สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Air Conditioning

เนื้อหาวิชา : 388 : Psychrometrics
ข้อที่ 1 :
 • ความเร็วลมโดยเฉลี่ยผ่านคอยล์เย็น (Cooling Coil) ปกติเป็นเท่าใด
 • 1 : 1.5 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 2 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 2.5 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 3 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • ห้องทำงานโดยทั่วไป ในขณะใช้งานมีค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) เท่าใด
 • 1 : 0.50-0.65
 • 2 : 0.66-0.80
 • 3 : 0.81-0.95
 • 4 : เกิน 0.95
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • ค่าแฟคเตอร์เลี่ยง (Bypass Factor - BF) ของคอยล์เย็น (Cooling Coil) จำนวน 4 แถว โดยปกติเป็นเท่าใด
 • 1 : 0.05
 • 2 : 0.08
 • 3 : 0.13
 • 4 : 0.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • จุดน้ำค้างอุปกรณ์ (Apparatus Dew Point) ของคอยล์น้ำเย็น (Chilled water coil) โดยปกติเป็นเท่าใด
 • 1 : 7 องศาเซลเซียส
 • 2 : 10 องศาเซลเซียส
 • 3 : 12 องศาเซลเซียส
 • 4 : 14 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 :
 • อุณหภูมิลมกลับ (Return Air Temperature) โดยปกติเป็นเท่าใด
 • 1 : 24 องศาเซลเซียส
 • 2 : 26 องศาเซลเซียส
 • 3 : 28 องศาเซลเซียส
 • 4 : 30 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 6 :
 • อุณหภูมิลมจ่าย (Supply Air Temperature) โดยปกติเป็นเท่าใด
 • 1 : 10 องศาเซลเซียส
 • 2 : 12 องศาเซลเซียส
 • 3 : 14 องศาเซลเซียส
 • 4 : 16 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • สภาวะออกแบบห้อง (Room Design Condition) โดยทั่วไปเป็นเท่าใด
 • 1 : 25 องศาเซลเซียส, 60%RH
 • 2 : 22 องศาเซลเซียส, 50%RH
 • 3 : 26 องศาเซลเซียส, 60%RH
 • 4 : 25 องศาเซลเซียส, 50%RH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • Outdoor Design Condition โดยปกติเป็นเท่าใด
 • 1 : 35 CDB / 30 CWB
 • 2 : 37 CDB / 27 CWB
 • 3 : 37 CDB / 30 CWB
 • 4 : 35 CDB / 28.5 CWB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • ปริมาณการเติมอากาศบริสุทธิ์ โดยทั่วไปมีสัดส่วนเท่าใดของปริมาณลมหมุนเวียน
 • 1 : 5%
 • 2 : 10%
 • 3 : 20%
 • 4 : 25%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :
 • สำหรับห้องที่มีค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) เท่ากับ 0.8 ปริมาณลมหมุนเวียนในระบบปรับอากาศ โดยทั่วไปเป็นเท่าใด
 • 1 : 6 หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลมต่อชั่วโมง (Airchange/Hr)
 • 2 : 8 หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลมต่อชั่วโมง (Airchange/Hr)
 • 3 : 10 หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลมต่อชั่วโมง (Airchange/Hr)
 • 4 : 12 หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลมต่อชั่วโมง (Airchange/Hr)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 11 :
 • ปริมาณลมหมุนเวียนต่อตันความเย็น โดยทั่วไปเป็นเท่าใด
 • 1 : 100 ลิตรต่อวินาที
 • 2 : 150 ลิตรต่อวินาที
 • 3 : 200 ลิตรต่อวินาที
 • 4 : 250 ลิตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • สภาวะอากาศ (ก) มีอุณหภูมิจุดน้ำค้าง 15 องศาเซลเซียส สภาวะอากาศ (ข) มีอุณหภูมิจุดน้ำค้าง 12 องศาเซลเซียส ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : สภาวะ (ก) มีอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) สูงกว่า (ข)
 • 2 : สภาวะ (ก) มีอัตราส่วนความชื้น (กรัมไอน้ำ/กิโลกรัมอากาศแห้ง) สูงกว่า (ข)
 • 3 : สภาวะ (ก) มีความชื้นสัมพันธ์ (เปอร์เซ็นต์) สูงกว่า (ข)
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 13 :
 • กระบวนการปรับอากาศที่เกิดขึ้นที่คอยล์ทำความเย็นโดยทั่วไปคือกระบวนการในข้อใด
 • 1 : กระบวนการลดความชื้นในอากาศ
 • 2 : กระบวนการเพิ่มความชื้นในอากาศ
 • 3 : กระบวนการทำให้อากาศเย็นและลดความชื้นในอากาศ
 • 4 : กระบวนการทำให้อากาศเย็นและเพิ่มความชื้นในอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :
 • อัตราส่วนของเศษส่วนโมลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ต่อ เศษส่วนโมลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศที่ภาวะอิ่มตัว ณ อุณหภูมิและความดันเดียวกัน คือคำจำกัดความของข้อใด
 • 1 : ความชื้นสัมพัทธ์
 • 2 : อัตราส่วนความชื้น
 • 3 : อัตราส่วนโมลความชื้น
 • 4 : ความชื้นจำเพาะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • ข้อมูลใดไม่สามารถอ่านได้โดยตรงบนแผนภูมิไซโครเมตริกส์ชาร์ทมาตรฐาน
 • 1 : ความชื้นสัมพัทธ์
 • 2 : อัตราส่วนความชื้น
 • 3 : เอ็นทาลปี
 • 4 : ความหนาแน่นของอากาศชื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความร้อนสัมผัส
 • 1 : สามารถวัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์
 • 2 : ไม่สามารถวัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์
 • 3 : เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ
 • 4 : เพิ่มขึ้นเมื่ออากาศเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :
 • ความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอคือ
 • 1 : ความร้อนแฝงของการหลอม (Latent heat of fusion)
 • 2 : ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (Latent heat of vaporization)
 • 3 : ความร้อนจำเพาะของการกลายเป็นไอ (Specific heat of vaporization)
 • 4 : ความร้อนแฝง (Latent heat) ของของเหลวนั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :
 • อุณหภูมิ ณ จุดที่ความชื้นในอากาศเริ่มเกิดการควบแน่น เรียกว่า
 • 1 : ความชื้นสัมพันธ์ เป็น 100%
 • 2 : อุณหภูมิกระเปาะเปียก
 • 3 : อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
 • 4 : อุณหภูมิกระเปาะแห้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • ณ อุณหภูมิที่กำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างความดันจริงของไอน้ำในอากาศกับความดันไออิ่มตัวเรียกว่า
 • 1 : ความดันไอบางส่วน
 • 2 : ความชื้นสัมพัทธ์
 • 3 : ผลการทำความเย็น (Refrigeration Effect)
 • 4 : ค่าอัตราส่วนความชื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • อุณหภูมิกระเปาะเปียกจะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งเมื่อ
 • 1 : ความชื้นสัมพัทธ์ 100% และอุณหภูมิสูงกว่า 0 องศาเซลเซียส
 • 2 : ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 100% และอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
 • 3 : ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 100 %
 • 4 : ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • อุณหภูมิกระเปาะเปียก, อุณหภูมิกระเปาะแห้ง และจุดน้ำค้างจะเท่ากันเมื่อ
 • 1 : อากาศมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส
 • 2 : อากาศอิ่มตัวด้วยความชื้น
 • 3 : อากาศไม่มีความชื้นเลย
 • 4 : สิ่งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :
 • อุปกรณ์สลิงไซโครมิเตอร์ (Sling psychrometer) ใช้สำหรับวัดค่าใด
 • 1 : ความชื้นสัมพัทธ์
 • 2 : ความชื้นสัมบรูณ์
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : ความดันไอของอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 23 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : อุณหภูมิกระเปาะแห้งเพิ่มขึ้นในระหว่างขบวนการให้ความร้อน
 • 2 : ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงในระหว่างขบวนการให้ความร้อน
 • 3 : ความชื้นจำเพาะของอากาศ (Specific humidity) จะไม่คงที่ในระหว่างขบวนการทำความเย็น และค่าความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้น
 • 4 : กระบวนการทำความเย็นแบบระเหย (Evaporative cooling process) จะเกิดขึ้นบนเส้นอุณหภูมิกระเปาะเปียกคงที่ในแผนภูมิไซโครเมตริก ( Psychrometric chart)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดที่เป็นคุณสมบัติทางกายภาพของอากาศ
 • 1 : น้ำหนัก ความหนาแน่น อุณหภูมิ ความร้อนจำเพาะ การนำความร้อน
 • 2 : เอนทาลปี เอนโทรปี ความหนาแน่น ความร้อนจำเพาะ
 • 3 : น้ำหนัก อุณหภูมิ เอนทาลปี การนำความร้อน
 • 4 : น้ำหนัก เอนทาลปี เอนโทรปี ความหนาแน่น อุณหภูมิ ความร้อนจำเพาะ และ การนำความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :
 • ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียก
 • 1 : อุณหภูมิกระเปาะแห้งใช้อ้างถึงอุณหภูมิการกลายเป็นไอ
 • 2 : อุณหภูมิกระเปาะเปียกใช้อ้างถึงอุณหภูมิบรรยากาศของเทอร์โมมิเตอร์
 • 3 : อุณหภูมิกระเปียกและอุณหภูมิกระเปาะแห้งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดันเกจที่ต่ำกว่าบรรยากาศ
 • 4 : อุณหภูมิกระเปาะแห้งใช้อ้างอิงถึงอุณหภูมิบรรยากาศ และอุณหภูมิกระเปาะเปียกใช้อ้างอิงถึงอุณหภูมิการกลายเป็นไอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • ถ้าในห้องปรับอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : น้ำในห้องระเหยได้ยาก
 • 2 : อากาศมีอุณหภูมิต่ำ
 • 3 : อากาศมีเอนทัลปีสูง
 • 4 : อากาศมีความเร็วต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • ถ้านำอากาศที่มีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อัตราการไหล 1000 ลิตร/วินาที ผสมกับอากาศที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อัตราการไหล 3000 ลิตร/วินาที ข้อใดคือผลลัพธ์ที่ได้
 • 1 : อากาศอุณหภูมิ 27.5 องศาเซลเซียส อัตราไหล 4000 ลิตร/วินาที
 • 2 : อากาศอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อัตราไหล 4000 ลิตร/วินาที
 • 3 : อากาศอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียส อัตราไหล 4000 ลิตร/วินาที
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • สภาวะในข้อใดน่าจะเป็นสภาวะของอากาศที่ออกจากคอยล์เย็น
 • 1 : 5 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) /40% RH
 • 2 : 12 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) /95% RH
 • 3 : 12 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) /40% RH
 • 4 : 24 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) /55% RH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 29 :
 • ตำแหน่งที่แสดงด้วยเครื่องหมายคำถามในแผนภูมิไซโครเมตริกมาตรฐาน (Psychrometric Chart) นี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : สภาวะอากาศเข้าคอยล์ (Air Entering Condition)
 • 2 : จุดผสมลม (Mixing Point)
 • 3 : ข้อ 1 และ 2
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • ตำแหน่งที่แสดงด้วยเครื่องหมายคำถามในแผนภูมิไซโครเมตริคมาตรฐาน (Psychrometric Chart) นี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : สภาวะอากาศออกจากคอยล์ (Air Leaving Condition)
 • 2 : สภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition)
 • 3 : จุดอิ่มตัว (Saturation Point)
 • 4 : สภาวะอากาศเข้าคอยล์ (Air Entering Condition)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 • ตำแหน่งที่แสดงด้วยเครื่องหมายคำถามในแผนภูมิไซโครเมตริกมาตรฐาน (Psychrometric Chart) นี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : สภาวะอากาศจากคอยล์ (Air Leaving Condition)
 • 2 : สภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition)
 • 3 : สภาวะอากาศเข้าคอยล์ (Air Entering Condition)
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 32 :
 • ตำแหน่งที่แสดงด้วยเครื่องหมายคำถามในแผนภูมิไซโครเมตริคมาตรฐาน (Psychrometric Chart) นี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : สภาวะอากาศภายนอก (Outdoor Condition)
 • 2 : สภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition)
 • 3 : สภาวะอากาศเข้าคอยล์ (Air Entering Condition)
 • 4 : สภวะอากาศออกจากคอยล์ (Air Leaving Condition)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 33 :
 • กระบวนการปรับสภาวะอากาศต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : กระบวนการปรับสภาวะอากาศปกติทั่วไป
 • 2 : กระบวนการทำความเย็นเกินและอุ่นอากาศ (Over Cooling and Reheat)
 • 3 : กระบวนการทำความเย็นล่วงหน้าและอุ่นอากาศ (Pre Cool and Reheat)
 • 4 : กระบวนการทำความเย็นด้วยการดูดความชื้น (Desiccant Cooling)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :
 • กระบวนการปรับสภาวะอากาศต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : กระบวนการปรับสภาวะอากาศปกติทั่วไป
 • 2 : กระบวนการทำความเย็นเกินและอุ่นอากาศ (Over Cooling and Reheat)
 • 3 : กระบวนการทำความเย็นล่วงหน้าและอุ่นอากาศ (Pre Cool and Reheat)
 • 4 : กระบวนการทำความเย็นด้วยการดูดความชื้น (Desiccant Cooling)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • กระบวนการปรับสภาวะอากาศต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : กระบวนการปรับสภาวะอากาศปกติทั่วไป
 • 2 : กระบวนการทำความเย็นเกินและอุ่นอากาศ (Over Cooling and Reheat)
 • 3 : กระบวนการทำความเย็นล่วงหน้าและอุ่นอากาศ (Pre Cool and Reheat)
 • 4 : กระบวนการทำความเย็นด้วยการดูดความชื้น (Desiccant Cooling)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :
 • กระบวนการปรับสภาวะอากาศต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : กระบวนการปรับสภาวะอากาศปกติทั่วไป
 • 2 : กระบวนการทำความเย็นเกินและอุ่นอากาศ (Over Cooling and Reheat)
 • 3 : กระบวนการทำความเย็นล่วงหน้าและอ่นอากาศ (Pre Cool and Reheat)
 • 4 : กระบวนการทำความเย็นด้วยการดูดความชื้น (Desiccant Cooling)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 :
 • สภาวะออกแบบของอากาศภายนอก (Outdoor Design Condition) โดยทั่วไปมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เท่าไร
 • 1 : 50 % RH
 • 2 : 60 % RH
 • 3 : 70 % RH
 • 4 : 80 % RH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 38 :
 • ระดับความชื้นที่เหมาะสมสำหรับห้องปรับอากาศคือเท่าใด
 • 1 : 30-40% RH
 • 2 : 50-60% RH
 • 3 : 60-70% RH
 • 4 : 70-80% RH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :
 • การลากเส้นอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) ในแผนภูมิไซโครเมตริค (Psychrometric Chart) ทำอย่างไร
 • 1 : ลากเส้นให้มีความชัน (Slope) เท่ากับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) ที่แกนตั้งด้านขวาของแผนภูมิไซโครเมตริค (Psychrometric Chart) ผ่านตำแหน่งสภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition)
 • 2 : ลากให้มี Slope เท่ากับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) ที่แกนตั้งด้านขวาของแผนภูมิไซโครเมตริค (Psychrometric Chart)ผ่านตำแหน่งสภาวะอากาศภายนอก (Outdoor Condition)
 • 3 : ลากให้มีความชัน (Slope) ขนานกับเส้นอ้างอิง (Reference Line) ผ่านตำแหน่งจุดอ้างอิงที่มีความชัน (Slope) เท่ากับอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) ที่แกนตั้งด้านขวาของแผนภูมิไซโครเมตริค (Psychrometric Chart) โดยเส้นนี้ลากผ่านตำแหน่งสภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition)
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • ในกระบวนการปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศปกติ อากาศสามารถเข้าสู่เส้นอากาศอิ่มตัว (Saturation Line) ได้ 100% หรือไม่
 • 1 : เป็นไปได้
 • 2 : เป็นไปไม่ได้
 • 3 : ได้ หากค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสรวบยอด (GSHR) ต่ำ เช่นต่ำกว่า 0.7
 • 4 : ได้ หากค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสรวบยอด (GSHR) สูง เช่นสูงกว่า 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ในกระบวนการปรับอากาศหากต้องการให้ อากาศเข้าใกล้เส้นอากาศอิ่มตัว (Saturation Line) มีวิธีการอย่างไรบ้าง
 • 1 : เพิ่มจำนวนแถวคอยล์เย็น
 • 2 : เพิ่มจำนวนครีบ(FPI-Fin per Inch)
 • 3 : ลดความเร็วลมผ่านคอยล์เย็น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • กระบวนการปรับอากาศแบบแบ่งลมผ่านคอยล์ (Face and Bypass) ช่วยให้คอยล์เย็นสามารถลดความชื้นออกจากอากาศได้ผลดีมากขึ้น เนื่องจากอะไร
 • 1 : สามารถควบคุมให้อุณหภูมิจุดน้ำค้างอุปกรณ์ (Tadp) ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ เช่น ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
 • 2 : กระบวนการปรับอากาศแบบนี้ ไม่ใช่วิธีการช่วยลดความชื้นเพราะมีแฟคเตอร์เลี่ยง (Bypass Factor) สูง
 • 3 : ขบวนการปรับอากาศแบบแบ่งลมผ่านคอยล์ (Face and Bypass) เหมาะกับห้องปรับอากาศที่มีอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) สูง หรือมีค่า Airchange/Hr สูงมากกว่าปริมาณการหมุนเวียนอากาศในขบวนการปรับอากาศปกติ
 • 4 : ข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • บนแผนภูมิไซโครเมตริก ถ้าอากาศถูกปรับให้อุณหภูมิกระเปาะแห้งและความชื้นลดลงเส้นแสดงกระบวนการจะชี้ไปทางใด (Process path) จะชี้ไปทิศทางใด
 • 1 : ขวาบน
 • 2 : ขวาล่าง
 • 3 : ซ้ายล่าง
 • 4 : ขวาบน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • การออกแบบที่เรียกว่าการทำความเย็นแบบระเหย (Evaporative cooling) จะมี เส้นแสดงกระบวนการ (Process path) ชี้ไปทางใดบนแผนภูมิไซโครเมตริก
 • 1 : ขวาบน
 • 2 : ขวาล่าง
 • 3 : ซ้ายบน
 • 4 : ซ้ายล่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • ห้องปรับอากาศแบบใดมีสัดส่วนความร้อนสัมผัส (ความร้อนสัมผัส/ความร้อนทั้งหมด) สูงที่สุด
 • 1 : ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
 • 2 : ห้องอาหาร
 • 3 : ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
 • 4 : ห้องออกกำลังกาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 389 : Refrigeration
ข้อที่ 46 :
 • ความดันของสารทำความเย็นขณะที่กำลังระบายความร้อนทิ้งที่คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) เมื่อเทียบกับความดันของสารทำความเย็นใน Fan Coil Unit จะเป็นอย่างไร
 • 1 : ความดันในคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) สูงกว่าความดันใน แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit)
 • 2 : ความดันในคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) ต่ำกว่าความดันใน แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit)
 • 3 : ความดันในคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) เท่ากับความดันใน แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit)
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • อุปกรณ์ในระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (vapor compression system) ข้อใดที่มีการถ่ายโอนพลังงานกับสารทำความเย็นมากที่สุด
 • 1 : เครื่องอัดไอ (compressor)
 • 2 : อุปกรณ์ควบแน่น (condenser)
 • 3 : อุปกรณ์ขยายตัว (expansion device)
 • 4 : อุปกรณ์ระเหย (evaporator)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 48 :
 • ระบบทำความเย็นแบบดูดซึมใช้พลังงานในรูปใดเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนระบบ
 • 1 : พลังงานเคมี
 • 2 : พลังงานความร้อน
 • 3 : พลังงานไฟฟ้า
 • 4 : พลังงานจลน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 49 :
 • การชาร์จน้ำยาทำความเย็นมากเกินไปจะส่งผลให้
 • 1 : ขนาดทำความเย็นเพิ่มขึ้นในขณะที่ ความดันด้านส่งเพิ่มขึ้นตาม
 • 2 : ขนาดทำความเย็นเพิ่มขึ้นและความดันด้านดูดเพิ่มขึ้นตาม
 • 3 : ขนาดทำความเย็นลดลงในขณะที่ความดันด้านส่งเพิ่มขึ้น
 • 4 : เพิ่มกำลังมอเตอร์และเพิ่มขนาดทำความเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • เครื่องทำความเย็นมีแนวโน้มที่จะทำงานสั้น ๆ (short cycling) เมื่อทำงานภายใต้สภาวะ
 • 1 : ภาระสูง
 • 2 : สภาวะปกติ
 • 3 : ภาระต่ำ
 • 4 : ทั้งหมดที่กล่าวถึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • สารทำความเย็นควรจะมีคุณสมบัติอะไร
 • 1 : ค่าความร้อนสัมผัสสูง
 • 2 : ค่าความร้อนแฝงสูง
 • 3 : ค่าความร้อนสัมผัสต่ำ
 • 4 : ค่าความร้อนแฝงต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :
 • วิธีการลดขนาดการทำความเย็นลงโดยไม่ทำการลดความเร็วรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เรียกว่า
 • 1 : Hot gas bypassing
 • 2 : Low pressure bypassing
 • 3 : High pressure bypassing
 • 4 : Short cycling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • ภาระ (Load) ที่ลดลงบนตัวอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator) ทำให้เกิด
 • 1 : ความต้องการสารทำความเย็นที่เพิ่มขึ้น
 • 2 : ความดันตกคร่อมตัวอีแวปปอเรเตอร์ลดลง
 • 3 : เพิ่มขนาดการทำความเย็นของตัวอีแวปปอเรเตอร์
 • 4 : ความร้อนถูกดูดซับเข้ามามากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • ค่า R.E. (Refrigerating Effect) สามารถหาได้จากกระบวนการใด
 • 1 : Compression
 • 2 : Condensation
 • 3 : Expansion
 • 4 : Evaporation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • ระบบทำความเย็นขนาด 1 ตันความเย็น มีอัตราส่วนระหว่างความร้อนที่ถ่ายเทออกที่คอนเดนเซอร์ต่อความร้อนที่ดูดเข้าที่อีวาโปเรเตอร์ เท่ากับ 1.25 จะมีค่า COP เท่ากับข้อใด
 • 1 : 1.25
 • 2 : 2.5
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 56 :
 • เครื่องทำความเย็นที่เป็นระบบดูดซึม (Absorption) แบบ Single Stage โดยทั่วไป มีค่า COP เท่าใด
 • 1 : 0.6
 • 2 : 0.8
 • 3 : 1
 • 4 : 1.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • เครื่องทำความเย็นที่เป็นระบบดูดซึม (Absorption) แบบ Double Stage โดยทั่วไป มีค่า COP เท่าใด
 • 1 : 0.6
 • 2 : 0.8
 • 3 : 1
 • 4 : 1.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • Sensible Cooling คือกระบวนการปรับอากาศที่มีผลลัพธ์อย่างไร
 • 1 : ลดอุณหภูมิ
 • 2 : ลดความชื้น
 • 3 : ลดอุณหภูมิและความชื้น
 • 4 : ลดอุณหภูมิโดยการระเหยน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • Latent Cooling คือขบวนการปรับอากาศที่มีผลลัพธ์อย่างไร
 • 1 : ลดอุณหภูมิ
 • 2 : ลดความชื้น
 • 3 : ลดอุณหภูมิและความชื้น
 • 4 : ลดอุณหภูมิโดยการระเหยน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • หากท่อน้ำยาที่เป็น Liquid Line เกิดการอุดตัน บริเวณที่เกิดการอุดตันจะมีอาการอย่างไร
 • 1 : ร้อน
 • 2 : เย็น
 • 3 : ความดัน Evaporator เพิ่มขึ้น
 • 4 : อุณหภูมิ Condenser เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :
 • เหตุใดน้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องมีสภาวะอย่างไร
 • 1 : น้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องเป็นซับคูล (Sub Cool) เพื่อทำความเย็นให้คอมเพรสเซอร์
 • 2 : น้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีท (Super Heat) เพื่อป้องกันน้ำยาเหลวเข้าคอมเพรสเซอร์
 • 3 : น้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีท (Super Heat) เพื่อทำความเย็นให้คอมเพรสเซอร์
 • 4 : น้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องเป็นซับคูล (Sub Cool) เพื่อป้องกันน้ำยาเหลวเข้าคอมเพรสเซอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 • การที่น้ำยาใน Liquid Line มีสภาพเป็นซับคูล (Sub Cool) มีประโยชน์อย่างไร
 • 1 : แสดงว่าการระบายความร้อนมีประสิทธิภาพ
 • 2 : ทำให้กระบวนการทำความเย็นมีประสิทธิภาพ
 • 3 : ทำให้วาล์วระเหยสารทำความเย็น (Expansion Valve) ทำงานได้ดี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 390 : Cooling Load
ข้อที่ 63 :
 • สภาวะอากาศจากภายนอก (Outdoor Air) จุดใด เป็นสภาวะที่ทำให้เครื่องปรับอากาศมีภาระการทำความเย็นมากที่สุด
 • 1 : 36 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) 50%RH
 • 2 : 35 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) 60%RH
 • 3 : 24 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) 50%RH
 • 4 : 22 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) 55%RH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 64 :
 • ห้องปรับอากาศแบบใดมีสัดส่วนความร้อนสัมผัส (ความร้อนสัมผัส/ความร้อนทั้งหมด = Sensible Heat Ratio) ต่ำที่สุด
 • 1 : ธนาคาร
 • 2 : ร้านให้เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
 • 3 : ร้านเสื้อผ้า
 • 4 : ร้านอาหาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • ห้องเครื่องสูบน้ำประปาแห่งหนึ่งจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนื่องจากไม่สามารถระบายความร้อนออกจากห้องด้วยวิธีอื่นๆได้ โดยเครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพ 80% มอเตอร์มีประสิทธิภาพ 90% กินกำลังไฟฟ้าขณะทำงาน 20 กิโลวัตต์ อยากทราบว่าภาระการทำความเย็นเนื่องจากเครื่องสูบน้ำนี้มีค่ากี่กิโลวัตต์
 • 1 : 2 กิโลวัตต์
 • 2 : 4 กิโลวัตต์
 • 3 : 5.6 กิโลวัตต์
 • 4 : 20 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • ในปัจจุบันวิธีการหาภาระความเย็นผ่านโครงสร้างของห้องซึ่งใช้สมการพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่มีความแม่นยำมากที่สุดที่แนะนำโดย ASHRAE คือข้อใด
 • 1 : วิธีผลต่างของอุณหภูมิและตัวคูณลด (CLTD/CLF)
 • 2 : วิธีฟังก์ชันถ่ายทอด (Transfer function)
 • 3 : วิธีสมดุลย์ความร้อน (Heat Balance)
 • 4 : วิธีอนุกรมเวลาของการแผ่รังสี (Radiant Time Series)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 67 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นภาระความเย็นของห้อง
 • 1 : ภาระความเย็นที่เข้ามากับอากาศระบาย
 • 2 : ภาระความเย็นที่เข้ามากับอากาศรั่วไหลเข้าห้อง
 • 3 : ภาระความเย็นจากคน และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง
 • 4 : ภาระความเย็นที่ห้องได้รับผ่านโครงสร้างห้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :
 • ในการคำนวณหาปริมาณลมส่งไปยังห้องปรับอากาศจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
 • 1 : อุณหภูมิออกแบบภายในห้องปรับอากาศ
 • 2 : อุณหภูมิลมส่งที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ
 • 3 : ความร้อนสัมผัสของห้องปรับอากาศ
 • 4 : ความร้อนรวมของห้องปรับอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • ต้องการขจัดความร้อนออกจากห้อง 36,000 บีทียูต่อชั่วโมง ขนาดมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ที่ต้องใช้อย่างน้อยจะต้องมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 13.2 kw
 • 2 : 10.6 kw
 • 3 : 7 kw
 • 4 : 3.5 kw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • ห้องปรับอากาศมีอัตราการสูญเสียความร้อนสัมผัสสูงสุด 117 กิโลวัตต์ ต้องการรักษาอุณหภูมิภายในห้องไว้ที่ 25.5 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิของอากาศที่เข้าเท่ากับ 37.7 องศาเซลเซียส ให้คำนวณหาปริมาณอากาศที่นำเข้า
 • 1 : 8.14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 2 : 14,580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 3 : 16,835 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 4 : 17,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • ห้องปรับอากาศห้องหนึ่งมีหลังคาทำด้วยคอนกรีตหนา 100 มิลลิเมตร พื้นที่หลังคา 200 ตารางเมตร ถ้ากำหนดให้อุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของห้องปรับอากาศกับ 24 องศาเซลเซียส ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนทั้งหมดของผนังคอนกรีตหนา 100 มิลลิเมตร เท่ากับ 3.4 วัตต์ต่อตารางเมตร-องศาเซลเซียส  จงหาปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทผ่านหลังคา
 • 1 : 11, 880 วัตต์
 • 2 : 12,980 วัตต์
 • 3 : 8,980 วัตต์
 • 4 : 10,880 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งมี 600 ที่นั่ง มีอุณหภูมิภายในที่ออกแบบไว้เท่ากับ 25.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 35 องศาเซลเซียส อัตราส่วนความชื้นภายในห้องเท่ากับ 10 กรัม/กิโลกรัม และภายนอกเท่ากับ 22 กรัม/กิโลกรัม ให้คำนวณหาปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่ต้องการและปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากอากาศบริสุทธิ์จำนวนนี้ กำหนดให้ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ต่อคนเท่ากับ 3.5 ลิตร/วินาที/คน
 • 1 : 2100 ลิตร/วินาที , 24.5 กิโลวัตต์
 • 2 : 2100 ลิตร/วินาที , 77.5 กิโลวัตต์
 • 3 : 2100 ลิตร/วินาที , 102.0 กิโลวัตต์
 • 4 : 2100 ลิตร/วินาที , 53.0 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :
 • ระบบปรับอากาศชุดไหนที่ต้องใช้พัดลมที่สามารถขับปริมาณลมได้ 2,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 • 1 : 2 ตันความเย็น
 • 2 : 3 ตันความเย็น
 • 3 : 5 ตันความเย็น
 • 4 : 7.5 ตันความเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • เครื่องทำความเย็นขนาด 1 ตันความเย็น สามารถขจัดความร้อนออกได้เท่าไร
 • 1 : 500 บีทียูต่อนาที
 • 2 : 288 บีทียูต่อนาที
 • 3 : 200 บีทียูต่อนาที
 • 4 : 100 บีทียูต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • บ้านหลังหนึ่งมี เตารีดขนาด 1000 วัตต์ และหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 800 วัตต์ ค่าความร้อนที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้คือ
 • 1 : 5140 BTUH
 • 2 : 5120 BTUH
 • 3 : 6120 BTUH
 • 4 : 7120 BTUH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • ห้องปรับอากาศแห่งหนึ่งรักษาอุณหภูมิห้องไว้ที่ 21 องศาเซลเซียสหากอุณหภูมิของอากาศที่นำเข้าสู่ห้องอยู่ที่ 49 องศาเซลเซียส และห้องมีการสูญเสียความร้อนสัมผัสสูงสุด 73.2 กิโลวัตต์ จงคำนวณหาปริมาอากาศที่นำเข้ามา
 • 1 : 1940 ลิตรต่อวินาที
 • 2 : 2170 ลิตรต่อวินาที
 • 3 : 1720 ลิตรต่อวินาที
 • 4 : 2400 ลิตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 77 :
 • ห้องปรับอากาศแห่งหนึ่งมีภาระการทำความเย็นเป็น ความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) 3,000 วัตต์ ความร้อนแฝง 1,000 วัตต์ อยากทราบว่าห้องนี้มีสัดส่วนความร้อนสัมผัส (Sensible Heat Ratio) เท่าใด
 • 1 : 0.3
 • 2 : 0.75
 • 3 : 1
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 78 :
 • ความร้อนส่งผ่านกระจกใสพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทางด้านทิศเหนือ ในเวลา 14:00 น. ของเดือนเมษายน ควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 4 วัตต์
 • 2 : 16 วัตต์
 • 3 : 48 วัตต์
 • 4 : 96 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • ความร้อนส่งผ่านกระจกสะท้อนความร้อนพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่มีค่าการบังเงา 0.5 ทางด้านทิศตะวันตกในเวลา 16:00 น. ของเดือนเมษายน ควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 60 วัตต์
 • 2 : 160 วัตต์
 • 3 : 260 วัตต์
 • 4 : 360 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • ความร้อนส่งผ่านผนังก่ออิฐหนา 20 ซม. พื้นที่ 1 ตารางเมตร ทางด้านทิศตะวันออก ในเวลา 11:00 น. ของเดือนเมษายน ควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 25 วัตต์
 • 2 : 75 วัตต์
 • 3 : 125 วัตต์
 • 4 : 175 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • ความร้อนส่งผ่านหลังคาที่มุงด้วยแผ่นเหล็กที่มีฉนวนใยแก้วหนา 10 ซม. พื้นที่ 1 ตารางเมตร เวลา 12:00 น. ของเดือนเมษายน ควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 5 วัตต์
 • 2 : 25 วัตต์
 • 3 : 50 วัตต์
 • 4 : 75 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • การลดภาระการทำความเย็นในระบบปรับอากาศ มีวิธีการอย่างไรบ้าง
 • 1 : การควบคุมความร้อนรับจากดวงอาทิตย์ (Solar Heat Gain) และการระบายอากาศ (Ventilation)
 • 2 : การควบคุมการระบายอากาศ (Ventilation) และความร้อนรับภายใน (Internal Heat Gain)
 • 3 : การควบคุมความร้อนรับภายใน (Internal Heat Gain) และการสะสมพลังงานอุณหภาพ (Thermal Storage)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 • คอนกรีตหนา 250 มิลลิเมตร ขนาด 1 ตารางเมตร จะสะสมความร้อนที่อุณหภูมิแตกต่าง 7 องศาเซลเซียส ได้เท่าไร
 • 1 : 1600 กิโลวัตต์
 • 2 : 2600 กิโลวัตต์
 • 3 : 3600 กิโลวัตต์
 • 4 : 4600 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 84 :
 • ภาระความร้อนแฝง (Latent Load) โดยทั่วไปมีสัดส่วนประมาณเท่าใดของภาระการปรับอากาศโดยรวม
 • 1 : 5%
 • 2 : 15%
 • 3 : 30%
 • 4 : 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 85 :
 • ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2000 kVA จำนวน 2ลูก มีอัตราการสูญเสียในรูปความร้อน 30 W/kVA จะมีความร้อนออกมาเท่าไร และจะต้องระบายความร้อนด้วยปริมาณลมเท่าไร ถ้ายอมให้ลมที่มาระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 5 องศาเซลเซียส
 • 1 : 60 kW, 20 m3/s
 • 2 : 60 kW, 4 m3/s
 • 3 : 120 kW, 20 m3/s
 • 4 : 120 kW, 40 m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • วัสดุมีความเป็นฉนวนความร้อนมากที่สุด
 • 1 : ไม้เนื้อแข็ง
 • 2 : ไม้เนื้ออ่อน
 • 3 : อากาศ
 • 4 : โฟมโพลีสไตลีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :
 • ลิฟต์โดยสาร สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ 1600 กิโลกรัม ด้วยความเร็ว 240 เมตร/นาที ใช้กำลังมอเตอร์ 40 กิโลวัตต์ โดยมอเตอร์มีประสิทธิภาพ 90% ห้องเครื่องลิฟต์ต้องระบายความร้อนเท่าไร
 • 1 : 40 กิโลวัตต์
 • 2 : 20 กิโลวัตต์
 • 3 : 4 กิโลวัตต์
 • 4 : 2 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 391 : Airduct Design and Ventilation System Design
ข้อที่ 88 :
 • โรงงานแห่งหนึ่ง มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร สูง 8 เมตร กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดให้วิศวกรต้องออกแบบให้มีการระบายอากาศอย่างน้อย 4 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง อยากทราบว่าต้องออกแบบให้พัดลมสามารถระบายอากาศด้วยอัตราเท่าใด
 • 1 : 80,000 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง
 • 2 : 160,000 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง
 • 3 : 320,000 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง
 • 4 : 480,000 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • ความเร็วลมในท่อลมปรับอากาศของที่พักอาศัยไม่ควรสูงเกินเท่าใดเพื่อไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
 • 1 : 0.75 เมตร/วินาที
 • 2 : 7.50 เมตร/วินาที
 • 3 : 75 เมตร/วินาที
 • 4 : 750 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 90 :
 • หน้ากากจ่ายลมเย็นที่มีอัตราการจ่ายลม 200 ลิตร/วินาที ควรมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 50x50 มิลลิเมตร
 • 2 : 100x100 มิลลิเมตร
 • 3 : 200x200 มิลลิเมตร
 • 4 : 300x300 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • วิธีการออกแบบท่อลมในข้อใดมีการปรับสมดุลความดันในระบบ ในขั้นตอนการเลือกขนาดท่อลม
 • 1 : Equal friction method
 • 2 : Balance capacity method
 • 3 : Static regain method
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 92 :
 • การออกแบบท่อลมวิธีใดที่ได้ขนาดท่อลมเท่ากัน ในทุกส่วนของท่อลมที่มีปริมาตรการไหลเท่ากัน
 • 1 : Equal friction method
 • 2 : Balance capacity method
 • 3 : Static regain method
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • ในการเปลี่ยนจากท่อกลมที่ออกแบบเป็นท่อสี่เหลี่ยมที่เทียบเท่า มีเงื่อนไขตามข้อกำหนดในข้อใด
 • 1 : มีความสูญเสียความดันเท่ากันที่ปริมาตรการไหลที่ไหลในท่อเท่ากัน
 • 2 : มีความสูญเสียความดันเท่ากันที่ความเร็วของอากาศที่ไหลในท่อเท่ากัน
 • 3 : มีพื้นที่หน้าตัดของท่อลมเท่ากัน
 • 4 : ท่อสี่เหลี่ยมที่ได้มีเส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิกส์เท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อกลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :
 • ห้องมีขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 5. เมตร และสูง 3 เมตร ถ้าความสูงนัยสำคัญ (Significant height) ของห้องเท่ากับ 2.4 เมตร ผู้ออกแบบกำหนดค่า air change ของห้องไว้เท่ากับ 15 ถามว่าต้องใช้พัดลมในการหมุนเวียนอากาศขนาดเท่าใด
 • 1 : 360 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 2 : 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 3 : 390 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 4 : 420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • ท่อลมนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาบริเวณภายในอาคารจะต่อเข้ากับท่อลมชนิดไหน
 • 1 : ท่อลมระบายอากาศของระบบท่อลม
 • 2 : ท่อลมส่งของระบบท่อลม
 • 3 : ท่อลมกลับของระบบท่อลม
 • 4 : ท่อลมนำเข้าสู่บริเวณปรับอากาศโดยตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • ระยะทางที่ลมจะเคลื่อนที่ไปได้ (Throw) จากหน้ากากจ่ายลมขึ้นอยู่กับอะไร
 • 1 : ปริมาณลม, พื้นที่จ่ายลมของหน้ากาก, องศาจ่ายลมของหน้ากาก
 • 2 : ความเร็วลม, ส่วนกลับของพื้นที่จ่ายลมของหน้ากาก, องศาจ่ายลมของหน้ากาก
 • 3 : ปริมาณลม, ส่วนกลับของรากที่สองของพื้นที่จ่ายลมของหน้ากาก,องศาจ่ายลมของหน้ากาก
 • 4 : ความเร็วลม,พื้นที่จ่ายลมของหน้ากาก,องศาจ่ายลมของหน้ากาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • สมการที่ช่วยในการออกแบบตลอดจนตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณ์จ่ายลมในระบบท่อลมคือ
 • 1 : สมการโมเมนตัม (Momentum equation)
 • 2 : สมการอนุรักษ์มวล (Conservation of mass)
 • 3 : สมการเบอร์นูลี่ (Bernoulli’s equation)
 • 4 : สมการพลังงานของการไหลแบบไม่คงตัว (Unsteady-flow energy equation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :
 • การออกแบบท่อลมระบายอากาศที่มีอนุภาคแขวนลอยอยู่ในกระแสลม ควรใช้วิธีการออกแบบท่อลมวิธีไหนถึงจะดีที่สุด
 • 1 : Constant velocity method
 • 2 : Velocity reduction method
 • 3 : Equal friction method
 • 4 : Static regain method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :
 • ค่าความเสียดทานในการออกแบบโดยวิธี Equal friction method นิยมใช้หน่วยเป็นอะไรในระบบ SI
 • 1 : นิ้วน้ำต่อเมตร
 • 2 : นิ้วปรอทต่อฟุต
 • 3 : นิ้วน้ำต่อ 100 ฟุต
 • 4 : ปาสคาลต่อเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 :
 • การสูญเสียกำลังงานในท่อลมจะแปรผันโดยตรงไปกับ
 • 1 : ความเร็วในท่อลม
 • 2 : ปริมาณลมในท่อ
 • 3 : เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อลม
 • 4 : ความเร็วในท่อลมยกกำลังสาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 101 :
 • ท่อลมความเร็วต่ำคือท่อลมอะไร
 • 1 : ท่อลมที่มีความเร็วลมภายในท่อต่ำกว่า 1500 ฟุตต่อนาที และมีความดันสแตติกส์ต่ำกว่า 2 นิ้วน้ำ
 • 2 : ท่อลมที่มีความเร็วลมภายในท่อต่ำกว่า 1000 ฟุตต่อนาที และมีความดันสแตติกส์ต่ำกว่า 1 นิ้วน้ำ
 • 3 : ท่อลมที่มีความเร็วลมภายในท่อต่ำกว่า 2000 ฟุตต่อนาที และมีความดันสแตติกส์ต่ำกว่า 2 นิ้วน้ำ
 • 4 : ท่อลมที่มีความเร็วลมภายในท่อต่ำกว่า 2000 ฟุตต่อนาที และมีความดันสแตติกส์ต่ำกว่า 1.5 นิ้วน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • ท่อลมสำหรับส่งลมที่อัตราเดียวกัน และออกแบบที่ความเสียดทานเท่ากัน อยากทราบว่าท่อลมที่มีหน้าตัดอย่างไรจะประหยัดวัสดุทำท่อลมมากที่สุด
 • 1 : สี่เหลี่ยมจตุรัส
 • 2 : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • 3 : วงรี
 • 4 : วงกลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • หน้ากากรับลมกลับ (Return Air Grille) ที่มีขนาด 24x24 นิ้ว สามารถรับลมกลับได้กี่ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 • 1 : 800 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 • 2 : 1,600 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 • 3 : 3,200 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 • 4 : 4,800 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • ในการออกแบบท่อส่งลมของระบบปรับอากาศ ท่อลมที่มีความยาว 100 ฟุต ควรมี Pressure Drop ประมาณเท่าไร
 • 1 : 0.0075 นิ้วน้ำ
 • 2 : 0.075 นิ้วน้ำ
 • 3 : 0.75 นิ้วน้ำ
 • 4 : 7.5 นิ้วน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • เพื่อไม่ให้มีเสียงดังของลมมากเกินไป ความเร็วลมในท่อลมประธานของระบบปรับอากาศควรมีค่าไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 50 ฟุตต่อนาที
 • 2 : 150 ฟุตต่อนาที
 • 3 : 1500 ฟุตต่อนาที
 • 4 : 3000 ฟุตต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 :
 • หน้ากากสำหรับลมกลับที่มีปริมาณลม 2,000 ลูกบากศ์ฟุตต่อนาที ควรมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 12x6 นิ้ว
 • 2 : 24x12 นิ้ว
 • 3 : 36x24 นิ้ว
 • 4 : 48x36 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 107 :
 • ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของฉนวนหุ้มท่อลม
 • 1 : ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
 • 2 : ป้องกันการสูญเสียความเย็น
 • 3 : ป้องกันการแผ่รังสีความเย็น
 • 4 : ป้องกันการรั่วของลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • ความเร็วลมที่หัวจ่ายลมโดยปกติเป็นเท่าใด
 • 1 : 200 fpm (1 m/s)
 • 2 : 350 fpm (2 m/s)
 • 3 : 600 fpm (3 m/s)
 • 4 : 800 fpm (4 m/s)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 109 :
 • ความเร็วลมที่หน้ากากลมกลับโดยปกติเป็นเท่าใด
 • 1 : 200 fpm (1 m/s)
 • 2 : 400 fpm (2 m/s)
 • 3 : 600 fpm (3 m/s)
 • 4 : 800 fpm (4 m/s)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 110 :
 • ท่อลมที่มีความกว้าง 1.20 เมตร สำหรับท่อลม Low Pressure ใช้สังกะสีเบอร์อะไร
 • 1 : เบอร์ 26
 • 2 : เบอร์ 24
 • 3 : เบอร์ 22
 • 4 : เบอร์ 20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 111 :
 • เหตุใดฉนวนใยแก้วสำหรับหุ้มท่อลมจึงต้องมีอลูมิเนียมฟอยล์
 • 1 : เพื่อไม่ให้ใยแก้วหลุดร่วง
 • 2 : เพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้น
 • 3 : เพื่อความเรียบร้อยและป้องกันฉนวนเสียหาย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • ปริมาณการระบายอากาศในอาคารที่ไม่ปรับอากาศ โดยทั่วไปควรอยู่ในช่วง Airchanges/Hr. เท่าไร
 • 1 : 5 -10 Airchanges/Hr
 • 2 : 10 -15 Airchanges/Hr
 • 3 : 15-25 Airchanges/Hr
 • 4 : 25-40 Airchanges/Hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • ความเร็วลมผ่านตัวคนในห้องปรับอากาศ โดยทั่วไปควรอยู่ในช่วงความเร็วลมเท่าไร
 • 1 : < 10 fpm
 • 2 : < 50 fpm
 • 3 : < 100 fpm
 • 4 : < 200 fpm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 114 :
 • ในกรณีของคลังสินค้า การระบายอากาศที่ดีเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้อุณหภูมิภายในอาคารต่ำกว่าภายนอกอาคารได้หรือไม่
 • 1 : ได้ เพราะผลของการระบายอากาศทำให้อากาศเย็นลง
 • 2 : การระบายอากาศทำให้เกิดกระแสลมมาก
 • 3 : การระบายอากาศทำให้ค่า MRT ลดลง
 • 4 : ไม่ได้ เพราะผลของการระบายอากาศไม่ทำให้อากาศเย็นลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :
 • ปริมาณการระบายอากาศด้วย Stack Effect ขึ้นกับอะไรบ้าง
 • 1 : ความสูงระหว่างช่องลมเข้าด้านล่าง และช่องระบายอากาศออกด้านบน(Stack Height)
 • 2 : อุณหภูมิแตกต่างระหว่างลม เข้า ออก
 • 3 : ขนาดพื้นที่ปากลม เข้า ออก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 :
 • เหตุใดอาคารที่อาศัยการระบายอากาศจึงต้องมีค่า MRT ต่ำ
 • 1 : เพราะการระบายอากาศไม่สามารถกำจัดรังสีความร้อนได้
 • 2 : เพราะการระบายอากาศเป็นการสร้างกระแสลม
 • 3 : เพราะการระบายอากาศเป็นการถ่ายมวลความร้อน
 • 4 : ข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 117 :
 • เหตุใดจุดอับในการระบายอากาศ จึงเป็นปัญหาในการระบายอากาศ
 • 1 : เพราะไม่มีกระแสลม
 • 2 : เป็นที่สะสมของมลภาวะ
 • 3 : เป็นที่สะสมความชื้น
 • 4 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 • ความเร็วลมที่ครอบดูดควันโดยปกติเป็นเท่าใด
 • 1 : 0.25 m/s
 • 2 : 0.5 m/s
 • 3 : 0.75 m/s
 • 4 : 1 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • ท่อลมสำหรับปริมาณลม 1000 L/s ควรจะมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 850 x 350 mm
 • 2 : 910 x 250 mm
 • 3 : 1150 x 200 mm
 • 4 : 600 x 350 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • ท่อลม Medium Pressure หมายถึงท่อลมที่มีระดับความดันในท่อลมเท่าใด
 • 1 : < 25 mm WG
 • 2 : < 50 mm WG
 • 3 : 50 – 100 mm WG
 • 4 : >100 mm WG
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • ท่อลม Medium Pressure มีใช้ในกรณีใดบ้าง
 • 1 : เมื่อเดินท่อลมเป็นระยะยาวมาก
 • 2 : เมื่อมีการติดตั้งกล่องเก็บเสียง แผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง
 • 3 : เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีแรงเสียดทานสูง หรืออุปกรณ์ที่ต้องการความดันลมสูง เช่น VAV
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 122 :
 • องค์ประกอบของฉนวนใยแก้วในส่วนของใยแก้วมีหน้าที่อะไร
 • 1 : ป้องกันความร้อน
 • 2 : ป้องกันความชื้น
 • 3 : ป้องกันความร้อนและความชื้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • การออกแบบระบบท่อลมแบบก้างปลามีประโยชน์อย่างไร
 • 1 : สวยงาม
 • 2 : ประหยัดค่าก่อสร้างท่อลม
 • 3 : ทำให้ความดันลมที่หัวจ่ายเท่ากันทุกหัว
 • 4 : ทำให้สามารถปรับความดันลมให้สมดุลย์ได้ง่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :
 • หัวจ่ายลมแบบเพดานมีจุดเด่นที่เหนือกว่าหัวจ่ายชนิดอื่นอะไร
 • 1 : การกระจายลมดี
 • 2 : สวยงาม และเงียบ
 • 3 : มีระยะเป่าได้ไกล
 • 4 : ราคาถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • หัวจ่ายลมแบบเป่าข้างมีข้อควรระวังอะไร
 • 1 : การกระจายลม
 • 2 : ลมเย็นตกลงเป็นจุดๆ
 • 3 : ระดับเสียง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • การแปลงความดันลมให้เป็น Static Pressure มีวิธีอย่างไร
 • 1 : ใช้กล่องลม (Air Plenum)
 • 2 : ใช้แผ่น Perforated Steel Sheet ขวางทิศทางลม
 • 3 : ใช้ใบปรับปริมาณลม
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • ใยแก้วที่มีความหนาแน่น 24 K (kg/m3) มีจุดเด่นเหนือกว่า 16 K อย่างไร
 • 1 : ฉนวน 24 K มีค่าการนำความร้อนน้อยกว่าฉนวน 16 K มากกว่า 20%
 • 2 : ฉนวน 24 K มีปัญหาเนื่องจากการยุบตัวของฉนวนน้อยกว่าฉนวน 16 K
 • 3 : ฉนวน 24 K สามารถใช้ความหนาน้อยกว่าฉนวน 16 ษ ครึ่งหนึ่ง
 • 4 : ฉนวน 24 K ทนความชื้นได้ดีกว่าฉนวน 16 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • การหาขนาดท่อลมด้วยวิธี Equal friction ใช้เกณฑ์ข้อใด
 • 1 : ความเร็วในท่อลมไม่เกิน 3.5 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 0.8 ปาสกาล/เมตร
 • 2 : ความเร็วในท่อลมไม่เกิน 7.5 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 0.8 ปาสกาล/เมตร
 • 3 : ความเร็วในท่อลมไม่เกิน 3.5 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 1.2 ปาสกาล/เมตร
 • 4 : ความเร็วในท่อลมไม่เกิน 7.5 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 1.2 ปาสกาล/เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 129 :
 • ในระบบปรับอากาศ ถ้าต้องการให้ท่อลมหลักส่งลมได้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ควรออกแบบให้ท่อลมมีขนาดอย่างน้อยสุดเท่าใด เพื่อให้ลดต้นทุนและไม่ให้เกิดเสียงดัง
 • 1 : 1000 x 1000 ตารางมิลลิเมตร
 • 2 : 1500 x 1000 ตารางมิลลิเมตร
 • 3 : 2000 x 1000 ตารางมิลลิเมตร
 • 4 : 1500 x 1500 ตารางมิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 130 :
 • ท่อลมใด มีแรงเสียดทานต่อหน่วยความยาวมากที่สุด
 • 1 : ท่อส่งลม 1000 ลิตร/วินาที ขนาด 200 x 200 ตร. มม.
 • 2 : ท่อส่งลม 2000 ลิตร/วินาที ขนาด 400 x 400 ตร. มม.
 • 3 : ท่อส่งลม 4000 ลิตร/วินาที ขนาด 800 x 800 ตร. มม.
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 131 :
 • พัดลมระบายอากาศ ส่งลมด้วยความดันรวม 1 กิโลปาสคาล และปริมาณลม 7200 ลบ.ม./ชั่วโมง ด้วยความเร็วรอบ 750 รอบ/นาที และพัดลมและมอเตอร์ต่างมีประสิทธิภาพคงที่ 80% ถ้าต้องการปริมาณลมเพิ่มขึ้นเป็น 14400 ม./ชั่วโมง จะต้องปรับความเร็วรอบเป็นเท่าใด และใส่กำลังงานเท่าใด
 • 1 : 750 รอบ/นาที และ 20 กิโลวัตต์
 • 2 : 750 รอบ/นาที และ 40 กิโลวัตต์
 • 3 : 1500 รอบ/นาที และ 20 กิโลวัตต์
 • 4 : 1500 รอบ/นาที และ 40 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 392 : Piping Design
ข้อที่ 132 :
 • ท่อน้ำเย็นและท่อน้ำระบายความร้อนของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ นิยมใช้ท่อแบบใด
 • 1 : ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม
 • 2 : ท่อเหล็กดำ
 • 3 : ท่อพีวีซี
 • 4 : ท่อทองแดง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :
 • เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 350 กิโลวัตต์ความเย็น (100 ตันความเย็น) จ่ายน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส (44.6 องศาฟาเรนไฮด์) และรับน้ำเย็นกลับที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส (55.4 องศาฟาเรนไฮด์) ควรต่อกับท่อน้ำเย็นขนาดเท่าใด
 • 1 : 50 มิลลิเมตร
 • 2 : 100 มิลลิเมตร
 • 3 : 200 มิลลิเมตร
 • 4 : 400 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • จากสูตรหาค่าการสูญเสียความดันของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ เนื่องจากความเสียดทานภายในท่อ ข้อต่อไปนี้ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่มีผลโดยตรงต่อค่าการสูญเสียความดัน
 • 1 : ความหยาบของผิวภายในท่อ
 • 2 : ความเร็วของของไหลภายในท่อ
 • 3 : ความยาวและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ
 • 4 : ปริมาตรของการไหลที่ไหลผ่านท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • ระบบท่อน้ำระบายความร้อน (condenser water system) โดยปกติจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
 • 1 : เป็นระบบท่อน้ำแบบเปิด
 • 2 : ไม่หุ้มฉนวนป้องกันความร้อน
 • 3 : ใช้ถังน้ำขยายตัวในการป้องกันระบบเสียหาย
 • 4 : เชื่อมต่อระหว่างเครื่องทำน้ำเย็นกับหอระบายความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • ข้อใดเรียงลำดับความยาวเทียบเท่า (Equivalent Length) ของวาล์วจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง สำหรับกรณีที่วาล์วทุกตัวมีขนาดเท่ากัน
 • 1 : Globe valve, Swing check valve, Gate valve
 • 2 : Gate valve, Swing check valve, Globe valve
 • 3 : Swing check valve, Globe valve, Gate valve
 • 4 : Gate valve, Globe valve, Swing check valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 3,500 กิโลวัตต์ความเย็น (1,000 ตันความเย็น) จะต้องใช้อัตราการไหลของน้ำเย็นกี่ลิตรต่อวินาที (แกลลอนต่อนาที) ถ้ากำหนดอุณหภูมิน้ำเย็นเข้าและออกต่างกัน 5.5 องศาเซลเซียส และสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็น (COP) มีค่าเท่ากับ 4
 • 1 : 158 ลิตรต่อวินาที (2,500 แกลลอนต่อนาที)
 • 2 : 152 ลิตรต่อวินาที (2,400 แกลลอนต่อนาที)
 • 3 : 164 ลิตรต่อวินาที (2,600 แกลลอนต่อนาที)
 • 4 : 145 ลิตรต่อวินาที (2,300 แกลลอนต่อนาที)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 138 :
 • เครื่องทำความเย็นขนาด 3,500 กิโลวัตต์ความเย็น (1,000 ตันความเย็น) จะต้องใช้อัตราการไหลของน้ำระบายความร้อนกี่ลิตรต่อวินาที (แกลลอนต่อนาที) ถ้ากำหนดอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนเข้าและออกต่างกัน 5.5 องศาเซลเซียส และสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นเท่ากับ 4
 • 1 : 190 ลิตรต่อวินาที (3,000 แกลลอนต่อนาที)
 • 2 : 196 ลิตรต่อวินาที (3,100 แกลลอนต่อนาที)
 • 3 : 152 ลิตรต่อวินาที (2,400 แกลลอนต่อนาที)
 • 4 : 177 ลิตรต่อวินาที (2,800 แกลลอนต่อนาที)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • อาคารสูง 23 เมตรมี ระบบท่อน้ำเย็นที่มีค่าความยาวเทียบเท่าของท่อเท่ากับ 100 เมตร มีค่าความเสียดทานของการไหลภายในท่อเท่ากับ 3.5 เมตรต่อความยาว 100 เมตร มีค่าความเร็วของน้ำในระบบท่อเท่ากับ 2.5 เมตรต่อวินาที ให้คำนวณหาค่าความดันรวม (Total head) ของระบบท่อน้ำเย็น ดังกล่าว 
 • 1 : 3.5 เมตร
 • 2 : 26.5 เมตร
 • 3 : 23 เมตร
 • 4 : 19.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • ข้อใดเป็นการเลือกขนาดของท่อน้ำที่ไม่น่าถูกต้อง สำหรับการออกแบบระบบท่อน้ำเย็น

 • 1 : ท่อขนาด 1.25 นิ้ว ความเร็วน้ำในท่อ 1.4 เมตรต่อวินาที
 • 2 : ท่อขนาด 2 นิ้ว ความเร็วน้ำในท่อ 1.8 เมตรต่อวินาที
 • 3 : ท่อขนาด 0.5 นิ้ว ความเร็วน้ำในท่อ 0.9 เมตรต่อวินาที
 • 4 : ท่อขนาด 4 นิ้ว ความเร็วน้ำในท่อ 1.8 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : การดูดยก (Suction lift) เกิดขึ้นเมื่อแหล่งป้อนน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 • 2 : ความดันจ่ายสถิต (Static discharge head) คือระยะทางในแนวดิ่งจากเครื่องสูบน้ำไปจนถึงจุดปล่อยน้ำอย่างอิสระ
 • 3 : ความดันรวม (Total head) = ความดันจ่ายพลวัตรวม (Total dynamic discharge head) - ความดันดูดสถิตรวม (Total static suction lift) เมื่อระบบมีการดูดยก (Suction lift)
 • 4 : ความดันรวม (Total head) = ความดันจ่ายพลวัตรวม (Total dynamic discharge head) + ความดันดูดสถิตรวม (Total static suction lift) เมื่อระบบมีการดูดยก (Suction lift)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : เมื่อระบบมีความดันดูด (suction head) เราจำเป็นต้องคำนวณหาค่าความดันดุดสุทธิ (NPSH) ของเครื่องสูบน้ำ
 • 2 : ค่าความดันดูดสุทธิจริง (NPSH available) เป็นฟังก์ชั่นของการออกแบบเครื่องสูบน้ำ
 • 3 : ในระบบเปิด เมื่อเกิดการดุดยก (suction lift) เราต้องคำนวณหาค่าความดันดูดสุทธิที่ต้องการ (NPSH required)
 • 4 : การเลือกเครื่องสูบน้ำในระบบเปิด ต้องเลือกเครื่องสูบน้ำที่มีค่าความดันดูดสุทธิที่ต้องการ (NPSH required) น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าความดันดูดสุทธิจริง (NPSH available) เสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :
 • ต้องการสูบน้ำได้สูง 30 เมตร ที่อัตราการไหล 30 ลบ.เมตร. ต่อชั่วโมง โดยที่ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเท่ากับ 60 % จะต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดกี่กิโลวัตต์
 • 1 : 4.09 kw
 • 2 : 7.8 kw
 • 3 : 4.2 kw
 • 4 : 3.6 kw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :
 • ความเร็วน้ำต่ำสุดที่ใช้ในการออกแบบระบบท่อน้ำมีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 0.9 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 0.5 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 0.6 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 1.2 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • ท่อใดในระบบปรับอากาศที่ไม่ต้องหุ้มฉนวน
 • 1 : ท่อน้ำเย็นด้านส่ง
 • 2 : ท่อน้ำเย็นด้านกลับ
 • 3 : ท่อน้ำระบายความร้อน
 • 4 : ท่อสารทำความเย็นด้านดูด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • ท่อน้ำระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 3,500 กิโลวัตต์ความเย็น ควรมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 150 มม.
 • 2 : 350 มม.
 • 3 : 500 มม.
 • 4 : 600 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 147 :
 • ถังรับการขยายตัวน้ำแบบเปิด (Open-Type Expansion Tank) ต้องติดตั้งอยู่ที่จุดใดของระบบท่อน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ
 • 1 : จุดที่สูงที่สุด
 • 2 : จุดที่ต่ำที่สุด
 • 3 : จุดที่ใกล้ด้านดูดของเครื่องสูบน้ำมากที่สุด
 • 4 : จุดที่อยู่ใกล้กับด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำมากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :
 • ท่อน้ำเย็นสำหรับเครื่องส่งลมเย็นขนาด 210 กิโลวัตต์ความเย็น ควรมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 50 มม.
 • 2 : 80 มม.
 • 3 : 100 มม.
 • 4 : 150 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 149 :
 • โดยปกติความเร็วของน้ำในท่อน้ำเย็นประธาน (Main Chilled Water) มีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 2.4-3.7 m/s
 • 2 : 1.2-2.1 m/s
 • 3 : 3-4.6 m/s
 • 4 : 1.5-3 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 150 :
 • โดยปกติความเร็วของน้ำในท่อน้ำเย็นแยก (Branch Chilled Water) มีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 2.4-3.7 m/s
 • 2 : 1.2-2.1 m/s
 • 3 : 1.2-4.6 m/s
 • 4 : 1-3 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและน้ำเย็นกลับ (Chilled Water Supply/Return Temperature) ของระบบปรับอากาศทั่วไป เป็นเท่าไร
 • 1 : 4.44 / 10 องศาเซลเซียส
 • 2 : 5.55 / 11.11 องศาเซลเซียส
 • 3 : 7 / 12 องศาเซลเซียส
 • 4 : 8.33 / 13.9 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :
 • อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนจ่ายและน้ำระบายความร้อนกลับ (Cooling Water Supply/Return Temperature) ของหอระบายความร้อน (Cooling Tower) ทั่วไป เป็นเท่าไร
 • 1 : 26.7 / 32.2 องศาเซลเซียส
 • 2 : 32.2 / 37.8 องศาเซลเซียส
 • 3 : 29.44 / 35 องศาเซลเซียส
 • 4 : 35 / 40.55 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • ระบบท่อน้ำเย็นแบบใดที่เป็นการออกแบบให้มีการสมดุลน้ำภายในระบบเอง (Self Balance)
 • 1 : ระบบท่อน้ำเย็นแบบไหลกลับโดยตรง (Direct Return)
 • 2 : ระบบท่อน้ำเย็นแบบไหลกลับ (Reverse Return)
 • 3 : ระบบท่อน้ำเย็นแบบวงลูป (Ring Loop)
 • 4 : ระบบท่อน้ำเย็นแบบวงรวม (Header)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • สำหรับระบบท่อน้ำเย็นสำหรับงานปรับอากาศ ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 • 1 : เป็นระบบปิด (Closed System)
 • 2 : เป็นระบบเปิด (Open System)
 • 3 : เป็นระบบปิด (Closed System) และ ระบบเปิด (Open System)
 • 4 : เป็นระบบเลี่ยงทางหลัก (Bypass System)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • สำหรับระบบท่อน้ำระบายความร้อน ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 • 1 : เป็นระบบปิด (Closed System)
 • 2 : เป็นระบบเปิด (Open System)
 • 3 : เป็นระบบปิด (Closed System) และระบบเปิด (Open System)
 • 4 : เป็นระบบเลี่ยงทางหลัก (Bypass System)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :
 • ผลเสียจากการที่มีโพรงอากาศระหว่างฉนวนและท่อน้ำเย็นคืออะไร
 • 1 : ไม่สวยงาม
 • 2 : ค่าการนำความร้อนเพิ่มขึ้น
 • 3 : เกิดการควบแน่นและทำให้ฉนวนเสียหายในระยะยาว
 • 4 : เปลืองฉนวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :
 • การต่อท่อน้ำเย็นที่เป็นท่อเหล็กดำกับแฟนคอยล์ที่มีข้อต่อเป็นท่อทองแดง ควรใช้ข้อต่อชนิดใด
 • 1 : ข้อต่อเกลียวทองแดง
 • 2 : ข้อต่อเกลียวทองเหลือง
 • 3 : ข้อต่อเกลียว พี วี ซี
 • 4 : ข้อต่อหน้าแปลน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :
 • ระบบท่อน้ำระบายความร้อน บางครั้งที่อัตราไหลเท่ากัน ต้องเลือกขนาดท่อเผื่อให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากอะไร
 • 1 : เนื่องจากเป็นระบบเปิด (Open System)
 • 2 : เนื่องจากเป็นระบบปิด (Closed System)
 • 3 : เนื่องจากมีโอกาสเกิดตะกรันภายในท่อ
 • 4 : เนื่องจาก บางครั้งต้องติดตั้งนอกอาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • การหาขนาดท่อน้ำขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ใช้เกณฑ์ข้อใด
 • 1 : ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 1.2 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 300 ปาสกาล/เมตร
 • 2 : ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 1.2 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 500 ปาสกาล/เมตร
 • 3 : ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 3.0 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 300 ปาสกาล/เมตร
 • 4 : ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 3.0 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 500 ปาสกาล/เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :
 • การหาขนาดท่อน้ำขนาดมากกว่า 50 มิลลิเมตร ใช้เกณฑ์ข้อใด
 • 1 : ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 1.2 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 300 ปาสกาล/เมตร
 • 2 : ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 1.2 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 500 ปาสกาล/เมตร
 • 3 : ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 3.0 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 300 ปาสกาล/เมตร
 • 4 : ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 3.0 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 500 ปาสกาล/เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • เครื่องทำน้ำเย็น (Water  Chiller) ขนาด 500 ตัน มีอุณหภูมิน้ำเย็นเข้า/ออก เท่ากับ 12.5/7 องศาเซลเซียส จะมีอัตราการไหลของน้ำเย็นเท่าใด
 • 1 : 46 ลิตร/วินาที
 • 2 : 56 ลิตร/วินาที
 • 3 : 66 ลิตร/วินาที
 • 4 : 76 ลิตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 162 :
 • เครื่องทำน้ำเย็น (Water  Chiller) ขนาด 500 ตันความเย็น มีอุณหภูมิน้ำเย็นเข้า/ออก เท่ากับ 12.7/7.2 องศาเซลเซียส จะต้องออกแบบท่อให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 100 มิลลิเมตร
 • 2 : 150 มิลลิเมตร
 • 3 : 200 มิลลิเมตร
 • 4 : 250 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 393 : Equipment
ข้อที่ 163 :
 • สำหรับระบบส่งลมขนาดใหญ่ ที่ต้องการพัดลมที่มีแรงดันสถิตย์สูง 1000 ปาสกาล (4 นิ้วน้ำ) ควรเลือกใช้พัดลมแบบใด
 • 1 : พัดลมใบแฉก (Propeller Fan)
 • 2 : พัดลมหอยโข่ง ใบโค้ง เอียงหน้า (Centrifugal Fan, Forward-curved)
 • 3 : พัดลมหอยโข่ง ใบโค้ง เอียงหลัง (Centrifugal Fan, Backward-curved)
 • 4 : พัดลมติดเพดาน (Ceiling Mounted Fan)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 164 :
 • เครื่องส่งลมเย็นแบบใดเหมาะที่จะใช้ในห้องปรับอากาศที่ต้องการความสะอาด เช่น ห้องสะอาดในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ หรือ ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
 • 1 : เครื่องส่งลมเย็นแบบผนังชั้นเดียว (Single Skin)
 • 2 : เครื่องส่งลมเย็นแบบผนังสองชั้น (Double Skin)
 • 3 : แฟนคอลย์ยูนิตแบบติดตั้งภายในฝ้าเพดาน
 • 4 : เครื่องส่งลมเย็นแบบติดผนัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 165 :
 • รูปใดเป็นโค้งสมรรถนะของพัดลมหอยโข่งชนิดใบโค้งเอียงหลัง (Backward - curved Centrifugal Fan)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ถังขยายตัวในระบบท่อน้ำเย็น มีไว้สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของน้ำในระบบ และมีได้เพียงถังเดียวเท่านั้นสำหรับระบบท่อน้ำเย็นแบบปิดใด ๆ
 • 2 : เครื่องสูบน้ำจะกำหนดได้หลังจากการออกแบบระบบท่อน้ำแล้ว
 • 3 : พัดลมติดตั้งมากับเครื่องส่งลมเย็นที่เป็นชุดสำเร็จจากโรงงานเป็นพัดลมชนิดหอยโข่ง
 • 4 : หอระบายความร้อนควรอยู่ในที่มิดชิด ทั้งนี้เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำระบายความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • สำหรับการติดตั้งชุดควบแน่น (Condensing unit) การมีระยะห่างรอบตัวเครื่องตามที่ผู้ผลิตแนะนำกำหนดด้วย
 • 1 : ขนาดทำความเย็น
 • 2 : ขนาดของเครื่องเป่าลมเย็น
 • 3 : ขนาดของพื้นที่ที่ทำการติดตั้ง
 • 4 : ระยะเว้นว่างโดยรอบของเครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 168 :
 • สำหรับการติดตั้งชุดควบแน่น (Condensing unit) การมีระยะห่างรอบตัวเครื่องตามที่ผู้ผลิตกำหนด เป็น
 • 1 : สิ่งจำเป็นเมื่อติดตั้งเพื่อใช้งานในบ้านเท่านั้น
 • 2 : สิ่งจำเป็นเมื่อติดตั้งเพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์
 • 3 : สิ่งจำเป็นถ้าหากว่ามีการกำหนดไว้โดยรหัสหรือมาตรฐาน (Code or Standard)
 • 4 : สิ่งจำเป็นเมื่อไรก็ตามที่มีการติดตั้งชุดควบแน่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • ชนิดของพัดลมที่เหมาะสมกับการใช้งานความดันสูงคือ
 • 1 : พัดลมใบพัดแบบติดผนัง (Propeller type fan)
 • 2 : พัดลมติดตั้งในท่อกลม (Tube-axial fan)
 • 3 : พัดลมหอยโข่ง ใบโค้งเอียงหลัง (Backward curved centrifugal fan)
 • 4 : พัดลมหอยโข่ง ใบโค้งเอียงหน้า (Forward curved centrifugal fan)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 • ถ้าความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า กำลังงานที่ต้องการของเครื่องสูบน้ำจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่า
 • 1 : 2 เท่า
 • 2 : 4 เท่า
 • 3 : 6 เท่า
 • 4 : 8 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • มอเตอร์ขับเครื่องสูบน้ำมีกำลังขาออก 20 kW ประสิทธิภาพของมอเตอร์เท่ากับ 0.9 และประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเท่ากับ 0.6 ให้หากำลังที่ส่งทอดให้กับน้ำ (Water horsepower)
 • 1 : 20 kW
 • 2 : 18 kW
 • 3 : 12 kW
 • 4 : 10.8 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • สิ่งที่เกิดขึ้นกับอัตราการไหลและความดันเมื่อขนาดใบพัดของเครื่องสูบน้ำเล็กลง คือ
 • 1 : อัตราการไหลลดลงแต่ความดันเพิ่มขึ้น
 • 2 : อัตราการไหลและความดันเพิ่มขึ้น
 • 3 : อัตราการไหลและความดันลดลง
 • 4 : ไม่ใช่ทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :
 • ถ้าอุณหภูมิน้ำเข้าและออกของหอระบายความร้อน (Cooling tower) เป็น 40 องศาเซลเซียส และ 32 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และอุณหภูมิกระเปาะเปียกของบรรยากาศเป็น 29 องศาเซลเซียส ให้หาอุณหภูมิเข้าสู่อุดมคติ (Approach temperature) ของหอระบายความร้อน
 • 1 : 40 องศาเซลเซียส
 • 2 : 32 องศาเซลเซียส
 • 3 : 29 องศาเซลเซียส
 • 4 : 3 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • สำหรับเครื่องสูบน้ำ ข้อใดเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : กรณีใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคงที่ ปริมาณการไหลจะแปรผันโดยตรงกับความเร็วรอบ
 • 2 : กรณีที่ความเร็วรอบคงที่ กำลังงานจะแปรผันโดยตรงกับเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดยกกำลังสาม
 • 3 : ความเร็วรอบจำเพาะเป็นตัวเลขที่ใช้บ่งบอกถึงสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
 • 4 : เปอร์เซนต์การสลิปในเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งคือค่าอัตราส่วนของการสลิปต่อระยะขจัดที่เกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :
 • คอมเพรสเซอร์แบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะที่นำมาใช้กับเครื่องทำน้ำเย็นขนาดมากกว่า 500 ตันขึ้นไป
 • 1 : แบบลูกสูบ
 • 2 : แบบหอยโข่ง
 • 3 : แบบสกรู
 • 4 : แบบโรตารี่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 176 :
 • หอระบายความร้อน (Cooling Tower) จะระบายความร้อนได้น้อยลงเมื่อใด
 • 1 : อุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศสูงขึ้น
 • 2 : อุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศต่ำลง
 • 3 : อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศสูงขึ้น
 • 4 : อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศต่ำลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 177 :
 • เครื่องสูบน้ำในรูปเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดใด
 • 1 : End Suction Pump
 • 2 : Horizontal Split Case Pump
 • 3 : Vertical Split Case Pump
 • 4 : In-line Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของเครื่องส่งลมเย็น
 • 1 : ลมรั่วน้อย
 • 2 : ล้างทำความสะอาดภายในได้ง่าย
 • 3 : น้ำหนักมาก
 • 4 : ตัวถังมีความเป็นฉนวนดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • หอระบายความร้อน (Cooling Tower) โดยทั่วไปต้องมีการเติมน้ำชดเชยน้ำที่สูญเสียเนื่องจาก การระเหย การเป็นละอองปลิวไปกับกระแสลม และการปล่อยน้ำทิ้ง (Blowdown) รวมกันประมาณเท่าใด
 • 1 : 0.3% ของปริมาณน้ำระบายความร้อนหมุนเวียน
 • 2 : 3% ของปริมาณน้ำระบายความร้อนหมุนเวียน
 • 3 : 10% ของปริมาณน้ำระบายความร้อนหมุนเวียน
 • 4 : 15% ของปริมาณน้ำระบายความร้อนหมุนเวียน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • พัดลมชนิดหอยโข่ง (centrifugal fan) แบบใบโค้งเอียงหน้า (forward curve) และใบโค้งเอียงหลัง (backward curve) ต่างกันอย่างไร
 • 1 : พัดลมหอยโข่งใบโค้งเอียงหน้า (forward curve centrifugal fan) ราคาแพงกว่า
 • 2 : พัดลมหอยโข่งใบโค้งเอียงหลัง (backward curve centrifugal fan) เหมาะกับกรณีที่ต้องการความดันสถิต (static pressure) สูง
 • 3 : พัดลมหอยโข่งใบโค้งเอียงหลัง (backward curve centrifugal fan) เหมาะกับกรณีลมมีไอกรด
 • 4 : พัดลมหอยโข่งใบโค้งเอียงหน้า (forward curve centrifugal fan) เหมาะสำหรับกรณีลมมีสิ่งสกปรกมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :
 • สปริงที่ใช้รองรับเครื่องส่งลมเย็น มีหน้าที่อะไร
 • 1 : เพื่อให้เครื่องส่งลมเย็นเคลื่อนที่ได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 • 2 : เพื่อไม่ให้ความสั่นสะเทือนส่งผ่านไปยังพื้น
 • 3 : เพื่อไม่ให้ความเย็นส่งผ่านไปยังพื้น
 • 4 : เพื่อไม่ให้ความชื้นจากพื้นทำให้เครื่องเป็นสนิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • การติดตั้งหอระบายความร้อน (cooling tower) ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 • 1 : ติดตั้งในตำแหน่งที่สูงกว่าเครื่องทำน้ำเย็น
 • 2 : ติดตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเครื่องทำน้ำเย็น
 • 3 : ติดตั้งโดยมีหลังคาคลุม
 • 4 : ติดตั้งในตำแหน่งเหนือลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • คอยล์เย็น (cooling coil) สำหรับเครื่องส่งลมเย็นโดยทั่วไปมีคอยล์จำนวนกี่แถว
 • 1 : 3-4 แถว
 • 2 : 6-8 แถว
 • 3 : 10-12 แถว
 • 4 : 1-2 แถว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • ความเร็วลมผ่านคอยล์เย็น (cooling coil) โดยทั่วไปควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 1 m/s
 • 2 : 2 m/s
 • 3 : 3 m/s
 • 4 : 3.5 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 185 :
 • โดยทั่วไปหอระบายความร้อน (cooling Tower) สามารถทำให้อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนลดลงได้เป็นประมาณเท่าใด หากอุณหภูมิกระเปาะเปียก (wet bulb temperature) เป็น 28.3 องศาเซลเซียส
 • 1 : 28 องศาเซลเซียส
 • 2 : 32 องศาเซลเซียส
 • 3 : 34 องศาเซลเซียส
 • 4 : 36 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :
 • เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption chiller) โดยทั่วไปในอาคารพานิชย์ใช้อะไรเป็นสารทำความเย็น
 • 1 : แอมโมเนีย
 • 2 : ลิเธียมโบรไมด์
 • 3 : ลิเธียมคลอไรด์
 • 4 : น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 187 :
 • ระบบการทำความเย็นแบบระเหย (evaporative cooling) ทำความเย็นให้อากาศได้อย่างไร
 • 1 : ลดความร้อนโดยรวมให้กับอากาศ
 • 2 : ลดอุณหภูมิของอากาศ โดยการเปลี่ยนเป็นความชื้น
 • 3 : ลดความชื้นของอากาศ โดยการเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิ
 • 4 : เพิ่มความชื้นให้กับอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :
 • หอระบายความร้อน(Cooling Tower) ชนิดการไหลตามขวาง  (Cross Flow) โดยทั่วไปมีปริมาณน้ำสูญเสียเท่าใด
 • 1 : 1% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 • 2 : 2% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 • 3 : 3% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 • 4 : 4% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :
 • หอระบายความร้อนชนิดการไหลตามขวาง (Cooling Tower) ชนิดการไหลตามขวาง (Counter Flow) โดยทั่วไปมีปริมาณน้ำสูญเสียเท่าใด
 • 1 : 1% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 • 2 : 2% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 • 3 : 3% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 • 4 : 4% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :
 • หลักการเลือกคอยล์เย็น (Cooling Coil Selection) คืออะไร
 • 1 : เลือกจากตันความเย็นที่ต้องการ
 • 2 : เลือกจากตันความเย็นและ GSHRที่ต้องการ
 • 3 : เลือกจากตันความเย็นและ RSHRที่ต้องการ
 • 4 : เลือกจากตันความเย็น GSHR และปริมาณลมที่ต้องการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :
 • คอมเพรสเซอร์ชนิดใดเป็นชนิด Centrifugal
 • 1 : ลูกสูบ (Reciprocate)
 • 2 : หมุน (Rotary)
 • 3 : ก้นหอย (Scroll)
 • 4 : หอยโข่ง (Centrifugal)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 192 :
 • การไหลของน้ำในคอยล์เย็นควรมีลักษณะใด
 • 1 : การไหลแบบเรียบ (Laminar Flow)
 • 2 : การไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow)
 • 3 : การไหลแบบผสม (Mixed Flow)
 • 4 : การไหลแบบสุ่ม (Random Flow)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • การไหลของน้ำในคอยล์เย็นควรเป็นการไหลแบบเรียบหรือการไหลแบบปั่นป่วน (Laminar หรือ Turbulent Flow)
 • 1 : เป็นการไหลแบบเรียบ (Laminar Flow) เพื่อให้มีแรงเสียดทางต่ำ
 • 2 : เป็นการไหลแบบเรียบ (Laminar Flow) เพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ดี
 • 3 : เป็นการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) เพื่อให้มีแรงเสียดทางต่ำ
 • 4 : เป็นการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) เพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • ความเร็วน้ำในคอยล์เย็นควรเป็นอย่างไร
 • 1 : สูงเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานมาก ทำให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ดี
 • 2 : ต่ำเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานน้อย
 • 3 : ได้ทั้งนั้น
 • 4 : สูงเพื่อให้เป็นการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) แต่ไม่มากจนมีผลกับแรงเสียดทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • แรงเสียดทานของน้ำสำหรับคอยล์เย็นปกติควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 1.52-3.04 m
 • 2 : 4.6-7.6 m
 • 3 : 9.1-12.2 m
 • 4 : 12.2-15.2 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 196 :
 • เครื่องส่งลมเย็นแบบมอเตอร์อยู่หน้าคอยล์ (Draw Through) มีจุดเด่นที่เหนือกว่าแบบมอเตอร์อยู่หลังคอยล์ (Blow Through) อะไร
 • 1 : แรงเสียดทานน้อยกว่า
 • 2 : สามารถทำความเย็นได้มากกว่า
 • 3 : ลมผ่านหน้าคอยล์เย็นสม่ำเสมอมากกว่า
 • 4 : เงียบกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 :
 • การแลกเปลี่ยนความร้อนที่คอยล์เย็น (Cooling Coil) โดยทั่วไปเป็นแบบใด
 • 1 : การไหลแบบสวนทาง (Counter Flow)
 • 2 : การไหลแบบขนาน (Parallel Flow)
 • 3 : การไหลแบบขวาง (Cross Flow)
 • 4 : การไหลแบบผสม (Mixed Flow)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 198 :
 • การเปิดน้ำทิ้ง (Bleed Off) ที่หอระบายความร้อน (Cooling Tower) มีความจำเป็นอย่างไร
 • 1 : ไม่จำเป็น เพราะทำให้เปลืองน้ำ
 • 2 : ไม่จำเป็น เพราะน้ำจะสูญเสียไปกับอากาศหรือล้นและการรั่วซึมอยู่แล้ว
 • 3 : จำเป็น เพราะจะทำให้สามารถเติมน้ำเข้ามาใหม่
 • 4 : จำเป็น เพื่อลดความเข้มข้นของสารเคมีอันจะทำให้ระบบเกิดการกัดกร่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 199 :
 • เครื่องส่งลมสำหรับระบบปรับอากาศ (AHU) ต้องการส่งลมด้วยความดันรวม 1 กิโลปาสคาล และปริมาณลม 4 ลบ.ม./วินาที ถ้าพัดลมมีประสิทธิภาพรวม 80% จะต้องเลือกมอเตอร์ขนาดอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 4000 วัตต์ ที่ประสิทธิภาพมอเตอร์ประมาณ 80%
 • 2 : 5000 วัตต์ ที่ประสิทธิภาพมอเตอร์ประมาณ 80%
 • 3 : 6000 วัตต์ ที่ประสิทธิภาพมอเตอร์ประมาณ 80%
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากไม่ได้กำหนดความเร็วรอบของพัดลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 200 :
 • เครื่องสูบน้ำเย็นเครื่องหนึ่งห่างจากเครื่องส่งลมเย็นเครื่องไกลสุดเป็นระยะในแนวราบ 650 เมตร เครื่องส่งลมเย็นอยู่สูงขึ้นไปในแนวดิ่ง 50 เมตร และมีความดันสูญเสียในท่อตรงประมาณ 1เมตร/35เมตร และมีความดันสูญเสียจากข้อต่อและวาล์วต่างๆอีกประมาณ 20%ของท่อตรง เมื่อนำมาตรวัดความดัน (pressure gauge) มาวัดที่ทางออกของเครื่องสูบน้ำเย็น จะอ่านความดันได้ประมาณเท่าใด
 • 1 : 24 เมตร น้ำ
 • 2 : 50 เมตร น้ำ
 • 3 : 74 เมตร น้ำ
 • 4 : 98 เมตร น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 201 :
 • โดยปกติคุณสมบัติพัดลมในแคตาล็อก จะบอกที่ความหนาแน่นของอากาศมาตรฐาน (Standard air) ถ้านำมาใช้ที่สภาวะอากาศที่มีความหนาแน่นของอากาศเป็น 0.8 เท่าของอากาศมาตรฐาน และวัดอัตราการไหลจริงได้ 100 ลิตร/วินาที อยากทราบว่าในแคตาล็อกจะระบุอัตราการไหลเท่าใด
 • 1 : 80 ลิตร/วินาที
 • 2 : 100 ลิตร/วินาที
 • 3 : 125 ลิตร/วินาที
 • 4 : ไม่สามารถระบุได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 394 : Controls
ข้อที่ 202 :
 • เทอร์โมสแตต (Thermostat) ของเครื่องปรับอากาศใช้ในการทำหน้าที่อะไร
 • 1 : ควบคุมความเร็วลมผ่านคอยล์
 • 2 : ควบคุมความชื้น
 • 3 : ควบคุมอุณหภูมิ
 • 4 : ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 203 :
 • วาล์วควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Valve) ที่ติดตั้งในระบบน้ำเย็น ทำหน้าที่อะไร
 • 1 : ปรับสมดุลน้ำเย็น
 • 2 : ระบายน้ำเย็นทิ้งเมื่อความดันเกิน
 • 3 : ควบคุมความดันไม่ให้สูงเกินจนทำให้เครื่องส่งลมเย็นเสียหาย
 • 4 : ควบคุมอัตราไหลน้ำเย็นให้เหมาะสมกับภาระการทำความเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องสำหรับระบบที่ใช้วาล์วควบคุมสองทางและวาล์วควบคุมสามทางแบบปรับปริมาณการจ่ายน้ำเข้าคอยล์ได้โดยอัตโนมัติ
 • 1 : ทั้งสองแบบจะจ่ายน้ำเย็นเข้าคอยล์น้ำเย็นในปริมาณที่แปรเปลี่ยนตามภาระความเย็น
 • 2 : การใช้งานในระบบที่มีขนาดใหญ่ ระบบที่ใช้วาล์วควบคุมสองทางจะประหยัดพลังงานของเครื่องสูบน้ำเย็นได้มากกว่าระบบที่ใช้วาล์วควบคุมสามทาง
 • 3 : อุณหภูมิของน้ำเย็นที่ไหลกลับเข้าสู่ท่อน้ำกลับหลักจะเท่ากันทั้งสองระบบ
 • 4 : ในการวางระบบท่อน้ำที่ใช้วาล์วควบคุมสองทางจะมีการใช้ท่อร่วม (common pipe) ด้วยเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • โดยปกติ จะควบคุมการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นให้เป็นไปตามภาระความเย็นที่ลดลงได้อย่างไร
 • 1 : เมื่อภาระความเย็นลดลง อุณหภูมิน้ำกลับจะต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดจะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อปรับการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 • 2 : เมื่อภาระความเย็นลดลง อุณหภูมิน้ำกลับจะต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดจะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อปรับการทำงานของอุปกรณ์จ่ายสารทำความเย็น
 • 3 : เมื่อภาระความเย็นลดลง อุณหภูมิน้ำกลับจะต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดจะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อปรับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 • 4 : เมื่อภาระความเย็นลดลง อุณหภูมิน้ำกลับจะต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดจะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อปรับหรี่วาล์วน้ำเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :
 • อุปกรณ์ควบคุมเพื่อความปลอดภัยของเครื่องทำน้ำเย็นแบบที่เป็นชุดสำเร็จจากโรงงาน ที่จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติมคือข้อใด
 • 1 : Flow switch
 • 2 : Pressure relief valve
 • 3 : Rupture disk
 • 4 : Fusible plug
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • หน้าที่ของเทอร์มัลเอ็กแพนชั่นวาล์ว (Thermal Expansion Valve) คืออะไร
 • 1 : ควบคุมปริมาณก๊าซที่มาจากเครื่องระบายความร้อน
 • 2 : รักษาความเป็นซุปเปอร์ฮีท (Superheat) ของก๊าซที่ออกจากอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator) ให้คงที่
 • 3 : ควบคุมปริมาณก๊าซที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำยา
 • 4 : แยกน้ำมันออกจากสารทำความเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 • บริเวณไหนที่ท่านคิดว่าเป็นตำแหน่งที่ดีในการติดตั้งเทอร์โมสแตต (Thermostat)
 • 1 : ในห้องครัว
 • 2 : ในห้องน้ำ
 • 3 : บนผนังด้านนอก
 • 4 : ใกล้กับหน้ากากลมกลับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 209 :
 • ตัวเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) ในเทอร์มอสแตต (Thermostat) แบบอิเลคทรอนิกส์ชนิดติดผนังทำหน้าที่วัดอะไร
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : ความชื้น
 • 3 : ความดันบรรยากาศ
 • 4 : อุณหภูมิและความชื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • การวัดความดันและอุณหภูมิของท่อน้ำยาทำความเย็นทางด้านดูด ทำไว้เพื่อหาอะไร
 • 1 : อุณหภูมิของอากาศที่เข้าและออกจากคอยล์ของอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator)
 • 2 : ปริมาณสารทำความเย็นในระบบ
 • 3 : ความเป็นซับคูล (Subcooling) ของสารทำความเย็นที่ออกจากคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing unit)
 • 4 : ความเป็นซุปเปอร์ฮีท (Superheat) ของสารทำความเย็นออกจากตัวอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 211 :
 • เครื่องมือวัดต่อไปนี้อะไรเป็นเครื่องที่ใช้วัดความดันสถิตและความดันทั้งหมดในระบบท่อลม
 • 1 : Psychrometer
 • 2 : Diaphragm type differential pressure gauge
 • 3 : Portable air hood
 • 4 : Anemometer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :
 • ความเร็วรอบของมอเตอร์ 3 เฟส ขึ้นอยู่กับ
 • 1 : แรงดันไฟฟ้าจ่ายให้กับมอเตอร์
 • 2 : กระแสไฟฟ้าดึงเข้าสู่มอเตอร์
 • 3 : ความถี่ของระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์
 • 4 : แฟคเตอร์กำลัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • ฟิวส์และตัวตัดวงจร (Circuit Breaker) ไม่ได้ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าจากอะไร
 • 1 : การลัดวงจร
 • 2 : มอเตอร์ไหม้
 • 3 : มอเตอร์ถูกโหลดมากเกินไป
 • 4 : มอเตอร์ร้อนเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :
 • ขนาดของเทอร์โมสแตติกส์เอ็กแพนชั่นวาล์ว (Thermostatic Expansion Valve) จะเลือกจาก
 • 1 : การตั้งอุณหภูมิซุปเปอร์ฮีท (Superheat)
 • 2 : ขนาดแรงม้า
 • 3 : ขนาดตันความเย็น
 • 4 : ทุกข้อดังกล่าวข้างต้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :
 • ในการควบคุมการเดินเครื่องระบบทำความเย็นแบบใช้น้ำเย็น อุปกรณ์ใดควรจะถูกสั่งให้เดินเครื่องก่อน
 • 1 : คอมเพรสเซอร์
 • 2 : เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน
 • 3 : พัดลมหอผึ่งน้ำ
 • 4 : เครื่องสูบน้ำเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 216 :
 • Motor Control Center หรือ ตู้ควบคุมมอเตอร์ มีไว้เพื่อทำหน้าที่อะไร
 • 1 : สั่งเปิดปิดมอเตอร์
 • 2 : ป้องกันมอเตอร์โอเวอร์โหลด
 • 3 : ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่มอเตอร์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำเย็นเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นในระบบ ต้องทำงานโดยรับสัญญาณจากอุปกรณ์ใด
 • 1 : อุปกรณ์วัดความชื้นของอากาศ
 • 2 : อุปกรณ์วัดความเร็วของน้ำ
 • 3 : อุปกรณ์วัดความหนาแน่นของน้ำ
 • 4 : อุปกรณ์วัดความดันของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 218 :
 • หน้าที่ของวาล์วควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Valve) ในระบบท่อน้ำเย็น คืออะไร
 • 1 : ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อความดันเกิน
 • 2 : ปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นให้เหมาะสมกับภาระการทำความเย็น
 • 3 : ปรับสมดุลอัตราไหลของน้ำเย็นเนื่องจากความเสียดทานที่ต่างกันของเครื่องส่งลมเย็นในระบบ
 • 4 : สร้างความดันลดในระบบให้เหมาะสมกับอัตราไหลที่เปลี่ยนแปลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 219 :
 • ขนาดของสตาร์ทเตอร์ (Starter) สำหรับมอเตอร์โดยทั่วไปมีขนาดเป็นกี่เท่าของ Rated Full Load Amp
 • 1 : 1
 • 2 : 1.25
 • 3 : 1.5
 • 4 : 1.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • ขนาดของตัวตัดวงจร (Circuit Breaker) สำหรับมอเตอร์โดยทั่วไปมีขนาดเป็นกี่เท่าของ Rated Full Load Amp
 • 1 : 1
 • 2 : 1.5
 • 3 : 2
 • 4 : 2.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 • ขนาดของสายไฟฟ้าที่ป้อนตัวตัดวงจร (Circuit Breaker) สำหรับมอเตอร์โดยทั่วไปมีขนาดเป็นกี่เท่าของขนาดตัวตัดวงจร (Circuit Breaker)
 • 1 : 1
 • 2 : 1.15
 • 3 : 1.25
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • วาล์วควบคุมสามทาง (3 Way Control Valve) มีลักษณะการทำงานเป็นแบบใด
 • 1 : เป็นแบบหรี่น้ำ
 • 2 : เป็นแบบ Bypass
 • 3 : เป็นแบบ Mixing
 • 4 : เป็นทั้ง 3 แบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 :
 • วาล์วควบคุมสองทาง (2 Way Control Valve) มีลักษณะการทำงานเป็นแบบใด
 • 1 : เป็นแบบหรี่น้ำ
 • 2 : เป็นแบบ Bypass
 • 3 : เป็นแบบ Mixing
 • 4 : เป็นทั้ง 3 แบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 224 :
 • วาล์วควบคุมสองทาง (2 Way Control Valve) มีลักษณะการทำงานเป็นแบบใด
 • 1 : เป็นแบบหรี่น้ำ
 • 2 : เป็นแบบ Bypass
 • 3 : เป็นแบบ Mixing
 • 4 : เป็นทั้ง 3 แบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • การทำงานของวาล์วควบคุม (Control Valve) สำหรับเครื่องส่งลมเย็น สั่งงานด้วยอะไร
 • 1 : Thermostat
 • 2 : Humidistat
 • 3 : Pressure Sensor
 • 4 : Flow Sensor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • การทำงานของวาล์วระเหยสารทำความเย็น (Expansion Valve)สำหรับเครื่องทำความเย็น สั่งงานด้วยอะไรเป็นหลัก
 • 1 : Temperature Sensor
 • 2 : Pressure Sensor
 • 3 : Flow Sensor
 • 4 : Thermostat
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :
 • อุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากความดันน้ำยาผิดปกติคืออะไร
 • 1 : High Pressure Cut Out
 • 2 : Low Pressure Cut Out
 • 3 : Hi-Lo Pressure Cut out
 • 4 : Overload
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 228 :
 • Freezestat มีหน้าที่อะไร
 • 1 : ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำน้ำแข็ง
 • 2 : ป้องกันความเสียหายเนื่องจากน้ำในคอยล์เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง
 • 3 : ป้องกันน้ำยาเหลวเข้าสู่คอมเพรสเซอร์
 • 4 : ป้องกันน้ำแข็งจับที่คอยล์เย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 229 :
 • Flow Switch ในระบบท่อน้ำมีหน้าที่อะไร
 • 1 : ตรวจสอบปริมาณการไหลของน้ำ
 • 2 : วัดการไหลของน้ำ
 • 3 : วัดความดันน้ำ
 • 4 : วัดอุณหภูมิของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 230 :
 • ความดันที่อ่านค่าได้จาก Pressure Gauge คืออะไร
 • 1 : Velocity Pressure
 • 2 : Static Pressure
 • 3 : Total Pressure
 • 4 : Pressure Head
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • Overload relay ในเครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่อะไร
 • 1 : หน่วงเวลาการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันการเสียหายจากการเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศอย่างกะทันหัน
 • 2 : ระบายน้ำคอนเดนเสททิ้ง เมื่อความดันในอ่างพักเกิน
 • 3 : ควบคุมความดันของสารทำความเย็นไม่ให้เกินที่กำหนด
 • 4 : ป้องกันมอเตอร์เสียหาย เมื่อทำงานเกินกำลัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :
 • ในระบบน้ำเย็นสำหรับปรับอากาศ (Chilled water system) ต้องมีถังรับน้ำขยายตัว (Expansion tank) ข้อใดเป็นการติดตั้งที่ถูกต้อง
 • 1 : ถังขยายตัวแบบเปิด ควรอยู่สูงสุดของระบบท่อน้ำเย็น และทำหน้าที่รองรับการขยายตัวของน้ำเย็น
 • 2 : ถังขยายตัวแบบเปิด ควรอยู่ต่ำสุดของระบบท่อน้ำเย็น และทำหน้าที่รองรับการขยายตัวของน้ำเย็น
 • 3 : ถังขยายตัวแบบเปิด อยู่ตรงกลางของระบบท่อน้ำเย็น และทำหน้าที่รองรับการขยายตัวของน้ำเย็น
 • 4 : ถังขยายตัวแบบเปิด อยู่ตำแหน่งใดก็ได้ของระบบท่อน้ำเย็น และทำหน้าที่รองรับการขยายตัวของน้ำเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 233 :
 • Variable speed drive, VSD เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ขับเครื่องสูบน้ำหรือพัดลม โดยใช้หลักการเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ อยากทราบว่าเมื่อต้องการให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ลดลง 2 เท่า จะเกิดเหตุการณ์ใด
 • 1 : ความถี่ลดลง 2 เท่า กำลังที่เพลาลดลง 12.5%
 • 2 : ความถี่ลดลง 2 เท่า กำลังที่เพลาเพิ่มขึ้น 12.5%
 • 3 : ความถี่ลดลง 4 เท่า กำลังที่เพลาลดลง 25%
 • 4 : ความถี่ลดลง 4 เท่า กำลังที่เพลาเพิ่มขึ้น 25%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 395 : Fire Safety
ข้อที่ 234 :
 • ท่อลมที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟที่มีอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมง ต้องทำอย่างไร
 • 1 : ห้ามติดตั้งผ่านผนังกันไฟโดยเด็ดขาด
 • 2 : ติดตั้งลิ้นกันไฟ
 • 3 : ติดตั้งท่อลมชนิดกันไฟ
 • 4 : ติดตั้งลิ้นกันควัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 • กฎหมายควบคุมอาคาร กำหนดให้ต้องอัดความดันบันไดหนีไฟของอาคารสูงในกรณีที่ไม่สามารถทำช่องเปิดสู่ภายนอกได้ทุกชั้น อยากทราบว่าข้อใดผิด
 • 1 : ระบบอัดความดันมีหน้าที่ในการสร้างความดันให้สูงเพียงพอในการป้องกันควันรั่วเข้าภายในบันได
 • 2 : ระบบอัดความดันมีหน้าที่ทำให้บันไดหนีไฟมีสภาพที่เหมาะสมสำหรับพนักงานดับเพลิงในการทำงาน
 • 3 : ระบบอัดความดันมีหน้าที่เติมออกซิเจนให้กับอาคาร
 • 4 : ระบบอัดความดันต้องไม่สร้างความดันสูงเกินไปจนทำให้ประตูเปิดได้ยาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 236 :
 • ความต้องการสำหรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : จำกัดการกระจายของควันผ่านระบบท่อลมภายในอาคาร หรือเข้าสู่อาคารจากภายนอก
 • 2 : จำกัดการกระจายของไฟผ่านระบบท่อลมจากพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร
 • 3 : ป้องกันการใช้ระบบท่อลมภายในอาคารระบายควันไฟในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
 • 4 : คงไว้ซึ่งความสามารถในการป้องกันไฟของอาคารและส่วนประกอบเช่น พื้น ผนัง หลังคา ที่มีการติดตั้งระบบท่อลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :
 • ท่อลมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : ต้องสร้างขึ้นจากวัสดุที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 • 2 : ท่อลมต้องสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่เสริมความแข็งแรงและป้องกันการรั่วเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน
 • 3 : วัสดุที่ใช้สร้างท่อลมต้องเหมาะสมกับการสัมผัสอย่างต่อเนื่องกับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่อยู่ในท่อลม
 • 4 : ไม่ใช้ท่อลมกับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • องค์กรใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
 • 1 : ASHRAE
 • 2 : NFPA
 • 3 : ANSI
 • 4 : ASME
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • ข้อความใดถูกต้อง
 • 1 : วัสดุหุ้มท่อลมและวัสดุบุภายในท่อลมต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะมีแต่ควันเท่านั้น
 • 2 : ท่อลมส่วนที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟต้องติดตั้งลิ้นกันไฟที่สามารถปิดได้สนิทโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดอุณหภูมิสูง
 • 3 : ลิ้นกันไฟที่ใช้ป้องกันช่องเปิดบนผนังหรือพื้นที่ทนไฟตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 • 4 : สารทำความเย็นที่นำมาใช้ต้องไม่เป็นพิษต่อคน และต้องมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 :
 • วิธีการใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช้ในการระบายควัน
 • 1 : Pressurization
 • 2 : De-pressurization
 • 3 : Ventilation
 • 4 : Uncontainment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 241 :
 • พัดลมชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการระบายควันไฟออกจากอาคาร
 • 1 : พัดลมหอยโข่งแบบมีสายพานขับ
 • 2 : พัดลมชนิดไหลตามแกน
 • 3 : พัดลมแบบใบพัด (Propeller fan)
 • 4 : พัดลมหอยโข่งชนิดขับตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 242 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีระบบระบายหรือควบคุมควัน ในอาคาร
 • 1 : เพื่อป้องกันชีวิตของคนในอาคาร
 • 2 : เพื่อช่วยพนักงานดับเพลิงในการต่อสู้กับไฟ
 • 3 : เพื่อป้องกันโครงสร้างของอาคาร
 • 4 : เพื่อรักษาทรัพย์สินในตัวอาคารให้มีความเสียหายน้อยที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :
 • ในการออกแบบพัดลมอัดอากาศ ควรจะติดตั้งหน้ากากจ่ายลมในบันไดหนีไฟอย่างน้อยทุก ๆ กี่ชั้น
 • 1 : 3 ชั้น
 • 2 : 4 ชั้น
 • 3 : 5 ชั้น
 • 4 : 2 ชั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 244 :
 • ท่อลมที่ใช้ในระบบควบคุมและระบายควันควรจะมีความสามารถทนไฟได้นานอย่างน้อยกี่ชั่วโมง
 • 1 : 4 ชั่วโมง
 • 2 : 1 ชั่วโมง
 • 3 : 2 ชั่วโมง
 • 4 : 3 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 245 :
 • วัสดุใดห้ามนำมาทำเป็นท่อลม
 • 1 : เหล็กแผ่นอาบสังกะสี
 • 2 : ไม้อัด
 • 3 : ยิปซั่มบอร์ด
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :
 • บันไดอัดความดันเพื่อป้องกันควันไฟเข้าภายในบันไดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีความดันขณะใช้งานอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 5 Pa
 • 2 : 20 Pa
 • 3 : 40 Pa
 • 4 : 100 Pa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • ข้อความใดผิด
 • 1 : ลิ้นกันไฟ ต้องทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส
 • 2 : ลิ้นกันไฟ ต้องติดตั้งให้สามารถเข้าไปตรวจสอบและบำรุงรักษาได้
 • 3 : ในท่อลมระบายควันจากห้องครัว (Kitchen Exhaust) ต้องติดลิ้นกันไฟทุกๆระยะ 30 เมตร
 • 4 : ท่อลมที่ผ่านผนังกันไฟ ต้องติดตั้งลิ้นกันไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร มีข้อกำหนดให้การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องปฏิบัติตาม อยากทราบว่า อาคารสูงหมายถึงอาคารที่สูงตั้งแต่กี่เมตรขึ้นไป และอาคารขนาดใหญ่พิเศษหมายถึงอาคารที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่กี่ตารางเมตรขึ้นไป
 • 1 : 15 เมตร, 2,000 ตารางเมตร
 • 2 : 23 เมตร, 2,000 ตารางเมตร
 • 3 : 15 เมตร, 10,000 ตารางเมตร
 • 4 : 23 เมตร, 10,000 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 249 :
 • ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ท่อลมที่ผ่านผนังทนไฟ ต้องออกแบบให้มีลักษณะอย่างไร
 • 1 : ต้องติดตั้งลิ้นกันไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • 2 : ต้องหุ้มด้วยฉนวนหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
 • 3 : วัสดุท่อลมต้องทำจากแผ่นเหล็กดำหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
 • 4 : ต้องติดตั้งลิ้นกันควัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 250 :
 • ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร บันไดหนีไฟต้องออกแบบเพื่อป้องกันควันไฟขัดขวางการอพยพหนีไฟ การออกแบบในข้อใดเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
 • 1 : จัดให้มีช่องระบายอากาศเปิดสู่ภายนอกได้ มีพื้นที่รวมอย่างน้อย 1 ตารางเมตรต่อชั้น
 • 2 : ออกแบบให้มีระบบอัดลมในช่องบันไดที่มีความดันลมในขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 40 ปาสกาล
 • 3 : ออกแบบให้มีระบบระบายควันออกจากช่องบันได โดยมีอัตราการระบายควันไม่น้อยกว่า 6 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
 • 4 : ออกแบบให้บันไดมีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ว.ส.ท. กำหนดให้ท่อลมระบายอากาศจากครอบดูดลม (Hood) ในห้องครัวต้องใช้วัสดุใด
 • 1 : แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 2 มิลลิเมตร
 • 2 : แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มิลลิเมตร
 • 3 : แผ่นไม้อัดหนา 4 มิลลิเมตร
 • 4 : แผ่นเหล็กดำหนา 2 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ว.ส.ท. ห้ามใช้ทางเดินร่วม บันได ช่องบันได ช่องลิฟท์ของอาคารเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อลมส่ง หรือระบบท่อลมกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟแพร่กระจายในเส้นทางที่ต้องใช้ในการอพยพหนีไฟ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • 2 : เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหล
 • 3 : เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนไปทั่วทั้งอาคาร
 • 4 : เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 253 :
 • มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ว.ส.ท. มีข้อกำหนดเพื่อป้องกันไฟลามระหว่างชั้นผ่านทางระบบท่อลม อยากทราบว่าข้อใดออกแบบได้ตามมาตรฐาน
 • 1 : ท่อลมแนวดิ่งทะลุผ่านจากชั้น 1 ถึงชั้น 3 ติดตั้งลิ้นกันไฟในตำแหน่งที่ท่อลมทะลุผ่านพื้นของอาคาร
 • 2 : ท่อลมแนวดิ่งทะลุผ่านจากชั้น 1 ถึงชั้น 3 ก่อผนังที่มีอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมงล้อมรอบท่อลมที่ทะลุผ่านพื้นของอาคารตลอดแนว
 • 3 : ท่อลมแนวดิ่งทะลุผ่านจากชั้น 1 ถึงชั้น 3 หุ้มฉนวนใยแก้วหนา 50 มิลลิเมตร
 • 4 : ท่อลมแนวดิ่งทะลุผ่านจากชั้น 1 ถึงชั้น 3 ทาสีกันไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • Fire Damper มีหน้าที่อะไร
 • 1 : ปรับปริมาณลมในท่อลมระบายควันไฟ
 • 2 : ป้องกันไฟลามในท่อลมระบายควันจากห้องครัว
 • 3 : ป้องกันไฟลาม
 • 4 : ป้องกันควันไฟลาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :
 • Smoke Damper มีหน้าที่อะไร
 • 1 : ควบคุมปริมาณลมในการระบายควันไฟ
 • 2 : ป้องกันควันไฟลาม
 • 3 : ป้องกันควันไฟจากท่อลมระบายควันจากห้องครัว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :
 • สำหรับผนังทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่เกิน 3 ชั่วโมง ลิ้นกันไฟจะต้องมีอัตราการทนไฟเป็นเท่าใด ตามมาตรฐาน UL555
 • 1 : 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • 2 : 2 ชั่วโมง
 • 3 : 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • 4 : 3 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • มาตรฐาน ว.ส.ท. กำหนดให้ท่อลมที่มีขนาดปริมาณลมเกินกว่าเท่าใด ต้องติดตั้ง Smoke damper
 • 1 : 750 L/s
 • 2 : 1000 L/s
 • 3 : 1500 L/s
 • 4 : 2000 L/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 258 :
 • ท่อลมระบายควันไฟมีข้อกำหนดในเรื่องฉนวนหุ้มท่อลมอย่างไร
 • 1 : ไม่ต้องหุ้มฉนวน เพราะใช้ในการระบายควันไฟเท่านั้น
 • 2 : หุ้มด้วยฉนวนใยแก้วเหมือนท่อส่งลมเย็น
 • 3 : หุ้มด้วยฉนวนแอสเบสตอส
 • 4 : หุ้มด้วยฉนวนที่สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 540 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 259 :
 • ความเร็วลมโดยเฉลี่ยที่ประตูหนีไฟสำหรับบันไดที่มีระบบอัดอากาศในขณะที่ระบบอัดอากาศทำงานควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 0.5 m/s
 • 2 : 1 m/s
 • 3 : 1.3 m/s
 • 4 : 1.75 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 260 :
 • พัดลมอัดอากาศในบันไดหนีไฟจะต้องมีขนาดอย่างต่ำเท่าใด
 • 1 : 5000 L/s
 • 2 : 6000 L/s
 • 3 : 7000 L/s
 • 4 : 7100 L/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :
 • ระบบการควบคุมควันในลานกลางอาคาร (Atrium) ต้องมีระบบการเติมอากาศประกอบด้วยหรือไม่
 • 1 : ไม่ต้อง เพราะลมจะถูกดูดเข้ามาเอง
 • 2 : ไม่ต้อง เพราะการเติมอากาศจะทำให้ไฟลุกมากขึ้น
 • 3 : ต้อง เพื่อทดแทนอากาศที่ถูกดูดออกไปและเพื่อมีอากาศเข้ามาเจือจางควันไฟ
 • 4 : ต้อง เพื่อให้สภาพอาคารมีความดันเป็นบวก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดถือเป็นบันไดหนีไฟที่ดี มากที่สุด
 • 1 : ประตูหนีไฟที่เปิดตลอดเวลา
 • 2 : บันไดหนีไฟที่มีพัดลมอัดอากาศเข้าบันไดหนีไฟ
 • 3 : บันไดหนีไฟที่มีสปริงเกลอร์ดับเพลิงในบันไดหนีไฟ
 • 4 : บันไดหนีไฟที่มีพัดลมดูดควันออกจากบันไดหนีไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 263 :
 • อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดใดควรใช้กับห้องนอน มากที่สุด
 • 1 : อุปกรณ์ตรวจจับควัน
 • 2 : อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
 • 3 : อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
 • 4 : อุปกรณ์ตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :
 • สำหรับการอัดอากาศเข้าบันไดหนีไฟ ควรรักษาความดันคร่อมประตูหนีไฟเท่าใด ถ้าแรงมากสุดที่คนจะสามารถเปิดประตูหนีไฟได้อยู่ที่ 130 นิวตัน และประตูหนีไฟกว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร
 • 1 : ไม่น้อยกว่า 65 ปาสกาล แต่ไม่เกิน 90 ปาสกาล
 • 2 : เท่ากับ 65 ปาสกาล
 • 3 : ไม่น้อยกว่า 38 ปาสกาล แต่ไม่เกิน 65 ปาสกาล
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 396 : Indoor Air Quality
ข้อที่ 265 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาผสมกับอากาศภายในอาคาร
 • 1 : เพื่อเจือจางกลิ่นที่เกิดขึ้นภายในอาคาร
 • 2 : เพื่อเจือจางก๊าซที่เกิดขึ้นจากคน
 • 3 : เพื่อเจือจางก๊าซที่เกิดจากวัสดุก่อสร้าง
 • 4 : เพื่อเพิ่มอิออนลบภายในอาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 266 :
 • ข้อใดผิดหลักการป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 1 : มีการกรองอากาศที่หมุนเวียนในระบบปรับอากาศ
 • 2 : มีการจัดตำแหน่งของแผงกรองอากาศให้กรองอากาศหลังผ่านคอยล์ทำความเย็น ในกรณีที่มีแผงกรองอากาศหลายชั้น ต้องจัดให้มีแผงกรองอากาศอย่างน้อยหนึ่งชั้นกรองอากาศหลังจากผ่านคอยล์ทำความเย็น
 • 3 : มีการเติมอากาศจากภายนอก โดยวิธีการเติมอากาศเข้ามาจากภายนอกหรือการระบายอากาศจากภายในทิ้ง
 • 4 : มีการเติมอากาศจากภายนอกในอัตราไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 267 :
 • การระบายอากาศสำหรับที่จอดรถภายในอาคารด้วยวิธีกล ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีข้อกำหนดดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : จัดให้มีกลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ ซึ่งต้องทํางานตลอดเวลาที่ใช้สอยที่จอดรถนั้น เพื่อให้เกิดการนําอากาศภายนอกเข้ามาด้วยอัตราไม่น้อยกว่า 7.5 ลิตรต่อวินาที ต่อตารางเมตร
 • 2 : พื้นที่ช่องเปิดสู่ภายนอกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ผนังด้านนั้นๆ และพื้นที่ช่องเปิดรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่อาคารที่จอดรถ
 • 3 : ต้องออกแบบช่องทางลมเข้าให้นำอากาศเข้ามาจากบริเวณที่ไม่มีสารหรือก๊าซอันตราย
 • 4 : ห้ามใช้ทางวิ่งของรถเป็นช่องทางลมเข้าหลัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • สารฟอร์มัลดีไฮน์ (Formaldehyde) มาจาก
 • 1 : ฉนวนโฟม
 • 2 : กระเบื้องปูพื้น
 • 3 : แผ่นยาง
 • 4 : แกรนิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 269 :
 • ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพจากปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารคือ
 • 1 : ทำให้รู้สึกเวียนศรีษะโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • 2 : ทำให้เป็นไข้ หนาวสั่น
 • 3 : ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้
 • 4 : ข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดจัดว่าอยู่ในกรณีของอาการแพ้ตึก (Sick building syndrome)
 • 1 : เป็นไข้อย่างต่อเนื่องทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน
 • 2 : ติดเชื้อจากในที่ทำงาน
 • 3 : ปวดศรีษะเฉพาะในชั่วโมงทำงาน
 • 4 : เป็นไข้หวัดใหญ่ที่ติดมาจากเพื่อนร่วมงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 271 :
 • โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ (Legionnaire’s disease) จัดว่าเป็นโรคอยู่ในกลุ่มไหน
 • 1 : กลุ่มอาการ อาคารป่วย (Sick building syndrome)
 • 2 : กลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวพันกับอาคาร (Building related illness)
 • 3 : กลุ่มอาการไวต่อสารเคมี (Multiple chemical sensitivity)
 • 4 : กลุ่มอาการโรควัณโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 272 :
 • อัตราการระบายอากาศต่ำสุดต่อคนที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ASHRAE 62.2, 2004
 • 1 : 5 CFM
 • 2 : 7.5 CFM
 • 3 : 10.0 CFM
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 273 :
 • ตามข้อกำหนดมาตรฐานการระบายอากาศของ ASHRAE อากาศเสียจากบริเวณสูบบุหรี่
 • 1 : สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากผ่านการกรองอากาศเรียบร้อยแล้ว
 • 2 : ไม่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • 3 : ไม่อนุญาตให้มีการระบายอากาศในบริเวณสูบบุหรี่
 • 4 : มีการกำหนดอัตราการระบายอากาศในบริเวณสูบบุหรี่ที่ชัดเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :
 • ข้อใดที่เป็นจริงในแง่ของคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 • 1 : ปัญหาการปนเปื้อนจากเชื้อโรคมักจะพบเห็นได้ในกรณีที่ความชื้นสัมพัทธ์ภายในอาคารมีค่าต่ำกว่า 40 %
 • 2 : ปัญหาการระบายอากาศจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร
 • 3 : สารฟอร์มัลดีไฮน์ (Formaldehyde) จัดเป็นสารปนเปื้อนที่มาจากเชื้อโรคในแผ่นไม้อัด
 • 4 : ปัญหาทางจิตไม่จัดว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • ในการระบายอากาศโดยคำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ข้อใดมีส่วนถูกต้องมากที่สุด
 • 1 : ช่องระบายอากาศเสียควรอยู่ด้านใต้ลมของอาคาร และช่องนำอากาศเข้าควรอยู่เหนือลมของอาคาร
 • 2 : ห้องน้ำในอาคารควรจะอยู่ในด้านที่มีแสงแดดส่องตลอดเวลาเพื่อมิให้เกิดกลิ่นอับชื้น
 • 3 : กำหนดบริเวณใดบริเวณหนึ่งในอาคารให้เป็นเขตสูบบุหรี่
 • 4 : ใช้ฉนวนใยแก้วในระบบท่อลมปรับอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :
 • สำนักงานแห่งหนึ่งมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร มีความหนาแน่นของพนักงาน 10 ตารางเมตรต่อคน อยากทราบว่าระบบปรับอากาศของสำนักงานนี้ต้องมีการเติมอากาศจากภายนอกอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 10 ลิตรต่อวินาที
 • 2 : 100 ลิตรต่อวินาที
 • 3 : 1,000 ลิตรต่อวินาที
 • 4 : 10,000 ลิตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 277 :
 • ข้อใดคือหลักในการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร
 • 1 : การเจือจาง (Dilution)
 • 2 : การกรองสิ่งสกปรกออกจากอากาศ (Filtration)
 • 3 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 278 :
 • HEPA Filter คืออะไร
 • 1 : แผงกรองอากาศที่มีความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 Micron ได้ไม่ต่ำกว่า 99.97%
 • 2 : เครื่องฟอกอากาศที่กำจัดไวรัสและแบคทีเรียได้
 • 3 : แผงกรองอากาศที่มีความสามารถในการกรอง 80% Arrestance ขึ้นไป
 • 4 : แผงกรองอากาศใยสังเคราะห์มีความสามารถในการกรอง 60 % Efficiency Dust Spot Test ขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • สำหรับระบบปรับอากาศสำหรับห้องผ่าตัด ข้อใดผิด
 • 1 : ติดตั้งแผงกรองอากาศชนิด HEPA
 • 2 : มีลมจ่าย 10 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
 • 3 : มีอากาศเติมจากภายนอก (Outdoor Air) 5 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
 • 4 : มีความดันเป็นบวก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 • สำหรับระบบปรับอากาศของห้องที่ใช้สำหรับแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อทางอากาศได้ ข้อใดผิด
 • 1 : มีการเติมอากาศจากภายนอก (Outdoor Air) มากกว่าระบายอากาศทิ้งอย่างน้อย 15%
 • 2 : ไม่ต่อท่อลมระบายอากาศทิ้งกับท่อลมอื่นๆ
 • 3 : ติดตั้งแผงกรองอากาศชนิด HEPA กรองอากาศที่หมุนเวียนภายในห้อง
 • 4 : มีลมจ่าย 15 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :
 • ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ห้องสำนักงานที่มีขนาด 100 ตารางเมตร สูง 2.5 เมตร ต้องจัดให้มีการนำอากาศจากภายนอกเข้ามาในระบบปรับภาวะอากาศอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 2 : 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 3 : 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 4 : 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 282 :
 • ระบบปรับอากาศสำหรับอาคารสำนักงานทั่วไปจะมีการหมุนเวียนอากาศเท่าใด
 • 1 : 4 Airchanges/h
 • 2 : 6 Airchanges/h
 • 3 : 10 Airchanges/h
 • 4 : 20 Airchanges/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 283 :
 • ห้องปรับอากาศโดยทั่วไป ควรจะอยู่ในสภาพที่เป็น Infiltration หรือ Exfiltration
 • 1 : ห้องปรับอากาศโดยทั่วไปอยู่ในสภาพเป็นกลาง
 • 2 : Infiltration
 • 3 : Exfiltration
 • 4 : แล้วแต่สถานการณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • ห้องสะอาด หรือ Clean Room Class 10K หรือ Class 10000 หมายถึงอะไร
 • 1 : หมายถึงห้องที่เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องตรวจจับอนุภาคขนาด 0.05 micron จะมีปริมาณอนุภาคน้อยกว่า 10000 อนุภาคต่อปริมาตร 1 cuft
 • 2 : หมายถึงห้องที่เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องตรวจจับอนุภาคขนาด 0.5 micron จะมีปริมาณอนุภาคน้อยกว่า 10000 อนุภาคต่อปริมาตร 1 cuft
 • 3 : หมายถึงห้องที่เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องตรวจจับอนุภาคขนาด 0.03 micron จะมีปริมาณอนุภาคน้อยกว่า 10000 อนุภาคต่อปริมาตร 1 cuft
 • 4 : หมายถึงห้องที่เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องตรวจจับอนุภาคขนาด 0.3 micron จะมีปริมาณอนุภาคน้อยกว่า 10000 อนุภาคต่อปริมาตร 1 cuft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 285 :
 • มาตรฐาน ว.ส.ท กำหนดให้เครื่องส่งลมเย็นที่มีขนาดเกิน 1000 L/s ต้องมีแผงกรองอากาศชนิดใด
 • 1 : ชนิดอลูมิเนียมถักหนา 25 mm
 • 2 : ชนิดเส้นใยสังเคราะห์หนา 13 mm
 • 3 : แผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ MERV8 (ASHRAE 52.2)
 • 4 : แผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ 20% (ASHRAE 52.1 Dust Spot)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ Split Type หรือ VRV จะมีวิธีการเติมอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท ได้อย่างไร
 • 1 : ไม่จำเป็น เพราะในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับว่าไม่ต้องมีการเติมอากาศบริสุทธิ์
 • 2 : ไม่จำเป็น เพราะเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันมีเครื่องฟอกอากาศและสามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ในตัว
 • 3 : จัดให้มีระบบระบายอากาศ เช่น การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
 • 4 : จัดให้มีระบบการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปที่ทางลมกลับของเครื่องส่งลมเย็น หรือ ให้มีระบบ Fresh Air Supply ผ่าน Fresh Air Unit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ทั่วไป สามารถใช้กับห้องผ่าตัดได้หรือไม่
 • 1 : ได้ เพราะเป็นที่ยอมรับในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
 • 2 : ได้ หากใช้รุ่นที่มีเครื่องฟอกอากาศ Plasma หรือ Nano
 • 3 : ไม่ได้ เพราะมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศต่ำกว่ามาตรฐาน
 • 4 : ไม่ได้ เพราะมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศและการเติมอากาศบริสุทธิ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • เครื่องฟอกอากาศที่ขายโดยทั่วไป เหมาะกับการใช้งานในลักษณะใด
 • 1 : ห้องผ่าตัด
 • 2 : ห้องปลอดเชื้อ
 • 3 : ห้องประชุม
 • 4 : ห้องนอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :
 • พัดลมน้ำ เหมาะกับการใช้งานในลักษณะใด
 • 1 : ที่อยู่อาศัย
 • 2 : ห้องอาหาร
 • 3 : โรงงานอาหาร
 • 4 : ลานภายนอก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :
 • ข้อควรระวังที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการติดตั้ง Cooling Tower และพัดลมน้ำคือ
 • 1 : ละอองน้ำ
 • 2 : การกินน้ำ
 • 3 : ปัญหาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 • 4 : เสียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • เหตุใดจึงไม่ควรให้ห้องปรับอากาศมีความดันอากาศเป็นลบ
 • 1 : ทำให้ฝุ่นเข้ามามาก
 • 2 : ทำให้ความชื้นเข้ามามาก
 • 3 : ยากต่อการควบคุมสภาวะอากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :
 • สภาวะใด มีความสบายเชิงความร้อน (Thermal Comfort) มากที่สุด
 • 1 : 22 CDB/60%RH ความเร็วลม 0.2 m/s
 • 2 : 24 CDB/60%RH ความเร็วลม 0.1 m/s
 • 3 : 25 CDB/55%RH ความเร็วลม 0.2 m/s
 • 4 : 22 CDB/17 CWB ความเร็วลม 0.1 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :
 • การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคารขนาดใหญ่ทั่วไป ควรจะต้อง
 • 1 : มีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคารมากกว่าที่ดูดอากาศเสียออกจากอาคาร
 • 2 : มีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคารน้อยกว่าที่ดูดอากาศเสียออกจากอาคาร
 • 3 : มีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคารเท่ากับที่ดูดอากาศเสียออกจากอาคาร
 • 4 : มีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคารมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ดูดอากาศเสียออกจากอาคาร ไม่แตกต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่บ่งบอกการปรับสภาวะเพื่อความสบายของคน
 • 1 : อุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศ
 • 2 : อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ
 • 3 : ความเร็วของอากาศ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 397 : Energy Efficiency
ข้อที่ 295 :
 • เครื่องปรับอากาศเครื่องหนึ่งที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีค่าประสิทธิภาพการใช้ความเย็น (EER) เท่ากับ 11 อยากทราบว่าถ้าเครื่องปรับอากาศนี้มีขนาดทำความเย็น 12,000 บีทียู/ชั่วโมง จะใช้กำลังไฟฟ้าเท่าใด
 • 1 : 320 วัตต์
 • 2 : 917 วัตต์
 • 3 : 1,091 วัตต์
 • 4 : 1,320 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดไม่มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ
 • 1 : ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
 • 2 : ใช้อุปกรณ์ปรับลดความเร็วรอบของพัดลมเมื่อต้องการอัตราการส่งลมน้อยลง
 • 3 : ป้องกันลมรั่วผ่านกรอบประตูและหน้าต่าง
 • 4 : การนำตู้เย็นมาไว้ในห้องปรับอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :
 • การทดสอบการรั่ว เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการรั่วของระบบท่อลม ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : ท่อลมซึ่งทำงานที่ความดันสถิตย์สูงกว่า 750 ปาสคาล ต้องทำการทดสอบการรั่ว ด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับ โดยการทดสอบต้องทดสอบกับส่วนของท่อลมมีพื้นที่อย่างน้อย 25% ของพื้นที่ท่อลมทั้งหมด
 • 2 : ท่อลมซึ่งมีพิกัดความดันใช้งานเกิน 750 ปาสคาลต้องแสดงในแบบให้เห็นชัดเจน
 • 3 : อัตราการรั่วสูงสุดที่ยอมรับได้ต้องไม่เกินค่าที่คำนวณจากสมการหรือจากตารางที่กำหนดในมาตรฐาน
 • 4 : การทดสอบท่อลมจะทำหลังจากที่ได้ติดตั้งหุ้มฉนวนเรียบร้อยแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • ข้อแนะนำในการประหยัดพลังงานในการใช้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : ติดตั้งระบบควบคุมลิ้นปรับลมสำหรับเติมอากาศจากภายนอก
 • 2 : ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าค่าที่แนะนำ
 • 3 : ปิดเครื่องปรับอากาศขณะพักกลางวันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง หรือ ทุกครั้งที่ไม่ใช้ห้องทำงาน
 • 4 : ใช้ฉนวนที่มีค่าความต้านความร้อนไม่น้อยกว่าค่าที่แนะนำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :
 • วิธีใดที่ไม่ใช่การใช้งานอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1 : ควบคุมความดันทางด้านคอนเดนเซอร์ให้ต่ำที่สุด
 • 2 : ควบคุมความดันทางด้านอีแวปปอเรเตอร์ให้ต่ำที่สุด
 • 3 : ใช้ปริมาณลมกลับและปริมาณลมบริสุทธิ์ให้เหมาะสม
 • 4 : เดินเครื่องทำน้ำเย็นตามลำดับของภาระที่เกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • การทยอยเพิ่มภาระ (Soft loading) ให้กับเครื่องทำน้ำเย็น สามารถช่วยการประหยัดพลังงานในแง่ใด
 • 1 : ทำให้เครื่องทำน้ำเย็นไม่เกิดการสึกหรอเร็วซึ่งจะทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงาน
 • 2 : ลดความต้องการพลังงานสูงสุดในระบบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะเริ่มเดินเครื่องทำน้ำเย็น
 • 3 : ช่วยให้มอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์กินกระแสไฟน้อยลง
 • 4 : อุณหภูมิน้ำเย็นจะไม่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเครื่องทำน้ำเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • ทำไมการเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นให้สูงขึ้นจึงส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน
 • 1 : สารทำความเย็นมีอุณหภูมิลดลงโดยอัตโนมัติ เครื่องจึงทำงานลดลง
 • 2 : ความดันของสารทำความเย็นทางด้านเครื่องระเหย (Evaporator) ลดลง เครื่องต้องการพลังงานในการอัดลดลงด้วย
 • 3 : ความดันของสารทำความเย็นทางด้านเครื่องระเหย (Evaporator) เพิ่มขึ้น เครื่องต้องการพลังงานในการอัดลดลงด้วย
 • 4 : สารทำความเย็นรับความร้อนได้น้อยลง เครื่องจึงทำงานน้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เบอร์ 4 มีค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น (EER) ไม่ต่ำกว่าเท่าไร
 • 1 : 10.6
 • 2 : 9.6
 • 3 : 8.6
 • 4 : 7.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • วิธีการควบคุมความดันทางด้านคอนเดนเซอร์ให้ต่ำลงเพื่อการประหยัดพลังงานกระทำได้โดยวิธีใด
 • 1 : ใช้ปริมาณสารทำความเย็นน้อยเท่าที่ต้องการ
 • 2 : ลดอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนลง
 • 3 : เพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นให้สูงขึ้น
 • 4 : เดินท่อน้ำยาให้สั้นเท่าที่จะทำได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :
 • เกณฑ์การออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกำหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดในการออกแบบสำหรับสภาวะภายในอาคารไว้ที่เท่าไร
 • 1 : 55 % RH
 • 2 : 50 % RH
 • 3 : 45 % RH
 • 4 : 40 % RH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • ตามเกณฑ์ข้อกำหนดในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระบุไว้ว่าเครื่องทำน้ำเย็นควรจะมีอย่างน้อย 2 ชุดเมื่อขนาดของการทำความเย็นมากกว่าเท่าไร
 • 1 : 400 kW
 • 2 : 450 kW
 • 3 : 500 kW
 • 4 : 600 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 :
 • เครื่องทำน้ำเย็นแบบหอยโข่งแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดการทำความเย็น 1,000 ตันความเย็น ต้องมีค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็นไม่เกินเท่าใดเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 1 : 0.7 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 • 2 : 0.8 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 • 3 : 0.9 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :
 • ค่าการถ่ายโอนความร้อนรวบยอด (OTTV) และค่าการถ่ายโอนความร้อนของหลังคา (RTTV) ขั้นต่ำสำหรับอาคารสร้างใหม่ต้องไม่เกินเท่าใด
 • 1 : OTTV = 45 และ RTTV= 25 วัตต์ต่อตารางเมตร
 • 2 : OTTV = 25 และ RTTV= 45 วัตต์ต่อตารางเมตร
 • 3 : OTTV = 30 และ RTTV= 20 วัตต์ต่อตารางเมตร
 • 4 : OTTV = 20 และ RTTV= 30 วัตต์ต่อตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 308 :
 • เครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ต้องมีประสิทธิภาพการให้ความเย็น (EER) ไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 1 : 7.6
 • 2 : 8.6
 • 3 : 9.6
 • 4 : 10.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • อาคารใด เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 1 : อาคารที่มีพื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 • 2 : อาคารที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,175 kVA ขึ้นไป
 • 3 : อาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศรวม 500 ตันขึ้นไป
 • 4 : อาคารที่เปิดใช้งานหลังเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 :
 • ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีการออกกฎกระทรวง บัญญัติให้อาคารควบคุมต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานตามที่กำหนดไว้ ข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบเกลียว ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water- Cooled Screw Chiller) ขนาด 150 ตันความเย็น กินไฟ 0.75 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 • 2 : ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบหอยโข่ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-Cooled Centrifugal Chiller) ขนาด 300 ตันความเย็น กินไฟ 0.75 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 • 3 : ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Reciprocating Chiller) ขนาด 100 ตันความเย็น กินไฟ 1.20 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 • 4 : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ระบายความด้วยอากาศ (Air-Cooled Split Type Air-Conditioner) ขนาด 2 ตันความเย็น กินไฟ 1.50 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 311 :
 • การส่งผ่านความร้อนในรูปแบบของการแผ่รังสี ใช้วิธีใด
 • 1 : การสะท้อนความร้อน
 • 2 : การส่งถ่ายมวลความร้อน
 • 3 : การส่งพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • 4 : การพาความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 312 :
 • สภาวะอากาศน่าสบายขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญอะไรบ้าง
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : ความชื้น
 • 3 : อุณหภูมิและความชื้น
 • 4 : อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม การหมุนเวียนอากาศ อุณหภูมิจากการแผ่รังสี คุณภาพอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :
 • อุณหภูมิจากการแผ่รังสีความร้อน (Mean Radiant Temperature – MRT) คืออะไร
 • 1 : เป็นอุณหภูมิที่วัดได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ปกติ
 • 2 : เป็นอุณหภูมิที่วัดที่ผิวกระจกหรือผนังอาคาร
 • 3 : เป็นอุณหภูมิที่รู้สึกได้ที่เกิดจากผลของการแผ่รังสีความร้อน เช่น จากความเข้มของแสงแดด
 • 4 : เป็นอุณหภูมิที่รู้สึกได้ที่เกิดจากผลของการแผ่รังสีความร้อน เช่น จากผิวของกระจกหรือหลังคาที่ร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :
 • การทำความเย็นแบบจ่ายพื้นที่กว้าง (District Cooling) ช่วยในการประหยัดพลังงานอย่างไร
 • 1 : เป็นระบบที่ใช้หลักการเฉลี่ยภาระ(Load Sharing)
 • 2 : ในกรณีที่มีลักษณะการใช้งานต่างเวลา(Mixed Use) ทำให้สามารถลดขนาดระบบทำความเย็น
 • 3 : เหมาะกับกลุ่มอาคารที่อยู่ห่างๆกัน
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 315 :
 • เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) เหมาะกับอาคารสำนักงานขนาดใหญ่หรือไม่
 • 1 : เหมาะ หากเลือกใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 หรือ 6
 • 2 : เหมาะ เพราะสามารถปิดเปิดได้โดยอิสระ
 • 3 : ไม่เหมาะ เพราะไม่มีการเฉลี่ยภาระ (Load Sharing)
 • 4 : ไม่เหมาะ เพราะค่าติดตั้งระบบสูงกว่าระบบอื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 316 :
 • เหตุใด เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำประหยัดไฟมากกว่าชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ
 • 1 : การระบายความร้อนด้วยน้ำโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพโดยรวมมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบปรับอากาศตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไป
 • 2 : การระบายความร้อนด้วยอากาศทำให้อากาศโดยรอบอาคารร้อนขึ้น
 • 3 : ไม่แน่ เพราะการระบายความร้อนด้วยน้ำต้องเปลืองไฟและน้ำเติมสำหรับระบบน้ำระบายความร้อน
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • เหตุใดจึงไม่ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องปรับอากาศทั่วไป
 • 1 : พัดลมระบายอากาศมักจะมีขนาดใหญ่เกินไป
 • 2 : ทำให้สภาพความดันในห้องเป็นลบ
 • 3 : ห้องปรับอากาศในปัจจุบัน ห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • ประโยชน์ของระบบการทำความเย็นแบบจ่ายพื้นที่กว้าง (District Cooling) ต่อส่วนรวมคืออะไร
 • 1 : ช่วยลดความต้องการไฟฟ้าของโครงการ
 • 2 : ช่วยลดความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
 • 3 : ช่วยลดการนำเข้าของอุปกรณ์การทำความเย็น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :
 • การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศวิธีไหนได้ผลดีมากที่สุด
 • 1 : ปิดเครื่องปรับอากาศตอนพักเที่ยง
 • 2 : เลือกใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
 • 3 : ลดภาระการปรับอากาศ
 • 4 : ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 320 :
 • เครื่องปรับอากาศชนิดใดมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • 1 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-cooled split type air conditioner)
 • 2 : เครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Package air-cooled air conditioner)
 • 3 : เครื่องทำน้ำเย็น ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-cooled chiller)
 • 4 : เครื่องปรับอากาศแบบตัดหน้าต่าง (Window type air conditioner)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด สำหรับการประหยัดพลังงาน
 • 1 : เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศในบ้าน ควรปรับเทอร์โมสตัทที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส และปรับความเร็วพัดลมระดับต่ำ
 • 2 : เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศในบ้าน ควรปรับเทอร์โมสตัทที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และปรับความเร็วพัดลมระดับสูง
 • 3 : ควรถอดแผงกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศมาทำความสะอาด อย่างน้อย ปีละ 1ครั้ง
 • 4 : ควรเลือกเครื่องปรับอากาศให้ใหญ่กว่าความต้องการ จะได้กินไฟน้อยๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
สภาวิศวกร