สภาวิศวกร

สาขา : อุตสาหการ

วิชา : Operations Research

เนื้อหาวิชา : 172 : 01 Linear Programming Model
ข้อที่ 1 :
 • ในการสร้างรูปแบบปัญหาทางคณิตศาสตร์ สิ่งใดต่อไปนี้ควรทำเป็นลำดับแรก
 • 1 : สร้างสมการแสดงเงื่อนไขขอบข่าย
 • 2 : สร้างอสมการแสดงเงื่อนไขขอบข่าย
 • 3 : กำหนดตัวแปร
 • 4 : สร้างสมการเป้าหมาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดมีค่าของ Objective Function ต่างไปจากปัญหา Linear Programming ข้างล่างนี้         

  Maximize X1 + 2X2

  Subject to

  X1 + X2 ≤ 48

  3X1 + 4X2 ≤ 122

  X1, X2 ≥ 0

 • 1 :

     Maximize X1 + 2X2

  Subject to

  X1 + X2 + X3 = 48

  3X1 + 4X2 ≤ 122

  X1, X2, X3 ≥ 0

 • 2 :

     Maximize X3 - 48

  Subject to

  X1 + X2 ≤ 48

  3X1 + 4X2 ≤ 122

  X1, X2, X3 ≥ 0

 • 3 :

     Maximize X3

  Subject to

  X3 - X1 – X2 ≤ 48

  X3 - X1 – X2 ≥ 48

  X1 + X2 ≤ 48

  3X1 + 4X2 ≤ 122

  X1, X2, X3 ≥ 0

 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • กำหนด

  Maximize Z = 40A+30B

  Subject to

  A + 2B <= 40

  4A + 3B <= 120

  A , B >=0

  ลักษณะของปัญหาข้อนี้คือ

 • 1 : คำตอบที่เหมาะสมที่สุดหาค่าได้และมีคำตอบเดียว
 • 2 : คำตอบที่เหมาะสมที่สุดมีหลายคำตอบ
 • 3 : คำตอบที่ได้ไม่มีขอบเขต
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่เป็นไปได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 4 :
 • ถ้ากำหนดให้

  Z = 4x+5y

  โดยมีข้อจำกัด

  x+2y <= 10

  6x+6y <= 36

  x <= 4

  x, y >= 0

  ในกรณีปัญหาการหาค่าที่สูงสุด เมื่อวาดกราฟแล้วจะมีจุดมุมที่เกิดทั้งหมดกี่จุด

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 3 ประเภท ต้องผ่านกรรมวิธีขั้นตอน และเวลาผลิตสินค้า ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนการผลิต

  เวลาต่อหน่วยที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (นาที)

  เวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการผลิต (นาทีต่อวัน)

  ชนิดที่ 1

  ชนิดที่ 2

  ชนิดที่ 3

  1

  1

  2

  1

  430

  2

  3

  -

  2

  460

  3

  1

  4

  -

  420

   ในการผลิตแต่ละวัน ควรจะผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างไร จึงจะให้ผลกำไรสูงสุด ถ้าผลกำไรของสินค้าประเภทที่ 1, 2, และ 3 เท่ากับ 2, 3, และ 4 บาท ตามลำดับ ให้ตั้งรูปแบบแทนปัญหาสำหรับสมการเป้าหมาย (Objective Function) ทั้งนี้กำหนดให้ Z = จำนวนเงินกำไร และ A, B, C = จำนวนผลิตของสินค้าประเภทที่ i โดย i = 1, 2, 3
 • 1 : Max Z = 2A+3B+4C
 • 2 : Max Z = 3B+4C
 • 3 : Max Z = 2A+2B+4C
 • 4 : Max Z = 2A+B+4C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 3 ประเภท ต้องผ่านกรรมวิธีขั้นตอน และเวลาผลิตสินค้า ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนการผลิต

  เวลาต่อหน่วยที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (นาที)

  เวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการผลิต (นาทีต่อวัน)

  ชนิดที่ 1

  ชนิดที่ 2

  ชนิดที่ 3

  1

  1

  2

  1

  430

  2

  3

  -

  2

  460

  3

  1

  4

  -

  420

   ในการผลิตแต่ละวัน ควรจะผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างไร จึงจะให้ผลกำไรสูงสุด ถ้าผลกำไรของสินค้าประเภทที่ 1, 2, และ 3 เท่ากับ 2, 3, และ 4 บาท ตามลำดับ ให้ตั้งรูปแบบแทนปัญหาสำหรับสมการหรืออสมการขีดจำกัดทรัพยากร (Constraints) ทั้งนี้กำหนดให้ Z = จำนวนเงินกำไร และ A, B, C = จำนวนผลิตของสินค้าประเภทที่ i โดย i = 1, 2, 3
 • 1 :

  ขั้นตอนที่ 1 A+B+C <= 430

  ขั้นตอนที่ 2 3A+C <= 420

  ขั้นตอนที่ 3 A+4B <= 420

 • 2 :

  ขั้นตอนที่ 1 A+2B+C <= 430

  ขั้นตอนที่ 2 3A+2C <= 460

  ขั้นตอนที่ 3 A+4B <= 420

 • 3 :

  ขั้นตอนที่ 1 A+2B+C <= 460

  ขั้นตอนที่ 2 3A+2C <= 430

  ขั้นตอนที่ 3 A+4B <= 400

 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 3 ประเภท ต้องผ่านกรรมวิธีขั้นตอน และเวลาผลิตสินค้า ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนการผลิต

  เวลาต่อหน่วยที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (นาที)

  เวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการผลิต (นาทีต่อวัน)

  ชนิดที่ 1

  ชนิดที่ 2

  ชนิดที่ 3

  1

  1

  2

  1

  430

  2

  3

  -

  2

  460

  3

  1

  4

  -

  420

   ในการผลิตแต่ละวัน ควรจะผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างไร จึงจะให้ผลกำไรสูงสุด ถ้าผลกำไรของสินค้าประเภทที่ 1, 2, และ 3 เท่ากับ 2, 3, และ 4 บาท ตามลำดับ ให้ตั้งรูปแบบขยายด้วยการใช้ Slack or Surplus Variable สำหรับ สมการหรืออสมการขีดจำกัดทรัพยากร (Constraints) ของขั้นตอนที่ 1 ทั้งนี้กำหนดให้ Z = จำนวนเงินกำไร และ A, B, C = จำนวนผลิตของสินค้าประเภทที่ i โดย i = 1, 2, 3
 • 1 : ขั้นตอนที่1 A+2B+C+D = 430
 • 2 : ขั้นตอนที่1 A+2B+C-D = 430
 • 3 : ขั้นตอนที่1 A+2B+C = 430 + D
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 3 ประเภท ต้องผ่านกรรมวิธีขั้นตอน และเวลาผลิตสินค้า ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนการผลิต

  เวลาต่อหน่วยที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (นาที)

  เวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการผลิต (นาทีต่อวัน)

  ชนิดที่ 1

  ชนิดที่ 2

  ชนิดที่ 3

  1

  1

  2

  1

  430

  2

  3

  -

  2

  460

  3

  1

  4

  -

  420

   ในการผลิตแต่ละวัน ควรจะผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างไร จึงจะให้ผลกำไรสูงสุด ถ้าผลกำไรของสินค้าประเภทที่ 1, 2, และ 3 เท่ากับ 2, 3, และ 4 บาท ตามลำดับ ให้ตั้งรูปแบบขยายด้วยการใช้ Slack or Surplus Variable สำหรับ สมการหรืออสมการขีดจำกัดทรัพยากร (Constraints) ของขั้นตอนที่ 2 ทั้งนี้กำหนดให้ Z = จำนวนเงินกำไร และ A, B, C = จำนวนผลิตของสินค้าประเภทที่ i โดย i = 1, 2, 3
 • 1 : ขั้นตอนที่2 3A+2C = 460
 • 2 : ขั้นตอนที่2 3A+2C+E = 460
 • 3 : ขั้นตอนที่2 3A+2C- E = 460
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 3 ประเภท ต้องผ่านกรรมวิธีขั้นตอน และเวลาผลิตสินค้า ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนการผลิต

  เวลาต่อหน่วยที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (นาที)

  เวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการผลิต (นาทีต่อวัน)

  ชนิดที่ 1

  ชนิดที่ 2

  ชนิดที่ 3

  1

  1

  2

  1

  430

  2

  3

  -

  2

  460

  3

  1

  4

  -

  420

   ในการผลิตแต่ละวัน ควรจะผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างไร จึงจะให้ผลกำไรสูงสุด ถ้าผลกำไรของสินค้าประเภทที่ 1, 2, และ 3 เท่ากับ 2, 3, และ 4 บาท ตามลำดับ ให้ตั้งรูปแบบขยายด้วยการใช้ Slack or Surplus Variable สำหรับ สมการหรืออสมการขีดจำกัดทรัพยากร (Constraints) ของขั้นตอนที่ 3 ทั้งนี้กำหนดให้ Z = จำนวนเงินกำไร และ A, B, C = จำนวนผลิตของสินค้าประเภทที่ i โดย i = 1, 2, 3
 • 1 : ขั้นตอนที่ 3 A+4B-F = 420
 • 2 : ขั้นตอนที่ 3 A+4B = 420
 • 3 : ขั้นตอนที่ 3 A+4B+F = 420
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • บริษัทผลิตโทรทัศน์แห่งหนึ่ง มี 3 โรงงาน คือ A, B และ C ส่งให้ตัวแทน 4 แห่ง คือ 1, 2, 3 และ 4 โดยโรงงาน A มีกำลังการผลิต 500 เครื่อง, โรงงาน B มีกำลังการผลิต 700 เครื่อง, และ โรงงาน C มีกำลังการผลิต 800 เครื่อง และตัวแทน 1 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 400 เครื่อง, ตัวแทน 2 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 900 เครื่อง, ตัวแทน 3 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 200 เครื่อง และ ตัวแทน 4 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 500 เครื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง จากโรงงานไปยังตัวแทนแสดงดังตารางต่อไปนี้

   

  ตัวแทน 1

  ตัวแทน 2

  ตัวแทน 3

  ตัวแทน 4

  โรงงาน A

  12

  13

  4

  6

  โรงงาน B

  6

  4

  10

  11

  โรงงาน C

  10

  9

  12

  4

   จงจำลองสมการเป้าหมาย ของปัญหาการขนส่งข้างต้น เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [Z(X)] ที่ต่ำที่สุด ถ้ากำหนดให้ Xij คือ ปริมาณโทรทัศน์ ที่มีการขนส่งจากโรงงาน i (A, B, C) ไปยังตัวแทนจำหน่าย j (1, 2, 3, 4)
 • 1 : Min Z(X) = 12XA1 + 13XA2 + 4XA3 + 6XA4 + 6XB1 + 4XB2 + 10XB3 + 11XB4 + 10XC1 + 9XC2 + 12XC3 + 4XC4  
 • 2 : Min Z(X) = 12XA1 + 13XA2 + 4XA3 + 6XA4
 • 3 : Min Z(X) = 6XB1 + 4XB2 + 10XB3 + 11XB4 + 10XC1 + 9XC2 + 12XC3 + 4XC4  
 • 4 : Min Z(X) = 10XA1 + 9XA2 + 12XA3 + 4XA4 + 6XB1 + 4XB2 + 10XB3 + 11XB4 + 12XC1 + 13XC2 + 4XC3 + 6XC4  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • บริษัทผลิตโทรทัศน์แห่งหนึ่ง มี 3 โรงงาน คือ A, B และ C ส่งให้ตัวแทน 4 แห่ง คือ 1, 2, 3 และ 4 โดยโรงงาน A มีกำลังการผลิต 500 เครื่อง, โรงงาน B มีกำลังการผลิต 700 เครื่อง, และ โรงงาน C มีกำลังการผลิต 800 เครื่อง และตัวแทน 1 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 400 เครื่อง, ตัวแทน 2 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 900 เครื่อง, ตัวแทน 3 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 200 เครื่อง และ ตัวแทน 4 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 500 เครื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง จากโรงงานไปยังตัวแทนแสดงดังตารางต่อไปนี้

   

  ตัวแทน 1

  ตัวแทน 2

  ตัวแทน 3

  ตัวแทน 4

  โรงงาน A

  12

  13

  4

  6

  โรงงาน B

  6

  4

  10

  11

  โรงงาน C

  10

  9

  12

  4

   จงจำลองสมการข้อจำกัดทรัพยากร ของโรงงาน A ถ้ากำหนดให้ Xij คือ ปริมาณโทรทัศน์ ที่มีการขนส่งจากโรงงาน i (A, B, C) ไปยัง ตัวแทนจำหน่าย j (1, 2, 3, 4)
 • 1 : XA1 + XA2 + XA3 + XA4 ≤ 500
 • 2 : XA1 + XA2 + XA3 + XA4 ≤ 400
 • 3 : 2XA1 + XA2 + XA3 + XA4 ≤ 500
 • 4 : XA1 + XA2 + XA3 ≤ 800
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • ข้อใดคือ โครงสร้างหลักของปัญหาการกำหนดการเชิงเส้นตรง
 • 1 : สมการจุดมุ่งหมาย
 • 2 : อสมการ และ/หรือ สมการขีดจำกัดของทรัพยากร
 • 3 : ความสัมพันธ์ของตัวแปรใน (อ)สมการของตัวแบบ จะต้องเป็นเชิงเส้นตรง
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • ข้อใดเป็นข้อสมมติในการสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นตรง
 • 1 : อัตราส่วนที่ใช้ของทรัพยากรไม่คงที่เสมอ และไม่คำนึงถึงปริมาณที่ใช้ในการผลิต
 • 2 : ความเป็นอิสระต่อกันของทรัพยากรต่างๆ
 • 3 : ข้อมูลต้องเป็จำนวนเต็ม
 • 4 : ตัวแปรตัดสินใจมีได้ไม่เกิน 20 ตัวแปร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :
 • บริษัททำการผลิตสีทาบ้าน 2 ชนิด คือ สีทาภายใน XI และ สีทาภายนอก XE วัตถุดิบสองชนิดคือ X และ Y ได้ถูกนำมาใช้ในการผลิต โดยปริมาณวัตถุดิบ X หาได้มากที่สุด 6 ตันต่อวัน และ Y จำนวน 8 ตันต่อวัน ความต้องการต่อวันของวัตถุดิบ ในการผลิตสีทั้งสองแบบ สามารถแสดงได้ดังตาราง

  ทรัพยากร

  ปริมาณความต้องการต่อตันของสี

  ปริมาณวัตถุดิบมากที่สุดที่หาได้

  ทาภายนอก

  ทาภายใน

  วัตถุดิบ X

  1

  2

  6

  วัตถุดิบ Y

  2

  1

  8

   และจากการสำรวจ พบว่า กำไร (ต่อตัน) ของสีทาภายนอก และ ทาภายใน คือ 300 และ 200 ตามลำดับ จงสร้างสมการเป้าหมาย (Objective Function) เพื่อหากำไรที่เกิดขึ้นจากการขายสีทั้งสองชนิด
 • 1 : Max Z (Profit) = 300XE + 300XI
 • 2 : Max Z (Profit) = 200XE + 300XI
 • 3 : Min Z (Profit) = 300XE + 200XI
 • 4 : Max Z (Profit) = 300XE + 200XI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 15 :
 • บริษัททำการผลิตสีทาบ้าน 2 ชนิด คือ สีทาภายใน XI และ สีทาภายนอก XE วัตถุดิบสองชนิดคือ X และ Y ได้ถูกนำมาใช้ในการผลิต โดยปริมาณวัตถุดิบ X หาได้มากที่สุด 6 ตันต่อวัน และ Y จำนวน 8 ตันต่อวัน ความต้องการต่อวันของวัตถุดิบ ในการผลิตสีทั้งสองแบบ สามารถแสดงได้ดังตาราง

  ทรัพยากร

  ปริมาณความต้องการต่อตันของสี

  ปริมาณวัตถุดิบมากที่สุดที่หาได้

  ทาภายนอก

  ทาภายใน

  วัตถุดิบ X

  1

  2

  6

  วัตถุดิบ Y

  2

  1

  8

   และจากการสำรวจ พบว่า กำไร (ต่อตัน) ของสีทาภายนอก และ ทาภายใน คือ 300 และ 200 ตามลำดับ จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสีทั้งสองชนิดสำหรับวัตถุดิบชนิด X
 • 1 : 2XE + XI ≤ 6
 • 2 : XE + 2XI ≤ 8
 • 3 : XE + 2XI ≤ 6
 • 4 : 2XE + XI ≤ 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • โรงงานประกอบวิทยุ ประกอบวิทยุ 2 รุ่น คือ H1 และ H2 ในสายการผลิตเดียวกัน ซึ่งสายการผลิตนี้ประกอบด้วย 3 สถานีย่อย โดยมีเวลาในการประกอบในแต่ละสถานีดังนี้ คือ
  สถานีย่อย จำนวนนาทีต่อหน่วยผลิต

  H1

  H2

  1 6 4
  2 5 5
  3 4 6
   แต่ละสถานีย่อย มีเวลาทำงานมากที่สุด 480 นาทีต่อวัน และต้องมีการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวัน อีกอย่างน้อยที่สุด คิดเป็น 10%, 14% และ 12% ของเวลาการทำงานทั้งหมด (ตามลำดับสถานีย่อย) จงสร้างอสมการข้อจำกัดของเวลา ที่สามาถใช้ในการประกอบวิทยุ ณ สถานีย่อยที่ 1
 • 1 : 6X1 + 4X2 ≤ 0.90(480)
 • 2 : 6X1 + 4X2 ≤ 0.86(480)
 • 3 : 6X1 + 4X2 ≤ 0.14(480)
 • 4 : 6X1 + 4X2 ≤ 0.10(480)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :
 • โรงงานประกอบวิทยุ ประกอบวิทยุ 2 รุ่น คือ H1 และ H2 ในสายการผลิตเดียวกัน ซึ่งสายการผลิตนี้ประกอบด้วย 3 สถานีย่อย โดยมีเวลาในการประกอบในแต่ละสถานีดังนี้ คือ
  สถานีย่อย จำนวนนาทีต่อหน่วยผลิต

  H1

  H2

  1 6 4
  2 5 5
  3 4 6
   แต่ละสถานีย่อย มีเวลาทำงานมากที่สุด 480 นาทีต่อวัน และต้องมีการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวัน อีกอย่างน้อยที่สุด คิดเป็น 10%, 14% และ 12% ของเวลาการทำงานทั้งหมด (ตามลำดับสถานีย่อย) จงสร้างอสมการข้อจำกัดของเวลา ที่สามาถใช้ในการประกอบวิทยุ ณ สถานีย่อยที่ 2
 • 1 : 5X1 + 5X2 ≤ 0.14(480)
 • 2 : 6X1 + 4X2 ≤ 0.86(480)
 • 3 : 5X1 + 5X2 ≤ 0.86(480)
 • 4 : 6X1 + 4X2 ≤ 0.10(480)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • โรงงานประกอบวิทยุ ประกอบวิทยุ 2 รุ่น คือ H1 และ H2 ในสายการผลิตเดียวกัน ซึ่งสายการผลิตนี้ประกอบด้วย 3 สถานีย่อย โดยมีเวลาในการประกอบในแต่ละสถานีดังนี้ คือ
  สถานีย่อย จำนวนนาทีต่อหน่วยผลิต

  H1

  H2

  1 6 4
  2 5 5
  3 4 6
   แต่ละสถานีย่อย มีเวลาทำงานมากที่สุด 480 นาทีต่อวัน และต้องมีการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวัน อีกอย่างน้อยที่สุด คิดเป็น 10%, 14% และ 12% ของเวลาการทำงานทั้งหมด (ตามลำดับสถานีย่อย) จงสร้างอสมการข้อจำกัดของเวลา ที่สามาถใช้ในการประกอบวิทยุ ณ สถานีย่อยที่ 3
 • 1 : 6X1 + 4X2 ≤ 0.90(480)
 • 2 : 4X1 + 6X2 ≤ 0.12(480)
 • 3 : 6X1 + 4X2 ≤ 0.12(480)
 • 4 : 4X1 + 6X2 ≤ 0.88(480)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ ที่เป็นไปได้ 2 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดใช้ส่วนผสมนำเข้า และผลลัพธ์ แต่ละครั้งที่เดินเครื่อง เป็นดังนี้

  กระบวนการที่

  นำเข้าน้ำมันดิบ

  ผลลัพธ์

  ชนิดที่ 1

  ชนิดที่ 2

  น้ำมัน ก.

  น้ำมัน ข.

  1

  5

  3

  5

  8

  2

  4

  5

  4

  4

   จำนวนน้ำมันดิบที่นำเข้าสำหรับชนิดที่ 1 มี 100 หน่วย ชนิดที่ 2 มี 150 หน่วย ตัวเลขที่ตลาดต้องการสำหรับน้ำมัน ก อย่างน้อย 200 หน่วย และ น้ำมัน ข อย่างน้อย 180 หน่วย กำไรที่ได้แต่ละครั้งจากการเดินเครื่อง จากกระบวนการที่ 1 และ 2 เป็น 30 และ 40 ตามลำดับ และกำหนดให้ X1 และ X2 เป็นจำนวนครั้งที่เดินเครื่องของกระบวนการที่  1 และ 2 ตามลำดับ จงเขียนสมการเป้าหมายของปัญหาข้างต้น ทางด้านผลกำไรที่โรงกลั่นน้ำมัน แห่งนี้จะได้รับ
 • 1 : Maximize Z = 30X1 + 40X2
 • 2 : Minimize Z = 30X1 + 40X2
 • 3 : Minimize Z = 100X1 + 150X2
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ ที่เป็นไปได้ 2 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดใช้ส่วนผสมนำเข้า และผลลัพธ์ แต่ละครั้งที่เดินเครื่อง เป็นดังนี้

  กระบวนการที่

  นำเข้าน้ำมันดิบ

  ผลลัพธ์

  ชนิดที่ 1

  ชนิดที่ 2

  น้ำมัน ก.

  น้ำมัน ข.

  1

  5

  3

  5

  8

  2

  4

  5

  4

  4

   จำนวนน้ำมันดิบที่นำเข้าสำหรับชนิดที่ 1 มี 100 หน่วย ชนิดที่ 2 มี 150 หน่วย ตัวเลขที่ตลาดต้องการสำหรับน้ำมัน ก อย่างน้อย 200 หน่วย และ น้ำมัน ข อย่างน้อย 180 หน่วย กำไรที่ได้แต่ละครั้งจากการเดินเครื่อง จากกระบวนการที่ 1 และ 2 เป็น 30 และ 40 ตามลำดับ และกำหนดให้ X1 และ X2 เป็นจำนวนครั้งที่เดินเครื่องของกระบวนการที่  1 และ 2 ตามลำดับ จงเขียนข้อจำกัดของทรัพยากรทางด้านน้ำมันดิบของปัญหาข้างต้น
 • 1 :

  5X1 + 4X2 ≥ 200

  8X1 + 4X2 ≥ 180

 • 2 :

  3X1 + 5X2 ≤ 150

  5X1 + 4X2 ≥ 200

 • 3 :

  5X1 + 4X2 ≤ 100

  3X1 + 5X2 ≤ 150

 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 • ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ ที่เป็นไปได้ 2 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดใช้ส่วนผสมนำเข้า และผลลัพธ์ แต่ละครั้งที่เดินเครื่อง เป็นดังนี้

  กระบวนการที่

  นำเข้าน้ำมันดิบ

  ผลลัพธ์

  ชนิดที่ 1

  ชนิดที่ 2

  น้ำมัน ก.

  น้ำมัน ข.

  1

  5

  3

  5

  8

  2

  4

  5

  4

  4

   จำนวนน้ำมันดิบที่นำเข้าสำหรับชนิดที่ 1 มี 100 หน่วย ชนิดที่ 2 มี 150 หน่วย ตัวเลขที่ตลาดต้องการสำหรับน้ำมัน ก อย่างน้อย 200 หน่วย และ น้ำมัน ข อย่างน้อย 180 หน่วย กำไรที่ได้แต่ละครั้งจากการเดินเครื่อง จากกระบวนการที่ 1 และ 2 เป็น 30 และ 40 ตามลำดับ และกำหนดให้ X1 และ X2 เป็นจำนวนครั้งที่เดินเครื่องของกระบวนการที่  1 และ 2 ตามลำดับ จงเขียนข้อจำกัดของทรัพยากรทางด้านตัวเลขที่ตลาดต้องการของปัญหาข้างต้น
 • 1 :

  5X1 + 4X2 ≥ 200

  8X1 + 4X2 ≥ 180

 • 2 :

  3X1 + 5X2 ≤ 150

  5X1 + 4X2 ≥ 200

 • 3 :

  5X1 + 4X2 ≤ 100

  3X1 + 5X2 ≤ 150

 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ ที่เป็นไปได้ 2 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดใช้ส่วนผสมนำเข้า และผลลัพธ์ แต่ละครั้งที่เดินเครื่อง เป็นดังนี้

  กระบวนการที่

  นำเข้าน้ำมันดิบ

  ผลลัพธ์

  ชนิดที่ 1

  ชนิดที่ 2

  น้ำมัน ก.

  น้ำมัน ข.

  1

  5

  3

  5

  8

  2

  4

  5

  4

  4

   จำนวนน้ำมันดิบที่นำเข้าสำหรับชนิดที่ 1 มี 100 หน่วย ชนิดที่ 2 มี 150 หน่วย ตัวเลขที่ตลาดต้องการสำหรับน้ำมัน ก อย่างน้อย 200 หน่วย และ น้ำมัน ข อย่างน้อย 180 หน่วย กำไรที่ได้แต่ละครั้งจากการเดินเครื่อง จากกระบวนการที่ 1 และ 2 เป็น 30 และ 40 ตามลำดับ และกำหนดให้ X1 และ X2 เป็นจำนวนครั้งที่เดินเครื่องของกระบวนการที่  1 และ 2 ตามลำดับ จงเขียนตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาข้างต้น
 • 1 :

  Maximize Z = 30X1 + 40X2

  Subject to  

  5X1 + 4X2 ≥ 200  

  8X1 + 4X2 ≥ 180  

  X1 ≥ 0, X2 ≥ 0,

 • 2 :

  Minimize Z = 30X1 + 40X2

  Subject to  

  3X1 + 5X2 ≤ 150  

  5X1 + 4X2 ≥ 200  

  X1 ≥ 0, X2 ≥ 0,

 • 3 :

  Maximize Z = 30X1 + 40X2

  Subject to  

  5X1 + 4X2 ≤ 100  

  3X1 + 5X2 ≤ 150  

  5X1 + 4X2 ≥ 200  

  8X1 + 4X2 ≥ 180  

  X1 ≥ 0, X2 ≥ 0,

 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 23 :
 • ข้อใดแสดง รูปแบบมาตรฐานของตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สมการเป้าหมายจะอยู่ในรูปทำให้ค่าสูงสุด (Maximization) หรือทำให้ค่าต่ำสุด (Minimization)
 • 2 : ข้อจำกัดจะอยู่ในรูปที่แปลงจากอสมการให้เป็นสมการ (ใช้เครื่องหมายเท่ากับ)
 • 3 : ตัวแปรทุกตัวจะมีค่าเป็นลบไม่ได้ และตัวคงที่ขวามือของเครื่องหมายเท่ากับต้องเป็นบวก
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดแสดง รูปแบบมาตรฐานของตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สมการเป้าหมายจะอยู่ในรูปทำให้ค่าสูงสุด (Maximization)
 • 2 : ข้อจำกัดจะอยู่ในรูปที่แปลงจากอสมการให้เป็นสมการ (ใช้เครื่องหมายเท่ากับ)
 • 3 : ตัวแปรทุกตัวสามารถจะมีค่าเป็นลบได้
 • 4 : ตัวคงที่ขวามือของเครื่องหมายเท่ากับต้องเป็นลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 25 :
 • ข้อใดแสดง รูปแบบมาตรฐานของตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สมการเป้าหมายจะอยู่ในรูปทำให้ค่าสูงสุด (Maximization)
 • 2 : สมการเป้าหมายจะอยู่ในรูปทำให้ค่าต่ำสุด (Minimization)
 • 3 : ตัวแปรทุกตัวจะมีค่าเป็นลบไม่ได้
 • 4 : ตัวคงที่ขวามือของเครื่องหมายเท่ากับต้องเป็นลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :
 • ข้อใดแสดง รูปแบบมาตรฐานของตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สมการเป้าหมายจะอยู่ในรูปทำให้ค่าสูงสุด (Maximization)
 • 2 : สมการเป้าหมายจะอยู่ในรูปทำให้ค่าต่ำสุด (Minimization)
 • 3 : ตัวแปรทุกตัวจะมีค่าเป็นลบได้
 • 4 : ตัวคงที่ขวามือของเครื่องหมายเท่ากับต้องเป็นบวก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  2

  5

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  3

  4

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  9

  7

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  2

  4

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1.เวลาในการทำงานสูงสุด 200 ชั่วโมง

  2.ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 300 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด จากการขายสินค้าทั้งสองชนิด

 • 1 : Max Z (Profit) = 3XA + 4XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 9XA + 7XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 2XA + 4XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 2XA + 5XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  2

  5

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  3

  4

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  9

  7

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  2

  4

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 200 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 300 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดเวลาในการทำงาน

 • 1 : 9XA + 7XB ≤ 300
 • 2 : 2XA + 4XB ≤ 300
 • 3 : 3XA + 4XB ≤ 200
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  2

  5

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  3

  4

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  9

  7

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  2

  4

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 200 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 300 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดวัตถุดิบชนิด X

 • 1 : 9XA + 7XB ≤ 300
 • 2 : 2XA + 4XB ≤ 300
 • 3 : 3XA + 4XB ≤ 200
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 30 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  2

  5

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  3

  4

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  9

  7

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  2

  4

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 200 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 300 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดวัตถุดิบชนิด Y

 • 1 : 9XA + 7XB ≤ 300
 • 2 : 2XA + 4XB ≤ 300
 • 3 : 3XA + 4XB ≤ 200
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  2

  5

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  3

  4

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  9

  7

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  2

  4

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 200 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 300 ส่วน จงสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ สำหรับปัญหาข้างต้น เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด จากการขายสินค้าทั้งสองชนิด

 • 1 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  9XA + 7XB ≤ 200  

  3XA + 4XB ≤ 300  

  2XA + 4XB ≤ 300  

  XA, XB ≥ 0

 • 2 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 200  

  9XA + 7XB ≤ 300  

  2XA + 5XB ≤ 300  

  XA, XB ≥ 0

 • 3 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 200  

  9XA + 7XB ≤ 300  

  2XA + 4XB ≤ 300  

  XA, XB ≥ 0

 • 4 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 200  

  9XA + 5XB ≤ 300  

  2XA + 4XB ≤ 300  

  XA, XB ≥ 0

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  5

  2

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 300 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 400 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด จากการขายสินค้าทั้งสองชนิด

 • 1 : Max Z (Profit) = 3XA + 4XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 9XA + 7XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 2XA + 4XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 5XA + 2XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  5

  2

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 300 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 400 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดเวลาในการทำงาน

 • 1 : 9XA + 7XB ≤ 400
 • 2 : 2XA + 4XB ≤ 400
 • 3 : 4XA + 3XB ≤ 300
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  5

  2

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 300 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 400 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดวัตถุดิบชนิด X

 • 1 : 7XA + 9XB ≤ 400
 • 2 : 2XA + 4XB ≤ 300
 • 3 : 3XA + 4XB ≤ 300
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  5

  2

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 300 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 400 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดวัตถุดิบชนิด Y

 • 1 : 9XA + 7XB ≤ 400
 • 2 : 4XA + 2XB ≤ 400
 • 3 : 3XA + 4XB ≤ 300
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  5

  2

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 300 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 400 ส่วน จงสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ สำหรับปัญหาข้างต้น เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด จากการขายสินค้าทั้งสองชนิด

 • 1 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  9XA + 7XB ≤ 300  

  3XA + 4XB ≤ 400  

  2XA + 4XB ≤ 400  

  XA, XB ≥ 0

 • 2 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 300  

  9XA + 7XB ≤ 400  

  2XA + 5XB ≤ 400  

  XA, XB ≥ 0

 • 3 :

  Max Z (Profit) = 5XA + 2XB

  Subject to  

  4XA + 3XB ≤ 300  

  7XA + 9XB ≤ 400  

  4XA + 2XB ≤ 400  

  XA, XB ≥ 0

 • 4 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 300  

  9XA + 5XB ≤ 400  

  2XA + 4XB ≤ 400  

  XA, XB ≥ 0

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  5

  2

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  250

  300

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1.เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ สำหรับปัญหาข้างต้น เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด จากการขายสินค้าทั้งสองชนิด

 • 1 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  9XA + 7XB ≤ 300  

  3XA + 4XB ≤ 400  

  2XA + 4XB ≤ 400  

  XA, XB ≥ 0

 • 2 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 300  

  9XA + 7XB ≤ 400  

  2XA + 5XB ≤ 400  

  XA, XB ≥ 0

 • 3 :

  Max Z (Profit) = 5XA + 2XB

  Subject to  

  4XA + 3XB ≤ 300  

  7XA + 9XB ≤ 200  

  4XA + 2XB ≤ 200    

  XA          ≤ 250    

  XB          ≤ 300  

  XA, XB ≥ 0

 • 4 :

  Max Z (Profit) = 2XA + 5XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 300  

  9XA + 5XB ≤ 400  

  2XA + 4XB ≤ 400   

  XA, XB ≥ 0

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  5

  2

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  250

  300

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1.เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2.ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดวัตถุดิบชนิด X

 • 1 : 3XA + 4XB ≤ 400
 • 2 : 9XA + 7XB ≤ 400
 • 3 : 7XA + 9XB ≤ 200
 • 4 : 2XA + 4XB ≤ 400
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  5

  2

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  250

  300

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดวัตถุดิบชนิด Y

 • 1 : 3XA + 4XB ≤ 400
 • 2 : 9XA + 7XB ≤ 400
 • 3 : 7XA + 9XB ≤ 200
 • 4 : 4XA + 2XB ≤ 200
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  5

  2

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  250

  300

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1.เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2.ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดเวลาในการทำงาน

 • 1 : 4XA + 3XB ≤ 400
 • 2 : 9XA + 7XB ≤ 400
 • 3 : 7XA + 9XB ≤ 200
 • 4 : 4XA + 2XB ≤ 200
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้
    ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B หน่วย
  กำไรต่อหน่วย 5 3 บาท
  เวลาต่อหน่วย 4 3 ชั่วโมง
  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย 7 9 ส่วน
  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย 4 2 ส่วน
  ความต้องการสูงสุด 250 300 ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1.เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2.ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 : Max Z (Profit) = 2XA + 5XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 5XA + 2XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 5XA + 3XB
 • 4 : Max Z (Profit) = XA + 5XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  50

  30

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  250

  300

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 : Max Z (Profit) = 20XA + 50XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 50XA + 20XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 50XA + 30XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 50XA + 50XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  กำไรต่อหน่วย

  150

  300

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  250

  300

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 : Max Z (Profit) = 200XA + 500XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 500XA + 200XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 500XA + 500XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 150XA + 300XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 44 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้
    ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B หน่วย
  ราคาขายต่อหน่วย 150 300 บาท
  ต้นทุนรวมต่อหน่วย 100 200 บาท
  เวลาต่อหน่วย 4 3 ชั่วโมง
  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย 7 9 ส่วน
  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย 4 2 ส่วน
  ความต้องการสูงสุด 250 300 ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 : Max Z (Profit) = 200XA + 500XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 500XA + 20XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 50XA + 100XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 150XA + 300XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  ราคาขายต่อหน่วย

  150

  300

  บาท

  ต้นทุนรวมต่อหน่วย

  120

  200

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  4

  3

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  7

  9

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  4

  2

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  250

  300

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 : Max Z (Profit) = 30XA + 100XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 500XA + 20XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 50XA + 100XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 150XA + 300XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้
    ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B หน่วย
  ราคาขายต่อหน่วย 300 150 บาท
  ต้นทุนรวมต่อหน่วย 150 120 บาท
  เวลาต่อหน่วย 3 4 ชั่วโมง
  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย 9 7 ส่วน
  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย 2 4 ส่วน
  ความต้องการสูงสุด 300 250 ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 : Max Z (Profit) = 30XA + 100XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 500XA + 20XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 150XA + 30XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 30XA + 150XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  ราคาขายต่อหน่วย

  300

  150

  บาท

  ต้นทุนรวมต่อหน่วย

  150

  100

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  3

  4

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  9

  7

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  2

  4

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  300

  250

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 : Max Z (Profit) = 30XA + 100XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 500XA + 20XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 150XA + 30XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 150XA + 50XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้
    ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B หน่วย
  ราคาขายต่อหน่วย 300 150 บาท
  ต้นทุนรวมต่อหน่วย 200 100 บาท
  เวลาต่อหน่วย 3 4 ชั่วโมง
  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย 9 7 ส่วน
  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย 2 4 ส่วน
  ความต้องการสูงสุด 300 250 ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 : Max Z (Profit) = 30XA + 100XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 500XA + 20XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 100XA + 50XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 150XA + 50XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 49 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  ราคาขายต่อหน่วย

  3500

  1500

  บาท

  ต้นทุนรวมต่อหน่วย

  2000

  1000

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  3

  4

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  9

  7

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  2

  4

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  300

  250

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดเวลาในการทำงาน

 • 1 : 3XA + 4XB ≤ 200
 • 2 : 3XA + 4XB ≤ 400
 • 3 : 9XA + 7XB ≤ 200
 • 4 : 4XA + 3XB ≤ 400
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 50 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  ราคาขายต่อหน่วย

  3500

  1500

  บาท

  ต้นทุนรวมต่อหน่วย

  2000

  1000

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  3

  4

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  9

  7

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  2

  4

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  300

  250

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 :

  Max Z (Profit) = 500XA + 1500XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 400  

  9XA + 7XB ≤ 200  

  2XA + 4XB ≤ 200    

  XA          ≤ 300    

  XB          ≤ 250  

  XA, XB ≥ 0

 • 2 :

  Max Z (Profit) = 1500XA + 500XB

  Subject to  

  4XA + 3XB ≤ 400  

  9XA + 7XB ≤ 200  

  2XA + 4XB ≤ 200    

  XA          ≤ 300    

  XB          ≤ 250  

  XA, XB ≥ 0

 • 3 :

  Max Z (Profit) = 1500XA + 500XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 400  

  9XA + 7XB ≤ 200  

  2XA + 4XB ≤ 200    

  XA          ≤ 300    

  X         ≤ 250  

  XA, XB ≥ 0

 • 4 :

  Max Z (Profit) = 1500XA + 500XB

  Subject to  

  3XA + 4XB ≤ 200  

  9XA + 7XB ≤ 400  

  2XA + 4XB ≤ 200     

  X         ≤ 300    

  XB          ≤ 250  

  XA, XB ≥ 0

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้
    ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B หน่วย
  ราคาขายต่อหน่วย 3500 1500 บาท
  ต้นทุนรวมต่อหน่วย 2000 1000 บาท
  เวลาต่อหน่วย 3 4 ชั่วโมง
  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย 9 7 ส่วน
  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย 2 4 ส่วน
  ความต้องการสูงสุด 300 250 ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงหาสมการเป้าหมาย (Objective Function) ของปัญหาข้างต้นเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 • 1 : Max Z (Profit) = 3000XA + 1000XB
 • 2 : Max Z (Profit) = 5000XA + 2000XB
 • 3 : Max Z (Profit) = 1000XA + 5000XB
 • 4 : Max Z (Profit) = 1500XA + 500XB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 52 :
 • บริษัททำการผลิตสีทาบ้าน 2 ชนิด คือ สีทาภายใน XI และ สีทาภายนอก XE วัตถุดิบสองชนิดคือ X และ Y ได้ถูกนำมาใช้ในการผลิต โดยปริมาณวัตถุดิบ X หาได้มากที่สุด 6 ตันต่อวัน และ Y จำนวน 8 ตันต่อวัน ความต้องการต่อวันของวัตถุดิบ ในการผลิตสีทั้งสองแบบ สามารถแสดงได้ดังตาราง
  ทรัพยากร ปริมาณความต้องการต่อตันของสี

  ปริมาณวัตถุดิบมากที่สุดที่หาได้

  ทาภายนอก

  ทาภายใน

  วัตถุดิบ X 1 2 6
  วัตถุดิบ Y 2 1 8
   และจากการสำรวจ พบว่า กำไร (ต่อตัน) ของสีทาภายนอก และ ทาภายใน คือ 300 และ 200 ตามลำดับ จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสีทั้งสองชนิดสำหรับวัตถุดิบชนิด X
 • 1 : 2XE + XI ≤ 6
 • 2 : XE + 2XI ≤ 8
 • 3 : 2XE + XI ≤ 8
 • 4 : XE + 2XI ≤ 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 53 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้
    ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B หน่วย
  ราคาขายต่อหน่วย 3,500 1,500 บาท
  ต้นทุนรวมต่อหน่วย 2,000 1,000 บาท
  เวลาต่อหน่วย 3 4 ชั่วโมง
  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย 9 7 ส่วน
  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย 2 4 ส่วน
  ความต้องการสูงสุด 300 250 ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดวัตถุดิบชนิด X

 • 1 : 9XA + 4XB ≤ 200
 • 2 : 9XA + 7XB ≤ 400
 • 3 : 9XA + 7XB ≤ 200
 • 4 : 4XA + 3XB ≤ 400
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในอดีต ดังตารางต่อไปนี้

   

  ผลิตภัณฑ์ A

  ผลิตภัณฑ์ B

  หน่วย

  ราคาขายต่อหน่วย

  3500

  1500

  บาท

  ต้นทุนรวมต่อหน่วย

  2000

  1000

  บาท

  เวลาต่อหน่วย

  3

  4

  ชั่วโมง

  วัตถุดิบชนิด X ต่อหน่วย

  9

  7

  ส่วน

  วัตถุดิบชนิด Y ต่อหน่วย

  2

  4

  ส่วน

  ความต้องการสูงสุด

  300

  250

  ชิ้น

   จากการสำรวจพบว่า

  1. เวลาในการทำงานสูงสุด 400 ชั่วโมง

  2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบ แต่ละชนิดไม่เกิน 200 ส่วน จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สำหรับหมวดวัตถุดิบชนิด Y

 • 1 : 2XA + 4XB ≤ 400
 • 2 : 9XA + 7XB ≤ 250
 • 3 : 9XA + 7XB ≤ 200
 • 4 : 2XA + 4XB ≤ 200
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • โรงงานประกอบวิทยุ ประกอบวิทยุ 2 รุ่น คือ T1 และ T2 ในสายการผลิตเดียวกัน ซึ่งสายการผลิตนี้ประกอบด้วย 3 สถานีย่อย โดยมีเวลาในการประกอบในแต่ละสถานีดังนี้ คือ

  สถานีย่อย

  เวลาที่สามารถใช้ในการทำงานได้ (นาที)

  การหยุดซ่อมบำรุง

  จำนวนนาทีต่อหน่วยผลิต

  T1

  T2

  A

  500

  10%

  4

  6

  B

  500

  20%

  5

  5

  C

  500

  30%

  6

  4

   จงหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เพื่อก่อให้เกิดเวลาว่างงานที่ต่ำที่สุดของการผลิตโทรทัศน์ทั้งสามสถานีย่อย
 • 1 :

  Min Z (Idle Time) = (450 + 400 + 350) - 4T1 - 6T2 – 5T1 – 5T2 – 6T1 – 4T2

  Subject to  

  5X1 + 5X2 ≤ (0.90)500  

  4X1 + 6X2 ≤ (0.80)500  

  6X1 + 4X2 ≤ (0.70)500  

  X1, X      ≥ 0

 • 2 :

  Min Z (Idle Time) = 4T1 + T2 + 5T1 + 5T2 + 6T1 + 4T2

  Subject to  

  4X1 + 6X2 ≤ (0.90)500  

  5X1 + 5X2 ≤ (0.80)500  

  6X1 + 4X2 ≤ (0.70)500  

  X1, X2       ≥ 0

 • 3 :

  Min Z (Idle Time) = (450 + 400 + 350) - 4T1 - 6T2 – 5T1 – 5T2 – 6T1 – 4T2

  Subject to  

  4X1 + 6X2 ≤ (0.90)500  

  5X1 + 5X2 ≤ (0.80)500  

  6X1 + 4X2 ≤ (0.70)500  

  X1, X      ≥ 0

 • 4 :

  Min Z (Idle Time) = (450 + 400 + 350) + 4T1 + 6T2 + 5T1 + 5T2 + 6T1 + 4T2

  Subject to  

  5X1 + 5X2 ≤ (0.90)500  

  4X1 + 6X2 ≤ (0.80)500  

  6X1 + 4X2 ≤ (0.70)500  

  X1, X2       ≥ 0

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 56 :
 • โรงงานประกอบวิทยุ ประกอบวิทยุ 2 รุ่น คือ T1 และ T2 ในสายการผลิตเดียวกัน ซึ่งสายการผลิตนี้ประกอบด้วย 3 สถานีย่อย โดยมีเวลาในการประกอบในแต่ละสถานีดังนี้ คือ
  สถานีย่อย

  เวลาที่สามารถใช้ในการทำงานได้ (นาที)

  การหยุดซ่อมบำรุง

  จำนวนนาทีต่อหน่วยผลิต

  T1

  T2

  A

  500

  10%

  4

  6

  B

  500

  20%

  5

  5

  C

  500

  10%

  6

  4

   จงหาสมการเป้าหมายสำหรับตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เพื่อก่อให้เกิดเวลาว่างงานที่ต่ำที่สุดของการผลิตโทรทัศน์ทั้งสามสถานีย่อย
 • 1 : Min Z (Idle Time) = (450 + 400 + 350) - 4T1 - 6T2 – 5T1 – 5T2 – 6T1 – 4T2
 • 2 : Min Z (Idle Time) = 4T1 + T2 + 5T1 + 5T2 + 6T1 + 4T2
 • 3 : Min Z (Idle Time) = (450 + 400 + 350) + 4T1 + 6T2 + 5T1 + 5T2 + 6T1 + 4T2
 • 4 : Min Z (Idle Time) = (450 + 400 + 450) - 4T1 - 6T2 – 5T1 – 5T2 – 6T1 – 4T2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 • โรงงานประกอบวิทยุ ประกอบวิทยุ 2 รุ่น คือ T1 และ T2 ในสายการผลิตเดียวกัน ซึ่งสายการผลิตนี้ประกอบด้วย 3 สถานีย่อย โดยมีเวลาในการประกอบในแต่ละสถานีดังนี้ คือ
  สถานีย่อย เวลาที่สามารถใช้ในการทำงานได้ (นาที) การหยุดซ่อมบำรุง จำนวนนาทีต่อหน่วยผลิต
  T1 T2
  A 500 30% 4 6
  B 500 20% 5 5
  C 500 10% 6 4
   จงหาสมการเป้าหมายสำหรับตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เพื่อก่อให้เกิดเวลาว่างงานที่ต่ำที่สุดของการผลิตโทรทัศน์ทั้งสามสถานีย่อย
 • 1 : Min Z (Idle Time) = (350 + 400 + 450) - 4T1 - 6T2 – 5T1 – 5T2 – 6T1 – 4T2
 • 2 : Min Z (Idle Time) = 4T1 + T2 + 5T1 + 5T2 + 6T1 + 4T2
 • 3 : Min Z (Idle Time) = (450 + 400 + 350) + 4T1 + 6T2 + 5T1 + 5T2 + 6T1 + 4T2
 • 4 : Min Z (Idle Time) = (450 + 400 + 450) - 4T1 - 6T2 – 5T1 – 5T2 – 6T1 – 4T2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming)

  (i) ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ส่วนใหญ่สามารถหาคำตอบได้ด้วยวิธีใช้กราฟ

  (ii)  ปัญหาการจัดแบ่งงาน (Assignment Problem) สามารถหาคำตอบโดยวิธีกำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เสมอ

  (iii)  ทั้งอสมการ (x1 + x2)/x3 ≤ c และ อสมการ (x1 + x2)/x3 ≤ cx3 มีค่าเป็นจำนวนจริงและคงที่ (Constant Real Number) และ x1, x2, x3 เป็นตัวแปรที่มีค่าเป็นจำนวนจริง

 • 1 : ถูกเพียงหนึ่งข้อในสามข้อ
 • 2 : ถูกเพียงสองข้อในสามข้อ
 • 3 : ข้อ (i), (ii) และ (iii) ถูก
 • 4 : ข้อ (i), (ii) และ (iii) ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • ในการผสมอาหารสัตว์ 2 แบบ คือ ชนิด A และ ชนิด B โรงงานสามารถทำกำไรจากการขายอาหารสัตว์ชนิด A 1.5 บาทต่อลิตร ในขณะที่ อาหารสัตว์ชนิด B กำไร 2 บาทต่อลิตร วัตถุดิบที่ใช้ในการผสมอาหารสัตว์มีสองประเภท คือ รำข้าวและข้าวโพด ในการผสมอาหารสัตว์ชนิด A 1 ลิตร จะใช้รำข้าว 1 ลิตร และข้าวโพด 0.5 ลิตร ในการผสมอาหารสัตว์ชนิด B 1 ลิตร จะใช้รำข้าว 1.6 ลิตร และข้าวโพด 0.3 ลิตร โรงผสมมีพื้นที่ในการสำรองรำข้าวและข้าวโพดอย่างจำกัด รำข้าวสามารถเก็บได้ 20,000 ลิตรต่อวัน ในขณะที่ข้าวโพดสามารถเก็บได้ 5,000 ลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณความต้องการ อาหารสัตว์ชนิด A มีไม่เกินวันละ 12,000 ลิตร และปริมาณความต้องการของอาหารสัตว์ชนิด B มีไม่เกินวันละ 10,000 ลิตร จงหาปริมาณการผลิตของอาหารสัตว์ชนิด A และ ชนิด B ในแต่ละวัน เพื่อให้โรงผสมมีกำไรสูงที่สุด ข้อใดเป็น Objective Function เมื่อ x1 คือ ปริมาณการผลิตของอาหารสัตว์ชนิด A และ x2 คือ  ปริมาณการผลิตของอาหารสัตว์ชนิด B
 • 1 : Max Z = 1.5x1 + 2x2
 • 2 : Max Z = x1 + 1.6x2
 • 3 : Max Z = 0.5x1 + 0.3x2
 • 4 : Max Z = x1 + 0.5x2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • ในการผสมอาหารสัตว์ 2 แบบ คือ ชนิด A และ ชนิด B โรงงานสามารถทำกำไรจากการขายอาหารสัตว์ชนิด A 1.5 บาทต่อลิตร ในขณะที่ อาหารสัตว์ชนิด B กำไร 2 บาทต่อลิตร วัตถุดิบที่ใช้ในการผสมอาหารสัตว์มีสองประเภท คือ รำข้าวและข้าวโพด ในการผสมอาหารสัตว์ชนิด A 1 ลิตร จะใช้รำข้าว 1 ลิตร และข้าวโพด 0.5 ลิตร ในการผสมอาหารสัตว์ชนิด B 1 ลิตร จะใช้รำข้าว 1.6 ลิตร และข้าวโพด 0.3 ลิตร โรงผสมมีพื้นที่ในการสำรองรำข้าวและข้าวโพดอย่างจำกัด รำข้าวสามารถเก็บได้ 20,000 ลิตรต่อวัน ในขณะที่ข้าวโพดสามารถเก็บได้ 5,000 ลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณความต้องการ อาหารสัตว์ชนิด A มีไม่เกินวันละ 12,000 ลิตร และปริมาณความต้องการของอาหารสัตว์ชนิด B มีไม่เกินวันละ 10,000 ลิตร จงหาปริมาณการผลิตของอาหารสัตว์ชนิด A และ ชนิด B ในแต่ละวัน เพื่อให้โรงผสมมีกำไรสูงที่สุด ข้อใดเป็น Constraint เมื่อ x1 คือ ปริมาณการผลิตของอาหารสัตว์ชนิด A และ x2 คือ  ปริมาณการผลิตของอาหารสัตว์ชนิด B
 • 1 : 1.5x1 + 2x2 ≤ 20,000
 • 2 : x1 + 1.6x2 ≤ 20,000
 • 3 : 0.5x1 + 0.3x2 ≤ 5,000
 • 4 : x1    ≤ 12,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 173 : 02 Graph and Simplex Methods
ข้อที่ 61 :
 • ข้อใดเป็นข้อสมมติเบื้องต้นของการนำเสนอตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming Model)
 • 1 : อัตราส่วนที่ใช้ของทรัพยากรคงที่เสมอ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณที่ใช้ในการผลิต
 • 2 : ความเป็นอิสระต่อกันของทรัพยากรต่างๆ
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 62 :
 • จากปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นตรงปัญหาหนึ่ง Max Z = 2A + 4B + 3C - 9D ตัวแปรเข้าคือ
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : ตัวใดก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 63 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : Artificial Variables คือ Variables ใดๆ ที่เติมเข้าไปใน Constraints บางประเภท เพื่อก่อให้เกิด Feasible Solution
 • 2 : เราต้องเติม Slack Variables ควบคู่ไป Artificial Variables เสมอ
 • 3 : วัตถุประสงค์หลักอันหนึ่งของวิธี Two-Phase ก็คือทำให้ Artificial Variables ทุกตัว มีค่าเป็นศูนย์
 • 4 : เราใช้วิธี Big-M เพื่อหาค่า Artificial Variables
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 3 ประเภท สินค้าแต่ละประเภทต้องผ่านกรรมวิธี ขั้นตอน และเวลาผลิตสินค้า ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้
  ขั้นตอนการผลิต เวลาต่อหน่วยที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (นาที) เวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการผลิต (นาที/วัน)
  ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3
  1 1 2 1 430
  2 3 - 2 460
  3 1 4 - 420
  ในการผลิตแต่ละวัน ควรจะผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างไร จึงจะให้ผลกำไรสูงสุด ถ้าผลกำไรของสินค้าประเภทที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 2, 3 และ 4 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ สมมติให้ Z เท่ากับ จำนวนเงินกำไร และ A, B, C = จำนวนผลิตของสินค้าประเภทที่ i โดย i = 1, 2, 3
 • 1 : ผลลัพธ์คือ A = 100, B = 220, C = 20, Z = 1,330
 • 2 : ผลลัพธ์คือ A = 120, B = 230, C = 20, Z = 1,350
 • 3 : ผลลัพธ์คือ A = 100, B = 230, C = 20, Z = 1,350
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 65 :
 • ถ้ากำหนดให้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงด้านล่าง จงหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของปัญหาดังกล่าว

  Maximize: 7x1 + 5x2

  Subject to  

  2x1 + x2 ≤ 100 (Hours of Assembly Time)  

  4x1 + 3x2 ≤ 240 (Hours of Electronic Time)

 • 1 : x1 = 20 และ x2 = 40
 • 2 : x1 = 30 และ x2 = 30
 • 3 : x1 = 30 และ x2 = 40
 • 4 : x1 = 20 และ x2 = 30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 :
 • หากต้องการปรับปรุงคำตอบของปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง ด้วยการกำหนดให้ตัวแปร x2 เป็นตัวแปรเข้า จงตรวจสอบว่าตัวแปรใดควรเป็นตัวแปรออก
  BV    X1          X2        X3          X4 -Z b
  X3     1         -1         1            0 0 10
  X4     2          0         0            1 0 40
  -Z     2         -1         0            0 1 0
 • 1 : ตัวแปร X3
 • 2 : ตัวแปร X4
 • 3 : ทั้งสองตัวแปร
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • ข้อใดแสดงขั้นตอนการหาคำตอบสำหรับปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรงด้วยวิธีกราฟได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : วิธีกราฟเหมาะสำหรับการแก้ปัญหาที่มีตัวแปรที่ต้องการทราบมากกว่า 2 ตัว เนื่องจาก ง่ายและสะดวก
 • 2 : วิธีกราฟเหมาะสำหรับการแก้ปัญหาที่มีตัวแปรที่ต้องการทราบเพียง 2 ตัว เนื่องจาก ง่ายและสะดวก
 • 3 : วิธีกราฟสามารถหาคำตอบของปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรงได้โดยไม่ต้องทำการแปลงเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 68 :
 • ข้อใดแสดงขั้นตอนการหาคำตอบสำหรับปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรงด้วยวิธีกราฟได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : ข้อจำกัดทางด้านตัวแปรปัญหา ที่ไม่สามารถติดลบได้ เช่น X1 ≥ 0 และ X2 ≥ 0 แสดงว่าค่า X1 และ X2 จะต้องอยู่ในควอแดรนท์ที่ 4
 • 2 : ข้อจำกัดทางด้านตัวแปรปัญหา ที่ไม่สามารถติดลบได้ เช่น X1 ≥ 0 และ X2 ≥ 0 แสดงว่าค่า X1 และ X2 จะต้องอยู่ในควอแดรนท์ที่ 3
 • 3 : ข้อจำกัดทางด้านตัวแปรปัญหา ที่ไม่สามารถติดลบได้ เช่น X1 ≥ 0 และ X2 ≥ 0 แสดงว่าค่า X1 และ X2 จะต้องอยู่ในควอแดรนท์ที่ 2
 • 4 : ข้อจำกัดทางด้านตัวแปรปัญหา ที่ไม่สามารถติดลบได้ เช่น X1 ≥ 0 และ X2 ≥ 0 แสดงว่าค่า X1 และ X2 จะต้องอยู่ในควอแดรนท์ที่ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • การปรับโปรแกรมเส้นตรงเพื่อใช้ซิมเพล็กซ์ สำหรับกรณีที่อสมการข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรใช้เครื่องหมายน้อยกว่า (หมายความว่าข้างซ้ายน้อยกว่าข้างขวา) วิธีดำเนินการอย่างไรต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุด
 • 1 : เพิ่มตัวแปร (ข้างซ้าย) ขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยส่วนที่ขาดไปให้เท่ากับข้างขวา ตัวแปรที่เพิ่มเข้านี้ไปเรียกว่า Slack Variables
 • 2 : เพิ่มตัวแปร (ข้างซ้าย) ขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยส่วนที่ขาดไปให้เท่ากับข้างขวา ตัวแปรที่เพิ่มเข้านี้ไปเรียกว่า Surplus Variables
 • 3 : เพิ่มตัวแปร (ข้างขวา) ขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยส่วนที่ขาดไปให้เท่ากับข้างซ้าย ตัวแปรที่เพิ่มเข้านี้ไปเรียกว่า Slack Variables
 • 4 : ข้อมูลไม่พอเพียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • การปรับโปรแกรมเส้นตรงเพื่อใช้ซิมเพล็กซ์ สำหรับกรณีที่อสมการข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรใช้เครื่องหมายมากกว่า (หมายความว่าข้างซ้ายมากกว่าข้างขวา) วิธีดำเนินการอย่างไรต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุด
 • 1 : เพิ่มตัวแปร (ข้างซ้าย) ขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยส่วนที่ขาดไปให้เท่ากับข้างขวา ตัวแปรที่เพิ่มเข้านี้ไปเรียกว่า Slack Variables
 • 2 : ลดตัวแปร (ข้างซ้าย) ขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยลดส่วนที่เกินไปให้เท่ากับข้างขวา ตัวแปรที่ปรับออกนี้ไปเรียกว่า Surplus Variables
 • 3 : ลดตัวแปร (ข้างขวา) ขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยส่วนที่ขาดไปให้เท่ากับข้างซ้าย ตัวแปรที่ปรับออกนี้ไปเรียกว่า Slack Variables
 • 4 : ข้อมูลไม่พอเพียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • ถ้ากำหนดให้รูปมาตรฐานของตัวแบบปัญหากำหนดการเชิงเส้นแบบเมทริกมีลักษณะดังนี้    

  Max Z = CX              Min Z = CX  

  S.T.                             S.T.  

  AX =B                        AX = B  

  X ≥ 0                           X ≥ 0  

  B ≥ 0                           B ≥ 0

  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

 • 1 : A เป็นเมทริกซ์ขนาด      n x n  ซึ่งเป็นเมทริกซ์ข้อจำกัดทรัพยากร X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    1 x n  หรือที่เรียกว่า Decision Vector B เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือ Requirement Vector C เป็นเวคเตอร์แนวนอน  1 x n หรือ Profit (Cost) Vector
 • 2 : A เป็นเมทริกซ์ขนาด      n x n  ซึ่งเป็นเมทริกซ์ข้อจำกัดทรัพยากร X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือที่เรียกว่า Decision Vector B เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือ Requirement Vector C เป็นเวคเตอร์แนวนอน  1 x n หรือ Profit (Cost) Vector
 • 3 : A เป็นเมทริกซ์ขนาด      n x n  ซึ่งเป็นเมทริกซ์ข้อจำกัดทรัพยากร X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือที่เรียกว่า Decision Vector B เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    1 x n  หรือ Requirement Vector C เป้นเวคเตอร์แนวนอน  1 x n หรือ Profit (Cost) Vector
 • 4 : A เป็นเมทริกซ์ขนาด      n x 1  ซึ่งเป็นเมทริกซ์ข้อจำกัดทรัพยากร X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือที่เรียกว่า Decision Vector B เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือ Requirement Vector C เป็นเวคเตอร์แนวนอน  1 x n หรือ Profit (Cost) Vector
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 72 :
 • ถ้ากำหนดให้รูปมาตรฐานของตัวแบบปัญหากำหนดการเชิงเส้นแบบเมทริกมีลักษณะดังนี้    

  Max Z = CX              Min Z = CX  

  S.T.                         S.T.  

  AX =B                      AX = B  

  X ≥ 0                       X ≥ 0  

  B ≥ 0                       B ≥ 0

  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

 • 1 : A เป็นเมทริกซ์ขนาด      n x n  ซึ่งเป็นเมทริกซ์ข้อจำกัดทรัพยากร X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    1 x n  หรือที่เรียกว่า Decision Vector B เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือ Requirement Vector
 • 2 : A เป็นเมทริกซ์ขนาด      n x n  ซึ่งเป็นเมทริกซ์ข้อจำกัดทรัพยากร X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือที่เรียกว่า Decision Vector B เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือ Requirement Vector
 • 3 : A เป็นเมทริกซ์ขนาด      n x n  ซึ่งเป็นเมทริกซ์ข้อจำกัดทรัพยากร X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือที่เรียกว่า Decision Vector B เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    1 x n  หรือ Requirement Vector
 • 4 : A เป็นเมทริกซ์ขนาด      n x 1  ซึ่งเป็นเมทริกซ์ข้อจำกัดทรัพยากร X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือที่เรียกว่า Decision Vector B เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือ Requirement Vector
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 73 :
 • ถ้ากำหนดให้รูปมาตรฐานของตัวแบบปัญหากำหนดการเชิงเส้นแบบเมทริกมีลักษณะดังนี้    

  Max Z = CX              Min Z = CX  

  S.T.                             S.T.  

  AX =B                      AX = B  

  X ≥ 0                         X ≥ 0  

  B ≥ 0                         B ≥ 0

  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

 • 1 :   X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง   n x n  หรือที่เรียกว่า Decision Vector C เป็นเวคเตอร์แนวนอน  n x n หรือ Profit (Cost) Vector
 • 2 :   X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    1 x n  หรือที่เรียกว่า Decision Vector C เป็นเวคเตอร์แนวนอน  1 x n หรือ Profit (Cost) Vector
 • 3 : X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือที่เรียกว่า Decision Vector C เป็นเวคเตอร์แนวนอน  n x n หรือ Profit (Cost) Vector
 • 4 : X เป็นเวคเตอร์แนวตั้ง    n x 1  หรือที่เรียกว่า Decision Vector C เป็นเวคเตอร์แนวนอน  1 x n หรือ Profit (Cost) Vector
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • ข้อใดแทนคุณสมบัติของเมตริกซ์เอกลักษณ์
 • 1 : เป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกในตำแหน่งแถวเท่ากับตำแหน่งสดมภ์จะมีสมาชิกมีค่าเป็น 1 และในทางกลับกันสมาชิกในตำแหน่งแถวไม่เท่ากับตำแหน่งสดมภ์ จะมีสมาชิกมีค่าเป็น 0
 • 2 : เป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกในตำแหน่งแถวเท่ากับตำแหน่งสดมภ์จะมีสมาชิกมีค่าเป็น 0 และในทางกลับกันสมาชิกในตำแหน่งแถวไม่เท่ากับตำแหน่งสดมภ์ จะมีสมาชิกมีค่าเป็น 0
 • 3 : เป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกในตำแหน่งแถวเท่ากับตำแหน่งสดมภ์จะมีสมาชิกมีค่าเป็น 1 และในทางกลับกันสมาชิกในตำแหน่งแถวไม่เท่ากับตำแหน่งสดมภ์ จะมีสมาชิกมีค่าเป็น -1
 • 4 : ข้อมูลไม่พอเพียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • ข้อใดแทนลักษณะของการคำนวนได้อย่างถูกต้องของ ตัวเลขคงที่ใดๆ หรือตัวอักษรที่เป็นค่าคงที่ คูณกับเมทริกซ์
 • 1 : ให้นำค่าคงที่นั้นหรือตัวอักษรนั้นคูณเข้ากับสมาชิกเฉพาะตัวที่มีค่าไม่เป็นศูนย์ของเมทริกซ์
 • 2 : ให้นำค่าคงที่นั้นหรือตัวอักษรนั้นคูณเข้ากับสมาชิกเฉพาะตัวที่มีค่าเป็นศูนย์ของเมทริกซ์
 • 3 : ให้นำค่าคงที่นั้นหรือตัวอักษรนั้นคูณเข้ากับสมาชิกทุกตัวของเมทริกซ์
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • ข้อใดแทนลักษณะของการคำนวนได้อย่างถูกต้องของ เมทริกซ์คูณกับเมทริกซ์
 • 1 : เมทริกซ์ที่หนึ่งต้องมีมิติที่จำนวนสดมภ์เท่ากับ จำนวนแถวของเมทริกซ์ที่สอง
 • 2 : เมทริกซ์ที่เป็นผลลัพธ์จะมีมิติเป็นจำนวนแถว เท่ากับ จำนวนแถวของเมทริกซ์ที่หนึ่ง และ จำนวนสดมภ์เท่ากับจำนวนสดมภ์ของเมทริกซ์ที่สอง
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดแทนลักษณะของการคำนวณได้อย่างถูกต้องของ เมทริกซ์คูณกับเมทริกซ์
 • 1 : เมทริกซ์ที่หนึ่งต้องมีมิติที่จำนวนสดมภ์เท่ากับ จำนวนแถวของเมทริกซ์ที่สอง
 • 2 : เมทริกซ์ที่เป็นผลลัพธ์จะมีมิติเป็นจำนวนแถว เท่ากับ จำนวนแถวของเมทริกซ์ที่หนึ่ง และ จำนวนสดมภ์เท่ากับจำนวนสดมภ์ของเมทริกซ์ที่สอง
 • 3 : นำเมทริกซ์มาคูณกันได้โดยการนำสมาชิกแถวของเมทริกซ์ที่หนึ่งคูณกับสมาชิกที่อยู่ในสดมภ์ของเมทริกซ์ที่สองแล้วนำมารวมกัน
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 10     

  2X    ≤ 40    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 79 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = X1 + X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 10     

  2X1     ≤ 40     

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • 4 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + 2X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 10     

  2X1     ≤ 40    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + 2X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 20     

  2X1     ≤ 40    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + 2X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 20     

  2X1     ≤ 30    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 83 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + 2X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 20     

  2X1     ≤ 20    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • 4 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 84 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = X1 + X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 20     

  2X1     ≤ 20    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = X1 + X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 20     

  2X1     ≤ 30    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = X1 + X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 20     

  2X1     ≤ 40    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • 4 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 20     

  2X1     ≤ 40    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 88 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 20      

  2X1     ≤ 30    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + X2

  S.T.    

  X1 – X2 ≤ 20     

  2X1     ≤ 20    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 90 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 3X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X2      ≤ 2    

  3X1 + 4X   ≥ 12    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 3X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X     ≤ 4    

  3X1 + 4X   ≥ 24    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • 4 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 3X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X2      ≤ 2    

  3X1 + 4X   ≥ 10    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 3X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X2      ≤ 2    

  3X1 + 4X   ≥ 14    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • 4 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 94 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X2      ≤ 2    

  3X1 + 4X2    ≥ 12    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X2      ≤ 2    

  3X1 + 4X2    ≥ 10    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 2 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 3 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 96 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X2      ≤ 4    

  3X1 + 4X2    ≥ 24    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • 4 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X     ≤ 4    

  3X1 + 4X2    ≥ 24    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X     ≤ 2    

  3X1 + 4X2    ≥ 10    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 99 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X2      ≤ 2    

  3X1 + 4X   ≥ 12    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 4 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 + 2X2

  S.T.    

  2X1 + X     ≤ 2    

  3X1 + 4X2    ≥ 14    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : คำตอบแบบหลายผลลัพธ์ (Alternative Optima)
 • 4 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 101 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 - 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X     ≤ 5    

  X1 + X2        ≤ 4    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Min Z = 2X1 - 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X     ≤ 5    

  X1 + X2        ≤ 4    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = 2X1 - 4X2

  S.T.     

  X1 + 2X2      ≤ 4    

  X1 + X       ≤ 5    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Min Z = 2X1 - 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X2      ≤ 4    

  X1 + X       ≤ 5    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = -2X1 + 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X2      ≤ 5    

  X1 + X2        ≤ 4    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Min Z = -2X1 + 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X2      ≤ 5    

  X1 + X2        ≤ 4    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = -2X1 + 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X2      ≤ 4    

  X1 + X       ≤ 5    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Min Z = -2X1 + 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X     ≤ 4    

  X1 + X2        ≤ 5    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 109 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Min Z = -2X1 + 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X     ≥ 4    

  X1 + X       ≥ 5    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 2 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 3 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 110 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = -2X1 + 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X2      ≥ 4    

  X1 + X2        ≥ 5    

  X1, X  ≥ 0

 • 1 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 2 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 3 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบใด

  Max Z = -2X1 + 4X2

  S.T.    

  X1 + 2X2      ≥ 5    

  X1 + X2        ≥ 4    

  X1, X2   ≥ 0

 • 1 : ไม่มีคำตอบ (Infeasible Solution)
 • 2 : คำตอบเดียว (Single Solution)
 • 3 : คำตอบแบบไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรงปัญหาหนึ่ง มีฟังก์ชันวัตถุประสงค์คือ Maximize Z = 10X1 +20X2 และมี Corner-Point Feasible Solutions ดังนี้ (0,0), (0,6.67), (5,5), (6,4) และ (8,0) จากข้อมูลข้างต้น Optimal Solution คือข้อใด
 • 1 : (8, 0)
 • 2 : (0, 6.67)
 • 3 : (5, 5)
 • 4 : (6, 4)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรงปัญหาหนึ่ง มีฟังก์ชันวัตถุประสงค์คือ Maximize Z = 10X1 +20X2 และมี Corner-point Feasible Solutions ดังนี้ (0,0), (0,6.67), (5,5), (6,4) และ (8,0) ค่า Z ที่ดีที่สุดสำหรับปัญหานี้มีค่าเท่าใด
 • 1 : 80 บาท
 • 2 : 133.4 บาท
 • 3 : 150 บาท
 • 4 : 140 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรงปัญหาหนึ่ง มีรูปแบบดังนี้ Maximize Z = 3X1 + 5X2

  S.T.  

  X1          ≤ 6  

  X1 + 2X2 ≤ 12  

  X1, X2      ≥ 0

  ข้อใดไม่ใช่ Corner-Point Feasible Solution

 • 1 : (12, 0)
 • 2 : (0, 6)
 • 3 : (6, 5)
 • 4 : (6, 0)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • วิธีบิ๊กเอ็มหรือวิธีสองเฟสนั้นใช้ในการแก้ปัญหาการกำหนดการเชิงเส้นตรงที่มีลักษณะแบบใด
 • 1 : มีตัวแปรสแล็ค (Slack Variable)
 • 2 : มีตัวแปรเทียม (Artificial Variable)
 • 3 : มีเครื่องหมาย <= ใน Functional Constraint
 • 4 : ฟังค์ชั่นวัตถุประสงค์มีรูปแบบเป็น Minimize
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 • จงแก้ปัญหา LP ต่อไปนี้

  Maximize Z = 3X1 + 4X2

  S.T.  

  2X1 + X2   ≤ 6  

  2X1 + 3X2 ≤ 10  

  -X1 + X2    ≤ 1   

  X1, X2      ≥ 0  

   

 • 1 : z = 14
 • 2 : z = 17
 • 3 : มีคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ
 • 4 : z = 13.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • กำหนดให้   ถ้า Ax = b จงหาค่า x
 • 1 : 11
 • 2 : 9
 • 3 : -4
 • 4 : 27
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • Max Z = 3X1 + 4X2 เทียบเท่ากับข้อใด
 • 1 : Max Z = -3X1 - 4X2
 • 2 : Min Z = -3X1 - 4X2
 • 3 : Min Z = -3X1 + 4X2
 • 4 : Min Z = 3X1 + 4X2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • ข้อใดแสดง Feasible Region ที่ถูกต้อง ถ้าสมการเงื่อนไข (Constraints) ของปัญหา แสดงดังสมการต่อไปนี้

  3y < x         (1)

  x + y ≤ 500 (2)

     (3)

  x, y ≥ 0

 • 1 : S27T2P347_20060207_122352_A1
 • 2 : S27T2P347_20060207_122352_A2
 • 3 : S27T2P347_20060207_122352_A3
 • 4 : S27T2P347_20060207_122352_A4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 174 : 03 Duality and Sensitivity
ข้อที่ 120 :
 • ข้อความใดที่เป็นจริงสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem) และปัญหาควบคู่ (Dual Problem)
 • 1 : ถ้าปัญหา Primal มี 3 ตัวแปรปัญหาควบคู่จะมี 4 ขอบข่าย
 • 2 : จำนวนตัวแปรของปัญหา Primal จะเท่ากับจำนวนตัวแปรของปัญหาควบคู่
 • 3 : จำนวนขอบข่ายของปัญหาควบคู่จะเท่ากับจำนวนขอบข่ายของปัญหา Primal
 • 4 : จำนวนตัวแปรของปัญหา Primal จะเท่ากับจำนวนขอบข่ายของปัญหาควบคู่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • ตัวแบบหลักของปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Primal Problem) แสดงด้านล่าง จงสร้างสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของตัวแบบคู่ควบ (Dual Problem)

  Max Z = 5X1 + 12X2 + 4X3

  S.T.  

  X1 + 2X2 + X3 + X4 = 10  

  2X1 – X2 + 3X3       ≥ 2  

  2X2 – 2X3 + X4       ≤ 7  

  X1, X2, X3, X4          ≥ 0

 • 1 : Min V(¶) = 5¶1 + 12¶2 + 4¶3
 • 2 : Min V(¶) = 10¶1 + 2¶2 + 7¶3
 • 3 : Min V(¶) = 10¶1 + 2¶2
 • 4 : Min V(¶) = 10¶1 + 7¶3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Max สมการจุดมุ่งหมายของ D คือ Max
 • 2 : สมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Min สมการจุดมุ่งหมายของ D คือ Min
 • 3 : สมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Max สมการจุดมุ่งหมายของ D คือ Min
 • 4 : ข้อ 1  2   และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 123 :
 • เครื่องหมายของปัจจัย (Factors) ของปัญหาหลัก (Primal: P) จะกำหนดคุณสมบัติอะไรของปัญหาคู่ควบ (Dual: D)
 • 1 : เครื่องหมายของสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints)
 • 2 : ค่าทางด้านขวามือของสมการหรืออสมการขีดจำกัด
 • 3 : เครื่องหมายของปัจจัย
 • 4 : เครื่องหมายของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : จำนวนตัวแปรสำหรับ D น้อยกว่าจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 2 : จำนวนตัวแปรสำหรับ D มากกว่าจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ D เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 125 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P มากกว่าจำนวนตัวแปรของ D
 • 2 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P น้อยกว่าจำนวนตัวแปรของ D
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P น้อยกว่าจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D และ จำนวนตัวแปรสำหรับ D เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 2 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D และ จำนวนตัวแปรสำหรับ D น้อยกว่าจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P น้อยกว่าจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D และ จำนวนตัวแปรสำหรับ D มากกว่าเท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 4 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D และ จำนวนตัวแปรสำหรับ D เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 2 : จำนวนตัวแปรสำหรับ D เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนตัวแปรสำหรับ D และจำนวนตัวแปรสำหรับ D เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน ส่วนค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องแตกต่างกัน
 • 2 : เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์และค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ D เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : ค่า RHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D เท่ากับสัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ P
 • 2 : ค่า RHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D มีค่าเท่ากันทุกๆ (อ)สมการ
 • 3 : ค่า RHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D หาได้จากสัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ P
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 130 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • 2 : ค่า RHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D หาได้จากสัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ P
 • 3 : ค่า RHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D มีค่าเท่ากันทุกๆ (อ)สมการ
 • 4 : เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์และค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ P ใช้ในการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมายของ D
 • 2 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ P ใช้ในการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ทางด้าน LHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 3 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • 4 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ P ใช้ในการกำหนดค่า RHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : ค่า RHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D หาได้จากสัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ P
 • 2 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 3 : เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์และค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 133 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน ส่วนค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องแตกต่างกัน
 • 2 : เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์และค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • 3 : ค่า RHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D หาได้จากสัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ P
 • 4 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D และ จำนวนตัวแปรสำหรับ D เท่ากับจำนวนตัวแปรสำหรับ P
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 134 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ D หาได้จาก ผลคูณของตัวแปรคู่ควบ (Dual Variables) และ ค่า RHS ของ D
 • 2 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ D หาได้จากค่า RHS ของ P
 • 3 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ D หาได้จาก ผลคูณของตัวแปรคู่ควบ (Dual Variables) และ ค่า RHS ของ P
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 135 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องแตกต่างกัน ส่วนค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • 2 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ D หาได้จาก ผลคูณของตัวแปรคู่ควบ (Dual Variables) และ ค่า RHS ของ P
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนตัวแปรของ D
 • 4 : เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์และค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ D หาได้จาก ผลคูณของตัวแปรคู่ควบ (Dual Variables) และ ค่า RHS ของ P
 • 2 : ค่า RHS ของ(อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D หาได้จากสัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ P
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนตัวแปรของ D
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • 2 : เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์และค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนตัวแปรสำหรับ D
 • 4 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ D หาได้จาก ผลคูณของตัวแปรคู่ควบ (Dual Variables) และ ค่า RHS ของ P
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : ค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องแตกต่างกัน
 • 2 : จำนวนตัวแปรสำหรับ D เท่ากับจำนวนตัวแปรสำหรับ P
 • 3 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ D หาได้จาก ผลคูณของตัวแปรคู่ควบ (Dual Variables) และ ค่า RHS ของ P
 • 4 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P จะกำหนดเครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 2 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P น้อยกว่าจำนวนตัวแปรของ D
 • 3 : เครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P จะกำหนดเครื่องหมาย ตัวแปร (Factors) ของ D
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 140 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P เหมือนกับเครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 2 : เครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P จะกำหนดเครื่องหมาย ตัวแปร (Factors) ของ D
 • 3 : เครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P จะกำหนดเครื่องหมาย ตัวแปร (Factors) ของ P
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 141 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P จะกำหนดเครื่องหมาย ตัวแปร (Factors) ของ D
 • 2 : สัมประสิทธิ์ของสมการจุดมุ่งหมาย (Objective Function) ของ D หาได้จาก ผลคูณของตัวแปรคู่ควบ (Dual Variables) และ ค่า RHS ของ P
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนตัวแปรของ D
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องแตกต่างกัน
 • 2 : ค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P น้อยกว่าจำนวนตัวแปรสำหรับ D
 • 4 : เครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P จะกำหนดเครื่องหมาย ตัวแปร (Factors) ของ D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : ค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ D ไม่สามารถกำหนดได้ ถ้าสมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Max
 • 2 : ค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ D สามารถกำหนดได้ ถ้าสมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Min
 • 3 : เครื่องหมาย (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P จะกำหนดเครื่องหมาย ตัวแปร (Factors) ของ D
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน ถ้าสมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Max
 • 2 : ค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องแตกต่างกัน ถ้าสมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Max
 • 3 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ P จะกำหนด เครื่องหมายของ (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 4 : ค่าของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องแตกต่างกัน ถ้าสมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Max
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 145 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D เท่ากัน หากจำนวนตัวแปรของปัญหา D น้อยกว่าจำนวนตัวแปรของปัญหา P
 • 2 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ P จะกำหนด เครื่องหมายของ (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 3 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ P จะไม่สามารถกำหนดได้ หากจำนวนตัวแปรของปัญหา D น้อยกว่าจำนวนตัวแปรของปัญหา P
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ P จะกำหนด เครื่องหมายของ (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D ในกรณีที่สมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Max
 • 2 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ P จะกำหนด เครื่องหมายของ (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D ในกรณีที่สมการจุดมุ่งหมายของ P คือ Min
 • 3 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ P จะกำหนด เครื่องหมายของ (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D ถ้าพบว่าจำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนตัวแปรของ D
 • 4 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ P จะกำหนด เครื่องหมายของ (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D ในทุกๆ กรณี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : สมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ D ต้องเหมือนกันกับสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P
 • 2 : เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ของสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) ของ P และ D ต้องเหมือนกัน
 • 3 : จำนวนตัวแปรสำหรับ P เท่ากับจำนวนตัวแปรสำหรับ D และ จำนวนตัวแปรสำหรับ D เท่ากับจำนวนสมการหรืออสมการขีดจำกัด (Constraints) ของ P
 • 4 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ P จะกำหนด เครื่องหมายของ (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 148 :
 • ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหลัก (Primal Problem: P) และปัญหาคู่ควบ (Dual Problem: D) ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ D จะกำหนด เครื่องหมายของสมการวัตถุประสงค์ของ D
 • 2 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ D จะกำหนด เครื่องหมายของ (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 3 : เครื่องหมายของตัวแปร (Factors) ของ P จะกำหนด เครื่องหมายของ (อ)สมการขีดจำกัด (Constraints) ของ D
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้

  Max Z = -2X1 + 4X2

  S.T.  

  X1 + 2X2 ≤ 4  

  X1 + X2   ≤ 5  

  X1, X2     ≥ 0

  หากพบว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ X1 = 0, X2 = 2 และ Z = 8 จงตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อใดต่อไปนี้ ที่ยังคงสามารถให้ค่าของคำตอบที่ดีที่สุดเหมือนเดิม

 • 1 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 4 เป็น 3
 • 2 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 5 เป็น 1
 • 3 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 5 เป็น 4
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้

  Max Z = -2X1 + 4X2

  S.T.  

  X1 + 2X2 ≤ 4  

  X1 + X2   ≤ 5  

  X1, X2     ≥ 0

  หากพบว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ X1 = 0, X2 = 2 และ Z = 8 จงตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อใดต่อไปนี้ ที่ยังคงสามารถให้ค่าของคำตอบที่ดีที่สุดเหมือนเดิม

 • 1 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 5 เป็น 4
 • 2 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 4 เป็น 5
 • 3 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 4 เป็น 3
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้

  Max Z = -X1 + 2X2

  S.T.  

  X1 + 2X2 ≤ 2  

  X1 + X2   ≤ 3  

  X1, X2     ≥ 0

  หากพบว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ X1 = 0, X2 = 1 และ Z = 2 จงตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อใดต่อไปนี้ ที่ยังคงสามารถให้ค่าของคำตอบที่ดีที่สุดเหมือนเดิม

 • 1 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 2 เป็น 3
 • 2 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 3 เป็น 1
 • 3 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 3 เป็น 4
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้

  Max Z = -X1 + 2X2

  S.T.  

  X1 + 2X2 ≤ 2  

  X1 + X2   ≤ 3  

  X1, X2     ≥ 0

  หากพบว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ X1 = 0, X2 = 1 และ Z = 2 จงตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อใดต่อไปนี้ ที่ยังคงสามารถให้ค่าของคำตอบที่ดีที่สุดเหมือนเดิม

 • 1 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 2 เป็น 3
 • 2 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 3 เป็น 1
 • 3 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 2 เป็น 4
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้

  Max Z = 2X1 - 4X2

  S.T.  

  X1 + 2X2 ≤ 4  

  X1 + X2   ≤ 5  

  X1, X2     ≥ 0 หากพบว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ X1 = 4, X2 = 0 และ Z = 8 จงตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อใดต่อไปนี้ ที่ยังคงสามารถให้ค่าของคำตอบที่ดีที่สุดเหมือนเดิม

 • 1 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 5 เป็น 4
 • 2 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 4 เป็น 5
 • 3 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 4 เป็น 3
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้

  Max Z = 2X1 - 4X2

  S.T.  

  X1 + 2X2 ≤ 4  

  X1 + X2   ≤ 5  

  X1, X2     ≥ 0

  หากพบว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ X1 = 4, X2 = 0 และ Z = 8 จงตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อใดต่อไปนี้ ที่ยังคงสามารถให้ค่าของคำตอบที่ดีที่สุดเหมือนเดิม

 • 1 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 5 เป็น 4
 • 2 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 5 เป็น 3
 • 3 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 5 เป็น 6
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ต่อไปนี้

  Max Z = 2X1 - 4X2

  S.T.  

  X1 + 2X2 ≤ 4  

  X1 + X2   ≤ 5  

  X1, X    ≥ 0

  หากพบว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ X1 = 4, X2 = 0 และ Z = 8 จงตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อใดต่อไปนี้ ที่ยังคงสามารถให้ค่าของคำตอบที่ดีที่สุดเหมือนเดิม

 • 1 : ค่าทางด้านค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 4 เป็น 2
 • 2 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 2 จาก 5 เป็น 3
 • 3 : ค่าทางด้านขวามือของอสมการขีดจำกัดที่ 1 จาก 4 เป็น 6
 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 :
 • Max Z = 3X1 + 4X2 เทียบเท่ากับข้อใด
 • 1 : Max Z = -3X1 - 4X2
 • 2 : Min Z = -3X1 - 4X2
 • 3 : Min Z = -3X1 + 4X2
 • 4 : Min Z = 3X1 + 4X2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • ข้อใดเป็นปัญหาคู่ควบ (Dual) ของปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้น Max Z = 300X1 + 200X2

  S.T.  

  2X1 + X2 ≤ 40  

  X1 + 3X2 ≤ 45  

  X1          ≤ 12  

  X1, X2     ≥ 0

 • 1 :

  Min W = 40U1 + 45U2 + 12U3

  S.T.  

  2U1 + U2 + U3  ≥ 300  

  U1 + 3U2         ≥ 200  

  U1, U2             ≥ 0

 • 2 :

  Min W = 40U1 + 45U2 + 12U3

  S.T.  

  2U1 + U2 + U ≤ 300  

  U1 + 3U2         ≤ 200  

  U1, U            ≥ 0

 • 3 :

  Max W = 40U1 + 45U2 + 12U3

  S.T.  

  2U1 + U2 + U3  ≥ 300  

  U1 + 3U2         ≥ 200  

  U1, U            ≥ 0

 • 4 :

  Max W = 40U1 + 45U2 + 12U3

  S.T.  

  2U1 + U2 + U ≤ 300  

  U1 + 3U        ≤ 200  

  U1, U2             ≥ 0

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 175 : 04 Transportation Problem
ข้อที่ 158 :
 • เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการคำนวณหาผลลัพธ์โดยใช้ตารางการคำนวณปัญหาทางการขนส่งคือ
 • 1 : จำนวนตัวแปรต้องเท่ากับจำนวนสมการ
 • 2 : ผลรวมของอุปสงค์ต้องเท่ากับผลรวมของอุปทาน
 • 3 : m = n
 • 4 : จำนวน Circle Cell ต้องเท่ากับ m+n-1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ตารางคำนวณปัญหาการขนส่งคือ
 • 1 : จำนวน Circle Cell ต้องเท่ากับ m+n
 • 2 : จำนวน Circle Cell ต้องเท่ากับ m+n-1
 • 3 : จำนวนจุดต้นทางต้องเท่ากับจุดปลายทาง
 • 4 : จำนวนจุดต้นทางต้องเท่ากับ m+n-1
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :
 • จงพิจารณาตาราง Transportation ข้างล่าง แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 • 1 : ตารางนี้ให้คำตอบที่ดีที่สุดแล้ว
 • 2 : สามารถปรับปรุงคำตอบให้ดีขึ้นได้โดยปรับย้ายสินค้าจำนวน 3 หน่วยมาในช่อง (D, Y)
 • 3 : สามารถปรับปรุงคำตอบให้ดีขึ้นได้โดยปรับย้ายสินค้าจำนวน 6 หน่วยมาในช่อง (A, Z)
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • บริษัทการขนส่งจำกัด บริษัทมีลูกค้าจำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม บริเวณชานเมืองโดยรอบกรุงเทพฯ ให้ทำการขนส่งขวดพลาสติก ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการแบบธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณห้องแถวย่านที่อยู่ของคนจีนในเขตกรุงเทพฯ 3 แหล่งด้วยกัน โดยทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทอาร์ซีแอลขนส่งได้คำนวณค่าขนส่งไว้เป็นบาทต่อขวดในแต่ละแหล่ง ถ้าให้ X, Y, และ Z เป็นผู้ผลิตขวดพลาสติก และ B1, B2, B3 และ B4 เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ทำตารางเสนอรูปแบบธุรกิจนี้ต่อไปนี้

   

  B1

  B2

  B3

  B4

  ปริมาณ (ขวด)

  X

  0.1

  0.8

  0.4

  0.7

  200

  Y

  0.9

  0.5

  0.5

  0.7

  250

  Z

  0.3

  0.6

  0.8

  0.1

  400

  ปริมาณ (ขวด)

  100

  250

  150

  350

  850

  จงหาคำตอบเริ่มต้นด้วยวิธี North-West Corner Rule สำหรับการขนส่งจากต้นทาง X ไปยัง B1

 • 1 : 200
 • 2 : 100
 • 3 : 150
 • 4 : 300
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :
 • บริษัทการขนส่งจำกัด บริษัทมีลูกค้าจำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม บริเวณชานเมืองโดยรอบกรุงเทพฯ ให้ทำการขนส่งขวดพลาสติก ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการแบบธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณห้องแถวย่านที่อยู่ของคนจีนในเขตกรุงเทพฯ 3 แหล่งด้วยกัน โดยทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทอาร์ซีแอลขนส่งได้คำนวณค่าขนส่งไว้เป็นบาทต่อขวดในแต่ละแหล่ง ถ้าให้ X, Y, และ Z เป็นผู้ผลิตขวดพลาสติก และ B1, B2, B3 และ B4 เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ทำตารางเสนอรูปแบบธุรกิจนี้ต่อไปนี้

   

  B1

  B2

  B3

  B4

  ปริมาณ (ขวด)

  X

  0.1

  0.8

  0.4

  0.7

  200

  Y

  0.9

  0.5

  0.5

  0.7

  250

  Z

  0.3

  0.6

  0.8

  0.1

  400

  ปริมาณ (ขวด)

  100

  250

  150

  350

  850

  จงหาคำตอบเริ่มต้นด้วยวิธี North-West Corner Rule สำหรับการขนส่งจากต้นทาง Z ไปยัง B1

 • 1 : 200
 • 2 : 100
 • 3 : 150
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 :
 • บริษัทการขนส่งจำกัด บริษัทมีลูกค้าจำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม บริเวณชานเมืองโดยรอบกรุงเทพฯ ให้ทำการขนส่งขวดพลาสติก ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการแบบธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณห้องแถวย่านที่อยู่ของคนจีนในเขตกรุงเทพฯ 3 แหล่งด้วยกัน โดยทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทอาร์ซีแอลขนส่งได้คำนวณค่าขนส่งไว้เป็นบาทต่อขวดในแต่ละแหล่ง ถ้าให้ X, Y, และ Z เป็นผู้ผลิตขวดพลาสติก และ B1, B2, B3 และ B4 เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ทำตารางเสนอรูปแบบธุรกิจนี้ต่อไปนี้

   

  B1

  B2

  B3

  B4

  ปริมาณ (ขวด)

  X

  0.1

  0.8

  0.4

  0.7

  200

  Y

  0.9

  0

  0.5

  0.7

  250

  Z

  0.3

  0.6

  0.8

  0.1

  400

  ปริมาณ (ขวด)

  100

  250

  150

  350

  850

  จงหาค่าใช้จ่ายในการขนส่งของคำตอบเริ่มต้นด้วยวิธี North-West Corner Rule

 • 1 : 200
 • 2 : 100
 • 3 : 250
 • 4 : 215
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • บริษัทการขนส่งจำกัด บริษัทมีลูกค้าจำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม บริเวณชานเมืองโดยรอบกรุงเทพฯ ให้ทำการขนส่งขวดพลาสติก ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการแบบธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณห้องแถวย่านที่อยู่ของคนจีนในเขตกรุงเทพฯ 3 แหล่งด้วยกัน โดยทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทอาร์ซีแอลขนส่งได้คำนวณค่าขนส่งไว้เป็นบาทต่อขวดในแต่ละแหล่ง ถ้าให้ X, Y, และ Z เป็นผู้ผลิตขวดพลาสติก และ B1, B2, B3 และ B4 เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ทำตารางเสนอรูปแบบธุรกิจนี้ต่อไปนี้

   

  B1

  B2

  B3

  B4

  ปริมาณ (ขวด)

  X

  0.1

  0.8

  0.4

  0.7

  200

  Y

  0.9

  0.5

  0.5

  0.7

  250

  Z

  0.3

  0.6

  0.8

  0.1

  400

  ปริมาณ (ขวด)

  100

  250

  150

  350

  850

  จงหาค่าใช้จ่ายในการขนส่งของคำตอบเริ่มต้นด้วยวิธี North-West Corner Rule

 • 1 : 200
 • 2 : 100
 • 3 : 290
 • 4 : 215
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 •  

  โรงงานผลิตเครื่องซักผ้า 2 แห่ง และบริษัทจัดจำหน่าย 2 แห่ง มีข้อมูลดำเนินการดังนี้

   

          ปริมาณการผลิตของโรงงาน                           ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย

                                                                                           จาก                          ไป

    โรงงานที่ 1: 5,500                                        โรงงานที่ 1                   บริษัทที่ 1: 3

                                                                                                                      บริษัทที่ 2: 6

    โรงงานที่ 2: 4,320                                       โรงงานที่ 2                   บริษัทที่ 1: 5

                                                                                                                      บริษัทที่ 2: 4   

  จงสร้างสมการเป้าหมายเมื่อบริษัทที่ 1 และ 2 ต้องการเครื่องซักผ้าจำนวน 2,000 และ 4,000 เครื่อง ตามลำดับ และกำหนดให้ Xij เป็นปริมาณการขนส่งจากโรงงาน i ไปบริษัทที่ j

 • 1 : Min Cost = 4X11 + 5X12 + 6X21 + 3X22
 • 2 : Min Cost = 3X11 + 5X12 + 6X21 + 4X22
 • 3 : Min Cost = 3X11 + 6X12 + 5X21 + 4X22
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • โรงงานผลิตเครื่องซักผ้า 2 แห่ง และบริษัทจัดจำหน่าย 2 แห่ง มีข้อมูลดำเนินการดังนี้

   

          ปริมาณการผลิตของโรงงาน                           ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย

                                                                                           จาก                          ไป

    โรงงานที่ 1: 5,500                                         โรงงานที่ 1                   บริษัทที่ 1: 3

                                                                                                                      บริษัทที่ 2: 6

    โรงงานที่ 2: 4,320                                        โรงงานที่ 2                   บริษัทที่ 1: 5

                                                                                                                     บริษัทที่ 2: 4    

  จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรสำหรับความต้องการเครื่องซักผ้า เมื่อบริษัทที่ 1 และ 2 ต้องการเครื่องซักผ้าจำนวน 2,000 และ 4,000 เครื่อง ตามลำดับ และกำหนดให้ Xij เป็นปริมาณการขนส่งจากโรงงาน i ไปบริษัทที่ j

 • 1 :

  X11 + x21 = 2,000

  X12 + X22 = 4,000

 • 2 :

  X11 + X12 = 5,500

  X21 + X22 = 4,320

 • 3 :

  X21 + X22 = 4,320

  X11 + X12 = 2,000

 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 •  

  โรงงานผลิตเครื่องซักผ้า 2 แห่ง และบริษัทจัดจำหน่าย 2 แห่ง มีข้อมูลดำเนินการดังนี้

   

          ปริมาณการผลิตของโรงงาน                          ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย

                                                                                           จาก                          ไป

    โรงงานที่ 1: 5,500                                       โรงงานที่ 1                   บริษัทที่ 1: 3

                                                                                                                      บริษัทที่ 2: 6

    โรงงานที่ 2: 4,320                                       โรงงานที่ 2                   บริษัทที่ 1: 5

                                                                                                                      บริษัทที่ 2: 4   

  จงสร้างข้อจำกัดของทรัพยากรด้านปริมาณการผลิต เมื่อบริษัทที่ 1 และ 2 ต้องการเครื่องซักผ้าจำนวน 2,000 และ 4,000 เครื่อง ตามลำดับ และกำหนดให้ Xij เป็นปริมาณการขนส่งจากโรงงาน i ไปบริษัทที่ j

 • 1 :

  X21 + X22 = 4,320

  X11 + X12 = 2,000

 • 2 :

  X11 + X12 = 2,000

  X21 + X22 = 4,000

 • 3 :

  X11 + X12 = 5,500

  X21 + X22 = 4,320

 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 •  

  โรงงานผลิตเครื่องซักผ้า 2 แห่ง และบริษัทจัดจำหน่าย 2 แห่ง มีข้อมูลดำเนินการดังนี้

   

          ปริมาณการผลิตของโรงงาน                           ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย

                                                                                           จาก                          ไป

    โรงงานที่ 1: 5,500                                         โรงงานที่ 1                   บริษัทที่ 1: 3

                                                                                                                      บริษัทที่ 2: 6

    โรงงานที่ 2: 4,320                                        โรงงานที่ 2                   บริษัทที่ 1: 5

                                                                                                                      บริษัทที่ 2: 4   

  จงสร้างสมการเป้าหมายและข้อจำกัดของทรัพยากร เมื่อบริษัทที่ 1 และ 2 ต้องการเครื่องซักผ้าจำนวน 2,000 และ 4,000 เครื่อง ตามลำดับ และกำหนดให้ Xij เป็นปริมาณการขนส่งจากโรงงาน i ไปบริษัทที่ j

 • 1 :

  Min Cost = 3X11 + 6X12 +5X21 + 4X22

  S.T.

   X11 + x12 = 5,500

   X21 + X22 = 4,320

   X11 + X12 = 2,000

   X21 + X22 = 4,000

 • 2 :

  Min Cost = 3X11 + 5X12 +6X21 + 4X22

  S.T.

   X11 + x12 = 5,500

   X21 + X22 = 4,320

   X11 + X12 = 2,000

   X21 + X22 = 4,000

 • 3 :

  Min Cost = 4X11 + 5X12 +6X21 + 3X22

  S.T.

   X11 + x12 = 5,500

   X21 + X22 = 4,320

   X11 + X12 = 2,000

   X21 + X22 = 4,000

 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 •  

  โรงงานผลิตเครื่องซักผ้า 2 แห่ง และบริษัทจัดจำหน่าย 2 แห่ง มีข้อมูลดำเนินการดังนี้

   

          ปริมาณการผลิตของโรงงาน                                              ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย

                                                                                           จาก                          ไป      ขนส่ง

    โรงงานที่ 1: 40,000                                             โรงงานที่ 1                   ตลาด 1:   5

                                                                                                                             ตลาด 2:   7

                                                                                                                            ตลาด 3:   4

    โรงงานที่ 2: 50,000                                             โรงงานที่ 2                   ตลาด 1:   2

                                                                                                                             ตลาด 2:   3

                                                                                                                             ตลาด 3:   6

    โรงงานที่ 3: 50,000                                            โรงงานที่ 3                   ตลาด 1:   5

                                                                                                                            ตลาด 2:   7

                                                                                                                            ตลาด 3:   8   

  จงสร้างสมการเป้าหมาย เมื่อ

  ตลาดที่ 1 มีความต้องการสินค้า 90,000 หน่วย

  ตลาดที่ 2 มีความต้องการสินค้า 55,000 หน่วย

  ตลาดที่ 3 มีความต้องการสินค้า 20,000 หน่วย

  และกำหนดให้ Xij เป็นปริมาณการขนส่งจากโรงงาน i ไปตลาด j

 • 1 : Min Cost = 5X11 + 2X21 + 3X22 + 6X23 + 5X31 + 7X32 + 8X33
 • 2 : Min Cost = 5X11 + 7X12 + 4X13 + 2X21 + 3X22 + 6X23 + 7X32 + 8X33
 • 3 : Min Cost = 5X11 + 7X12 + 4X13 + 2X21 + 3X22 + 6X23 + 5X31 + 7X32 + 8X33
 • 4 : MAX Z (Profit) = 300XE + 200XI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 •  

  โรงงานผลิตเครื่องซักผ้า 2 แห่ง และบริษัทจัดจำหน่าย 2 แห่ง มีข้อมูลดำเนินการดังนี้

   

             ปริมาณการผลิตของโรงงาน                                  ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย

                                                                                           จาก                          ไป      ขนส่ง

    โรงงานที่ 1: 40,000                                              โรงงานที่ 1                   ตลาด 1:   5

                                                                                                                             ตลาด 2:   7

                                                                                                                              ตลาด 3:   4

    โรงงานที่ 2: 50,000                                             โรงงานที่ 2                   ตลาด 1:   2

                                                                                                                             ตลาด 2:   3

                                                                                                                              ตลาด 3:   6

    โรงงานที่ 3: 50,000                                            โรงงานที่ 3                   ตลาด 1:   5

                                                                                                                             ตลาด 2:   7

                                                                                                                             ตลาด 3:   8   

  จงสร้างข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรด้านความต้องการสินค้า เมื่อ

  ตลาดที่ 1 มีความต้องการสินค้า 90,000 หน่วย

  ตลาดที่ 2 มีความต้องการสินค้า 55,000 หน่วย

  ตลาดที่ 3 มีความต้องการสินค้า 20,000 หน่วย

  และกำหนดให้ Xij เป็นปริมาณการขนส่งจากโรงงาน i ไปตลาด j

 • 1 :

  X31 + X32 + X33 = 50,000

  X11 + X21 + X31 = 90,000

  X12 + X22 + X32 = 55,000

  X13 + X23 + X33 = 20,000

 • 2 :

  X11 + X12 + X13 = 40,000

  X21 + X22 + X23 = 50,000

  X31 + X32 + X33 = 50,000

  X13 + X23 + X33 = 20,000

 • 3 :

  X11 + X21 + X31 = 90,000

  X12 + X22 + X32 = 55,000

  X13 + X23 + X33 = 20,000

 • 4 :

  X12 + X22 +X32 = 55,000

  X13 + X23 + X33 = 20,000

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 171 :
 •  

  โรงงานผลิตเครื่องซักผ้า 2 แห่ง และบริษัทจัดจำหน่าย 2 แห่ง มีข้อมูลดำเนินการดังนี้

   

          ปริมาณการผลิตของโรงงาน                           ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย

                                                                                           จาก                          ไป      ขนส่ง

    โรงงานที่ 1: 40,000                                           โรงงานที่ 1                   ตลาด 1:   5

                                                                                                                           ตลาด 2:   7

                                                                                                                           ตลาด 3:   4

    โรงงานที่ 2: 50,000                                          โรงงานที่ 2                   ตลาด 1:   2

                                                                                                                        ตลาด 2:   3

                                                                                                                         ตลาด 3:   6

    โรงงานที่ 3: 50,000                                       โรงงานที่ 3                   ตลาด 1:   5

                                                                                                                       ตลาด 2:   7

                                                                                                                      ตลาด 3:   8   

  จงสร้างข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรด้านปริมาณการผลิตของโรงงาน เมื่อ

  ตลาดที่ 1 มีความต้องการสินค้า 90,000 หน่วย

  ตลาดที่ 2 มีความต้องการสินค้า 55,000 หน่วย

  ตลาดที่ 3 มีความต้องการสินค้า 20,000 หน่วย

  และกำหนดให้ Xij เป็นปริมาณการขนส่งจากโรงงาน i ไปตลาด j

 • 1 :

  X31 + X32 + X33 = 50,000

  X11 + X21 + X31 = 90,000

  X12 + X22 + X32 = 55,000

  X13 + X23 + X33 = 20,000

 • 2 :

  X11 + X12 + X13 = 40,000

  X21 + X22 + X23 = 50,000

  X31 + X32 + X33 = 50,000

 • 3 :

  X11 + X21 + X31 = 90,000

  X12 + X22 + X32 = 55,000

  X13 + X23 + X33 = 20,000

 • 4 :

  X12 + X22 + X32 = 55,000

  X13 + X23 + X33 = 20,000

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 172 :
 •  

  โรงงานผลิตเครื่องซักผ้า 2 แห่ง และบริษัทจัดจำหน่าย 2 แห่ง มีข้อมูลดำเนินการดังนี้

   

                                   ปริมาณการผลิตของโรงงาน                ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย

                                                                                                      จาก                ไป         ขนส่ง

    โรงงานที่ 1:                     40,000                                     โรงงานที่ 1      ตลาด 1:       5

                                                                                                                            ตลาด 2:       7

                                                                                                                             ตลาด 3:     4

    โรงงานที่ 2:                    50,000                                     โรงงานที่       ตลาด 1:   2

                                                                                                                             ตลาด 2:   3

                                                                                                                             ตลาด 3:   6

    โรงงานที่ 3:                    50,000                                      โรงงานที่      ตลาด 1:   5

                                                                                                                             ตลาด 2:   7

                                                                                                                             ตลาด 3:   8   

  จงสร้างสมการเป้าหมายและข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร เมื่อ

  ตลาดที่ 1 มีความต้องการสินค้า 90,000 หน่วย

  ตลาดที่ 2 มีความต้องการสินค้า 55,000 หน่วย

  ตลาดที่ 3 มีความต้องการสินค้า 20,000 หน่วย

  และกำหนดให้ Xij เป็นปริมาณการขนส่งจากโรงงาน i ไปตลาด j

 • 1 :

  Min Cost = 5X11 + 7X12 + 4X13 + 2X21 + 3X22 + 6X23 + 5X31 + 7X32 + 8X33

  S.T.

   X11 + X12 + X13 = 40,000

   X21 + X22 + X23 = 50,000

   X11 + X21 + X31 = 90,000

   X12 + X22 + X32 = 55,000

   X13 + X23 + X33 = 20,000

 • 2 :

  Min Cost = 5X11 + 7X12 + 4X13 + 2X21 + 3X22 + 7X32 + 8X33

  S.T.

   X11 + X12 + X13 = 40,000

   X21 + X22 + X23 = 50,000

   X31 + X32 + X33 = 50,000

   X11 + X21 + X31 = 90,000

   X12 + X22 + X32 = 55,000

   X13 + X23 + X33 = 20,000

 • 3 :

  Min Cost = 5X11 + 7X12 + 4X13 + 2X21 + 3X22 + 6X23 + 5X31 + 7X32 + 8X33

  S.T.

   X11 + X12 + X13 = 40,000

   X31 + X32 + X33 = 50,000

   X11 + X21 + X31 = 90,000

   X12 + X22 + X32 = 55,000

   X13 + X23 + X33 = 20,000

 • 4 :

  Min Cost = 5X11 + 7X12 + 4X13 + 2X21 + 3X22 + 6X23 + 5X31 + 7X32 + 8X33

  S.T.

   X11 + X12 + X13 = 40,000

   X21 + X22 + X23 = 50,000

   X31 + X32 + X33 = 50,000

   X11 + X21 + X31 = 90,000

   X12 + X22 + X32 = 55,000

   X13 + X23 + X33 = 20,000

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 173 :
 • โรงงาน 2 แห่ง ส่งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุไปที่บริษัท 2 แห่ง จงหาปริมาณการขนส่งที่เกิดขึ้นทุกๆ เส้นทาง ด้วยวิธีนอร์ธเวสต์คอร์เนอร์ เพื่อหาคำตอบเบื้องต้น ซึ่งแสดงข้อมูลของต้นทุนการขนส่ง ดังนี้

   

                                                                               ไป

                                                            บริษัท 1                   บริษัท 2         กำลังผลิต

  จาก โรงงาน 1                                       3                             6                      90

   

         โรงงาน 2                                        4                              5               130

   

  ความต้องการของคลังสินค้า            80                          140              220

   

  กำหนดให้ Xij เป็นปริมาณขนส่งจากโรงงาน i ไป บริษัท j

 • 1 : X11 = 80, X12 = 10, X21 = 130
 • 2 : X11 = 80, X12 = 12, X21 = 100
 • 3 : X11 = 80, X12 = 10, X21 = 120
 • 4 : X11 = 80, X12 = 10, X21 = 110
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 174 :
 • โรงงาน 2 แห่ง ส่งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุไปที่บริษัท 2 แห่ง จงหาใช้จ่ายในการขนส่งที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีนอร์ธเวสต์คอร์เนอร์ เพื่อหาคำตอบเบื้องต้น ซึ่งแสดงข้อมูลของต้นทุนการขนส่ง ดังนี้

   

                                                                                                          ไป

                                                                     บริษัท 1                   บริษัท 2         กำลังผลิต

  จาก   โรงงาน 1                                            3                             6                      90

   

           โรงงาน 2                                              4                              5                   130

   

  ความต้องการของคลังสินค้า                     80                          140                220

   

  กำหนดให้ Xij เป็นปริมาณขนส่งจากโรงงาน i ไป บริษัท j

 • 1 : 940
 • 2 : 950
 • 3 : 880
 • 4 : 800
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :
 • โรงงาน 2 แห่ง ส่งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุไปที่บริษัท 2 แห่ง จงหาปริมาณการขนส่งที่เกิดขึ้นทุกๆ เส้นทาง ด้วยวิธีนอร์ธเวสต์คอร์เนอร์ เพื่อหาคำตอบเบื้องต้น ซึ่งแสดงข้อมูลของต้นทุนการขนส่ง ดังนี้

   

                                                                                                    ไป

                                                            บริษัท 1                   บริษัท 2            กำลังผลิต

  จาก โรงงาน 1                                      3                             6                           90

   

         โรงงาน 2                                       4                              5                        140

   

  ความต้องการของคลังสินค้า            80                          150                      230

   

  กำหนดให้ Xij เป็นปริมาณขนส่งจากโรงงาน i ไป บริษัท j

 • 1 : X11 = 80, X12 = 10, X21 = 130
 • 2 : X11 = 80, X12 = 12, X21 = 100
 • 3 : X11 = 80, X12 = 10, X21 = 120
 • 4 : X11 = 80, X12 = 10, X21 = 140
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • โรงงาน 2 แห่ง ส่งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุไปที่บริษัท 2 แห่ง จงหาค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีนอร์ธเวสต์คอร์เนอร์ เพื่อหาคำตอบเบื้องต้น ซึ่งแสดงข้อมูลของต้นทุนการขนส่ง ดังนี้

   

                                                                           ไป

                                                      บริษัท 1                   บริษัท 2         กำลังผลิต

  จาก โรงงาน 1                                    3                             6                 90

   

          โรงงาน 2                                     4                              5               140

   

  ความต้องการของคลังสินค้า            80                          150              230

   

  กำหนดให้ Xij เป็นปริมาณขนส่งจากโรงงาน i ไป บริษัท j

 • 1 : 1,040
 • 2 : 1,950
 • 3 : 1,880
 • 4 : 1,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :
 • ข้อใดแทนขั้นตอนในการหาคำตอบด้วยวิธีการประมาณของโวเกลที่ถูกต้อง
 • 1 :

  - จากตารางรูปแบบปัญหาของการขนส่ง ทำการหาค่าผลต่างระหว่างการขนส่งต่ำสุดกับค่าซึ่งต่ำรองลงมาทั้งทางด้านแถวและสดมภ์ (Penalty)

  -   พิจารณาผลต่างที่ได้ว่าค่าใดมีค่ามากที่สุดทั้งทางด้านแถวและสดมภ์

  -   พิจารณาในแถวหรือสดมภ์ที่มีค่าดังกล่าวอยู่ แล้วเติมตัวเลขของอุปสงค์หรืออุปทาน ซึ่งต้องเลือกจากการเปรียบเทียบให้ได้ค่าที่มากที่สุด

  -   ถ้าเลขที่เติมเต็มจำนวนของข้อจำกัดด้านอุปทานให้ตัดแถวที่ได้เติมตัวเลขนั้นออกไป ถ้าเลขที่เติมเต็มจำนวนของขอ้จำกัดด้านอุปสงค์ให้ตัดสดมภ์ที่ได้เติมตัวเลขนั้นออกไป แต่ถ้าอุปสงค์และอุปทานที่ปลายของช่องดังกล่าวเท่ากัน ให้ตัดแถวหรือสดมภ์ที่มีค่าขนส่งในแถวหรือสดมภ์ที่มากกว่าออกไป

  - ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นแรกจนครบทุกขั้นจนกว่าจะเติมตัวเลขได้ครบตามข้อจำกัดด้านอุปทานและอุปสงค์

 • 2 :

  - จากตารางรูปแบบปัญหาของการขนส่ง ทำการหาค่าผลต่างระหว่างการขนส่งต่ำสุดกับค่าซึ่งต่ำรองลงมาทั้งทางด้านแถวและสดมภ์ (Penalty)

  -   พิจารณาผลต่างที่ได้ว่าค่าใดมีค่าน้อยที่สุดทั้งทางด้านแถวและสดมภ์

  -   พิจารณาในแถวหรือสดมภ์ที่มีค่าดังกล่าวอยู่ แล้วเติมตัวเลขของอุปสงค์หรืออุปทาน ซึ่งต้องเลือกจากการเปรียบเทียบให้ได้ค่าที่น้อยที่สุด

  -   ถ้าเลขที่เติมเต็มจำนวนของข้อจำกัดด้านอุปทานให้ตัดแถวที่ได้เติมตัวเลขนั้นออกไป ถ้าเลขที่เติมเต็มจำนวนของขอ้จำกัดด้านอุปสงค์ให้ตัดสดมภ์ที่ได้เติมตัวเลขนั้นออกไป แต่ถ้าอุปสงค์และอุปทานที่ปลายของช่องดังกล่าวเท่ากัน ให้ตัดแถวหรือสดมภ์ที่มีค่าขนส่งในแถวหรือสดมภ์ที่มากกว่าออกไป

  - ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นแรกจนครบทุกขั้นจนกว่าจะเติมตัวเลขได้ครบตามข้อจำกัดด้านอุปทานและอุปสงค์

 • 3 :

  - จากตารางรูปแบบปัญหาของการขนส่ง ทำการหาค่าผลต่างระหว่างการขนส่งสูงสุดกับค่าซึ่งสูงรองลงมาทั้งทางด้านแถวและสดมภ์ (Penalty)

  -   พิจารณาผลต่างที่ได้ว่าค่าใดมีค่ามากที่สุดทั้งทางด้านแถวและสดมภ์

  -   พิจารณาในแถวหรือสดมภ์ที่มีค่าดังกล่าวอยู่ แล้วเติมตัวเลขของอุปสงค์หรืออุปทาน ซึ่งต้องเลือกจากการเปรียบเทียบให้ได้ค่าที่น้อยที่สุด

  -   ถ้าเลขที่เติมเต็มจำนวนของข้อจำกัดด้านอุปทานให้ตัดแถวที่ได้เติมตัวเลขนั้นออกไป ถ้าเลขที่เติมเต็มจำนวนของขอ้จำกัดด้านอุปสงค์ให้ตัดสดมภ์ที่ได้เติมตัวเลขนั้นออกไป แต่ถ้าอุปสงค์และอุปทานที่ปลายของช่องดังกล่าวเท่ากัน ให้ตัดแถวหรือสดมภ์ที่มีค่าขนส่งในแถวหรือสดมภ์ที่มากกว่าออกไป

  - ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นแรกจนครบทุกขั้นจนกว่าจะเติมตัวเลขได้ครบตามข้อจำกัดด้านอุปทานและอุปสงค์

 • 4 :

  - จากตารางรูปแบบปัญหาของการขนส่ง ทำการหาค่าผลต่างระหว่างการขนส่งต่ำสุดกับค่าซึ่งต่ำรองลงมาทั้งทางด้านแถวและสดมภ์ (Penalty)

  -   พิจารณาผลต่างที่ได้ว่าค่าใดมีค่ามากที่สุดทั้งทางด้านแถวและสดมภ์

  -   พิจารณาในแถวหรือสดมภ์ที่มีค่าดังกล่าวอยู่ แล้วเติมตัวเลขของอุปสงค์หรืออุปทาน ซึ่งต้องเลือกจากการเปรียบเทียบให้ได้ค่าที่น้อยที่สุด

  -   ถ้าเลขที่เติมเต็มจำนวนของข้อจำกัดด้านอุปทานให้ตัดแถวที่ได้เติมตัวเลขนั้นออกไป ถ้าเลขที่เติมเต็มจำนวนของขอ้จำกัดด้านอุปสงค์ให้ตัดสดมภ์ที่ได้เติมตัวเลขนั้นออกไป แต่ถ้าอุปสงค์และอุปทานที่ปลายของช่องดังกล่าวเท่ากัน ให้ตัดแถวหรือสดมภ์ที่มีค่าขนส่งในแถวหรือสดมภ์ที่มากกว่าออกไป

  - ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นแรกจนครบทุกขั้นจนกว่าจะเติมตัวเลขได้ครบตามข้อจำกัดด้านอุปทานและอุปสงค์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :
 • บริษัทผลิตโทรทัศน์แห่งหนึ่งมี 3 โรงงาน คือ A, B, และ C ส่งให้ตัวแทน 4 แห่ง คือ 1,2,3 และ 4 โดยโรงงาน A มีกำลังการผลิต 500 เครื่อง, โรงงาน B มีกำลังการผลิต 700 เครื่อง, และ โรงงาน C มีกำลังการผลิต 800 เครื่อง และตัวแทน 1 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 400 เครื่อง, ตัวแทน 2 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 900 เครื่อง, ตัวแทน 3 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 200 เครื่อง, และ ตัวแทน 4 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 500 เครื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งจากโรงงานไปยังตัวแทนแสดงดังตาราง หากพบว่าค่า Penalty ของแถว A, B, C และ คอลัมน์ 1, 2, และ 3 มีค่าเท่ากับ 2, 2, 5, 4, 5, และ 6 ของการหาคำตอบด้วยวิธี Vogel’s Approximation Method (VAM) จงหาค่าของ Penalty สำหรับคอลัมน์ 4 ในรอบนี้

   

 • 1 : 3
 • 2 : 9
 • 3 : 1
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 • บริษัทผลิตโทรทัศน์แห่งหนึ่งมี 3 โรงงาน คือ A, B, และ C ส่งให้ตัวแทน 4 แห่ง คือ 1,2,3 และ 4 โดยโรงงาน A มีกำลังการผลิต 500 เครื่อง, โรงงาน B มีกำลังการผลิต 700 เครื่อง, และ โรงงาน C มีกำลังการผลิต 800 เครื่อง และตัวแทน 1 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 400 เครื่อง, ตัวแทน 2 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 900 เครื่อง, ตัวแทน 3 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 200 เครื่อง, และ ตัวแทน 4 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 500 เครื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งจากโรงงานไปยังตัวแทนแสดงดังตาราง หากพบว่าค่า Penalty ของแถว A, B, C และ คอลัมน์ 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเท่ากับ 2, 2, 5, 4, 5, 6 และ 2 ของการหาคำตอบด้วยวิธี Vogel’s Approximation Method (VAM) จงหาค่าของปริมาณที่ต้องการขนส่งในรอบนี้ และจัดส่งจากโรงงานใดไปยังปลายทางใด

 • 1 : 500 และจากโรงงาน C ไปยังปลายทาง 3
 • 2 : 400 และจากโรงงาน B ไปยังปลายทาง 1
 • 3 : 200 และจากโรงงาน A ไปยังปลายทาง 3
 • 4 : 200 และจากโรงงาน A ไปยังปลายทาง 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 180 :
 • บริษัทผลิตโทรทัศน์แห่งหนึ่งมี 3 โรงงาน คือ A, B, และ C ส่งให้ตัวแทน 4 แห่ง คือ 1,2,3 และ 4 โดยโรงงาน A มีกำลังการผลิต 500 เครื่อง, โรงงาน B มีกำลังการผลิต 700 เครื่อง, และ โรงงาน C มีกำลังการผลิต 800 เครื่อง และตัวแทน 1 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 400 เครื่อง, ตัวแทน 2 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 900 เครื่อง, ตัวแทน 3 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 200 เครื่อง, และ ตัวแทน 4 มีความต้องการโทรทัศน์จำนวน 500 เครื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งจากโรงงานไปยังตัวแทนแสดงดังตารางต่อไปนี้

   

  ตัวแทน 1

  ตัวแทน 2

  ตัวแทน 3

  ตัวแทน 4

  โรงงาน A

  12

  13

  4

  6

  โรงงาน B

  6

  4

  10

  11

  โรงงาน C

  10

  9

  12

  4

  จงจำลองฟังก์ชันข้อจำกัดทรัพยากร ของโรงงาน A

  ถ้ากำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณโทรทัศน์ที่มีการขนส่งจากโรงงาน i (A,B,C) ไปยัง ตัวแทนจำหน่าย j (1,2,3,4)

 • 1 : XA1 + XA2 + XA3 + XA4   500
 • 2 : XA1 + XA2 + XA3 + XA4   400
 • 3 : 2XA1 + XA2 + XA3 + XA4 500
 • 4 : XA1 + XA2 + XA3           800
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง หากต้องการใช้วิธีนอร์ธเวสต์คอร์เนอร์ หรือ วิธี VAM สามารถกระทำได้หรือไม่

 • 1 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • 2 : ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางมีค่าสูงมาก
 • 3 : ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากผลรวมของความต้องการปลายทางเท่ากับผลรวมของความสามารถในผลิตจากต้นทาง
 • 4 : สามารถกระทำได้ เนื่องจากผลรวมของความต้องการปลายทางเท่ากับผลรวมของความสามารถในผลิตจากต้นทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 182 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีวิธีการจัดการการขนส่งอย่างไร หากกำหนดให้ใช้วิธีนอร์ธเวสต์คอร์เนอร์

 • 1 :

  XA1 = 5

  XB1 = 15

  XB2 = 0

  XC2 = 10

  XC3 = 5

 • 2 :

  XA1 = 15

  XB1 = 5

  XB2 = 0

  XC2 = 10

  XC3 = 5

 • 3 :

  XA1 = 5

  XB1 = 0

  XB2 = 0

  XC2 = 10

  XC3 = 5

 • 4 :

  XA1 = 5

  XB1 = 5

  XB2 = 5

  XC2 = 10

  XC3 = 10

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีวิธีการจัดการการขนส่งอย่างไร หากกำหนดให้ใช้วิธี VAM

 • 1 :

  XA1 = 5

  XB1 = 15

  XB2 = 0

  XC2 = 10

  XC3 = 5

 • 2 :

  XA3 = 5

  XB1 = 5

  XB2 = 10

  XC1 = 15

 • 3 :

  XA1 = 5

  XB1 = 0

  XB2 = 0

  XC2 = 10

 • 4 :

  XA1 = 5

  XB1 = 5

  XB2 = 5

  XC2 = 10

  XC3 = 10

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเท่าใด หากกำหนดให้ใช้วิธี VAM

 • 1 : 15
 • 2 : 5M+3
 • 3 : 35
 • 4 : M+30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวิธีนอร์ธเวสต์คอร์-เนอร์และวิธี VAM

 • 1 : 15M-35
 • 2 : 5M+20
 • 3 : 35
 • 4 : M+30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีสมการเป้าหมายอย่างไร

 • 1 : Min Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2 + MXB3
 • 2 : Max Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2 + MXB3
 • 3 : Min Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2 + MXB3 + 0XC1 + 2XC2 + 3XC3
 • 4 : Max Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2 + MXB3 + 0XC1 + 2XC2 + 3XC3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างไร

 • 1 :

  Min Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2+ MXB3

  S.T.

   กำลังการผลิต

   XA1 + XA2 + XA3 = 5

   XB1 + XB2 + XB3 = 15

   XC1 + XC2 + XC3 = 15

   ความต้องการของผู้แทนจำหน่าย

   XA1 + XB1 + XC1 = 20

   XA2 + XB2 + XC2 = 10

   XA3 + XB3 + XC3 = 5

   ตัวแปรทุกตัวมีค่าเป็นบวก

   Xij 0 ; Xij = Integer

 • 2 :

  Max Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2+ MXB3

  S.T.

   กำลังการผลิต

   XA1 + XA2 + XA3 = 5

   XB1 + XB2 + XB3 = 15

   XC1 + XC2 + XC3 = 15

   ความต้องการของผู้แทนจำหน่าย

   XA1 + XB1 + XC1 = 20

   XA2 + XB2 + XC2 = 10

   XA3 + XB3 + XC3 = 5

   ตัวแปรทุกตัวมีค่าเป็นบวก

   Xij 0 ; Xij = Integer

 • 3 :

  Min Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2+ MXB3 + 0XC1 + 2XC2+ 3XC3

  S.T.

   กำลังการผลิต

   XA1 + XA2 + XA3 = 5

   XB1 + XB2 + XB3 = 15

   XC1 + XC2 + XC3 = 15

   ความต้องการของผู้แทนจำหน่าย

   XA1 + XB1 + XC1 = 20

   XA2 + XB2 + XC2 = 10

   XA3 + XB3 + XC3 = 5

   ตัวแปรทุกตัวมีค่าเป็นบวก

   Xij 0 ; Xij = Integer

 • 4 :

  Max Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2+ MXB3 + 0XC1 + 2XC2+ 3XC3

  S.T.

   กำลังการผลิต

   XA1 + XA2 + XA3 = 5

   XB1 + XB2 + XB3 = 15

   XC1 + XC2 + XC3 = 15

   ความต้องการของผู้แทนจำหน่าย

   XA1 + XB1 + XC1 = 20

   XA2 + XB2 + XC2 = 10

   XA3 + XB3 + XC3 = 5

   ตัวแปรทุกตัวมีค่าเป็นบวก

   Xij 0 ; Xij = Integer

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง หากต้องการใช้วิธีนอร์ธเวสต์คอร์-เนอร์หรือวิธี VAM สามารถกระทำได้หรือไม่

 • 1 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • 2 : ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางมีค่าสูงมาก
 • 3 : ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากผลรวมของความต้องการปลายทางเท่ากับผลรวมของความสามารถในผลิตจากต้นทาง
 • 4 : สามารถกระทำได้ เนื่องจากผลรวมของความต้องการปลายทางเท่ากับผลรวมของความสามารถในผลิตจากต้นทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 189 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีวิธีการจัดการขนส่งอย่างไร หากกำหนดให้ใช้วิธีนอร์ธเวสต์คอร์-เนอร์

 • 1 :

  XA1 = 5

  XB1 = 15

  XB2 = 0

  XC2 = 10

  XC3 = 5

 • 2 :

  XA1 = 5

  XB1 = 15

  XB2 = 0

  XC2 = 10

  XC3 = 15

  XC--->Dummy = 5

 • 3 :

  XA1 = 5

  XB1 = 15

  XB2 = 0

  XC2 = 10

  XC3 = 5

  XC--->Dummy = 5

 • 4 :

  XA1 = 5

  XB1 = 15

  XB2 = 5

  XC2 = 10

  XC3 = 5

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเท่าใด หากกำหนดให้ใช้วิธีนอร์ธเวสต์คอร์เนอร์

 • 1 : 5M+30
 • 2 : 5M-40
 • 3 : 5M+40
 • 4 : M+40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 191 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีวิธีการจัดการขนส่งอย่างไร หากกำหนดให้ใช้วิธี VAM

 • 1 :

  XA2 = 15

  XB1 = 5

  XB2 = 5

  XB?Dummy = 5

  XC1 = 15

  XC3 = 5

  XC?Dummy = 5

 • 2 :

  XA2 = 5

  XB1 = 15

  XB2 = 5

  XB?Dummy = 5

  XC1 = 15

  XC3 = 5

  XC?Dummy = 5

 • 3 :

  XA2 = 5

  XB1 = 5

  XB2 = 15

  XB?Dummy = 5

  XC1 = 15

  XC3 = 5

  XC?Dummy = 5

 • 4 :

  XA2 = 5

  XB1 = 5

  XB2 = 5

  XB?Dummy = 5

  XC1 = 15

  XC3 = 5

  XC?Dummy = 5

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 192 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเท่าใด หากกำหนดให้ใช้วิธี VAM

 • 1 : 15
 • 2 : 14
 • 3 : 13
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูล

  อื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวิธีนอร์ธเวสต์คอร์เนอร์และวิธี VAM

 • 1 : 5M+20
 • 2 : 5M-20
 • 3 : 5M-25
 • 4 : 5M+25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีสมการเป้าหมายอย่างไร

 • 1 : Max Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2 + MXB3 + 0XC1 + 2XC2 + 3XC3
 • 2 : Min Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2 + MXB3 + 0XC1 + 3XC2 + 2XC3
 • 3 : Min Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2 + MXB3
 • 4 : Max Z(X) = MXA1 + 0XA2 + 1XA3 + 0XB1 + 1XB2 + MXB3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 195 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรในด้านความสามารถในการจัดเก็บอย่างไร

 • 1 :

   XA1 + XB1 + XC1 = 10

   XA2 + XB2 + XC2 = 20

   XA3 + XB3 + XC3 = 5

 • 2 :

  XA1 + XB1 + XC1 = 10

   XA2 + XB2 + XC2 = 10

   XA3 + XB3 + XC3 = 5

 • 3 :

   XA1 + XB1 + XC1 = 20

   XA2 + XB2 + XC2 = 10

   XA3 + XB3 + XC3 = 5

 • 4 :

  XA1 + XA2 + XA3 = 5

   XB1 + XB2 + XB3 = 15

   XC1 + XC2 + XC3 = 15

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 196 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 2 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 4 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง หากต้องการใช้วิธีนอร์ธเวสต์คอร์-เนอร์หรือวิธี VAM สามารถกระทำได้หรือไม่

 • 1 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • 2 : ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางมีค่าสูงมาก
 • 3 : ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากผลรวมของความต้องการปลายทางเท่ากับผลรวมของความสามารถในผลิตจากต้นทาง
 • 4 : สามารถกระทำได้ เนื่องจากผลรวมของความต้องการปลายทางเท่ากับผลรวมของความสามารถในผลิตจากต้นทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 2 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 4 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีวิธีการจัดการการขนส่งอย่างไร หากกำหนดให้ใช้วิธีนอร์ธเวสต์คอร์เนอร์

 • 1 :

   XA1 + XA2 + XA3 = 5

   XB1 + XB2 + XB3 = 15

   XC1 + XC2 + XC3 = 20

 • 2 :

  XA1 = 10

  XA2 = 0

  XB2 = 10

  XB3 = 10

  XB4 = 20

 • 3 :

  XA1 = 50

  XA2 = 10

  XB2 = 10

  XB3 = 10

  XB4 = 20

 • 4 :

  XA1 = 50

  XA2 = 0

  XB2 = 10

  XB3 = 10

  XB4 = 20

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • ในการจัดส่งสินค้าซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่เป็นจำนวน 2 แห่ง และมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเพื่อรอการจำหน่ายอยู่เป็นจำนวน 4 แห่ง โดยมีค่าขนส่งแสดงดังตารางด้านล่างนี้

  กำหนดให้

   Xij คือ ปริมาณการขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสำหรับปัญหาการขนส่ง มีสมการเป้าหมายอย่างไร

 • 1 : Min Z(X) = 10XA1 + 3XA2 + 5XA3 + 4XA4  + 2XB1 + 0XB2 + 0XB3 + MXB4
 • 2 : Max Z(X) = 10XA1 + 3XA2 + 5XA3 + 4XA4  + 2XB1 + 0XB2 + 0XB3 + MXB4
 • 3 : Max Z(X) = MXA1 + 3XA2 + 5XA3 + 4XA4  + 2XB1 + 0XB2 + 0XB3 + MXB4
 • 4 : Min Z(X) = MXA1 + 3XA2 + 5XA3 + 4XA4  + 2XB1 + 0XB2 + 0XB3 + MXB4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 199 :
 • 1 : d3 = 9
 • 2 : d3 = 7
 • 3 : d3 = 5
 • 4 : d3 = 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • 1 : d9= 25
 • 2 : d9= 20
 • 3 : d9= 15
 • 4 : d9= 10
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 176 : 05 Assignment Problem
ข้อที่ 201 :
 • พิจารณา Cost Matrix ที่แสดงต้นทุนในการที่พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานแต่ละชนิด แล้วให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
    งาน W งาน X งาน Y งาน Z
  พนักงาน A 1 4 6 3
  พนักงาน B 9 7 10 9
  พนักงาน C 4 5 11 7
  พนักงาน D 8 7 8 5
 • 1 : ต้นทุนรวมของการมอบหมายงานทั้งหมดสามารถทำได้ต่ำถึง 18
 • 2 : ต้นทุนรวมของการมอบหมายงานทั้งหมดสามารถทำได้ต่ำถึง 21
 • 3 : ต้นทุนรวมของการมอบหมายงานทั้งหมดไม่สามารถทำได้ต่ำกว่า 24
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังพิจารณามอบหมายงานให้แก่หัวหน้างาน 4 หน่วย ทุกๆ คนสามารถทำงานได้เหมือนกัน แต่ความถนัดในงานแต่ละอย่างไม่ทัดเทียมกัน การที่ได้ทำงานที่ถนัดจะทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่ต้องทำการแก้ไขมาก เป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำ ทั้งนี้เลขาฯ ได้ทำการประมาณค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของแต่ละหัวหน้างาน ดังตารางต่อไปนี้
  หัวหน้างาน ชนิดของงาน
  1 2 3 4 5
  R 10 30 20 50 0
  S 60 10 0 10 40
  T 50 0 20 30 30
  D 20 60 0 70 10
  F 0 20 30 0 60
  จากตารางข้างต้น ควรจัดหัวหน้างาน R ให้กับงานชนิดใด
 • 1 : 1
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 203 :
 • เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังพิจารณามอบหมายงานให้แก่หัวหน้างาน 4 หน่วย ทุกๆ คนสามารถทำงานได้เหมือนกัน แต่ความถนัดในงานแต่ละอย่างไม่ทัดเทียมกัน การที่ได้ทำงานที่ถนัดจะทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่ต้องทำการแก้ไขมาก เป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำ ทั้งนี้เลขาฯ ได้ทำการประมาณค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของแต่ละหัวหน้างาน ดังตารางต่อไปนี้
  หัวหน้างาน ชนิดของงาน
  1 2 3 4 5
  R 10 30 20 50 0
  S 60 10 0 10 40
  T 50 0 20 30 30
  D 20 60 0 70 10
  F 0 20 30 0 60
  จากตารางข้างต้น ควรจัดหัวหน้างาน D ให้กับงานชนิดใด
 • 1 : 1
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 5 7 9
  B 6 5 3
  C 2 0 4
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีวิธีการจัดการทำงานอย่างไร ที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด
 • 1 :

  A ? 2

  B ? 3

  C ? 1

 • 2 :

  A ? 1

  B ? 2

  C ? 3

 • 3 :

  A ? 1

  B ? 3

  C ? 2

 • 4 : ข้อ 1  2  และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 5 7 9
  B 6 5 3
  C 2 0 4
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเท่าใด
 • 1 : 6
 • 2 : 7
 • 3 : 8
 • 4 : 9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 206 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 5 7 9
  B 6 5 3
  C 2 0 4
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการเป้าหมายอย่างไร
 • 1 : Min Z(X) = 5XA1 + 6XB1 + 2XC1 + 7XA2 + 5XB2 + 0XC2 + 9XA3 + 3XB3 + 4XC3
 • 2 : Max Z(X) = 5XA1 + 6XB1 + 2XC1 + 7XA2 + 5XB2 + 0XC2 + 9XA3 + 3XB3 + 4XC3
 • 3 : Min Z(X) = 7XA1 + 5XB1 + 0XC1 + 5XA2 + 6XB2 + 2XC2 + 9XA3 + 3XB3 + 4XC3
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 5 7 9
  B 6 5 3
  C 2 0 4
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรอย่างไร
 • 1 :

  XA1 + XB1 + XC1 = 1

  XA2 + XB2 + XC2 = 1

  XA3 + XB3 + XC3 = 1

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

  XA1 + XB1 + XC1 = 1

  XA2 + XB2 + XC2 = 1

  XA1 + XA2 + XA3 = 1

  XB1 + XB2 + XB3 = 1

  XC1 + XC2 + XC3 = 1

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

  XA1 + XB1 + XC1 = 1

  XA2 + XB2 + XC2 = 1

  XA3 + XB3 + XC3 = 1

  XA1 + XA2 + XA3 = 1

  XB1 + XB2 + XB3 = 1

  XC1 + XC2 + XC3 = 1

  Xij = 0 or 1

 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 208 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 5 7 9
  B 6 5 3
  C 2 0 4
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างไร
 • 1 :

  Min Z(X) = 7XA1 + 5XB1 + 0XC1 + 5XA2 + 6XB2 + 2XC2 + 9XA3 + 3XB3 + 4XC3

  S.T.  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

  Max Z(X) = 5XA1 + 6XB1 + 2XC1 + 7XA2 + 5XB2 + 0XC2 + 9XA3 + 3XB3 + 4XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

  Min Z(X) = 5XA1 + 6XB1 + 2XC1 + 7XA2 + 5XB2 + 0XC2 + 9XA3 + 3XB3 + 4XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 10 8 5
  B 15 4 9
  C 6 2 8
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีวิธีการจัดการทำงานอย่างไร ที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด
 • 1 :

   

  A ? 2

  B ? 3

  C ? 1

 • 2 :

   

  A ? 3

  B ? 2

  C ? 1

 • 3 :

   

  A ? 1

  B ? 3

  C ? 2

 • 4 : ข้อ 1, 2, และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 210 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 10 8 5
  B 15 4 9
  C 6 2 8
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเท่าใด
 • 1 : 15
 • 2 : 16
 • 3 : 17
 • 4 : 18
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 10 8 5
  B 15 4 9
  C 6 2 8
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการเป้าหมายอย่างไร
 • 1 : Min Z(X) = 15XA1 + 10XB1 + 6XC1 + 8XA2 + 2XB2 + 4XC2 + 5XA3 + 9XB3 + 8XC3
 • 2 : Max Z(X) = 10XA1 + 15XB1 + 6XC1 + 8XA2 + 4XB2 + 2XC2 + 5XA3 + 9XB3 + 3XC3
 • 3 : Min Z(X) = 10XA1 + 15XB1 + 6XC1 + 8XA2 + 4XB2 + 2XC2 + 5XA3 + 9XB3 + 8XC3
 • 4 : Max Z(X) = 15XA1 + 10XB1 + 6XC1 + 8XA2 + 2XB2 + 4XC2 + 5XA3 + 9XB3 + 8XC3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 10 8 5
  B 15 4 9
  C 6 2 8
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรอย่างไร
 • 1 :

  XA1 + XB1 + XC1 = 1

  XA2 + XB2 + XC2 = 1

  XA3 + XB3 + XC3 = 1

  XA1 + XA2 + XA3 = 1

  XB1 + XB2 + XB3 = 1

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

  XA1 + XA2 + XA3 = 1

  XB1 + XB2 + XB3 = 1

  XC1 + XC2 + XC3 = 1

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

  XA1 + XB1 + XC1 = 1

  XA2 + XB2 + XC2 = 1

  XA3 + XB3 + XC3 = 1

  Xij = 0 or 1

 • 4 :

  XA1 + XB1 + XC1 = 1

  XA2 + XB2 + XC2 = 1

  XA3 + XB3 + XC3 = 1

  XA1 + XA2 + XA3 = 1

  XB1 + XB2 + XB3 = 1

  XC1 + XC2 + XC3 = 1

  Xij = 0 or 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 10 8 5
  B 15 4 9
  C 6 2 8
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างไร
 • 1 :

  Min Z(X) = 15XA1 + 10XB1 + 6XC1 + 8XA2 + 2XB2 + 4XC2 + 5XA3 + 9XB3 + 8XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

  Max Z(X) = 10XA1 + 15XB1 + 6XC1 + 8XA2 + 4XB2 + 2XC2 + 5XA3 + 9XB3 + 8XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

  Min Z(X) = 10XA1 + 15XB1 + 6XC1 + 8XA2 + 4XB2 + 2XC2 + 5XA3 + 9XB3 + 8XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 :

  Max Z(X) = 15XA1 + 10XB1 + 6XC1 + 8XA2 + 4XB2 + 2XC2 + 5XA3 + 9XB3 + 8XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 214 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 4 2 3
  B 5 6 8
  C 4 7 9
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีวิธีการจัดการทำงานอย่างไร ที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด
 • 1 :

   

  A ? 2

  B ? 3

  C ? 1

 • 2 :

   

  A ? 3

  B ? 2

  C ? 1

 • 3 :

   

  A ? 1

  B ? 3

  C ? 2

 • 4 : ข้อ 1, 2, และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 4 2 3
  B 5 6 8
  C 4 7 9
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเท่าใด
 • 1 : 12
 • 2 : 13
 • 3 : 14
 • 4 : 15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 216 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 4 2 3
  B 5 6 8
  C 4 7 9
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการเป้าหมายอย่างไร
 • 1 : Max Z(X) = 3XA1 + 8XB1 + 9XC1 + 2XA2 + 6XB2 + 7XC2 + 4XA3 + 5XB3 + 4XC3
 • 2 : Min Z(X) = 4XA1 + 5XB1 + 4XC1 + 2XA2 + 6XB2 + 7XC2 + 3XA3 + 8XB3 + 9XC3
 • 3 : Max Z(X) = 4XA1 + 5XB1 + 4XC1 + 2XA2 + 6XB2 + 7XC2 + 3XA3 + 8XB3 + 9XC3
 • 4 : Min Z(X) = 3XA1 + 8XB1 + 9XC1 + 2XA2 + 6XB2 + 7XC2 + 4XA3 + 5XB3 + 4XC3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 217 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 4 2 3
  B 5 6 8
  C 4 7 9
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรอย่างไร
 • 1 :

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

   XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

   XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 :

   XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 4 2 3
  B 5 6 8
  C 4 7 9
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างไร
 • 1 :

  Max Z(X) = 3XA1 + 8XB1 + 9XC1 + 2XA2 + 6XB2 + 7XC2 + 4XA3 + 5XB3 + 4XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

  Min Z(X) = 4XA1 + 5XB1 + 4XC1 + 2XA2 + 6XB2 + 7XC2 + 3XA3 + 8XB3 + 9XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

  Max Z(X) = 4XA1 + 5XB1 + 4XC1 + 2XA2 + 6XB2 + 7XC2 + 3XA3 + 8XB3 + 9XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 :

  Min Z(X) = 3XA1 + 8XB1 + 9XC1 + 2XA2 + 6XB2 + 7XC2 + 4XA3 + 5XB3 + 4XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 219 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่ให้ค่าผลตอบแทนที่สูงที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 5 7 9
  B 6 5 3
  C 2 0 4
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีผลตอบแทนที่สูงที่สุดเท่าใด
 • 1 : 15
 • 2 : 16
 • 3 : 17
 • 4 : 18
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่ให้ค่าผลตอบแทนที่สูงที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 5 7 9
  B 6 5 3
  C 2 0 4
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการเป้าหมายอย่างไร
 • 1 : Max Z(X) = 5XA1 + 7XA2 + 9XA3 + 6XB1 + 5XB2 + 3XB3 + 2XC1 + 0XC2 + 4XC3
 • 2 : Min Z(X) = 5XA1 + 7XA2 + 9XA3 + 6XB1 + 5XB2 + 3XB3 + 2XC1 + 0XC2 + 4XC3
 • 3 : Max Z(X) = 2XA1 + 0XB1 + 4XC1 + 6XA2 + 5XB2 + 3XC2 + 5XA3 + 7XB3 + 9XC3
 • 4 : Min Z(X) = 2XA1 + 0XB1 + 4XC1 + 6XA2 + 5XB2 + 3XC2 + 5XA3 + 7XB3 + 9XC3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่ให้ค่าผลตอบแทนที่สูงที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 5 7 9
  B 6 5 3
  C 2 0 4
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรอย่างไร
 • 1 :

   XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

   XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

   XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่ให้ค่าผลตอบแทนที่สูงที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้
  วิศวกร โครงงาน
  1 2 3
  A 5 7 9
  B 6 5 3
  C 2 0 4
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างไร
 • 1 :

  Max Z(X) = 5XA1 + 7XB1 + 9XC1 + 6XA2 + 5XB2 + 3XC2 + 2XA3 + 0XB3 + 4XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

  Min Z(X) = 5XA1 + 7XB1 + 9XC1 + 6XA2 + 5XB2 + 3XC2 + 2XA3 + 0XB3 + 4XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

  Max Z(X) = 2XA1 + 0XB1 + 4XC1 + 6XA2 + 5XB2 + 3XC2 + 5XA3 + 7XB3 + 9XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 :

  Min Z(X) = 2XA1 + 0XB1 + 4XC1 + 6XA2 + 5XB2 + 3XC2 + 5XA3 + 7XB3 + 9XC3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • ในการกำหนดงาน 4 งานให้แก่พนักงาน 4 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
    งาน 1 งาน 2 งาน 3 งาน 4
  พนักงาน A 4 7 6 5
  พนักงาน B 6 9 4 3
  พนักงาน C 4 8 0 1
  พนักงาน D 5 7 9 3
  กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเท่าใด
 • 1 : 13
 • 2 : 14
 • 3 : 15
 • 4 : 16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • ในการกำหนดงาน 4 งานให้แก่พนักงาน 4 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
    งาน 1 งาน 2 งาน 3 งาน 4
  พนักงาน A 4 7 6 5
  พนักงาน B 6 9 4 3
  พนักงาน C 4 8 0 1
  พนักงาน D 5 7 9 3
  กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการเป้าหมายอย่างไร
 • 1 : Min Z(X) = 4XA1 + 7XB1 + 6XC1 + 5XD1 + 6XA2 + 9XB2 + 4XC2 + 3XD2 + 4XA3 + 8XB3 + 0XC3+ 1XD3
 • 2 : Max Z(X) = 4XA1 + 7XB1 + 6XC1 + 5XD1 + 6XA2 + 9XB2 + 4XC2 + 3XD2 + 4XA3 + 8XB3 + 0XC3+ 1XD3 + 5XA4    + 7XB4 + 9XC4 + 3XD4
 • 3 : Min Z(X) = 4XA1 + 7XB1 + 6XC1 + 5XD1 + 6XA2 + 9XB2 + 4XC2 + 3XD2 + 4XA3 + 8XB3 + 0XC3+ 1XD3 + 5XA4 + 7XB4 + 9XC4 + 3XD4
 • 4 : Max Z(X) = 4XA1 + 7XB1 + 6XC1 + 5XD1 + 6XA2 + 9XB2 + 4XC2 + 3XD2 + 4XA3 + 8XB3 + 0XC3+ 1XD3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 225 :
 • ในการกำหนดงาน 4 งานให้แก่พนักงาน 4 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
    งาน 1 งาน 2 งาน 3 งาน 4
  พนักงาน A 4 7 6 5
  พนักงาน B 6 9 4 3
  พนักงาน C 4 8 0 1
  พนักงาน D 5 7 9 3
  กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรอย่างไร
 • 1 :

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 :

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 226 :
 • ในการกำหนดงาน 4 งานให้แก่พนักงาน 4 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
    งาน 1 งาน 2 งาน 3 งาน 4
  พนักงาน A 4 7 6 5
  พนักงาน B 6 9 4 3
  พนักงาน C 4 8 0 1
  พนักงาน D 5 7 9 3
  กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างไร
 • 1 :

  Min Z(X) = 4XA1 + 7XB1 + 6XC1 + 5XD1 + 6XA2 + 9XB2 + 4XC2 + 3XD2 + 4XA3 + 8XB3 + 0XC3+ 1XD3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

  Max Z(X) = 4XA1 + 7XB1 + 6XC1 + 5XD1 + 6XA2 + 9XB2 + 4XC2 + 3XD2 + 4XA3 + 8XB3 + 0XC3+ 1XD3 + 5XA4 + 7XB4 + 9XC4 + 3XD4

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

  Min Z(X) = 4XA1 + 7XB1 + 6XC1 + 5XD1 + 6XA2 + 9XB2 + 4XC2 + 3XD2 + 4XA3 + 8XB3 + 0XC3+ 1XD3 + 5XA4 + 7XB4 + 9XC4 + 3XD4

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 :

  Max Z(X) = 4XA1 + 7XB1 + 6XC1 + 5XD1 + 6XA2 + 9XB2 + 4XC2 + 3XD2 + 4XA3 + 8XB3 + 0XC3+ 1XD3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 227 :
 • ในการกำหนดงาน 4 งานให้แก่พนักงาน 4 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
    งาน 1 งาน 2 งาน 3 งาน 4
  พนักงาน A M 5 7 9
  พนักงาน B 8 6 5 4
  พนักงาน C 3 4 6 5
  พนักงาน D 2 4 8 1
  กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเท่าใด
 • 1 : 12
 • 2 : 13
 • 3 : 14
 • 4 : 15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 228 :
 • ในการกำหนดงาน 4 งานให้แก่พนักงาน 4 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
    งาน 1 งาน 2 งาน 3 งาน 4
  พนักงาน A M 5 7 9
  พนักงาน B 8 6 5 4
  พนักงาน C 3 4 6 5
  พนักงาน D 2 4 8 1
  กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการเป้าหมายอย่างไร
 • 1 : Min Z(X) = MXA1 + 5XB1 + 7XC1 + 9XD1 + 8XA2 + 6XB2 + 5XC2 + 4XD2 + 3XA3 + 4XB3 + 6XC3+ 5XD3 + 2XA4 + 4XB4 + 8XC4 + 1XD4
 • 2 : Max Z(X) = MXA1 + 5XB1 + 7XC1 + 9XD1 + 8XA2 + 6XB2 + 5XC2 + 4XD2 + 3XA3 + 4XB3 + 6XC3+ 5XD3 + 2XA4 + 4XB4 + 8XC4 + 1XD4
 • 3 : Min Z(X) = MXA1 + 5XB1 + 7XC1 + 9XD1 + 8XA2 + 6XB2 + 5XC2 + 4XD2 + 3XA3 + 4XB3 + 6XC3+ 5XD3
 • 4 : Max Z(X) = MXA1 + 5XB1 + 7XC1 + 9XD1 + 8XA2 + 6XB2 + 5XC2 + 4XD2 + 3XA3 + 4XB3 + 6XC3+ 5XD3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • ในการกำหนดงาน 4 งานให้แก่พนักงาน 4 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
    งาน 1 งาน 2 งาน 3 งาน 4
  พนักงาน A M 5 7 9
  พนักงาน B 8 6 5 4
  พนักงาน C 3 4 6 5
  พนักงาน D 2 4 8 1
  กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดด้านทรัพยากรอย่างไร
 • 1 :

   XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

   XA1 + XB1 + XC1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

   XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 :

   XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 230 :
 • ในการกำหนดงาน 4 งานให้แก่พนักงาน 4 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
    งาน 1 งาน 2 งาน 3 งาน 4
  พนักงาน A M 5 7 9
  พนักงาน B 8 6 5 4
  พนักงาน C 3 4 6 5
  พนักงาน D 2 4 8 1
  กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j และ M คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบจากข้อมูลอื่นๆ ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างไร
 • 1 :

  Min Z(X) = MXA1 + 5XB1 + 7XC1 + 9XD1 + 8XA2 + 6XB2 + 5XC2 + 4XD2 + 3XA3 + 4XB3 + 6XC3+ 5XD3 + 2XA4 + 4XB4 + 8XC4 + 1XD4

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 2 :

  Max Z(X) = MXA1 + 5XB1 + 7XC1 + 9XD1 + 8XA2 + 6XB2 + 5XC2 + 4XD2 + 3XA3 + 4XB3 + 6XC3+ 5XD3 + 2XA4 + 4XB4 + 8XC4 + 1XD4

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 3 :

  Min Z(X) = MXA1 + 5XB1 + 7XC1 + 9XD1 + 8XA2 + 6XB2 + 5XC2 + 4XD2 + 3XA3 + 4XB3 + 6XC3+ 5XD3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • 4 :

  Max Z(X) = MXA1 + 5XB1 + 7XC1 + 9XD1 + 8XA2 + 6XB2 + 5XC2 + 4XD2 + 3XA3 + 4XB3 + 6XC3+ 5XD3

  S.T.  

  XA1 + XB1 + XC1 + XD1 = 1  

  XA2 + XB2 + XC2 + XD2 = 1  

  XA3 + XB3 + XC3 + XD3 = 1  

  XA4 + XB4 + XC4 + XD4 = 1  

  XA1 + XA2 + XA3 + XA4 = 1  

  XB1 + XB2 + XB3 + XB4 = 1  

  XC1 + XC2 + XC3 + XC4 = 1  

  XD1 + XD2 + XD3 + XD4 = 1  

  Xij = 0 or 1

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :
 • ในการกำหนดงาน 3 งานให้แก่พนักงาน 3 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
  พนักงาน งาน
  1 2 3
  A a b c
  B d e f
  C g h i
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการเป้าหมายอย่างไร
 • 1 : Min Z(X) = aXA1 + dXB1 + gXC1
 • 2 : Min Z(X) = bXA2 + eXB2 + hXC2 + cXA3 + fXB3 + iXC3
 • 3 : Min Z(X) = cXA3 + fXB3 + iXC3
 • 4 : Min Z(X) = aXA1 + dXB1 + gXC1 + bXA2 + eXB2 + hXC2 + cXA3 + fXB3 + iXC3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :
 • ในการกำหนดงาน 3 งานให้แก่พนักงาน 3 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
  พนักงาน งาน
  1 2 3
  A a b c
  B d e f
  C g h i
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านพนักงาน A อย่างไร
 • 1 : XA1 + XA1 = 1
 • 2 : XA1 + XA1 + XA3 = 1
 • 3 : XA1 + XA3 = 1
 • 4 : XA1 + XB1 + XC1 = 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 • ในการกำหนดงาน 3 งานให้แก่พนักงาน 3 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
  พนักงาน งาน
  1 2 3
  A a b c
  B d e f
  C g h i
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านพนักงาน B อย่างไร
 • 1 : XA1 + XA1 = 1
 • 2 : XA1 + XA1 + XA3 = 1
 • 3 : XA1 + XA3 = 1
 • 4 : XB1 + XB2 + XB3 = 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 234 :
 • ในการกำหนดงาน 3 งานให้แก่พนักงาน 3 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
  พนักงาน งาน
  1 2 3
  A a b c
  B d e f
  C g h i
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านพนักงาน C อย่างไร
 • 1 : XA1 + XA1 = 1
 • 2 : XA1 + XA1 + XA3 = 1
 • 3 : XC1 + XC2 + XC3 = 1
 • 4 : XB1 + XB2 + XB3 = 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :
 • ในการกำหนดงาน 3 งานให้แก่พนักงาน 3 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
  พนักงาน งาน
  1 2 3
  A a b c
  B d e f
  C g h i
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านงานชนิดที่ 1 อย่างไร
 • 1 : XA1 + XA1 = 1
 • 2 : XA1 + XA1 + XA3 = 1
 • 3 : XC1 + XC2 + XC3 = 1
 • 4 : XA1 + XB1 + XC1 = 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • ในการกำหนดงาน 3 งานให้แก่พนักงาน 3 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
  พนักงาน งาน
  1 2 3
  A a b c
  B d e f
  C g h i
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านงานชนิดที่ 2 อย่างไร
 • 1 : XA1 + XA1 = 1
 • 2 : XA1 + XA1 + XA3 = 1
 • 3 : XA2 + XB2 + XC2 = 1
 • 4 : XA1 + XB1 + XC1 = 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :
 • ในการกำหนดงาน 3 งานให้แก่พนักงาน 3 คนของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำหนดงานแต่ละงานให้แก่พนักงานแต่ละคนตามตารางต่อไปนี้
  พนักงาน งาน
  1 2 3
  A a b c
  B d e f
  C g h i
    กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีสมการหรืออสมการข้อจำกัดทางด้านงานชนิดที่ 3 อย่างไร
 • 1 : XA1 + XA1 = 1
 • 2 : XA3 + XB3 + XC3 = 1
 • 3 : XA2 + XB2 + XC2 = 1
 • 4 : XA1 + XB1 + XC1 = 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • คำกล่าวใดถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการมอบหมายงาน และปัญหาการขนส่ง
 • 1 : Assignment Problem มีส่วนคล้ายคลึงกับ Transportation Problem โดยที่ปัญหาของการมอบหมายงานจะมีต้นทางที่มี Supply เป็น n และปลายทาง ที่มีความต้องการเป็น 1
 • 2 : Assignment Problem มีส่วนคล้ายคลึงกับ Transportation Problem โดยที่ปัญหาของการมอบหมายงานจะมีต้นทางที่มี Supply เป็น 1 และปลายทาง ที่มีความต้องการเป็น 1
 • 3 : Assignment Problem มีส่วนคล้ายคลึงกับ Transportation Problem โดยที่ปัญหาของการมอบหมายงานจะมีต้นทางที่มี Supply เป็น n และปลายทาง ที่มีความต้องการเป็น n
 • 4 : ข้อ 1, 2, และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของปัญหาการมอบหมายงาน (Assignment Problem)
 • 1 : Xij เป็นตัวแปรไบนารี (มีค่าเป็น 0 หรือ 1) เมื่อ i = 1 , 2 , … , n และ j = 1 , 2 , … , n
 • 2 : ผลลัพธ์มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มหรือเศษส่วน
 • 3 : Xij >= 0
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 240 :
 • ในการมอบหมายงานสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิศวกรจำนวน 3 คน และมีโครงงานอยู่ 3 โครงงาน ในการนี้ต้องการพิจารณาวิธีการจัดการทำงานของวิศวกรให้กับโครงงานที่ให้ค่าผลตอบแทนที่สูงที่สุด โดยมีตารางสรุปต้นทุนการจัดโครงงานให้แก่วิศวกรแต่ละคน ดังนี้  กำหนดให้  Xij คือ การจัดคนที่ i ให้กับงานที่ j จากข้อมูลข้างต้นสำหรับการมอบหมายงาน มีวิธีการจัดการทำงานอย่างไร ที่ทำให้เกิดผลตอบแทนที่สูงที่สุด
 • 1 : A ทำงาน 2
  B ทำงาน 3
  C ทำงาน 1
 • 2 : A ทำงาน 3
  B ทำงาน 2
  C ทำงาน 1
 • 3 : A ทำงาน 1
  B ทำงาน 3
  C ทำงาน 2
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 177 : 06 Queuing Problem
ข้อที่ 241 :
 • ข้อใดเป็นระบบแถวคอยที่มีการจำกัดจำนวนผู้มารับบริการ
 • 1 : ร้านรับซ่อมวิทยุโทรทัศน์
 • 2 : ชุมสายโทรศัพท์ที่เป็นเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์
 • 3 : ด่านเก็บเงินทางด่วน
 • 4 : Websites ต่างๆ ใน Internet
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 242 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับระบบแถวคอย
 • 1 : คุณสมบัติเด่นของการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution) คือการที่การแจกแจงนี้สามารถบอกความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆ มากกว่าหนึ่งครั้ง ในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้
 • 2 : ระบบชุมสายโทรศัพท์เป็นระบบแถวคอยที่มีจำนวนช่องบริการเท่ากับจำนวนคู่สาย และมีขนาดของแถวคอยไม่จำกัด (Infinite Queue)
 • 3 : ในการวิเคราะห์ระบบแถวคอย ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้ใช้บริการเข้ามาใน 5 วินาทีถัดจากนี้ ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ใช้บริการในช่วง 5 วินาทีที่ผ่านมาหรือไม่
 • 4 : เหตุผลหลักที่นำเอา การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution) มาใช้ในการวิเคราะห์ทฤษฏีแถวคอย เนื่องจากเป็นการแจกแจงที่ไม่ต้อง ใช้การมาในอดีต มาร่วมใยการวิเคราะห์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :
 • ข้อใดนำเสนอลักษณะของแถวคอยของรูปต่อไปนี้
 • 1 : ระบบสามช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • 2 : ระบบสามช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 3 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 4 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :
 • ข้อใดนำเสนอลักษณะของแถวคอยของรูปต่อไปนี้
 • 1 : ระบบหลายช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 2 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • 3 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 4 : ระบบหลายช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • ข้อใดนำเสนอลักษณะของแถวคอยของรูปต่อไปนี้
 • 1 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 2 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • 3 : ระบบหลายช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 4 : ระบบหลายช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 246 :
 • ข้อใดนำเสนอลักษณะของแถวคอยของรูปต่อไปนี้
 • 1 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 2 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • 3 : ระบบหลายช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 4 : ระบบหลายช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • ข้อใดนำเสนอลักษณะของแถวคอยของรูปต่อไปนี้
 • 1 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 2 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • 3 : ระบบหลายช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 4 : ระบบอนุกรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดนำเสนอลักษณะของแถวคอยของรูปต่อไปนี้
 • 1 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหลายแถวคอย
 • 2 : ระบบหนึ่งช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย
 • 3 : ระบบหลายช่องทางหลายขั้นตอน
 • 4 : ระบบอนุกรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :
 • ข้อใดแทน ค่าใช้จ่ายหลักในที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ (Server) ของระบบแถวคอย
 • 1 : ค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าต้องเสียเวลารอคอย
 • 2 : ค่าจ้างคนทำหน้าที่ให้บริการ
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • ข้อใดแทน ค่าใช้จ่ายหลักในที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการรอคอย ของระบบแถวคอย
 • 1 : ค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าต้องเสียเวลารอคอย
 • 2 : ค่าจ้างคนทำหน้าที่ให้บริการ
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 251 :
 • ข้อมูลทางสถิติใดมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของระบบแถวคอย
 • 1 : ค่าเฉลี่ยและการแจกแจงของจำนวนลูกค้าในแถวคอย
 • 2 : ค่าเฉลี่ยและการแจกแจงของจำนวนลูกค้าในระบบ
 • 3 : สถานะของส่วนให้บริการคือ ว่าง หรือกำลังทำงานอยู่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในปัญหาระบบแถวคอยข้อใดถูกต้อง

 • 1 :
 • 2 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • ถ้ากำหนดให้พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาระบบแถวคอยแสดงด้านล่าง จงตอบคำถามว่าข้อใดถูกต้อง

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 254 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : เวลารอคอย หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้ให้บริการ (Server) รอคอยลูกค้า
 • 2 : เวลาในระบบ หมายถึง ช่วงเวลาที่นับตั้งแต่ลูกค้าเข้าสู่ระบบจนกระทั่งได้รับบริการแล้วเสร็จแล้วออกไปจากระบบ
 • 3 : ข้อ 1 และ 2  ถูก
 • 4 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : เวลารอคอย หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้รับบริการ (Customer) ใช้ไปสำหรับการรอคอย
 • 2 : เวลาในระบบ หมายถึง ช่วงเวลาที่นับตั้งแต่ลูกค้าเข้าสู่ระบบจนกระทั่งได้รับบริการแล้วเสร็จแล้วออกไปจากระบบ
 • 3 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • 4 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :
 • หากกำหนดให้ระบบแถวคอยมีคุณสมบัติดังนี้ ข้อใดต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • หากกำหนดให้ระบบแถวคอยมีคุณสมบัติดังนี้ ข้อใดต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 258 :
 • หากกำหนดให้ระบบแถวคอยมีคุณสมบัติดังนี้ ข้อใดต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :
 • โดยทั่วไประบบแถวคอยจะประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ
 • 1 : แถวคอย (Queue)
 • 2 : ผู้จัดการ (Manager)
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • โดยทั่วไประบบแถวคอยจะประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ
 • 1 : แถวคอย (Queue)
 • 2 : หน่วยบริการ (Server)
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 261 :
 • ตัวอย่างของระบบแถวคอยซึ่งประกอบด้วยลูกค้า หน่วยบริการ และลักษณะของการให้บริการ ดังแสดงในตาราง คำตอบสำหรับช่องว่างควรเป็นอย่างไร  

  ระบบ/สถานการณ์

  ลูกค้าของระบบ

  หน่วยบริการ

  ลักษณะของการบริการ

  อู่ล้างรถ

  รถยนต์

   

  การล้างรถ

 • 1 : แถวคอย
 • 2 : รถยนต์
 • 3 : พนักงานล้างรถ
 • 4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 262 :
 • ตัวอย่างของระบบแถวคอยซึ่งประกอบด้วยลูกค้า หน่วยบริการ และลักษณะของการให้บริการ ดังแสดงในตาราง คำตอบสำหรับช่องว่างควรเป็นอย่างไร  

  ระบบ/สถานการณ์

  ลูกค้าของระบบ

  หน่วยบริการ

  ลักษณะของการบริการ

  โทรศัพท์สาธารณะ

  ผู้ใช้โทรศัพท์