัตว์
 • 3 : ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
 • 4 : ถ่านโค้ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • ไฮโดรเจนอิสระ (Free Hydrogen) ในเชื้อเพลิง หมายถึง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :

 • 1 : 50%
 • 2 : 25%
 • 3 : 40%
 • 4 : 60%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 69 :
 • เราสามารถกำจัด Volatile Matters จากถ่านหินได้โดย
 • 1 : การล้างด้วยน้ำ
 • 2 : บดถ่านหินให้มีขนาดเล็กลง
 • 3 : การอัดให้แน่นภายใต้ความกดดัน
 • 4 : การให้ความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • ปัจจัยอะไร ที่ไม่ช่วยส่งเสริมการเผาไหม้ที่ดี
 • 1 : Turbulent Mixing ระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ
 • 2 : เชื้อเพลิงและอากาศมีอุณหภูมิสูง
 • 3 : ใช้ Flue Gas Recirculation สูงกว่า 20%
 • 4 : การเผาไหม้ที่มีอากาศป้อนเข้าหลายทิศทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • การเผาไหม้ถ่านหินในเตาหม้อไอน้ำ เตาชนิดใดที่ใช้ถ่านหินบดขนาดเล็กสุด
 • 1 : Fluidized Bed
 • 2 : Cyclone
 • 3 : Pulverized Coal
 • 4 : Travelling Grate Stoker
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 • ข้อได้เปรียบของการใช้ Pulverized Coal Combustion คือ
 • 1 : ใช้กับถ่านหินได้หลายชนิด
 • 2 : ใช้อากาศส่วนเกินน้อยลง
 • 3 : ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Load ได้รวดเร็ว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • การติดไฟได้เอง มักจะเกิดกับถ่านหินชนิดใด
 • 1 : Anthracite
 • 2 : Bituminous
 • 3 : Sub-bituminous
 • 4 : Lignite และ Sub-bituminous
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • Coke-oven Gas ซึ่งเป็นก๊าซเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยก๊าซเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 75 :
 • ความร้อนโดยประมาณของกากอ้อย
 • 1 : 10 MJ/kg
 • 2 : 15 MJ/kg
 • 3 : 20 MJ/kg
 • 4 : 25 MJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 76 :
 • Water Gas เป็นก๊าซเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 418 : 4 Rankine Cycle Power Plant
ข้อที่ 77 :
 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้พื้นฐานทาง Thermodynamic Cycle ใดในการคำนวณ Load, Efficiency etc.
 • 1 : Rankine Cycle
 • 2 : Carnot Cycle
 • 3 : Brayton Cycle
 • 4 : Otto Cycle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • น้ำที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และมีความดัน 100 kPa เรียกว่าอะไร
 • 1 : Subcooled Water
 • 2 : Saturated Water
 • 3 : Saturated Steam
 • 4 : Superheated Steam
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • ค่าใดที่หาไม่ได้โดยตรงจาก T-S Diagram
 • 1 : Specific Volume
 • 2 : Temperature
 • 3 : Mass
 • 4 : Pressure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • น้ำจะเดือดที่ความดันสูง หรือ ต่ำ เร็วกว่ากัน
 • 1 : พร้อมกัน
 • 2 : ความดันสูง
 • 3 : ความดันต่ำ
 • 4 : ขึ้นอยู่กับมวลของน้ำอย่างเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :
 • กฎข้อใดของ Thermodynamics ที่ว่า ถ้าอุณหภูมิ จุด A เท่ากับ จุด B, และ อุณหภูมิ จุด B เท่ากับ จุด C แล้ว ดังนั้น อุณหภูมิ จุด A จะเท่ากับ จุด C
 • 1 : กฎข้อที่ 0
 • 2 : กฎข้อที่ 1
 • 3 : กฎข้อที่ 2
 • 4 : กฎข้อที่ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • Thermal Power Plant ช่วงใดใน Steam-Water Cycle ที่มีประสิทธิภาพต่ำสุด
 • 1 : Boiler
 • 2 : Turbine
 • 3 : Condenser
 • 4 : Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • จาก Steam-Water Cycle ช่วงที่ Steam เข้าสู่ Turbine แล้วออกสู่ Condenser ตามทฤษฎี เราจะยอมให้มีเม็ดน้ำ (Moisture) ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 5 %
 • 2 : 8 %
 • 3 : 15 %
 • 4 : 20 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 84 :
 • ในช่วงน้ำเปลี่ยนสถานะจากน้ำเป็นไอ มีคุณสมบัติใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 1 : Enthalpy
 • 2 : Temperature
 • 3 : Specific Volume
 • 4 : Entropy
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • Specific Entropy มีหน่วยอย่างไร
 • 1 : KJ / Kg
 • 2 : KJ / Kg .K
 • 3 : KJ / K
 • 4 : KJ / Kg . s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 86 :
 • เราจะใช้วิธีการใด เพื่อที่จะทำให้ Steam ที่จะออกจาก Turbine มี Moisture Content ต่ำ
 • 1 : Air-Preheat
 • 2 : Reheat
 • 3 : Regenerative
 • 4 : High-Vacuum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 87 :
 • ในหม้อไอน้ำ (Boiler) มีการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)แบบไหนบ้าง
 • 1 : การแผ่รังสี การพาความร้อน
 • 2 : การแผ่รังสี การนำความร้อน
 • 3 : การนำความร้อน การพาความร้อน
 • 4 : การแผ่รังสี การนำความร้อน การพาความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • จุดวิกฤต (Critical Point) คืออะไร
 • 1 : จุดที่น้ำไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำได้
 • 2 : จุดที่ไอน้ำมีอุณหภูมิสูงสุด
 • 3 : จุดที่ไอน้ำและน้ำมีความหนาแน่นเท่ากัน
 • 4 : จุดที่ไอน้ำอิ่มตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • การเปลี่ยนสถานะของน้ำ 1 kg ที่อุณหภูมิ 374.15 C และความดัน 221.2 bar ให้กลายเป็นไอน้ำ(Steam) จะต้องเพิ่มความร้อนแฝง (Latent Heat) เท่าไร
 • 1 : 0 kJ/kg
 • 2 : 56 kJ/kg
 • 3 : 206 kJ/kg
 • 4 : 396 kJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • วันซ-ทรูน์ บอยเลอร์ (Once-Through Boiler) เป็นหม้อไอน้ำที่มีการไหลเวียนของน้ำแบบใด
 • 1 : แบบบังคับให้มีการไหลเวียน
 • 2 : แบบควบคุมการไหลเวียนตลอดเวลา
 • 3 : แบบไม่มีการไหลเวียนกลับ
 • 4 : แบบการไหลเวียนแบบธรรมชาติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • ความดันภายในเตา (Furnace) ของหม้อไอน้ำมีค่าเป็นแบบใดได้บ้าง
 • 1 : แบบความดันภายในเตาสูงกว่าบรรยากาศ และเท่ากับบรรยากาศ
 • 2 : แบบความดันภายในเตาสูงกว่าบรรยากาศ และต่ำกว่าบรรยากาศ
 • 3 : แบบความดันภายในเตาต่ำกว่าบรรยากาศ และเท่ากับบรรยากาศ
 • 4 : แบบความดันภายในเตาสูงกว่าบรรยากาศ เท่ากับบรรยากาศ และต่ำกว่าบรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 92 :
 • ถ้าเราต้องการลดภาระสูงสุด (Full Load)ของหม้อไอน้ำ ให้เหลือ 20% โดยไม่ต้องดับหัวเผา (Burner) ควรใช้ หัวเผาที่มีเทิรนดาวท์ เรโช (Turn-Down Ratio) เท่าไร
 • 1 : 5:1
 • 2 : 4:1
 • 3 : 3:1
 • 4 : 2:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • การขจัดขี้เถ้าแห้ง (Dry Ash) ที่จับอยู่ที่ผิวภายนอกท่อผนังเตา (Water Wall Tube) นั้น ปกติใช้อุปกรณ์ใด
 • 1 : รีแทรคเทเบิล ซูทโบลเวอร์ (Retractable Soot Blower)
 • 2 : ลอง ซูทโบลเวอร์ (Long Soot Blower)
 • 3 : ซ้อต ซูทโบลเวอร์ (Short Soot Blower)
 • 4 : โรเตอรี ซูทโบลเวอร์ (Rotary Soot Blower)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 94 :
 • ถ้าป้อนน้ำที่มีอุณหภูมิ 80 C เข้าหม้อไอน้ำด้วยอัตรา 45 ตัน/ชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อน 20 MJ/kg ด้วยอัตรา 8 ตัน/ชั่วโมง ทำให้สามารถผลิตไอน้ำได้ ตามอัตราข้างต้นที่ความดัน 165 bar 500 C หม้อไอน้ำนี้มีประสิทธิภาพเท่าไร
 • 1 : 89.7 %
 • 2 : 83.1 %
 • 3 : 87.5 %
 • 4 : 86.4 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) แบบแรงดันต่ำ (Low Pressure Turbine) นั้นใช้ใบพัด (Blade) ชนิดใด
 • 1 : อิมแพค เทอร์ไบน์ (Impact Turbine)
 • 2 : อิมพัลส เทอร์ไบน์ (Impulse Turbine)
 • 3 : แอคชั่น เทอร์ไบน์ (Action Turbine)
 • 4 : รีแอคชั่น เทอร์ไบน์ (Reaction Turbine)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :
 • ขณะที่ไอน้ำไหลผ่านใบพัด (Blade) ของกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ความดันไอน้ำมีค่าลดลงแบบขั้นบันไดจากแถว (Stage) แรก จนถึงแถวสุดท้าย กังหันนั้นใช้ใบพัด (Blade) ชนิดใด
 • 1 : อิมแพค เทอร์ไบน์ (Impact Turbine)
 • 2 : อิมพัลส เทอร์ไบน์ (Impulse Turbine)
 • 3 : แอคชั่น เทอร์ไบน์ (Action Turbine)
 • 4 : รีแอคชั่น เทอร์ไบน์ (Reaction Turbine)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) แบบแรงดันสูง (High Pressure Turbine) นั้นใช้ใบพัด (Blade) ชนิดใด
 • 1 : อิมแพค เทอร์ไบน์ (Impact Turbine) กับ แอคชั่น เทอร์ไบน์ (Action Turbine)
 • 2 : อิมพัลส เทอร์ไบน์ (Impulse Turbine) กับ รีแอคชั่น เทอร์ไบน์ (Reaction Turbine)
 • 3 : แอคชั่น เทอร์ไบน์ (Action Turbine) กับ อิมพัลส เทอร์ไบน์ (Impulse Turbine)
 • 4 : รีแอคชั่น เทอร์ไบน์ (Reaction Turbine) กับ แอคชั่น เทอร์ไบน์ (Action Turbine)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • วีธีใดที่ทำให้เกิดสมดุล (Balance) ในแนวแกนของกังหันโดยอาศัยความดันแตกต่างหรือความดันที่กระทำบนพื้นที่ที่แตกต่างกัน
 • 1 : ใช้ ทรัสแบริ่ง (Thrust Bearing)
 • 2 : ใช้ เจอร์นัล แบริ่ง (Journal Bearing)
 • 3 : ใช้ ดัมมี่ พีสตัน (Dummy Piston)
 • 4 : ใช้ กังหันแรงดันสูง (H. P. Turbine) และ กังหันแรงดันปานกลาง (I. P. Turbine) ประกอบอยู่บนเพลาเดียวกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • เครื่องควบแน่น (Condenser) ในข้อใดที่ช่วยให้โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมีประสิทธิภาพดีที่สุด
 • 1 : ในเครื่องควบแน่นมีความดันเท่าบรรยากาศ
 • 2 : ในเครื่องควบแน่นมีความดันมากกว่าบรรยากาศ
 • 3 : ในเครื่องควบแน่นมีความดันน้อยกว่าบรรยากาศ
 • 4 : ในเครื่องควบแน่นมีความดันมากกว่าหรือเท่ากับบรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :
 • การระบายความร้อนจากน้ำหล่อเย็นที่ไหลออกจากของเครื่องควบแน่น (Condenser) แบบปิด วิธีการแบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • 1 : หอระบายความร้อนแบบเปียก (Wet-Cooling Tower)
 • 2 : สระพ่นน้ำ (Spray Pond)
 • 3 : คลองพ่นน้ำ (Spray Canal)
 • 4 : ทะเลสาบเย็น (Cooling Lake)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • เครื่องอุ่นน้ำป้อนแบบเปิด (Open Feed Water Heater) ทำหน้าที่อะไร
 • 1 : เพิ่มความร้อนให้น้ำก่อนส่งไปยังเครื่องอุ่นน้ำแรงดันต่ำ (L.P. Heater)
 • 2 : เพิ่มความร้อนให้น้ำและแยกแกสออกก่อนส่งไปยังเครื่องอุ่นน้ำแรงดันต่ำ (L.P. Heater)
 • 3 : เพิ่มความร้อนให้น้ำก่อนส่งไปยังเครื่องอุ่นน้ำแรงดันต่ำ (L.P. Heater)
 • 4 : เพิ่มความร้อนให้น้ำป้อน, แยกแกสออกจากน้ำก่อนส่งไปยังปั๊มป้อนหม้อไอน้ำ (Boiler Feed Water Pump)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 102 :
 • การสูญเสียความร้อนของไอน้ำมากที่สุดเกิด ณ ที่ใด ในโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
 • 1 : กังหันแรงดันสูง (H. P. Turbine)
 • 2 : กังหันแรงดันปานกลาง (I. P. Turbine)
 • 3 : กังหันแรงดันต่ำ (L. P. Turbine)
 • 4 : เครื่องควบแน่น (Condenser)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแห่งหนึ่ง มี ฮีทเร็ท (Heat Rate) 8,440 kJ ต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้านี้มีประสิทธิภาพเท่าไร
 • 1 : 40.5 %
 • 2 : 42.6 %
 • 3 : 48.5 %
 • 4 : 50.5 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดไม่ใช่การถ่ายเทความร้อนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 • 1 : Convection
 • 2 : Conduction
 • 3 : Connection
 • 4 : Radiation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :
 • ใน Heat Exchangers มีการถ่ายเทความร้อนลักษณะใด
 • 1 : การนำความร้อนและการพาความร้อน
 • 2 : การนำความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน
 • 3 : การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน
 • 4 : การนำความร้อน เพียงอย่างเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :
 • ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดใน Steam Cycle มีผลกระทบต่อ ค่า Heat Rate และช่วยให้ไอน้ำที่ออกจาก Turbine ควบแน่นคืออุปกรณ์ชนิดใด
 • 1 : Condensate
 • 2 : Condenser
 • 3 : Feed Water Heater
 • 4 : Deaerator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • อุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งใน Steam Power Plant ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, ความสามารถ, ความมั่นคง และกำจัดออกซิเจน คือ
 • 1 : Condensate
 • 2 : Condenser
 • 3 : Feed Water Heater
 • 4 : Deaerator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • การถ่ายความร้อนใน Condenser เป็นการถ่ายเทความร้อนแบบใด
 • 1 : Convection
 • 2 : Conduction
 • 3 : Connection
 • 4 : Radiation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • Heat Rate ของโรงไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถ้า Condenser Pressure สูงเกินกว่าค่าที่ออกแบบไว้ 25 ม.ม.ปรอท
 • 1 : Heat Rate เพิ่มขึ้น
 • 2 : Heat Rate ลดลง
 • 3 : Heat Rate ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : การเปลี่ยนแปลงของ Heat Rate ไม่แน่นอน อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 110 :
 • การระบายความร้อนออกจาก Condenser ในระบบของโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมักใช้อะไรเป็นตัวระบายความร้อน
 • 1 : อากาศ
 • 2 : น้ำ
 • 3 : อากาศ และน้ำ
 • 4 : เครื่องทำความเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดที่ทำหน้าที่ดูดอากาศ และก๊าซที่ไม่ควบแน่นออกจาก Condenser
 • 1 : Centrifugal Pump
 • 2 : Gear pump
 • 3 : Screw Pump
 • 4 : Vacuum (Liquid Ring) Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 112 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่มีผลกระทบกับ Heat Rate และ Reliability ของโรงไฟฟ้า
 • 1 : อากาศรั่วเข้าไปใน Condenser
 • 2 : อัตราการการไหลของ Circulating Water ลดลง
 • 3 : อัตราการการไหลของ Circulating Water เพิ่มขึ้น
 • 4 : ท่อของ Condenser เกิด Fouling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • Valve ชนิดใดสามารถควบคุมอัตราการไหลได้ดีที่สุด
 • 1 : Butterfly Valve
 • 2 : Globe Valve
 • 3 : Ball Valve
 • 4 : Plug Valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 114 :
 • Gate Valve (เกทวาล์ว) ทุกตัวออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเป็น
 • 1 : Valve ตัดตอน (Isotating Valve)
 • 2 : Valve ควบคุม (Control Valve)
 • 3 : Valve กันกลับ (Check Valve)
 • 4 : Valve ควบคุมความดันสูงสุด (Maximum Pressure Control Valve)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • Safety Valve (เซฟตี้วาล์ว) มีลักษณะการทำงานอย่างไร
 • 1 : เปิดที่ค่าความดันสูงกว่าค่าที่กำหนด
 • 2 : เปิดตามสัดส่วนของค่าความดันที่สูงขึ้น
 • 3 : เปิดแบบทันทีทันใด (Pop Action) เมื่อความดันขึ้นถึงค่าความดันที่กำหนด (Set Pressure)
 • 4 : ปิดที่ค่าความดันที่กำหนด (Set Pressure)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • Safety Valve (เซฟตี้วาล์ว) และ Relief Valve (รีลีฟวาล์ว) มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร
 • 1 : Safety Valve ใช้งานกับระบบไอน้ำ แต่ Relief Valve ใช้กับระบบอากาศ
 • 2 : Safety Valve ใช้งานกับระบบไอน้ำ หรือก๊าซ แต่ Relief Valve ใช้กับระบบน้ำ หรือน้ำมัน
 • 3 : Safety Valve ใช้งานกับระบบไอน้ำ หรือน้ำ แต่ Relief Valve ใช้กับทุกระบบ
 • 4 : Safety Valve ใช้งานกับทุกระบบ แต่ Relief Valve ใช้เฉพาะระบบไอน้ำเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 117 :
 • ปั๊มประเภทดูด-เหวี่ยง (Non-Positive Displacement Pump) เป็นปั๊มที่มีลักษณะการทำงานแบบใด
 • 1 : Hydrodynamic
 • 2 : Hydrostatic
 • 3 : Hydroforce
 • 4 : Hydroturbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :
 • ปั๊มประเภทดูด-อัด (Positive Displacement Pump) เป็นปั๊มที่มีลักษณะการทำงานแบบใด
 • 1 : Hydrodynamic
 • 2 : Hydrostatic
 • 3 : Hydroforce
 • 4 : Hydroturbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • ปั๊มประเภทดูด-อัด (Positive Displacement Pump) ชนิดใดมีประสิทธิภาพ และความดัน (Pressure) สูงที่สุด
 • 1 : Gear Pumps (ปั๊มเฟือง)
 • 2 : Vane Pumps (ปั๊มเวน)
 • 3 : Piston Pumps (ปั๊มลูกสูบ)
 • 4 : Screw Pumps (ปั๊มสกรู)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :
 • ปั๊ม (Pumps) ชนิดใดที่มีความสำคัญต่อสมรรถนะของโรงไฟฟ้าน้อยที่สุด
 • 1 : Boiler Feed Pump
 • 2 : Condensate Pump
 • 3 : Circulating Water Pump
 • 4 : Water Heating Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • จากปรากฏการณ์ทางพลศาสตร์ของของไหล ฟองอากาศที่เกิดขึ้นในของเหลวจะสลายตัวในเวลาต่อมาเมื่อเคลื่อนที่ไปพบกับความดันที่สูงขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าว เรียกว่า
 • 1 : Turbulence
 • 2 : Vapor Pocket
 • 3 : Circulation
 • 4 : Cavitation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 122 :
 • อุปกรณ์ที่ใช้กำจัดไอน้ำ(Steam) ที่ควบแน่น(Condensate) ออกจากท่อไอน้ำ คือ
 • 1 : Steam Trap
 • 2 : Steam Trop
 • 3 : Steam Heating
 • 4 : Moisture Separator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 419 : 5 Gas Turbine & Combined Cycles Power Plant
ข้อที่ 123 :
 • พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพลาเพื่อหมุน Generator ของโรงไฟฟ้า Gas Turbine มาจากอุปกรณ์ใด
 • 1 : Electric Motor
 • 2 : Compressor
 • 3 : Turbine
 • 4 : เครื่องยนต์ดีเซล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดไม่ใช่ อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า Gas Turbine
 • 1 : ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber)
 • 2 : Compressor
 • 3 : Turbine
 • 4 : Boiler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :
 • เชื้อเพลิงชนิดใด ที่ไม่สามารถใช้กับโรงไฟฟ้า Gas Turbine ได้
 • 1 : น้ำมันดีเซล
 • 2 : ก๊าซธรรมชาติ
 • 3 : Gasified Coal
 • 4 : น้ำมันดิบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • โรงไฟฟ้าประเภทที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดใด ที่ใช้เวลาในการขึ้นรับ Load (นับตั้งแต่ Start up จนสามารถจ่ายไฟฟ้าได้) น้อยที่สุด
 • 1 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบ Boiler
 • 2 : โรงไฟฟ้า Gas Turbine
 • 3 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบ Stoker
 • 4 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบ Fluidized Bed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า Gas Turbine ขึ้นอยู่กับข้อใดมากที่สุด
 • 1 : ประสิทธิภาพของ Compressor
 • 2 : ประสิทธิภาพของ Turbine
 • 3 : ปริมาณเชื้อเพลิง
 • 4 : ประสิทธิภาพของการเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 128 :
 • อุณหภูมิของอากาศอัดจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหลผ่านห้องเผาไหม้ ค่าที่เพิ่มขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรข้อใด
 • 1 : ปริมาณเชื้อเพลิง
 • 2 : ปริมาณอากาศ
 • 3 : อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ประสิทธิภาพของการเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • การหล่อเย็น (Cooling) ใบพัดของ Turbine ใช้สารชนิดใด
 • 1 : ลมร้อนจาก Compressor
 • 2 : ลมเย็นจากบรรยากาศก่อนเข้า Compressor
 • 3 : น้ำ
 • 4 : ไอน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • การฉีดพ่นน้ำหรือไอน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้ มีประโยชน์อย่างไร
 • 1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้
 • 2 : เพื่อลดการเกิด NOx ในขณะเผาไหม้
 • 3 : เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของการเผาไหม้
 • 4 : เพื่อหล่อเย็นผนังห้องเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • Compressor ชนิดใดที่ใช้มากในโรงไฟฟ้า Gas Turbine
 • 1 : Compressor แบบ Screw (Screw Compressor)
 • 2 : Compressor แบบหอยโข่ง (Centrifugal Compressor)
 • 3 : Compressor แบบลูกสูบ (Displacement Compressor)
 • 4 : Compressor แบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Compressor)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :
 • ปริมาณอากาศที่ใช้ในการหล่อเย็นส่วนห้องเผาไหม้ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิของก๊าซร้อนลดลงถึงระดับเหมาะสมที่ใบพัดของ Turbine ทนได้ มีค่าประมาณกี่เท่าของปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้สมบูรณ์
 • 1 : 0.5 เท่า
 • 2 : 2 เท่า
 • 3 : 4 เท่า
 • 4 : 10 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • โรงไฟฟ้าประเภทใดมีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยมากที่สุด
 • 1 : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power Plant)
 • 2 : โรงไฟฟ้า Gas Turbine (Gas Turbine Power Plant)
 • 3 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant)
 • 4 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • Control Mode ใด ที่มีเฉพาะในการควบคุมโรงไฟฟ้า Gas Turbine
 • 1 : Boiler Control
 • 2 : Speed Control
 • 3 : Load Control
 • 4 : Exhaust Temperature Control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • โรงไฟฟ้า Gas Turbine ใช้พื้นฐานทาง Thermodynamics Cycle ใดในการออกแบบ
 • 1 : Rankine Cycle
 • 2 : Carnot Cycle
 • 3 : Brayton Cycle
 • 4 : Otto Cycle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • เหตุการณ์ใดที่ไม่ทำให้โรงไฟฟ้า Gas Turbine Trip
 • 1 : Loss of Flame
 • 2 : High Vibration
 • 3 : High Exhaust Temperature
 • 4 : High Lube Oil Pressure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • ข้อไหนอยู่ในระบบ Gas Turbine Support Systems
 • 1 : ระบบการจัดการเพลิงสำหรับใช้กับแก๊สเทอร์ไบท์
 • 2 : ระบบน้ำมันหล่อลื่น
 • 3 : ระบบจัดการขายไฟฟ้า
 • 4 : ระบบส่งกำลังไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 138 :
 • วัตถุประสงค์ของ DC-auxiliary Lube Oil Pump คือ
 • 1 : เพื่อป้อน Lube Oil ในช่วง Start-up: Shut-down
 • 2 : เพื่อป้อน Lube Oil ในช่วงที่ความดันของ Lube Oil มีค่าลดลงต่ำกว่าพิกัดปกติมาก[low,low]
 • 3 : เพื่อป้อน Lube Oil ในช่วง Normal Operation
 • 4 : เพื่อป้อน Lube Oil ให้กับ Main Lube Oil Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 139 :
 • การใช้ DC-Motor กับ Critical Auxiliaries ทำให้สามารถเดิน Gas Turbine ในขณะที่ไม่มี AC-power ได้ วิธีปฏิบัติแบบนี้เรียกว่า
 • 1 : Quick start
 • 2 : False start
 • 3 : Black start
 • 4 : Slow start
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • ความดันของ Lube Oil ที่ Bearing Header สามารถที่จะควบคุมไว้ที่ 25-30 Psig ด้วยอุปกรณ์
 • 1 : Oil bypass valve
 • 2 : Pressure relief valve
 • 3 : False start drain valve
 • 4 : Pressure regulating valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 141 :
 • Hydraulic Oil ไม่นำมาใช้กับระบบ
 • 1 : ขับ Fuel gas pressure control valve
 • 2 : ขับ Fuel gas flow control valve
 • 3 : ขับ Fuel oil bypass valve
 • 4 : ขับ Oil relief valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :
 • Main Hydraulic Oil Pump ขับด้วย Turbine Shaft ผ่าน Accessory Gear

  ทำไมถึงต้องมี Auxiliary Hydraulic Oil Pump ด้วย

 • 1 : ใช้แทน ถ้า Main Hydraulic Oil Pump เสีย
 • 2 : ช่วยเพิ่มความดันของน้ำมันก่อนป้อนเข้าสู่ Main Hydraulic Oil Pump
 • 3 : ช่วยดูดน้ำมันจากระบบ Lube Oil
 • 4 : เพื่อเพิ่มความดันของน้ำมันให้สูงพอที่จะใช้ขับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในช่วง Start-up
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :
 • สามารถลดโอกาสการเกิด Surge หรือ Stall ขณะ Start-up/Shut-down เครื่อง Gas Turbine โดยวิธี
 • 1 : เปิด Pressure Relief Valve
 • 2 : หรี่ Inlet Damper ของ HRSG
 • 3 : เปิด Gas Bypass
 • 4 : หรี่ Variable Inlet Guide Vanes และเปิด Air Bleed Valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • อุณหภูมิของอากาศมีผลกระทบต่อค่าประสิทธิภาพของ Gas Turbine อย่างไร
 • 1 : อุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของ Gas Turbine เพิ่มขึ้น
 • 2 : อุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของ Gas Turbine ลดลง
 • 3 : อุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของ Gas Turbine เท่าเดิม
 • 4 : อุณหภูมิอากาศลดลง ประสิทธิภาพของ Gas Turbine ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • Intermediate Pressure Air ใช้เพื่อการ
 • 1 : ระบายความร้อนของ Turbine Shell
 • 2 : ระบายความร้อนของ Exhaust Frame
 • 3 : ระบายความร้อนของ First Stage Stationary Blades
 • 4 : ระบายความร้อนที่  Bearing Seal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 146 :
 • Cooling Air ที่ใช้กับ First Stage Turbine Blades เป็น
 • 1 : Low Pressure Air
 • 2 : Intermediate Pressure Air
 • 3 : High Pressure Air
 • 4 : Air Discharge Pressure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :
 • Purge Air ใน Purge Air System ของ Gas Turbine ถูกใช้เพื่อ
 • 1 : ไล่เชื้อเพลิงที่อาจสะสมในห้องเผาไหม้ออก ก่อนการจุด burner
 • 2 : ไล่อากาศหรือเชื้อเพลิงที่อาจรั่วในห้อง Accessory Gear
 • 3 : Cleaning และ Cooling หัว Burner
 • 4 : พ่นอากาศเข้าห้อง Load Gear
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :
 • หน้าที่ของ Variable Inlet Guide Vanes คือ
 • 1 : จัดระเบียบอากาศที่ไหลเข้าสู่ Compressor เป็น Laminar Flow
 • 2 : ป้องกันอากาศไหลย้อนทาง
 • 3 : ลดเสียง
 • 4 : ควบคุมปริมาณอากาศเข้าสู่ Gas Turbine Compressor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 149 :
 • Fuel Gas Stop/Ratio Valve ขณะเดินเครื่องปกติทำหน้าที่
 • 1 : ควบคุมการไหลของ Fuel Gas
 • 2 : ระบาย Fuel Gas ออกสู่บรรยากาศ
 • 3 : รักษาค่าความดันตกคร่อม Gas Flow Control Valve ให้คงที่
 • 4 : เป็น Stop Valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :
 • ในการป้อน Liquid Fuel เข้าสู่แต่ละ Annular Can Combustor ให้เท่าๆกันใช้
 • 1 : การควบคุมความดันในท่อ Liquid Fuel ในแต่ละท่อที่จะเข้า Combustors ให้เท่ากัน
 • 2 : Selector Valve Indicator
 • 3 : Flow Divider Gear Pump
 • 4 : Accessory Gear
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 151 :
 • การที่จะตรวจสอบว่า liquid fuel เข้าสู่แต่ละ annular can combustor เท่าๆกันดูได้จาก
 • 1 : Fuel pump discharge pressure
 • 2 : Differential pressure ตกคร่อม filter
 • 3 : Selector valve indicator
 • 4 : Flow switch
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :
 • Flow divider gear pump ปกติสามารถหมุนได้ด้วย
 • 1 : dc-motor
 • 2 : ขับจาก turbine shaft
 • 3 : ความดันของ fuel oil เอง
 • 4 : AC-motor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 153 :
 • Exhaust gas ของ Gas Turbine ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ กฎหมายกำหนดว่าจะต้องควบคุมค่าอะไรให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
 • 1 : ความร้อนของก๊าซที่ทิ้ง
 • 2 : SOx, NOx
 • 3 : ปริมาณไอน้ำ
 • 4 : Excess Oxygen
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • มีการพ่น Ammonia Vapor เข้าที่ก๊าซร้อนที่ออกจาก Gas Turbine เพื่อ
 • 1 : ลดปริมาณ NOx emission
 • 2 : ลดอุณหภูมิ
 • 3 : ลดปริมาณ SOx emission
 • 4 : ลดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • การพ่นน้ำหรือไอน้ำเข้าในห้องเผาไหม้มีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือ
 • 1 : เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
 • 2 : เพื่อให้มีไอน้ำใน Exhaust Gas มากๆ
 • 3 : ทำความสะอาดห้องเผาไหม้
 • 4 : ลดปริมาณการเกิด NOx
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 :
 • สิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ คือ
 • 1 : ปริมาณ CO ในก๊าซร้อน
 • 2 : ปริมาณ NOx emission ในก๊าซร้อน
 • 3 : ปริมาณ SOx emission ในก๊าซร้อน
 • 4 : อุณหภูมิของ Exhaust Gas
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :
 • Seal Oil System มีไว้เพื่อ
 • 1 : ป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นรั่วออกตามเพลา
 • 2 : ป้องกันไม่ให้ Hydrogen ภายใน Generatorรั่วออกสู่บรรยากาศ
 • 3 : ป้องกันไม่ให้ ความชื้นเข้าสู่ Generator
 • 4 : ป้องกันไม่ให้ ความชื้นเข้าผสมกับ Lube Oil
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :
 • ที่ความดันบรรยากาศถ้ามี Hydrogen 20-70%โดยปริมาตร กับอากาศ จะ
 • 1 : ง่ายที่จะเกิดการระเบิด
 • 2 : ยากต่อการติดไฟ
 • 3 : เหมาะสมต่อการระบายความร้อน
 • 4 : ป้องกันความชื้นได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :
 • วัตถุประสงค์ของการนำ HRSG มารับ Exhaust Gas จาก Gas turbine ก็เพื่อ
 • 1 : ผลิตไฟฟ้า
 • 2 : นำไปทำระบบน้ำเย็น
 • 3 : นำความร้อนจำนวนมากที่อยู่ใน Exhaust Gas มาใช้ผลิตไอน้ำ
 • 4 : ปรับสภาพ Exhaust Gas ให้ดีขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :
 • ปริมาณความร้อนจาก Gas Turbine Exhaust Gas ที่จะถ่ายเทให้กับน้ำและไอน้ำใน HRSG ขึ้นอยู่กับ
 • 1 : อุณหภูมิอากาศ
 • 2 : ชนิดของเชื้อเพลิง
 • 3 : ความดันบรรยากาศ
 • 4 : Exhaust Gas Flow และ Exhaust Gas Temperature
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 161 :
 • ไอน้ำเริ่มเกิดขึ้นในส่วนใดของ HRSG
 • 1 : Superheater section
 • 2 : Economizer section
 • 3 : Drum
 • 4 : Evaporator section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 162 :
 • การวางชุดท่อ Tube banks ของ HRSG แบบ natural circulation จะจัดวาง Evaporator และ Superheater ในแนวไหน
 • 1 : Evaporator และ Superheater แนวนอน
 • 2 : Evaporator และ Superheater แนวดิ่ง
 • 3 : Evaporatorแนวนอน, Superheater แนวดิ่ง
 • 4 : Superheaterแนวนอน, Evaporator แนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 • การวางชุดท่อ Tube banks ของ HRSG แบบ forced circulation จะจัดวาง Evaporator และ Superheater ในแนวwso
 • 1 : Evaporator และ Superheater แนวนอน
 • 2 : Evaporator และ Superheater แนวดิ่ง
 • 3 : Evaporatorแนวนอน, Superheaterแนวดิ่ง
 • 4 : Superheaterแนวนอน,Evaporatorแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • อัตราการไหลเวียนของน้ำใน HRSG แบบ natural circulation ขึ้นอยู่กับ
 • 1 : pump
 • 2 : น้ำขึ้นน้ำลง
 • 3 : Exhaust gas flow และ exhaust gas temperature
 • 4 : อุณหภูมิตามฤดูกาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 • อัคราการไหลเวียนของน้ำใน HRSG แบบ forced circulation ขึ้นอยู่กับ
 • 1 : pump
 • 2 : น้ำขึ้นน้ำลง
 • 3 : Exhaust gas flow และ exhaust gas temperature
 • 4 : อุณหภูมิตามฤดูกาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 166 :
 • มักใช้ Gas Turbine Power Plant รับ
 • 1 : Base Load
 • 2 : Intermediate Load
 • 3 : Peak Load
 • 4 : Intermittent Load
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 167 :
 • ใน Ideal Gas Turbine Cycle ค่าประสิทธิภาพขึ้นกับ
 • 1 : อัตราส่วนความดัน
 • 2 :
 • 3 : อุณหภูมิทางเข้า Turbine และอัตราส่วนความดัน
 • 4 : อุณหภูมิทางเข้า Turbine อัตราส่วนความดัน และอัตราส่วนความร้อนจำเพาะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดที่เป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องสำหรับโรงไฟฟ้า Gas Turbine
 • 1 : ก๊าซร้อนที่ออกจาก Gas Turbine มีอุณหภูมิสูง
 • 2 : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และระยะเวลาการติดตั้งต่ำ
 • 3 : ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดได้รวดเร็ว
 • 4 : Work ที่ใช้ขับ Compressor มีค่าต่ำ เทียบกับปั๊มทำงานที่อัตราส่วนความดันเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • โรงไฟฟ้าที่ใช้ Gas Turbine ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นแบบ
 • 1 : Open Gas Turbine Cycle
 • 2 : Open Gas Turbine Cycle โดยมี Intercooler
 • 3 : Open Gas Turbine Cycle โดยมี Reheater
 • 4 : ที่ใช้ร่วมกับ Steam Cycle เป็น Combined Cycle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 • การใช้ Intercooling ใน Gas Turbine Plant จะช่วยเพิ่ม
 • 1 : Net Work Output ของ Cycle
 • 2 : Efficiency ของ Cycle
 • 3 : อุณหภูมิเฉลี่ยของการรับความร้อน
 • 4 : Efficiency ของ Compressor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :
 • การใช้ Recuperator ใน Gas Turbine Plant เพื่อ
 • 1 : ลดปัญหาการเกิด
 • 2 : เพิ่ม Work จาก Turbine
 • 3 : เพิ่มประสิทธิภาพของ Plant
 • 4 : ลดความดันที่ทางออก Turbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • เหตุที่ใช้ค่า Stagnation Pressure และ Temperature ในการคำนวณวิเคราะห์เกี่ยวกับ Gas Turbine เพราะ
 • 1 : สะดวกและคำนวณได้ง่ายมากกว่า
 • 2 : ให้ผลที่ละเอียดถูกต้องมากกว่า
 • 3 : การวัดค่าต่างๆ กระทำได้ง่ายมากกว่า
 • 4 : มีตารางคุณสมบัติที่สามารถอ่านค่าได้รวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 173 :
 • สาเหตุที่ Gas Turbine Cycle ที่มี Reheater เหมาะกับการใช้ Recuperator เพราะ
 • 1 : ไอเสียที่ไหลออกจาก turbine มีความดันสูงกว่ากรณีไม่มี reheater
 • 2 : ไอเสียที่ไหลออกจาก turbine มีอุณหภูมิสูงกว่ากรณีไม่มี reheater
 • 3 : จะได้ค่า Thermal Ratio ของ Recuperator มากกว่า
 • 4 : จะมีการสูญเสียความร้อนใน Recuperator น้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • Gas Turbine Plant ที่มี 2 เพลา มีข้อดีเทียบกับแบบเพลาเดียว คือ
 • 1 : start เครื่องได้ง่ายกว่า
 • 2 : ที่ part load, turbine มีประสิทธิภาพสูงกว่า
 • 3 : ให้งานได้มากกว่า
 • 4 : ลดการสูญเสียพลังงานได้มากกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • การลดอุณหภูมิอากาศที่ทางเข้า Compressor มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • 1 : เพิ่ม Work Output
 • 2 : ลดปัญหาการเกิด
 • 3 : เพิ่มประสิทธิภาพ Compressor
 • 4 : ป้องกันการ Overheat ใบพัด Compressor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :
 • การหล่อเย็นใบพัด Turbine (Blade Cooling) กระทำเพื่อ
 • 1 : ให้ได้ Work Output มากขึ้น
 • 2 : ลดปัญหาการสึกกร่อนของใบพัดที่อุณหภูมิสูง
 • 3 : ให้ได้อายุการทำงานของใบพัดนานขึ้น
 • 4 : เพื่อให้ได้อุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วใบพัดมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :
 • การฉีดน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้ของโรงไฟฟ้า Gas turbine ก็เพื่อ
 • 1 : เพิ่มประสิทธิภาพของ Cycle
 • 2 : ลดปัญหา Overheat ใบพัด Turbine
 • 3 : ลดการเกิด
 • 4 : ลดอุณหภูมิผนังห้องเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :
 • Combined Gas and Steam Turbine Cycle ดีกว่า Gas Turbine Cycle เพราะ
 • 1 : ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายมากกว่า
 • 2 : มีประสิทธิภาพสูงกว่า
 • 3 : ให้ NOx น้อยกว่า
 • 4 : ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :
 • Combined Cycle แบบที่ผลิตไอน้ำที่ความดัน 2 ค่า ดีกว่าแบบที่ผลิตค่าเดียว คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 • การใช้ Supplementary Firing ใน Waste Heat Boiler ของ Combined Cycle ก็เพื่อ
 • 1 : ทำให้ได้อัตราการผลิตไอน้ำสม่ำเสมอมากขึ้น
 • 2 : ทำให้ได้อัตราการผลิตไอน้ำเพิ่มขึ้น
 • 3 : ทำให้ความดันของไอน้ำที่ผลิตได้สูงขึ้น
 • 4 : ทำให้ลดปัญหาการเกิด NOx
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :
 • โรงไฟฟ้า Combined Cycle โดยทั่วไปมักประกอบด้วยจำนวน Gas Turbines กับ Steam Turbines ในอัตราส่วน
 • 1 : 1 : 1
 • 2 : 2 : 1
 • 3 : 3 : 1
 • 4 : 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • โรงไฟฟ้า Combined Cycle แห่งหนึ่ง ผลิตไฟฟ้าได้ 50 MW โดยมีประสิทธิภาพ 45% ถ้าเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นก๊าซธรรมชาติ ราคา 200 บาท/GJ และโรงไฟฟ้านี้ทำงานปีละ 8,700 ชั่วโมง ต้นทุนค่าไฟฟ้าหน่วยละเท่าไร
 • 1 : 2.4 บาท/kWh
 • 2 : 1.6 บาท/kWh
 • 3 : 1.4 บาท/kWh
 • 4 : 1.2 บาท/kWh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • โรงไฟฟ้า Combined Cycle แห่งหนึ่ง ตัว Steam Turbine ผลิตไฟฟ้าได้ 85 MW ตัว Gas Turbine ผลิตได้ 144 MW ถ้าใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงด้วยอัตรา 9.2 kg/s โดยมีค่าความร้อน 48 MJ/kg ค่าประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้านี้เป็นเท่าใด
 • 1 : 46%
 • 2 : 46.5%
 • 3 : 50.5%
 • 4 : 51.9%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • Repowering คืออะไร
 • 1 : การปรับปรุง Combined Cycle Plant ที่มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้น
 • 2 : การปรับปรุงโรงไฟฟ้า Gas Turbine เก่า ให้ทำงานเป็น Combined Cycle
 • 3 : การปรับปรุงโรงไฟฟ้า Steam Turbine เก่า ให้ทำงานเป็น Combined Cycle
 • 4 : การปรับปรุงสมรรถนะของเครือข่ายการผลิตไฟฟ้า โดยเพิ่ม Combined Cycle เข้าไปในเครือข่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 185 :
 • ที่ HRSG ของ Combined Cycle Plant, Pinch Points หมายถึงอะไร
 • 1 : ค่าอุณหภูมิความแตกต่างต่ำสุดระหว่างกระแสไอเสีย กับ กระแสน้ำ (ไอน้ำ) ใน T-H Diagram
 • 2 : จุดที่เส้นอุณหภูมิน้ำ (ไอน้ำ) ใน T-H Diagram มีการเปลี่ยนทิศทางจากแนวเดิม
 • 3 : จุดที่เส้นอุณหภูมิไอเสียใน T-H Diagram มีการเปลี่ยนทิศทางไปจากแนวเดิม
 • 4 : ค่าอุณหภูมิความแตกต่างมากสุดระหว่างกระแสไอเสียกับกระแสน้ำ (ไอน้ำ) ใน T-H Diagram
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • ข้อดีของ Closed-circuit gas turbine plant คือ
 • 1 : สามารถใช้เชื้อเพลิงเกรดต่ำได้
 • 2 : ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่า load ได้ดีกว่า Open cycle
 • 3 : ขนาดเล็กกว่า Open cycle ที่ Output เท่ากัน
 • 4 : ใช้งานได้ดีที่อัตราส่วนอัดสูงๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • ทำไมอุณหภูมิสูงสุดใน Gas turbine plant ถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 900 C
 • 1 : เพราะเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
 • 2 : เพราะวัสดุที่ใช้ทำส่วนประกอบห้องเผาไหม้ และ turbine stage แรกทนอุณหภูมิได้ประมาณนั้น
 • 3 : เพราะ gas turbine ให้ specific work สูงสุดที่อุณหภูมิประมาณนั้น
 • 4 : เพื่อไม่ให้ NOx มีค่ามากเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :
 • ทำไม Gas turbine plant ทำงานที่อัตราส่วนความดันต่ำกว่า Steam power plant มาก
 • 1 : เพราะสารทำงานเป็นอากาศไม่ใช้น้ำ
 • 2 : เพราะประสิทธิภาพ Plant มีค่าสูงที่อัตราส่วนความดันต่ำ
 • 3 : เพราะ Specific output มีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนความดันต่ำ
 • 4 : เพราะที่อัตราส่วนความดันต่ำๆ ใช้ Regenerator ได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • การใช้ Two-shaft gas turbine ดีกว่า Single-shaft gas turbine อย่างไร
 • 1 : ให้ความยืดหยุ่นในการ Control
 • 2 : ให้ประสิทธิภาพสูงที่ Part load
 • 3 : ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า
 • 4 : สามารถเปลี่ยนแปลงค่าความเร็วรอบของ Compressor ได้กว้างมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :
 • ใน Gas turbine plant แห่งหนึ่ง มีอัตราส่วนอัด = 7 โดยใช้ Compressor 2 Stages แบบมี Perfect intercooling ระหว่าง Stages ถ้าความดันและอุณหภูมิที่ทางเข้ามีค่าเป็น 1 bar, 27 C จงหาอุณหภูมิลมอัดที่ทางออก Stage ที่ 2 เมื่อสมมุติให้กระบวนการอัดเป็น Isentropic และอัตราส่วนความร้อนจำเพาะของอากาศ = 1.4
 • 1 : 358.2 K
 • 2 : 371.1 K
 • 3 : 384.2 K
 • 4 : 396.1 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :
 • Gas turbine plant แห่งหนึ่ง เป็น Ideal open cycle ทำงานระหว่างความดัน 1 และ 6 bar โดยมีอุณหภูมิเข้า Compressor 300 K และเข้า Turbine 1,023 K เชื้อเพลิงที่ใช้มีค่าความร้อน 41 MJ/kg จงคำนวณหาอัตราส่วนอากาศ-เชื้อเพลิง กำหนดให้อัตราส่วนค่าความร้อนจำเพาะ = 1.4 และค่าความร้อนจำเพาะ = 1.005 kJ/kg K ตลอด
 • 1 : 68.3
 • 2 : 71.8
 • 3 : 77.1
 • 4 : 100.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :

 • 1 : 4.01 %
 • 2 : 23.8 %
 • 3 : 26.8 %
 • 4 : 21.7 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • ลมอัดออกจาก Compressor ที่ 5 bar 500 K ไหลเข้า Recuperator เพื่อรับความร้อนจากไอเสียที่มีอุณหภูมิ 686 K เมื่อความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่ของไอเสีย และอากาศมีค่า 1.15 และ 1.005 kJ/kg K ตามลำดับ จงหาอุณหภูมิลมอัดที่ออกจาก Recuperator กำหนดให้ Recuperator effectiveness = 0.6 และให้มวลเชื้อเพลิงมีค่าน้อยกว่ามวลอากาศมาก
 • 1 : 539.1 K
 • 2 : 627.7 K
 • 3 : 597.8 K
 • 4 : 601.2 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :
 • ที่ห้องเผาไหม้โรงไฟฟ้า Gas turbine แห่งหนึ่ง ลมอัดไหลเข้าที่ 506 K เผาไหม้กับเชื้อเพลิง ซึ่งมีค่าความร้อน 41 MJ/kg ถ้าต้องการอุณหภูมิไอเสียที่จะไหลเข้า Turbine เป็น 1,002 K ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 96% และความร้อนจำเพาะของไอเสีย 1.15 kJ/kg K จงหาอัตราส่วนอากาศ-เชื้อเพลิง
 • 1 : 59.1
 • 2 : 68.0
 • 3 : 71.1
 • 4 : 61.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 195 :
 • ใน Gas turbine plant แห่งหนึ่ง มีขนาด 4 MW อัตราส่วนอากาศ-เชื้อเพลิง = 80 : 1 อุณหภูมิทางเข้าและทางออก Turbine = 1,000 K และ 703.7 K ตามลำดับ อากาศเข้าและออก Compressor ที่อุณหภูมิ 300 และ 506 K ตามลำดับ เมื่อความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่ของอากาศและไอเสีย มีค่า 1.005 และ 1.15 kJ/kg K ตามลำดับ จงหาอัตราการไหลของอากาศ เมื่อประสิทธิภาพการส่งกำลัง และเครื่องปั่นไฟ มีค่า 95 และ 82% ตามลำดับ
 • 1 : 45.1 kg/s
 • 2 : 38.2 kg/s
 • 3 : 37.2 kg/s
 • 4 : 28.1 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 196 :
 • ค่า Effectiveness ของ Recuperator คือ
 • 1 : อัตราส่วนระหว่างความร้อนที่ถ่ายเทจริง กับความร้อนที่ถ่ายเทตามทฤษฎี
 • 2 : อัตราส่วนระหว่างความร้อนที่ถ่ายเทจริง กับความร้อนสูงสุดทางทฤษฎีที่สามารถถ่ายเทได้
 • 3 : อัตราส่วนระหว่างความร้อนที่เพิ่มขึ้นของกระแสอากาศ กับความร้อนที่ลดลงของกระแสไอเสีย
 • 4 : อัตราส่วนระหว่างความร้อนที่เพิ่มขึ้นของกระแสอากาศ กับความร้อนที่กระแสไอเสียถ่ายเทให้กรณีการขยายตัวใน Turbine เป็นแบบ Isentropic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :
 • ถ้าต้องการออกแบบ Gas turbine plant ให้ได้ Specific output สูงสุด อัตราส่วนความดันจะต้องเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • Gas turbine cycle มี Recuperator แห่งหนึ่ง ทำงานที่อัตราส่วนความดันที่ Compressor = 5 : 1 โดยที่ความดันเข้า Compressor มีค่า 1 bar ความดันตกของกระแสลมอัดใน Recuperator มีค่า 0.1 bar ความดันตกในห้องเผาไหม้ 0.05 bar และความดันตกของกระแสไอเสียใน Recuperator = 0.1 bar จงคำนวณหาอัตราส่วนความดันที่ Turbine ทำงาน
 • 1 : 4.86
 • 2 : 4.66
 • 3 : 4.41
 • 4 : 4.23
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :
 • โรงไฟฟ้า Gas turbine แห่งหนึ่ง ผลิตไฟฟ้าได้ 1.6 MW โดยใช้อากาศ 25 kg/s และเชื้อเพลิง 770 kg/h จงคำนวณหาค่า Specific fuel consumption ของโรงไฟฟ้านี้
 • 1 : 0.48 kg/kWh
 • 2 : 0.34 kg/kWh
 • 3 : 0.23 kg/kWh
 • 4 : 0.56 kg/kWh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 • ใน Gas turbine cycle แห่งหนึ่ง Work ที่ Turbine ผลิตได้ 260 kJ/kg Work ที่ Compressor ต้องการ 184 kJ/kg เมื่อ Mechanical และ Generator efficiency มีค่า 90 และ 95% ตามลำดับ จงคำนวณหากำลังส่งออกที่ได้ เมื่ออัตราการไหลของอากาศ มีค่า 24.6 kg/s
 • 1 : 1.4 MW
 • 2 : 1.5 MW
 • 3 : 1.6 MW
 • 4 : 1.7 MW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • ใน Gas turbine plant แห่งหนึ่ง ใช้เชื้อเพลิงซึ่งมีค่าความร้อน 41.8 MJ/kg อัตราส่วนอากาศ-เชื้อเพลิง = 117 : 1 และกำลังส่งออก = 1.6 MW จงคำนวณหาค่า Overall efficiency ของ Plant นี้ เมื่ออัตราการไหลของอากาศ = 25 kg/s
 • 1 : 15.7%
 • 2 : 16.6%
 • 3 : 17.9%
 • 4 : 18.8%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 202 :
 • โรงไฟฟ้า Gas turbine อุณหภูมิสูง มักใช้วิธีหล่อเย็น Turbine blades เพื่อความทนทาน การหล่อเย็นมักใช้วิธี
 • 1 : พ่นลมอัดไปที่ Hub ของ Turbine
 • 2 : ใช้ลมอัดหล่อเย็นภายใน Blades
 • 3 : ใช้ลมอัด หล่อเย็นเฉพาะโคน Blades
 • 4 : ใช้ Water injection ที่ห้องเผาไหม้ก่อนไหลผ่าน Turbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :
 • การปรับปรุง Steam power plant เก่าๆ ให้เป็น Combined cycle มาตรการนี้เรียกว่า
 • 1 : Re-engineering
 • 2 : Re-structuring
 • 3 : Revamping
 • 4 : Repowering
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 :
 • ใน Gas turbine plant แห่งหนึ่ง ไอเสียที่ออกจาก Turbine มีอุณหภูมิ 746 K ต้องการใช้ไอเสียนี้อุ่นอากาศอัดที่ออกจาก Compressor ซึ่งมีอุณหภูมิ 517 K โดยใช้ Heat exchanger ซึ่งสามารถนำความร้อนที่มีให้จากไอเสียกลับคืนมาได้ 60% จงคำนวณหาอุณหภูมิอากาศภายหลังที่ได้รับความร้อนจาก Heat exchanger
 • 1 : 612.1 K
 • 2 : 638.1 K
 • 3 : 654.4 K
 • 4 : 671.2 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :

 • 1 : 0.19 kg/s
 • 2 : 0.24 kg/s
 • 3 : 0.31 kg/s
 • 4 : 0.40 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 420 : 6 Cogeneration Power Plant
ข้อที่ 206 :
 • โรงไฟฟ้า Cogeneration คือ
 • 1 : โรงไฟฟ้าที่มีทั้งระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อน
 • 2 : โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากเครื่องต้นกำลังชุดเดียวกัน โดยใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งเดียวกัน
 • 3 : โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าแล้วนำไอเสียร้อนที่เกิดขึ้นไปผลิตไฟฟ้าเพิ่ม
 • 4 : โรงไฟฟ้าที่ใช้ 2 Power Cycles ทำงานควบกันแบบ Combined Cycle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :
 • โรงไฟฟ้า Cogeneration ที่เป็นแบบ Topping Cycle คือ
 • 1 : โรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าโดยใช้ Power Cycle ก่อน หลังจากนั้นจึงนำความร้อนที่เหลือไปใช้ใน Process
 • 2 : โรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิง สนองตอบต่อความต้องการใน Process ก่อน หลังจากนั้นจึงนำความร้อนที่เหลือไปผลิตไฟฟ้า
 • 3 : โรงไฟฟ้าที่แบ่งความร้อนจากเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งไปผลิตไฟฟ้าโดยใช้ Power Cycle และอีกส่วนหนึ่งใช้ไปใน Process
 • 4 : โรงไฟฟ้าที่ใช้ 2 Power Cycles ทำงานควบกัน (Binary Power Cycles)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • โรงไฟฟ้า Cogeneration ที่ใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นแบบ
 • 1 : Combined Cycle
 • 2 : Gas Turbine Cogeneration
 • 3 : Steam Turbine Cogeneration
 • 4 : Internal Combustion Engine Cogeneration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • โรงไฟฟ้า Cogeneration ชนิดใด ที่ให้ความร้อนในปริมาณและอัตราพอๆ กับไฟฟ้า
 • 1 : Gas Turbine Cogeneration
 • 2 : Steam Turbine Cogeneration
 • 3 : Combined Cycle
 • 4 : Internal Combustion Engine Cogeneration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 210 :
 • Back Pressure Steam Turbine เป็น Turbine แบบ
 • 1 : มีความดันต้านกลับ
 • 2 : มีความดันที่ทางออกต่ำกว่าความดันบรรยากาศ
 • 3 : มีความดันต้านการไหลของไอน้ำ
 • 4 : มีความดันที่ทางออกเท่ากับ หรือสูงกว่าความดันบรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 211 :
 • Steam Turbine ที่มีไอน้ำไหลเข้าหลายทางมักใช้ในระบบ Cogeneration แบบไหน
 • 1 : Steam Turbine Cogeneration
 • 2 : Gas Turbine Cogeneration
 • 3 : Combined Cycle Cogeneration
 • 4 : Internal Combustion Engine Cogeneration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • ระบบ Cogeneration ชนิดใดที่ให้ความร้อนมากกว่าไฟฟ้าเกิน 10 เท่า
 • 1 : Steam Turbine Cogeneration
 • 2 : Gas Turbine Cogeneration
 • 3 : Combined Cycle Cogeneration
 • 4 : Internal Combustion Engine Cogeneration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • สาเหตุที่ระบบ Cogeneration เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
 • 1 : ให้ความร้อนและไอน้ำในขณะเดียวกัน
 • 2 : ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิด
 • 3 : มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าธรรมดา
 • 4 : ให้ความยืดหยุ่นในการควบคุมการเดินเครื่องทำงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 214 :
 • Steam Turbine ที่ใช้ในระบบ Steam Turbine Cogeneration เป็นแบบ
 • 1 : Back-pressure Turbine
 • 2 : Extraction Turbine
 • 3 : Pass-out Turbine
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 215 :
 • ระบบ Cogeneration ชนิดใดที่ประสิทธิภาพลดลงมาก เมื่อเดินเครื่องที่ Part Load
 • 1 : Gas Turbine Cogeneration
 • 2 : Steam Turbine Cogeneration
 • 3 : Combined Cycle Cogeneration
 • 4 : Internal Combustion Engine Cogeneration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งต้องการความร้อนและไฟฟ้าอย่างละ 1 MW เท่ากัน ควรใช้ระบบ Cogeneration ชนิดใด
 • 1 : Steam Turbine Cogeneration
 • 2 : Gas Turbine Cogeneration
 • 3 : Internal Combustion Engine Cogeneration
 • 4 : Combined Cycle Cogeneration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :
 • โรงไฟฟ้า Cogeneration แห่งหนึ่งผลิตไฟฟ้าและความร้อนได้อย่างละ 1 MW เท่ากัน โดยใช้เชื้อเพลิงด้วยอัตรา 4 MW ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้านี้มีค่าเท่าใด
 • 1 : 40%
 • 2 : 45%
 • 3 : 50%
 • 4 : 60%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • โรงไฟฟ้า Cogeneration แห่งหนึ่ง ผลิตไฟฟ้าได้ 1 MW ความร้อน 1 MW Heat to Power Ratio มีค่าเท่าใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 4
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 • ระบบ Cogeneration ชนิดใดที่ส่งไอน้ำเข้า Steam Turbine ที่ 2 ระดับความดัน
 • 1 : Steam Turbine Cogeneration
 • 2 : Gas Turbine Cogeneration
 • 3 : Combined Cycle Cogeneration
 • 4 : Internal Combustion Engine Cogeneration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 :
 • ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบ Cogeneration คิดจาก
 • 1 : Annual Operating Cost กับไฟฟ้าและความร้อนที่ผลิตได้
 • 2 : Annual Operating Cost กับไฟฟ้าที่ผลิตได้
 • 3 : เงินลงทุนระบบ Cogeneration และไฟฟ้าที่ผลิตได้
 • 4 : เงินลงทุนระบบ Cogeneration, Annual Operating Cost และไฟฟ้าที่ผลิตได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • โรงไฟฟ้า Gas Turbine Cogeneration ต่างจากโรงไฟฟ้า Combined Cycle Cogeneration ตรงที่ว่า
 • 1 : โรงไฟฟ้าชนิดแรก มี By-pass Stack
 • 2 : โรงไฟฟ้าชนิดหลัง มี Steam Turbine ด้วย
 • 3 : โรงไฟฟ้าชนิดแรก ผลิตไอน้ำได้ที่ความดัน 2 ค่า
 • 4 : โรงไฟฟ้าชนิดหลังไม่ใช้ Condenser
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • ในประเทศไทย มีการนำความร้อนจากหม้อเผาปูนซีเมนต์มาผลิตไฟฟ้าและความร้อนใช้ในโรงงาน ระบบ Cogeneration ที่ใช้เป็นแบบ
 • 1 : Internal Combustion Engine Cogeneration
 • 2 : Gas Turbine Cogeneration
 • 3 : Combined Cycle Cogeneration
 • 4 : Steam Turbine Cogeneration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 223 :
 • โรงไฟฟ้า Cogeneration ที่ใช้ในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบ
 • 1 : Steam Turbine Cogeneration
 • 2 : Gas Turbine Cogeneration
 • 3 : Combined Cycle Cogeneration
 • 4 : Internal Combustion Engine Cogeneration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 224 :
 • เชื้อเพลิงที่ใช้ใน Internal Combustion Engine Cogeneration มักเป็น
 • 1 : ก๊าซธรรมชาติ
 • 2 : น้ำมันเบนซิน
 • 3 : น้ำมันดีเซล
 • 4 : น้ำมันเตา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 421 : 7 Hydro Power Plant
ข้อที่ 225 :
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำอาศัยพลังงานชนิดใดในการผลิตไฟฟ้า
 • 1 : พลังงานจลน์
 • 2 : พลังงานศักย์
 • 3 : พลังงานความร้อน
 • 4 : พลังงานแสงอาทิตย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • ตัวเขื่อน (Dam) มีหน้าที่
 • 1 : สะสมพลังงานศักย์
 • 2 : สะสมพลังงานจลน์
 • 3 : สะสมพลังงานไฟฟ้า
 • 4 : สะสมพลังงานความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :
 • ทางระบายน้ำล้น (Spillway) มีหน้าที่
 • 1 : ระบายน้ำเพื่อการชลประทาน
 • 2 : ระบายน้ำเพื่อเปลี่ยนเส้นทางเดินของแม่น้ำขณะก่อสร้างเขื่อน
 • 3 : ระบายน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า
 • 4 : ระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลผ่านตัวเขื่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :
 • เขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ทำด้วยคอนกรีต มีแห่งเดียว คือ
 • 1 : เขื่อนศรีนครินทร์
 • 2 : เขื่อนสิริกิติ์
 • 3 : เขื่อนภูมิพล
 • 4 : เขื่อนรัชชประภา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 229 :
 • ขั้นตอนการแปลงพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ คือ
 • 1 : พลังงานกล -> พลังงานจลน์ -> พลังงานศักย์
 • 2 : พลังงานศักย์ -> พลังงานจลน์ -> พลังงานกล
 • 3 : พลังงานจลน์ -> พลังงานศักย์ -> พลังงานกล
 • 4 : พลังงานศักย์ -> พลังงานกล -> พลังงานจลน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :
 • โดยทั่วไปมักเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำรับ Load รูปแบบใดมากที่สุด
 • 1 : Base Load
 • 2 : Light Load
 • 3 : Peak Load
 • 4 : Daily Load
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :
 • สมการแสดงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 0 – 25 %
 • 2 : 25 – 50 %
 • 3 : 50 – 75 %
 • 4 : 75 – 100 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 233 :
 • กังหันน้ำ (Water Turbine) ทำหน้าที่
 • 1 : เปลี่ยนพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์
 • 2 : เปลี่ยนพลังงานจลน์ เป็น พลังงานกล
 • 3 : เปลี่ยนพลังงานกล เป็น พลังงานไฟฟ้า
 • 4 : เปลี่ยนพลังงานศักย์ เป็น พลังงานกล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ไม่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานจากน้ำเป็นไฟฟ้า
 • 1 : ท่อส่งน้ำ
 • 2 : กังหันน้ำ (Water Turbine)
 • 3 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electric Generator)
 • 4 : หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 235 :
 • อุปกรณ์ใดอยู่ใน Main Water Flow Path
 • 1 : Pressure Oil Supply
 • 2 : Hydro Generator
 • 3 : Transformer
 • 4 : Guide Vane (Wicket Gate)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • อุปกรณ์ใดทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลเข้า Turbine
 • 1 : Intake Gate
 • 2 : Inlet Valve
 • 3 : Guide Vane (Wicket Gate)
 • 4 : Tailrace Gate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :
 • Hydro Generator ทำหน้าที่
 • 1 : เปลี่ยนพลังงานศักย์ เป็น พลังงานไฟฟ้า
 • 2 : เปลี่ยนพลังงานจลน์ เป็น พลังงานไฟฟ้า
 • 3 : เปลี่ยนพลังงานกล เป็น พลังงานไฟฟ้า
 • 4 : เปลี่ยนพลังงานความร้อน เป็น พลังงานไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 238 :
 • ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • 1 : Rotor
 • 2 : Stator
 • 3 : Exciter
 • 4 : Governor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 239 :
 • Generator ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ นิยมใช้สารชนิดใด ในการระบายความร้อน
 • 1 : ก๊าซไฮโดรเจน
 • 2 : น้ำบริสุทธิ์
 • 3 : อากาศ
 • 4 : ไม่จำเป็นต้องระบายความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 240 :
 • ความเร็วรอบในการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ
 • 1 : ปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้า (Demand Load)
 • 2 : ระดับความสูงของน้ำ (Head)
 • 3 : ระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบ (System Voltage)
 • 4 : การควบคุมของ Governor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 241 :
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดใดใช้มากที่สุดในประเทศไทย
 • 1 : ชนิด Vertical Turbine Generator
 • 2 : ชนิด Horizontal Turbine Generator
 • 3 : ชนิด Bulb Turbine
 • 4 : ชนิด Impulse Turbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 242 :
 • ข้อใดไม่ใช่ชื่อของ Water Turbine
 • 1 : Runner Turbine
 • 2 : Pelton Turbine
 • 3 : Francis Turbine
 • 4 : Kaplan Turbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :
 • อุปกรณ์ใดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่ไม่ต้องติดตั้งระบบหล่อเย็น เพื่อช่วยในการระบายความร้อน
 • 1 : Generator
 • 2 : Turbine
 • 3 : Thrust Bearing
 • 4 : Guide Bearing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดสูบกลับ หมายถึง โรงไฟฟ้าที่
 • 1 : ใช้พลังงานของน้ำในการสูบน้ำกลับ
 • 2 : ใช้พลังงานความร้อนในการสูบน้ำกลับ
 • 3 : ใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำกลับ
 • 4 : ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำกลับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 245 :
 • ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดสูบกลับ ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : สามารถเปลี่ยน Generator เป็น Motor
 • 2 : สามารถเปลี่ยน Turbine เป็น Pump
 • 3 : ใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบกลับ
 • 4 : การใช้พลังงานเพื่อสูบน้ำกลับน้อยกว่าพลังงานที่ได้จากการผลิตไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 246 :
 • สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ข้อความใดถูกต้อง
 • 1 : สามารถเดินเป็น Synchronous Motor ได้ทุกโรง
 • 2 : สามารถ รับ-จ่าย Reactive Load ได้ทุกโรง
 • 3 : สามารถสูบน้ำกลับได้ทุกโรง
 • 4 : ปกติเดินเครื่องเพื่อจ่าย Base Load ทุกโรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดสูบกลับ ที่มีกำลังผลิตสูงสุดในประเทศไทย ติดตั้งอยู่ที่เขื่อนลำตะคอง มีกำลังผลิตเท่าใด
 • 1 : Unit ละ 250 MW
 • 2 : Unit ละ 200 MW
 • 3 : Unit ละ 150 MW
 • 4 : Unit ละ 100 MW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :
 • ระบบ Pressure Oil Supply System มีหน้าที่
 • 1 : หล่อลื่น Thrust และ Guide Bearing
 • 2 : แลกเปลี่ยนความร้อนให้กับ Thrust และ Guide Bearing
 • 3 : ส่งกำลังเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าสู่ Turbine
 • 4 : ระบายความร้อนให้กับระบบ Brake
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :
 • ระบบ Pressure Oil Supply System ประกอบด้วย
 • 1 : Pressure Oil Tank
 • 2 : Pressure Oil Pump
 • 3 : Pressure Oil Tank และ Pressure Oil Pump
 • 4 : Pressure Oil Tank และ Natural Oil Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 250 :
 • สำหรับระบบ Cooling Water System ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : เป็นระบบที่ใช้น้ำแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำมัน
 • 2 : เป็นระบบที่ใช้น้ำแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ
 • 3 : เป็นระบบที่ใช้น้ำระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์โดยตรง
 • 4 : เป็นระบบที่ใช้น้ำแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำมัน อากาศ และระบายความร้อนโดยตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 251 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของระบบ Cooling Water System ใน Hydro Power Plant 
 • 1 : แลกเปลี่ยนความร้อนให้กับระบบหล่อลื่น
 • 2 : แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อระบายความร้อนให้กับ Generator
 • 3 : ระบายความร้อนให้กับ Turbine Shaft Seal
 • 4 : ระบายความร้อนโดยตรงให้กับ Generator และ Turbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • ระบบ Cooling Water System ใน Hydro Power Plant  ประกอบด้วย
 • 1 : Water Pump
 • 2 : Water Strainer
 • 3 : Water Tank
 • 4 : Water Pump และ Water Tank
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :
 • ระบบ Lubrication System มีหน้าที่
 • 1 : ระบายความร้อน
 • 2 : หล่อลื่นหน้าสัมผัสที่มีการเสียดสี
 • 3 : ระบายความร้อนและหล่อลื่นหน้าสัมผัสที่มีการเสียดสี
 • 4 : แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศและน้ำ ไม่สัมผัสโดยตรงกับอุปกรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 254 :
 • ระบบ Lubrication System มีหน้าที่อะไร
 • 1 : หล่อลื่นให้กับ Generator
 • 2 : หล่อลื่นให้กับ Turbine
 • 3 : หล่อลื่นให้กับ Bearing
 • 4 : หล่อลื่นให้กับ Servo Motor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :
 • ความเร็วรอบของ Turbine โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ส่วนมากอยู่ระหว่าง
 • 1 : น้อยกว่า 100 RPM
 • 2 : 100 – 1000 RPM
 • 3 : 1000 – 2000 RPM
 • 4 : มากกว่า 2000 RPM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :
 • ถ้า N = ความเร็วรอบในการหมุน f = ความถี่ของระบบ P = จำนวน Pole ของ Generator ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : N = 120 f / P
 • 2 : N = f / 120P
 • 3 : N = 120P / f
 • 4 : N = P / 120f
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • ระบบ Dewatering System มีไว้สำหรับ
 • 1 : เติมน้ำเข้าสู่ Draft Tube
 • 2 : ยกระดับน้ำให้สูงขึ้นบริเวณ Turbine เพื่อเริ่มเดินเครื่อง
 • 3 : กดน้ำบริเวณ Turbine ให้ต่ำลง เพื่อเริ่มเดินเครื่อง
 • 4 : เติมน้ำในระบบ Cooling Water System ให้มีน้ำอยู่เสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • ขั้นตอนการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : เปิดน้ำเข้าสู่ Turbine -> จ่ายกระแส Excite -> ขนานเครื่องเข้าระบบ
 • 2 : จ่ายกระแส Excite -> ขนานเครื่องเข้า -> ระบบเปิดน้ำเข้าสู่ Turbine
 • 3 : จ่ายกระแส Excite -> ระบบเปิดน้ำเข้าสู่ Turbine -> ขนานเครื่องเข้า
 • 4 : ขนานเครื่องเข้าระบบ -> จ่ายกระแส Excite -> เปิดน้ำเข้าสู่ Turbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 259 :
 • ขั้นตอนการเดินเครื่องเพื่อสูบน้ำกลับของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : สร้างแรงดันน้ำเบื้องต้น -> เปิด Guide Vane -> สูบน้ำกลับเหนือเขื่อน
 • 2 : เปิด Guide Vane -> สร้างแรงดันน้ำเบื้องต้น -> สูบน้ำกลับเหนือเขื่อน
 • 3 : สร้างแรงดันน้ำเบื้องต้น -> เปิด Guide Vane -> สูบน้ำกลับท้ายเขื่อน
 • 4 : เปิด Guide Vane -> สร้างแรงดันน้ำเบื้องต้น -> สูบน้ำกลับท้ายเขื่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใดมากที่สุด
 • 1 : สภาพอากาศ
 • 2 : ปริมาณน้ำฝน
 • 3 : ปริมาณน้ำรั่วไหล
 • 4 : ปริมาณน้ำฝน, ปริมาณน้ำรั่วไหล และ สภาพอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :
 • ท่อส่งน้ำ (Power Conduit) ทำหน้าที่
 • 1 : เปลี่ยนพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์
 • 2 : เปลี่ยนพลังงานจลน์ เป็น พลังงานกล
 • 3 : เปลี่ยนพลังงานกล เป็น พลังงานไฟฟ้า
 • 4 : เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานจลน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 262 :
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดใดที่มีวิธีการจ่ายน้ำเข้าสู่ Turbine ไม่เหมือนกับ ข้ออื่นๆ
 • 1 : Francis Turbine
 • 2 : Impulse Turbine
 • 3 : Kaplan Turbine
 • 4 : Bulb Turbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 263 :
 • สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ข้อใดผิด
 • 1 : สามารถเดินเครื่อง หรือ หยุดเครื่องได้รวดเร็วกว่าโรงไฟฟ้าอื่น
 • 2 : รักษาสภาวะแวดล้อมเนื่องจาก การเดินเครื่องได้ดีกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆ
 • 3 : มีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ
 • 4 : รักษาสมดุลของธรรมชาติ ทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 264 :
 • Electro Hydraulic Governor (EHG.) มีหน้าที่
 • 1 : ควบคุมปริมาณการจ่าย Load ทางด้าน MW
 • 2 : ควบคุมปริมาณการจ่าย Load ทางด้าน MVAR
 • 3 : ควบคุมปริมาณการจ่าย Load ทางด้านทั้ง MW และ MVAR
 • 4 : ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณ Load ทั้ง MW และ MVAR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :
 • Automatic Voltage Regulator (AVR) มีหน้าที่
 • 1 : ควบคุมปริมาณการจ่าย Load ทางด้าน MW
 • 2 : ควบคุมปริมาณการจ่าย Load ทางด้าน MVAR
 • 3 : ควบคุมปริมาณการจ่าย Load ทางด้านทั้ง MW และ MVAR
 • 4 : ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณ Load ทั้ง MW และ MVAR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :
 • เขื่อนใดเป็น เขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย
 • 1 : เขื่อนภูมิพล
 • 2 : เขื่อนศรีนครินทร์
 • 3 : เขื่อนรัชชประภา
 • 4 : เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :
 • สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : เขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี
 • 2 : เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่ จ.ตาก
 • 3 : เขื่อนรัชชประภา ตั้งอยู่ที่ จ.อุตรดิตถ์
 • 4 : เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 268 :
 • Dynamic Brake คือ การ Brake เครื่องด้วยหลักการใด
 • 1 : การ Brake เครื่องด้วย แรงต้านทานการหมุนของน้ำ
 • 2 : การ Brake เครื่องด้วย วิธีการทางไฟฟ้า
 • 3 : การ Brake เครื่องด้วย วิธีการทางกล
 • 4 : การ Brake เครื่องด้วย แรงเฉื่อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 269 :
 • ข้อใดถูกต้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ระบบ Brake ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • 1 : จำเป็นจะต้องมี Friction Brake
 • 2 : จำเป็นจะต้องมี Dynamic Brake
 • 3 : จำเป็นจะต้องมีทั้ง Friction Brake และ Dynamic Brake
 • 4 : เครื่องสามารถหยุดได้เองโดยไม่ต้องอาศัยวิธีการ Brake ใดๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • Friction Brake จะทำงานด้วยการสนับสนุน จากระบบใด
 • 1 : Air Supply System
 • 2 : Water Supply System
 • 3 : Oil Supply System
 • 4 : Grease Supply System
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 271 :
 • กังหันน้ำชนิดใด สามารถปรับมุม (องศา) ของใบพัดได้
 • 1 : Impulse Turbine
 • 2 : Fransis Turbine
 • 3 : Kaplan Turbine
 • 4 : ไม่มีกังหันน้ำชนิดที่สามารถปรับมุมของใบพัดได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • 1 : ประหยัดการใช้เชื้อเพลิง
 • 2 : สามารถพัฒนาเป็นแหล่งประมงสัตว์น้ำจืด
 • 3 : เป็นแหล่งน้ำเพื่อการชลประทาน
 • 4 : ช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 273 :
 • Generator โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่ง มีจำนวนขั้ว (Pole) ของ Stator เท่ากับ 40 ขั้ว จะต้องควบคุมความเร็วรอบในการหมุนเท่าใด จึงจะได้ความถี่ 40 Hz
 • 1 : 100 รอบ/นาที
 • 2 : 120 รอบ/นาที
 • 3 : 1200 รอบ/นาที
 • 4 : 2400 รอบ/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 422 : 8 Nuclear Power Plant
ข้อที่ 274 :
 • สำหรับปฏิกิริยา Fission ที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากนิวเคลียสดูดกลืนนิวตรอน
 • 1 : นิวเคลียสปล่อยนิวตรอน 2-3 ตัวโดยเฉลี่ย
 • 2 : นิวเคลียสคายพลังงานประมาณ 200 MeV
 • 3 : นิวเคลียสแตกตัวออกเป็น 3 Fission fragments ซึ่งเป็นธาตุที่ต่างจากเดิม
 • 4 : ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 275 :
 • ส่วนประกอบทั่วไปสำหรับปฏิกรณ์ส่วนใหญ่ คือ Moderator, Control rod และ Coolant ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : Moderator ทำให้ Fission นิวตรอนมีพลังงานน้อยลง เพื่อนิวตรอนเหล่านี้จะมีโอกาสทำให้เกิด Fission มากขึ้น
 • 2 : Control rod คือวัสดุสำหรับดูดกลืนนิวตรอน ถูกใส่เข้าหรือดึงออกเพื่อควบคุมอัตราการเกิด Fission
 • 3 : Coolant อาจจะเป็นของเหลวหรือแก๊ส เคลื่อนที่ภายในปฏิกรณ์เพื่อถ่ายเทความร้อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • หลักการทำงานของปฏิกรณ์ชนิดนี้คือ พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยา Fission ในรูปของความร้อน จะถ่ายให้แก่น้ำที่ไหลเวียนในปฏิกรณ์ภายใต้ความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศ และน้ำจะไหลผ่าน Heat exchanger/Steam generator เพื่อผลิตไอน้ำใน Secondary loop นำไปขับเคลื่อน Turbine ปฏิกรณ์ชนิดนี้คือ
 • 1 : Pressurized water reactor (PWR).
 • 2 : Boiling water reactor (BWR).
 • 3 : Pressurized heavy water reactor (PHWR).
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :
 • ปฏิกรณ์แบบ Pressurized water reactor (PWR) และแบบ Boiling water reactor (BWR) เป็นปฏิกรณ์สองแบบที่ใช้กันมากที่สุดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก ข้อความในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการทำงานของทั้งสองแบบ
 • 1 : PWR ทำให้น้ำในปฏิกรณ์เดือดเป็นไอน้ำเพื่อนำไปขับเคลื่อน Turbine โดยตรง
 • 2 : BWR มี 2 Coolant loops โดยที่ไอน้ำจะเกิดใน Secondary loop เพื่อขับเคลื่อน Turbine
 • 3 : น้ำใน Primary loop ของปฏิกรณ์ทั้งสองจะเดือดและเปลี่ยนเป็นไอน้ำเหมือนกัน เพียงแต่ว่าความดันใน PWR จะสูงกว่าใน BWR
 • 4 : ไม่ถูกต้องทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • วัสดุในข้อใดถูกใช้เป็น Moderator ในปฏิกรณ์แบบ Pressurized heavy water reactor (PHWR).
 • 1 : Low pressurized water (H2O).
 • 2 : High pressurized water (H2O).
 • 3 : Heavy water (D2O).
 • 4 : Liquid sodium.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 279 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกรณ์แบบ PWR
 • 1 : Coolant ใน Primary loop ไหลผ่านปฏิกรณ์ภายใต้ความดันที่สูงมาก
 • 2 : Turbine จะถูกออกแบบให้สามารถทนรังสีได้สูง เนื่องจากไอน้ำมีการปนเปื้อน
 • 3 : สามารถที่จะเปลี่ยนแท่งเชื้อเพลิงได้โดยที่ไม่ต้องหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์
 • 4 : ข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 280 :
 • สำหรับปฏิกรณ์แบบ BWR ข้อความในข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Coolant ใน Primary loop ไหลผ่านปฏิกรณ์ภายใต้ความดันที่สูงมาก
 • 2 : Turbine จะถูกออกแบบให้สามารถทนรังสีได้สูง เนื่องจากไอน้ำมีการปนเปื้อน
 • 3 : สามารถที่จะเปลี่ยนแท่งเชื้อเพลิงได้โดยที่ไม่ต้องหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์
 • 4 : ข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 281 :
 • ข้อความข้อใดต่อไปนี้ที่กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 1 : ไม่มีการปล่อย Greenhouse gases สู่บรรยากาศในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
 • 2 : ในปัจจุบันได้รับการออกแบบให้สามารถเดินเครื่องได้นานถึงประมาณ 18 เดือน ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแท่งเชื้อเพลิง
 • 3 : มี Capacity factor เฉลี่ยสูงกว่า 90% (ใน USA) จึงเหมาะที่จะใช้เป็น base-load
 • 4 : ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • Radioactive decay คือ ขบวนการซึ่ง _____
 • 1 : นิวเคลียสที่ไม่เสถียรปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาค และกลายเป็นนิวเคลียสที่เสถียร
 • 2 : นิวเคลียสที่ไม่เสถียรดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาค และกลายเป็นนิวเคลียสที่เสถียรมากขึ้น
 • 3 : นิวเคลียสที่เสถียรปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาค และกลายเป็นนิวเคลียสที่ไม่เสถียร
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 • เวลาครึ่งชีวิต (t1/2) ของสารกัมมันตรังสี คือเวลาที่ทำให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนนิวเคลียสสลายตัว และ ค่าคงที่ของการสลายตัว (λ) คือ ความน่าจะเป็นของการสลายตัวต่อหน่วยเวลา ซึ่งทั้งสองมีความสัมพันธ์กันคือ (ตามสมการ) ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ไอโซโทปใดที่ปล่อยรังสีอย่างมาก (ค่าคงที่ของการสลายตัวสูง) จะสลายตัวอย่างรวดเร็ว
 • 2 : พลูโตเนียม-244 (เวลาครึ่งชีวิต 80.8 ล้านปี) ปล่อยรังสีน้อยมาก
 • 3 : ยูเรเนียม-233 (เวลาครึ่งชีวิต 20.9 นาที) ปล่อยรังสีอย่างมากในเวลาสั้นๆ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 284 :
 • Ionization คือกระบวนการแยกอิเลคตรอนจากอะตอม ทำให้เกิดอนุภาค 2 อนุภาคที่มีประจุ อะไรที่ไม่ใช่ Ionizing radiation
 • 1 : รังสี Gamma
 • 2 : X-ray.
 • 3 : คลื่นไมโครเวฟ
 • 4 : อนุภาค Beta
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 285 :
 • วิธีการใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับการป้องกันรังสี
 • 1 : จำกัดเวลาที่ได้รับรังสี
 • 2 : ลดระยะห่างจากแหล่งกำเนิดรังสี
 • 3 : ใช้คอนกรีตเพื่อป้องกันรังสี
 • 4 : ทุกข้อเหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 286 :
 • Nuclear fuel cycle คือกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : Nuclear fuel cycle เริ่มต้นจากการขุดยูเรเนียม และจบลงที่การกำจัดของเสียนิวเคลียร์
 • 2 : ยูเรเนียมไดออกไซด์ (UO2) ถูกเปลี่ยนเป็นยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF6) เนื่องจากกระบวนการ enrichment ต้องการยูเรเนียมในรูปของแก๊ส
 • 3 : กระบวนการ enrichment เพิ่มสัดส่วนโดยน้ำหนักของ U-235 เป็น 3 - 5% สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาโดยทั่วไปสำหรับการแยกประเภทของเสียที่มีกัมมันตภาพรังสี
 • 1 : ระยะเวลาที่กัมมันตภาพรังสีจากของเสียอยู่ในระดับที่อันตราย
 • 2 : ความเข้มข้นของสารกัมมันตภาพรังสีของของเสีย
 • 3 : ของเสียทำให้เกิดความร้อนหรือไม่
 • 4 : ทุกข้อต้องถูกพิจารณา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับของเสียที่มีกัมมันตภาพรังสีในระดับสูง (High level waste – HLW)
 • 1 : HLW ปล่อยรังสีมากที่สุด แต่มีปริมาณน้อยที่สุด
 • 2 : HLW ถูกทำให้เป็นแท่งของแข็ง Borosilicate glass โดยกระบวนการ Vitrification
 • 3 : HLW รวมถึงแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำจัดของเสียที่มีสารกัมมันตภาพรังสี
 • 1 : ของเสียที่มีกัมมันตภาพรังสีในระดับต่ำ (LLW) และระดับกลาง (ILW) ที่มีอายุสั้น สามารถที่จะกำจัดร่วมกันได้
 • 2 : ของเสียที่มีกัมมันตภาพรังสีในระดับกลาง (ILW) ที่มีอายุยาว และระดับสูง (HLW) ต้องนำไปเก็บที่แหล่งจัดเก็บถาวรลึกลงไปในชั้นหิน
 • 3 : ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • 4 : ผิดทั้ง 2 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 290 :
 • สำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Decommissioning คือ การกำจัดสารกัมมันตภาพรังสีและการรื้อถอนโรงไฟฟ้า วิธีการใดไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกแนะนำโดยทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA).
 • 1 : เริ่มต้นรื้อถอน หรือกำจัดสารกัมมันตภาพรังสี ในเวลาอันสั้น ภายในไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปี
 • 2 : เลื่อนการรื้อถอน หรือการกำจัดสารกัมมันตภาพรังสี ออกไป 40 ถึง 60 ปี
 • 3 : ทำให้โรงไฟฟ้าอยู่ในสภาวะที่ไม่จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายสารกัมมันตภาพรังสีที่เหลืออยู่ออกไป
 • 4 : ทั้งหมดถูกแนะนำโดย IAEA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพลูโตเนียม
 • 1 : พลูโตเนียมเป็น By-product ของกระบวนการ Fission ในปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 • 2 : Reactor-grade พลูโตเนียม จาก Reprocessing แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์
 • 3 : Reactor-grade พลูโตเนียม จาก Reprocessing แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 292 :
 • ในปฏิกรณ์นิวเคลียร์ นิวตรอนเป็นอนุภาคที่สำคัญที่สุด เพราะมันสามารถที่จะทำให้เกิด Fission และปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain reaction) โดยทั่วไปเรามักจะกำหนด Generation ของนิวตรอนเริ่มต้นจากการเกิดในปฏิกิริยา Fission จนกระทั่งตาย _____
 • 1 : โดยถูกดูดกลืนภายในปฏิกรณ์
 • 2 : โดยหลุดออกไปจากระบบ
 • 3 : ในปฏิกิริยา Fission
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 293 :
 • Multiplication factor (k) ถูกนิยามว่าเป็นสัดส่วนของจำนวนนิวตรอนใน Generation ใดๆ ต่อจำนวนนิวตรอนใน Generation ก่อนหน้านี้ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ถ้า k > 1 ปฏิกิริยาลูกโซ่จะเกิดขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ ในขณะที่จำนวนนิวตรอนลดลงจาก Generation สู่ Generation
 • 2 : ถ้า k < 1 ปฏิกิริยาลูกโซ่จะลดลง ในขณะที่จำนวนนิวตรอนใน Generation ถัดไป จะเพิ่มมากขึ้น
 • 3 : ถ้า k = 1 ปฏิกิริยาลูกโซ่จะไม่ขึ้นกับเวลา ในขณะที่จำนวนนิวตรอนใน Generation ต่อเนื่องกันจะไม่เท่ากัน
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :
 • ในการป้องกันรังสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บ่อยครั้งจะได้ยินคำว่า ALARA นอกเหนือจากการควบคุมรังสีให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ALARA คืออะไร
 • 1 : As Low As Reasonably Allowable.
 • 2 : As Long As Reasonably Allowable.
 • 3 : As Low As Reasonably Achievable.
 • 4 : As Long As Reasonably Achievable.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลยุทธ์ Defense in depth ที่ถูกนำมาใช้สำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 1 : ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยการป้องกันไม่ให้สภาวะของโรงไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปจากสภาวะการทำงานปกติ
 • 2 : จำกัดผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเกิดอุบัติเหตุ
 • 3 : ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดไม่ใช่ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการกักเก็บและควบคุมสารกัมมันตรังสีในกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกโรงไฟฟ้า
 • 1 : Fuel matrix.
 • 2 : Fuel cladding.
 • 3 : Containment system.
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :
 • ถ้าท่านยืนอยู่ในห้องที่มีแหล่งกำเนิดอนุภาค/รังสี 3 ชนิด คือ alpha particles, beta particles และ gamma rays ท่านคิดว่าควรจะยืนอยู่ที่ตำแหน่งใดเพื่อให้ได้รับอันตรายน้อยที่สุด
 • 1 : อยู่ไกลจาก alpha ให้มากที่สุด
 • 2 : อยู่ไกลจาก beta ให้มากที่สุด
 • 3 : อยู่ไกลจาก gamma ให้มากที่สุด
 • 4 : อยู่ที่ไหนก็ได้ อันตรายเท่าๆกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 298 :
 • จงหาจำนวนนิวตรอน และโปรตอน สำหรับนิวเคลียสของ Li
 • 1 : 4 นิวตรอน และ 3 โปรตอน
 • 2 : 7 นิวตรอน และ 4 โปรตอน
 • 3 : 4 นิวตรอน และ 7 โปรตอน
 • 4 : 7 นิวตรอน และ 3 โปรตอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 299 :
 • ปฏิกิริยา Fission (ดังรูป) จงหาว่า Fission fragment ในช่องว่างคือธาตุใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 300 :

 • 1 : 95.105144 MeV
 • 2 : 142.126786 MeV
 • 3 : 183.599473 MeV
 • 4 : 2062.722195 MeV
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 301 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ แล้วแต่ว่าจะนำไปใช้ทำอะไร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 302 :

 • 1 : 0.05 เท่า
 • 2 : 20 เท่า
 • 3 : 235 เท่า
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับปฏิกรณ์แบบ PWR ?
 • 1 : It has a primary cooling circuit flowing through the reactor core under very high pressure.
 • 2 : The turbine must be protected against radiation since the steam is contaminated.
 • 3 : It can be refueled without shutting down by isolating individual pressure tubes from the cooling circuit.
 • 4 : Both 1 and 3.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 423 : 9 Control & Instrumentation of Power Plant
ข้อที่ 304 :
 • Indicating Instrument หรือ Indicator คือ
 • 1 : Bourdon Tube ใช้วัด Pressure
 • 2 : ชิ้นส่วนที่ใช้วัด โดยมี Transmitter ร่วมอยู่ด้วยเพื่อจะได้ส่งสัญญาณไปยัง Control Room
 • 3 : อุปกรณ์ที่บอกให้เราทราบว่าอะไร เกิดขึ้น เช่น Lamp ที่อยู่ใกล้ๆ Control Switch
 • 4 : ระบบป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 305 :
 • วิธีการอ่าน Gauge ให้ถูกต้องควรทำดังนี้คือ
 • 1 : ใช้แว่นขยายส่องเวลาอ่าน เพื่อให้เห็นสเกลได้ชัดและละเอียดขึ้น
 • 2 : เคาะ Gauge ที่หน้าปัดเวลาอ่านด้วยเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีความผิดพลาดเนื่องจากความฝืด
 • 3 : อ่านหลายๆ ครั้ง แล้วนำค่าที่อ่านได้ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยตามหลักทางวิชาสถิติ ท่านว่าค่าเฉลี่ยนั้นเป็นค่าที่ควรยอมรับ
 • 4 : ยืนอ่านในตำแหน่งอันสมควร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 • Bimetallic Thermometer แสดงค่าด้วย Pointer ชี้สเกล โดยอาศัยหลักการ
 • 1 : Bourdon Tube ยืดหด เนื่องจากความดันของของเหลวที่อยู่ใน Sensing Element ได้รับความร้อนแล้วขยายตัวส่งผ่าน Pressure นั้นมาตามท่อเล็กๆ
 • 2 : โลหะเมื่อได้รับความร้อนแล้วจะเกิดการขยายตัว
 • 3 : โลหะต่างชนิดกันมาเชื่อมติดกันไว้ เวลาได้รับความร้อนจะเกิดการขยายตัวไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการบิดตัว
 • 4 : โลหะต่างชนิดกันมาเชื่อมติดกันไว้ เวลาได้รับความร้อนจะเกิดการหลอมเหลวไม่พร้อมกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 307 :
 • ต้องการวัด Pressure ที่มีค่าประมาณ 7 bar (g) ควรใช้เครื่องมือวัดแบบไหนดีจาก 4 แบบ ข้างล่างนี้ จึงจะสะดวกและให้ค่าถูกต้อง
 • 1 : Thermocouple แบบ Chromel-Alumel, Type K
 • 2 : Bourdon Tube Gauge
 • 3 : Manometer ปรอท ซึ่งทำให้มีขนาดของ Column สั้นกว่า Manometer น้ำ
 • 4 : Diaphragm Gauge
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :
 • ข้อดีของการใช้ Thermowell ในการวัด Temperature ด้วยแทนที่จะใช้ Thermometer ตามลำพังคือ
 • 1 : ทำให้เปลี่ยน Thermometer ได้ ในขณะที่มี Flow ใน Line
 • 2 : ทำให้วัดได้ถูกต้องแม่นยำขึ้น
 • 3 : ทำให้ค่าที่อ่านได้เปลี่ยนตามความเป็นจริงเร็วขึ้น
 • 4 : ทำให้ Sensing Element สัมผัสกับสิ่งที่วัดได้มากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :
 • เมื่อพบว่า Local Pressure Gauge อ่านเกิน Full Scale สิ่งแรกที่ควรทำคือ
 • 1 : แจ้งให้หน่วยซ่อมมาจัดการเปลี่ยน Gauge ใหม่
 • 2 : เลิกใช้ Gauge นั้น โดยปิด Valve ใน Line ที่มาเข้า Gauge
 • 3 : หรี่ Valve ใน Line ที่มาเข้า Gauge เพื่อให้ Pressure ตกลง
 • 4 : ไม่ต้องทำอะไร เพราะผู้ผลิตออกแบบมาย่อมแน่ใจว่าทนได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 :
 • สัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้าของอุปกรณ์วัด มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 0 – 20 mA DC
 • 2 : 4 – 20 mA DC
 • 3 : 0 – 5 V DC
 • 4 : 1 – 5 V DC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 311 :
 • คุณสมบัติข้อใดของ Transmitter ที่แตกต่างจาก Transducer
 • 1 : แปลงสัญญาณ
 • 2 : สัญญาณ Output เป็นสัญญาณมาตรฐาน
 • 3 : ส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์อื่นๆ
 • 4 : ขยายสัญญาณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :
 • Temperature Sensor ชนิดใดที่เหมาะสำหรับวัดสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น อุณหภูมิของไอน้ำ
 • 1 : Resistance Temperature Detector (RTD)
 • 2 : Bimetallic Thermometer
 • 3 : Thermocouple
 • 4 : Filled Thermal System
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 :

 • 1 : Venturi
 • 2 : Flow Nozzle
 • 3 : Pitot Tube
 • 4 : Orifice
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 314 :
 • วิธีใดคือวิธีที่นิยมใช้ในการป้องกัน Sensing Element ของ Pressure Gauge ที่วัดความดันของไอน้ำ ไม่ให้สัมผัสกับไอน้ำ ที่มีอุณหภูมิสูงมากๆ
 • 1 : ใช้ Air Cooler ทำให้ไอน้ำเย็นลงก่อนที่จะเข้าสู่ Pressure Gauge
 • 2 : ใช้ Seal Loop (คือ ส่วนของท่อนำไอน้ำที่ขดเป็นรูปวงกลม 540 องศา) ต่อไว้ในท่อนำไอน้ำก่อนที่จะต่อเข้า Pressure Gauge เพื่อให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำค้างอยู่ในท่อที่ขดไว้ ทำให้ไอน้ำเย็นตัวลงก่อน
 • 3 : ใช้ Diaphragm โลหะ ต่อกั้นไม่ให้ไอน้ำเข้าถึง Pressure Gauge แต่การเปลี่ยนแปลงความดันรับรู้ได้โดย Diaphragm
 • 4 : ใช้ Needle Valve ต่อไว้ในท่อนำไอน้ำก่อนที่จะต่อเข้า Pressure Gauge เพื่อทำให้ของไหลเข้าสู่ Pressure Gauge ได้ช้าลง จะได้เย็นลงก่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :
 • สาเหตุใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงในการ TRIP BOILER
 • 1 : DRUM LEVEL LOW
 • 2 : DRUM LEVEL HIGH-HIGH
 • 3 : AIR FLOW LOW
 • 4 : FUEL PRESSURE HIGH-HIGH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 316 :
 • ตามกฎ NFPA จะต้องมีลมอย่างน้อย กี่ % ของ Full Load ของ Boiler เพื่อจะทำให้ Boiler สามารถอยู่ได้ (Boiler ไม่ Trip)
 • 1 : 10 %
 • 2 : 15 %
 • 3 : 20 %
 • 4 : 25 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • ตามกฎ NFPA จะต้องมีลมอย่างน้อย กี่ % ของ Full Load ของ Boiler เพื่อจะทำการ Purge Boiler (ไล่เชื้อเพลิงออกจากเตา)
 • 1 : 15 %
 • 2 : 20 %
 • 3 : 30 %
 • 4 : 40 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 318 :
 • ตามกฎ NFPA จะต้อง Purge Boiler อย่างน้อย กี่นาที
 • 1 : 5 นาที
 • 2 : 10 นาที
 • 3 : 15 นาที
 • 4 : 20 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 319 :
 • FAN ตัวใดเป็นตัวควบคุมปริมาณอากาศในการเผาไหม้ใน Boiler
 • 1 : IGNITER AIR BOOSTER FAN
 • 2 : INDUCE DRAFT FAN
 • 3 : FORCE DRAFT FAN
 • 4 : GAS RECIRCULATION FAN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 320 :
 • FAN ตัวใดเป็นตัวควบคุม Pressure ใน Boiler ที่เป็นแบบ Negative Pressure (เตาลบ)
 • 1 : IGNITER AIR BOOSTER FAN
 • 2 : INDUCE DRAFT FAN
 • 3 : FORCE DRAFT FAN
 • 4 : GAS RECIRCULATION FAN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • PUMP ตัวใดเป็นตัวควบคุมระดับน้ำใน DRUM
 • 1 : CONDENSATE PUMP
 • 2 : AUXILIARY PUMP
 • 3 : BOILER FEED PUMP
 • 4 : CIRCULATING WATER PUMP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • PUMP ตัวใดเป็นตัวควบคุมระดับน้ำใน DEAERATOR (อุปกรณ์ไล่อากาศออกจากน้ำก่อนเข้า Boiler ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน)
 • 1 : CONDENSATE PUMP
 • 2 : AUXILIARY PUMP
 • 3 : BOILER FEED PUMP
 • 4 : CIRCULATING WATER PUMP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Controller ตัวใดที่ไม่ได้ ควบคุมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานโดยตรงให้กับ Boiler
 • 1 : FUEL OIL CONTROLLER
 • 2 : IGNITOR OIL CONTROLLER
 • 3 : FUEL GAS CONTROLLER
 • 4 : WARM-UP OIL CONTROLLER
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • ระบบใด หรือ อุปกรณ์ใดที่ไม่เกี่ยวกับการควบคุมไม่ให้ความดันของ Drum ใน Boiler สูงเกินไป
 • 1 : BOILER WATER CIRCULATING CONTROL
 • 2 : SAFETY VALVE
 • 3 : FUEL CONTROL
 • 4 : RELIEF VALVE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • โดยทั่วไป ระบบ Control ใดที่ไม่ใช่ระบบ Control โดยตรง ต่อ Load ของ Steam Turbine ที่จ่ายออกสู่ระบบ
 • 1 : FREQUENCY CONTROL
 • 2 : FUEL CONTROL
 • 3 : GOVERNOR CONTROL
 • 4 : SPEED CONTROL
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :
 • การ START UP TURBINE เราควรอุ่น Turbine เพื่อรอการขยายตัวที่ความเร็วรอบประมาณมากกว่ากี่เท่าของ Rated Speed เล็กน้อย
 • 1 : 1/10
 • 2 : 1/5
 • 3 : 2/3
 • 4 : 2/7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 327 :
 • วัตถุที่หมุนได้ เช่น Steam Turbine ส่วนใหญ่ จะมี Natural Frequency ที่ประมาณกี่เท่าของ Rated Speed (Node ที่ 1)
 • 1 : 1/10
 • 2 : 1/5
 • 3 : 2/3
 • 4 : 2/7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 328 :
 • VALVE ที่เปิด-ปิด Steam เข้า Turbine อาจมีชื่อต่างกัน แต่ VALVE ตัวใดที่ไม่ได้ใช้ Control เพียงแต่เป็น Protection
 • 1 : THROTTLE VALVE
 • 2 : GOVERNING VALVE
 • 3 : REHEATED STOP VALVE
 • 4 : INTERCEPTOR VALVE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • STEAM TURBINE ที่เป็นแบบ CONDENSING TURBINE ค่าความดันใน Condenser ควรมีค่า
 • 1 : สูงกว่าความดันบรรยากาศ
 • 2 : ต่ำกว่าความดันบรรยากาศ
 • 3 : เท่ากับความดันบรรยากาศ
 • 4 : ขึ้นอยู่กับการใช้งานของ Turbine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • ในการ Control Turbine Speed ปกติของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เราควรตั้ง Speed Droop ไว้ที่ประมาณ กี่ % (ความเร็วในการเปลี่ยนแปลง Load)
 • 1 : 0 %
 • 2 : 5 %
 • 3 : 15 %
 • 4 : 30 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 331 :
 • ถ้าเราตั้งอัตราการเปลี่ยนแปลง Load (Speed Droop) ที่ผิดไปจาก Specification โดยที่ตั้งสูงกว่า Spec. (โดยไม่ Over Limit) จะเกิดอะไรขึ้น
 • 1 : ไม่มีผลใด ๆ
 • 2 : อัตราการเปลี่ยนแปลง Load เร็วขึ้น
 • 3 : อัตราการเปลี่ยนแปลง Load ช้าขึ้น
 • 4 : ขึ้นอยู่กับการใช้ Load ของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 332 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่สาเหตุในการ Trip Steam Turbine
 • 1 : TURBINE VIBRATION HIGH
 • 2 : CONDENSATE PUMP TRIP
 • 3 : TURBINE LUBE OIL PRESS LOW
 • 4 : CONDENSER VACUUM LOW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่ สาเหตุที่ทำให้ Thermal Stress ของ Steam Turbine สูงขึ้น
 • 1 : LUBE OIL PRESSURE HIGH
 • 2 : ลด Load เร็วเกินไป
 • 3 : เพิ่ม Load เร็วเกินไป
 • 4 : ไม่รอเวลาให้ Turbine ขยายตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 334 :
 • ระบบ Control ของ Turbine มีหลายชนิด แล้วแต่ผู้ผลิต แต่ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ชื่อย่อของระบบ Turbine Control
 • 1 : AGC
 • 2 : EHG
 • 3 : BCS
 • 4 : EHC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :
 • Thermal Plant ในประเทศไทย โดยปกติ ควร Control ให้ Lube Oil Temperature สำหรับ Steam Turbine ไว้ที่ประมาณ กี่องศา C ขณะใช้งาน Full Load
 • 1 : 20
 • 2 : 40
 • 3 : 60
 • 4 : 80
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 336 :
 • สำหรับ Thermal Plant ที่มี Generator แบบ 2 Pole ค่า Speed ของ Steam Turbine ที่ต่อตรงกับ Generator แล้วทำความถี่เท่ากับ 50 Hz จะต้องเป็นเท่าไร
 • 1 : 750 RPM
 • 2 : 1500 RPM
 • 3 : 3000 RPM
 • 4 : 3600 RPM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 337 :
 • ระบบ Control ของโรงไฟฟ้ายุคหลัง ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนั้น การ Control ของ Turbine ที่เรียกว่า “Turbine Follow” หมายถึง ระบบ Control ของ Turbine จะควบคุม Parameter อะไร เป็นหลัก [First Priority]
 • 1 : STEAM TEMPERATURE
 • 2 : STEAM PRESSURE
 • 3 : TURBINE LOAD
 • 4 : FREQUENCY ของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 424 : 10 Environment Aspects of Power Plant
ข้อที่ 338 :
 • โรงไฟฟ้าต่อไปนี้ มีประเภทใดที่ให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 • 1 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
 • 2 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง
 • 3 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
 • 4 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • โรงไฟฟ้า Combined cycle ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มักจะต้องหาวิธีควบคุมมลพิษชนิดใดเป็นพิเศษ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 340 :
 • ระบุชนิดมลพิษที่สำคัญจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิง Fossil
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 341 :
 • ระบุชนิดมลพิษที่สำคัญที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 1 : รังสีที่ปล่อยออก
 • 2 : กากเชื้อเพลิงกัมมันตภาพ
 • 3 : ความร้อนที่ปล่อยออก
 • 4 : ทั้ง 3 ตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :

 • 1 : ถ่านหิน
 • 2 : ถ่านหินและน้ำมัน
 • 3 : ก๊าซธรรมชาติ
 • 4 : ชีวมวล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 :

 • 1 : Greenhouse effect
 • 2 : ฝนกรด
 • 3 : ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
 • 4 : ทั้ง 3 อย่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :

 • 1 : ชนิดเดียว
 • 2 : 2 ชนิด
 • 3 : 3 ชนิด
 • 4 : 4 ชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 348 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :
 • อะไรที่ไม่ใช่ Particulate matter จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 • 1 : Unburnt carbon
 • 2 : Ash
 • 3 : สารประกอบซัลเฟต
 • 4 : สารประกอบ CH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 350 :

 • 1 : Flue gas recirculation
 • 2 : FGD
 • 3 : Electrostatic precipitator
 • 4 : ฉีดพ่นด้วยไอน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :

 • 1 : Flue gas recirculation
 • 2 : FGD
 • 3 : Electrostatic precipitator
 • 4 : ฉีดพ่นด้วยไอน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :

 • 1 : ใช้ Low-NOx burner
 • 2 : ใช้วิธีฉีดพ่นไอน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้
 • 3 : ใช้วิธีฉีดพ่นน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้
 • 4 : ทั้ง 3 วิธีข้างต้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :
 • ปัญหาอะไรต่อไปนี้ที่ไม่ได้เกิดจาก NOx
 • 1 : ปัญหาการมองเห็น
 • 2 : ปัญหาต่อสุขภาพของมนุษย์
 • 3 : ฝนกรด
 • 4 : ปัญหาทั้ง 3 ข้อ เกิดจาก NOx ทั้งนั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • วิธีการลด Particulate matter ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน คือ
 • 1 : ใช้ Cyclones
 • 2 : ใช้ Gravity settling chamber
 • 3 : ใช้ Electrostatic precipitator
 • 4 : ใช้ Fabric (bag) filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • Thermal pollution จากโรงไฟฟ้า มักจะพิจารณาอะไรเป็นหลัก
 • 1 : ความร้อนจากตัวโรงไฟฟ้า
 • 2 : ความร้อนจากไอเสียที่ปล่อยออกปล่อง
 • 3 : ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นที่ระบายออก
 • 4 : ความร้อนที่ระบายออกที่ Cooling tower
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • ประเทศไทยมีมาตรฐานควบคุมปริมาณและอัตราการปลดปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้ากี่ชนิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 :
 • ในปัจจุบัน การขออนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเท่าใด ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 • 1 : 1 MW ขึ้นไป
 • 2 : 10 MW ขึ้นไป
 • 3 : 50 MW ขึ้นไป
 • 4 : 100 MW ขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 358 :
 • การปรับปรุง Thermal power plants เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะทำให้มลพิษที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้ามีปริมาณน้อยลง เหตุเพราะ
 • 1 : อุณหภูมิการเผาไหม้มีค่าสูงขึ้น
 • 2 : ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง
 • 3 : ขี้เถ้ามีปริมาณน้อยลง
 • 4 : อากาศส่วนเกินมีค่า Optimum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ ที่ไม่ค่อยใช้ในการกำจัด Particulates จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 • 1 : Cyclones
 • 2 : Electrostatic precipitator
 • 3 : Fabric filter
 • 4 : Wet scrubbers
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 360 :

 • 1 : 1 kg/s
 • 2 : 0.5 kg/s
 • 3 : 3 kg/s
 • 4 : 0.1 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 361 :
 • น้ำหล่อเย็น Condenser ภายหลังรับความร้อนมาแล้ว จะต้องปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีอุณหภูมิไม่เกินที่กฎหมายกำหนด มักใช้วิธีใดในการลดอุณหภูมิก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ
 • 1 : ใช้ Cooling tower ลดอุณหภูมิ
 • 2 : ใช้ฉีดพ่นเป็นฝอยละอองในอากาศ
 • 3 : ให้ไหลผ่านรางระบายแบบเปิดเป็นระยะทางไกลๆ ก่อนปล่อย
 • 4 : ให้ไหลผ่านท่อเป็นระยะทางไกลๆ ก่อนปล่อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 362 :
 • ในการเผาไหม้ถ่านหินที่มี % S สูงในเตาแบบ Fluidized bed มีส่วนในการลดมลพิษชนิดใด
 • 1 : ช่วยลด SOx
 • 2 : ช่วยลด NOx
 • 3 : ช่วยลด SOx และ NOx
 • 4 : ช่วยลด Particulates
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :
 • ในการเผาไหม้ถ่านหินบด (pulverized coal) ในโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ สัดส่วนระหว่าง Bottom และ Fly ash มีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 20 : 80
 • 2 : 80 : 20
 • 3 : 30 : 70
 • 4 : 70 : 30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • การใช้ประโยชน์จาก Fly ash ที่สำคัญ คือ
 • 1 : ใช้ถมที่
 • 2 : ใช้ปรับสภาพดิน
 • 3 : ใช้เป็นส่วนผสมทำพื้นรองเท้า
 • 4 : ใช้ทำคอนกรีต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 365 :
 • โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทันสมัยในปัจจุบัน มักจะกำจัด Fly ash โดยใช้
 • 1 : Cyclones
 • 2 : Fabric filter
 • 3 : Electrostatic precipitator
 • 4 : Wet scrubbers
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :
 • ในสถานที่ขาดแคลนน้ำ มักใช้ระบบหล่อเย็นแบบปิด โดยอาศัย Cooling tower จุดอ่อนสำคัญของวิธีนี้ คือ
 • 1 : ต้องใช้ Cooling tower ขนาดใหญ่มาก ใช้พลังงานสูง
 • 2 : Evaporation loss มีค่าสูง ต้องเติมน้ำชดเชยมาก
 • 3 : ต้องใช้พื้นที่บริเวณกว้างขวาง
 • 4 : เกิดหมอกในบางโอกาส ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 367 :
 • NOx จากโรงไฟฟ้า เป็นภัยต่อมนุษย์และสัตว์ อย่างไร
 • 1 : ทำให้มีปัญหาต่อระบบหายใจ
 • 2 : ทำให้มีปัญหาต่อการมองเห็น
 • 3 : ทำให้เลือดขาด Oxygen
 • 4 : ถูกทั้ง 3 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 368 :
 • การลด NOx จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน มักใช้วิธีใด
 • 1 : ใช้ Electrostatic precipitator
 • 2 : ใช้ Bag filter
 • 3 : ใช้ Flue gas recirculation
 • 4 : ใช้ FGD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 369 :
 • วิธีการลด SOx จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน มักใช้วิธีอะไร
 • 1 : ใช้ Electrostatic precipitator
 • 2 : ใช้ Cyclones
 • 3 : ช้ Flue gas recirculation
 • 4 : ใช้ FGD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 370 :
 • อุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำชนิดใด ที่มีเสียงดังมากที่สุดเวลาเดินเครื่อง
 • 1 : ชุด Turbine – เครื่องปั่นไฟ
 • 2 : ID และ FD fans
 • 3 : Power transformer
 • 4 : ปั๊ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • เมื่อเปรียบเทียบความร้อน จากเชื้อเพลิงเป็น 100% โรงไฟฟ้าพลังความร้อนธรรมดาจะส่งความร้อนกลับไปให้สิ่งแวดล้อมประมาณร้อยละเท่าไร
 • 1 : ร้อยละ 70
 • 2 : ร้อยละ 50
 • 3 : ร้อยละ 60
 • 4 : ร้อยละ 40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 372 :
 • ปัญหาสำคัญ ที่เกิดจากโรงไฟฟ้า Combined cycle ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบัน คือ
 • 1 : ปล่อย NOx เกินมาตรฐาน
 • 2 : การเกิดฝนกรดในปล่อง
 • 3 : ใช้น้ำมาก
 • 4 : เสียงดังเกินมาตรฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 373 :
 • โรงไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี้ ที่ใช้ปล่องสูงที่สุด
 • 1 : โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
 • 2 : โรงไฟฟ้า Combined cycle
 • 3 : โรงไฟฟ้า Gas turbine
 • 4 : โรงไฟฟ้า Hybrid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • เหตุผลในการเลือกตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินติดชายฝั่งทะเล คือ
 • 1 : ขนส่งถ่านหินจากต่างประเทศได้สะดวก
 • 2 : อาศัยน้ำทะเลในการหล่อเย็น Condenser
 • 3 : มลพิษส่วนใหญ่จะตกทะเลไปหมด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • มีการเสนอให้ตั้งโรงไฟฟ้าในทะเล จะได้ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ปัญหาสำคัญที่แนวทางนี้ไม่ได้รับการพิจารณา คือ
 • 1 : Stability ของโรงไฟฟ้า
 • 2 : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ก่อสร้าง
 • 3 : ปัญหาแผ่นดินไหวและสึนามิ
 • 4 : ปัญหาลมพายุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 376 :
 • การที่มีการสร้างปล่องสูงๆ ในโรงไฟฟ้าบางประเภทนั้น วัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อ
 • 1 : ลดอุณหภูมิของไอเสีย ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษจะได้น้อยลง
 • 2 : จะได้มีแรงดูดสารมลพิษให้ออกปล่องได้มากขึ้น
 • 3 : จะได้กระจายสารมลพิษออกไปได้กว้างไกลมากขึ้น
 • 4 : เพื่อให้สามารถติดตั้งชิ้นส่วนลดแรงกระทำต่อปล่องได้มากยิ่งขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :
 • อะไรเป็นมลพิษตัวสำคัญที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
 • 1 : NOx
 • 2 : SOx
 • 3 : Particulates
 • 4 : CO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 425 : 11 Steam Power Plant
ข้อที่ 378 :
 • เรือ 2 ลำ ขับเคลื่อนด้วย Steam turbine power plant ที่เหมือนกันทุกประการ ลำหนึ่งปฏิบัติงานในเขตร้อนแถวมหาสมุทรอินเดีย อีกลำหนึ่งปฏิบัติงานในเขตหนาวแถวทะเลเหนือ ประสิทธิภาพของเรือลำไหนจะสูงกว่ากัน
 • 1 : เรือที่ทำงานในเขตหนาว
 • 2 : เรือที่ทำงานในเขตร้อน
 • 3 : ประสิทธิภาพไม่ต่างกัน
 • 4 : เอาแน่ไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :
 • ประสิทธิภาพของ Rankine cycle จะสูงขึ้นเมื่อ
 • 1 : เพิ่มความดันใน Condenser
 • 2 : เพิ่มอุณหภูมิใน Condenser
 • 3 : เพิ่มความดันใน Boiler
 • 4 : ลดอุณหภูมิไอน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 380 :
 • อุณหภูมิเผาไหม้ในเตา Boiler แห่งหนึ่ง มีค่า 1,100 องศาเซลเซียส ในขณะที่น้ำที่ใช้หล่อเย็น Condenser มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในทางทฤษฎี โรงไฟฟ้าที่ทำงานระหว่างค่าอุณหภูมิทั้ง 2 ข้างต้น จะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้เท่าไร
 • 1 : 46 %
 • 2 : 78 %
 • 3 : 81 %
 • 4 : 56 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 381 :
 • Steam generator คือ
 • 1 : Boiler
 • 2 : Boiler กับ Superheater และ Reheater
 • 3 : คำตอบในข้อ ข. บวกกับ Economizer และ Air Preheater
 • 4 : คำตอบในข้อ ค. บวกกับ ระบบป้อนเชื้อเพลิง ระบบกำจัดขี้เถ้า ปล่อง และอุปกรณ์กำจัดฝุ่นที่ปล่อยออกปล่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • Boiler ที่ใช้ในงานผลิตไฟฟ้ามักเป็นแบบ
 • 1 : Fired-tube
 • 2 : Water-tube
 • 3 : Package
 • 4 : Once-through
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 383 :
 • การเพิ่ม Work output จาก Rankine cycle กระทำได้โดย
 • 1 : เพิ่มความดันใน boiler
 • 2 : เพิ่มอุณหภูมิไอน้ำ
 • 3 : ใช้ Reheater
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • ใน Steam power plants พลังงานที่สูญเสียมากที่สุด เป็นการสูญเสีย
 • 1 : ไปกับไอเสียออกปล่อง
 • 2 : ไปกับน้ำหล่อเย็น Condenser
 • 3 : ไปกับน้ำ Blow down ที่ Boiler
 • 4 : จากการพา และแผ่รังสีที่ผิว Boiler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 385 :
 • % การ Blow down ใน Boiler มีค่าเท่ากับ
 • 1 : ค่าร้อยละของปริมาณน้ำ Blow down เทียบกับปริมาณน้ำชดเชย
 • 2 : ค่าร้อยละของปริมาณน้ำ Blow down เทียบกับปริมาณน้ำป้อน boiler
 • 3 : ค่าร้อยละของปริมาณน้ำ Blow down เทียบกับปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้
 • 4 : ค่าร้อยละของปริมาณน้ำ Blow down เทียบกับปริมาณ Condensate กลับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 386 :
 • เหตุที่ไม่ใช้ Fired-tube boiler ในโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำเพราะ
 • 1 : เกิด Foaming มาก
 • 2 : เกิด Priming มาก
 • 3 : ให้ความดันต่ำเกินไป ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อย
 • 4 : ไม่สามารถให้ไอน้ำ Superheated ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 387 :
 • โดยทั่วไป Economizer จะติดตั้งอยู่
 • 1 : หลัง Feedwater heater ความดันสูง
 • 2 : ก่อน Feedwater heater ความดันต่ำ
 • 3 : ระหว่าง Superheater กับ Reheater
 • 4 : หลัง Air preheater
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • ใน Steam power plant ถ้าอุณหภูมิไอน้ำที่ทางเข้า Turbine ลดลง
 • 1 : ประสิทธิภาพของ Plant จะสูงขึ้น
 • 2 : Plant heatrate จะสูงขึ้น
 • 3 : ไอน้ำที่ทางออก Turbine จะแห้งขึ้น
 • 4 : ความร้อนที่ระบายให้น้ำหล่อเย็นใน Condenser จะมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 389 :
 • การใช้ Reheating ใน Steam power plant จะทำให้ประสิทธิภาพ Plant สูงขึ้น
 • 1 : ทุกกรณี
 • 2 : เมื่อความดันของการ Reheat สูงกว่า 15% ของความดัน Boiler
 • 3 : เมื่อความดันของการ Reheat มีค่ามากกว่า 20% ของความดัน Boiler โดยประมาณ
 • 4 : เมื่อ Reheat ที่ตำแหน่งที่มี Dryness fraction มากกว่า 0.85
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 390 :
 • การใช้ Feed heaters ใน Steam power plant ช่วยทำให้ประสิทธิภาพของ Plant มีค่าสูงขึ้น เหตุผลคือ
 • 1 : เพิ่มงานจาก Turbine ให้มากขึ้น
 • 2 : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Turbine
 • 3 : ช่วยให้ใช้งานขับปั๊มน้อยลง
 • 4 : ช่วยเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของการรับความร้อนใน Boiler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 391 :
 • ค่า Terminal temperature difference ใน Feed heater หมายถึง อุณหภูมิความแตกต่างระหว่าง
 • 1 : อุณหภูมิไอน้ำเข้า และอุณหภูมิน้ำป้อนเข้า
 • 2 : อุณหภูมิอิ่มตัวของกระแสไอน้ำ กับอุณหภูมิน้ำป้อนเข้า
 • 3 : อุณหภูมิไอน้ำออกของกระแสไอน้ำ กับอุณหภูมิน้ำป้อนเข้า
 • 4 : อุณหภูมิอิ่มตัวของกระแสไอน้ำ กับอุณหภูมิน้ำป้อนออก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 392 :
 • โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำที่ทำงานโดยอาศัย Supercritical cycle ดังเช่นโรงไฟฟ้าราชบุรี ใช้ Boiler แบบ
 • 1 : Water-tubed
 • 2 : Fired-tube
 • 3 : Once-through
 • 4 : Fluidized bed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 393 :
 • ไอน้ำ 40 bar 500 องศาเซลเซียส อัตราการไหล 0.03 kg/s ไหลผ่าน Throttle valve โดยไม่มี Heat loss ถึงความดัน 25 bar หลังจากนั้นไหลเข้าผสมกับไอน้ำ 25 bar 250 องศาเซลเซียส ซึ่งไหลด้วยอัตรา 2.54 kg/s โดยไม่มี Heat loss ไอน้ำหลังการผสมมี Enthalpy เท่าใด
 • 1 : 2,777.5 kJ/kg
 • 2 : 2,887.5 kJ/kg
 • 3 : 2,897.5 kJ/kg
 • 4 : 2,997.5 kJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 :
 • ไอน้ำไหลเข้า Turbine ที่ 30 bar 400 องศาเซลเซียส แล้วไหลออกที่ 0.1 bar ค่า Dryness fraction ที่ทางออก เป็นเท่าใด ถ้าการขยายตัวเป็นแบบ Isentropic
 • 1 : 0.75
 • 2 : 0.81
 • 3 : 0.84
 • 4 : 0.91
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 395 :
 • ในโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแห่งหนึ่ง ไอน้ำอิ่มตัวที่ 40 bar ไหลเข้า Turbine แล้วไหลออกเข้าสู่ Condenser ที่ความดัน 0.035 bar ถ้าให้เป็น Ideal process ทั้งหมด โรงไฟฟ้านี้มีประสิทธิภาพเท่าใด
 • 1 : 40.6 %
 • 2 : 38.6 %
 • 3 : 36.6 %
 • 4 : 34.6 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • ในโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแห่งหนึ่ง ไอน้ำออกจาก Boiler ที่ 40 bar 350 องศาเซลเซียส แล้วขยายตัวแบบ Isentropic ใน Turbine จนถึงความดัน 0.035 bar ใน Condenser ถ้าให้น้ำหล่อเย็นไหลเข้า Condenser ที่ 28 องศาเซลเซียส แล้วไหลออกที่ 33.5 องศาเซลเซียส อัตราส่วนเชิงมวลระหว่างน้ำหล่อเย็นกับไอน้ำที่ Condenser มีค่าเท่าใด
 • 1 : 18.7 kg/kg ไอน้ำ
 • 2 : 35.4 kg/kg ไอน้ำ
 • 3 : 58.8 kg/kg ไอน้ำ
 • 4 : 80.7 kg/kg ไอน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 397 :
 • โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแห่งหนึ่ง ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง Boiler ผลิตไอน้ำที่ 150 bar 550 องศาเซลเซียส ซึ่งจะขยายตัวใน Turbine โดยมีค่า Isentropic efficiency 88% แล้วไหลเข้า Condenser ซึ่งทำงานที่ 0.12 bar เมื่อไฟฟ้าที่ผลิตได้ มีอัตรา 100 MW จงคำนวณหาอัตราการไหลของไอน้ำ ไม่ต้องคิด Pump work
 • 1 : 101.2 kg/s
 • 2 : 83.4 kg/s
 • 3 : 93.4 kg/s
 • 4 : 78.4 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 398 :
 • Turbine ชนิดใด ที่สามารถระบายไอน้ำออกเพื่อนำไปใช้อุ่นน้ำป้อนใน Feed heater
 • 1 : Pass-out
 • 2 : Bleed-out
 • 3 : Extraction
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 399 :
 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งหนึ่ง มีค่า Heat rate 15,000 kJ/kWh ถ้าไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่า 50 MW และเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นถ่านหิน ซึ่งมีค่าความร้อน 25 MJ/kg จงคำนวณหาอัตราการใช้เชื้อเพลิง
 • 1 : 30 ตัน/h
 • 2 : 80 ตัน/h
 • 3 : 60 ตัน/h
 • 4 : 40 ตัน/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • Steam power plant แห่งหนึ่ง ผลิตไฟฟ้าได้ 5 MW Boiler ที่ใช้ผลิตไอน้ำ 8 kg/s ที่ 80 bar 500 C จากน้ำป้อนอุณหภูมิ 50 C จงคำนวณหาค่า Heat rate ของโรงไฟฟ้านี้เป็น kJ/kWh ไม่ต้องคิด Pump work
 • 1 : 12,453.1 kJ/kWh
 • 2 : 13,847.3 kJ/kWh
 • 3 : 15,847.6 kJ/kWh
 • 4 : 18,366.9 kJ/kWh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 401 :
 • ไอน้ำอิ่มตัวที่ 6 bar ผสมกับน้ำที่ความดันเดียวกัน ซึ่งมีค่า Enthalpy 605 kJ/kg ใน Feed heater แบบผสม ทำให้น้ำร้อนที่ไหลออกจาก Heater เป็นน้ำอิ่มตัวพอดี และมีความดัน 5.95 bar จงคำนวณหามวลของไอน้ำที่ไหลเข้า Heater ต่อ kg น้ำร้อนที่ไหลออก
 • 1 : 0.27 kg/kg
 • 2 : 0.03 kg/kg
 • 3 : 0.06 kg/kg
 • 4 : 0.09 kg/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 402 :
 • ใน De Laval turbine stage หนึ่ง Isentropic enthalpy drop ใน Nozzle มีค่า 185 kJ/kgไอน้ำ แต่เนื่องจากแรงเสียดทาน ค่า Enthalpy drop จริง ใน Nozzle มีค่าเป็น 90% ของค่า Isentropic ข้างต้น ถ้าให้มุมของ Nozzle = 20 องศา และความเร็วของไอน้ำที่ทางเข้า Nozzle มีค่า 30 m/s จงคำนวณหาความเร็วของไอน้ำ ที่ทางออกของ Nozzle
 • 1 : 577.8 m/s
 • 2 : 412.0 m/s
 • 3 : 384.7 m/s
 • 4 : 298.1 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร