สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Automatic Control

เนื้อหาวิชา : 344 : Introduction / Laplace transform / Modeling application
ข้อที่ 1 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ Closed Loop Control
 • 1 : ซ่อมบำรุงง่ายขึ้น
 • 2 : ประหยัดต้นทุนวัตถุดิบ
 • 3 : เครื่องจักรทำงานตามคำสั่งอย่างแม่นยำ
 • 4 : อุปกรณ์มีความซับซ้อนน้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดเป็นส่วนประกอบของ Closed Loop Control System
 • 1 : Set Point
 • 2 : Comparator
 • 3 : Compressor
 • 4 : Amplifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • Regulator รับคำสั่งจาก
 • 1 : Set Point
 • 2 : Actuator
 • 3 : Comparator
 • 4 : Sensor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • Closed Loop เกิดจากการใช้
 • 1 : Comparator
 • 2 : Actuator
 • 3 : Amplifier
 • 4 : Sensor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • สัญญาณที่ป้อนสู่ Regulator คือ
 • 1 : Error Signal
 • 2 : Actuating Signal
 • 3 : Disturbance Signal
 • 4 : Set Point Signal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • การตอบสนองต่อ Step Function ของ D Element คือ
 • 1 : Step
 • 2 : Shock
 • 3 : Ramp
 • 4 : Random
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • P Regulator ใช้ในการ
 • 1 : ทำให้ระบบช้าลง
 • 2 : ทำให้ steady-state error เป็นศูนย์
 • 3 : ลดหรือขยายสัญญาณ Error
 • 4 : ทำให้ระบบมีเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 8 :
 • I Regulator ใช้ในการ
 • 1 : ทำให้ระบบช้าลง
 • 2 : ลดหรือขยายสัญญาณ Error
 • 3 : ทำให้ระบบมีเสถียรภาพ
 • 4 : ทำให้ permanent control difference เป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • ข้อใดไม่ได้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากKp ใน PI Regulator มีค่าที่สูงเกินไป
 • 1 : ลดผลกระทบจาก Noise Signal
 • 2 : เกิด overshoot สูง
 • 3 : ตอบสนองเร็ว
 • 4 : Actuator ทำงานหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :
 • ถ้า Ki ใน PID Regulator มีค่าสูง แต่ Kp และ Kd มีค่าต่ำมากระบบจะตอบสนองอย่างไร
 • 1 : เร็ว
 • 2 : ช้า
 • 3 : ไม่ตอบสนอง
 • 4 : ทำให้ permanent control difference มากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • ถ้า Kd ใน PID Regulator มีค่าสูง แต่ Kp และ Kd มีค่าต่ำมากระบบจะตอบสนองอย่างไร
 • 1 : ช้า
 • 2 : เร็ว
 • 3 : ไม่ตอบสนอง
 • 4 : ทำให้ permanent control difference มากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • Signal Conditioning เกิดขึ้นที่ใด
 • 1 : Transducer
 • 2 : Transmission Element
 • 3 : Comparator
 • 4 : Compensating Circuit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเชิงกล spring เปรียบได้กับ อะไรทางด้านไฟฟ้า
 • 1 : Inductor
 • 2 : Capacitor
 • 3 : Resister
 • 4 : Condenser
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :
 • ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางการไหล Fluid Accumulator เปรียบได้กับ อะไรทางด้านเชิงกล
 • 1 : Spring
 • 2 : Mass
 • 3 : Damper
 • 4 : Shock Absorber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางการไหล Flapper Nozzle เปรียบได้กับ อะไรทางด้านเชิงกล
 • 1 : Mass
 • 2 : Capacitor
 • 3 : Shock Absorber
 • 4 : Spring
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • การตอบสนองของระบบต่อ input จะไม่เป็นไปในลักษณะทันทีทันใด คือจะต้องมีการค่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งจะต้องใช้เวลาเสมอ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากอะไร
 • 1 : แรงกระทำไม่สามารถเอาชนะแรงเสียดทานได้
 • 2 : ระบบมีความเสถียร (stability) ที่ไม่ดีพอ
 • 3 : ระบบไม่มีความสมดุล
 • 4 : ระบบใดๆ ก็ตามย่อมมีความเฉื่อย (inertia) อยู่เสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 17 :
 • Transient response มีความหมายว่าอะไร
 • 1 : ผลตอบสนองที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลา
 • 2 : ผลตอบสนองที่เกิดจาก Harmonic Input
 • 3 : ผลตอบสนองที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับสภาพแวดล้อม
 • 4 : ผลตอบสนองที่เป็นองค์ประกอบย่อยของ steady state reponse
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • สมการใดมีความเหมาะสมต่อระบบเชิงกลนี้ เมื่อ M=มวลของระบบ, B=damper, K=spring
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • จากระบบดังรูป จงวิเคราะห์ค่า degree ของ phase shift
 • 1 : 0
 • 2 : -90
 • 3 : -45
 • 4 : -135
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :
 • จากระบบเชิงกลดังรูป เมื่อ M=มวลของระบบ, B=damper, K=spring สมการแบบจำลองคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • จากระบบเชิงกลดังรูป เมื่อ M=มวลของระบบ, B=damper, K=spring Transfer function ของแบบจำลองคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • จากระบบเชิงกลดังรูป เมื่อ M=มวลของระบบ, B=damper, K=spring System order ของแบบจำลองคือ
 • 1 : First order
 • 2 : Second order
 • 3 : Third order
 • 4 : Fourth order
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • จากระบบไฟฟ้าดังรูป เมื่อ L = ขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้า R = ตัวต้านทานไฟฟ้า C = ตัวเก็บประจุไฟฟ้า i = กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร E = แรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้ง 2 ของระบบ (input ของระบบ) Q = ประจุไฟฟ้า (output ของระบบ) แรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้ง 2 ของขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้า วิเคราะห์ได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • จากระบบไฟฟ้าดังรูป เมื่อ L= ขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้า R= ตัวต้านทานไฟฟ้า C= ตัวเก็บประจุไฟฟ้า i= กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร E= แรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้ง 2 ของระบบ (input ของระบบ) Q= ประจุไฟฟ้า (output ของระบบ) แรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้ง 2 ของตัวเก็บประจุไฟฟ้า วิเคราะห์ได้จาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 • จากระบบไฟฟ้าดังรูป เมื่อ L= ขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้า R= ตัวต้านทานไฟฟ้า C= ตัวเก็บประจุไฟฟ้า i= กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร E= แรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้ง 2 ของระบบ (input ของระบบ) Q= ประจุไฟฟ้า (output ของระบบ) System order ของแบบจำลองคือ
 • 1 : First order
 • 2 : Second order
 • 3 : Third order
 • 4 : Fourth order
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • จากระบบเชิงกล ดังรูป จงวิเคราะห์หา transfer function
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • จากระบบไฟฟ้าดังรูป เมื่อ L= ขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้า R= ตัวต้านทานไฟฟ้า C= ตัวเก็บประจุไฟฟ้า i= กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร E= แรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้ง 2 ของระบบ (input ของระบบ) Q= ประจุไฟฟ้า (output ของระบบ) Transfer function ของแบบจำลองคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • จากระบบเชิงกลดังรูป เมื่อ M=มวลของระบบ, B=damper, K=spring Transfer function ของแบบจำลองคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • จงหาค่า Laplace Transform ของฟังก์ชันดังต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 30 :
 • จงหาค่า Laplace Transform ของฟังก์ชันดังต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 31 :
 • จงหาค่า inverse Laplace Transform ของฟังก์ชันดังต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • จากระบบเชิงกล ดังรูป จงวิเคราะห์หา transfer function
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :
 • จากระบบเชิงกล ดังรูป จงวิเคราะห์หา transfer function
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :
 • จากระบบเชิงกล ดังรูป จงวิเคราะห์หา transfer function
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • จงหาค่า Laplace Transform ของฟังก์ชันดังต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • จงหาค่า inverse Laplace Transform ของฟังก์ชันดังต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • Block diagram นี้ เทียบเคียงได้กับ Equivalent block diagram แบบใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 39 :
 • Block diagram นี้ เทียบเคียงได้กับ Equivalent block diagram แบบใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • จาก Closed-loop system ดังรูป จงวิเคราะห์หา Feed-forward transfer function
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 41 :
 • จาก Closed-loop system ดังรูป จงวิเคราะห์หา Open-loop transfer function
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 42 :
 • พฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นนี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : Square-law nonlinearity
 • 2 : Saturation nonlinearity
 • 3 : Dead-zone nonlinearity
 • 4 : Coulomb friction nonlinearity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • จาก Unit-step response ของระบบแบบ second order system ค่า t3 ในรูปคืออะไร
 • 1 : Delay time
 • 2 : Rise time
 • 3 : Peak time
 • 4 : Settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • พฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นนี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : Saturation nonlinearity
 • 2 : Square-law nonlinearity
 • 3 : Coulomb friction nonlinearity
 • 4 : Dead-zone nonlinearity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 • พฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นนี้ เรียกว่าอะไร
 • 1 : Dead-zone nonlinearity
 • 2 : Square-law nonlinearity
 • 3 : Saturation nonlinearity
 • 4 : Coulomb friction nonlinearity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 46 :
 • สมการใดเป็นสมการแบบไม่เชิงเส้นตรง (Nonlinear system)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :
 • สมการใดเป็นแบบสมการเชิงเส้นตรง (Linear system)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :
 • จาก Unit-step response ของระบบแบบ second order system ค่า x ในรูปคืออะไร
 • 1 : Overshoot
 • 2 : Steady state error
 • 3 : Dynamic error
 • 4 : Peak time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • จาก Unit-step response ของระบบแบบ second order system ค่า t4 ในรูปคืออะไร
 • 1 : Delay time
 • 2 : Rise time
 • 3 : Peak time
 • 4 : Settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :
 • จาก Unit-step response ของระบบแบบ second order system ค่า peak time ขึ้นอยู่กับอะไร
 • 1 : Damped natural frequency
 • 2 : Steady state error
 • 3 : Time constant
 • 4 : Controllability
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :
 • จาก Unit-step response ของระบบแบบ second order system ค่า t1 ในรูปคืออะไร
 • 1 : Delay time
 • 2 : Rise time
 • 3 : Peak time
 • 4 : Settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 :
 • จาก Block diagram ดังรูป เทียบเคียงได้กับ Transfer function แบบใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :

 • 1 : Second order
 • 2 : Third order
 • 3 : Fourth order
 • 4 : First order
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :

 • 1 : Second order
 • 2 : Third order
 • 3 : First order
 • 4 : Fourth order
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 58 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 59 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :
 • จากระบบ automotive suspension ดังรูป จงวิเคราะห์หา Transfer function xo(s)/xi(s)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • สมการที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ automotive suspension ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :
 • จาก Block diagram ดังรูป เทียบเคียงได้กับ Transfer function แบบใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะถูกใช้เป็นเซนเซอร์ (sensor) สำหรับวัดระยะทางการเคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นสัญญาณป้อนกลับ (feedback signal) ในการควบคุมตำแหน่งของแท่นเครื่องกลึง
 • 1 : Encoder
 • 2 : Manometer
 • 3 : Tachometer Generator
 • 4 : Thermister
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีความเหมาะสมที่จะถูกใช้เป็นเซนเซอร์ (sensor) สำหรับวัดอุหณภูมิภายในหม้อต้มน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) เพื่อใช้เป็นสัญญาณป้อนกลับ (feedback signal) ในการควบคุมระดับอุณหภูมิ
 • 1 : Thermocouple
 • 2 : Rotameter
 • 3 : Thermister
 • 4 :  RTD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีความเหมาะสมที่จะถูกใช้เป็นแอคชูเอเตอร์ (actuator) สำหรับสร้างการเคลื่อนที่ให้กับชิ้นส่วนของระบบควบคุม
 • 1 : กระบอกสูบไฮดรอลิก
 • 2 : กระบอกสูบนิวแมติกส์
 • 3 : มอเตอร์ไฟฟ้า
 • 4 : ขดลวดความร้อนไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • ข้อใดคือประโยชน์ของการแปลงลาปลาส (Laplace Transformation) สำหรับการแก้ปัญหาที่เขียนอยู่ในรูปสมการอนุพันธ์
 • 1 :  แปลงจากเลขจำนวนเชิงซ้อนเป็นเลขจำนวนจริง
 • 2 : แปลงจากเลขจำนวนจริงเป็นเลขจำนวนเชิงซ้อน
 • 3 : แปลงจากสมการอนุพันธ์เป็นสมการตรีโกณฯ
 • 4 : แปลงจากสมการอนุพันธ์เป็นสมการพีชคณิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 345 : Transfer function / Block diagram / State space modeling
ข้อที่ 71 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือ Transfer Function ของ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 • ข้อใดคือ Transfer Function ของระบบควบคุม
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือรูปสมการสเตทสเปซแบบ canonical form ของ Transfer Function
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 74 :
 • จากสมการสเตทสเปซด้านล่างนี้ จงหา pole ของระบบ
 • 1 : 1, 2, 3
 • 2 : 3, -6, 3
 • 3 : -1, -2, -3
 • 4 : -1, 2, -3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • จาก Transfer Function ต่อไปนี้ จงเขียนสมการอนุพันธ์ (Differential Equation)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 76 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลกระทบจากการเพิ่ม zeros เข้าระบบ Unity feedback
 • 1 : ทำให้ระบบมีเสถียรภาพดีขึ้น
 • 2 : ทำให้ Settling time สู่ steady state ระบบเร็วขึ้น
 • 3 : ช่วยป้องกันไม่ให้ root locus มีการข้ามผ่านแกน imaginary สู่ด้านลบ
 • 4 : ระบบมีจำนวน pole เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 77 :
 • จงหา pole ของ closed-loop system ดังรูป
 • 1 : -3, -6
 • 2 : -3, -5
 • 3 : -2, -3
 • 4 : -2, -6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • จงหาค่า K ที่ทำให้ระบบนี้เริ่มมีค่า pole เป็นค่าเชิงซ้อน (complex value)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 80 :
 • จงหาค่า K ที่ทำให้ระบบนี้มี pole เป็นแบบ critical damping
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 83 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบดังรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบที่แทนด้วยสมการสเตทสเปซ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 85 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบดังในรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบดังรูปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบดังรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • จงหา Transfer Function ของระบบดังรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 91 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :

 • 1 : 2
 • 2 : -2
 • 3 : -5
 • 4 : -10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :

 • 1 : -6, -8
 • 2 : -2, -4
 • 3 : -2, -3
 • 4 : -18, -24
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 :

 • 1 : -3, -4
 • 2 : 0, -3
 • 3 : 0, -4
 • 4 : 0, -3, -4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 95 :

 • 1 : -5, -10
 • 2 : -2, -5
 • 3 : -2, -10
 • 4 : -2, -20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 96 :

 • 1 : 5, -2
 • 2 : 2, -5
 • 3 : -2, 10
 • 4 : -10, -2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 97 :

 • 1 : -2, -3, -4, -5
 • 2 : -2, -3, -4, 7
 • 3 : -2, -3, -4, -7
 • 4 : -2, -3, 4, 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 101 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 107 :

 • 1 : -1, -2
 • 2 : 1, 2
 • 3 : -1, -3
 • 4 : 1, 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 111 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 112 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 114 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 118 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 119 :
 • จงหา ฟังชั่นก์ถ่ายโอน ของสมการอนุพันธ์ต่อไปนี้
  x''(t)+14x'(t)+49x(t) = 98 u(t)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 121 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการตัวแทนเชิงคณิตศาสตร์ของระบบอันดับที่ 2 (2nd order system) โดยที่ u เป็นอินพุต และ y เป็นเอาต์พุต
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 •  ข้อใดคือฟังก์ชันถ่ายโอน (transfer function) ของระบบ  

  โดยที่ u เป็นอินพุต และ y เป็นเอาต์พุต

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 •  ฟังก์ชันถ่ายโอน (transfer function) ต่อไปนี้

                

  เป็นของระบบข้อใด โดยกำหนดให้ u เป็นอินพุต และ y เป็นเอาต์พุต

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 132 :
 • จงหาฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด (closed loop transfer function) ของระบบควบคุมป้อนกลับขนาดหนึ่งหน่วย (unity feedback) โดยมีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) คือ

                    

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 346 : Transient response / First-order system / Second-order system
ข้อที่ 133 :
 • จงหาค่าอัตราขยายดีซี (DC gain) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็น
 • 1 : 1.25
 • 2 : 2.5
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • จงหาค่าคงที่เวลา (time constant) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) เป็น
 • 1 : 0.2 วินาที
 • 2 : 0.4 วินาที
 • 3 : 2.5 วินาที
 • 4 : 5 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 135 :
 • จงหาเวลาสมดุลย์ (settling time) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) เป็น
 • 1 : 0.1 วินาที
 • 2 : 0.4 วินาที
 • 3 : 1 วินาที
 • 4 : 1.5 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใดที่ตอบสนองต่อสัญญาณทางเข้าช้าที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • จงหาค่าความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) เป็น
 • 1 : 5 rad/s
 • 2 : 10 rad/s
 • 3 : 25 rad/s
 • 4 : 50 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 138 :
 • จงหาความถี่หน่วง (damped frequency) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) เป็น
 • 1 : 2.5 rad/s
 • 2 : 4.9 rad/s
 • 3 : 6.0 rad/s
 • 4 : 8.2 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 139 :
 • จงหาอัตราส่วนความหน่วง (damping ratio) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) เป็น
 • 1 : 0.1
 • 2 : 0.5
 • 3 : 0.7
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • จงหาอัตราขยายดีซี (DC gain) ของระบบอันดับสอง (second-order system) ซึ่งมีผลการตอบสนอง ต่อสัญญาณแบบขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (unit step) ดังรูป
 • 1 : 1
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 141 :
 • จงประมาณค่าอัตราส่วนความหน่วง (damping ratio) ของระบบอันดับสอง (second-order system) ซึ่งมีผลการตอบสนองของระบบ ต่อสัญญาณแบบขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (unit step) ดังรูป
 • 1 : 0.1
 • 2 : 0.2
 • 3 : 0.4
 • 4 : 0.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • จงหาผลการตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์ (impulse response) ของระบบ ที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) เป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • จงหาฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ระบบที่มีสมการอนุพันธ์ ดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • จงประมาณหา ค่าคงที่เวลา (time constant) ของระบบอันดับหนึ่ง (first-order system) ซึ่งมีผลการตอบสนอง ต่อสัญญาณแบบขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (unit step) ดังรูป
 • 1 : 0.1 วินาที
 • 2 : 0.3 วินาที
 • 3 : 0.8 วินาที
 • 4 : 1.5 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • ระบบในข้อใดมีค่าเวลาสมดุลย์ (settling time) น้อยที่สุดเมื่ออินพุทเป็นแบบขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (unit step)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :
 • ระบบในข้อใดมีค่า Percent Overshoot มากที่สุดเมื่ออินพุทเป็น Unit Step
 • 1 : ระบบที่มี Poles ของระบบอยู่ที่ -4, -6
 • 2 : ระบบที่มี Poles ของระบบอยู่ที่ -4, -4
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน(transfer function) ของระบบในข้อใดที่สามารถตอบสนองต่อสัญญาณทางเข้าได้เร็วที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :

 • 1 : เมื่ออินพุทที่ป้อนเข้าระบบเป็น unit step ค่า rise time ของระบบที่หนึ่งมีค่าน้อยกว่า rise time ของระบบที่สอง
 • 2 : เมื่ออินพุทที่ป้อนเข้าระบบเป็น unit step ค่า Percent Overshoot ของระบบที่สองมีค่ามากกว่าค่า Percent Overshoot ของระบบที่หนึ่ง
 • 3 : ระบบที่สามเป็น Over-Damped System
 • 4 : เมื่ออินพุทที่ป้อนเข้าระบบเป็นunit step ค่าของความคลาดเคลื่อนสถิตย์(steady-state error) มีค่าเท่ากับศูนย์ทุกระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • จงหาค่า อัตราขยายดีซี (DC gain) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) เป็น
 • 1 : 0.6
 • 2 : 1.5
 • 3 : 5
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • จงหา ค่าคงที่เวลา (time constant) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็น
 • 1 : 0.2 วินาที
 • 2 : 0.6 วินาที
 • 3 : 1.2 วินาที
 • 4 : 1.7 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :
 • จงหา เวลาสมดุลย์ (settling time) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) เป็น
 • 1 : 1.2 วินาที
 • 2 : 3 วินาที
 • 3 : 7 วินาที
 • 4 : 15 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใด ที่การตอบสนองต่อสัญญาณทางเข้า ไม่มี overshoot
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใด ที่มีค่าความหน่วงวิกฤติ (critically damped)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใด ที่การตอบสนองเป็นแบบ under-damped response
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใด ที่การตอบสนองเป็นแบบ critically damped response
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใด ที่การตอบสนองเป็นแบบ over-damped response
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใด ที่มีค่า Settling Time มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใด ที่มีค่า Percent Overshoot มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • เวลาที่การตอบสนองของระบบมีค่าสูงสุด คือ
 • 1 : Rise time
 • 2 : Peak time
 • 3 : Maximum time
 • 4 : 4 เท่าของ Time constant
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 :
 • Percent Overshoot ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
 • 1 : อัตราส่วนความหน่วง (Damping Ratio)
 • 2 : ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency)
 • 3 : ความเร็วในการตอบสนอง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • Steady-State Error คือ
 • 1 : ค่าความผิดพลาดที่น้อยกว่า 2-5 %
 • 2 : ค่าความผิดพลาดเนื่องจากแรงเสียดทานในระบบ
 • 3 : ค่าความแตกต่างระหว่าง output ที่ต้องการ กับ output สุดท้ายของระบบ
 • 4 : ค่าความแตกต่างระหว่าง output ที่ต้องการ กับ output ของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 :
 • ข้อใดคือความหมายของ Delay Time
 • 1 : เวลาแรกที่การตอบสนองมีค่าครึ่งหนึ่งของค่าสุดท้าย
 • 2 : เวลาที่การตอบสนองเพิ่มขึ้นจาก 10% ถึง 90% ของค่าสุดท้าย
 • 3 : เวลาที่การตอบสนองมีค่าผิดพลาดน้อยกว่า 5 %
 • 4 : เวลา 4 เท่าของ Time Constant
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :
 • ข้อใดหมายถึง เวลาที่ระบบต้องการเพื่อเข้าสู่ค่าสุดท้ายและดำรงอยู่ในย่านที่มีความแตกต่างจากค่าสุดท้ายน้อยกว่า 2 % ถึง 5 %
 • 1 : Steady-State Time
 • 2 : Rise Time
 • 3 : Delay Time
 • 4 : Setting Time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ระบบอันดับหนึ่ง (First Order) ไม่มี Transient Response
 • 2 : ระบบอันดับหนึ่ง (First Order) ไม่มี Overshoot
 • 3 : ระบบอันดับสอง (Second Order) จะมี Overshoot เสมอ
 • 4 : ระบบอันอับสองมีการตอบสนองรวดเร็วกว่าระบบอันดับหนึ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 165 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ระบบที่มี Damping Ratio เท่ากัน จะมี Percent Overshoot เท่ากัน
 • 2 : ระบบที่มี Damping Ratio เท่ากัน จะมี Rise Time เท่ากัน
 • 3 : ระบบที่มีความถี่ธรรมชาติเท่ากัน จะมี Percent Overshoot เท่ากัน
 • 4 : ระบบอันที่มีความถี่ธรรมชาติเท่ากัน จะมี Rise Time เท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 166 :
 • จงหาค่า Time Constant ของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อ Unit Step Input มีค่าตามสมการ
 • 1 : 0.2
 • 2 : 1.188
 • 3 : 5
 • 4 : 8.66
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 • จงหา Damped Frequency ของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อ Unit Step Input มีค่า ตามสมการ
 • 1 : 1 rad/s
 • 2 : 5 rad/s
 • 3 : 8.66 rad/s
 • 4 : 10 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 • จงหาตำแหน่งโพลของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อ Unit Impulse Input มีค่า ตามสมการ
 • 1 : 2, -1
 • 2 : -3, -4
 • 3 : 2 , -3
 • 4 : -1, -4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 169 :
 • จงหาอัตราการขยายดีซี (DC Gain) ของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อ Unit Step Input มีค่า ตามสมการ
 • 1 : 1
 • 2 : 1.2
 • 3 : 0.4
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 170 :
 • จงหา Time Constant ของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อ Unit Step Input มีค่า ตามสมการ
 • 1 : 1 วินาที
 • 2 : 1.2 วินาที
 • 3 : 0.5 วินาที
 • 4 : 0.8 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 171 :
 • จงหา Settling Time ของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อ Unit Step Input มีค่า ตามสมการ
 • 1 : 1 วินาที
 • 2 : 2 วินาที
 • 3 : 4 วินาที
 • 4 : 8 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 172 :
 • จงหา Steady-State Error เมื่อการตอบสนองต่อ Unit Step Input มีค่า ตามสมการ
 • 1 : 0.2
 • 2 : 1
 • 3 : 1.2
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • ปริมาณใดคือ Peak Time เมื่อ ผลการตอบสนองของระบบต่อ Unit Step Input แสดงตามภาพ
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • ปริมาณใดคือ Maximum Overshoot เมื่อ ผลการตอบสนองของระบบต่อ Unit Step Input แสดงตามภาพ
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :
 • ปริมาณใดคือ Settling Time เมื่อ ผลการตอบสนองของระบบต่อ Unit Step Input แสดงตามภาพ
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 176 :
 • ปริมาณใดคือ Delay Time เมื่อ ผลการตอบสนองของระบบต่อ Unit Step Input แสงตามภาพ
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :
 • จงหาค่าความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็น
 • 1 : 1 rad/s
 • 2 : 6 rad/s
 • 3 : 10 rad/s
 • 4 : 30 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 178 :
 • จงหาความถี่หน่วง (damped frequency) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็น
 • 1 : 4.87 rad/s
 • 2 : 12.7 rad/s
 • 3 : 20.5 rad/s
 • 4 : 36 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :
 • จงหาอัตราส่วนความหน่วง (damping ratio) ของระบบที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็น
 • 1 : 0.1
 • 2 : 0.3
 • 3 : 0.6
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 180 :
 • จงหาการตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์ (impulse response) ของระบบ ที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :
 • จงหาการตอบสนองต่อสัญญาณแบบขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (unit step) ของระบบ ที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • จงหาการตอบสนองต่อสัญญาณแบบขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (unit step) ของระบบ ที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • จงหาการตอบสนองต่อสัญญาณแบบความชันหนึ่งหน่วย (unit ramp input) ของระบบ ที่มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • ข้อใดคือ ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์ (impulse response) ของระบบ มีค่าตามสมการ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 185 :
 • ข้อใดคือ ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อสัญญาณแบบขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (unit step) ของระบบ มีค่าตามสมการ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :
 • จงหาความถี่ธรรมชาติของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อ Unit Step Input มีค่า ตามสมการ
 • 1 : 1 rad/s
 • 2 : 5 rad/s
 • 3 : 8.66 rad/s
 • 4 : 10 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 187 :
 • จงหาตำแหน่งโพลของระบบ เมื่อการตอบสนองต่อ Unit Step Input มีค่า ตามสมการ
 • 1 : -5 ± 8.66j
 • 2 : -5, -8.66
 • 3 : ±8.66 j
 • 4 : -1.15, -5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • จงหาอัตราการขยายดีซี (DC Gain) ของระบบดังภาพ


 • 1 : 1
 • 2 : 4
 • 3 : 10
 • 4 : 2.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :
 • จงหาความถี่ธรรมชาติของระบบดังภาพ

   

 • 1 : 2 rad/s
 • 2 : 3.2 rad/s
 • 3 : 4 rad/s
 • 4 : 6.4 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • จงหา Settling Time ของระบบดังภาพ

   

 • 1 : 1 วินาที
 • 2 : 2 วินาที
 • 3 : 4 วินาที
 • 4 : 10 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • จงหา Damping Ratio ของระบบดังภาพ


 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.4
 • 3 : 0.6
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • ระบบดังภาพ f(t) คือ input force, y(t) คือ output position, m คือ มวล, k คือค่าคงที่ของสปริง และ b คือค่าสัมประสิทธิความหน่วง จงหาอัตราการขยายดีซี (DC Gain) ของระบบ


                          

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • ระบบดังภาพ r(t) คือ Input Position, y(t) คือ Output Position, m คือ มวล, k คือ ค่าคงที่สปริง, และ b คือ สัมประสิทธิความหน่วง จงหา DC Gain ของระบบ

   

                      

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 194 :
 • ระบบดังภาพ f(t) คือ input force, y(t) คือ output position, m คือ มวล, k คือค่าคงที่ของสปริง และ b คือค่าสัมประสิทธิความหน่วง จงหาความถี่ธรรมชาติของระบบ

                             

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • ระบบดังภาพ r(t) คือ Input Position, y(t) คือ Output Position, m คือ มวล, k คือ ค่าคงที่สปริง, และ b คือ สัมประสิทธิความหน่วง จงหาความถี่ธรรมชาติของระบบ

                                    

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • ระบบดังภาพ f(t) คือ input force, y(t) คือ output position, m คือ มวล, k คือค่าคงที่ของสปริง และ b คือค่าสัมประสิทธิความหน่วง จงหา Damping Ratio ของระบบ


                             

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 197 :
 • วงจร Operational-Amplifier ตามภาพ Ei คือ Input Voltage Eo คือ Output Voltage จงหา Time Constant ระบบ


              

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • ระบบข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับกราฟผลตอบสนอง (response) กรณีอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดขนาด 1 หน่วย (unit step) โดยที่ y คือเอาต์พุต และ u คืออินพุต

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • ระบบข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับกราฟผลตอบสนอง (response) กรณีอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดขนาด 1 หน่วย (unit step) โดยที่ y คือเอาต์พุต และ u คืออินพุต

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • ระบบข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับกราฟผลตอบสนอง (response) กรณีอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดขนาด 1 หน่วย (unit step) โดยที่ y คือเอาต์พุต และ u คืออินพุต

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 203 :
 • ระบบข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับกราฟผลตอบสนอง (response) กรณีอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดขนาด 1 หน่วย (unit step) โดยที่ y คือเอาต์พุต และ u คืออินพุต

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 :
 • ระบบข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับกราฟผลตอบสนอง (response) กรณีอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดขนาด 1 หน่วย (unit step) โดยที่ y คือเอาต์พุต และ u คืออินพุต

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 347 : Stability / Steady- state error
ข้อที่ 205 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • ข้อใดกำหนดความเสถียร (stability) ของระบบได้ดีที่สุด
 • 1 : อัตราส่วนความหน่วง (damping ratio)
 • 2 : ตำแหน่งของซีโร (zeroes)
 • 3 : ตำแหน่งของโพล (poles)
 • 4 : ความไว (sensitivity)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 208 :
 • ถ้าระบบมีความเสถียรแบบอินพุตจำกัด-เอาท์พุตจำกัด (bounded-input - bounded-output stability) คำกล่าวใดถูกต้อง
 • 1 : ระบบมีโพลอยู่บนแกนจินตภาพ (imaginary axis) ของ s-plane
 • 2 : ระบบไม่มีโพลอยู่ด้านขวาของ s-plane
 • 3 : ระบบมีโพลอยู่ด้านซ้ายของ s-plane
 • 4 : ระบบไม่มีทั้งโพลและซีโรอยู่ด้านขวาของ s-plane
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :

 • 1 : 1, 10
 • 2 : 0, 5
 • 3 : –5, -1
 • 4 : –12, -8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 210 :
 • ตำแหน่งของโพล (poles) ในข้อใดที่ทำให้ระบบเสถียร (stability)
 • 1 : –1+j, -1-j
 • 2 : –1, 1
 • 3 : –j, +j, -1, 1
 • 4 : 5, -1, -10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใดไม่เสถียร (instability)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 212 :
 • ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (transfer function) ของระบบในข้อใดเสถียร (stability)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • การตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์ (impulse response) ของข้อใดไม่เสถียร (instability)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :

 • 1 : 3
 • 2 : 9
 • 3 : 10
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 :

 • 1 : ระบบมีเสถียรภาพภายใต้เงื่อนไขเสถียรภาพแบบBIBO (bounded-input - bounded-output stability
 • 2 : ความถี่ธรรมชาติของระบบมีค่าเท่ากับ 10
 • 3 : อัตราส่วนความหน่วง (Damping Ratio)ของระบบมีค่าเท่ากับ 0.3
 • 4 : ค่าความคลาดเคลื่อนสถิตย์( Steady State Error) ของระบบมีค่าเท่ากับ 0.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 216 :
 • จากระบบที่ให้มา ข้อใดไม่ถูกต้อง

   

      

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :

 • 1 : 2
 • 2 : 10
 • 3 : 20
 • 4 : 100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 218 :

 • 1 : ระบบมีเสถียรภาพภายใต้เงื่อนไขเสถียรภาพแบบBIBO (bounded-input - bounded-output stability)
 • 2 : ระบบเป็น Third order System
 • 3 : Poles ของระบบอยู่ที่ -4, -6
 • 4 : ค่า Eigen Value ของระบบคือ -2, -3, -4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 219 :
 • จากระบบที่ให้มา ข้อใดกล่าวถูกต้อง

   

     

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 220 :

 • 1 : ระบบเป็น Critical–damped System
 • 2 : ระบบมีเสถียรภาพภายใต้เงื่อนไขเสถียรภาพแบบ BIBO
 • 3 : อัตราส่วนความหน่วง (Damping Ratio) ของระบบมีค่าเท่ากับ 0.3
 • 4 : ระบบมี Poles ของระบบอยู่ที่ 0, -5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 221 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 222 :
 • สมการอนุพันธ์ของระบบในข้อใดมีความเสถียร เมื่อ y(t) คือ Output และ r(t) คือ Input
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :

 • 1 : ระบบมีความเสถียร แบบ Asymptotic Stability
 • 2 : ระบบมีความเสถียร แบบ Marginal Stability
 • 3 : ระบบมีความเสถียร แบบ Bounded-Input Bounded-Output Stability
 • 4 : ระบบไม่มีความเสถียร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • สมการการตอบสนองต่อสัญญาณ Unit Impulse ในข้อใดที่ไม่เสถียร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • Transfer Function ของระบบในข้อใด ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ “Bounded-Input Bounded-Output Stability”
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • Transfer Function ของระบบในข้อใด ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ “Bounded-Input Bounded-Output Stability”
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 227 :
 • ข้อใดไม่สามารถใช้ตรวจสอบความเสถียรของระบบ
 • 1 : Routh-Hurwitz Criterion
 • 2 : System Simulation
 • 3 : Lyapunov Theorem
 • 4 : Ackermann Formula
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของระบบ
 • 1 : Steady-State Error
 • 2 : Percent Overshoot
 • 3 : Setting Time
 • 4 : Stability
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความเสถียรของระบบ
 • 1 : Routh-Hurwitz Criterion
 • 2 : Steady-State Error
 • 3 : Asymptotic Stability
 • 4 : Bounded-Input Bounded-Output Stability
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :

 • 1 : ระบบมีความเสถียร เมื่อ K มีค่าน้อย
 • 2 : ระบบมีความเสถียร เมื่อ K มีค่ามาก
 • 3 : ระบบไม่มีความเสถียรทุกค่า K
 • 4 : ระบบมีความเสถียรในย่านหนึ่งของค่า K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 231 :

 • 1 : จำนวนโพลของระบบเท่ากับสอง
 • 2 : ระบบไม่มีความเสถียร เมื่อ K มีค่าน้อยกว่า 2
 • 3 : ระบบมีความเสถียรเมื่อ K มีค่ามากกว่า 2
 • 4 : ระบบไม่มีความเสถียรทุกค่า K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :

 • 1 :
 • 2 : ระบบเสถียรแบบ Marginal Stability เมื่อ K = 10
 • 3 : ระบบมีความเสถียร เมื่อ K = 5
 • 4 : ระบบไม่เสถียร เมื่อ K = 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :

 • 1 : ระบบมีความเสถียรทุกค่า K
 • 2 : ระบบไม่มีความเสถียรทุกค่า K
 • 3 : ระบบมีความเสถียรเมื่อ K = 10
 • 4 : ระบบไม่มีความเสถียร เมื่อ K = 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 234 :

 • 1 : ระบบมีความเสถียรแบบ Asymptotic Stability
 • 2 : ระบบมีความเสถียรแบบ Marginal Stability
 • 3 : ระบบไม่เสถียร
 • 4 : ไม่สามารถระบุได้ว่าระบบมีความเสถียรหรือไม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :

 • 1 : Type 0
 • 2 : Type 1
 • 3 : Type 2
 • 4 : Type 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 236 :

 • 1 : 0
 • 2 : 0.1
 • 3 : 1
 • 4 : infinity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 237 :

 • 1 : 0
 • 2 : 0.1
 • 3 : 1
 • 4 : infinity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :

 • 1 : 0
 • 2 : 0.1
 • 3 : 1
 • 4 : infinity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :

 • 1 : 0
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :

 • 1 : 0
 • 2 : 0.1
 • 3 : 1
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 241 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 10
 • 4 : infinity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 :

 • 1 : a = -2, b = 2
 • 2 : a= 5, b = -2
 • 3 : a= 2, b = -3
 • 4 : a = 5, b = -3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :

 • 1 : a = -1
 • 2 : a = -2
 • 3 : a = -4
 • 4 : a = -6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :

 • 1 : ระบบไม่มีความเสถียร
 • 2 : ระบบมีโพลที่ไม่เสถียร
 • 3 :
 • 4 : ระบบมีโพลที่เสถียรจำนวน 2 โพล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 245 :

 • 1 : ระบบมีความเสถียรแบบ Marginal Stability
 • 2 : ระบบมีโพลอยู่ที่ ± 2 j
 • 3 : ระบบมีโพลที่เสถียร 1 โพล
 • 4 : ระบบไม่มีซีโร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :

 • 1 : K < -1 หรือ K > 9
 • 2 : K > -1 และ K < 9
 • 3 : K < 1 หรือ K > 9
 • 4 : K > 1 และ K < 9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :

 • 1 : K > 0
 • 2 : K < -4
 • 3 : K > 4
 • 4 : -4 < K < 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :

 • 1 : -6
 • 2 : 6
 • 3 : 60
 • 4 : 66
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 250 :

 • 1 : ระบบมีโพลอยู่ด้านขวาของแกน imaginary
 • 2 : ระบบมีโพลอยู่แบบแกน imaginary
 • 3 : ระบบมีโพลอยู่ด้านซ้ายของแกน imaginary
 • 4 : ระบบมีความเสถียรแบบ Marginal Stability
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 251 :

 • 1 : 0
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1
 • 4 : infinity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 252 :

 • 1 : 0
 • 2 : 0.33
 • 3 : 0.5
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :

 • 1 : 0
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1
 • 4 : infinity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :

 • 1 : a < -1
 • 2 : a > 1
 • 3 : 0 < a < 1
 • 4 : -1 < a < 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :

 • 1 : a = -1
 • 2 : a = 1
 • 3 : a = 0.5
 • 4 : a = -0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :
 • Transfer Function ของระบบในข้อใด ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ “Bounded-Input Bounded-Output Stability”
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 257 :

 • 1 : ระบบมีความเสถียรแบบ Asymptotic Stability
 • 2 : ระบบมีความเสถียรแบบ Marginal Stability
 • 3 : ระบบไม่เสถียร
 • 4 : ไม่สามารถระบุได้ว่าระบบมีความเสถียรหรือไม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :

 • 1 : ระบบมีความเสถียรแบบ Asymptotic Stability
 • 2 : ระบบมีความเสถียรแบบ Marginal Stability
 • 3 : ระบบไม่เสถียร
 • 4 : ไม่สามารถระบุได้ว่าระบบมีความเสถียรหรือไม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :

 • 1 : ระบบมีความเสถียรแบบ Asymptotic Stability
 • 2 : ระบบมีความเสถียรแบบ Marginal Stability
 • 3 : ระบบไม่เสถียร
 • 4 : ไม่สามารถระบุได้ว่าระบบมีความเสถียรหรือไม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 260 :
 • Transfer Function ของระบบในข้อใดมีความเสถียรแบบ Marginal Stability
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 261 :

 • 1 : K > -1
 • 2 : K < 1
 • 3 : -1 < K < 1
 • 4 : K < -1 หรือ K > 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 262 :

 • 1 : K > 0
 • 2 : K < 0
 • 3 : K > 33
 • 4 : K < 33
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 263 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :

 • 1 : K > -1
 • 2 : K < 3
 • 3 : K > -1 และ K < 3
 • 4 : K < -1 หรือ K > 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 265 :
 • Transfer Function ของระบบในข้อใดไม่เสถียร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :
 • Transfer Function ของระบบในข้อใดมีความเสถียร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • Transfer Function ของระบบในข้อใดมีความเสถียรแบบ Marginal Stability
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 268 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 269 :

 • 1 : 0
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :

 • 1 :
 • 2 : ระบบมีความเสถียรแบบ Marginal Stability เมื่อ b = 0
 • 3 : ระบบไม่เสถียร เมื่อ b = 0
 • 4 : ระบบไม่เสถียร เมื่อ m = 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 271 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • ฟังก์ชันถ่ายโอน (transfer function) ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวแทนของระบบที่ไม่มีเสถียรภาพ (unstable system)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : การควบคุมป้อนกลับระบบที่ไม่มีเสถียรภาพ (unstable system) ไม่สามารถทำให้ระบบควบคุมมีเสถียรภาพได้
 • 2 : การควบคุมป้อนกลับระบบที่มีเสถียรภาพ (stable system) อยู่แล้ว ระบบควบคุมอาจจะไม่มีเสถียรภาพได้
 • 3 : ระบบควบคุมป้อนกลับที่ไม่มีเสถียรภาพ ส่อความว่าระบบขณะที่ยังไม่มีการควบคุมไม่มีเสถียรภาพด้วย
 • 4 : ระบบควบคุมป้อนกลับที่มีเสถียรภาพ ส่อความว่าระบบขณะที่ยังไม่มีการควบคุมจะมีเสถียรภาพด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :
 • จงหาค่าผลต่างระหว่างอินพุตและเอาต์พุตที่สถานะคงตัว (steady state error) ของระบบที่แทนด้วยฟังก์ชันถ่ายโอน (transfer function) ดังต่อไปนี้

                      

  โดยกำหนดให้สัญญาณอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดขนาดหนึ่งหน่วย (unit step input)

   

 • 1 : 0.0
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1.0
 • 4 : 2.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :
 • จงหาค่าผลต่างที่สถานะคงตัว (steady state error) ของระบบควบคุมป้อนกลับขนาดหนึ่งหน่วย (unity feedback) โดยมีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) คือ

                           

  และกำหนดให้สัญญาณอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดขนาดหนึ่งหน่วย (unit step input)

 • 1 : 0.0
 • 2 : 0.33
 • 3 : 0.5
 • 4 : 2.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 276 :
 • จงหาค่าผลต่างที่สถานะคงตัว (steady state error) ของระบบควบคุมป้อนกลับขนาดหนึ่งหน่วย (unity feedback) โดยมีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) คือ

                         

  โดยกำหนดให้สัญญาณอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดขนาดหนึ่งหน่วย (unit step input)

 • 1 : 0.0
 • 2 : 0.33
 • 3 : 0.5
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :
 • ค่าประเภทระบบ (system type) บ่งบอกพฤติกรรมของระบบควบคุมข้อใดโดยตรง
 • 1 : ผลต่างที่สถานะคงตัว (steady state error)
 • 2 : เสถียรภาพ (stability)
 • 3 : ผลตอบสนองชั่วครู่ (transient response)
 • 4 : ผลตอบสนองเชิงความถี่ (frequency response)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :
 • ระบบควบคุมป้อนกลับขนาดหนึ่งหน่วย (unity feedback) ที่มีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) ข้อใดต่อไปนี้ ที่ให้ค่าผลต่างที่สถานะคงตัว (steady state error) เป็นค่าอนันต์ (infinity) ในกรณีที่สัญญาณอินพุตเป็นฟังก์ชันแรมฟ์ (ramp function)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • จงหาค่าผลต่างที่สถานะคงตัว (steady state error) ของระบบ

                      

  โดยกำหนดให้สัญญาณอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดขนาดหนึ่งหน่วย (unit step input)

 • 1 : 0.0
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1.0
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 280 :
 • พิจารณาระบบควบคุมต่อไปนี้

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

  กำหนดให้   และ   โดยที่   คือตัวควบคุม

  จงหาว่าตัวควบคุมข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถทำให้ค่าผลต่างที่สถานะคงตัว (steady state error) ของการควบคุมเป็นศูนย์ได้ โดยมีอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นบันได (step input)

 • 1 : ตัวควบคุมแบบพี (P-controller)
 • 2 : ตัวควบคุมแบบพีไอ (PI-controller)
 • 3 : ตัวควบคุมแบบพีดี (PD-controller)
 • 4 : ไม่มีข้อถูกหรือมีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 281 :
 • พิจารณาระบบควบคุมต่อไปนี้

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

  กำหนดให้   และ   โดยที่   คือตัวควบคุม

  จงหาว่าตัวควบคุมข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถทำให้ค่าผลต่างที่สถานะคงตัว (steady state error) ของการควบคุมเป็นศูนย์ได้ โดยมีอินพุตเป็นฟังก์ชันแรมฟ์ (ramp input)

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 : ไม่มีข้อถูกหรือมีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 282 :
 • พิจารณาระบบควบคุมต่อไปนี้

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

  กำหนดให้   และ   โดยที่   คือตัวควบคุม

  จงหาว่าตัวควบคุมข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถทำให้ค่าผลต่างที่สถานะคงตัว (steady state error) ของการควบคุมเป็นศูนย์ได้ โดยมีอินพุตเป็นฟังก์ชันแรมฟ์ (ramp input)

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 348 : Root locus and controller design
ข้อที่ 283 :

 • 1 : -6
 • 2 : -5
 • 3 : -4
 • 4 : -3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 284 :
 • Root Locus คือ กราฟแสดงอะไร
 • 1 : การเปลี่ยนแปลงอัตราขยายของระบบควบคุมต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ input
 • 2 : การเปลี่ยนแปลงมุมของระบบควบคุมต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ input
 • 3 : เสถียรภาพของระบบควบคุมต่อการเปลี่ยนแปลงค่า delay ของ input
 • 4 : การเปลี่ยนแปลงค่า pole ของระบบควบคุมต่อการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราขยาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :

 • 1 : ทำให้ทางเดินของ pole ที่เดิมเข้าไปทางด้านบวกของแกน real ไม่มีการตัดผ่านแกน imaginary
 • 2 : ทำให้ทางเดิน pole p3 จะเข้าสู่สภาวะ steady state โดยใช้เวลานานขึ้น
 • 3 : ทำให้ root locus อยู่ทางด้านซ้ายของ s-plane
 • 4 : เส้นทางเดินออกจาก p1, p2 จะขนานกับแกน imaginary
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :

 • 1 : ค่าอัตราขยาย K3 จะมีผลต่อค่า closed-loop poles
 • 2 : ค่าอัตราขยาย K2 จะมีผลต่อค่า closed-loop poles
 • 3 : ค่าอัตราขยาย K1 จะมีผลต่อค่า closed-loop poles
 • 4 : ค่าอัตราขยาย K1 จะมีผลต่อแอมปลิจูดของการตอบสนอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • Root Locus ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 291 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :

 • 1 : -1
 • 2 : -2
 • 3 : -5/2
 • 4 : -5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 293 :

 • 1 : -1
 • 2 : -2
 • 3 : -5/2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :

 • 1 : -2
 • 2 : -3.25
 • 3 : -3.5
 • 4 : -4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 296 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 298 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :

 • 1 : K = 2
 • 2 : K = 3
 • 3 : K = 4
 • 4 : K = 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 301 :

 • 1 : K = 11/4
 • 2 : K = 11/2
 • 3 : K = 121/4
 • 4 : K = 121/2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :

 • 1 : K = 3
 • 2 : K = 6
 • 3 : K = 7
 • 4 : K = 9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 303 :

 • 1 : s = -1
 • 2 : s = -2
 • 3 : s = -3
 • 4 : s = -4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 305 :

 • 1 : 1 path
 • 2 : 2 paths
 • 3 : 3 paths
 • 4 : 4 paths
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :

 • 1 : 1 path
 • 2 : 2 paths
 • 3 : 3 paths
 • 4 : 4 paths
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 307 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 310 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 314 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 316 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 317 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 318 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :

 • 1 : -1
 • 2 : -1/2
 • 3 : 0
 • 4 : -2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :

 • 1 : 2
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :

 • 1 : 1/2
 • 2 : 1/4
 • 3 : 1
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 328 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 329 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :

 • 1 : 3
 • 2 : 6
 • 3 : 9
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 331 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 333 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 334 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 336 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 338 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1/2
 • 3 : 1
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 :

 • 1 : -1
 • 2 : -2
 • 3 : -3
 • 4 : -4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 340 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :

 • 1 : 1
 • 2 : 1/2
 • 3 : 1/3
 • 4 : 1/4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 342 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 :

 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 346 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 347 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 349 :
 • ถ้าผลตอบสนอง (response) ของการควบคุมตำแหน่งมุมของแขนกลด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID controller) มีค่าพุ่งเกิน (overshoot) มากเกินไป ท่านคิดว่าควรจะดำเนินการข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : เพิ่มค่าอัตราขยายพจน์พี (P-gain)
 • 2 : เพิ่มค่าอัตราขยายพจน์ไอ (I-gain)
 • 3 : เพิ่มค่าอัตราขยายพจน์ดี (D-gain)
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 350 :
 • ถ้าผลตอบสนอง (response) ของการควบคุมระดับอุณหภูมิภายในหม้อต้มน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) ด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID controller) พบว่าเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ค่าระดับอุณหภูมิลู่เข้าหาค่าอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง แต่อัตราการลู่เข้าช้าเกินไป ท่านคิดว่าควรจะดำเนินการข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : เพิ่มค่าอัตราขยายพจน์พี (P-gain)
 • 2 : เพิ่มค่าอัตราขยายพจน์ไอ (I-gain)
 • 3 : เพิ่มค่าอัตราขยายพจน์ดี (D-gain)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • ข้อใดไม่สามารถสรุปได้จากเส้นทางเดินของราก (root locus) ต่อไปนี้

  (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 : ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) ไม่มีเสถียรภาพ (unstable)
 • 2 : ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) มีซีโร (zero) อย่างน้อย 2 ค่า
 • 3 : ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) มีโพล (pole) อย่างน้อย 4 ค่า
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดสามารถสรุปได้จากเส้นทางเดินของราก (root locus) ต่อไปนี้

  (คลิกทีรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 : ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) ไม่มีเสถียรภาพ (unstable)
 • 2 : ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) มีโพล (pole) ที่มีค่ามากกว่า -2
 • 3 : ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) มีซีโร (zero) อย่างน้อย 2 ค่า
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 353 :
 • ข้อใดสามารถสรุปได้จากเส้นทางเดินของราก (root locus) ต่อไปนี้

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 : เมื่ออัตราขยายของฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) เพิ่มขึ้น ระบบควบคุมวงปิด (closed loop system) อาจจะไม่มีเสถียรภาพ (unstable) ได้
 • 2 : ถ้าเพิ่มซีโร (zero) ให้กับฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) อีก 1 ค่า จะทำให้ระบบควบคุมวงปิด (closed loop system) มีเสถียรภาพ (unstable)
 • 3 : ถ้าเพิ่มโพล (zero) ให้กับฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) อีก 1 ค่า จะทำให้ระบบควบคุมวงปิด (closed loop system) มีเสถียรภาพ (unstable)
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือมีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดสามารถสรุปได้จากเส้นทางเดินของราก (root locus) ต่อไปนี้

  (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 : ฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) ไม่มีเสถียรภาพ (unstable)
 • 2 : ค่าประเภทระบบ (system type) มีค่าเป็นศูนย์
 • 3 : ค่าขอบเขตอัตราขยาย (gain margin) มีค่าเป็นอนันต์ (infinity)
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือมีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 355 :
 • กำหนดฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) ดังนี้

  จงประมาณค่าอัตราขยาย K มากที่สุดของฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) จากเส้นทางเดินของราก (root locus) ต่อไปนี้ ที่ยังทำให้ระบบควบคุมวงปิด (closed loop system) ยังมีโพล (poles) ทุกตัว  เป็นจำนวนจริง

  (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

 • 1 : 0.3
 • 2 : 0.9
 • 3 : 1.6
 • 4 : 2.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 356 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของเส้นทางเดินของราก (root locus) ดีที่สุด
 • 1 : กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของโพล (pole) ของฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าอัตราขยาย
 • 2 : กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของโพล (pole) ของฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด (closed loop transfer function) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าอัตราขยาย
 • 3 : กราฟแสดงผลตอบสนอง (response) ของฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าอัตราขยาย
 • 4 : กราฟแสดงผลตอบสนอง (response) ของฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด (closed loop transfer function) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าอัตราขยาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • พิจารณาระบบควบคุมต่อไปนี้

  (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

  กำหนดให้    และ   โดยที่ คือตัวควบคุม

  จงหาว่าตัวควบคุมข้อใดต่อไปนี้ที่อาจจะทำให้ระบบควบคุมไม่มีเสถียรภาพได้ โดยที่ K คือค่าอัตราขยายที่มีค่ามากกว่าศูนย์

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • พิจารณาระบบควบคุมต่อไปนี้

  (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

  กำหนดให้   และ   โดยที่   คือตัวควบคุม

  จงหาว่าตัวควบคุมข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถทำให้ระบบควบคุมมีเสถียรภาพได้ โดยที่ K คือค่าอัตราขยายที่มีค่ามากกว่าศูนย์

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • พิจารณาระบบควบคุมต่อไปนี้

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

  กำหนดให้   และ   โดยที่   คือตัวควบคุม

  จงหาว่าตัวควบคุมข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถทำให้ระบบควบคุมมีเสถียรภาพได้ โดยที่ K คือค่าอัตราขยายที่มีค่ามากกว่าศูนย์

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 360 :
 • พิจารณาระบบควบคุมต่อไปนี้

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

   กำหนดให้   และ   โดยที่   คือตัวควบคุม

  จงหาว่าตัวควบคุมข้อใดต่อไปนี้ที่อาจจะทำให้ระบบควบคุมไม่มีเสถียรภาพได้ โดยที่ K คือค่าอัตราขยายที่มีค่ามากกว่าศูนย์

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 349 : Frequency response and control applications
ข้อที่ 361 :
 • ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ Frequency response
 • 1 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Magnitude ratio และ Phase shift
 • 2 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Amplitude และ เวลา
 • 3 : ใช้ในการวิเคราะห์ระบบในช่วง Steady state เท่านั้น
 • 4 : การ plot แบบ log-magnitude เรียกว่า Nyquist plot
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 362 :

 • 1 : Sinusoidal output มี amplitude เท่ากับ amplitude ของ input
 • 2 : Sinusoidal output มีความถี่เท่ากับความถี่ของ input
 • 3 : Sinusoidal output มี phase lag เท่ากับ phase lag ของ input
 • 4 : Sinusoidal output มี phase lead เท่ากับ phase lead ของ input
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 363 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 364 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 365 :
 • Phase lag มีความหมายถึงอะไร
 • 1 : สัญญาณ Output ช้ากว่า สัญญาณ Input
 • 2 : Output amplitude ratio มีค่าต่ำกว่า Input amplitude ratio
 • 3 : สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • 4 : ระบบมี Bandwidth ที่สูงมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 366 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 367 :

 • 1 : Magnitude ratio
 • 2 : Settling time
 • 3 :
 • 4 : Time constant
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • จาก Unit-step response ของระบบแบบ second order system ค่า maximum overshoot ขึ้นอยู่กับอะไร
 • 1 : Damping ratio
 • 2 : Natural frequency
 • 3 : Time constant
 • 4 : System gain
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • จาก Unit-step response ของระบบแบบ second order system ค่า settling time ขึ้นอยู่กับอะไร
 • 1 : Damping ratio และ Undamped natural frequency
 • 2 : Damping ratio
 • 3 : Undamped natural frequency
 • 4 : Time constant
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 370 :
 • จาก Unit-step response ของระบบแบบ second order system ค่า rise time ขึ้นอยู่กับอะไร
 • 1 : Damped natural frequency
 • 2 : Steady state error
 • 3 : Time constant
 • 4 : Controllability
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 371 :
 • ข้อใดคือ second order system
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • ในผลตอบสนองของระบบแบบ first order system ค่า time constant บ่งบอกถึงสิ่งใดของระบบ
 • 1 : Speed of time response
 • 2 : Damping rate
 • 3 : Natural frequency
 • 4 : Steady state error
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • ผลตอบสนองของระบบแบบ first order system ต่อ unit-step input เป็นรูปแบบใด
 • 1 : Linear
 • 2 : Sin wave
 • 3 : Parabolic curve
 • 4 : Exponential curve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 374 :
 • ข้อใดคือ first order system
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 375 :
 • สมการที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ automotive suspension นี้มาจากหลักการทาง
 • 1 : Newton Second Law
 • 2 : Bernouli Equation
 • 3 : First Law of Thermodynamics
 • 4 : Second Law of Thermodynamics
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :
 • ในการสร้างสมการเชิงเส้นตรงสำหรับการไหลแบบ Turbulent จำเป็นต้องใช้เทคนิคอันใด
 • 1 : Laplace transform
 • 2 : Linearization
 • 3 : Integration
 • 4 : Vector algebra
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 377 :
 • จาก block diagram ดังรูป จงวิเคราะห์หา equivalent transfer function
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • จากระบบ automotive suspension ดังรูป จงตรวจสอบ system order ของ Transfer function xo(s)/xi(s)
 • 1 : First order
 • 2 : Second order
 • 3 : Third order
 • 4 : Fourth order
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 379 :
 • จาก block diagram ของ state stace model รูป A(t) คืออะไร
 • 1 : State matrix
 • 2 : Input matrix
 • 3 : Output matrix
 • 4 : Direct transmission matrix
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • จาก block diagram ของ state stace model รูป B(t) คืออะไร
 • 1 : State matrix
 • 2 : Input matrix
 • 3 : Output matrix
 • 4 : Direct transmission matrix
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 381 :
 • จาก block diagram ของ state stace model รูป C(t) คืออะไร
 • 1 : State matrix
 • 2 : Input matrix
 • 3 : Output matrix
 • 4 : Direct transmission matrix
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :
 • จาก block diagram ของ state stace model รูป D(t) คืออะไร
 • 1 : State matrix
 • 2 : Input matrix
 • 3 : Output matrix
 • 4 : Direct transmission matrix
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 383 :
 • จากรูป แรงภายนอกที่กระทำต่อระบบคือ u(t) ระยะขจัดของมวลที่วัดจากภาวะสมดุลคือ y(t) สมการที่อธิบายระบบมวลนี้ได้คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :
 • จากรูป แรงภายนอกที่กระทำต่อระบบคือ u(t) ระยะขจัดของมวลที่วัดจากภาวะสมดุลคือ y(t) State variable ที่เหมาะสมคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :
 • จากรูป แรงภายนอกที่กระทำต่อระบบคือ u(t) ระยะขจัดของมวลที่วัดจากภาวะสมดุลคือ y(t) จำนวนของ State variable ที่เหมาะสมคือ
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 386 :

 • 1 : 1
 • 2 : 10
 • 3 : 100
 • 4 : 1000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 387 :

 • 1 : 0.1
 • 2 : 1
 • 3 : 10
 • 4 : 100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :

 • 1 : 0.001
 • 2 : 0.01
 • 3 : 0.1
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :

 • 1 : 0.003
 • 2 : 0.03
 • 3 : 0.3
 • 4 : 3.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 390 :

 • 1 : 0.1
 • 2 : 1
 • 3 : 10
 • 4 : 100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 391 :

 • 1 : 0.2
 • 2 : 2
 • 3 : 20
 • 4 : 200
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :

 • 1 : Underdamped
 • 2 : Critically damped
 • 3 : Overdamped
 • 4 : Viscous damped
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :

 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.3
 • 3 : 0.55
 • 4 : 0.64
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 394 :

 • 1 : 0.20
 • 2 : 0.30
 • 3 : 0.55
 • 4 : 0.86
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 395 :

 • 1 : มีค่า Damping ratio ที่สูงขึ้น
 • 2 : มีค่า Damping ratio ที่น้อยขึ้น
 • 3 : มีค่า Steady state error ที่มากขึ้น
 • 4 : มีค่า Steady state error ที่น้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 396 :

 • 1 : มีค่า Rise time ที่สูงขึ้น
 • 2 : มีค่า Rise time ที่น้อยลง
 • 3 : มีค่า Steady state error ที่มากขึ้น
 • 4 : มีค่า Steady state error ที่น้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :

 • 1 : มีค่า Steady state error ที่มากขึ้น
 • 2 : มีค่า Steady state error ที่น้อยลง
 • 3 : มีค่า Maximum overshoot ที่มากขึ้น
 • 4 : มีค่า Maximum overshoot ที่น้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 398 :

 • 1 : มีค่า Steady state error ที่มากขึ้น
 • 2 : มีค่า Steady state error ที่น้อยลง
 • 3 : มีค่า Maximum overshoot ที่มากขึ้น
 • 4 : มีค่า Maximum overshoot ที่น้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 399 :
 • ในระบบแบบ Second order ถ้า Damping ratio มีค่าน้อยลง ผลตอบสนองของระบบจะเป็นอย่างไร
 • 1 : มีค่า Steady state error ที่มากขึ้น
 • 2 : มีค่า Steady state error ที่น้อยลง
 • 3 : มีค่า Settling time ที่มากขึ้น
 • 4 : มีค่า Settling time ที่น้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 400 :
 • ในระบบแบบ Second order ถ้า Damping ratio มีค่ามากขึ้น ผลตอบสนองของระบบจะเป็นอย่างไร
 • 1 : มีค่า Steady state error ที่มากขึ้น
 • 2 : มีค่า Steady state error ที่น้อยลง
 • 3 : มีค่า Settling time ที่มากขึ้น
 • 4 : มีค่า Settling time ที่น้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 401 :
 • จงวิเคราะห์หา Transfer function ของ Bode
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 402 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 403 :
 • จากรูป เป็น Bode diagram ของฟังก์ชันใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 404 :
 • จากรูป เป็น Bode diagram ของฟังก์ชันใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 405 :
 • จากรูป เป็น Bode diagram ของฟังก์ชันใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 406 :
 • จากรูป เป็น Bode diagram ของฟังก์ชันใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 407 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับ Bode diagram
 • 1 : การใช้ logarithm scale สำหรับความถี่ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบในช่วงความถี่ต่ำได้ดี
 • 2 : การใช้ logarithm scale สำหรับความถี่ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบในช่วงความถี่สูงได้ดี
 • 3 : การใช้ logarithm scale สำหรับ magnitude ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบในช่วงความถี่สูงได้ดี
 • 4 : การใช้ logarithm scale สำหรับ phase angle ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบในช่วงความถี่สูงได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 408 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับ Bode diagram
 • 1 : การคูณกัน (multiplication) ของ magnitude สามารถนำมารวมกันแบบการบวกกัน (addition) ได้ OK
 • 2 : การบวกกัน (addition) ของ magnitude สามารถนำมารวมกันแบบการคูณกัน (multiplication) ได้
 • 3 : ไม่จำเป็นต้องมีการคำนวณใดๆ ในการแสดงข้อมูลแบบ Bode diagram
 • 4 : การใช้ logarithm scale สำหรับความถี่ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบในช่วงความถี่สูงได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 409 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับ Bode diagram
 • 1 : ข้อมูลถูกแสดงเป็นแบบ semilog โดยการใช้ log scale สำหรับความถี่ และ linear scale สำหรับ magnitude
 • 2 : ข้อมูลถูกแสดงเป็นแบบ semilog โดยการใช้ linear scale สำหรับความถี่ และ log scale สำหรับ magnitude
 • 3 : ข้อมูลถูกแสดงเป็นแบบ log scale สำหรับความถี่ และ magnitude
 • 4 : ข้อมูลถูกแสดงเป็นแบบ log scale สำหรับความถี่ และ phase degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 410 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 411 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 412 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 413 :
 • จาก block diagram ดังรูป จงวิเคราะห์ equivalent transfer function
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 414 :
 • ระบบในข้อใดไม่เสถียร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 415 :
 • ผลตอบสนองของระบบแบบ first order system ต่อ unit-step input ค่าความชันของผลตอบสนองที่เวลา t=0 มีค่าเป็นเท่าไร (ระบบมีค่า time constant = T)
 • 1 : T
 • 2 : 1/T
 • 3 :
 • 4 : 0.632
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 416 :
 • ผลตอบสนองของระบบแบบ first order system ต่อ unit-step input เมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับ time constant ค่า output จะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
 • 1 : 53.2%
 • 2 : 63.2%
 • 3 : 73.2%
 • 4 : 83.2%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 417 :
 • ระบบในข้อใดมีผลตอบสนองที่เร็วที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 418 :
 • จงวิเคราะห์หา Transfer function ของ Bode diagram นี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 419 :
 • จงวิเคราะห์หา Transfer function ของ Bode diagram นี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 420 :
 • จงวิเคราะห์หา Transfer function ของ Bode diagram นี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 421 :
 • จงวิเคราะห์หา Transfer function ของ Bode diagram นี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 422 :
 • จงวิเคราะห์หา Transfer function ของ Bode diagram นี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 423 :
 • จงวิเคราะห์หา Transfer function ของ Bode diagram นี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 424 :
 • พิจารณากราฟโบด (Bode plot) ของฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด (open loop transfer function) ของระบบควบคุมวงปิด (closed loop control system) ต่อไปนี้

  (คลิกรูปเพื่อดูรูปใหญ่)

  จงประมาณค่าขอบเขตมุม (phase margin) ของระบบควบคุม

 • 1 : -100 องศา
 • 2 : -60 องศา
 • 3 : 60 องศา
 • 4 : 100 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 425 :
 • เมื่อไรกราฟของไนควิสท์ (Nyquist plot) ไม่สมมาตรรอบแกนจำนวนจริง
 • 1 : เมื่อระบบมีตัวชดเชยมุมนำ (lead compensator)
 • 2 : เมื่อระบบมีตัวชดเชยมุมตาม (lag compensator)
 • 3 : เมื่อระบบมีตัวหน่วงเวลา (time delay)
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร