สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Fluid Power Control

เนื้อหาวิชา : 366 : 1.Basic
ข้อที่ 1 :
 • Bulk Modulusหมายถึง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • Reynold Number หาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • การไหลภายในท่อแบบปั่นป่วนทำให้เกิดการสูญเสียความดันซึ่งหาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • การไหลภายในท่อแบบลามิน่าทำให้เกิดการสูญเสียความดันซึ่งหาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • มวลของอากาศในถังหาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • ลูกสูบขยายตัวจากสภาวะ P1, T1 และV1 ไปที่สภาวะ P2, T2 และ V2ด้วยกระบวนการโพลีโทรปิค จงหาค่าปริมาตร V2
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • ลูกสูบขยายตัวจากสภาวะ P1, T1 และV1 ไปที่สภาวะ P2, T2และ V2ด้วยกระบวนการโพลีโทรปิค จงหาค่าอุณหภูมิ T2
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • ลูกสูบขยายตัวจากสภาวะ P1, T1 และV1 ไปที่สภาวะ P2, T2 และ V2ด้วยกระบวนการอุณภูมิคงที่ จงหาค่าปริมาตร V2
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 9 :
 • ของไหลในกระบอกสูบ A1 ต่ออยู่กับของไหลในกระบอกสูบ A2 เมื่อออกแรงกด F1 จงหาค่าแรง F2
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 10 :
 • ของไหลในกระบอกสูบ A1 ต่ออยู่กับของไหลในกระบอกสูบ A2 เมื่อออกแรงกด F1 ให้ลูกสูบ 1 เคลื่อนที่ L1และลูกสูบ 2 เคลื่อนที่ L2จงหางานที่ทำ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • ของไหลในกระบอกสูบ A1 ต่ออยู่กับของไหลในกระบอกสูบ A2 เมื่อออกแรงกด F1 เกิดความดัน P และให้ลูกสูบ 1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1และลูกสูบ 2 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V2จงหากำลังงานที่ใช้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • Bulk Modulusหมายถึง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • Reynold Number หาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :
 • การไหลภายในท่อแบบปั่นป่วนทำให้เกิดการสูญเสียความดันซึ่งหาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • การไหลภายในท่อแบบลามิน่าทำให้เกิดการสูญเสียความดันซึ่งหาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • มวลของอากาศในถังหาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 17 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :

 • 1 : F2=F1(A2/A1)
 • 2 : F2=A1/A2F1
 • 3 : F2=A1F1/A2
 • 4 : F2=F1(A1/A2)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 22 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • Bulk Modulusหมายถึง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • Reynold Number หาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :
 • การไหลภายในท่อแบบปั่นป่วนทำให้เกิดการสูญเสียความดันซึ่งหาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • การไหลภายในท่อแบบลามิน่าทำให้เกิดการสูญเสียความดันซึ่งหาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • มวลของอากาศในถังหาได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : F2=A1F1/A2
 • 4 : F2=A1/A2F1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 32 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :

 • 1 : 12.5 kN.
 • 2 : 24.5 kN.
 • 3 : 30.5 kN.
 • 4 : 45.5 kN.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :

 • 1 : 140 มม.
 • 2 : 180 มม.
 • 3 : 240 มม.
 • 4 : 260 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :

 • 1 : 20 กิโลกรัม
 • 2 : 30 กิโลกรัม
 • 3 : 40 กิโลกรัม
 • 4 : 50 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :
 • รถบรรทุกน้ำมันขนาดถังบรรจุ 125,000 ลิตร ถ้าบรรทุกน้ำมันไฮดรอลิกที่มีค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity ) = 0.9 เต็มถัง อยากทราบว่าน้ำมันที่บรรทุกหนักเท่าไร
 • 1 : 1,125,000 N
 • 2 : 2,100,000 N
 • 3 : 3,100,000 N
 • 4 : 4,100,000 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :

 • 1 : 1 km./ sec
 • 2 : 3 km./ sec
 • 3 : 5 km./ sec
 • 4 : 7 km./ sec
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 40 :

 • 1 : 1200
 • 2 : 1400
 • 3 : 1600
 • 4 : 1800
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 41 :
 • ระบบไฮดรอลิกสำหรับยกรถยนต์ ถ้ากระบอกสูบที่ใช้ยกรถมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ต้องใช้ความดันน้ำมันเท่าไรถ้าต้องการรถที่มีน้ำหนัก 13,300 N.
 • 1 : 271 kPa
 • 2 : 372 kPa
 • 3 : 577 kPa
 • 4 : 288 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :

 • 1 : 9.2 bars
 • 2 : 19.2 bars
 • 3 : 29.2 bars
 • 4 : 39.2 bars
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 43 :
 • น้ำมันไฮดรอลิกไหลในระบบด้วยอัตราการไหล 40 ลิตรต่อนาที ความดันของระบบ 15,000 kPa. อยากทราบว่าระบบไฮดรอลิกดังกล่าวมีกำลังกี่กิโลวัตต์
 • 1 : 10 kW
 • 2 : 20 kW
 • 3 : 30 kW
 • 4 : 40 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :

 • 1 : 4.17 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 6.17 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 8.17 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 10.17 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :

 • 1 : 0.283 %
 • 2 : 0.483 %
 • 3 : 0.683 %
 • 4 : 0.883 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :

 • 1 : 1600 Pa
 • 2 : 1600 mbar
 • 3 : 2000 mbar
 • 4 : 2000 Pa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 47 :
 • กำหนดให้ค่าคงที่ของอากาศ R = 286.9 J/kg-K
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :
 • Booster ประกอบด้วยลูกสูบลมมีพื้นที่หน้าตัด 0.2 ตร.มใช้ความดัน 1MPa ต่อเชื่อมกับลูกสูบน้ำมันมีพื้นที่หน้าตัด 0.01 ตร.ม น้ำมันจะถูกส่งไปยังลูกสูบใช้งานที่มีแรงกด 300000 N จงหาพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบใช้งาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 49 :

 • 1 : 126 bars
 • 2 : 236 bars
 • 3 : 346 bars
 • 4 : 436 bars
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :

 • 1 : 11,872 kPa
 • 2 : 10,872 kPa
 • 3 : 9,872 kPa
 • 4 : 8,872 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :

 • 1 : 2 เมตรต่อนาที
 • 2 : 4 เมตรต่อนาที
 • 3 : 8 เมตรต่อนาที
 • 4 : 12 เมตรต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 52 :

 • 1 : 120 เซ็นติเมตรต่อนาที
 • 2 : 200 เซ็นติเมตรต่อนาที
 • 3 : 400 เซ็นติเมตรต่อนาที
 • 4 : 600 เซ็นติเมตรต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :
 • ต้องการใช้กระบอกสูบยกมวล 500 kg. ด้วยความดันที่เข้ากระบอกสูบด้านหัวลูกสูบ 5000 kPa. อยากทราบต้องใช้กระบอกสูบที่มีพื้นที่ลูกสูบกี่ตารางเช็นติเมตร
 • 1 : 9.80 ตารางเช็นติเมตร
 • 2 : 12.80 ตารางเช็นติเมตร
 • 3 : 20.80 ตารางเช็นติเมตร
 • 4 : 26.80 ตารางเช็นติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 54 :

 • 1 : 456 kPa
 • 2 : 556 kPa
 • 3 : 656 kPa
 • 4 : 756 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :
 • กำหนดให้ความเร็ว V1= 1m/s
 • 1 : 998.6 kPa
 • 2 : 199.6 kPa.
 • 3 : 19.6 kPa.
 • 4 : 9.6 kPa.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 • กำหนดให้ความเร็ว V1= 1m/s
 • 1 : 60 ลิตรต่อนาที
 • 2 : 100 ลิตรต่อนาที
 • 3 : 120 ลิตรต่อนาที
 • 4 : 240 ลิตรต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :

 • 1 : 1522
 • 2 : 2522
 • 3 : 3522
 • 4 : 4522
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • ของเหลวไหลผ่านท่อด้วยอัตราการไหล 100 ลิตรต่อนาที ถ้าต้องการให้ความเร็วการไหลไม่เกิน 6 เมตรต่อนาที จงหาขนาดวัดผ่าศูนย์กลางภายในท่อ
 • 1 : 18.8 มม.
 • 2 : 22.8 มม.
 • 3 : 25.8 มม.
 • 4 : 30.8 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :

 • 1 : 11 kPa.
 • 2 : 21 kPa.
 • 3 : 31 kPa.
 • 4 : 41 kPa.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • อากาศบรรจุอยู่ในถังปิดซึ่งด้านหนึ่งเป็นลูกสูบที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระที่สภาวะอุณหภูมิ 20 C อากาศมีปริมาตร 0.25 CU.M ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 120 C อากาศจะมีปริมาตรเท่าใด?
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 :

 • 1 : 11,872 kPa
 • 2 : 12,872 kPa
 • 3 : 13,872 kPa
 • 4 : 14,872 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :
 • อากาศที่อุณหภูมิ 20 C ที่ความดันบรรยากาศถูกอัดจากปริมาตรเดิม 3 CU.M ให้ลดลงเหลือ 0.5 CU.Mและมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 326 C อยากทราบว่าความดันจะเป็นเท่าใด?
 • 1 : 110 kPa (gauge)
 • 2 : 1120 kPa (gauge)
 • 3 : 1109 kPa (gauge)
 • 4 : 1139 kPa (gauge)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :

 • 1 : 3.85 MPa.
 • 2 : 4.85 MPa.
 • 3 : 5.85 MPa.
 • 4 : 6.85 MPa.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 • กระบอกสูบมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 50 mm. และก้านสูบมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 20 mm. ถ้าต้องการให้เคลื่อนที่ออกด้วยความเร็ว 1 m/s จะต้องจ่ายอัตราการไหลเข้ากระบอกสูบเท่าใด
 • 1 : 117.8 ลิตรต่อนาที
 • 2 : 127.8 ลิตรต่อนาที
 • 3 : 137.8 ลิตรต่อนาที
 • 4 : 147.8 ลิตรต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :
 • เมื่อจ่ายอัตราการไหลเข้ากระบอกสูบ 60 ลิตรต่อนาที และต้องการให้กระบอกสูบ เลื่อนออกด้วยความเร็ว 0.75 เมตรต่อนาที จะต้องออกแบบกระบอกสูบที่มีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางภายในเท่าไร
 • 1 : 31.19 มม.
 • 2 : 41.19 มม.
 • 3 : 51.19 มม.
 • 4 : 61.19 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 66 :
 • กระบอกสูบมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 80 mm. ก้านสูบมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 25 mm. เมื่อปั๊มจ่ายอัตราการไหลเข้ากระบอกสูบ 80 ลิตรต่อนาที จงหาอัตราการไหลออกจากกระบอกสูบด้านก้านสูบลงสู่ถัง
 • 1 : 52.19 ลิตรต่อนาที
 • 2 : 62.19 ลิตรต่อนาที
 • 3 : 72.19 ลิตรต่อนาที
 • 4 : 82.19 ลิตรต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 67 :
 • กระบอกสูบมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 80 mm. ก้านสูบมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 25 mm. เมื่อปั๊มจ่ายอัตราการไหลเข้ากระบอกสูบด้านก้านสูบ 80 ลิตรต่อนาที จงหาอัตราการไหลออกจากกระบอกสูบด้านลูกสูบลงสู่ถัง
 • 1 : 58.66 ลิตรต่อนาที
 • 2 : 68.66 ลิตรต่อนาที
 • 3 : 78.66 ลิตรต่อนาที
 • 4 : 88.66 ลิตรต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยความดัน
 • 1 : psi
 • 2 : atm
 • 3 : kPa
 • 4 : kg/cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • น้ำมันไฮดรอลิกจำนวน 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถูกบีบอัดในภาชนะปิดให้มีความดันเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ 1 บาร์ ไปเป็น 2 บาร์ จงหาปริมาตรของของไหลหลังถูกบีบอัดแล้ว ( กำหนดให้ น้ำมันไฮดรอลิกนี้มีค่าบัลค์มอดูลัส 10 เมกกะปาสคาล )
 • 1 : 900 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 2 : 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 3 : 990 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 4 : 950 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • ก๊าซที่ความดันสัมบูรณ์ 7 บาร์ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส บรรจุอยู่ภายในไซลินเดอร์ขนาด 4 ลิตร ถูกบีบอัดให้มีปริมาตรลดลงเหลือ 1 ลิตร ในขณะที่อุณหภูมิของก๊าซเพิ่มขึ้นเป็น 272 องศาเซลเซียส จงหาความดันหลังถูกบีบอัดแล้ว โดยใช้กฎของก๊าซในอุดมคติ
 • 1 : 24.7 บาร์
 • 2 : 40.8 บาร์
 • 3 : 35.1 บาร์
 • 4 : 48.7 บาร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • กฎของบอยล์ใช้ได้กับของไหลชนิดใดและในเงื่อนไขใด
 • 1 : ใช้กับของเหลว ซึ่งอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตรคงที่
 • 2 : ใช้กับของเหลว ที่มีอุณหภูมิคงที่
 • 3 : ใช้กับก๊าซ ซึ่งอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตรคงที่
 • 4 : ใช้กับก๊าซ ที่มีอุณหภูมิคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • มูดี้ไดอะแกรมใช้บอกค่าอะไร
 • 1 : แฟกเตอร์ความเสียดทาน
 • 2 : สภาพบีบอัดได้ (Compressibility)
 • 3 : สัมประสิทธิ์แรงตึงผิว
 • 4 : ความดันไอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 74 :
 • การทดลองหาค่าเซโบลท์ยูนิเวอร์แซลเซ็กเกินด์ (Saybolt Universal Seconds) ทำอย่างไร
 • 1 : จับเวลาตั้งแต่เริ่มอัดน้ำมันไฮดรอลิกภายใต้อุณหภูมิที่กำหนดไว้ ให้ไหลผ่านออริฟิซอันหนึ่งลงในภาชนะ จนครบปริมาตรที่ต้องการ
 • 2 : จับเวลาตั้งแต่เริ่มอัดน้ำมันไฮดรอลิกภายใต้ความดันที่กำหนดไว้ ให้ไหลผ่านออริฟิซอันหนึ่งลงในภาชนะ จนครบปริมาตรที่ต้องการ
 • 3 : จับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยน้ำมันไฮดรอลิกภายใต้ความดันที่กำหนดไว้ ให้ไหลผ่านออริฟิซอันหนึ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลกลงในภาชนะ จนครบปริมาตรที่ต้องการ
 • 4 : จับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยน้ำมันไฮดรอลิกภายใต้อุณหภูมิที่กำหนดไว้ ให้ไหลผ่านออริฟิซอันหนึ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลกลงในภาชนะ จนครบปริมาตรที่ต้องการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • การกำหนดความเร็วเฉลี่ยขั้นต่ำของน้ำมันไฮดรอลิกด้านขาเข้าของปั๊ม และความเร็วเฉลี่ยสูงสุดของน้ำมันไฮดรอลิกด้านขาออกจากปั๊ม มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อป้องกันการเกิดคาวิเตชั่นด้านขาเข้า และเพื่ออนุรักษ์พลังงานด้านขาออก
 • 2 : เพื่อป้องกันการเกิดคาวิเตชั่นทั้งด้านขาเข้า และด้านขาออก
 • 3 : เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกและฝุ่นที่เจือปนตามเข้ามาในปั๊ม
 • 4 : เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตามเข้าไปในปั๊มและอาจทำให้ระบบไฮดรอลิกผุกร่อนได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 76 :
 • น้ำมันไฮดรอลิกที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความดัน 250 บาร์เกจ ไหลผ่านวาล์วรีลีฟเพรสเชอร์ (Pressure Relief Valve, PRV) ด้วยอัตราการไหล 0.1 ลิตรต่อวินาที ถ้าน้ำมันไหลผ่าน PRV มีระยะเวลา 50 เปอร์เซนต์ของวัฎจักรการทำงานของระบบไฮดรอลิกแล้ว จงหาความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิกที่เกิดขึ้นจากการทำงานของ PRV ในหน่วยบีทียูต่อชั่วโมง (กำหนดให้ 1 กิโลวัตต์เท่ากับ 3,413 บีทียูต่อชั่วโมง)
 • 1 : 4,266 บีทียูต่อชั่วโมง
 • 2 : 17,065 บีทียูต่อชั่วโมง
 • 3 : 170,650 บีทียูต่อชั่วโมง
 • 4 : 2,402 บีทียูต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • น้ำมันไฮดรอลิกที่ความดัน 100 บาร์เกจ ไหลผ่านวาล์วรีลีฟเพรสเชอร์ (Pressure Relief Valve, PRV) ด้วยอัตราการไหล 0.1 ลิตรต่อวินาที จงหาอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการไหลผ่าน PRV (กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำมันไฮดรอลิกเท่ากับ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความร้อนจำเพาะเท่ากับ 1.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัมต่อองศาเซลเซียส)
 • 1 : 6 องศาเซลเซียส
 • 2 : 7 องศาเซลเซียส
 • 3 : 8 องศาเซลเซียส
 • 4 : 9 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • ข้อใดเขียนหน่วยพลังงานผิด
 • 1 : กิโลวัตต์ชั่วโมง
 • 2 : เมกกะจูล
 • 3 : นิวตันเมตร
 • 4 : จูลวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 79 :
 • ผลคูณในข้อใดให้ผลลัพธ์เป็นพลังงาน
 • 1 : แรง คูณ ระยะทางต่อเวลา
 • 2 : ความดัน คูณ ความเร็ว
 • 3 : ความดัน คูณ อัตราการส่งผ่านปริมาตรของไหล
 • 4 : ความดัน คูณ ปริมาตรของไหลที่ผ่านไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :
 • ความดันในข้อใดมีค่ามากที่สุด
 • 1 : ความดัน 1000 มิลลิเมตรน้ำ
 • 2 : ความดัน 800 มิลลิเมตรปรอท
 • 3 : ความดัน 10 บาร์
 • 4 : ความดัน 10 บรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • ตามกฎของบอยล์ หากความดันในภาชนะที่บรรจุก๊าซเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ปริมาตรของก๊าซจะเป็นอย่างไร
 • 1 : ลดลงเหลือหนึ่งในสามของปริมาตรเดิม
 • 2 : ลดลงเหลือหนึ่งในสองของปริมาตรเดิม
 • 3 : เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าของปริมาตรเดิม
 • 4 : เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปริมาตรเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :
 • เทอมในข้อใดให้หน่วยเป็นระยะทาง
 • 1 : ความดันของของไหล หารด้วย ( ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก คูณ ความถ่วงจำเพาะของของไหล )
 • 2 : กำลังสองของความเร็วของของไหล หารด้วย ( สองเท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก )
 • 3 : พลังงานจลน์ของของไหลหารด้วย ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
 • 4 : กำลังสองของความเร็วของของไหล หารด้วย ความถ่วงจำเพาะของของไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • มอเตอร์ไฮดรอลิก ขณะทำงานให้กำลังทางกล 75 กิโลวัตต์ ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม 120 รอบต่อนาที จงหาทอร์กของมอเตอร์ตัวนี้
 • 1 : 5,968 นิวตันเมตร
 • 2 : 99 นิวตันเมตร
 • 3 : 0.625 นิวตันเมตร
 • 4 : 942 นิวตันเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • ในการส่งผ่านน้ำมันไฮดรอลิกผ่านข้องอ 90 องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ด้วยอัตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที จงหาการสูญเสียเฮดในข้องอนี้ (กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทีต่อวินาที และ ค่า K-แฟกเตอร์เท่ากับ 0.75)
 • 1 : 0.038 เมตร
 • 2 : 0.076 เมตร
 • 3 : 0.068 เมตร
 • 4 : 1.241 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • ข้อใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศได้ถูกต้อง
 • 1 : อากาศอิสระ (Free Air) เป็นอากาศที่มีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศของโลก
 • 2 : อากาศมาตรฐาน (Standard Air) เป็นอากาศที่ความดันสัมบูรณ์หนึ่งบรรยากาศ
 • 3 : อากาศอัด (Compressed Air) เป็นอากาศที่มีความดันสัมบูรณ์มากกว่าศูนย์บรรยากาศ
 • 4 : อากาศมาตรฐาน (Standard Air) เป็นอากาศที่ที่ความดันสัมบูรณ์หนึ่งบรรยากาศและไม่มีความชื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 • ภาชนะสี่เหลี่ยมใบหนึ่งมีความกว้าง 0.5 เมตร ความยาว 0.5 เมตร และ ความสูง 1 เมตร บรรจุตะกั่วหลอมเหลวอยู่เต็ม ตะกั่วทั้งหมดมีมวล 2,835 กิโลกรัม จงหาความดันเกจที่ก้นภาชนะ (กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก 9.8 เมตรต่อวินาทีต่อวินาที)
 • 1 : 28 kPa (gage)
 • 2 : 111 kPa (gage)
 • 3 : 278 kPa (gage)
 • 4 : 480 kPa (gage)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 87 :
 • เทอมในข้อใดไม่ให้หน่วยของกำลัง
 • 1 : แรง คูณด้วย ความเร็วในแนวแรง
 • 2 : ความดัน คูณด้วย อัตราการส่งปริมาตรของของไหล
 • 3 : โมเมนตัมของของไหล คูณด้วย ความเร่งของของไหล
 • 4 : ทอร์ก คูณด้วย ความเร่งเชิงมุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • ระบบไฮดรอลิกหนึ่งใช้ท่อส่งน้ำมันไฮดรอลิกเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1 เซนติเมตร ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยของน้ำมันที่ 4 เมตรต่อวินาที ถ้าต้องการให้การไหลเป็นแบบลามินาร์จะต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่มีค่าความหนืดจลน์ (Kinematic Viscosity) อย่างน้อยเท่าใด (กำหนดให้ Reynolds number ที่การไหลเป็นลามินาร์เท่ากับ 2000)
 • 1 : 1 เซนติสโตก
 • 2 : 2 เซนติสโตก
 • 3 : 3 เซนติสโตก
 • 4 : 4 เซนติสโตก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • ระบบไฮดรอลิกหนึ่งมีน้ำมันไฮดรอลิกไหลผ่านท่อที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ A ตารางเมตรด้วยความเร็ว V เมตรต่อวินาที และไหลต่อไปยังท่อที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ a ตารางเมตร จงหาความเร็วของน้ำมันไฮดรอลิกในท่อที่ 2 นี้
 • 1 : AV/a
 • 2 : aV/A
 • 3 : AaV
 • 4 : A/av
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • ระบบไฮดรอลิกหนึ่งมีน้ำมันไฮดรอลิกไหลผ่านท่อขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ a ตารางเมตรด้วยความเร็ว v เมตรต่อวินาที และไหลต่อไปยังท่อที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ A ตารางเมตร ถ้าจะหาความเร็วของน้ำมันไฮดรอลิกในท่อใหญ่นี้จะต้องใช้กฎข้อใด
 • 1 : กฎการอนุรักษ์มวล
 • 2 : กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
 • 3 : กฎการอนุรักษ์พลังงาน
 • 4 : กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 91 :
 • ระบบไฮดรอลิกหนึ่งมีน้ำมันไฮดรอลิกไหลผ่านท่อขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ a ตารางเมตรด้วยความเร็ว v เมตรต่อวินาที และไหลต่อไปยังท่อที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ A ตารางเมตร ถ้าจะหาความเร็วของน้ำมันไฮดรอลิกในท่อใหญ่นี้ด้วยข้อมูลที่กำหนดให้จะต้องใช้สมมติฐานข้อใด
 • 1 : สมมติฐานที่ว่าน้ำมันไฮดรอลิกเป็นของไหลที่บีบอัดไม่ได้
 • 2 : ด้วยสมมติฐานที่ว่าไม่มีแรงเสียดทานระหว่างน้ำมันไฮดรอลิกกับท่อ
 • 3 : ด้วยสมมติฐานที่ว่าไม่มีความร้อนเข้าและออกจากระบบไฮดรอลิกสู่สิ่งแวดล้อม
 • 4 : ด้วยสมมติฐานที่ว่าเป็นการไหลแบบลามินาร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 92 :

 • 1 : เป็น 3 เท่า
 • 2 : เป็น 2 เท่า
 • 3 : เป็น 1.5 เท่า
 • 4 : เป็น 0.2 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :
 • ถ้าความดันตกของลมอัดในท่อลมอัดแปรผันตามกำลังสองของอัตราการส่งปริมาตรของอากาศอิสระ (Flow rate of free air) แล้วหากเพิ่มอัตราการส่งปริมาตรของอากาศอิสระเป็น 1.5 เท่าในท่อลมอัดเดียวกันภายใต้ความดันเดียวกัน แล้วกำลังสูญเสียในท่อลมอัดจะเป็นกี่เท่าของกำลังสูญเสียเดิม
 • 1 : เป็น 1.5 เท่า
 • 2 : เป็น 2.25 เท่า
 • 3 : เป็น 3.38 เท่า
 • 4 : เป็น 5.06 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • ถ้าน้ำมันไฮดรอลิกชนิดหนึ่งมีค่าบัลค์มอดูลัส (Bulk Modulus) 2.11 จิกกะนิวตันต่อตารางเมตร ถูกบีบอัดให้มีความดันเพิ่มขึ้น 0.1 เมกกะปาสคาล จงหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของน้ำมันไฮดรอลิกนี้
 • 1 : - 0.0047 เปอร์เซ็นต์
 • 2 : - 4.7 เปอร์เซ็นต์
 • 3 : 4.7 เปอร์เซ็นต์
 • 4 : เป็น 5.06 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • ปรากฏการณ์ใด เป็นปรากฏการณ์ที่น้ำมันไฮดรอลิกในสภาพของเหลวก่อตัวเป็นฟองของไอน้ำมันในบริเวณที่มีการไหลและมีความดัน ณ บริเวณนั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าความดันไอของน้ำมันไฮดรอลิก
 • 1 : แฟลช (Flash)
 • 2 : ค้อนน้ำ (Water Hammer)
 • 3 : คาวิเตชั่น (Cavitation)
 • 4 : การไหลแบบทรานซิชั่น (Transition Flow)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • ปรากฏการณ์ใด เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดคลื่นเสียงสะท้อนกลับไปมาในของเหลว อันเนื่องมาจากของเหลวถูกทำให้หยุดไหลอย่างทันทีทันใดด้วยการปิดวาล์วอย่างรวดเร็ว
 • 1 : แฟลช (Flash)
 • 2 : ค้อนน้ำ (Water Hammer)
 • 3 : คาวิเตชั่น (Cavitation)
 • 4 : การไหลแบบทรานซิชั่น (Transition Flow)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • จากการทดลองจับเวลาเพื่อหาค่าความหนืดจลน์ (Dynamic Viscosity) จากเครื่องวัดความหนืดแบบเซย์โบลท์ยูนิเวอร์แซลวิสโคมิเตอร์ (Saybolt Universal Viscometer) ได้เวลาเท่ากับ 5 นาที จงหาค่าความหนืดจลน์ (กำหนดให้ความหนืดจลน์ = 0.220 x เวลา - 135 / เวลา โดยความหนืดจลน์มีหน่วยเป็นเซนติสโตก และ เวลามีหน่วยเป็นวินาที)
 • 1 : 65.6 เซนติสโตก
 • 2 : 25.9 เซนติสโตก
 • 3 : 42.2 เซนติสโตก
 • 4 : 78.4 เซนติสโตก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 98 :

 • 1 : 50 %
 • 2 : 25%
 • 3 : 10%
 • 4 : 5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :
 • อุปกรณ์ในข้อใดทำให้เกิดความดันตกในระบบลมอัดมากที่สุด เมื่อทำการทดลองจ่ายลมอัดเข้าอุปกรณ์เหล่านี้ที่ความดันเดียวกันและอัตราการส่งปริมาตรอากาศอิสระค่าเดียวกัน
 • 1 : ท่อ 1 นิ้ว ยาว 90 ฟุต
 • 2 : ข้องอฉากสำหรับท่อ 1 นิ้ว มีความยาวสมมูล 2.6 ฟุต
 • 3 : โกลบวาล์ว (Globe Valve) สำหรับท่อ 1 นิ้ว ขณะเปิดให้สุด มีความยาวสมมูล 29.4 ฟุต
 • 4 : โกลบวาล์ว (Globe Valve) จำนวน 2 ตัว สำหรับท่อ 1 นิ้ว ขณะเปิดให้สุดแต่ละตัวมีความยาวสมมูล 29.4 ฟุต กับท่อ 1 นิ้วยาว 20 ฟุต ทั้งหมดต่ออนุกรมกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :
 • อุปกรณ์ในข้อใดทำให้เกิดการสูญเสียเฮดในระบบไฮดรอลิกมากที่สุด ภายใต้อัตราเร็วของของไหลค่าเดียวกัน
 • 1 : วาล์วกันกลับชนิดลูกบอล (Ball Check Valve) ที่มีค่า K-แฟกเตอร์เท่ากับ 4.0
 • 2 : เกตวาล์ว (Gate Valve) ขณะเปิดสุด และมีค่า K-แฟกเตอร์เท่ากับ 0.19
 • 3 : ข้องอฉากจำนวน 2 ตัวต่ออนุกรมกัน แต่ละตัวมีค่า K-แฟกเตอร์เท่ากับ 0.75
 • 4 : ข้องอ 45 องศา จำนวน 3 ตัวต่ออนุกรมกัน แต่ละตัวมีค่า K-แฟกเตอร์เท่ากับ 0.42
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • อากาศที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ความดันสัมบูรณ์ 101,300 ปาสคาล จะมีความหนาแน่นเท่าใด (กำหนดให้ค่าคงที่ของก๊าซเท่ากับ 286.9 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน)
 • 1 : 1.16 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 11.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 22.4 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 2.24 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • อากาศอัดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ความดันสัมบูรณ์ 200,000 ปาสคาล จะมีมวลเท่าใดในภาชนะขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร (กำหนดให้ค่าคงที่ของก๊าซเท่ากับ 286.9 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน)
 • 1 : 1.2 กิโลกรัม
 • 2 : 2.0 กิโลกรัม
 • 3 : 4.6 กิโลกรัม
 • 4 : 6.9 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 103 :
 • น้ำมันไฮดรอลิกชนิดหนึ่งมีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.87 จงหาความดันเกจของน้ำมันไฮดรอลิกนี้ที่ความลึก 1 เมตรจากผิวบนของน้ำมัน (กำหนดให้น้ำมีความหนาแน่น 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8)
 • 1 : 8.5 กิโลปาสคาล
 • 2 : 13 กิโลปาสคาล
 • 3 : 15 กิโลปาสคาล
 • 4 : 17 กิโลปาสคาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :

 • 1 : 0.98 วัตต์
 • 2 : 9.8 วัตต์
 • 3 : 98 วัตต์
 • 4 : 980 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :

 • 1 : 0.98 ลิตรต่อวินาที
 • 2 : 9.8 ลิตรต่อวินาที
 • 3 : 49 ลิตรต่อวินาที
 • 4 : 98 ลิตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :
 • กำหนดให้ความดันที่ป้อนให้แก่ไซลินเดอร์ในระบบไฮดรอลิก และอัตราการส่งปริมาตรมีค่าคงที่ ถ้าพื้นที่หน้าตัดของพิสตันเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
 • 1 : แรงส่งของพิสตันร็อดจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และกำลังส่งของพิสตันร็อดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าด้วย
 • 2 : แรงส่งของพิสตันร็อดจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แต่ความเร็วของพิสตันร็อดลดลงครึ่งหนึ่ง
 • 3 : กำลังส่งของพิสตันร็อดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และความเร็วของพิสตันร็อดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าด้วย
 • 4 : กำลังส่งของพิสตันร็อดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แต่ความเร็วของพิสตันร็อดเท่าเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมันไฮดรอลิกเท่ากับ 1800 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน มวลของน้ำมันไฮดรอลิกเท่ากับ 900 กิโลกรัม จงหาพลังงานที่ทำให้น้ำมันไฮดรอลิกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส
 • 1 : 1.62 เมกกะจูล
 • 2 : 2.98 เมกกะจูล
 • 3 : 5.76 เมกกะจูล
 • 4 : 4.84 เมกกะจูล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 •  Reynold Number หาได้จาก
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 109 :
 • การไหลภายในท่อแบบปั่นป่วนทำให้เกิดการสูญเสียความดันซึ่งหาได้จาก
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • การไหลภายในท่อแบบลามิน่าทำให้เกิดการสูญเสียความดันซึ่งหาได้จาก
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • มวลของอากาศในถังหาได้จาก
 • 1 :  
 • 2 :
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • ลูกสูบขยายตัวจากสภาวะ P1, T1 และ V1 ไปที่สภาวะ P2 , T2 และ V2 ด้วยกระบวนการไอเซนโทรปิค จงหาค่าปริมาตร V2

 • 1 : V2 = V1 ( P1 / P2 )k
 • 2 : V2 = V1( P1 / P2 )1/k
 • 3 : V2 = V1( P2 / P1 )1/k
 • 4 : V2 = V1(P2 / P1 )k
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :
 • ลูกสูบขยายตัวจากสภาวะ P1 , T1 และ V1 ไปที่สภาวะ P2 , T2 และ V2 ด้วยกระบวนการความดันคงที่ จงหาค่าปริมาตร V2           

                                             

 • 1 : V2 = V1( T1 / T2 )n
 • 2 : V2 = V1( T1 / T2 )1/n
 • 3 : V2 = V1( T2 / T1)
 • 4 : V2 = V1( T1 / T2 )
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • ของไหลในกระบอกสูบ A1 ต่ออยู่กับของไหลในกระบอกสูบ A2 เมื่อออกแรงกด F1 จงหาค่าแรง F2

                                          

 • 1 : F2 = D21F1 / D22
 • 2 : F2 = D21 / F1D22
 • 3 : F2 = D1F1 / D2
 • 4 : F2 = F1( D22 / D21)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :
 • ของไหลในกระบอกสูบ A1 ต่ออยู่กับของไหลในกระบอกสูบ A2 เมื่อออกแรงกด F1 ให้ลูกสูบ 1 เคลื่อนที่ L1 และลูกสูบ 2 เคลื่อนที่ L2 จงหางานที่ทำ

                              

 • 1 :  F2L2
 • 2 : F1L1A4
 • 3 : F1L1A1 / A2
 • 4 : F2L1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 116 :
 • ของไหลในกระบอกสูบ A1 ต่ออยู่กับของไหลในกระบอกสูบ A2 เมื่อออกแรงกด F1 เกิดความดัน P และให้ลูกสูบ 1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 และลูกสูบ 2 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V2 จงหากำลังงานที่ใช้

                            

 • 1 : PV1
 • 2 : F1L1
 • 3 : F1L2
 • 4 : PL2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • จากรูปถ้าลูกสูบ A1 มีขนาดพื้นที่ 30 ตร.มม. ลูกสูบ A2 ขนาดพื้นที่ 150 ตร.มม. เมื่อออกแรงกดลูกสูบ F1 = 500 N. แรงยกที่ลูกสูบตัวที่สอง ( F2) มีค่าเท่าไร

                                  

 • 1 : 2.5 kN.
 • 2 : 5 kN.
 • 3 : 50 kN.
 • 4 : 100 kN.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :
 • จากรูป ถ้าแรง F1 = 100 N.กดกระบอกสูบ A1 ให้เลื่อนลงเป็นระยะ 12 มม.และมีแรงยก F2 = 200 N. อยากทราบจะต้องกดให้กระบอกสูบ A2 เลื่อนขึ้นเป็นระยะทางเท่าไร                              
 • 1 : 2 มม.
 • 2 : 4 มม.
 • 3 : 6 มม.
 • 4 : 24 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 119 :
 • แผ่นเรียบสองแผ่นคั่นด้วยน้ำมันหนา 1 มม.ดังรุปแผ่นล่างวางอยู่กับ ส่วนแผ่นบนมีพื้นสำผ้สของเหลว 0.1 ตารางเมตร และถูกแรง F = 24 N. ผลักให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 เมตรต่อวินาที จงหาค่าความหนืดของน้ำมัน

                                  

 • 1 :  0.8 N.s / m2
 • 2 : 0.08 N.s / m2
 • 3 : 0.008 N.s / m2
 • 4 : 8.0 N.s / m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 120 :
 • จากรูประยะ = 5 mm. น้ำมันที่คั่นมีค่า = 0.0327 N.s/m2 แผ่นระนาบด้านบนมีพื้นที่สัมผัสน้ำมัน A = 0.5 m2 และมวล m = 0.001 kg และเมื่อให้ค่า g = 9.81 m/s2 จงหาค่าความเร็วการเคลื่อนที่ของแผ่นระนาบบน

                              

 • 1 : 1 mm./ sec
 • 2 : 3 mm./ sec
 • 3 : 5 mm./ sec
 • 4 : 7 mm./ sec
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 121 :
 • น้ำมันมีค่าความหนืดจลน์ ( kinematic viscoscity ) = 0.0001 m/s2 ไหลในท่อที่มีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางภายใน 10 mm. ด้วยความเร็ว 6 m/s จงหาค่า Reynolds Number
 • 1 : 600
 • 2 : 1400
 • 3 : 1600
 • 4 : 1800
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :
 • ระบบไฮดรอลิกสำหรับยกรถยนต์ ถ้ากระบอกสูบที่ใช้ยกรถมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 240 มม. ต้องใช้ความดันน้ำมันเท่าไรถ้าต้องการยกรถที่มีน้ำหนัก 31416 N.
 • 1 : 1 MPa
 • 2 : 2 PMa
 • 3 : 3 MPa
 • 4 : 4 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • น้ำมันไฮดรอลิกไหลในระบบด้วยอัตราการไหล 20 ลิตรต่อนาที ความดันของระบบ 15 MPa . อยากทราบว่าระบบไฮดรอลิกดังกล่าวมีกำลังกี่กิโลวัตต์
 • 1 : 5 kW
 • 2 : 20 kW
 • 3 : 30 kW
 • 4 : 40 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :
 • น้ำไหลเข้าทางท่อขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ด้วยอัตราการไหล 0.1014 m3/s และทางไหลออก 2 ทาง คือทางที่ 1.ไหลออกผ่านท่อที่มีวัดผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ด้วยความเร็ว 12 m/s และท่อทางออกที่ 2 ไหลผ่านท่อมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 100 มม. จงหาค่าความเร็วของน้ำที่ไหลออกทางท่อทีมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 
 • 1 : 5 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 10 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 12 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 15 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :
 • น้ำมันบรรจุอยู่ในกระบอกสูบที่มีปริมาตร 1 ลิตร กระบอบสูบอัดน้ำมันจาก 1 bar. เป็น 50 bar. ถ้าค่า bulk modulus 1750 MPa จงหาเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของน้ำมัน
 • 1 : 0.28 %
 • 2 : 0.48 %
 • 3 : 0.68 %
 • 4 : 0.88 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 126 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ไม่นับว่าเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่จะต้องมีในระบบไฮดรอลิก
 • 1 : วาล์ว
 • 2 : ถังน้ำมัน
 • 3 : ท่อหรือสายทางเดินน้ำมัน
 • 4 :  แอคคิวมูเลเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • ข้อใดเป็นจริงสำหรับค่าความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิก
 • 1 : ค่าความหนืดมีค่ามากขึ้นเมื่ออุณหภูมิมีค่ามากขึ้น
 • 2 : ค่าความหนืดมีค่าน้อยลงเมื่ออุณหภูมิมีค่ามากขึ้น
 • 3 : ค่าความหนืดมีค่าคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
 • 4 : ค่าความหนืดอาจจะมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลงเมื่ออุณหภูมิมีค่ามากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 367 : 2.Components
ข้อที่ 128 :
 • สัญญาลักษณ์ของปั้มไฮโดรลิกที่เปลี่ยนความจุได้คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • สัญญาลักษณ์ของมอเตอร์ไฮโดรลิกที่เปลี่ยนความจุได้คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • สัญลักษณ์ของวาล์ว 5 รู 2 ต่ำแหน่งคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • สัญลักษณ์ของวาล์ว ปรับอัตราการไหลคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 132 :
 • การไหล แบบปั่นป่วนผ่าน 4/2 วาล์วทำให้เกิดการสูญเสียความดันตกคล่อมวาล์ว จงหาอัตราการไหล Q
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :
 • สัญลักษณ์ของวาล์ว 3 รู 2 ต่ำแหน่งคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • สัญลักษณ์ของวาล์ว 3 รู 2 ต่ำแหน่งคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 135 :
 • สัญลักษณ์ของวาล์ว 4 รู 3 ต่ำแหน่งคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • สัญลักษณ์ของวาล์ว ความดันคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • สัญญาลักษณ์ของปั้มไฮโดรลิกที่ ความจุคงที่ได้คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • สัญญาลักษณ์ของมอเตอร์ไฮโดรลิกที่ ความจุคงที่ได้คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • สัญลักษณ์ของวาล์ว 4 รู 2 ต่ำแหน่งคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 140 :
 • สัญลักษณ์ของวาล์ว 3 รู 2 ตำแหน่งคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • สัญลักษณ์ของวาล์ว 4 รู 3 ต่ำแหน่งคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • สัญลักษณ์ของPilot Check Valve คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • ปั๊มต่อไปนี้ชนิดใดที่นิยมใช้ในระบบ กำลังของไหล (Fluid Power)
 • 1 : ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal Pump)
 • 2 : ปั๊มแบบไหลตามแนวแกน (Axial flow pump)
 • 3 : ปั๊มแม่เหล็กไฟฟ้า( Electromagnetic pump)
 • 4 : ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston pump)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • สัญญลักษณ์ดังรูปตรงกับอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ข้อใด
 • 1 : ปั๊มไฮดรอลิกแบบปรับอัตราการไหลได้
 • 2 : ปั๊มไฮดรอลิกแบบปรับอัตราการไหลไม่ได้
 • 3 : ปั๊มไฮดรอลิกแบบที่ใช้เฉพาะกับมอเตอร์ไฮดรอลิก
 • 4 : มอเตอร์ไฮครอลิกแบบปรับอัตราการไหลได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :
 • ความดันในระบบไฮดรอลิกเกิดขึ้นจากสาเหตุใด
 • 1 : ความเร็วรอบที่ขับปั๊ม
 • 2 : แรงต้านที่กระบอกสูบ
 • 3 : อัตราการไหลของปั๊ม
 • 4 : กำลังที่ใช้ขับปั๊ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :
 • โดยปกติเกียร์ปั๊มจ่ายอัตราการไหลได้ที่ความดันสูงสุดประมาณเท่าไร
 • 1 : 100 bars
 • 2 : 175 bars
 • 3 : 250 bars
 • 4 : 500 bars
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :
 • ปั๊มไฮดรอลิกแบบใดสามารถปรับอัตราการไหลได้
 • 1 : ปั๊มแบบเกียร์
 • 2 : ปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน
 • 3 : ปั๊มแบบสกรู
 • 4 : ปั๊มแบบลูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปรากฏการการเกิดคาวิเตชั่น( Cavitations ) กับปั๊ม
 • 1 : ปั๊มมีอาการสั่น
 • 2 : เกิดเสียงดังมากกว่าปกติ
 • 3 : อัตราการไหลของปั๊มไม่ราบเรียบ
 • 4 : กำลังที่ใช้ขับปั๊มเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 149 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดคาวิเตชั่น( Cavitaion) กับปั๊ม
 • 1 : ความเร็วการไหลในท่อดูดสูงเกินไป
 • 2 : ความเร็วการไหลในท่อจ่ายสูงเกินไป
 • 3 : เกิดการรั่วซึ่มที่ท่อดูดของปั๊ม
 • 4 : มีอุปกรณ์จำพวกข้อต่อ,ข้องอที่ประกอบทางด้านดูดของปั๊มมากเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 150 :
 • ในสภาวะการทำงานปกติปั๊มไฮครอลิกต่อไปนี้ชนิดใดมีเสียงดังมากที่สุด
 • 1 : ปั๊มแบบ เกียร์
 • 2 : ปั๊มแบบแวน
 • 3 : ปั๊มแบบลูกสูบ
 • 4 : ปั๊มแบบสกรู
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 :
 • ไฮครอลิกปั๊มทำงานที่ความดัน 10.3 MPa. ด้วยอัตราการไหล 37.85 ลิตรต่อนาที มอเตอร์ไฟฟ้าขับปั๊มหมุนด้วยความเร็วรอบ 1725 รอบต่อนาที แรงบิด 3.95 kN.m จงหาประสิทธิภาพรวมของปั๊ม
 • 1 : 61 %
 • 2 : 71 %
 • 3 : 81 %
 • 4 : 91 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :

 • 1 : 51.90 N.m
 • 2 : 71.90 N.m
 • 3 : 91.90 N.m
 • 4 : 101.90 N.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :
 • ปั๊มไฮดรอลิกตัวหนึ่งจ่ายอัตราการไหล 45 ลิตรต่อนาที เพื่อใช้กับระบบไฮดรอลิกที่มีความดันสูงสุด 25,000 kPa. ถ้าปั๊มตัวดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 87 % จะต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังกี่กิโลวัตต์ เพื่อขับปั๊มดังกล่าว
 • 1 : 11.55 kW
 • 2 : 21.55 kW
 • 3 : 31.55 kW
 • 4 : 41.55 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • มอเตอร์ไฮดรอลิกหมุนด้วยความเร็วรอบ 1600 รอบต่อนาที ส่งแรงบิด 16.95 N.m จงหาส่งกำลังเพลาของมอเตอร์
 • 1 : 2.84 kW.
 • 2 : 3.84 kW.
 • 3 : 4.84 kW.
 • 4 : 5.84 kW.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • อัตราการไหลเข้ามอเตอร์ไฮครอลิก 30.28 ลิตรต่อนาที หมุนด้วยความเร็วรอบ 1600 รอบต่อนาที ส่งแรงบิด 16.95 N.m ความดันตกคร่อมระหว่างมอเตอร์ 6.03 MPa. จงหาประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • 1 : 93.4 %
 • 2 : 93.4 %
 • 3 : 93.4 %
 • 4 : 93.4 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 156 :

 • 1 : 155 รอบต่อนาที
 • 2 : 255 รอบต่อนาที
 • 3 : 355 รอบต่อนาที
 • 4 : 455 รอบต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 157 :

 • 1 : 94.7 N.m
 • 2 : 104.7 N.m
 • 3 : 204.7 N.m
 • 4 : 304.7 N.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 • ถ้าใช้เครื่องยนต์ที่มีกำลัง 15 แรงม้า ขับปั๊มไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพรวม 82 % กำลังไฮดรอลิกที่ให้แก่ระบบเป็นเท่าไร
 • 1 : 8.3 HP.
 • 2 : 10.3 HP.
 • 3 : 12.3 HP.
 • 4 : 14.3 HP.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • ถ้าใช้เครื่องยนต์ที่มีกำลัง 10 แรงม้า ขับปั๊มไฮดรอลิกได้อัตราการไหล 40 ลิตรต่อนาที ที่ความดันใช้งาน 10 MPa. จงหาค่าประสิทธิภาพรวมของปั๊มไฮดรอลิกที่ใช้
 • 1 : 72.4 %
 • 2 : 79.4 %
 • 3 : 92.4 %
 • 4 : 89.4 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :
 • ปั้มมีความจุ 98.4 cu.cm/rev ถูกขับด้วยเครื่องยนต์ที่ความเร็ว 1000 รอบต่อนาทีมีแรงบิด 124.3 Nm ส่งอัตราการไหล 0.0912 cu.m/s เพื่อใช้กับระบบที่มีความดัน 70 bars อยากทราบว่าประสิทธิภาพรวมของปั้มเป็นเท่าใด?
 • 1 : 61.8 %
 • 2 : 71.8 %
 • 3 : 81.8 %
 • 4 : 91.8 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ทำงาน(Actuators)ในระบบกำลังของไหล
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :
 • ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ Pressure relief reducing valveในระบบกำลังของไหล
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 • ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ Brake valveในระบบกำลังของไหล
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • วาล์วควบคุมอัตราการไหลในระบบกำลังของไหลมีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
 • 1 : ควบคุมทิศทางการไหล
 • 2 : ความคุมความเร็วการไหล
 • 3 : ควบคุมความเร็วกระบอกสูบ
 • 4 : ควบคุมความดันของการไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 • เมื่อมีของเหลวไหลผ่านวาล์วควบคุมการไหลจากซ้ายไปขวาดังรูป ความดัน P1. และ P2. เป็นไปตามข้อใด
 • 1 : ความดันที่เกจ P1. มากกว่า P2.
 • 2 : ความดันที่เกจ P2. มากกว่า P1.
 • 3 : ความดันที่เกจ P1.เท่ากับ P2.
 • 4 : ความดันที่เกจ P1. ขึ้นอยู่กับปั๊ม ส่วนความดันเกจ P2. ขึ้นอยู่กับ Load
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 166 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การใช้งานของ One way flow control Valve
 • 1 : ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบแบบทำงานทางเดียว(Single acting cylinder)
 • 2 : ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบแบบทำงานสองทาง(Double acting cylinder)
 • 3 : ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบแบบทำงานทางเดียว(Single acting cylinder) หรือแบบสองทาง (Double acting cylinder)
 • 4 : ควบคุมความรอบของปั๊มแบบไหลออกทิศทางเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • กระบอกสูบมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางภายใน 75 มม.ก้านสูบมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 50 มม. น้ำหนักที่ปลายก้านสูบ 10000 N. เคลื่อนลงด้วยอัตรา 1.67 เมตรต่อวินาที ถ้าต้องการให้กระบอกสูบหยุดการเคลื่อนที่ภายใน 5 วินาที จะต้องมีความดันด้านก้านสูบต้านการเคลื่อนที่เท่าไร
 • 1 : 4242 kPa.
 • 2 : 5650 kPa.
 • 3 : 5750 kPa.
 • 4 : 6450 kPa.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :

 • 1 : 8.4 kW.
 • 2 : 12.4 kW.
 • 3 : 22.4 kW.
 • 4 : 28.4 kW.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 169 :

 • 1 : 3.81 MPa.
 • 2 : 5.81 MPa.
 • 3 : 7.81 MPa.
 • 4 : 9.81 MPa.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :

 • 1 : 6.10 MPa.
 • 2 : 9.10 MPa.
 • 3 : 13.10 MPa.
 • 4 : 15.10 MPa.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :

 • 1 : 0.167 kW
 • 2 : 1.167 kW
 • 3 : 2.167 kW
 • 4 : 3.167 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 172 :
 • ข้อใดคือสัญลักษณ์ของ Cartridge valve
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :
 • แก๊ส ที่ใช้บรรจุลงในถังสะสมพลังงาน (Accumulator) คือแก๊สอะไร
 • 1 : ออกชิเจน
 • 2 : อาร์กอน
 • 3 : คาบอนด์ไดออกไซด์
 • 4 : ไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การใช้งานของ Accumulator
 • 1 : ช่วยชดเชยการรั่วของน้ำมันในระบบ
 • 2 : ช่วยในการลดขนาดของปั๊ม
 • 3 : ใช้แทนปั๊มในกรณีฉุกเฉิน
 • 4 : ช่วยเพิ่มความดันในระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :

 • 1 : 7.7 ลิตร
 • 2 : 17.7 ลิตร
 • 3 : 27.7 ลิตร
 • 4 : 37.7 ลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 176 :

 • 1 : 27,000 N
 • 2 : 127,000 N
 • 3 : 227,000 N
 • 4 : 327,000 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 177 :
 • ปั๊มส่งน้ำมันให้มอเตอร์ไฮดรอลิกด้วยอัตราการไหล 20 ลิตรต่อนาที ที่ความดัน 15 MPa. ถ้ามอเตอร์ส่งกำลังออกที่เพลา 4 kW. และกำลังที่สูญเสียเนื่องจากการรั่วภายในตัวมอเตอร์ 80 % กลายเป็นความร้อนให้กับน้ำมันจงหาอัตราการเกิดความร้อน(heat-generation rate)
 • 1 : 48 kJ/min
 • 2 : 58 kJ/min
 • 3 : 68 kJ/min
 • 4 : 78 kJ/min
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :
 • เกียร์ปั๊ม (Gear Pump) ในระบบไฮดรอลิกหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5 ซม. และมีความกว้างของเกียร์ 4 ซม. ถ้าปั๊มนี้ทำงานจริงที่ 1500 รอบต่อนาที และความดันพิกัด โดยมีอัตราการส่งน้ำมันจริงเท่ากับ 2.6 ลิตรต่อนาที จงหาประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของปั๊ม
 • 1 : 0.75
 • 2 : 0.80
 • 3 : 0.85
 • 4 : 0.85
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • เกียร์มอเตอร์ (Gear Motor) ไฮดรอลิกตัวหนึ่งให้ปริมาตรดิสเพลสเมนต์จริง (Actual Displacement Volume) เท่ากับ 100 ลบ.ซม. ถ้ามอเตอร์นี้ทำงานที่ความดันพิกัด 100 บาร์ และ รับน้ำมันไฮดรอลิกจากปั๊มด้วยอัตราการส่งน้ำมัน 0.5 ลิตรต่อวินาที จงหากำลังที่มอเตอร์ส่งออกไป
 • 1 : 2 กิโลวัตต์
 • 2 : 5 กิโลวัตต์
 • 3 : 10 กิโลวัตต์
 • 4 : 20 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • การบรรยายสัญลักษณ์ในข้อใดผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :

 • 1 : 1 นาที
 • 2 : 0.5 นาที
 • 3 : 1.5 นาที
 • 4 : 2 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 • อุปกรณ์ไฮดรอลิกใดต่อไปนี้ทำหน้าที่แปลงผันพลังงานออกจากระบบไฮดรอลิกให้เกิดงานที่เป็นประโยชน์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 185 :

 • 1 : 15 กิโลนิวตัน
 • 2 : 150 กิโลนิวตัน
 • 3 : 15 เมกกะนิวตัน
 • 4 : 150 เมกกะนิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :
 • ปั๊มไฮดรอลิกชนิดหนึ่งทำงานโดยอาศัยการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวเส้นตรงของอุปกรณ์ที่จะทำการอัดน้ำมันไฮดรอลิกให้ไหลเข้าออกจากปั๊ม เป็นหลักการทำงานของปั๊มชนิดใด
 • 1 : ปั๊มแบบพิสตัน (Piston Pump)
 • 2 : ปั๊มแบบเวน (Vane Pump)
 • 3 : ปั๊มแบบเกียร์ (Gear Pump)
 • 4 : ปั๊มแบบสกรู (Screw Pump)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • เกียร์ปั๊มตัวหนึ่งประกอบด้วยเกียร์ 2 ตัว มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของฟันเกียร์ 5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของฟันเกียร์ 4 เซนติเมตร และมีหน้ากว้างของฟันเกียร์ 8 เซนติเมตร จงหาปริมาตรดิสเพลสเมนต์
 • 1 : 56 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ
 • 2 : 68 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ
 • 3 : 79 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ
 • 4 : 40 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • อากาศที่ความดัน 1 บาร์สัมบูรณ์อุณหภูมิ 300 K ไหลเข้าแอร์คอมเพรสเซอร์ด้วยความเร็วเข้าใกล้ศูนย์และจ่ายออกที่ความดัน 7 บาร์สัมบูรณ์อุณหภูมิ 320 K ผ่านท่อขนาด 0.1 ตร.ม.ด้วยอัตราเชิงมวล 10 kg/s ถ้ากำลังขาเข้าคอมเพรสเซอร์ 306 kW จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนของคอมเพรสเซอร์กำหนดให้ ค่าความร้อนจำเพาะของอากาศ 1.004 kJ/kg-K และค่าคงที่อากาศ 286.9 J/kg-K
 • 1 : 248 กิโลวัตต์
 • 2 : 286 กิโลวัตต์
 • 3 : 302 กิโลวัตต์
 • 4 : 347 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :
 • อากาศจากสิ่งแวดล้อมไหลเข้าแอร์คอมเพรสเซอร์ด้วยความเร็วใกล้ศูนย์ และถูกจ่ายออกที่ความดันสูงค่าหนึ่งโดยมีอัตราการส่งออกพลังงานจลน์ของอากาศที่ 658 วัตต์ มีอัตราการสูญเสียความร้อนที่ออกไปกับอากาศด้านออกเท่ากับ 200,800 วัตต์และมีกำลังที่จ่ายเข้าไปยังเพลาของคอมเพรสเซอร์เท่ากับ 250,000 วัตต์ จงคำนวณหาอัตราการปลดปล่อยความร้อนออกจากแผงระบายความร้อนในคอมเพรสเซอร์
 • 1 : 48,542 วัตต์
 • 2 : 49,858 วัตต์
 • 3 : 51,668 วัตต์
 • 4 : 53,714 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :
 • แอ็คคิวมูเลเตอร์ไฮดรอลิกชนิดที่มีท่อให้น้ำมันไหลเข้าท่อหนึ่งและให้น้ำมันไหลออกอีกท่อหนึ่ง มีอัตราการไหลเข้าของน้ำมันเท่ากับ 150 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที และอัตราเร็วเฉลี่ยออกจากท่อเท่ากับ 1 เมตรต่อวินาที โดยท่อด้านออกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร จงหาอัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำมันในแอ็คคิวมูเลเตอร์ ณ จุดทำงานนี้
 • 1 : -164 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
 • 2 : 164 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
 • 3 : -202 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
 • 4 : 202 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • การบีบอัดอากาศในกระบอกสูบ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ให้มีความดันเพิ่มขึ้นเป็น 4 บรรยากาศ โดยไม่มีการถ่ายเทความร้อนออกจากระบบและมีความสัมพันธ์ของอากาศตามก๊าซในอุดมคติ ( ความดัน หารด้วย (ความหนาแน่นยกกำลัง 1.4 ) มีค่าคงที่ ) และไม่มีความสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานในการอัด จงหาพลังงานภายใน (Internal Energy) ที่เพิ่มขึ้นของอากาศในกระบอกสูบ (ให้ค่าความร้อนจำเพาะ Cv = 717 J/kg-K )
 • 1 : 87 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 42 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 95 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 106 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 192 :
 • อากาศอัดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสไหลผ่านท่อลมอัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยมีอุณหภูมิลดลงเหลือ 35 องศาเซลเซียส ถ้าอัตราการส่งปริมาณอากาศอัดเท่ากับ 2 กิโลกรัมต่อวินาที จงหาอัตราการสูญเสียเอ็นทาลปีของอากาศอัด (กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะ Cp เท่ากับ 1004 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน)
 • 1 : 5 กิโลจูลต่อวินาที
 • 2 : 10 กิโลจูลต่อวินาที
 • 3 : 15 กิโลจูลต่อวินาที
 • 4 : 20 กิโลจูลต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • ข้อใดเป็นปั๊มแบบนอนโพสิทีฟดิสเพลสเมนต์ (Nonpositive Displacement Pump)
 • 1 : ปั๊มเกียร์ (Gear Pump)
 • 2 : ปั๊มแบบพิสตัน (Piston Pump)
 • 3 : ปั๊มเกโรเตอร์ (Gerotor Pump)
 • 4 : ปั๊มเทอร์ไบน์ (Turbine Pump)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของวาล์วที่ทำงานด้วยการกระตุ้นจากขดลวดโซลีนอยด์ (Solenoid)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • อุปกรณ์ข้อใดใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :

 • 1 : เป็นการไหลในสถานะไม่อยู่ตัว เป็นการไหลของของไหลที่มีค่าความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงกว้าง เป็นการไหลที่ไม่มีแรงเสียดทาน และ เป็นการไหลในเส้นสตรีม
 • 2 : เป็นการไหลในสถานะอยู่ตัว เป็นของไหลที่ไม่สามารถบีบอัดได้ เป็นการไหลที่ไม่มีแรงเสียดทาน และ เป็นการไหลในเส้นสตรีม
 • 3 : เป็นการไหลในสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ค่าความหนาแน่นของของไหลเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงกว้าง เป็นการไหลที่ไม่มีแรงเสียดทาน และ เป็นการไหลในเส้นสตรีม
 • 4 : เป็นการไหลในสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ค่าความหนาแน่นของของไหลเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงกว้าง เป็นการไหลที่ไม่มีแรงเสียดทาน เป็นการไหลที่ไม่มีแรงเสียดทาน และ เป็นการไหลแบบลามินาร์หรือแบบเทอร์บูเล็นท์ก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 198 :
 • ทำไมประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของปั๊มจึงต่ำกว่า 1
 • 1 : เพราะของไหลมีความหนาแน่นไม่คงที่
 • 2 : เพราะปั๊มมีการสั่นไหวอยู่ตลอดเวลา ทำให้การดูดของไหลเข้าปั๊มไม่คงที่
 • 3 : เพราะปริมาตรของของไหลหดตัวในขณะที่ปั๊มอัดของไหลทำงาน
 • 4 : เพราะมีการรั่วไหลของของไหลระหว่างตัวหมุนได้กับตัวหยุดนิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 199 :
 • สวอชเพลท (Swash Plate) เป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่อาจมีอยู่ในปั๊มชนิดใด
 • 1 : ปั๊มแบบพิสตัน (Piston Pump)
 • 2 : ปั๊มแบบเวน (Vane Pump)
 • 3 : ปั๊มแบบเกียร์ (Gear Pump)
 • 4 : ปั๊มแบบเซนตริฟิวกัล (Centrifugal Pump)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 • ปั๊มไฮดรอลิกตัวหนึ่งมีประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 0.85 จงหาอัตราการส่งน้ำมันไฮดรอลิกทางทฤษฎี กำหนดให้ปั๊มทำการส่งน้ำมันไฮดรอลิกด้วยอัตรา 120 ลิตรต่อนาที
 • 1 : 141 ลิตรต่อนาที
 • 2 : 102 ลิตรต่อนาที
 • 3 : 120 ลิตรต่อนาที
 • 4 : 134 ลิตรต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • พิสตันปั๊มตัวหนึ่งสามารถปรับอัตราการส่งน้ำมันไฮดรอลิกได้ตามมุมระหว่างแกนของเพลาขับปั๊มกับแกนของพิสตัน ถ้าแกนทั้งสองขนานกันพิสตันปั๊มจะไม่ส่งน้ำมันออกมา จงหาอัตราส่วนระหว่างอัตราการส่งน้ำมันที่มุม 10 องศา กับอัตราการส่งน้ำมันที่มุม 20 องศา
 • 1 : 0.48
 • 2 : 0.20
 • 3 : 0.64
 • 4 : 0.32
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 202 :
 • พิสตันปั๊มตัวหนึ่งสามารถปรับอัตราการส่งน้ำมันไฮดรอลิกได้ตามมุมระหว่างแกนของเพลาขับปั๊มกับแกนของพิสตัน ถ้าแกนทั้งสองขนานกันพิสตันปั๊มจะไม่ส่งน้ำมันออกมา ถ้าเพิ่มมุมจาก 10 องศาไปเป็น 11 องศาจะทำให้อัตราการส่งน้ำมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 1.8%
 • 2 : 2.5%
 • 3 : 3.4%
 • 4 : 9.9%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 203 :
 • เรขาคณิตใดที่ทำให้เกิดการส่งปริมาตรน้ำมันของปั๊มแบบเวน (Vane Pump)
 • 1 : ระยะห่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์กับขอบนอกของเวน
 • 2 : ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของโรเตอร์กับจุดศูนย์กลางของแคมริง
 • 3 : เส้นผ่าศูนย์กลางของโรเตอร์และเส้นผ่าศูนย์กลางของแคมริงเท่านั้น
 • 4 : ความลึกของเวนที่ติดตั้งอยู่ในสล๊อตของโรเตอร์และจำนวนเวนเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 • ปั๊มแบบเวนตัวหนึ่งทำงานที่ค่าเอ็กซ์เซนตริซิตี (eccentricity) 1 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโรเตอร์เท่ากับ 4 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางของแคมริงเท่ากับ 6 เซนติเมตร จงหาปริมาตรดิสเพลสเมนต์ ให้หน้ากว้างของเวนเท่ากับ 3 เซนติเมตร และโรเตอร์มี 6 สล็อต
 • 1 : 47 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 2 : 57 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 3 : 67 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 4 : 77 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 :
 • ปั๊มตัวหนึ่งทำงานด้วยอัตราส่งน้ำมันเท่ากับ 1 ลิตรต่อวินาที ที่ความดัน 80 บาร์ จงหากำลังไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับปั๊มตัวนี้ (กำหนดให้ปั๊มตัวนี้มีประสิทธิภาพรวม 0.80)
 • 1 : 8 กิโลวัตต์
 • 2 : 10 กิโลวัตต์
 • 3 : 12 กิโลวัตต์
 • 4 : 14 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :
 • ปั๊มตัวหนึ่งมีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรเท่ากับ 90% และมีประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 85% ปั๊มตัวนี้มีกำลังขาเข้าที่เพลา 10 แรงม้า จงหากำลังสูญเสียในความเสียดทาน
 • 1 : 0.56 แรงม้า
 • 2 : 0.66 แรงม้า
 • 3 : 0.76 แรงม้า
 • 4 : 0.86 แรงม้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • อุปกรณ์ข้อใดมีสปริงปรับค่าได้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 208 :
 • อุปกรณ์ข้อใดเกจวัดความดัน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • ข้อใดเป็นสัญลักษณ์วาล์วอันโหลดดิ้ง (Unloading Valve)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 210 :
 • อุปกรณ์ข้อใดใช้วัดอัตราส่งปริมาตร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 211 :
 • อุปกรณ์ข้อใดไม่ได้ทำหน้าที่วัด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :

 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 213 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับถังน้ำมัน (Reservoir) ในวงจรของระบบไฮดรอลิก
 • 1 : จะต้องปิดสนิทไม่ให้มีอากาศเข้าออกจากถังน้ำมัน
 • 2 : จะต้องบรรจุน้ำมันไฮดรอลิกให้เต็มถังเสมอ
 • 3 : ปลายของท่อด้านเข้าภายในถังและปลายของท่อด้านออกภายในถังจะต้องอยู่ใกล้กันให้มากที่สุด
 • 4 : พื้นผิวของถังน้ำมันเป็นตัวกลางในการระบายความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 :
 • ในการเคลื่อนพิสตันออกจากไซลินเดอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ด้วยปั๊มที่มีอัตราการป้อนน้ำมันไฮดรอลิก 5 ลิตรต่อนาที จงหาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนพิสตันออกจากไซลินเดอร์เป็นระยะทาง 10 เซนติเมตร
 • 1 : 3.0 วินาที
 • 2 : 2.5 วินาที
 • 3 : 2.0 วินาที
 • 4 : 1.5 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 216 :
 • การไหล แบบปั่นป่วนผ่าน 3/2 วาล์วทำให้เกิดการสูญเสียความดันตกคล่อมวาล์ว จงหาอัตราการไหล Q

                                    

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • ค่า CV ในแคตาลอกของวาล์ว แสดงถึงอะไร

 • 1 : ค่า CV  มาก วาล์วมีขนาดรูเล็ก
 • 2 : ค่า CV  มาก แรงดันตก (Pressure Drop) ที่วาล์วมีค่ามาก
 • 3 : ค่า CV  มาก อัตราการไหลของลมผ่านวาล์วมีค่ามาก
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • ปั๊มชนิดใดไม่เหมาะกับงานไฮดรอลิก
 • 1 : ปั๊มเฟือง (Gear Pump)
 • 2 : ปั๊มใบกวาด (Vane Pump)
 • 3 : ปั๊มลูกสูบ (Piston Pump)
 • 4 : ปั๊มแรงเหวี่ยง (Centrifugal Pump)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • การเพิ่มความดันที่วาล์วปลดความดัน (Pressure Relief Valve) ส่งผลใดต่อการทำงานของกระบอกสูบไฮดรอลิก
 • 1 : ลูกสูบเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น
 • 2 : ความดันในกระบอกสูบลดลง
 • 3 : กระบอกสูบสามารถรับภาระ (Load) ได้มากขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 368 : 3.System
ข้อที่ 220 :
 • จงหาความเร็วมอเตอร์เป็น rad/sec.
  กำหนดให้ wp=1000 rad/sec, Cp = 100 ml/min, Cm = 50 ml/min
 • 1 : 2000
 • 2 : 500
 • 3 : 5
 • 4 : 500000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 1000 rpm ขนาดความจุปั๊ม 20 l/rev ขนาดความจุมอเตอร์ 10 l/rev มอเตอร์ไม่มีโหลด สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาความเร็วรอบของมอเตอร์
 • 1 : 5 rpm
 • 2 : 500 rpm
 • 3 : 1000 rpm
 • 4 : 2000 rpm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 222 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 1000 rpm ขนาดความจุปั๊ม 20 l/rev ขนาดความจุมอเตอร์ 10 l/rev มอเตอร์ไม่มีโหลด ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรที่ปั๊มและที่มอเตอร์ 90% สมมุติให้ น้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาความเร็วรอบของมอเตอร์
 • 1 : 5 rpm
 • 2 : 405 rpm
 • 3 : 1620 rpm
 • 4 : 2000 rpm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 1000 rpm ขนาดความจุปั๊ม 20 l/rev ขนาดความจุมอเตอร์ 10 l/rev มอเตอร์มีความเร็วรอบ 0 rpm สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาความดันในระบบ
 • 1 : 0 Pa
 • 2 : 1500 kPa
 • 3 : 3000 kPa
 • 4 : 6000 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 224 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 1000 rad/min ขนาดความจุปั๊ม 2 l/rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 1000 rad/min สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาแรงบิดที่มอเตอร์
 • 1 : 1000 Nm
 • 2 : 2000 Nm
 • 3 : 3000 Nm
 • 4 : 5000 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 225 :

 • 1 : 37 kW
 • 2 : 111 kW
 • 3 : 200 kW
 • 4 : 370 kw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :

 • 1 : 0 lpm
 • 2 : 1000 lpm
 • 3 : 2000 lpm
 • 4 : 3000 lpm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :

 • 1 : 33.3kW
 • 2 : 66.6kW
 • 3 : 100Kw
 • 4 : 16.7kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :

 • 1 : 85%
 • 2 : 90%
 • 3 : 95%
 • 4 : 100%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 229 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 1000 rpm ขนาดความจุปั๊ม 20 l/rev ขนาดความจุมอเตอร์ 20 l/rev มอเตอร์ไม่มีโหลด สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาความเร็วรอบของมอเตอร์
 • 1 : 4 rpm
 • 2 : 400 rpm
 • 3 : 1000 rpm
 • 4 : 2000 rpm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 1000 rpm ขนาดความจุปั๊ม 20 l/rev ขนาดความจุมอเตอร์ 20 l/rev มอเตอร์ไม่มีโหลด ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรที่ปั๊มและที่มอเตอร์ 90% สมมุติให้ น้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาความเร็วรอบของมอเตอร์
 • 1 : 5 rpm
 • 2 : 405 rpm
 • 3 : 810 rpm
 • 4 : 2000 rpm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/s ขนาดความจุปั๊ม 2 l/ rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/ rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 0 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาความดันในระบบ
 • 1 : 0 kPa
 • 2 : 1500 kPa
 • 3 : 5000 kPa
 • 4 : 10000 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 234 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/sขนาดความจุปั๊ม 2 l/rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 0 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหากำลังงาน ที่ มอเตอร์
 • 1 : 0 kw
 • 2 : 300 kw
 • 3 : 400 kw
 • 4 : 500 kw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 235 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/sขนาดความจุปั๊ม 2 l/rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 0 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหากำลังงาน ที่ ปั๊ม
 • 1 : 0 kw
 • 2 : 300 kw
 • 3 : 500 kw
 • 4 : 1500 kw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/sขนาดความจุปั๊ม 2 l/rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 0 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงประสิทธิภาพของระบบ
 • 1 : 0%
 • 2 : 66.6%
 • 3 : 80%
 • 4 : 95%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 237 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/s ขนาดความจุปั๊ม 2 l/rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 100 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาแรงบิดที่มอเตอร์
 • 1 : 1 kNm
 • 2 : 2 kNm
 • 3 : 3 kNm
 • 4 : 5 kNm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :

 • 1 : 0 lps
 • 2 : 1000 lps
 • 3 : 2000 lps
 • 4 : 3000 lps
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :

 • 1 : 20 bars
 • 2 : 30 bars
 • 3 : 40 bars
 • 4 : 50 bars
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :

 • 1 : 1 m/s
 • 2 : 2 m/s
 • 3 : 4 m/s
 • 4 : 10 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :

 • 1 : 100 kW
 • 2 : 150 kW
 • 3 : 360 kW
 • 4 : 500kw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :

 • 1 : 50 kW
 • 2 : 100 kW
 • 3 : 200 kW
 • 4 : 500 kw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :

 • 1 : 72%
 • 2 : 80%
 • 3 : 90%
 • 4 : 98%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 244 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 246 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 1000 rpm ขนาดความจุปั๊ม 10 l/rev ขนาดความจุมอเตอร์ 20 l/rev มอเตอร์ไม่มีโหลด สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาความเร็วรอบของมอเตอร์
 • 1 : 5 rpm
 • 2 : 500 rpm
 • 3 : 1000 rpm
 • 4 : 2000 rpm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 248 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 1000 rpm ขนาดความจุปั๊ม 20 l/rev ขนาดความจุมอเตอร์ 20 l/rev มอเตอร์ไม่มีโหลด ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรที่ปั๊มและที่มอเตอร์ 70% สมมุติให้ น้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาความเร็วรอบของมอเตอร์
 • 1 : 5 rpm
 • 2 : 405 rpm
 • 3 : 490 rpm
 • 4 : 2000 rpm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/s ขนาดความจุปั๊ม 3 l/ rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/ rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 0 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาความดันในระบบ
 • 1 : 0 kPa
 • 2 : 1500 kPa
 • 3 : 4000 kPa
 • 4 : 10000 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 250 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/sขนาดความจุปั๊ม 3 l/rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 100 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหากำลังงาน ที่ ปั๊ม
 • 1 : 0 kw
 • 2 : 0.8 Mw
 • 3 : 1.2 Mw
 • 4 : 20 Mw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/sขนาดความจุปั๊ม 3 l/rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 100 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหากำลังที่มอเตอร์
 • 1 : 0.4 Mw
 • 2 : 0.8 Mw
 • 3 : 1.2 Mw
 • 4 : 20 Mw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 252 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/sขนาดความจุปั๊ม 3 l/rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 100 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงประสิทธิภาพของระบบ
 • 1 : 33.3%
 • 2 : 66.6%
 • 3 : 40%
 • 4 : 100%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • กำหนดวงจรดังรูปความเร็วรอบของปั๊ม 100 rad/s ขนาดความจุปั๊ม 3 l/rad ขนาดความจุมอเตอร์ 1 l/rad มอเตอร์มีความเร็วรอบ 100 rad/s สมมุติให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันอัดตัวไม่ได้ จงหาแรงบิดที่มอเตอร์
 • 1 : 1 kNm
 • 2 : 2 kNm
 • 3 : 3 kNm
 • 4 : 4 kNm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :

 • 1 : 0 lps
 • 2 : 1000 lps
 • 3 : 2000 lps
 • 4 : 3000 lps
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :

 • 1 : 20 bars
 • 2 : 30 bars
 • 3 : 40 bars
 • 4 : 50 bars
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :

 • 1 : 1 m/s
 • 2 : 1.8 m/s
 • 3 : 4.1 m/s
 • 4 : 10 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :

 • 1 : 100 kW
 • 2 : 150 kW
 • 3 : 540 kW
 • 4 : 1080kw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :

 • 1 : 50 kW
 • 2 : 100 kW
 • 3 : 350 kW
 • 4 : 750 kw
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 259 :

 • 1 : 72%
 • 2 : 80%
 • 3 : 90%
 • 4 : 98%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :
 • ถ้าไม่มีน้ำมันไหลผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหล
 • 1 : 5889 kPa
 • 2 : 22,700 kPa
 • 3 : 32,700 kPa
 • 4 : 36,700 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • กำหนดให้ค่าคงที่ของควบคุมความเร็วเป็น 0.1 lps/kPaและอัตราการไหลของนำมันผ่านวาล์วเป็น 1 lps
 • 1 : 0kPa
 • 2 : 100 kPa
 • 3 : 200 kPa
 • 4 : 500 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 264 :
 • ปั้มส่งอัตราการไหล 0.0016 cu.m/sเข้าด้านหัว กระบอกสูบซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 130 sq.cm ก้านสูบมีพื้นที่หน้าตัด 65 sq.cm จงหาความเร็วในขณะเคลื่อนที่ออก
 • 1 : ความเร็ว 0.12 m/s ,
 • 2 : ความเร็ว 0.25 m/s
 • 3 : ความเร็ว 0.35 m/s
 • 4 : ความเร็ว 0.5 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :
 • ปั้มส่งน้ำมันด้วยอัตราการไหล 0.0016 cu.m/s เข้าด้านก้านสูบของกระบอกสูบ กระบอกมีพื้นที่หน้าตัด 130 _Sq.cmและก้านสูบมีพื้นที่หน้าตัด 130 Sq.cm จงหาความเร็วก้านสูบ
 • 1 : ความเร็ว 0.15 m/s
 • 2 : ความเร็ว 0.25 m/s
 • 3 : ความเร็ว 0.35 m/s
 • 4 : ความเร็ว 0.25 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :

 • 1 : 51.5 %
 • 2 : 61.5 %
 • 3 : 71.5 %
 • 4 : 81.5 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :

 • 1 : 15.4 kW.
 • 2 : 17.4 kW.
 • 3 : 19.4 kW.
 • 4 : 21.4 kW.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 268 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 269 :

 • 1 : 2.77 MPa.
 • 2 : 4.77 MPa.
 • 3 : 6.77 MPa.
 • 4 : 8.77 MPa.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 270 :

 • 1 : 12.57 MPa.
 • 2 : 15.57 MPa.
 • 3 : 18.57 MPa.
 • 4 : 20.57 MPa.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 271 :

 • 1 : กระบอกสูบ A เคลื่อนที่ออกก่อนแล้วกระบอกสูบ B เลื่อนออกตาม หลังจากนั้นกระบอกสูบ A เลื่อนเข้าก่อนแล้วกระบอกสูบ B เลื่อนเข้าตาม เกิดขึ้นสลับอย่างต่อเนื่องจนกว่าปั๊มหยุดจ่ายน้ำมัน
 • 2 : กระบอกสูบ B เคลื่อนที่ออกก่อนแล้วกระบอกสูบ A เลื่อนออกตาม หลังจากนั้นกระบอกสูบ A เลื่อนเข้าก่อนแล้วกระบอกสูบ B เลื่อนเข้าตาม เกิดขึ้นสลับอย่างต่อเนื่องจนกว่าปั๊มหยุดจ่ายน้ำมัน
 • 3 : กระบอกสูบ A และกระบอกสูบ B เลื่อนออกพร้อมกัน หลังจากนั้นกระบอกสูบ A เลื่อนเข้าแล้วกระบอกสูบ B เลื่อนเข้าตาม เกิดขึ้นสลับอย่างต่อเนื่องจนกว่าปั๊มหยุดจ่ายน้ำมัน
 • 4 : กระบอกสูบ A และกระบอกสูบ B เลื่อนออกพร้อมกัน หลังจากนั้นกระบอกสูบ A และ กระบอกสูบ B เลื่อนเข้าพร้อมกัน เกิดขึ้นสลับอย่างต่อเนื่องจนกว่าปั๊มหยุดจ่ายน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 272 :

 • 1 : โยกวาล์วตัวที่ 1. ไปทางขวามือ
 • 2 : โยกวาล์วตัวที่ 2 ไปทางขวามือ
 • 3 : โยกวาล์วตัวที่ 1.และตัวที่ 2 ไปทางขวามือพร้อมกัน
 • 4 : โยกวาล์วตัวที่ 1.และตัวที่ 2 ไปทางซ้ายมือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :

 • 1 : 80.9 mm.
 • 2 : 90.9 mm.
 • 3 : 100.9 mm.
 • 4 : 120.9 mm.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :

 • 1 : ความดันในขณะเลื่อนออก 127 bar และความดันในขณะเลื่อนเข้า 25 bar
 • 2 : ความดันในขณะเลื่อนออก 137 bar และความดันในขณะเลื่อนเข้า 35 bar
 • 3 : ความดันในขณะเลื่อนออก 147 bar และความดันในขณะเลื่อนเข้า 45 bar
 • 4 : ความดันในขณะเลื่อนออก 157 bar และความดันในขณะเลื่อนเข้า 55 bar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 275 :

 • 1 : 886 kPa
 • 2 : 986 kPa
 • 3 : 1086 kPa
 • 4 : 1715 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :

 • 1 : 1715 kPa
 • 2 : 5240 kPa
 • 3 : 6240 kPa
 • 4 : 7240 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :

 • 1 : NpDp/Dm
 • 2 : NpDmPm
 • 3 : NpDpPm
 • 4 : NpDp/Dm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :

 • 1 : 707 Nm.
 • 2 : 807 Nm.
 • 3 : 907 Nm.
 • 4 : 1,007 Nm.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 281 :

 • 1 : 19 kW.
 • 2 : 29 kW.
 • 3 : 30 kW.
 • 4 : 36 kW.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :

 • 1 : เทนเด็ม (TANDEM)
 • 2 : ปิด (CLOSED)
 • 3 : ทางน้ำมัน A และ B เปิดลงถัง
 • 4 : ทางน้ำมัน A และ P เปิดลงถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 283 :

 • 1 : 69.6 kW
 • 2 : 100.9 kW
 • 3 : 129.9 kW
 • 4 : 159.9 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :

 • 1 : 0 kPa
 • 2 : 10 kPa
 • 3 : 20 kPa
 • 4 : 30 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :

 • 1 : 581 kPa
 • 2 : 681 kPa
 • 3 : 781 kPa
 • 4 : 981 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • ต้องการเลือกท่อไฮดรอลิกสำหรับส่งอัตราการไหล 20 ลิตรต่อวินาที จงหาขนาดวัดผ่าศูนย์กลางภายในของท่อ เมื่อให้ความเร็วการไหลในท่อไม่เกิน 6 เมตรต่อวินาที
 • 1 : 10 mm.
 • 2 : 20 mm.
 • 3 : 30 mm.
 • 4 : 65 mm.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :

 • 1 : 2.4 kW.
 • 2 : 6.4 kW
 • 3 : 12.4 kW.
 • 4 : 22.4 kW.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • วงจรไฮดรอลิกในข้อใดสามารถให้อัตราเร็วสูงสุดในการขับพิสตันออกจากไซลินเดอร์ แต่ไม่ได้เพิ่มกำลังขาออกของไซลินเดอร์ โดยทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊ม และไซลินเดอร์ที่ใช้ในแต่ละวงจรมีสมรรถนะเหมือนกัน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 289 :
 • ลักษณะขาออกของมอเตอร์ไฮดรอลิกในข้อใดไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง
 • 1 : ทอร์กขาออกคงที่ อัตราเร็วเชิงมุมเปลี่ยนแปลง กำลังขาออกเปลี่ยนแปลง
 • 2 : ทอร์กขาออกเปลี่ยนแปลง อัตราเร็วเชิงมุมคงที่ กำลังขาออกเปลี่ยนแปลง
 • 3 : ทอร์กขาออกเปลี่ยนแปลง อัตราเร็วเชิงมุมเปลี่ยนแปลง กำลังขาออกคงที่
 • 4 : ทอร์กขาออกคงที่ อัตราเร็วเชิงมุมคงที่ กำลังขาออกเปลี่ยนแปลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :

 • 1 : ถ้า A และ B และ C เป็นลมอัดความดันสูง แล้วอินพุท (INPUT) จะแยกจากเอ้าท์พุท (OUTPUT)
 • 2 : ถ้า A และ B เป็นลมอัดความดันสูง แล้วอินพุท (INPUT) จะแยกจากเอ้าท์พุท (OUTPUT)
 • 3 : ถ้า A หรือ B หรือ C เป็นลมอัดความดันสูง แล้วอินพุท (INPUT) จะต่อถึงเอ้าท์พุท (OUTPUT)
 • 4 : ถ้า A และB และ C เป็นลมอัดความดันต่ำ แล้วอินพุท (INPUT) จะต่อถึงเอ้าท์พุท (OUTPUT)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • ปั๊มไฮดรอลิกตัวหนึ่งส่งน้ำมันไฮดรอลิกไปยังไซลินเดอร์ที่มีพื้นที่หน้าตัด 100 ตร.ซม. และขับเคลื่อนพิสตันให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 ซม.ต่อวินาที จงหาอัตราการไหลทางทฤษฎีของปั๊มตัวนี้ กำหนดให้ ปั๊มมีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรเท่ากับ 0.9
 • 1 : 212 ลบ.ซม. ต่อวินาที
 • 2 : 1,222 ลบ.ซม.ต่อวินาที
 • 3 : 2,222 ลบ.ซม.ต่อวินาที
 • 4 : 12,312 ลบ.ซม.ต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 292 :
 • จงหาทอร์กทางทฤษฎีของมอเตอร์ไฮดรอลิกขนาด 10 แรงม้า หมุนด้วยความเร็วพิกัดที่ 1000 รอบต่อนาที
 • 1 : 71นิวตันเมตร
 • 2 : 84 นิวตันเมตร
 • 3 : 90 นิวตันเมตร
 • 4 : 96 นิวตันเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :
 • จงเลือกขนาดของท่อไฮดรอลิกที่ให้น้ำมันไฮดรอลิกไหลด้วยอัตราการไหล 0.002 ลบ.ม. ต่อวินาที ที่ความดันทำงาน 200 บาร์เกจ โดยมี Safety factor เท่ากับ 4 และอัตราเร็วของของไหลสูงสุด 6 ม.ต่อวินาที (กำหนดให้วัสดุที่ใช้ทำท่อมี Tensile Strength เท่ากับ 379 เมกกะปาสคาล)
 • 1 : ท่อขนาดเส้นศูนย์กลางภายนอก 19 มม. หนา 4 มม.
 • 2 : ท่อขนาดเส้นศูนย์กลางภายนอก 22 มม. หนา 2 มม.
 • 3 : ท่อขนาดเส้นศูนย์กลางภายนอก 35 มม. หนา 3 มม.
 • 4 : ท่อขนาดเส้นศูนย์กลางภายนอก 28 มม. หนา 2.5 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :
 • สปูล (Spool) เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในวาล์วชนิดใด
 • 1 : วาล์วกันกลับ (Check Valve)
 • 2 : วาล์วนีดเดิ้ล (Needle Valve)
 • 3 : วาล์วโกลบ (Globe Valve)
 • 4 : วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :

 • 1 : 20 บาร์เกจ
 • 2 : 100 บาร์เกจ
 • 3 : 200 บาร์เกจ
 • 4 : 1000 บาร์เกจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 297 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 299 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 300 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 301 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 302 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 303 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 306 :
 • วงจรไฮดรอลิกในข้อใดจะช่วยลดการใช้กำลังงานของปั๊มได้ดีที่สุดในขณะที่พิสตันเคลื่อนออกจนสุดแล้วในตำแหน่งวาล์วควบคุมทิศทางที่ขับเคลื่อนพิสตันออก โดยทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊ม และไซลินเดอร์ที่ใช้ในแต่ละวงจรมีสมรรถนะเหมือนกัน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :
 • วงจรไฮดรอลิกในข้อใดไม่มีการป้องกันไม่ให้พิสตันถอยหลังเนื่องจากแรงของโหลดมีค่ามากเกินไปในขณะที่พิสตันกำลังเคลื่อนออก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :
 • กระบอกสูบยกมวล 2,000 kg ขึ้นด้วยความเร็ว 2 cm/s พื้นที่ลูกสูบเท่ากับ 100 cm2 ปั๊มมีความจุ 20 cc/rev ถ้าค่าความดันของน้ำมันที่ทางออกของปั๊มวัดค่าได้ 22 bar จงหาค่าความดันตก (Pressure Drop) ระหว่างปั๊มและกระบอกสูบ   กำหนดให้ใช้ค่าความเร่งโน้มถ่วง g = 10 m/s2

 • 1 :  0.02 bar
 • 2 : 0.2 bar
 • 3 : 2 bar
 • 4 : 20 bar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 369 : 4.Control
ข้อที่ 310 :
 • กำหนดบล็อกไดอะแกรม ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ เอ้าพุท Y
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 311 :
 • กำหนดระบบควบคุมบล็อกไดอะแกรม ดังรูป การตั้งค่าเป้าหมาย(set point)จะปรับตั้งที่อุปกรณ์ใด
 • 1 : sensor
 • 2 : controller
 • 3 : actuator
 • 4 : process
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :
 • กำหนดสัญญานเอ้าพุทของตัวควบคุมแบบสัดส่วน(proportional)แสดงดังรูป จงหา Proportion Band ของตัวควบคุม
 • 1 : 5
 • 2 : 10
 • 3 : 20
 • 4 : 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • กำหนดสัญญานอินพุทของตัวควบคุมแบบ proportional+Integralเป็นค่าคงที่แสดงดังรูป จงหา สัญญานเอ้าพุทของของตัวควบคุม
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • กำหนด กระบอกสูบมีพื้นที่สุทธิ A ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ ระยะทางเอ้าพุท X เมื่อ อัตราการไหลQ เป็นอินพุทและ S เป็นลาพลาส
 • 1 : A
 • 2 : AS
 • 3 : 1/AS
 • 4 : Q/AS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 315 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 316 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 318 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :
 • กำหนด สปริงมีค่าSpring Stiffness ,k ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ เอ้าพุท X เมื่อ F เป็นอินพุท และ S เป็นลาพลาส
 • 1 : k
 • 2 : 1/k
 • 3 : 1/kS
 • 4 : k/S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :
 • กำหนดวงจรดังรูป มีความดันP เป็นเอ้าพุท มีระยะระหว่างเบลโล่กับนอสเซิล a และมีระยะระหว่าง นอสเซิล กับ อินพุท X เป็น b จงหาฟังชั่นถ่ายโอนของเบลโล่ป้อนกลับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :
 • กำหนดวงจรลอจิกประกอบด้วยล็อกจิก แอนด์และ ล็อกจิกออ ดังรูปถ้าต้องการให้เอ้าพุท C เป็น 1 ต้องกดสวิตช์
 • 1 : A และB
 • 2 : B
 • 3 : A
 • 4 : ไม่กดสวิตช์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • กำหนดบล็อกไดอะแกรม ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ เอ้าพุท Y กับ อินพุท X
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • กำหนดระบบควบคุมบล็อกไดอะแกรม ดังรูป การตั้งค่าเป้าหมาย(set point)จะปรับตั้งที่อุปกรณ์ใด?
 • 1 : controller
 • 2 : sensor
 • 3 : actuator
 • 4 : process
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 324 :
 • กำหนดสัญญานเอ้าพุทของตัวควบคุมแบบสัดส่วน(proportional)แสดงดังรูป จงหา Proportion Band ของตัวควบคุม
 • 1 : 5
 • 2 : 10
 • 3 : 20
 • 4 : 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • กำหนด กระบอกสูบมีพื้นที่สุทธิ A ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ ระยะทางเอ้าพุท V เมื่อ อัตราการไหลQ เป็นอินพุท และ S เป็นลาพลาส
 • 1 : A
 • 2 : 1/A
 • 3 : AS
 • 4 : 1/AS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • กำหนดวงจรดังรูป คานป้อนกลับมีระยะระหว่าง วาล์ว กับ อินพุท X เป็น aและ มีระยะระหว่างลูกสูบกับวาล์ว b จงหาฟังชั่นถ่ายโอนของคานป้อนกลับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 329 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 330 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • กำหนด สปริงมีค่าSpring Stiffness ,k ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของระยะทาง เอ้าพุท X เมื่อแรงF เป็นอินพุท และ S เป็นลาพลาส
 • 1 : 1/k
 • 2 : k
 • 3 : 1/kS
 • 4 : k/S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :
 • กำหนดเบลโล่ มีพื้นที่ A และSpring Stiffness ,k ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของระยะทาง เอ้าพุท X กับความดัน P เป็นอินพุท เมื่อ S เป็นลาพลาส
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 336 :
 • กำหนดวงจรลอจิกประกอบด้วยสวิตช์ A สวิตช์ B ล็อกจิก แอนด์และ ล็อกจิกออ ดังรูปถ้าต้องการให้เอ้าพุท C เป็น 1 ต้องกดสวิตช์
 • 1 : A และB
 • 2 : A
 • 3 : B
 • 4 : ไม่กดสวิตช์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • กำหนดวงจรลอจิก ประกอบด้วยสวิตช์ A สวิตช์ B ล็อกจิกแอนด์ ล็อกจิกออและล็อกจิกน็อต ดังรูป ถ้าต้องการให้เอ้าพุท C เป็น 1 ต้องกดสวิตช์
 • 1 : ไม่กดสวิตช์
 • 2 : B
 • 3 : A
 • 4 : A และB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 338 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 340 :
 • กำหนดบล็อกไดอะแกรม ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ เอ้าพุท Y
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 341 :
 • กำหนดระบบควบคุมบล็อกไดอะแกรม ดังรูป การตั้งค่าเป้าหมาย(set point)จะปรับตั้งที่อุปกรณ์ใด?
 • 1 : sensor
 • 2 : actuator
 • 3 : controller
 • 4 : process
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 342 :
 • กำหนดสัญญานเอ้าพุทของตัวควบคุมแบบสัดส่วน(proportional)แสดงดังรูป จงหา Proportion Band ของตัวควบคุม
 • 1 : 4
 • 2 : 6
 • 3 : 8
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :
 • กำหนด กระบอกสูบมีพื้นที่สุทธิ A ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ ระยะทางเอ้าพุท X เมื่อ อัตราการไหลQ เป็นอินพุท และ S เป็นลาพลาส
 • 1 : A/S
 • 2 : AS
 • 3 : S/A
 • 4 : 1/AS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 345 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 346 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 347 :
 • จงหาฟังชั่นถ่ายโอนของคานป้อนกลับตาม วงจรดังรูป คานป้อนกลับ มีระยะระหว่างลูกสูบกับวาล์ว b และมีระยะระหว่าง วาล์ว กับ อินพุท X เป็น a
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 350 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • จงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ เอ้าพุท X เมื่อ F เป็นอินพุท กำหนดให้ สปริงมีค่าSpring Stiffness ,k ดังรูป และ S เป็นลาพลาส
 • 1 : k
 • 2 : 1/kS
 • 3 : 1/k
 • 4 : k/S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 354 :
 • กำหนดวงจรลอจิกประกอบด้วยล็อกจิก แอนด์ ล็อกจิกออ สวิตช์ A และสวิตช์ B ดังรูปถ้าต้องการให้เอ้าพุท C เป็น 1 ต้องกดสวิตช์
 • 1 : A และB
 • 2 : B
 • 3 : ไม่กดสวิตช์
 • 4 : A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • กำหนดวงจรลอจิก ประกอบด้วยล็อกจิก แอนด์ ล็อกจิกออ ล็อกจิกน็อต สวิตช์ A และสวิตช์ B ดังรูป ถ้าต้องการให้เอ้าพุท C เป็น 1 ต้องกดสวิตช์
 • 1 : B
 • 2 : A และB
 • 3 : A
 • 4 : ไม่กดสวิตช์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :

 • 1 : ความหนืด
 • 2 : ค่า Bulk Modulus
 • 3 : ค่าความถ่วงจำเพาะ
 • 4 : ไม่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติข้อใดของน้ำมันไฮดรอลิก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 360 :
 • เมื่อต้องการให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าและเคลื่อนที่ออก
 • 1 : กดวาล์ว V1 อย่างเดียวทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออก กดวาล์ว V2 อย่างเดียวทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่เข้า ไม่กดทั้งสองวาล์วหรือกดพร้อมกันทำให้กระบอกสูบค้างตำแหน่ง
 • 2 : กดวาล์ว V1 อย่างเดียวทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่เข้า กดวาล์ว V2 อย่างเดียวทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออก ไม่กดทั้งสองวาล์วหรือกดพร้อมกันทำให้กระบอกสูบค้างตำแหน่ง
 • 3 : กดวาล์วทั้งสองวาล์วพร้อมกันทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออก ไม่กดทั้งสองวาล์วทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่เข้า กดวาล์วเพียงตัวใดตัวหนึ่งทำให้กระบอกสูบค้างตำแหน่ง
 • 4 : กดวาล์วทั้งสองวาล์วพร้อมกันทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่เข้า ไม่กดทั้งสองวาล์วทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออก กดวาล์วเพียงตัวใดตัวหนึ่งทำให้กระบอกสูบค้างตำแหน่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 361 :
 • กำหนดบล็อกไดอะแกรม ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ เอ้าพุท Velocity กับ อินพุท Volt
 • 1 : 1.5 rad/s.V
 • 2 : 2.5 rad/s.V
 • 3 : 3.5 rad/s.V
 • 4 : 4.5 rad/s.V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 362 :
 • ถ้ามีกระแสไฟฟ้าป้อนเข้า Proportional Valve 10 mA จงหาความเร็วของมอเตอร์
 • 1 : 0.1 rad/s
 • 2 : 0.25rad/s
 • 3 : 0.5 rad/s
 • 4 : 1.0 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • ถ้าให้แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า Amplifier เป็น 10 Volts จงหาความเร็วของมอเตอร์
 • 1 : 1.5 rad/s
 • 2 : 15rad/s
 • 3 : 35 rad/s
 • 4 : 45 rad/s
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :
 • ถ้าให้น้ำมันป้อนเข้าที่มอเตอร์ 100 ml/s จงหาความเร็วมอเตอร์
 • 1 : 0.004 rad/s
 • 2 : 0.04 rad/s
 • 3 : 0.4 rad/s
 • 4 : 4.0 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :
 • จงหา Forward Transfer Function ของระบบดังรูป
 • 1 : 0.1 rad/s.v
 • 2 : 0.5 rad/s.v
 • 3 : 1.5 rad/s.v
 • 4 : 2.5 rad/s.v
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 • จงหา Backward Transfer Function ของระบบดังรูป
 • 1 : -0.5 V.s/rad
 • 2 : 1.0 V.s/rad
 • 3 : 1.5 V.s/rad
 • 4 : 2.5 V.s/rad
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 367 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบดังรูป
 • 1 : 0.36 rad/s/V
 • 2 : 0.46 rad/s/V
 • 3 : 0.56 rad/s/V
 • 4 : 0.86 rad/s/V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 368 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :
 • ระบบควบคุมดังรูป ถ้าต้องการให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ ด้วยอัตราเร็ว 30 cm/s จะต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้า Volt เข้า Ampliffier เท่าใด กระบอกสูบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm
 • 1 : 4.823 volt
 • 2 : 5.667 volt
 • 3 : 6.113 volt
 • 4 : 6.283 volt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 371 :
 • ระบบควบคุมดังรูป ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของระบบควบคุม เป็นเท่าใด เมื่อบอกสูบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm
 • 1 : 1.78 cm/s.V
 • 2 : 2.78 cm/s.V
 • 3 : 3.78 cm/s.V
 • 4 : 4.78 cm/s.V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • ระบบควบคุมดังรูป ถ้าต้องการให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ ด้วยอัตราเร็ว 30 cm/s แรงดันไฟฟ้าเข้า 10 Volts กระบอกสูบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่าใด?
 • 1 : 0.25 cm
 • 2 : 0.50 cm
 • 3 : 0.75cm
 • 4 : 1.0 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • ระบบควบคุมดังรูป ถ้าต้องการให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ ด้วยอัตราเร็ว 20 cm/s ต้องป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้า เท่าใด ?
 • 1 : 5.3 volt
 • 2 : 10.3volt
 • 3 : 15.3 volt
 • 4 : 23.3 volt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 374 :
 • ระบบควบคุมดังรูป ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของAmplifier มีค่าสูงสุดเท่าใด ? ที่ทำให้ระบบยังมีเสถียรภาพ
 • 1 : 100 mA/V
 • 2 : 200 mA/V
 • 3 : 300 mA/V
 • 4 : 400 mA/V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :
 • ระบบดังรูป Amplifier จะมีGainสูงเท่าใด? ความเร็วของมอเตอร์จึงจะไม่เกิน 8.6 rad/s เมื่อ แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าเป็น 10 Volts
 • 1 : 100 mA/V
 • 2 : 130 mA/V
 • 3 : 150 mA/V
 • 4 : 200 mA/V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :

 • 1 : หน่วงเกิน (Overdamped)
 • 2 : หน่วงขาด (Underdamped)
 • 3 : หน่วงวิกฤต Critically damped
 • 4 : แกว่ง (Oscillated)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :
 • กำหนดให้ระยะทาง x ที่พิสตันเคลื่อนที่ได้เป็นฟังก์ชันของเวลา t ถ้า x = at โดยที่ a เป็นค่าคงที่แล้ว จงหาลาปลาซทรานสฟอร์มของ x
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • ไซลินเดอร์ไฮดรอลิกตัวหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร จงหาอัตราขยายของไซลินเดอร์ตัวนี้ กำหนดให้อินพุทคือปริมาตรน้ำมันที่ป้อนเข้า และเอ้าท์พุทคือระยะทางที่พิสตันเลื่อนออก
 • 1 : 1/314 เซนติเมตรต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 2 : 1/1256 เซนติเมตรต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 3 : 1/628 เซนติเมตรต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 4 : 3/628 เซนติเมตรต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 381 :
 • วาล์วเซอร์โวในข้อใดมีการป้อนกลับแบบปิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 382 :

 • 1 : ระบบไฮดรอลิกนี้เป็นระบบวาล์วที่มีการควบคุมแบบป้อนกลับผ่านสปริงที่หัวและท้ายของสปูล (Spool) เพื่อสร้างสมดุลของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อสปูลในแนวแกน y
 • 2 : แรงที่กระทำต่อสปูลในแนวแกน y ณ ตำแหน่งใดๆ มาจากแรงที่เกิดจากสปริงที่หัวและท้ายของสปูล (Spool) แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิกด้านหัวและท้ายของสปูล และแรงเสียดทานระหว่างสปูลกับบอดี้ของสปูล
 • 3 : การหมุนแฟลปเปอร์ (Flapper) ให้เลื่อนออกจากตำแหน่งกึ่งกลางไปยังขวามือ จะทำให้ความดันที่ปลายด้านซ้ายของสปูลสูงกว่าความดันที่ปลายด้านขวาของสปูล
 • 4 : ถ้าความดันของน้ำมันไฮดรอลิกด้านซ้ายของสปูลสูงกว่าด้านขวาของสปูล จะทำให้สปูลเคลื่อนที่ไปทางขวาและน้ำมันไฮดรอลิกไหลออกจากน๊อซเซิลด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 386 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 387 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 389 :
 • ในการควบคุมความดันแบบวงรอบปิดโดยการเก็บสะสมค่าความดันคลาดเคลื่อนตามเวลาที่ผ่านไปแล้วนำค่าสะสมนี้ไปคูณกับค่าคงที่หรือเกน (Gain) ให้ได้สัญญาณไปควบคุมระบบไฮดรอลิกต่อไป ลักษณะการควบคุมแบบนี้เรียกว่าอะไร
 • 1 : การควบคุมแบบ อินทิเกรเตอร์
 • 2 : การควบคุมแบบพร็อพพอชันแนลและดิฟเฟอเรนเชียล
 • 3 : การควบคุมแบบพร็อพพอชันแนล ดิฟเฟอเรนเชียลและอินทิเกรเตอร์
 • 4 : การควบคุมแบบพร็อพพอชันแนล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • วงจรไฮดรอลิกหนึ่งมีวาล์วเซอร์โวต่อเข้ากับไซลินเดอร์ชนิดดับเบิลแอ็คติ้งที่มีร็อดด้านเดียว โดยวาล์วเซอร์โวมีอัตราขยาย (Gain) 4 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาทีต่อมิลลิแอมป์ และไซลินเดอร์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของพิสตันออกจากไซลินเดอร์เมื่อมีสัญญาณไฟฟ้าขนาด 2 มิลลิแอมป์ป้อนเข้าวาล์วเซอร์โว
 • 1 : 0.1 เซนติเมตรต่อวินาที
 • 2 : 0.2 เซนติเมตรต่อวินาที
 • 3 : 0.3 เซนติเมตรต่อวินาที
 • 4 : 0.4 เซนติเมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 391 :
 • ปั๊มไฮดรอลิกตัวหนึ่งมีอินพุทคือความเร็ว 1500 รอบต่อนาที และเอ้าท์พุทคืออัตราการส่งน้ำมันไฮดรอลิกที่ 5 ลิตรต่อนาที จงหาอัตราขยายของปั๊ม (Gain) ณ จุดทำงานนี้
 • 1 : 1/100 ลิตรต่อรอบ
 • 2 : 1/200 ลิตรต่อรอบ
 • 3 : 1/300 ลิตรต่อรอบ
 • 4 : 1/400 ลิตรต่อรอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • ข้อใดเป็นฟังก์ชันถ่ายโอนในการควบคุมแบบพร็อพพอชันแนลและอินทิเกรเตอร์ กำหนดให้ U(s) แทนลาปลาซฟอร์มของฟังก์ชันเอ้าท์พุท E(s) แทนลาปลาซฟอร์มของฟังก์ชันอินพุท K แทนค่าคงที่พร็อพพอชันแนล (Proportional Constant) และ T แทนค่าคงที่ของเวลาในการอินทิเกรต (Integral Time)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดเป็นฟังก์ชันถ่ายโอนในการควบคุมแบบพร็อพพอชันแนลและเดอริเวทีฟ กำหนดให้ U(s) แทนลาปลาซฟอร์มของฟังก์ชันเอ้าท์พุท E(s) แทนลาปลาซฟอร์มของฟังก์ชันอินพุท K แทนค่าคงที่พร็อพพอชันแนล (Proportional Constant) และ T แทนค่าคงที่ของเวลาในการหาอนุพันธ์ (Derivative Time)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 396 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 397 :
 • กำหนดระบบควบคุบล็อกไดอะแกรม ดังรูป การควบคุมเป็นชนิดใด

 • 1 : Open Loop
 • 2 : Closed Loop
 • 3 : Cascade Loop
 • 4 : Multi Input
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 398 :
 • กำหนดกระบอกสูบมีพื้นที่สุทธิ A ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ ระยะทางอินพุท X เมื่อ อัตราการไหล Q เป็นเอ้าพุท และ S เป็นลาพลาส

                     

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 399 :
 • กำหนดการไหลเป็นแบบลามินาร์ ออริฟิซมีพื้นที่ A ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ อินพุท P เมื่อ m เป็นเอ้าพุท C เป็นค่าคงที่และ S เป็นลาพลาส

                                 

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :
 •  กำหนดสปริงมีค่าSpring Stiffness ,k ดังรูปจงหาฟังชั่นถ่ายโอนของ อินพุท X เมื่อ F เป็นเอ้าพุทและ S เป็นลาพลาส                 

                             

 • 1 : 1/k
 • 2 : k
 • 3 : 1/kS
 • 4 : k/S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
สภาวิศวกร