สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Theory of Agricultural Machines

เนื้อหาวิชา : 294 : 01. บทนำ
ข้อที่ 1 :
 • Cam และ gear จัดเป็น joint ประเภทใด
 • 1 : pure rotation
 • 2 : pure slideing
 • 3 : rolling and sliding
 • 4 : rolling without sliding
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • ในระบบกลไกดังรูป motion ของ B เป็นแบบใด
 • 1 : Translation
 • 2 : Rotation
 • 3 : Rectilinear Translation
 • 4 : Curvilinear Translation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • Three dimensional cam และ follower ตามรูป cam หมุนรอบแกน x และเคลื่อนไป – กลับทางแกน x mention ของ follower คือ

 • 1 :

  เคลื่อนที่ขึ้นทางแกน Z ด้วยความเร็วคงที่

 • 2 :

  เคลื่อนที่ลงทางแกน Z ด้วยความเร็วคงที่

 • 3 :

  เคลื่อนที่ขึ้น – ลงทางแกน Z

 • 4 :

  เคลื่อนที่ขึ้น – ลงทางแกน Z ด้วยความเร็วคงที่

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • Link ใดไม่ไช่ bell crank
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • pulley O2 มีรัศมี r2 หมุนด้วยความเร็ว w2 ส่งกำลังผ่านสายพานไปยัง pulley O4 ซึ่งมีรัศมี r4 และหมุนด้วยความเร็ว w4 ข้อใดคืออัตราส่วนความเร็วของ w2/w4

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • ในภาพเป็นชุดลูกหมากหรือ ball joint ลิงค์ 1 เป็นลูกหมาก ซึ่งหมุนอยู่ภายในลิงค์ 2 ซึ่งเป็นเสื้อลูกหมากได้ทั้ง 3 มิติ การเคลื่อนที่ของลูกหมากจะเป็นชนิด

 • 1 :

  Spherical motion

 • 2 :

  Helical motion

 • 3 :

  Rotary motion

 • 4 :

  Turning motion

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 7 :
 •  

  การรวม Vector A,B,C เข้าด้วยกันจะได้ผลลัพธ์ คือ Vector R ซึ่งเท่ากับ

 • 1 :

  A + B + C

 • 2 :

  A – B – C

 • 3 :

  A + B – C

 • 4 :

  A – B + C

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :
 • รถตักมีชุดกระบอกไฮดรอลิค BC อยู่ในแนวดิ่ง ความยาวแขน AB – 2.44 เมตร ความยาวชุดกระบอกไฮดรอลิค BC เท่ากับ

 • 1 :

  1.40 เมตร

 • 2 :

  2.00 เมตร

 • 3 :

  1.71 เมตร

 • 4 :

  1.95 เมตร

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 9 :
 • เวคเตอร์แสดงดังรูป ให้หาแรงลัพธ์ R = A + B


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • Four-bar linkage ดังรูป มี joint ทั้งหมดเป็น revolute joint mobility ของ Four-bar linkage มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • กลไกดังรูป link 2 และ 3 หมุนรอบจุด O2 และ O3 ตามลำดับ P เป็นจุดสัมผัส และ TT/ เป็นเส้นสัมผัส velocity of sliding จะมีค่าเท่ากับ
 • 1 : ผลต่างของ M2 และ M3
 • 2 : ระยะ t2M2 - ระยะ t3M3
 • 3 : ระยะ t2P - ระยะ t3P
 • 4 : ระยะ t2t3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 12 :
 • ถ้าความยาวของ link 1 = 3 และ 2 = 4 แล้ว motion ของ link 3 จะเป็นแบบใด

 • 1 :

  Translation

 • 2 :

  Rotation

 • 3 :

  Rectilinear Translation

 • 4 :

  Curvilinear Translation

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • R เป็นผลลัพธ์ของการรวมเวคเตอร์ A,B,C,D R จะเท่ากับ

   

 • 1 :

  - A - B - C + D

 • 2 :

  A - B + C - D

 • 3 :

  A+ B - C- D

 • 4 :

  - A + B + C - D

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • R เป็นผลลัพธ์ของการรวม Vector A, B, C, D เข้าด้วยกัน
  R มีค่าเท่ากับ
 • 1 : - A + B - C + D
 • 2 : - A - B - C - D
 • 3 : A - B + C - D
 • 4 : A + B + C + D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง เส้นผ่านศูนย์กลางล้อรถ 690 มิลลิเมตร กำลังของเครื่องยนต์ส่งผ่านเกียร์ไปยังเฟืองท้ายเพื่อขับล้อรถอีกทีหนึ่งส่งผลให้ความเร็วรอบหมุนของล้อรถน้อยกว่าความเร็วรอบหมุนของเครื่องยนต์ 4 เท่า อยากทราบว่าความเร็วรอบหมุนของล้อรถเท่ากับเท่าใด

 • 1 :

  768.7 รอบ/นาที

 • 2 :

  736.4 รอบ/นาที

 • 3 :

  1230.2 รอบ/นาที

 • 4 :

  566.8 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 16 :
 • รถแทรกเตอร์กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของล้อขับเคลื่อนเท่ากับ 1.6 เมตร กำลังจากเครื่องยนต์ส่งผ่านระบบถ่ายทอดกำลังไปยังระบบขับท้ายเพื่อขับล้ออีกทีหนึ่ง จังหวะเกียร์ที่ใช้ในขณะนี้ทำให้ความเร็วรอบหมุนของล้อน้อยกว่าความเร็วรอบหมุนของเครื่องยนต์ 76 เท่า อยากทราบว่าความเร็วรอบหมุนของเครื่องยนต์เท่ากับเท่าใด

 • 1 : 1980 รอบ/นาที
 • 2 :

  2420 รอบ/นาที

 • 3 :

  2016 รอบ/นาที

 • 4 :

  1876 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • รถตักมีชุดกระบอกไฮดรอลิค BC แสดงดังรูป ความยาวแกน AB = 2.44 ม. และความยาว AC = 1.98 ม. ความยาวชุดกระบอกไฮดรอลิค BC เท่ากับ
 • 1 :

  1.03 เมตร

 • 2 :

  0.93 เมตร

 • 3 :

  1.06 เมตร

 • 4 :

  1.14 เมตร

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • ในภาพ R เป็นผลลัพธ์ของการรวมเวคเตอร์ A,B,C,D R จะเท่ากับ

 • 1 :

  A+ B + C + D

 • 2 :

  A- B + C - D

 • 3 :

  A+ B + C - D

 • 4 :

  A+ B - C + D

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • . Mobility หรือ Number of degree of freedom of the device หาได้จาก

  M = 3(n-1)-2f1 – f2

  โดย M = the mobility , or number of degree of freedom

  n = the total number of links

  f1 = the number of one-degree-of-freedom joints

  f2 = the number of two-degree-of-freedom joints

  อุปกรณ์ข้างล่างมี mobility เท่ากับ

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • กลไกดังรูป ถ้า link 2 หมุนรอบจุด O2 motion ของจุด B จะเป็นแบบ


 • 1 :

  Translation

 • 2 :

  Curvilinear translation

 • 3 :

  Rotation

 • 4 :

  Oscillation

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • ล้อรถไฟดังภาพ link 3 มี motion แบบใด

 • 1 :

  Translation

 • 2 :

  Rectilinear translation

 • 3 :

  Curvilinear translation

 • 4 :

  Rotation

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 22 :
 • ดินสอซึ่งเป็นเสมือน Link(rigid body) อยู่บนกระดาษ (plane XY) มี degree of freedom เท่ากับ
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 23 :
 •  ล้ออยู่บนพื้นราบที่มีแรงเสียดทาน Motion ที่จะเกิดขึ้นได้บนล้อนี้ได้แก่

 • 1 : Pure roll
 • 2 :

  Pure slide

 • 3 :

  Roll and slide

 • 4 :

  Roll, Slide and roll-slide

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 295 : 02. ข้อต่อเชื่อม
ข้อที่ 24 :
 • Four-bar linkage ดังรูปค่า w4 เท่ากับ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :
 • Pin-jointed linkage ดังรูปมี instant center จำนวน

 • 1 : 3 จุด
 • 2 : 4 จุด
 • 3 :

  5 จุด

 • 4 :

  6 จุด

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • ในภาพเป็นกลไกชนิดสัมผัสกันโดยตรง (direct contact mechanism) ลิงค์ 2 เป็นตัวขับลิงค์ 4 เป็นตัวถูกขับการสัมผัสลักษณะนี้เป็นแบบใด ถ้า O2 ,O4 เป็นจุดหมุนของลิงค์ทั้งคู่

 • 1 : Sliding contact หรือสัมผัสแบบไถล
 • 2 :

  Rolling contact หรือสัมผัสแบบกลิ้ง

 • 3 :

  Forced contact หรือสัมผัสบังคับ

 • 4 :

  Turning contract หรือสัมผัสแบบหมุน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • ภาพนี้แสดง Lever-type coil brake ซึ่ง coil spring 2 พันแน่นรอบเพลา 3 ด้านหนึ่งของคอยล์ถูกยึดกับแท่น เมื่อหมุนมือหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาจะทำให้


 • 1 :

  ลดแรงเบรกที่เพลาลง

 • 2 :

  เพิ่มแรงเบรกให้มากขึ้น

 • 3 :

  ไม่เกี่ยวข้องกับแรงเบรค

 • 4 :

  ทำให้ความเร็วของเพลาลดลง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • กลไกในภาพเมื่อกดดันโยกลงจะทำให้บล็อก C เลื่อนมาทางซ้ายด้วยแรงอัดที่

 • 1 :

  เพิ่มขึ้น

 • 2 :

  ลดลง

 • 3 :

  คงที่

 • 4 :

  เป็นลบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :
 • กลไกเคลื่อนที่ของลูกสูบแสดงดังรูป มุม Crank A

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • ในระบบ linkage ดังรูป VB มี magnitude เท่ากับ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 31 :
 • ลักษณะใดเป็นลักษณะ “dead point” ของ Four-bar linkage

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 • inversion ของ slider-crank ดังรูป block4 มี motion แบบใด
 • 1 :

  translates

 • 2 :

  rotates

 • 3 :

  complex

 • 4 :

  stationary

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :
 • กลไกดังรูป link 2 หมุนด้วย win slide (3) จะมีการเคลื่อนที่แบบ


 • 1 :

  Rectilinear continuous motion

 • 2 :

  Rectilinear intermittent motion

 • 3 :

  Curvilinear continuous motion

 • 4 :

  Curvilinear intermittent motion

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • กลไกในภาพลิงค์ 2 เป็นตัวขับ ลิงค์ 4 เป็นตัวถูกขับ O2 , O4 เป็นจุดหมุน ตำแหน่งดังรูปในขณะนี้เป็นกลไกลลักษณะใด

 • 1 :

  เป็นกลไกสัมผัสตรงแบบไถล

 • 2 :

  เป็นกลไกสัมผัสตรงชนิดสัมผัสกลิ้ง

 • 3 :

  เป็นกลไกสัมผัสตรงชนิดความเร็วเชิงเส้น ณ จุดสัมผัสไม่เท่ากัน

 • 4 :

  ไม่ใช่กลไกสัมผัสตรง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • จุด B และ C อยู่บนจานกลมที่หมุนรอบจุด O2 ระยะระหว่างจุด B และ C เท่ากับ 50 มม. ถ้า Va เป็นความเร็วเชิงเส้นของจุด B เท่ากับ 3.5 เมตร/วินาที Vc เป็นความเร็วเชิงเส้นของ C เท่ากับ 4.4 เมตร/วินาที รัศมีหมุนของจุด C เท่ากับ

 • 1 :

  196 มิลลิเมตร

 • 2 :

  195 มิลลิเมตร

 • 3 :

  156 มิลลิเมตร

 • 4 : 244 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • กลไกในภาพลิงค์ 2 เป็นตัวขับลิงค์ 4 เป็นตัวถูกขับ O2 , O4 เป็นจุดหมุนในขณะนี้เป็นกลไกลักษณะใด

 • 1 :

  เป็นกลไกสัมผัสตรงแบบไถล

 • 2 :

  เป็นกลไกสัมผัสตรงชนิดสัมผัสกลิ้ง

 • 3 : เป็นกลไกสัมผัสตรงชนิดความเร็วเชิงเส้น ณ จุดสัมผัสไม่เท่ากัน
 • 4 : ไม่ใช่กลไกสัมผัสตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • ในภาพเป็นกลไกชนิดข้อเหวี่ยงและตัวโยก (crank and rocker) ลิงค์ 2 เป็นข้อเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วคงที่ในทิศทวนเข็มนาฬิกา ส่งกำลังผ่านลิงค์ 3 ไปขับลิงค์ 4 ทำให้ลิงค์ 4 โยกไป-มา การเคลื่อนที่ของลิงค์ 4 เป็นดังนี้

 • 1 :

  ขณะเคลื่อนมาทางซ้ายจะช้า แต่เคลื่อนมาทางขวาจะเร็ว

 • 2 :

  ใช้เวลาเท่ากับในการเคลื่อนที่ไป-มา

 • 3 :

  เคลื่อนที่มาทางซ้ายจะเร็ว แต่เคลื่อนที่มาทางขวาจะช้า

 • 4 :

  เคลื่อนที่ไป-มาด้วยความเร็วคงที่

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :
 • กลไกในภาพขณะลิงค์ 2 หมุนในทิศดังในภาพจะทำให้ลิงค์ 6 อัดชิ้นงานซึ่งเป็นก้อนวัตถุด้วยแรงคงที่

 • 1 :

  เพิ่มขึ้น

 • 2 :

  ลดลง

 • 3 :

  คงที่

 • 4 :

  เพิ่ม-ลด สลับกัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • กลไกในภาพ AB=CD=AF=DE และ BC=EF ข้อเหวี่ยง AB และ AF เชื่อมติดเพลา A ข้อเหวี่ยง CD และ DE เชื่อมติดเพลา D ถ้าระยะ AB เท่ากับ 100 มม. ความเร็วเชิงมุมของ AB=240 เรเดียน/วินาที ความเร็วของจุด E เท่ากับ
 • 1 :

  12 เมตร/วินาที

 • 2 :

  24 เมตร/วินาที

 • 3 :

  120 เมตร/วินาที

 • 4 :

  6 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 40 :
 • กลไกในภาพเมื่อข้อเหวี่ยง O2B หมุนทิศตามเข็ม จุด B จะเลื่อนต่ำลงมาทำให้


 • 1 :

  แรง F ลดลง

 • 2 :

  แรง F เพิ่มขึ้น

 • 3 : แรง F ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 :

  แรง F กลายเป็นลบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ในการกลึงโลหะทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 ม. ความเร็วที่ผิวโลหะถูกกลึงด้วยมีดกลึงเท่ากับ 30 เมตร/นาที ความเร็วรอบหมุนของทรงกระบอกโลหะเท่ากับประมาณ
 • 1 :

  126.4 รอบ/นาที

 • 2 :

  320 รอบ/นาที

 • 3 :

  63.7 รอบ/นาที

 • 4 :

  79.2 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • ภาพนี้เป็น lever-type brake dynamometer ลิงค์ 1 เป็นขาเบรกถูกกดโดยสปิง 2 ให้บีบโรเตอร์ 5 ที่หมุนรอบเพลา A เพื่อที่จะลดแรงเบรกลงจึงต้อง

 • 1 : ใส่น้ำหนักถ่วงที่ลิงค์ 3
 • 2 : ลดระยะ stop 4 ลง
 • 3 :

  หมุนโรเตอร์ในทิศตรงกันข้าม

 • 4 :

  ขันสปริงลง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • กลไกในภาพ ถ้า AB=CD และ BC=AD และยาวเป็น 2 เท่าของ AB ทั้งหมดเป็นข้อต่อเชื่อมจุด C เป็นสลักบนจานกลมที่หมุนด้วยความเร็ว 120 รอบ/นาที คงที่ ลิงค์ AB จะหมุน
 • 1 :

  240 รอบ/นาที ด้วยความเร็วคงที่

 • 2 :

  ด้วยความเร็ว 120 รอบ/นาที ไม่คงที่

 • 3 :

  ด้วยความเร็วคงที่ 120 รอบ/นาที

 • 4 :

  240 รอบ/นาที ด้วยความเร็วไม่คงที่

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • เครื่องกดกะเทาะมีกลไกแสดงดังรูป ฐานติดตั้งบนแท่นที่มั่นคงระหว่างใช้งานจำนวน links และ joints ของเครื่องมือนี้เป็นเท่าไร

 • 1 :

  5 และ 6

 • 2 :

  5 และ 7

 • 3 :

  6 และ 6

 • 4 :

  6 และ 7

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 • กลไกที่วัดน้ำฝน กระจกรถด้านหน้าแสดงดังรูปจำนวน links และ joints กลไกของเครื่องมือนี้เป็นเท่าไร


 • 1 :

   4 และ 4

 • 2 :

  4 และ 5

 • 3 :

  5 และ 5

 • 4 :

  5 และ 6

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • OU เป็น Instant center ของระบบ Linkage ดังรูป Instant center คือ

 • 1 :

  จุดที่มีความเร็วศูนย์เป็นศูนย์

 • 2 : จุดที่มีความเร่งเป็นศูนย์
 • 3 :

  จุดที่มีความเร็วสัมพัทธ์เป็นศูนย์

 • 4 :

  จุดที่มีความเร่งสัมพัทธ์เป็นศูนย์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • กลไกในภาพถ้าความเร็วเชิงมุมของลิงค์ 4 เท่ากับ 80 รอบ/นาที ในทิศทวนเข็ม ความเร็วเชิงมุมของลิงค์ 2 เท่ากับประมาณ

   

   

   

 • 1 :

  628 รอบ/นาที

 • 2 :

  218 รอบ/นาที

 • 3 :

  356 รอบ/นาที

 • 4 :

  124 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :
 • จุด A และ B อยู่บนเส้นรัศมีเดียวกันของจานกลมอันหนึ่งที่กำลังหมุนรอบจุดศูนย์กลางด้วยความเร็วคงที่ ความเร็วเชิงเส้นของจุด A เท่ากับ 3.5 เมตร/วินาที ความเร็วเชิงเส้นของจุด B เท่ากับ 4.4 เมตร/วินาที ทั้งสองจุดอยู่ห่างกัน 50 มิลลิเมตร รัศมีหมุนของจุด B เท่ากับ
 • 1 : 208 มิลลิเมตร
 • 2 : 372 มิลลิเมตร
 • 3 : 197 มิลลิเมตร
 • 4 : 244 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • ในภาพเป็นกลไกข้อต่อเชื่อมถ้าลิงค์2 หรือ O2B หมุนด้วยความเร็ว 100 รอบ/นาที ลิงค์ 3 หรือ BC จะหมุนด้วยความเร็วประมาณ

 • 1 :

  48 รอบ/นาที

 • 2 :

  100 รอบ/นาที

 • 3 :

  76 รอบ/นาที

 • 4 :

  200 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 • Scotch Yoke ดังรูป ถ้า link 2 เคลื่อนที่ด้วย constant angular velocity wr แล้ว motion ของ P จะเป็นแบบใด


 • 1 :

  Reciprocating motion

 • 2 :

  Oscillating motion

 • 3 : Simple harmonic motion
 • 4 :

  Quick return motion

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • Slider-crank mechanism ดังรูป ถ้า link 2 เคลื่อนที่ด้วย constant angular velocity (w2) แล้ว linear velocity ของ slider 4 จะมีลักษณะใด

 • 1 :

  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

 • 2 :

  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ลดลง

 • 3 :

  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ไม่คงที่

 • 4 :

  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • ระบบกลไกที่เรามักนำมาใช้ในการยกปรับระดับ cutter bar ของเครื่องมือเก็บเกี่ยว (hand operate) ได้แก่
 • 1 :

  Geneva Wheel

 • 2 :

  Rachet Mechanism

 • 3 :

  Intermittent Gearing

 • 4 :

  Slider – crank mechanism

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • four-bar-linkage ดังรูป ค่า input angle และ output angle เรียงลำดับได้แก่
 • 1 : θ2, θ4
 • 2 : θ4, θ2
 • 3 : θ2, θ3
 • 4 : θ4, θ3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • four-bar linkage ดังรูปถ้า O2A = 76.2 mm.; AB = 102 mm. O4B = 127 mm แล้วระยะสูงสุดของ O2 O4 ที่จะทำให้ระบบทำงานได้โดยไม่มีการ lock มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 51.2 mm.
 • 2 : 76.2 mm.
 • 3 : 101.2 mm.
 • 4 : 102.0 mm.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :
 • เพื่อให้เกิด best transmission of force ใน four-bar linkage ดังรูป transmission angle ( γ ) ควรมีค่าเท่าใด ตลอดวงรอบของการเคลื่อนที่
 • 1 : 30
 • 2 : 45
 • 3 : 60
 • 4 : 90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • Universal joint ของ Tractor pto ต่อไว้ดังรูป โดย driving shaft 2 มุม เท่ากันกับ drive shaft 4 และ Yoke ของ shaft 3 ขนานกัน angular velocity ของ shaft 2 และ 4 จะมีลักษณะดังนี้


 • 1 :

  เท่ากัน

 • 2 :

  เป็นอัตราส่วนที่คงที่

 • 3 :

  เป็นอัตราส่วนที่ไม่คงที่ต่อกัน

 • 4 :

  เป็นอัตราส่วนผกผันต่อกัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • Drag link ดังรูป ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ four-bar linkage ถ้า link 2 เคลื่อนที่ด้วย constant angular velocity (w2) แล้ว linear velocity ของ slide 6 จะมีลักษณะใด


 • 1 :

  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

 • 2 :

  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ลดลง

 • 3 :

  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ไม่คงที่

 • 4 :

  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 296 : 03. ความเร็ว
ข้อที่ 58 :
 • Disk cam(2) ขับ oscillating roller follower(3) และ radial point follower(5) พร้อมกัน ด้วยความเร็ว w2 = 10 rad/s และมี polygon ดังรูป VA2 และ VB2 มีค่าตามลำดับเท่ากับ

 • 1 :

  640 mm/s และ 710 mm/s ตามลำดับ

 • 2 :

  710 mm/s และ 640 mm/s ตามลำดับ

 • 3 : 320 mm/s และ 355 mm/s ตามลำดับ
 • 4 : 355 mm/s และ 320 mm/s ตามลำดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • Disk cam(2) ขับ oscillating roller follower(3) และ radial point follower(5) พร้อมกันด้วยw2 และมีpolygon ดังรูป ความเร็วของ radial point follower(5) คือ


 • 1 : VA2
 • 2 :

  VA4A2

 • 3 :

  VB5

 • 4 :

  VB5B2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 60 :
 • กลไกดังรูป link 2 มีความเร็ว w2 = 24 rad/s ความเร็วของจุด A เท่ากับ


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 1.83 m/s ทิศทาง +x
 • 4 : 1.83 m/s ทิศทาง -x
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 :
 • กลไกดังรูป ถ้า link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 = 24 rad/s ถ้า


 • 1 :

  1.58 m/s

 • 2 :

  1.75 m/s

 • 3 :

  3.02 m/s

 • 4 :

  0.92 m/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :
 • กลไกดังรูป link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 ดังรูป ทิศทางของความเร็วของจุด B ที่ถูกต้องคือ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 63 :
 • ถ้า link ซึ่งมี degree of freedom เท่ากับ 3 ใดๆ 2 links ต่อเข้าด้วยกันด้วย revolute joint link ที่ต่อเข้าด้วยกันแล้วจะมี degree of freedom เท่ากับ
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 :
 • linkage ดังรูปมีกี่ pairing element

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • ในคู่ของ standard involute gears ใดๆที่ขบกันอยู่ ถ้า center distance เปลี่ยนไป ค่าอะไรที่ยังมีค่าคงเดิม

 • 1 :

  Pitch point

 • 2 :

  Velocity ratio

 • 3 :

  Pressure angle

 • 4 :

  Back lash

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 66 :
 • Linkage ดังรูป มี 6 link จาก circle diagram จุด O ในรูปเป็น instantaneous center หมายเลขใด
 • 1 : 16
 • 2 : 15
 • 3 : 56
 • 4 : 63
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • Linkage ดังรูป มี 6 link จาก circle diagram จุด O ในรูปเป็น instantaneous center หมายเลขใด
 • 1 : 31
 • 2 : 41
 • 3 : 24
 • 4 : 34
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :
 • Four-bar linkage ดังรูป Link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 = 30 rad/s และมี Polygon ของความเร็วดังรูป (ตาม scale ) w4 ของ link 4 มีค่าเท่ากับ


 • 1 :

  15.3 rad/s

 • 2 :

  20.9 rad/s

 • 3 :

  10.0 rad/s

 • 4 :

  9.0 rad/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 :
 • Four-bar linkage ดังรูป Link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 = 30 rad/s และมี Polygon ของความเร็วดังรูป (ตาม scale ) w3 ของ link 3 มีค่าเท่ากับ

 • 1 :

  15.3 rad/s

 • 2 : 20.9 rad/s
 • 3 : 10.0 rad/s
 • 4 :

  9.0 rad/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • กลไกดังรูป A2 คือสลักอยู่บน link 2 และ A3 คือ coincident point ของ link 3 กับสลัก A2 VA3

  จะมีทิศทาง


 • 1 :

  ตั้งฉากกับ O2A3

 • 2 :

  อยู่ในแนว O2A3

 • 3 :

  ตั้งฉากกับ O3A3

 • 4 :

  อยู่ในแนว O3A3

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • กลไกดังรูป A2 คือสลักอยู่บน link 2 และ link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 = 10 rad/s ค่า VA2 เท่ากับ

 • 1 :

  508 m/s

 • 2 :

  330 m/s

 • 3 :

  50.8 m/s

 • 4 :

  33.0 m/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 • ในภาพเป็นชุด Planetary gear train A เป็นเฟืองขับซึ่งอยู่ตรงกลาง ลิ้งค์ 4 เป็น arm ซึ่งเชื่อมติดเพลาตามความเร็วรอบหมุนของเพลาตามจะเท่ากับเท่าใด ถ้าเฟือง B มีเส้นผ่านศูนย์กลางโตเป็น 2 เท่าของเฟือง A
 • 1 : ความเร็วรอบหมุนของเฟือง B ตัวใดตัวหนึ่ง
 • 2 : ความเร็วรอบหมุนของเฟือง B ทั้ง 3 ตัวรวมกัน
 • 3 : ความเร็วที่เฟือง B โคจรภายในเฟือง C
 • 4 : ครึ่งหนึ่งของความเร็วรอบหมุนของเฟือง A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :

 • กลไกในภาพถ้า VB มีขนาดเท่ากับ 4.2 m/s BC= 85 มม., BD= 50 มม., CD=43 มม., จากผังความเร็ว ความเร็วของจุด C ที่สัมพัทธ์กับ B เท่ากับประมาณ

 • 1 :

  3.8 m/s

 • 2 :

  6.0 m/s

 • 3 :

  8.6 m/s

 • 4 :

  5.2 m/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • ประโยชน์ของ Instant Center หรือจุดศูนย์กลางชั่วขณะคือ
 • 1 :

  ใช้ในการหาความเร็วของลิงค์ต่างๆในกลไก

 • 2 : ใช้คำนวณแรงที่กระทำต่อกลไก
 • 3 :

  ใช้คำนวณแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นในกลไก

 • 4 :

  ใช้ คำนวณน้ำหนักของชิ้นส่วนกลไก

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • กลไกลูกสูบ- ข้อเหวี่ยงในภาพ O2B เป็นแรงเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็ว 1200 รอบ/นาที สัดส่วนกลไกเป็นดังนี้ O2B= 80 มม., BC ซึ่งเป็นก้านสูบ = 200 มม. ความเร็วเชิงเส้นของจุด B เท่ากับ


 • 1 :

  1.8 เมตร/วินาที

 • 2 :

  125.6 เมตร/วินาที

 • 3 :

  10.05 เมตร/วินาที

 • 4 :

  9.8 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • ชิ้นส่วนในภาพความเร็วเท่ากับ 100 รอบ/นาที ความเร่งเชิงมุมเท่ากับ 90 เรเดียน/วินาที2 วัตถุหมุนรอบจุด O ระยะ OB=40 มิลลิเมตร ระยะ OC เท่ากับ 30 มิลลิเมตร ความเร็วของจุด B คือ
 • 1 : 0.40 เมตร/วินาที
 • 2 : 0.320 เมตร/วินาที
 • 3 : 0.419 เมตร/วินาที
 • 4 : 4.226 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • ในภาพจานกลมหมุนรอบจุด O ด้วยความเร็ว 120 รอบ/นาที ระยะ OC เท่ากับ 18 มม. ระยะ OB เท่ากับ 25 มม. ความเร็วเชิงเส้นของจุด C เท่ากับ

 • 1 :

  258 เมตร/วินาที

 • 2 : 0.314 เมตร/วินาที
 • 3 : 320 เมตร/วินาที
 • 4 :

  0.226 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :
 • กลไกข้อต่อเชื่อมชนิด 4 ลิงค์ (four bar linkage) จะมีจุดศูนย์กลางชั่วขณะจำนวน
 • 1 :

  4 จุด

 • 2 :

  6 จุด

 • 3 : 3 จุด
 • 4 : 8 จุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 79 :
 • กลไกการยกสิ่งของติดกับรถบรรทุกแสดงดังรูป จุด A มีความเร็ว 30.5 ซม./วินาที และทิศทาง(แสดงดังรูป) จุด B มีความเร็ว 26.4 ซม./วินาทีในแนวดิ่ง ให้หาความเร็วสัมพัทธ์ที่จุด B เทียบกับจุด A(VB/A)


 • 1 : 15.2 ซม./วินาที
 • 2 :

  17.6 ซม./วินาที

 • 3 :

  15.2 ซม./วินาที

 • 4 :

  17.6 ซม./วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • ข้อต่อ YZ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ? เท่ากับ 5 เรเดียน/วินาที ความเร่งเชิงมุมเท่ากับ 0 ถ้าข้อต่อเชื่อม WX , XY และ YZ เท่ากับ 0.76 , 2.13 และ 0.91 เมตร ตามลำดับ ความเร็วที่จุด Y มีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 22.75 เมตร/วินาที
 • 2 : 53.35 เมตร/วินาที
 • 3 : 19.00 เมตร/วินาที
 • 4 : 4.55 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • ถ้าความเร็ว Vx เท่ากับ 5.182 เมตร/วินาที Vy เท่ากับ 4.572 เมตร/วินาที ถ้าความยาวข้อต่อเชื่อม WX, XY และ YZ เท่ากับ 0.76 , 2.13 และ 0.91 เมตรตามลำดับ ความเร็วเชิงมุมข้อต่อเชื่อม WX เป็นเท่าไหร่

   


 • 1 : 5 เรเดียนส์/วินาที
 • 2 :

  0.43 เรเดียนส์/วินาที

 • 3 :

  6.8 เรเดียนส์/วินาที

 • 4 : 22.75 เรเดียนส์/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 82 :
 • ถ้าความเร็ว Vx Vy และVx/y เท่ากับ 5.182, 4.572 และ 0.914 เมตร/วินาทีตามลำดับ ถ้าความยาวข้อต่อเชื่อม WX,XY,YZ เท่ากับ 0.76, 2.13และ 0.91 เมตรตามลำดับ ความเร็วเชิงมุมข้อต่อ XY(wxy)เท่ากับเท่าใด

 • 1 :

  0.45 เรเดียนส์/วินาที

 • 2 :

  5 เรเดียนส์/วินาที

 • 3 : 6.8 เรเดียนส์/วินาที
 • 4 :

  22.75 เรเดียนส์/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 83 :
 • กลไกดังรูป ถ้า link 2 มีความเร็ว w2 = 24 rad/s ความเร็วเชิงมุม link 3 (w3) มีค่าเท่ากับ


 • 1 :

  2.58 rad/s

 • 2 :

  4.91 rad/s

 • 3 :

  5.25 rad/s

 • 4 :

  7.08 rad/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :
 • กลไกในภาพเป็นข้อต่อเชื่อม B และ C เป็นบล็อกที่เคลื่อนที่บนผิวเรียบ ถ้า VB เป็นความเร็วของจุด B ขณะเคลื่อนที่ตามแนวระนาบมีค่าเท่ากับ 1.7 เมตร/วินาที VD ซึ่งเป็นความเร็วที่จุด D จะเท่ากับ

 • 1 :

  0.8 เมตร/วินาที

 • 2 :

  1.6 เมตร/วินาที

 • 3 : 2.5 เมตร/วินาที
 • 4 :

  1.1 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 85 :

 • กลไกในภาพจานกลมหมุนรอบจุด O2 ด้วยความเร็วเชิงมุม 20 rad/s ระยะ OB = 100 มม., O2B= 160 มม., BC= 120 มม. ความเร็วเชิงเส้นของจุด B เท่ากับ

 • 1 :

  3.2 เมตร/วินาที

 • 2 :

  2.0 เมตร/วินาที

 • 3 :

  2.4 เมตร/วินาที

 • 4 :

  24 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 • กลไกในภาพ ถ้า w2 = 120 รอบ/นาที w3 จะเท่ากับ


 • 1 :

  600 รอบ/นาที

 • 2 :

  276 รอบ/นาที

 • 3 :

  48 รอบ/นาที

 • 4 :

   240 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 87 :
 • กลไกข้อต่อเชื่อมต่อไปนี้ลิงค์ 2 หมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา ถ้า VB เป็นความเร็วที่จุด B มีค่าเท่ากับ 2.5 เมตร/วินาที ใช้วิธีการหมุนรัศมี (rotation of radius) ความเร็วที่จุด C มีค่าประมาณ

 • 1 :

  2.3 เมตร/วินาที

 • 2 :

  1.9 เมตร/วินาที

 • 3 :

  1.5 เมตร/วินาที

 • 4 :

  1.6 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 • ลูกยางสีข้าวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 254 มม. 1 คู่หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วเชิงเส้นผิวลูกยางสัมผัสข้าวเปลือกต่างกัน 25% ถ้าต้องการความเร็วเฉลี่ยข้าวเปลือกที่ถูกกะเทาะเท่ากับ 12 เมตร/วินาที ลูกยาง A หมุนด้วยความเร็วรอบ


 • 1 :

  773 rpm

 • 2 :

  1031 rpm

 • 3 :

  902 rpm

 • 4 :

  258 rpm

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • จากกลไกและระบบแกน XY , xy ดังรูป จะได้กราฟความสัมพันธ์ของความเร็วดังนี้คือ

  VA2 = VA3 + V + w3xR ทิศทางของ V คือ

 • 1 :

  ตั้งฉากกับ O2A2

 • 2 :

   ตั้งฉากกับ O3A3

 • 3 :

  ขนานกับ O2A2

 • 4 :

  ขนานกับ O3A3

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • กลไกดังรูป link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 = 10 rad/s และได้ความสัมพันธ์ของความเร็วของระบบดังนี้

  VA2 = V0 + V + w3xR ถ้า w3 เท่ากับ 6.35 rad/s แล้ว V0 มีค่าเท่ากับ


 • 1 :

  209.6 mm/s

 • 2 :

  322.6 mm/s

 • 3 :

  330.0 mm/s

 • 4 :

  508.0 mm/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 91 :
 • Four-bar linkage ดังรูป Link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2= 30 rad/s และมี polygon ดังรูป AC แท velocity vector ตัวหนึ่ง vector ตัวนั้นคือ

 • 1 :

  VAC ซึ่งตั้งฉากกับ AC

 • 2 :

  VCA ซึ่งตั้งฉากกับ AC

 • 3 :

  VAC ซึ่งตั้งฉากกับ CB

 • 4 :

  VCA ซึ่งตั้งฉากกับ CB

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 92 :
 • linkage mechanism ดังรูป มี instant center จำนวน
 • 1 : 3 จุด
 • 2 : 4 จุด
 • 3 : 5 จุด
 • 4 : 6 จุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :
 • จานกลมกลิ้งบนพื้นราบ จุดศูนย์กลางชั่วขณะคือ
 • 1 : จุด C
 • 2 : จุด O
 • 3 : จุด B
 • 4 : จุด Vo
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • ในภาพเป็นกลไกลูกสูบ – ข้อเหวี่ยง จากการประมาณจากสัดส่วนในภาพถ้าความเร็วของจุด 23 ซึ่งตำแหน่งของสลักข้อเหวี่ยงเท่ากับ1.8 เมตร/วินาที ความเร็วของจุด 34 ซึ่งเป็นสลักลูกสูบจะเท่ากับ

 • 1 : 3.6 เมตร/วินาที
 • 2 :

  0.8 เมตร/วินาที

 • 3 : 2.0 เมตร/วินาที
 • 4 :

  1.5 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 95 :
 • ในภาพเป็นกลไก 4 ชิ้นหรือ four-bar linkage ซึ่งลิงค์ 2 หมุนรอบจุด 12 ลิงค์ 3 โยกตามดึง ลิงค์ 4 ให้หมุนรอบจุด 14 จุด 13 เป็น Instant Center หรือจุดศูนย์กลางชั่วขณะ ถ้า VB เป็นความเร็วของจุด B ซึ่งอยู่บนลิงค์ 2 มีขนาดและทิศทางดังในภาพ VE ควรมีทิศ

 • 1 :

  มาทางขวาตั้งฉากกับเส้น 13-E

 • 2 :

  มีทิศมาทางซ้ายตั้งฉากกับเส้น 13-E

 • 3 :

  มีทิศมาทางซ้ายขนานกับเส้น ED

 • 4 : มีทิศมาทางซ้ายมีแนวตั้งฉากกับลิงค์ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 96 :
 • ในภาพเป็นกลไก 4 ลิงค์ O2B หมุนรอบจุด O2 ระยะ O2B = 6 ซม. BC = 11 ซม., O4C = 9 ซ.ม. ส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นไดอะแกรม แสดงผังความเร็วถ้าวัด VO จากผังความเร็วได้เท่ากับ 0.3 เมตร/วินาที โดยการประมาณจากภาพจะคำนวณหาความเร็วเชิงมุมของลิงค์ 3 หรือ w3 ได้ซึ่งเท่ากับ


 • 1 :

  2.6 เรเดียน/วินาที

 • 2 :

  1.8 เรเดียน/วินาที

 • 3 :

  5.4 เรเดียน/วินาที

 • 4 :

  0.7 เรเดียน/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 97 :

 • กลไกในภาพบล็อก B เลื่อนมาทางซ้ายตามแนวระนาบบล็อก C จะถูกดังให้ไถลลงตามพื้นเอียงระยะ BC = 85 มม. , BD = 50 มม. , CD = 43 มม., VB = 0.42 เมตร/วินาที จากผังความเร็วหรือ Velocity polygon สามารถประมาณได้ว่า w3 หรือความเร็วเชิงมุมของลิงค์ 3 เท่ากับ

 • 1 :

  10.4 เรเดียน/วินาที

 • 2 :

  6.1 เรเดียน/วินาที

 • 3 :

  1.2 เรเดียน/วินาที

 • 4 :

  0 เพราะเคลื่อนที่ตามแนวระนาบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • ในภาพเป็นกลไก Four bar linkage ลิงค์ 2 หมุนรอบจุด 12 ลิงค์ 3 โยกตามลิงค์ 4 ให้หมุนรอบจุด 14 ถ้า w2 = 20 เรเดียน/วินาที จุด 12, 23, 13, 14, 34 เป็น Instant Center ระยะ 12-23 = 140 มม. ,ระยะ 12-13 =520 มม., ระยะ 14-34 = 260 มม., ระยะ 13-14 = 560 มม. ดังนั้น w3 จะเท่ากับ


 • 1 :

  17.33 เรเดียน/วินาที

 • 2 :

  14.64 เรเดียน/วินาที

 • 3 :

  7.36 เรเดียน/วินาที

 • 4 :

  11.78 เรเดียน/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • ในภาพลิงค์ 2 เป็นบล็อกเลื่อนบนพื้นลื่นที่ไม่ความเสียดทาน VA เป็นความเร็วของจุด A VB เป็นความเร็วของจุด B จุดศูนย์กลางชั่วขณะ 12 จะอยู่ที่


 • 1 :

  จุดใดก็ได้ บนผิวหน้าสัมผัสระหว่างบล็อกกลับพื้นราบ

 • 2 :

  จุด B

 • 3 :

  จุด A

 • 4 :

  Infinity

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 :
 • กลไกภาพลิงค์ 2 เป็นตัวขับลิงค์ 4 เป็นตัวถูกขับ จุดศูนย์กลางชั่วขณะคือจุด

 • 1 :

  จุด O2

 • 2 :

  จุด O4

 • 3 :

  จุด C

 • 4 :

  จุด D

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • กลไก Four-bar linkage ในภาพลิงค์ 2 หมุนรอบจุด O2 จุด 13 คือ Instant Center ถ้า VB = 0.7 เมตร/วินาที VD เป็นความเร็วของจุด D ซึ่งมีทิศตั้งฉากกับ O4D โดยการประมาณจากรูปภาพ VD เท่ากับ


 • 1 :

  1.4 เมตร/วินาที

 • 2 :

  0.6 เมตร/วินาที

 • 3 :

  0.9 เมตร/วินาที

 • 4 :

  1.2 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • กลไกในภาพเป็น four bar linkage จุด 13 เป็น Instant center ถ้า VC = 1.2 เมตร/วินาที ลิงค์ 2 จะหมุนรอบจุด 12 ในขณะนี้ ส่วนลิงค์ 4 หมุนรอบจุด 14 และลิงค์ 3 จะโยกตาม VE= หรือความเร็วของจุด E โดยประมาณจะเท่ากับ
 • 1 :

  0.75 เมตร/วินาที

 • 2 :

  0.4 เมตร/วินาที

 • 3 :

  1.1 เมตร/วินาที

 • 4 :

  1.6 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • ในภาพวัตถุ 2 หมุนรอบจุด 12 VB เป็นความเร็วของจุด B, VC เป็นความเร็วของจุด C ซึ่งอยู่บนลิงค์ 3 ที่หมุนรอบจุด 13 อยู่ วัตถุทั้งคู่อยู่บนระนาบเดียวกัน จุด Instant Center 23 จะอยู่ที่

 • 1 :

  จุด D

 • 2 :

  จุด E

 • 3 :

  จุด F

 • 4 :

  จุด G

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • ในภาพเป็นกลไกข้อต่อเชื่อม 4 ลิ้งค์(four-bar-linkage) ถ้า O2B หมุนด้วยความเร็วเชิงมุม 5 เรเดียน/วินาที ระยะ O2B=76.2 มม. BC=152 มม. CD=70 มม. ความเร็วเชิงมุมของลิ้งค์ 3 หรือ BD เท่ากับ
 • 1 : 5.78 เรเดียน/วินาที
 • 2 : 3.42 เรเดียน/วินาที
 • 3 : 2.06 เรเดียน/วินาที
 • 4 : 6.08 เรเดียน/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :
 • ในภาพเป็นชุดกลไกข้อต่อเชื่อม 4 ชิ้น (four –bar- linkage ) พร้อมผังความเร็ว (velocity polygon) ถ้า Vc หรือความเร็วของจุด C เท่ากับ 2.01 เมตร/วินาที ความเร็วของจุด D หรือ VD เท่ากับประมาณ


 • 1 :

  1.98 เมตร/วินาที

 • 2 : 1.40 เมตร/วินาที
 • 3 :

  6.25 เมตร/วินาที

 • 4 : 3.12 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :
 • กลไกข้อต่อเชื่อมในภาพลิงค์ 1 เป็นโครงยึด ลิงค์2 เป็นตัวขับ ลิงค์ 3 ส่งกำลัง ลิงค์4 เป็นตัวถูกขับ จุดศูนย์กลางชั่วขณะ 24 (Instant center24) หาได้โดย

 • 1 :

  ลากเส้นเชื่อมจุด 12-23 ตัดกับเส้นเชื่อมจุด 14-34

 • 2 : ลากเส้นเชื่อมจุด 23-34 ตัดกับเส้น 12-14
 • 3 :

  ลากเส้นตั้งฉากกับจุด 12-23 ตัดกับเส้นตั้งฉากกับจุด 14-34

 • 4 :

  ลากเส้นเชื่อมจุด 23-14 ตัดกับเส้น 34-12

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • ในระบบ complex number เมื่อทำ unit vector j(j= ) คูณเข้ากับ vector ใดๆ แล้ว ผลได้ที่เกิดขึ้นกับ vector นั้นคือ

 • 1 : Vector นั้นจะ rotate ไป 90ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
 • 2 : Vector นั้นจะ rotate ไป 90ในทิศทางทวนตามนาฬิกา
 • 3 : Vector นั้นจะเคลื่อนไปอยู่ในแกน+j
 • 4 : Vector นั้นจะเคลื่อนไปอยู่ในแกน- j
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • ในรูปเป็นระบบ inversion of four bar slider-crank mechanism ในการวิเคราะห์หา velocity of slip point A จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ link ใดบ้าง
 • 1 : Link 2 และ Link 3
 • 2 : Link 2, 3 และ Link 4
 • 3 : Link 2, 3, 4 และ ground
 • 4 : Link 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 109 :
 • Mechanism ดังรูป link 2 เคลื่อนที่ด้วย constant angular velocity ω2=50 rad/s ขับ link 3 ผ่าน pin ที่จุด B จาก velocity polygon VB3 จะมีทิศทาง
 • 1 : ใดๆก็ได้ที่ปิด polygon ซึ่งมี vector VB2 และ VB23
 • 2 : ใดๆก็ได้ที่ปิด polygon ซึ่งมี vector VB2 และ VB23
 • 3 : ตั้งฉากกับ O2B3
 • 4 : ทิศทางเดียวกับ CB3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • four-bar linkage ดังรูป ถ้า O2A = 200 mm., AB = 250 mm., BO4 = 300 mm., AOV = 300 mm., BOV = 200 mm., และ VA = 60 mm./s แล้ว VB จะมีค่าเท่ากับ
 • 1 : 90 mm/s
 • 2 : 40 mm/s
 • 3 : 60 mm/s
 • 4 : 50 mm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • Link PA(2) pivot slider 3 at A, slide 3 เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ และ Link PA(2) rotate รอบจุด A ด้วย Angular velocity w ดังรูปแล้ว Absolute velocity ของ P คือ

 • 1 :

  V1

 • 2 : V2
 • 3 : V3
 • 4 : V4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 112 :
 • ถ้า RA = Rejq แล้ว; VA = d/dt(RA)=R jejq vector VA เขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ
 • 1 :

  R (sinq + jcosq)

 • 2 :

  R (-sinq + jcosq)

 • 3 : R (sinq - jcosq)
 • 4 :

  R (-sinq - jcosq)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :
 • รูปแบบใดของ Complex number ของ position vector RA (ดังรูป) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำ differentiation

 • 1 : R=Rejq
 • 2 :

  R=Rcosq + jRsinq

 • 3 :

  R=RcosqI +jRsinqj

 • 4 :

  R=a+jb

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :
 • Position Vector RA = Rejq ถ้าแสดงใน complex plane ดังรูป ถ้า RB = jRA แล้ว vector RB จะมีทิศทางไปทางใด


 • 1 :

  +ve Real

 • 2 : –ve Real
 • 3 :

  +ve imaginary

 • 4 :

  –ve imaginary

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • Four-bar linkage ดังรูป (a) มี Vector polygon ดังรูป (b) ลักษณะที่สำคัญของ VBA ข้อหนึ่ง คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 • ระบบกลไกประกอบด้วย three bar, two gears, and a rack ดังรูป ถ้า VA มีค่า 122 m/s และมีทิศทางดังรูป และ gear 4 มี angular velocity wA= 1020 rad/s แล้ว linear velocity ของจุด B มีค่าเท่ากับ


 • 1 :

  104 m/s

 • 2 :

  208 m/s

 • 3 :

  155 m/s

 • 4 :

  78 m/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • Mechanism ดังรูป Link 2 เคลื่อนที่ด้วย constant angular velocity w2 = 50 rad/s ขับ Link 3 ผ่าน pin ที่จุด B ทำให้มีค่า w3 = 7.93 rad/s velocity ของ pin B เมื่อเทียบกับ O3 มีค่าเท่ากับ

   

   

   

   

   

 • 1 : 2540 mm/s
 • 2 :

  1650 mm/s

 • 3 :

  403 mm/s

 • 4 :

  10,400 mm/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • Four-bar linkage ดังรูป ถ้า w3 = 15.7 rad/s VBA จะมีค่าเท่ากับ


 • 1 :

  3060 mm/s

 • 2 :

  3180 mm/s

 • 3 :

  6090 mm/s

 • 4 :

  1600 mm/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • Slider crank ดังรูปถ้าcrank 2 rotate ด้วย w2 ซึ่งมีค่าคงที่ linear velocity ของ slider (B)(Va) สามารถเขียนได้ในรูป

 • 1 :

  VB = -r2 w2 (jejq2) – r3 w3(jejq3)

 • 2 :

  VB = r2 w2 (jejq2) – r3 w3(jejq3)

 • 3 :

  VB = -r2 w2 (jejq2) + r3 w3(jejq3)

 • 4 :

  VB = r2 w2 (jejq2) + r3 w3(jejq3)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • Four-bar linkage ดังรูป ถ้า O2A = 200 mm., AB = 250 mm, BO4 = 300 mm., AOV = 300 mm., BOV = 200 mm. และ VA = 60 mm/s แล้ว w3 จะมีค่าเท่ากับ

  \

 • 1 :

  0.1 rad/s

 • 2 :

  0.2 rad/s

 • 3 :

  0.3 rad/s

 • 4 :

  0.4 rad/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 297 : 04. ความเร่ง
ข้อที่ 121 :
 • Link OP rotates รอบจุด O ด้วย w และ a ความเร่งของ P

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • กลไกดังรูป Link 2 มีความเร็ว w1 คงที่ ถ้า V1 = 1.58 m/s แล้วความเร่งของ aa

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :
 • กลไกดังรูปถ้า w2 = 24 ras/s O2A = 76.2 mm. AB = 203.2 mm. และ O4B = 203.2 mm แล้วความเร็วของจุด A เท่ากับ


 • 1 :

  43.89 m/s2 ทิศทางตั้งฉากกับ O2A ไปทาง +x

 • 2 :

  43.89 m/s2 ทิศทางตั้งฉากกับ O2A ไปทาง –x

 • 3 :

  43.89 m/s2 ทิศทางจาก A ไปยัง O2

 • 4 :

  43.89 m/s2 ทิศทางจาก O2 ไปยัง A

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :
 • กลไกดังรูป ถ้า Link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 = 10 rad/s คงที่ ความเร่งของ A2 จะมีค่าเท่ากับ

 • 1 :

  2580.6 mm/s2

 • 2 :

  205806.0 mm/s2

 • 3 :

  508.0 mm/s2

 • 4 :

  5080.0 mm/s2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :

 • กลไกในภาพ O2B หมุนรอบจุด O2B = 60 มม. BC = 160 มม. w2 = 1500 รอบ/นาที ความเร่งเชิงมุมของ O2B เท่ากับ

 • 1 :

  157 radian/second

 • 2 :

  9.42 เมตร/วินาที2

 • 3 :

  0

 • 4 :

  9.42 radian/second2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 • จานกลมในภาพหมุนด้วยความเร็ว 240 รอบ/นาที ระยะ OB = 25 มม.Normal acceleration ของจุด B เท่ากับ

 • 1 :

  183 เมตร/วินาที2

 • 2 :

  12.86 เมตร/วินาที2

 • 3 :

  798 เมตร/วินาที2

 • 4 :

  15.79 เมตร/วินาที2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • จากรูป ทิศทางของ คือ


 • 1 :

  อยู่ในแนว c-n มีทิศพุ่งไปทาง n

 • 2 :

  อยู่ในแนว c-n มีทิศพุ่งไปทาง c

 • 3 :

  อยู่ในแนว t-t มีทิศพุ่งไปทาง t

 • 4 :

  อยู่ในแนว t-t งมีทิศพุ่งไปทาง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • กลไกดังรูป link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 = 30 rad/s และความเร่ง 240 rad/s2 (a2) ถ้า AtBA (tangential acceleration of B with respect to A) มีค่าเท่ากับ 129 m/s2 แล้วค่าความเร่งเชิงมุมของ link 3(a3) มีค่าเท่ากับ

 • 1 :

  122 rad/s2

 • 2 :

  252 rad/s2

 • 3 :

  550 rad/s2

 • 4 :

  635 rad/s2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 129 :
 • กลไกดังรูป link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 = 10 rad/s คงที่ และมี acceleration polygon ดังรูป ถ้า At = -3434i mm/s2 , AA2 = -2099i-4626j mm/s2 และ AtA3 = -10.510 j mm/s2 แล้วค่า acceleration ของ A3 มีค่าเท่ากับ

 • 1 :

  10.590 mm/s2

 • 2 :

  1335 mm/s2

 • 3 :

  10510 mm/s2

 • 4 :

  5080 mm/s2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • กลไกดังรูป link 2 หมุนด้วยความเร็ว w2 = 30 rad/s และความเร่ง a2 = 240 rad/s2 ดังรูป ถ้า VB= 3660 mm/s และ a4 = 122 rad/s2 แล้ว ความเร่งของ B(AB) มีค่าเท่ากับ

 • 1 : 70.4 m/s2
 • 2 :

  66.0 m/s2

 • 3 :

  24.7 m/s2

 • 4 :

  129.0 m/s2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 131 :
 • Cam follow ในข้อ (b) เป็นแบบ translating ข้อ (d) เป็นแบบ oscillating ข้อด้อยของแบบ(b) เมื่อเปรียบเทียบกับ (d) คือ

 • 1 :

  การเคลื่อนที่ของ Follower ต้องการหล่อลื่น

 • 2 :

  อาจเกิด misalignment ทับ cam ได้

 • 3 :

  การเคลื่อนที่ไปกลับไม่ราบเรียบเท่าแบบ (d)

 • 4 :

  เหมาะสำหรับความเร็วต่ำ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • Disk cam และ follower ดังรูปมี pressure angle f ถ้า f = จะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นที่ Follower

 • 1 :

  ไม่มีการเคลื่อนที่ของ Follower

 • 2 :

  แรงทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดจาก cam ไปยัง follower

 • 3 :

  แรงจะถูกถ่ายเทไปยัง Follower และทำให้เกิด motion ขึ้นใน Follower

 • 4 :

  Follower เคลื่อนที่โดยมีการลื่นไหลได้

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • Disk cam และ follower ดังรูปมี pressure angle f ถ้า f =  จะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นที่ Follower


 • 1 :

  ไม่มีการเคลื่อนที่ของ Follower

 • 2 :

  แรงทั้งหมดจะถูกถ่ายเทจาก cam ไปยัง Follower

 • 3 :

  แรงจะถูกถ่ายเทไปยัง Follower และทำให้เกิด motion ขึ้นใน Follower

 • 4 :

  Follower เคลื่อนที่โดยที่การลื่นไถลได้

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • Slider crank mechanism ในภาพ O2B เป็นข้อเหวี่ยงหมุนด้วนความเร็วคงที่ 1800 รอบ/นาที ระยะ O2B = 50 ระยะ BC เท่ากับ 150 มม. ความเร่งของจุด B เท่ากับ

 • 1 :

  188.5 เมตร/วินาที2

 • 2 :

  9.4 เมตร/วินาที2

 • 3 :

  3424.2 เมตร/วินาที2

 • 4 :

  1776.5 เมตร/วินาที2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 •  

   

  กลไกในภาพถ้า P2 เป็นจุดบน link 2 P4 เป็นจุดบน link 4 เมื่อ link 2 หมุนรอบ O2 link 3 จะรูดไป-มา บน link 4 พร้อมกับโยก link 4 ไปมา Coriolis acceleration มีค่าเท่ากับ


   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 136 :
 • ในภาพเป็นไดอะแกรมของชุดลูกสูบเครื่องอัดอากาศ O2B = 40 มม. BC = 80 มม. ข้อเหวี่ยง O2B ถูกขับด้วยต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนด้วยความเร็วคงที่ 1200 รอบ/นาที tangential acceleration ของ จุด B ซึ่งเป็นสลักข้อเหวี่ยงจะเท่ากับ

   

 • 1 :

  0

 • 2 :

  15.8 m/s2

 • 3 :

  12.1 m/s2

 • 4 :

  3.2 m/s2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • จานกลมอันหนึ่งรัศมี 40 มม. หมุนด้วยความเร็วขณะนี้ 650 รอบ/นาที มีความเร่งเชิงมุม 132 rad/sec2 , tangential acceleration ของขอบจานคือ

 • 1 :

  85.8 ม./วินาที2

 • 2 :

  5280 ม./วินาที2

 • 3 :

  26 ม./วินาที2

 • 4 :

  1256 ม./วินาที2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 138 :
 • ในภาพเป็นกลไก four-bar linkage ลิงค์ 2 หรือ O2B หมุนทวนเข็มนาฬิกา ภาพ (b) เป็นผังความเร็วหรือ Velocity Polygon ถ้า Vc =0.80 เมตร/วินาที ความยาวของ O2B = 63.5 มม. BC=203 มม. ความเร็วเชิงมุมของข้อต่อเชื่อม BC เท่ากับ


   

   

   

   

 • 1 :

  1.86 เรเดียน/วินาที

 • 2 :

  2.42 เรเดียน/วินาที

 • 3 :

  2.85 เรเดียน/วินาที

 • 4 :

  3.28 เรเดียน/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 139 :
 • ในภาพเป็นชุดกลไกลูกสูบ-ข้อเหวี่ยง ซึ่ง O2B เป็นข้อเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็ว 1800 รอบ/นาที สัดส่วนกดไกเป็นดังนี้ O2B = 62.5 มม., BC = 150 มม. Normal acceleration ของจุด B คื

 • 1 :

  2220 เมตร/วินาที2

 • 2 :

  11.78 เมตร/วินาที2

 • 3 :

  188.48 เมตร/วินาที2

 • 4 :

  1620 เมตร/วินาที2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • กลไกลูกสูบ/ข้อเหวี่ยงในภาพ O2B = 25 มิลลิเมตร BC = 60 มิลลิเมตร ภาพ ข. เป็นผังความเร็วภาพ ค. เป็นผังความเร่ง ถ้าความเร่งของจุด B เท่ากับ 56 เมตร/วินาที2 ความเร่งของจุด C เท่ากับประมาณ

  \

   

 • 1 :

   18 เมตร/วินาที2

 • 2 :

   26 เมตร/วินาที2

 • 3 :

  63 เมตร/วินาที2

 • 4 :

  121 เมตร/วินาที2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :
 • Slider-crank mechanism ดังรูป ถ้า Ag3 เป็น acceleration ที่เกิดบน crank 3 จุด g3 คือ

 • 1 :

  Center of gravity point of link 3

 • 2 :

  จุดกึ่งกลางความยาวของ Link 3

 • 3 :

  Mass center point of link 3

 • 4 :

  Centroid point of link 3

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • Four-bar linkage ดังรูป normal component ของ acceleration ขอจุด B จะมี link of action อยู่ในแนวใด

 • 1 :

  BO4

 • 2 :

  p-p

 • 3 :

  q-q

 • 4 :

  BO2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • จากรูป link (O2P) rotate ด้วย w2 และ a2 Ap ในรูปของ complex number จะเขียนได้ดังนี้คือ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :

   

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :
 • Link 2 rotate รอบ O2 ด้วย -w2 และ+w2 และ +a2 และ Block P slide อยู่ใน slot ของ link 2 ทำให้เกิด Vpslip และ Vptrans ดังรูปทิศทางของ Coriolis acceleration ของ P คือ

 • 1 :

  – Vptrans

 • 2 :

  +Vptrans

 • 3 :

  –Vpslip

 • 4 :

  + Vpslip

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • Link 2 และ Link 3 roll on another without relative sliding of the two surfaces at the point of contact (P2,P3) ดังรูปแล้ว อัตราส่วนของ Atp2 ต่อ Atp3 จะมีค่าเท่ากับ


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 1
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • จาก Mechanism และ Polygon ดังรูป ค่า x ควรเป็น


   

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : R
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 298 : 05. กราฟของ S,V,A
ข้อที่ 147 :
 • ในรูปเป็น displacement และ velocity diagram ของ cam-follower ซึ่งมี motion แบบ Cycloidal acceleration diagram ที่ถูกต้องคือ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :
 • Link AB มีค่าความเร่ง (a) ดังรูป ความเร็วของ link AB (VAB) ใน ช่วง 12 คือ


 • 1 :

  VAB = 0

 • 2 :

  VAB = มีค่าคงที่

 • 3 :

  VAB = มีค่าเพิ่มขึ้น

 • 4 :

  VAB มีค่าลดลง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • กราฟความเร็วหรือความเร่งที่สอดคล้องกับกราฟการกระจัดดังแสดงในรูปคือ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 150 :
 • Link AB มีค่าความเร่ง (a) ดังรูป ความเร็วของ link AB (VAB) ในช่วง 23 คือ


 • 1 :

  VAB = 0

 • 2 :

  VAB = มีค่าคงที่

 • 3 :

  VAB = มีค่าเพิ่มขึ้น

 • 4 :

  VAB มีค่าลดลง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :
 • Link AB มีค่าความเร่ง (a) ดังรูป ความเร็วของ link AB (VAB) ในช่วง 12 คือ

 • 1 :

  VAB = 0

 • 2 :

  VAB = มีค่าคงที่

 • 3 :

  VAB = มีค่าเพิ่มขึ้น

 • 4 :

  VAB มีค่าลดลง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 152 :
 • Link AB มี displacement(s) ดังรูป ความเร็วของ link AB คือ


 • 1 :

  เท่ากับศูนย์

 • 2 :

  มีค่าคงที่

 • 3 :

  มีค่าเพิ่มขึ้นคงที่

 • 4 :

   มีค่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากขึ้น

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :
 • ในการระบุค่าของ Vectorในรูปแบบของตัวเลขเชิงซ้อน z = x + iy ซึ่ง x เป็น real component, y เป็น imaginary component ค่า i2 เท่ากับ

 • 1 :
 • 2 :
   
 • 3 :  
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :

 • ในภาพเป็น skeleton diagram ของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว O2B = 120 มม. หมุนด้วยความเร็วคงที่ 1450 รอบ/นาที ลูกสูบเคลื่อนที่ไปขมาในแนวระนาบ Normal acceleration ของ จุดC ซึ่งเป็นสลักลูกสูบเท่ากับ

 • 1 :

  1.68 เมตร/วินาที2

 • 2 :

  0

 • 3 :

  18.22 เมตร/วินาที2

 • 4 :

  14.61 เมตร/วินาที2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :
 • ถ้าพื้นที่ใต้กราฟความเร่งของข้อ (ก) และ (ข) มีค่าเท่ากัน ด้วยองศาการหมุนของ cam เท่ากับ b ที่เท่ากันแล้ว jerk ที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้คือ

 • 1 :

  รูป (ก) ให้ค่า jerk เป็นศูนย์

 • 2 :

  รูป (ข) ให้ค่า jerk เป็นศูนย์

 • 3 :

  รูป (ก) ให้ค่า jerk สูงสุด

 • 4 :

  รูป (ข) ให้ค่า jerk สูงสุด

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :
 • สมการการกระจัดแบบ Simple harmonic คือ


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :
 • Motion ที่ทำให้เกิด acceleration และ deceleration ต่ำที่สุดใน follower ของชุด cam และ follower คือ
 • 1 :

  Simple harmonic motion

 • 2 :

  Parabolic motion

 • 3 :

  Cycloidal motion

 • 4 :

  Eight-power polynomial motion

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :
 • Link AB มีค่าความเร่ง (a) ดังรูป displacement ของ link AB ในช่วง 23 เทียบกับช่วง 12 คือ


 • 1 :

  ลดลง

 • 2 :

  ลดลงในอัตราที่สูงขึ้น

 • 3 :

  ลดลงในอัตราที่น้อยลง

 • 4 :

  ลดลงด้วยอัตราเท่าเดิม

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • Rigid body เคลื่อนที่เป็นเวลา 6 วินาที ด้วยความเร็วและความเร่งดังรูป displacement ของ Rigid Body ดังกล่าวเมื่อวินาทีที่ 6 เท่ากับ

 • 1 :

  18 เมตร

 • 2 :

  20 เมตร

 • 3 :

  22 เมตร

 • 4 :

  24 เมตร

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :
 • Link AB มี displacement(s) ดังรูป ความเร็วของ link AB (VAB) ในช่วง 12 คือ


 • 1 :

  VAB= 0

 • 2 :

  VAB= มีค่าลดลง

 • 3 :

  VAB มีค่าเพิ่มขึ้น

 • 4 :

  VAB ในช่วง 12 มีทิศทาวตรงข้ามกับในช่วง 01

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 161 :
 • ในภาพเป็นกลไกเครื่องอัดเม็ดอาหารปลาชนิดลอยน้ำได้ ซึ่งเป็นกลไกลูกสูบ-ข้อเหวี่ยง พร้อม Velocity space graph ถ้าความเร็วของลูกสูบในขณะนี้เท่ากับ 0.14 เมตร/วินาที ความเร็วสูงสุดของลูกสูบ 1 จังหวะการอัดเท่ากับประมาณ

 • 1 :

  0.15 เมตร/วินาที

 • 2 :

  0.23 เมตร/วินาที

 • 3 :

  1.22 เมตร/วินาที

 • 4 :

  0.66 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :
 • ถ้า Jerk คือ rate of change of acceleration ถ้า Follower มีความเร็วเป็ sinusoidal curve ดังรูปแล้ว จะเกิด jerk ที่


 • 1 :

  ไม่เกิด Jerk

 • 2 :

  เกิดที่ และ

 • 3 :

  เกิดที่

 • 4 :  เกิดตั้งแต่ -
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 :
 • จาก v-t graph ของการเดินทางของแทรคเตอร์ดังรูป ความเร่งของแทรคเตอร์ในคาบเวลา 30 ถึง 90 วินาที และ 90 ถึง 120 วินาที มีค่าดังนี้


 • 1 :

  0.4 m/s2 และ 0 m/s2 ตามลำดับ

 • 2 :

   0 m/s2 และ 0.4 m/s2 ตามลำดับ

 • 3 :

   -0.4 m/s2 และ 0 m/s2 ตามลำดับ

 • 4 :

  0 m/s2 และ -0.4 m/s2 ตามลำดับ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • จาก v-s graph ในรูป ความเร่งที่ระยะทาง 100 เมตรแรกมีค่าเท่ากับ


 • 1 :

  0.4 m/s2

 • 2 : 4 m/s2
 • 3 :

  8 m/s2

 • 4 :

  16 m/s2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 • แทรคเตอร์ออกเดินทางเป็นเส้นตรง จากภาวะหยุดนิ่ง โดยมี a-s graph ของการเดินทางดังรูป เมื่อแทรคเตอร์เคลื่อนที่ไปได้ 40 เมตร ความเร็วแทรคเตอร์เท่ากับ

 • 1 :

  8.9 m/s

 • 2 :

  12.6 m/s

 • 3 :

  80 m/s

 • 4 :

  126 m/s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • a-t graph ที่สอดคล้องกับ v-t graph ในรูปข้าล่างคือ


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :
 • แทรคเตอร์คลื่อนที่ออกจากภาวะหยุดนิ่งโดยมี a-t graph ดังรูป เวลา ที่แทรคเตอร์หยุดอีกครั้งหนึ่งที่ค่าเท่ากับ

 • 1 :

  12.5 s

 • 2 :

  22.5 s

 • 3 :

  25 s

 • 4 :

  35 s

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 168 :
 • แทรคเตอร์เดินทางเป็นเส้นตรงออกจากโรงเรียนไปยังแปลงเพาะปลูก โดยมี v-t graph ของการเดินทางดังรูป จงหาระยะทางระหว่างโรงเรือนกับแปลงเพาะปลูก

 • 1 :

  540 m.

 • 2 :

  1080 m.

 • 3 :

  360 m.

 • 4 :

  720 m.

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 299 : 06. ลูกเบี้ยว
ข้อที่ 169 :
 •  จาก displacement diagram ของ follower ดังรูป cam มี dwell angle ในช่วง

 • 1 :

  0- 90

 • 2 :

  90 - 180

 • 3 :

  90 - 270

 • 4 :

  90 - 180 และ 270- 360

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • ในรูปเป็นกราฟของ displacement (S), Velocity (V) และ Acceleration (A) ของชุด Cam และ follower jerk เกิดขึ้นที่
 • 1 : 0ถึง 36
 • 2 :

  0ถึง 36 และ 216ถึง 252

 • 3 :

  0ถึง 36 และ 216ถึง 360

 • 4 : 252ถึง 360
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 171 :
 • Cam และfollower ดังรูปมี instant center จำนวน

 • 1 : 3 จุด
 • 2 : จุด
 • 3 : 5จุด
 • 4 : จุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 172 :
 • ค่า Throw หรือ stroke ของชุด cam และ follower ดังรูปมีค่าเท่ากับ
 • 1 : 25.4 มม.
 • 2 : 12.7 มม.
 • 3 : 50.8 มม.
 • 4 : 76.2 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • ในภาพเป็น cam profile ของ disk cam with offset roller follower หรือลูกเบี้ยวแบบจานที่ตัวตามเป็นแบบชักไป-กลับมีลูกกลิ้งและอยู่เยื้องศูนย์ ระยะเยื้องศูนย์ถูกกำหนดโดย


 • 1 : รัศมีวงกลมฐาน (Base circle)
 • 2 :

  รัศมีของวงกลมเยื้องศูนย์ (offset circle)

 • 3 :

  รัศมีของลูกกลิ้ง (roller)

 • 4 :

  เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเยื้องศูนย์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • ลูกเบี้ยวถูกขับให้หมุนด้วยความเร็ว 300 รอบ/นาที ในทิศทวนเข็มนาฬิกาดันตัวตามชนิดชักไป-กลับมีลูกกลิ้งให้เคลื่อนที่ขึ้น 20 มม. แบบความเร็วคงที่ในช่วงการหมุน 90 แรก จากนั้นเคลื่อนที่ขึ้นอีก 20 มม. ในช่วงการหมุน 90 ต่อมาความเร็วสูงสุดของตัวตามในช่วงการเคลื่อนที่ขึ้นเท่ากับ

 • 1 :

  8 เมตร/วินาที

 • 2 :

  0.8 เมตร/วินาที

 • 3 :

  1.6 เมตร/วินาที

 • 4 :

  1.2 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :
 • cam profile คือ
 • 1 :

  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลูกเบี้ยวกับตัวตามขณะลูกเบี้ยวหมุนไป ณ ความเร็วต่างๆ

 • 2 :

  รูปหน้าตัดของลูกเบี้ยว

 • 3 :

  ส่วนโหนกของลูกเบี้ยว

 • 4 :

  ส่วนที่มีรัศมีคงที่ของลูกเบี้ยว

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 176 :
 • “jerk” ที่เกิดขึ้นในชุด cam และ follower หมายถึง

 • 1 :

  Direction change of velocity

 • 2 : Rate of change of velocity
 • 3 : Direction change of acceleration
 • 4 : Rate of change of acceleration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :
 • ในการออกแบบ Cam นั้น สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ
 • 1 :

  การออกแบบ displacement ที่เกิดขึ้น

 • 2 :

  การออกแบบ velocity ที่เกิดขึ้น

 • 3 :

  การออกแบบ acceleration ที่เกิดขึ้น

 • 4 :

  การออกแบบชนิดของ follower

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :
 • Oscillating cam follower ดังรูปจะเป็นเสมือน pin-jointed แบบ


 • 1 :

  slider-crank

 • 2 :

  fourbar-linkage

 • 3 :

   threebar-linkage

 • 4 : sixbar-linkage
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :
 • Disk cam และ follower ดังรูป หมุนด้วยความเร็ว w สมการของdisplacement (s) คือ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • Displacement diagram ของ cam เป็นกราฟที่แสดงให้เห็น

 • 1 :

  ความสัมพันธ์ระหว่างองศาที่ cam หมุนกับระยะทางที่ตัวตามหรือ follower เคลื่อนที่อันเนื่องมาจากการหมุนของ cam

 • 2 :

  ความเร็วและความเร่งของตัวตามขณะลูกเบี้ยวหมุนไป ณ ที่องศาต่างๆ

 • 3 :

  ระยะที่ตัวตามเคลื่อนที่ขณะลูกเบี้ยวหมุนด้วยความเร็วรอบต่างๆกัน

 • 4 :

  ทิศทางการหมุน cam

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • ในภาพเป็นไดอะแกรมการเคลื่อนที่และไดอะแกรมความเร็ว cam ชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยลูกเบี้ยวขับตัวตามให้เลื่อน ขึ้น-ลง ความเร็วสูงสุดของตัวตามจะเกิดขึ้นขณะลูกเบี้ยวหมุนไปได้

 • 1 :

  45 องศา

 • 2 :

  180 องศา

 • 3 :

  285 องศา

 • 4 :

  210 องศา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :
 • ชุดกลไกลูกเบี้ยวหรือ cam mechanism 2 ชุด ชุดที่หนึ่งเป็น disk cam with reciprocating knife-edge follower ส่วนชุดที่สองเป็นแบบ disk cam with reciprocating roller follow ซึ่งมี displacement diagram เท่ากันและรัศมีวงกลมฐานเท่ากัน ดังนั้น
 • 1 :

  cam profile มีรูปทรงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

 • 2 :

  cam profile ของทั้งสองชุดมีลักษณะคล้ายกันแต่ชุดแรกมีวงรอบใหญ่กว่าชุดที่สอง

 • 3 :

  cam profile ทั้งสองชุดมีลักษณะคล้ายกันแต่ชุดแรกมีวงรอบเล็กกว่าชุดที่สอง

 • 4 :

  cam profile ไม่มีอะไรแตกต่างกัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • ในภาพเป็นไดอะแกรมการเคลื่อนที่และไดอะแกรมความเร่งของชุดลูกเบี้ยว (cam mechanism) ชุดหนึ่ง ความเร่งสูงสุดของตัวตามเกิดขึ้นระหว่างองศาการหมุนของลูกเบี้ยวอยู่ที่

   

   

 • 1 :

  0º-90º

 • 2 :

  90º-180º

 • 3 :

  180º-210º

 • 4 : 210º-285º

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • ในภาพเป็น cam profile ซึ่งสร้างขึ้นจาก displacement diagramที่แบ่งแกนนอนซึ่งเป็นองศาการหมุนออกเป็นช่องละ 30 ดังนั้นจะเห็นว่าตัวตามจะอยู่นิ่ง (Dwell) ขณะ cam หมุนอยู่ระหว่าง

 • 1 : 90 – 180
 • 2 : 180 – 210
 • 3 :

  210– 270

 • 4 :

  270– 285

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 185 :
 • วงกลมฐานของ cam หรือ base circle ของ cam คือ

 • 1 :

  วงกลมที่มีรัศมีที่ถูกกำหนดในขณะที่ตัวตามอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุด

 • 2 :

  วงกลมที่มีรัศมีที่ถูกกำหนดในขณะที่ตัวตามอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุด

 • 3 : รัศมีของวงกลมนี้ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งต่ำสุดหรือสูงสุดของตัวตาม
 • 4 :

  cam ไม่จะเป็นต้องทราบค่าของวงกลมฐาน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • ลูกเบี้ยว (cam) หมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 300 รอบ/นาที ส่งผลให้ตัวตาม (follower) เคลื่อนที่ขึ้น 20 มม. ด้วยความเร่งคงที่ในช่วงการหมุน 90º แรกและขึ้นอีก 20 มม. ด้วยความหน่วงคงที่ในช่วงการหมุน 90º ต่อมาความเร่งสูงสุดของตัวตามในช่วงการเคลื่อนที่เท่ากับ
 • 1 :

  16 เมตร/วินาที2

 • 2 :

  8 เมตร/วินาที2

 • 3 :

  12 เมตร/วินาที2

 • 4 :

  0.8 เมตร/วินาที2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • ตัวตามชนิดหน้าเรียบหรือ flat-faced follower ขณะตัวตามอยู่ตำแหน่งต่ำสุดจะสัมผัสผิวหน้า cam ตรงบริเวณ

 • 1 :

  ตรงบริเวณที่ผิวหน้าตรงจุดสัมผัส มีรัศมีเท่ากับรัศมีของของ Pivot Circle

 • 2 :

  ส่วนที่ผิวหน้า cam เรียบสนิท

 • 3 :

  ที่รัศมีของผิวหน้าตรงจุดสัมผัสเท่ากับรัศมีของวงกลมฐานหรือ base circle

 • 4 :

   รัศมีหมุนของ cam คงที่

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :
 • ไดอะแกรมความเร่งของชุดกลไกลูกเบี้ยวในภาพชนิดใดเหมาะกับ high speed cam มากที่สุดเนื่องจากมีการกระแทกเกิดขึ้นน้อย

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 189 :
 • Dwells angle ของ cam หมายถึง
 • 1 :

  มุมที่ให้ displacement ของ follower สูงสุด

 • 2 :

  มุมที่ให้ displacement ของ follower ต่ำสุด

 • 3 :

  มุมที่ให้ displacement แก่ follower

 • 4 :

  มุมที่ให้ acceleration แก่ follower สูงสุด

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :
 • Cam mechanism ชนิด rotating disk cam with reciprocating follower ไม่นิยมสร้าง follower เป็นชนิด in-line หรือ radial เพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาด้าน

 • 1 :

  High contract stresses

 • 2 :

  High jerk

 • 3 :

  High vibration

 • 4 :

  High oscillation

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • ในทฤษฎีแล้ว motion ที่ได้จาก cam profile ที่ rise และ cam speed เดียวกันที่ให้ค่าความเร่งต่ำสุดคือ motion ชนิดใด
 • 1 :

  Parabolic

 • 2 : Simple harmonic
 • 3 :

  Cycloidal

 • 4 : Parabolic with constant velocity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 192 :
 • ในการวิเคราะห์ motion ของ cam-follower โดยใช้ instant center เราสามารถพิจารณาระบบดังกล่าวเป็นกลไกแบบใด


 • 1 :

  Slider-crank mechanism

 • 2 :

  Rolling element

 • 3 :

  Four bar linkage

 • 4 :

  Inverted slider-crank

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 193 :
 • โดยทั่วไปแล้ว cam and follower เป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบ motion จากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือ
 • 1 : จาก reciprocating motion ไปเป็น rotating motion
 • 2 : จาก rotating motion ไปเป็น reciprocating motion
 • 3 :

  จาก rotating motion ไปเป็น oscillating motion

 • 4 : จาก oscillating motion ไปเป็น rotating motion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :
 • pressure angle (f ) เป็นมุมระหว่าง direction of motion of the follower and the direction of the axis of transmission ดังรูป ถ้าต้องการออกแบบเพื่อให้ follower มีความแข็งแรงทนทานแล้วค่ามุมf ควรมีค่า

 • 1 :

  0

 • 2 : 90
 • 3 :

  45

 • 4 :

  ค่าใดๆก็ได้ที่มากกว่า 0 และน้อยกว่า 90

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • กราฟของ Acceleration และ jerk ของ cam profile ผลที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ชุด cam ดังกล่าวในการทำงานคือ


 • 1 : ชิ้นส่วนต่างๆจะทำงานได้อย่างมี smooth motion
 • 2 : ชิ้นส่วนต่างๆจะทำงานด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่
 • 3 : ชิ้นส่วนต่างๆจะมีการสั่นสะเทือน การสึกหรอกและเกิดเสียงดัง
 • 4 : ชิ้นส่วนต่างๆจะทำงานด้วยความเร็วที่คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 196 :
 • เมื่อต้องการถ่ายทอดแรงบิดผ่านชุด contour cams สิ่งที่จะต้องดัดแปลงหรือ นำมาใช้แทน contour cams คือ

 • 1 :

  เพิ่มค่า coefficient of friction ที่ผิวสัมผัสของ cams

 • 2 :

  ใช้ contour gears (noncircular gears)

 • 3 :

  ใช้ cylinder cam

 • 4 :

  ใช้ inverse cams

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :
 • Eccentric cam และ flat-face follower ดังรูป motion ของ follower จะเป็นแบบใด

 • 1 :

  Simple harmonic motion

 • 2 :

  Parabolic motion

 • 3 :

  Cycloidal motion

 • 4 :

  1.Modified sinusoidal motion

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 300 : 07. Rolling Contact
ข้อที่ 198 :
 • Rolling element 2,3 สัมผัสกันที่จุด P2 และ P3 และมีความเร็วเชิงมุมดังรูป VP3 จะมีค่าเท่ากับ

 • 1 :

  w3R2

 • 2 : w3R3
 • 3 :

  w2R3

 • 4 :

  หาค่าไม่ได้

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • Cylinder A และ B หมุนด้วยความเร็ว WA และ WB ตามลำดับ P เป็นจุดสัมผัส ณ เวลา t ใดๆ การเคลื่อนที่แบบ pure rolling จะเกิดขึ้นในกรณีใด


 • 1 :

  wA = wB และมีทิศทางเดียวกัน

 • 2 :

  wA = wB และมีทิศทางตรงกันข้าม

 • 3 : VPA = VPB และมีทิศทางเดียวกัน
 • 4 :

  VPA = VPB และมีทิศทางตรงกันข้าม

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 200 :
 • ฟันเฟืองคู่หนึ่งมี 22 ฟัน และ 38 ฟัน มีโมดูล 4 มม. พีเนียนซึ่งเป็นฟันเฟืองตัวเล็กหมุนด้วยความเร็ว 1800 รอบ/นาที จงหาเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์ (pitch circle)ของพีเนียน
 • 1 :

  88 มิลลิเมตร

 • 2 :

  152 มิลลิเมตร

 • 3 : 76 มิลลิเมตร
 • 4 :

  44 มิลลิเมตร

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • เฟืองฟันตรง (spur gear) ตัวหนึ่งฟันเป็นแบบ 20 full-depth เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง 195 มม. มีโมดูล 6.5 มม. จงหาจำนวนฟัน
 • 1 :

  13 ฟัน

 • 2 :

  30 ฟัน

 • 3 :

  94 ฟัน

 • 4 :

  28 ฟัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • เฟืองตัวหนึ่งมี 32 ฟัน มีโมดูล 6 มิลลิเมตร หมุนด้วยความเร็ว 1500 รอบ/นาที circle pitch เท่ากับ
 • 1 :

  18.85 มิลลิเมตร

 • 2 :

  46.87 มิลลิเมตร

 • 3 : 192 มิลลิเมตร
 • 4 : 0.1875 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • วงกลมพิทซ์ (pitch circle) ของฟันเฟือง (spur gear) คือ
 • 1 :

  วงกลมที่แบ่งระยะ addendum และ dedendum ของซี่ฟัน

 • 2 :

  วงกลมที่สัมผัสยอดฟันของทุกๆซี่ฟัน

 • 3 : วงกลมที่สัมผัสรากฟันของฟันทุกๆซี่ของเกียร์ตัวนั้น
 • 4 :

  เป็นวงกลมฐานของฟันเฟือง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 204 :
 • ในภาพเป็นเกียร์ชนิดใด

 • 1 : parallel helical gear
 • 2 :

  crossed helical gear

 • 3 :

  bevel helical gear

 • 4 : worm gear
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 :

 • ในภาพเป็นทรงกระบอกสัมผัสภายในกระบอก 2 เป็นตัวขับ กระบอก 3 เป็นตัวถูกขับ จุด P2,P3 เป็นจุดบนกระบอก 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้สัมผัสกันอยู่ ความเร็วของจุด P3 เมื่อเปรียบเทียบกับ P2

 • 1 :

  เท่ากันและมีทิศทางเดียวกัน

 • 2 :

  เท่ากันและมีทิศทางตรงกันข้ามกัน

 • 3 :

  น้อยกว่าแต่มีทิศทางเดียวกัน

 • 4 :

  น้อยกว่าและมีทิศทางตรงกันข้ามกัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :

 • ภาพนี้เป็นเกียร์หรือฟันเฟืองชนิดใด

 • 1 :

  Parallel Helical gear

 • 2 :

  Crossed Helical gear

 • 3 :

  Straight-toothed bevel gear

 • 4 :

  Hypoid gear

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 207 :
 • เกียร์ในภาพเป็นเกียร์ชนิดใด

 • 1 :

  Helical gear

 • 2 :

  Hypoid gear

 • 3 :

  Bevel gear

 • 4 :

  Non-intersecting bevel gear

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 • การถ่ายทอดกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งที่ขนานกัน โดยมีศูนย์กลางเพลาห่างกัน 300 มิลลิเมตร เพลาหมุนทิศทางตรงข้ามกันด้วยอัตราส่วนความเร็วเชิงมุมw1/w2 เท่ากับ1.5 รัศมีของลูกกลิ้ง R1 และ R2 เป็นเท่าไร

 • 1 :

  180 และ 120 มิลลิเมตร

 • 2 :

  120 และ 180 มิลลิเมตร

 • 3 : 200 และ 100 มิลลิเมตร
 • 4 :

  100 และ 200 มิลลิเมตร

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 209 :
 • การถ่ายทอดกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งที่ขนานกัน โดยมีศูนย์กลางเพลาห่างกัน 100 มิลลิเมตร เพลาหมุนไปในทิศทางเดียวกันด้วยอัตราความเร็วเชิงมุมw1/w2 เท่ากับ1.5 รัศมีของลูกกลิ้ง R1 และ R2 เป็นเท่าไร

 • 1 :

  200 และ 300 มิลลิเมตร

 • 2 :

  300และ 200 มิลลิเมตร

 • 3 : 300 และ 400 มิลลิเมตร
 • 4 : 400 และ 300 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • Epicyclic gear trains ดังรูป ค่า VA เท่ากับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :
 • Rolling element2,3 สัมผัสกันที่จุดP2 และ P3 และมีความเร็วเชิงมุมดังรูป ความเร็วสัมพัทธ์ของ P2 และ P3 เท่ากับ
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 :

  w2 /w3

 • 4 :

  VP2/VP3

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 212 :
 • ล้อเคลื่อนที่โดยไม่มี slip ณ.ตำแหน่งที่กำหนด จุด P มีความเร็วและความเร่งดังรูป ความเร็วเชิงมุม (ω) ของล้อเท่ากับ
 • 1 : 5.31 rad/s
 • 2 : 9.41 rad/s
 • 3 : 10.62 rad/s
 • 4 : 10.0 rad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • Cam 2 และ follower 3 ดังรูป ถ้าจุด P ซึ่งเป็นจุดสัมผัสของ cam กับ follower เคลื่อนที่มาอยู่ในแนวจุดศูนย์กลาง O3O2 แล้ว velocity of sliding จะมีค่า
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : คงที่เท่าเดิม
 • 4 : เท่ากับศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :
 • กลไกดังรูป pure rolling (rotating without slipping) จะเกิดขึ้นเมื่อ
 • 1 : VP3 = VP2
 • 2 : (VP3)T T′ = (VP2)T T′
 • 3 : PO2 ตั้งฉากกับ O2O3
 • 4 : P อยู่ในแนวเดียวกับ O2O3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 215 :
 • Slider-crank ดังรูป link2 หมุนด้วยความเร็วw2 แล้วทำให้ link2 และ link4 มีความเร็ว VA2 และ VA4 ดังรูป velocity sliding มีค่า


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :

   

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :
 • ล้อยางมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75 เมตร มีมวล 1000 kg. เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว w = 1000 รอบต่อนาทีบนพื้นคอนกรีต ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (m) เท่ากับ 0.3 แรงบิดสูงสุดที่จะทำให้ล้อเคลื่อนที่ไปได้โดยไม่เกิด slip มีค่าเท่ากับ
 • 1 :

  1.1 kN.m

 • 2 :

  2.2 kN.m

 • 3 :

  112.5 kN.m

 • 4 :

  225.0 kN.m

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • V-belt drive มีข้อเสียที่สำคัญเมื่อเทียบกับ Gear drive คือ
 • 1 :

  ด้วยอัตราทดความเร็วที่เท่ากันจะมีขนาดใหญ่กว่า gear drive

 • 2 :

  phasing ของความเร็ว

 • 3 :

  กำลังในการถ่ายทอดต่ำกว่า gear drive

 • 4 :

  ราคาแพงกว่า gear drive

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 218 :
 • Timing belt หรือ Synchronous belt เป็น Flat belt ที่มีเขี้ยวซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเพื่อใช้แก้ไขปัญหาใดในการใช้ belt drive
 • 1 : การยึดตัวของ belt
 • 2 :

  ลดเสียงและการสั่นสะเทือนของ belt

 • 3 :

  phasing

 • 4 :

  ความทนทาน(reliability) ของ belt

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 219 :
 • ในภาพเป็นกรวยคู่สัมผัสในกรวย 2 เป็นตัวขับกรวย 3 เป็นตัวถูกขับ ความเร็วรอบหมุนของกรวย 3 เมื่อเปรียบเทียบกับกรวย 2 โดยมองจากข้างบนลงมา

 • 1 :

  หมุนในทิศเดียวกับกรวย2 แต่ความเร็วมากกว่า

 • 2 : หมุนในทิศเดียวกับกรวย2 แต่ความเร็วน้อยกว่า
 • 3 : หมุนในทิศตรงกันข้ามกับกรวย2 แต่ความเร็วน้อยกว่า
 • 4 : หมุนในทิศตรงกันข้ามกับกรวย2 แต่ความเร็วมากกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • ชุดเกียร์ในข้อ (a) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดเกียร์ในข้อ(b) จะเป็นดังนี้

 • 1 :

  ชุดเกียร์ในข้อ(a) ทำงานเสียงดังกว่า

 • 2 :

  ชุดเกียร์ในข้อ(a) ทำงานเสียงเงียบกว่า

 • 3 : ไม่มีความแตกต่างในเรื่องเสียงดังในขณะทำงาน
 • 4 :

  ชุดเกียร์ในข้อ(a) ทำงานที่ความเร็วสูงได้ดีกว่า

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • ในภาพเป็นการขบกันของ Involute gear tooth มาตรฐานคู่หนึ่งจงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง
 • 1 : การขบกันของซี่ฟันของเกียร์คู่นี้มี Interference
 • 2 : ต้องมีการ Undercutting หรือตัดแต่งซี่ฟันของเกียร์ทั้งคู่จึงจะทำงานได้ดี
 • 3 : ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องทำการ Undercutting หรือไม่
 • 4 : การขบกันของซี่ฟันของเกียรคู่นี้ไม่มี Interference
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 222 :
 • Line of action หรือแนวกดดันของ spur gear คู่หนึ่งที่ขบกันอยู่คือ
 • 1 :

  แนวการถ่ายทอดกำลังระหว่างซี่ฟันคู่สัมผัสของเกียร์คู่นี้

 • 2 :

  เส้นที่แสดงแนวแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อเพลาของเกียร์ตัวเล็ก

 • 3 :

  เส้นที่แสดงแนวแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อเพลาของเกียร์ตัวโต

 • 4 :

  เส้นที่ลากสัมผัสวงกลมพิทซ์ของเกียร์ทั้งคู่

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • Hellcal gear คู่หนึ่งมี 30 และ 48 ฟัน helix angle 23ใช้ ถ่ายทอดกำลัง 7.5 kW ผ่านเพลาที่ขนานกัน Module ในระนาบตั้งฉากกันฟัน (Normal plane) เท่ากับ 5.52 ดังนั้นโมดูลในระนาบการหมุนเท่ากับ
 • 1 :

  4

 • 2 : 5
 • 3 :

  5.6

 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • Circular pitch คือ
 • 1 :

  เป็นจุดแบ่งระหว่าง addendum กับ dedendum ของซี่ฟันของ spur gear

 • 2 :

  เป็นระยะห่างระหว่างหน้าฟันคู่สัมผัสที่วัดตามแนววงกลมพิทซ์

 • 3 : เป็นวงกลมที่ระบุขนาดของฟันเฟือง
 • 4 :

  ระยะจากจุดหนึ่งของซี่ฟันของ spur gear ไปยังจุดที่เป็นตำแหน่งเดียวกันของฟันซี่ถัดไปตามแนววงกลมพิทซ์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • ในภาพเส้น EF เป็น line of action ซึ่งเส้น O2E ตั้งฉากกับ EF มุม Φ เมื่อเที่ยบกับ θ จะเป็นดังนี้
 • 1 : Φ = θ
 • 2 : Φ < θ
 • 3 : Φ > θ
 • 4 : Φ + θ = 90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • ในภาพเป็นกรวยคู่หนึ่งของกรวย2 เป็นตัวขับกรวย3 เป็นตัวถูกขับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของกรวย2 เท่ากับ 240 มม. ของกรวย 3 เท่ากับ 360 มม. ความเร็วรอบหมุนของกรวย2เท่ากับ 480 รอบ/นาที ความเร็วรอบหมุนของกรวย3 จะเท่ากับ
 • 1 :

  240 รอบ/นาที

 • 2 :

  360 รอบ/นาที

 • 3 :

  720 รอบ/นาที

 • 4 :

  320 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • ในภาพเป็นกรวยคู่สัมผัส กรวย2 เป็นตัวขับกรวย3 เป็นตัวถูกขับ สมมติไม่มีการลื่นไถลในขณะขับ อัตราส่วนของความเร็วเชิงมุมระหว่างกรวย3 กับกรวย2 จะเท่ากับ


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :


  .

 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 228 :
 • Helical gear คู่หนึ่งมีโมดูล 6 มม. มีจำนวนฟัน 24 ฟัน และ 32 ฟัน ดังนั้นระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของเพลาในระนาบการหมุนเท่ากับเท่าใด อนึ่งเพลาของเกียร์ทั้งคู่ขนานกัน
 • 1 : 144 มม.
 • 2 : 168 มม.
 • 3 : 192 มม.
 • 4 : 336 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 229 :
 • เฟืองฟันตรง (spur gear) คู่หนึ่งที่ใช้ถ่ายทอดกำลังเฟืองตัวเล็กเป็นตัวขับ (driver) เฟืองตัวโตเป็นตัวถูกขับ (driven) โมดูล ( Module) ของเฟืองตัวเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับเฟืองตัวโตเป็นดังนี้

 • 1 : น้อยกว่า
 • 2 :

  มากกว่า

 • 3 :

  เท่ากัน

 • 4 :

  เท่ากับอัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองทั้งคู่

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • ในภาพเป็นไดอะแกรมแนวซี่ฟันของ Helical gear ซึ่ง helix angle จะเท่ากับ

 • 1 : y
 • 2 :

  90- y

 • 3 :

  90+ y

 • 4 :

  180- y

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • ฟันเฟืองคู่หนึ่งมี 22 ฟัน และ 38 ฟัน ขบกันอยู่มีโมดูลเท่ากับ 4 เฟืองตัวเล็กกว่าหมุนด้วยความเร็ว 1800 รอบ/นาที ความเร็วเชิงเส้นของจุดพิทซ์ (pitch point) คือ
 • 1 :

  14.13 เมตร/วินาที

 • 2 : 7.56 เมตร/วินาที
 • 3 : 8.29 เมตร/วินาที
 • 4 :

  12.86 เมตร/วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :
 • ฟันเฟืองคู่หนึ่งมี 22 ฟัน และ 38 ฟัน ขบกันอยู่มีโมดูลเท่ากับ 4 เฟืองตัวเล็กกว่าหมุนด้วยความเร็ว 1200 รอบ/นาที ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางเฟืองคู่นี้เท่ากับ

 • 1 : 152 มิลลิเมตร
 • 2 : 240 มิลลิเมตร
 • 3 : 88 มิลลิเมตร
 • 4 : 120 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 233 :
 • Integrator ดังรูป มี  เป็น input และ เป็น Output ค่า  เท่ากับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 234 :
 • ล้อเคลื่อนที่โดยไม่มี slip ณ.ตำแหน่งที่กำหนด จุด P มีความเร็วและความเร่งดังรูป ความเร็วเชิงมุม(ω)ของล้อเท่ากับ
 • 1 : 10 rad / s
 • 2 : 19.9 rad / s
 • 3 : 7.07 rad / s
 • 4 : 14.14 rad / s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 235 :
 • Contour Cam 2 มี displacement q2 และ Contour Cam 3 มี displacement q3 แล้ว ค่า R2 จะเท่ากับ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 236 :
 • Spur gear ที่ขบกันอยู่คู่หนึ่ง ซี่ฟันเป็นชนิด involute มาตรฐาน อัตราส่วนการสัมผัสของซี่ฟัน (contact ratio) คือ
 • 1 : อัตราส่วนระหว่าง addendum ต่อ dedendum ของซี่ฟัน
 • 2 : อัตราส่วนระหว่างความยาวของช่วงการสัมผัสซี่ฟันคู่หนึ่งตามเส้นแนวกำลังต่อ base pitch
 • 3 : อัตราส่วนระหว่างจำนวนซี่ฟันของฟันเฟืองตัวขับต่อซี่ฟันของฟันเฟืองตัวตาม
 • 4 : อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของฟันเฟืองตัวใหญ่ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของฟันเฟืองตัวเล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • เฟืองตัวหนึ่งมีโมดูล 6 มิลลิเมตร มี 32 ฟัน หมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 2400 รอบ/นาที ขบกัน เฟืองอีกตัวหนึ่งมี 48 ฟัน โดยที่ฟันเป็นชนิด 20stub,base pitch คือ
 • 1 : 18.85
 • 2 : 48.67
 • 3 :

  17.71

 • 4 :

  6.187

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 238 :
 • ฟันเฟืองคู่หนึ่งขบกันอยู่มี 16 และ 18 ฟัน มีโมดูล 8 มิลลิเมตร มุมกดดันหรือPressure angle 20º ถ้าความยาวของช่วงการสัมผัสของฟันเท่ากับ 34 มิลลิเมตร จงหาอัตราส่วนการสัมผัส

 • 1 :

  2.08

 • 2 :

  1.96

 • 3 :

  1.44

 • 4 :

   1.02

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 239 :
 • Helical gear ที่มีเพลาขนานกันคู่หนึ่ง มีโมดูลในระนาบการหมุน(plane of rotation)เท่ากับ4 เกียร์คู่นี้มี 18 และ 24 ฟัน จงคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิทซ์ของเกียร์คู่นี้ อนึ่ง helix angle เท่ากับ 23
 • 1 :

  72 มม. และ 48 มม.

 • 2 :

  72 มม. และ 96 มม.

 • 3 : 96 มม. และ 48 มม.
 • 4 :

  48 มม. และ 96 มม.

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 :
 • Parallel helical gear คู่หนึ่งมี module ใน rotational plane เท่ากับ 4 เกียร์คู่นี้มี 18 และ 24 ฟัน มี helix angle 23 จงคำนวณหา circular pitch ในระนาบการหมุน (plane of rotation)
 • 1 :

  12.56

 • 2 : 13.68
 • 3 :

  16.12

 • 4 : 14.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • ในการคำนวณหาโมดูลของเฟืองฟันตรงหรือ spur gear ทำได้โดย
 • 1 : รัศมีของวงกลมพิทซ์เป็นมิลลิเมตรหารด้วยจำนวนซี่ฟันของเกียร์
 • 2 : จำนวนซี่ฟันของเกียร์หารด้วยรัศมีวงกลมพิทซ์เป็นมิลลิเมตร
 • 3 : p คูณด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์เป็นมิลลิเมตรหารด้วยจำนวนซี่ฟัน
 • 4 : เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์เป็นมิลลิเมตรหารด้วยจำนวนซี่ฟัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 :
 • Spur gear หรือเฟืองฟันตรงคู่หนึ่ง คือเฟืองหมายเลข2 และเฟืองหมายเลข 3 ถ้าw เป็นความเร็วรอบหมุน, D เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์, N เป็นจำนวนซี่ฟันจะได้ว่า

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • ภาพแสดงแนวซี่ฟันของ parallel helical gear มุม y เรียกว่า

   

 • 1 :

  Pitch angle

 • 2 :

  Angle of approach

 • 3 : helix angle
 • 4 :

  angle of recess

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :
 • Parallel helical gear คู่หนึ่ง ถ้า Ψ คือ helix angle เท่ากับ 23, m คือโมดูล, p คือ circular pitch, D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์ ข้อใดถูกต้อง เกียร์คู่นี้คือเกียร์หมายเลข 2 และเกียร์หมายเลข 3, F คือความกว้างหน้าฟัน
 • 1 : m2 = m3
 • 2 : p1 = D1
 • 3 :
 • 4 : F= 0.33D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :
 • Involute spur gear คู่หนึ่งมี โมดูล 8 มม. พีเนียนมี 16 ฟัน ต่อตรงกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 kW หมุนด้วยความเร็ว 1400 รอบ/นาที ถ่ายทอดกำลังสู่เกียร์คู่สบ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ถ้าอัตราทดเท่ากับ 1.75 ความเร็วเชิงมุมของเกียร์คู่สบ (mating gear) เท่ากับ
 • 1 : 83.77 เรเดียน/วินาที
 • 2 : 146.61 เรเดียน/วินาที
 • 3 : 167.74 เรเดียน/วินาที
 • 4 : 256.6 เรเดียน/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 246 :
 • เซอร์กูล่าร์พิทซ์ (Circular pitch) คือระยะที่วัดจากจุดหนึ่งของฟันซี่แรกตามแนววงกลมพิทซ์ไปยังอีกจุดหนึ่งของฟันซี่ถัดไปของ spur gear ตัวนั้น และมีค่าเท่ากับ
 • 1 : p คูณด้วยโมดูล
 • 2 :

  p คูณด้วย Diametral pitch

 • 3 : จำนวนซี่ฟันของเกียร์หารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์เป็นมิลลิเมตร
 • 4 : เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์เป็นมิลลิเมตรหารด้วยจำนวนซี่ฟันของเกียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :
 • ในภาพนี้แสดงการเข้าคู่กันของ spur gear คู่หนึ่งการที่จะพิจารณาว่ามี interference หรือไม่จะพิจารณาที่

 • 1 :

  จุดที่เริ่มสัมผัสกันฟันของเกียร์ทั้งคู่จะต้องไม่อยู่เลยจุด A ออกไป

 • 2 :

  ช่วงการสัมผัสกันของซี่ฟันของเกียร์ทั้งคู่ต้องไม่อยู่นอกแนว EF

 • 3 :

  จุดเริ่มสัมผัสต้องอยู่ที่จุด A และจุดที่สิ้นสุดการสัมผัสของฟันของเกียร์ทั้งคู่ต้องอยู่ที่จุด B

 • 4 :

  มุม f ต้องไม่เกิน 20

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 248 :
 • Involute spur gear คู่หนึ่งที่ขบกันอยู่ มีโมดูล 6 มม. พีเนียนมี 16 ฟัน ส่วนเกียร์คู่สัมผัสมี 30 ฟัน ฟันเป็นชนิด 20 fulldepth ถ้าความยาวช่วงสัมผัส (length of path of contact) เท่ากับ 35มม. Contact ratio หรืออัตราส่วนการสัมผัสเท่ากับ
 • 1 : 2.01
 • 2 : 1.97
 • 3 : 1.65
 • 4 : 1.70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 249 :
 • Involute spur gear คู่หนึ่งที่ขบกันอยู่ ฟันชนิด 14.5 องศา fulldepth โมดูล 6 มม. พีเนียนมี 16 ฟัน หมุนด้วยความเร็ว 240 รอบ/นาที ถ่ายทอดกำลังสู่เกียร์คู่สบ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า อัตราส่วนทดเท่ากับ 1.75 จำนวนฟันของเกียร์คู่สบ (mating gear) เท่ากับ
 • 1 :

  21 ฟัน

 • 2 :

  28 ฟัน

 • 3 :

  22 ฟัน

 • 4 :

  30 ฟัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • Parallel helical gears คู่หนึ่งที่ใช้ถ่ายทอดกำลังควรใช้ลูกปืนชนิด Taper roller bearing เนื่องจาก
 • 1 : ขณะถ่ายทอดกำลังมี axial thrust ในแนวแกนเพลาจึงเหมาะที่จะใช้ taper roller bearing
 • 2 : เนื่องจาก ball bearing มีราคาแพงกว่า
 • 3 : Taper roller bearing มีความต้านทานขณะหมุนน้อยกว่า
 • 4 : เนื่องจากสามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้ดีกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 251 :
 • Parallel helical gear มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์ 120 มม. มี 20 ฟัน มี helix angle 23 จะมี Circular pitch เท่ากับ
 • 1 : 6.00 มม.
 • 2 : 0.16 มม.
 • 3 : 18.85 มม.
 • 4 : 5.52 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 301 : 08. Gear Train
ข้อที่ 252 :
 • Standard involute gear train จะต้องมี pressure angle เดียวกับ ค่า pressure angle ที่นิยมใช้มากที่สุดมีค่าเท่ากับ
 • 1 : 20
 • 2 : 22
 • 3 : 18
 • 4 : 14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :
 • ใน Gear train ดังรูป ถ้าเปลี่ยน G2 เป็น 18T และ G3 เป็น 35T แล้วความเร็วรอบของ gear G5 จะมีค่าเท่ากับ

 • 1 : 500 RPM
 • 2 :

  447 RPM

 • 3 :

  196 RPM

 • 4 :

  250 RPM

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :
 • Standard spur gear จะมีส่วนของฟันที่เป็น involute ตั้งแต่
 • 1 : Dedendum circle ถึง addendum circle
 • 2 :

  Base circle ถึง addendum circle

 • 3 : Pitch circle ถึง addendum circle
 • 4 : Dedendum circle ถึง Pitch circle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :
 • ฟันเฟืองชุดในภาพ ถ้าเฟือง A หมุนด้วยความเร็ว 1600 รอบ/นาที เฟือง D จะหมุนด้วยความเร็ว

 • 1 :

  960 รอบ/นาที

 • 2 :

  480 รอบ/นาที

 • 3 :

  920 รอบ/นาที

 • 4 :

  240 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :
 • ในภาพเป็นกลไกรอก ถ้า W = 120 N แรง F จะเท่ากับ

 • 1 :

  60 N

 • 2 : 30 N
 • 3 :

  40 N

 • 4 :

  80 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • ถ้าต้องการถ่ายทอดกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งซึ่งแนวศูนย์กลางเพลาตั้งฉากกัน ควรเลือกใช้เฟืองแบบใด
 • 1 :

  เฟืองฟันตรง

 • 2 :

  เฟืองฟันเฉียง

 • 3 : เฟืองดอกจอก
 • 4 :

  เฟืองตัวหนอน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • เครื่องคั้นน้ำผลไม้ ประกอบด้วยเกลียวแบบ single มีระยะ Pitch เท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร เกลียวหมุนด้วยความเร็ว 80 รอบ/นาที ความเร็วแผ่นกดอัดเป็นเท่าไร

 • 1 : 0.10 เมตร/นาที
 • 2 : 0.20 เมตร/นาที
 • 3 :

  0.25 เมตร/นาที

 • 4 : 0.40 เมตร/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • สิ่งที่เกิดตามมาเมื่อเกิด Back lash ขึ้นในคู่ใดของเกียร์ที่ขบกันอยู่คือ
 • 1 :

  ค่า pressure angle, f, สูงขึ้น

 • 2 :

  ค่า pressure angle, f, ต่ำลง

 • 3 :

  Velocity ratio (VR) สูงขึ้น

 • 4 :

  Velocity ratio (VR) ต่ำลง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • Compound gear train ดังรูป ถ้าเปลี่ยนเกียร์ 2 เป็น 18T และเกียร์ 3 เป็น 13 T ความเร็วรอบเกียร์ 4 จะเท่ากับ

 • 1 :

  89 RPM

 • 2 : 117 RPM
 • 3 :

  183 RPM

 • 4 : 225 RPM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • ของเกียร์ที่ควรเลือกใช้ระหว่างเพลาสองเพลาที่ไม่ขนานและไม่ตัดกันคือ
 • 1 : Spur gears
 • 2 :

  Worm and pinion

 • 3 : Spiral bevel gears
 • 4 :

  Hypoid gears

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • เราคำนวณหาจำนวน teeth ของเกียร์ต่ำสุดที่จะไม่เกิด involute interference จาก
 • 1 :

  การทำ undercut

 • 2 :

  Gear ตัวนั้นกับ pinion

 • 3 :

  Gear ตัวนั้นกับ rack

 • 4 :

  Gear ตัวนั้นกับ worm gear

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 263 :
 • การแก้ไขไม่ให้เกิด involute interference ทำได้โดย
 • 1 : ปรับค่า addendum ของ driven gear
 • 2 : ปรับค่า addendum ของ driver gear
 • 3 :

  ปรับค่า addendum ของ driven gear

 • 4 :

  ปรับค่า addendum ของ driver gear

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :
 • Interference ใน involute gear เกิดขึ้นเมื่อ
 • 1 :

  ส่วนของ involute ไม่ได้สัมผัสกันที่ pitch circle

 • 2 : ส่วนของ involute สัมผัสกันที่ pitch circle
 • 3 : ส่วนที่เป็น involute สัมผัสกับส่วนที่ไม่เป็น involute
 • 4 :

  Gear profile เป็น non-standard spur gear

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 265 :
 • เพื่อไม่ให้ได้อัตราความเร็วที่ถูกต้อง ชุด Bevel gear จะต้อง
 • 1 :

  เพลาของเกียร์ทั้งสองต้องตั้งฉากกัน

 • 2 :

  มุมยอดของกรวยของเกียร์ทั้งสองต้องอยู่ที่จุดเดียวกัน

 • 3 :

  ฟันเกียร์จะต้องตั้งให้ได้ระยะที่กำหนด

 • 4 :

  อัตราความเร็วที่ทดต้องไม่เกิน 4

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :
 • ชุดเกียร์ที่สามารถออกแบบให้ขับเคลื่อนได้ทิศทางเดียวจาก input shaft เท่านั้นคือ

 • 1 : Spur gear
 • 2 : Rack and pinion
 • 3 :

  Differential gear

 • 4 :

  Worm and pinion

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • ประสิทธิภาพการถ่ายทอดกำลังของชุดเกียร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ
 • 1 : Spur Herringbone Helical Worm
 • 2 : Spur Helical Herringbone Worm
 • 3 : Herringbone Helical Spur Worm
 • 4 : Worm Herringbone Helical Spur
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • Beval gear differential ในภาพ drive shaft หรือเพลาขับได้รับกำลังมาจากห้องเกียร์รถยนต์ เพื่อถ่ายทอดกำลังสู่ Left axie และ Righ axie เพื่อขับล้อซ้าย-ขวา ขณะรถวิ่งทางตรงล้อทั้งคู่หมุนด้วยความเร็ว 600 รอบ/นาที แต่เมื่อเข้าโค้งซ้าย ล้อซ้ายหมุนด้วยความเร็ว 432 รอบ/นาที ในขณะนี้ล้อขวาจะหมุนด้วยความเร็วเท่าใด สมมุติไม่มี slip เกิดขึ้นและความเร็วของเพลาขับยังคงเท่าเดิม

 • 1 :

  768 รอบ/นาที

 • 2 :

  432 รอบ/นาที

 • 3 :

  500 รอบ/นาที

 • 4 :

  820 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :
 • Planetary gear train ในภาพ ถ้าเฟือง A หมุนด้วยความเร็ว 800 รอบ/นาที Arm จะหมุนด้วยความเร็ว

 • 1 :

  100 รอบ/นาที

 • 2 : 266 รอบ/นาที
 • 3 : 2400 รอบ/นาที
 • 4 :

  33 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • ถ้า A หมุน 120 รอบ Arm จะหมุนรอบกี่รอบ ในภาพเป็น Epicyclic bevel gear train

 • 1 : 30
 • 2 : 40
 • 3 : 20
 • 4 : 60
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 271 :
 • ภาพใดเป็น worm หรือเฟืองตัวหนอนที่ทำหน้าที่เป็น pinion ขับ gear คู่สัมผัสให้หมุนได้เร็วที่สุดต่อการหมุนของ worm 1 รอบ


 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • ในภาพเป็นชุดห้องเกียร์รถแทรกเตอร์ ตัวเลขที่กำกับเฟืองแต่ละตัวแสดงจำนวนฟัน เฟือง A ซึ่งมี 14 ฟันถูกขับโดยตรงจากเครื่องยนต์ที่หมุนด้วยความเร็ว 1800 รอบ/นาที เมื่อเลื่อนเฟือง C มาขบเฟือง F ความเร็วรอบหมุนของเพลาที่จะไปขับล้อเท่ากับประมาณ

 • 1 :

  960 รอบ/นาที

 • 2 :

  542 รอบ/นาที

 • 3 :

  5976 รอบ/นาที

 • 4 :

  3781 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 • ในภาพเป็นห้องเกียร์รถแทรกเตอร์ที่ผลิตในประเทศ ตัวเลขที่กำกับเฟืองแต่ละตัวจะแทนจำนวนฟัน เมื่อเลื่อนฟัน B มาทางขวาไปขบกับเฟือง E ถ้าเฟือง A ไปรับกำลังจากเครื่องยนต์และหมุน 2400 รอบ/นาที ความเร็วของเพลาออก (To wheels)เท่ากับ

 • 1 :

  1053 รอบ/นาที

 • 2 : 4248 รอบ/นาที
 • 3 : 1356 รอบ/นาที
 • 4 :

  1256 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :
 • ชุดเฟือง Epicyclic ดังรูป แขน C เชื่อมระหว่างเฟือง A และ B ซึ่งมีจำนวนฟันเป็น36 และ 45 ฟันตามลำดับ แขน C หมุนด้วยความเร็ว 150 รอบ/นาที โดยทิศทางทวนเข็มนาฬิกา รอบแกนของเฟือง A ถ้าเฟือง A หยุดนิ่งอยู่กับที่ ความเร็วของเฟือง B เป็นเท่าใด

 • 1 :

  120 รอบ/นาที

 • 2 :

  150 รอบ/นาที

 • 3 : 270 รอบ/นาที
 • 4 : 300 รอบ/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 275 :
 • เพลาสองตัววางขนานกันมีระยะห่าง 60 เซนติเมตร ต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้เฟืองตรงสองอัน เพลาตัวหน้าหมุนด้วยอัตราเร็ว 360 รอบต่อนาที เพลาอีกตัวหมุนตามด้วยอัตราเร็ว 120 รอบต่อนาที โมดูล(module) ของเฟืองเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร ให้หาจำนวนฟันของเฟืองตัวเร็ว และเฟืองตัวช้า
 • 1 : 12 ฟัน และ 36 ฟัน
 • 2 : 114 ฟัน และ 38 ฟัน
 • 3 : 76 ฟัน และ 114 ฟัน
 • 4 : 76 ฟัน และ 38 ฟัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :
 • เพลาสองตัววางขนานกันมีระยะห่าง 60 เซนติเมตร ต่อเข้าด้วยกัน โดยเฟืองฟันสองตัว เพลาตัวหลักหมุนด้วยอัตราเร็ว 360 รอบต่อนาที เพลาอีกตัวหมุนตามด้วยอัตราเร็ว 120 รอบต่อนาที ถ้าโมดูล (Module) ของเฟืองเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของเฟืองเร็วและเฟืองช้าเป็นเท่าใด
 • 1 :

  90 และ 30 เซนติเมตร

 • 2 :

  30 และ 90 เซนติเมตร

 • 3 :

  120 และ 60 เซนติเมตร

 • 4 :

  60 และ 30 เซนติเมตร

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 277 :
 • มอเตอร์ถูกนำมาใช้ขับเฟือง A และหมุนด้วยความเร็วรอบ 975 รอบต่อนาที เฟือง B C D และ E ถูกติดตั้งอยู่บนเพลา ซึ่งขนานกันโดยที่เฟือง F ติดตั้งอยู่บนเพลาของเฟืองตัวตาม ให้ความเร็วรอบของเฟือง F กำหนดให้จำนวนฟันของเฟืองขนาดต่างๆดังนี้

 • 1 : 390 รอบต่อนาที
 • 2 :

  250 รอบต่อนาที

 • 3 : 130 รอบต่อนาที
 • 4 :

  52 รอบต่อนาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • ในภาพเป็นชุดเฟืองดาวเคราะห์ เฟืองAเชื่อมติดกับเพลาขับ เฟืองCมีฟันด้านในและอยู่กับที่ Bเป็นเฟืองดาวเคราะห์(planet gear) แขน(arm)เชื่อมติดเพลาตาม ถ้าAหมุนด้วยความเร็ว 800 รอบ/นาที แขน(arm)จะหมุนด้วยความเร็ว
 • 1 : 120 รอบ/นาที
 • 2 : 133 รอบ/นาที
 • 3 : 100 รอบ/นาที
 • 4 : 186.6 รอบ/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 279 :
 • “Backlash” หมายถึง
 • 1 :

  ระยะห่างของฟันเกียร์ที่ขบอยู่ด้วยกันบน standard pitch circle

 • 2 :

  ระยะห่างระหว่างฟันเกียร์ที่ขบอยู่ด้วยกันบน standard base circle

 • 3 :

  ระยะห่างของฟันเกียร์ที่ขบอยู่ด้วยกันบน operating pitch circle

 • 4 :

  ระยะห่างของฟันเกียร์ที่ขบอยู่ด้วยกันบน operating base circle

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :
 • เฟือง D อยู่กับที่ตัวเลขที่กำกับแสดงจำนวนฟันของเฟืองแต่ละตัว เฟือง A เชื่อมต่อกับเพลาขับเฟือง E เชื่อมต่อกับเพลาตาม ถ้าเพลาขับหมุน 1 รอบ เพลาตามจะหมุนกี่รอบ


   

   

 • 1 :

  1.21

 • 2 :

  3.33

 • 3 :

  2.75

 • 4 :

  2.50

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :
 • Epicyclic bevel gear train ในภาพ A เป็นเพลาถูกขับ C ถูก fixed อยู่ เมื่อมองจากทางด้านขวาแล้วเปรียบเทียบการหมุนระหว่างเพลาขับกับเพลาตามจะเป็นดังนี้

 • 1 :

  เพลาขับหมุนเร็วกว่าเพลาตามทิศเดียวกัน

 • 2 :

  เพลาขับหมุนช้ากว่าเพลาตามทิศเดียวกัน

 • 3 :

  เพลาขับหมุนเร็วกว่าเพลาตามทิศตรงกันข้ามกัน

 • 4 :

  เพลาขับหมุนช้ากว่าเพลาตามทิศตรงกันข้ามกัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • Pinion มี 16 ฟัน ขับ gear ที่มี 32 ฟัน มีโมดูล 4 มม. Pinion หมุนด้วยความเร็ว 1200 รอบต่อนาที ถ้าไม่คิดแรงเสียดทาน กำลังที่ถ่ายสู่ gear โดยประมาณมีค่าเท่ากับเท่าใด ถ้าแรงบิดเพลาของ Pinion เท่ากับ 27.7 N-m
 • 1 :

  3.48 kW

 • 2 :

  6.82 kW

 • 3 :

  2.78 kW

 • 4 :

  5.91 kW

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 • ถ้าต้องการยกมวล W ขึ้นเป็นระยะทาง 0.5 เมตร จะต้องดึงเชือกที่จุด F เป็นระยะทาง

 • 1 :

  1.0 เมตร

 • 2 :

  0.5 เมตร

 • 3 : 2.0 เมตร
 • 4 :

  1.5 เมตร

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • ในภาพเป็น compound gear train ถ้าเฟือง A เลื่อนมาขบกับเฟือง D ส่วนเฟือง E ขบกับเฟือง I จำนวนตัวเลขที่กำกับเฟืองแต่ละตัวคือจำนวนซี่ฟัน อัตราส่วนทดจะเท่ากับ

 • 1 :

  0.344

 • 2 :

  0.276

 • 3 :

  1.524

 • 4 :

  3.621

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 285 :
 • Gear train ในภาพ ตัวเลขที่กำกับเฟืองแต่ละตัวหมายถึงจำนวนฟัน ถ้าเฟือง B ขบกับ E และเฟือง E ขบกับ I อัตราส่วนทดเท่ากับ


 • 1 :

  0.649

 • 2 :

  1.541

 • 3 :

  0.526

 • 4 :

  0.811

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • ล้อสายพานในภาพล้อ A เส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม. ล้อ B เส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม.และเป็นล้อขับหมุนด้วยความเร็ว 180 รอบ/นาที ทิศทวนเข็มนาฬิกา ดังนั้นล้อ A จะหมุนดังนี้

 • 1 :

  60 รอบ/นาที ทิศตามเข็มนาฬิกา

 • 2 : 120 รอบ/นาที ทิศทวนเข็มนาฬิกา
 • 3 : 60 รอบ/นาที ทิศทวนเข็มนาฬิกา
 • 4 :

  540 รอบ/นาที ทิศตามเข็มนาฬิกา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • Gear box ในภาพเพลา P รับกำลังจากเครื่องยนต์ผ่าน main clutch เกียร์ A หมุนพร้อมเพลา P และขบกับเกียร์ B ตลอดเวลา เกียร์ D ขบเกียร์ C ตลอดเวลาเช่นกัน การต่อกำลังระหว่างเพลา P กับ propeller shaft ทำได้โดยเคลื่อน sliding clutch j ถ้าเลื่อนมาด้านซ้ายจะล๊อคเกียร์ A เข้ากับเพลา P แต่ถ้าเลื่อนมาด้านขวาจะล๊อคเกียร์ D เข้ากับเพลา propeller เกียร์ F เลื่อนไป-มาได้บน spline shaft ถ้าให้เกียร์ A ขบกับ B และ E ขบกับ F อัตราส่วนทดคือ

 • 1 :

  0.448

 • 2 :

  0.693

 • 3 :

  1.000

 • 4 :

  1.425

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 288 :
 • Gear train ในภาพ A เป็นเฟืองในและถูก fixed มี 48 ฟัน B เป็น planet gear มี 18 ฟัน C เป็น sun gear มี 12 ฟัน ถ้า arm หมุน 1 รอบทิศทวนเข็มนาฬิกา B จะหมุนดังนี้
 • 1 :

  4 รอบทิศตามเข็มนาฬิกา

 • 2 :

  1.5 รอบทิศทวนเข็มนาฬิกา

 • 3 :

  1.5 รอบทิศตามเข็มนาฬิกา

 • 4 :

  5 รอบทิศทวนเข็มนาฬิกา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :
 • ในภาพเป็นชุด planetary gear train ลิงค์ 3 คือ arm ซึ่งต่อกับ output shaft และหมุนด้วยความเร็ว 240 รอบ/นาที ถ่ายทอดกำลัง 2kW, T3 เป็นแรงบิดที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับประมาณ

 • 1 :

  120 N-m

 • 2 :

  80 N-m

 • 3 :

  35 N-m

 • 4 : 324 N-m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • Gear train ในภาพ Arm หมุน 150 รอบ/นาที ทิศทวนเข็มรอบ O2 เฟือง A ถูก fixed อยู่กับที่เฟือง B จะหมุนดังนี้

 • 1 :

  120 รอบ/นาที ทิศทวนเข็มนาฬิกา

 • 2 :

  120 รอบ/นาที ทิศตามเข็มนาฬิกา

 • 3 :

  270 รอบ/นาที ทิศทวนเข็มนาฬิกา

 • 4 :

  187.5 รอบ/นาที ทิศตามเข็มนาฬิกา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 302 : 09. Static Forces and Inertia
ข้อที่ 291 :
 • กำหนดให้สัมประสิธิ์แรงเสียดทานระหว่างข้อต่อ 6 (slider) และข้อต่อ 1 (แท่น) มีค่า μ = 0.2 จงคำนวนมุมแรงเสียดทาน Φ และเติมแรงลงในผังวัตถุอิสระของข้อต่อ 6 ให้ถูกต้องด้วย
 • 1 : Φ= tan-10.2 = 11.3
 • 2 : Φ= tan-10.2 = 11.3
 • 3 : Φ= sin-10.2 = 11.3
 • 4 : Φ= sin-10.2 = 11.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • Four-bar linkage ดังรูป link 2 หมุนรอบจุด O2 ด้วย Ts, ω2 และ α2 ดังรูป (a) และมี Free body diagram ดังรูป (c) ค่า Shaft torque T′s มีค่าเท่ากับ
 • 1 : F′12r2sin(θ2-γ′3)
 • 2 : F′12r2cos(θ2-γ′3)
 • 3 : F′23r2sin γ′3
 • 4 : F′23r2cos γ′3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :
 • Drive link 2 หมุนด้วยความเร็ว ω2 = 100 rad/s คงที่ ถ้า FO3 มีค่า 588 N ดังรูป Ag3 จะมีค่า
 • 1 : 387.5 m/s2
 • 2 : 427.1 m/s2
 • 3 : 487.9 m/s2
 • 4 : 648.4 m/s2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :
 • ล้อมีมวล M และโมเมนต์แรงเฉื่อย I หมุนด้วยความเร็ว w เวคเตอร์ H ตั้งฉากกับระนาบของw เวคเตอร์ H คือ


 • 1 :

  angular momentum ซึ่งมีค่าเท่ากับ Iw

 • 2 : angular momentum ซึ่งมีค่าเท่ากับ Ia
 • 3 : momentum ซึ่งมีค่าเท่ากับ IM
 • 4 :

  momentum ซึ่งมีค่าเท่ากับ IAg

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 295 :
 • Four-bar linkage ดังรูป drive link 2 หมุนรอบจุด O2 ด้วย Ts, ω2 และ α2 ดังรูป FO2, FO3 และ FO4 เป็น dynamic load บน link 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ถ้า F′23 + F′43 + FO3 = 0 แล้ว แรง F23 หมายถึง
 • 1 : แรงกระทำใน link 2
 • 2 : dynamic load ที่ joint 2
 • 3 : bearing force ที่ joint 2
 • 4 : แรงกระทำใน link 2 เนื่องมาจาก link 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • Linkage ดังรูป ถ้า w2 = 24 rad/s มีค่าคงที่แล้ว inertia foce ใน link 2 จะมีค่า

 • 1 :

  0

 • 2 :

  198 N

 • 3 :

  0.104 N

 • 4 :

  10.4 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 297 :
 • Link ABCD มีระยะ AB = BD = CD = CA และถูกกระทำด้วยแรง F ดังรูป Link ABCD จะมีการเคลื่อนที่แบบใด

 • 1 : rectilinear translation
 • 2 : curvilinear translation
 • 3 :

   rotation

 • 4 : ไม่มีการเคลื่อนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • Link AB ถูกกระทำด้วยแรง F1 และ F2 ดังรูป ถ้าขนาด F1 > F2 แล้ว

 • 1 :

  Link AB จะเคลื่อนที่ไปทาง B ด้วยความเร็วคงที่

 • 2 : Link AB จะเคลื่อนที่ไปทาง B ด้วยความเร็วคงที่
 • 3 :

  Link AB จะเคลื่อนที่ไปทาง A ด้วยความเร็วคงที่

 • 4 :

  Link AB จะเคลื่อนที่ไปทาง A ด้วยความเร็วคงที่

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • Link AB ถูกกระทำด้วยแรง F1 และ F2 ดังรูป ถ้าขนาด F1 = F2 แล้ว

 • 1 :

  Link AB จะหมุนนิ่งอยู่กับที่

 • 2 :

  Link AB จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

 • 3 : Link AB จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น
 • 4 :

  Link AB จะเคลื่อนที่ด้วยความความเร่งคงที่

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 300 :
 • Link AB (rigid body) มี motion เป็นแบบ rectilinear translation โดยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ แรงที่เกิดขึ้นใน Link AB คือ

 • 1 :

  inertia force (F0) และ inertia couple (T0)

 • 2 :

  inertia force (F0)

 • 3 :

  inertia couple (T0)

 • 4 :

  ไม่มีทั้ง inertia force (F0) และ inertia couple (T0)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 301 :
 • ใน Rigid Body ใดๆดังรูป มีความเร่งเชิงเส้น Ag และความเร่งเชิงมุม a แล้ว ถ้า inertia force (F0) ผ่าน mass center ของ Rigid Body นั้นแล้ว สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ใน Rigid Body คือ

 • 1 :

  inertia force (F0) และ inertia couple (T0)

 • 2 :

  inertia force (F0)

 • 3 :

  inertia couple (T0)

 • 4 :

  ไม่มีทั้ง inertia force (F0) และ inertia couple (T0)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • ใน Rigid Body ใดๆดังรูป F0 เป็น inertia force ซึ่งมีขนาดเท่ากับ R Ag เป็น acceleration ที่ mass center และ a เป็น angular acceleration ถ้า Ag มีค่าเท่ากับศูนย์ สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ใน Rigid Body คือ

 • 1 :

  inertia force (F0) และ inertia couple (T0)

 • 2 :

  inertia force (F0)

 • 3 :

  inertia couple (T0)

 • 4 :

  ไม่มีทั้ง inertia force (F0) และ inertia couple (T0)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 303 :
 • มีแรงบิดที่เพลา O2 เท่ากับ 3 N-m ข้อเหวี่ยง 2 ทำมุม 30 กับแนวราบ ระยะ h =18 มม. แรงที่ link 2 กระทำต่อ link3 ณ จุด B เท่ากับ

 • 1 :

  166.67 N

 • 2 : 54 N
 • 3 :

  540 N

 • 4 :

  186.4 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 304 :
 • กลไก four bar linkage ลิงค์2 หมุนรอบ O2 ดึงลิงค์ 3 ให้โยกตาม ถ้า I3 เป็น mass moment of inertia ของลิงค์3 ในการหา T3 หรือ resultant torque ของลิงค์3 จะต้องทราบอะไรอีก ถ้า G3 เป็นจุดศูนย์กลางของมวลทั้ง 3


 • 1 :

  ความเร็วเชิงมุมของ G3

 • 2 :

  ความเร่งเชิงมุมของ G3

 • 3 :

  ความเร็วของ G3

 • 4 :

  ความเร่งของG3

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 305 :
 • ลิงค์2 มีมวล m2 หมุนรอบจุด O2 , G2 เป็นจุดศูนย์กลางมวลของลิงค์ 2 ในการหา f2 หรือแรงเฉื่อยของลิงค์2 จะต้องทราบค่า

 • 1 :

  ความเร็วของจุด G2

 • 2 :

  ความเร่งของจุด G2

 • 3 :

  ความเร็วเชิงมุมของจุด G2

 • 4 : ความเร่งเชิงมุมของจุด G2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :
 • ถ้ามีแรงกระทำต่อหูร้อยสลักดังในภาพ ถ้า F เป็นแรงลัพธ์ที่สลัก ทิศที่ถูกต้องควรเป็นข้อใด

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :
 • Link AB ถูกกระทำด้วยแรง F1 และ F2 ดังรูป ถ้า F1 = F2 = F และ Link AB มีมวล M และ moment of inertia I แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นใน Link AB คือ

 • 1 : และ
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :

  ไม่มีความเร่งใดๆเกิดขึ้นใน link AB

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 :
 • Linkage ดังรูป Link 2 หมุนด้วยความเร็ว ω2 = 24 rad/s คงที่ ทำให้ link 4 มีค่า α4 = 129 rad/s2 และ Ag4 = 19.11 m/s2แล้ว inertia force FO4 คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :
 • Linkage ดังรูป Link 2 หมุนด้วยความเร็ว ω2 = 24 rad/s คงที่ Ag3, Ag4 คือความเร่ง และ FO3, FO4 คือ inertia force ของ link 3 และ 4 ตามลำดับ สมดุลของแรงที่เกิดขึ้นบน link 4 คือสมดุลของแรงชุดใด
 • 1 : FO4, FO3 และ F14
 • 2 : FO4, FO3 และ FBO4
 • 3 : FO4, FO3 และ FO2
 • 4 : FO4, F34 และ F14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • เครื่องยนต์สูบเดียวของแทรคเตอร์ซึ่งเคลื่อนที่เข้าโค้ง แล้วทำให้เกิด gyroscopic couple (T) เท่ากับ 9.7 N.m. ค่า bearing force F12 จะมีค่าเท่ากับ
 • 1 : 31.9 N
 • 2 : 42.3 N
 • 3 : 53.5 N
 • 4 : 63.8 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • ชุด Planetary gear train ใช้ถ่ายทอดกำลัง 75 kw ผ่านทาง sun gear (4) และออกทาง carrier(2) ถ้า sun gear หมุนด้วยความเร็ว 2000 รอบต่อนาที และ sun gear เป็น involute gear ซึ่งมี pressure angle (∅) 20 แล้วแรงกระทำบนฟันของ sun gear จะมีค่าเท่ากับ
 • 1 : 3.8 kN
 • 2 : 7.6 kN
 • 3 : 23.6 kN
 • 4 : 47.2 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 312 :
 • Planetary gear train sun gear (link 4) หมุนด้วยความเร็ว 2000 rpm ตามเข็มนาฬิกา ทำให้ carrier (link 2) หมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 667 รอบ โดยมีแรงบิด TS4 กระทำบน sun gear และแรงบิดต้าน TS2 เกิดขึ้นบน Carrier ดังรูป free-body diagram ของ planet gear (link 3) เป็นดังรูป ค่า force FO3 ที่ถูกต้องคือ
 • 1 : FO3 = I3α3 มีทิศทางดังรูป
 • 2 : FO3 = I3α3 มีทิศทางตรงข้ามกับรูป
 • 3 : FO3 = M3Ag3 มีทิศทางดังรูป
 • 4 : FO3 = M3Ag3 มีทิศทางตรงข้ามกับรูป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 313 :
 • Drive link 2 หมุนด้วยความเร็ว ω2 = 100 rad/s คงที่ Forces FO3 และ F43 มีขนาดและทิศทางดังรูป Bearing force ที่จุด A มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 250 N
 • 2 : 385 N
 • 3 : 442 N
 • 4 : 546 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :
 • จงคำนวณแรงเฉื่อย(inertia force) ของข้อต่อ3

  กำหนดให้ IG3 = 0.011 kg.m2 , m3 = 2 kg.

  AG3 = 94 m/s2 , a3 = 190 rad/s2

 • 1 :

  188 N

 • 2 :

  188 N


 • 3 :

  2.09 N


 • 4 :

  2.09 N


 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :
 • มีแรง P กระทำต่อลูกสูบซึ่งเป็นลิงค์4 แรงที่เกิดขึ้นในลิงค์ 3 ซึ่งเป็นก้านสูบควรมีลักษณะเช่นใด

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 316 :
 • ถ้าแรง P เท่ากับ 2 kN ระยะ h=120 มม. แรงบิดที่เกิดขึ้นที่เพลา O2 เท่ากับ
 • 1 :

  276 N - m

 • 2 :

  480 N - m

 • 3 :

  256 N - m

 • 4 :

  126 N – m

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • กลไกลูกสูบ-ข้อเหวี่ยงดังกล่าว ถ้ามีแรงกระทำต่อหัวลูกสูบ 1800 N อยากทราบว่าแรงปฏิกิริยาที่พื้นผิวหรือ link 1 กระทำต่อลูกสูบเป็นเท่าใดโดยประมาณ สมมติไม่มีความเสียดทาน


 • 1 :

  1200 N

 • 2 :

  900 N

 • 3 :

  3600 N

 • 4 :

  1800 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • ภาพแสดง cam mechanism ที่ยกตัวตามแบบมีลูกกลิ้งให้เคลื่อนที่ขึ้น-ลง ถ้า μ เป็นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างตัวตามและปลอก แรงอะไรที่มีผลทำให้เกิดการสึกหรอระหว่างปลอก และตัวตาม
 • 1 : F1, F2
 • 2 : P
 • 3 : Fs
 • 4 : แรงภายนอกที่กระทำต่อตัวตาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 319 :
 • ถ้าแรง P ที่กระทำต่อหัวสูบเท่ากับ 1500 N แรง Fo ซึ่งเป็นแรงที่ลิงค์ 4 กระทำต่อลิงค์ 3 จะเท่ากับโดยประมาณ


 • 1 :

  1500 N

 • 2 :

  1560 N

 • 3 :

  2200 N

 • 4 :

  720 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :
 • ภาพแสดง bell-crank lever สมมติไม่มีความเสียดทานที่จุดหมุนและข้อต่อเชื่อมมีการเคลื่อนที่น้อยมาก ถ้า P = 100 N , W จะเท่ากับ

 • 1 :

  100 N

 • 2 :

  50 N

 • 3 :

  75 N

 • 4 :

  125 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :
 • ในภาพแสดง free body diagram ที่แสดง pitch circles ของเกียร์ 2 ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังสู่เกียร์ 3 ค่ามุมกดดันเท่ากับ 20 แรง F ที่ถ่ายทอดเท่ากับ 800 N เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิทธ์เท่ากับ 100 มม. แรงบิดที่เพลาของเกียร์ 2 ได้รับมีค่าประมาณ(สมมติไม่มีความเสียดทาน)

 • 1 :

  80N-m

 • 2 :

  800N-m

 • 3 :

  75 N-m

 • 4 :

  37.5N-m

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • กลไกในภาพ ถ้ามีแรงกระทำต่อ link3=F3 ซึ่ง =350 N จากการประมาณด้วยสายตา F4 ซึ่งเป็นแรงที่เกิดขึ้นใน link4 จะเท่ากับโดยประมาณ

 • 1 :

  780N

 • 2 :

  180N

 • 3 :

  175N

 • 4 :

  158N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • ในภาพเป็นกลไกของชุดลูกสูบ-ข้อเหวี่ยงของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ถ้า P เป็นแรงดันที่หัวลูกสูบมีค่า 2 kN แรงสถิตที่เกิดขึ้นที่ก้านลูกสูบ ณ บริเวณจุดต่อกับลูกสูบมีค่าประมาณ

  O2B = 200 มม.

  BC= 800 มม.

 • 1 : 0.8 kN
 • 2 :

  450 kN

 • 3 :

  2.05 kN

 • 4 :

  1.6 kN

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 324 :
 •  ขอยึดมีแรงกระทำ 3 แรง แสดงดังรูป ให้หาแรงลัพธ์ และมุมของแรงลัพธ์


 • 1 :

  28.3kN

 • 2 :

  28.3kN

 • 3 :

  43.6kN

 • 4 : 43.6kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 325 :
 • ถังทรงกระบอกในแนวนอนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ยาว30 เซนติเมตรหมุนตามเข็มนาฬิกา วัสดุหนัก 0.2 กรัมถูกใส่ในถัง สัมประสิทธิ์ความเสียดทานวัสดุเม็ดกับถังเท่ากับ 0.37 ถังต้องหมุนด้วยความเร็วรอบเท่าไหร่ แรเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของวัสดุจะเท่ากับแรงจากน้ำหนักวัสดุ

 • 1 :

   117 รอบ/นาที

 • 2 :

  127 รอบ/นาที

 • 3 :

  137 รอบ/นาที

 • 4 :

  147 รอบ/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 326 :
 • จงคำนวณหาแรง F14 กำหนดให้ m2 = 2.3 kg., lG2 = 0.005 kg.m2 , m3 = 0 kg., m4 = 2.7 kg.,AG4 =950 m/s2 และ P = 1800 N

 • 1 : F14 = 3000 N
 • 2 : F14 = 3000 N
 • 3 : F14 = 3499 N
 • 4 : F14 = 3499 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 327 :
 • ถ้าแรง F เท่ากับ 675 N โดยการประมาณจากภาพ เขียน force polygon เพื่อหาแรง F16 ซึ่งเป็นแรงที่พื้นกระทำต่อลูกสูบจะเท่ากับ

 • 1 :

  720 N

 • 2 :

  380 N

 • 3 :

  155 N

 • 4 :

  45 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 328 :
 • ภาพแสดง Pivoted motor F1, F2 เป็นแรงดึงในสายพาน w = น้ำหนักของมอเตอร์ ถ้า F1= 3000 N, F2= 1000 N, w= 1500 N แรงที่จุดยึดสามารถประมาณได้โดยการเขียน force polygon คร่าวๆ จะเท่ากับ
 • 1 :

  1200 N

 • 2 :

  3000 N

 • 3 :

  4000 N

 • 4 :

  7000 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • ภาพแสดง inversion ของ slider-crank mechanism เมื่อมีความดัน P เกิดขึ้นจะดันให้ลูกสูบ 3 เคลื่อนที่ ทำให้ลิงค์ 4 หมุนรอบจุด O4ที่อยู่บนโครงยึด 1 ถ้าแรงดันกระทำต่อหัวลูกสูบเท่ากับ 2450 N แรงที่ลิงค์ 2 กระทำต่อลิงค์ 3 เท่ากับ 2500 N แรงที่ลิงค์ 3 ซึ่งเป็นลูกสูบกระทำต่อลิงค์ 4 ซึ่งเป็นเสื้อสูบจะเท่ากับโดยประมาณ


 • 1 :

  450N

 • 2 :

  175N

 • 3 :

  2220N

 • 4 :

  1750N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 330 :
 •  

  Bell-Crank lever ในภาพ P เป็นแรงดึงเพื่อยกload W โดยที่ระยะการเคลื่อนที่น้อยมาก สมมติไม่มีความเสียดทาน ถ้า R เป็นแรงปฏิกิริยาที่สลัก B ดังนั้น R จะมีค่าเท่ากับ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : P
 • 4 : 2P
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 331 :
 • กลไกกัลป์วานาในภาพ ถ้าหมุนด้วยความเร็ว 60 รอบ/นาที ความเร็วเชิงมุมเท่ากับ

 • 1 :

  6.28 เรเดียน/นาที

 • 2 :

  3.14 เรเดียน/นาที

 • 3 : 94.25 เรเดียน/นาที
 • 4 :

  188.49 เรเดียน/นาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :
 • รถพ่วงมีมวลรวม 5 กิโลนิวตัน ถูกลากขึ้นเนินที่มีความชัน 1:20 โดยที่เชือกลากขนานกับพื้นเนิน สมมติไม่มีแรงต้านทานในการหมุนของล้อ แรงดึงในเชือกเท่ากับ

 • 1 : 500 นิวตัน
 • 2 :

  250 นิวตัน

 • 3 :

  120 นิวตัน

 • 4 :

  1710นิวตัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • Simple pendulum ในภาพมีระยะ l หรือแขนของลูกตุ้ม 60 ซ.ม. มีมวล 2 กิโลกรัม period หรือช่วงเวลาในการแกว่งเท่ากับ

 • 1 :

  3 วินาที

 • 2 :

  1.55 วินาที

 • 3 :

  2.04 วินาที

 • 4 :

  1.70 วินาที

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :
 • แรงบิดที่เพลา O2 เท่ากับ 200 N-m ล้อสายพาน A ซึ่งเข้าลิ่มกับเพลา O2 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. และหมุนด้วยความเร็ว 120 รอบ/นาที ถ่ายทอดกำลังสู้ล้อสายพาน B ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. สมมติไม่มีกำลังสูญเสียเลย กำลังที่ถ่ายทอดเท่ากับ

 • 1 :

  5 kW

 • 2 :

  500 watt

 • 3 :

  750 watt

 • 4 :

  2.5 kW

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • ในภาพเป็นกลไกกัลป์วานา ประกอบด้วยมวลหมุน 2 ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาด 2 กก. และอยู่ตรงกันข้ามกัน ข้อต่อเชื่อมระหว่างมวลหมุนมายังเพลาที่หมุนยาว 30 ซ.ม. จงหาระยะที่เปลี่ยนแปลงในแนวดิ่งของมวลหมุนคู่นี้ถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 60 รอบ/นาที เป็น 70 รอบ/นาที


   

   

 • 1 :

  11.24 ซ.ม.

 • 2 :

  14.33 ซ.ม.

 • 3 :

  6.62 ซ.ม.

 • 4 :

  9.35 ซ.ม.

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • ในภาพเป็นกลไก four-bar-linkage แรง p มีค่าเท่ากับ 200 N สมมติๆไม่มีความเสียดทานและพิจารณาจากรูปภาพ แรงที่พื้นผิวกระทำต่อลูกสูบ ณ จุดสัมผัสจะตั้งฉากกับพื้นผิวและมีค่าประมาณ

 • 1 :

  120N

 • 2 : 80N
 • 3 :

  45N

 • 4 : 20N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 337 :
 • ภาพแสดงเป็นไดอะแกรมแสดงแรงที่เกิดขึ้นขณะเกียร์ 2 ตัวขบกัน โดยเกียร์ตัวเล็กเป็นตัวขับเกียร์ตัวใหญ่เป็นตัวถูกขับ T3 คือแรงบิดที่เพลาของเกียร์หมายเลข 3 สมมติไม่มีความเสียดทาน F คือแรงกดที่ซี่ฟัน T3 จะมีค่าเท่ากับ

 • 1 :

  Fr x รัศมีมีวงกลมพิทซ์

 • 2 :

  Ft x เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์

 • 3 :

  F sin f x รัศมีวงกลมพิทซ์

 • 4 :

  Fcosf x เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิทซ์/2

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 338 :
 • เครื่องจักรไอน้ำมีลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซ.ม. อยู่ในแนวตั้งและมีมวลชักไป-กลับรวม 120 กก.ถ้าความดันไอน้ำด้านหัวลูกสูบเท่ากับ 8 กก./ซ.ม.2 โดยไม่มีความดันต้านด้านก้านสูบ และลูกสูบถูกดันให้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 25 เมตร/วินาที2 ในชั่วขณะนี้ Net piston effect เท่ากับประมาณ

 • 1 :

  2540 กก.

 • 2 :

  3780 กก.

 • 3 :

  5470 กก.

 • 4 :

  7720 กก.

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 303 : 10. Flywheel or Balancing
ข้อที่ 339 :
 • ในภาพเป็นไดอะแกรมเครื่องยนต์สูบเดียวหมุนที่ 1,000 รอบ/นาที ถ้ามวลหมุนทั้งหมด 12.69 กิโลกรัม แรงหนีศูนย์ที่เพลาข้อเหวี่ยงจะเท่ากับประมาณ
 • 1 : 12,865 N
 • 2 : 14,194 N
 • 3 : 3,764 N
 • 4 : 2,330 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 340 :
 • ในภาพเป็นชุดกลไกข้อเหวี่ยง ถ้าแรง F กระทำที่หัวลูกสูบมีค่า 200 แรงบิดต่อต้านเพลา O2 มีค่าเท่ากับ

  O2B = 200 มม.

  BC = 800 มม.

 • 1 : 30.75 N-m
 • 2 :

  60 N-m

 • 3 :

  208 N-m

 • 4 :

  0.12 kN-m

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 341 :
 • มวล M1,M2 และ M3 ติดตั้งอยู่บนเพลาและหมุนรอบเพลาด้วยความเร็ว w มวล Me ติดตั้งเข้าบนเพลาเพื่อให้เกิด balance ดังรูป ประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อจากการ Balance ด้วยมวล Me คือ

 • 1 : การบิดของเพลา
 • 2 :

  การโค้งงอของเพลา

 • 3 : การสั้นสะเทือนของเพลาและ bearing
 • 4 :

  ความเค้นที่เกิดจากเพลา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 342 :
 • ล้อรถแทรกเตอร์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร หมุนด้วยความเร็วรอบ w เท่ากับ 100 รอบต่อนาที ถ้าความเร็วในการเคลื่อนที่ของล้อ (vO) เท่ากับ 6 เมตรต่อวินาที % slip เท่ากับ


 • 1 :

  2.8

 • 2 :

  4.5

 • 3 :

  6.4

 • 4 :

   28

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 :
 • การที่เครื่องยนต์สูบเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องเบนซินหรือเครื่องดีเซล ขณะเดินเครื่องจะมีความสั่นสะเทือนอยู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเดินเบา ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 :

  ไม่สามารถถ่วงดุลแรงหนีศูนย์กลางที่เพลาข้อเหวี่ยงได้

 • 2 : ถ่วงดุลแรงหนีศูนย์กลางที่เพลาข้อเหวี่ยงได้บางส่วน
 • 3 : ไม่สามารถถ่วงดุลแรงเฉื่อยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลูกสูบและก้านลูกสูบได้
 • 4 :

  ถ่วงดุลแรงหนีศูนย์ได้ทั้งหมด แต่ถ่วงดุลแรงเฉื่อยได้ไม่หมด

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :
 • ในภาพเป็นชุดเฟืองดาวเคราะห์ (Planetary gear train) arm หรือ แขนที่ได้รับกำลงจากต้นกำลังและหมุนด้วยความเร็ว 2000 รอบ/นาที B เป็นเฟืองดาวเคราะห์มีน้ำหนัก 0.227 กก. แรงเฉื่อยของเฟือง B เท่ากับ

 • 1 :

  710.7 N

 • 2 :

  82.6 N

 • 3 :

  597.4 N

 • 4 :

  142.3 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :
 • ล้อตุนกำลังของเครื่องอัดฟางใน 1 รอบการหมุนจะมีความเร็วเชิงเส้นสูงสุดเป็นบริเวณขอบล้อเท่ากับ 7.4 เมตร/วินาที และต่ำสุดคือ 6.7 เมตร/วินาที ดังนั้นสัมประสิทธิ์ในการกระเพื่อม (Coefficient of fluctuation) จะประมาณ

 • 1 : 1.0
 • 2 : 0.1
 • 3 : 0.01
 • 4 : 0.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :
 • มวล M หมุนด้วยความเร็ว w รอบจุดศูนย์กลาง O ด้วยรัศมี r (OM) Shaking fore F คือ

 • 1 :

  F = Mrw2 มีทิศทาง OM

 • 2 :

  F = Mrw2 มีทิศทางตั้งฉาก OM

 • 3 : มีทิศทาง OM
 • 4 :  มีทิศทางตั้งฉากกับ OM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 347 :
 • มวล M1 , M2 อยู่มนระนาบเดียวกัน และอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ r1 และ r2 ตามลำดับ static balance เกิดขึ้นเมื่อ

 • 1 : แรง F1 = F2 = M1r1w2 = M2r2w2
 • 2 :

  M1r1cosq = M2r2cosq

 • 3 : M1r1sinq = M2r2sinq
 • 4 :

  M1r1cosq = M2r2cosq = M1r1sinq = M2r2sinq

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 348 :
 • มวล M1,M2 อยู่ในระนาบเดียวกัน และอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ r1 และ r2 ตามลำดับ ถ้ามวล M1,M2 หมุนรอบแกนZ ด้วยความเร็วw Dynamic balance ขณะเกิดขึ้นเมื่อ

 • 1 : แรง F1 = F2 = M1r1w2 = M2r2w2
 • 2 :

  M1r1cosq = M2r2cosq

 • 3 :

  M1r1sinq = M2r2sinq

 • 4 :

  M1r1cosq = M2r2cosq และ M1r1sinq = M2r2sinq

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 349 :
 • Reciprocating engine ชนิดหลายสูบ เมื่อไม่ต้องการถ่วงน้ำหนัก balance สามารถลด unbalance force ต่างๆได้ดังนี้
 • 1 : shaking force (S) และ shaking couple (S)
 • 2 : shaking force (S)
 • 3 : shaking couple (S)
 • 4 :

  ไม่สามารถลดได้ทั้ง shaking force (S) และ shaking couple (S)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • เพื่อที่จะ balance shaking force ของระบบกลไกดังรูป จะต้องทำการ balance ที่

 • 1 : link 1,2,3 และ 4
 • 2 :

  link 2,3 และ 4

 • 3 :

  link 3 และ link 4

 • 4 :

  เฉพาะ link 3

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 • Coefficient of fluctuation ,K เป็น index กำหนดขนาดที่เหมาะสมกับของ fly wheel ค่า K มีค่าเท่ากับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • Free body diagram ของ slider-crank mechanism block ดังรูป ค่า shaking force S มีค่าเท่ากับ
 • 1 :

  0.6 kN

 • 2 :

  1.6 kN

 • 3 : 2.2 kN
 • 4 :

  6.3 kN

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • Shaking force ที่เกิดขึ้น Engine Block ดังรูป เป็นผลเนื่องมาจาก

 • 1 :

  แรงเนื่องจากการระเบิดเหนือลูกสูบ

 • 2 :

  แรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นในกลไกการเคลื่อนที่ของลูกสูบ

 • 3 :

  แรงลัพธ์ของแรงเฉื่อยของกลไกในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ

 • 4 :

  แรงลัพธ์จากการจุดระเบิดเหนือลูกสูบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :
 • Disk A และ B มีรัศมี rA = 100 mm และ rB = 300 mm ตามลำดับ P เป็นจุดสัมผัสของ disks ทั้งสอง ถ้า disk A หมุนไป 60disk B จะหมุนไปกี่องศา ถ้าการเคลื่อนที่ของ disk ไม่มี slip เกิดขึ้น

 • 1 :

  10

 • 2 :

  20

 • 3 :

  30

 • 4 :

  60

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :
 • ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ซึ่งมีโครงสร้างดังรูป กำลังที่ได้จาก crankshaft จะมีค่าเท่ากับ P = TLw โดย TL เป็นค่าแรงบิด แรงบิด TL คือ
 • 1 : TL = Ts = F12d
 • 2 : TL = T = F14h
 • 3 : TL = Tavg = แรงบิดเฉลี่ยเมื่อไม่ได้ใส่ fly wheel
 • 4 :

  TL = Tavg = แรงบิดเฉลี่ยเมื่อใส่ fly wheel

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 356 :
 • Moment of inertia ของ fly wheel ชนิดจานกลมตันมีค่าเท่ากับ (M = มวลของ fly wheel , r = รัศมีของ disk , d = diameter ของ disk, W = น้ำหนักของ disk , G = gravitational acceleration )

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 357 :
 • จุดประสงค์หลักของการใส่ fly wheel เข้าไว้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ซึ่งมีกลไกแบบ slider-crank mechanism ก็คือ
 • 1 :

  เพื่อให้เกิดแรงบิดที่ crankshaft เท่ากันในทุกองศาของการหมุน

 • 2 :

  เพื่อทำให้แรงบิดที่เกิดในระบบมีค่าเท่ากับแรงบิดขาออกจาอก crankshaft

 • 3 :

  เพื่อควบคุมความเร็วรอบของ crankshaft ให้คงที่ในทุกสภาวะการทำงาน

 • 4 :

  เพื่อทำให้ความเร็วรอบของ crankshaft มีความแปรปรวนน้อยที่สุด

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 358 :
 • ในการถ่วงดุลกลไกชุดลูกสูบ-ข้อเหวี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยมวลหมุนและมวลชักไป-กลับ จะต้องถ่วงดุลย์โดยใช้มวลถ่วงดุลย์มาเพิ่มเพื่อ
 • 1 :

  ถ่วงดุลทั้งมวลหมุนและมวลชักไป-กลับได้ทั้งหมด

 • 2 :

  ถ่วงดุลย์หมุนทั้งหมด

 • 3 :

  ถ่วงดุลชักไป-กลับทั้งหมด

 • 4 :

  ถ่วงดุลมวลหมุนทั้งหมดและถ่วงดุลมวลชักไป-กลับได้บางส่วน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • ภาพนี้แสดงโรเตอร์ชุดหนึ่งที่มีมวล 3 อัน ทำมุม 120 ซึ่งกันและกัน แขนยืดมวลแต่ละอันห่างกันเป็นระยะ a มีลูกปืนรองรับด้านซ้าย-ขวาดังภาพ ในการ balance โรเตอร์ชุดนี้จะต้องวิเคราะห์


 • 1 :

  แรง

 • 2 :

  โมเมนต์

 • 3 :

  ทั้งแรงและโมเมนต์

 • 4 :

  วิเคราะห์ความเร่งของมวลก่อน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 360 :
 • โรเตอร์ชุดหนึ่งมีมวลขนาด 0.5 กิโลกรัม รัศมีหมุน 200 มิลลิเมตร ทำมุมกับแนวราบ 45 องศา ในทิศทวนเข็มนาฬิกา อยากทราบว่าหากต้องการถ่วงดุล โรเตอร์ชุดนี้จะต้องนำมวลขนาดใดและติดตั้งที่ตำแหน่งใดถึงจะถ่วงดุลได้ทั้งทางสถิต และ พลศาสตร์
 • 1 :

  นำมวลขนาด 0.6 กก. ทำมุม 90º จากแนวราบในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยรัศมีหมุน 116.6 มิลลิเมตร มาติดตั้ง

 • 2 :

  นำมวลขนาด 0.4 กก. ทำมุม 225º จากแนวราบในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยรัศมีหมุน 250 มิลลิเมตรมาติดตั้ง

 • 3 :

  นำมวลขนาด 0.5 กก. ทำมุม 180º จากแนวราบในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยรัศมีหมุน 200 มิลลิเมตรมาติดตั้ง

 • 4 :

  นำมวลขนาด 0.5 กก. ทำมุม 45º จากแนวราบในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยรัศมีหมุน 116.6 มิลลิเมตร มาติดตั้ง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :
 • ไดอะแกรมรูปไข่แสดงแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์สูบเดียวขณะที่ข้อเหวี่ยงอยู่ที่องศาต่างๆตั้งแต่ 0º ถึง 360º มีหน่วยเป็น Newton ถ้า fc = แรงหนีศูนย์กลาง fcb = แรงถ่วงดุล (counterbalance force) ในขณะนี้ข้อเหวี่ยงอยู่ที่ 60º อยากทราบว่าถ้าข้อเหวี่ยงอยู่ที่ 0º แรงหนีศูนย์กลางจะเท่ากับเท่าใด

 • 1 :

  0 N

 • 2 :

  14200 N

 • 3 :

  33620 N

 • 4 :

  -24980 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :
 • ในภาพนี้เป็นไดอะแกรมแสดง shaking force ที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ซึ่งยังไม่ได้ถ่วงดุล ถ้า fc เป็นแรงหนีศูนย์กลางที่ข้อเหวี่ยงส่วนกราฟรูปไข่เป็นแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นขณะข้อเหวี่ยงอยู่ ณ ที่องศาต่างๆ ตั้งแต่ 0º-360º อยากทราบว่าแรงเฉื่อยสูงสุดเกิดขึ้นขณะข้อเหวี่ยง อยู่ ณ องศาใด

 • 1 :

  0 องศา

 • 2 :

  90 องศา

 • 3 :

  180 องศา

 • 4 :

  270 องศา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • ในการ Balance เครื่องยนต์สูบเดียวจะต้อง balance โดยใส่ counterbalance weight หรือมวลถ่วงดุลเพื่อช่วย balance แรงเฉื่อย ซึ่งแรงเฉื่อยนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
 • 1 :

  การเคลื่อนที่ของข้อเหวี่ยง

 • 2 :

  การเคลื่อนที่ของลูกสูบ

 • 3 :

  การเคลื่อนที่ของก้านสูบ

 • 4 :

  การเคลื่อนที่ของลูกสูบรวมกับก้านสูบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 364 :
 • ล้อตุนกำลัง หรือ flywheel จะช่วยให้เครื่องเดินได้เรียบ แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละรอบการหมุน จะมีความเร็วแตกต่างกันบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับ Coefficient of fluctuation หรือสัมประสิทธิ์การกระเพื่อมของล้อตุนกำลังนั้นๆ

  ถ้า

  w1 = ความเร็วเชิงมุมสูงสุดของล้อตุนกำลัง

  w2 = ความเร็วเชิงมุมต่ำสุดของล้อตุนกำลัง

  w = ความเร็วเชิงมุมเฉลี่ยของล้อตุนกำลัง

  a1 = ความเร่งเชิงมุมสูงสุดของล้อตุนกำลัง

  a1 = ความเร่งเชิงมุมต่ำสุดของล้อตุนกำลัง

  a = ความเร่งเชิงมุมเฉลี่ยของล้อตุนกำลัง

  ดังนั้น c หรือ coefficient fluctuation จะเท่ากับ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • มวล M1 และ M2 ติดตั้งอยู่บนเพลาและหมุนที่ความเร็ว การ balance ด้วยมวล Me1 และหรือ Me1 และ Me2 ที่ทำให้คานโก่งน้อยที่สุดคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 366 :
 • เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในสูบเดียวดังรูป แรงบิด Ts =F12d = F14h ค่าแรงบิด Tsจะเปลี่ยนแปลงไปตามองศาการหมุนของ Crankshaft (q) ใน 1 รอบวัฏจักรของเครื่อง 4 Strokes Ts จะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางเมื่อ
 • 1 : เปลี่ยนทิศทางเมื่อ
 • 2 : เปลี่ยนทิศทางเมื่อ
 • 3 : เปลี่ยนทิศทางเมื่อ และ
 • 4 : ไม่เกิดการเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากเครื่องยนต์หมุนทิศทางเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 367 :
 • จงหาความหนาของ fly wheel ซึ่งมีมวล 27.6 kg เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3048 m. I=0.320 kg.m2 และมี density p = 7.80x103 kg/m3

 • 1 :

   48.5 mm.

 • 2 :

  14.8 mm.

 • 3 :

  24.3 mm.

 • 4 :

  29.6 mm.

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 368 :
 • Fly wheel ของเครื่องยนต์แบบ slider-crank machismo ที่ออกแบบมาอย่างถูกต้อง จะทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ ณ สภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เหมาะสม
 • 1 :

  ให้แรงบิดคงที่ และความเร็วรอบคงที่

 • 2 : ให้แรงบิดคงที่ แต่ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง
 • 3 :

  ให้แรงบิดเปลี่ยนแปลง แต่ความเร็วรอบคงที่

 • 4 :

  เปลี่ยนแปลงได้ทั้งค่าแรงบิดและความเร็วรอบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • ขนาดของ Fly wheel ของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบ slider-mechanism หาได้จากสมการ T-TL = Ia โดย
 • 1 :

  T = crankshaft torque

  TL = slider-crank output torque

 • 2 :

  T = slider-crank output torque

  TL = crankshaft torque

 • 3 :

  T-TL = crankshaft torque

 • 4 :

  T- TL = slider-crank output torque

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :
 • Free body diagram ของ slider-crank mechanism block ดังรูป ค่า shaking couple ( Ts) มีค่า


 • 1 :

  504 N.m

 • 2 :

  202.N.m

 • 3 :

  252 N.m

 • 4 :

  101 N.m

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • Shaking Couple ที่เกิดขึ้นกับ engine block ของเครื่องยนต์แบบ slider-crank mechanism ดังรูปจะมีผลเสมือนทำให้ engine block


 • 1 :

  เคลื่อนที่ขึ้น - ลง

 • 2 :

  เคลื่อนที่ซ้าย-ขวา

 • 3 :

  เคลื่อนที่หน้า-หลัง

 • 4 :

  เคลื่อนที่ขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • Shaking force ที่เกิดขึ้นกับ engine block ของเครื่องยนต์แบบ slider-crank mechanism ดังรูปจะมีผลเสมือนทำให้ engine block

 • 1 :

  เคลื่อนที่ขึ้น - ลง

 • 2 :

  เคลื่อนที่ซ้าย-ขวา

 • 3 :

  เคลื่อนที่หน้า-หลัง

 • 4 : เคลื่อนที่ขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • กลไกดังรูป เมื่อต้องการถ่วงน้ำหนักที่ link 4 เพื่อ balance shaking force ใน link3 ตำแหน่งที่จะใส่ counterweight B¢ ที่ถูกต้องคือ

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • กลไกดังรูป การ balance shaking force ใน link 3 (AB) กระทำโดย


 • 1 : ใส่ counterweight เข้าที่ link3
 • 2 :

  ใส่ counterweight เข้าที่ link2

 • 3 :

  ใส่ counterweight เข้าที่ link4

 • 4 : ใส่ counterweight เข้าทั้ง link2 และ 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • Firing order (ลำดับการจุดระเบิด) ใน multicylinder engine มีไว้เพื่อ
 • 1 :

  ให้แรงบิด ในcrankshaft กระจายไปอย่างสม่ำเสมอ

 • 2 :

  ให้ Shaking force มีค่าเป็นศูนย์

 • 3 :

  ให้ Shaking couple มีค่าเป็นศูนย์

 • 4 :

  ให้ bending ใน crankshaft เกิดขึ้นน้อยที่สุด

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :
 • Multicylinder reciprocating engine ชนิด in line ที่มี balance ของ mass ( ไม่เกิด Shaking force)
 • 1 :

  เครื่องยนต์สูบเดียว

 • 2 :

  เครื่องยนต์ 3 สูบ

 • 3 :

  เครื่องยนต์ 4 สูบ

 • 4 :

  เครื่องยนต์ 6 สูบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • Rotor ซึ่งประกอบด้วยในพัดมีมวล M1, M2 และ M3 ดังรูป Me เป็นมวลที่ใส่ลงบนเพลาโดยมีระยะ re และ aR ดังรูป จงหาค่า aR ที่ทำให้ระบบ balance ถ้า ∑(Wra) ของมวล M1, M2 และ M3 มีค่าเท่ากับ +2.7297 N-m

 • 1 :

  0.2897 m.

 • 2 :

  0.0613 m.

 • 3 :

  12.6375 m.

 • 4 :

  1.26375 m.

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • สิ่งที่ใช้แก้ปัญหา “dead point” ใน four-bar linkage คือ
 • 1 : Dynamic balancing
 • 2 : Static balancing
 • 3 :

  Fly wheel

 • 4 :

  Universal joint

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :
 • จงคำนวณหามวล me ที่ทำให้ระบบอยู่ในสมดุล มวล m1, m2, me หมุนอยู่ในระนาบเดียว ด้วยความเร็วเชิงมุม w

  ให้ m1= 1 kg, m2 = 2 kg.

  R1 = 30 cm. R2= 20 cm. และ Re =25 cm.

 • 1 :

  me= 2 kg.

 • 2 :

   me= 2.5 kg.

 • 3 :

  me= 5 kg.

 • 4 :

  me= 50 kg.

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • จงหามวล mB เพื่อถ่วงสมดุลโมเมนต์รอบแกนอ้างอิงในระนาบ A โดยให้มวล mB อยู่ในระนาบ B

  ให้ m1 = 1 หน่วยน้ำหนัก m2 = 2 หน่วยน้ำหนัก R1 = 2 หน่วยความยาว

  R2= 2 หน่วยความยาว RB = 2 หน่วยความยาว

 • 1 :

  mB = 1 หน่วยน้ำหนัก

 • 2 :

  mB = 2 หน่วยน้ำหนัก

 • 3 :

  mB = 3 หน่วยน้ำหนัก

 • 4 :

  mB = 4 หน่วยน้ำหนัก

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 381 :
 • ชุดกลไกลูกสูบข้อเหวี่ยงชนิดสูบเดียวลูกสูบอยู่ในแนวนอนถ้ามวลรวมที่สลักข้อเหวี่ยง (Crank pin
  ) เท่ากับ 4.96 กก. ข้อเหวี่ยงหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 1500 รอบ/นาที ความยาวช่วงชัก 204 มิลลิเมตร ความยาวก้านสูบ 408 มิลลิเมตร แรงหนีศูนย์กลางที่เกิดขึ้นเท่ากับ

 • 1 :

  12470 นิวตัน

 • 2 :

  22000 นิวตัน

 • 3 :

  12302 นิวตัน

 • 4 :

  8950 นิวตัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 382 :
 • โรเตอร์ตัวหนึ่งมีมวล 2 ชุด ชุดแรกขนาด 0.8 กก. รัศมีหมุน 300 มม. ทำมุม 30 องศา จากแนวราบในทิศทวนเข็มนาฬิกา มวลชุดที่สอง ขนาด 1.2 กก. ทำมุม 150 องศา จากแนวราบในทิศตามเข็มนาฬิการัศมีหมุน 250 มม. มวลทั้งหมดหมุนในระราบเดียวกัน ต้องการถ่วงดุลทั้งสถิตและพลศาสตร์จะต้องนำมวลมาติดตั้งเพิ่มดังนี้
 • 1 :

  นำมวลขนาด 1 กก. รัศมีหมุน 60 มม. ทำมุม 90 องศา จากแนวราบในทิศทวนเข็มนาฬิกามาติดตั้ง

 • 2 :

  นำมวลขนาด 2.0 กก. รัศมีหมุน 50 มม. ทำมุม 75 องศา จากแนวราบในทิศตามเข็มนาฬิกามาติดตั้ง

 • 3 :

  นำมวลขนาด 1.0 กก. รัศมีหมุน 60 มม. ทำมุม 330 องศา จากแนวราบในทิศตามเข็มนาฬิกามาติดตั้ง

 • 4 :

  นำมวลขนาด 0.6 กก. รัศมีหมุน 100 มม. ทำมุม 150 องศา จากแนวราบในทิศตามเข็มนาฬิกามาติดตั้ง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 383 :
 • หน้าที่ประการสำคัญของล้อตุนกำลัง(fly wheel) ในทุกๆจังหวะการทำงาน (ทุกๆcycle) คือ

 • 1 :

  กักเก็บพลังงานในช่วงไม่ใช้และจ่ายพลังงานให้กลไกในช่วงใช้ทำให้เครื่องจักรกลเดิน

 • 2 :

  ช่วงถ่วงดุลย์การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น

 • 3 :

  ทำให้เครื่องจักรกลมีเสถียรภาพในการทำงานดีขึ้น

 • 4 :

  ช่วยลดการสิ้นเปลืองกำลัง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :
 • เครื่อตอกเจาะโลหะที่มีล้อตุนกำลัง (flywheel) เป็นส่วนประกอบเวลาใน 1 จังหวะ(1 Cycle) เท่ากับ 2 วินาที แต่เวลาที่หัวเจาะตอกเนื้อโลหะจริง 1/3 วินาที พลังงานที่ต้องการในการเจาะคือ 1640 j พลังงานที่ล้อตุนกำลังเก็บไว้เพื่อจ่ายออกมาสมทบในขณะหัวเจาะตอกเนื้อโลหะจริงเท่ากับ

 • 1 :

  1367J

 • 2 :

  278 J

 • 3 :

  987 J

 • 4 :

  653 J

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :
 • เครื่องตอกเจาะรูแผ่นโลหะที่ไม่มีล้อตุนกำลัง (flywheel)เป็นส่วนประกอบ เวลาใน 1 cycle เท่ากับ 2 วินาที แต่เวลาที่เจาะเนื้อโลหะจริง = 1/3 วินาที workdone ที่เกิดขึ้นคือ 1640 J ดังนั้นกำลังที่ต้องการขับเครื่องนี้คือ
 • 1 :

  4920 วัตถ์

 • 2 :

  2240 วัตถ์

 • 3 :

  7500 วัตถ์

 • 4 :

  5400 วัตถ์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 386 :
 • ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินสูบเดียวกับเครื่องยนต์หลายสูบ เมื่อพิจารณาความสามารถ balance แรงสั่นสะเทือนรวมที่เกิดขึ้น ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 :

  เครื่องยนต์สูบเดียวย่อมสั่นสะเทือนน้อยกว่า

 • 2 : ในเครื่องยนต์หลายสูบแรงสั่นสะเทือนจากลูกสูบแต่ละตัวสามารถหักล้างกันได้บ้าง เพราะจังหวะการเคลื่อนที่ของลูกสูบต่างกัน
 • 3 : เครื่องยนต์หลายสูบแรงสั่นสะเทือนไม่ต่างจากเครื่องยนต์สูบเดียวมากนัก
 • 4 :

  แรงสั่นสะเทือนไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนลูกสูบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 387 :
 • เมื่อเปรียบเทียบเครื่องยนต์ลูกสูบกับเครื่องยนต์เทอร์ไบน์มีกำลังม้าเท่ากัน (เช่น ประมาณ 100 kW) ข้อใดถูกต้องที่สุด

 • 1 :

  เครื่องยนต์ลูกสูบมีความเร็วรอบสูบกว่า แต่แรงบิดต่ำกว่า

 • 2 :

  เครื่องยนต์ลูกสูบมีความเร็วรอบต่ำกว่า แต่แรงบิดสุงกว่า

 • 3 :

  ทั้งแรงเร็วรอบและแรงบิดไม่ต่างกันมาก ในเครื่องยนต์ 2 ชนิดนี้

 • 4 : เครื่องยนต์เทอร์ไบร์มีแรงบิดและความเร็วรอบสูงกว่าเครื่องยนต์ลูกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 388 :
 • การที่เครื่องยนต์เทอร์ไบน์เดินเรียบกว่าเครื่องยนต์ลูกสูบที่มีกำลังใกล้เคียงกันเนื่องจากเหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือ

 • 1 :

  เครื่องยนต์เทอร์ไบน์มีความเร็วรอบที่ต่ำกว่า

 • 2 :

  เครื่องยนต์ลูกสูบมีการระเบิดเป็นจังหวะในขณะที่เครื่องยนต์เทอร์ไบน์มีการเผาไหม้

 • 3 :

  เครื่องยนต์ลูกสูบมีแรงบิดสุงกว่าจึงเกิดการสั่นสะเทือนมากกว่า

 • 4 : เครื่องยนต์เทอร์ไบน์มีแต่มวลหมุน ซึ่งสามารถถ่วงดุลได้ทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 389 :
 • การถ่วงดุลโรเตอร์ที่ประกอบด้วยมวล M1, M2 , M3 ซึ่งหมุนอยู่ในระนาบเดียวกัน ในการถ่วงดุลย์เฉพาะในสภาวะสถิต (static balance) จะนำมวล Me มาติดตั้งโดยจะต้องให้

 • 1 : แรงเฉื่อยทั้งหมดรอบแกนหมุนเท่ากับศูนย์
 • 2 :

  แรงเฉื่อยในแนวราบและแนวดิ่งเท่ากับศูนย์

 • 3 :

  โมเมนต์อันเนื่องมาจากแรงโน้นถ่วงที่เกิดจากมวลทั้งหมดรอบแกนหมุนเท่ากับศูนย์

 • 4 :

  แรงสถิตรอบแกนหมุนเท่ากับศูนย์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 390 :
 • ในการถ่วงดุลกลไกลูกสูบ-เพลาข้อเหวี่ยง เช่นเครื่องยนต์เบนซินสูบเดียวที่ความเร็วรอบของเพลาข้อเหวี่ยงขณะนี้ประมาณ 1200 รอบ/นาที โดยใช้ counter balance weight มาถ่วงดุลข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 :

  ถ่วงแรงหนีศูนย์กลางอันเนื่องมาจากมวลหมุน ได้ทั้งหมดแต่ถ่วงดุลแรงเฉื่อยอันเนื่องมาจากมวลชักไป-กลับได้ไม่หมด

 • 2 :

  ถ่วงดุลแรงหนีศูนย์กลางและแรงเฉื่อยได้ทั้งหมด

 • 3 :

  ถ่วงดุลแรงเฉื่อยอันเนื่องจากมวลชักไปกลับได้ทั้งหมด แต่ถ่วงดุลแรงหนีศูนย์กลางได้บางส่วน

 • 4 :

  ไม่สามารถถ่วงแรงทุกชนิดได้หมด

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 391 :
 • จาก Force polygon ของแรงที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ สูบเดียว fc เป็นแรงหนีศูนย์ของมวลหมุน, fp เป็นแรงเฉื่อย เนื่องมาจาก มวลชักไป-กลับ fcb เป็น counter balance force, fe เป็น shaking force หรือ แรงสะเทือน ซึ่งมีค่า 4800 N ถ้าไม่ได้ใส่มวลถ่วงดุล (ไม่มี fcb) fs จะมีค่าประมาณ


   

 • 1 :

  28000 N

 • 2 :

  65000 N

 • 3 :

  12900 N

 • 4 :

  19500 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 392 :
 • ในภาพเป็นโรเตอร์ที่มีมวล M1, M2 หมุนอยู่ในระนาบเดียวกับ Me เป็นมวลทีนำมาถ่วงดุล การที่จะทำให้ผลรวมของแรงเฉื่อยในแนวราบเท่ากับศูนย์ต้องใช้สมการใด

   

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 393 :
 • ค่า coefficient of fluctuation หรือสัมประสิทธิ์การผันแปรความเร็วของล้อตุนกำลัง ในหนึ่งจังหวะการทำงาน ถ้าความเร็วของล้อตุนำลังสูงสุดวัดได้ 7 เมตร/วินาที ต่ำสุด 6.4 เมตร/วินาที สัมประสิทธิ์การกระเพื่อมจะเท่ากับ
 • 1 :

   6.7

 • 2 :

  0.18

 • 3 :

  0.09

 • 4 :

   0.002

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :
 • เครื่องตอกเจาะรูโลหะที่มีล้อตุนกำลังเป็นส่วนประกอบเวลาใน 1 cycle (1รอบการเจาะ) เท่ากับ2 วินาที แต่เวลาที่หัวเจาะตอกเนื้อโลหะจริง 1/3 วินาที Workdone จากการเจาะเนื้อโลหะ 1640 j ซึ่งกำลังส่วนใหญ่จะถูกในล้อตุนกำลัง และจ่ายสมทบในขณะหัวเจาะตอกโลหะ ดังนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเครื่องจึงมีขนาด
 • 1 :

  820 วัตถ์

 • 2 :

  1640 วัตถ์

 • 3 :

  3280 วัตถ์

 • 4 :

  546 วัตถ์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • ในภาพเป็นกลไกลูกสูบ-ข้อเหวี่ยง การวิเคราะห์แรงสะเทือน (Shaking Force) หรือ fs จากไดอะแกรมในภาพ ถ้า fc เป็นแรงหนีศูนย์ของมวลหมุนรวมมีค่า 14200 N, fp เป็นแรงเฉื่อยของมวลชักไป-กลับที่ค่า 5400 N fs จะมีค่าประมาณ

 • 1 :

  12000 N

 • 2 :

  17500 N

 • 3 :

  21000 N

 • 4 :

  15000 N

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • ในภาพเป็นไดอะแกรมแรงที่เกิดขึ้นกับเครื่องดีเซลสูบเดียว fc เป็นแรงหนีศูนย์เนื่องจากมวลหมุน, fP เป็นแรงเฉื่อย เนื่องจากมวล ชักไป-กลับ, fcb เป็นแรงเนื่องจากใส่มวลถ่วงดุล, fs เป็นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนื่องจากถ่วงดุลได้ไม่หมดขณะนี้มีทิศ 230º ทวนเข็มจากแนวราบ ถ้าไม่ใส่ มวลถ่วงดุล (ไม่มี fcb) fe จะมีทิศทวนเข็มจากแนวราบประมาณ

 • 1 :

  35 องศา

 • 2 :

  120 องศา

 • 3 :

  160 องศา

 • 4 :

  210 องศา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 397 :
 • เครื่องยนต์ดีเซลมีความเร็วรอบเพลาขอเหวี่ยง 2200รอบ/นาที แรงบิดที่เพลาข้อเหวี่ยง 400 N-m เครื่องยนต์นี้จะมีกำลังประมาณ
 • 1 :

  122 kW

 • 2 :

  116 kW

 • 3 :

  92 kW

 • 4 :

  78 kW

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 398 :
 • เพลาเส้นหนึ่งมีมวลหมุน 10 กก. เชื่อมติดอยู่ โดยรัศมีหมุน 100 ซม. เนื่องจากข้อจำกัดบางประการจึงต้องถ่วงดุลโดยนำมวล 2 ชิ้นคือ B1 และ B2 มาถ่วงต่างระนาบการหมุน เพื่อที่จะให้เกิดสมดุลในทุกประการจะต้อง

 • 1 : ถ่วงดุลย์ทั้งแรงและโมเมนต์
 • 2 :

  ถ่วงดุลย์แรง

 • 3 :

  ถ่วงดุลย์โมเมนต์ในแนวราบ

 • 4 :

  ถ่วงดุลโมเมนต์ในแนวดิ่ง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • ในภาพเป็นโรเตอร์ที่มีมวล M หมุนรอบเพลาที่จุด O โดยมีรัศมีหมุน R ในการถ่วงดุลจะต้องนำมวล Me มาถ่วงในทิศตรงกันข้ามโดยมีระยะรัศมีหมุน Re เพื่อถ่วงดุลทั้งขณะอยู่นิ่งและขณะกำลังหมุนด้วยความเร็วต่างๆกัน ขนาดของมวล Me ต้องเท่ากับ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • ในการทำ Dynamic balance ของโรเตอร์ในภาพซึ่งประกอบด้วยมวล M1, M2, M3 จะต้องนำมวล Me มาถ่วงดุล โดยจะต้องให้

 • 1 :

  ผลรวมของแรงเฉื่อยในแนวราบและแนวดิ่งเท่ากับศูนย์

 • 2 :

  ผลรวมของโมเมนต์ในแนวราบเท่ากับศูนย์

 • 3 :

   ผลรวมของโมเมนต์ในแนวดิ่งเท่ากับศูนย์

 • 4 :

   ผลรวมของโมเมนต์ในแนวราบและแนวดิ่งเท่ากับศูนย์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 401 :
 • กลไกในภาพถ้าไม่มีความเสียดทานเลย R คือ Base Circle ของ cam P คือจุดลูกเบี้ยวสัมผัสตัวตาม แรงบิดที่เพลา O2 คือ

 • 1 :

  F(O2N)

 • 2 : FR
 • 3 : F(O2P)
 • 4 :

  F(O2C)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 402 :
 • ภาพแสดงโรเตอร์ประกอบด้วยมวล M1, M2, M3 หมุนอยู่ในระนาบต่างกัน ในการถ่วงดุลต้องนำมวล MA, MB มาถ่วงในระนาบ A และ B จากการคำนวณพบว่า

  ดังนั้น qs ซึ่งเป็นมุมที่มวล B ทำกับแนวระนาบในทิศทวนเข็มเท่ากับประมาณ


 • 1 :

  37.8 องศา

 • 2 :

  49.9 องศา

 • 3 :

  35.6 องศา

 • 4 :

  40 องศา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร