สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Heat Transfer

เนื้อหาวิชา : 402 : 1.การนำความร้อนในหนึ่งมิติสภาวะคงตัว
ข้อที่ 1 :
 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของผนังแผ่นอิฐที่มีความหนา 15 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตรและสูง 3 เมตร กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของอิฐมีค่าเท่ากับ 0.72 W/m.K
 • 1 : 28.0 K/W
 • 2 : 55.56 K/W
 • 3 : 0.0347 K/W
 • 4 : 0.0180 K/W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของฉนวนหุ้มท่อไฟเบอร์กลาส ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ค่าเท่ากับ 0.038 W/m.K โดยที่ฉนวนหนา 2.5 เซนติเมตร ถูกนำไปหุ้มท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร
 • 1 : 0.3452 K/W
 • 2 : 0.1500 K/W
 • 3 : 0.3939K/W
 • 4 : 0.5072 K/W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของทรงกลมกลวงรัศมีภายใน 3 เมตร ทำจากเหล็กกล้า หนา 5 เซนติเมตร กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของเหล็กกล้ามีค่าเท่ากับ 58.7 W/m.K
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของผนังแผ่นไม้ที่มีความหนา 7.5 เซนติเมตร กว้าง 10 เมตรและสูง 3 เมตร กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของแผ่นไม้มีค่าเท่ากับ 0.16 W/m.K
 • 1 : 25.0 K/W
 • 2 : 0.0004 K/W
 • 3 : 64 K/W
 • 4 : 0.0156 K/W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของฉนวนหุ้มโพลีไวนีล ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) เท่ากับ 0.01 W/m.K โดยที่ฉนวนที่หนา 3 เซนติเมตร ถูกนำไปหุ้มท่อขนาดรัศมี 12 เซนติเมตร ยาว 15 เมตร
 • 1 : 0.237 K/W
 • 2 : 0.547 K/W
 • 3 : 0.103 K/W
 • 4 : 0.178 K/W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของทรงกลมกลวงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3เมตร ทำจากอลูมิเนียมหนา 3 เซนติเมตร กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของอลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ 240 W/m.K
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 7 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :

 • 1 : 1.67 W
 • 2 : 6.03 W
 • 3 : 1.81 W
 • 4 : 18.1 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :

 • 1 : 46 W
 • 2 : 0.046 W
 • 3 : 0.46 W
 • 4 : 4.6 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 11 :
 • จงหาอัตราความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังแผ่นอิฐในสภาวะคงตัว สำหรับอิฐที่มีความหนา 15 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตรและสูง 3 เมตร กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของอิฐมีค่าเท่ากับ 0.72 W/m.K และความแตกต่างอุณหภูมิของผนังทั้งสองด้านมีค่าเป็น 10 K
 • 1 : 0.3571 W
 • 2 : 0.17998 W
 • 3 : 288.2 W
 • 4 : 555.5 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • จงหาอัตราความร้อนที่ถ่ายเทผ่านฉนวนหุ้มท่อไฟเบอร์กลาสในสภาวะคงตัว ฉนวนหุ้มท่อไฟเบอร์กลาส(k มีค่าเท่ากับ 0.038 W/m.K) มีความหนา 2.5 เซนติเมตร ถูกนำไปหุ้มท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตรและความแตกต่างอุณหภูมิของผนังทั้งสองด้านมีค่าเป็น 10 K
 • 1 : 28.968 W
 • 2 : 66.667 W
 • 3 : 25.387 W
 • 4 : 19.716 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • จงหาอัตราความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังแผ่นไม้ที่มีความหนา 7.5 เซนติเมตร กว้าง 10 เมตรและสูง 3 เมตรในสภาวะคงตัว กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของแผ่นไม้มีค่าเท่ากับ 0.16 W/m.Kและความแตกต่างอุณหภูมิของผนังทั้งสองด้านมีค่าเป็น 5 K
 • 1 : 0.2 W
 • 2 : 515.2 W
 • 3 : 0.0781 W
 • 4 : 320.512 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :

 • 1 : 23.6 เซนติเมตร
 • 2 : 15.5 เซนติเมตร
 • 3 : 5.16 เซนติเมตร
 • 4 : 2.00 เซนติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 15 :

 • 1 : 177 W
 • 2 : 44.3 W
 • 3 : 118 W
 • 4 : 56.2 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :

 • 1 : 10.10 W
 • 2 : 69.73 W
 • 3 : 13.81 W
 • 4 : 17.00 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :
 • ณ ที่อุณหภูมิห้อง วัตถุประเภทใดมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ดีที่สุด
 • 1 : เหล็ก
 • 2 : อลูมิเนียม
 • 3 : เงิน
 • 4 : ทองแดง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • สำหรับการนำความร้อนในกรณีผนังราบหลายชั้น เรามักพบว่าการกระจายของอุณหภูมิผ่านผิวรอยต่อของวัตถุสองชิ้นที่มาประกอบกัน จะมีการตกของอุณหภูมิ (Temperature Drop) ขึ้น การสูญเสียนี้เป็นผลมาจาก Thermal contact resistance ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ Thermal contact resistance
 • 1 : Thermal contact resistance ที่ผิวรอยต่อขึ้นอยู่กับ ความดัน และอุณหภูมิที่ผิวรอยต่อ
 • 2 : การทำผิวให้เรียบไม่มีผลต่อการลดค่า Thermal contact resistance เนื่องจากผิวที่ขรุขะส่งผลต่อการนำความร้อนที่ดีกว่า
 • 3 : Thermal contact resistance ที่ผิวรอยต่อสามารถลดได้ด้วยการใช้สารเพิ่มการนำความร้อนทาที่ผิวรอยต่อ
 • 4 : การถ่ายเทความร้อนที่ผิวรอยต่อจะเกิดเฉพาะการนำความร้อนเป็นส่วนใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • ผนังเตาในงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งทำด้วยอิฐที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k) = 1.7 W/m.K โดยที่อิฐหนา 0.15 เมตร อยู่ภายใต้สภาวะคงตัว อุณหภูมิภายนอกและภายในของผนังสามารถวัดได้เป็น 1400 K และ 1150 K จงคำนวณหาอัตราการสูญเสียความร้อนที่ผ่านผนัง ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 1.5 ตารางเมตร
 • 1 : 2,833 W
 • 2 : 3,755 W
 • 3 : 4,250 W
 • 4 : 5,125 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :

 • 1 : 190.18 W
 • 2 : 74.38 W
 • 3 : 254.78 W
 • 4 : 126.18 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :

 • 1 : 5.45 เซนติเมตร
 • 2 : 2.42 เซนติเมตร
 • 3 : 3.63 เซนติเมตร
 • 4 : 4.88 เซนติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :
 • ที่สภาวะคงตัว มีความร้อนไหลผ่านผนังบ้านด้านหนึ่งขนาด 100 วัตต์ต่อตารางเมตร และอากาศในห้องมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทำการวัดอุณหภูมิที่ผนังห้องฝั่งในบ้านพบว่ามีอุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส จงหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h) ของฝั่งผนังห้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :

 • 1 : 32.5 องศาเซลเซียส
 • 2 : 37.5 องศาเซลเซียส
 • 3 : 39.5 องศาเซลเซียส
 • 4 : 42.5 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :

 • 1 : 46.4 องศาเซลเซียส
 • 2 : 42.4 องศาเซลเซียส
 • 3 : 40.4 องศาเซลเซียส
 • 4 : 38.4 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :

 • 1 : 40.50 องศาเซลเซียส
 • 2 : 50.89 องศาเซลเซียส
 • 3 : 62 องศาเซลเซียส
 • 4 : 105.35 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 29 :

 • 1 : 38.82 W/m
 • 2 : 52.66 W/m
 • 3 : 77.77 W/m
 • 4 : 106.93 W/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :

 • 1 : 70.77 W/m
 • 2 : 72.66 W/m
 • 3 : 87.77 W/m
 • 4 : 106.93 W/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :

 • 1 : 2.23 W
 • 2 : 22.3 W
 • 3 : 87.77 W
 • 4 : 0.11 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :

 • 1 : 0.34
 • 2 : 0.54
 • 3 : 3.44
 • 4 : 5.40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :

 • 1 : 34.39 J
 • 2 : 275.1 kJ
 • 3 : 34.39 kJ
 • 4 : 24.35 J
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :

 • 1 : 34.39 W
 • 2 : 275.1 kW
 • 3 : 34.39 kW
 • 4 : 24.35 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 35 :

 • 1 : 465.9 kJ
 • 2 : 116.5 kJ
 • 3 : 465.9 J
 • 4 : 687.2 J
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :

 • 1 : 687.2 W
 • 2 : 465.9 kW
 • 3 : 4116.5 kW
 • 4 : 1374 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :

 • 1 : 0.0009 K/W.m
 • 2 : 5.73 K/W.m
 • 3 : 175 K/W.m
 • 4 : 0.000141 K/W.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :

 • 1 : 2.7 W
 • 2 : 26.6 W
 • 3 : 265.8 W
 • 4 : 2658 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :

 • 1 : ลดลงร้อยละ 98.3
 • 2 : ลดลงร้อยละ 50
 • 3 : ลดลงร้อยละ 2.6
 • 4 : ลดลงร้อยละ 1.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • การถ่ายเทความร้อนผ่านกำแพงที่กั้นระหว่างแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันสองแหล่งในข้อใด ที่สามารถสมมุติให้เป็นการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำในมิติเดียวได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
 • 1 : กำแพง ที่มีหนามากเมื่อเทียบกับความสูงและความกว้าง
 • 2 : กำแพง ที่สูงมากเมื่อเทียบกับความกว้างและความหนา
 • 3 : กำแพง ที่กว้างมากเมื่อเทียบกับความกว้างและความหนา
 • 4 : กำแพงที่หนาน้อยเมื่อเทียบกับความสูงและความกว้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 44 :
 • การถ่ายเทความร้อนจากของไหลภายในท่อไปสู่บรรยากาศนอกท่อที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าในข้อใด ที่มีความเหมาะสมในการสมมุติให้เป็นการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำในหนึ่งมิติมากที่สุด
 • 1 : ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.2 เมตร ยาว 10 เมตร บรรจุน้ำร้อนไหลภายใน
 • 2 : ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.2 เมตร ยาว 10 เมตร บรรจุน้ำเย็นไหลภายใน
 • 3 : ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.2 เมตร ยาว 10 เมตร บรรจุไอน้ำอิ่มตัวไหลภายใน
 • 4 : ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.2 เมตร ยาว 1 เมตร บรรจุไอน้ำอิ่มตัวไหลภายใน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • การถ่ายเทความร้อนจากของไหลที่มีอุณหภูมิสูง ภายในภาชนะทรงกลมไปสู่บรรยากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าในข้อใด ที่มีความเหมาะสมในการสมมุติให้เป็นการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำในหนึ่งมิติมากที่สุด
 • 1 : ทรงกลมที่หนาน้อยๆ เมื่อเทียบกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน โดยมีลมธรรมชาติพัดความเร็วต่ำระบายความร้อนอยู่ภายนอก
 • 2 : ทรงกลมที่หนาน้อยๆ เมื่อเทียบกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน โดยมีพัดลมเป่าประทะทรงกลมระบายความร้อนอยู่ภายนอก
 • 3 : ทรงกลมที่หนาน้อยๆ เมื่อเทียบกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน โดยทรงกลมถูกจุ่มมิดอยู่ในน้ำมัน
 • 4 : ทรงกลมที่หนามากๆ เมื่อเทียบกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 46 :
 • คำตอบในข้อใดเรียงลำดับตามค่าสัมประสทธิ์การนำความร้อนของวัสดุจากน้อยไปหามาก ณ อุณหภูมิห้อง ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : ตะกั่ว เหล็ก อลูมิเนียม เงิน
 • 2 : เงิน อลูมิเนียม เหล็ก ตะกั่ว
 • 3 : เงิน เหล็ก อลูมิเนียม ตะกั่ว
 • 4 : ตะกั่ว อลูมิเนียม เหล็ก เงิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :

 • 1 : 108 W
 • 2 : 4.32 W
 • 3 : 108,000 W
 • 4 : 4,320 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :

 • 1 : 3.888 W
 • 2 : 38.88 kW
 • 3 : 3.888 kW
 • 4 : 3,888 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 49 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 55 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 57 :

 • 1 : 8,143 kW
 • 2 : 81.43 W
 • 3 : 8.143 kW
 • 4 : 8.143 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 58 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 59 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :

 • 1 : 115.2 kW
 • 2 : 7,152 kW
 • 3 : 1.152 kW
 • 4 : 7.125 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 63 :

 • 1 : 31.5 kW
 • 2 : 36.5 kW
 • 3 : 38.5 kW
 • 4 : 115.5 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 64 :

 • 1 : 121 W/m
 • 2 : 603 W/m
 • 3 : 757 W/m
 • 4 : 6022 W/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 65 :

 • 1 : 559.5 kW
 • 2 : 144.1kW
 • 3 : 14.4 kW
 • 4 : 138.5 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 67 :

 • 1 : 489 W
 • 2 : 516 W
 • 3 : 849 W
 • 4 : 960 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :

 • 1 : 40 W
 • 2 : 46.2 W
 • 3 : 80 W
 • 4 : 92.3 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :

 • 1 : 1.86 W/m.K
 • 2 : 0.019 W/m.K
 • 3 : 16.08 W/m.K
 • 4 : 0.062 W/m.K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 76 :

 • 1 : 25 mm.
 • 2 : 22.5 mm.
 • 3 : 17.5 mm.
 • 4 : 12.5 mm.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 77 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • ข้อใดเป็นสมการการนำความร้อนของฟูเรียร์ (Fourier equation) ที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • การถ่ายเทความร้อนแบบนำความร้อน เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในตัวกลาง (medium) ดังนั้น ตัวกลางใดที่เกิดการนำความร้อนได้ค่อนข้างยาก
 • 1 : อิฐบล๊อก
 • 2 : ผนังไม้
 • 3 : ผนังเหล็ก
 • 4 : ช่องว่างอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในตัวกลาง (medium) สำหรับการนำความร้อนสามารถ ศึกษาถึงชั้นความหนาของตัวกลางเพื่อหาความต้านทานทางความร้อนรวม โดยใช้หลักการเหมือนกับการศึกษาในเรื่องใด
 • 1 : ปั๊มสูบน้ำ
 • 2 : การสูญเสีย (Flow loss in pipe)
 • 3 : ความต้านทานทางไฟฟ้า
 • 4 : ฉนวนของวัสดุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 82 :
 • ความร้อนที่จ่ายให้กับท่อเหล็กจนมีอุณหภูมิสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ผิวเรียกว่า Heat Flux หรือ ฟลั๊กความร้อน มีหน่วยตามข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 • วัตต์/เมตร.เคลวิน เป็นหน่วยของค่าคุณสมบัติหนึ่งในการศึกษาการนำความร้อน หน่วยดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
 • 1 : Thermal diffusivity
 • 2 : Thermal conductivity
 • 3 : Thermal expansive
 • 4 : Thermal heat flux
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :

 • 1 : อุณหภูมิด้านหลังสูงกว่าอุณหภูมิด้านหน้าของผนังไม้
 • 2 : อุณหภูมิด้านหน้าสูงกว่าอุณหภูมิด้านหลังของผนังไม้
 • 3 : อุณหภูมิด้านหน้าเท่ากับอุณหภูมิด้านหลังของผนังไม้
 • 4 : อุณหภูมิด้านหน้าเท่ากับอุณหภูมิของอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติทาง Thermophysical Property
 • 1 : Thermal conductivity
 • 2 : Specific heat
 • 3 : Kinematics viscosity
 • 4 : Thermal diffusivity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 86 :
 • ตามหลักโดยทั่วไปแล้ววัสดุชนิดใดมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูงที่สุด
 • 1 : ไม้
 • 2 : พลาสติก
 • 3 : นิเกิล
 • 4 : เงิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :

 • 1 : One – dimensional conduction
 • 2 : One – dimensional transport heat conduction
 • 3 : Steady – state conditions, with volumetric energy – generation
 • 4 : One-dimensional steady – state conditions, without volumetric energy – generation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :

 • 1 : Thermal diffusivity
 • 2 : Thermal expansion
 • 3 : Thermal generation
 • 4 : Thermal conductivity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :
 • การศึกษาการกระจายตัวอุณหภูมิภายในวัสดุจำเป็นต้องทราบเงื่อนไขขอบเขต และเงือนไขเริ่มต้น (Boundary and Initial Condition ) ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเงื่อนไขดังกล่าว
 • 1 : Constant surface temperature
 • 2 : Constant surface heat flux
 • 3 : Radiation surface condition
 • 4 : Convection surface condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 90 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 99 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 :

 • 1 : -9.36 kW
 • 2 : -8.36 kW
 • 3 : -9.46 kW
 • 4 : -8.46 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • จากภาพ

  จงหาความต้านทานความร้อนรวม เมื่อ La = 2 m, ka = 0.2 W/m.k, A = 4 m2, Lb = 1 m, kb = 0.3 W/m.k

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 102 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 106 :
 • สมการการนำความร้อนของทรงกลมในหนึ่งมิติคือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 108 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • สำหรับการนำความร้อนแบบสภาวะคงตัวในหนึ่งมิติ ผ่านผนังแผ่นราบ ข้อใดต่อไปนี้ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k) ที่ดีที่สุด
 • 1 :  ผนังที่ทำจากอลูมิเนียมที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
 • 2 :  ผนังที่ทำจากอลูมิเนียมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
 • 3 :  ผนังที่ทำจากอลูมิเนียมที่อุณหภูมิ -100 องศาเซลเซียส
 • 4 :  ผนังที่ทำจากอลูมิเนียมที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 110 :
 • ประตูบ้านทำจากไม้หนา 3 เซนติเมตร กว้าง 1.2 เมตรและสูง 2 เมตร ถ้าไม้มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal conductivity) เท่ากับ 0.15 W/m.K จงคำนวณหาค่าความต้านทานเชิงความร้อน (Conduction resistance)
 • 1 : 0.05 K/W
 • 2 : 0.0833 K/W
 • 3 : 2.7777 K/W
 • 4 : 8.333 K/W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • ประตูบ้านทำจากไม้หนา 3 เซนติเมตร กว้าง 1.2 เมตรและสูง 2 เมตร ถ้าไม้มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal conductivity) เท่ากับ 0.15 W/m.K ถ้าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผนังทั้งสองด้านมีค่าเป็น 15 องศาเซลเซียส จงคำนวณหาค่าความร้อนที่ถ่ายเทผ่านประตูที่ทำจากไม้นี้
 • 1 : 180 W.
 • 2 : 120 W.
 • 3 : 75 W.
 • 4 : 1 W.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 •  ข้อใดน่าจะกล่าวผิดสำหรับการใช้ประโยชน์ของฉนวน
 • 1 :  ฉนวนมีส่วนช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในอุปกรณ์หรือห้องที่ต้องการรักษาระดับอุณหภูมิ
 • 2 :  ฉนวนมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน
 • 3 :  ฉนวนสามารถใช้งานได้ในห้วงอุณหภูมิร้อนเท่านั้น
 • 4 :  ฉนวนบางประเภทสามารถใช้ในการลดเสียงและการสั่นสะเทือนได้ด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 •  ข้อใดไม่ใช่การนำความร้อน
 • 1 :  การจับด้ามช้อนที่จุ่มอยู่น้ำร้อน เราจะรู้สึกร้อนที่มือ
 • 2 :  แผ่นโลหะพื้นเตารีดถ่ายโอนความร้อนจากเตารีดสู่เนื้อผ้า
 • 3 :  น้ำที่อุณหภูมิสูงไหลผ่านท่อ ซึ่งน้ำทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ให้ความร้อนและน้ำเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน
 • 4 :  แผ่นหลังคาสังกะสีกลางแดดร้อนทั้งด้านนอกและด้านใน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 •  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ ค่าความต้านทานความร้อนที่ผิวรอยต่อ (thermal contact resistance)
 • 1 :  ส่วนมากจะเกิดที่ผิวรอยต่อของวัสดุที่แนบติดกัน
 • 2 :  การถ่ายเทความร้อนผ่านผิวรอยต่อ ส่วนมากเป็นการนำความร้อน
 • 3 :  ค่าความต้านทานความร้อนที่ผิวรอยต่อ มีค่าเพิ่มขึ้นถ้าผิวรอยต่อที่สัมผัสกันมีความขรุขระมาก
 • 4 :  ค่าความต้านทานความร้อนที่ผิวรอยต่อ มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มความดันที่ผิวรอยต่อ (interface pressure)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 •  ข้อใดจัดได้ว่าเป็นการถ่ายเทความร้อนแบบการนำความร้อน
 • 1 :  ความร้อนที่ถ่ายเทจากช่องระบายความร้อนของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • 2 :  ความร้อนที่ถ่ายเทสู่อากาศจากแก้วกาแฟร้อนที่วางไว้
 • 3 :  ความร้อนที่ถ่ายเทจากหม้อน้ำโดยพัดลมหม้อน้ำ
 • 4 :  ความร้อนจากแสงแดดที่ถ่ายเทผ่านกระจกรถยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 :
 •  ฉนวนประเภทใดที่มีค่าความหนาแน่นต่ำและมีค่าความเป็นฉนวนสูง
 • 1 :  ไม้สน
 • 2 :  อิฐทนไฟ
 • 3 :  โฟม ประเภท Polyurethane
 • 4 :  ผ้าฝ้าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :
 •  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของฉนวนที่ดี
 • 1 :  ใช้ได้เฉพาะอุณหภูมิเฉพาะช่วง ไม่กว้างเกินไป
 • 2 :  สัมประสิทธิ์การนำความร้อน(k) มีค่าต่ำ
 • 3 :  น้ำหนักเบา และมีความหนาแน่นน้อย
 • 4 :  มีความคงตัวสูง เปลี่ยนรูปได้ยาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 403 : 2.การนำความร้อนในหนึ่งมิติสภาวะไม่คงตัว
ข้อที่ 118 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :

 • 1 : น้อยกว่า 8 เซนติเมตร
 • 2 : น้อยกว่า 5.8 เซนติเมตร
 • 3 : น้อยกว่า 17 เซนติเมตร
 • 4 : น้อยกว่า 34 เซนติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • ด้วยเงื่อนไขของวัสดุที่กำหนด เมื่อเทียบเคียงกันแล้วการศึกษาการนำความร้อนแบบสภาวะไม่คงตัวสำหรับวัตถุทรงกลมในข้อใด ที่น่าจะใช้การวิเคราะห์แบบลัมพ์มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • ด้วยเงื่อนไขของวัสดุที่กำหนด เมื่อเทียบเคียงกันแล้วการศึกษาการนำความร้อนแบบสภาวะไม่คงตัวสำหรับวัตถุในข้อใด ที่น่าจะใช้การวิเคราะห์แบบลัมพ์มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 123 :

 • 1 : ประมาณ 404 นาที
 • 2 : ประมาณ 307 นาที
 • 3 : ประมาณ 30.75 นาที
 • 4 : ประมาณ 6.75 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :
 • ด้วยเงื่อนไขของวัสดุที่กำหนด เมื่อเทียบเคียงกันแล้วการศึกษาการนำความร้อนแบบสภาวะไม่คงตัวสำหรับวัตถุในข้อใด ที่น่าจะใช้การวิเคราะห์แบบลัมพ์มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :
 • ด้วยเงื่อนไขของวัสดุที่กำหนด เมื่อเทียบเคียงกันแล้วการศึกษาการนำความร้อนแบบสภาวะไม่คงตัวสำหรับวัตถุในข้อใด ที่น่าจะใช้การวิเคราะห์แบบลัมพ์มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :

 • 1 : ประมาณ 1.99 นาที
 • 2 : ประมาณ 19.85 นาที
 • 3 : ประมาณ 190.85 นาที
 • 4 : ประมาณ 1,191 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ด้วยวิธีการลัมพ์ (Lumped system analysis)
 • 1 : อุณหภูมิที่พิจารณาแปรผันตามเวลาและตำแหน่ง
 • 2 : อุณหภูมิที่พิจารณาแปรผันตามเวลาเท่านั้น
 • 3 : ใช้ได้สำหรับการวิเคราะห์การนำความร้อนแบบคงตัวและไม่คงตัว
 • 4 : ใช้ได้สำหรับเงื่อนไขขอบเขตแบบการพาความร้อนเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • ค่าตัวเลขใดที่ใช้เป็นตัวกำหนดว่าการคำนวณการนำความร้อนในสภาวะไม่คงตัวในหนึ่งมิติ สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธีการลัมพ์ (Lumped system analysis) ได้
 • 1 : Bi (Biot number) มีค่าน้อยกว่า 0.1
 • 2 : Bi (Biot number) มีค่ามากกว่า 0.1
 • 3 : Nu (Nusselt number) มีค่าน้อยกว่า 0.1
 • 4 : Nu (Nusselt number) มีค่ามากกว่า 0.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :

 • 1 : 0.3
 • 2 : 0.01
 • 3 : 0.03
 • 4 : 0.003
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 130 :

 • 1 : ประมาณ 1 นาที
 • 2 : ประมาณ 2 นาที
 • 3 : ประมาณ 3 นาที
 • 4 : ประมาณ 4 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :

 • 1 : ได้ โดยที่ Bi (Biot number) มีค่า 0.0139
 • 2 : ไม่ได้ โดยที่ Bi (Biot number) มีค่า 0.0139
 • 3 : ได้ โดยที่ Bi (Biot number) มีค่า 0.0417
 • 4 : ไม่ได้ โดยที่ Bi (Biot number) มีค่า 0.0417
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 133 :

 • 1 : ได้ โดยที่ค่า Bi (Biot number) มีค่า 0.0139
 • 2 : ไม่ได้ โดยที่ค่า Bi (Biot number) มีค่า0.0208
 • 3 : ได้ โดยที่ค่า Bi (Biot number) มีค่า 0.0208
 • 4 : ไม่ได้ โดยที่ค่า Bi (Biot number) มีค่า 0.0139
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 134 :

 • 1 : ไม่ได้ โดยที่ค่า Bi (Biot number) ค่า0.0208
 • 2 : ได้ โดยที่ค่า Bi (Biot number) มีค่า 0.0208
 • 3 : ได้ โดยที่ค่า Bi (Biot number) มีค่า 0.0417
 • 4 : ไม่ได้ โดยที่ค่า Bi (Biot number) มีค่า 0.0417
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 135 :
 • หากลูกบอลทรงกลมถูกทำให้เย็นตัวลงจากอุณหภูมิเท่าเทียมกัน โดยการจุ่มในน้ำเย็นที่ให้สัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างผิวเท่าๆ กัน ลูกบอลทรงกลมทำจากวัสดุชนิดใดเย็นตัวเร็วที่สุด
 • 1 : เหล็ก
 • 2 : ตะกั่ว
 • 3 : อลูมิเนียมบริสุทธิ์
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • หากลูกบอลทรงกลมถูกทำให้เย็นตัวลงจากอุณหภูมิเท่าเทียมกัน โดยการจุ่มในน้ำเย็นที่ให้สัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างผิวเท่าๆ กัน ลูกบอลทรงกลมทำจากวัสดุชนิดใดเย็นตัวช้าที่สุด
 • 1 : เหล็ก
 • 2 : ตะกั่ว
 • 3 : อลูมิเนียมบริสุทธิ์
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 137 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ณ อุณหภูมิห้อง เมื่อพิจารณาวัสดุที่ให้มา วัสดุใดสามารถนำความร้อนได้ดีที่สุด
 • 1 : Carbon Steel
 • 2 : Iron
 • 3 : Aluminium
 • 4 : Lead
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • สำหรับการนำความร้อนในวัตถุ ค่า Bi (Biot Number)แสดงถึง
 • 1 : สัดส่วนของการกระจายความหนืดและความร้อนในเนื้อวัตถุที่กำลังไหล
 • 2 : สัดส่วนของโมเมนตัมในการเคลื่อนที่ของการไหล ต่อความหนืดในการไหลนั้น
 • 3 : สัดส่วนของการนำความร้อนผ่านวัตถุและสัดส่วนของความร้อนที่วัตถุสะสมไว้
 • 4 : สัดส่วนของการพาความร้อนมาสู่วัตถุและการนำความร้อนในวัตถุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 140 :
 • การใช้วิธีการวิเคราะห์อุณหภูมิของวัตถุแบบลัมพ์นั้น จะให้การคำนวณที่ใกล้เคียงที่สุด เมื่อค่า Bi (Biot number) ที่เกี่ยวข้องมีค่าเป็นอย่างไร
 • 1 : ค่า Bi (Biot number) มีค่ามากกว่า 0.1
 • 2 : ค่า Bi (Biot number) มีค่ามากกว่า 1
 • 3 : ค่า Bi (Biot number) มีค่าน้อยกว่า 0.1
 • 4 : ค่า Bi (Biot number) มีค่าน้อยกว่า 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :
 • เมื่อของไหลที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านวัตถุลัมพ์ (Lumped system analysis) ทำให้อุณหภูมิของวัตถุลัมพ์มีค่าสูงขึ้น กรณีใดในข้อต่อไปนี้ทำให้อุณหภูมิของวัตถุลัมพ์ มีค่าเข้าใกล้อุณหภูมิของของไหลช้าลง
 • 1 : สัมประสิทธิ์การพาความร้อนให้แก่วัตถุลัมพ์มีค่าสูง
 • 2 : วัตถุลัมพ์มีความหนาแน่นต่ำ
 • 3 : วัตถุลัมพ์มีความจุความร้อนจำเพาะต่ำ
 • 4 : สัดส่วนระหว่างปริมาตร / พื้นที่ผิวของวัตถุมีค่าสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :
 • เมื่อของไหลที่มีอุณหภูมิสูงชนิด ไหลผ่านวัตถุลัมพ์ (Lumped system analysis) ทำให้อุณหภูมิของวัตถุลัมพ์มีค่าสูงขึ้น กรณีใดในข้อต่อไปนี้ทำให้อุณหภูมิของวัตถุลัมพ์ มีค่าเข้าใกล้อุณหภูมิของของไหลเร็วขึ้น
 • 1 : วัตถุลัมพ์มีความหนาแน่นต่ำ
 • 2 : สัดส่วนระหว่างปริมาตร / พื้นที่ผิวของวัตถุมีค่าสูง
 • 3 : ความจุความร้อนจำเพาะของวัตถุลัมพ์มีค่าสูง
 • 4 : สัมประสิทธิ์การพาความร้อนให้แก่วัตถุลัมพ์มีค่าต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • สำหรับการคำนวณปัญหาการนำความร้อนในสภาวะไม่คงตัวในหนึ่งมิติ ตัวแปรใดที่ไม่มีผลโดยตรงต่อการกระจายของอุณหภูมิภายในวัตถุ
 • 1 : ความหนาแน่นของวัตถุ
 • 2 : สัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k)
 • 3 : สัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h)
 • 4 : อุณหภูมิเริ่มต้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :

 • 1 : ตัวแปร m เป็นตัวแปรไร้หน่วย
 • 2 : ตัวแปร m ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้วัตถุมีการตอบสนองกับการเปลี่ยนของอุณหภูมิเร็วขึ้น
 • 3 : ตัวแปร m แปรผันโดยตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k)
 • 4 : ตัวแปร m แปรผกผันกับค่าพื้นที่ผิว (A)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :

 • 1 : 125
 • 2 : 12.5
 • 3 : 1.25
 • 4 : 0.125
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :

 • 1 : 0.88
 • 2 : -0.88
 • 3 : 1.14
 • 4 : -1.14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • จากเงื่อนไขที่กำหนด สภาวะใดที่ไม่เหมาะสมต่อการคำนวณการนำความร้อนในสภาวะไม่คงตัวด้วยวิธีการลัมพ์ (Lump analysis)
 • 1 : วัตถุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k) ที่สูง
 • 2 : วัตถุที่มีขนาดเล็ก
 • 3 : วัตถุอยู่ในสภาวะที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h) ที่สูง
 • 4 : วัตถุที่พื้นที่ผิวสัมผัสที่กว้างและปริมาตรน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :

 • 1 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีการลัมพ์ (Lump analysis)
 • 2 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีการลัมพ์ (Lump analysis) ด้วยเงื่อนไขขอบเขตผสม
 • 3 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีการคำนวณการนำความร้อนแบบสภาวะไม่คงตัวในวัตถุกึ่งอนันต์ (Semi-infinite medium)
 • 4 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีการเปิดตาราง Transient-temperature charts
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :

 • 1 : 0.021
 • 2 : 0.042
 • 3 : 0.21
 • 4 : 0.42
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :

 • 1 : 0.0125 m.
 • 2 : 0.0625 m.
 • 3 : 0.0042 m.
 • 4 : 0.0021 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :

 • 1 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีการลัมพ์ (Lump analysis)
 • 2 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีการลัมพ์ (Lump analysis) ด้วยเงื่อนไขขอบเขตผสม
 • 3 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีการคำนวณการนำความร้อนแบบสภาวะไม่คงตัวในวัตถุกึ่งอนันต์ (Semi-infinite medium)
 • 4 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีการเปิดตาราง Transient-temperature charts
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :

 • 1 : 0.011
 • 2 : 0.089
 • 3 : 0.267
 • 4 : 0.535
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :

 • 1 : 0.011
 • 2 : 0.053
 • 3 : 0.089
 • 4 : 0.267
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :

 • 1 : วัตถุทรงกลมที่ทำจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์
 • 2 : วัตถุทรงกลมที่ทำจากเหล็กบริสุทธิ์
 • 3 : วัตถุทรงกลมที่ทำจากทองแดงบริสุทธิ์
 • 4 : วัตถุทรงกลมที่ทำจากเงินบริสุทธิ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 158 :

 • 1 : 4.65 นาที
 • 2 : 5.36 นาที
 • 3 : 6.53 นาที
 • 4 : 7.63 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 :

 • 1 : 1.75 m.
 • 2 : 2 m.
 • 3 : 2.25 m.
 • 4 : 2.5 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 404 : 3.การพาความร้อนแบบบังคับ
ข้อที่ 161 :
 • การพาความร้อนแบบบังคับสำหรับการไหลภายในท่อ ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อค่าตัวเลขนัทเซล (Nusselt number) ได้แก่
 • 1 : ค่าตัวเลขเรย์โนล (Reynolds number)
 • 2 : ค่าตัวเลขพล้าน (Prandtl number)
 • 3 : ค่าแฟกเตอร์ความเสียดทาน (Friction factor)
 • 4 : ค่าตัวเลขกราชอฟ (Grashof number)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 162 :
 • สำหรับการไหลผ่านชั้นชิดผิว (Boundary layer flow) ที่ค่าตัวเลขพล้าน (Prandtl number) มีค่าน้อยน้อยกว่า 1 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความหนาของชั้นชิดผิวของอุณหภูมิหนากว่าความหนาของชั้นชิดผิวของความเร็ว
 • 2 : ความหนาของชั้นชิดผิวของอุณหภูมิต่ำกว่าความหนาของชั้นชิดผิวของความเร็ว
 • 3 : ความหนาของชั้นชิดผิวของอุณหภูมิเท่ากับความหนาของชั้นชิดผิวของความเร็ว
 • 4 : ค่าตัวเลขพล้านไม่มีผลต่อความหนาของชั้นชิดผิว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :
 • ค่าตัวเลขนัทเซล(Nusselt number) เป็นค่าตัวเลขไร้หน่วยที่ใช้ในการบอกถึงปริมาณการถ่ายเทความร้อนแบบการพา อยากทราบว่าค่าตัวเลขนัทเซลนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างการถ่ายเทความร้อนแบบใดต่อแบบใด
 • 1 : การนำความร้อน / การพาความร้อน
 • 2 : การนำความร้อน / การแผ่รังสีความร้อน
 • 3 : การพาความร้อน / การนำความร้อน
 • 4 : การพาความร้อน / การแผ่รังสีความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับของไหลที่มีค่าตัวเลขพล้าน (Prandtl number) โดยทั่วไปมีค่าน้อยน้อยกว่า 1
 • 1 : เป็นของไหลประเภทน้ำมัน (oils)
 • 2 : ความหนาของชั้นชิดผิวของอุณหภูมิต่ำกว่าความหนาของชั้นชิดผิวของความเร็ว
 • 3 : เป็นของไหลประเภทแก๊ส (gas)
 • 4 : เป็นของไหลประเภท Liquid metal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 • จงคำนวณหาค่า Hydraulic diameter ของท่อรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีความกว้างเป็น 2a และสูง a
 • 1 : a
 • 2 : 1.25a
 • 3 : 1.33a
 • 4 : 1.5a
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพาความร้อนแบบบังคับ
 • 1 : การพาความร้อนแบบบังคับขึ้นอยู่กับประเภทของการไหล
 • 2 : การพาความร้อนแบบบังคับขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของของไหล
 • 3 : การพาความร้อนแบบบังคับเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของของไหล
 • 4 : การพาความร้อนแบบบังคับส่วนมากเกิดได้ดีในของแข็งมากกว่าน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพาความร้อนแบบบังคับ
 • 1 : ค่าตัวเลขนัทเซล (Nusselt number) มีค่าสูงในการไหลแบบราบเรียบ เมื่อเทียบกับการไหลแบบปั่นป่วน สำหรับการไหลที่มีรูปทรงและสภาวะเหมือนกัน
 • 2 : การพาความร้อนแบบบังคับเกิดขึ้นได้ดีในของไหลประเภท แก๊ส มากกว่า ของแข็ง
 • 3 : การพาความร้อนมีอยู่ 2 ประเภทคือ แบบบังคับและแบบอิสระ
 • 4 : ค่าตัวเลขนัทเซล (Nusselt number) สำหรับการพาความร้อนแบบบังคับขึ้นอยู่กับรูปทรงที่ของไหลไหลผ่าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 169 :
 • การถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อนแบบบังคับ (Force convection) ใช้กฎอะไรในการอธิบาย
 • 1 : Fourier’s Law
 • 2 : Poisson’s Law
 • 3 : Stefan-Boltzmann’s Law
 • 4 : Newton’s Law
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 • ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์ของการถ่ายเทความร้อน(Heat transfer coefficient; h)
 • 1 :
 • 2 : ไม่เป็นคุณสมบัติของของไหล
 • 3 : มีทั้งการพาความร้อนแบบบังคับและแบบอิสระ
 • 4 : มีค่าสูงสำหรับของไหลที่มีสถานะแก๊สเมื่อเทียบกับสถานะของเหลว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • สำหรับการไหลภายในท่อ เรานิยมใช้ ค่า Logarithmic mean temperature difference เป็นค่าอุณหภูมิอ้างอิงสำหรับการคำนวณหาค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับค่า Logarithmic mean temperature difference นี้
 • 1 : การกระจายของอุณหภูมิต่อความยาวท่อเป็นเส้นตรง
 • 2 : มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ (Averaged mean temperature difference)
 • 3 : นิยมใช้กับเงื่อนไขที่อุณหภูมิของผนังมีค่าคงที่ (Constant wall temperature)
 • 4 : ใช้ได้เฉพาะกรณีการถ่ายเทความร้อนออกจากท่อเท่านั้น (Cooling case)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับการพาความร้อนแบบบังคับสำหรับการไหลภายในท่อ
 • 1 : สำหรับเงื่อนไขอุณหภูมิที่ผิวคงที่ (Constant surface temperature) การกระจายของอุณหภูมิภายในท่อเป็นเส้นตรง
 • 2 : สำหรับเงื่อนไขอุณหภูมิที่ผิวคงที่ (Constant surface temperature) ค่าฟลั๊กความร้อนที่ผิวคงที่เนื่องจากอุณหภูมิที่ผิวคงที่
 • 3 : สำหรับเงื่อนไขฟลั๊กความร้อนที่ผิวคงที่ (Constant surface heat flux) ค่าอุณหภูมิที่ผนังท่อมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อย ๆ ตามความยาวของท่อถ้าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนมีค่าคงที่
 • 4 : สำหรับเงื่อนไขฟลั๊กความร้อนที่ผิวคงที่ (Constant surface heat flux) การกระจายของอุณหภูมิภายในท่อเป็นเส้นโค้งแบบ logarithmic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :

 • 1 : 210 kJ/kg
 • 2 : 230 kJ/kg
 • 3 : 250 kJ/kg
 • 4 : 300kJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับท่อรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีความกว้างเป็น a และสูง b
 • 1 : ถ้า a/b มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าตัวเลขนัทเซลมีค่าลดลง
 • 2 : ถ้า a/b มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าแฟคเตอร์ของการเสียดทาน(Friction factor) มีค่าเพิ่มขึ้น
 • 3 : ถ้า a/b มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าตัวเลขเรย์โนลมีค่าลดลง
 • 4 : ค่า Hydraulic diameter = 4ab / 2ab
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 176 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับท่อรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีความกว้างเป็น a และสูง b
 • 1 : ค่า Hydraulic diameter = ab / (8a+8b)
 • 2 : ค่า Hydraulic diameter = 2ab / (a+b)
 • 3 : ค่า Hydraulic diameter = (8a+ 8b) / ab
 • 4 : ค่า Hydraulic diameter = 4ab / 2ab
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :

 • 1 : 29 W.
 • 2 : 35.7 W
 • 3 : 58.1 W
 • 4 : 71.4 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : การพาความร้อนแบบบังคับในท่อ ปัจจัยหลักที่เราต้องการทราบคือค่า สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าความดันตกคร่อม
 • 2 : สำหรับการไหลแบบราบเรียบแบบ fully developed ค่าตัวเลขนัสเซล (Nu) ของเงื่อนไขอุณหภูมิคงที่มีค่าสูงกว่ากรณีเงื่อนไข Constant heat flux
 • 3 : วิธีการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนด้วยการพาความร้อนแบบบังคับ สำหรับการไหลภายในท่อคือการทำให้ท่อมีผิวขุรขะ หรือมีครีบ
 • 4 : สำหรับการไหลแบบราบเรียบแบบ fully developed ภายในท่อ ค่าตัวเลขนัสเซล (Local Nu) มีค่าคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :

 • 1 : 18 kW
 • 2 : 21 kW
 • 3 : 25 kW
 • 4 : 27 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :
 • ของเหลวซึ่งไหลในท่อกลมทรงกระบอก จะเป็นการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent flow) เมื่อลักษณะการไหลเป็นไปตามข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ค่าตัวเลขเรย์โนล (Reynolds Number) > 2100
 • 2 : ค่าตัวเลขเรย์โนล (Reynolds Number) < 11000
 • 3 : ค่าตัวเลขพล้าน (Prandtl Number) > 0.7
 • 4 : ค่าตัวเลขพล้าน (Prandtl Number) < 0.7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 184 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • ของเหลวซึ่งไหลในท่อกลมทรงกระบอก จะมีค่าตัวเลขเรย์โนล (Reynolds number) ลดลงเสมอเมื่อลักษณะการไหลเป็นไปตามข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ของเหลวนั้น มีความหนืดเพิ่มขึ้น และไหลด้วยความเร็วลดลง ในขนาดหน้าตัดท่อที่เท่าเดิม
 • 2 : ของเหลวนั้น ไหลด้วยความเร็วสูงขึ้น ในขนาดหน้าตัดท่อที่เพิ่มขึ้น โดยที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น
 • 3 : ของเหลวนั้น ไหลด้วยความเร็วสูงขึ้น ในขนาดหน้าตัดท่อที่ลดลง โดยที่มีความหนืดลดลง
 • 4 : ของเหลวนั้น ไหลด้วยความเร็วคงที่ ในขนาดหน้าตัดท่อที่เพิ่มขึ้น โดยที่มีอุณหภูมิลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :
 • ของเหลวซึ่งไหลบนผนังเรียบ (Flow over a flat surface) จะมี Thermal Boundary Layer หนากว่า Momentum Boundary Layer ในกรณีใดต่อไปนี้
 • 1 : ค่าตัวเลขพล้าน (Prandtl number), Pr > 1
 • 2 : ค่าตัวเลขพล้าน (Prandtl number), Pr < 1
 • 3 : ลักษณะการไหลเป็นแบบราบเรียบ (Laminar flow)
 • 4 : ลักษณะการไหลเป็นแบบปั่นป่วน (Turbulent flow)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :

 • 1 : 317.6
 • 2 : 1,836.84
 • 3 : 46.15
 • 4 : 12.10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :

 • 1 : 396.9
 • 2 : 315.3
 • 3 : 1,255.3
 • 4 : 1,290.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :

 • 1 : 83 W/m
 • 2 : 2.5 W/m
 • 3 : 519 W/m
 • 4 : 95 W/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • การถ่ายเทความร้อนระหว่างผนังกับของไหลจะมีค่าตัวเลขนัทเซล (Nusselt number ) เท่ากับ 3.66 เมื่อลักษณะการไหลตรงตามข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ของไหลนั้นไหลในท่อกลมซึ่งมีอุณหภูมิของผนังท่อคงที่และการไหลนั้นเป็นแบบ Laminar และ Fully Developed
 • 2 : ของไหลนั้นไหลในท่อกลม ซึ่งมีค่า Heat Flux ของผนังคงที่ และการไหลนั้นเป็นแบบ Laminar แต่ไม่ Fully Developed
 • 3 : ของไหลนั้นไหลขนานกับผนังผิวเรียบซึ่งมีอุณหภูมิคงที่ และการไหลเป็นแบบ Laminar
 • 4 : ของไหลนั้นไหลในท่อกลมซึ่งมีอุณหภูมิของผนังท่อคงที่และการไหลนั้นเป็นแบบ Turbulent
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 192 :

 • 1 : เมื่อการไหลเป็น Turbulent และของไหลนั้นได้รับความร้อนจากผนัง
 • 2 : เมื่อการไหลเป็น Laminar และของไหลนั้นสูญเสียความร้อนให้ผนัง
 • 3 : เมื่อการไหลเป็น Turbulent และของไหลนั้นสูญเสียความร้อนให้ผนัง
 • 4 : เมื่อการไหลเป็น Laminar และของไหลนั้นไหลแบบ Fully developed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :
 • ในทางทฤษฎีสำหรับการไหลภายนอก เมื่อของไหลไหลขนานกับผนังเรียบ ชั้นชิดผิว (Boundary layer) จะเปลี่ยนจากการไหลแบบราบเรียบ (Laminar flow) เป็นแบบปั่นป่วน (Turbulent flow) เมื่อ
 • 1 : ค่าตัวเลขเรย์โนล (Reynolds number) = 500,000
 • 2 : ค่าตัวเลขเรย์โนล (Reynolds number) = 21,000
 • 3 : ค่าตัวเลขเรย์โนล (Reynolds number) = 300,000
 • 4 : ค่าตัวเลขเรย์โนล (Reynolds number) = 50,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • ของไหลในข้อใดที่มีค่าตัวเลขพล้าน (Prandtl number) เรียงจากน้อยไปหามาก
 • 1 : อากาศ, น้ำ, ปรอท, น้ำมันเครื่อง
 • 2 : ปรอท, อากาศ, น้ำ, น้ำมันเครื่อง
 • 3 : ปรอท, อากาศ, น้ำมันเครื่อง, น้ำ
 • 4 : น้ำ, น้ำมันเครื่อง, อากาศ, ปรอท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 196 :
 • ท่อวงแหวนดังรูป ซึ่งเกิดจากการเอาท่อกลอม 2 ขนาด มาสวมร่วมศูนย์กัน เช่นในกรณีของ

  Double pipe heat exchanger จะมีค่า Hydraulic diameter เท่าใด


 • 1 : D - d
 • 2 : D + d
 • 3 : (D + d)/ 2
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 197 :

 • 1 : ค่าตัวเลขของเรย์โนล (Reynolds Number) = 21,258
 • 2 : ค่าตัวเลขของเรย์โนล (Reynolds Number) = 23,916
 • 3 : ค่าตัวเลขของเรย์โนล (Reynolds Number) = 47,832
 • 4 : ค่าตัวเลขของเรย์โนล (Reynolds Number) = 15,944
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 198 :

 • 1 : 1.67
 • 2 : 5.00
 • 3 : 0.555
 • 4 : 0.599
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 :

 • 1 : 4.35
 • 2 : 0.00438
 • 3 : 0.23
 • 4 : 228.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :

 • 1 : 3,183 W
 • 2 : 3,545 W
 • 3 : 2,350 W
 • 4 : 2,760 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 202 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 203 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Thermal boundary layer thickness สำหรับการไหลผ่านบนแผ่นราบ
 • 1 : มีค่าคงที่สำหรับการไหลแบบราบเรียบ
 • 2 : มีค่าเพิ่มขึ้นสำหรับการไหลบนแผ่นราบ
 • 3 : มีค่าเท่ากับ Hydrodynamic boundary layer thickness
 • 4 : เป็นบริเวณที่ค่าความเร็วมีค่าประมาณ 0.999 ของความเร็วที่มาตกกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 205 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 206 :

 • 1 : 0.99
 • 2 : 0.10
 • 3 : 9.99
 • 4 : 0.50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :

 • 1 : Stefan-Boltzmann constant
 • 2 : Local Nusselt number
 • 3 : Local conduction coefficient
 • 4 : Local heat transfer coefficient
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 208 :

 • 1 : อุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นเส้นตรง
 • 2 : อุณหภูมิมีค่าแปรผันตามค่าระยะทาง x
 • 3 : อุณหภูมิมีค่าคงที่ตามแกน x
 • 4 : อุณหภูมิมีค่าไม่คงที่ตามแกน x
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h) สามารถหาค่าได้จาก Universal functions ในรูปตัวแปรไร้หน่วย ตัวแปรไร้หน่วยดังกล่าวคือข้อใด
 • 1 : Pr (Prandtl number)
 • 2 : Re (Reynolds number)
 • 3 : Nu (Nusselt number)
 • 4 : Ra (Rayleigh number)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • การพาความร้อนแบบบังคับ มีตัวแปรไร้หน่วยที่แสดงถึงคุณสมบัติของการถ่ายเทโมเมนตัมและพลังงานไปกับของไหลโดยการถ่ายเทเกิดขึ้นภายใน Hydrodynamic และ Thermal boundary layer ตามลำดับ ตัวแปรไร้หน่วยดังกล่าวคือข้อใด
 • 1 : Pr (Prandtl number)
 • 2 : Re (Reynolds number)
 • 3 : Nu (Nusselt number)
 • 4 : Ra (Rayleigh number)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :

 • 1 : 2,350 W/m
 • 2 : 2,400 W/m
 • 3 : 2,338 W/m
 • 4 : 2,348 W/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 212 :
 • พิจารณารูปในข้อใดที่แสดง Temperature profile สำหรับการไหลแบบ Fully developed สำหรับการไหลภายในท่อ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 213 :
 • Thermal entrance region คือ ปรากฎการณ์ที่อุณหภูมิของไหลตามแนวแกนกลางของท่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะอยู่นอก Thermal boundary layer แต่อุณหภูมิที่อยู่ติดกับผนังท่อกลับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากคำกล่าวข้างต้นนี้ตรงกับรูปในข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :
 • การพาความร้อนแบบบังคับ(Forced convection) เกิดขึ้นเนื่องจากแรงขับเคลื่อนของไหลให้มีความเร็วและมีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนได้มากกว่าการพาความร้อนแบบธรรมชาติ แรงขับเคลื่อนดังกล่าว คือข้อใด
 • 1 : Buoyancy forces
 • 2 : Viscous forces
 • 3 : Pump forces
 • 4 : Wind energy
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • ตัวกลางในการส่งถ่ายความร้อนข้อใดที่พิจารณาได้ยากในการเกิดการพาความร้อนแบบบังคับ
 • 1 : น้ำ
 • 2 : อากาศ
 • 3 : น้ำมัน
 • 4 : ทราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 219 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 :

 • 1 : 35,478
 • 2 : 35,784
 • 3 : 35,847
 • 4 : 35,748
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 221 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 222 :

 • 1 : การไหลแบบราบเรียบ
 • 2 : การไหลแบบช่วงเปลี่ยนแปลง
 • 3 : การไหลแบบปั่นป่วน
 • 4 : การไหลแบบวิกฤต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :

 • 1 : 12.34
 • 2 : 13.24
 • 3 : 14.23
 • 4 : 13.42
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :

 • 1 : 29.62
 • 2 : 30.62
 • 3 : 31.62
 • 4 : 32.62
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :

 • 1 : 0.12 m.
 • 2 : 1.2 m.
 • 3 : 10.2 m.
 • 4 : 11.2 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :

 • 1 : 8,810
 • 2 : 8,705
 • 3 : 8,690
 • 4 : 8,658
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :

 • 1 : ตรงมีค่าเท่ากับ 0.768
 • 2 : ตรงมีค่าเท่ากับ 0.880
 • 3 : ตรงมีค่าเท่ากับ 0.728
 • 4 : ไม่ตรงมีค่าเท่ากับ 0.678
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :
 • ข้อใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการพาความร้อนแบบบังคับ
 • 1 : สำหรับการไหลแบบราบเรียบ (Laminar flow) ภายในท่อค่า Nusselt number มีค่าคงที่
 • 2 : เงื่อนไข Constant wall heat flux สำหรับการไหลแบบราบเรียบ (Laminar flow) ภายในท่อ คือ dT/dR = 0 ถ้า R เป็นรัศมีท่อ
 • 3 : ค่า Nusselt number สำหรับการไหลแบบราบเรียบ (Laminar flow)ภายในท่อสำหรับเงื่อนไข Constant wall temperature มีค่าน้อยกว่ากรณี Constant wall heat flux
 • 4 : ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย Bulk mean temperature หาได้จากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิผนังกับอุณหภูมิอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :

 • 1 : ใช้สำหรับกรณีที่มีการแปรผันของคุณสมบัติของของไหล
 • 2 : ใช้กับการไหลแบบปั่นป่วนเท่านั้น
 • 3 : ใช้สำหรับการไหลภายนอกเท่านั้น
 • 4 : ใช้ได้เฉพาะกรณีผนังเรียบ (Smooth pipe) เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :

 • 1 : ทรงกระบอก
 • 2 : สี่เหลี่ยม
 • 3 : ทรงกลม
 • 4 : สามเหลี่ยม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :

 • 1 : 1,595.28
 • 2 : 1,495.28
 • 3 : 1,395.28
 • 4 : 1,295.28
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 234 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 • การพาความร้อนแบบบังคับผ่านวัตถุทรงกลม ตัวแปรไร้หน่วย (Nu) ได้มาจากสมการความสัมพันธ์ของ Whitaker correlation จากสมการความสัมพันธ์ดังกล่าว ข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันของตัวแปรไร้หน่วย Nu
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 237 :

 • 1 : Logarithmic mean temperature difference
 • 2 : Bulk mean temperature difference
 • 3 : Film temperature difference
 • 4 : Semi logarithmic temperature difference
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 238 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 240 :

 • 1 : 0.0237 m.
 • 2 : 0.0173 m.
 • 3 : 0.0273 m.
 • 4 : 0.0183 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 405 : 4.การพาความร้อนแบบอิสระ
ข้อที่ 241 :
 • ในการพาแบบอิสระค่าตัวเลขนัสเซิลท์ (Nu) ขึ้นอยู่กับค่าใด
 • 1 : ค่าตัวเลขพล้าน (Pr) และค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Re)
 • 2 : ค่าตัวเลขแกรชอฟ (Gr) และค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Re)
 • 3 : ค่าตัวเลขพล้าน (Pr) และค่าตัวเลขแกรชอฟ (Gr)
 • 4 : ค่าตัวเลขเรย์เลย์ (Ra) และค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Re)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบางขนาด 0.4 m x 0.4 m มีอุณหภูมิคงที่ 40 ºC แขวนในแนวดิ่งในบรรยากาศนิ่งอุณหภูมิ 15oC จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนจากแผ่น เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉลี่ย (h) = 2.25 W/m2.K
 • 1 : 9 W
 • 2 : 18 W
 • 3 : 26 W
 • 4 : 29 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • ทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 cm อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส แขวนในบรรยากาศนิ่งที่ 27 องศาเซลเซียส จงหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน ถ้าทรงกลมมีการพาความร้อนที่ผิว 7.419 W
 • 1 : 10W/sq.m.K
 • 2 : 12 W/sq.m.K
 • 3 : 15 W/sq.m.K
 • 4 : 19 W/sq.m.K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • ขนมเค้กรูปทรงกระบอกสูง 8 cm เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 cm มีอุณหภูมิผิวทุกด้านเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส วางไว้ในห้องอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส จงหาอัตราการสูญเสียการพาความร้อน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพาเท่ากับ 15 W/sq.m.K สมมุติว่าไม่มีการสูญเสียความร้อนที่ผิวด้านล่างของขนมเค้ก
 • 1 : 71.35 W
 • 2 : 89.45 W
 • 3 : 98.75 W
 • 4 : 101.55 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • แท่งโลหะสี่เหลี่ยมขนาด 10 cm x 12 cm x 20 cm อันหนึ่งมีอุณหภูมิผิวสม่ำเสมอ 120 องศาเซลเซียส แขวนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ 20 องศาเซลเซียส จงหาการพาความร้อนออกจากแท่ง ถ้าค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนมีค่า 10 W/sq.m.K
 • 1 : 88 W
 • 2 : 104 W
 • 3 : 112 W
 • 4 : 128 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • chip สี่เหลี่ยมมีผิวระบายความร้อนขนาด 4 x 4 mm ขณะทำงานมีค่า อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส โดยวางในของไหลหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิ15 องศาเซลเซียส ถ้าค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของไหล 3000 W/sq.m.K จงหาอัตราการพาความร้อนที่ระบายออกจาก chip
 • 1 : 2.46 W
 • 2 : 3.36 W
 • 3 : 4.56. W
 • 4 : 5.64 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • เมื่อพิจารณาในการเคลื่อนที่แบบคงตัวของการพาอิสระ(free convection)ในช่องแผ่นขนานแนวตั้ง ข้อความใดถูกต้อง
 • 1 : แรงตึงผิวเท่ากับแรงเฉื่อย
 • 2 : แรงตึงผิวเท่ากับแรงลอยตัว
 • 3 : แรงจากน้ำหนักเท่ากับแรงลอยตัว
 • 4 : แรงจากน้ำหนักเท่ากับแรงเฉื่อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :
 • อากาศบรรยากาศบรรจุในช่องสี่เหลี่ยมวางในแนวตั้ง ซึ่งประกอบด้วยแผ่นขนานจัตุรัส 2 แผ่น ขนาด 0.5 m x 0.5 m มีระยะห่างระหว่างแผ่น L = 0.1 m โดยที่แผ่นขนานมีอุณหภูมิของแผ่นร้อนและแผ่นเย็นเป็น T1 = 380 K และ T2 = 320 K ตามลำดับ จงหาอัตราการพาความร้อนอิสระ ระหว่างแผ่นขนาน เมื่อ Nu = 7.12
  กำหนดให้คุณสมบัติอากาศที่ Tf = 350 K มีค่า k=0.03 W/m.K
 • 1 : 32 W
 • 2 : 46 W
 • 3 : 55 W
 • 4 : 60 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • แผ่นจัตุรัสขนาด 0.5 x 0.5 m หุ้มฉนวนด้านหนึ่งไว้ และด้านที่ไม่หุ้มถือว่าเป็นผิวดำได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ด้วยฟลักซ์ความร้อนคงที่ 750 W/sq.m ผิวร้อนได้ถ่ายเทความร้อนโดยการพาอิสระแก่บรรยากาศรอบๆ ซึ่งมีอุณหภูมิ 300 K จงหาอุณหภูมิที่ผิว เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h) = 6 W/sq.m.K
 • 1 : 325 K
 • 2 : 375 K
 • 3 : 425 K
 • 4 : 475 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 250 :
 • การเคลื่อนที่ของการพาอิสระ(free convection) มีอิทธิพลหลักมาจากแรงอะไร
 • 1 : แรงเฉื่อย
 • 2 : แรงตึงผิว
 • 3 : แรงลอยตัว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :
 • ในพิจารณาการพาความร้อนอิสระบนแผ่นร้อนวางในแนวดิ่ง พบว่าของไหลบริเวณใกล้แผ่นร้อนจะมีอุณหภูมิสูงเป็นผลให้มีความหนาแน่นต่ำซึ่งความแตกต่างของความหนาแน่นนี้จะก่อให้เกิดแรงอะไร
 • 1 : แรงตึงผิว
 • 2 : แรงลอยตัว
 • 3 : แรงเฉื่อย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 252 :
 • ทรงกลมอันหนึ่งมีอุณหภูมิ 142 องศาเซลเซียส วางอยู่ในบรรยากาศนิ่งที่ 31 องศาเซลเซียส และมีค่าสัมประสิทธิ์การพา 17.5 W/sq.m.K จงหาเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม ถ้ามีการพาความร้อนออกจากผิว 45 W
 • 1 : 63.27 mm
 • 2 : 74.31 mm
 • 3 : 85.88 mm
 • 4 : 92.45 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 253 :
 • พิจารณาการพาความร้อนอิสระของการไหลแบบลามินาร์บนแผ่นร้อนอุณหภูมิคงที่วางในแนวดิ่ง (Vertical hot plate) จงหาว่าฟลักซ์ความร้อน (local heat flux) สูงสุดจะอยู่บริเวณด้านไหนของแผ่น
 • 1 : ด้านบน
 • 2 : ด้านกลาง
 • 3 : ด้านล่าง
 • 4 : เท่ากันทั้งแผ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 254 :
 • จงหาค่าการถ่ายเทความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยการพาอิสระ ของวัตถุทรงกระบอกสูง 10 cm เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 cm มีอุณหภูมิผิวเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส และสัมประสิทธิ์การพาเท่ากับ 37 W/sq.m.K โดยสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส
 • 1 : 92.25 W
 • 2 : 98.05 W
 • 3 : 104.15 W
 • 4 : 108.25 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :
 • พิจารณาการพาความร้อนอิสระของการไหลแบบลามินาร์บนแผ่นเย็นอุณหภูมิคงที่วางในบรรยากาศแนวดิ่ง (Vertical cold plate) จงหาว่าฟลักซ์ความร้อน (local heat flux) สูงสุดจะอยู่บริเวณด้านไหนของแผ่น
 • 1 : ด้านบน
 • 2 : ด้านกลาง
 • 3 : ด้านล่าง
 • 4 : เท่ากันทั้งแผ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 256 :
 • อากาศร้อนไหลผ่านท่อสี่เหลี่ยมที่มีขนาดหน้าตัดกว้าง 0.8 m และสูง 0.35 m เพื่อทำให้ผิวท่อภายนอกมีอุณหภูมิคงที่ 45 องศาเซลเซียส ถ้าท่อนี้ไม่หุ้มฉนวนและสัมผัสอากาศที่ 15 องศาเซลเซียส และวางในเพดานใต้บ้าน จงหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉพาะที่ด้านข้างท่อ (แผ่นเรียบวางในแนวดิ่ง)
 • 1 : 3.62 W/sq.m.K
 • 2 : 4.23 W/sq.m.K
 • 3 : 5.47 W/sq.m.K
 • 4 : 6.28 W/sq.m.K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • ผนังเตาผิงกว้าง 80 cm สูง 50 cm มีอุณหภูมิผนัง 50 องศาเซลเซียส อากาศบรรยากาศรอบผนังมีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนของผนัง ถ้าค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนมีค่า 4.358 W/sq.m.K
 • 1 : 25.42 W
 • 2 : 32.54 W
 • 3 : 45.32 W
 • 4 : 52.34 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • แผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 0.4 m x 0.4 m มีอุณหภูมิคงที่ 400 K วางในแนวดิ่งในบรรยากาศนิ่งอุณหภูมิ 300 K จงหาค่า Gr
 • 1 : 2.25E+8
 • 2 : 4.17E+8
 • 3 : 6.36E+8
 • 4 : 8.24E+8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • แผ่นเรียบบางสูง 4 เมตร และกว้าง 1 เมตร ผิวด้านหนึ่งหุ้มฉนวนไว้ ผิวที่ไม่ได้หุ้มฉนวนมีอุณหภูมิคงที่ 400 K วางในบรรยากาศอุณหภูมิ 300 K จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนจากแผ่น เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การพา(h) = 5.5 W/sq.m.K
 • 1 : 1600 W
 • 2 : 1800 W
 • 3 : 2000 W
 • 4 : 2200 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.4 m x 0.4 m มีอุณหภูมิคงที่ 400 K วางในแนวดิ่งในบรรยากาศนิ่งอุณหภูมิ 300 K จงหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน เมื่อ Nu = 40
  โดยอากาศที่ Tf = 350 K มีค่า k = 0.03 W/m.K
 • 1 : 2 W/sq.m.K
 • 2 : 3 W/sq.m.K
 • 3 : 6 W/sq.m.K
 • 4 : 8 W/sq.m.K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • ท่อน้ำร้อนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 cm ยาว 3 m โดยที่อุณหภูมิท่อและอุณหภูมิบรรยากาศเท่ากับ 343 K และ 293 K ตามลำดับ จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการพาแบบธรรมชาติ เมื่อ Nu = 17.40, k= 0.02699 W/m.K
 • 1 : 159.3 W
 • 2 : 174.9 W
 • 3 : 196.3 W
 • 4 : 221.2 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • โลหะแท่งสี่เหลี่ยมขนาด 20 mm x 25 mm x 10 mm อุณหภูมิผิว 125 องศาC อยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน 3000 W/(sq.m K) จงหาค่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ถ้ามีการถ่ายเทความร้อนจากแท่งโลหะนี้สู่สิ่งแวดล้อม 0.57 kW
 • 1 : 25 องศาC
 • 2 : 30 องศาC
 • 3 : 35 องศาC
 • 4 : 40 องศาC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • วัตถุทรงกลมอุณหภูมิ 135 องศาC อยู่ในอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ 30 องศาC มีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน 15 W/(sq.m K) จงคำนวณหาเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุนี้ ถ้าการพาความร้อนมีค่า 45 W
 • 1 : 67.1 mm
 • 2 : 95.4 mm
 • 3 : 108.2 mm
 • 4 : 114.6 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 264 :
 • วัตถุทรงกระบอกดังรูป มีการพาความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม 34.3 W และสัมประสิทธิ์การพาความร้อน 15 W/(sq.m K) ถ้าอุณหภูมิผิวของวัตถุเท่ากับ 85 องศาC จงคำนวณหาค่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
 • 1 : 15 องศาC
 • 2 : 20 องศาC
 • 3 : 25 องศาC
 • 4 : 30 องศาC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 • วัตถุแบนรูปสามเหลี่ยมดังภาพมีฐานกว้าง 25 mm สูง 30 mm มีอุณหภูมิผิว 150 องศาC แขวนไว้ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 32 องศาC จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนของวัตถุ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนมีค่า 1500 W/(sq.m K)
 • 1 : 114.50 W
 • 2 : 132.75 W
 • 3 : 151.25 W
 • 4 : 168.45 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการพาความร้อนระหว่างแบบอิสระและแบบบังคับสำหรับการไหลโดยทั่วไป
 • 1 : สัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบอิสระมีค่าน้อยกว่าสัมประสิทธิ์การพาแบบบังคับ
 • 2 : ของไหลที่ไหลในระบบการพาแบบอิสระจะไหลช้ากว่าในระบบการพาแบบบังคับ
 • 3 : การถ่ายเทความร้อนในระบบการพาแบบอิสระมีค่าน้อยกว่าในการพาแบบบังคับ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.4 m x 0.4 m มีอุณหภูมิคงที่ 400 K วางในแนวดิ่งในบรรยากาศนิ่ง อุณหภูมิ 300 K จงหาค่า Rayleigh number (Ra) ถ้า Pr = 0.697
 • 1 : 2.2E+8
 • 2 : 2.9E+8
 • 3 : 3.4E+8
 • 4 : 3.9E+8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • จงเรียงลำดับจากค่ามากไปหาน้อย สำหรับแรงลอยตัวที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ในของไหลที่เป็น อากาศ, น้ำและปรอท
 • 1 : อากาศ, น้ำ, ปรอท
 • 2 : ปรอท, อากาศ, น้ำ
 • 3 : น้ำ, ปรอท, อากาศ
 • 4 : ปรอท, น้ำ, อากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • เงื่อนไขใดที่ถือได้ว่าเป็นการพาความร้อนตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
 • 1 : เมื่อ Gr/(Re.Re) << 1.0
 • 2 : เมื่อ Gr/(Re.Re) >> 1.0
 • 3 : เมื่อ Gr/(Re.Re) = 1.0
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่า Nu (Nusselt Number)
 • 1 : Nu เป็นอัตราส่วนของการพาความร้อนต่อการนำความร้อน
 • 2 : ถ้า Nu = 1 จัดเป็น Pure Conduction
 • 3 : Nu เป็น สัมประสิทธิ์การพาความร้อนไร้มิติ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • แผ่นเรียบแนวดิ่งสูง L = 0.4 m และกว้าง 0.5 m ผิวด้านหนึ่งหุ้มฉนวนไว้ ผิวที่ไม่ได้หุ้มฉนวนมีอุณหภูมิคงที่ 400 K วางในบรรยากาศอุณหภูมิ 300 K จงหาค่าเฉลี่ยตัวเลขนัสเซิล (Nu)
 • 1 : 72.16
 • 2 : 75.24
 • 3 : 77.25
 • 4 : 80.36
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 272 :
 • แผ่นเรียบแนวดิ่งสูง 5 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ผิวด้านหนึ่งหุ้มฉนวนไว้ ผิวที่ไม่ได้หุ้มฉนวนมีออุณหภูมิคงที่ 400 K วางในบรรยากาศอุณหภูมิ 300 K จงหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉลี่ย(h) เมื่อกำหนดให้
 • 1 : 2.7 W/sq.m K
 • 2 : 2.8 W/sq.m K
 • 3 : 2.9 W/sq.m K
 • 4 : 3.0 W/sq.m K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 273 :
 • แผ่นเรียบแนวดิ่งสูง 5 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ผิวด้านหนึ่งหุ้มฉนวนไว้ ผิวที่ไม่ได้หุ้มฉนวนมีออุณหภูมิคงที่ 400 K วางในบรรยากาศอุณหภูมิ 300 K จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนจากแผ่น เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉลี่ยเท่ากับ 5.51 W/m^2.K
 • 1 : 4111 W
 • 2 : 4122 W
 • 3 : 4133 W
 • 4 : 4144 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :
 • อากาศไหลผ่านท่อความร้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว มีขนาดหน้าตัดกว้าง 0.75 m และสูง 0.3 m เพื่อทำให้ผิวท่อภายนอกมีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ถ้าท่อนี้ไม่หุ้มฉนวนและสัมผัสอากาศที่ 15 องศาเซลเซียสในเพดานใต้บ้าน จงหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ด้านข้างท่อ (แผ่นเรียบวางในแนวดิ่ง) เมื่อกำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • อากาศไหลผ่านท่อความร้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว มีขนาดหน้าตัดกว้าง 0.75 m และสูง 0.3 m เพื่อทำให้ผิวท่อภายนอกมีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ถ้าท่อนี้ไม่หุ้มฉนวนและสัมผัสอากาศที่ 15 องศาเซลเซียส ในเพดานใต้บ้าน จงหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ผิวด้านบนท่อ สำหรับผิวด้านบนท่อความยาวเฉพาะ L = (As/P)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • ถ้านำไข่ต้มร้อน (boiling egg) ไปวางใว้ในยานอวกาศที่อยู่นอกโลกหรือนำไปวางใว้บนพื้นโลก อยากทราบว่า ณ ที่ใดไข่ต้มร้อนนี้จะเย็นตัวได้เร็วกว่า
 • 1 : บนพื้นโลก
 • 2 : ในยานอวกาศนอกโลก
 • 3 : เย็นตัวได้เท่ากันทั้งสองที่
 • 4 : ไม่สามารถสรุปได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 277 :
 • แผ่นจตุรัสขนาด 0.5 m x 0.5 m หุ้มฉนวนด้านหนึ่งไว้และด้านที่ไม่หุ้มถือว่าเป็นผิวดำได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ด้วยฟลักซ์ 600 W/m^2 แผ่นเรียบนี้ทำมุม 60 องศากับแนวดิ่ง ดังนั้นหน้าร้อนจึงหงายขึ้น ผิวร้อนได้ถ่ายเทความร้อนโดยการพาอิสระแก่บรรยากาศรอบ ๆ ซึ่งมีอุณหภูมิ 300 K จงหาค่าตัวเลขนัสเซลท์เฉลี่ย โดยกำหนดให้
 • 1 : 93.2
 • 2 : 95.4
 • 3 : 97.1
 • 4 : 99.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 278 :
 • แผ่นจัตุรัสขนาด 0.5 m x 0.5 m หุ้มฉนวนด้านหนึ่งไว้ และด้านที่ไม่หุ้มถือว่าเป็นผิวดำได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ด้วยฟลักซ์เท่ากับ 600 W/m^2 แผ่นเรียบนี้ทำมุม 60 องศากับแนวดิ่ง ดังนั้นหน้าร้อนจึงหงายขึ้น ผิวร้อนได้ถ่ายเทความร้อนโดยการพาอิสระแก่บรรยากาศรอบ ๆ ซึ่งมีอุณหภูมิ 300 K จงหาค่าอุณหภูมิที่ผิว เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 W/m^2.K
 • 1 : 487.9 K
 • 2 : 489.9 K
 • 3 : 491.9 K
 • 4 : 493.9 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :
 • อากาศที่ความดันบรรยากาศบรรจุในช่องสี่เหลี่ยมวางในแนวดิ่ง ซึ่งประกอบด้วยแผ่นขนานจัตุรัส 2 แผ่น ขนาด 0.4 m x 0.4 m โดยมีระยะห่างของแผ่น L = 0.05 m อุณหภูมิของแผ่นร้อนและแผ่นเย็นเป็น T1 = 380 K และ T2 = 320 K ตามลำดับ จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการพาอิสระระหว่างช่องว่าง เมื่อ Nu = 7.12
 • 1 : 41 W
 • 2 : 44 W
 • 3 : 47 W
 • 4 : 49 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 280 :
 • ข้อใดกล่าวถึงนิยามของ Gr (Grashof number) ได้ถูกต้อง
 • 1 : คืออัตราส่วนของแรงเสียดทานต่อแรงลอยตัว
 • 2 : คืออัตราส่วนของแรงเสียดทานต่อแรงเฉื่อย
 • 3 : คืออัตราส่วนของแรงลอยตัวต่อแรงเสียดทาน
 • 4 : คืออัตราส่วนของแรงเฉื่อยต่อแรงเสียดทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 406 : 5.การแผ่รังสีความร้อน
ข้อที่ 281 :
 • ผิวอันหนึ่งมีอุณหภูมิผิว 5,500 °C  มีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) เป็น 0.9 จงหาอัตราการแผ่รังสีความร้อนต่อหน่วยพื้นผิว
 • 1 : 56.68 MW/m2
 • 2 : 54.82 MW/m2
 • 3 : 52.73 MW/m2
 • 4 : 50.50 MW/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • วัตถุดำขนาด 0.43 mมีอัตราการแผ่รังสีความร้อนที่ปล่อยออกจากพื้นผิว 780.57 W จงหาค่าอุณหภูมิของพื้นผิว
 • 1 : 130 °C
 • 2 : 138 °C
 • 3 : 142 °C
 • 4 : 150 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • แท่งโลหะร้อน (heater) ยาว 0.5 m และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 cm มีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) 0.9 โดยมีรังสีความร้อนออกจากพื้นผิว 350 W จงหาอุณหภูมิผิวของแท่งโลหะนี้
 • 1 : 369.5 °C
 • 2 : 351.6 °C
 • 3 : 335.7 °C
 • 4 : 315.8 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • วัตถุทรงกระบอกแท่งหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 m อุณหภูมิผิว 300 °C มีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) เป็น 0.24 มีค่าการแผ่รังสีความร้อนที่ปล่อยออกจากพื้นผิว 1,935.58 W จงหาความยาวของวัตถุแท่งนี้
 • 1 : 0.055 m
 • 2 : 0.065 m
 • 3 : 0.075 m
 • 4 : 0.085 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • วัตถุทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 m มีอุณหภูมิผิว 200 °C มีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) เป็น 0.81 จงหาอัตราการแผ่รังสีความร้อนที่ปล่อยออกจากวัตถุทรงกลมนี้
 • 1 : 629 W
 • 2 : 637 W
 • 3 : 642 W
 • 4 : 650 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :
 • อุณหภูมิของเปลวไฟภายในเตาหลอมอันหนึ่งเป็น 1,900 K สมมติให้เปลวไฟในเตาหลอมนั้นเป็นวัตถุดำ จงหาความยาวคลื่นที่ให้การแผ่รังสีสูงสุด
 • 1 : 1.53 µm
 • 2 : 1.63 µm
 • 3 : 2.53 µm
 • 4 : 2.63 µm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • วัตถุทรงกลมมีพื้นผิว 0.332 mมีอุณหภูมิผิว 154 °C มีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) เป็น 0.75 วางไว้ในบริเวณปริมาตรปิด (enclosure) ที่มีอุณหภูมิ 58 °C จงหาอัตราการแผ่ความร้อนสุทธิที่ปล่อยออกจากพื้นผิววัตถุ
 • 1 : 280 W
 • 2 : 290 W
 • 3 : 300 W
 • 4 : 310 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 288 :
 • อุณหภูมิของเปลวไฟภายในเตาหลอมแห่งหนึ่งเป็น 1,500 K สมมติให้เปลวไฟในเตาหลอมนั้นเป็นวัตถุดำ จงหากำลังการแผ่รังสี (Emissive power, Eb) ของเปลวไฟ
 • 1 : 287.04 kW/m2
 • 2 : 312.63 kW/m2
 • 3 : 331.97 kW/m2
 • 4 : 347.28 kW/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 289 :
 • ท่อลมร้อนไม่หุ้มฉนวนมีพื้นที่ผิวเท่ากับ 0.43 mท่อวางผ่านห้องซึ่งอากาศและผนังห้องมีอุณหภูมิเท่ากัน คือ 25 °C ถ้า อุณหภูมิผิวท่อเป็น 110 °C มีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) เป็น 0.86 และสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ผิวท่อเท่ากับ 34 W/m2.K จงหาอัตราความร้อนสูญเสียทั้งหมดของท่อ
 • 1 : 1,528.52 W
 • 2 : 1,601.78 W
 • 3 : 1,672.23 W
 • 4 : 1,712.55 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 290 :
 • ผิวหนึ่งมีอุณหภูมิ T1 = 400 K และ มีพื้นที่ A1 เป็น 4 เท่าของผิว A2 ซึ่งมีอุณหภูมิ T2 = 800 K โดยผิวทั้งสองกำลังแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนซึ่งกันและกัน โดยมีค่าวิวแฟคเตอร์ F12 = 0.15 จงหาค่าวิวแฟคเตอร์ F21
 • 1 : 0.4
 • 2 : 0.5
 • 3 : 0.6
 • 4 : 0.7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • โลหะแผ่นหนึ่งมีพื้นที่ผิว 0.6 m2 อุณหภูมิ 220 °C ทำการแผ่รังสีความร้อนให้กับวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่มีอุณหภูมิ 65 °C และมีพื้นที่ผิวเป็น 1.5 เท่าของโลหะแผ่น ให้หาอัตราการแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนสุทธิ สมมุติว่าทั้งคู่เป็นวัตถุดำ
 • 1 : 1,501.93 W
 • 2 : 1,532.28 W
 • 3 : 1,565.64 W
 • 4 : 1,576.03 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 292 :
 • แท่งวัสดุขนาด 10 x 12 x 20 cm อันหนึ่งมีอุณหภูมิผิวสม่ำเสมอ 120 °C จงหาค่าการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี ถ้าค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) ของผิวเป็น 0.76
 • 1 : 110.58 W
 • 2 : 112.43 W
 • 3 : 113.80 W
 • 4 : 115.13 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 293 :
 • ขนมเค๊กนำออกจากเตาอบเพื่อทำให้เย็นตัวลง โดยที่ขนมเค๊กถือว่าเป็นทรงกระบอกสูง 8 cm และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 cm ถ้าอุณหภูมิผิวของขนมเค๊กทุกด้านเท่ากับ 90 °C จงหาอัตราการสูญเสียความร้อนโดยการแผ่รังสีของขนมเค๊ก โดยที่ค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) ของเค๊กทุกผิวเป็น 0.4
 • 1 : 44.54 W
 • 2 : 53.12 W
 • 3 : 68.32 W
 • 4 : 71.85 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :
 • วัตถุทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm มีอุณหภูมิผิว 145 °C อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีมีค่า 6.8 W จงหาค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) ของวัตถุนี้
 • 1 : 0.3
 • 2 : 0.4
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 :
 • วัตถุทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm ยาว 80 mm ค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) เป็น 0.6 ถ้าวัตถุนี้มีการแผ่รังสีความร้อนเท่ากับ 6.81 W จงหาอุณหภูมิผิวของวัตถุ
 • 1 : 93 °C
 • 2 : 110 °C
 • 3 : 146 °C
 • 4 : 161 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • จงหาค่าฟลักซ์ความร้อนสุทธิ (net heat flux) ของผิวทึบอันหนึ่งที่มีอุณหภูมิ 500 K และค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) เป็น 0.8 ถ้าผิวนี้มีค่าอัตรารังสีตกกระทบ (irradiation, G) = 5,000 W/m2 และ มีค่าอัตราการดูดกลืนรังสีที่ผิว, Gabs = 3,800 W/m2
 • 1 : 824 W/m2
 • 2 : 965 W/m2
 • 3 : 1,025 W/m2
 • 4 : 1,164 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • วัตถุหนึ่งมีรังสีตกกระทบ (irradiation) = 370 W/m2 วัตถุนี้มีค่าการดูดกลืนของผิว (absorptivity) = 0.3 และ ค่าการผ่านทะลุของผิว (transmissivity) = 0.12 จงหาค่ารังสีความร้อนที่สะท้อนออกจากผิววัตถุ
 • 1 : 124.6 W/m2
 • 2 : 165.6 W/m2
 • 3 : 194.8 W/m2
 • 4 : 214.6 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • วัตถุอันหนึ่งได้รับอัตรารังสีตกกระทบ (irradiation) เท่ากับ 500 W/m2 ซึ่งวัตถุนี้มีอัตราการดูดกลืนรังสีเท่ากับ 150 W/m2 และค่าอัตราการผ่านทะลุของรังสีมีค่า 25 W/m2 จงหาค่าสภาพการสะท้อนรังสี (reflectivity) ของผิว
 • 1 : 0.32
 • 2 : 0.48
 • 3 : 0.65
 • 4 : 0.83
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :
 • จงหาค่ารังสีตกกระทบ (irradiation) บนวัตถุอันหนึ่ง ถ้าค่าการผ่านทะลุของผิว (transmissivity) มีค่า 0.03 และค่าการสะท้อนของผิว (reflectivity) มีค่า 0.5 ในขณะที่วัดค่ารังสีที่ถูกดูดกลืนได้โดยตรงซึ่งเท่ากับ 94 W/m2
 • 1 : 200 W/m2
 • 2 : 225 W/m2
 • 3 : 250 W/m2
 • 4 : 285 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 300 :
 • ถ้าค่าอัตรารังสีความร้อนทั้งหมดที่ตกกระทบบนพื้นผิววัตถุเท่ากับ 2,200 W/m2 ซึ่งมีค่าอัตราการสะท้อนรังสีความร้อน 450 W/m2 และ มีค่าอัตราการดูดกลืนรังสีความร้อน 900 W/m2 จงคำนวณค่าการผ่านทะลุของผิว (transmissivity)
 • 1 : 0.175
 • 2 : 0.243
 • 3 : 0.327
 • 4 : 0.386
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 301 :
 • วัตถุดำมีอุณหภูมิที่ผิว 390 K จงคำนวณค่า Total emissive power
 • 1 : 977 W/m2
 • 2 : 1,042 W/m2
 • 3 : 1,311 W/m2
 • 4 : 1,573 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • วัตถุดำมีอุณหภูมิผิว 450 K จงหาค่าความยาวคลื่นที่ให้ค่า Emissive power มีค่าสูงสุด
 • 1 : 6.44 ไมครอน
 • 2 : 6.81 ไมครอน
 • 3 : 7.17 ไมครอน
 • 4 : 7.63 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 303 :
 • วัตถุดำมีค่า Emissive power เท่ากับ 2,540 W/m2 จงคำนวณอุณหภูมิผิววัตถุนี้
 • 1 : 150 °C
 • 2 : 163 °C
 • 3 : 187 °C
 • 4 : 191 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :
 • จงหาค่าการปล่อยออกของรังสี (emissive power) ของวัตถุ ที่ 1,145 K และมีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) เป็น 0.85
 • 1 : 53.26 kW/m2
 • 2 : 67.94 kW/m2
 • 3 : 75.27 kW/m2
 • 4 : 82.84 kW/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • แผ่นเรียบมีพื้นที่ผิว 2.5 cm2 อุณหภูมิ 1,000 K มีการแผ่รังสีความร้อนออกที่ 3.5 W จงหาค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) ของผิวที่อุณหภูมิดังกล่าว
 • 1 : 0.18
 • 2 : 0.25
 • 3 : 0.84
 • 4 : 0.83
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :
 • จงหาค่าอัตราการแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนสุทธิของวัตถุผิวเรียบ 1 ซึ่งมีพื้นที่ 0.75 m2 อุณหภูมิผิว 700 K กับวัตถุผิวเรียบ 2 ซึ่งมีพื้นที่ 2 m2 อุณหภูมิผิว 250 K โดยที่ค่า view factor, F12 = 0.13 สมมติว่าเป็นวัตถุดำทั้งสองผิว
 • 1 : 1.31 kW
 • 2 : 2.28 kW
 • 3 : 3.06 kW
 • 4 : 3.55 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :
 • วัตถุทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 cm อุณหภูมิผิว 150 °C อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีจากผิวมีค่า 80.5 W จงหาค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) ของวัตถุนี้
 • 1 : 0.37
 • 2 : 0.44
 • 3 : 0.54
 • 4 : 0.61
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :
 • วัตถุทรงกลมมีอุณหภูมิผิว 125 °C อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีที่ผิวมีค่า 65 W ค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) ของผิวมีค่า 0.66 จงหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุนี้
 • 1 : 3.65 cm
 • 2 : 5.75 cm
 • 3 : 7.42 cm
 • 4 : 8.23 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :
 • เตาเผารูปทรงกระบอกตั้งอันหนึ่ง ฝาด้านบนรูปจานกลมมีพื้นที่ Aเท่ากับ 0.1 m2, T1 = 300 K ในขณะที่ฝาล่างมีพื้นที่ A2 = 0.1 m2, T2 = 600 K และผนังเตาภายในด้านข้างมีพื้นที่ A3 = 0.2 m2, T3 = 800 K ถ้าถือว่าผิวภายในเตานี้เป็นปริมาตรปิด (enclosure) และกำหนดให้วิวแฟคเตอร์ F12 = 0.2 จงหาค่าวิวแฟคเตอร์ F31
 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.3
 • 3 : 0.4
 • 4 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 310 :
 • เตาเผารูปทรงกระบอกตั้งอันหนึ่ง ฝาบนรูปจานกลมมีพื้นที่ A1 เท่ากับ 0.1 m2, T1 = 300 K ในขณะที่ฝาล่างมีพื้นที่ A2 = 0.1 m2, T2 = 600 K และผนังข้างภายในเตามีพื้นที่ A3 = 0.2 m2, T3 = 800 K ถ้าถือว่าภายในเตานี้เป็นปริมาตรปิด (enclosure) และผิวดำ จงหาค่าอัตราการแผ่รังสีความร้อนสุทธิสู่ผิว A1 กำหนดให้วิวแฟคเตอร์ F12 = 0.2
 • 1 : 1.67 kW
 • 2 : 1.74 kW
 • 3 : 1.83 kW
 • 4 : 1.96 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • วัตถุดำมีอุณหภูมิ 500 K จงหากำลังแผ่ออกของรังสีความร้อนที่ความยาวคลื่นที่ให้ค่าสูงสุด (maximum monochromatic emissive power)
  [ค่าคงที่ของ Wien displacement law เท่ากับ 2,898 µm.K]
 • 1 : 347.05 W/m2.µm
 • 2 : 366.19 W/m2.µm
 • 3 : 380.52 W/m2.µm
 • 4 : 400.56 W/m2.µm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • วัตถุดำมีอุณหภูมิ 1,640 K จงหาค่ากำลังแผ่ออกของรังสีความร้อนของวัตถุ (monochromatic emissive power, Eb) ที่ความยาวคลื่น 2.30 µm
 • 1 : 0.1187 MW/m2.µm
 • 2 : 0.1311 MW/m2.µm
 • 3 : 0.1562 MW/m2.µm
 • 4 : 0.1996 MW/m2.µm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • แผ่นโลหะมีอุณหภูมิผิว 205 °C และค่า emissivity เท่ากับ 0.8 วางไว้ในบริเวณปิด (enclosure) ขนาดใหญ่มีอุณหภูมิ 24 °C ถ้าอัตราการแผ่รังสีความร้อนสุทธิจากผิวเป็น 378 W จงหาพื้นที่ผิวของแผ่น
 • 1 : 0.188 m2
 • 2 : 0.388 m2
 • 3 : 0.588 m2
 • 4 : 0.788 m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 314 :
 • แผ่นเรียบมีพื้นที่ผิว 2.5 cm2 มีอัตราการแผ่รังสีความร้อนที่ 5.5 W และมีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) เท่ากับ 0.25 จงหาอุณหภูมิผิวของแผ่น
 • 1 : 1,016.61 K
 • 2 : 1,116.16 K
 • 3 : 1,126.61 K
 • 4 : 1,216.16 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :
 • กล่องปิดถือเป็นวัตถุดำดังรูป มีอุณหภูมิพื้นผิว 1 (ผิวล่างของกล่อง) เท่ากับ 550 K, พื้นผิว 2 (ผิวบน) เท่ากับ 400 K และพื้นผิว 3 (ผิวข้างทั้ง 4 ด้าน) มีอุณหภูมิ 500 K จงหาการแผ่รังสีความร้อนสุทธิระหว่างผิวที่ 1 ไปยังผิวที่ 2
 • 1 : 28.88 kW
 • 2 : 41.21 kW
 • 3 : 52.73 kW
 • 4 : 63.77 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 316 :
 • กล่องปริมาตรปิดถือเป็นวัตถุดำดังรูป มีอุณหภูมิที่พื้นผิว 1 (ผิวข้างด้านขวาของกล่อง) เท่ากับ 500 K, พื้นผิวที่ 2 (ผิวกลางทั้ง 4 ด้าน) เท่ากับ 400 K และพื้นผิวที่ 3 (ผิวข้างด้านซ้าย) มีอุณหภูมิ 350 K จงหาการแผ่รังสีความร้อนสุทธิระหว่างผิวที่ 1 ไปยังผิวที่ 3
 • 1 : 38.35 kW
 • 2 : 47.63 kW
 • 3 : 53.11 kW
 • 4 : 61.29 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • จงหาอัตราการแผ่รังสีความร้อนสุทธิจากผิวที่ 1 ไปยังผิวที่ 2 ของแผ่นเรียบที่จัดวางดังรูป โดยมีค่า view factor, F1-2 ≈ 0.1
   
 • 1 : 7.15 kW
 • 2 : 10.67 kW
 • 3 : 14.32 kW
 • 4 : 17.09 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 318 :
 • วัตถุทรงสี่เหลี่ยมมีขนาด 10 cm x 15 cm x 18 cm อันหนึ่งมีอุณหภูมิผิวสมำเสมอ 180 ºC อยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ 25 ºC จงหาค่าการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุนี้ ถ้าค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) มีค่า 0.48
 • 1 : 112.5 W
 • 2 : 126.1 W
 • 3 : 137.5 W
 • 4 : 143.3 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :
 • วัตถุทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 cm อุณหภูมิผิว 310 K โดยมีค่า emissivity เท่ากับ 0.37 จงหาอัตราการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุ
 • 1 : 15.6 W
 • 2 : 17.9 W
 • 3 : 19.7 W
 • 4 : 21.6 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 320 :
 • วัตถุทรงกลมพื้นที่ผิวเท่ากับ 0.07 m2 มีอัตราการแผ่รังสีความร้อน 75 W และค่า emissivity เท่ากับ 0.65 สมมติไม่คิดผลการพาความร้อน จงประมาณค่าอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ
 • 1 : 140 ºC
 • 2 : 230 ºC
 • 3 : 320 ºC
 • 4 : 410 ºC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :
 • วัตถุทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm ยาว 200 mm อยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ 22 ºC มีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) ทุกผิวเท่ากับ 0.8 จงหาอุณหภูมิผิวของวัตถุ ถ้าอัตราการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุมีค่าเท่ากับ 55 W สมมติไม่คิดการพาความร้อน
 • 1 : 130.7 ºC
 • 2 : 157.4 ºC
 • 3 : 186.2 ºC
 • 4 : 198.1 ºC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :
 • วัตถุทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 mm ยาว 80 mm มีอุณหภูมิผิว 135 ºC วางอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ 20 ºC และมีอัตราการแผ่รังสีความร้อนออกเท่ากับ 10 W จงหาค่าสภาพการแผ่รังสี(emissivity)ของวัตถุ
 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.4
 • 3 : 0.6
 • 4 : 0.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 323 :
 • วัตถุทรงกระบอกมีความยาว (L) เท่ากับรัศมี (r) อุณหภูมิผิวเท่ากับ 128 ºC ค่า emissivity เท่ากับ 0.6 และมีอัตราการแผ่รังสีความร้อนออกเท่ากับ 25 W จงหาเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุนี้
 • 1 : 4.3 cm
 • 2 : 7.1 cm
 • 3 : 9.5 cm
 • 4 : 12.6 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 324 :
 • วัตถุทรงสี่เหลี่ยมมีมิติ 12 cm x 18 cm x L cm ชิ้นหนึ่งมีอุณหภูมิผิว 150 ºC มีค่าการแผ่รังสีความร้อนจากผิวทั้งหมดเป็น 140 W ถ้าค่า emissivity ของผิวเท่ากับ 0.55 จงหาค่า L ของวัตถุนี้
 • 1 : 6.5 cm
 • 2 : 9.7 cm
 • 3 : 14.6 cm
 • 4 : 16.1 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :
 • วัตถุทรงสี่เหลี่ยมมีมิติ 6 cm x 8 cm x 10 cm ถ้าค่าอัตราการแผ่รังสีความร้อนจากผิวทั้งหมดเป็น 55 W และค่า emissivity ของผิวมีค่าเท่ากับ 0.66 จงหาค่าอุณหภูมิผิวของวัตถุ
 • 1 : 105.3 ºC
 • 2 : 122.5 ºC
 • 3 : 159.9 ºC
 • 4 : 171.6 ºC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 326 :
 • วัตถุทรงสี่เหลี่ยมมีมิติ 5 cm x 10 cm x 8 cm อันหนึ่งมีอุณหภูมิผิว120 °C และค่าอัตราการแผ่รังสีความร้อนจากผิวทั้งหมดเป็น 35 W จงหาค่า emissivity ของวัตถุ
 • 1 : 0.45
 • 2 : 0.62
 • 3 : 0.76
 • 4 : 0.88
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 327 :
 • จงหาค่า net heat flux ของวัตถุทึบตามรูป ถ้าค่า irradiation, G = 4,500 W/m2, ค่า surface absorption = 3,200 W/m2
  [แนะนำ: ใช้สมดุลย์ความร้อนที่ผิว]
 • 1 : 976 W/m2
 • 2 : 1,178 W/m2
 • 3 : 1,252 W/m2
 • 4 : 1,371 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 328 :
 • จงหาอุณหภูมิผิวของวัตถุดังรูป ถ้า net heat flux ของวัตถุมีค่า 1,300 W/m2, ค่า irradiation, G = 5,000 W/m2 และค่า surface absorption = 3,600 W/m2
  [แนะนำ: ใช้สมดุลย์ความร้อนที่ผิว]
 • 1 : 201.5 ºC
 • 2 : 237.4 ºC
 • 3 : 245.4 ºC
 • 4 : 266.3 ºC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 329 :
 • จงหาค่า absorptivity ของผิวอันหนึ่งซึ่งมี net heat flux = 2,300 W/m2 และมีค่า irradiation G = 4,800 W/m2, ค่า surface absorption = 2,800 W/m2
 • 1 : 0.45
 • 2 : 0.58
 • 3 : 0.63
 • 4 : 0.68
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • จงหาค่า reflectivity ของผิววัตถุหนึ่งซึ่งมีค่า heat flux = 1,500 W/m2 และค่า irradiation = 6,200 W/m2, ค่า surface absorption = 3,400 W/m2 และค่า surface transmission = 1,900 W/m2
 • 1 : 0.145
 • 2 : 0.193
 • 3 : 0.225
 • 4 : 0.264
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • จงหาค่า irradiation ที่ตกบนผิวหนึ่งซึ่งมีค่า absorptivity = 0.42 และ reflectivity = 0.37 โดยสามารถวัดค่า transmitted flux ได้โดยตรงบนผิวซึ่งเท่ากับ 38 W/m2
 • 1 : 152 W/m2
 • 2 : 164 W/m2
 • 3 : 177 W/m2
 • 4 : 181 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • วัตถุดำอุณหภูมิที่ผิว 180 °C จงหาค่า total emissive power ของวัตถุ
 • 1 : 1,786 W/m2
 • 2 : 2,049 W/m2
 • 3 : 2,387 W/m2
 • 4 : 2,506 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 333 :
 • จงหาอัตรารังสีความร้อนสุทธิที่ผิว 2 ได้รับ เมื่อแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนกับผิว 1 ดังรูป ถ้าวิวแฟคเตอร์ F2-(1,3) = 0.2 และ F2-3 = 0.16
 • 1 : 2,259 W
 • 2 : 2,397 W
 • 3 : 2,468 W
 • 4 : 2,545 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 334 :
 • จงหาค่าฟลักความร้อนสุทธิ (net heat flux) ของวัตถุอุณหภูมิผิว 500K, emissivity = 0.8 ตามรูป ถ้าค่า irradiation, G = 5,000 W/m2, ค่า surface absorption = 3,800 W/m2
  [แนะนำ: ใช้สมดุลย์ความร้อนที่ผิว]
 • 1 : 765 W/m2
 • 2 : 865 W/m2
 • 3 : 965 W/m2
 • 4 : 1,065 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :
 • วัตถุดำมีพื้นที่ผิว 0.05 m2 อุณหภูมิ 180 °C มีการแผ่รังสีความร้อนกับวัตถุดำอีกอันหนึ่งที่มีพื้นที่ผิวเท่ากันและมีอุณหภูมิ 50 °C ให้หาอัตราการแผ่รังสีความร้อนสุทธิ
 • 1 : 88.5 W
 • 2 : 105.3 W
 • 3 : 126.8 W
 • 4 : 141.1 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 336 :
 • วัตถุ A พื้นที่ผิว 0.55 mมีการแผ่รังสีความร้อนให้กับวัตถุ B ที่มีพื้นที่ผิวเท่ากันมีอุณหภูมิ 65 °C จงหาอุณหภูมิของวัตถุ A ถ้าอัตราการแผ่รังสีความร้อนสุทธิของวัตถุ A มีค่า 1,100 W สมมุติว่าเป็นวัตถุดำทั้งคู่
 • 1 : 133.4 °C
 • 2 : 149.5 °C
 • 3 : 174.3 °C
 • 4 : 195.8 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :
 • วัตถุทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.6 cm อุณหภูมิผิว 205 °C อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ 30 °C มีอัตราการแผ่รังสีความร้อน 48 W จงหาค่า emissivity ของวัตถุ
 • 1 : 0.36
 • 2 : 0.49
 • 3 : 0.56
 • 4 : 0.66
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 338 :
 • วัตถุทรงกลมรัศมี 120 mm อุณหภูมิผิว 200 °C วางอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ 25 °C จงหาอัตราการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุนี้ โดยที่ค่า emissivity ของผิวมีค่า 0.8
 • 1 : 410.8 W
 • 2 : 432.4 W
 • 3 : 458.2 W
 • 4 : 465.5 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 339 :
 • สเปกตรัมของการแผ่รังสีความร้อนซึ่งถือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงที่มองเห็นได้มีค่าเท่ากับข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 340 :
 • อุณหภูมิของเปลวไฟภายในเตาหลอมแห่งหนึ่งเป็น 2,400 K จงหากำลังการแผ่ออกรังสีของเปลวไฟ ถ้า emissivity = 0.95
 • 1 : 1.235 MW/m2
 • 2 : 1.523 MW/m2
 • 3 : 1.787 MW/m2
 • 4 : 1.925 MW/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • จงเรียงลำดับความยาวคลื่น (wave length) จากค่ามากไปหาน้อย ระหว่าง คลื่นวิทยุ, รังสีอินฟราเรด และรังสีแกมมา
 • 1 : คลื่นวิทยุ, รังสีอินฟราเรด ,รังสีแกมมา
 • 2 : รังสีแกมมา, คลื่นวิทยุ, รังสีอินฟราเรด
 • 3 : รังสีอินฟราเรด, รังสีแกมมา, คลื่นวิทยุ
 • 4 : รังสีอินฟราเรด, คลื่นวิทยุ, รังสีแกมมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 342 :
 • อุณหภูมิของเปลวไฟภายในเตาหลอมแห่งหนึ่งเป็น 2,300 K สมมุติให้เปลวไฟเป็นวัตถุดำ จงหาค่าความยาวคลื่น (wave length) ที่ทำให้ค่ากำลังการแผ่รังสีคลื่นเดี่ยวมีค่าสูงสุด (maximum monochromatic emissive power)
 • 1 : 0.96 µm
 • 2 : 1.26 µm
 • 3 : 1.53 µm
 • 4 : 1.84 µm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 :
 • ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิ 5,800 K ถือว่าเป็นวัตถุดำ จงหากำลังการแผ่รังสี (emissive power)
 • 1 : 6.416 x 106 W/m2
 • 2 : 6.416 x 107 W/m2
 • 3 : 6.416 x 108 W/m2
 • 4 : 6.416 x 109 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :
 • วัตถุร้อนมีอุณหภูมิ 2,800 K ถ้าสมมุติให้เป็นวัตถุดำ จงหากำลังการแผ่รังสีทั้งหมด
 • 1 : 3.485 x 106 W/m2
 • 2 : 3.485 x 107W/m2
 • 3 : 3.485 x 10W/m2
 • 4 : 3.485 x 10W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :
 • ท่อส่งไอน้ำไม่มีฉนวนหุ้ม เดินแนวท่อผ่านห้องซึ่งอากาศและผนังห้องมีอุณหภูมิเดียวกัน คือ 25 °C ท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 mm อุณหภูมิผิวท่อ 180 °C ค่า emissivity ที่ผิวเท่ากับ 0.8 และ สัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ผิวท่อกับอากาศเท่ากับ 20 W/m2.K จงหาอัตราการสูญเสียความร้อนทั้งหมดจากผิวท่อต่อหน่วยความยาว
 • 1 : 953 W/m
 • 2 : 973 W/m
 • 3 : 1023 W/m
 • 4 : 1053 W/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 346 :
 • แผ่นบางขนาด 0.1 m x 0.1 m วางไว้ภายในพื้นที่ปิด (enclosure) ขนาดใหญ่ซึ่งมีอุณหภูมิ 300 K ผิวล่างแผ่นหุ้มฉนวนและที่ผิวบนควบคุมอุณหภูมิคงที่เท่ากับ 500 K โดยอาศัยฮีตเตอร์ไฟฟ้า ถ้าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) ของแผ่นเท่ากับ 0.8 จงคำนวณอัตราการแผ่รังสีความร้อนสุทธิของแผ่น
 • 1 : 13.98 W
 • 2 : 24.67 W
 • 3 : 27.52 W
 • 4 : 30.01 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • แผ่นบางขนาด 50 cm x 50 cm ผิวล่างของแผ่นหุ้มฉนวนไว้และมีความร้อนสูญเสียออกจากผิวบนที่อัตรา 400 W สู่อากาศโดยรอบซึ่งมีอุณหภูมิ 290 K ถ้าให้ผิวแผ่นมีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) 0.9 และสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ผิวแผ่นเท่ากับ 15 W/m2.K จงหาอุณหภูมิของแผ่น
 • 1 : 342 K
 • 2 : 362 K
 • 3 : 382 K
 • 4 : 402 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 348 :
 • พื้นผิวขนาด 0.5 mมีค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) 0.8 และอุณหภูมิ 200 °C วางไว้ภายในบริเวณพื้นผิวปิดขนาดใหญ่ (enclosure) ซึ่งมีอุณหภูมิ 30 °C จงหาอัตราการแผ่รังสีความร้อนที่ออกจากผิว
 • 1 : 1,046 W
 • 2 : 1,135 W
 • 3 : 1,195 W
 • 4 : 1,214 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :
 • ผนังเตาหนา 0.05 m มีค่าการนำความร้อน (k) 1.2 W/m.K ที่ผิวด้านนอกของผนังเตาอุณหภูมิ 500K มีสภาพการแผ่รังสี (emissivity) = 0.8 มีการถ่ายเทความร้อนในรูปของการแผ่รังสีความร้อนสู่บรรยากาศและในรูปการพาความร้อน กำหนดให้บรรยากาศมีอุณหภูมิ 300 K และสัมประสิทธิ์การพาความร้อน 25 W/m2.K จงหาอุณหภูมิผิวด้านในของผนังเตา
 • 1 : 742 K
 • 2 : 811 K
 • 3 : 852 K
 • 4 : 804 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • ค่า spectral distribution ของการแผ่รังสีของผิวหนึ่งมีการกระจายรังสีดังรูป จงหาค่ากำลังปล่อยออกทั้งหมดของผิวนี้ (total emissive power, E)
 • 1 : 1,500 W/m2
 • 2 : 2,000 W/m2
 • 3 : 2,500 W/m2
 • 4 : 3,000 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • ทรงกลมอลูมิเนียมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง D = 2 m ดังรูป โดยการทำเป็นสูญญากาศภายในและใช้เป็นห้องทดสอบการแผ่รังสี ถ้าผิวภายในเคลือบด้วยผงถ่านดำที่ 327 °C จงหาค่า irradiation (G) บนผิวทดสอบเล็กๆ (A1) ที่วางในห้องทดสอบนี้
 • 1 : 7,348.3 W/m2
 • 2 : 7,438.3 W/m2
 • 3 : 7,514.9 W/m2
 • 4 : 7,648.3 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • ถ้าพลังงานรังสีความร้อนตกกระทบบนวัตถุ คือ G = 2,200 W/m2 มีปริมาณรังสีที่สะท้อนกลับ 450 W/m2 และมีการดูดกลืนรังสี 900 W/m2 จงหาค่าการผ่านทะลุ (transmissivity) ของวัตถุ
 • 1 : 0.38
 • 2 : 0.44
 • 3 : 0.48
 • 4 : 0.52
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 353 :
 • ผิวอันหนึ่งมีค่า spectral irradiation ดังรูป จงหาค่า total irradiation (G) ของผิวนี้
 • 1 : 10,000 W/m2
 • 2 : 15,000 W/m2
 • 3 : 20,000 W/m2
 • 4 : 25,000 W/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติของวัตถุดำ (blackbody)
 • 1 : ดูดรังสีตกกระทบทั้งหมดไว้ ไม่มีการสะท้อนกลับ
 • 2 : แผ่รังสีได้มากกว่าวัตถุอื่นๆ ทุกชนิดที่อุณหภูมิและความยาวคลื่นเดียวกัน
 • 3 : แผ่รังสีออกโดยไม่ขึ้นกับทิศทาง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • พื้นผิว A1 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d และวางในพื้นผิวปิดรูปครึ่งทรงกลม A3 ดังรูป ถ้า d = 0.1D จงหาค่าวิวแฟคเตอร์ F1-3
 • 1 : 0.1
 • 2 : 0.4
 • 3 : 0.7
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 356 :
 • พื้นผิวของทรงกลมร่วมศูนย์กลาง (concentric sphere) แสดงดังรูป โดยกำหนดให้ R1 = (2/3)R2 จงหาค่าวิวแฟคเตอร์ F2-1
 • 1 : 0.333
 • 2 : 0.444
 • 3 : 0.545
 • 4 : 1.000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • ผิวอันหนึ่งมีอุณหภูมิ 500 K และค่า spectral emissive power ดังรูป จงหาค่า emissivity ของผิวนี้
 • 1 : 0.46
 • 2 : 0.56
 • 3 : 0.66
 • 4 : 0.76
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 358 :
 • พิจารณาการแผ่รังสีของพื้นผิวปิด A1, A2 และ A3 ดังรูป ซึ่งเป็นวัตถุดำ ให้ A1 เป็นพื้นผิวเล็กมีค่าเท่ากับ 0.05 m2 อุณหภูมิ 1,200 K จงหาค่าอัตราการแผ่รังสีสุทธิของผิว A1 กับ A3 ซึ่งมีอุณหภูมิ 800 K ถ้ากำหนดให้ F13 = 0.877
 • 1 : 4.14 kW
 • 2 : 4.42 kW
 • 3 : 4.68 kW
 • 4 : 4.85 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :
 • เตาเผาทรงกระบอกตั้งมีผิวภายในกำหนดดังรูปคือ A1 และ A2 คือผิวล่างและผิวบน ส่วน A3 คือผิวข้าง ถ้าให้ H = D/2 และค่าวิวแฟคเตอร์ F12 = 0.38 จงหาค่าวิวแฟคเตอร์ F31
 • 1 : 0.31
 • 2 : 0.38
 • 3 : 0.62
 • 4 : 1.00
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 360 :
 • วัตถุทรงกลมมีอุณหภูมิผิว 125 °C อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีที่ผิวมีค่า 65 W ค่าสภาพการแผ่รังสี (emissivity) ของผิวมีค่า 0.66 จงหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุนี้
 • 1 : 9.58 cm
 • 2 : 12.25 cm
 • 3 : 14.84 cm
 • 4 : 15.07 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 407 : 6.Application หรือ Practical Used
ข้อที่ 361 :
 • น้ำถูกใช้เป็นของไหลทำงานทั้งคู่ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนกัน (double pipe heat exchanger) โดยน้ำร้อนไหลเข้าที่ 90 °C และ 10,000 kg/hr ในขณะน้ำเย็นไหลเข้าที่ 10 °C และ 20,000 kg/hr ถ้าค่า effectiveness ของเครื่องนี้เป็น 60% จงหาอัตราความร้อนที่น้ำเย็นได้รับ ถ้าสมมติว่าค่าความร้อนจำเพาะ (Cp) ของน้ำคงที่และเท่ากับ 4.18 kJ/kg.K
 • 1 : 518.4 kW
 • 2 : 534.5 kW
 • 3 : 557.3 kW
 • 4 : 572.4 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 362 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอันหนึ่งใช้น้ำมันเครื่องร้อนเพื่อการอุ่นน้ำ น้ำมันเครื่องไหลเข้าที่ 140 °C และออกที่ 62 °C ส่วนน้ำไหลเข้าที่ 30 °C และออกที่ 70 °C โดยของไหลทั้งคู่มีอัตราการไหลเท่ากัน อยากทราบว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหนสามารถทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขนี้
 • 1 : แบบไหลสวนทางกัน (counterflow)
 • 2 : แบบไหลตามกัน (parallel flow)
 • 3 : ได้ทั้งแบบไหลสวนทางกันและแบบไหลตามกัน
 • 4 : ไม่สามารถเป็นไปได้ทั้งแบบไหลสวนทางกันและแบบไหลตามกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนกัน ใช้เพื่อหล่อเย็นน้ำมันเครื่องจากอุณหภูมิ 160 °C ให้เหลือ 60 °C โดยใช้น้ำเย็นที่อุณหภูมิ 25 °C เป็นตัวหล่อเย็นอัตราการไหลของของไหลทั้งคู่เป็น 2 kg/s เท่ากัน จงหาอุณหภูมิที่ทางออกของน้ำเย็น
  กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมันและน้ำเท่ากับ 2,263 J/kg.K และ 4,180 J/kg.K ตามลำดับ
 • 1 : 74.19 °C
 • 2 : 79.14 °C
 • 3 : 84.19 °C
 • 4 : 89.14 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนชนิดไหลสวนทางกันใช้เพื่อให้ความร้อนแก่น้ำที่ 0.8 kg/s จากอุณหภูมิเข้า Tc,i = 30 °C เป็น Tc,o = 80 °C โดยใช้น้ำมันร้อนไหลเข้าที่ Th,i = 120 °C และไหลออกที่ Th,o = 85 °C โดยเครื่องนี้มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U) = 125 W/m2.K จงหาพื้นที่การถ่ายเทความร้อนของเครื่อง
  กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4,180 J/kg.K
 • 1 : 21.6 m2
 • 2 : 24.3 m2
 • 3 : 28.4 m2
 • 4 : 31.6 m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลสวนทางกันของของไหล 2 ชนิด ซึ่งของไหลร้อนมีอุณหภูมิเข้าและออกเป็น 65 และ 40 °C ส่วนของไหลเย็นมีอุณหภูมิเข้าและออกเป็น 15 และ 30 °C จงหาค่า effectiveness ของเครื่องนี้ ถ้าของไหลเย็นมีค่าความจุน้อยที่สุด
 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.3
 • 3 : 0.35
 • 4 : 0.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :
 • ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตามกัน (parallel-flow, pf) และแบบไหลสวนทางกัน (counterflow, cf) ถ้าให้อุณหภูมิทางเข้าและทางออกของเครื่องแลกเปลี่ยนทั้งคู่มีค่าเหมือนกัน ค่าการถ่ายเทความร้อน (Q) เหมือนกัน และค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U) เหมือนกัน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ถ่ายเทความร้อน (A) ของเครื่องทั้งสองแบบ
 • 1 : A,cf > A,pf
 • 2 : A,cf < A,pf
 • 3 : A,cf = A,pf
 • 4 : ไม่มีคำตอบใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 367 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอันหนึ่งใช้น้ำมันเครื่องร้อนเพื่อการอุ่นน้ำซึ่งน้ำมันเครื่องไหลเข้าที่ 110 ºC และออกที่ 60 ºC น้ำไหลเข้าที่ 40 ºC และออกที่ 70 ºC จงหาอัตราการไหลของน้ำมันเครื่องถ้าน้ำมีอัตราการไหลเท่ากับ 4 kg/s กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมันและน้ำเท่ากับ 2,263 J/kg.K และ 4,180 J/kg.K ตามลำดับ
 • 1 : 4.03 kg/s
 • 2 : 4.23 kg/s
 • 3 : 4.43 kg/s
 • 4 : 4.63 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • น้ำถูกใช้เป็นของไหลทำงานทั้งคู่ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน (cross-flow heat exchanger) โดยน้ำร้อนไหลเข้าที่ 90 °C และ 10,000 kg/hr ในขณะน้ำเย็นไหลเข้าที่ 10 °C และ 20,000 kg/hr ถ้าค่า effectiveness ของเครื่องนี้เป็น 60% จงหาอุณหภูมิทางออกของน้ำเย็น ถ้าสมมติว่าค่าความร้อนจำเพาะ (Cp) ของน้ำคงที่และเท่ากับ 4.18 kJ/kg.K
 • 1 : 33.8 °C
 • 2 : 34.1 °C
 • 3 : 36.5 °C
 • 4 : 37.4 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :
 • ในการแลกเปลี่ยนความร้อนของหน่วยปรับคืนความร้อน (gas-to-gas heat recovery unit) อากาศมีอุณหภูมิไหลเข้าและออกที่ 30 °C และ 260 °C ตามลำดับ โดยแก๊สไอเสียร้อนมีอุณหภูมิไหลเข้าและออกที่ 400 °C และ 150 °C ตามลำดับ ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยเชิงล็อค(LMTD)ที่เหมาะสมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนี้ มีค่าประมาณเท่าไร
 • 1 : 150 °C
 • 2 : 140 °C
 • 3 : 130 °C
 • 4 : 120 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 370 :
 • น้ำเย็นไหลเข้าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนไหลสวนทางกันที่ 10 °C และ 8 kg/s โดยที่มีน้ำร้อนไหลเข้าเครื่องนี้ที่ 70 °C และ 2 kg/s ถ้าสมมติว่าค่าความร้อนจำเพาะ (Cp) ของน้ำคงที่และเท่ากับ 4.18 kJ/kg.K จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดที่จะทำได้
 • 1 : 491.6 kW
 • 2 : 501.6 kW
 • 3 : 511.6 kW
 • 4 : 522.6 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • ถ้าให้ของไหล 3 ชนิด คือ อากาศ ปรอทและน้ำมันเครื่อง ซึ่งมีค่าพลานท์นัมเบอร์ (Pr) = 0.7, 0.025 และ 1,500 ตามลำดับ แต่ละอย่างให้ไหลผ่านแผ่นผิวเรียบร้อน (hot flat plate) อยากทราบว่าของไหลชนิดไหนจะให้ค่าความหนาของชั้นชิดผิวของความเร็ว (velocity boundary layer thickness) โตกว่าความหนาของชั้นชิดผิวของความร้อน (thermal boundary layer thickness)
 • 1 : อากาศ
 • 2 : ปรอท
 • 3 : น้ำมันเครื่อง
 • 4 : เท่ากันทั้งสามของไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 372 :
 • ในการไหลผ่านแผ่นเรียบ ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้นชิดผิวของความเร็ว (velocity boundary layer thickness) และ ความหนาของชั้นชิดผิวของความร้อน (thermal boundary layer thickness) ขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรใด
 • 1 : เรย์โนลด์นัมเบอร์ (Re)
 • 2 : นัสเซิลท์นัมเบอร์ (Nu)
 • 3 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (Cf)
 • 4 : พลานท์นัมเบอร์ (Pr)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 373 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนไหลสวนทางกัน (counter flow) มีอุณหภูมิของไหลร้อนที่ทางเข้าและออกเท่ากับ 65 และ 40 °C ตามลำดับ และอุณหภูมิของไหลเย็นที่ทางเข้า 15 และทางออก 30 °C จงหาค่า Effectiveness ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนี้ ถ้าของไหลเย็นมีค่าอัตราความจุความร้อน (heat capacity) น้อยที่สุด
 • 1 : 0.3
 • 2 : 0.4
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่อซ้อนแบบไหลสวนทางกัน (counter flow) มีน้ำร้อนไหลเข้าที่ 2.5 kg/s และอุณหภูมิ 100 °C ส่วนน้ำเย็นไหลเข้าที่ 5.0 kg/s และอุณหภูมิ 20 °C มีค่าประสิทธิผล (effectiveness) = 0.8 อัตราการถ่ายเทความร้อนทั้งหมดเท่ากับ 670 kW จงหาอุณหภูมิทางออกของน้ำร้อนและน้ำเย็น โดยที่ค่าความร้อนจำเพาะ (Cp) ของน้ำเย็น = 4,178 J/kg.K และ น้ำร้อน = 4,188 J/kg.K
 • 1 : Tc,o = 42 °C, Th,o = 36 °C
 • 2 : Tc,o = 52 °C, Th,o = 36 °C
 • 3 : Tc,o = 42 °C, Th,o = 23 °C
 • 4 : Tc,o = 52 °C, Th,o = 23 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน (cross-flow) น้ำร้อนไหลเข้าที่อุณหภูมิ 90 °C อัตราการไหล 10,000 kg/h ในขณะที่น้ำเย็นไหลเข้าที่อุณหภูมิ 10 °C อัตราการไหล 20,000 kg/h ถ้าค่า effectiveness ของเครื่องเป็น 60% จงหาอุณหภูมิทางออกน้ำร้อน โดยที่ค่าความร้อนจำเพาะของ น้ำเย็น, Cp,c = 4,179 J/kg.K และ น้ำร้อน, Cp,h = 4,195 J/kg.K
 • 1 : 30 °C
 • 2 : 42 °C
 • 3 : 49 °C
 • 4 : 51 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 376 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไหลตัดกัน (cross-flow) มีพื้นที่ผิว 10 m2 โดยใช้แก๊สไอเสียซึ่งไหลเข้าที่ 2 kg/s และ 325 °C แลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำเย็นที่ 0.5 kg/s อุณหภูมิทางเข้าและออกเท่ากับ 25 และ 150 °C ตามลำดับ จงหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U) ถ้าค่าตัวประกอบแก้ไข (LMTD) F = 0.94 โดยที่ค่า Cp ของน้ำและอากาศ เท่ากับ 4,203 J/kg.K และ 1,040 J/kg.K ตามลำดับ
 • 1 : 145.89 W/m2.K
 • 2 : 150.36 W/m2.K
 • 3 : 155.45 W/m2.K
 • 4 : 160.28 W/m2.K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนถูกออกแบบเพื่อหล่อเย็นสารละลายเอททิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol solution) ซึ่งเอททิลแอลกอฮอล์ ไหลเข้าที่ 8.7 kg/s มีอุณหภูมิเข้าและออกเป็น 75 และ 45 °C ตามลำดับ โดยใช้น้ำเป็นสารหล่อเย็นไหลเข้าที่ 9.6 kg/s และ 20 °C จงหาอุณหภูมิทางออกของน้ำ
  กำหนดให้ Cp,h = 3,840 J/kg.°C, Cp,c = 4,180 J/kg.°C
 • 1 : 43 °C
 • 2 : 45 °C
 • 3 : 47 °C
 • 4 : 49 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 378 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยของไหลร้อน ไหลเข้าที่ 10.0 kg/s มีอุณหภูมิเข้าและออก เป็น 70 และ 40 °C ตามลำดับ โดยใช้น้ำเป็นสารหล่อเย็นไหลเข้าที่ 10.5 kg/s และ 20 °C จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนที่ให้แก่น้ำเย็น
  กำหนดให้ Cp,h = 3,840 J/kg.°C, Cp,c = 4,180 J/kg.°C
 • 1 : 1,002 kW
 • 2 : 1,052 kW
 • 3 : 1,152 kW
 • 4 : 1,252 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนชนิดไหลสวนทางกัน ใช้เพื่อถ่ายเทความร้อนจากน้ำร้อนให้แก่น้ำเย็น โดยน้ำร้อนมีอุณหภูมิเข้าและออกเท่ากับ 260 °C และ 140 °C ตามลำดับ และน้ำเย็นมีอุณหภูมิเข้าและออกเท่ากับ 70 °C และ 125 °C จงหาความแตกต่างของอุณหภูมิเชิงล็อค (Logarithmic mean temperature difference, LMTD)
 • 1 : 84 °C
 • 2 : 89 °C
 • 3 : 94 °C
 • 4 : 99 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 380 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนชนิดไหลตามกัน ใช้เพื่อถ่ายเทความร้อนจากน้ำร้อนให้แก่น้ำเย็น โดยน้ำร้อนมีอุณหภูมิเข้าและออกเท่ากับ 260 °C และ 140 °C ตามลำดับ และน้ำเย็นมีอุณหภูมิเข้าและออกเท่ากับ 70 °C และ 125 °C จงหาความแตกต่างของอุณหภูมิเชิงล็อค (Logarithmic mean temperature difference, LMTD)
 • 1 : 64.5 °C
 • 2 : 68.9 °C
 • 3 : 72.3 °C
 • 4 : 76.7 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 381 :
 • ก๊าซไอเสียร้อนไหลเข้าท่อมีครีบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน (cross-flow) ที่ 300 °C และออกที่ 100 °C เพื่อใช้ให้ความร้อนแก่น้ำอัดตัวที่ 1 kg/s จาก 35 °C เป็น 125 °C จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุด (maximum heat transfer rate)
  กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของก๊าซไอเสียและน้ำเท่ากับ 1,000 J/kg.°C และ 4,197 J/kg.°C ตามลำดับ
 • 1 : 0.33 MW
 • 2 : 0.48 MW
 • 3 : 0.50 MW
 • 4 : 0.63 MW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :
 • ก๊าซไอเสียร้อนไหลเข้าท่อมีครีบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน (cross-flow) ที่ 300 °C และออกที่ 100 °C เพื่อใช้ให้ความร้อนแก่น้ำอัดตัวที่ 1 kg/s จาก 35 °C เป็น 125 °C ค่า U ถือตามพื้นที่ผิวด้านก๊าซเป็น 100 W/m2.°C และ NTU = 2.1 จงหาพื้นที่ผิวถ่ายเทความร้อนด้านก๊าซ(Ah)
  กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของก๊าซไอเสียและน้ำเท่ากับ 1000 J/kg.°C และ 4197 J/kg.°C ตามลำดับ
 • 1 : 33.8 m2
 • 2 : 35.9 m2
 • 3 : 39.7 m2
 • 4 : 41.4 m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 383 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน โดยมีค่า U และพื้นที่ตามด้านก๊าซเป็น 100 W/m2.°C และ 40 m2 ตามลำดับ โดยมีน้ำเย็นไหลเข้าที่ 1 kg/s และ 35 °C แลกเปลี่ยนกับก๊าซร้อนซึ่งไหลเข้าที่ 1.5 kg/s และ 250 °C จงหาค่า NTU
  กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของก๊าซร้อนและน้ำเท่ากับ 1,000 J/kg.°C และ 4,197 J/kg.°C ตามลำดับ (NTU = UA/Cmin)
 • 1 : 1.52
 • 2 : 2.67
 • 3 : 3.42
 • 4 : 4.35
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 384 :
 • ก๊าซไอเสียร้อนไหลเข้าท่อของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน (cross-flow) ที่ 1.5 kg/s และ 250 °C เพื่อใช้ให้ความร้อนแก่น้ำอัดตัวที่อัตราการไหล 1 kg/s และ 35 °C จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนของเครื่องนี้ โดยที่ค่า effectiveness = 0.82 และกำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของก๊าซร้อนและน้ำเท่ากับ 1,000 J/kg.°C และ 4,197 J/kg.°C ตามลำดับ
 • 1 : 0.185 MW
 • 2 : 0.225 MW
 • 3 : 0.265 MW
 • 4 : 0.295 MW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • น้ำมันร้อน (hot oil) ที่ 100 °C ใช้ทำให้อากาศร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน shell-and-tube และอากาศไหลใน shell ที่ 2.0 kg/s ค่าความร้อนจำเพาะของอากาศเป็น 1,009 J/kg.°C ถูกทำให้ร้อนจาก 20 เป็น 80 °C ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมันเป็น 2,100 J/kg.°C และอัตราการไหลของน้ำมันเป็น 3 kg/s จงหา Effectiveness
 • 1 : 0.67
 • 2 : 0.70
 • 3 : 0.72
 • 4 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :
 • น้ำมันร้อน (hot oil) ใช้ทำให้อากาศร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน shell-and-tube โดยน้ำมันไหลในท่อ 6 กลับ ไหลเข้าที่ 100 °C และออกที่ 80 °C อากาศไหลเข้าใน shell เที่ยวเดียวที่ 2.0 kg/s และ 20 °C ถูกทำให้ร้อนเป็น 80 °C จงหาอัตราการไหลของน้ำมัน
  กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของอากาศและน้ำมันเท่ากับ 1,009 J/kg.°C และ 2,018 J/kg.°C ตามลำดับ
 • 1 : 2.25 kg/s
 • 2 : 2.5 kg/s
 • 3 : 2.75 kg/s
 • 4 : 3.0 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน (cross-flow) ถูกออกแบบเพื่อทำการหล่อเย็นน้ำร้อน [Cp = 4,180 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 0.25 kg/s และ 90 °C โดยใช้อากาศเป็นตัวหล่อเย็น [Cp = 1,005 J/kg.°C] อากาศไหลเข้าที่ 15 °C และ 2.0 kg/s โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (overall heat transfer coefficient) = 250 W/m2.°C จงหาพื้นที่ถ่ายเทความร้อน โดยให้ค่า NTU = 2.0
 • 1 : 6.54 m2
 • 2 : 8.36 m2
 • 3 : 10.37 m2
 • 4 : 12.25 m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 388 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน (cross-flow) ถูกออกแบบให้หล่อเย็นน้ำร้อน [Cp = 4,180 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 0.25 kg/s และ 90 °C โดยใช้อากาศเป็นตัวหล่อเย็น [Cp = 1,005 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 15 °C และ 2.0 kg/s จงคำนวณหาอุณหภูมิน้ำที่ทางออก ถ้าค่า effectiveness = 0.72
 • 1 : 36 °C
 • 2 : 38 °C
 • 3 : 40 °C
 • 4 : 42 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 389 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน (cross-flow) ถูกออกแบบให้หล่อเย็นน้ำร้อน [Cp = 4,180 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 0.25 kg/s และ 90 °C โดยใช้อากาศเป็นตัวหล่อเย็น [Cp = 1,005 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 15 °C และ 2.0 kg/s จงคำนวณหาอุณหภูมิอากาศที่ทางออก ถ้าค่า effectiveness = 0.72
 • 1 : 34.6 °C
 • 2 : 37.5 °C
 • 3 : 40.2 °C
 • 4 : 43.1 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลสวนทางกัน (counter-flow) ถูกออกแบบให้หล่อเย็นน้ำมัน [Cp = 2,000 J/kg.K] ซึ่งไหลเข้าที่ 2 kg/s และ 100 °C โดยใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น [Cp = 4,170 J/kg.K] ซึ่งไหลเข้าที่ 20 °C และ 0.48 kg/s จงคำนวณหาอุณหภูมิน้ำที่ทางออก ถ้าค่า effectiveness = 0.82
 • 1 : 81.3 °C
 • 2 : 83.5 °C
 • 3 : 85.6 °C
 • 4 : 87.5 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลสวนทางกัน (counter-flow) ถูกออกแบบให้หล่อเย็นน้ำมัน [Cp = 2,000 J/kg.K] ซึ่งไหลเข้าที่ 2 kg/s และ 100 °C โดยใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น [Cp = 4,170 J/kg.K] ซึ่งไหลเข้าที่ 20 °C และ 0.48 kg/s สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (overall heat transfer coefficient) U = 400 W/m2.°C จงคำนวณหาพื้นที่ผิวที่มีการถ่ายเทความร้อน โดยที่ค่า NTU = 2.5
 • 1 : 10.23 m2
 • 2 : 12.51 m2
 • 3 : 14.36 m2
 • 4 : 16.56 m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 392 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน shell-and-tube ได้ออกแบบเพื่อให้ความร้อนแก่น้ำซึ่งไหลเข้าท่อที่ 1 kg/s และ 19 °C โดยการผ่านน้ำมันเครื่องร้อนที่อุณหภูมิ 90 °C ใน shell ของเครื่อง ถ้าค่า effectiveness = 0.7 จงหาอุณหภูมิน้ำมันที่ออกจากเครื่อง
  กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมันและน้ำเท่ากับ 2,100 J/kg.C และ 4,180 J/kg.°C ตามลำดับ
 • 1 : 34.5 °C
 • 2 : 36.8 °C
 • 3 : 38.6 °C
 • 4 : 40.3 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน shell-and-tube ได้ออกแบบเพื่อให้ความร้อนแก่น้ำซึ่งไหลเข้าท่อที่ 1 kg/s และ 19 °C โดยการผ่านน้ำมันเครื่องร้อนที่อุณหภูมิ 90 °C ใน shell โดยพื้นที่ผิวการถ่ายเทความร้อน(A) = 25.2 m2 และสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (overall heat transfer coefficient) U = 250 W/m2.°C จงหาค่า NTU
  กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมันและน้ำเท่ากับ 2,100 J/kg.°C และ 4,180 J/kg.°C ตามลำดับ
 • 1 : 1.8
 • 2 : 2
 • 3 : 2.2
 • 4 : 2.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน ถูกออกแบบให้หล่อเย็นน้ำมันเครื่องร้อน [Cp,h = 2,300 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 3.5 kg/s และ 85 °C และใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น [Cp,c = 4,180 J/kg.°C] ไหลเข้าที่ 4.9 kg/s และ 20 °C สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมเท่ากับ 300 W/m2.°C จงหาพื้นที่การถ่ายเทความร้อนของเครื่อง ซึ่งมีค่า NTU = 2.3
 • 1 : 58.1 m2
 • 2 : 61.7 m2
 • 3 : 63.9 m2
 • 4 : 65.4 m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน ถูกออกแบบให้หล่อเย็นน้ำมันเครื่องร้อน [Cp,h = 2,300 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 3.5 kg/s และ 85 °C และใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น [Cp,c = 4,180 J/kg.°C] ไหลเข้าที่ 4.9 kg/s และ 20 °C สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมเท่ากับ 300 W/m2.°C จงหาอุณหภูมิน้ำมันเครื่องที่ทางออก ถ้าค่า Effectiveness = 0.68
 • 1 : 36.9 °C
 • 2 : 38.3 °C
 • 3 : 40.8 °C
 • 4 : 42.6 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน ถูกออกแบบให้หล่อเย็นน้ำมันเครื่องร้อน [Cp,h = 2,300 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 3.5 kg/s และ 85 °C และใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น [Cp,c = 4,180 J/kg.°C] ไหลเข้าที่ 4.9 kg/s และ 20 °C สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมเท่ากับ 300 W/m2.°C จงหาอุณหภูมิน้ำที่ทางออก ถ้าค่า Effectiveness = 0.68
 • 1 : 35.1 °C
 • 2 : 37.4 °C
 • 3 : 39.6 °C
 • 4 : 41.3 °C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตามกัน ถูกออกแบบให้หล่อเย็นของไหลร้อน [Cp,h = 3,840 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 8.7 kg/s และ 75 °C ออกที่ 45 °C โดยใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น [Cp,c = 4,180 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 9.6 kg/s และ 15 °C ออกที่ 40 °C สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมเท่ากับ 500 W/m2.°C จงหาพื้นที่ถ่ายเทความร้อน
 • 1 : 75.17 m2
 • 2 : 80.28 m2
 • 3 : 85.56 m2
 • 4 : 90.68 m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลสวนทางกัน ถูกออกแบบให้หล่อเย็นของไหลร้อน [Cp,h = 3,840 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 8.7 kg/s และ 75 °C ออกที่ 45 °C โดยใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น [Cp,c = 4,180 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 9.6 kg/s และ 15 °C ออกที่ 40 °C ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมเท่ากับ 500 W/m2.°C จงหาพื้นที่ถ่ายเทความร้อน
 • 1 : 60.02 m2
 • 2 : 61.85 m2
 • 3 : 62.26 m2
 • 4 : 63.14 m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 399 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลสวนทางกัน ใช้เพื่อหล่อเย็นน้ำมันร้อนซึ่งไหลเข้าที่ 120 °C ออกที่ 85 °C โดยใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น [Cp,c = 4,180 J/kg.°C] ซึ่งไหลเข้าที่ 0.8 kg/s และ 30 °C ไหลออกที่ 80 °C ถ้าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม 125 W/m2.°C จงคำนวณพื้นที่ผิวถ่ายเทความร้อน
 • 1 : 28.4 m2
 • 2 : 30.5 m2
 • 3 : 32.1 m2
 • 4 : 34.3 m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน shell-and-tube ใช้เพื่อให้ความร้อนแก่น้ำซึ่งไหลเข้าที่ 0.7 kg/s และ 20 °C ไหลออกที่ 65 °C โดยใน shell มีน้ำมันเครื่องร้อนไหลเข้าที่ 120 °C และออกที่ 60 °C น้ำนั้นจะไหลในท่อผนังบางจำนวน 10 ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm ถ้าค่า U = 400 W/m2.°C จงหาความยาวของท่อ โดยค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมันและน้ำเท่ากับ 2,100 และ 4,197 J/kg.°C ตามลำดับ ค่าตัวประกอบแก้ไข(LMTD), F=0.9
 • 1 : 9.26 m
 • 2 : 9.93 m
 • 3 : 10.35 m
 • 4 : 10.94 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
สภาวิศวกร