สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Mechanical Vibration

เนื้อหาวิชา : 370 : Modeling
ข้อที่ 1 :
 • กำหนดให้สปริง 2 ตัว ที่มีค่านิจสปริงเป็น k1 และ k2 ต่อกันแบบขนาน ค่าคงที่สมมูลของระบบสปริงนี้คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :
 • อัตราส่วนการหน่วง (damping ratio) ในพจน์ของค่าคงที่ตัวหน่วง (c) และค่าคงที่หน่วงวิกฤติ (cc) คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • จำนวนระดับขั้นความเสรีของ (degree of freedom) ของลูกตุ้มอย่างง่าย (simple pendulum) คือ
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • ความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของระบบการสั่นสะเทือนที่มีมวล m และค่านิจสปริง k เป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 :
 • สมการกำกับการเคลื่อนที่ของระบบการสั่นแบบอิสระที่ประกอบด้วยมวล m ค่าคงที่การหน่วง c และค่านิจสปริง k คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 6 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 7 :
 • หน่วยของ ค่าความแข็งของสปริง (spring’s stiffness) ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : N•m
 • 2 : kg•m/s
 • 3 : kg•s/m
 • 4 : kg/s2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • Degree of Freedom คืออะไร
 • 1 : จำนวนของ coordinate ที่น้อยที่สุดที่สามารถใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของระบบได้
 • 2 : ระดับความเป็นอิสระของการสั่นสะเทือนของระบบ
 • 3 : จำนวนของมวลในระบบที่มีการสั่นสะเทือน
 • 4 : ระดับของความต้านทานการสั่นสะเทือนของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 9 :
 • ข้อใดแสดงค่าแรงของ สปริง ที่เป็น linear ได้ถูกต้อง
 • 1 : แรง = ค่าคงที่ของสปริง คูณ ความเร็ว
 • 2 : แรง = มวล คูณ ความเร็ว
 • 3 : แรง = มวล คูณ ความเร่ง
 • 4 : แรง = ค่าคงที่ของสปริง คูณ ระยะยืดหรือหดของสปริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 10 :
 • ค่าพลังงานศักย์ในสปริง มีค่าเท่าใด กำหนดให้ k เป็นค่าคงที่สปริง, v เป็นความเร็ว, x เป็นระยะทางที่ยืด หรือหดตัว
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • คาบ (period) ของการสั่นสะเทือน คืออะไร
 • 1 : ความถี่ของการสั่นสะเทือน
 • 2 : ระยะทางการเคลื่อนที่ไปสูงสุด
 • 3 : ระยะทางการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ
 • 4 : เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 12 :
 • หน่วยของ ค่าคงที่ความหน่วง (damping coefficient) ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : N•m
 • 2 : kg•m/s
 • 3 : kg•s/m
 • 4 : kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • กำหนดให้สปริง 2 ตัว ที่มีค่านิจสปริงเป็น k1 และ k2 ต่อกันแบบอนุกรม ค่าคงที่สมมูลของระบบสปริงนี้คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :
 • ความถี่ 1 cycle/s มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 1 Hz
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :
 • ความถึ่ 100 rad/s มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
 • 1 : 628.3 Hz
 • 2 : 314.2 Hz
 • 3 : 15.91 Hz
 • 4 : 7.96 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • ความถี่ 100Hz เท่ากับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • สมการ differential ที่อธิบายถึงการเคลื่อนที่ของระบบทางกล เป็นฟังก์ชั่นของเวลา เรียกว่าอะไร ถึงจะตรงที่สุด
 • 1 : Equation of motion
 • 2 : Differential Equation
 • 3 : Newtonian Equation
 • 4 : Lagrange Equation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 19 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 20 :
 • . ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic motion (SHM) a) เป็นการเคลื่อนที่แบบความถี่เดียว b) เป็นการเคลื่อนที่แบบแอมปลิจูดไม่คงที่ c) เป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งคงที่ d) เป็นการเคลื่อนที่ที่มีค่าของความถี่แปรผันตามแอมปลิจูด
 • 1 : a, c
 • 2 : b, d
 • 3 : a
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :

 • 1 : Statistical
 • 2 : Random
 • 3 : Analytical
 • 4 : Mathematical
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • จากระบบในภาพ หากมวลของสปริงมีค่าเปลี่ยนแปลงไป ความถึ่ของระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นไร
 • 1 : ความถี่ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 2 : ความถี่สูงขึ้นตามมวลของสปริง
 • 3 : ความถี่ลดลงตามมวลของสปริง
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของตัวหน่วง(damper)
 • 1 : ดูดซับพลังงานออกจากระบบ
 • 2 : ทำให้การสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • 3 : แรงในตัวหน่วงแปรผันตรงกับความเร็วของอนุภาค
 • 4 : ค่าคงที่ของตัวหน่วงมีหน่วยเป็น N.sec/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 25 :
 • ความถี่(หน่วยเป็น Hz) คือ
 • 1 : จำนวนครั้งของการสั่นในช่วงเวลา 1 วินาที
 • 2 : จำนวนครั้งของการสั่นในช่วงเวลา 1 นาที
 • 3 : จำนวนครั้งของการสั่นใน 1 คาบเวลา
 • 4 : จำนวนครั้งการสั่นของอนุภาค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 26 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • ความถี่ 5 Hz มีค่าเท่ากับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • สำหรับการสั่นแบบอิสระของระบบ สปริง-มวล (Underdamped motion) นั้นคำกล่าวใดไม่ถูกต้อง (กำหนดให้ k = ค่าคงที่สปริง และ m = มวลของอนุภาคที่สั่น)
 • 1 :
 • 2 : พลังงานรวมของระบบคงที่ตลอดเวลา
 • 3 : แอมปลิจูดของการสั่นคงที่
 • 4 : พลังงานศักย์ของระบบคือพลังงานศักย์โน้มถ่วง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 29 :
 • เราสามารถบอกปริมาณของการสั่นสะเทือนด้วยค่าต่างๆยกเว้นข้อใด
 • 1 : ขนาดแอมปลิจูดของการขจัด
 • 2 : ขนาดความถี่ของการสั่น
 • 3 : ค่าเฉลี่ยกำลังสองของการขจัด
 • 4 : ค่าเฉลี่ยของการขจัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 • Octave คือ
 • 1 : พิสัยของความถี่
 • 2 : พิสัยของความถี่ที่ค่าความถี่สูงสุดมีค่าเป็นแปดเท่าของค่าความถี่ต่ำสุด
 • 3 : พิสัยของความถี่ที่ค่าความถี่สูงสุดมีค่าเป็นสองเท่าของค่าความถี่ต่ำสุด
 • 4 : พิสัยของความถี่ที่ค่าความถี่สูงสุดมีค่าเป็นสี่เท่าของค่าความถี่ต่ำสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 • พลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีการเคลื่อนที่คือ
 • 1 : มวลของอนุภาคคูณด้วยค่าความเร่งโน้มถ่วงและความสูง
 • 2 : มวลของอนุภาคคูณด้วยขนาดความเร็วของอนุภาคแล้วหารด้วยสอง
 • 3 : มวลของอนุภาคคูณด้วยเวกเตอร์ความเร็วของอนุภาคกำลังสองแล้วหารด้วยสอง
 • 4 : มวลของอนุภาคคูณด้วยขนาดความเร็วของอนุภาคกำลังสองแล้วหารด้วยสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • พลังงานจลน์ของวัตถุเกร็งที่มีการเคลื่อนที่บนระนาบคือ
 • 1 : มวลของวัตถุเกร็งคูณด้วยขนาดความเร็วที่จุดศูนย์กลางมวลแล้วหารด้วยสอง
 • 2 : มวลของวัตถุเกร็งคูณด้วยขนาดความเร็วที่จุดศูนย์กลางมวลแล้วหารด้วยสองบวกกับค่าความเฉื่อยการหมุนมวลคูณด้วยอัตราเร็วของการหมุนหารด้วยสอง
 • 3 : มวลของวัตถุเกร็งคูณด้วยขนาดความเร็วที่จุดศูนย์กลางมวลกำลังสองแล้วหารด้วยสอง บวกกับค่าความเฉื่อยการหมุนมวลคูณด้วยอัตราเร็วของการหมุนกำลังสองหารด้วยสอง
 • 4 : มวลของวัตถุเกร็งคูณด้วยขนาดความเร็วที่จุดศูนย์กลางมวลแล้วหารด้วยสอง บวกกับค่าความเฉื่อยการหมุนมวลคูณด้วยอัตราเร็วของการหมุนกำลังสองหารด้วยสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • ถ้าเราพิจารณาการสั่นของมวลที่ลอยเหนือผิวน้ำที่กำลังสั่นขึ้นตามแนวดิ่ง ถ้ากำหนดให้การสั่นเป็นไปแบบไม่มีการสูญเสียพลังงานเลย คำกล่าวใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง สมมุติพิจารณามวลดังกล่าวเป็นอนุภาค
 • 1 : พลังงานจลน์ของมวลมีค่าคงที่
 • 2 : แรงที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำให้เกิดการสั่นเกิดขึ้นกับมวล(restoring force) คือแรงลอยตัว
 • 3 : แอมปลิจูดของการสั่นจะมีค่าขึ้นกับขนาดของมวล
 • 4 : คาบของการสั่นของมวลจะมีค่าไม่ขึ้นอยู่กับมวล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • จำนวนระดับขั้นความเสรีของ (degree of freedom) ของลูกตุ้มอย่างง่าย (simple pendulum) คือ
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :
 • ความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของระบบการสั่นสะเทือนที่มีมวล 500 kg และค่านิจสปริง 700000 N/m คือ
 • 1 : 37.4 rad/s
 • 2 : 18.7 rad/s
 • 3 : 11.9 rad/s
 • 4 : 5.96 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • หน่วยของค่าอัตราส่วนการหน่วง (damping ratio) คืออะไร
 • 1 : N.m/s
 • 2 : kg.m/s
 • 3 : N.s/m
 • 4 : ไม่มีหน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • การสั่นสะเทือนแบบไร้ตัวหน่วงของระบบหนึ่ง มีคาบ (period) ของการสั่นเท่ากับ 2 วินาที ความถี่ธรรมชาติของระบบนี้มีค่าตรงกับข้อใด
 • 1 :  rad/s
 • 2 : rad/s
 • 3 :  rad/s
 • 4 : rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ความถี่ 20 rad/s มีค่าประมาณกี่ Hz
 • 1 : 3.2 Hz
 • 2 : 3.8 Hz
 • 3 : 4.2 Hz
 • 4 : 4.8 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • ระบบที่มี 2 ระดับขั้นความเสรี (2-DOF system) อาจมีค่า natural frequency ได้สูงสุดกี่ค่า
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : ไม่จำกัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • สะพานขึงพระราม 9 มีค่า natural frequency ได้กี่ค่า
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 9
 • 4 : ไม่จำกัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 44 :
 • Frequency spectrum เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
 • 1 : เฟส (phase) กับ ความถี่ (frequency)
 • 2 : แอมปลิจูด (amplitude) กับ ความถี่ (frequency)
 • 3 : เวลา (time) กับ ความถี่ (frequency)
 • 4 : อัตราเร่ง (magnitude of acceleration) กับ ความถี่ (frequency)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติของ Coulomb damping
 • 1 : แรงของมันจะแปรผันตรงกับความเร็วของมวล
 • 2 : แรงของมันจะแปรผันตรงกับกับน้ำหนักของมวล
 • 3 : แรงของมันจะแปรผันตรงกับสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
 • 4 : แรงของมันจะมีค่าเป็นศูนย์เมื่อความเร่งของมวลเป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 46 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 51 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :

 • 1 : 0.3 rad/s
 • 2 : 81 rad/s
 • 3 :
 • 4 : 270 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :

 • 1 : 0.3 m/s
 • 2 : 81 m/s
 • 3 :
 • 4 : 270 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 57 :
 • กำหนดให้การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก (harmonic) มีขนาดความเร็วสูงสุด (velocity) เป็น 2 m/s และความถี่เท่ากับ 50 rad/s จงหาสมการของการเคลื่อนที่
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • กำหนดให้การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก (harmonic) มีขนาดความเร็วสูงสุด เป็น 20 m/s และความถี่เท่ากับ 20 rad/s จงหาสมการของการเคลื่อนที่
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • ถ้านำสปริงที่มีค่าคงที่เท่ากับ 5 N/m มาต่อกันแบบอนุกรมเป็นจำนวน 100 ตัว ค่าคงที่ของสปริงรวมกันทั้งหมดจะเป็นเท่าใด
 • 1 : 500 N/m
 • 2 : 20 N/m
 • 3 : 0.5 N/m
 • 4 : 0.05 N/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :

 • 1 : 4, 1, 10
 • 2 : 5, 0.5, 8
 • 3 : 10, 1, 2
 • 4 : 2, 1, 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :

 • 1 : 2 เรเดียน
 • 2 : 2.5 เรเดียน
 • 3 : 1 เรเดียน
 • 4 : 1.5 เรเดียน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 66 :

 • 1 : 10
 • 2 : 5
 • 3 : 25
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • ถ้ากำหนดให้ฟังก์ชั่นการขจัดคือ ค่ากำลังสองเฉลี่ยของมันคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :

 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.5
 • 3 : 5
 • 4 : 7.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :

 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • มวล m ต่ออยู่กับสปริง k โดยที่ปลายอีกด้านของสปริงยึดติดอยู่กับเพดาน ถ้า สปริง มีมวลเป็น ms จงหาความถี่ธรรมชาติของระบบ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 72 :

 • 1 : 3.46
 • 2 : 3.24
 • 3 : 2.82
 • 4 : 2.45
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :

 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • ระบบการสั่นแบบ critically damped ระบบหนึ่งมีค่า damping constant (c) = 5 , stiffness (k) = 10 มีค่า natural frequency ตรงกับข้อใด
 • 1 : 0.8
 • 2 : 1.6
 • 3 : 2
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • ระบบการสั่นแบบ critically damped ระบบหนึ่งมีค่า damping constant (c) = 8, mass (m) = 2, ค่า stiffness (k) ควรมีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 : 2
 • 2 : 4
 • 3 : 8
 • 4 : 16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • ระบบหนึ่งมีค่า mass (m) = 2, stiffness (k) = 1 ค่า damping constant (c) ควรมีค่าเป็นเท่าใดที่ทำให้การสั่นเป็นแบบ underdamped
 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • ระบบการสั่นแบบ critically damped มีค่า damping constant (c) = 10 ควรมีค่า critical damping เป็นเท่าใด
 • 1 : 6
 • 2 : 8
 • 3 : 10
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 :
 • ระบบการสั่นระบบหนึ่งมีค่า damping constant (c) = 4, mass (m) = 2, และ stiffness (k) = 6 ระบบนี้มีการสั่นเป็นแบบใด
 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • ระบบการสั่นระบบหนึ่งมีค่า damping constant (c) = 4, mass (m) = 1, และ stiffness (k) = 4 ระบบนี้มีการสั่นเป็นแบบใด
 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 80 :
 • . ระบบการสั่นระบบหนึ่งมีค่า damping constant (c) = 5, mass (m) = 1, และ stiffness (k) = 4 ระบบนี้มีการสั่นเป็นแบบใด
 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 85 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 371 : Free vibration of 1-DOF systems
ข้อที่ 88 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • จงหาค่านิจสมมูล (equivalent stiffness) ของระบบสปริง ดังแสดงในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • หาค่าความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของระบบที่แสดงดังในรูปข้างล่าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • กำหนดระบบดังแสดงในรูปข้างล่างให้ จงหาค่าความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของระบบนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • กำหนดระบบดังแสดงในรูปข้างล่างให้ จงหาค่าอัตราส่วนการหน่วง (damping ratio)
 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.3
 • 3 : 0.4
 • 4 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • กำหนดระบบดังแสดงในรูปข้างล่าง จงหาค่าอัตราส่วนการหน่วงวิกฤติ (critical damping coefficient) เมื่อจานหมุนไม่มีการลื่นไถล
 • 1 : 154.9 Ns/m
 • 2 : 139 Ns/m
 • 3 : 167.9 Ns/m
 • 4 : 142 Ns/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • ข้อใดเป็นค่าความถี่ธรรมชาติ (หน่วยเป็น rad/s) ของการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย โดยกำหนดให้ ค่าคงที่แรงโน้มถ่วงของโลก เป็น g และ ความยาวของแขนลูกตุ้มเป็น L
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 96 :
 • สำหรับนาฬิกาลูกตุ้มแล้ว ถ้าต้องการให้ นาฬิกาเดินเร็วขี้นกว่าเดิม ทำอย่างไร
 • 1 : ปรับลูกตุ้มให้แกว่งทำมุมกว้างกว่าเดิม
 • 2 : ปรับลูกตุ้มให้แกว่งทำมุมแคบกว่าเดิม
 • 3 : ปรับลูกตุ้มให้ใกล้กับจุดหมุนของแขนลูกตุ้มมากขึ้น
 • 4 : ปรับลูกตุ้มให้ไกลกับจุดหมุนของแขนลูกตุ้มมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • ค่าความถี่ ของการสั่นสะเทือนของ ระบบ ที่ undamped เป็น 10 Hz และ แอมปลิทูด เป็น 1 mm ค่าความเร่งสูงสุดเป็นเท่าใด
 • 1 : 1 m/s2
 • 2 : 3.95 m/s2
 • 3 : 6.28 m/s2
 • 4 : 0.1 m/s2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • ค่าแอมปลิทูด ของการสั่นสะเทือนของ ระบบ ที่ undamped เป็น 1 mm ค่า phase shift ที่เวลา t = 0 เป็น 2 rad และความถี่เป็น 5 rad/s ค่า initial conditions ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน แบบนี้ คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :

 • 1 : Uniform circular
 • 2 : Simple harmonic
 • 3 : Free fall
 • 4 : Constant acceleration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 101 :
 • ในพิจารณาการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มแกว่งอย่างง่าย ถ้าเราเพิ่ม แอมปลิจูดของการเคลื่อนที่เป็นสองเท่า ความถี่ของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มจะเป็นเช่นใด
 • 1 : เพิ่มขึ้นสองเท่า
 • 2 : ลดลงเหลือครึ่ง
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • ในพิจารณาการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มแกว่งอย่างง่าย ถ้าเราเพิ่ม แอมปลิจูดของการเคลื่อนที่เป็นสองเท่า พลังงานของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มจะเป็นเช่นใด
 • 1 : เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
 • 2 : เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : เพิ่มขึ้นเป็นแปดเท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :

 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 106 :
 • ถ้าเพิ่มแอมปลิจูดของ simple harmonic oscillator เป็นสองเท่า ความเร่งสูงสุดของการเคลื่อนที่จะเป็นเช่นไร
 • 1 : เพิ่มเป็นสองเท่าของความเร่งสูงสุดเดิม
 • 2 : เพิ่มเป็นสี่เท่าของความเร่งสูงสุดเดิม
 • 3 : ลดเป็นครึ่งหนึ่งของความเร่งสูงสุดเดิม
 • 4 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 107 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :

 • 1 : ค่าคงที่ของสปริงเป็นน้อยกว่า 1
 • 2 :
 • 3 : ถ้าเพิ่มแอมปลิจูด ความถี่การเคลื่อนที่จะสูงขึ้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 110 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ชนิด Overdamped
 • 1 : มีความถี่การเคลื่อนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ Underdamped
 • 2 : มี settling time สูงกว่าการเคลื่อนที่แบบ critically damped
 • 3 :
 • 4 : มี overshoot สูงกว่าการเคลื่อนที่แบบ critically damped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 112 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • พิจารณา free viscously damped system ของระบบแบบ single degree of freedom ถามว่าค่าพลังงานสูญเสียในแดมเปอร์ ขึ้นโดยตรงกับอะไรบ้าง
 • 1 : ความถี่การสั่นสะเทือน แอมปลิจูด ค่าคงที่ของแดมเปอร์
 • 2 : ความถี่การสั่นสะเทือน แอมปลิจูด ค่าคงที่ของแดมเปอร์ มวล
 • 3 : ความถี่การสั่นสะเทือน แอมปลิจูด ค่าคงที่ของแดมเปอร์ ค่าคงที่ของสปริง
 • 4 : ความถี่การสั่นสะเทือน แอมปลิจูด ค่าคงที่ของแดมเปอร์ ค่าคงที่ของสปริง มวล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :
 • พิจารณาระบบแบบ single degree of freedom ที่มีแค่ มวล และ สปริง ถ้าเราเริ่มกระตุ้นระบบจากหยุดนิ่ง โดยให้มีความเร็วเริ่มต้นที่ 100 mm/s มวลจะเคลื่อนที่ไปมาโดยมีแอมปลิจูดสูงสุดเท่ากับ 10 mm จงหาความถี่ของการเคลื่อนที่นี้
 • 1 : 1 rad/s
 • 2 : 10 rad/s
 • 3 : 100 rad/s
 • 4 : 1000 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 115 :

 • 1 : 1 เรเดียนต่อวินาที
 • 2 : 5 เรเดียนต่อวินาที
 • 3 : 10 เรเดียนต่อวินาที
 • 4 : 20 เรเดียนต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • พิจารณาจากกราฟในรูปข้างล่าง กราฟใดแสดงคุณลักษณะของการสั่นแบบอิสระของระบบ สปริง-มวล (Undamped motion)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :

 • 1 : 1 เซ็นติเมตร
 • 2 : 0.1 เซ็นติเมตร
 • 3 : 2 เซ็นติเมตร
 • 4 : 0.2 เซ็นติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 :

 • 1 : 0.5 mm
 • 2 : 1 mm
 • 3 : 1.5 mm
 • 4 : 2 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :

 • 1 : 0.53 rad
 • 2 : 0.73 rad
 • 3 : 0.93 rad
 • 4 : 1.13 rad
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :

 • 1 : 1 mm/s
 • 2 : 2 mm/s
 • 3 : 3 mm/s
 • 4 : 4 mm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 123 :
 • ค่าอัตราส่วนการหน่วง(Damping ratio)มีค่าเท่ากับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 • ลักษณะการสั่นแบบ Underdamped มีลักษณะคือ
 • 1 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่ามากกว่าศูนย์และน้อยกว่าหนึ่ง
 • 2 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่ามากกว่าหนึ่ง
 • 3 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่าเท่ากับหนึ่ง
 • 4 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่าเท่ากับศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 127 :
 • ลักษณะการสั่นแบบ Overdamped มีลักษณะคือ
 • 1 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่ามากกว่าศูนย์และน้อยกว่าหนึ่ง
 • 2 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่ามากกว่าหนึ่ง
 • 3 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่าเท่ากับหนึ่ง
 • 4 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่าเท่ากับศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • ลักษณะการสั่นแบบ Critically damped มีลักษณะคือ
 • 1 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่ามากกว่าศูนย์และน้อยกว่าหนึ่ง
 • 2 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่ามากกว่าหนึ่ง
 • 3 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่าเท่ากับหนึ่ง
 • 4 : อัตราส่วนการหน่วงมีค่าเท่ากับศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • พิจารณาจากกราฟในรูปข้างล่าง กราฟใดแสดงคุณลักษณะของการสั่นแบบอิสระแบบ Underdamped
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 130 :
 • คำตอบของการสั่นอิสระแบบ Underdamped มีรูปแบบเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • คำตอบของการสั่นอิสระแบบ Critically damped มีรูปแบบเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 132 :
 • คำตอบของการสั่นอิสระแบบ Overdamped มีรูปแบบเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :

 • 1 : 0.46
 • 2 : 0.5
 • 3 : 0.56
 • 4 : 0.66
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :

 • 1 : 8.25 rad/s
 • 2 : 8.25 Hz
 • 3 : 10.25 rad/s
 • 4 : 10.25 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 135 :

 • 1 : 3600 N/m
 • 2 : 360 N/m
 • 3 : 600 N/m
 • 4 : 1800 N/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 136 :

 • 1 : 0.93 N.s/m
 • 2 : 1.85 N.s/m
 • 3 : 32.4 N.s/m
 • 4 : 64.8 N.s/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :

 • 1 : 2 rad/s
 • 2 : 3 rad/s
 • 3 : 4 rad/s
 • 4 : 5 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :

 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :

 • 1 : 0.95 Hz
 • 2 : 0.95 rad/s
 • 3 : 6 Hz
 • 4 : 6 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :

 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 143 :
 • ระบบการสั่นสะเทือนแบบบิด (torsional vibration) ประกอบด้วยจานหมุน (disc) ที่มีมวล 10 kg รัศมี 1 m และค่านิจของการบิด (torsional stiffness) 1.25 N.m/rad จงหาค่า natural frequency
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดเป็นจริง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :
 • มวล m ต่ออยู่กับสปริง k โดยที่ปลายอีกด้านของสปริงยึดติดอยู่กับเพดาน ถ้า สปริง มีมวล ms เมื่อต้องการหาความถี่ธรรมชาติของระบบ ควรคิดค่าความเร่งของโลก g หรือไม่
 • 1 : ควรคิดเนื่องจากมีแรง mg กระทำ
 • 2 : ควรคิดเนื่องจากมีพลังงานศักดิ์ mgh
 • 3 : ไม่ควรคิดเนื่องจาก mg เกิดสมดุลทางสถิตก่อนแล้ว
 • 4 : ไม่ควรคิดเนื่องจากพลังงานจลน์ไม่มีเครื่องหมายเพราะความเร็วยกกำลังสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :

 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1
 • 4 : 1.25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 147 :

 • 1 : 0.25 mm
 • 2 : 0.50 mm
 • 3 : 0.75 mm
 • 4 : 1.00 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 148 :

 • 1 : 4.25 mm/s
 • 2 : 5.50 mm/s
 • 3 : 6.25 mm/s
 • 4 : 7.50 mm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :

 • 1 : 0.2 mm
 • 2 : 0.5 mm
 • 3 : 0.8 mm
 • 4 : 1.1 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 150 :

 • 1 : 3 rad/s
 • 2 : 5 rad/s
 • 3 : 7 rad/s
 • 4 : 9 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 151 :

 • 1 : 0.5 rad/s
 • 2 : 1.0 rad/s
 • 3 : 1.5 rad/s
 • 4 : 2.0 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :

 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.5
 • 3 : 0.8
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :

 • 1 : 0.48 rad/s
 • 2 : 1.24 rad/s
 • 3 : 1.96 rad/s
 • 4 : 2.48 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 154 :

 • 1 : 1.0 mm
 • 2 : 1.5 mm
 • 3 : 2.0 mm
 • 4 : 2.5 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :

 • 1 : 1.0 mm/s
 • 2 : 2.0 mm/s
 • 3 : 3.0 mm/s
 • 4 : 4.0 mm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :

 • 1 : 1.05 mm
 • 2 : 1.25 mm
 • 3 : 1.55 mm
 • 4 : 1.75 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :

 • 1 : 1.4 rad
 • 2 : 2.5 rad
 • 3 : 3.2 rad
 • 4 : 4.8 rad
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 158 :

 • 1 : 0.9 mm
 • 2 : 1.3 mm
 • 3 : 2.1 mm
 • 4 : 2.5 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :

 • 1 : 0.2 rad/s
 • 2 : 0.4 rad/s
 • 3 : 0.8 rad/s
 • 4 : 1.2 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :

 • 1 : 1.56 mm/s
 • 2 : 2.34 mm/s
 • 3 : 3.46 mm/s
 • 4 : 4.25 mm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :

 • 1 : 0.26 rad
 • 2 : 0.43 rad
 • 3 : 0.87 rad
 • 4 : 1.25 rad
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 163 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :

 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :

 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :

 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :

 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 170 :
 • ค่าความถี่ ของการสั่นสะเทือนของ ระบบ ที่ undamped เป็น 10 Hz และ แอมปลิจูด เป็น 1 mm ค่าความเร่งสูงสุดเป็นเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 171 :

 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 172 :

 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : ผิดทุกข้อ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 173 :

 • 1 : 0.93 N.s/m
 • 2 : 1.85 N.s/m
 • 3 : 32.4 N.s/m
 • 4 : 64.8 N.s/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 174 :

 • 1 : b, c
 • 2 : a, c
 • 3 : b
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 175 :

 • 1 : 0.25 kg
 • 2 : 0.33 kg
 • 3 : 0.50 kg
 • 4 : 1 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 176 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :

 • 1 : underdamped
 • 2 : critically damped
 • 3 : overdamped
 • 4 : undamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :

 • 1 : 10 เรเดียน/วินาที
 • 2 : 100 เรเดียน/วินาที
 • 3 : 1 เรเดียน/วินาที
 • 4 : 5 เรเดียน/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :

 • 1 : 1 rad/s
 • 2 : 2 rad/s
 • 3 : 3 rad/s
 • 4 : 4 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :

 • 1 : 154.9 Ns/m
 • 2 : 139 Ns/m
 • 3 : 167.9 Ns/m
 • 4 : 142 Ns/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :
 • สมการกำกับการเคลื่อนที่ของระบบการสั่นแบบอิสระที่ประกอบด้วยมวล m ค่าคงที่การหน่วง c และค่านิจปริง k คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 193 :

 • 1 : 2/3
 • 2 : 1
 • 3 : 3/2
 • 4 : 1.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • จงหาคาบเวลาในการที่ลูกตุ้มนาฬิกา (simple pendulum)แกว่งครบ 1 รอบ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • ระบบการสั่นสะเทือนแบบมีตัวหน่วง มี mass 1.2 kg, damping constant 12 N.s/m, stiffness 0.5 kN/m จงหาค่า damping ratio
 • 1 : 0.12
 • 2 : 0.24
 • 3 : 0.50
 • 4 : 7.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :
 • ระบบการสั่นสะเทือนแบบมีตัวหน่วง มี mass 30 kg, damping ratio 0.1, stiffness 100,000 N/m จงหาค่า damping constant
 • 1 : 24.6 N.s/m
 • 2 : 34.6 N.s/m
 • 3 : 246 N.s/m
 • 4 : 346 N.s/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • ระบบการสั่นสะเทือนแบบมีตัวหน่วง มี mass 30 kg, damping ratio 0.3, stiffness 100,000 N/m จงหาค่า damped natural frequency
 • 1 : 55.1 rad/s
 • 2 : 57.7 rad/s
 • 3 : 59.5 rad/s
 • 4 : 61.3 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 :

 • 1 : 0.05
 • 2 : 0.15
 • 3 : 0.25
 • 4 : 0.35
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 200 :
 • ระบบการสั่นสะเทือนแบบมีตัวหน่วง มี mass 1.2 kg, damping constant 12 N.s/m, stiffness 0.5 kN/m จงหาค่า damped natural frequency
 • 1 : 0.12
 • 2 : 0.24
 • 3 : 0.50
 • 4 : 19.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 201 :

 • 1 : 11 rad/s
 • 2 : 10 rad/s
 • 3 : 9 rad/s
 • 4 : 8 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :

 • 1 : ก) 1,000 N/m
 • 2 : ข) 750 N/m
 • 3 : ค) 500 N/m
 • 4 : ง) 250 N/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 203 :

 • 1 : ก) 1.6 rad/s
 • 2 : ข) 2.4 rad/s
 • 3 : ค) 3.5 rad/s
 • 4 : ง) 4.6 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 205 :
 • ค่าแอมปลิจูด ของการสั่นสะเทือนของ ระบบ ที่ undamped เป็น 1 mm ค่า phase shift ที่เวลา t = 0 เป็น 2 rad และความถี่เป็น 5 rad/s ค่า initial conditions ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทีอน แบบนี้ คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 206 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 209 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :

 • 1 : ก) 80 N/m
 • 2 : ข) 120 N/m
 • 3 : ค) 240 N/m
 • 4 : ง) 400 N/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :

 • 1 : ค่าอัตราส่วนการหน่วงคือ 0.1
 • 2 : คาบของการสั่นคือ 1 วินาที
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 •  ความถี่ 25 rad/s มีค่าเท่าใดในหน่วย rpm
 • 1 :  1.3
 • 2 :  2.6
 • 3 :  239
 • 4 :  9425
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 •  ความถี่ 25 Hz. มีค่าเท่าใดในหน่วย rpm
 • 1 :  1500
 • 2 :  9425
 • 3 :  2.6
 • 4 :  1.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 •  ข้อใดเป็นหน่วย SI ของ Coefficient of Viscous Damping
 • 1 :  kg/s
 • 2 :  N/m
 • 3 :  N.m
 • 4 :  N/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 220 :
 •  ในระบบ spring-mass-damper ดังแสดงในรูป ข้อใดเป็นทิศทางของแรงที่ damper กระทำกับมวลที่กำลังเคลื่อนที่ลง

 • 1 :  พุ่งลง
 • 2 :  พุ่งขึ้น
 • 3 :  ขึ้นอยู่กับค่า m
 • 4 :  ข้อมูลไม่เพียงพอจะสรุป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 221 :
 •  ในระบบ spring-mass-damper ดังแสดงในรูป ข้อใดเป็นทิศทางของแรงที่ spring กระทำกับมวลที่กำลังเคลื่อนที่ลง

 • 1 :  พุ่งลง
 • 2 :  พุ่งขึ้น
 • 3 :  ขึ้นอยู่กับค่า m
 • 4 :  ข้อมูลไม่เพียงพอจะสรุป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 372 : Forced vibration of 1-DOF systems
ข้อที่ 222 :
 • ความถี่บีต (beating frequency) มีค่าเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • ผลตอบสนองของระบบไร้ตัวหน่วงภายใต้สภาวะการสั่นพ้อง (resonance) จะมีค่า
 • 1 : น้อย
 • 2 : มาก
 • 3 : ศูนย์
 • 4 : อนันต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 225 :
 • การลดลงของอัตราส่วนของแอมปลิจูด (amplitude ratio) ของระบบที่มีตัวหน่วง จะมีผลอย่างมากเมื่อ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีผล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 226 :
 • ระบบหนึ่งที่ประกอบด้วยสปริงและมวล สั่นด้วยแรงฮาร์โมนิค (harmonic force) ซึ่งมีค่าความถี่ใกล้ความถี่ ธรรมชาติของระบบ ถ้ากำหนดให้ความถี่บังคับ (force frequency) มีค่า 39.8 Hz และความถี่ธรรมชาติมีค่า 40.0 Hz จงหาคาบของบีต (period of beating)
 • 1 : 5 วินาที
 • 2 : 6 วินาที
 • 3 : 10 วินาที
 • 4 : 12 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :
 • ระบบหนึ่งที่ประกอบด้วย มวล สปริง และตัวหน่วง มีค่า k = 400 N/m, m = 10 kg และ c = 40 N-s/m จงหาคำตอบในสถานะคงตัว (steady state response) เมื่อระบบนี้ถูกกระตุ้นด้วยแรง F(t) = 200cos(20t) N
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 230 :

 • 1 : Periodic
 • 2 : Harmonic
 • 3 : Sinusoidal
 • 4 : Impulse
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :
 • แรงซึ่งเกิดจากการไม่สมดุลของการหมุน เกิดจากมวล m หมุนอยู่ห่างจากแกนกลางการหมุนเป็นระยะ e มีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 233 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 1
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับคำนิยามของ Impulse
 • 1 : การเปลี่ยนแปลงของความเร็ว
 • 2 : การเปลี่ยนแปลงของความเร่ง
 • 3 : การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
 • 4 : การเปลี่ยนแปลงของแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :

 • 1 : impulse response function
 • 2 : transfer function
 • 3 : frequency response function
 • 4 : Dirac delta function
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 236 :
 • การสั่นแบบบังคับ(Forced vibration)คือ
 • 1 : การสั่นที่ปราศจากแรงภายนอกกระทำ
 • 2 : การสั่นที่มีแรงภายนอกมากระทำ
 • 3 : การสั่นที่เป็นแบบฮาร์โมนิคส์
 • 4 : ผลตอบสนองการสั่นจะต้องมีความถี่เดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • ในการสั่นแบบบังคับ(Forced vibration) โดยแรงที่มากระตุ้นมีลักษณะเป็นฮาร์โมนิคส์นั้นผลตอบสนองการสั่นของอนุภาคจะมีลักษณะดังนี้คือ
 • 1 : การสั่นของอนุภาคที่สภาวะคงตัวจะมีความถี่ที่ไม่แตกต่างจากแรงที่มากระตุ้น
 • 2 : การสั่นของอนุภาคที่สภาวะคงตัวจะไม่เป็นแบบฮาร์โมนิคส์
 • 3 : การสั่นของอนุภาคที่สภาวะคงตัวจะมีคาบที่ต่างจากแรงที่มากระตุ้น
 • 4 : การสั่นของอนุภาคที่สภาวะคงตัวจะมีแอมปลิทูดที่ไม่แตกต่างจากแรงที่มากระตุ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 238 :
 • ปรากฏการณ์การสั่นพ้อง(Resonant phenomenon)คือ
 • 1 : ปรากฏการณ์ที่การสั่นมีขนาดเพิ่มขึ้นแบบไม่มีขีดจำกัด
 • 2 : การสั่นที่มีลักษณะเป็นฮาร์โมนิคส์
 • 3 : การสั่นที่มีขนาดแอมปลิทูดสูงๆ
 • 4 : การสั่นที่ความถี่ของแรงกระตุ้นมีค่าใกล้เคียงกับความถี่ธรรมชาติของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :
 • ปรากฏการณ์บีต(Beating phenomenon) ที่เกิดขึ้นในระบบ Undamped system คือ
 • 1 : ปรากฏการณ์ที่การสั่นมีขนาดเพิ่มขึ้นแบบไม่มีขีดจำกัด
 • 2 : การสั่นที่มีลักษณะเป็นฮาร์โมนิคส์
 • 3 : ปรากฏการณ์การสั่นแบบฉับพลันและแอมปลิทูดของการสั่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ
 • 4 : การสั่นในช่วงไม่สภาวะไม่คงตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 240 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 242 :
 • ระบบความไม่สมดุลการหมุน(Rotating unbalance) แรงที่ก่อให้เกิดการสั่นนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร
 • 1 : ขนาดของแรงขึ้นอยู่กับมวลของเครื่องจักร
 • 2 : แอมปลิทูดของแรงแปรผันตรงกับระยะเยื้องศูนย์กำลังสอง
 • 3 : แอมปลิทูดของแรงแปรผันตรงกับอัตราเร็วเชิงมุมกำลังสอง
 • 4 : แอมปลิทูดของแรงแปรผันตรงกับมวลไม่สมดุลกำลังสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 243 :
 • ในระบบความไม่สมดุลการหมุน(Rotating unbalance) เมื่อการสั่นของระบบเกิดขึ้นที่สภาวะการสั่นพ้อง ค่า phase angle จะมีค่าเท่ากับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 245 :
 • การกระตุ้นแบบ Impulse มีลักษณะเป็นแบบ
 • 1 : แรงที่มากระทำต้องมีค่าสูง
 • 2 : ช่วงเวลาการกระทำของแรงต้องสั้น
 • 3 : การกระทำของแรงต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาจำกัดและซ้ำไปซ้ำมา
 • 4 : เป็นการกระตุ้นแบบฮาร์โมนิคส์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :
 • ข้อใดคือฟังก์ชั่นการตอบสนอง Impulse, h(t) ของระบบมวล-สปริง-ตัวหน่วง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :

 • 1 : Nonperiodic
 • 2 : Periodic
 • 3 : Harmonic
 • 4 : Impulse
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับการสั่นสะเทือนแบบบีต (Beating)
 • 1 : ระบบสั่นสะเทือนที่ฐานนิยมแรก
 • 2 : ระบบสั่นสะเทือนที่ฐานนิยมที่สอง
 • 3 : ระบบถูกกระตุ้นและสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงภายนอก
 • 4 : ระบบสั่นสะเทือนที่ฐานนิยมหนึ่งและสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 250 :
 • ในการวัด Transfer function ของระบบ โดยการให้แรงโดยการตีระบบด้วยค้อนมักจะพบว่า Transfer function ที่ได้แต่ละครั้งมักมี Amplitude เปลี่ยนแปลงไปตามแรงของค้อน สาเหตุเพราะ
 • 1 : ระบบเป็นเชิงเส้น
 • 2 : ระบบไม่เชิงเส้น
 • 3 : ระบบมีตัวหน่วง
 • 4 : ระบบไม่มีตัวหน่วง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :

 • 1 : 2 rad/s
 • 2 : 4 rad/s
 • 3 : 6 rad/s
 • 4 : 8 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 252 :

 • 1 : 0.5
 • 2 : 1.0
 • 3 : 1.5
 • 4 : 2.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :

 • 1 : 0.5
 • 2 : 1.0
 • 3 : 1.5
 • 4 : 2.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 254 :

 • 1 : 0.5 rad/s
 • 2 : 1.0 rad/s
 • 3 : 1.5 rad/s
 • 4 : 2.0 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 255 :

 • 1 : 0.54 rad/s
 • 2 : 1.26 rad/s
 • 3 : 1.73 rad/s
 • 4 : 2.42 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :

 • 1 : 0.67
 • 2 : 2.53
 • 3 : 3.24
 • 4 : 4.12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :

 • 1 : 2 rad/s
 • 2 : 3 rad/s
 • 3 : 4 rad/s
 • 4 : 5 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 258 :

 • 1 : 2.22 rad/s
 • 2 : 1.67 rad/s
 • 3 : 0.33 rad/s
 • 4 : 0.11 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :

 • 1 : 0.48 rad/s
 • 2 : 1.56 rad/s
 • 3 : 2.24 rad/s
 • 4 : 3.12 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 260 :

 • 1 : 4 rad/s
 • 2 : 3 rad/s
 • 3 : 2 rad/s
 • 4 : 1 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :

 • 1 : 1.05 rad
 • 2 : 1.57 rad
 • 3 : 3.14 rad
 • 4 : 4.71 rad
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 262 :

 • 1 : 0.08 mm
 • 2 : 0.11 mm
 • 3 : 1.43 mm
 • 4 : 2.33 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 263 :

 • 1 : 0.53 rad
 • 2 : 0.76 rad
 • 3 : 1.57 rad
 • 4 : 2.56 rad
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 264 :

 • 1 : 0.75 rad/s
 • 2 : 1.12 rad/s
 • 3 : 1.47 rad/s
 • 4 : 0.00 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • ผลตอบสนองชั่วครู่ (transient response) ของผลเฉลยเกิดขึ้นจาก
 • 1 : Forcing functions
 • 2 : Initial functions
 • 3 : Bounding conditions
 • 4 : Forcing frequencies
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :
 • ถ้าระบบถูกกระตุ้นโดยใช้แรงแบบไม่เป็นคาบโดยทันทีทันใด ผลตอบสนองจะเป็น
 • 1 : Periodic
 • 2 : Transient
 • 3 : Steady
 • 4 : Zero input response
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 267 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 268 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 269 :

 • 1 : integrand
 • 2 : Subsidiary term
 • 3 : kernal
 • 4 : Steady state term
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 270 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 271 :

 • 1 : Laplace transform
 • 2 : Inverse Laplace transform
 • 3 : Generalized impedance function
 • 4 : Unit impulse response function
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :

 • 1 : Laplace transform
 • 2 : Inverse Laplace transform
 • 3 : Convolution integral
 • 4 : Admittance function
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • จงหาความถี่บีต (Beating frequency) ของระบบมวล สปริง และมีแรงฮาร์โมนิก (Harmonic force) ใกล้กับความถี่ธรรมชาติ ถ้าความถี่บังคับ (Forcing frequency) เป็น 49.8 Hz และความถี่ธรรมชาติ (Natural frequency) เป็น 50 Hz
 • 1 : 5 Hz
 • 2 : 1 Hz
 • 3 : 0.2 Hz
 • 4 : 0.1 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 276 :
 • จงหาคาบของบีต (Beating period) ของระบบมวล สปริง และมีแรงฮาร์โมนิก (Harmonic force) ใกล้กับความถี่ธรรมชาติ ถ้าความถี่บังคับ (Forcing frequency) เป็น 49.8 Hz และความถี่ธรรมชาติ (Natural frequency) เป็น 50 Hz
 • 1 : 5 sec
 • 2 : 1 sec
 • 3 : 0.2 sec
 • 4 : 0.1 sec
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :

 • 1 : Damping ratio = 0.25
 • 2 : Damping ratio = 0.5
 • 3 : Damping ratio = 0.75
 • 4 : Damping ratio = 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :

 • 1 : Damping ratio = 0.25
 • 2 : Damping ratio = 0.5
 • 3 : Damping ratio = 0.75
 • 4 : Damping ratio = 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :

 • 1 : Damping ratio = 0.25
 • 2 : Damping ratio = 0.5
 • 3 : Damping ratio = 0.75
 • 4 : Damping ratio = 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 280 :

 • 1 : Damping ratio = 0.25
 • 2 : Damping ratio = 0.5
 • 3 : Damping ratio = 0.75
 • 4 : Damping ratio = 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 282 :

 • 1 : Damping ratio = 0.25
 • 2 : Damping ratio = 0.5
 • 3 : Damping ratio = 0.75
 • 4 : Damping ratio = 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 284 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 287 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 288 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 290 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 292 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 293 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 294 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 295 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 299 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :

 • 1 : 0.67
 • 2 : 1.33
 • 3 : 2
 • 4 : 2.67
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 302 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 303 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 304 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :

 • 1 : 0.185
 • 2 : 0.315
 • 3 : 0.231
 • 4 : 0.105
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 306 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :

 • 1 : 0.5
 • 2 : 0.05
 • 3 : 0.3
 • 4 : 0.03
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 310 :

 • 1 : 10
 • 2 : 5
 • 3 : 20
 • 4 : 15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 311 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 312 :

 • 1 : ก. ระบบเป็นเชิงเส้น
 • 2 : ข. ระบบไม่เชิงเส้น
 • 3 : ค. Noncausal system
 • 4 : ง. Causal system
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 315 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 316 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :

 • 1 : 0
 • 2 : 90
 • 3 : 180
 • 4 : 270
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 318 :

 • 1 : b, c
 • 2 : a, d
 • 3 : b, c, d
 • 4 : b, d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่เป็นแบบ periodic
 • 1 : ประกอบด้วยฟังก์ชั่นแบบ sinusoidal ที่มีความถี่ๆ เดียว
 • 2 : เป็นฟังก์ชั่นที่มีความถี่คงที่
 • 3 : ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ Fourier series ได้
 • 4 : มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า white noise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :

 • 1 : Frequency Domain Analysis
 • 2 : Convolution Integral
 • 3 : Finite Element Method
 • 4 : Superposition Method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :

 • 1 :
 • 2 : T
 • 3 : 1
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 323 :

 • 1 : ไม่มีผลใดๆ
 • 2 : ยิ่งระนาบเอียงมากขึ้นเป็นสองเท่า แอมปลิทูดจะสูงขึ้นเป็นสองเท่า
 • 3 : ยิ่งระนาบเอียงมากขึ้นเป็นสองเท่า แอมปลิทูดจะสูงขึ้นเป็นสี่เท่า
 • 4 : ยิ่งระนาบเอียงมากขึ้นเป็นสองเท่า แอมปลิทูดจะลดลงขึ้นเป็นครึ่งเท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 324 :

 • 1 : 0.25 Hz
 • 2 : 0.5 Hz
 • 3 : 1 Hz
 • 4 : 2 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :
 • ค่าความสามารถในการส่งผ่านแรง(Force transmissibility) ในระบบการสั่นที่ฐานรองรับมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคส์ (Base excitation or Support motion) คือ
 • 1 : อัตราส่วนของแอมปลิทูดของการสั่นต่อแอมปลิทูดของตัวฐานที่เคลื่อนที่
 • 2 : อัตราส่วนของขนาดแรงสูงสุดที่กระทำกับมวลต่อแรงในสปริงที่มีระยะยืดเท่ากับค่าแอมปลิทูดของการเคลื่อนที่ของฐาน
 • 3 : อัตราส่วนของแอมปลิทูดของความเร่งต่อแอมปลิทูดของตัวฐานที่เคลื่อนที่
 • 4 : อัตราส่วนของแอมปลิทูดของความเร็วต่อแอมปลิทูดของตัวฐานที่เคลื่อนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 327 :
 • ค่าความสามารถในการส่งผ่านการขจัด(Displacement transmissibility) ในระบบการสั่นที่ฐานรองรับมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคส์ (Base excitation or Support motion) คือ
 • 1 : อัตราส่วนของแอมปลิทูดของการสั่นต่อแอมปลิทูดของตัวฐานที่เคลื่อนที่
 • 2 : อัตราส่วนของขนาดแรงสูงสุดที่กระทำกับฐานรองรับต่อแอมปลิทูดของแรงกระตุ้น
 • 3 : อัตราส่วนของแอมปลิทูดของความเร่งต่อแอมปลิทูดของตัวฐานที่เคลื่อนที่
 • 4 : อัตราส่วนของแอมปลิทูดของความเร็วต่อแอมปลิทูดของตัวฐานที่เคลื่อนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • ถ้าต้องการให้ค่าความสามารถในการส่งผ่านการขจัด(Displacement transmissibility) ในระบบการสั่นที่ฐานรองรับมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคส์ (Base excitation or Support motion) มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง ต้องทำอย่างไร
 • 1 : ระบบต้องมีค่าตัวประกอบการหน่วงน้อยกว่าหนึ่ง
 • 2 : ระบบต้องมีค่าคงที่สปริงสูงและมวลน้อย
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :

 • 1 : ความถี่ของแรงกระทำคือ 3 เรเดียน/วินาที
 • 2 : ค่าคงที่สปริงสมมูลของระบบ k1+k2
 • 3 : การสั่นที่สภาวะคงตัวจะมีแอมปลิทูดเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร
 • 4 : การสั่นในช่วงสภาวะไม่คงตัวจะเป็นแบบฮาร์โมนิคส์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 330 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :
 • ในระบบความไม่สมดุลการหมุน(Rotating unbalance) ผลจากการทดลองพบว่าระบบมีแอมปลิทูดเท่ากับ 0.6 เซ็นติเมตรเมื่อการสั่นเกิดขึ้นที่สภาวะการสั่นพ้อง และยังพบอีกว่าการสั่นที่ความเร็วเชิงมุมของการหมุน(ของมวลไม่สมดุล)สูงมากๆค่าแอมปลิทูดมีค่าเท่ากับ 0.06 เซนติเมตร จงหาค่าคงที่ของตัวหน่วง(Damping factor)
 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.03
 • 3 : 0.4
 • 4 : 0.16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 337 :

 • 1 : 1331 กิโลกรัม/วินาที
 • 2 : 1031 กิโลกรัม/วินาที
 • 3 : 1001 กิโลกรัม/วินาที
 • 4 : 1301 กิโลกรัม/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 338 :
 • เครื่องจักรมวล 100 กิโลกรัมติดตั้งบนแผ่นยางที่มีค่าความแข็งสปริงเท่ากับ 40,000 นิวตัน/เมตร(ไม่มีตัวหน่ง) ในช่วงการทำงาน
  ของเครื่องพบว่าเครื่องจักรถูกกระทำด้วยแรงคงที่ 200,000 นิวตันเป็นเวลา3 วินาที จงเขียนสมการกำกับการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 339 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มความถี่ของแรง f(t) จะส่งผลกระทบกับขนาดของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 :  เท่าเดิม
 • 4 : ขึ้นอยู่กับค่าคงที่ m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 341 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มความถี่ของแรง f(t) จะส่งผลกระทบกับความถี่ของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 :  เท่าเดิม
 • 4 :  ขึ้นอยู่กับค่าคงที่ m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 342 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มขนาดของแรง f(t) จะส่งผลกระทบกับขนาดของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 :  ขึ้นอยู่กับค่าคงที่ m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มขนาดของแรง f(t) จะส่งผลกระทบกับความถี่ของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 :  เท่าเดิม
 • 4 :  ขึ้นอยู่กับค่าคงที่ m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 344 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มขนาดของค่า k จะส่งผลกระทบกับความถี่ของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 :  เท่าเดิม
 • 4 :  ขึ้นอยู่กับค่าคงที่ m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มขนาดของค่า k จะส่งผลกระทบกับขนาดของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 :  เท่าเดิม
 • 4 :  อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มขนาดของค่า b จะส่งผลกระทบกับความถี่ของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 :  เท่าเดิม
 • 4 :  ขึ้นอยู่กับค่าคงที่ m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 347 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มขนาดของค่า b จะส่งผลกระทบกับขนาดของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 :  เท่าเดิม
 • 4 :  ขึ้นอยู่กับค่าคงที่ m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 348 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มขนาดของค่า m จะส่งผลกระทบกับความถี่ของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 :  เท่าเดิม
 • 4 :  ขึ้นอยู่กับค่าคงที่ k และ b
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว การเพิ่มขนาดของค่า m จะส่งผลกระทบกับขนาดของ y(t) ที่ภาวะคงตัวดังนี้

 • 1 :  เพิ่มขึ้น
 • 2 :  ลดลง
 • 3 :  เท่าเดิม
 • 4 :  อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 350 :
 •  จารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) เป็น step function และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว หาก m = 10 kg, และ k = 100 N/m จงเลือกค่าของ b ในหน่วย N.s/m ที่ทำให้การตอบสนอง y(t) ในช่วงก่อนคงตัวไม่มีการแกว่งตัว (oscillation)

 • 1 :  20
 • 2 :  40
 • 3 :  80
 • 4 :  ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) เป็น step function และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว หาก m = 20 kg, และ k = 100 N/m จงเลือกค่าของ b ในหน่วย N.s/m ที่ทำให้การตอบสนอง y(t) ในช่วงก่อนคงตัวมีการแกว่งตัว (oscillation)

 • 1 :  50
 • 2 :  100
 • 3 :  200
 • 4 :  ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = 10sin(t) ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว หาก m = 1 kg, b = 5 N.s/m, และ k = 10 N/m จงคำนวณขนาดของ y(t) ที่ภาวะคงตัว

 • 1 :  0.4
 • 2 :  0.6
 • 3 :  0.8
 • 4 :  1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว หาก m = 10 kg, b = 5 N.s/m, และ k = 100 N/m จงคำนวณความถี่ของ y(t) ที่ภาวะคงตัว

 • 1 :  0.5q
 • 2 :  q
 • 3 :  2q
 • 4 :  2.5q
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 354 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว ขนาดของ y(t) ที่ภาวะคงตัวมีความไว (sensitivity) ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดต่อไปนี้มากที่สุด

 • 1 : m
 • 2 : b
 • 3 : k
 • 4 : q
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว ลักษณะของผลตอบสนอง y(t) ในช่วงก่อนคงตัวข้อใดเกิดขึ้นได้ทางทฤษฏีเท่านั้น

 • 1 :  overdamped
 • 2 :  underdamped
 • 3 :  critically damped
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำในแนวดิ่งด้วยแรง f(t) ซึ่งเป็นฟังก์ชันดลหนึ่งหน่วย (unit impulse function) และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว ข้อใดถูกต้องในเชิงทฤษฏี

 • 1 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่าเป็นศูนย์
 • 2 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่าน้อยกว่าศูนย์
 • 3 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่ามากกว่าศูนย์
 • 4 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 357 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำในแนวดิ่งด้วยแรง f(t) ซึ่งเป็นฟังก์ชันบันไดหนึ่งหน่วย (unit step function) และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว ข้อใดถูกต้อง

 • 1 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่าเป็นศูนย์
 • 2 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่าน้อยกว่าศูนย์
 • 3 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่ามากกว่าศูนย์
 • 4 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q ในแนวดิ่ง และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว ข้อใดถูกต้อง

 • 1 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่าเป็นศูนย์
 • 2 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่าน้อยกว่าศูนย์
 • 3 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่ามากกว่าศูนย์
 • 4 :  y(t) ที่ภาวะคงตัวมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 •  พิจารณาระบบ spring-mass-damper ในตำแหน่งสมดุลย์ดังแสดงในรูป หากต่อมามวลถูกกระทำในแนวดิ่งด้วยแรง f(t) = Asin(qt) ซึ่งมีขนาด A และความถี่ q และทำให้การขจัด y(t) ของมวลเทียบกับตำแหน่งสมดุลย์เกิดขึ้นในแนวเดียวกันแล้ว ข้อใดเป็นผลของการเพิ่มค่า b

 • 1 :  เพิ่มขนาดและเพิ่มมุมเฟส lag ของ y(t) ที่ภาวะคงตัว
 • 2 :  เพิ่มขนาดและลดมุมเฟส lag ของ y(t) ที่ภาวะคงตัว
 • 3 :  ลดขนาดและลดมุมเฟส lag ของ y(t) ที่ภาวะคงตัว
 • 4 :  ลดขนาดและเพิ่มมุมเฟส lag ของ y(t) ที่ภาวะคงตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 373 : Vibration of 2-DOF systems
ข้อที่ 360 :
 • ระบบที่เป็นแบบ 2 ระดับขั้นความเสรี (2 degree of freedoms) จะมี
 • 1 : one normal mode
 • 2 : two normal modes
 • 3 : three normal modes
 • 4 : many normal modes
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : รูปร่าง Mode
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 363 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 364 :
 • จากการสังเกตการเคลื่อนที่ของ multi-degree of freedom systems ที่ไม่มี แดมเปอร์ และไม่มีแรงภายนอกมากระทำ จะเห็นว่า การเคลื่อนที่ เป็นแบบ ซิงโครนัส (synchronous) คำว่า ซิงโครนัส ในที่นี่ "ไม่ได้" หมายความว่าอย่างไร
 • 1 : ทุกๆ Coordinates เคลื่อนที่ด้วยความถี่ที่เท่ากัน
 • 2 : ทุกๆ Coordinates เคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลที่เวลาเดียวกัน
 • 3 : ทุกๆ Coordinates เคลื่อนที่ถึงจุดไกล ใกล้ สุดที่เวลาเดียวกัน
 • 4 : ทุกๆ Coordinates เคลื่อนที่ด้วยรูปร่างสัมพัทธ์ที่ไม่ขึ้นกับเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • Modal Analysis เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งสำหรับคำนวณหา response ของ undamped multi-degree of freedom systems ถามว่า Modal Analysis ใช้หลักการใด
 • 1 : Superposition and Optimization ของ mode shape
 • 2 : Superposition and Normalization ของ mode shape
 • 3 : Optimization and Orthogonality ของ mode shape
 • 4 : Orthogonality and Normalization ของ mode shape
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 366 :
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 367 :
 • ค่าลักษณะเฉพาะ (Eigenvalues) คือ
 • 1 : ค่ารูปร่างการสั่นที่ความถี่ธรรมชาติ
 • 2 : ค่าความถี่ธรรมชาติของระบบ
 • 3 : ค่าความถี่ธรรมชาติของระบบยกกำลังสอง
 • 4 : ค่ามุมเฟสของการสั่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • ค่าเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (Eigenvectors) คืออะไร
 • 1 :  ค่ารูปร่างการสั่นที่ความถี่ธรรมชาติ
 • 2 : ค่าความถี่ธรรมชาติของระบบ
 • 3 :  ค่าความถี่ธรรมชาติของระบบยกกำลังสอง
 • 4 :  ค่ามุมเฟสของการสั่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 370 :
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • คุณสมบัติของเวกเตอร์ภาวะบรรทัดฐาน (Normalized modal vectors) คือ
 • 1 : มีขนาดมากกว่าหนึ่ง
 • 2 : ผลคูณจุด(dot product)มีค่าเป็นศูนย์
 • 3 : cross product มีค่าเป็นศูนย์
 • 4 :  มีทิศที่ขนานกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • พิกัดมุชสำคัญ(Principal coordinate) คืออะไร
 • 1 : พิกัดที่ทำให้สมการกำกับการเคลื่อนที่เป็นอิสระซึ่งกันและกัน
 • 2 : พิกัดที่ทำให้สมการกำกับการเคลื่อนที่ไม่เป็นอิสระซึ่งกันและกัน
 • 3 : พิกัดที่ทำให้สมการกำกับการเคลื่อนที่เป็นแบบ Static coupling
 • 4 : พิกัดที่ทำให้สมการกำกับการเคลื่อนที่เป็นแบบ Dynamic coupling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • สมการการเคลื่อนที่ของระบบแบบ 2 องศาอิสระโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบใด
 • 1 : coupled algebraic equations
 • 2 : uncoupled algebraic equations
 • 3 : coupled differential equations
 • 4 : uncoupled differential equations
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 374 :
 • จากการวิเคราะห์หาค่าความถี่ธรรมชาติของระบบที่มีสององศาอิสระพบว่าค่าความถี่ธรรมชาติค่าที่หนึ่งมีค่าเป็นศูนย์ นั่นหมายความว่า
 • 1 : การเคลื่อนที่ในโหมดหนึ่งไม่มี(ระบบหยุดนิ่ง)
 • 2 : อนุภาคทั้งสองมีการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นไปด้วยกัน
 • 3 : อนุภาคทั้งสองเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกัน
 • 4 : อนุภาคอันหนึ่งไม่มีการเคลื่อนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :
 • จากการวิเคราะห์หาโหมดของการสั่นของระบบที่มีสององศาเสรีพบว่าค่าอัตราส่วนแอมปลิทูดของการสั่นมีค่าเท่ากับ -1
  การเคลื่อนที่ของโหมดนี้ของวัตถุทั้งสองเป็นแบบใด

 • 1 : การเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกัน
 • 2 : การเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปในทิศตรงข้ามกัน
 • 3 : การเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกันและขนาดการสั่นเท่ากัน
 • 4 : การเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปในทิศตรงข้ามกันและขนาดการสั่นเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 376 :
 • ระบบที่มีการสั่นสะเทีอนแบบเสรี ที่มีหลายองศาเสรีของการเคลื่อนที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :
 • รูปภาวะ (Mode Shape) หมายถึงข้อใด
 • 1 : รูปร่างการเคลื่อนที่ของมวลที่ความถี่ธรรมชาติที่พิจารณา
 • 2 : การเคลื่อนที่ของมวลเนื่องจากถูกกระทำด้วยแรงจากภายนอก
 • 3 : ความถี่ธรรมชาติของระบบแบบหลายอิสระของการเคลื่อนที่
 • 4 : ความถี่ธรรมชาติของระบบแบบขั้นเดียวของการเคลื่อนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :

 • 1 : Fourier Law
 • 2 : Hilbert
 • 3 : Eigen problem
 • 4 : Laplace equation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : ระบบที่มี 5 องศาเสรี มีสมการลักษณะเฉพาะเป็นสมการพหุนาม กำลัง 5
 • 2 : Modal Analysis ไม่สามารถคำนวณหา response ของ damped multi-degree of freedom systems ได้
 • 3 : ระบบที่มีก้อนมวลอยู่ 5 ก้อน ต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สปริง จะมีค่า degree of freedom เท่ากับ 5
 • 4 : Rigid body mode คือ mode ที่มี ความถี่ธรรมชาติ เท่ากับ ศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • เมื่อสมการกำกับการเคลื่อนที่ของระบบ Undamped ที่มีระดับขั้นความเสรีเท่ากับสองเป็นแบบ Static coupling นั่นหมายถึง
 • 1 : เมทริกซ์ [K] สมมาตรและเมทริกซ์ [M] สมมาตร
 • 2 : เมทริกซ์[K]สมมาตรและไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม  ส่วนเมทริกซ์ [M]สมมาตรและไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม
 • 3 : เมทริกซ์[M]สมมาตรและไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม  ส่วนเมทริกซ์ [K]สมมาตรและเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม
 • 4 : เมทริกซ์[M]สมมาตรและเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม  ส่วนเมทริกซ์ [K]สมมาตรและไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 385 :
 • เมื่อสมการกำกับการเคลื่อนที่ของระบบ Undamped ที่มีสององศาเสรีเป็นแบบ Dynamic coupling นั่นหมายถึง
 • 1 : เมทริกซ์ [K] สมมาตรและเมทริกซ์ [M] สมมาตร
 • 2 : เมทริกซ์[K]สมมาตรและไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม  ส่วนเมทริกซ์ [M]สมมาตรและไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม
 • 3 : เมทริกซ์[M]สมมาตรและไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม  ส่วนเมทริกซ์ [K]สมมาตรและเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม
 • 4 : เมทริกซ์[M]สมมาตรและเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม  ส่วนเมทริกซ์ [K]สมมาตรและไม่เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 386 :
 • เมื่อสมการกำกับการเคลื่อนที่ Coupled กัน หมายถึงข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 387 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 389 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 374 : Design, application and vibration controls
ข้อที่ 391 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • Seismograph เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากในการวัดการสั่นสะเทีอน Seismograph มีหน้าที่อะไร
 • 1 : วัดความเร่ง
 • 2 : วัดความเร็ว
 • 3 : วัดระยะทางการเคลื่อนที่
 • 4 : วัดแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :
 • Accelerometer เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากในการวัดการสั่นสะเทีอน Accelerometer มีหน้าที่อะไร
 • 1 : วัดความเร่ง
 • 2 : วัดความเร็ว
 • 3 : วัดระยะทางการเคลื่อนที่
 • 4 : วัดแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • ในการออกแบบ Accelerometer ค่า คงที่ของสปริง และ มวลควรมีค่าอย่างไร
 • 1 : ค่าคงที่ของสปริงสูง มวลมาก
 • 2 : ค่าคงที่ของสปริงสูง มวลน้อย
 • 3 : ค่าคงที่ของสปริงต่ำ มวลมาก
 • 4 : ค่าคงที่ของสปริงสูง มวลน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 396 :
 • ในการออกแบบ Seismograph ค่าคงที่ของสปริง และ มวลควรมีค่าอย่างไร
 • 1 : ค่าคงที่ของสปริงสูง มวลมาก
 • 2 : ค่าคงที่ของสปริงสูง มวลน้อย
 • 3 : ค่าคงที่ของสปริงต่ำ มวลมาก
 • 4 : ค่าคงที่ของสปริงต่ำ มวลน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 397 :
 • Accelerometer เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากในการวัดการสั่นสะเทีอน Accelerometer มีหน้าที่อะไร
 • 1 : วัดความเร่ง
 • 2 : วัดความเร็ว
 • 3 : วัดระยะทางการเคลื่อนที่
 • 4 : วัดแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 398 :
 • ในการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ อย่างง่าย ให้มีความถี่ธรรมชาติสูงขึ้นทำได้โดยวิธีใด
 • 1 : ลดความแข็งของวัสดุที่ใช้
 • 2 : เพิ่มมวลให้มากขึ้น
 • 3 : ถูกทุกข้อ
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 399 :
 • ข้อใดเป็นเหตุผลหลักของการทำ Vibration Isolation คือ
 • 1 : เพื่อต้องการลดความไม่สมดุลของเครื่องจักร
 • 2 : เพื่อต้องการลดขนาดการส่งผ่านแรงจากเครื่องจักรไปสู่ฐานติดตั้งเครื่อง
 • 3 : เพื่อลดขนาดของแรงในเครื่องจักร
 • 4 : เพื่อต้องการลดเสียงในเครื่องจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :
 • ในการทำการดูดซับการสั่นด้วยการเพิ่มมวล-สปริงเข้าไปในระบบเดิม ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ผิด
 • 1 : ความถี่ธรรมชาติของระบบจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • 2 : การเพิ่มมวลและสปริงเข้าไปทำให้การสั่นลดลง
 • 3 : ทำให้ระบบมีระดับความอิสระมากขึ้น
 • 4 : ไม่มีข้อใดเป็นคำกล่าวที่ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 401 :
 • Vibrometer ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 • 1 : ค่าความเป็นสปริงมีค่าสูง
 • 2 : มีค่าความถี่ธรรมชาติต่ำ
 • 3 : ต้องมีมวลน้อย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 402 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการทำ Vibration Isolation
 • 1 : การนำแผ่นยางมารองแท่นเครื่องจักร
 • 2 : การนำมวล-สปริงไปติดตั้งไว้ที่ท่อด้านจ่ายของท่อแอร์
 • 3 : การนำมวลไปติดไว้ที่กลางสายไฟของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 403 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตัวขับเร้า (actuator) ของการควบคุมการสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ (active vibration control)
 • 1 : Piezoelectric device
 • 2 : Electric motor
 • 3 : Hydraulic piston
 • 4 : Viscoelastic device
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 404 :
 • ค่าความเร่งที่วัดได้จากเซ็นเซอร์วัดความเร่ง (Accelerometer) มาจาก
 • 1 : ค่าแอมปลิทูดการขจัดสัมพัทธ์ คูณด้วยอัตราส่วนของความถี่ของการสั่นต่อความถี่ธรรมชาติยกกำลังสอง
 • 2 : ค่าแอมปลิทูดการขจัดสัมพัทธ์คูณด้วยค่าความถี่ของการสั่นยกกำลังสอง
 • 3 : ค่าแอมปลิทูดการขจัดสัมพัทธ์คูณด้วยค่าความถี่ธรรมชาติของเซ็นเซอร์ยกกำลังสอง
 • 4 : ค่าแอมปลิทูดการขจัดสัมพัทธ์ยกกำลังสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 405 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการทำ Vibration absorption
 • 1 : การนำแผ่นเหล็กมารองแท่นเครื่องจักร
 • 2 : การนำมวล-สปริงไปติดตั้งไว้ที่ท่อด้านจ่ายของท่อแอร์
 • 3 : การติดตั้งระบบช่วงล่างให้กับรถยนต์
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 406 :
 • เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (Accelerometer) ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 • 1 : ค่าความเป็นสปริงมีค่าต่ำ
 • 2 : มีค่าความถี่ธรรมชาติสูง
 • 3 : ต้องมีมวลมาก
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 407 :
 • Frequency spectrum ของสัญญาณการสั่นคือ
 • 1 : กราฟสัญญาณของแอมปลิทูดที่ความถี่ต่างๆ
 • 2 : กราฟสัญญาณของแอมปลิทูดที่เวลาใดๆ
 • 3 : กราฟสัญญาณของความถี่ที่เวลาใดๆ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 408 :
 • ยางแท่นเครื่องในรถยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งแรงในแบบ
 • 1 : แรงในแนวดิ่ง
 • 2 : แรงในแนวขวาง
 • 3 : แรงบิด
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 409 :
 • ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมักจะมีลูกตุ้มติดไว้ที่สายไปใกล้ๆ กับลูกถ้วย อยากทราบว่าชิ้นส่วนชิ้นนั้นคืออะไร
 • 1 : สายล่อฟ้า
 • 2 : ระบบป้องกันนก
 • 3 : ตัวดูดซับการสั่นสะเทือน
 • 4 : ตัวสร้างประจุไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 410 :
 • วัสดุที่ใช้ทำตัวแยกการสั่นสะเทือน (isolator) โดยส่วนใหญ่ทำจากวัสดุชนิดใด
 • 1 : เหล็ก
 • 2 : ทองเหลือง
 • 3 : เซรามิกส์
 • 4 : ยาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 411 :

 • 1 : Actuator
 • 2 : Sensor
 • 3 : Monitor
 • 4 : Signal Controller
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 412 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ vibration isolator อย่างง่าย
  a) vibration isolator ประกอบด้วย ก้อนมวลเพิ่มเติมจากระบบ และต่อเชื่อมก้อนมวลนั้นกับระบบด้วยสปริงและแดมเปอร์
  b) vibration isolator มีหน้าที่แยกต้นเหตุการสั่นสะเทือนออกจากระบบ
  c) vibration isolator ต้องใช้แดมเปอร์ที่มีค่าคงที่สูง เช่นก้อนยาง
 • 1 : a, b
 • 2 : b, c
 • 3 : a, c
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 413 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : ถูกทุกข้อ
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 414 :

 • 1 : 2.18 เซ็นติเมตร
 • 2 : 3.18 เซ็นติเมตร
 • 3 : 1.18 เซ็นติเมตร
 • 4 : 4.18 เซ็นติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 415 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 416 :
 • เครื่องจักรที่มีมวลน้อยและทำงานที่ความถี่สูง จะต้องป้องกันการสั่นสะเทือนที่ส่งไปยังพื้นด้วย
 • 1 : สปริงอย่างเดียว
 • 2 : ตัวหน่วงอย่างเดียว
 • 3 : สปริงและตัวหน่วง
 • 4 : ไม่ต้องใช้อะไรรองรับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 417 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการลดการสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ (active vibration suppression)
 • 1 : การควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอกที่ปรับค่าได้
 • 2 : การใช้ตัวขับเร้า (actuator) เช่น กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ ในการควบคุมการสั่น
 • 3 : มีการใช้อุปกรณ์การวัดสัญญาณป้อนกลับ (feedback signal) เพื่อลดการสั่นสะเทือน
 • 4 : ใช้ยางเพียงอย่างเดียวในการควบคุมการสั่นสะเทือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 418 :

 • 1 : มีราคาถูก
 • 2 : มีค่าความถี่ธรรมชาติต่ำ
 • 3 : มีค่าความถี่ใช้งานกว้าง
 • 4 : มีความทนทานสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 419 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ Power Spectral Density a) Power Spectral Density คือ Fourier Transform ของ autocorrelation b) Power Spectral Density คือ Laplace Transform ของฟังก์ชั่นนั้นๆ c) Power Spectral Density ที่แต่ละความถี่จะมีค่ามากกว่า 0 เสมอ d) Power Spectral Density ของ random signal มีค่าคงที่ทุกๆ ความถี่
 • 1 : a,c,d
 • 2 : b,d
 • 3 : b,c,d
 • 4 : a,d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 420 :

 • 1 : 1
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 421 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลหมุนที่ความเร็วรอบ 6000 รอบ/นาทีและมีน้ำหนัก 3000 นิวตัน ถูกติดตั้งบนแท่นเครื่อง ซึ่งการสั่นทำให้ได้เกิดแรงกระตุ้นสูงสุด 250 นิวตัน ถ้าต้องการทำให้แอมปลิจูดของแท่นเครื่องเป็นศูนย์ ด้วยการติดตั้ง Vibration absorber ลงไปจงหาค่าสปริงและมวลของระบบ absorber โดยจำกัดให้มวลของ absorber มีแอมปลิทูดการสั่นไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
 • 1 : 125.009 N/m , 0.317 kg
 • 2 : 12.009 kN/m , 0.317 kg
 • 3 : 125.009 kN/m , 0.173 kg
 • 4 : 125.009 kN/m , 0.215 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 422 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร