สภาวิศวกร

สาขา : ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าสื่อสาร

วิชา : Radio-Wave Propagation

เนื้อหาวิชา : 152 : Ground wave propagation
ข้อที่ 1 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปสรรคของ ground wave propagation
 • 1 : กำลังส่งต่ำ
 • 2 : สัญญาณรบกวน ( noise) สูง
 • 3 : การจางหายของสัญญาณเนื่องจากฝน
 • 4 : ความโค้งของผิวโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดไม่ใช่ความถี่ที่เหมาะสมกับ ground wave propagation
 • 1 : VLF
 • 2 : LF
 • 3 : MF
 • 4 : HF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 3 :
 • ทำไมชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์จึงมีผลกระทบต่อการแพร่กระจายคลื่น
 • 1 : เพราะอยู่สูงจากพื้นผิวโลกมาก
 • 2 : เพราะอยู่ใกล้พื้นผิวโลกมาก
 • 3 : เพราะมีปริมาณอิเล็กตรอนอิสระหนาแน่นมาก ทำให้บรรยากาศมีคุณสมบัติเป็นตัวนำ
 • 4 : เพราะมีปริมาณโปรตรอนหนาแน่นน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ มีระดับความสูงจากพื้นผิวโลกประมาณเท่าไร
 • 1 : 10-40 km
 • 2 : 100-400 km
 • 3 : 1000-4000 km
 • 4 : 10,000-40,000 km
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 :
 • ชั้นย่อยใดในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ มีปริมาณอิเล็กตรอนอิสระหนาแน่นที่สุด
 • 1 : C
 • 2 : D
 • 3 : E
 • 4 : F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • ทำไมชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ จึงมีปริมาณอิเล็กตรอนอิสระเกิดขึ้นได้
 • 1 : เพราะโมเลกุลของบรรยากาศเกิดการแตกตัวเนื่องจากได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์
 • 2 : เพราะสูงจากพื้นผิวโลกมากๆ
 • 3 : เพราะเกิดจากการเสียดสีของสะเก็ดดาวตก
 • 4 : เพราะเป็นอิเล็กตรอนอิสระที่สะสมจากฟ้าผ่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 7 :
 • แถบความถี่ย่านใด สามารถแพร่คลื่นทะลุชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ได้
 • 1 : VF
 • 2 : MF
 • 3 : HF
 • 4 : VHF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • Ground wave เดินทางได้ดีที่สุดบน
 • 1 : น้ำจืด
 • 2 : น้ำทะเล
 • 3 : ทะเลทราย
 • 4 : ดินภูเขา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :
 • ย่านความถี่ใดที่เหมาะกับการแพร่คลื่นแบบ ground wave 
 • 1 : 3 kHz - 3 MHz
 • 2 : 3MHz - 30 MHz
 • 3 : 30MHz - 300 MHz
 • 4 : 300 MHz - 3GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :
 • การแพร่คลื่น ground wave มักเป็นโพลาไรเซชั่นแบบ
 • 1 : Vertical
 • 2 : Horizontal
 • 3 : Circular
 • 4 : Elliptical
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแพร่คลื่น ground wave มาก คือ
 • 1 : Permittivity และ frequency
 • 2 : Permeability และ Permittivity
 • 3 : Permittivity และ Conductivity
 • 4 : Permeability และ Conductivity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • Ground wave propagation chart ใช้ในการหาค่า
 • 1 : ความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ระยะทางห่างจากเครื่องส่ง
 • 2 : ความเร็วของการแพร่คลื่น
 • 3 : ความสูงของสายอากาศ
 • 4 : ความถี่สูงสุดที่สามารถส่งได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • ความถี่ช่วงใดที่การแพร่กระจายไม่เหมาะกับground wave propagation
 • 1 : VLF
 • 2 : LF
 • 3 : MF
 • 4 : HF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • ความถี่ใดที่เหมาะกับการแพร่กระจายคลื่นแบบ ground wave
 • 1 : 800 MHz
 • 2 : 1.5 MHz
 • 3 : 100 MHz
 • 4 : 5 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :

 • 1 : ความถี่
 • 2 : ความสูงของสายอากาศส่ง
 • 3 : กำลังส่งของสถานี
 • 4 : ความโค้งของโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :

 • 1 : ความถี่
 • 2 : ความสูงของสายอากาศส่ง
 • 3 : กำลังส่งของสถานี
 • 4 : ความสูงของสายอากาศรับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :

 • 1 : ความถี่
 • 2 : dielectric constant และ conductivity ของดิน
 • 3 : ระยะทางระหว่างสถานี
 • 4 : ความสูงของสายอากาศส่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • คลื่นที่ส่งในระดับพื้นผิวของโลกเรียกว่าอะไร
 • 1 :  Tropospheric Wave
 • 2 :  Sky Wave
 • 3 : Surface Wave
 • 4 :  Space Wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • Ground wave propagation ใช้ความถี่ในย่านใด
 • 1 : VLF, LF, MF
 • 2 : VHF, UHF
 • 3 : Microwave
 • 4 : Millimeter wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • ถ้าแพร่กระจายคลื่น ground wave ไปบนดินกับบนน้ำ ระยะทางที่คลื่นเดินทางจะเป็นอย่างไร
 • 1 : บนน้ำไกลกว่าบนดิน
 • 2 : บนดินเท่ากับบนน้ำ
 • 3 : บนดินไกลกว่าบนน้ำ
 • 4 : คลื่นเดินทางไปไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :
 • เหตุใดการสื่อสารในเมืองจึงต้องการสัญญาณที่แรงกว่าในชนบท
 • 1 : ในเมืองมีคนมากกว่า
 • 2 : ในชนบทมีสัตว์มากกว่า
 • 3 : ในเมืองมีสัญญาณรบกวนมากกว่า
 • 4 : ในชนบทมีสัญญาณรบกวนมากกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 22 :
 • วิชาการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมากที่สุด
 • 1 : แถบความถี่ที่ใช้งาน
 • 2 : ขนาดของกำลังงานที่ใช้ส่ง
 • 3 : พฤติกรรมของคลื่นวิทยุที่เดินทางออกจากสายอากาศด้านส่งผ่านตัวกลางไปยังสายอากาศด้านรับ
 • 4 : การแปลงสัญญาณไฟฟ้าต่างๆให้เป็นคลื่นวิทยุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 23 :
 • อะไรคือพารามิเตอร์ที่สำคัญต่อการเดินทางของคลื่นวิทยุ
 • 1 : ความถี่ กำลังส่ง ระยะทาง ค่าการลดทอน ค่าสภาพยอมไฟฟ้าและค่าความนำไฟฟ้าของชั้นบรรยากาศ ตลอดจนสภาพแวดล้อม
 • 2 : สายอากาศรับและส่ง
 • 3 : ความแปรปรวนสภาพอากาศและฤดูกาล
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 24 :
 • หน่วยวัดความเข้มสนามไฟฟ้าที่นิยมใช้ในการแพร่กระจายคลื่นวิทยุคืออะไร
 • 1 : Volt
 • 2 : dB
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 • จากสมการของความเข้มสนามไฟฟ้าของคลื่นดิน E = A (Eo/d) ดังนั้น A ตรงกับคุณสมบัติข้อใด
 • 1 : ความหนาแน่นของคลื่นที่ระดับพื้นผิวโลกที่ 1 หน่วยระยะทางจากสถานีส่ง
 • 2 : ระยะทางจากสถานีส่ง
 • 3 : ค่าเฟคเตอร์ที่สูญเสียบนพื้นผิวดิน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :
 • คลื่นวิทยุที่นิยมแพร่คลื่นในระดับพื้นดิน มีความถี่สูงสุดเท่าใด
 • 1 : 3 MHz
 • 2 : 30 MHz
 • 3 : 300 MHz
 • 4 : 3 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • คลื่นวิทยุ หมายถึง
 • 1 : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำกว่า 3,000 GHz ที่แพร่กระจายไปในอากาศ
 • 2 : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่า 3,000 GHz ขึ้นไปที่แพร่กระจายไปในอากาศ
 • 3 : คลื่นไฟฟ้าที่มีแรงดัน 220 V ที่แพร่กระจายไปในอากาศ
 • 4 : คลื่นไฟฟ้าที่มีแรงดัน 220 V 50 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :
 • ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุ มีลักษณะไปในทิศทาง
 • 1 : เดียวกันกับสนามไฟฟ้า
 • 2 : ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
 • 3 : เดียวกันกับสนามแม่เหล็ก
 • 4 : ตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • คลื่นวิทยุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 • วัตถุที่คลื่นวิทยุเดินทางผ่านทะลุได้ยากที่สุด คือ
 • 1 : ไม้
 • 2 : แก้ว
 • 3 : แผ่นโลหะ
 • 4 : น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 • ความถี่ที่เพิ่มสูงจากความถี่จริงเป็นจำนวน 2 เท่า, 3 เท่า หรือ 4 เท่า ที่ไปรบกวนความถี่สถานีวิทยุอื่น เรียกว่า
 • 1 : ฮาร์โมนิค (harmonic)
 • 2 : Frequency multiplier
 • 3 : คลื่นพาห์
 • 4 : อิมเมจ (Image)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ
 • 1 : เดินทางเป็นเส้นตรง
 • 2 : สามารถสะท้อนได้
 • 3 : สามารถหักเหได้
 • 4 : ยิ่งเดินทางไกล ยิ่งมีกำลังสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :
 • คลื่นวิทยุที่แพร่กระจายออกในอากาศเป็น
 • 1 : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • 2 : คลื่นไฟฟ้าและคลื่นเสียง
 • 3 : คลื่นเสียงและคลื่นแสง
 • 4 : คลื่นแรงดันไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • คลื่นวิทยุ ประกอบด้วย
 • 1 : สนามแม่เหล็ก
 • 2 : สนามไฟฟ้า
 • 3 : สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
 • 4 : สนามความต้านทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :
 • ความยาวคลื่น (wave length) ของคลื่นวิทยุหมายถึง
 • 1 : ระยะทางที่คลื่นวิทยุเดินทางได้ในเวลา 1 วินาที
 • 2 : ระยะทางที่คลื่นวิทยุเดินทางได้ในเวลา 1 นาที
 • 3 : ระยะทางระหว่างสถานีส่งและสถานีรับที่คลื่นเดินทางไปถึง
 • 4 : ระยะทางที่คลื่นวิทยุเดินทางไปได้ในช่วงที่คลื่นเปลี่ยนแปลงไปครบ 1 รอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 :
 • ความยาวคลื่นคือ
 • 1 : ผลคูณของความถี่กับความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่น
 • 2 : ผลต่างระหว่างความถี่กับความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่น
 • 3 : ความถี่ต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่น
 • 4 : ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นต่อความถี่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • คลื่นวิทยุความถี่ 150 MHz จะมีความยาวคลื่นเท่าใด
 • 1 : 3 เมตร
 • 2 : 2 เมตร
 • 3 : 1 เมตร
 • 4 : 0.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :
 • ความถี่วิทยุกระจายเสียง FM 100 MHz จะมีความยาวคลื่นเท่าใด
 • 1 : 10 เมตร
 • 2 : 6 เมตร
 • 3 : 3 เมตร
 • 4 : 1 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุความถี่ 30 MHz จะเป็นเท่าไร
 • 1 : 150 เมตร
 • 2 : 10 เมตร
 • 3 : 1 เมตร
 • 4 : 15 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • คลื่นวิทยุที่แพร่กระจายจากสายอากาศที่ตั้งฉากกับพื้นโลกเป็นแบบ
 • 1 : vertical polarization
 • 2 : horizontal polarization
 • 3 : cross polarization
 • 4 : circular polarization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • Vertical polarization หมายถึงคลื่นแบบ
 • 1 : สนามไฟฟ้าตั้งฉากกับพื้นโลก
 • 2 : สนามแม่เหล็กขนานกับสนามไฟฟ้า
 • 3 : สนามไฟฟ้าขนานกับพื้นโลก
 • 4 : สนามแม่เหล็กตั้งฉากกับพื้นโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • Horizontal polarization หมายถึงคลื่นแบบ
 • 1 : สนามแม่เหล็กขนานกับพื้นโลก
 • 2 : สนามไฟฟ้าขนานกับพื้นโลก
 • 3 : สนามไฟฟ้าตั้งฉากกับโลก
 • 4 : สนามแม่เหล็กขนานกับสนามไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 44 :
 • ส่วนโค้งของโลกไม่เป็นอุปสรรคสำคัญในการติดต่อสื่อสารวิทยุย่านใด
 • 1 : HF
 • 2 : VHF
 • 3 : UHF
 • 4 : EHF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :
 • คลื่นวิทยุในย่านความถี่ LF หรือ MF ส่วนใหญ่จะมีการแพร่กระจายคลื่นแบบ
 • 1 : คลื่นวิกฤต
 • 2 : คลื่นดิน
 • 3 : คลื่นฟ้า
 • 4 : คลื่นอวกาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :

 • 1 : 85 dBm
 • 2 : 90.5 dBm
 • 3 : 105 dBm
 • 4 : 97.5 dBm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 47 :
 • ย่านความถี่ที่เหมาะสมกับการส่งคลื่นวิทยุแบบคลื่นดินคือย่านใด?
 • 1 : VLF
 • 2 : LF
 • 3 : MF
 • 4 : VLF, LF และ MF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • ตามปกติพื้นแบบใดจึงจะส่งคลื่นดินได้ดีที่สุด?
 • 1 : พื้นดินชุ่มชื้น
 • 2 : พื้นดินแห้ง
 • 3 : พื้นหินกรวด
 • 4 : บึงขนาดใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • การแพร่คลื่นดินด้วยกำลังส่งเท่ากัน ข้อใดเป็นจริง?
 • 1 : คลื่นความถี่สูงไปได้ไกลกว่า
 • 2 : คลื่นความถี่ต่ำไปได้ไกลกว่า
 • 3 :  ความถี่ไม่มีผลต่อระยะทาง 
 • 4 : ไปได้ไกลเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 50 :
 • Conductivity ของพื้นมีผลต่อระยะทางอย่างไร?
 • 1 : Conductivity ต่ำจะไปได้ไกลกว่า
 • 2 : Conductivity สูงจะไปได้ไกลกว่า
 • 3 : ไปได้ไกลเท่ากัน
 • 4 : ไม่มีผลต่อการแพร่คลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 51 :
 • สเปกตรัมของคลื่นรบกวนในบรรยากาศเป็นอย่างไร?
 • 1 : ความถี่ต่ำมีค่าต่ำ ความถี่สูงมีค่าต่ำ
 • 2 : ความถี่ต่ำมีค่าสูง ความถี่สูงมีค่าสูง
 • 3 : ความถี่ต่ำมีค่าต่ำ ความถี่สูงมีค่าสูง
 • 4 : ความถี่ต่ำมีค่าสูง ความถี่สูงมีค่าต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 52 :
 • สายอากาศสำหรับรับส่งคลื่นดินจะมีลักษณะอย่างไร?
 • 1 : สายอากาศติดตั้งในแนวดิ่ง
 • 2 : สายอากาศสั้นติดตั้งแนวดิ่งบนยอดหอคอย
 • 3 : สายอากาศสั้นติดตั้งแนวนอนบนยอดเสา
 • 4 : สายอากาศยาวครึ่งคลื่นติดตั้งแนวนอนเหนือพื้นดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • สายอากาศคลื่นวิทยุย่าน AM นั้น ปกติจะต้องสูงหลายสิบเมตร จำเป็นต้องมีสายยึดโยง ลูกถ้วยที่ติดตามสายยึดโยงเหล่านั้นทำหน้าที่อะไร?
 • 1 : ป้องกันไฟฟ้าแรงสูงไม่ให้ทำอันตรายต่อสายอากาศ
 • 2 : ป้องกันไม่ให้ฟ้าผ่าสายอากาศทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่พื้นดิน
 • 3 : ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าในสายอากาศรั่วลงดิน
 • 4 : เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับสายยึดโยง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 :
 • สายอากาศคลื่นวิทยุย่าน AM นั้น ปกติจะต้องสูงหลายสิบเมตร จำเป็นต้องมีสายยึดโยงจำนวนอย่างน้อยที่สุดของสายยึดโยงเป็นเท่าใด?
 • 1 : 1 เส้น
 • 2 : 2 เส้น
 • 3 : 3 เส้น
 • 4 : 4 เส้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :
 • เส้นตัวนำที่ฝังดินตามแนวรัศมีใต้ฐานของสายอากาศคลื่นวิทยุย่าน AM มีหน้าที่อะไร?
 • 1 : เพื่อลดการสูญเสียในดิน
 • 2 : เพื่อให้ดินเป็น ground ที่สมบูรณ์มากขึ้น
 • 3 : เพื่อให้การแพร่กระจายคลื่นดีขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • เส้นตัวนำที่ฝังดินตามแนวรัศมีใต้ฐานของสายอากาศคลื่นวิทยุย่าน AM มีหน้าที่อะไร?
 • 1 : เพื่อลดการสูญเสียในดิน
 • 2 : เพื่อให้ดินมีความแข็งแรงมากขึ้น
 • 3 : เพื่อป้องกันฟ้าผ่า
 • 4 : เพื่อป้องกันสายอากาศโยกคลอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • สายอากาศต้นหนึ่งสูง 250 เมตร กำลังแพร่คลื่น AM ด้วยความถี่ 10 kHz จะมีความต้านทานการแพร่คลื่นเท่าใด?
 • 1 : 30 โอห์ม
 • 2 : 3 โอห์ม
 • 3 : 0.3 โอห์ม
 • 4 : 0.03 โอห์ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • คลื่นวิทยุที่แท่นเจาะน้ำมันกลางทะเลใช้เรียกติดต่อสถานีชายฝั่งเป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • คลื่นวิทยุที่แพร่ออกจากสถานีวิทยุ AM เป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • คลื่นวิทยุที่สถานีชายฝั่งใช้เรียกติดต่อแท่นเจาะน้ำมันกลางทะเลควรเป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 153 : Sky wave propagation
ข้อที่ 61 :
 • ความถี่ย่านใดสามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศไอโนสเฟียร์ได้
 • 1 : LF (Low Frequency)
 • 2 : MF (Medium Frequency)
 • 3 : HF (High Frequency)
 • 4 : VHF (Very High Frequency)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :
 • ความถี่วิกฤต (critical frequency) คือ
 • 1 : ความถี่สูงสุดของคลื่นที่จะสะท้อนกลับลงมาจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
 • 2 : ความถี่สูงสุดของคลื่นที่จะทะลุผ่านชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
 • 3 : ความถี่สูงสุดของคลื่นที่จะสะท้อนกลับมาจากชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์
 • 4 : ความถี่สูงสุดของคลื่นที่จะทะลุผ่านชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :
 • ช่วงความถี่ใด ที่เหมาะกับการแพร่กระจายคลื่นในชั้นไอโอโนสเฟียร์
 • 1 : LF (Low Frequency)
 • 2 : MF (Medium Frequency)
 • 3 : HF (High Frequency)
 • 4 : VHF (Very High Frequency)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจายในฟรีสเปซ (free space) เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณเท่าไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 65 :
 • Sky-wave คือ
 • 1 : คลื่นที่เกิดจากฟ้า
 • 2 : คลื่นที่สะท้อนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
 • 3 : คลื่นที่สะท้อนชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์
 • 4 : คลื่นที่ผ่านชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เข้ามา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 66 :
 • การแบ่งชั้นของไอโอโนสเฟียร์ในตอนกลางวันคือ
 • 1 : C,D,E,F
 • 2 : E,F
 • 3 : D,E,F1,F2
 • 4 : D,Es,E,F1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 67 :
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ D-layer
 • 1 : ความสูง 60-90 km
 • 2 : หายไปตอนกลางคืน
 • 3 : ลดทอน MF
 • 4 : สะท้อน HF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :
 • ดรรชนีหักเหของ D-layer หาได้จากค่า
 • 1 : รากที่สองของ effective relative permittivity คูณ permeablility
 • 2 : รากที่สองของ permeability หารด้วย effective relative permittivity
 • 3 : รากที่สองของ permeability
 • 4 : รากที่สองของ effective relative permittivity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • D-layer ลดทอนคลื่นความถี่ใดมากที่สุด
 • 1 : 1 MHz
 • 2 : 10 MHz
 • 3 : 100 MHz
 • 4 : 1,000 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • ข้อใดผิดสำหรับ critical frequency
 • 1 : เป็นความถี่สูงสุดที่ยังสะท้อนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
 • 2 : เปลี่ยนตามเวลาในแต่ละวัน
 • 3 : ไม่เท่ากันในแต่ละชั้นบรรยากาศ มีค่าลดลงที่ชั้นสูงขึ้น
 • 4 : มีค่าแปรตาม sunspot number
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • ความถี่ย่าน UHF คือความถี่ช่วงใด
 • 1 : 30-300 MHz
 • 2 : 300-3000 MHz
 • 3 : 3GHz - 30GHz
 • 4 : 30GHz - 300GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 72 :
 • Light of sight เป็นการแพร่กระจายที่เหมาะกับความถี่ช่วงใด
 • 1 : VLF
 • 2 : LF
 • 3 : HF
 • 4 : VHF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • Sky wave เป็นการแพร่กระจายที่เหมาะกับความถี่ช่วงใด
 • 1 : VHF
 • 2 : LF
 • 3 : UHF
 • 4 : HF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • การสะท้อนกลับจากท้องฟ้าคืนสู่ผิวโลกของคลื่นความถี่วิทยุเกิดจากสิ่งใด
 • 1 : ก้อนเมฆในชั้นโทรโพสเฟียร์
 • 2 : ปริมาณอิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
 • 3 : หยดฝนในชั้นบรรยากาศ
 • 4 : เกล็ดน้ำแข็งในชั้นไอโซเทอมอล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 75 :
 • ความถี่วิกฤติหมายถึง
 • 1 : ความถี่ที่คลื่นเริ่มทะลุชั้นบรรยากาศได้
 • 2 : ความถี่ที่ถูกดูดกลืนหมดในชั้นไอโอโนสเฟียร์
 • 3 : ความถี่สะท้อนกลับสู่ชั้นบรรยากาศโลก
 • 4 : ความถี่ที่ดูดกลืนหมดจากเกล็ดน้ำแข็งในชั้นไอโซเทอม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 76 :
 • ความถี่ที่เริ่มใช้งานใน line of sight คือ
 • 1 : VHF
 • 2 : LF
 • 3 : MF
 • 4 : HF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • อิเล็กตรอนในชั้นไอโอโนเฟียร์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้คลื่นความถี่สะท้อนกลับสู่พื้นโลก แบ่งออกเป็นชั้น D ชั้น E และชั้น F โดยชั้น D อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณเท่าใด
 • 1 : 60-80 กม.
 • 2 : 100-120 กม.
 • 3 : 145-400 กม.
 • 4 : สูงกว่า 400 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • ชั้นไอโอโนสเฟียร์ แบ่งออกเป็นชั้น D ชั้น E และชั้น F โดยชั้น E อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณเท่าใด
 • 1 : 60-80 กม.
 • 2 : 90-110 กม.
 • 3 : 120-400 กม.
 • 4 : สูงกว่า 400 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 79 :
 • ชั้นไอโอโนสเฟียร์ แบ่งออกเป็นชั้น D ชั้น E และชั้น F โดยชั้น F อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณเท่าใด
 • 1 : 60-80 กม.
 • 2 : 90-110 กม.
 • 3 : 110-600 กม.
 • 4 : สูงกว่า 600 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • ในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ ระดับอิเล็กตรอนชั้นใดที่แบ่งแยกเป็นสองชั้นในเวลากลางวัน และรวมเป็นชั้นเดียวกันในตอนกลางคืน
 • 1 : ชั้น D
 • 2 : ชั้น E
 • 3 : ชั้น F
 • 4 : ชั้น C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :
 • ความถี่ใดที่มีการแพร่คลื่นแบบ sky wave
 • 1 : 800 MHz
 • 2 : 400 MHz
 • 3 : 100 MHz
 • 4 : 5 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :
 • คลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบ AM ความถี่ 1 MHz จะมีลักษณะการแพร่คลื่นแบบใด
 • 1 : Sky wave
 • 2 : Direct wave
 • 3 : Troposcatter
 • 4 : surface wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 • คลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 107 MHz จะมีลักษณะการแพร่คลื่นแบบใด
 • 1 : Sky wave
 • 2 : Direct wave
 • 3 : Troposcatter
 • 4 : Surface wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :
 • ชั้นบรรยากาศ ไอโอโนสเฟียร์ ชั้นใดที่มีการลดทอนคลื่นมากที่สุด
 • 1 : F2 layer
 • 2 : F1 layer
 • 3 : E layer
 • 4 : D layer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 85 :
 • ถ้า N เป็นความหนาแน่นสูงสุดของอิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ จะมี critical frequency (fc) เท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 86 :
 • กรณี sky wave propagation comunication เมื่อ MUF = maximum usable frequency fo = optimum working frequency ความถี่ fo ใช้ได้กับข้อใด
 • 1 : 45% ของ MUF
 • 2 : 85% ของ MUF
 • 3 : 90% ของ MUF
 • 4 : 95% ของ MUF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 87 :

 • 1 : 1.2 MHz
 • 2 : 2.4 MHz
 • 3 : 3.6 MHz
 • 4 : 4.8 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 88 :

 • 1 : 4 MHz
 • 2 : 6 MHz
 • 3 : 8 MHz
 • 4 : 10 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • ใช้ Sky wave propagation ในช่วงความถี่ใด
 • 1 : VLF
 • 2 : LF
 • 3 : MF
 • 4 : HF
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • เราใช้เครื่องมืออะไรในการหาื Critical frequency
 • 1 : Spectroscopy
 • 2 : Ionosonde
 • 3 : Calorimeter
 • 4 : Moisture meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :
 • ปกติใช้ OTM กี่เปอร์เซ็นต์ของ MUF
 • 1 : 25
 • 2 : 45
 • 3 : 85
 • 4 : 99
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • คลื่นฟ้า(sky wave) เป็นคลื่นวิทยุที่สะท้อนจากชั้นบรรยากาศใด
 • 1 : Ionosphere
 • 2 : Troposphere
 • 3 : Stratosphere
 • 4 : Atmosphere
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • การสื่อสารในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เหมาะสำหรับการสื่อสารประเภทใด
 • 1 : การสื่อสารใยแก้วนำแสง
 • 2 : การสื่อสารดาวเทียม
 • 3 : การสื่อสารความถี่สูงหรือการสื่อสารแบบคลื่นสั้น
 • 4 : การส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • ในชั้นบรรยากาศของการกระจายคลื่นฟ้า ถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้นคือ
 • 1 : A, B, C, D
 • 2 : B, C, D, E
 • 3 : C, D, E, F
 • 4 : D, E, F, G
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 95 :
 • เมื่อส่งคลื่นเข้าไปในชั้นบรรยากาศ Ionosphere ทิศทางการเดินทางของคลื่นจะเป็นอย่างไร
 • 1 : เดินทางเป็นเส้นตรงผ่านไปเลย
 • 2 : เดินทางแบบซิกแซก
 • 3 : เดินทางด้วยการหักเห
 • 4 : เดินทางแบบวกไปวนมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • เครื่องมือที่ใช้วัดความหนาแน่นอิเลกตรอนอิสระในชั้นบรรยากาศเรียกว่า
 • 1 : Ionization
 • 2 : Ionic meter
 • 3 : Ionsonde
 • 4 : TEC meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • กราฟที่ได้จากการวัดอิเลกตรอนอิสระเรียกว่า
 • 1 : Ionization Graph
 • 2 : Ionic Graph
 • 3 : Ionogram
 • 4 : Ionicgram
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :
 • หากออกแบบระบบให้ใช้การสื่อสารแบบ Line-of-Sight เราจะใช้อะไรเป็นตัววัดว่าระบบนั้นควรใช้หรือไม่
 • 1 : การสะท้อนของคลื่น
 • 2 : การหักเหของคลื่น
 • 3 : Fresnel’s Zone
 • 4 : การรับสัญาณที่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • รัศมีของโลก มีค่าเท่าใด
 • 1 : 6,370 กิโลเมตร
 • 2 : 6,570 กิโลเมตร
 • 3 : 6,730 กิโลเมตร
 • 4 : 8,500 กิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :
 • ข้อใดคือสมการของ Excess Loss ; L(ex)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 101 :
 • ข้อใดคือ Annual median path loss
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • สาเหตุของการเกิด fading ของสัญญาณ เกิดจาก
 • 1 : การสะท้อนจากน้ำและจากชั้นบรรยากาศ
 • 2 : การหักเหจากเงื่อนไขการเดินทางของคลื่นและการ multi-path
 • 3 : การลดทอนจากฝน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • โดยทั่วไปคลื่นความถี่ปานกลาง(MF)จะสะท้อนที่ Layer ใด
 • 1 : D layer
 • 2 : E layer
 • 3 : F layer
 • 4 : C layer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • ระดับความสูงที่มีความหนาแน่นของอิเลคตรอนสูงสุดของชั้น E layer มีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 100 กิโลเมตร
 • 2 : 200 กิโลเมตร .
 • 3 : 300 กิโลเมตร
 • 4 : 400 กิโลเมตร.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :
 • ชั้น Es layer มีกี่ชนิด
 • 1 : 2 ชนิด
 • 2 : 3 ชนิด
 • 3 : 3 ชนิด
 • 4 : 4 ชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • ความถี่สูงสุดที่ใช้งานได้ ( MUF ) จะทำการแบ่งทุกระยะทางกี่กิโลเมตร
 • 1 : 1000 km.
 • 2 : 2000 km.
 • 3 : 3000 km.
 • 4 : 4000 km.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :
 • ความถี่ที่ใช้งานได้ดีที่สุด ที่มีความแน่นอนมากและมีการลดระดับสัญญาณต่ำสุดอยู่ในระหว่าง LUF และ MUF เรียกว่าอะไร
 • 1 : FOT
 • 2 : DTF
 • 3 : TOF
 • 4 : FTD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :

 • 1 : 0.92
 • 2 : 0.94
 • 3 : 0.98
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :

 • 1 : 22 MHz
 • 2 : 122 MHz
 • 3 : 1,222 MHz
 • 4 : 1,222 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 110 :

 • 1 : 52.8 MHz
 • 2 : 528 MHz
 • 3 : 5,228 MHz
 • 4 : 5,228 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :

 • 1 : 41.88 MHz
 • 2 : 44.88 MHz
 • 3 : 46.88 MHz
 • 4 : 49.88 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 112 :

 • 1 : 800 MHz
 • 2 : 900 MHz
 • 3 : 1 GHz
 • 4 : 1.1 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :

 • 1 : 35 MHz
 • 2 : 40 MHz
 • 3 : 45 MHz
 • 4 : 50 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • คลื่นวิทยุที่แพร่กระจายไปในอากาศอิสระ ความถี่ใดเกิดการสูญเสียมากที่สุด
 • 1 : 4 GHz
 • 2 : 6 GHz
 • 3 : 12 GHz
 • 4 : 14 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :
 • คลื่นวิทยุที่แผ่กระจายไปในอากาศอิสระ ความถี่ใดเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
 • 1 : 4 GHz
 • 2 : 6 GHz
 • 3 : 12 GHz
 • 4 : 14 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 116 :
 • ส่วนโค้งของโลกเป็นอุปสรรคสำคัญในการติดต่อสื่อสารวิทยุย่านใด
 • 1 : HF
 • 2 : VHF
 • 3 : CF
 • 4 : COF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 117 :
 • ความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ AM ในย่านความถี่ 525-1605 kHz เป็นความถี่ย่านใด
 • 1 : MF
 • 2 : HF
 • 3 : VHF
 • 4 : UHF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :
 • ข้อใดเป็นความถี่ย่าน HF
 • 1 : 300 kHz – 3 MHz
 • 2 : 3 MHz – 30 MHz
 • 3 : 30 kHz – 300 MHz
 • 4 : 30 MHz -300 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • การติดต่อวิทยุสื่อสารในข้อใด ที่มีระยะทางไกลที่สุดและประหยัดที่สุด
 • 1 : รับ-ส่ง ด้วยวิทยุย่าน VHF
 • 2 : รับ-ส่ง ด้วยวิทยุย่าน HF
 • 3 : รับ-ส่ง ด้วยวิทยุย่าน VHF และใช้สถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
 • 4 : รับ-ส่ง ด้วยวิทยุย่าน UHF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 120 :
 • ข้อใดเป็นความถี่ย่าน VHF
 • 1 : 30 kHz – 300 MHz
 • 2 : 300 kHz – 3 MHz
 • 3 : 3 MHz – 30 MHz
 • 4 : 30 MHz -300 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • ความถี่วิทยุกระจายเสียง FM ย่าน 88 MHz – 108 MHz เป็นความถี่ย่าน
 • 1 : HF
 • 2 : UHF
 • 3 : VHF
 • 4 : LF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • ข้อใดเป็นความถี่ย่าน UHF
 • 1 : 3 MHz - 30 MHz
 • 2 : 30 MHz - 300 MHz
 • 3 : 300 MHz - 3 GHz
 • 4 : 3 GHz - 30 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 123 :
 • คลื่นวิทยุที่แผ่กระจายส่วนใหญ่เป็นแบบคลื่นฟ้า (Sky wave) ได้แก่ ความถี่วิทยุในย่านความถี่ใด
 • 1 : LF
 • 2 : VHF
 • 3 : UHF
 • 4 : HF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :
 • คลื่นวิทยุที่สะท้อนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์และกลับลงมาสู่พื้นโลก เรียกว่า
 • 1 : คลื่นดิน (ground wave)
 • 2 : คลื่นฟ้า (sky wave)
 • 3 : คลื่นตรง (direct wave)
 • 4 : คลื่นอวกาศ (space wave)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :
 • คลื่นวิทยุในย่าน 150 MHz มีรัศมีการทำงานไม่ไกล เพราะ
 • 1 : ใช้กำลังส่งสูงไม่ได้
 • 2 : มีส่วนโค้งของโลกบัง
 • 3 : สายอากาศสั้นเกินไป
 • 4 : ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :
 • คลื่นวิทยุย่านความถี่วิทยุสมัครเล่น (144 -146 MHz) ส่วนใหญ่จะมีการแผ่กระจายคลื่นแบบ
 • 1 : คลื่นฟ้า
 • 2 : คลื่นดิน
 • 3 : คลื่นอวกาศ
 • 4 : คลื่นวิกฤต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 127 :
 • เมื่อใช้ความถี่สูงเกินกว่าย่าน UHF ขึ้นไป การแผ่กระจายคลื่นจะเป็นแบบ
 • 1 : คลื่นฟ้า
 • 2 : คลื่นดิน
 • 3 : คลื่นวิกฤต
 • 4 : คลื่นตรงและคลื่นสะท้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 :
 • ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก ซึ่งมีประจุไฟฟ้าอยู่หนาแน่นและมีผลทำให้เกิดการสะท้อนคลื่นวิทยุกลับมายังพื้นโลก มีชื่อเรียกว่า
 • 1 : ชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere)
 • 2 : ชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere)
 • 3 : ชั้นสโปราเฟียร์ (Sporasphere)
 • 4 : ชั้นไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 129 :
 • เครื่องมือที่ใช้วัดความถี่วิทยุ มีชื่อเรียกว่า
 • 1 : Ammeter
 • 2 : Frequency counter
 • 3 : Voltmeter
 • 4 : Sound level meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • คลื่นวิทยุ ความถี่ 150 MHz ถูกส่งออกมาผ่านตัวกลางที่เป็น free space ที่ระยะทาง 1 กม. จะมีค่าความสูญเสีย free space propagation loss กี่ dB
 • 1 : 55.5 dB
 • 2 : 66.5 dB
 • 3 : 75.5 dB
 • 4 : 85.1 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :

 • 1 : 46 dB
 • 2 : 56 dB
 • 3 : 68 dB
 • 4 : 78 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 132 :
 • สัญญาณวิทยุในย่าน VHF ถูกส่งออกมาจากสายอากาศที่มีความสูง 100 ม. แพร่กระจายออกไปยังจุดรับสัญญาณที่อยู่ห่างออกไป 25 กม. โดยสายอากาศด้านรับมีความสูง 1 ม. สมมุติให้ระหว่างเสาส่งและเสารับเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอุปสรรคสิ่งกีดขวางใดๆเกิดขึ้น ให้คำนวนค่า Terrestrial Propagation Loss ว่ามีค่าเท่าไหร่
 • 1 : 75.9 dB
 • 2 : 95.9 dB
 • 3 : 115.9 dB
 • 4 : 135.9 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 133 :
 • วิธีการบรรเทาปัญหาสัญญาณ Fade ที่ภาครับ โดยการใช้สายอากาศภาครับสองตัว วางห่างกันเพื่อให้ภาครับได้รับสัญญาณที่ต้องการมาจากสายอากาศทั้งสองตัวนี้ เรียกว่าวิธีการอะไร
 • 1 : Multipath Fading
 • 2 : Space Diversity
 • 3 : Co-Channel Interference
 • 4 : Frequency Diversity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • การที่สัญญาณคลื่นวิทยุจากจุดกำเนิดเดียวกัน แพร่ออกไปยังตัวกลางแล้วเกิดการสะท้อนกับสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดสัญญาณเดียวกันนี้กระจายออกไปในหลายทิศทาง มีผลให้ตัวรับสัญญาณ (Receiver) ได้รับสัญญาณเดียวกันนี้มาจากหลายๆทิศทาง เราเรียกปรากฎการณ์นี้ว่าอะไร
 • 1 : Muti Frequency Travelling
 • 2 : Frequency Division Multiplex
 • 3 : Time Division Multiplex
 • 4 : Multipath Propagation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • สัญญาณคลื่นวิทยุขนาด 20 dBm จะมีขนาดกำลังงานเป็นกี่วัตต์
 • 1 : 10 mW
 • 2 : 15 mW
 • 3 : 20 mW
 • 4 : 250 mW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 136 :
 • สัญญาณคลื่นวิทยุที่มีกำลังงานขนาด 400 W จะแปลงเป็นหน่วย dBm ได้เป็นเท่าไหร่
 • 1 : 82 dBm
 • 2 : 92 dBm
 • 3 : 102 dBm
 • 4 : 112 dBm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • สัญญาณในข้อใดที่เป็นสัญญาณในย่าน UHF
 • 1 : 450 MHz
 • 2 : 200 MHz
 • 3 : 150 MHz
 • 4 : 100 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 138 :
 • สมมุติให้ระบบการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระบบหนึ่ง มีการมัลติเพล็กซ์สัญญาณโดยวิธี Frequency Division Multiplex มีย่านการทำงานอยู่ที่ 71.5 – 72.5 MHz โดยการส่งสัญญาณแต่ละช่องจะมี Channel Spacing เป็น 12.5 KHz อยากทราบว่าระบบนี้จะสามารถส่งสัญญาณได้ทั้งหมดกี่ช่องสัญญาณ
 • 1 : 1 ช่อง
 • 2 : 15 ช่อง
 • 3 : 60 ช่อง
 • 4 : 80 ช่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 139 :
 • ในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ แบ่งเป็นชั้นย่อย ๆ ได้หลายชั้น เช่น ชั้น D ชั้น E ชั้น F อยากทราบว่าชั้น F อยู่สูงจากพื้นผิวโลกขึ้นไปประมาณกี่กิโลเมตร
 • 1 : 3-10
 • 2 : 10-100
 • 3 : 100-700
 • 4 : 700-1500
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 140 :
 • ความถี่วิทยุผ่านความถี่ใด ที่สะท้อนกลับที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
 • 1 : HF
 • 2 : VHF
 • 3 : UHF
 • 4 : Microwave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ สะท้อนคลื่นวิทยุในบางย่านความถี่ที่ส่งขึ้นไปให้ กลับลงมายังโลกอีกครั้ง เนื่องจาก
 • 1 : มีคุณสมบัติเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ ของฉนวนคลื่นผ่านไม่ได้
 • 2 : มีรังสี EUV สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นนี้
 • 3 : มีอิเล็กตรอนอิสระจำนวนมากเคลื่อนที่อยู่ทำให้มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าสะท้อนคลื่น
 • 4 : มีปริมาณฝุ่นละอองและไอน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียม GPS ผ่านชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ลงมายังพื้นผิวโลก ระดับสัญญาณที่รับได้ที่เครื่องรับในบางเวลา มีการเปลี่ยนแปลงทางแอมพลิจูดอย่างกะทันหัน (Scintillation) ทั้งนี้เนื่องจาก
 • 1 : ระดับความสูงชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เปลี่ยนแปลง
 • 2 : เกิดการแปรปรวนไม่คงที่มีการรวมตัวกันอีกครั้ง ของปริมาณอิเล็กตรอนอิสระและอิออนบวกในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
 • 3 : สัญญาณจากดาวเทียมผ่านเมฆที่มีขนาดไม่เท่ากัน
 • 4 : ดาวเทียมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • ในการหาความสูงของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ด้วยวิธี Ionosonde โดยการส่งความถี่ 3 เมกะเฮิรตซ์ ขึ้นไปในแนวตั้งไปสะท้อนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์กลับลงมายัง เครื่องรับที่อยู่ที่เดียวกับเครื่องส่ง ปรากฏว่าเครื่องรับสัญญาณที่สะท้อนกลับลงมาหลังจากที่เครื่องส่ง ส่งขึ้นไปเป็นเวลา 1 มิลลิวินาที อยากทราบว่า ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ขณะนั้นสูงกี่กิโลเมตร
 • 1 : 100
 • 2 : 110
 • 3 : 150
 • 4 : 300
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 144 :
 • ข้อดีในระบบการส่งสัญญาณระบบ troposcatter เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ line of sight คือ
 • 1 : การส่งจำนวนช่องสัญญาณได้มากกว่า
 • 2 : ใช้จานสายอากาศขนาดเล็กกว่า
 • 3 : ระดับสัญญาณที่รับได้มีความคงที่มาก
 • 4 : ระยะห่างระหว่างสถานีส่งกับสถานีรับมีระยะห่างไกลกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :
 • ข้อเสียในการส่งสัญญาณระบบ troposcatter เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ line of sight คือ
 • 1 : จำนวนสถานีทวนสัญญาณมากกว่า
 • 2 : ค่าบำรุงรักษามากกว่า เพราะมีอุปกรณ์ทวนสัญญาณมากกว่า
 • 3 : ใช้กำลังส่งมาก และใช้จานสายอากาศขนาดใหญ่
 • 4 : ระยะทางในการติดต่อระหว่างสถานีส่งและรับใกล้กัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีส่งและสถานีรับ ในระบบ troposcatter คลื่นเดินทางไปถึงจานสายอากาศรับอย่างไร
 • 1 : สะท้อนจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
 • 2 : สะท้อนจากกลุ่มก้อนเมฆเหนือพื้นโลก
 • 3 : หักเหจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เนื่องจากมี Refractive index ไม่เท่ากัน
 • 4 : คลื่นที่ส่งจากจานสายอากาศส่งเกิดการแตกกระจายที่ Scatter Volume ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • การเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency deviation) ของระบบ FM หมายถึง
 • 1 : การเบี่ยงเบนไปจากความถี่กลางของคลื่นพาห์ (Carrier)
 • 2 : ความคลาดเคลื่อนทางความถี่ของคลื่นที่ออกอากาศ
 • 3 : ความคลาดเคลื่อนของความถี่เสียง
 • 4 : ความคลาดเคลื่อนทางความถี่ของภาคกำเนิดความถี่ (Local osillator)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :
 • ฟรีควินซี่ เดวิเอชั่น (Frequency deviation) ของระบบ FM มีหน่วยเป็น
 • 1 : กิโลเฮิรต์ (kHz)
 • 2 : แอมแปร์
 • 3 : โวลเตจ
 • 4 : เปอร์เซนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :
 • ซิกแนล ทู น๊อยซ์ (Signal to noise) หมายถึง
 • 1 : อัตราส่วนระหว่างคลื่นเสียงต่อคลื่นวิทยุ
 • 2 : อัตราส่วนระหว่างคลื่นฟ้าต่อคลื่นดิน
 • 3 : อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ต้องการต่อสัญญาณรบกวน
 • 4 : อัตราส่วนระหว่างคลื่นทางตรงต่อคลื่นสะท้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :
 • เครื่องรับวิทยุคมนาคมซึ่งมี S/N = 20 dB หมายถึงเครื่องรับสัญญาณที่ต้องการได้
 • 1 : 20 dB สูงกว่าสัญญาณรบกวน
 • 2 : 20 dB ต่ำกว่าสัญญาณรบกวน
 • 3 : ที่ 20 dB จะไม่รบกวนกัน
 • 4 : ที่ 20 dB จะรบกวนกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 :
 • การวัดอัตราส่วนผสมคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุระบบ AM แสดงเป็น
 • 1 : กำลังของการผสมคลื่น
 • 2 : ความดังของสัญญาณ
 • 3 : เปอร์เซ็นต์ของการผสมคลื่น
 • 4 : ความเบี่ยงเบนของความถี่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :
 • การผสมคลื่นแบบใดที่ทำให้ความสูงของคลื่นพาห์ เปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของสัญญาณเสียง
 • 1 : Amplitude modulation
 • 2 : Phase modulation
 • 3 : Pulse modulation
 • 4 : Frequency modulation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :
 • ข้อดีประการหนึ่งของการผสมคลื่นแบบ FM ที่เหนือกว่าแบบ AM คือ
 • 1 : คุณภาพของเสียงดีกว่า สามารถลดสัญญาณรบกวน
 • 2 : มีวงจรยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าระบบ AM
 • 3 : ความกว้างของแถบคลื่นที่ใช้ในการส่งน้อยกว่า
 • 4 : มีกำลังงานส่งมากกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :
 • ข้อเสียเปรียบประการหนึ่งของการส่งแบบ FM เมื่อเปรียบเทียบกันกับ AM คือ
 • 1 : ใช้ความถี่สูงกว่า
 • 2 : ใช้ความถี่มาผสมคลื่นสูงกว่า
 • 3 : ใช้ความกว้างแถบคลื่นหรือแบนด์วิดท์มากกว่า
 • 4 : ใช้กำลังส่งมากกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 155 :
 • เครื่องส่งวิทยุที่มีคลื่นความถี่ปนออกไปขณะส่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนความถี่อื่น การส่งคลื่นความถี่ที่ไม่พึงประสงค์ออกไปนี้ เรียกว่า
 • 1 : Frequency distortion
 • 2 : Polarization
 • 3 : Spurious emission
 • 4 : Unbalanced transmission
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :
 • การติดต่อสื่อสารโดยวิธีผลัดกันส่ง-รับข่าว และใช้ความถี่เดียว เรียกว่าการติดต่อแบบ
 • 1 : Simplex
 • 2 : Full duplex
 • 3 : Half duplex
 • 4 : Semi duplex
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :
 • ระบบการติดต่อสื่อสารแบบ Duplex หมายถึงการติดต่อทางวิทยุในลักษณะใด
 • 1 : ใช้ 2 ความถี่ พูดโต้ตอบสวนทางกันไม่ได้ทันที ต้องผลัดกันรับและส่ง
 • 2 : ใช้ 2 ความถี่ พูดโต้สอบสวนทางกันได้ทันที ไม่ต้องผลัดกันรับและส่ง
 • 3 : ใช้ความถี่เดียวกันในการรับและส่ง แต่ต้องผลัดกัน
 • 4 : ใช้ความถี่เดียว โดยรับและส่งพร้อมกันได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :
 • ระบบการติดต่อสื่อสารแบบ Semi duplex คืออย่างไร
 • 1 : ใช้ความถี่ 1 ความถี่ ทั้ง repeater และเครื่องรับส่งวิทยุ
 • 2 : ใช้ความถี่ 2 ความถี่ ทั้ง repeater และเครื่องรับส่งวิทยุ
 • 3 : Repeater ใช้ 2 ความถี่ เครื่องรับส่งวิทยุใช้ 1 ความถี่
 • 4 : Repeater ใช้ 1 ความถี่ เครื่องรับส่งวิทยุใช้ 2 ความถี่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • หากต้องการรับสัญญาณให้มีประสิทธิภาพ เราควรจะติดตั้งสายอากาศรับอย่างไรเมื่อสายอากาศส่งติดตั้งแบบ vertical polarization
 • 1 : Vertical polarization
 • 2 : Horizontal polarization
 • 3 : Circular polarization
 • 4 : Reflect polarization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :
 • การเรียกชื่อโพลาไรซ์เซชั่นของคลื่นวิทยุว่ามีทิศทางใดนั้น โดยจะกำหนดจาก
 • 1 : ทิศทางของสนามแม่เหล็กของคลื่นวิทยุ เมื่อเทียบกับพื้นโลก
 • 2 : ทิศทางของสนามไฟฟ้าของคลื่นวิทยุ เมื่อเทียบกับพื้นโลก
 • 3 : ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุ เมื่อเทียบกับพื้นโลก
 • 4 : สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับพื้นโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 161 :
 • Horizontal polarization หมายถึง
 • 1 : สนามแม่เหล็กขนานกับพื้นโลก
 • 2 : สนามไฟฟ้าขนานกับพื้นโลก
 • 3 : สนามไฟฟ้าตั้งฉากกับโลก
 • 4 : สนามแม่เหล็กตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :
 • เครื่องมือที่ใช้วัดความถี่วิทยุ มีชื่อเรียกว่า
 • 1 : Ammeter
 • 2 : Frequency counter
 • 3 : Voltmeter
 • 4 : Sound level meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 • คลื่นความถี่ที่มีค่าเป็นจำนวนเท่าของความถี่ใช้งานมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
 • 1 : Interference
 • 2 : Harmonic
 • 3 : Spurious
 • 4 : Deviation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 164 :
 • Intermodulation หมายถึง
 • 1 : การรวมตัวของคลื่นความถี่วิทยุตั้งแต่ 2 ความถี่ขึ้นไปและเกิดเป็นความถี่ใหม่
 • 2 : คลื่นความถี่วิทยุที่มีความถี่เป็นจำนวนเท่าของความถี่ใช้งาน
 • 3 : เป็นมาตรฐานการผสมคลื่นแบบหนึ่ง
 • 4 : วงจรทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผสมคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :
 • การรบกวนของคลื่นวิทยุใช้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก
 • 1 : Intermodulation
 • 2 : มีสัญญาณแรงๆ ส่งอยู่ในความถี่ใกล้เคียง
 • 3 : สถานีวิทยุหลายๆ สถานีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
 • 4 : Desensitization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • สัญญาณรบกวนที่เกิดจากมนุษย์ทำขึ้นมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
 • 1 : Natural noise
 • 2 : Atmospheric noise
 • 3 : Man made noise
 • 4 : White noise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 167 :
 • สถานีวิทยุคมนาคมจะต้องใช้คลื่นวิทยุให้ถูกต้องตาม
 • 1 : ลักษณะภูมิประเทศ
 • 2 : ลักษณะภูมิอากาศ
 • 3 : ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
 • 4 : ข้อบังคับไปรษณีย์โทรเลขระหว่างประเทศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 • คลื่นวิทยุที่มีโพลาไรซ์แบบเส้นตรง เมื่อเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์จะเกิดการหมุนของระนาบโพลาไรซ์เนื่องจากตัวกลางที่ไม่สม่ำเสมอ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า
 • 1 : Faraday rotation
 • 2 : Cross polarization
 • 3 : Attenuation
 • 4 : Scintillation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 • ปกติบรรยากาศในชั้นไอโอโนสเฟียร์สมีการแตกตัวเป็นชั้นอะไรบ้าง?
 • 1 : A, B, C, D
 • 2 : B, C, D, E
 • 3 : C, D, E, F
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 • การแตกตัวของ Ionosphere จะมีปริมาณมากที่บริเวณใด?
 • 1 : บรรยากาศชั้นนอกสุด
 • 2 : บรรยากาศชั้นในสุด
 • 3 : บรรยากาศชั้นติดผิวโลก
 • 4 : บรรยากาศชั้นกลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • บรรยากาศชั้น C มีความสูงวัดจากผิวโลกอยู่ในระดับใด?
 • 1 : 10-60 กม.
 • 2 : 60-90 กม.
 • 3 : 90-130 กม.
 • 4 : 150-250 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • บรรยากาศชั้น D มีความสูงวัดจากผิวโลกอยู่ในระดับใด?
 • 1 : 10-60 กม.
 • 2 : 60-90 กม.
 • 3 : 90-130 กม.
 • 4 : 150-250 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 173 :
 • บรรยากาศชั้น E มีความสูงวัดจากผิวโลกอยู่ในระดับใด?
 • 1 : 10-60 กม.
 • 2 : 60-90 กม.
 • 3 : 90-130 กม.
 • 4 : 150-250 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :
 • บรรยากาศชั้น F มีความสูงวัดจากผิวโลกอยู่ในระดับใด?
 • 1 : 10-60 กม.
 • 2 : 60-90 กม.
 • 3 : 90-130 กม.
 • 4 : 150-250 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :
 • บรรยากาศชั้น Ionosphere สามารถสะท้อนคลื่นได้ เนื่องจากอะไร?
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :

 • 1 : 2.486 MHz
 • 2 : 2.648 MHz
 • 3 : 2.846 MHz
 • 4 : 4.268 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 177 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 178 :
 • Optimum Working Frequency (OWF) มีความสัมพันธ์กับ Maximum Usable Frequency (MUF) อย่างไร
 • 1 : OWF = MUF
 • 2 : MUF =0.85 OWF
 • 3 : OWF =0.85 MUF
 • 4 : OWF =0.5 MUF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • Virtual height ของชั้นบรรยากาศคืออะไร?
 • 1 : ความสูงจริงของชั้นบรรยากาศ
 • 2 : ความสูงของชั้นบรรยากาศสำหรับการคำนวณ
 • 3 : ความสูงของชั้นบรรยากาศที่คลื่นเดินทางเป็นเส้นโค้ง
 • 4 : ระยะจากสถานีภาคพื้นดินไปยังดาวเทียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • ใน Sky Wave Propagation รัศมีความโค้งของโลกที่ใช้ในการคำนวณระยะระหว่างสถานีรับส่งเป็นอย่างไร?
 • 1 : ใช้ค่าตามจริง
 • 2 : ต้องปรับค่ารัศมีด้วยค่า k =4/3
 • 3 : ต้องปรับค่ารัศมีด้วยค่า k =3/4
 • 4 : ต้องปรับค่ารัศมีด้วยค่า k =1.62
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • Skip distance คือระยะอะไร?
 • 1 : ระยะเขตบริการ
 • 2 : ระยะใกล้สุดที่รับคลื่นได้
 • 3 : ระยะไกลสุดที่รับคลื่นได้
 • 4 : ระยะนอกเขตบริการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • ความถี่วิทยุที่ใช้ในการส่งคลื่นผ่านไอโอโนสเฟียร์สอยู่ในย่านใด?
 • 1 : LF
 • 2 : MF
 • 3 : HF
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 • เมื่อเปิดรับฟังคลื่นวิทยุผ่านย่านไอโอโนสเฟียร์สขณะขับรถนั้น ความไม่คงที่ในระดับเสียงเกิดจากสาเหตุใด?
 • 1 : สายอากาศรับเคลื่อนไหว
 • 2 : รถกำลังเคลื่อนที่
 • 3 : เครื่องรับมีความไวไม่เพียงพอ
 • 4 : ชั้นบรรยากาศมีการเคลื่อนไหว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • การติดตั้งสายอากาศเพื่อรับคลื่นฟ้านั้น จะต้องติดตั้งอย่างไรจึงจะรับได้ดีที่สุด?
 • 1 : ติดตั้งให้สูงเหนือสิ่งก่อสร้าง
 • 2 : ติดตั้งบนเสารับทีวีธรรมดา
 • 3 : ติดตั้งเป็นจานรับสัญญาณ
 • 4 : ติดตั้งในที่โล่งเหนือพื้นดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • เมื่อทดสอบบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์สได้ค่า Maximum Usable Frequency (MUF) แล้ว ทำไมความถี่ที่ใช้งานจริงที่เหมาะสม (Optimum Working Frequency-OWF) จึงต้องมีค่าต่ำกว่า MUF?
 • 1 : เพื่อให้เหมาะสมกับย่านความถี่ HF
 • 2 : เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • 3 : เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแบบ SSB ได้
 • 4 : เพื่อให้การรับส่งสัญญาณมีเสถียรภาพตลอดทุกฤดูกาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :
 • คลื่นวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่งไปยังประเทศต่างๆเป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :
 • คลื่นวิทยุที่สถานีวิทยุบีบีซีแห่งประเทศอังกฤษส่งไปยังประเทศต่างๆเป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :
 • คลื่นวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาส่งไปยังประเทศต่างๆเป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • ถ้าบริษัทในกรุงเทพฯต้องการติดต่อกับรถบรรทุกของตนที่กำลังแล่นอยู่ที่จังหวัดชุมพร จะต้องใช้การแพร่คลื่นวิทยุแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Microwave Propagation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :
 • สายอากาศที่ใช้รับส่งวิทยุคลื่นสั้นคืออะไร?
 • 1 : Rhombic Antenna
 • 2 : Half-Wave Dipole
 • 3 : Yagi-Uda Antenna
 • 4 : Reflector Antenna
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • ถ้าต้องการส่งวิทยุคลื่นสั้นไปยังสถานีรับที่อยู่ไกลไม่เกิน 4000 กม. ควรใช้สายอากาศแบบใด?
 • 1 : Log-periodic Antenna
 • 2 : Rhombic Antenna
 • 3 : Reflector Antenna
 • 4 : Yagi-Uda Antenna
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 192 :
 • ถ้าต้องการส่งวิทยุคลื่นสั้นไปยังสถานีรับที่อยู่ไกลเกิน 4000 กม. ควรใช้สายอากาศแบบใด?
 • 1 : Log-periodic Antenna
 • 2 : Rhombic Antenna
 • 3 : Reflector Antenna
 • 4 : Yagi-Uda Antenna
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 154 : Space wave propagation in the troposphere
ข้อที่ 193 :
 • ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ มีความสูงจากพื้นผิวโลกประมาณเท่าไร
 • 1 : 10 km
 • 2 : 100 km
 • 3 : 1,000 km
 • 4 : 10,000 km
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • ตัวแปรใดที่มีผลต่อการแพร่กระจายคลื่นผ่านชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์น้อยที่สุด
 • 1 : ความถี่
 • 2 : ความดันบรรยากาศ
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : ความสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • ค่าดรรชนีการหักเหของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ ไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรใด
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : ความดันบรรยากาศ
 • 3 : ความชื้นสัมพัทธ์
 • 4 : ปริมาณอิเล็กตรอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ space-wave propagation
 • 1 : Line-of-sight
 • 2 : Reflection by ionosphere
 • 3 : Reflection by troposphere
 • 4 : Fading
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :
 • การสื่อสารดาวเทียม จะมีการแพร่กระจายคลื่นแบบใด
 • 1 : Sky wave
 • 2 : Direct wave
 • 3 : Troposcatter
 • 4 : Surface wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 198 :
 • Space wave propagation ที่ใช้กับคลื่นความถี่สูง จำเป็นจะต้องพิจารณาส่วนโค้งของผิวโลกด้วย โลกมีรัศมีเท่าใด
 • 1 : 7630 กม.
 • 2 : 6370 กม.
 • 3 : 6730 กม.
 • 4 : 3760 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • ระยะทางตามแนวสายตา (Line of sight) ที่ขอบโลกจะบังคลื่น เมื่อสายอากาศส่งสูง 100 เมตร และคิดค่า k=4/3 จะมีระยะทางประมาณเท่าใด
 • 1 : 100 กม.
 • 2 : 75 กม.
 • 3 : 50 กม.
 • 4 : 40 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • Free space loss ของความถี่ 100 MHz ระยะทาง 10 กม. จะมีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 100 dB
 • 2 : 92 dB
 • 3 : 70 dB
 • 4 : 62 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 201 :
 • คลื่นความถี่ 1 GHz มีระยะทางระหว่างสายอากาศรับ-ส่ง ในแนวสายตา 36 กม. ที่ตำแหน่งตรงกึ่งกลางระยะทางจะมีรัศมีของ First Fresnel zone ประมาณเท่าใด
 • 1 : 17 เมตร
 • 2 : 36 เมตร
 • 3 : 45 เมตร
 • 4 : 52 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 202 :
 • การเดินทางของคลื่นวิทยุในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ เป็นอย่างไร
 • 1 : เดินทางเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วแสง
 • 2 : เดินทางโค้งเล็กน้อยเข้าหาผิวโลก
 • 3 : เดินทางโค้งออกสู่บรรยากาศนอกโลก
 • 4 : เดินทางด้วยดวามเร็วเหนือแสง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :
 • ในการแพร่กระจายคลื่นแบบ line of sight เมื่อขอบของสิ่งกีดขวางอยู่ตรงเส้นแนวสายตาพอดี จะมีการสูญเสียที่เกิดจากสิ่งกีดขวางนี้เท่าไร
 • 1 : 2 dB
 • 2 : 4 dB
 • 3 : 6 dB
 • 4 : 8 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :
 • เมื่อคลื่นมีการหักเห เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ของการหักเหได้มุมกฏของอะไร
 • 1 : Snell’s Law
 • 2 : Ampare’s Law
 • 3 : Biosavart’s Law
 • 4 : Ohm’s Law
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 :
 • Space wave มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร?
 • 1 : Tropospheric wave
 • 2 : Sky wave
 • 3 : Surface wave
 • 4 : Ground wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :
 • ค่าของสภาพนำไฟฟ้า(conductivity) ของน้ำเปลี่ยนแปลงได้จากอะไรบ้าง?
 • 1 : อุณหภูมิของน้ำ
 • 2 : เกลือที่ผสมในน้ำ
 • 3 : . อุณหภูมิและเกลือในน้ำ
 • 4 : สารแขวนลอยที่ผสมอยู่ในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 207 :
 • Troposphere เป็นชั้นบรรยากาศในระดับความสูงเท่าใดจากผิวโลก?
 • 1 : 0-10 กม.
 • 2 : 10-60 กม.
 • 3 : 60-90 กม.
 • 4 : 90-250 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • ความถี่วิทยุที่ใช้รับส่งผ่าน Troposphere อยู่ในย่านใด?
 • 1 : MF
 • 2 : HF
 • 3 : VHF & UHF
 • 4 : UHF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • คลื่นที่เดินทางใน Troposphere จะเป็นแนวโค้งลงสู่ดิน เนื่องจากสาเหตุใด?
 • 1 : บรรยากาศด้านบนมีค่า permittivity สูงกว่าบรรยากาศด้านล่าง
 • 2 : บรรยากาศด้านล่างมีค่า permittivity สูงกว่าบรรยากาศด้านบน
 • 3 : ผิวโลกเป็น ground ทางไฟฟ้า
 • 4 : เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 210 :
 • ถ้าต้องการให้แนวคลื่นเป็นเส้นตรงเพื่อความสะดวกในการคำนวณ จะต้องปรับค่ารัศมีความโค้งของโลกเท่าใด?
 • 1 : 0.75
 • 2 : 1.00
 • 3 : 1.33
 • 4 : 1.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :
 • ถ้าสายอากาศส่งสูง 200 เมตร ระยะที่แนวคลื่นวิทยุสัมผัสผิวโลกจะอยู่ห่างไปเท่าใด?
 • 1 : 1844 กม.
 • 2 : 82.5 กม.
 • 3 : 65 กม.
 • 4 : 58 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 212 :
 • ถ้าส่งคลื่นด้วยสายอากาศสูง 200 เมตร ไปยังสถานีรับที่อยู่ห่างออกไป 40 กม.จะต้องติดตั้งสายอากาศรับสูงอย่างน้อยเท่าใดเพื่อรับคลื่น
 • 1 : สูงเท่าใดก็ได้
 • 2 : 19 เมตร
 • 3 : 29 เมตร
 • 4 : 39 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งใช้สายอากาศสูง 212 เมตร ถ้าต้องการติดตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณบนยอดเขาสูง 800 เมตรซึ่งอยู่ห่างออกไป 180 กม. จะต้องสร้างสายอากาศสูงอย่างน้อยเท่าใด?
 • 1 : สูงเท่าใดก็ได้
 • 2 : 847 เมตร
 • 3 : 147 เมตร
 • 4 : 47 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :
 • ชายคนหนึ่งมีความสูงระดับสายตาเท่ากับ 1.70 เมตร กำลังยืนอยู่ริมทะเลและมองออกไปในทะเล ขอบฟ้าในทะเลที่ชายคนนี้มองเห็นจะอยู่ไกลเท่าใด?
 • 1 : 4.65 กม.
 • 2 : 5.37 กม.
 • 3 : 14.7 กม.
 • 4 : 17.4 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • ในการแพร่คลื่นผ่าน Troposphere ถ้าต้องการเพิ่มความแรงของสัญญาณที่เครื่องรับ จะต้องทำอย่างไรจึงจะดีที่สุด?
 • 1 : เพิ่มกำลังเครื่องส่ง
 • 2 : เพิ่มความสูงของสายอากาศส่ง
 • 3 : เพิ่มความสูงของสายอากาศรับ
 • 4 : เปลี่ยนสายอากาศรับเป็นแบบจาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :
 • ถ้าส่งคลื่นด้วยสายอากาศสูง 212 เมตร ไปยังสถานีรับที่อยู่ห่างออกไป 100 กม.จะต้องติดตั้งสายอากาศรับสูงอย่างน้อยเท่าใดเพื่อรับคลื่น
 • 1 : สูงเท่าใดก็ได้
 • 2 : 49 เมตร
 • 3 : 67 เมตร
 • 4 : 94 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • คลื่นวิทยุที่เครื่องบินโดยสารที่กำลังบินใช้เรียกติดต่อกับสนามบินเป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 218 :
 • คลื่นวิทยุที่รถ Taxi ใช้เรียกติดต่อกับศูนย์ของรถ Taxi เป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 219 :
 • คลื่นวิทยุที่ใช้ถ่ายทอดสัญญาณไมโครเวฟไปจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • การแพร่คลื่นโทรทัศน์เป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 221 :
 • การแพร่คลื่นโทรศัพท์มือถือเป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบใด?
 • 1 : Ground Wave Propagation
 • 2 : Space Wave Propagation
 • 3 : Sky Wave Propagation
 • 4 : Satellite Communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • Spatial Loss คืออะไร?
 • 1 : การสูญเสียพิเศษ
 • 2 : การอ่อนกำลังจากคลื่นรบกวน
 • 3 : การสูญเสียในระบบ
 • 4 : การอ่อนกำลังจากการกระจายคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 223 :
 • อะไรบ้างที่มีผลต่อ Spatial Loss?
 • 1 : กำลังส่งและระยะทาง
 • 2 : กำลังส่งและความถี่
 • 3 : ความถี่และระยะทาง
 • 4 : ความถี่และอัตราขยายของสายอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 155 : Tropospheric scattering propagation
ข้อที่ 224 :
 • การคำนวณค่า Troposheric scatter loss ค่าสูญเสีย Aa - atmospheric absorption จะขึ้นอยู่กับค่าอะไร
 • 1 : ความถี่ที่ใช้งานอย่างเดียว
 • 2 : ความสูงจากระดับน้ำทะเลของสายอากาศ
 • 3 : ระดับความสูงของสิ่งกีดขวางในแนวระดับ (horizontal point)
 • 4 : ความถี่ที่ใช้งานและระยะทางระหว่างสถานีรับ-ส่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • ให้หาค่า basic long-term medium tropospheric scatter loss เมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้ ความถี่ใช้งาน 1 GHz ระยะทาง 500 กม. attenuation function 170 dB atmospheric absorption 1.0 dB
 • 1 : 207 dB
 • 2 : 226 dB
 • 3 : 261 dB
 • 4 : 315 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • ความถี่ที่ใช้ในระบ Tropospheric Scatter Radio Link อยู่ในช่วงใด
 • 1 : 400 kHz-7MHz
 • 2 : 4MHz-70MHz
 • 3 : 40MHz-700MHz
 • 4 : 400MHz-7GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • ข้อดีของ Tropospheric Scatter Radio Link คือ
 • 1 : ใช้กำลังงานต่ำ
 • 2 : ต้นทุนต่ำ
 • 3 : ส่งได้ไกลเกิน Line of sight
 • 4 : มีจำนวน Repeater น้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 228 :
 • ความถี่ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารโทรโปสแกตเตอร์ (troposcatter) คารเป็นประมาณเท่าใด
 • 1 : 300 MHz
 • 2 : 500 MHz
 • 3 : 700 MHz
 • 4 : 900 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • อยากทราบว่าความถี่เท่าใด ที่มีความยาวคลื่น 20 เมตร
 • 1 : 10 MHz
 • 2 : 20 MHz
 • 3 : 30 MHz
 • 4 : 40 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :

 • 1 : 228.1 dB
 • 2 : –228.1 dB
 • 3 : 118.1 dB
 • 4 : –118.1 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • Scatter หมายถึงอะไร?
 • 1 : การหักเหของคลื่น
 • 2 : การสะท้อนที่ชั้นบรรยากาศ
 • 3 : การสะท้อนจากกลุ่มอนุภาค
 • 4 : การดูดกลืนคลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :
 • Scattering Loss หมายถึงอะไร?
 • 1 : การสูญเสียตามเส้นทาง
 • 2 : การสูญเสียจากความร้อน
 • 3 : การสูญเสียจากการแตกตัว
 • 4 : การสูญเสียจากการสะท้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 156 : Microwave radio relay systems
ข้อที่ 233 :
 • สายอากาศส่งสูง 49 เมตร สายอากาศรับสูง 25 เมตร ส่งสัญญาณแบบ line-of-sight ได้ระยะตามพื้นดินไกลที่สุดประมาณเท่าใด
 • 1 : 50 km
 • 2 : 145 km
 • 3 : 35 km
 • 4 : 100 km
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 234 :
 • การที่เราให้ปรับระดับความสูงของสายอากาศไมโครเวฟจากตำแหน่งแนวสายตา (Light of sight) เนื่องมาจากสาเหตุใด
 • 1 : Ground reflection
 • 2 : Atmospheric duct
 • 3 : Elevated layer
 • 4 : Surface duct
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 235 :
 • ตาม Path profile ของคลื่นแนวสายตา ถ้าเรายอมให้มีสิ่งกีดขวางบังบางส่วนของลำคลื่นได้ โดยคิดรัศมีของ Fresnel zone เพียง 60% จะต้องคิดการลดทอนเพิ่มขึ้นเท่าใด
 • 1 : 2 dB
 • 2 : 3 dB
 • 3 : 4 dB
 • 4 : 6 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 236 :
 • เครื่องส่งมีกำลัง 200 mW สายส่งมีการลดทอน 3 dB และสายอากาศมีอัตราขยาย 35 dB จะมีค่า EIRP เท่าใด
 • 1 : 61 dB
 • 2 : 53 dB
 • 3 : 61 dBm
 • 4 : 55 dBm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 237 :
 • เครื่องรับมี noise figure 3.8 dB และ IF bandwidth 4.2 MHz จะมี thermal noise power ประมาณเท่าใด
 • 1 : - 194 dB
 • 2 : - 164 dB
 • 3 : - 144 dB
 • 4 : - 134 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • ระบบไมโครเวฟความถี่ 10 GHz ต้องการจานสายอากาศพาราโบล่า ที่มีอัตราขยาย 35 dB คิดค่าประสิทธิภาพ 55% จานสายอากาศมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่าใด
 • 1 : 72 cm
 • 2 : 78 cm
 • 3 : 84 cm
 • 4 : 86 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :
 • ในการตัดสินเลือกสถานที่ตั้งสถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟ (Repeater) ข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : อยู่ใกล้ระบบจ่ายไฟฟ้าของท้องถิ่น
 • 2 : พื้นที่ไม่ถูกน้ำท่วมได้
 • 3 : ควรอยู่ใกล้สนามบินสะดวกในการขนส่ง
 • 4 : ศึกษาข้อมูลลมพายุฝน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 240 :
 • ระบบไมโครเวฟ แบบ FDM สถานีรับ รับสัญญาณได้ (C) -85 dBm และมีสัญญาณรบกวน (N) -135 dBm จะมี Carrier to Noise ratio เท่าใด
 • 1 : 50 dB
 • 2 : 30 dB
 • 3 : 20 dB
 • 4 : 15 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • Fresnel zone อันใดที่มีกำลังงานของคลื่นมากที่สุด
 • 1 : 1st
 • 2 : 2nd
 • 3 : 3rd
 • 4 : 4th
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 242 :
 • ให้คำนวณพิสัยของการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุความถี่สูงมากแบบเส้นสายตา ถ้าสายอากาศของสถานีส่งและสถานีรับติดตั้งที่เสาสูง 100 ฟุตและ 25 ฟุต
 • 1 : 30 km.
 • 2 : 32 km.
 • 3 : 34 km.
 • 4 : 36 km.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 243 :
 • Radio noise สามารถแบ่งตามลักษณะการเดินของมันได้กี่แบบ
 • 1 : 3 แบบ
 • 2 : 4 แบบ
 • 3 : 5 แบบ
 • 4 : 6 แบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :
 • จงหาค่า PRF ที่ทำให้สามารถวัดค่าความเร็วสูงถึง 4000 h/s ถ้าใช้ความถี่ตัวพาหะเป็น10000 MHz
 • 1 : 20 KHz
 • 2 : 40 KHz
 • 3 : 60 KHz
 • 4 : 80 KHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 245 :
 • จงหาค่าแบนด์วิชของคลื่น FM ถ้า Kf = 25 S( t ) = 100 sin 1000 t
 • 1 : 5000 krad/s
 • 2 : 6000 krad/s
 • 3 : 7000 krad/s
 • 4 : 8000 krad/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • คลื่นไมโครเวฟจะเดินทางผ่านอากาศเหนือผิวโลกเป็นเส้นโค้งเล็กน้อย การจะให้คลื่นเดินทางเป็นเส้นตรง จะใช้ค่า K (effective earth’s radius coefficient หรือ refractivity coefficient) อยากทราบว่าประเทศไทยใช้ค่า K เท่ากับเท่าใด หรือใช้แผ่น path profile ที่มีค่า K เท่าใด
 • 1 : 2/3
 • 2 : 3/2
 • 3 : 3/4
 • 4 : 4/3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 247 :
 • สถานีส่งและรับคลื่นไมโครเวฟอยู่ห่างกัน 50 กิโลเมตร สมมุติว่าพื้นผิวโลกแบนราบ จานสายอากาศส่งสูง 65 เมตร จานสายอากาศรับสูง 45 เมตร ความถี่ที่ใช้เท่ากับ 6 กิกะเฮิรตซ์ จานสายอากาศรับ รับทั้งคลื่นตรงและคลื่นที่สะท้อนจากพื้นดิน อยากทราบว่าคลื่นสะท้อนเดินทางยาวกว่าคลื่นตรงกี่เมตร
 • 1 : 0.117
 • 2 : 1.17
 • 3 : 5.85
 • 4 : 11.7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :
 • สถานีส่งและสถานีรับคลื่นไมโครเวฟอยู่ห่างกัน 48 กิโลเมตร สมมุติว่าพื้นผิวโลกแบนราบ จานสายอากาศส่งและจานสายอากาศรับติดตั้งอยู่บนยอดเสาสูง 60 เมตร และ 50 เมตร ตามลำดับ ความถี่ที่ใช้ในการรับส่ง 6 กิกะเฮิรตซ์ จานสายอากาศรับจะรับได้ทั้งคลื่นตรงและคลื่นสะท้อนที่สะท้อนจากผิวโลก อยากทราบว่าคลื่นสะท้อนเดินทางถึงจานสายอากาศรับช้ากว่าคลื่นตรงกี่นาโนวินาที
 • 1 : 0.125
 • 2 : 0.416
 • 3 : 12.5
 • 4 : 41.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 249 :
 • สภาพพื้นผิวโลกชนิดใดที่สะท้อนคลื่นไมโครเวฟได้มากที่สุด
 • 1 : ทุ่งหญ้า
 • 2 : ป่าละเมาะ
 • 3 : ทุ่งนา
 • 4 : พื้นน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • สถานีส่งและสถานีรับคลื่นไมโครเวฟอยู่ห่างกัน 48 กิโลเมตร ใช้ความถี่ 6 กิกะเฮิรตซ์ ในการรับส่ง รัศมีของ first Fresnel zone ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีส่งและสถานีรับ มีค่ากี่เมตร
 • 1 : 25.4
 • 2 : 24.5
 • 3 : 23.2
 • 4 : 22.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • สถานีส่งและสถานีรับคลื่นไมโครเวฟอยู่ห่างกัน 40 กิโลเมตร ใช้ความถี่ 7 กิกะเฮิรตซ์ จงคำนวณหา รัศมีของ First Fresnel Zone ที่ระยะทาง 15 กิโลเมตร ห่างจากด้านสถานีส่งว่ามีค่ากี่เมตร
 • 1 : 17
 • 2 : 18
 • 3 : 19
 • 4 : 20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • ก่อนส่งสัญญาณเข้าไปมอดูเลตกับคลื่นไมโครเวฟ จะต้องมีการมัลติเพล็กซ์สัญญาณเสียงของแต่ละคนเข้าด้วยกัน โดยแบ่งช่วงเวลากันตามกระบวนการของ time division multiplex การมัลติเพล็กซ์ 30 ช่องสัญญาณเข้าด้วยกัน จะมี bit rate กี่เมกะบิตต่อวินาที
 • 1 : 1.2
 • 2 : 1.544
 • 3 : 2.048
 • 4 : 8.448
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 253 :
 • ในการส่งสัญญาณโทรศัพท์ 120 ช่องสัญญาณ เข้าไปมอดูเล็ตกับคลื่นไมโครเวฟ สัญญาณ 120 ช่องสัญญาณ มี bit rate กี่เมกะบิตต่อวินาที
 • 1 : 1.2
 • 2 : 1.544
 • 3 : 2.048
 • 4 : 8.448
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :

 • 1 : 18.31
 • 2 : 34.62
 • 3 : 38.85
 • 4 : 44.14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :
 • ในการส่งคลื่นความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์ ผ่านอากาศเป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร จะเกิด free space loss กี่ เดซิเบล
 • 1 : 67
 • 2 : 74
 • 3 : 134
 • 4 : 148
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :
 • กำลังส่งของเครื่องส่งไมโครเวฟมีค่า 750 มิลลิวัตต์ ส่งผ่านท่อนำคลื่นยาว 52 เมตร มีการสูญเสียพลังงานไป 2.8 เดซิเบล อยากทราบว่า ที่ปลายท่อนำคลื่นจะเหลือพลังงานกี่มิลลิวัตต์
 • 1 : 604.5
 • 2 : 512.8
 • 3 : 470.0
 • 4 : 393.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 257 :
 • สถานีส่งและสถานีรับคลื่นไมโครเวฟอยู่ห่างกัน 42 กิโลเมตร ใช้ความถี่ 4 กิกะเฮิรตซ์ ท่อนำคลื่นทางด้านส่งและด้านรับมีการสูญเสีย 1.9 เดซิเบล และ 1.5 เดซิเบล ตามลำดับ จานสายอากาศทางด้านส่งและด้านรับมี gain เท่ากัน คือ 43 เดซิเบล ถ้าต้องการให้ระดับสัญญาณที่เข้าที่เครื่องรับมีค่า 1 ไมโครวัตต์ อยากทราบว่าเครื่องส่งทางสถานีส่งจะต้องส่งด้วยกำลังส่งกี่มิลลิวัตต์
 • 1 : 269
 • 2 : 281
 • 3 : 295
 • 4 : 312
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :

 • 1 : -138
 • 2 : -230
 • 3 : 108
 • 4 : 119
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 259 :

 • 1 : 56.1
 • 2 : 62.2
 • 3 : 69.5
 • 4 : 73.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • ระบบไมโครเวฟเส้นทางหนึ่ง ใช้ความถี่ 7 กิกะเฮิรตซ์ ระยะทางจากสถานีส่งถึงสถานีรับเท่ากับ 47 กิโลเมตร กำลังส่งของเครื่องส่งเท่ากับ 1 วัตต์ จะได้ระดับสัญญาณที่เข้าที่อินพุทของเครื่องรับเท่ากับ -52 dBm ถ้าต้องการให้ระบบมี fading margin เท่ากับ 5 dB จะต้องเพิ่มกำลังของเครื่องส่งเป็นกี่วัตต์
 • 1 : 2.5
 • 2 : 3.2
 • 3 : 3.8
 • 4 : 4.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • ถ้าสถานีส่งและรับคลื่นวิทยุ อยู่ห่างกัน 15 กิโลเมตร และใช้ความถี่ 1800 MHz ค่า free-space loss จะมีค่าเป็นเท่าไร
 • 1 : 88 dB
 • 2 : 97 dB
 • 3 : 55 dB
 • 4 : 121 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • เมื่อออกแบบให้เครื่องส่งมีกำลังส่ง 3 dBW สายอากาศด้านรับและส่งมีอัตราขยายเท่ากันคือ 5 dBi ใช้ความถี่ 1800 MHz สถานีส่งและรับอยู่ห่างกัน 15 กิโลเมตร อยากทราบว่าที่ out put ของสายอากาศด้านรับ จะรับกำลังงานได้เท่าไร
 • 1 : 13 dBW
 • 2 : 134 dBW
 • 3 : -108 dBW
 • 4 : –128 dBW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 263 :
 • สมมุติว่าออกแบบให้ระบบต้องการรับสัญญาณที่สายอากาศด้านรับเป็น 85 dBW แต่จากผลการคำนวณพบว่ากำลังงานที่รับได้ที่สายอากาศรับมีค่าน้อยกว่า 4 dBW ดังนั้นหากต้องการเพิ่มอัตราขยายสายอากาศรับ อยากทราบว่าที่สายอากาศด้านรับจะมีอัตราขยายเพิ่มได้เท่าไร
 • 1 : 2dB
 • 2 : 4dB
 • 3 : 6dB
 • 4 : 8dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 264 :

 • 1 : 85 dBm
 • 2 : 90.5 dBm
 • 3 : 105 dBm
 • 4 : 97.5 dBm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • การส่งสัญญาณโทรศัพท์ผ่านระบบไมโครเวฟ จะต้องมีการมัลติเพล็กซ์สัญญาณโทรศัพท์หลาย ช่องสัญญาณเข้าด้วยกัน การมัลติเพล็กซ์ 480 ช่องสัญญาณเข้าด้วยกันจะมี bit rate เท่ากับกี่ Mbps
 • 1 : 1.544
 • 2 : 2.048
 • 3 : 8.448
 • 4 : 34.368
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 266 :
 • สัญญาณดิจิตอลที่มี Bit Rate 8.448 Mbps เวลาที่ใช้ในการส่ง 1 บิท จะใช้เวลากี่นาโนวินาที
 • 1 : 118
 • 2 : 128
 • 3 : 236
 • 4 : 512
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :
 • สัญญาณดิจิตอล 120 ช่องสัญญาณมี Bit Rate 8.448 Mbps ส่งไปมอดูเลตกับคลื่นไมโครเวฟแบบ 4 PSK ดังนั้นแบนด์วิดธ์ที่ต้องการจะมีค่าประมาณกี่เมกะเฮิรตซ์
 • 1 : 2.2
 • 2 : 4.2
 • 3 : 8.4
 • 4 : 16.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • ถ้าระดับสัญญาณไม่โครเวฟเข้าที่อินพุทของเครื่องรับเท่ากับ -38 dBm ขณะที่มีสัญญาณรบกวนเข้าที่อินพุทของเครื่องรับเท่ากับ -60 dBm ดังนั้นอัตราส่วนของสัญญาณไมโครเวฟต่อสัญญาณรบกวนมีค่าเท่าใด
 • 1 : 22 dBm
 • 2 : 0.63 dBm
 • 3 : 22 dB
 • 4 : 0.63 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 269 :
 • ถ้าสัญญาณที่ออกจากภาคดีมอดูเลเตอร์ ของเครื่องรับมีค่าเท่ากับ -30 dBm ระดับของสัญญาณรบกวนที่ออกจากภาคดีมอดูเลเตอร์ของเครื่องรับมีค่าเท่ากับ -40 dBm ดังนั้นอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนมีค่าเท่าใด
 • 1 : 0.75 dBm
 • 2 : 10 dBm
 • 3 : 0.75 dB
 • 4 : 10 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 270 :
 • ถ้ากำลังงานของคลื่นไมโครเวฟที่เข้าที่อินพุทของเครื่องรับมีค่าเท่ากับ 200 ไมโครวัตต์ และ กำลังงานของสัญญาณรบกวนที่เข้าที่อินพุทของเครื่องรับมีค่าเท่ากับ 20 ไมโครวัตต์ ดังนั้นอัตราส่วนของ คลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวนมีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 10 dB
 • 2 : 20 dB
 • 3 : 30 dB
 • 4 : 180 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 271 :
 • สถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ในระบบไมโครเวฟเส้นทางหนึ่ง รับความถี่เข้ามาจากจานสายอากาศรับเท่ากับ 4000 เมกะเฮิรตซ์ ถ้าใช้ระบบ two frequency repetition ความถี่ส่งจะต้องต่างจากความถี่รับ ดังนั้นหลังจากขยายสัญญาณแล้ว จะต้องเปลี่ยนความถี่ให้สูงขึ้นเป็นกี่เมกะเฮิรตซ์ ก่อนส่งออกจากจานสายอากาศส่งไปยังสถานีถัดไป
 • 1 : 4020
 • 2 : 4040
 • 3 : 4080
 • 4 : 4100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 272 :
 • ในการส่งคลื่นไมโครเวฟจากจานสายอากาศส่งไปยังจานสายอากาศรับ ถ้ายอดของสิ่งกีดขวางสูงพอดีกับเส้นตรงที่ลากจากจานสายอากาศส่งไปยังจานสายอากาศรับ ดังนั้นในกรณีนี้จะเกิด ridge loss (การสูญเสียเนื่องจากสิ่งกีดขวางบัง) เท่ากับกี่เดซิเบล
 • 1 : 0
 • 2 : 3
 • 3 : 6
 • 4 : 9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 • ในระบบสื่อสารไมโครเวฟ สัญญาณรบกวนแบบ weight และสัญญาณรบกวนแบบ unweight มีค่าต่างกันกี่ เดซิเบล
 • 1 : 2.5
 • 2 : 3.0
 • 3 : 4.8
 • 4 : 8.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 274 :
 • รัศมีของโลกอนุโลมว่ามีค่ากี่กิโลเมตร จึงจะทำให้คลื่นวิทยุที่เดินทางเหนือพื้นผิวโลกเดินทางเป็นเส้นตรง
 • 1 : 6,370
 • 2 : 6,730
 • 3 : 7,630
 • 4 : 8,493
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :

 • 1 : 54
 • 2 : 60
 • 3 : 66
 • 4 : 70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :

 • 1 : 50
 • 2 : 55
 • 3 : 60
 • 4 : 65
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 157 : Satellite and space communication
ข้อที่ 277 :
 • ความถี่ย่านใดที่ใช้ในระบบสื่อสารดาวเทียม ที่ได้รับผลกระทบต่อการจางหายของสัญญาณอันเนื่องมาจากฝนมากที่สุด
 • 1 : L-band
 • 2 : S-band
 • 3 : C-band
 • 4 : Ku-band
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบต่อสัญญาณดาวเทียมที่เกิดขึ้นจากชั้นบรรยากาศที่มีปริมาณอิเล็กตรอนหนาแน่นมาก
 • 1 : ทำให้เกิดการลดทอนของสัญญาณดาวเทียม (Fading)
 • 2 : ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับสัญญาณอย่างกะทันหัน (Scintillation)
 • 3 : ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟาราเดย์โลเทชั่น (Faraday rotation)
 • 4 : ทำให้เกิดการเสริมหรือหักล้างของสัญญาณดาวเทียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • ข้อใดเป็นแถบความถี่ของสัญญาณดาวเทียมย่าน Ku-band
 • 1 : 2-4 GHz
 • 2 : 4-8 GHz
 • 3 : 8-12 GHz
 • 4 : 12-14 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 280 :
 • สาเหตุใดทำให้เกิดปรากฏการณ์การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ Ku-band อันเนื่องมาจากฝน
 • 1 : ความยาวคลื่นย่าน Ku-band มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดเม็ดฝน
 • 2 : ความถี่ย่าน Ku-band ค่อนข้างต่ำ
 • 3 : ความเร็วของคลื่นย่านความถี่ Ku-band มีค่าสูง
 • 4 : ความเร็วของคลื่นย่านความถี่ Ku-band มีค่าต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เรียงแถบความถี่จากน้อยไปหามาก ที่ใช้ในย่านความถี่ของดาวเทียมได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : L-C-Ku-Ka
 • 2 : C-Ku-Ka-L
 • 3 : Ku-Ka-L-C
 • 4 : Ka-L-C-Ku
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • ปรากฏการณ์ที่โลกบังดาวเทียม ทำให้ดาวเทียมไม่สามารถรับพลังแสงจากดวงอาทิตย์ได้ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
 • 1 : Eclipse
 • 2 : Doppler frequency shift
 • 3 : Solstice
 • 4 : Sun outage
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 • ปรากฏการณ์ที่สถานีดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียมวงโคจรต่ำแล้วเกิดความแตกต่างระหว่างความถี่ส่งกับความถี่รับ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
 • 1 : Eclipse
 • 2 : Doppler Frequency shift
 • 3 : Solstice
 • 4 : Sun outage
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 284 :
 • ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกับดาวเทียมและสถานีดาวเทียม ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในระบบสื่อสารดาวเทียม เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
 • 1 : Eclipse
 • 2 : Doppler frequency shift
 • 3 : Solstice
 • 4 : Sun outage
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :

 • 1 : 10 รอบ
 • 2 : 11 รอบ
 • 3 : 12 รอบ
 • 4 : 13 รอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • สาเหตุใดการแพร่กระจายคลื่นขาขึ้น (uplink) ของดาวเทียม จึงมีความถี่สูงกว่า ความถี่ขาลง (downlink) เช่น ขาขึ้น 6 GHz ขาลง 4 GHz เป็นต้น
 • 1 : กำลังส่งของสถานีภาคพื้นดินมีจำกัด และความถี่สูงกว่าทำให้เกิดการลดทอนอันเนื่องมาจากชั้นบรรยากาศสูงกว่า
 • 2 : กำลังส่งของสถานีภาคพื้นดินมีจำกัด และความถี่สูงกว่าทำให้เกิดการลดทอนอันเนื่องมาจากชั้นบรรยากาศต่ำกว่า
 • 3 : กำลังส่งของดาวเทียมมีจำกัด และความถี่สูงกว่าทำให้เกิดการลดทอนอันเนื่องมาจากชั้นบรรยากาศและ free space loss สูงกว่า
 • 4 : กำลังส่งของดาวเทียมมีจำกัด และความถี่สูงกว่าทำให้เกิดการลดทอนอันเนื่องมาจากชั้นบรรยากาศต่ำกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 288 :
 • ย่านความถี่สัญญาณสื่อสารดาวเทียมเกิดการลดทอนจากฝนมากที่สุดคือ
 • 1 : C-band
 • 2 : Ku-band
 • 3 : X-band
 • 4 : S-band
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 289 :
 • ย่านความถี่ที่สัญญาณสื่อสารดาวเทียมเกิดการลดทอนและการดูดกลืนจาก อ๊อกซิเจนและละอองไอน้ำในบรรยากาศมากที่สุด คือข้อใด
 • 1 : C-band
 • 2 : Ku-band
 • 3 : Ka-band
 • 4 : S-band
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 290 :
 • ความถี่ที่ไม่นิยมใช้ในการสื่อสารผ่านดาวเทียมคือย่านใด
 • 1 : VHF
 • 2 : UHF
 • 3 : HF
 • 4 : EHF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • ย่านความถี่ X-band ในการสื่อสารดาวเทียมคือความถี่ช่วงใด
 • 1 : 2-4 GHz
 • 2 : 8-12 GHz
 • 3 : 12-18 GHz
 • 4 : 18-27 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • ในระบบ FDM/FM 1 Group มีกี่ Channel
 • 1 : 8
 • 2 : 12
 • 3 : 16
 • 4 : 20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :
 • ในระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ เครื่องรับที่สถานีภาคพื้นดินต้องมีแบนด์วิดท์กว้างพอเพื่อรองรับปัญหา อะไร
 • 1 : Near-far effect
 • 2 : Doppler frequency shift
 • 3 : Multipath fading
 • 4 : Shadowing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :
 • ดาวเทียมค้างฟ้าต้องอยู่สูงจากโลกประมาณเท่าไร
 • 1 : 500 km
 • 2 : 2,000 km
 • 3 : 15,000 km
 • 4 : 36,000 km
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • ต้องมีดาวเทียมค้างฟ้าอย่างน้อยกี่ดวงจึงจะครอบคลุมได้ทั้งโลก
 • 1 : 1 ดวง
 • 2 : 2 ดวง
 • 3 : 3 ดวง ที่ตำแหน่งเหนือมหาสมุทรแอตแลนติก อินเดีย และแปซิฟิค
 • 4 : 4 ดวง ที่อยู่เหนือทวีปแต่ละทวีป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • สัญญาณรบกวนบนท้องฟ้าที่มีต่อระบบสื่อสารดาวเทียมมีอะไรบ้าง
 • 1 : Sky noise
 • 2 : Cosmic noise
 • 3 : Bird noise
 • 4 : Cosmic noise and Sky noise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :
 • ระบบของดาวเทียม แบ่งตามลักษณะการโคจรได้กี่ชนิด
 • 1 : 2 ชนิด
 • 2 : 3 ชนิด
 • 3 : 4 ชนิด
 • 4 : 5 ชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 298 :
 • ประเทศใดที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเป็นดวงแรก
 • 1 : สหรัฐอเมริกา
 • 2 : สหภาพโซเวียตรัสเซีย
 • 3 : เยอรมันนี
 • 4 : อังกฤษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • ในย่านความถี่ตั้งแต่ VHF ขึ้นไป การแพร่กระจายคลื่นแบบใดเดินทางได้ไกลกว่า
 • 1 : Gound Wave Propagation
 • 2 : Sky Wave Propagation
 • 3 : Space Wave Propagation
 • 4 : Surface Wave Propagation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 300 :
 • การติดต่อสื่อสารกันในย่านความถี่ LF และ MF จะใช้คลื่นใดในการติดต่อสื่อสาร
 • 1 : Gound Wave
 • 2 : Sky Wave
 • 3 : Space Wave
 • 4 : Surface Wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 301 :
 • สายอากาศของเครื่องส่งสูง 100 เมตร สายอากาศเครื่องรับสูง 49 เมตร ระยะทางที่สามารถสื่อสารด้วย Space Wave จะเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 60 กม.
 • 2 : 65 กม.
 • 3 : 70 กม.
 • 4 : 75 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • ย่านความถี่ที่ใช้ในการสื่อสารดาวเทียมมีความถี่เท่าไรขึ้นไป
 • 1 : 1 KHz
 • 2 : 1 MHz
 • 3 : 1 GHz
 • 4 : 10 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 303 :
 • การสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย เริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ.ใด
 • 1 : พ.ศ.2500
 • 2 : พ.ศ.2505
 • 3 : พ.ศ.2509
 • 4 : พ.ศ.2513
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :
 • ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกตามส้นทางโคจรที่กำหนดจะมีความสูงประมาณกี่ km. เหนือเส้นศูนย์สูตร
 • 1 : 20000 km.
 • 2 : 2ื5000 km.
 • 3 : 30000 km.
 • 4 : 35000 km.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • ดาวเทียม LANDSAT ซึ่งเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำใช้สำรวจทรัพยากร มีความสูงเหนือพื้นโลกประมาณกี่กิโลเมตร
 • 1 : 500
 • 2 : 800
 • 3 : 1,500
 • 4 : 2,650
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :
 • ดาวเทียม GPS ซึ่งเป็นดาวเทียมวงโคจรปานกลางใช้กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก โคจรอยู่เหนือพื้นโลกประมาณกี่กิโลเมตร
 • 1 : 850
 • 2 : 1,650
 • 3 : 6,500
 • 4 : 20,200
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :
 • ดาวเทียมไทยคม 3 ซึ่งเป็นดาวเทียมวงโคจรอยู่กับที่เมื่อเทียบกับตำแหน่งบนพื้นโลกหรือดาวเทียมค้างฟ้า โคจรอยู่ที่ระดับความสูงกี่กิโลเมตรเหนือพื้นโลก
 • 1 : 10,600
 • 2 : 11,800
 • 3 : 26,500
 • 4 : 36,800
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • ดาวเทียมไทยคม 3 ซึ่งเป็นดาวเทียมมีวงโคจรอยู่กับที่หรือดาวเทียมค้างฟ้าโคจรรอบโลกด้วยความเร็วประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • 1 : 0
 • 2 : 2,368
 • 3 : 5,615
 • 4 : 11,070
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • ในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ถ้าสถานีภาคพื้นดินส่งสัญญาณขึ้นไปยังดาวเทียมโดยใช้กำลังส่งของเครื่องส่ง 200 วัตต์ ส่งด้วยความถี่ 6 กิกะเฮิรตซ์ ส่งผ่านท่อนำคลื่นมีการสูญเสียพลังงานไป 2.3 เดซิเบล ผ่านจานสายอากาศส่งมี gain เท่ากับ 54 เดซิเบล ระยะทางจากสถานีภาคพื้นดินถึงดาวเทียมเท่ากับ 38,900 กิโลเมตร ดังนั้นระดับสัญญาณที่ส่งถึงจานสายอากาศรับบนดาวเทียมเท่ากับ กี่ dBm
 • 1 : -95
 • 2 : -87
 • 3 : -82
 • 4 : -76
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 310 :

 • 1 : 45
 • 2 : 49
 • 3 : 54
 • 4 : 67
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • ถ้าดาวเทียมมีกำลังส่งออกจากจานสายอากาศหรือ EIRP เท่ากับ 51 dBW ความถี่ที่ส่ง 12 กิกะเฮิรตซ์ ระยะทางจากดาวเทียมถึงจานสายอากาศรับเท่ากับ 38,500 กิโลเมตร เวลามีฝนตกเกิดการลดทอนเนื่องจากฝน 2.9 เดซิเบล จานสายอากาศรับมีgain 36 เดซิเบล เกิดการสูญเสียของระบบส่งจากจานสายอากาศถึงเครื่องรับ 1.4 เดซิเบล สัญญาณที่เข้าเครื่องรับมีค่ากี่ dBm
 • 1 : -85
 • 2 : -93
 • 3 : -101
 • 4 : -123
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :

 • 1 : -113.8
 • 2 : -100.5
 • 3 : -95.6
 • 4 : -90.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 313 :

 • 1 : -80.8
 • 2 : -87.5
 • 3 : -96.2
 • 4 : -101.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 314 :
 • จานสายอากาศรับในระบบดาวเทียมมี gain เท่ากับ 42 เดซิเบล มีการสูญเสียของระบบสายส่งกำลังเท่ากับ 2.3 เดซิเบล ระบบเครื่องรับมี system noise temperature ทั้งหมดเท่ากับ 234 เคลวิน ดังนั้น ระบบรับนี้มีค่า figure of noise [G/T] กี่ dBW/K
 • 1 : 16
 • 2 : 19
 • 3 : 25
 • 4 : 31
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :

 • 1 : -98
 • 2 : -102
 • 3 : -115
 • 4 : -131
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :
 • ความถี่ช่วง Radio Window ที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมสื่อสารคือความถี่ช่วงใด
 • 1 : 10-100 MHz
 • 2 : 100-1000 MHz
 • 3 : 1-30 GHz
 • 4 : 30-150 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 317 :
 • ในระบบสื่อสารย่านดาวเทียม ความถี่ย่าน Ku band หมายถึงความถี่ในช่วงใด
 • 1 : 2-4 GHz
 • 2 : 4-6 GHz
 • 3 : 6-10 GHz
 • 4 : 11-14 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • เครื่องรับในระบบสื่อสารดาวเทียมเครื่องหนึ่ง มีค่า equivalent noise temperature เท่ากับ 285 เคลวิน ทำงานที่อุณหภูมิห้อง 300 เคลวิน ดังนั้น noise figure ของเครื่องรับเครื่องนี้มีค่ากี่เดซิเบล
  กำหนดให้
 • 1 : 2.9
 • 2 : 3.1
 • 3 : 3.9
 • 4 : 4.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 319 :

 • 1 : 20
 • 2 : 28
 • 3 : 31
 • 4 : 36
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :

 • 1 : 46
 • 2 : 50
 • 3 : 55
 • 4 : 59
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 321 :

 • 1 : 59
 • 2 : 64
 • 3 : 68
 • 4 : 75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 322 :
 • ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศ คือดาวเทียมชื่อ
 • 1 : Telstar
 • 2 : Sputnik I
 • 3 : Explorer I
 • 4 : Intelsat I
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 323 :
 • ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เช่น ดาวเทียม SPOT หรือ LANDSAT จะโคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลาประมาณกีนาที
 • 1 : 100
 • 2 : 200
 • 3 : 300
 • 4 : 400
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 324 :
 • ดาวเทียมดวงใดที่ส่งขึ้นไปเพื่อใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกโดยวิธีการถ่ายภาพ
 • 1 : Palapa
 • 2 : JCSAT
 • 3 : GPS
 • 4 : Theos
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :
 • ดาวเทียม iPSTAR ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทอะไร
 • 1 : ARIANCE SPACE
 • 2 : COMSAT
 • 3 : LOCKHEED
 • 4 : SPACE SYSTEM/ LORAL
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 326 :
 • ดาวเทียม iPSTAR ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยบริษัทอะไร
 • 1 : Long March
 • 2 : COMSTAR
 • 3 : ARIANESPACE
 • 4 : AEROSPACE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 327 :
 • ดาวเทียม iPSTAR ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร จากฐานส่งดาวเทียมที่ใด
 • 1 : CAPE CANAVERAL
 • 2 : BAIKOUR
 • 3 : VANDENBERG
 • 4 : KOUROU
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • ดาวเทียม iPSTAR มีอายุการใช้งานกี่ปี
 • 1 : 8
 • 2 : 10
 • 3 : 12
 • 4 : 15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • ดาวเทียม iPSTAR ถูกส่งเข้าสู่วงโคจรเหนือเส้นศูนย์สูตรที่ตำแหน่งเส้นแวงกี่องศาตะวันออก
 • 1 : 60
 • 2 : 78.5
 • 3 : 100
 • 4 : 120
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 330 :
 • ดาวเทียม Theos มีอายุการใช้งานกี่ปี
 • 1 : 5
 • 2 : 7
 • 3 : 10
 • 4 : 12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • ในการตั้งจานสายอากาศรับสัญญาณจากดาวเทียม ถ้ามุมเงยของจานสายอากาศรับเท่ากับ 60 องศา ระดับสูงสุดของเมฆฝนอยู่สูง 5 กิโลเมตร ถ้ามีฝนตกทั่วบริเวณทั้งหมด สัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ 12 กิกะเฮิรตซ์ เกิดการลดทอนเนื่องจากฝนเท่ากับ 0.5 เดซิเบลต่อกิโลเมตร อยากทราบว่า สัญญาณดาวเทียมจะเกิดการลดทอนที่เกิดจากฝนตลอดเส้นทางกี่ เดซิเบล
 • 1 : 2.5
 • 2 : 2.75
 • 3 : 2.85
 • 4 : 3.50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 332 :
 • ถ้าระยะทางจากสถานีภาคพื้นดินถึงดาวเทียมไทยคม 2 เท่ากับ 39,000 กิโลเมตร การติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมขาขึ้นใช้ความถี่ 14 กิกะเฮิรตซ์ ขาลงใช้ความถี่ 12 กิกะเฮิรตซ์ อยากทราบว่า free space loss ด้านขาขึ้นมีการสูญเสียมากกว่าด้านขาลงกี่เดซิเบล
 • 1 : 1.4
 • 2 : 2.2
 • 3 : 3.5
 • 4 : 4.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :
 • เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องหนึ่งทำงานที่อุณหภูมิ 290 เคลวิน มีค่า noise factor เท่ากับ 2.3 อยากทราบว่าเครื่องรับเครื่องนี้มีค่า equivalent noise temperature กี่ เคลวิน
 • 1 : 292
 • 2 : 305
 • 3 : 340
 • 4 : 377
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • ทรานสพอนเดอร์ ย่าน C band ของดาวเทียมไทยคม 3 ทำหน้าที่ขยายสัญญาณและเปลี่ยนความถี่จากความถี่ขาขึ้น (up link) เป็นความถี่ขาลง (down link) อยากทราบว่าถ้าความถี่ขาขึ้นเป็น 6000 เมกะเฮิรตซ์ ดังนั้นความถี่ขาลงจะเท่ากับกี่เมกะเฮิรตซ์
 • 1 : 4225
 • 2 : 4000
 • 3 : 3925
 • 4 : 3775
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • ถ้าระยะทางจากสถานีส่งภาคพื้นดินถึงดาวเทียมเท่ากับ 39,000 กิโลเมตร ใช้ความถี่ขาขึ้น 6 กิกะเฮิรตซ์ ระยะทางจากดาวเทียมถึงสถานีรับภาคพื้นดินเท่ากับ 39,500 กิโลเมตร ความถี่ขาลงเท่ากับ 4 กิกะเฮิรตซ์ อยากทราบว่าการเดินทางของคลื่นจากสถานีส่งถึงสถานีรับเกิด delay time (เวลาหน่วง) รวมกันกี่ มิลลิวินาที
 • 1 : 203.5
 • 2 : 214.2
 • 3 : 230.8
 • 4 : 261.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :
 • ในระบบสื่อสารดาวเทียม มีการใช้โพลาไรซ์ของคลื่นแตกต่างกัน อยากทราบว่า cross-polarization ของคลื่นที่มี โพลาไรซ์แบบ horizontal คือคลื่นที่มีโพลาไรซ์แบบใด
 • 1 : Right Hand Circular Polarized
 • 2 : Left Hand Circular Polarized
 • 3 : Linear Polarized
 • 4 : Vertical Polarized
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :
 • ในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมใช้ความถี่ในย่าน Ka ถ้าความถี่ขาขึ้น (Uplink) อยู่ในย่าน 30 กิกะเฮิรตซ์ ดังนั้นความถี่ขาลง (Downlink) จะอยู่ในย่านความถี่กี่ กิกะเฮิรตซ์
 • 1 : 40
 • 2 : 35
 • 3 : 25
 • 4 : 20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 338 :
 • VSAT ในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม หมายถึงอะไร
 • 1 : ดาวเทียมขนาดเล็ก
 • 2 : ดาวเทียมอินเทลแซทรุ่นที่ 5
 • 3 : ดาวเทียมที่ใช้สำหรับวิทยุมือถือ
 • 4 : สถานีภาคพื้นดินที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :
 • ดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสาร จะต้องเป็นดาวเทียมแบบมีวงโคจรอยู่กับที่ เมื่อเทียบกับตำแหน่งบนพื้นโลก ดาวเทียมแบบมีวงโคจรอยู่กับที่ต้องโคจรอยู่เหนือพื้นผิวโลกประมาณ 35800 กิโลเมตร และต้องอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเพราะ
 • 1 : แรงดึงดูดของโลกน้อย
 • 2 : อยู่ใกล้สถานีควบคุม
 • 3 : แผงโซ่ล่าร์เซลล์ ได้รับแสงอาทิตย์มาก
 • 4 : แรงดึงดูดของโลกคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • ในระบบสื่อสาร คำย่อ ITU-R ย่อมาจากอะไร
 • 1 : Intelsat Telemetry Up Link – Router
 • 2 : International Telephone Union – Router
 • 3 : International Telecommunications Union – Radio Reguration
 • 4 : Intelsat Telecommunications Union – Radiowave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • FCC ในระบบสื่อสารดาวเทียมย่อมาจากอะไร
 • 1 : Forward Correction Code
 • 2 : Frequency Control Communication
 • 3 : Fundamental Clock Circuit
 • 4 : Federal Communications Commission
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • ในระบบสื่อสารดาวเทียมอุปกรณ์ TWT ที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมใช้เป็นอุปกรณ์ เพื่อทำหน้าที่อะไร
 • 1 : เปลี่ยนความถี่ขาขึ้นเป็นความถี่ขาลง
 • 2 : จ่ายกำลังไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนดาวเทียม
 • 3 : ลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในห้วงอวกาศ ก่อนที่จะส่งกลับลงมา
 • 4 : ขยายสัญญาณให้มีกำลังมากขึ้น ก่อนส่งกลับลงมายังโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 343 :
 • ดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสารโคจรอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรที่ความสูง 36,000 กิโลเมตร ดาวเทียม 2 ดวงอยู่ห่างกัน 2 องศา ถ้ารัศมีของโลกเท่ากับ 6,370 กิโลเมตร อยากทราบว่าดาวเทียมทั้ง 2 ดวง นี้อยู่ห่างกันกี่กิโลเมตร
 • 1 : 1294
 • 2 : 1318
 • 3 : 1402
 • 4 : 1478
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :
 • ในระบบสื่อสารดาวเทียม figure of merit หมายถึงค่าอะไร
 • 1 : C / N
 • 2 : S / N
 • 3 : F / M
 • 4 : G / T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :

 • 1 : 65
 • 2 : 78
 • 3 : 97
 • 4 : 123
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :

 • 1 : 65
 • 2 : 78
 • 3 : 97
 • 4 : 123
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • ดาวเทียมที่มีจำนวน 24 ดวง โคจรอยู่เหนือพื้นโลกประมาณ 20,200 กม. มี 6 วงโคจร ซึ่งเอียงทำมุมกัน 55 องศา แต่ละวงโคจรประกอบด้วยดาวเทียม 4 ดวง ดาวเทียมดังกล่าวมีชื่อว่า
 • 1 : GMS
 • 2 : GMP
 • 3 : GPS
 • 4 : IRIDIUM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :
 • ดาวเทียมไทยคม เป็นดาวเทียมที่โคจรอยู่ในระดับใด
 • 1 : Polar Earth Orbit
 • 2 : Geostationary Earth Orbit
 • 3 : Low Earth Orbit
 • 4 : Medium Earth Orbit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :
 • ดาวเทียม GPS โคจรอยู่ในวงโคจรระดับใด
 • 1 : Low Earth Orbit
 • 2 : Medium Earth Orbit
 • 3 : Stationary Earth Orbit
 • 4 : Polar Earth Orbit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • วงโคจรดาวเทียมใด ต่อไปนี้ ที่โคจรหมุนรอบโลกจากทิศเหนือไปยังทิศใต้
 • 1 : Polar Earth Orbit
 • 2 : Low Earth Orbit
 • 3 : Geostationary Earth Orbit
 • 4 : Medium Earth Orbit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 351 :
 • แถบความถี่ใด ที่ใช้ในย่านการสื่อสารดาวเทียม ที่ไม่ให้พลเรือนใช้
 • 1 : L-band
 • 2 : C-band
 • 3 : X-band
 • 4 : Ku-band
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • อายุการใช้งานดาวเทียม ขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรเป็นหลัก
 • 1 : แผงโซลาร์เซลล์
 • 2 : แบตเตอรี่บนตัวดาวเทียม
 • 3 : พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ควบคุมตำแหน่งและวงโคจรบนตัวดาวเทียม
 • 4 : รูปร่างหรือรูปทรงของดาวเทียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีผลกระทบต่อการควบคุมดาวเทียมโดยตรง
 • 1 : แรงดึงดูดของดวงจันทร์
 • 2 : แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์
 • 3 : พายุสุริยะ (Solar wind)
 • 4 : ฝนดาวตก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดไม่ใช่เหตุผลว่าดาวเทียมแบบมีปีกของแผงโซล่าร์แซลล์ จึงได้รับความนิยมมากกว่าแบบหมุนรอบตัวเอง
 • 1 : สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มๆ เพราะสามารถหันแผงโซลาร์เซลล์ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ได้ตลอดเวลา
 • 2 : ควบคุมการรักษาเสถียรภาพของตัวดาวเทียมได้ง่ายกว่าดาวเทียมหมุนรอบตัวเอง
 • 3 : สามารถติดจานสายอากาศได้มากกว่า
 • 4 : สามารถบรรจุอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าส่งผลให้สามารถใช้ช่องสัญญาณได้มากกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :
 • ดาวเทียมมาริแซท นำมาใช้งาน ในด้านใด
 • 1 : การติดต่อสื่อสารระหว่างดาวเทียม
 • 2 : การติดต่อสื่อสารทางทะเล
 • 3 : การติดต่อสื่อสารใต้ทะเล
 • 4 : เรดาร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 356 :
 • ดาวเทียมค้างฟ้าต้องอยู่ห่างจากโลกประมาณเท่าไร
 • 1 : 500 กม.
 • 2 : 2,000 กม.
 • 3 : 15,000 กม.
 • 4 : 36,000 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 :
 • ในระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ เครื่องรับที่สถานีภาคพื้นดินต้องมีแบนด์วิดท์กว้างพอเพื่อรองรับปัญหา อะไร
 • 1 : Near-far effect
 • 2 : Doppler frequency shift
 • 3 : Multipath fading
 • 4 : Shadowing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 158 : Radar
ข้อที่ 358 :
 • RADAR ย่อมาจาก
 • 1 : Radio Direction And Routing
 • 2 : Radio Detection And Ranging
 • 3 : Radio Direction And Ranging
 • 4 : Radio Detection And Routing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :

 • 1 : 150 m
 • 2 : 1.5 km
 • 3 : 15 km
 • 4 : 150 km
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • ในระบบเรดาร์ สัญญาณ Echo คืออะไร
 • 1 : สัญญาณที่สะท้อนจากเป้า
 • 2 : สัญญาณที่สะท้อนจากเครื่องส่ง
 • 3 : สัญญาณที่สะท้อนจากสายส่งสัญญาณ
 • 4 : สัญญาณที่สะท้อนจากชั้นบรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 361 :
 • สมมุติรูปเรดาร์ที่แสดงข้างบน มีความถี่ 5000 MHz มีการเคลื่อนที่ตรวจจับ 3 mph จงหา ค่าความถี่ต่ำที่มีการขยายข้าง Cut Off
 • 1 : 30 Hz
 • 2 : 35Hz
 • 3 : 40 Hz
 • 4 : 45Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 :
 • เรดาร์มี Pulse Width เท่ากับ 2.4 µsec. และมีย่านทำการสูงสุด 20 ไมล์ มีค่ากำลังงานเฉลี่ยเท่ากับ 10 watts จงหาค่ากำลังสูงสุด
 • 1 : 500 watts
 • 2 : 1000 watts
 • 3 : 1500 watts
 • 4 : 2000 watts
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 363 :
 • ระยะทาง 1 ไมล์ทะเล (nautical mile ) เท่ากับกี่กิโลเมตร
 • 1 : 1.0 กิโลเมตร
 • 2 : 1.5 กิโลเมตร
 • 3 : 1.6 กิโลเมตร
 • 4 : 1.8 กิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 364 :
 • RCS ย่อมาจากอะไร
 • 1 : Radar Cross Section
 • 2 : Radio Cross Section
 • 3 : Radio Cause Section
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกเลย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • เรดาร์ไม่ใช้ในกิจการอะไร
 • 1 : ควบคุมการบิน, หาความเร็วเครื่องบิน
 • 2 : วัดระยะห่างของเรือหรือเครื่องบิน
 • 3 : ใช้กับงานอุตุนิยมวิทยา
 • 4 : ใช้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 366 :
 • ความถี่เรดาร์ 10 GHz สะท้อนเป้าที่เป็นแผ่นสี่เหลียม ขนาดกว้างด้านละ 7 ซม. จะมีค่า Radar Cross Section กี่ตารางเมตร
 • 1 : 0.04 ตารางเมตร
 • 2 : 0.24 ตารางเมตร
 • 3 : 0.40 ตารางเมตร
 • 4 : 0.44 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 367 :
 • ความถี่เรดาร์ 10 GHz สะท้อนเป้าทรงกลมที่มีรัศมี 0.5 เมตร มีค่า Radar Cross Section กี่ตารางเมตร
 • 1 : 0.717 ตารางเมตร
 • 2 : 0.078 ตารางเมตร
 • 3 : 0.785 ตารางเมตร
 • 4 : 0.758 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • Clutter หมายถึงอะไร
 • 1 : เป้าที่เคลื่อนที่
 • 2 : เป้าที่อยู่กับที่ ขณะที่เป้าอื่นเคลื่อนที่
 • 3 : เป้าที่มีขนาดเล็กที่สุด
 • 4 : เป้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :
 • ระบบ Pulse radar มี Duty cycle 0.1% พัลส์กว้าง 2 ไมโครวินาที จงหาค่าระยะทางใกล้สุด และระยะทางไกลสุดที่เรดาร์ตรวจจับได้
 • 1 : ใกล้สุด 250 เมตร, ไกลสุด 250 กิโลเมตร
 • 2 : ใกล้สุด 300 เมตร, ไกลสุด 300 กิโลเมตร
 • 3 : ใกล้สุด 330 เมตร, ไกลสุด 33 กิโลเมตร
 • 4 : ใกล้สุด 250 เมตร, ไกลสุด 25 กิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :
 • คอปเปลอร์เรดาร์ ทำงานที่ความถี่ 1 กิกะเฮิรตซ์ใช้ตรวจจับความเร็วของรถได้ 50 เมตร/วินาที จงหาความถี่คอปเปลอร์
 • 1 : 300 Hz
 • 2 : 330 Hz
 • 3 : 333 Hz
 • 4 : 3300 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 371 :
 • จงคำนวณค่าระยะทางสูงสุด ที่เรดาร์สำรวจได้ เมื่อ Pulse repetition frequency เท่ากับ 2000 Hz
 • 1 : 60 กิโลเมตร
 • 2 : 65 กิโลเมตร
 • 3 : 70 กิโลเมตร
 • 4 : 75 กิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • เรดาร์ตำรวจใช้ตรวจจับความเร็วรถ ทำงานที่ความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์ จงหาความถี่คอปเปลอร์ เมื่อมีรถวิ่งเข้าหาเรดาร์ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที
 • 1 : 256 Hz
 • 2 : 260 Hz
 • 3 : 266 Hz
 • 4 : 270 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 373 :
 • Range Resolution ของเรดาร์ หมายถึง ระยะทางใด
 • 1 : ระยะทางใกล้สุดที่เรดาร์สามารถแยกแยะเป้าได้
 • 2 : ระยะทางไกลสุดที่เรดาร์สามารถแยกแยะเป้าได้
 • 3 : ระยะทางเฉลี่ยที่เรดาร์สามารถจับเป้าได้
 • 4 : ระยะทางที่เรดาร์สามารถจับเป้าได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • Range Resolution ของพัลส์เรดาร์ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน พิจารณาจาก
 • 1 : ความกว้างของพัลส์ ยิ่งกว้างยิ่งดี
 • 2 : ความกว้างของพัลส์ ยิ่งแคบยิ่งดี
 • 3 : ขนาดของพัลส์พีเรียด ยิ่งสั้นยิ่งดี
 • 4 : ขนาดของพัลส์พีเรียด ยิ่งกว้างยิ่งดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :
 • จงหากำลังที่รับจากเครื่องส่งเรดาร์ ความถี่ 1.2 GHz กำลังส่ง 1,000 วัตต์ เป้าอยู่ห่างออกไป 10,000 เมตร มีค่า Radar Cross Section 1 ตารางเมตร และสายอากาศมีอัตราขยาย 40 dB
 • 1 : 50 มิลลิวัตต์
 • 2 : 45 มิลลิวัตต์
 • 3 : 35 มิลลิวัตต์
 • 4 : 25 มิลลิวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • จงหาความถี่คอปเปลอร์ เมื่อความถี่ส่งเรดาร์เป็น 500 MHz และเป้าเคลื่อนที่ ห่างออกจากเรดาร์ ด้วยความเร็ว 250 เมตร/วินาที
 • 1 : -833 เมตร
 • 2 : +833 เมตร
 • 3 : -850 เมตร
 • 4 : +850 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 377 :
 • ระบบเรดาร์จะหาค่าอะไรได้แม่นยำกว่าอื่นๆ
 • 1 : ระยะทาง
 • 2 : ขนาดวัตถุ
 • 3 : ทิศทางในแนวระดับ
 • 4 : ทิศทางในแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • ระบบเรดาร์ที่ใช้หาระยะทางและความเร็วของเป้าหมาย เรียกว่าอะไร
 • 1 : MT1 Radar
 • 2 : Search Radar
 • 3 : Pulse Doppler Radar
 • 4 : Monopulse Radar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :
 • ระบบเรดาร์ที่ใช้หาระยะทางของเป้าหมายและแยกความแตกต่างการเคลื่อนที่และการหยุดนิ่งของเป้าหมายเรียกว่าอะไร
 • 1 : MTI radar
 • 2 : Range-measuring radar
 • 3 : Tracking radar
 • 4 : Monopulse radar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • ระบบเรดาร์ชนิดใดไม่ได้ใช้การเคลื่อนที่ทางกลในการปรับทิศทางของลำคลื่น
 • 1 : Tracking radar
 • 2 : Monopulse radar
 • 3 : Conical-scan radar
 • 4 : Phased arrary radar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :
 • ระบบเรดาร์ใช้งานที่ความถี่ 1 GHz จับเป้าที่มีความเร็ว 900 m/s จะมี Doppler frequency เท่าใด
 • 1 : 3 kHz
 • 2 : 4 kHz
 • 3 : 5 kHz
 • 4 : 6 kHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • ระบบเรดาร์ใช้งานความถี่ 1.2 GHz จับเป้าที่เคลื่อนที่เกิด Doppler frequency 1.6 kHz เป้าจะมีความเร็วเท่าใด
 • 1 : 2 กม./วินาที
 • 2 : 1.8 กม./วินาที
 • 3 : 1.6 กม./วินาที
 • 4 : 1.2 กม./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :
 • สมการหากำลังคลื่นเรดาร์ที่รับได้คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 384 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 386 :
 • อุปกรณ์ที่ใช้แยกสัญญาณระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับของระบบเรดาร์คือข้อใด
 • 1 : Pin switched
 • 2 : Mixer
 • 3 : Multiplexer
 • 4 : Ring switched
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 387 :
 • เครื่องบินสอดแนมหรือจารกรรมของอเมริกาที่ชื่อ Stealth fighter ระบบเรดาร์ไม่สามารถตรวจจับได้ เนื่องจาก
 • 1 : ลำตัวเครื่องบินไม่ได้ทำด้วยโลหะ
 • 2 : ลำตัวเครื่องบินมีผิวขรุขระ คลื่นสะท้อนหลายทิศทาง
 • 3 : เครื่องบินส่งคลื่นออกมารบกวนคลื่นเรดาร์
 • 4 : ลำตัวเครื่องบินทำด้วยวัสดุและเคลือบสารที่ดูดกลืนคลื่นจากเรดาร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :

 • 1 : 150 ม.
 • 2 : 1.5 กม.
 • 3 : 15 กม.
 • 4 : 150 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 159 : Propagation into seawater
ข้อที่ 389 :
 • ค่าของ Conductivity ( ความนำไฟฟ้า ) ของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงได้จากอะไรบ้าง?
 • 1 : อุณหภูมิของน้ำ
 • 2 : เกลือที่ผสมในน้ำ
 • 3 : อุณหภูมิและเกลือในน้ำ
 • 4 : โลหะที่ผสมอยู่ในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 390 :
 • ในน้ำทะเลมีการลดทอนของสัญญาณสูง ดังนั้นความถี่ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของเรือดำน้ำ จะต้องใช้ ความถี่ไม่สูงกว่าย่านความถี่ใด
 • 1 : VLF
 • 2 : LF
 • 3 : MF
 • 4 : HF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 391 :
 • ในน้ำทะเล ถ้ากำหนดให้ค่าคงตัวไดอิเลคตริกเท่ากับ 80 ค่าสภาพนำไฟฟ้าเท่ากับ 4 โมห์ / เมตร ถ้าใช้ความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์ ส่งที่ผิวน้ำ อยากทราบว่าคลื่นเคลื่อนที่ใต้ผิวน้ำได้ลึกหรือมีค่า skin depth กี่เมตร
 • 1 : 2.5
 • 2 : 5.0
 • 3 : 25
 • 4 : 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :

 • 1 : 10.2 เมตร
 • 2 : 5.2 เมตร
 • 3 : 3 เมตร
 • 4 : 2.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • ความถี่ที่เหมาะสมกับการติดต่อสื่อสารกับยานที่อยู่ใต้น้ำควรจะเป็นย่านความถี่ใด
 • 1 : High frequency (HF)
 • 2 : Medium frequency (MF)
 • 3 : Low frequency (LF)
 • 4 : Very low frequency (VLF)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดเป็นความถี่ที่เหมาะสมกับการใช้ติดต่อสื่อสารกับยานที่อยู่ใต้น้ำ
 • 1 : 10 kHz
 • 2 : 100 kHz
 • 3 : 10 MHz
 • 4 : 100 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • สายอากาศที่เหมาะสมกับการติดตั้งกับงานใต้น้ำควรเป็นแบบใด
 • 1 : Horizontal dipole
 • 2 : Vertical dipole
 • 3 : Long wire
 • 4 : Rhombic Antenna
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 396 :
 • ในการติดต่อสื่อสารกับยานใต้น้ำ เรือที่อยู่ผิวน้ำ ควรใช้สายอากาศแบบใด
 • 1 : Horizontal dipole
 • 2 : Vertical dipole
 • 3 : Long wire
 • 4 : Rhombic Antenna
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 160 : Atmospheric ducts
ข้อที่ 397 :
 • การแพร่กระจายคลื่นในชั้นบรรยากาศเหนือพื้นผิวโลก คำกล่าวใดถูกต้อง
 • 1 : การเพิ่มขึ้นของค่า refractive index ทำให้ลำคลื่นวิทยุปลายบานกว้างออก
 • 2 : การเพิ่มขึ้นของค่า refractive index ทำให้ลำคลื่นวิทยุโค้งลงข้างล่าง
 • 3 : การลดลงของค่า refractive index ทำให้ลำคลื่นวิทยุโค้งขึ้นข้างบน
 • 4 : การลดลงของค่า refractive index ทำให้ลำคลื่นวิทยุโค้งลงข้างล่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :
 • การแพร่กระจายคลื่นในรูปแบบของ atmospheric ducts เกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : ผิวโลกโค้ง
 • 2 : สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลง
 • 3 : ดรรชนีการหักเหของบรรยากาศลดลงแปรตามความสูงของบรรยากาศ
 • 4 : พายุลมสุริยะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 399 :
 • ความถี่ใดที่มีโอกาสเกิดกรณีของ surface duct
 • 1 : 1,000 kHz
 • 2 : 10 MHz
 • 3 : 30 MHz
 • 4 : 1 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 400 :
 • เมื่อเกิดปัญหา atmospheric ducts ควรแก้ไขด้วยวิธีใด
 • 1 : Space diversity
 • 2 : Frequency diversity
 • 3 : เลือกตำแหน่งติดตั้งสายอากาศใหม่ทั้งสองด้าน
 • 4 : Site diversity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร