สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Digital Control

เนื้อหาวิชา : 350 : 1.Introduction
ข้อที่ 1 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 2 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :

 • 1 : 10
 • 2 : 0.7
 • 3 : 7
 • 4 : 0.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :

 • 1 : 3
 • 2 : 2
 • 3 : 1
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 11 :

 • 1 : 3
 • 2 : 2
 • 3 : 1
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 13 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :

 • 1 : 0.6667
 • 2 : 0.3335
 • 3 : 1
 • 4 : 0.8333
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :

 • 1 : 0.6
 • 2 : 0.4
 • 3 : 1
 • 4 : 0.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 21 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 22 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 25 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • ถ้าสมการการเคลื่อนที่สามารถเขียนได้ดังนี้  โดยที่ initial condition มีค่าเท่า  เราจะได้ว่า
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 :

 • 1 : 1 second
 • 2 : 2 second
 • 3 : 3 second
 • 4 : 4 second
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :

 • 1 : 0
 • 2 : -1
 • 3 : +1
 • 4 : +2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :

 • 1 : -2
 • 2 : -1
 • 3 : 0
 • 4 : +1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :

 • 1 : stable
 • 2 : unstable
 • 3 : marginally stable
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :

 • 1 : exponential
 • 2 : constant
 • 3 : sinusoidal
 • 4 : ramp
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 6
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :

 • 1 : -0.33
 • 2 : -0.5
 • 3 : -3
 • 4 : -2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :

 • 1 : exponential decay
 • 2 : exponential increase
 • 3 : sinusoidal decay
 • 4 : sinusoidal increase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :

 • 1 : exponential decay
 • 2 : monotonic decay
 • 3 : sinusoidal decay
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :

 • 1 : 1
 • 2 : 0
 • 3 : -1
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 39 :

 • 1 : 0.1 second
 • 2 : 0.4 second
 • 3 : 1 second
 • 4 : 4 seconds
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :

 • 1 : 1
 • 2 : 0.5
 • 3 : 0.1
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :

 • 1 : น้อยกว่า 4
 • 2 : น้อยกว่า 2
 • 3 : น้อยกว่า 1
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 42 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 4
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 2
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 351 : 2.Mathematical Modeling of Engineering Systems
ข้อที่ 47 :

 • 1 : 5 sec
 • 2 : 4 sec
 • 3 : 7 sec
 • 4 : 0.25 sec
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 48 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 49 :

 • 1 : damping ratio 0.667 ,natural frequency 3 rad/sec ,gain 1
 • 2 : damping ratio 0.5 ,natural frequency 4 rad/sec ,gain 1
 • 3 : damping ratio 0.667 ,natural frequency 4 rad/sec ,gain 2
 • 4 : damping ratio 0.5 ,natural frequency 3 rad/sec ,gain 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :

 • 1 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวเท่ากับสี่
 • 2 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวเท่ากับหนึ่ง
 • 3 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวเท่ากับสอง
 • 4 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวเท่ากับสาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :

 • 1 : มีค่าsettling time และovershoot น้อยลง
 • 2 : มีค่าsettling time และovershoot เพิ่มขึ้น
 • 3 : มีค่าsettling time เพิ่มขึ้นและovershoot น้อยลง
 • 4 : มีค่าsettling time น้อยลงและovershoot เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 :

 • 1 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวประมาณ 0.5
 • 2 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวประมาณ 1
 • 3 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวประมาณ 2.5
 • 4 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวประมาณ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :

 • 1 : มีโพล(poles)-10.145, 0.8168 + 1.8i,0.8168 - 1.8i, -1.65 และศูนย์(zeros) -4
 • 2 : มีโพล(poles)-10.145, 0.8168 + 1.8i,0.8168 - 1.8i, -1.65 และศูนย์(zeros) -1
 • 3 : มีโพล(poles)-10.145, 0.8168 + 1.8i, -1.488 และศูนย์(zeros) -0.8
 • 4 : มีโพล(poles)-10.145, 0.8168 + 1.8i,0.8168 - 1.8i, -1.488 และศูนย์(zeros) -5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :

 • 1 : Unstable เพราะมี complex poles 1 คู่ที่อยู่ด้านขวามือของระนาบเชิงซ้อน
 • 2 : Stable
 • 3 : Critically Stableเพราะมี complex poles 1 คู่ที่อยู่บนแกนจินตภาพ
 • 4 : Unstable เพราะมี real poles 2 ตัวที่อยู่ด้านขวามือของระนาบเชิงซ้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :

 • 1 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวประมาณ 0.7 และ system type 0
 • 2 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวประมาณ 1.82 และ system type 1
 • 3 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวประมาณ 2.45และ system type 1
 • 4 : ค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวประมาณ 0.833 และ system type 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 60 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 :
 • โพล(pole) ตำแหน่งไหน ที่ทำให้ระบบมีค่า rise time น้อยที่สุด
 • 1 : -3+1i
 • 2 : -3+2i
 • 3 : -3+3i
 • 4 : -3+4i
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :
 • โพล(pole) ตำแหน่งไหน ที่ทำให้ระบบมีค่า peak time น้อยที่สุด
 • 1 : -4+2i
 • 2 : -3+2i
 • 3 : -2+2i
 • 4 : -1+2i
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :
 • ระบบใดต่อไปนี้มีค่า rise time น้อยที่สุด สำหรับอินพุทแบบ unit-step
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 65 :
 • ระบบใดต่อไปนี้มีค่า peak time น้อยที่สุด สำหรับอินพุทแบบ unit-step
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 :

 • 1 :
 • 2 : -1
 • 3 : -2
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 67 :
 • ระบบข้างล่างนี้ ระบบใดเป็น Type I system
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 70 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 • ระบบต่อไปนี้ระบบไหนมีค่าขนาดหรือ magnitude ของการตอบสนองสูงที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :
 • การควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ ถ้าต้องการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ควรจะใช้ amplifier ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์แบบไหน
 • 1 : แบบ Voltage amplifier
 • 2 : แบบ Current amplifier
 • 3 : แบบ Voltage-Current amplifier
 • 4 : แบบ Frequency converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 74 :
 • การควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ ถ้าต้องการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ควรจะใช้ amplifier ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์แบบไหน
 • 1 : แบบ Voltage amplifier
 • 2 : แบบ Current amplifier
 • 3 : แบบ Frequency converter amplifier
 • 4 : แบบ DC-DC amplifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 75 :
 • Actuator ของเครื่อง CNC สมัยใหม่นั้นจะนิยนใช้มอเตอร์ประเภทไหน
 • 1 : Induction motor
 • 2 : Permanent Magnet DC Servo motor
 • 3 : Stepping motor
 • 4 : AC servo motor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 76 :
 • ถ้าเราใช้ DC Servo motor ขับภาระ (load) โดยผ่านชุดเฟืองทดที่มีอัตราทดรอบสูง (เช่น 160:1) แล้ว ภาระหรือ load ที่มอเตอร์ต้องขับเป็นหลัก (dominate) คือภาระที่ส่วนไหน
 • 1 : Inertia ของภาระที่มอเตอร์ขับ (load inertia)
 • 2 : Inertia ของตัวมอเตอร์ (motor inertia)
 • 3 : Inertia ของภาระที่มอเตอร์ขับลบด้วย Inertia ของตัวมอเตอร์
 • 4 : Inertial ของตัวมอเตอร์ลบด้วย Inertia ของภาระที่มอเตอร์ขับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 77 :
 • Actuator แบบไหนที่มีค่า linearity สูงที่สุด และเหมาะสำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของกลไก
 • 1 : Induction motor
 • 2 : Hydraulic motor
 • 3 : Pneumatic motor
 • 4 : Brushless DC servo motor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • ระบบข้างล่างนี้ ระบบใดไม่ใช่ Type I system
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 84 :
 • จากรูป block diagram ข้างล่างนี้ ให้หา Closed-loop transfer function


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 85 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • ระบบต่อไปนี้ระบบไหนมีค่าขนาดหรือ magnitude ของการตอบสนองต่ำหรือน้อยที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :
 • Type 0 system คือ
 • 1 : ระบบที่ไม่มี steady state error จาก step input
 • 2 : ระบบที่ไม่มี steady state error จาก ramp input
 • 3 : ระบบที่ไม่มี steady state error จาก parabolic input
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • Type 1 system คือ
 • 1 : ระบบที่ไม่มี steady state error จาก step input
 • 2 : ระบบที่ไม่มี steady state error จาก ramp input
 • 3 : ระบบที่ไม่มี steady state error จาก parabolic input
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :
 • Type 2 system คือ
 • 1 : ระบบที่ไม่มี steady state error จาก step input
 • 2 : ระบบที่ไม่มี steady state error จาก ramp input
 • 3 : ระบบที่ไม่มี steady state error จาก parabolic input
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 90 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 93 :

 • 1 : Type 0
 • 2 : Type 1
 • 3 : Type 2
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 :

 • 1 : Type 0
 • 2 : Type 1
 • 3 : Type 2
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 95 :
 • จากลักษณะของ transfer function ข้อใดเป็น high pass filter
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • จากลักษณะของ transfer function ข้อใดเป็น low pass filter
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • จากลักษณะของ transfer function ข้อใดเป็น reset
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 98 :

 • 1 : Type 0
 • 2 : Type 1
 • 3 : Type 2
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :

 • 1 : 1 , 1
 • 2 : -1 , -1
 • 3 : 1 , 2
 • 4 : -1 , -2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : -1
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : -1
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 352 : 3.Principles of Feedback Control
ข้อที่ 107 :
 • ระบบควบคุมแบบสัดส่วน(P-Controller) คือ
 • 1 : การเพิ่มโพล(pole)ใหม่ให้กับระบบ
 • 2 : การเพิ่มศูนย์(zero)ใหม่ให้กับระบบ
 • 3 : เปลี่ยนแปลง type ของระบบ
 • 4 : เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโพลหรือศูนย์ของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • ระบบควบคุมแบบปริพันธ์( Integral Control) คือ
 • 1 : การเพิ่มโพล(pole)ที่ s=0 ให้กับระบบ
 • 2 : การเพิ่มศูนย์(zero)ใหม่ให้กับระบบ
 • 3 : มีผลทำให้ความเสถียรสัมพัทธ์ของระบบเพิ่มขึ้น
 • 4 : เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโพลหรือศูนย์ของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • ผลกระทบต่อความเสถียร เมื่อเพิ่มตัวควบคุมแบบปริพันธ์( Integral Control) คือ
 • 1 : มีผลทำให้ความเสถียรสัมพัทธ์ของระบบเพิ่มขึ้น
 • 2 : ความเสถียรสัมพัทธ์ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 3 : มีผลทำให้ความเสถียรสัมพัทธ์ของระบบลดลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • ระบบควบคุมแบบสัดส่วนร่วมกับแบบปริพันธ์ (Proportional plus Integral, PI) คือ
 • 1 : การเพิ่มโพล(pole)ที่ s=0 และศูนย์(zero)ให้กับระบบ
 • 2 : การเพิ่มศูนย์(zero)ใหม่ให้กับระบบ
 • 3 : มีผลทำให้ความเสถียรสัมพัทธ์ของระบบเพิ่มขึ้น
 • 4 : เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโพลหรือศูนย์ของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • ตัวควบคุมแบบ PI control มีลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวควบคุมแบบใด
 • 1 : Lag Compensator
 • 2 : Lead Compensator
 • 3 : Lag-Lead Compensator
 • 4 : P-Control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :
 • ตัวควบคุมแบบ PD control มีลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวควบคุมแบบใด
 • 1 : Lag Compensator
 • 2 : Lead Compensator
 • 3 : Lag-Lead Compensator
 • 4 : P-Control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 115 :
 • ตัวควบคุมแบบ PID control มีลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวควบคุมแบบใด
 • 1 : Lag Compensator
 • 2 : Lead Compensator
 • 3 : Lag-Lead Compensator
 • 4 : P-Control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • จากรูป ระบบมีฟังชั่นถ่ายโอน  เมื่อต้องการให้ระบบมีค่า Static velocity

  constant ประมาณ 0.5 sec-1 จงออกแบบ PI - Controller    โดยศูนย์ของ PI -Controller อยู่ที่ตำแหน่ง -0.05 ดังนั้น

 • 1 : K = 2
 • 2 : K = 4
 • 3 : K = 5
 • 4 : K = 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 117 :
 • จากรูป ระบบมีฟังชั่นถ่ายโอน G(s)=  เมื่อต้องการให้ระบบมีค่า Static velocity constant ประมาณ 0.25 sec-1 จงออกแบบ PI - Controller

  G(s)=  โดยศูนย์ของ PI -Controller อยู่ที่ตำแหน่ง -0.1 ดังนั้น

   


   

 • 1 : K = 2
 • 2 : K = 4
 • 3 : K = 5
 • 4 : K = 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • ดรรชนี Integral Square Error (ISE) คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 119 :
 • ดรรชนี Integral Time Multiplied Absolute Error (ITAE) คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 120 :
 • ตัวควบคุมแบบสัดส่วนหรือแบบ Proportional Control มีคุณสมบัติเฉพาะคือ
 • 1 : ช่วยลดความเร็วของการตอบสนองของระบบที่ต้องการจะควบคุม
 • 2 : ช่วยเพิ่มความเร็วของการตอบสนองของระบบที่ต้องการจะควบคุม
 • 3 : ช่วยให้การตอบสนองมีโอเวอร์ชูต (Overshoot) น้อยลง
 • 4 : ช่วยลดค่าความผิดพลาดที่สถานะอยู่ตัว (Steady state error)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 121 :
 • ตัวควบคุมแบบอนุพันธ์หรือ derivative มีคุณสมบัติเฉพาะคือ
 • 1 : ช่วยลดความเร็วของการตอบสนองของระบบที่ต้องการจะควบคุม
 • 2 : ช่วยเพิ่มความเร็วของการตอบสนองของระบบที่ต้องการจะควบคุม
 • 3 : ช่วยให้การตอบสนองมีโอเวอร์ชูต (Overshoot) น้อยลง
 • 4 : ช่วยลดค่าความผิดพลาดที่สถานะอยู่ตัว (Steady state error)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • ตัวควบคุมแบบอินทิกรัลหรือ Integral Control มีคุณสมบัติเฉพาะคือ
 • 1 : ช่วยลดความเร็วของการตอบสนองของระบบที่ต้องการจะควบคุม
 • 2 : ช่วยเพิ่มความเร็วของการตอบสนองของระบบที่ต้องการจะควบคุม
 • 3 : ช่วยให้การตอบสนองมีโอเวอร์ชูต (Overshoot) น้อยลง
 • 4 : ช่วยลดค่าความผิดพลาดที่สถานะอยู่ตัว (Steady state error)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :

 • 1 : 0.1 วินาที
 • 2 : 0.25 วินาที
 • 3 : 10 วินาที
 • 4 : 4 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 125 :
 • ระบบอันดับสอง (second order system) ค่าเวลาคงตัวเวลา (time constant) สามารถเขียนได้ดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :
 • ระบบต่อไปนี้ ระบบไหนเป็น Type I system
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • ระบบเปิดต่อไปนี้ เมื่อใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P-control) ระบบไหนจะให้ค่า steady state error = 0 เมื่อสัญญาณอินพุทเป็นสัญญาณฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วย (unit step input)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :

 • 1 : PI-control
 • 2 : PID-control
 • 3 : P-control
 • 4 : PD-control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 129 :

 • 1 : PI-control
 • 2 : PID-control
 • 3 : P-control
 • 4 : PD-control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • การใช้ Feed-forward control เราจะใช้ในสถานการณ์ใดมากที่สุด
 • 1 : ต้องการให้ระบบรวมมีการตอบสนองเร็วขึ้น
 • 2 : ต้องการให้ระบบรวมสามารถมองไปข้างหน้าได้
 • 3 : ต้องการให้ระบบมีความไวต่อคำสั่ง
 • 4 : ถ้ามีสัญญาณรบกวนระบบที่เราต้องการจะควบคุม โดยที่เราสามารถวัดสัญญาณนี้ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • ในการควบคุมระบบโดยใช้ PI-control หรือ PID-control สิ่งที่ต้องระวังในการออกแบบระบบควบคุมคือ
 • 1 : เสถียรภาพของระบบ
 • 2 : Integral windup
 • 3 : ข้อจำกัด (Limitation) ของชุดขับ (actuator)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :

 • 1 : 8 วินาที
 • 2 : 9 วินาที
 • 3 : 2 วินาที
 • 4 : 20 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 134 :

 • 1 : K = 10
 • 2 : K = 2
 • 3 : K = 6
 • 4 : ไม่สามารถหาค่า K ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 135 :

 • 1 : 4.9 rad/sec
 • 2 : 8 rad/sec
 • 3 : 7 rad/sec
 • 4 : ไม่สามารถหาค่าได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 136 :
 • สมการฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบเปิด (Open-loop transfer function) ดังต่อไปนี้ สมการไหนมีค่าสัมประสิทธิ์ค่าผิดพลาดของตำแหน่งแบบสถิตหรือ Static position error coefficient มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • สมการฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบเปิด (Open-loop transfer function) ดังต่อไปนี้ สมการไหนมีค่าสัมประสิทธิ์ค่าผิดพลาดของตำแหน่งแบบสถิตหรือ Static velocity error coefficient มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 140 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 141 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 144 :
 • ตัวควบคุมดังต่อไปนี้ข้อไหนที่ไม่ใช่ตัวควบคุมแบบ PID
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :

 • 1 : 0.1 วินาที
 • 2 : 0.25 วินาที
 • 3 : 1 วินาที
 • 4 : 4 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 149 :
 • ในการออกแบบตัวควบคุมถ้าต้องการเพิ่ม damp ให้กับระบบเราควรจะใช้ตัวควบคุมแบบไหน
 • 1 : Phase lead Network
 • 2 : Phase Lag Network
 • 3 : Proportional Control
 • 4 : Proportional plus Integral Control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • ในการออกแบบตัวควบคุมถ้าต้องการลด steady state error ให้กับระบบเราควรจะใช้ตัวควบคุมแบบไหน
 • 1 : Phase lead Network
 • 2 : Phase Lag Network
 • 3 : Proportional Control
 • 4 : Proportional plus Derivative Control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • ระบบเปิดต่อไปนี้ เมื่อใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P-control) ระบบไหนจะให้ค่า steady state error = 0 เมื่อสัญญาณอินพุทเป็น unit ramp input
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : -1
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : -1
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 154 :

 • 1 : -1
 • 2 : 1
 • 3 : 0
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :

 • 1 : -1
 • 2 : 1
 • 3 : -2
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :

 • 1 : -1
 • 2 : 1
 • 3 : -2
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :

 • 1 : unstable
 • 2 : stable ไม่มี overshoot
 • 3 : stable มี overshoot
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 158 :

 • 1 : unstable
 • 2 : stable ไม่มี overshoot
 • 3 : stable มี overshoot
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 0
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :

 • 1 : 0.5
 • 2 : 0.25
 • 3 : 0.125
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :

 • 1 : จําเป็น
 • 2 : ไม่จำเป็น
 • 3 : ใช้ได้ก็ยิ่งดี
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :
 • ข้อดีของ proportional controller คือ
 • 1 : ทําให้ระบบ stable ได้ทุกระบบ
 • 2 : ใช้พลังงานต่ำ
 • 3 : ทําให้ระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็ว
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 :
 • ข้อดีของ PI controller คือ
 • 1 : ทําให้ระบบ stable ได้ทุกระบบ
 • 2 : ลด steady state error
 • 3 : ทําให้ระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็ว
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 164 :
 • ข้อดีของ PD controller คือ
 • 1 : ทําให้ระบบ stable ได้ทุกระบบ
 • 2 : ลด steady state error
 • 3 : ทําให้ระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็ว
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 • ข้อดีของ PID controller คือ
 • 1 : ลด overshoot
 • 2 : ลด steady state error
 • 3 : ทําให้ระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็ว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 166 :
 • ข้อเสียของ PID controller คือ
 • 1 : มีใช้มากเกินไป
 • 2 : ราคาสูง
 • 3 : ใช้กับ minimum phase system ได้ไม่ดี
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • หากต้องการหลีกเลี่ยง PD controller ควรจะใช้ controller ชนิดใดที่ให้ผลเหมือนกัน
 • 1 : rate feedback controller
 • 2 : PI conroller
 • 3 : proportional controller
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 • หลักในการใช้ PD controller คือ
 • 1 : ทําให้ระบบตอบสนองตาม specification
 • 2 : ใช้กําจัด steady state error
 • 3 : ใช้เพื่อลด delay ในระบบ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 170 :
 • PID controller ใช้ได้ดีกับระบบแบบใด
 • 1 : unstable
 • 2 : stable
 • 3 : marginally stable
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 171 :
 • ในการปรับ PID controller ตามวิธีของ Ziegler-Nichols สิ่งแรกที่ต้องปรับคือ
 • 1 : proportional gain
 • 2 : derivative gain
 • 3 : integral gain
 • 4 : ปรับตัวใดก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • เราสามารถใช้สิ่งใดทดแทน derivative controller ได้
 • 1 : low pass filter
 • 2 : high pass filter
 • 3 : band pass filter
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 353 : 4.Root Locus Analysis and Design
ข้อที่ 173 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :

 • 1 : K=10.5
 • 2 : K=12
 • 3 : K=13.4
 • 4 : K=15.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :

 • 1 : K มีค่าประมาณ192
 • 2 : K มีค่าประมาณ 200
 • 3 : K มีค่าประมาณ198
 • 4 : K มีค่าประมาณ202
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :

 • 1 : จุดตัดเส้นกำกับกับแกนจริงคือ -1.5 และ ทำมุม 30º,180º และ 330º
 • 2 : จุดตัดเส้นกำกับกับแกนจริงคือ -2 และ ทำมุม 60º,180º และ 300º
 • 3 : จุดตัดเส้นกำกับกับแกนจริงคือ -2.5 และ ทำมุม 60º,180º และ 300º
 • 4 : จุดตัดเส้นกำกับกับแกนจริงคือ -1 และ ทำมุม 30º,180º และ 330º
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มศูนย์(zero) เข้าไปในฟังก์ชั่นถ่ายโอนระบบเปิดคือ
 • 1 : ทำให้เส้นRoot locusถูกดึงไปทางขวาของแกนจินตภาพ ระบบมีความเสถียรลดลง
 • 2 : ทำให้เส้นRoot locusถูกดึงไปทางซ้ายของแกนจินตภาพ ระบบมีความเสถียรลดลง
 • 3 : ทำให้เส้นRoot locusถูกดึงไปทางซ้ายของแกนจินตภาพ ระบบมีความเสถียรเพิ่มขึ้น
 • 4 : ทำให้เส้นRoot locusถูกดึงไปทางขวาของแกนจินตภาพ ระบบมีความเสถียรเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 181 :
 • ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มโพล(pole) เข้าไปในฟังก์ชั่นถ่ายโอนระบบเปิดคือ
 • 1 : ทำให้เส้นRoot locusถูกดึงไปทางขวาของแกนจินตภาพ ระบบมีความเสถียรลดลง
 • 2 : ทำให้เส้นRoot locusถูกดึงไปทางซ้ายของแกนจินตภาพ ระบบมีความเสถียรลดลง
 • 3 : ทำให้เส้นRoot locusถูกดึงไปทางซ้ายของแกนจินตภาพ ระบบมีความเสถียรเพิ่มขึ้น
 • 4 : ทำให้เส้นRoot locusถูกดึงไปทางขวาของแกนจินตภาพ ระบบมีความเสถียรเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 182 :
 • ประโยชน์ตัวชดเชยแบบล้ำหน้า(Lead compensator) โดยวิธีโลกัสของรากนั้น คือ
 • 1 : ปรับปรุงค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวของระบบที่มีต่อ unit step input
 • 2 : ลดปัญหาระบบถูกรบกวนจากภายนอก
 • 3 : ปรับปรุงค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวของระบบที่มีต่อ unit ramp input
 • 4 : แก้ไขพฤติกรรมการตอบสนองชั่วครู่ของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 183 :
 • ประโยชน์ตัวชดเชยแบบล้าหลัง(Lag compensator) โดยวิธีโลกัสของรากนั้น คือ
 • 1 : ปรับปรุงค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวของระบบ
 • 2 : ลดปัญหาระบบถูกรบกวนจากภายนอก
 • 3 : ลดค่า bandwidth ของระบบลง
 • 4 : แก้ไขพฤติกรรมการตอบสนองชั่วครู่ของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • ประโยชน์ตัวชดเชยแบบล้ำหน้า-ล้าหลัง(Lead-Lag compensator) โดยวิธีโลกัสของรากนั้น คือ
 • 1 : ปรับปรุงพฤติกรรมการตอบสนองชั่วครู่และค่าความผิดพลาดที่สถานะคงตัวของระบบ
 • 2 : ลดปัญหาระบบถูกรบกวนจากภายนอก
 • 3 : ลดค่า damping ratio และ natural frequency ของระบบลง
 • 4 : ลดค่า bandwidth ของระบบลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • โพล(pole) ตำแหน่งไหน ที่มีค่า damping ratio และ natural frequency มากที่สุด
 • 1 : -0.5+1i
 • 2 : -1.5+1i
 • 3 : -3+0.5i
 • 4 : -0.5+0.5i
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 186 :
 • การออกแบบLead compensator โดยวิธี Root locus คือ
 • 1 : เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน Root locus โดยการเพิ่มอัตราขยาย(gain)ในฟังก์ชั่นถ่ายโอนระบบเปิด และบังคับให้เส้นทางเดิน Root locus ผ่านตำแหน่งของโพลเด่น(dominant closed-loop poles)
 • 2 : เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน Root locus โดยการเพิ่มศูนย์ในฟังก์ชั่นถ่ายโอนระบบเปิด และบังคับให้เส้นทางเดิน Root locusผ่านตำแหน่งของโพลเด่น (dominant closed-loop poles)
 • 3 : เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน Root locus โดยการเพิ่มโพล ในฟังก์ชั่นถ่ายโอนระบบเปิด และบังคับให้เส้นทางเดิน Root locusผ่านตำแหน่งของโพลเด่น (dominant closed-loop poles)
 • 4 : เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน Root locus โดยการเพิ่มโพล และศูนย์ในฟังก์ชั่นถ่ายโอนระบบเปิด และเลือกอัตราขยาย(gain)ที่บังคับให้เส้นทางเดิน Root locus ผ่านตำแหน่งของโพลเด่น(dominant closed-loop poles)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 187 :
 • จงออกแบบ Lead compensator ที่ทำให้ระบบปิดมีค่า damping ration ประมาณ 0.6 และ natural frequency ประมาณ 2.5 rad/sec เมื่อ G(s)=

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :
 • จงออกแบบ Lead compensator ที่ทำให้ระบบปิดมีค่า damping ration ประมาณ 0.5 และ natural frequency ประมาณ 4 rad/sec เมื่อ G(s)=

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :
 • ตัวชดเชยแบบ Lead compensator จะมีตำแหน่งโพล(poles)และศูนย์(zeros) คือ
 • 1 : ตำแหน่งของศูนย์(zeros) จะอยู่ใกล้แกนจินตภาพมากกว่าตำแหน่งของโพล(poles)
 • 2 : ตำแหน่งของโพล(poles)จะอยู่ใกล้แกนจินตภาพมากกว่าตำแหน่งของศูนย์(zeros)
 • 3 : ตำแหน่งของศูนย์(zeros) และโพล(poles) จะอยู่ตำแหน่งเดียวกัน
 • 4 : ตำแหน่งของศูนย์(zeros) และโพล(poles) จะอยู่ใกล้จุดกำเนิด(origin point)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • ตัวชดเชยแบบ Lag compensator จะมีตำแหน่งโพล(poles)และศูนย์(zeros) คือ
 • 1 : ตำแหน่งของศูนย์(zeros) จะอยู่ใกล้แกนจินตภาพมากกว่าตำแหน่งของโพล(poles)
 • 2 : ตำแหน่งของโพล(poles)จะอยู่ใกล้แกนจินตภาพมากกว่าตำแหน่งของศูนย์(zeros)
 • 3 : ตำแหน่งของศูนย์(zeros) และโพล(poles) จะอยู่ตำแหน่งเดียวกัน
 • 4 : ตำแหน่งของศูนย์(zeros) และโพล(poles) จะอยู่ใกล้จุดกำเนิด(origin point)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :

 • 1 : -2.83
 • 2 : -1.42
 • 3 : -2.55
 • 4 : -3.45
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :
 • จากรูป ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อ K>0.25

 • 1 : ระบบจะไม่มีความเสถียร
 • 2 : จะมีโพลของระบบปิดมีค่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่งคู่
 • 3 : ระบบจะเป็น Critical damped
 • 4 : ระบบจะเป็น Overdamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • จากรูป ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เมื่อ 0<K<0.25

 • 1 : ระบบจะเป็น Undamped
 • 2 : ระบบจะเป็น Underdamped
 • 3 : ระบบจะเป็น Critical damped
 • 4 : ระบบจะเป็น Overdamped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • จากรูป เมื่อระบบมีฟังชั่นถ่ายโอน G(s) =  ถ้าต้องการให้ระบบปิดมี = 0.6,  = 2.5 rad/sec จงออกแบบตัวชดเชยแบบลำหน้า (lead compensator) เมื่อกำหนดศูนย์ของ (zero) ของตัวชดเชยที่ตำแหน่ง -1.5 ดังนั้น

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 195 :
 • จากรูปเมื่อระบบมีฟังชั่นถ่ายโอน G(s) =  เมื่อต้องการให้ระบบมีการตอบสนองชั่วครู่เช่นเดิม (มีโพลเด่นระบบปิดที่ตำแหน่งเดิม) แต่ต้องการค่า staic velocity error constant เท่ากับ 20 sec-1 จงออกบบตัวชดเชยแบบล้าหลัง (lag compensator) เมื่อกำหนดศูนย์(zero)ของ ตัวชดเชยที่ตำแหน่ง -0.1 ดังนั้น

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 • จากรูปเมื่อระบบมีฟังชั่นถ่ายโอน G(s) =  เมื่อต้องการให้ระบบมีการตอบสนองชั่วครู่เช่นเดิม (มีโพลเด่นระบบปิดที่ตำแหน่งเดิม) แต่ต้องการค่า staic velocity error constant เท่ากับ 20 sec-1 จงออกบบตัวชดเชยแบบล้าหลัง (lag compensator) เมื่อกำหนดศูนย์(zero)ของ ตัวชดเชยที่ตำแหน่ง -0.1 ดังนั้น


   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 • จากรูป เมื่อระบบมีฟังชั่นถ่ายโอน G(s) =  ถ้าต้องการให้ระบบปิดมี  = 0.6,  = 2.5 rad/s จงออกแบบตัวชดเชยแบบลำหน้า (lead compensator) เมื่อกำหนดศูนย์ของ (zero) ของตัวชดเชยที่ตำแหน่ง -1.5 ดังนั้น


   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :
 • จากรูปเมื่อระบบมีฟังชั่นถ่ายโอน G(s) =  เมื่อต้องการให้ระบบมีการตอบสนองชั่วครู่เช่นเดิม (มีโพลเด่นระบบปิดที่ตำแหน่งเดิม) แต่ต้องการค่า staic velocity error constant เท่ากับ 20 sec-1 จงออกบบตัวชดเชยแบบล้าหลัง (lag compensator) เมื่อกำหนดศูนย์(zero)ของ ตัวชดเชยที่ตำแหน่ง -0.1 ดังนั้น


   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 202 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :
 • เกณฑ์มุมหรือ Angular Criteria ที่ใช้ในการเขียนรูตโลคัสคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 :
 • เกณฑ์ขนาด (Magnitude Criterior)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 205 :
 • สมการลักษณะเฉพาะของระบบควบคุมแบบปิดที่ใช้ในการสร้างรูตโลกัสคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 207 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • โพลคู่ไหนที่เร็วที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • โพลคู่ไหนที่มีความถี่สูงที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 210 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :

 • 1 : ใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P-control) แล้วกำหนดค่าเกนให้มีค่าสูงในระดับหนึ่ง
 • 2 : ใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วนบวกกับอิทิกรัล (PI-control) แล้วกำหนดให้ค่าเกนมีค่าสูงในระดับหนึ่ง
 • 3 : ถูกทั้ง ก และ ข
 • 4 : ไม่ได้ทั้ง ก และ ข ต้องใช้ตัวควบคุมแบบอื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 214 :

 • 1 : ใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P-control) แล้วกำหนดค่าเกนให้มีค่าสูงในระดับหนึ่ง
 • 2 : ใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วนบวกกับแบบอนุพันธ์ (PD-Control) โดยกำหนดค่าซีโรของตัวควบคุมให้อยู่ที่ -3 และให้ค่าเกนของตัวควบคุมมีค่าสูงในระดับหนึ่ง
 • 3 : ใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วนบวกกับอิทิกรัล (PI-control) โดยกำหนดให้ค่าซีโรของตัวควบคุมให้อยู่ที่ -3 และกำหนดให้ค่าเกนมีค่าสูงในระดับหนึ่ง
 • 4 : ไม่ได้ทั้ง ก ข และ ค ต้องใช้ตัวควบคุมแบบอื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 :
 • ระบบต่อไปนี้ ระบบไหนมี settling time น้อยที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 216 :
 • ระบบต่อไปนี้ ระบบไหนมี overshoot น้อยที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • ระบบเปิดต่อไปนี้ เมื่อใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P-control) ระบบไหนที่เราไม่สามารถเลือก K ให้มีค่า โดยที่ระบบยังคงมีเสถียรภาพ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 218 :
 • ในการ sketch รูปรูตโลคัส เราจะพบว่า
 • 1 : จำนวนเส้นของรูตโลคัส จะเท่ากับจำนวนซีโร
 • 2 : จำนวนเส้นของรูตโลคัส จะเท่ากับจำนวนโพลลบด้วยจำนวนซีโร
 • 3 : จำนวนเส้นของรูตโลคัส จะเท่ากับจำนวนโพล
 • 4 : จำนวนเส้นของรูตโลคัส จะเท่ากับจำนวนซีโรลบด้วยจำนวนโพล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 219 :
 • ในการ sketch รูปรูตโลคัส เราจะพบว่า
 • 1 : สำหรับโพลและซีโรที่อยู่บนแกนจริง เส้นรูตโลคัสจะอยู่ทางด้านขวามือของโพลที่เป็นเลขคี่
 • 2 : สำหรับโพลและซีโรที่อยู่บนแกนจริง เส้นรูตโลคัสจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของโพลที่เป็นเลขคี่
 • 3 : ในกรณีที่จำนวนโพลไม่เท่ากับจำนวนซีโร เส้นรูตโลคัสจะวิ่งออกจากโพลไปหาซีโร โดยที่ซีโรบางตัวจะมีเส้นรูตโลคัสมากกว่าหนึ่งเส้นวิ่งเข้าหา
 • 4 : ในกรณีที่จำนวนโพลไม่เท่ากับจำนวนซีโร เส้นรูตโลคัสจะวิ่งออกจากโพลไปหาซีโร แต่เส้นรูตบางเส้นที่วิ่งออกจากโพลแล้วจะวนกลับมาหาโพลเดิมหรือโพลตัวอื่นก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • ในการ sketch รูปรูตโลคัส angle of departure คือ
 • 1 : มุมที่เส้นรูตโลคัสวิ่งเข้าหาซีโร
 • 2 : มุมที่เส้นรูตโลคัสวิ่งออกจากโพล
 • 3 : มุมที่เส้นรูตโลคัสสองเส้นบนแกนจริงวิ่งเข้าหากันและแยกออก
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 221 :
 • ในการ sketch รูปรูตโลคัส ถ้าต้องการประมาณค่าเกนที่ตำแหน่งใดๆบนเส้นรูตโลคัส เราสามารถประมาณได้โดยใช้
 • 1 : Angular criteria
 • 2 : Gain criteria
 • 3 : Magnitude criteria
 • 4 : ใช้ได้ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 224 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 226 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :

 • 1 : จุดตัดเส้น asymptote กับแกน real คือ -0.667 และทำมุม 60, 180 และ -60
 • 2 : จุดตัดเส้น asymptote กับแกน real คือ -0.667 และทำมุม 120, 240 และ 360
 • 3 : จุดตัดเส้น asymptote กับแกน real คือ -0.5 และทำมุม 60, 180 และ 60
 • 4 : จุดตัดเส้น asymptote กับแกน real คือ -0.5 และทำมุม 120, 240 และ 360
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 230 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :

 • 1 : ใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P-control) แล้วกำหนดค่าเกนให้มีค่าสูงในระดับหนึ่ง
 • 2 : ใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วนบวกกับอิทิกรัล (PD-control) แล้วกำหนดให้ค่าเกนมีค่าสูงในระดับหนึ่ง
 • 3 : ถูกทั้ง ก และ ข
 • 4 : ไม่ได้ทั้ง ก และ ข ต้องใช้ตัวควบคุมแบบอื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 233 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • ในการร่าง root locus เราต้องรู้ตําแหน่งของ
 • 1 : closed loop poles และ zeroes
 • 2 : open loop poles และ zeroes
 • 3 : gain
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 • root locus เป็นการแสดงทางเดินของ
 • 1 : closed loop poles
 • 2 : open loop poles
 • 3 : closed loop zeroes
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 236 :
 • root locus เริ่มต้นที่
 • 1 : closed loop poles
 • 2 : open loop poles
 • 3 : closed loop zeroes
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • root locus สิ้นสุดที่
 • 1 : closed loop poles
 • 2 : open loop zeroes
 • 3 : closed loop zeroes
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • หาก open loop zeroes มีจํานวนน้อยกว่า open loop poles แสดงว่า zeroes ที่เหลือคือ
 • 1 : 0
 • 2 : ∞
 • 3 : ไม่มี
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :

 • 1 : 1+KG
 • 2 : 1+KGH
 • 3 : 1+GH
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 :

 • 1 : 1+KG
 • 2 : 1+KGH
 • 3 : 1+GH
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :

 • 1 : 1+KG
 • 2 : 1+KGH
 • 3 : 1+GH
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 242 :

 • 1 : 1+KG
 • 2 : 1+KGH
 • 3 : 1+GH
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :

 • 1 : 1+KG
 • 2 : 1+KGH
 • 3 : 1+GH
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • กําหนดให้ a > b ข้อใดคือ phase lead compensator
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • กําหนดให้ a > b ข้อใดคือ phase lag compensator
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 246 :
 • phase lead compensator ใช้ทดแทน
 • 1 : PD controller
 • 2 : PI controller
 • 3 : proportional controller
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :
 • lag-lead compensator ใช้ทดแทน
 • 1 : PD controller
 • 2 : PI controller
 • 3 : PID controller
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :
 • phase lag compensator ใช้ทดแทน
 • 1 : PD controller
 • 2 : PI controller
 • 3 : proportional controller
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 249 :
 • กําหนดให้ a > b ถ้าใช้ phase lag compensator จะสามารถลด steady-state error ได้กี่เท่า
 • 1 : ab
 • 2 : a+b
 • 3 : a-b
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • phase lead compensator ใช้เพื่อ
 • 1 : ทําให้การตอบสนองเป็นไปตาม specification
 • 2 : ลด steady state error
 • 3 : ทําให้ระบบเกิด overshoot
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 252 :

 • 1 : exponential decay
 • 2 : asymptotic oscillation
 • 3 : divergent oscillation
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :

 • 1 : 0
 • 2 : K<-2
 • 3 : K<0
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 254 :

 • 1 : 1
 • 2 : 0
 • 3 : ∞
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :

 • 1 : 0
 • 2 : π/4
 • 3 : π/2
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :

 • 1 : 1
 • 2 : 0
 • 3 : ∞
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 354 : 5.Frequency Response Design Method
ข้อที่ 257 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 260 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 262 :
 • รูปใดต่อไปนี้ แสดงความไม่เสถียรของระบบ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 263 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 266 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :

 • 1 : System 1
 • 2 : System 2
 • 3 : System 3
 • 4 : System 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 269 :
 • ระบบที่มี Bandwidth กว้างแสดงว่า
 • 1 : ระบบมีการตอบสนองที่เร็ว
 • 2 : ระบบมีการตอบสนองที่ช้า
 • 3 : ระบบมีเสถียรภาพมาก
 • 4 : ระบบมีเสถียรภาพน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • ความหมายของการตอบสนองเชิงความถี่ (Frequency response) คือ
 • 1 : Transient response ของระบบเมื่อสัญญาณอินพุทเป็นสัญญาณ sinusoidal
 • 2 : Steady state response ของระบบเมื่อสัญญาณอินพุทเป็นสัญญาณ sinusoidal
 • 3 : Total response ของระบบเมื่อสัญญาณอินพุทเป็นสัญญาณ sinusoidal
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 • การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้วิธีการของ Frequency response เราจะพิจารณาที่ค่าพารามิเตอร์ตัวไหน
 • 1 : ดูค่า Gain Margin และ Phase margin ของระบบปิด
 • 2 : ดูค่า Gain Margin และ Phase margin ของระบบเปิด
 • 3 : ดูเฉพาะค่า Phase margin ของระบบปิด
 • 4 : ดูเฉพาะค่า Gain Margin ของระบบปิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 274 :
 • การออกแบบระบบควบคุมที่มีอันดับเท่ากับ 2 (second order system) โดยใช้วิธีการของ Frequency response ค่า Phase margin จะมีค่าสอดคล้องอย่างไรต่อไปนี้
 • 1 : ค่า Phase margin ยิ่งสูง ระบบจะมีการตอบสนองช้า
 • 2 : ค่า Phase margin ยิ่งสูง ระบบจะมี overshoot น้อย
 • 3 : ค่า Phase margin ยิ่งน้อย ระบบจะมี overshoot น้อย
 • 4 : ค่า Phase margin ยิ่งน้อย ระบบจะมีความถี่ของการต้อบสนองน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • การออกแบบระบบควบคุม โดยใช้วิธีการของ Frequency response ถ้าต้องการให้ระบบมีการตอบสนองเร็ว เราควรจะออกแบบอย่างไร
 • 1 : ให้ Bandwidth ของระบบควบคุมรวมมีค่าน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้
 • 2 : ให้ Bandwidth ของระบบควบคุมรวมมีค่ามากที่สุดเท่าที่ระบบจริงจะรับได้
 • 3 : ให้ Bandwidth ของตัวควบคุมมีค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 276 :
 • การออกแบบระบบควบคุม โดยใช้วิธีการของ Frequency response ถ้าตัวควบคุมทำให้ระบบเปิดที่รวมทั้งตัวควบคุมด้วยมีค่า gain margin เท่ากับ 8db แล้ว ค่า Phase margin ควรจะมีค่าอย่างไร
 • 1 : ค่า Phase margin ต้องไม่น้อยกว่า 30 องศา
 • 2 : ค่า Phase margin ต้องไม่เกิน 30 องศา
 • 3 : ค่า Phase margin จะมีค่าเท่าไรก็ได้
 • 4 : ค่า Phase margin ต้องไม่เกิน 60 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :

 • 1 : PI-control
 • 2 : PID-control
 • 3 : P-control
 • 4 : PD-control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :

 • 1 : PI-control
 • 2 : PID-control
 • 3 : P-control
 • 4 : PD-control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • เพราะเหตุใด เราจึงใช้ Phase lead compensation network แทนการใช้ PD-control
 • 1 : ในกรณีที่ต้องการการตอบสนองที่เร็วขึ้น
 • 2 : ในกรณีที่สัญญาณวัดมี noise เข้ามารบกวน
 • 3 : ในกรณีที่ต้องการให้ระบบมีความไวต่อคำสั่ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 • ในการ sketch รูปรูตโลคัส เราจะพบว่า
 • 1 : จำนวนของเส้น asymptote จะเท่ากับจำนวนโพลลบด้วยจำนวนซีโร
 • 2 : จำนวนของเส้น asymptote จะเท่ากับจำนวนโพล
 • 3 : จำนวนของเส้น asymptote จะเท่ากับจำนวนซีโร
 • 4 : จำนวนของเส้น asymptote จะเท่ากับจำนวนโพลบวกกับจำนวนซีโร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • ในการออกแบบระบบควบคุมโดยวิธีการของ Frequency response ถ้าเราได้ว่าค่า gain margin ของระบบเท่ากับ 20 db แสดงว่าเราสามารถเพิ่มค่าเกนของตัวควบคุมได้อีกเท่าไร
 • 1 : 20 เท่า
 • 2 : 10 เท่า
 • 3 : 1 เท่า
 • 4 : 5 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 283 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 284 :
 • ระบบที่มี Bandwidth แคบแสดงว่า
 • 1 : ระบบมีการตอบสนองที่เร็ว
 • 2 : ระบบมีการตอบสนองที่ช้า
 • 3 : ระบบมีเสถียรภาพมาก
 • 4 : ระบบมีเสถียรภาพน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 285 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 :
 • จํานวนเชิงซ้อน a = 1+1i และ b = 1-1i ดังนั้น a/b คือ
 • 1 : -i
 • 2 : 1
 • 3 : i
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 287 :

 • 1 : 0.707
 • 2 : 1
 • 3 : 1.414
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 288 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • จาก Nyquist stability criterion ถ้า open loop transfer function มี RHP poles 2 ตัว แสดงว่า Nyquist plot จะต้อง
 • 1 : วนรอบจุด -1 สองรอบ
 • 2 : วนรอบจุด -1 สามรอบ
 • 3 : วนรอบจุด -1 หนึ่งรอบ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 290 :
 • เราสามารถพิจารณา gain margin ได้จาก
 • 1 : open loop bode plot
 • 2 : closed loop bode plot
 • 3 : open loop impulse response
 • 4 : closed loop impulse response
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 291 :
 • เราสามารถพิจารณา gain margin ที่ตําแหน่งใด
 • 1 : phase เป็น -180 deg
 • 2 : phase เป็น -90 deg
 • 3 : phase เป็น -360 deg
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 292 :
 • เราสามารถพิจารณา phase margin ที่ตําแหน่งใด
 • 1 : magnitude เป็น 1
 • 2 : magnitude เป็น 0
 • 3 : magnitude เป็น -1
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :
 • phase margin มีความสําคัญในกรณีใด
 • 1 : มี lag ในระบบมาก
 • 2 : เมื่อ sampling rate ต่ำ
 • 3 : เมื่อมี noise มารบกวนระบบมาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :
 • gain margin มีความสําคัญในกรณีใด
 • 1 : มี lag ในระบบมาก
 • 2 : เมื่อ sampling rate ต่ำ
 • 3 : เมื่อมี noise มารบกวนระบบมาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 :
 • หากระบบมี phase margin มากเกินไประบบจะมี
 • 1 : overshoot สูง
 • 2 : ตอบสนองช้า
 • 3 : เกิด oscillation มาก
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 296 :
 • ในการเพิ่ม phase margin ให้กับ open loop system มักต้องใช้
 • 1 : lag compensator
 • 2 : lead compensator
 • 3 : PI compensator
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ bode plot
 • 1 : หา transfer function
 • 2 : หา bandwidth
 • 3 : หา transient response
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • crossover frequency จาก bode plot ของ open loop systemคือ
 • 1 : ค่าที่ใช้หา phase margin
 • 2 : ค่าประมาณของ bandwidth
 • 3 : ค่าที่ magnitude ratio เป็น 1
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 299 :
 • เราสามารถปรับ phase margin โดย
 • 1 : ปรับ proportional gain
 • 2 : ใช้ lead compensator
 • 3 : ใช้ lag compensator
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 300 :
 • Zero order hold ทําให้
 • 1 : phase margin เพิ่ม
 • 2 : phase margin ลด
 • 3 : gain margin เพิ่ม
 • 4 : gain margin ลด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • เมื่อ open loop poles มีจํานวนมากกว่า open loop zeroes จะทําให้ bode plot ของ open loop system มี slope ที่ ∞ → ω อย่างน้อยเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 302 :
 • เมื่อ open loop poles มีจํานวนมากกว่า open loop zeroes จะทําให้ bode plot ของ open loop system มี phase angle ที่ ∞ → ω อย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : -π/4
 • 2 : -π/2
 • 3 : -π
 • 4 : -2π
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 355 : 6.Discrete Time System and Control
ข้อที่ 303 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 305 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 306 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :

 • 1 : 10
 • 2 : 8
 • 3 : 5
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 :
 • วิธีใดที่สามารถใช้วิเคราะห์ความเสถียรของ digital systems ที่มีลักษณะเหมือนกันกับ Routh-Hurwitz Criterion
 • 1 : Jury’s stability test
 • 2 : Liapunov Method
 • 3 : Nyquist Criterion
 • 4 : Root-locus Method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 311 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 312 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 316 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 318 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :
 • Final Value Theorem คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 321 :
 • ถ้าสมการเชิงอนุพันธ์คือ y(t)+a1y(t)+a0y(t)=b1u(t)+b0u(t) สมการฟังก์ชันถ่ายโอนคือ 

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :
 • ผลกระทบของเวลาหน่วงที่เกิดจากระบบที่มีคาบเวลาของการสุ่ม T
 • 1 : เวลาหน่วง = T วินาที
 • 2 : เวลาหน่วง = T/2 วินาที
 • 3 : เวลาหน่วง = 2T
 • 4 : เวลาหน่วย = 1/T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 323 :
 • ผลกระทบของเวลาหน่วงที่เกิดจากระบบที่มีคาบเวลาของการสุ่ม T ในการวิเคราะห์เชิงความถี่ (frequency response analysis) จะมีผลกับมุมเฟสดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • การเลือกความถี่ของการสุ่มวัดข้อมูลสำหรับการควบคุมระบบดิจิทัลนั้นพิจารณาจาก
 • 1 : ความถี่ของการสุ่มเท่ากับความถี่สูงสุดของระบบควบคุม
 • 2 : ความถี่ของการสุ่มต้องไม่น้อยกว่าสองเท่าของความถี่สูงสุดของระบบควบคุม
 • 3 : ความถี่ของการสุ่มต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความถี่สูงสุดของระบบควบคุม
 • 4 : ความถี่ของการสุ่มเป็นเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วของอุปกรณ์การสุ่มข้อมูล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 328 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 329 :
 • ถ้าต้องการแปลงค่าตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องให้ไปอยู่ในรูปของเวลาไม่ต่อเนื่องหรือตัวควบคุมแบบ digital โดยใช้วิธี Tustin’s method ต้องแปลงโดยสมการดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 330 :
 • ถ้าต้องการแปลงค่าตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องให้ไปอยู่ในรูปของเวลาไม่ต่อเนื่องหรือตัวควบคุมแบบ digital โดยใช้วิธี pole-zero mapping ต้องแปลงโดยสมการดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 331 :
 • ถ้าต้องการแปลงค่าตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องให้ไปอยู่ในรูปของเวลาไม่ต่อเนื่องหรือตัวควบคุมแบบ digital โดยใช้วิธี Backward rule ต้องแปลงโดยสมการดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :
 • ถ้าเราแปลงตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องเป็นตัวควบคุมแบบดิจิทัล โดยใช้วิธี Forward rectangular rule
 • 1 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลอาจจะไม่เสถียร
 • 2 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลมีความเสถียรตลอด
 • 3 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลจะให้ผลเช่นเดียวกับตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่อง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :
 • ถ้าเราแปลงตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องเป็นตัวควบคุมแบบดิจิทัล โดยใช้วิธี Tustin’s rule
 • 1 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลอาจจะไม่เสถียร
 • 2 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลมีความเสถียรตลอด
 • 3 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลจะให้ผลเช่นเดียวกับตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่อง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :
 • ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบของตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องเป็นตัวควบคุมแบบดิจิทัล โดยใช้วิธีการ Hold Equivalent จะแปลงได้โดย
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 335 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 336 :
 • ระบบต่อไปนี้ ระบบไหนมีความถี่ของการตอบสนองน้อยที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 337 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 338 :
 • การแปลงตัวควบคุมที่ออกแบบโดยวิธีการแบบเวลาต่อเนื่องไปเป็นตัวควบคุมแบบดิจิทัล เราจะได้ว่า
 • 1 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลที่ได้สามารถทำงานได้เหมือนตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องที่ออกแบบ
 • 2 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลที่ได้ทำงานได้ดีกว่าตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องที่ออกแบบ
 • 3 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลทำงานได้ใกล้เคียงกับตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องที่ออกแบบถ้าความถี่ของการสุ่มมีค่าน้อย
 • 4 : ตัวควบคุมแบบดิจิทัลทำงานได้ใกล้เคียงกับตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องที่ออกแบบถ้าเวลาของการสุ่มมีค่าน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :
 • อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างตัวควบคุมโดยใช้ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ เมื่อสัญญาณที่ต้องการวัดมาจาก digital encoder และสัญญาณที่ควบคุมเป็นสัญญาณควบคุมมอเตอร์
 • 1 : D/A (Digital to Analog Converter) และ Digital I/0
 • 2 : A/D (Analog to Digital Converter), D/A (Digital to Analog Converter) และ Digital I/0
 • 3 : A/D (Analog to Digital Converter) และ Digital I/0
 • 4 : A/D (Analog to Digital Converter) และ D/A (Digital to Analog Converter)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 340 :
 • อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างตัวควบคุมโดยใช้ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ เมื่อสัญญาณที่ต้องการวัดมาจาก Potentiometer และสัญญาณที่ควบคุมเป็นสัญญาณควบคุมมอเตอร์
 • 1 : D/A (Digital to Analog Converter) และ Digital I/0
 • 2 : A/D (Analog to Digital Converter), D/A (Digital to Analog Converter) และ Digital I/0
 • 3 : A/D (Analog to Digital Converter) และ Digital I/0
 • 4 : A/D (Analog to Digital Converter) และ D/A (Digital to Analog Converter)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 341 :
 • อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างตัวควบคุมโดยใช้ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ เมื่อสัญญาณที่ต้องการวัดมาจาก Tachometer และสัญญาณที่ควบคุมเป็นสัญญาณควบคุมมอเตอร์
 • 1 : D/A (Digital to Analog Converter) และ Digital I/0
 • 2 : A/D (Analog to Digital Converter), D/A (Digital to Analog Converter) และ Digital I/0
 • 3 : A/D (Analog to Digital Converter) และ Digital I/0
 • 4 : A/D (Analog to Digital Converter) และ D/A (Digital to Analog Converter)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • ถ้าต้องการแปลงค่าตัวควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องให้ไปอยู่ในรูปของเวลาไม่ต่อเนื่องหรือตัวควบคุมแบบ digital โดยใช้วิธี Bilinear Transform ต้องแปลงโดยสมการดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • ผลกระทบของเวลาหน่วงที่เกิดจากระบบที่มีคาบเวลาของการสุ่ม T ในการวิเคราะห์เชิงความถี่ (frequency response analysis) จะมีผลกับมุมเฟสดังนี้
 • 1 : มุมเฟสเพิ่มขึ้น เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นและคาบเวลาการสุ่ม (T) ยาว
 • 2 : มุมเฟสลดลง เมื่อความถี่ลดลงและคาบเวลาการสุ่ม (T) ยาว
 • 3 : ถูกทั้งข้อ ก) และ ข)
 • 4 : ไม่ถูกทั้งข้อ ก) และ ข)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 347 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • วิธีประมาณค่าฟังก์ชั่นถ่ายโอนของcontinuous time system ให้อยู่ในรูปแบบของ discrete time system โดยใช้ forward rectangular rule ซึ่งเราจะได้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • วิธีประมาณค่าฟังก์ชั่นถ่ายโอนของcontinuous time system ให้อยู่ในรูปแบบของ discrete time system โดยใช้ Tustin’s Method ซึ่งเราจะได้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 350 :
 • วิธีประมาณค่าฟังก์ชั่นถ่ายโอนของcontinuous time system ให้อยู่ในรูปแบบของ discrete time system โดยใช้ backward rectangular rule ซึ่งเราจะได้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 351 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 353 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 358 :

 • 1 : 0.334
 • 2 : 0.8
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.667
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 360 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 365 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 367 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 368 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :

 • 1 : Ideal Sampler
 • 2 : Zero Order Hold
 • 3 : First Order Hold
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :
 • โดยนิยามของ z-transform ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 371 :
 • หาก Input เข้าสู่ D/A Converter แบบ 3 bit เป็น 110 ดังนั้น Output ของ D/A Converter มีค่าเป็น
 • 1 : 110
 • 2 : 2
 • 3 : 4
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • สําหรับ A/D Converter แบบ 8 bit ความแตกต่างของระดับการ quantization มีค่าเป็น
 • 1 : 1/8 ของ maximum output
 • 2 : 1/16 ของ maximum output
 • 3 : 1/256 ของ maximum output
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 373 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • ค่า quantization error สูงสุดของ A/D Converter แบบ 8 bit ที่มี maximum analog voltage เป็น M มีค่าเป็น
 • 1 : M/8
 • 2 : M/16
 • 3 : M/256
 • 4 : M/512
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 376 :

 • 1 : oscillatory and stable
 • 2 : dead beat and stable
 • 3 : oscillatory and unstable
 • 4 : dead beat and unstable
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :

 • 1 : oscillatory and stable
 • 2 : dead beat and stable
 • 3 : oscillatory and unstable
 • 4 : dead beat and unstable
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :

 • 1 : oscillatory and stable
 • 2 : dead beat and stable
 • 3 : oscillatory and unstable
 • 4 : dead beat and unstable
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 379 :

 • 1 : oscillatory and stable
 • 2 : dead beat and stable
 • 3 : oscillatory and unstable
 • 4 : dead beat and unstable
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 381 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 383 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 384 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :
 • Antialiasing filter ที่ติดตั้งก่อน zero order hold ทําหน้าที่เป็น
 • 1 : Low pass filter
 • 2 : High pass filter
 • 3 : All pass filter
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 386 :
 • Sampling frequency ต้องมีค่าอย่างน้อยเป็นกี่เท่าของความถี่สูงสุดโดยไม่จําเป็นต้องใช้ Antialiasing filter เมื่อใช้ zero order hold
 • 1 : 0.5
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 387 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 388 :

 • 1 : zero order hold
 • 2 : first order hold
 • 3 : fractional order hold
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 389 :

 • 1 : gain margin มากขึ้น
 • 2 : gain margin ลดลง
 • 3 : phase margin มากขึ้น
 • 4 : phase margin ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :

 • 1 : K > 202
 • 2 : 4.6 < K < 202
 • 3 : K < 4.6
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 392 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :
 • ในการประมาณเปลี่ยนรูปแบบของ discrete transfer function เพื่อการวิเคราะห์ในลักษณะ analog ในกรณีที่ sampling rate มีค่าสูงพอนั้น จะใช้ bilinear transformation หรือ Tustin transformation ซึ่งมีลักษณะ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 396 :
 • จากการทํา bilinear transformation หรือ Tustin transformation จะได้ความสัมพันธ์ระหว่ าง w-plane frequency และ s-plane frequency และ sampling period ในลักษณะ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 397 :
 • ในการวิเคราะห์ระบบแบบ discrete โดยใช้ bilinear transformation หรือ Tustin transformation นั้น sampling frequency ควรมีค่าเป็นกี่เท่าของ system bandwidth
 • 1 : 2
 • 2 : 4
 • 3 : 8
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ระบบไม่มีทาง stable
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 400 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร