สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Automotive Control

เนื้อหาวิชา : 356 : System Modeling
ข้อที่ 1 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 7 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 9 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 16 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 19 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 24 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 26 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 30 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 33 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 36 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 40 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 46 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 54 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 61 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 67 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 69 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 71 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 74 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 357 : System Responses
ข้อที่ 76 :

 • 1 : s X(s) = –a X(s) + U(s)
 • 2 : –s X(s) = –a X(s) + U(s)
 • 3 : s X(s) = a X(s) + U(s)
 • 4 : X(s) = a s X(s) + s U(s)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :

 • 1 :
 • 2 : 2s X(s) + b X(s) = – a X(s) + U(s)
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :

 • 1 : 1/(s + a)
 • 2 : 1/(s – a)
 • 3 : (s + a)
 • 4 : (s – a)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :

 • 1 : 1/s
 • 2 : s
 • 3 : 1
 • 4 : -1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 83 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :

 • 1 : 1/3
 • 2 : 0
 • 3 : 2/5
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :

 • 1 : 2
 • 2 : 0
 • 3 : 4
 • 4 : Infinity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 91 :

 • 1 : Infinity
 • 2 : 0
 • 3 : 4
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 92 :

 • 1 : 0
 • 2 : 2
 • 3 : 4
 • 4 : Infinity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :

 • 1 : 3
 • 2 : 3/2
 • 3 : 1/2
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 96 :

 • 1 : 10 วินาที
 • 2 : 1 วินาที
 • 3 : 0.1 วินาที
 • 4 : 100 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 97 :

 • 1 : 20 วินาที
 • 2 : 2 วินาที
 • 3 : 0.2 วินาที
 • 4 : 200 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 98 :

 • 1 : 10 วินาที
 • 2 : 1 วินาที
 • 3 : 0.1 วินาที
 • 4 : 100 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :

 • 1 : 20 วินาที
 • 2 : 2 วินาที
 • 3 : 0.2 วินาที
 • 4 : 200 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :

 • 1 : 2 วินาที
 • 2 : 0.2 วินาที
 • 3 : 20 วินาที
 • 4 : 200 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :

 • 1 : 4 วินาที
 • 2 : 0.4 วินาที
 • 3 : 40 วินาที
 • 4 : 400 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 1 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 1 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 1 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 1 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 2 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 2 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 2 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 2 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 2 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 2 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 107 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 1 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 1 และ ระบบมีเสถียรภาพ
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 1 และ ระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2 และ ซีโร่อยู่ที่ -1
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ซีโร่อยู่ที่ -2
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 2 และ ซีโร่อยู่ที่ 1
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 1 และ ซีโร่อยู่ที่ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 110 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 สองตัว
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ที่ -2
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 1 และ ที่ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -0.5 + 0.86i และที่ -0.5 - 0.86i
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 สองตัว
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 0.5 + 0.86i และที่ 0.5 - 0.86i
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 0.5 + 0.86i และที่ 0.5 - 0.86i
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ที่ 1
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 สองตัว
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -0.5 + 0.86i และที่ -0.5 - 0.86i
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และที่ -2
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -3 และ ที่ -2
 • 3 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -3
 • 4 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :

 • 1 : ระบบ มีซีโร่อยู่ที่ -1 และที่ -2
 • 2 : ระบบ มีซีโร่อยู่ที่ -3 และ ที่ -2
 • 3 : ระบบ มีซีโร่อยู่ที่ -1
 • 4 : ระบบ มีซีโร่อยู่ที่ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 115 :

 • 1 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -2 และที่ -3
 • 2 : ระบบ มีโพลอยู่ที่ -1 และ ที่ -2
 • 3 : ระบบ มีซีโร่อยู่ที่ -1 และที่ -2
 • 4 : ระบบ มีซีโร่อยู่ที่ 2 และที่ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 116 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 121 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 126 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 127 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 128 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 131 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 132 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 133 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 136 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 138 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :

 • 1 : F(s) + G(s)
 • 2 : F(s)*G(s)
 • 3 : F(G(s))
 • 4 : F(s)*g(t) + f(t)*G(s)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 142 :

 • 1 : 2F(s) + 3G(s)
 • 2 : 5F(s)*G(s)
 • 3 : 6F(s)*G(s)
 • 4 : F(s)*g(s) + 3f(s)*G(s)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :

 • 1 : sF(s) - f(0)
 • 2 : sF(s) + f(0)
 • 3 : sF(s)
 • 4 : F(s)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :

 • 1 : 1/(s+1) + 1/(s-2)
 • 2 : (s+2)/(s-1)
 • 3 : 1/(s-1) + 1/(s+2)
 • 4 : (s-1)(s+2)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 :

 • 1 : 1/(s+2) +1/(s-2)
 • 2 : 1/(s+2) + (s+2)
 • 3 : 0
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :

 • 1 : 1/(s+2) +1/(s-3)
 • 2 : 1/(s+2) + (s+3)
 • 3 : -(s+2)(s+3)
 • 4 : (s+3)/(s+2)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :

 • 1 : 1
 • 2 : 1/t
 • 3 : t
 • 4 : dx(t)/dt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :

 • 1 : 2
 • 2 : 2/t
 • 3 : 2t
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :

 • 1 : 1/(s+2) +1/(s-3)
 • 2 : 1/(s+2) + (s+3)
 • 3 : -(s+2)+(s+3)
 • 4 : (s+3)/(s+2)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : x(t) = 3(t+2)
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 152 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : x(t) = 3/(t+2) + 1/(t+4)
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 1/x(t) + 1/(2*y(t))
 • 4 : 2x(t) – y(t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 156 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :

 • 1 : 1/2
 • 2 : 2
 • 3 : 1
 • 4 : 1/3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :

 • 1 : 2/3
 • 2 : 2
 • 3 : 3/2
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :

 • 1 : 1/2
 • 2 : 2
 • 3 : 1
 • 4 : 1/3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1/5
 • 3 : 1/6
 • 4 : หาไม่ได้เพราะระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :

 • 1 : 1/6
 • 2 : 3/7
 • 3 : 0
 • 4 : หาไม่ได้เพราะระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 166 :

 • 1 : 1/2
 • 2 : 1/3
 • 3 : 0
 • 4 : หาไม่ได้เพราะระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :

 • 1 : 3/4
 • 2 : 1
 • 3 : 0
 • 4 : หาไม่ได้เพราะระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 3/4
 • 4 : หาไม่ได้เพราะระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :

 • 1 : หาไม่ได้เพราะระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 2 : 1
 • 3 : 3/4
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :

 • 1 : หาไม่ได้เพราะระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • 2 : 1
 • 3 : 3/4
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :

 • 1 : -3/4
 • 2 : 3/4
 • 3 : 1/2
 • 4 : หาไม่ได้เพราะระบบไม่มีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :

 • 1 : ระบบมีเสถียรภาพ
 • 2 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะค่าส่วนจำนวนจริงของโพลมีค่าเป็นลบ
 • 3 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ 1
 • 4 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะค่าส่วนจำนวนจริงของซีโร่มีค่าเป็นลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :

 • 1 : ระบบมีเสถียรภาพ
 • 2 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะโพลที่ -2 และ -3
 • 3 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ 1/6
 • 4 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะซีโร่ที่ 1/2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 174 :

 • 1 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะโพลที่ 100
 • 2 : ระบบมีเสถียรภาพ เพราะ โพลที่ -1 นั้นมีผลมากกว่าโพลที่ 100
 • 3 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ 1
 • 4 : ระบบไม่มีเสถียรภาพเพราะโพลที่ -1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :

 • 1 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะมีโพลที่มีค่าส่วนจำนวนจริงเป็นบวก
 • 2 : ระบบมีเสถียรภาพ เพราะไม่มีโพลที่มีค่าส่วนจำนวนจริงเป็นบวก
 • 3 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ 1
 • 4 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ -1/3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :

 • 1 : ระบบมีเสถียรภาพ เพราะไม่มีโพลที่มีค่าส่วนจำนวนจริงเป็นบวก
 • 2 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะมีโพลที่มีค่าส่วนจำนวนจริงเป็นบวก
 • 3 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ 1
 • 4 : ระบบมีเสถียรภาพ เพราะโพลมีค่าส่วนจินตภาพไม่เท่ากับศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :

 • 1 : ระบบมีโพลที่เป็นจำนวนจริง
 • 2 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะมีโพลที่มีค่าส่วนจำนวนจริงเป็นบวก
 • 3 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ 1
 • 4 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะมีโพลที่มีค่าส่วนจำนวนจริงเป็นลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :

 • 1 : ระบบมีโพลคือ -1+2i และ -1-2i
 • 2 : ระบบมีโพลที่เป็นจำนวนจริง
 • 3 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ 1
 • 4 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะมีโพลที่มีค่าส่วนจำนวนจริงเป็นลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :

 • 1 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ 1/5
 • 2 : ระบบมีโพลที่เป็นจำนวนจริง
 • 3 : ระบบมีโพลคือ -1 และ 2i
 • 4 : ระบบไม่มีเสถียรภาพ เพราะมีโพลที่มีค่าส่วนจำนวนจริงเป็นลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :

 • 1 : ระบบมีโพลคือ -1 + i และ -1 - i
 • 2 : ระบบมีโพลที่เป็นจำนวนจริง
 • 3 : ระบบมีค่าอัตราการขยายต่อสัญญาญคงที่ (DC-gain) เท่ากับ 1/5
 • 4 : ระบบมีโพลคือ 0 และ -1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :

 • 1 : ระบบมีโพลคือ -1 + i และ -1 - i
 • 2 : ระบบมีโพลคือ -0.5 + 0.5i และ -0.5 – 0.5i
 • 3 : ระบบมีซีโร่คือ 2 และ 1
 • 4 : ระบบมีโพลคือ 0 และ -1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 182 :

 • 1 : ระบบมีซีโร่คือ 0 และ -1
 • 2 : ระบบมีโพลคือ 0, -1, -2 และ -6
 • 3 : ระบบมีซีโร่คือ -2 และ -6
 • 4 : ระบบมีซีโร่คือ 0, -1, -2 และ -6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 358 : Basics of Controls
ข้อที่ 183 :
 • จากรูปจงหา transfer function
 • 1 : G(s)/[1+G(s)H(s)]
 • 2 : [G(s)-H(s)]G(s)
 • 3 : [1+G(s)]/G(s)H(s)
 • 4 : G(s)H(s)/[1+H(s)]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ G(s)=1/s, H(s)=1
 • 1 : 1/(s+1)
 • 2 : 1/s
 • 3 : s+1
 • 4 : s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ G(s)=1, H(s)=1/s
 • 1 : s/(s+1)
 • 2 : 1/(s+1)
 • 3 : 1/s
 • 4 : s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัีง Y(s) เมื่อ G(s)=1/s, H(s)=1/s
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 1/(s+1)
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ G(s)=1, H(s)=1
 • 1 : 1/2
 • 2 : 1/s
 • 3 : 1/4
 • 4 : s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • จงคำนวนค่า Laplace transform ของ step function
 • 1 : 1/s
 • 2 : 1
 • 3 : 1/(s+1)
 • 4 : s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :
 • จงคำนวนหา Laplace transform ของ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :
 • จงคำนวนหา Laplace transform ของ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • จงคำนวนหา Laplace transform ของ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 192 :
 • จงคำนวนหา Laplace transform ของ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :
 • จงคำนวนหา Laplace transform ของ inpulse function
 • 1 : 1
 • 2 : 1/s
 • 3 : 1/(s+1)
 • 4 : s/(s+1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • จงคำนวนหา Laplace transform ของ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • จงคำนวนหา Laplace transform ของ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 • จากรูปจงหา transfer function จา่ก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/s, H(s)=(s+1)/(s+2)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 197 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/s, H(s)=(s+1)/(s+2)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ G(s)=1/s, H(s)=1/(s+1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/s, H(s)=1
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ G(s)=1, H(s)=1/(s-1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ G(s)=1/(s-1), H(s)=1/(s+1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 202 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/(2s), H(s)=1/(s+1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/s, H(s)=1/s
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/(2s), H(s)=1/(2s+1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s)เมื่อ G(s)=1/(s+1), H(s)=1/(2s+1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s)
 • 1 : G/[1-G(F-H)]
 • 2 : 1/[G(F-H)]
 • 3 : G/[1-(F-H)]
 • 4 : G/(F-H)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ F(s)=1/(10s), G(s)=1/(s+1), H(s)=1/(2s)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ F(s)=1/(s-1), G(s)=1/s, H(s)=1/(3s)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 209 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ F(s)=1/(2s), G(s)=1/s, H(s)=1/(s+3)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ F(s)=1/(s+1), G(s)=1/(s-1), H(s)=1/(s+2)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 211 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ F(s)=1, G(s)=1/s, H(s)=1/s
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 212 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ F(s)=1/s, G(s)=1/(2s), H(s)=1/(3s)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 213 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ F(s)=1, G(s)=1/s, H(s)=1/(s+1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 214 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ F(s)=1/s, G(s)=1, H(s)=1/(s+2)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 215 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s)
 • 1 : GH/(1+G+H)
 • 2 : 1/(1+G+H)
 • 3 : 1/(GH)
 • 4 : G/(1+GH)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • จากรูปจงหา transfer function เมื่อ G(s)=1, H(s)=1
 • 1 : 1/3
 • 2 : 1
 • 3 : 1/2
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/s, H(s)=1
 • 1 : 1/(2s+1)
 • 2 : 1/(s+1)
 • 3 : 1/s
 • 4 : s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1, H(s)=1/s
 • 1 : 1/(2s+1)
 • 2 : 1/s
 • 3 : s
 • 4 : 1/(s+1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/s, H(s)=1/s
 • 1 : 1/[s(s+2)]
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : 1/(s+1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 220 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/(s+1), H(s)=1/(s-1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/(s-1), H(s)=1/(s+1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 222 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=2, H(s)=1/(s+1)
 • 1 : 2/(3s+4)
 • 2 : 1/s
 • 3 : s/[2(s+1)]
 • 4 : 1/(2s+2)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ G(s)=1/(s+1), H(s)=2
 • 1 : 2/(3s+4)
 • 2 : 1/s
 • 3 : 2/(3s+2)
 • 4 : s/(2s+1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 224 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s)
 • 1 : ABC/(1+BCD)
 • 2 : AD/(1+BC)
 • 3 : 1/(A+BC+D)
 • 4 : A/(BC-D)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ A=1, B=1, C=1/(2S+1), D=1
 • 1 : 1/(2S+2)
 • 2 : 1/(2S+1)
 • 3 : (2S+1)/(2S+2)
 • 4 : (2S+2)/(2S+1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ A=1, B=1, C=1, D=1
 • 1 : 1/2
 • 2 : 2
 • 3 : 1
 • 4 : 1/3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ A=1, B=1, C=1/(2S+1), D=1/(2S+1)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ A=2, B=1, C=1/(2s+1), D=2
 • 1 : 2/(2s+3)
 • 2 : 1/(2s+3)
 • 3 : (2s+1)/(2s+3)
 • 4 : (2s+3)/(2s+1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ A=1, B=1, C=1/s, D=1/s
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 230 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ A=1/s, B=1/s, C=1, D=1
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ A=1/s, B=1, C=1, D=1/s
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :
 • จากรูปจงหา transfer function จาก R(s) ไปยัง Y(s) เมื่อ A=1, B=1/s, C=1/s, D=1
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 359 : Control System Designs
ข้อที่ 233 :
 • ข้อใดถูกในการวาดรูปรูตโลกัสของสมการลักษณะเฉพาะ (characteristic equation) ดังต่อไปนี้ s(s+1) + K = 0 เมื่อ K>0
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 234 :
 • ข้อใดคือค่าที่ถูกต้องของค่ามุมของเส้นกำกับ (วัดมุมทวนเข็มนาฬิกาจากแนวเส้นจำนวนจริงบวก) ของเส้นรูตโลกัสของสมการ 1+ K L(s) = 0 ที่ค่า K มากๆ (K>0) เมื่อ L(s) ไม่มีซีโรและ มีโพล 1 ตัว
 • 1 : 180 องศา
 • 2 : 0 องศา
 • 3 : 90, -90 องศา
 • 4 : 0, 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดคือค่าที่ถูกต้องของค่ามุมของเส้นกำกับ (วัดมุมทวนเข็มนาฬิกาจากแนวเส้นจำนวนจริงบวก) ของเส้นรูตโลกัสของสมการ 1+ K L(s) = 0 ที่ค่า K มากๆ (K>0) เมื่อ L(s) ไม่มีซีโร และ มีโพล 2 ตัว
 • 1 : 90, -90 องศา
 • 2 : 0, 180 องศา
 • 3 : 90, 180 องศา
 • 4 : -90, 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 236 :
 • ข้อใดคือค่าที่ถูกต้องของค่ามุมของเส้นกำกับ (วัดมุมทวนเข็มนาฬิกาจากแนวเส้นจำนวนจริงบวก) ของเส้นรูตโลกัสของสมการ 1+ K L(s) = 0 ที่ค่า K มากๆ (K>0) เมื่อ L(s) ไม่มีซีโร และ มีโพล 3 ตัว
 • 1 : 180, 60, -60 องศา
 • 2 : 90, 0, -90 องศา
 • 3 : 90, -90 องศา
 • 4 : -90, 0, 90, 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 237 :
 • ข้อใดคือค่าที่ถูกต้องของค่ามุมของเส้นกำกับ (วัดมุมทวนเข็มนาฬิกาจากแนวเส้นจำนวนจริงบวก) ของเส้นรูตโลกัสของสมการ 1+ K L(s) = 0 ที่ค่า K มากๆ (K>0) เมื่อ L(s) มีซีโร 1 ตัว และ มีโพล 4 ตัว
 • 1 : 180, 60, -60 องศา
 • 2 : 90, 0, -90 องศา
 • 3 : 90, -90 องศา
 • 4 : -90, 0, 90, 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 238 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :

 • 1 : rise time = 0.6 sec, settling time = 2 sec, %overshoot = 30%
 • 2 : rise time = 0.6 sec, settling time = 1 sec, %overshoot = 30%
 • 3 : rise time = 0.3 sec, settling time = 4 sec, %overshoot = 30%
 • 4 : rise time = 0.6 sec, settling time = 4 sec, %overshoot = 0%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 242 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 244 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 246 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 250 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 251 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 252 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 253 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 254 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 256 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 259 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 261 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 262 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 268 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 271 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 272 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 273 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 274 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 275 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 280 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 288 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 289 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 290 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 291 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 360 : Automotive System Modeling
ข้อที่ 292 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 295 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 296 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 297 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 299 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 300 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 301 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 302 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 303 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 304 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 305 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 306 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 308 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 310 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 311 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 312 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 313 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 314 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 316 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 361 : Automotive Actuator, Sensors and Electronics
ข้อที่ 317 :
 • On-board diagnostics คือ?
 • 1 : การโหลดโปรแกรมลงECU
 • 2 : การอัพเกรดระบบอิเลคโทรนิกส์
 • 3 : การซ่อมแซมระบบอิเลคโทรนิกส์
 • 4 : การตรวจเช็คการทำงานของระบบอิเลคโทรนิกส์
 • 5 : การรีเซ็ทระบบอิเลคโทรนิกส์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญของไมโครคอนโทรเลอร์
 • 1 : CPU
 • 2 : ALU
 • 3 : memory
 • 4 : D/A converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :
 • ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญของ ECU
 • 1 : sound card
 • 2 : memory
 • 3 : ไมโครคอนโทรเลอร์
 • 4 : I/O connector
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :
 • ส่วนประกอบหลักของระบบอิเลคโทรนิกส์ควบคุมในรถคือ
 • 1 : ECU buffer sensor
 • 2 : sensor switch ECU
 • 3 : sensor ECU actuator
 • 4 : buffer actuator switch
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :
 • ไมโครคอนโทรเลอร์ มีความเร็วการทำงาน clock 1MHz ถ้าคำสั่งบวกใช้เวลา 2 clock cycles จะคิดเป็นเวลากี่วินาที
 • 1 : 1 micro second
 • 2 : 2 micro seconds
 • 3 : 1 milli second
 • 4 : 0.5 micro second
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :
 • ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ทั่วไปใช้ความต่างศักย์เท่าไร
 • 1 : 3V
 • 2 : 5V
 • 3 : 12V
 • 4 : 220V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 323 :
 • ฟังก์ชั่นหลักของระบบเบรกABSคือ
 • 1 : เพิ่มแรงดันเบรก
 • 2 : ป้องกันการหยุดหมุนของล้อใดล้อหนึ่งระหว่างการเบรก
 • 3 : เตือนภัยเมื่อระบบเบรกขัดข้อง
 • 4 : ทุ่นแรงในการเบรก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • ระบบ traction control มีฟังก์ชั่นหลักคือ
 • 1 : ควบคุมระบบส่งกำลังเพื่อเพิ่มสมรรถนะของรถ
 • 2 : ป้องกันการหยุดหมุนของล้อใดล้อหนึ่งระหว่างการเบรก
 • 3 : ป้องกันการหมุนฟรีของล้อใดล้อหนึ่งระหว่างการออกรถ
 • 4 : ช่วยควบคุมพวงมาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 325 :
 • actuator ของระบบ traction control คือ
 • 1 : ระบบเบรก
 • 2 : คันเร่ง
 • 3 : พวงมาลัย
 • 4 : ระบบกันสะเทือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • มอเตอร์ทำงานโดยใช้
 • 1 : แรงโน้มถ่วง
 • 2 : ปฏิกริยาเคมี
 • 3 : สัญญาณไร้สาย
 • 4 : ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิกส์สำคัญที่ประกอบกันขึ้นเป็นไมโครโปรเซสเซอร์คือ
 • 1 : transistor
 • 2 : diode
 • 3 : resistor
 • 4 : capacitor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • digital sensor ต้องใช้ sampling frequency อย่างน้อยเท่าไรจึงจะวัดสัญญาณได้โดยไม่เกิดการ alias
 • 1 : เท่ากับสํญญาณที่มีความถี่ต่ำที่สุด
 • 2 : เท่ากับสํญญาณที่มีความถี่สูงที่สุด
 • 3 : สองเท่าของสํญญาณที่มีความถี่สูงที่สุด
 • 4 : สี่เท่าของสํญญาณที่มีความถี่สูงที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • จากรูป A มีความต่างศักย์เท่าไร
 • 1 : 5V
 • 2 : 0V
 • 3 : 2.5V
 • 4 : 10V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • ข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำชนิด EPROM สามารถลบออกได้โดยใช้
 • 1 : กระแสไฟฟ้า
 • 2 : ความต่างศักย์ไฟฟ้า
 • 3 : แสงอุลตร้าไวโอเลต
 • 4 : แม่เหล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 331 :
 • ข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำชนิด EEPROM สามารถลบออกได้โดยใช้
 • 1 : ความต่างศักย์ไฟฟ้า
 • 2 : แสงอุลตร้าไวโอเลต
 • 3 : แม่เหล็ก
 • 4 : การถอดปลั๊ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :

 • 1 : X = A AND B
 • 2 : X = A OR B
 • 3 : X = A NOR B
 • 4 : X = A NAND B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :

 • 1 : X = A AND B
 • 2 : X = A OR B
 • 3 : X = A NOR B
 • 4 : X = A NAND B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :

 • 1 : X = A AND B
 • 2 : X = A OR B
 • 3 : X = A NOR B
 • 4 : X = A NAND B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :

 • 1 : X = A AND B
 • 2 : X = A OR B
 • 3 : X = A NOR B
 • 4 : X = A NAND B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :

 • 1 : X = A AND B
 • 2 : X = A NAND B
 • 3 : X = A NOR B
 • 4 : X = A XOR B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :
 • X จะเปลี่ยนอย่างไรถ้า A = 1 และ B เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1
 • 1 : 1 -> 0
 • 2 : 0 -> 1
 • 3 : 1คงที่
 • 4 : 0คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 338 :
 • X จะเปลี่ยนอย่างไรถ้า A = 1 และ B เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0
 • 1 : 1 -> 0
 • 2 : 0 -> 1
 • 3 : 0คงที่
 • 4 : 1คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • X จะเปลี่ยนอย่างไรถ้า A = 1 และ B เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1
 • 1 : 1 -> 0
 • 2 : 0 -> 1
 • 3 : 0 คงที่
 • 4 : 1 คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 340 :
 • X จะเปลี่ยนอย่างไรถ้า A = 1 และ B เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0
 • 1 : 0 -> 1
 • 2 : 1 -> 0
 • 3 : 0 คงที่
 • 4 : 1 คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 341 :
 • X จะเปลี่ยนอย่างไรถ้า A = 1 และ B เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1
 • 1 : 0 -> 1
 • 2 : 1 -> 0
 • 3 : 0 คงที่
 • 4 : 1 คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 342 :
 • X จะเปลี่ยนอย่างไรถ้า A = 0 และ B เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0
 • 1 : 0 -> 1
 • 2 : 1 -> 0
 • 3 : 0 คงที่
 • 4 : 1 คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :
 • จากรูป A มีความต่างศักย์เท่าไร
 • 1 : 5V
 • 2 : 0V
 • 3 : 2.5V
 • 4 : 10V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 344 :

 • 1 : เป็น sensor ชนิด active ใช้วัดความดัน
 • 2 : เป็น sensor ชนิด passive ใช้วัดความดัน
 • 3 : เป็น sensor ชนิด active ใช้วัดความเร็ว
 • 4 : เป็น sensor ชนิด passive ใช้วัดความเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :

 • 1 : ตัวเลข
 • 2 : คลื่นแสง
 • 3 : sine wave
 • 4 : square wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :

 • 1 : ตัวเก็บประจุ
 • 2 : ตัวความต้านทานปรับค่าได้
 • 3 : transistor
 • 4 : อุปกรณ์ตรวจวัดแสง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • เทอร์มิสเตอร์แบบโลหะทำงานโดยหลักการใด
 • 1 : โลหะจะยืดตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 2 : โลหะจะหดตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 3 : โลหะจะต้านทานไฟฟ้ามากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 4 : โลหะจะต้านทานไฟฟ้าน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :
 • เทอร์มิสเตอร์แบบใช้สารกึ่งตัวนำทำงานโดยหลักการใด
 • 1 : สารกึ่งตัวนำมีความต้านทานต่ำลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 2 : สารกึ่งตัวนำมีความต้านทานสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 3 : สารกึ่งตัวนำมีความต้านทานต่ำลงเมื่อความดันสูงขึ้น
 • 4 : สารกึ่งตัวนำมีความต้านทานสูงขึ้นเมื่อความดันสูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 349 :
 • thermocouple วัดอุณหภูมิโดย
 • 1 : วัดกระแสที่แตกต่างกันของลวดโลหะสองชนิด
 • 2 : วัดกระแสที่แตกต่างกันของสารกึ่งตัวนำสองชนิด
 • 3 : วัดความต่างศักย์ที่แตกต่างกันของลวดโลหะสองชนิด
 • 4 : วัดความต่างศักย์ที่แตกต่างกันของสารกึ่งตัวนำสองชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 350 :
 • การวัดปริมาณออกซิเจนจากท่อไอเสียรถยนต์ ทำเพื่อจุดประสงค์หลักคือ
 • 1 : วิเคราะห์สภาพมลพิษจากไอเสียรถ
 • 2 : ปรับแก้อัตราส่วน อากาศ/น้ำมัน ในการจุดระเบิด
 • 3 : ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์
 • 4 : คำนวนหาสารตกค้างจากการเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • lambda sensor ใช้ในการวัดอะไร
 • 1 : ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์
 • 3 : ปริมาณก๊าซออกซิเจน
 • 4 : ปริมาณของเหลวในท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดมีผลน้อยที่สุดต่อปริมาณการแผ่ Electro-Magnetic Interference (EMI) จาก ECU
 • 1 : วัสดุที่ใช้ทำกล่อง ECU
 • 2 : ความเร็ว clock ของไมโครโปรเซสเซอร์
 • 3 : ความต่างศักย์และกระแสในวงจรใน ECU
 • 4 : ขนาดของหน่วยความจำใน ECU
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :
 • ไมโครคอนโทรเลอร์มีวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อคเป็นดิจิตอล (A/D converter) ขนาด 8บิต ถ้ากำหนดให้ค่าสูงสุดในการแปลงอยู่ที่ 5.1โวลต์ จะได้ค่าความละเอียดในการแปลงประมาณเท่าไร
 • 1 : 0.1 โวลต์
 • 2 : 0.2 โวลต์
 • 3 : 0.01 โวลต์
 • 4 : 0.02 โวลต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • ไมโครคอนโทรเลอร์มีวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อคเป็นดิจิตอล (A/D converter) ขนาด 6บิต ถ้ากำหนดให้ค่าสูงสุดในการแปลงอยู่ที่ 12โวลต์ จะได้ค่าความละเอียดในการแปลงประมาณเท่าไร
 • 1 : 0.1 โวลต์
 • 2 : 0.2 โวลต์
 • 3 : 1 โวลต์
 • 4 : 0.3 โวลต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :
 • Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) ในไมโครโปรเซสเซอร์ใช้ในการ
 • 1 : รับส่งสัญญาณแบบไร้สาย
 • 2 : รับข้อมูลแบบ serial มาเก็บแบบ parallel และ ส่งข้อมูล parallel ออกไปแบบ serial
 • 3 : รับส่งข้อมูลแบบดิจิตอลและอนาล็อก
 • 4 : เชื่อมต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับ CAN bus
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 356 :
 • ประโยชน์ของ Universal Aysnchronous Receiver/Transmitter คือ
 • 1 : รับสัญญาณได้ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล
 • 2 : ส่งข้อมูลได้พร้อมกันหลายบิต
 • 3 : ลดจำนวนขา(pin) ของไมโครโปรเซสเซอร์ที่ต้องใช้ในการส่งข้อมูล
 • 4 : ส่งสัญญาณได้ด้วยความเร็วสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 357 :
 • ลักษณะสัญญาณ PMW (Pulse Width Modulation) จากไมโครคอนโทรเลอร์คือ
 • 1 : wave ที่มีค่าเพียงสองค่า ต่ำกับสูง
 • 2 : sine wave
 • 3 : เป็นดิจิตอลแบบ parallel
 • 4 : เป็นดิจิตอลแบบ serial
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 358 :

 • 1 : 25%
 • 2 : 50%
 • 3 : 75%
 • 4 : 90%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :

 • 1 : 25%
 • 2 : 40%
 • 3 : 60%
 • 4 : 75%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 360 :
 • ตัวรับรู้ตำแหน่งคันเร่งมักใช้ potentiometer ในการวัดตำแหน่ง potentiometer คือ
 • 1 : อุปกรณ์วัดความต่างศักย์
 • 2 : ตัวต้านทานปรับค่าได้
 • 3 : อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
 • 4 : transistor ปรับค่าได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :
 • Air flow sensor แบบ hot wire ทำงานโดยวัดอะไร
 • 1 : แรงดันที่เกิดจากอัตราการไหลของอากาศ
 • 2 : อุณหภูมิของสายไฟที่เปลี่ยนไปเนื่องจากอัตราการไหลของอากาศ
 • 3 : ปริมาณกระแสไฟที่ต้องใช้รักษาอุณหภูมิของสายไฟให้คงที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 362 : Automotive Control Systems
ข้อที่ 362 :
 • อัตราส่วนโดยประมาณที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ (stoichiometric raito) ในเครื่องยนต์สันดาบภายในแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (spark ignition engines) คือ
 • 1 : น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 14.7 ส่วนโดยมวล
 • 2 : น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 14.7 ส่วนโดยปริมาตร
 • 3 : น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 22 ส่วนโดยมวล
 • 4 : น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 22 ส่วนโดยปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับเครื่องยนต์สันดาบภายในแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (spark ignition engines)
 • 1 : อัตราส่วนโดยมวลโดยประมาณที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์คือ น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 14.7 ส่วน
 • 2 : อัตราส่วนโดยมวลโดยประมาณที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์คือ น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 22 ส่วน
 • 3 : อัตราส่วนโดยมวลโดยประมาณที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ที่ต้องการอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ คือ น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 14.7 ส่วน
 • 4 : อัตราส่วนโดยมวลที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ จะทำให้อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • ข้อใดถูกที่สุดเกี่ยวกับไอเสียของเครื่องยนต์สันดาบภายในแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (spark ignition engines) เมื่อให้มวลของน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ (ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงหนา หรือ rich)
 • 1 : ปริมาณ คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) จะเพิ่มขึ้นตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
 • 2 : ปริมาณ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จะเพิ่มขึ้นตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
 • 3 : ปริมาณ ไฮโดรคาร์บอน (HC) จะลดลงตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
 • 4 : ปริมาณ คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) จะลดลงตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น แต่ ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) จะเพิ่มขึ้นตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • อัตราส่วนโดยประมาณที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ (stoichiometric ratio) ในเครื่องยนต์สันดาบภายในแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (spark ignition engines) คือ
 • 1 : อากาศ 14.7 ส่วน ต่อ น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วนโดยมวล
 • 2 : น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 14.7 ส่วนโดยปริมาตร
 • 3 : น้ำมันเชื้อเพลิง 14.7 ส่วน ต่อ อากาศ 1 ส่วนโดยมวล
 • 4 : น้ำมันเชื้อเพลิง 14.7 ส่วน ต่อ อากาศ 1 ส่วนโดยปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 366 :
 • ข้อใดถูกที่สุดเกี่ยวกับไอเสียของเครื่องยนต์สันดาบภายในแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (spark ignition engines) เมื่อให้มวลของน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ (ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงหนา หรือ rich)
 • 1 : ปริมาณ ไฮโดรคาร์บอน (HC) และ คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) จะเพิ่มขึ้นตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
 • 2 : ปริมาณ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จะเพิ่มขึ้นตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
 • 3 : ปริมาณ คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) จะลดลงตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
 • 4 : ปริมาณ คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) จะลดลงตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น แต่ ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) จะเพิ่มขึ้นตามน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 367 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับ ระบบแคททาลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบสามทาง
 • 1 : ระบบนี้ใช้ในการลดไอเสีย คือ HC, CO และ NOx
 • 2 : ระบบนี้ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาใหม้ของเครื่องยนต์
 • 3 : ระบบนี้ใช้ในการลดอุณหภูมิของไอเสียให้เหมาะสมในการปล่อยออกสู่บรรยากาศ
 • 4 : ระบบนี้มักใช้ในการปรับการไหลของใอเสียเพื่อให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้นที่รอบต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 368 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับ ระบบแคททาลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบสามทาง
 • 1 : ประสิทธิภาพในการลด HC, CO และ NOx จะดีที่สุดเมื่อ อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นเหมาะสมสำหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
 • 2 : ประสิทธิภาพในการลด HC, CO และ NOx นั้นไม่ขึ้นกับอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 3 : ประสิทธิภาพในการลด HC, CO และ NOx ในระบบทั่วๆไปนั้นอยู่ที่ประมาณ 50%
 • 4 : จะต้องมีระบบในการควบคุมอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ภายใน 50% ของอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่การเผาไหม้สมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • ข้อใดถูกที่สุด เพื่อให้ ระบบแคททาลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบสามทาง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1 : จะต้องมีระบบในการควบคุมอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ภายใน 1% ของอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่การเผาไหม้สมบูรณ์
 • 2 : จะต้องมีระบบในการควบคุมอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ภายใน 10% ของอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่การเผาไหม้สมบูรณ์
 • 3 : จะต้องมีระบบในการควบคุมอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ภายใน 50% ของอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่การเผาไหม้สมบูรณ์
 • 4 : จะต้องมีระบบในการควบคุมอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ภายใน 100% ของอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่การเผาไหม้สมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 370 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับ ระบบควบคุมแลมบ์ดา (แลมบ์ดา คืออัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้สมบูรณ์)
 • 1 : ระบบควบคุมแลมบ์ดาใช้ในการควบคุม อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง แบบป้อนกลับ เพื่อให้ระบบแคททาลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบสามทาง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2 : ระบบควบคุมแลมบ์ดาใช้ในการควบคุม อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง แบบป้อนกลับ เพื่อให้การเผาใหม้สมบูรณ์ที่สุด
 • 3 : ระบบควบคุมแลมบ์ดาใช้ในการควบคุม อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง แบบป้อนกลับ เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้โดยไม่มีการน็อก
 • 4 : ระบบควบคุมแลมบ์ดาใช้ในการควบคุม อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง แบบป้อนกลับ เพื่อให้เครื่องยนต์เดินได้เรียบที่รอบต่ำๆได้ ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 371 :
 • ข้อใดสำคัญที่สุดสำหรับ ระบบควบคุมแลมบ์ดา แบบป้อนกลับ (แลมบ์ดา คืออัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้สมบูรณ์)
 • 1 : การวัดค่าแลมบ์ดา เช่นการใช้ ออกซิเจนเซ็นเซอร์
 • 2 : การวัดอุณหภูมิของไอเสีย
 • 3 : การวัดรอบเครื่องยนต์ให้ได้ค่าแม่นยำ
 • 4 : การวัดตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 372 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับ ระบบควบคุมแลมบ์ดา แบบป้อนกลับ (แลมบ์ดา คืออัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้สมบูรณ์) ถ้าเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าแลมบ์ดานั้นบอกได้แค่ ว่า แลมบ์ดามากไป (น้ำมันน้อย) และ แลมบ์ดาน้อยไป (น้ำมันมาก)
 • 1 : การควบคุมประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ PI (Proportional Integral) โดยใช้การปรับลดอัตราการจายน้ำมันเชื้อเพลิงไปทีละนิด จนกระทั่งเซ็นเซอร์วัดได้ว่า แลมบ์ดามากไป แล้วหันกลับมาลดอัตราการจายน้ำมันเชื้อเพลิงไปทีละนิด จนกระทั่งเซ็นเซอร์วัดได้ว่า แลมบ์ดาน้อยไป
 • 2 : การควบคุมประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ PD (Proportional Derivative) โดยป้อนค่าความแตกต่างของ แลมบ์ดาที่วัดได้จากค่าแลมบ์ดาที่ต้องการ (แลมบ์ดาเท่ากับ 1) ให้กับระบบควบคุม
 • 3 : การควบคุมประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ D (Derivative) โดยป้อนค่าความแตกต่างของ แลมบ์ดาที่วัดได้จากค่าแลมบ์ดาที่ต้องการ (แลมบ์ดาเท่ากับ 1) ให้กับระบบควบคุม
 • 4 : การควบคุมประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ P (Proportional) โดยป้อนค่าความแตกต่างของ แลมบ์ดาที่วัดได้จากค่าแลมบ์ดาที่ต้องการ (แลมบ์ดาเท่ากับ 1) ให้กับระบบควบคุม ซึ่งจะทำให้ระบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อย เมื่อวัดได้ค่า แลมบ์ดามาก และใช้น้ำมันมาก เมื่อวัดได้ค่า แลมบ์ดาน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับ ระบบควบคุมแลมบ์ดา แบบป้อนกลับ (แลมบ์ดา คืออัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้สมบูรณ์) ถ้าเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าแลมบ์ดานั้นเป็นแบบต่อเนื่องที่สามารถอ่านค่าได้ว่า แลมบ์ดา ในขณะนั้นมากไปเท่าใด หรือน้อยไปเท่าใด
 • 1 : การควบคุมประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ PI (Proportional Integral) โดยป้อนค่าความแตกต่างของ แลมบ์ดาที่วัดได้จากค่าแลมบ์ดาที่ต้องการ (แลมบ์ดาเท่ากับ 1) ให้กับระบบควบคุม
 • 2 : การควบคุมประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ PD (Proportional Derivative) โดยป้อนค่าความแตกต่างของ แลมบ์ดาที่วัดได้จากค่าแลมบ์ดาที่ต้องการ (แลมบ์ดาเท่ากับ 1) ให้กับระบบควบคุม
 • 3 : การควบคุมประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ D (Derivative) โดยป้อนค่าความแตกต่างของ แลมบ์ดาที่วัดได้จากค่าแลมบ์ดาที่ต้องการ (แลมบ์ดาเท่ากับ 1) ให้กับระบบควบคุม
 • 4 : การควบคุมประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ P (Proportional) โดยป้อนค่าความแตกต่างของ แลมบ์ดาที่วัดได้จากค่าแลมบ์ดาที่ต้องการ (แลมบ์ดาเท่ากับ 1) ให้กับระบบควบคุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • ข้อใดไม่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับ การตรวจวัดการน็อก ของเครื่องยนต์ สำหรับระบบควบคุมการน็อก
 • 1 : ค่า ออกเทน (octane number) ของน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2 : การสั่นสะเทือนของเสื้อสูบ
 • 3 : ความเร่งของเสื้อสูบ
 • 4 : ความดันภายในกระบอกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 375 :
 • ข้อใดไม่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับ การตรวจวัดการน็อก ของเครื่องยนต์ สำหรับระบบควบคุมการน็อก
 • 1 : อุณหภูมิของเสื้อสูบ
 • 2 : การสั่นสะเทือนของเสื้อสูบ
 • 3 : ความเร่งของเสื้อสูบ
 • 4 : ความดันภายในกระบอกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :
 • ข้อใดเหมาะสมมากที่สุดหรือมีการใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับ การตรวจวัดการน็อก ของเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในระบบควบคุมการน็อก
 • 1 : การสั่นสะเทือนของเสื้อสูบ
 • 2 : อุณหภูมิของเสื้อสูบ
 • 3 : ความดันไอเสีย
 • 4 : อุณหภูมิของฝาสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 377 :
 • ข้อใดเหมาะสมมากที่สุดหรือมีการใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับ การตรวจวัดการน็อก ของเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในระบบควบคุมการน็อก
 • 1 : ความเร่งของเสื้อสูบ
 • 2 : ค่าออกซิเจนในไอเสีย
 • 3 : อุณหภูมิของฝาสูบ
 • 4 : ความดันของไอเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • สำหรับระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ เมื่อระบบตรวจพบการน็อก ระบบควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 : ปรับการจุดระเบิดให้ช้าลง (ไฟอ่อนลง)
 • 2 : ปรับการจุดระเบิดให้เร็วขึ้น (ไฟแก่ขึ้น)
 • 3 : ลดจำนวนน้ำมันที่จ่ายเข้าห้องเผาใหม้
 • 4 : เพิ่มจำนวนน้ำมันที่จ่ายเข้าห้องเผาใหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :
 • สำหรับระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ เมื่อระบบตรวจพบการน็อก ระบบควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 : ปรับการจุดระเบิดให้ช้าลง (ไฟอ่อนลง)
 • 2 : ลดจำนวนน้ำมันที่จ่ายเข้าห้องเผาใหม้
 • 3 : หยุดการจุดระเบิดในห้องเผาใหม้ที่เกิดการน็อก
 • 4 : เพิ่มการไหลของน้ำหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • สำหรับระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ เมื่อระบบตรวจไม่พบการน็อก ระบบควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 : ค่อยๆเพิ่มองศาการจุดระเบิดให้เร็วขึ้น (ปรับให้ไฟแก่ขึ้น)
 • 2 : ค่อยๆลดองศาการจุดระเบิดให้เร็วขึ้น (ปรับให้ไฟอ่อนขึ้น)
 • 3 : ค่อยๆลดการไหลน้ำหล่อเย็น
 • 4 : ค่อยๆเพิ่มอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 381 :
 • สำหรับระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ระบบควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 : ปรับการจุดระเบิดให้ช้าลง (ไฟอ่อนลง) เมื่อระบบตรวจพบการน็อก จากนั้นถ้าตรวจไม่พบการน็อก ค่อยๆเพิ่มองศาการจุดระเบิดให้เร็วขึ้น (ปรับให้ไฟแก่ขึ้น)
 • 2 : ปรับลดอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( ลดน้ำมัน ) เมื่อระบบตรวจพบการน็อก จากนั้นถ้าตรวจไม่พบการน็อก ค่อยๆปรับอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( เพิ่มน้ำมัน )
 • 3 : ปรับเพิ่มอัตราการนำไอเสียกลับเข้าเครื่องยนต์ เมื่อระบบตรวจพบการน็อก จากนั้นถ้าตรวจไม่พบการน็อก ค่อยๆปรับลดอัตราการนำไอเสียกลับเข้าเครื่องยนต์
 • 4 : ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( เพิ่มน้ำมัน ) เมื่อระบบตรวจพบการน็อก จากนั้นถ้าตรวจไม่พบการน็อก ค่อยๆปรับลดอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( ลดน้ำมัน )
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 382 :
 • สำหรับระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ทำไมมักออกแบบให้ระบบ ค่อยๆเพิ่มองศาการจุดระเบิดให้เร็วขึ้น (ปรับให้ไฟแก่ขึ้น) ถ้าตรวจไม่พบการน็อก
 • 1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแรงบิดของเครื่องยนต์
 • 2 : เพื่อลดการสร้างไอเสีย
 • 3 : เพื่อลดอุณหภูมิภายในห้องเผาใหม้
 • 4 : เพื่อลดการสั่นของเครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :
 • สำหรับระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ข้อใดเป็นสาเหตหลักที่ไม่สามารถออกแบบให้ใช้ระบบควบคุมแบบพื้นฐาน เช่น แบบเชิงสัดส่วน (P controller) หรือแบบสัดส่วนบวกอินทิกรัลได้ (PI controller) ได้โดยตรง
 • 1 : เพราะระบบวัดมักวัดได้เพียงว่ามีการเกิดน็อกหรือไม่เท่านั้น ไม่สามารถวัดได้ว่าระบบใกล้เกิดการน็อกอย่างไร
 • 2 : เพราะระบบไม่สามารถปรับองศาการจุดระเบิดแบบต่อเนื่องได้
 • 3 : เพราะระบบควบคุมแบบ P หรือ PI นั้นมีต้นทุนสูง
 • 4 : เพราะระบบควบคุมแบบ P หรือ PI นั้นไม่สามารถทำได้โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :
 • สำหรับระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ระบบใช้การปรับตัวแปรใดในการควบคุมการน็อก
 • 1 : ปรับองศาการจุดระเบิด
 • 2 : ปรับอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ออากาศ
 • 3 : ปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
 • 4 : ปรับอุณหภูมิของเสื้อสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :
 • ระบบควบคุมอัตราเร็วเดินเบาของเครื่องยนต์นั้นมีไว้เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อให้เครื่องยนต์มีรอบเดินเบาต่ำที่สุด โดยไม่ดับเมื่อมีสิ่งรบกวนเช่น การเปิดปิดของระบบปรับอากาศ
 • 2 : เพื่อให้เครื่องเดินได้เรียบ
 • 3 : เพื่อให้เครื่องยนต์สร้างไอเสียในอัตราที่ต่ำ
 • 4 : เพื่อให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 386 :
 • ระบบควบคุมอัตราเร็วเดินเบาของเครื่องยนต์นั้น สามารถใช้การปรับตัวแปรใดบ้างในการควบคุมความเร็วรอบ
 • 1 : ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ และ องศาการจุดระเบิด
 • 2 : องศาการจุดระเบิด เพียงอย่างเดียว
 • 3 : อัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ออากาศ
 • 4 : วาล์วนำไอเสียกลับเข้าเครื่องยนต์ (Exhaust Gas Recirculation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 387 :
 • ระบบควบคุมอัตราเร็วเดินเบาของเครื่องยนต์นั้น การปรับตัวแปรใดเหมาะสมในการควบคุมความเร็วรอบ
 • 1 : ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
 • 2 : องศาการจุดระเบิด เพียงอย่างเดียว
 • 3 : ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ และ อัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ออากาศ
 • 4 : ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ และ วาวล์นำไอเสียกลับเข้าเครื่องยนต์ (Exhaust Gas Recirculation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • ระบบควบคุมแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับ ระบบควบคุมอัตราเร็วเดินเบาของเครื่องยนต์
 • 1 : แบบสัดส่วนบวกอินทิกรัล (PI controller)
 • 2 : แบบเชิงสัดส่วน (P controller)
 • 3 : แบบเชิงสัดส่วนบวกแบบอนุพันธ์ (PD controller)
 • 4 : แบบอนุพันธ์ (D controller)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 389 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับการตอบสนองของความเร็วรอบของเครื่องยนต์ เมื่อมีการเปิดระบบปรับอากาศในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานที่รอบเดินเบา ถ้าไม่มีระบบควบคุมความเร็วรอบ
 • 1 : รอบเครื่องยนต์ตกลง แล้วหยุดอยู่ที่รอบต่ำลงกว่าในตอนแรก
 • 2 : รอบเครื่องยนต์ตกลง แล้วกลับมาเท่า (ใกล้เคียง) กับรอบในตอนแรก
 • 3 : รอบเครื่องยนต์ตกลง แล้วกลับมามากกว่า รอบในตอนแรก
 • 4 : รอบเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • ข้อใดเหมาะสมในการตรวจวัดเพื่อใช้ในระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา
 • 1 : ความเร็วรอบเครื่องยนต์
 • 2 : ข้อมูลการเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์
 • 3 : อัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ห้องเผาใหม้
 • 4 : ความเร็วรอบเครื่องยนต์ และ การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ หรือแรงบิดของเครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 391 :
 • การควบคุมแบบใด เหมาะสมสำหรับระบบควบคุมความเร็วของรถ (Cruise Control)
 • 1 : แบบเชิงสัดส่วนบวกอินทิกรัล (PI controller)
 • 2 : แบบเชิงสัดส่วน (P controller)
 • 3 : แบบเชิงสัดส่วนบวกแบบอนุพันธ์ (PD controller)
 • 4 : แบบอนุพันธ์ (D controller)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับระบบควบคุมความเร็วของรถ (Cruise Control)
 • 1 : ระบบใช้การวัดความเร็วของรถในการปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
 • 2 : ระบบใช้การคำนวณตำแหน่งของลิ้นปีกผีเสื้อจากความเร็วที่ต้องการ
 • 3 : ระบบใช้การวัดความเร็วของรถยนต์และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการปรับองศาการจุดระเบิด
 • 4 : ระบบใช้การวัดความเร็วของรถยนต์และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการปรับอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :
 • ทำไมระบบควบคุมความเร็ว (cruise control) ควรจะใช้การควบคุมแบบอินทิกรัลเข้าร่วมด้วยเสมอ
 • 1 : เพื่อลดผลของสิ่งรบกวน เช่น ความชันของถนน
 • 2 : เพื่อให้การตอบสนองของระบบรวดเร็ว
 • 3 : เพื่อให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานหนักจนเกินไป
 • 4 : เพื่อให้การควบคุมความเร็วนั้นนิ่มนวล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 394 :
 • การควบคุมแบบใด เหมาะสมสำหรับระบบควบคุมความเร็วของรถ (Cruise Control)
 • 1 : แบบสัดส่วนบวกอินทิกรัล และ แบบอนุพันธ์ (PID controller)
 • 2 : แบบเชิงสัดส่วน (P controller)
 • 3 : แบบเชิงสัดส่วนบวกแบบอนุพันธ์ (PD controller)
 • 4 : แบบอนุพันธ์ (D controller)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • ระบบควบคุมความเร็วของรถมีประโยชน์อย่างไร
 • 1 : ใช้ควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ เช่นสำหรับการขับรถทางไกล
 • 2 : ใช้ควบคุมความเร็วของรถเพื่อให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์คงที่
 • 3 : เพื่อให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 4 : เพื่อลดไอเสียจากเครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 396 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับระบบเบรกกันล้อล็อก (antilock brake system, ABS)
 • 1 : สิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบคือ ระบบช่วยให้ผู้ขับสามารถบังคับรถในขณะเบรกได้
 • 2 : สิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบคือ ระบบช่วยให้สามารถหยุดรถได้เร็วขึ้น
 • 3 : ระบบช่วยให้ผู้ขับสามารถบังคับรถในขณะเบรกได้แต่จะทำให้หยุดรถได้ช้าลง
 • 4 : ระบบช่วยให้สามารถหยุดรถได้เร็วขึ้น แต่จะทำให้บังคับรถไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 397 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับระบบเบรกกันล้อล็อก (antilock brake system, ABS)
 • 1 : ระบบใช้ความแตกต่างระหว่างความเร็วรถ และความเร็วล้อในการพิจาณาว่าล้อกำลังจะล็อกตายหรือไม่ แล้วใช้การลดความดันของน้ำมันเบรกในระบบเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกของล้อ แล้วจึงเพิ่มแรงดันขึ้นถ้าความเร็วล้อและรถกลับมาใกล้เคียงกัน
 • 2 : ระบบใช้ความแตกต่างระหว่างความเร็วรถ และความเร็วล้อในการพิจาณาว่าล้อกำลังจะล็อกตายหรือไม่ แล้วใช้การเพิ่มความดันของน้ำมันเบรกในระบบเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกของล้อ แล้วจึงลดแรงดันลงถ้าความเร็วล้อและรถกลับมาใกล้เคียงกัน
 • 3 : ระบบสามารถวัดความเร็วรถได้โดยตรงทำให้สามารถประมาณอัตราการลดความเร็วที่เหมาะสม ที่ไม่ทำให้ล้อล็อกได้
 • 4 : ระบบใช้การประมาณความดันของน้ำมันเบรกที่เหมาะสม ที่ไม่ทำให้ล้อล็อก แล้วจึงใช้การควบคุม แบบสัดส่วนบวกอินทิกรัล (PI controller) ในการควบคุมความดันน้ำมันให้เหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 398 :
 • ข้อใดเป็นอุปกรณ์ตรวจรู้ (sensor) ที่สำคัญที่สุดของระบบเบรกกันล้อล็อก (antilock brake system, ABS)
 • 1 : อุปกรณ์วัดความเร็วของล้อแต่ละล้อ
 • 2 : อุปกรณ์วัดความดันของน้ำมันเบรก
 • 3 : อุปกรณ์วัดความเร็วของรถ
 • 4 : อุปกรณ์วัดความเร่งของรถ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • ข้อใดเป็นตัวแปรที่ใช้ในการควบคุมระบบที่สำคัญที่สุดของระบบเบรกกันล้อล็อก (antilock brake system, ABS)
 • 1 : ความดันน้ำมันเบรกในระบบเบรก
 • 2 : แรงบิดของเครื่องยนต์
 • 3 : ความแตกต่างระหว่างความดันน้ำมันเบรกที่แต่ละล้อ
 • 4 : ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับ ระบบควบคุมแรงฉุดลาก (traction control)
 • 1 : ระบบใช้การปรับแรงบิดของเครื่องยนต์ในการ และการเบรกที่ล้อ ในการป้องกันล้อหมุนฟรี
 • 2 : สิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบคือ ระบบช่วยให้สามารถเร่งรถได้เร็วขึ้น
 • 3 : ระบบควบคุมแรงฉุดลาก จะต้องควบคุมแรงบิดจากเครื่องยนต์ โดยใช้การปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อเท่านั้น
 • 4 : ระบบควบคุมแรงฉุดลาก จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าล้อด้านซ้ายและขวาอยู่บนถนนที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่างกันมากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 401 :
 • ข้อใดถูกที่สุด
 • 1 : ระบบควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ใช้ข้อมูลความเร็วรอบในการปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อเพื่อควบคุมรอบ
 • 2 : ระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ใช้การปรับเพิ่มอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( เพิ่มน้ำมัน ) เมื่อระบบตรวจพบการน็อก จากนั้นถ้าตรวจไม่พบการน็อก ค่อยๆปรับลดอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( ลดน้ำมัน )
 • 3 : ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา ใช้การวัดความเร็วของรถในการปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
 • 4 : ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา ใช้การวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการปรับองศาการจุดระเบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 402 :
 • ข้อใดถูกที่สุด
 • 1 : ระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ใช้การสั่นของเครื่องยนต์ในการปรับองศาการจุดระเบิด
 • 2 : ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา ใช้การวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการปรับองศาการจุดระเบิด
 • 3 : ระบบควบคุมความเร็วของรถ ใช้ข้อมูลความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
 • 4 : ระบบควบคุมแลมบ์ดา แบบป้อนกลับ (แลมบ์ดา คืออัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิสำหรับการเผาไหม้สมบูรณ์) ใช้การวัดอุณหภูมิไอเสีย เพื่อใช้ปรับอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 403 :
 • ข้อใดถูกที่สุด
 • 1 : ระบบควบคุมแลมบ์ดา แบบป้อนกลับ (แลมบ์ดา คืออัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้สมบูรณ์) ใช้การวัดออกซิเจนที่ไอเสีย เพื่อใช้ปรับอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2 : ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา ใช้การวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการปรับองศาการจุดระเบิด
 • 3 : ระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ใช้ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( เพิ่มน้ำมัน ) เมื่อระบบตรวจพบการน็อก จากนั้นถ้าตรวจไม่พบการน็อก ค่อยๆปรับลดอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( ลดน้ำมัน )
 • 4 : ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา ใช้การวัดความเร็วของรถในการปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 404 :
 • ข้อใดถูกที่สุด
 • 1 : ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา ใช้การวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
 • 2 : ระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ใช้ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( เพิ่มน้ำมัน ) เมื่อระบบตรวจพบการน็อก จากนั้นถ้าตรวจไม่พบการน็อก ค่อยๆปรับลดอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( ลดน้ำมัน )
 • 3 : ระบบควบคุมแลมบ์ดา แบบป้อนกลับ (แลมบ์ดา คืออัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้สมบูรณ์) ใช้การวัดอุณหภูมิไอเสีย เพื่อใช้ปรับอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 4 : ระบบควบคุมแรงฉุดลาก จะต้องควบคุมแรงบิดจากเครื่องยนต์ โดยใช้การปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 405 :
 • ข้อใดถูกที่สุด
 • 1 : ระบบเบรกกันล้อล็อก ใช้ความแตกต่างระหว่างความเร็วรถ และความเร็วล้อในการพิจาณาว่าล้อกำลังจะล็อกตายหรือไม่ แล้วใช้การลดความดันของน้ำมันเบรกในระบบเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกของล้อ แล้วจึงเพิ่มแรงดันขึ้นถ้าความเร็วล้อและรถกลับมาใกล้เคียงกัน
 • 2 : ระบบควบคุมแรงฉุดลาก จะต้องควบคุมแรงบิดจากเครื่องยนต์ โดยใช้การปรับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อเท่านั้น
 • 3 : ระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ใช้การประมาณองศาการจุดระเบิดที่เหมาะสมจากความถี่ในการน็อกของเครื่องยนต์
 • 4 : ระบบเบรกกันล้อล็อก ใช้การประมาณความดันของน้ำมันเบรกที่เหมาะสม ที่ไม่ทำให้ล้อล็อก แล้วจึงใช้การควบคุม แบบสัดส่วนบวกอินทิกรัล (PI controller) ในการควบคุมความดันน้ำมันให้เหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 406 :
 • ข้อใดถูกที่สุด
 • 1 : ระบบระบบควบคุมแรงฉุดลาก (traction control)ใช้การปรับแรงบิดของเครื่องยนต์ในการ และการเบรกที่ล้อ ในการป้องกันล้อหมุนฟรี
 • 2 : ระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ ใช้การประมาณองศาการจุดระเบิดที่เหมาะสมจากความถี่ในการน็อกของเครื่องยนต์
 • 3 : ระบบเบรกกันล้อล็อก จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าล้อด้านซ้ายและขวาอยู่บนถนนที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่างกันมากๆ
 • 4 : ระบบระบบควบคุมแรงฉุดลาก (traction control) ช่วยให้เครื่องยนต์สร้างแรงฉุดได้มาก โดยไม่เกิดอันตรายแก่เครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร