สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Ship Dynamics

เนื้อหาวิชา : 278 : 1.Introduction
ข้อที่ 1 :

 • 1 : การเปลี่ยนแปลงของแอมปลิจูด มีผลต่อคาบเวลาและมุมเฟส
 • 2 : การเปลี่ยนแปลงของคาบเวลามีผลต่อแอมปลิจูดและมุมเฟส
 • 3 : การเปลี่ยนแปลงของมุมเฟสมีผลต่อแอมปลิจูดและคาบเวลา
 • 4 : แอมปลิจูด, คาบเวลา และมุมเฟสเป็นตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 3 :
 • ในการศึกษาคลื่นน้ำแบบ Sinusoidal (2 มิติ) ความยาวคลื่น (Wave Length) คือระยะใด
 • 1 : ระยะในทางระดับ วัดระหว่างยอดคลื่นถึงท้องคลื่นที่ต่อเนื่องกัน
 • 2 : ระยะในทางระดับ วัดระหว่าง 2 ยอดคลื่นหรือ 2 ท้องคลื่นที่ต่อเนื่องกัน
 • 3 : ระยะในทางระดับของยอดคลื่นหรือท้องคลื่น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 4 :

 • 1 : ความสูงที่ตำแหน่งใดๆ ของคลื่นเมื่อเทียบกับแกนอ้างอิงหรือระดับเฉลี่ย
 • 2 : ความสูงที่วัดระหว่างแกนอ้างอิงกับจุดสูงสุด (Crest) หรือจุดต่ำสุดของคลื่น (Trough)
 • 3 : ความสูงที่มีค่าเป็น 2 เท่าของความสูงที่ตำแหน่งใดๆ ของคลื่นเมื่อเทียบกับแกนอ้างอิงหรือระดับเฉลี่ย
 • 4 : ความสูงที่มีค่าเป็น 2 เท่าของความสูงที่วัดระหว่างแกนอ้างอิงกับจุดสูงสุด (Crest) หรือจุดต่ำสุดของคลื่น (Trough)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 :

 • 1 : เมื่อความยาวของคลื่นมากขึ้น ความเร็วคลื่นจะลดลง
 • 2 : เมื่อความยาวของคลื่นมากขึ้น ความเร็วคลื่นจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
 • 3 : ความเร็วของคลื่นเป็นอิสระต่อความยาวของคลื่น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 6 :
 • ในการศึกษาความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นแบบ Sinusoidal ความเร็วของคลื่นที่เกิดในน้ำจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันตามระดับความลึกของน้ำอย่างไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : ทั้งความเร็วของคลื่นในน้ำตื้นและน้ำลึก จะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น
 • 4 : ทั้งความเร็วของคลื่นในน้ำตื้นและน้ำลึก จะเป็นอิสระต่อความยาวคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 7 :

 • 1 : 5 m.
 • 2 : 10 m.
 • 3 : 75 m.
 • 4 : 150 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบ Heaving สมมุติว่าเมื่อใช้แรงภายนอกกดให้เรือจมลงในน้ำแล้วปล่อยแรงดังกล่าวออก ทำให้เรือมีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง และเมื่อมีแรง Damping Force เข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้ระยะขจัด (Displacement) ของการเคลื่อนที่แบบ Heaving เป็นอย่างไร
 • 1 : เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 • 2 : ลดลงเรื่อย ๆ
 • 3 : คงที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 10 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 11 :
 • จากการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : Simple Harmonic Motion เป็นการเคลื่อนที่ ที่มีอัตราเร่งของการเคลื่อนที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ ระยะของการเคลื่อนที่กับแนวอ้างอิง
 • 2 : แรงต้านการเคลื่อนที่ (Restoring Force) ในการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion เป็นสัดส่วนผกผันกับระยะขจัด (Displacement) จากแนวสมดุล
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 12 :

 • 1 : 10cos(2t)
 • 2 : 5cos(2t)
 • 3 : 2cos(10t)
 • 4 : 2cos(5t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :

 • 1 : 20sin(2t)
 • 2 : - 20sin(2t)
 • 3 : - 10sin(2t)
 • 4 : 10sin(2t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :

 • 1 : 20cos(2t)
 • 2 : - 20cos(2t)
 • 3 : 40cos(2t)
 • 4 : - 40cos(2t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 15 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 17 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรง Restoring
 • 1 : แรงที่พยายามดึงวัตถุกลับไปยังตำแหน่งสมดุลเดิม เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งสมดุล
 • 2 : เป็นแรงที่มีขนาดสัมพันธ์กับระยะขจัด
 • 3 : วัตถุจะเคลื่อนที่กลับไปมาผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีอัตราเร่งภายใต้แรงนี้เสมอ และเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อเข้าใกล้ตำแหน่งสมดุล
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion)
 • 1 : เมื่อวัตถุอยู่ในตำแหน่งสมดุล ระยะขจัดจะมีค่าเป็นศูนย์
 • 2 : เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปไกลจากแนวสมดุลมากที่สุด แรง Restoring จะมีค่าต่ำสุด
 • 3 : เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ห่างแนวสมดุลออกไป ความเร็วของการเคลื่อนที่จะลดลงเรื่อย ๆ
 • 4 : เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ห่างแนวสมดุลออกไป อัตราเร่งของการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก แบบกลับไปมา
 • 1 : ก่อนวัตถุจะเคลื่อนที่ออกจากแนวสมดุล วัตถุจะมีแต่เฉพาะพลังงานจลน์
 • 2 : ปริมาณของพลังงานจลน์จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อวัตถุเคลื่อนห่างจากแนวสมดุลออกไป
 • 3 : ปริมาณของพลังงานศักย์จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อวัตถุเคลื่อนห่างจากแนวสมดุลออกไป
 • 4 : ระดับของพลังงานจลน์ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบไปมานี้ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับฟังก์ชันของเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :

 • 1 : 3
 • 2 : 5
 • 3 : 7
 • 4 : 9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • ปัจจัยใดที่มีผลต่อความเร็วของคลื่น ที่ความลึกใด ๆ
 • 1 : ความยาวคลื่น
 • 2 : ความลึกของน้ำ
 • 3 : แรงโน้มถ่วงของโลก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 29 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานในคลื่นน้ำ
 • 1 : พลังงานในคลื่นประกอบด้วยส่วนที่เป็นพลังงานจลน์และพลังงานศักย์
 • 2 : พลังงานจลน์เกิดจากการที่อนุภาคมีการเคลื่อนที่แบบโคจร
 • 3 : พลังงานศักย์เกิดจากการที่ของเหลวถูกยกตัวสูงขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 30 :

 • 1 : 1. 5.26 m/s
 • 2 : 2. 10.124 m/s
 • 3 : 3. 12.89 m/s
 • 4 : 4. 14.98 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :

 • 1 : 0.21
 • 2 : 1.56
 • 3 : 2.92
 • 4 : 4.77
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งสมดุล (Equilibrium Position) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ยิ่งห่างจากจุดสมดุลแรง Restoring ยิ่งมีค่ามาก
 • 2 : แรง Damping มีค่าคงที่เสมอ
 • 3 : แรง Damping มีทิศทางเดียวกับแรง Restoring
 • 4 : การที่เรือเปลี่ยนสภาพกินน้ำลึกไปเกิดทริมเป็นการเคลื่อนที่แบบ Oscillation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดจัดว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ Oscillation ของเรือที่ลอยอิสระอยู่
 • 1 : เรือเปลี่ยนจากเกิดทริมทางหัวไปเป็นเกิดทริมทางท้ายเรือ
 • 2 : Angle of Loll เปลี่ยนจาก 7 องศา เป็น –7 องศา
 • 3 : หลังจากนำน้ำหนักปริมาณมากๆ ออกจากเรือโดยฉับพลัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :
 • ข้อใดไม่เป็นการเคลื่อนที่แบบ Oscillation ของเรือที่ลอยอิสระอยู่
 • 1 : การเคลื่อนที่หลังจากการหยุดเครื่องยนต์แล้วปล่อยให้เรือแล่นต่อไปจนหยุดนิ่ง
 • 2 : หลังจากใส่น้ำหนักปริมาณมากๆ ลงในเรืออย่างฉับพลัน
 • 3 : หลังจากเอาน้ำหนักปริมาณมากๆ ออกจากเรืออย่างฉับพลัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • ข้อใดคือการเคลื่อนที่ Oscillation ของเรือแบบ Pitching
 • 1 : เมื่อเรือถูกคลื่นกระทำจากด้านข้างและกระดกหัวกระดกท้าย
 • 2 : เมื่อเรือถูกคลื่นกระทำจากด้านหัวหรือด้านท้ายและกระดกหัวกระดกท้าย
 • 3 : ขณะที่นำของหนักมาก ๆ ออกจากเรือบริเวณหัวหรือท้ายเรือโดยฉับพลัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • ข้อใดคือการเคลื่อนที่ Oscillation ของเรือแบบ Heaving
 • 1 : การที่คลื่นกระทำด้านหัวหรือท้ายเรือแล้วเรือยกตัวสูงขึ้นลงจากระดับอ้างอิงเดิม
 • 2 : การที่คลื่นกระทำด้านข้างเรือหรือท้ายเรือแล้วเรือยกตัวสูงขึ้นลงจากระดับอ้างอิงเดิม
 • 3 : การที่เมื่อนำของหนักมากๆ ใส่ในเรือบริเวณหัวเรือโดยฉับพลันแล้วทำให้เรือยกตัวสูงขึ้นลงจากระดับอ้างอิงเดิม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดคือการเคลื่อนที่ Oscillation ของเรือแบบ Rolling
 • 1 : การที่คลื่นวิ่งเข้ากระทำท้ายเรือที่จอดอยู่แล้วเรือโคลงไปมาซ้าย-ขวา
 • 2 : การที่คลื่นวิ่งเข้ากระทำหัวเรือที่จอดอยู่แล้วเรือโคลงไปมาซ้าย-ขวา
 • 3 : การที่คลื่นวิ่งเข้ากระทำด้านข้างเรือที่จอดอยู่แล้วเรือโคลงไปมาซ้าย-ขวา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • ข้อใดคือการเคลื่อนที่ Oscillation ของเรือแบบ Yawing
 • 1 : การที่เรือเมื่อจอดอิสระอยู่แล้ว เข็มหัวเรือเปลี่ยนไปมาระหว่างบวก 10 องศา และ ลบ 10 องศา อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
 • 2 : การที่เรือเมื่อจอดอิสระอยู่แล้ว โคลงซ้ายขวาเปลี่ยนไปมาระหว่างบวก 10 องศา และ ลบ 10 องศา อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
 • 3 : การที่เรือเมื่อจอดอิสระอยู่แล้ว ทริมท้ายเปลี่ยนไปมาระหว่างบวก 10 ซม. และ ลบ 10 ซม. อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • ถ้าเดิมเรือลอยอยู่อย่างสมดุล หลังจากค่อยๆสูบน้ำอับเฉา (Ballast) เข้าถังกลางลำบริเวณหัวเรือเสร็จสิ้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : 1. เรือย่อมเกิด Oscillation แบบ Rolling
 • 2 : เรือย่อมเกิด Oscillation แบบ Heaving
 • 3 : เรือย่อมเกิด Oscillation แบบ Swaying
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • แท่งไม้รูปคล้ายแปรงลบกระดานแท่งหนึ่งถูกกดให้จมขนานอยู่ใต้น้ำลึกมาก ถ้ายกเลิกแรงกดทันที แท่งไม้นี้จะลอยขึ้นสู่ผิวหน้าน้ำทันที ถามว่าช่วงแรกที่แท่งไม้ลอยขึ้นสู่ผิวหน้าน้ำจะสังเกตเห็นแท่งไม้เคลื่อนที่ Oscillation แบบใดชัดเจนที่สุด
 • 1 : Heaving
 • 2 : Swaying
 • 3 : Yawing
 • 4 : Surging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :
 • แท่งไม้หนักมากรูปทรงคล้ายแปรงลบกระดานแท่งหนึ่งกำลังลอยอิสระในน้ำนิ่ง ถ้าทำน้ำกระเพื่อมพอประมาณเข้าใส่ทางด้านข้างของแท่งไม้นี้สักระยะเวลาหนึ่ง ช่วงแรกๆจะสังเกตเห็นแท่งไม้เคลื่อนที่ Oscillation แบบใดชัดเจนที่สุด
 • 1 : Heaving
 • 2 : Swaying
 • 3 : Rolling
 • 4 : Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นปกติ (Regular Wave)
 • 1 : ถ้า Encountering Frequency เท่ากับศูนย์ ตำแหน่งสัมพันธ์ระหว่างเรือกับคลื่นจะไม่เปลี่ยน
 • 2 : ถ้า Encountering Frequency มากกว่าศูนย์ แล้วคลื่นตามมาจากด้านหลัง คลื่นจะวิ่งแซงเรือไปในที่สุด
 • 3 : ถ้า Encountering Frequency น้อยกว่าศูนย์ แล้วคลื่นอยู่ข้างหน้าเรือ เรือจะแล่นไปทันคลื่นในที่สุด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • ลักษณะการเคลื่อนที่ของเรือในทะเลโดยที่เรือแล่นไปทิศทางเดียวกับคลื่นที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ เรียกว่าอะไร
 • 1 : Head Sea
 • 2 : Following Sea
 • 3 : Beam Sea
 • 4 : Slow Overtaking Sea
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 44 :
 • ลักษณะการเคลื่อนที่ของเรือที่แล่นลงใต้ ในทะเลที่คลื่นวิ่งมาจากทิศตะวันออก เรียกว่าอะไร
 • 1 : Head Sea
 • 2 : Following Sea
 • 3 : Beam Sea
 • 4 : South Heading Sea
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • ถ้าขณะนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือต่างกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 270 องศา แสดงว่าเรือกำลังเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมแบบใด
 • 1 : Head Sea
 • 2 : Following Sea
 • 3 : Beam Sea
 • 4 : Overtaking Sea
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 46 :
 • การจะกำหนดว่าเป็นคลื่นในน้ำลึกหรือน้ำตื้นจะพิจารณาจากข้อใด
 • 1 : ความลึกเฉลี่ยของท้องทะเลบริเวณนั้น
 • 2 : เทียบความยาวคลื่นกับความลึกเฉลี่ยของท้องทะเลบริเวณนั้น
 • 3 : เทียบความสูงคลื่นกับความลึกเฉลี่ยของท้องทะเลบริเวณนั้น
 • 4 : ดูจากความชันของคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความยาวคลื่นในน้ำตื้นอิสระต่อความยาวคลื่น
 • 2 : ความยาวคลื่นในน้ำตื้นไม่อิสระต่อความยาวคลื่น
 • 3 : ความยาวคลื่นในน้ำลึกอิสระต่อความยาวคลื่น
 • 4 : ความสูงคลื่นในน้ำลึกไม่สัมพันธ์กับความโน้มถ่วงของโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับคลื่นในน้ำตื้น ณ ที่แห่งหนึ่ง ๆ
 • 1 : คลื่นที่ยาว 10 เมตร เร็วเท่ากับคลื่นที่ยาว 9 เมตร
 • 2 : ความเร็วคลื่นคำนวณได้จากความลึกเฉลี่ยของน้ำขณะนั้น
 • 3 : ความโน้มถ่วงของโลกมีผลโดยตรงกับความเร็วคลื่น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับคลื่นในน้ำลึก
 • 1 : การคำนวณความเร็วต้องนำความยาวคลื่นมาประกอบด้วย
 • 2 : การคำนวณความเร็วไม่ต้องนำความโน้มถ่วงโลกมาพิจารณาด้วย
 • 3 : ความเร็วคลื่นอิสระต่อความยาวคลื่น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นในน้ำตื้น
 • 1 : ถ้าทราบความยาวคลื่นจะคำนวณความเร็วคลื่นได้ทันที
 • 2 : คลื่นเดียวกันจะมีความเร็วบนดวงจันทร์เท่ากับบนโลก
 • 3 : ถ้าทราบความลึกน้ำจะคำนวณความเร็วคลื่นได้ทันที
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นในน้ำลึก
 • 1 : ถ้าทราบความยาวคลื่นจะคำนวณความเร็วคลื่นได้ทันที
 • 2 : คลื่นเดียวกันจะมีความเร็วบนดวงจันทร์เท่ากับบนโลก
 • 3 : ถ้าทราบความลึกน้ำจะคำนวณความเร็วคลื่นได้ทันที
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมา (Oscillatory) ตำแหน่งใดที่มีแรง Restoring น้อยที่สุด
 • 1 : ตำแหน่งสมดุล
 • 2 : ตำแหน่งแอมปลิจูดสูงสุด
 • 3 : ตำแหน่งที่มีระยะขจัดสูงสุด
 • 4 : ตำแหน่งที่มีระยะขจัดต่ำสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :

 • 1 : 1 เมตร
 • 2 : 2 เมตร
 • 3 : 3 เมตร
 • 4 : 4 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : คาบเวลาในการเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ณ จุดใดๆ ครบ 1 รอบพอดี
 • 2 :
 • 3 : คาบเวลาคือ ส่วนกลับของความถี่
 • 4 : ความถี่เชิงมุมแปรผันตรงกับคาบเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • การรวมกันของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : การเคลื่อนที่ของทั้งสองจะต้องมีขนาดแอมปลิจูดเท่ากัน
 • 2 : การเคลื่อนที่ของทั้งสองไม่จำเป็นต้องมีมุมเฟสเท่ากัน
 • 3 : การเคลื่อนที่ของทั้งสองต้องมีคาบเวลาเท่ากัน
 • 4 : ความถี่ที่ได้จากการรวมกันของการเคลื่อนที่ทั้งสองต้องเท่ากับความถี่เดิมของการเคลื่อนที่ทั้งสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขในการรวมกันของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion
 • 1 : ต้องมีความสูงคลื่นเท่ากัน
 • 2 : ต้องมีแอมปลิจูดเท่ากัน
 • 3 : ต้องมีคาบเวลาเท่ากัน
 • 4 : ต้องมีมุมเฟสเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมา (Oscillatory) ตำแหน่งใดที่มีอัตราเร่งสูงที่สุด
 • 1 : ตำแหน่งสมดุล
 • 2 : ตำแหน่ง 2/3 ของระยะขจัดสูงสุดจากตำแหน่งสมดุล
 • 3 : ตำแหน่งที่มีระยะขจัดสูงสุด
 • 4 : ตำแหน่งที่มีระยะขจัดต่ำสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 58 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมา (Oscillatory) กราฟในข้อใดต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วของการเคลื่อนที่ (V) กับ ระยะขจัด (Displacement): Z
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 59 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมา (Oscillatory) กราฟในข้อใดต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร่งของการเคลื่อนที่ (A) กับ ระยะขจัด (Displacement): Z
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : ในขณะก่อนที่วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากแนวสมดุล วัตถุจะมีแต่เฉพาะพลังงานจลน์
 • 2 : พลังงานจลน์จะมีค่าลดลงเมื่อความเร็วของการเคลื่อนที่ลดลง
 • 3 : พลังงานศักย์จะมีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุเคลื่อนไปสู่จุดหยุดนิ่ง
 • 4 : พลังงานศักย์จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วของการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :

 • 1 : 3 เมตร
 • 2 : 6 เมตร
 • 3 : 3.14 เมตร
 • 4 : 2เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 63 :

 • 1 : 0 เมตร
 • 2 : 1 เมตร
 • 3 : 2 เมตร
 • 4 : 3 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมา (Oscillatory) ตำแหน่งใดที่มีแรง Restoring มากที่สุด
 • 1 : ตำแหน่งสมดุล
 • 2 : ตำแหน่ง 2/3 ของระยะขจัดสูงสุดจากตำแหน่งสมดุล
 • 3 : ตำแหน่งที่มีระยะขจัดสูงสุด
 • 4 : ตำแหน่งที่มีระยะขจัดต่ำสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 65 :

 • 1 : 0 เมตร/วินาที
 • 2 : 3.14 เมตร/วินาที
 • 3 : 6.28 เมตร/วินาที
 • 4 : 1.57 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 :

 • 1 : 0 เมตร/วินาที
 • 2 : 5 เมตร/วินาที
 • 3 : 3.14 เมตร/วินาที
 • 4 : 15.7 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :

 • 1 : 0 เมตร/วินาที
 • 2 : 5 เมตร/วินาที
 • 3 : 3.14 เมตร/วินาที
 • 4 : 6.28 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :

 • 1 : 0 เมตร/วินาที
 • 2 : 3.14 เมตร/วินาที
 • 3 : 6.28 เมตร/วินาที
 • 4 : 10.47 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :

 • 1 : 0 เมตร/วินาที
 • 2 : 1 เมตร/วินาที
 • 3 : 2 เมตร/วินาที
 • 4 : 3 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 70 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :

 • 1 : 7 cos (0.2t)
 • 2 : 0.2cos(7t)
 • 3 : 1.4 sin (0.2t)
 • 4 : - 1.4 sin (0.2t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 74 :

 • 1 : 1.4 sin (0.2t)
 • 2 : - 1.4 sin (0.2t)
 • 3 : 7 sin (0.2t)
 • 4 : - 7 sin (0.2t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 75 :

 • 1 : 0.28 sin (0.2t)
 • 2 : - 0.28 sin (0.2t)
 • 3 : 0.28 cos (0.2t)
 • 4 : - 0.28 cos (0.2t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 76 :

 • 1 : 0.2 วินาที
 • 2 : 3.14 วินาที
 • 3 : 10.256 วินาที
 • 4 : 31.4 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 77 :

 • 1 : 0.032 rad/sec
 • 2 : 0.2 rad/sec
 • 3 : 1 rad/sec
 • 4 : 5.2 rad/sec
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 78 :

 • 1 : 15
 • 2 : -15
 • 3 : 45
 • 4 : - 45
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :

 • 1 : - 1.5 sin (0.5t)
 • 2 : - 3 cos (0.5t)
 • 3 : 1.5 sin (0.5t)
 • 4 : 3 cos (0.5t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • ในกรณีของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งสมดุล (Equilibrium Position) จะมีแรงปริมาณหนึ่งพยายามดึงให้วัตถุกลับไปยังตำแหน่งสมดุลดังเดิมเสมอ และวัตถุจะเคลื่อนที่กลับไปมาผ่านตำหน่งสมดุลโดยมีอัตราเร่งภายใต้แรงดังกล่าวเสมอ แรงดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่าอย่างไร
 • 1 : Restoring
 • 2 : Harmonic
 • 3 : Angular Acceleration
 • 4 : Buckling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • ถ้าการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion มีระยะขจัดในเทอมของเวลาเป็น cos(0.2t) จงคำนวณหาอัตราเร่งในเทอมของเวลา
 • 1 : - 0.04 sin (0.2t)
 • 2 : - 0.04 cos (0.2t)
 • 3 : 0.04 sin (0.2t)
 • 4 : 0.04 cos (0.2t)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 83 : • (เทียบกับฟังก์ชั่น z = zasin(wt))
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • ถ้าน่านน้ำแห่งหนึ่งเกิดคลื่นฮาร์โมนิคที่มีความยาวคลื่น 1,000 m. และมีความเร็วของคลื่นเท่ากับ 20 m/s โดยที่ขณะนั้นน้ำมีความลึกเท่ากับ 100 m จงคำนวณหาคาบเวลาการเคลื่อนที่ของคลื่น ดังกล่าว
 • 1 : 5 Sec.
 • 2 : 50 Sec.
 • 3 : 55 Sec.
 • 4 : 65 Sec.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • ถ้าร่องน้ำแห่งหนึ่งเกิดคลื่นฮาร์โมนิคที่มีความยาว 50 m. และสูง 2 m. โดยที่ขณะนั้นน้ำมีความลึก 150 m. มีความเวลาการเคลื่อนที่เท่ากับ 32.024 sec. จงหาค่าตัวเลขคลื่น (Wave Number)
 • 1 : 0.13
 • 2 : 8.84
 • 3 : 32.02
 • 4 : 78.07
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 • ถ้าคลื่นฮาร์โมนิคในร่องน้ำแห่งหนึ่งมีความยาวคลื่นเท่ากับ 15 m. มีแอมปลิจูดขนาด 0.25 m. จงหาคาบเวลาของคลื่น
 • 1 : 3.10 Sec.
 • 2 : 9.60 Sec.
 • 3 : 92.30 Sec.
 • 4 : 94.57 Sec.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 :

 • 1 : 3.42 Sec.
 • 2 : 11.56 Sec.
 • 3 : 20.94 Sec.
 • 4 : 131.69 Sec.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 88 :

 • 1 : 2.21 m/s
 • 2 : 5.5 m/s
 • 3 : 12.54 m/s
 • 4 : 35.11 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :

 • 1 : 1.26 Sec.
 • 2 : 5.5 Sec.
 • 3 : 12.54 Sec.
 • 4 : 31.42 Sec.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • ในการเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Harmonic Motions) แรงใดที่พยายามดึงวัตถุให้กลับไปยังตำแหน่งสมดุล
 • 1 : แรงภายนอก (External Force)
 • 2 : แรงภายใน (Internal Force)
 • 3 : แรงต้านการเคลื่อนที่ (Restoring Force)
 • 4 : แรงเฉือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมา (Oscillatory) ตำแหน่งใดที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด
 • 1 : ตำแหน่งสมดุล
 • 2 : ตำแหน่งที่มีแอมปลิจูดสูงสุด
 • 3 : ตำแหน่งที่มีระยะขจัดสูงสุด
 • 4 : ตำแหน่งที่มีระยะขจัดต่ำสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :

 • 1 : 3 เมตร
 • 2 : -3 เมตร
 • 3 : 3.14 เมตร
 • 4 : -3.14 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • กราฟในข้อใดต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง แรง Restoring (F)กับ ระยะขจัด (Displacement): Z
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 96 :
 • การรวมกันของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion ที่มีคาบเวลาของการเคลื่อนที่เท่ากัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ
 • 1 : การเคลื่อนที่ที่มีขนาดแอมปลิจูดเท่าเดิม
 • 2 : การเคลื่อนที่ที่มีขนาดระยะขจัดเท่าเดิม
 • 3 : การเคลื่อนที่ที่มีมุมเฟสเท่าเดิม
 • 4 : การเคลื่อนที่ที่มีความถี่เท่าเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • สมการในข้อใดต่อไปนี้ เป็นสมการโดยทั่วไปของคลื่นไซนูซอยดอย ( Sinusoidal Water Wave )
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • คุณสมบัติใดในข้อต่อไปนี้ ที่ไม่มีผลต่อความเร็วของคลื่นแบบ Sinusoidal
 • 1 : ความลึกของน้ำ
 • 2 : ความยาวคลื่น
 • 3 : ความสูงคลื่น
 • 4 : ค่าแรงโน้มถ่วงของโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • การเคลื่อนที่ของคลื่น Sinusoidal ในน้ำลักษณะใด ที่ความยาวคลื่นแทบจะไม่มีผลต่อความเร็ว
 • 1 : ความลึกของน้ำ
 • 2 : ความยาวคลื่น
 • 3 : ความสูงคลื่น
 • 4 : ค่าแรงโน้มถ่วงของโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 101 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • การรวมกันของขบวนคลื่น (Additional of Wave Trains) ซึ่งมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Superposition นั้นหมายถึง
 • 1 : การรวมกันของขบวนคลื่นที่มีขนาดแอมปลิจูดเท่ากัน
 • 2 : การรวมกันของขบวนคลื่นที่มีคาบเวลาเท่ากัน
 • 3 : การรวมกันของขบวนคลื่นที่มีความถี่เท่ากัน
 • 4 : การรวมกันของขบวนคลื่นที่มีความเร็วเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 •  ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเร็วคลื่น
 • 1 :  ความยาวคลื่น
 • 2 :  อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
 • 3 :  ความลึกของน้ำ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 104 :
 • จงคำนวณหาตัวเลขคลื่น (Wave number) ของคลื่นฮาร์โมนิคที่มีคาบเท่ากับ 2 วินาที ในทะเลลึกมาก (Deep Water)
 • 1 :  0.25
 • 2 : 1
 • 3 : 1.75
 • 4 : 2.50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • จงคำนวณหาความยาวคลื่นของคลื่นฮาร์โมนิคที่มีคาบเท่ากับ 2 วินาที ในทะเลลึกมาก (Deep Water)
 • 1 : 0.16
 • 2 : 0.32
 • 3 : 3.125
 • 4 : 6.25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 106 :
 • จงคำนวณหาความเร็วคลื่นของคลื่นฮาร์โมนิคที่มีคาบเท่ากับ 2 วินาที ในทะเลลึกมาก (Deep Water)
 • 1 : 0.16
 • 2 : 0.32
 • 3 : 3.125
 • 4 : 6.25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 107 :
 • จงคำนวณหาความเร็วคลื่นของคลื่นฮาร์โมนิคที่มีความยาวคลื่นเท่ากับ 120 เมตร ในทะเลลึก 5 เมตร
 • 1 : 2.79
 • 2 : 5.60
 • 3 : 7.00
 • 4 : 13.69
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 279 : 2.Introduction to Ship Motion
ข้อที่ 108 :

 • 1 : 4.23
 • 2 : 2.12
 • 3 : 2.44
 • 4 : 12.69
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 109 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :

 • 1 : 5
 • 2 : 9.27
 • 3 : 25
 • 4 : 2.23
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 111 :

 • 1 : 0.14
 • 2 : 7.14
 • 3 : 136.8
 • 4 : 2016
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 112 :
 • แรง Damping ที่กระทำกับเรือในระหว่างที่เรือเคลื่อนที่แบบ Rolling มีทีมาจากองค์ประกอบข้อใด
 • 1 : คลื่น
 • 2 : ความฝืดข้างตัวเรือหรือจากคลื่นกระแสน้ำวน
 • 3 : กระดูกงูส่วนยื่น (Bilge Keel), Skeg และ บรรดาส่วนยื่นต่างๆ (Appendages)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 113 :
 • การติดตั้งกระดูกงูปีก (Bilge Keel) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิด Free Oscillation และถือเป็นการเพิ่มค่าใดให้กับเรือ
 • 1 : Exciting Force
 • 2 : Restoring
 • 3 : Damping
 • 4 : Inertia
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบ Rolling การที่เรือมีมุมเอียงไปกราบซ้ายขวาของเรือลดลงเรื่อย ๆ เป็นผลมาจากค่าใด
 • 1 : Exciting Force
 • 2 : Restoring
 • 3 : Damping
 • 4 : Inertia
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • สำหรับย่านความเร็วใช้งานของเรือนั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ย่าน คือ ย่านก่อนวิกฤต (Subcritical Zone), ย่านวิกฤต ( Critical Zone) และย่านเหนือวิกฤต (Supercritical Zone) ซึ่งเรือจะปฏิบัติการในย่านใดขึ้นอยู่กับตัวแปรใด
 • 1 : ความเร็วและความยาวของเรือ
 • 2 : ความเร็วของเรือ และความลึกของน้ำ
 • 3 : Froude Number และ ลักษณะที่เรือแล่นเข้าหาคลื่น
 • 4 : ความเร็วของเรือ และความเร็วของลมที่กระทำกับเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางตั้งของเรือ คือหัวเรือกวาดไปในทางระดับ จัดเป็นการเคลื่อนที่ แบบใด
 • 1 : Surging
 • 2 : Swaying
 • 3 : Pitching
 • 4 : Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 117 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบ Heaving แรง Damping Force มีทิศทางเป็นอย่างไรกับการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 1 : ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 2 : ทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 3 : ทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • การที่เรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังในแนวระดับ เป็นการเคลื่อนที่ลักษณะใด
 • 1 : Surging
 • 2 : Swaying
 • 3 : Pitching
 • 4 : Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 • การเคลื่อนที่ทางขวางในแนวระดับ (เคลื่อนที่ทางข้าง) เป็นการเคลื่อนที่ลักษณะใด
 • 1 : Surging
 • 2 : Swaying
 • 3 : Pitching
 • 4 : Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 120 :
 • เทอม Virtual Mass ในสมการการเคลื่อนที่ของเรือในของเหลวคืออะไร ?
 • 1 : คือค่าโมเมนต์อินเนอเชียของมวลเรือ
 • 2 : คือแรงที่กระทำกับหารด้วยค่าแรงโน้มถ่วง (g)
 • 3 : คือมวลเรือบวกกับมวลที่เพิ่ม (Added Mass) อันเนื่องจากเรือเคลื่อนทีในของเหลว
 • 4 : มวลที่เพิ่ม (Added Mass) อันเนื่องจากเรือเคลื่อนที่ในของเหลว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • การหาค่าสัมประสิทธิ์ของเทอมในสมการเคลื่อนที่แบบ Heaving เทอมใดที่คำนวณได้โดยตรงจาก ขนาดพื้นที่แนวน้ำของเรือ
 • 1 : เทอมที่เป็นแรง Inertia
 • 2 : เทอมที่เป็นแรง Damping
 • 3 : เทอมที่เป็นแรง Restoring
 • 4 : เทอมที่เป็นแรง Exciting
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • เรือรูปร่างปกติทั่วไปมีค่า Added Mass ในการเคลื่อนที่แบบ Heaving ประมาณเท่าใด
 • 1 : 10 %
 • 2 : 30%
 • 3 : 70%
 • 4 : 80%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :
 • เมื่อใดเริ่มมีผลกระทบจากความตื้นของน้ำ (Shallow Water Effects) ต่อการเคลื่อนที่ของเรือโดยทั่วไป
 • 1 : เมื่อความลึกน้ำใกล้เคียงกับความยาวเรือ
 • 2 : เมื่อความลึกน้ำน้อยกว่า 4 เท่าของระดับกินน้ำลึกเรือ
 • 3 : เมื่อความลึกน้ำน้อยกว่า 10 เท่าของระดับกินน้ำลึกเรือ
 • 4 : เมื่อค่า Froude Number น้อยกว่า 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :
 • เมื่อใดที่อิทธิพลจากความตื้นของน้ำ (Shallow Water Effects) เริ่มมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของเรือโดยทั่วไปมากขึ้น
 • 1 : เมื่อความลึกน้ำน้อยกว่า 2 เท่าของระดับกินน้ำลึกเรือ
 • 2 : เมื่อความลึกน้ำน้อยกว่า 4 เท่าของระดับกินน้ำลึกเรือ
 • 3 : เมื่อความยาวเรือประมาณเท่ากับความลึกน้ำ
 • 4 : เมื่อค่า Froude Number มากกว่า 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • การเคลื่อนที่ของเรือบนผิวหน้าน้ำแบ่งได้เป็นกี่ลักษณะ
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • Heaving คือการเคลื่อนที่ของเรือในลักษณะใด
 • 1 : การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังในแนวระดับ (ตามแนวแกน x)
 • 2 : การเคลื่อนที่ทางขวางในแนวระดับ ตามแนวแกน y (ตั้งฉากกับแกน x)
 • 3 : การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งตามแนวแกน z (ตั้งฉากกับแกน x และ y)
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 127 :
 • Pitching คือการเคลื่อนที่ของเรือในลักษณะใด
 • 1 : การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางยาวของเรือ (แกน x)
 • 2 : การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางขวางของเรือ (แกน y)
 • 3 : การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางตั้งของเรือ (แกน z)
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • Rolling คือการเคลื่อนที่ของเรือในลักษณะใด
 • 1 : การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางยาวของเรือ (แกน x)
 • 2 : การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางขวางของเรือ (แกน y)
 • 3 : การเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางตั้งของเรือ (แกน z)
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 • การเคลื่อนที่ของเรือลักษณะใด ที่ทำให้เกิดการทริม (Trim)
 • 1 : Pitching
 • 2 : Heaving
 • 3 : Rolling
 • 4 : Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • อะไรคือแรงที่เรียกว่า Restoring Force
 • 1 : แรงกระทำจากภายนอก
 • 2 : แรงที่คอยหน่วงการเคลื่อนที่ของระบบ
 • 3 : แรงที่พยายามดึงให้เรือกลับสู่แนวสมดุลเสมอ
 • 4 : แรงเสียดทานผิวของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :
 • อะไรคือการเคลื่อนที่แบบ Forced, Damped Heaving Motion
 • 1 : การเคลื่อนที่ที่เกิดจากแรง Inertia, แรง Damping, แรง Restoring และ แรงกระทำจากภายนอกมากระทำ
 • 2 : การเคลื่อนที่ที่เกิดจาก Inertia และ แรง Restoring มากระทำเท่านั้น ไม่มีแรงภายนอกและไม่มีการหน่วงในระบบ
 • 3 : การเคลื่อนที่ที่ปราศจาก แรงภายนอกมากระทำ และในระบบมีแรง Damping คอยหน่วงการเคลื่อนที่ มีแรง Inertia และ แรง Restoring
 • 4 : การเคลื่อนที่ที่มีแรงภายนอกมากระทำ มีแรง Inertia และ แรง Restoring แต่ไม่มีแรง Damping
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 132 :
 • อะไรคือการเคลื่อนที่แบบ Free, Undamped Heaving Motion
 • 1 : การเคลื่อนที่ที่เกิดจากแรง Inertia, แรง Damping, แรง Restoring และ แรงกระทำจากภายนอกมากระทำ
 • 2 : การเคลื่อนที่ที่เกิดจาก Inertia และ แรง Restoring มากระทำเท่านั้น ไม่มีแรงภายนอกและไม่มีการหน่วงในระบบ
 • 3 : การเคลื่อนที่ที่ปราศจาก แรงภายนอกมากระทำ และในระบบมีแรง Damping คอยหน่วงการเคลื่อนที่ มีแรง Inertia และ แรง Restoring
 • 4 : การเคลื่อนที่ที่มีแรงภายนอกมากระทำ มีแรง Inertia และ แรง Restoring แต่ไม่มีแรง Damping
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :
 • อะไรคือการเคลื่อนที่แบบ Free, Damped Heaving Motion
 • 1 : การเคลื่อนที่ที่เกิดจากแรง Inertia, แรง Damping, แรง Restoring และ แรงกระทำจากภายนอกมากระทำ
 • 2 : การเคลื่อนที่ที่เกิดจาก Inertia และ แรง Restoring มากระทำเท่านั้น ไม่มีแรงภายนอกและไม่มีการหน่วงในระบบ
 • 3 : การเคลื่อนที่ที่ปราศจาก แรงภายนอกมากระทำ และในระบบมีแรง Damping คอยหน่วงการเคลื่อนที่ มีแรง Inertia และ แรง Restoring
 • 4 : การเคลื่อนที่ที่มีแรงภายนอกมากระทำ มีแรง Inertia และ แรง Restoring แต่ไม่มีแรง Damping
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 134 :
 • แรงใดที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบ Heaving
 • 1 : แรง Inertia
 • 2 : แรงกระทำจากภายนอก
 • 3 : แรง Restoring
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • เราสามารถเพิ่มการ Damping ในการเคลื่อนที่แบบ Pitching ของเรือได้อย่างไร
 • 1 : เพิ่มความกว้างให้กับเรือ
 • 2 : ลดระยะกินน้ำลึก
 • 3 : ทำให้เรือมีรูปร่างหน้าตัดเป็นตัว V มากขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 136 :
 • ข้อใดคือความหมายของคำว่า Ahead Seas
 • 1 : กรณีหัวเรือแล่นสู้คลื่น
 • 2 : กรณีคลื่นแล่นตามจากทางท้ายจนทัน และแซงหน้าเรือไปในที่สุด
 • 3 : กรณีเรือแล่นตามคลื่นไปจนทัน แล้วแซงหน้าคลื่นไปในที่สุด
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • ข้อใดคือความหมายของคำว่า Following Seas
 • 1 : กรณีหัวเรือแล่นสู้คลื่น
 • 2 : กรณีคลื่นแล่นตามจากทางท้ายจนทัน และแซงหน้าเรือไปในที่สุด
 • 3 : กรณีเรือแล่นตามคลื่นไปจนทัน แล้วแซงหน้าคลื่นไปในที่สุด
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • อะไรคือแรงที่เรียกว่า Damping Force
 • 1 : แรงกระทำจากภายนอก
 • 2 : แรงที่คอยหน่วงการเคลื่อนที่ของระบบ
 • 3 : แรงที่พยายามดึงให้เรือกลับสู่แนวสมดุลเสมอ
 • 4 : แรงเสียดทานผิวของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 139 :
 • ข้อใดคือความหมายของคำว่า Overtaking Seas
 • 1 : กรณีหัวเรือแล่นสู้คลื่น
 • 2 : กรณีคลื่นแล่นตามจากทางท้ายจนทัน และแซงหน้าเรือไปในที่สุด
 • 3 : กรณีเรือแล่นตามคลื่นไปจนทัน แล้วแซงหน้าคลื่นไปในที่สุด
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 140 :
 • อะไรคือแรงที่เรียกว่า Exciting หรือ Encountering Force
 • 1 : แรงกระทำจากภายนอก
 • 2 : แรงที่คอยหน่วงการเคลื่อนที่ของระบบ
 • 3 : แรงที่พยายามดึงให้เรือกลับสู่แนวสมดุลเสมอ
 • 4 : แรงเสียดทานผิวของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • โมเมนต์ใดที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบ Pitching และ Rolling
 • 1 : Inertial Moment
 • 2 : Damping Moment
 • 3 : Restoring Moment
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :
 • การเคลื่อนที่แบบใดที่ไม่ใช่การเคลื่อนที่แบบแกว่งกลับไปมา
 • 1 : Heaving
 • 2 : Yawing
 • 3 : Rolling
 • 4 : Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • การเคลื่อนที่แบบใดที่เมื่อเรือถูกรบกวนให้ออกจากแนวสมดุลแล้ว เรือจะไม่กลับคืนเข้าสู่ตำแหน่งเดิมอีก นอกจากว่าจะมีแรงจากภายนอกหรือโมเมนต์ที่มีขนาดเท่ากับการรบกวนดังกล่าวมากระทำในทิศตรงกันข้าม
 • 1 : Surging
 • 2 : Swaying
 • 3 : Yawing
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมวลที่เพิ่มขึ้น “Added mass” ในการเคลื่อนที่แบบ Heaving
 • 1 : มวลที่เพิ่มขึ้น (Added mass) ขึ้นอยู่กับขนาดมวลของเรือ
 • 2 : มวลที่เพิ่มขึ้น (Added mass) จะเพิ่มขึ้นถ้าค่าสัมประสิทธิ์แท่งตัน (CB) เพิ่มขึ้น
 • 3 : มวลที่เพิ่มขึ้น (Added mass) จะเพิ่มขึ้นถ้าอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเรือ (B/L) เพิ่มขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :

 • 1 : ชนิดของการ Oscillation
 • 2 : ความถี่ Oscillation ของการปะทะ
 • 3 : รูปร่างของวัตถุ
 • 4 : ทุกข้อที่กล่าวมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 146 :
 • ในการศึกษาเชิงพลศาสตร์ด้วยแบบจำลอง จะต้องทำการทดลองโดยพยายามเลียนแบบสภาพแวดล้อมให้เหมือนจริงมากที่สุด และต้องดำเนินการอย่างถูกต้องให้บรรลุกฏความคล้ายคลึงใดบ้าง
 • 1 : Geometrical Similarity
 • 2 : Kinematic Similarity
 • 3 : Dynamical Similarity
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • Kinematic Similarity ระหว่างเรือจริงกับเรือจำลอง คืออะไร
 • 1 : ความคล้ายคลึงกันทางรูปร่าง
 • 2 : ความเหมือนกัน หรือเป็นสัดส่วนกันของการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
 • 3 : ความเหมือนกัน หรือเป็นสัดส่วนกันของการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงที่เกิดขึ้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • Dynamical Similarity ระหว่างเรือจริงกับเรือจำลอง คืออะไร
 • 1 : ความคล้ายคลึงกันทางรูปร่าง
 • 2 : ความเหมือนกัน หรือเป็นสัดส่วนกันของการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
 • 3 : ความเหมือนกัน หรือเป็นสัดส่วนกันของการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงที่เกิดขึ้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • แรง Damping ที่กระทำกับเรือในระหว่างที่เรือเคลื่อนที่แบบ Rolling มีที่มาจากองค์ประกอบใดบ้าง
 • 1 : คลื่น
 • 2 : ความฝืดข้างตัวเรือ หรือคลื่นกระแสน้ำวน (Eddy-making)
 • 3 : กระดูกงูส่วนยื่น (Bilge keels) Skeg และส่วนยื่นต่าง ๆ ของเรือ (Appendages)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 150 :

 • 1 : 0.652
 • 2 : 0.831
 • 3 : 1.00
 • 4 : 1.17
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :

 • 1 : Heaving
 • 2 : Surging
 • 3 : Swaying
 • 4 : Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 152 :

 • 1 : Heaving
 • 2 : Surging
 • 3 : Swaying
 • 4 : Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 153 :

 • 1 : Heaving
 • 2 : Surging
 • 3 : Swaying
 • 4 : Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :

 • 1 : Heaving
 • 2 : Rolling
 • 3 : Yawing
 • 4 : Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :

 • 1 : Heaving
 • 2 : Rolling
 • 3 : Yawing
 • 4 : Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 :

 • 1 : Heaving
 • 2 : Rolling
 • 3 : Yawing
 • 4 : Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :

 • 1 : ไปมาระหว่าง a กับ c
 • 2 : ไปมาระหว่าง d กับ b
 • 3 : a ไป b หรือ a ไป d
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :

 • 1 : ไปมาระหว่าง a กับ c
 • 2 : ไปมาระหว่าง d กับ b
 • 3 : a ไป b หรือ a ไป d
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :

 • 1 : ไปมาระหว่าง a กับ c
 • 2 : ไปมาระหว่าง d กับ b
 • 3 : a ไป b หรือ a ไป d
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :

 • 1 : Heaving
 • 2 : Surging
 • 3 : Pitching
 • 4 : Swaying
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :

 • 1 : Heaving
 • 2 : Surging
 • 3 : Pitching
 • 4 : Swaying
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :

 • 1 : Heaving
 • 2 : Surging
 • 3 : Pitching
 • 4 : Swaying
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :

 • 1 : Free, Undamped Pitching Motion
 • 2 : Free, Undamped Heaving Motion
 • 3 : Forced Heaving Motion
 • 4 : Forced Swaying Motion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 164 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 165 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : ตรงที่ Tuning Factor = 1.0
 • 4 : ตรงที่ Tuning Factor มีค่าใกล้เคียงกับ 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : ตรงที่ Tuning Factor = 1.0
 • 4 : ตรงที่ Tuning Factor มีค่าสูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับปริมาณมวลของเรือที่เคลื่อนที่ในของเหลวในสมการเคลื่อนที่ทั่วไป
 • 1 : ปกติจะมีค่ามากกว่ามวลเรือในอากาศเล็กน้อย
 • 2 : มีปริมาณเท่ากับมวลเรือในอากาศ
 • 3 : มีค่ามากกว่ามวลของเรือในอากาศเป็นปริมาณเท่ากับ Added Mass ขณะนั้น
 • 4 : มีค่าน้อยกว่ามวลของเรือในอากาศเป็นปริมาณเท่ากับ Added Mass ขณะนั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 169 :
 • ค่า Radius of Gyration มีประโยชน์ในการคำนวณสมการเคลื่อนที่เชิงมุมของเรือแบบ Rolling, Pitching และ Yawing อย่างไร
 • 1 : นำไปหา Virtual Mass Moment of Inertia ได้
 • 2 : นำไปหา Added Moment of Inertia ได้
 • 3 : นำไปหา Moment of Inertia ของเรือได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 • Radius of Gyration ของเรือเป็นตัวแปรตัวหนึ่งสำหรับพิจารณาการเคลื่อนที่ของเรือแบบใดบ้าง
 • 1 : Heaving Rolling และ Swaying
 • 2 : Rolling Swaying และ Pitching
 • 3 : Pitching Rolling และ Yawing
 • 4 : Yawing Swaying และ Surging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • การเคลื่อนที่ของคลื่นแบบปกติ (Regular Wave) มีความสูงคลื่นเท่ากับข้อใด
 • 1 : ความลึกของน้ำ
 • 2 : สองเท่าของแอมปลิจูดของคลื่น
 • 3 : ความสูงที่วัดระหว่างแกนอ้างอิงกับจุดสูงสุด
 • 4 : ความสูงที่วัดระหว่างแกนอ้างอิงกับจุดต่ำสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • การเคลื่อนที่ของเรือบนผิวหน้าน้ำจะมีลักษณะเป็นแบบแกว่งไปมา (Oscillatory) อยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ข้อใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้แรง Restoring
 • 1 : Heaving
 • 2 : Rolling
 • 3 : Pitching
 • 4 : Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • การเคลื่อนที่ของเรือบนผิวหน้าน้ำจะมีลักษณะเป็นแบบแกว่งไปมา (Oscillatory) อยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ของเรือแบบแกว่งไปมาเช่นนี้แบ่งออกได้เป็น 6 ลักษณะ การเคลื่อนที่ในข้อใดเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะไปข้างหน้าหรือถอยหลังในแนวระดับ
 • 1 : Heaving
 • 2 : Swaying
 • 3 : Surging
 • 4 : Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 186 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • ถ้าเรือจำลองขนาดยาว 16.8 m ลำหนึ่งมีคาบเวลาของการเคลื่อนที่แบบ Heaving (Heaving Period) เท่ากับ 1.362 วินาที จงหา Heaving Period ของเรือจริงซึ่งยาว 420 m
 • 1 : 0.27 วินาที
 • 2 : 6.81 วินาที
 • 3 : 8.41 วินาที
 • 4 : 11.62 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :

 • 1 : 0.79 Rad/Sec.
 • 2 : 4.05 Rad/Sec.
 • 3 : 24.31 Rad/Sec.
 • 4 : 34.58 Rad/Sec.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :

 • 1 : 0.35 Sec.
 • 2 : 0.39 Sec.
 • 3 : 1.43 Sec.
 • 4 : 3.08 Sec.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :
 • ข้อใดคือการเคลื่อนที่ของเรือบนผิวหน้าน้ำในลักษณะการเคลื่อนที่แบบเชิงมุม (Rotational) รอบแกน x,y,z
 • 1 : Surging, Swaying และ Heaving
 • 2 : Rolling, Pitching และ Yawing
 • 3 : Rolling, Swaying และ Heaving
 • 4 : Rolling, Pitching และ Swaying
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :

 • 1 : 0 องศา
 • 2 : 90 องศา
 • 3 : 180 องศา
 • 4 : 360 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือการเคลื่อนที่ของเรือแบบเชิงเส้น (Linear)ตามแกนหลัก x, Y และ Z
 • 1 : Surging, Swaying, Heaving
 • 2 : Yawing, Swaying, Pitching
 • 3 : Yawing, Rolling, Swaying
 • 4 : Yawing, Rolling, Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือการเคลื่อนที่ของเรือแบบเชิงมุม (Rotational) ตามแกนหลัก x, Y และ Z
 • 1 : Surging, Swaying, Heaving
 • 2 : Yawing, Swaying, Pitching
 • 3 : Yawing, Rolling, Swaying
 • 4 : Yawing, Rolling, Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • ในการศึกษาเชิงพลศาสตร์ด้วยการใช้แบบจำลอง (Model) จำเป็นต้องพิจารณาความคล้ายคลึงกันทางด้านใดระหว่างเรือจริงกับเรือจำลอง
 • 1 : Geometrical Similarity
 • 2 : Kinematic Similarity, Dynamical Similarity
 • 3 : Geometrical Similarity, Kinematic Similarity
 • 4 : Geometrical Similarity, Kinematic Similarity, Dynamical Similarity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • ถ้าเรือจำลองขนาดยาว 2 เมตร ลำหนึ่งมีคาบเวลาของการเคลื่อนที่แบบ Heaving เท่ากับ 2 วินาที จงคำนวณหาคาบเวลาของการเคลื่อนที่ของเรือจริง ขนาดยาว 288 เมตร
 • 1 : 3 วินาที
 • 2 : 6 วินาที
 • 3 : 12 วินาที
 • 4 : 24 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • การเคลื่อนที่ของเรือแบบเชิงเส้น (Linear) ตามแกน Z เรียกว่า
 • 1 : Pitching
 • 2 : Heaving
 • 3 : Yawing
 • 4 : Swaying
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช้วิธีการเพิ่มค่า Damping ของการเคลื่อนที่แบบ Pitching
 • 1 : เพิ่มความกว้างให้กับเรือ
 • 2 : เพิ่มความยาวให้กับเรือ
 • 3 : ลดระยะกินน้ำลึก
 • 4 : ลดค่า Cvp(Vertical Prismatic Coefficient)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 198 :
 • แรง Damping ที่กระทำกับเรือในระหว่างที่เรือเคลื่อนที่แบบ Rolling มีที่มาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ในข้อใดต่อไปนี้ ที่มีความสำคัญน้อยที่สุด
 • 1 : จากคลื่น
 • 2 : จากความฝืดข้างตัวเรือหรือจากคลื่นกระแสน้ำวน (Eddy-making)
 • 3 : จากพลังงานที่หายไปเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการเกิด Rolling
 • 4 : จากกระดูกงูส่วนยื่น (Bilge Keel) , Skeg และ Appendages ต่างๆ ของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :
 • เรือเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางยาวของเรือและโคลงในแนวกราบซ้ายขวาของเรือ เป็นการเคลี่อนที่ในลักษณะใด
 • 1 : Surging
 • 2 : Rolling
 • 3 : Pitching
 • 4 : Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :
 • เรือเคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกนทางขวางของเรือและโคลงในแนวหัวท้ายเรือ (เกิด Trim) เป็นการเคลี่อนที่ในลักษณะใด
 • 1 : Surging
 • 2 : Rolling
 • 3 : Pitching
 • 4 : Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • การเคลื่อนทีลักษณะใดเป็นการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นภายใต้แรง Restoring เมื่อเรือถูกรบกวนให้ออกจากแนวสมดุลแล้วเรือจะกลับคืนเข้าสู่แนวสมดุลเดิม
 • 1 : Surging, Swaying และ Yawing
 • 2 : Heaving, Rolling และ Pitching
 • 3 : Surging, Heaving และ Rolling
 • 4 : Heaving Swaying และ Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • การเคลื่อนที่แบบใดเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะเลื่อนไถลไปจากแนวสมดุลเดิม เมื่อเรือถูกรบกวนให้ออกจากแนวสมดุลแล้วเรือจะไม่กลับคืนเข้าสู่ตำแหน่งเดิมอีก นอกเสียจากว่าจะมีแรงจากภายนอกหรือโมเมนต์ที่มีขนาดเท่ากับการรบกวนดังกล่าวมากระทำในทิศทางตรงกันข้าม
 • 1 : Surging, Swaying และ Yawing
 • 2 : Heaving, Rolling และ Pitching
 • 3 : Surging, Heaving และ Rolling
 • 4 : Heaving Swaying และ Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • เมื่อเปรียบเทียบคาบเวลาของการเคลื่อนที่อิสระแบบ Heaving (Free Heaving) ที่ไม่มีแรงภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง แบบที่มีแรง Damping และไม่มีแรง Damping จะเป็นลักษณะใด
 • 1 : คาบเวลาของการเคลื่อนที่ในแบบที่มี Damping จะสั้นกว่าเล็กน้อย
 • 2 : คาบเวลาของการเคลื่อนที่ในแบบที่มี Damping จะยาวกว่าเล็กน้อย
 • 3 : คาบเวลาของการเคลื่อนที่ทั้ง 2 แบบเท่ากัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบ Heaving แรง Restoring หรือแรงที่พยายามดึงเรือให้กลับสุ่แนวสมดุลเป็นฟังก์ชั่นของข้อใด
 • 1 : มวลของเรือกับอัตราเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวแกน z
 • 2 : ค่าคงที่ของการหน่วงกับความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวแกน z
 • 3 : Restoring Coefficient กับความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวแกน z
 • 4 : Restoring Coefficient กับระยะขจัด (Displacement) การเคลื่อนที่ของจุด CG. เรือตามแนวแกน z
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 205 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบ Heaving แรง Damping หรือแรงที่คอยหน่วงการเคลื่อนที่ของระบบเป็นฟังก์ชั่นของข้อใด
 • 1 : มวลของเรือกับอัตราเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวแกน z
 • 2 : ค่าคงที่ของการหน่วงกับความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวแกน z
 • 3 : ค่าคงที่ของการหน่วงกับระยะขจัด (Displacement) การเคลื่อนที่ของจุด CG. เรือตามแนวแกน z
 • 4 : Restoring Coefficient กับระยะขจัด (Displacement) การเคลื่อนที่ของจุด CG. เรือตามแนวแกน z
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 206 :
 • ในการเคลื่อนที่แบบ Heaving แรง Inertia เป็นฟังก์ชันของข้อใด
 • 1 : มวลของเรือรวมกับมวลที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเรือเคลื่อนที่ในของเหลวกับอัตราเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวแกน z
 • 2 : ค่าคงที่ของการหน่วงกับความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวแกน z
 • 3 : ค่าคงที่ของการหน่วงกับระยะขจัด (Displacement) การเคลื่อนที่ของจุด CG. เรือตามแนวแกน z
 • 4 : Restoring Coefficient กับระยะขจัด (Displacement) การเคลื่อนที่ของจุด CG. เรือตามแนวแกน z
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรในการหาแรง Restoring ของการเคลื่อนที่แบบ Heaving
 • 1 : ความหนาแน่นของน้ำ
 • 2 : พื้นที่หน้าตัดกลางลำ (Midship Area)
 • 3 : ระยะการเคลื่อนที่แบบ Heaving
 • 4 : อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 •  แรง Damping ที่กระทำกับเรือในระหว่างที่เรือเคลื่อนที่แบบ Rolling มีที่มาจากองค์ประกอบข้อใด

  ก. อุณหภูมิน้ำ

  ข. ความฝืดข้างตัวเรือหรือจากคลื่นกระแสน้ำวน

  ค. ความต้านทานระหว่างเรือกับพื้นน้ำ

  ง. พลังงานที่หายไปเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างเกิด Rolling

  จ. ความตึงของผิวหน้าน้ำ

  ฉ. อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง

 • 1 :  ข้อ ก. ค. จ. ฉ.
 • 2 :  ข้อ ก. ข. ค. จ.
 • 3 :  ข้อ ก. ข. ง. ฉ.
 • 4 :  ข้อ ข. ง. จ. ฉ.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 209 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบ Heaving
 • 1 : รง Heaving มีค่าน้อยเมื่อคลื่นประสิทธิผล มีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวเรือ
 • 2 : รง Heaving มีค่าประมาณเท่ากับศูนย์ เมื่ออัตราส่วนระหว่างความยาวคลื่นประสิทธิผลต่อความยาวเรือมีค่าเท่ากับ สัมประสิทธิ์พื้นที่หน้าตัดกลางลำ
 • 3 : แรง Heaving จะมีค่าน้อยหรือปานกลางเมื่อความยาวคลื่นประสิทธิผลมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวเรือ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • คาบเวลาของการเคลื่อนที่แบบใดที่มีความสำคัญที่สุดในการศึกษาความเปียกของดาดฟ้า
 • 1 : คาบเวลาของการเคลื่อนที่แบบ Pitching
 • 2 : คาบเวลาของการเคลื่อนที่แบบ Rolling
 • 3 : คาบเวลาของการเคลื่อนที่แบบ Heaving
 • 4 : คาบเวลาของการเคลื่อนที่แบบ Surging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :
 • อิทธิพลของน้ำตื้นส่งผลต่อการเคลื่อนที่แบบใดมากที่สุด
 • 1 : Pitching และ Heaving
 • 2 : Pitching และ Rolling
 • 3 : Rolling และ Heaving
 • 4 : Surging และ Swaying
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 280 : 3.Irregular Seaway
ข้อที่ 212 :
 • ในการเคลื่อนที่ของคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Wave) จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปของผิวหน้าตามฟังก์ชั่นใด
 • 1 : เวลา
 • 2 : สถานที่
 • 3 : ความเร็วลม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • ในการศึกษาการเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Wave) จะพบว่าผิวหน้าน้ำจะเคลื่อนที่แบบไม่แน่นอน ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจะใช้วิธีใดในการทำนายขนาดของคลื่นชนิดดังกล่าวได้
 • 1 : วิธีการทางสถิติ
 • 2 : การรวมคลื่นไซนูซอยดอย (Sinusoidal Wave) ขนาดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
 • 3 : วัดความเร็วลม
 • 4 : ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :
 • ในการศึกษาการเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Wave) พบว่าสเปกตรัมพลังงานของคลื่น (Energy Spectrum) ณ ตำบลที่หนึ่ง ๆ จะมีค่าเป็นเช่นใด
 • 1 : เพิ่มขึ้นตามเวลา
 • 2 : ลดลงตามเวลา
 • 3 : คงที่เสมอ
 • 4 : ขึ้น-ลงไม่สม่ำเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :
 • ในการศึกษาการเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Wave) ตัวแปรใดที่มีผลต่อรูปร่างลักษณะของสเปกตรัมคลื่น
 • 1 : ความเร็วลม
 • 2 : ช่วงเวลาของลมที่พัด (Duration)
 • 3 : ระยะทางที่ลมพัดผ่านผิวหน้าน้ำ (Fetch)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 216 :
 • ในการศึกษาเรื่อง Irregular Seaway หากเราต้องการประมาณความหนาแน่นของสเปกตรัม (Spectral Density) เราสามารถหาได้จากสเปกตรัมคลื่นมาตรฐาน(Standard Wave Spectrum)ใดบ้าง
 • 1 : สเปกตรัมคลื่นของ Bretschneider
 • 2 : สเปกตรัมคลื่นของ JONSWAP
 • 3 : สเปกตรัมคลื่นของ Pierson-Moskowitz
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :

 • 1 : 23.61 %
 • 2 : 29.36 %
 • 3 : 12.13 %
 • 4 : 6.78 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 219 :
 • ในการหาค่าความสูงนัยสำคัญ (Significant Wave Height) ของคลื่นแบบไม่แน่นอนที่เวลาและตำบลที่ใดๆ ใช้ความสูงนัยสำคัญชนิดใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 220 :

 • 1 : 2.87 ม.
 • 2 : 3.85 ม.
 • 3 : 4.2 ม.
 • 4 : 5.0 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :

 • 1 : 2.87 ม.
 • 2 : 3.85 ม.
 • 3 : 4.2 ม.
 • 4 : 5.0 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :

 • 1 : 2.87 ม.
 • 2 : 3.85 ม.
 • 3 : 4.2 ม.
 • 4 : 5.0 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :

 • 1 : 2.87 ม.
 • 2 : 3.85 ม.
 • 3 : 4.2 ม.
 • 4 : 5.0 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • ในการศึกษาเรื่อง พื้นน้ำชนิดมีคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ข้อใดคือความสูงคลื่นเฉลี่ย (Average Wave Height) ของคลื่นแบบไม่แน่นอนที่เวลาและตำบลที่ต่าง ๆ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • ในการศึกษาเรื่อง พื้นน้ำชนิดมีคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ข้อใดคือความสูงนัยสำคัญ (Significant Wave Height) ของคลื่นแบบไม่แน่นอนที่เวลาและตำบลที่ต่าง ๆ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • ในการศึกษาเรื่อง พื้นน้ำชนิดมีคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ข้อใดคือความสูงนัยสำคัญแบบ Average of One-tenth Highest Wave ของคลื่นแบบไม่แน่นอนที่เวลาและตำบลที่ต่าง ๆ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 227 :
 • ในการศึกษาเรื่อง พื้นน้ำชนิดมีคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ข้อใดคือความสูงนัยสำคัญแบบ Average of One-hundred Highest Wave ของคลื่นแบบไม่แน่นอนที่เวลาและตำบลที่ต่าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :
 • จากข้อมูลความสูงคลื่น จำนวน 102 ลูก ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยความสูงแบบมีค่านัยสำคัญ 1 ใน 10 ของคลื่นกลุ่มนี้จะต้องคำนวณอย่างไร ?
 • 1 : นำคลื่นขนาดสูงสุด จำนวน 10 ลูกแรกมาหาค่าเฉลี่ยความสูง
 • 2 : เรียงความสูงคลื่นจากน้อยไปมากแล้วนำ 10 ลูกแรกมาหาค่าเฉลี่ยความสูง
 • 3 : หาค่าเฉลี่ยความสูงของคลื่นทั้งหมด แล้วเพิ่มค่าขึ้นอีก 90%
 • 4 : หาค่าเฉลี่ยความสูงของคลื่นทั้งหมด แล้วเพิ่มค่าขึ้นอีก 10%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • จากข้อมูลความสูงคลื่น จำนวน 102 ลูก ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยความสูงแบบมีค่านัยสำคัญ 1 ใน 100 ของคลื่นกลุ่มนี้จะต้องคำนวณอย่างไร ?
 • 1 : เรียงความสูงคลื่นจากน้อยไปมาก แล้วนำ 99 ลูกแรกมาหาค่าเฉลี่ยความสูง
 • 2 : เรียงความสูงคลื่นจากมากไปน้อย แล้วนำ 99 ลูกแรกมาหาค่าเฉลี่ยความสูง
 • 3 : เรียงความสูงคลื่นจากมากไปน้อย แล้วนำความสูงของคลื่นลูกแรกเท่านั้นมาเป็นค่าเฉลี่ยความสูง
 • 4 : เรียงความสูงคลื่นจากมากไปน้อย แล้วนำ 101 ลูกแรกมาหาค่าเฉลี่ยความสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • Histogram ของคลื่นแบบปกติ (Regular Wave) จำนวนมาก ๆ มีลักษณะสำคัญเป็นอย่างไร
 • 1 : สูงและแคบ
 • 2 : สูงและแผ่กว้าง
 • 3 : คล้ายการแจกแจงแบบ Normal Distribution
 • 4 : คล้ายการแจกแจงแบบ Rayleigh Distribution
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :
 • Histogram ของคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Wave) จำนวนมาก ๆ มีลักษณะสำคัญเป็นอย่างไร ?
 • 1 : สูงและแคบ
 • 2 : สูงและแผ่กว้าง
 • 3 : เตี้ยและแผ่กว้าง
 • 4 : เตี้ยและแคบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :
 • Histogram จากข้อมูลความสูงคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Wave) มีรูปร่างลักษณะแจกแจงสอดคล้องกับฟังก์ชั่นการแจกแจงแบบใด ?
 • 1 : Normal Distribution
 • 2 : Rayleigh Distribution
 • 3 : Normalized Bretschneider Spectrum
 • 4 : JONSWAP’s Spectrum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความสูงเฉลี่ยของคลื่นสามารถคำนวณได้จากกราฟ Histogram ความสูงคลื่นโดยตรง
 • 2 : ความเร็วเฉลี่ยของคลื่นสามารถคำนวณได้จากกราฟ Histogram ความสูงคลื่นโดยตรง
 • 3 : คลื่นไม่แน่นอน (Irregular Wave) ไม่เป็นฟังก์ชั่นของแรงดึงดูดโลก
 • 4 : ถ้าไม่มีแรงดึงดูด คลื่นไม่แน่นอน (Irregular Wave) จะกลายเป็นคลื่นแบบปกติ (Regular Wave) ทันที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 234 :
 • ในการประมาณความสูงคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Wave) นิยมใช้ความสูงคลื่นแบบมีค่านัยสำคัญแบบใด ?
 • 1 : Average Wave Height
 • 2 : Average of one – third Highest Waves
 • 3 : Average of one – tenth Highest Waves
 • 4 : Average of one – hundred Highest Waves
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 • ทำไมบางครั้งต้องปรับแก้ขนาดความสูงนัยสำคัญที่คำนวณได้จากสเปกตรัมความสูงคลื่น
 • 1 : เพื่อเพิ่ม Safety Factor ในการประมาณการ
 • 2 : เพื่อปรับสเปกตรัมให้สอดคล้องกับลักษณะผิวหน้าทะเลจริง
 • 3 : เนื่องจากสเปกตรัมนั้น ๆ มิได้กระจายแบบ Rayleigh Distribution
 • 4 : เพื่อสามารถใช้สเปกตรัมความสูงคลื่นดังกล่าวได้กับทุกหน่วยวัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 236 :
 • โบว์ฟอร์ด (Beaufort) เป็นหน่วยวัดของอะไร
 • 1 : ความเร็วลม
 • 2 : ความเร็วน้ำ
 • 3 : อัตราเร่งของลม
 • 4 : อัตราเร่งของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 237 :
 • สามารถแบ่งลักษณะผิวหน้าของทะเลเป็นสถานะต่าง ๆ ที่เรียกว่า Sea State ได้กี่สถานะ
 • 1 : 7
 • 2 : 8
 • 3 : 9
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 238 :
 • การหาค่าความสูงเฉลี่ย (Average Wave Height) ของคลื่นแบบไม่แน่นอน ที่เวลาและตำบลใด ๆ คือค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของความสูงคลื่นทั้งหมดนำมาพิจารณา ยกเว้นคลื่นที่มีความสูง ต่ำกว่าเท่าไรที่จะไม่นำมาคิด
 • 1 : 1 นิ้ว
 • 2 : 1 ฟุต
 • 3 : 50 ซ.ม.
 • 4 : 1 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :

 • 1 : 0.46 m
 • 2 : 0.68 m
 • 3 : 0.91 m
 • 4 : 1.31 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 240 :

 • 1 : 0.85 m
 • 2 : 0.98 m
 • 3 : 1.17 m
 • 4 : 1.27 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 241 :

 • 1 : 0.915 m
 • 2 : 1.07 m
 • 3 : 1.31 m
 • 4 : 1.53 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 :

 • 1 : 0.915 m
 • 2 : 1.07 m
 • 3 : 1.31 m
 • 4 : 1.53 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :

 • 1 : 3.82 m
 • 2 : 4.26 m
 • 3 : 4.76 m
 • 4 : 5.52 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :

 • 1 : 2.3 %
 • 2 : 5.76 %
 • 3 : 10.2 %
 • 4 : 18.1 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :

 • 1 : 3.21 %
 • 2 : 5.75 %
 • 3 : 7.80 %
 • 4 : 12.5 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :

 • 1 : 3.74 %
 • 2 : 5.86 %
 • 3 : 12.1 %
 • 4 : 15.3 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :

 • 1 : 3.26 %
 • 2 : 2.82 %
 • 3 : 1.73 %
 • 4 : 1.05 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับพลังงานในคลื่น
 • 1 : พลังงานในคลื่นสามารถคำนวณหาได้โดยตรงจากขนาดแอมปลิจูดคลื่น
 • 2 : สเปกตรัมพลังงาน คือ แผนภูมิกระจายระดับพลังงานของคลื่นที่ความถี่ต่าง ๆ
 • 3 : พลังงานในคลื่นขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 251 :

 • 1 : 2 m
 • 2 : 4 m
 • 3 : 6 m
 • 4 : 8 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 252 :

 • 1 : 313.34 kg/m
 • 2 : 626.83 kg/m
 • 3 : 1,253.65 kg/m
 • 4 : 2,507.30 kg/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :
 • ข้อใดเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อรูปร่างลักษณะของสเปกตรัมคลื่น
 • 1 : ความเร็วลม
 • 2 : ช่วงเวลาที่ลมพัด
 • 3 : ระยะทางที่ลมพัดผ่านผิวหน้าน้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :
 • ในการคำนวณการเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นจะใช้คาบเวลาชนิดใดในการคำนวณ และมีผลโดยตรงต่อพลศาสตร์การเคลื่อนของเรือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :

 • 1 : ความเร็วเรือ
 • 2 : มุมที่เรือกระทำกับคลื่น
 • 3 : ทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 4 : ความสูงของคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :
 • ในกรณีใดต่อไปนี้ ที่ความถี่เชิงมุมของคลื่น (Circular Frequency) และความถี่ของการปะทะมีค่าเท่ากัน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :

 • 1 : วัดจากทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นไปตามเข็มนาฬิกาจนถึงแนวทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 2 : วัดจากทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นทวนเข็มนาฬิกาจนถึงแนวทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 3 : วัดจากทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือไปตามเข็มนาฬิกาจนถึงแนวทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
 • 4 : วัดจากมุมที่น้อยที่สุดระหว่างทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 259 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 261 :
 • จงคำนวณหาความเร็วคลื่น (หน่วยเป็นเมตร/นาที) ที่มีคาบเวลา 2 วินาที (สมมุติว่าเป็นคลื่นในน้ำลึก)
 • 1 : 1.56
 • 2 : 3.123
 • 3 : 6.245
 • 4 : 10.525
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :
 • จงคำนวณหาความเร็วคลื่น (หน่วยเป็นเมตร/นาที) ที่มีคาบเวลา 6 วินาที (สมมุติว่าเป็นคลื่นในน้ำลึก)
 • 1 : 9.36
 • 2 : 15.6
 • 3 : 36.245
 • 4 : 100.54
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • ความสูงนัยสำคัญ (Significant Wave Height) ชนิดใดที่นิยมใช้มากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : Standing wave ถือเป็นปรากฏการณ์ Superposition
 • 2 : Standing wave เป็นคลื่นประจำที่มีขนาดแอมปลิจูดเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่กับที่
 • 3 : Standing wave เป็นคลื่นในอุดมคติ มักไม่พบตามธรรมชาติ
 • 4 : Standing wave สามารถพบเจอได้ตามธรรมชาติ เกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นที่วิ่งสวนทางกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 266 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 267 :
 • อนุภาคน้ำที่อยู่ต่ำกว่าผิวหน้าน้ำเป็นระยะเกินกว่ากี่เท่าของความยาวคลื่น จึงถือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากผิวหน้าน้ำอิสระเลย
 • 1 : 1 เท่าของความยาวคลื่น
 • 2 : 2 เท่าของความยาวคลื่น
 • 3 : 3 เท่าของความยาวคลื่น
 • 4 : 4 เท่าของความยาวคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • การเกิดคลื่นและการแพร่ของคลื่นเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยสำคัญคือ
 • 1 : ความเฉื่อยภายในของเหลว (Inertia of the Fluid) และความโน้มถ่วงของโลก
 • 2 : ความเฉื่อยภายในของเหลว (Inertia of the Fluid)
 • 3 : ความโน้มถ่วงของโลก
 • 4 : แรงจากภายนอก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :
 • คลื่นประกอบด้วยส่วนที่เป็นพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ การเคลื่อนที่ในลักษณะใดต่อไปนี้ ทำให้เกิดพลังงานจลน์
 • 1 : การที่อนุภาคของน้ำถูกยกตัวสูงขึ้น
 • 2 : การที่อนุภาคของน้ำเคลื่อนที่แบบโคจร
 • 3 : การที่อนุภาคของน้ำเคลื่อนที่แบบโคจรและยกตัวสูงขึ้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 270 :
 • จากข้อมูลความสูงคลื่น จำนวน 102 ลูก ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยความสูงแบบมีค่านัยสำคัญ 1 ใน 3 ของคลื่นกลุ่มนี้จะต้องคำนวณอย่างไร ?
 • 1 : เรียงความสูงจากมากไปน้อย แล้วนำ 67 ลูกแรกมาหาค่าเฉลี่ยความสูง
 • 2 : เรียงความสูงจากมากไปน้อย แล้วนำ 34 ลูกแรกมาหาค่าเฉลี่ยความสูง
 • 3 : หาค่าเฉลี่ยความสูงของคลื่นทั้งหมด แล้วเพิ่มค่าขึ้นอีก 33%
 • 4 : หาค่าเฉลี่ยความสูงของคลื่นทั้งหมด แล้วลดค่าลงอีก 33%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 271 :
 • ที่ความเร็วลมระดับพายุเฮอริเคน ค่า Sea State มีค่าเท่าไร
 • 1 : 7
 • 2 : 8
 • 3 : 9
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • จากข้อมูลการบันทึกคลื่นแบบไม่แน่นอนจำนวน 100 ลูก ดังนี้ ความสูงคลื่น 1 เมตร จำนวน 10 ลูก ความสูงคลื่น 2 เมตร จำนวน 25 ลูก ความสูงคลื่น 3 เมตร จำนวน 30 ลูก ความสูงคลื่น 4 เมตร จำนวน 25 ลูก และความสูงคลื่น 5 เมตร จำนวน 10 ลูก จงคำนวณหาค่าความสูงเฉลี่ย
 • 1 : 2.8 เมตร
 • 2 : 3.0 เมตร
 • 3 : 4.3 เมตร
 • 4 : 5.0 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 • จากข้อมูลการบันทึกคลื่นแบบไม่แน่นอนจำนวน 100 ลูก ดังนี้ ความสูงคลื่น 1 เมตร จำนวน 10 ลูก ความสูงคลื่น 2 เมตร จำนวน 15 ลูก ความสูงคลื่น 3 เมตร จำนวน 30 ลูก ความสูงคลื่น 4 เมตร จำนวน 25 ลูก และความสูงคลื่น 5 เมตร จำนวน 20 ลูก จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยความสูงนัยสำคัญชนิด 1 ใน 3
 • 1 : 2.8 เมตร
 • 2 : 3.0 เมตร
 • 3 : 4.3 เมตร
 • 4 : 5.0 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :
 • จากข้อมูลการบันทึกคลื่นแบบไม่แน่นอนจำนวน 100 ลูก ดังนี้ ความสูงคลื่น 1 เมตร จำนวน 10 ลูก ความสูงคลื่น 2 เมตร จำนวน 15 ลูก ความสูงคลื่น 3 เมตร จำนวน 30 ลูก ความสูงคลื่น 4 เมตร จำนวน 25 ลูก และความสูงคลื่น 5 เมตร จำนวน 20 ลูก จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยความสูงนัยสำคัญชนิด 1 ใน 10
 • 1 : 2.8 เมตร
 • 2 : 3.0 เมตร
 • 3 : 4.3 เมตร
 • 4 : 5.0 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :
 • จากข้อมูลการบันทึกคลื่นแบบไม่แน่นอนจำนวน 100 ลูก ดังนี้ ความสูงคลื่น 1 เมตร จำนวน 10 ลูก ความสูงคลื่น 2 เมตร จำนวน 15 ลูก ความสูงคลื่น 3 เมตร จำนวน 30 ลูก ความสูงคลื่น 4 เมตร จำนวน 25 ลูก และความสูงคลื่น 5 เมตร จำนวน 20 ลูก จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยความสูงนัยสำคัญชนิด 1 ใน 100
 • 1 : 2.8 เมตร
 • 2 : 3.0 เมตร
 • 3 : 4.3 เมตร
 • 4 : 5.0 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อรูปร่างลักษณะของสเปกตรัมคลื่น
 • 1 : ความเร็วลม
 • 2 : ทิศทางที่ลมพัด
 • 3 : ระยะทางที่ลมพัดผ่านผิวหน้าน้ำ
 • 4 : ตำแหน่งของพายุที่อยู่ใกล้เคียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 277 :
 • สเปกตรัมคลื่นชนิดใดเหมาะสำหรับการนำไปใช้แทนสเปกตรัมของคลื่นในมหาสมุทรเปิด
 • 1 : สเปกตรัมคลื่นของ Bretschneider
 • 2 : สเปกตรัมคลื่นของ Pierson-Moskowitz
 • 3 : สเปกตรัมคลื่นของ JONSWAP
 • 4 : สเปกตรัมคลื่นของ Rayleigh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :
 • สเปกตรัมคลื่นชนิดใดเหมาะที่จะใช้เป็นมาตรฐานสำหรับน่านน้ำซึ่งสนามลมได้รับอิทธิพลจากสภาพทางภูมิศาสตร์
 • 1 : สเปกตรัมคลื่นของ Bretschneider
 • 2 : สเปกตรัมคลื่นของ Pierson-Moskowitz
 • 3 : สเปกตรัมคลื่นของ JONSWAP
 • 4 : สเปกตรัมคลื่นของ Rayleigh
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 281 : 4.Motion in Irregular Seaway
ข้อที่ 279 :
 • ในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Rolling ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอนแห่งหนึ่ง วัดมุม Rolling ในลักษณะการโคลงจากกราบหนึ่งไปอีกกราบหนึ่ง (Peak to Peak) ดังนี้ มุมเอียง 1 องศา จำนวน 2 ครั้ง มุมเอียง 2 องศา จำนวน 40 ครั้ง มุมเอียง 3 องศา จำนวน 31 ครั้ง มุมเอียง 4 องศา จำนวน 25 ครั้ง มุมเอียง 5 องศา จำนวน 2 ครั้ง จงหาขนาดมุมโคลงเฉลี่ย (Average Roll)
 • 1 : 0.05 องศา
 • 2 : 0.42 องศา
 • 3 : 1.28 องศา
 • 4 : 2.85 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 280 :

 • 1 : 0.364 องศา
 • 2 : 0.367 องศา
 • 3 : 0.16 องศา
 • 4 : 0.151 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :

 • 1 : 0.241 องศา
 • 2 : 0.286 องศา
 • 3 : 0.581 องศา
 • 4 : 0.586 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 282 :

 • 1 : 0.884 องศา
 • 2 : 0.745 องศา
 • 3 : 0.739 องศา
 • 4 : 0.365 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 283 :

 • 1 : 0.402 องศา
 • 2 : 0.405 องศา
 • 3 : 0.976 องศา
 • 4 : 0.983 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :

 • 1 : พื้นที่ภายใต้เส้นโค้งสเปกตรัมตอบสนองการเคลื่อนที่
 • 2 : แอมปลิจูดเฉลี่ยของการโคลง
 • 3 : แฟกเตอร์ปรับแก้ความกว้างของสเปกตรัม
 • 4 : ฟังก์ชั่นความถี่ตอบสนอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :
 • เมื่อได้สเปกตรัมคลื่น (Wave Spectrum) แล้ว ในการทำนายการเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นไม่แน่นอน ควรทำสิ่งใดก่อน ?
 • 1 : แปลงสเปกตรัมคลื่นให้เป็นฟังก์ชั่นของความถี่ปะทะ (Encountering Frequency)
 • 2 : คำนวณหาขนาดพื้นที่ภายใต้สเปกตรัมคลื่น
 • 3 : ปรับแก้ให้เป็นสเปกตรัมที่แจกแจงแบบ Normal Distribution
 • 4 : สร้างสเปกตรัมตอบสนองการเคลื่อนที่ (Response Spectrum)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : สามารถนำสเปกตรัมคลื่นชายฝั่ง (Coastal Wave Spectrum) ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงานเรือ มาพิจารณาลักษณะการตอบสนองการเคลื่อนที่ของเรือเล็กที่ปฏิบัติงานไกลฝั่งได้
 • 2 : ถึงแม้จะใช้สเปกตรัมแตกต่างกัน การทำนายลักษณะการเคลื่อนที่เรือที่ยาวประมาณ 30 เมตรขึ้นไป จะไม่แตกต่างกัน
 • 3 : สเปกตรัมตอบสนองการเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอนมีคุณสมบัติทางสถิติเช่นเดียวกับสเปกตรัมพลังงานของคลื่นนั้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • โดยส่วนใหญ่แล้ว Spectrum แอมปลิจูดการเคลื่อนที่ (Motion Amplitude Spectrum) แบบ Rolling มีลักษณะอย่างไร
 • 1 : แคบ
 • 2 : กว้าง
 • 3 : กว้างและเตี้ย
 • 4 : กว้างและสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 288 :

 • 1 : 4.12 deg
 • 2 : 5.37 deg
 • 3 : 6.18 deg
 • 4 : 7.90 deg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 289 :

 • 1 : 8.2 deg
 • 2 : 8.5 deg
 • 3 : 9.0 deg
 • 4 : 9.3 deg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :

 • 1 : 6.66 deg
 • 2 : 7.02 deg
 • 3 : 7.85 deg
 • 4 : 8.82 deg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :

 • 1 : 8.5 deg
 • 2 : 9.0 deg
 • 3 : 9.5 deg
 • 4 : 10.0 deg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :

 • 1 : 1.50 deg
 • 2 : 2.90 deg
 • 3 : 4.35 deg
 • 4 : 5.79 deg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :

 • 1 : 14.15 %
 • 2 : 28.30 %
 • 3 : 56.6 %
 • 4 : 83.3 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :

 • 1 : 7.08 %
 • 2 : 14.16 %
 • 3 : 28.32 %
 • 4 : 42.00 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 295 :
 • ข้อใดเป็นขั้นตอนในการทำนายการเคลื่อนที่แบบไม่แน่นอน
 • 1 : เลือกสเปกตรัมคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นน้ำที่ต้องการ
 • 2 : แปลงสเปกตรัมคลื่นให้เป็นฟังก์ชั่นความถี่ของการปะทะ
 • 3 : พล็อตสเปกตรัมตอบสนองการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :

 • 1 : ระดับพลังงานรวมคงเดิมเสมอ
 • 2 : แอมปลิจูดเท่ากัน
 • 3 : ความถี่คลื่นเท่ากัน
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 297 :

 • 1 : Response Amplitude Operators (ROA)
 • 2 : สเปกตรัมการแปลง (Transform Spectrum)
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ผิดทั้งสองข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 298 :
 • การหา ROA ด้วยการทดลองด้วยเรือจำลองทำได้อย่างไร
 • 1 : ทดลองในคลื่นแบบปกติ (Regular Waves) ที่มีขนาดแอมปลิจูดคงที่ แต่ความยาวคลื่นต่างกัน
 • 2 : ทดลองในคลื่นแบบปกติ (Regular Waves) ที่มีขนาดแอมปลิจูดต่างกัน แต่ความยาวคลื่นคงที่
 • 3 : ทดลองในคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Waves) ที่มีขนาดแอมปลิจูดคงที่ แต่ความยาวคลื่นต่างกัน
 • 4 : ทดลองในคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Waves) ที่มีขนาดแอมปลิจูดต่างกัน แต่ความยาวคลื่นคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 299 :
 • อะไรคือประโยชน์ของการทำนายขนาดสูงสุดของแอมปลิจูดการเคลื่อนที่ในคลื่นแบบไม่แน่นอน ภายในช่วงเวลาจำกัดหนึ่ง ๆ
 • 1 : ใช้ในขั้นตอนการออกแบบเรือ
 • 2 : ศึกษาเกี่ยวกับแรงจากคลื่นที่มีผลต่อสมรรถนะของเรือ
 • 3 : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างเรือ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 300 :

 • 1 : 127 ครั้ง
 • 2 : 137 ครั้ง
 • 3 : 147 ครั้ง
 • 4 : 157 ครั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 301 :
 • 1 : 6.872
 • 2 : 8.035
 • 3 : 10.861
 • 4 : 12.456
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 302 :

 • 1 : แอมปลิจูดคลื่น
 • 2 : ความสูงคลื่น
 • 3 : ความสูงแบบมีนัยสำคัญ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :

 • 1 : คาบเวลาเฉลี่ยคลื่น
 • 2 : ความยาวคลื่น
 • 3 : คาบเวลาแบบ Zero Crossing
 • 4 : คาบเวลาแบบ Crest to Crest
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :

 • 1 : คาบเวลาเฉลี่ยคลื่น
 • 2 : ความยาวคลื่น
 • 3 : คาบเวลาแบบ Zero Crossing
 • 4 : คาบเวลาแบบ Crest to Crest
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • หน่วยวัดสถานะความเร็วลมในทะเลคือ
 • 1 : Fathom
 • 2 : Point
 • 3 : Beaufort
 • 4 : Wave Spectrum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 :
 • หน่วยวัดสภาพผิวหน้าทะเลคือ
 • 1 : Fathom
 • 2 : Point
 • 3 : Wave Spectrum
 • 4 : Sea State
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 308 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : อ่านจาก Bretschneider Spectrum
 • 4 : อ่านจาก Normalized Bretschneider Spectrum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 309 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 310 :
 • ถ้า Histogram ของข้อมูลความสูงคลื่นกระจายแบบ Rayleigh Distribution ในการนำไปใช้งานจะต้องปรับแก้ด้วยค่า Correction Factor (CF) เท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • ถ้า Histogram ของข้อมูลความสูงคลื่นจำนวน n คลื่น ที่ไม่กระจายแบบ Rayleigh Distribution ในการนำไปใช้งานจะต้องปรับแก้ด้วยค่า Correction Factor (CF) เท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 312 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการหาความสูงคลื่นแบบมีนัยสำคัญของคลื่นจำนวนหนึ่ง
 • 1 : ค่าเฉลี่ยความสูงคลื่นแบบนัยสำคัญ 1 ใน 3 สูงกว่าแบบ 1 ใน 10
 • 2 : ค่าเฉลี่ยความสูงคลื่นแบบนัยสำคัญ 1 ใน 3 น้อยกว่าแบบ 1 ใน 10
 • 3 : ค่าเฉลี่ยความสูงคลื่นแบบนัยสำคัญต่างๆ ล้วนเท่ากัน
 • 4 : ในการหาค่าเฉลี่ยความสูงแบบนัยสำคัญ 1 ใน 10 ต้องมีคลื่นสมบูรณ์อย่างน้อย 10 ลูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการหาความถี่คลื่นแบบมีนัยสำคัญของคลื่นจำนวนหนึ่ง
 • 1 : ความถี่เฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 3 สูงกว่า แบบ 1 ใน 10
 • 2 : ความถี่เฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 3 ต่ำกว่า แบบ 1 ใน 10
 • 3 : ความถี่เฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 3 ต้องเท่ากับแบบ 1 ใน 10
 • 4 : ความถี่เฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 10 มีค่าสูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • เมื่อเปรียบเทียบความสูงเฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญของคลื่นกลุ่มเดียวกันจะพบว่า
 • 1 : ความสูงเฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 3 สูงกว่าแบบ 1 ใน 10 เล็กน้อย
 • 2 : ความสูงเฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 3 สูงกว่าแบบ 1 ใน 10 มาก
 • 3 : ความสูงเฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 100 สูงกว่าแบบ 1 ใน 10 และ 1 ใน 3 ตามลำดับ
 • 4 : ความสูงเฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 100 น้อยกว่าแบบ 1 ใน 10 และ 1 ใน 3 ตามลำดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 315 :
 • ในการหาความสูงเฉลี่ยของคลื่นสมบูรณ์จำนวน 149 ลูก ข้อใดกระทำถูกต้อง
 • 1 : ความสูงเฉลี่ยแบบไม่มีนัยสำคัญจะคำนวณจากคลื่น 100 ลูก
 • 2 : ความสูงเฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 3 จะคำนวณจากคลื่น 49 ลูก
 • 3 : ความสูงเฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 10 จะคำนวณจากคลื่น 14.9 ลูก
 • 4 : ความสูงเฉลี่ยแบบมีนัยสำคัญ 1 ใน 100 จะคำนวณจากคลื่น 1 ลูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :
 • ถ้าพล๊อตแอมปลิจูดคลื่นที่เกิดขึ้นตรงจุดหนึ่งในทะเลช่วงเวลาหนึ่ง จะพบว่า
 • 1 : ระยะในกราฟระหว่างยอดคลื่นสมบูรณ์ถึงยอดคลื่นสมบูรณ์ลูกถัดไป คือความยาวคลื่น
 • 2 : ระยะในกราฟจากยอดคลื่นหนึ่งถึงแนวระดับคือความสูงคลื่นลูกนั้น
 • 3 : ระยะในกราฟระหว่างยอดคลื่นสมบูรณ์ถึงยอดคลื่นสมบูรณ์ลูกถัดไปคือคาบเวลา
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 317 :

 • 1 : ความยาวคลื่น
 • 2 : ความยาวเฉลี่ยคลื่น
 • 3 : คาบเวลาคลื่น
 • 4 : คาบเวลาเฉลี่ยคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 318 :

 • 1 : คาบเวลาคลื่น
 • 2 : คาบเวลาเฉลี่ยคลื่น
 • 3 : ความยาวคลื่น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :

 • 1 : 1 ครั้ง
 • 2 : 2 ครั้ง
 • 3 : 3 ครั้ง
 • 4 : 4 ครั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :

 • 1 : 1 ครั้ง
 • 2 : 2 ครั้ง
 • 3 : 3 ครั้ง
 • 4 : 4 ครั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :

 • 1 : ระยะ A คือ Extreme Value ของแอมปลิจูดคลื่น
 • 2 : ระยะ B คือ Extreme Value ของบรรดาคลื่น
 • 3 : ระยะ C คือ Extreme Value ของความเร็วคลื่น
 • 4 : ระยะ D คือ Extreme Value ของความยาวคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :

 • 1 : เป็นคลื่นแบบ Irregular Waves
 • 2 : มีคลื่นสมบูรณ์ 2 ลูก
 • 3 : มีคลื่นไม่สมบูรณ์ 5 ลูก
 • 4 : ระยะ A คือขนาด Amplitude ของคลื่นชุดนี้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :

 • 1 : เป็นคลื่นแบบ Regular Waves
 • 2 : มีคลื่นสมบูรณ์ 6 ลูก
 • 3 : มีคลื่นไม่สมบูรณ์ 5 ลูก
 • 4 : ระยะ C คือคาบเวลาเฉลี่ยของคลื่นชุดนี้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :

 • 1 : เป็นคลื่นแบบ Irregular Waves
 • 2 : มีคลื่นสมบูรณ์ 6 ลูก
 • 3 : จุด B คือ Extreme Value ของความสูงคลื่นชุดนี้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :

 • 1 : ความสูงเฉลี่ยคลื่นคิดเฉลี่ยจากคลื่นสมบูรณ์ จำนวน 6 ลูก
 • 2 : ความสูงเฉลี่ยคลื่นคิดเฉลี่ยจากคลื่นสมบูรณ์ จำนวน 3 ลูก
 • 3 : คาบเวลาเฉลี่ยคลื่นคิดเฉลี่ยจากคลื่นสมบูรณ์ จำนวน 3 ลูก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการการหา Response Amplitude Operator (ROA) ด้วยการทดลองด้วยเรือจำลอง
 • 1 : ทดลองเรือจำลองในคลื่นแบบปกติ (Regular Waves) ที่มีความยาวคลื่นต่างกัน
 • 2 : ทดลองเรือจำลองในคลื่นแบบปกติ (Regular Waves) ที่มี Amplitude คงที่ แต่ความยาวคลื่นต่างกัน
 • 3 : ทดลองเรือจำลองในคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Waves) ที่มี Amplitude คงที่ แต่ความยาวคลื่นต่างกัน
 • 4 : ไม่สามารถกระทำได้โดยการทดลองเรือจำลอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 327 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Response Amplitude Operator (ROA) ของเรือต่อคลื่นแบบไม่แน่นอน
 • 1 : คืออัตราส่วนระหว่างความถี่ปะทะ (Encountering Frequency) กับ ความถี่คลื่น (Wave Frequency)
 • 2 : คืออัตราส่วนระหว่างความถี่ปะทะ (Encountering Frequency) ยกกำลังสองกับ ความถี่คลื่น (Wave Frequency) ยกกำลังสอง
 • 3 : คืออัตราส่วนกำลังสองระหว่างขนาด Amplitude ตอบสนองการเคลื่อนที่ใด ๆ กับ Amplitude คลื่น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 328 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Response Amplitude Operator (ROA) ของเรือต่อคลื่นแบบไม่แน่นอน
 • 1 : คืออัตราส่วนระหว่างความถี่ปะทะ (Encountering Frequency) กับ ความถี่คลื่น (Wave Frequency)
 • 2 : คืออัตราส่วนระหว่างความถี่ปะทะ (Encountering Frequency) ยกกำลังสองกับ ความถี่คลื่น (Wave Frequency) ยกกำลังสอง
 • 3 : คืออัตราส่วนระหว่าง Amplitude ตอบสนองการเคลื่อนที่ใด ๆ กับ Amplitude คลื่น
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • เราจะหา Response Amplitude Operator (ROA) ที่ใช้ทำนายการเคลื่อนที่ของเรือในทะเลแบบคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ได้อย่างไร
 • 1 : ทดลองเรือจำลองในคลื่นแบบปกติ (Regular Waves) ที่มีความยาวคลื่นต่างกัน
 • 2 : ทดลองเรือจำลองในคลื่นแบบปกติ (Regular Waves) ที่มี Amplitude คงที่ แต่ความยาวคลื่นต่างกัน
 • 3 : ทดลองเรือจำลองในคลื่นแบบไม่แน่นอน (Irregular Waves) ที่มี Amplitude คงที่ แต่ความยาวคลื่นต่างกัน
 • 4 : สามารถกระทำได้โดยการทดลองเรือจำลองแต่ต้องจำลองคลื่นแบบไม่แน่นนอน (Irregular Waves) ให้เหมือนสภาพจริงมากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • ถ้าทราบ Response Amplitude Operator (ROA) ตอบสนองของการเคลื่อนที่ของเรือต่อคลื่นแบบปกติ (Regular Wave) จะทำนายการเคลื่อนที่ของเรือในทะเลแบบคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ได้อย่างไร
 • 1 : นำ RAO ที่ได้คูณกับ สเปกตรัมคลื่นในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Wave Spectrum)
 • 2 : นำ RAO ที่ได้คูณกับ สเปกตรัมคลื่น (Wave Spectrum)
 • 3 : แปลง RAO ให้เป็นสเปกตรัมในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Spectrum) แล้วคูณกับ สเปกตรัมคลื่น (Wave Spectrum)
 • 4 : ไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็น ROA ตอบสนองของการเคลื่อนที่ของเรือต่อคลื่นแบบปกติ (Regular Wave)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • ถ้าทราบ สเปกตรัมคลื่นในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Wave Spectrum) และ Response Amplitude Operator (ROA) ตอบสนองของการเคลื่อนที่ของเรือต่อคลื่นแบบปกติ (Regular Wave) จะทำนายการเคลื่อนที่ของเรือในทะเลแบบคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ได้อย่างไร
 • 1 : นำ RAO ที่ได้คูณกับ สเปกตรัมคลื่น (Wave Spectrum)
 • 2 : นำ RAO คูณกับ สเปกตรัมคลื่นในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Wave Spectrum)
 • 3 : แปลง RAO ให้เป็นสเปกตรัมในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Spectrum) แล้วคูณกับ สเปกตรัมคลื่นในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Wave Spectrum)
 • 4 : ไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็น ROA ตอบสนองของการเคลื่อนที่ของเรือต่อคลื่นแบบปกติ (Regular Wave)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 332 :
 • ถ้าทราบ สเปกตรัมคลื่น (Wave Spectrum) และ Response Amplitude Operator (ROA) ตอบสนองของการเคลื่อนที่ของเรือต่อคลื่นแบบปกติ (Regular Wave) จะทำนายการเคลื่อนที่ของเรือในทะเลแบบคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ได้อย่างไร
 • 1 : นำ RAO ที่ได้คูณกับ สเปกตรัมคลื่น (Wave Spectrum)
 • 2 : แปลง RAO ให้เป็นสเปกตรัมในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Spectrum) แล้วคูณกับ สเปกตรัมคลื่นในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Wave Spectrum)
 • 3 : แปลงสเปกตรัมคลื่น (Wave Spectrum) ให้เป็นสเปกตรัมคลื่นในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Wave Spectrum) แล้วคูณกับ RAO
 • 4 : ไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็น ROA ตอบสนองของการเคลื่อนที่ของเรือต่อคลื่นแบบปกติ (Regular Wave)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 333 :
 • ถ้าไม่ทราบ สเปกตรัมคลื่น (Wave Spectrum) แต่มี Response Amplitude Operator (ROA) ตอบสนองของการเคลื่อนที่ของเรือต่อคลื่นแบบปกติ (Regular Wave) จะทำนายการเคลื่อนที่ของเรือในทะเลแบบคลื่นไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ได้อย่างไร
 • 1 : นำ RAO ที่มีไปใช้แทนได้
 • 2 : แปลง RAO ให้เป็นสเปกตรัมในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Spectrum) แล้วนำไปใช้แทนได้
 • 3 : เลือกสเปกตรัมคลื่น จากสเปกตรัมคลื่นมาตรฐาน(Standard Spectrum) ที่เหมาะสม แปลงให้เป็นสเปกตรัมคลื่นในฟังก์ชั่นความถี่ปะทะ (Encountering Wave Spectrum) แล้วคูณกับ RAO
 • 4 : ไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็น ROA ตอบสนองของการเคลื่อนที่ของเรือต่อคลื่นแบบปกติ (Regular Wave)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 334 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมา
 • 1 : Surging, Swaying, Heaving
 • 2 : Yawing, Swaying, Pitching
 • 3 : Heaving, Rolling, Pitching
 • 4 : Yawing, Swaying, Surging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมา
 • 1 : Surging, Swaying, Heaving
 • 2 : Yawing, Swaying, Pitching
 • 3 : Heaving, Rolling, Pitching
 • 4 : Yawing, Swaying, Surging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • การที่เรือเคลื่อนที่ในลักษณะ Heaving นั้น จะประกอบด้วยแรงหลัก ๆ ที่กระทำกับตัวเรือ กล่าวคือ
 • 1 : แรงกระทำจากภายนอก (Exciting Force), แรง Damping
 • 2 : แรงกระทำจากภายนอก (Exciting Force), แรง Damping, แรง Inertia
 • 3 : แรงกระทำจากภายนอก (Exciting Force), แรง Inertia, แรง Restoring
 • 4 : แรงกระทำจากภายนอก (Exciting Force), แรง Damping, แรง Inertia, แรง Restoring
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :
 • ถ้าเรือจำลองขนาดยาว 4 เมตร ลำหนึ่งมีคาบเวลาของการเคลื่อนที่แบบ Heaving เท่ากับ 3 วินาที จงคำนวณหาคาบเวลาของการเคลื่อนที่ของเรือจริง ขนาดยาว 400 เมตร
 • 1 : 10 วินาที
 • 2 : 20 วินาที
 • 3 : 30 วินาที
 • 4 : 40 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 338 :
 • จงหาขนาดความยาวของเรือจริง ถ้าหากการเคลื่อนที่แบบ Heaving ของเรือจริงและเรือจำลองขนาด 2 เมตร มี คาบเวลาเท่ากับ 15 วินาที และ 1 วินาที ตามลำดับ
 • 1 : 125 เมตร
 • 2 : 225 เมตร
 • 3 : 350 เมตร
 • 4 : 450 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :
 • การที่เรือเคลื่อนที่ในลักษณะ Pitching นั้น จะประกอบด้วยโมเมนต์หลัก ๆ ที่กระทำกับตัวเรือ กล่าวคือ
 • 1 : Inertial Moment, Damping Moment
 • 2 : Inertial Moment, Damping Moment, Restoring Moment
 • 3 : Inertial Moment, Damping Moment, Exciting Moment
 • 4 : Inertial Moment, Damping Moment, Restoring Moment, Exciting Moment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • ย่านความเร็วการใช้งานของเรือ แบ่งออกเป็น 3 ย่าน กล่าวคือ ย่านก่อนวิกฤต (Subcritical Zone) ย่านวิกฤต (Critical Zone) และย่านเหนือวิกฤต (Supercritical Zone) การที่เรือจะปฏิบัติการในย่านใดย่านหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้าง
 • 1 : ความเร็วและลักษณะที่เรือแล่นเข้าหาคลื่น
 • 2 : Froude Number และลักษณะที่เรือแล่นเข้าหาคลื่น
 • 3 : Froude Number และแอมปลิจูดของคลื่น
 • 4 : แอมปลิจูดของคลื่นและลักษณะที่เรือแล่นเข้าหาคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 341 :
 • ความสูงนัยสำคัญ (Significant wave height) ชนิด 1 ใน 3 มีความหมายอย่างไร
 • 1 : ค่าเฉลี่ยความสูงของคลื่นจาก 1 ใน 3 ของคลื่นที่มีขนาดต่ำสุดทั้งหมดโดยไม่รวมคลื่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ฟุต มาคิด
 • 2 : ค่าเฉลี่ยความสูงของคลื่นจาก 1 ใน 3 ของคลื่นที่มีขนาดสูงสุดทั้งหมดโดยไม่รวมคลื่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ฟุต มาคิด
 • 3 : ค่าเฉลี่ยความสูงของคลื่นจาก 1 ใน 3 ของคลื่นที่มีขนาดต่ำสุดทั้งหมด
 • 4 : ค่าเฉลี่ยความสูงของคลื่นจาก 1 ใน 3 ของคลื่นที่มีขนาดสูงสุดทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 342 :
 • การทำนายขนาดสูงสุดของแอมปลิจูดการเคลื่อนที่ในคลื่นแบบไม่แน่นอน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคำนวณด้านใดมากที่สุด
 • 1 : การศึกษาเกี่ยวกับแรงจากคลื่น ที่มีผลต่อโครงสร้างของเรือ
 • 2 : การทรงตัวของเรือ
 • 3 : ความคงทนทะเล
 • 4 : ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรือและผลกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :
 • การเคลื่อนที่ของเรือในลักษณะใด ที่ไม่มี Restoring Force หรือ Moment
 • 1 : Swaying, Yawing
 • 2 : Heaving, Swaying, Yawing
 • 3 : Yawing, Swaying, Surging
 • 4 : Swaying, Surging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 344 :
 • การศึกษาการเคลื่อนที่ของเรือ ที่มีรูปทรงตัวเรือคล้ายกันทั้งสองกราบ ในการพิจารณาความคงทนทะเล (Seakeeping) การเคลื่อนที่ในลักษณะใด ที่ไม่ถูกนำมาพิจารณา
 • 1 : Yawing
 • 2 : Swaying
 • 3 : Surging
 • 4 : Heaving
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :
 • การศึกษาการเคลื่อนที่ของเรือ ในเรื่อง Manoeuvering and Control เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของเรือในลักษณะใด
 • 1 : Swaying, Surging
 • 2 : Yawing, Swaying
 • 3 : Yawing, Surging
 • 4 : Yawing, Swaying, Surging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 346 :
 • ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า Resonance Regionได้ดีที่สุด
 • 1 : เป็นย่านเมื่อ Exciting Frequency มีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบ (Natural Frequency)
 • 2 : เป็นย่านเมื่ออัตราส่วนระหว่าง Exciting Frequency กับ ความถี่ธรรมชาติของระบบ (Natural Frequency) มีค่าเท่ากับ 1
 • 3 : เป็นย่านเมื่อ Tuning Factor มีค่าเท่ากับ 1
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • ในการทำนายลักษณะการเคลื่อนที่ของเรือโดยทั่วไปจะแตกต่างกัน เนื่องจากใช้สเปกตรัมของคลื่นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริเวณพื้นที่ที่ต้องการคำนวณ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่ของเรือจะไม่แตกต่างกันมาก หากขนาดความยาวของเรือมีมากกว่าเท่าใด แม้ว่าจะใช้สเปกตรัมของคลื่นที่แตกต่างกัน
 • 1 : 300 ฟุต
 • 2 : 400 ฟุต
 • 3 : 500 ฟุต
 • 4 : 600 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • การทำนายการตอบสนองการเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอนด้วยการใช้ฟังก์ชั่น RAO จะถูกต้องและมีความมั่นยำก็ต่อเมื่อ RAO นั้นหามาจาก
 • 1 : ข้อมูลทางสถิติ
 • 2 : การทดลองเรือจำลองในคลื่นแบบปกติที่มีขนาดไม่ใหญ่
 • 3 : การกระจายข้อมูลแบบ Rayleigh
 • 4 : Spectral Method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :
 • สเปกตรัมตอบสนอง (Response Spectrum) คืออะไร
 • 1 : เส้นโค้งสเปกตรัมที่สร้างขึ้นจากทิศทางตอบสนองการเคลื่อนที่
 • 2 : เส้นโค้งสเปกตรัมที่สร้างขึ้นจากความเร็วตอบสนองการเคลื่อนที่
 • 3 : เส้นโค้งสเปกตรัมที่สร้างขึ้นจากขนาดแอมปลิจูดตอบสนองการเคลื่อนที่
 • 4 : เส้นโค้งสเปกตรัมที่สร้างขึ้นจากความถี่ตอบสนองการเคลื่อนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 350 :
 • ในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Rolling ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอนแห่งหนึ่ง วัดมุม Rolling ในลักษณะการโคลงจากกราบหนึ่งไปอีกกราบหนึ่ง (Peak to Peak) ดังนี้ มุมเอียง 1 องศา จำนวน 5 ครั้ง มุมเอียง 2 องศา จำนวน 30 ครั้ง มุมเอียง 3 องศา จำนวน 20 ครั้ง มุมเอียง 4 องศา จำนวน 25 ครั้ง มุมเอียง 5 องศา จำนวน 20 ครั้ง จงหาขนาดมุมโคลงเฉลี่ย (Average Roll)
 • 1 : 0.50 องศา
 • 2 : 3.25 องศา
 • 3 : 4.60 องศา
 • 4 : 5.00 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • ในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Rolling ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอนแห่งหนึ่ง วัดมุม Rolling ในลักษณะการโคลงจากกราบหนึ่งไปอีกกราบหนึ่ง (Peak to Peak) ดังนี้ มุมเอียง 1 องศา จำนวน 5 ครั้ง มุมเอียง 2 องศา จำนวน 30 ครั้ง มุมเอียง 3 องศา จำนวน 20 ครั้ง มุมเอียง 4 องศา จำนวน 25 ครั้ง มุมเอียง 5 องศา จำนวน 20 ครั้ง จงหาขนาดมุมโคลงนัยสำคัญ (Significant Roll) 
 • 1 : 0.50 องศา
 • 2 : 3.25 องศา
 • 3 : 4.60 องศา
 • 4 : 5.00 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • ในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Rolling ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอนแห่งหนึ่ง วัดมุม Rolling ในลักษณะการโคลงจากกราบหนึ่งไปอีกกราบหนึ่ง (Peak to Peak) ดังนี้ มุมเอียง 1 องศา จำนวน 5 ครั้ง มุมเอียง 2 องศา จำนวน 30 ครั้ง มุมเอียง 3 องศา จำนวน 20 ครั้ง มุมเอียง 4 องศา จำนวน 25 ครั้ง มุมเอียง 5 องศา จำนวน 20 ครั้ง จงหาขนาดมุมโคลงนัยสำคัญแบบ1 ใน 10 (One-Tenth Highest)
 • 1 : 0.50 องศา
 • 2 : 3.25 องศา
 • 3 : 4.60 องศา
 • 4 : 5.00 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :
 • ในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Rolling ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอนแห่งหนึ่ง วัดมุม Rolling ในลักษณะการโคลงจากกราบหนึ่งไปอีกกราบหนึ่ง (Peak to Peak) ดังนี้ มุมเอียง 1 องศา จำนวน 5 ครั้ง มุมเอียง 2 องศา จำนวน 30 ครั้ง มุมเอียง 3 องศา จำนวน 20 ครั้ง มุมเอียง 4 องศา จำนวน 25 ครั้ง มุมเอียง 5 องศา จำนวน 20 ครั้ง จงหาขนาดมุมโคลงนัยสำคัญแบบ1 ใน 100 (One-Hundredth Highest)
 • 1 : 0.50 องศา
 • 2 : 3.25 องศา
 • 3 : 4.60 องศา
 • 4 : 5.00 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการทำนายการเคลื่อนที่แบบไม่แน่นอน
 • 1 : เลือกสเปกตรัมคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นน้ำที่ต้องการ
 • 2 : แปลงสเปกตรัมคลื่นให้เป็นฟังก์ชั่นทิศทางของการปะทะ
 • 3 : พล็อตสเปกตรัมตอบสนองการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 4 : สร้างสเปกตรัมตอบสนองการเคลื่อนที่ของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :
 • ถ้าทราบความหนาแน่นสเปกตรัมคลื่น และ RAO ของเรือ จะสามารถคำนวณหาค่าใดได้
 • 1 : ROA ของคลื่น
 • 2 : ฟังก์ชั่นทิศทางของการปะทะ
 • 3 : มุมโคลงนัยสำคัญ
 • 4 : ความหนาแน่นสเปกตรัมตอบสนองการเคลื่อนที่ของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 356 :
 • ถ้าเรือจำลองขนาดยาว 4 เมตร ลำหนึ่งมีคาบเวลาของการเคลื่อนที่แบบ Heaving เท่ากับ 2 วินาที จงคำนวณหาคาบเวลาของการเคลื่อนที่ของเรือจริง ขนาดยาว 100 เมตร
 • 1 : 10 วินาที
 • 2 : 20 วินาที
 • 3 : 30 วินาที
 • 4 : 40 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 357 :
 • จงหาขนาดความยาวของเรือจริง ถ้าหากการเคลื่อนที่แบบ Heaving ของเรือจริงและเรือจำลองขนาด 1.6 เมตร มี คาบเวลาเท่ากับ 20 วินาที และ 2 วินาที ตามลำดับ
 • 1 : 64 เมตร
 • 2 : 128 เมตร
 • 3 : 160 เมตร
 • 4 : 200 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 282 : 5.Dynamic Effects
ข้อที่ 358 :
 • ผลของไดนามิก (Dynamic Effects) ที่มีต่อเรือในการเคลื่อนที่ทางดิ่ง (Vertical Effects) เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนที่แบบใด
 • 1 : Heaving, Pitching
 • 2 : Rolling, Yawing
 • 3 : Heaving, Yawing
 • 4 : Rolling, Pitching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :
 • ผลของไดนามิก (Dynamic Effects) ที่มีต่อเรือในการโคลงของเรือ (Rolling Effects) เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนที่แบบใด
 • 1 : Heaving, Pitching
 • 2 : Rolling, Yawing
 • 3 : Heaving, Yawing
 • 4 : Rolling, Heaving
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • ในการศึกษาพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นแบบไม่แน่นอน (Motion in Irregular Seaway) จะต้องพิจารณาสิ่งใด
 • 1 : ความถี่ของการเกิดดาดฟ้าเปียก (Deck Wetness) และการกระแทกระหว่างเรือกับคลื่น (Slamming)
 • 2 : ขนาดของแรงกดที่เกิดจากการกระแทกแบบฉับพลัน (Impact Pressure Caused by Slamming)
 • 3 : ระดับความรุนแรงของการที่น้ำเปียกดาดฟ้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 361 :
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ทางดิ่งที่บริเวณใดๆของเรือ มักคำนวณสัมพันธ์กับจุดอ้างอิงใดของเรือ
 • 1 : จุดCG
 • 2 : จุดLCB
 • 3 : จุดท้องเรือที่หัว
 • 4 : จุดที่เกิด Slamming สูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 362 :
 • ความเร็วการเคลื่อนที่ทางดิ่งตรงจุดใด ๆ ของเรือ มีความเร็วการเคลื่อนที่อิสระแบบใดเป็นองค์ประกอบหลัก
 • 1 : การเคลื่อนที่ แบบ Heaving และ Slamming
 • 2 : การเคลื่อนที่ แบบ Heaving และ Pitching
 • 3 : การเคลื่อนที่ แบบ Heaving และ Yawing
 • 4 : การเคลื่อนที่ แบบ Surging และ Slamming
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 363 :
 • อัตราเร่งของจุดใดๆที่บริเวณหัวเรือ มักคำนวณสัมพันธ์กับสิ่งใด
 • 1 : จุดต่ำสุดของเรือที่หัวเรือ
 • 2 : จุดสูงสุดของเรือที่หัวเรือ
 • 3 : ระดับผิวหน้าน้ำแต่ละขณะ
 • 4 : จุด CG ของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 364 :

 • 1 : 2 เท่าของแอมปลิจูดการเคลื่อนที่, ความเร็ว และอัตราเร่ง
 • 2 : ความสูงคลื่นและ 2 เท่าแอมปลิจูดการเคลื่อนที่
 • 3 : แอมปลิจูดคลื่น และ 2 เท่าแอมปลิจูดอัตราเร่ง
 • 4 : ความสูงคลื่น และ 2 เท่าแอมปลิจูดอัตราเร่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • การศึกษาการเคลื่อนที่สัมพันธ์ที่หัวเรือ (Relative Bow Motion) จะให้ความสนใจ 2 ลักษณะการเคลื่อนที่ใดเป็นพิเศษ
 • 1 : Deck Wetness และ Surging
 • 2 : Slamming และ ความเร็วทางดิ่งของหัวเรือ
 • 3 : Fore Deck Immersion และ Forefoot Emergence
 • 4 : Swell-up ของผิวหน้าน้ำ และอัตราเร่งทางดิ่งของหัวเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความเปียกของดาดฟ้า (Deck Wetness)
 • 1 : สาเหตุสำคัญที่ทำให้ดาดฟ้าเปียก เพราะเรือมีระยะ Freeboard น้อยเกินไป
 • 2 : ถ้าเฟสการเคลื่อนที่ระหว่างหัวเรือกับคลื่นแตกต่างกันบ่อยครั้ง ดาดฟ้าบริเวณหัวเรือจะมีโอกาสเปียกบ่อยครั้งขึ้น
 • 3 : ความเปียกดาดฟ้ามักวัดเป็นช่วงเวลาที่ช่วงความยาวหนึ่ง ๆ จากหัวเรือเปียกน้ำตลอดเวลานั้นๆ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 367 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระแทกแบบ Slamming ของหัวเรือ
 • 1 : ช่วงเวลาเกิดกระแทกแบบ Slamming มักสั้นกว่า การกระแทกแบบ Impact
 • 2 : หลังจากเกิด Slamming แรงจะเริ่มแผ่จากด้านข้างตัวเรือเข้าสู่แนวกลางลำเรือ
 • 3 : ความลาดเอียงของท้องเรือและความเร็วสัมพันธ์ของหัวเรือมีความสำคัญต่อการพิจารณาการเกิด Slamming มากกว่าค่าอัตราเร่งของหัวเรือเพียงอย่างเดียว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • การศึกษาการเกิดการกระแทกแบบ Slamming ของหัวเรือให้ความสนใจองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง
 • 1 : จุดกระแทกหัวเรือ, ความต่างมุมเฟสของการเคลื่อนที่ระหว่างเรือกับคลื่น, ความเร็วสัมพันธ์ของหัวเรือ
 • 2 : จุดกระแทกหัวเรือ ความต่างมุมเฟสของการเคลื่อนที่ระหว่างเรือกับคลื่น, อัตราเร่งสัมพันธ์ของหัวเรือ
 • 3 : ความเร็วสัมพันธ์และอัตราเร่งสัมพันธ์ของหัวเรือ
 • 4 : ความเร็วสัมพันธ์ของหัวเรือและเวลาในการกระแทก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • ข้อใดคือสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาในการศึกษาพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของเรือ
 • 1 : ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น (Added Resistance) เมื่อเรือแล่นในคลื่น
 • 2 : ความสูงของ Free Board ที่เหลือและความเปียกของดาดฟ้า (Deck Wetness)
 • 3 : การตอบสนองการเคลื่อนที่ของแผ่นท้องเรือต่อการกระแทกแบบ Slamming
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 370 :
 • ข้อใดคือผลทางไดนามิกที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเรือ
 • 1 : การกระแทกอย่างฉับพลัน (Slamming) ของท้องเรือบริเวณหัวเรือ
 • 2 : ผลจากอัตราเร่งโดยเฉพาะทางดิ่งอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่แบบ pitching และ heaving
 • 3 : การลดลงของความเร็วเรือเมื่อเรือแล่นในคลื่น ทำให้ต้องเพิ่มกำลังเรือเพื่อคงความเร็วเดิม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 371 :
 • ผลเสียจากการที่หัวเรือเคลื่อนที่ขึ้นลงในช่วงเวลาหนึ่งๆ บ่อยมากคือ
 • 1 : มีโอกาสเกิด Slamming รุนแรงสูง
 • 2 : ผู้ปฏิบัติงานในเรืออาจเมาคลื่นได้ง่าย
 • 3 : Deck Wetness มักมีค่าสูง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • มนุษย์ทั่วไปจะเริ่มรู้สึกอึดอัดจนมีอาการเมาคลื่น (เมาเรือ) เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอัตราเร่งทางดิ่งของเรือ ช่วงใดเป็นเวลานาน
 • 1 : 0 - 0.05 g
 • 2 : 0.05 - 0.10 g
 • 3 : 0.10 - 0.15 g
 • 4 : 0.15 - 0.20 g
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 373 :
 • เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการเคลื่อนที่ของเรือแบบใด ทำให้มนุษย์ทั่วไปรู้สึกอึดอัดจนเมาคลื่นได้ง่ายกว่า
 • 1 : Rolling
 • 2 : Yawing
 • 3 : Pitching และ Heaving
 • 4 : Swaying และ Surging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 374 :
 • การประเมินขีดความสามารถในการคงทนทะเลของเรือ (Seakeeping) จะพิจารณาผลจากพลศาสตร์การเคลื่อนที่ใน 2 ลักษณะ คือ
 • 1 : Free racing และ Rolling
 • 2 : Deck Wetness และ Slamming
 • 3 : Bow Sinkage และ Bow Swell-up
 • 4 : Deck Wetness และ Seasickness
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :
 • ผลของพลศาสตร์การเคลื่อนที่ซึ่งเกิดขึ้นกับเรือสามารถแยกออกเป็น 2 ลักษณะคือ
 • 1 : ผลจาการเคลื่อนที่ทางขวาง (Horizontal Effects) และผลจากการโคลง (Rolling Effects)
 • 2 : ผลจาการเคลื่อนที่ทางดิ่ง (Vertical Effects) และผลจากการเคลื่อนที่ทางขวาง (Horizontal Effects)
 • 3 : ผลจาการเคลื่อนที่ทางดิ่ง (Vertical Effects) และผลจากการโคลง (Rolling Effects)
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอาการการเมาคลื่น (Sea Sickness) เมื่อเรือเคลื่อนที่ในทะเล
 • 1 : การเปลี่ยนแปลงของอัตราเร่งในทางดิ่งมากกว่า 0,1g
 • 2 : การเปลี่ยนแปลงของอัตราเร่งในทางดิ่งและทางขวางมากกว่า 0,1g
 • 3 : การเปลี่ยนแปลงของอัตราเร่งในทางดิ่งมากกว่า 0,2g
 • 4 : การเปลี่ยนแปลงของอัตราเร่งในทางดิ่งและทางขวางมากกว่า 0,2g
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :
 • วิธีใดต่อไปนี้ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการลดการ Slaming และ Wetness เมื่อเรือปฏิบัติงานในทะเล
 • 1 : เปลี่ยนทิศทางในการเดินเรือ
 • 2 : ลดความเร็วเรือ
 • 3 : หันหัวเรือวิ่งสู้คลื่น
 • 4 : วิ่งตามคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 378 :
 • การเคลื่อนที่แบบ Heaving และ Pitching มีผลของไดนามิก (Dynamic Effects) ต่อเรือในการเคลื่อนที่แบบใด
 • 1 : ทางระดับ
 • 2 : ทางดิ่ง
 • 3 : ทางขวาง
 • 4 : ทุกทิศทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 379 :
 • การเคลื่อนที่แบบใดที่ไม่มีผลของไดนามิก (Dynamic Effects) ต่อการโคลงของเรือ (Rolling Effects)
 • 1 :  Heaving
 • 2 : Yawing
 • 3 : Pitching
 • 4 : Rolling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • หากความเร็วเรือลดลงอันเนื่องมาจากคลื่น ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วเพื่อรักษาความเร็วเดิม ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
 • 1 : กำลังเครื่องยนต์
 • 2 : ความเปียกของดาดฟ้า
 • 3 : การกระแทก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :
 • ข้อใดคือสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาในการศึกษาพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของเรือ
 • 1 : ความถี่ของการเกิดดาดฟ้าเปียก (Deck Wetness)
 • 2 : ขนาดของแรงกดที่เกิดจากการกระแทกแบบฉับพลัน
 • 3 : การตอบสนองการเคลื่อนที่ของตัวเรือ ในรูปแรงเค้นและอัตราเร่ง เนื่องจากการกระแทกแบบ Slamming
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • จุดใดใช้เป็นจุดอ้างอิงในการพิจารณาพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของเรือ
 • 1 : Longitudinal Center of Buoyancy
 • 2 : Longitudinal Center of Flotation
 • 3 : จุดหัวเรือ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 383 :
 • ความเร็วสัมพันธ์ในทางดิ่ง คืออะไร
 • 1 : ความเร็วที่ทำให้เกิด Slamming รุนแรงสูง
 • 2 : ความเร็วในทางดิ่งของหัวเรือที่สัมพันธ์กับจุด CG
 • 3 : ความเร็วในทางดิ่งของหัวเรือที่สัมพันธ์กับระดับผิวหน้าน้ำ
 • 4 : ความเร็วในทางดิ่งของหัวเรือที่สัมพันธ์กับระดับกินน้ำลึก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 384 :
 • อัตราเร่งสัมพันธ์ของหัวเรือคืออะไร
 • 1 : อัตราเร่งที่ทำให้เกิด Slamming รุนแรงสูง
 • 2 : อัตราเร่งของหัวเรือที่สัมพันธ์กับจุด CG
 • 3 : อัตราเร่งของหัวเรือที่สัมพันธ์กับระดับผิวหน้าน้ำ
 • 4 : อัตราเร่งของหัวเรือที่สัมพันธ์กับระดับกินน้ำลึก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • การเคลื่อนที่ของเรือลักษณะใดที่นำมาใช้ในการพิจารณาความคงทนของเรือขณะเคลื่อนที่ในคลื่น
 • 1 : การจมลงในน้ำของดาดฟ้ายก
 • 2 : การโผล่พ้นน้ำของท้องเรือบริเวณหัวเรือ
 • 3 : การโผล่พ้นน้ำของใบจักร
 • 4 : มุมเอียงข้างกราบของเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 386 :
 • ปัจจัยใดที่นำมาใช้พิจารณาโอกาสที่หัวเรือโผล่พ้นน้ำ
 • 1 : ค่า Froude Number
 • 2 : อัตราส่วนระดับกินน้ำลึกของเรือต่อความสูงคลื่น
 • 3 : อัตราส่วนความยาวคลื่นต่อความยาวเรือ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการลดโอกาสที่ท้องเรือบริเวณหัวเรือโผล่พ้นนำ
 • 1 : ลดระดับกินน้ำลึกของเรือ
 • 2 : ลดความเร็วเรือ
 • 3 : ลดระยะฟรีบอร์ด
 • 4 : ติดตั้ง Fin Stabilizer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 388 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรที่นำมาพิจารณาหาค่า Freeboard ประสิทธิผล
 • 1 : ระยะ Freeboard ในน้ำนิ่ง ไม่รวมพลศาสตร์การเอ่อนูนผิวหน้าน้ำ
 • 2 : ระดับกินน้ำลึกของเรือ
 • 3 : ความสูงที่เกิดจากการกระทำของคลื่นที่หัวเรือสร้างขึ้น
 • 4 : การจม (Sinkage) อันเนื่องจากเรือมีความเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 389 :
 • ค่าใดที่นำมาใช้ในการคำนวณหาจำนวนครั้งที่ดาดฟ้าจมลงน้ำในหนึ่งชั่วโมง
 • 1 : คาบเวลาเฉลี่ยของการโคลงแบบ Pitching
 • 2 : คาบเวลาเฉลี่ยของการโคลงแบบ Heaving
 • 3 : คาบเวลาเฉลี่ยของการโคลงแบบ Rolling
 • 4 : คาบเวลาเฉลี่ยของการโคลงแบบ Yawing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการเกิด Pitching และ Heaving อย่างรุนแรงในสภาพคลื่นลมจัด
 • 1 : เรือขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายจากการกระแทกแบบ Slamming มากกว่าเรือขนาดเล็ก
 • 2 : เรือขนาดเล็กความเร็วลดลงมาก
 • 3 : เรือขนาดใหญ่ความเร็วลดลงมาก
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบทาง Kinematic ในการศึกษาการกระแทกแบบ Slamming
 • 1 : จุดกระแทกที่หัวเรือ
 • 2 : จุดกระแทกที่ท้ายเรือ
 • 3 : ความต่างมุมเฟสระหว่างการเคลื่อนที่ของคลื่นกับหัวเรือ
 • 4 : ขนาดความเร็วสัมพันธ์ของหัวเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 392 :
 • ข้อใดกล่าวถูก เกี่ยวกับการกระแทกแบบ Slamming
 • 1 : อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอาการเมาคลื่น
 • 2 : ความลาดเอียงของหน้าตัดหัวเรือและความเร็วสัมพันธ์ของหัวเรือ มีผลต่อขนาดสูงสุดของแรงกระแทก
 • 3 : ตำแหน่งที่เกิดการกระแทกจะเลื่อนไปทางท้ายเรือมากขึ้น เมื่อเรือมีความเร็วมากขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • Threshold Velocity คืออะไร
 • 1 : ค่าเริ่มต้นของความเร็วสัมพันธ์หัวเรือ ที่เรือจะเริ่มการกระแทกแบบ Slamming
 • 2 : ค่าสูงสุดของความเร็วสัมพันธ์หัวเรือ ที่เรือมีการกระแทกแบบ Slamming
 • 3 : ค่าเฉลี่ยของความเร็วสัมพันธ์หัวเรือ ที่เรือมีการกระแทกแบบ Slamming
 • 4 : ค่าจำกัดต่ำสุดของความเร็วสัมพันธ์หัวเรือ ที่เรือมีการกระแทกแบบ Slamming
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 394 :
 • จะเกิดอะไร ถ้าเรือเพิ่มความเร็วขณะแล่นสวนคลื่น
 • 1 : มีโอกาสเกิด Slamming มากขึ้น
 • 2 : มีโอกาสเกิด Slamming น้อยลง
 • 3 : มีโอกาสเกิด Deck Wetness น้อยลง
 • 4 : ไม่มีผลใด ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • Strip Theory ใช้ในการพิจารณาการเคลื่อนที่แบบใด
 • 1 : Rolling and Yawing
 • 2 : Swaying and Surging
 • 3 : Heaving and Rolling
 • 4 : Pitching and Heaving
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 396 :
 • การเคลื่อนที่ของเรือแบบใดที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการเมาคลื่นได้ง่าย
 • 1 : Rolling and Yawing
 • 2 : Swaying and Surging
 • 3 : Heaving and Rolling
 • 4 : Pitching and Heaving
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 397 :
 • กรณีเรือโคลงแบบใดที่ผู้นำเรือมักเปลี่ยนเข็ม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกำธร
 • 1 : Yawing
 • 2 : Pitching
 • 3 : Rolling
 • 4 : Heaving
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 398 :
 • เรือจะมีประสิทธิภาพการทรงตัวสถิตย์สูงสุดเมื่อถูกกระทำด้วยโมเมนต์ดัดชนิดใด
 • 1 : Hogging
 • 2 : Sagging
 • 3 : Rolling
 • 4 : Heaving
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 399 :
 • ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับผลของพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของเรือ
 • 1 : การพิจารณาจุดสูงสุดในการตอบสนองการเคลื่อนที่ทางดิ่งของเรือจะใช้Response Amplitude Operator (RAO) เป็นตัวพิจารณา
 • 2 : ผลของพลศาสตร์การเคลื่อนที่ซึ่งเกิดขึ้นกับเรือ แยกได้เป็นผลจากการเคลื่อนที่ทางดิ่งและผลจากการโคลง
 • 3 : ตัวแปรที่ต้องนำมาพิจารณาพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของเรือ ได้แก่ อัตราเร่งเนื่องจากการเกิดการกระแทก
 • 4 : การที่หัวเรือโผล่พ้นน้ำทั้งหมดนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเร็วสัมพันธ์ปริมาณมาก ๆ ที่หัวเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • ตัวแปรใดที่จะต้องนำมาพิจารณาผลของการเคลื่อนที่ทางดิ่งและผลของการโคลง

  ก. ความถี่ของการปะทะกับคลี่นที่ทำให้เกิดดาดฟ้าเปียก

  ข. กำลังดันที่กระทำกับตัวเรือและการตอบสนองของเรือเมื่อเกิดการกระแทกฉับพลัน

  ค. ความสูงของ Superstructure

  ง. พลศาสตร์ความเอ่อนูนของผิวหน้าน้ำ

  จ. การโผล่ของใบจักร

 • 1 : ข้อ ก. ข. จ.
 • 2 : ข้อ ข. ค. ง.
 • 3 : ข้อ ค. ง. จ.
 • 4 : ข้อ ก. ข. ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร