สภาวิศวกร

สาขา : ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าสื่อสาร

วิชา : Microwave Engineering

เนื้อหาวิชา : 129 : Maxwell’s equations and boundary Conditions
ข้อที่ 1 :
 • สมการ ในข้อใดคือกฎของฟาราเดย์ (Faraday’s law)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :

 • 1 : ที่รอยต่อของตัวกลางทั่วๆ ไป
 • 2 : ที่รอยต่อของตัวกลางชนิดไดอิเล็กตริก
 • 3 : ที่รอยต่อของตัวกลางชนิดผนังไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์
 • 4 : ที่รอยต่อของตัวกลางชนิดผนังแม่เหล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • เงื่อนไขขอบเขต (Boundary condition) ในข้อใดที่สนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส (Tangential component) มีค่าเท่ากับศูนย์
 • 1 : เงื่อนไขขอบเขตที่เกิดขึ้นระหว่างอากาศกับผนังตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์
 • 2 : เงื่อนไขขอบเขตที่เกิดขึ้นระหว่างไดอิเล็กตริกกับผนังตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์
 • 3 : เงื่อนไขขอบเขตที่เกิดขึ้นระหว่างอากาศกับไดอิเล็กตริก
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 4 :
 • Intrinsic impedance ของอากาศมีค่าเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • Intrinsic impedance ของไดอิเล็กตริกมีค่าเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • กรณีที่ตัวกลางที่หนึ่งเป็นไดอิเล็กตริกและตัวกลางที่สองเป็นตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์ เงื่อนไขขอบเขต ข้อใดไม่สอดคล้องกับสมการของแมกซ์เวลล์ (Maxwell’s equation)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • Intrinsic impedance ของตัวกลางใด ๆ มีค่าเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :

 • 1 : ตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์ (Perfect conductor)
 • 2 : ไดอิเล็กตริกที่ไม่มีการสูญเสีย (Lossless dielectric)
 • 3 : ไดอิเล็กตริกที่มีการสูญเสีย (Lossy dielectric)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :
 • ข้อใดเป็นสมการของแมกซ์เวลล์ (Maxwell’s equation) ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรผันตามเวลา
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 12 :
 • สมการของแมกซ์เวลล์ (Maxwell’s equation) ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • ความถี่ข้อใดอยู่ในย่านสเปกตรัมของไมโครเวฟ
 • 1 : 100 kHz
 • 2 : 100 MHz
 • 3 : 4 GHz
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • ข้อใดถูก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • สมการใดที่มีพจน์ของกระแสกระจัด (Displacement current)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • สมการความต่อเนื่อง (Continuity equation) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณในข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • ค่า Loss tangent ของตัวกลางทั่วไปคือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 21 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • เงื่อนไขขอบเขตใดหมายถึง Electric wall
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • เงื่อนไขขอบเขตใดหมายถึง Magnetic wall
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 27 :


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • เงื่อนไขขอบเขต (Boundary conditions) สำหรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงความสัมพันธ์อย่างไร
 • 1 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่รอยต่อ
 • 2 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและประจุที่รอยต่อ
 • 3 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสที่รอยต่อ
 • 4 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและประจุที่รอยต่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • คลื่นระนาบที่เคลื่อนที่ในทิศทาง +z ข้อใดผิด
 • 1 : ความเข้มสนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก ไม่แปรตาม x และ y แต่แปรตาม z
 • 2 : สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :

 • 1 : 15 mA/m
 • 2 : 30 mA/m
 • 3 : 45 mA/m
 • 4 : 60 mA/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :
 • คลื่นTEM (Transverse Electromagnetic) แพร่กระจายในทิศทาง z องค์ประกอบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใดบ้างที่ต้องเป็นศูนย์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • คลื่นTEM (Transverse Electromagnetic) แพร่กระจายในทิศทาง zข้อใดถูก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 36 :
 • Impedance ของตัวนำ หาได้จากสมการใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :

 • ความต้านทานพิวของตัวนำ (Surface resistance) หาได้จากข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :
 • ย่านความถี่ L – band ตรงกับข้อใด
 • 1 : 1.0 – 2.0 GHz
 • 2 : 2.0 – 4.0 GHz
 • 3 : 4.0 – 8.0 GHz
 • 4 : 8.0 – 12.0 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 40 :
 • ย่านความถี่ S – band ตรงกับข้อใด
 • 1 : 1.0 – 2.0 GHz
 • 2 : 2.0 – 4.0 GHz
 • 3 : 4.0 – 8.0 GHz
 • 4 : 8.0 – 12.0 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ย่านความถี่ UWB – band ตรงกับข้อใด
 • 1 : 3.1 – 10.6 GHz
 • 2 : 12.0 – 18.0 GHz
 • 3 : 18.0 – 26.0 GHz
 • 4 : 26.0 – 40.0 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 •  สมการ ในข้อใดผิด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 •  สมการ ในข้อใดคือกฎของเกาส์ (Gauss’s law)
 • 1 :  
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 •  สมการ ในข้อใดคือ Ampere circuit law
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 •  ค่า Loss tangent ของตัวกลางไดอิเล็กตริกคือข้อใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 130 : Transmission-line theory
ข้อที่ 46 :

 • 1 : 2
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :

 • 1 : 0.0
 • 2 : 0.2
 • 3 : 0.5
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 48 :
 • สาย Coaxial มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของตัวนำอันนอกเท่ากับ 2.3 cm เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำอันในเท่ากับ 1 cm มีสารไดอิเล็กตริกระหว่างตัวนำทั้งสองเป็นโพลีโพพีลีนมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกเท่ากับ 2.25 อยากทราบว่าสาย Coaxial มีค่า Characteristic impedance เท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • สาย Coaxial ยาว 30 m มีการสูญเสีย 1.8 dB ที่ความถี่ 2 GHz ถ้าป้อนกำลังงาน 100 mW เข้าทางอินพุต กำลังงานเอาต์พุตที่ออกทางปลายสายจะมีค่าเท่าใด
 • 1 : 98.2 mW
 • 2 : 81.8 mW
 • 3 : 75.6 mW
 • 4 : 66.0 mW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :

 • 1 : 12.64 mW
 • 2 : 15.45 mW
 • 3 : 18.06 mW
 • 4 : 20.15 mW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :
 • ในการใช้งานสายนำสัญญาณต้องคำนึงถึงค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) เพราะเหตุใด
 • 1 : เพื่อรักษาค่า Characteristic impedance ให้ต่ำ
 • 2 : เพื่อให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งผ่านกำลังงานได้สูงสุด
 • 3 : เพื่อลด Ohmic loss
 • 4 : เพื่อลด Skin depth
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 54 :
 • Voltage reflection coefficient มีค่า 0.712 จะเกิด Return loss เท่าใด
 • 1 : 3.55 dB
 • 2 : 2.95 dB
 • 3 : 2.55 dB
 • 4 : 1.95 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 55 :
 • อัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) ของสายนำสัญญาณจะมีค่าเท่าใด เมื่อวัดแรงดันสูงสุดได้ 50 V และแรงดันต่ำสุดได้ 30 V
 • 1 : 1.11 dB
 • 2 : 2.22 dB
 • 3 : 3.33 dB
 • 4 : 4.44 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 57 :


 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :

 • 1 : 0.5 nH/m
 • 2 : 5 nH/m
 • 3 : 50 nH/m
 • 4 : 500 nH/m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :

 • 1 : 2.53 dB
 • 2 : 3.35 dB
 • 3 : 4.12 dB
 • 4 : 5.02 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :

 • 1 : 1
 • 2 : 3
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :

 • 1 : 0.25 m
 • 2 : 0.50 m
 • 3 : 0.75 m
 • 4 : 1.00 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :

 • 1 : 14.50 dB
 • 2 : 15.00 dB
 • 3 : 15.56 dB
 • 4 : 16.50 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 :
 • 1 Neper จะมีค่ากี่ dB
 • 1 : 8.68 dB
 • 2 : 6.86 dB
 • 3 : 8.86 dB
 • 4 : 6.88 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 70 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 72 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :
 • ความเร็วเฟสของคลื่นในสายนำสัญญาณมีค่าเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 74 :
 • ค่า Return loss (RL) หาได้จากสมการใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 •  สายนำสัญญาณที่ไม่มีการสูญเสียถูกต่อเข้ากับโหลดความต้านทาน 150 Ω ทำให้เกิดค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) เท่ากับ 3 จะมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน (Reflection coefficient) ขนาดเท่าใด
 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.3
 • 3 : 0.4
 • 4 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 76 :
 •  สายนำสัญญาณที่ไม่มีการสูญเสียถูกต่อเข้ากับโหลดความต้านทาน 150 Ω ทำให้เกิดค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) เท่ากับ 3 ค่า Characteristic impedance ที่เป็นไปได้ของสายนำสัญญาณนี้มีค่าเท่าใด
 • 1 : 50 Ω
 • 2 : 60 Ω
 • 3 : 150 Ω
 • 4 : 180 Ω
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 •  นำสัญญาณที่ไม่มีการสูญเสียมีค่า Characteristic impedance 50 Ω ถูกต่อเข้ากับโหลดความต้านทาน 150 Ω จะทำให้เกิดค่า Return loss ประมาณเท่าใด
 • 1 : 4 dB
 • 2 : 6 dB
 • 3 :  8 dB
 • 4 : 10 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 78 :
 •  Voltage reflection coefficient มีค่า 0.2 จะเกิด Return loss ประมาณเท่าใด
 • 1 : 10 dB
 • 2 : 12 dB
 • 3 : 14 dB
 • 4 : 16 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 •  Voltage reflection coefficient มีค่า 0.5 จะเกิด Return loss ประมาณเท่าใด
 • 1 : 6 dB
 • 2 : 8 dB
 • 3 : 10 dB
 • 4 : 12 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 •  อัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) มีค่าเท่ากับ 4 dB จะเกิด Return loss ประมาณเท่าใด
 • 1 : 4 dB
 • 2 : 7 dB
 • 3 : 10 dB
 • 4 : 13 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 •  อัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) มีค่าเท่ากับ 6 dB จะเกิด Return loss ประมาณเท่าใด
 • 1 : 9.6 dB
 • 2 : 11.2 dB
 • 3 : 12.4 dB
 • 4 : 13 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 •  จงหาค่า Characteristic impedance ของสายนำสัญญาณที่ไม่มีการสูญเสียที่มีค่า L = 8 µH/m และ C = 20  pF/m เมื่อ R, G มีค่าน้อยมากๆ
 • 1 : 70 Ω
 • 2 : 50 Ω
 • 3 : 30 Ω
 • 4 : 20 Ω
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 •  จงหาค่า Characteristic impedance ของสายนำสัญญาณที่ไม่มีการสูญเสียที่มีค่า L = 20 µH/m และ C = 8  pF/m เมื่อ R, G มีค่าน้อยมากๆ
 • 1 : 70 Ω
 • 2 : 50 Ω
 • 3 : 30 Ω
 • 4 : 20 Ω
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :
 •  สัมประสิทธิ์การสะท้อนจะมีค่าเท่าใด เมื่อวัดแรงดันในสายนำสัญญาณสูงสุดได้ 5 V และแรงดันต่ำสุดได้ 4 V
 • 1 : 1/5
 • 2 : 1/9
 • 3 : 1/12
 • 4 : 1/15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 •  จงหาค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) ของสาย Coaxial ที่มีค่า Characteristic impedance 50 Ω ต่อกับโหลด + j100 Ω
 • 1 : 2
 • 2 : 20
 • 3 : 200
 • 4 : ∞
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 •  จงหาค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) ของสาย Coaxial ที่มีค่า Characteristic impedance 50 Ω ต่อกับโหลด + j50 Ω
 • 1 : 2
 • 2 : 20
 • 3 : 200
 • 4 :  ∞
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 •  สายนำสัญญาณที่ไม่มีการสูญเสียต่อกับโหลด 100 Ωมีค่า Characteristic impedance 50 Ω ค่า Insertion loss มีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : -2.0 dB
 • 2 : -2.5 dB
 • 3 : -3.0 dB
 • 4 : -3.5 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 • 1 : 0.588
 • 2 : 0.258
 • 3 : 0.158
 • 4 : 0.058
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 89 :
 •  
 • 1 :  = 0.2
 • 2 :   = 0.3
 • 3 :   = 0.4
 • 4 :   = 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :

 •  
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 131 : S parameters
ข้อที่ 91 :

 • 1 : Non-reciprocal network
 • 2 : Lossless network
 • 3 : Matched network
 • 4 : Active network
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 92 :
 • S-parameter ของวงจร 2 พอร์ต ในข้อใดเป็นคุณสมบัติของ Reciprocal network
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • S-parameter ของวงจรสองพอร์ต ในข้อใดเป็นคุณสมบัติของ Lossless network
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :

 • 1 : 2.5 dB
 • 2 : 4.4 dB
 • 3 : 14.0 dB
 • 4 : 16.5 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :

 • 1 : สัมประสิทธิ์การสะท้อนจากพอร์ตที่ 1 ไปพอร์ตที่ 2
 • 2 : สัมประสิทธิ์การสะท้อนจากพอร์ตที่ 2 ไปพอร์ตที่ 1
 • 3 : สัมประสิทธิ์การส่งผ่านจากพอร์ตที่ 1 ไปพอร์ตที่ 2
 • 4 : สัมประสิทธิ์การส่งผ่านจากพอร์ตที่ 2 ไปพอร์ตที่ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :

 • 1 : Reflection coefficient ที่ port 1
 • 2 : Transmission coefficient ที่ port 1
 • 3 : Incident wave ที่ port 1
 • 4 : Attenuation factor ที่ port 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 97 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 98 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 :

 • 1 : มากกว่า 1
 • 2 : น้อยกว่า 1
 • 3 : เท่ากับ 1
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 102 :
 • S-parameter ของวงจรสองพอร์ตในข้อใด คือ Insertion loss
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • S-parameter ของวงจรสองพอร์ตในข้อใด คือ Reflection coefficient
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :
 • S-parameter ของวงจรสองพอร์ตในข้อใด คือ Transmission coefficient
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :
 • S-parameter ของวงจรสามพอร์ตในข้อใด ที่แสดงว่ามีการแมตช์ทั้งสามพอร์ต
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 107 :
 • ถ้าต้องการวิเคราะห์วงจรสองพอร์ตสองวงจร ที่ต่อแบบอนุกรมกัน ควรใช้พารามิเตอร์ในข้อใด
 • 1 : S
 • 2 : Z
 • 3 : Y
 • 4 : ABCD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 108 :
 • ถ้าต้องการวิเคราะห์วงจรสองพอร์ตสองวงจร ที่ต่อแบบ Cascade ควรใช้พารามิเตอร์ในข้อใด
 • 1 : S
 • 2 : Z
 • 3 : Y
 • 4 : ABCD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 • ถ้าต้องการวิเคราะห์วงจรสองพอร์ตสองวงจร ที่ต่อแบบขนานกัน ควรใช้พารามิเตอร์ในข้อใด
 • 1 : S
 • 2 : Z
 • 3 : Y
 • 4 : ABCD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 111 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • S- parameter ของวงจรสองพอร์ตในข้อใดมีค่า Reflection coefficient ต่ำสุดที่พอร์ต 1 เมื่อพอร์ต 2 ถูกแมตช์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 113 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 115 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :

 • 1 : แบบอนุกรม
 • 2 : แบบขนาน
 • 3 : แบบคาสเคด
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :

 • 1 : แบบอนุกรม
 • 2 : แบบขนาน
 • 3 : แบบคาสเคด
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :

 • 1 : แบบอนุกรม
 • 2 : แบบขนาน
 • 3 : แบบคาสเคด
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 121 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 122 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 123 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 127 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 128 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 129 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 130 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 132 : Using Smith charts
ข้อที่ 131 :
 • ถ้าพล็อตค่าอิมพีแดนซ์ของวงจร RC แปรตามความถี่ลงบน Z Smith chart ค่าดังกล่าวจะอยู่บริเวณใดของแผ่นภาพ
 • 1 : ด้านบน
 • 2 : ด้านล่าง
 • 3 : ด้านซ้าย
 • 4 : ด้านขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :

 • 1 : 0.5 - j0.5 S
 • 2 : 0.5 + j0.5 S
 • 3 : 1 – j0.5 S
 • 4 : 1 + j0.5 S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 133 :

 • 1 : 3.388 + j2.647 S
 • 2 : 0.1833 - j0.1432 S
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • เมื่อลากเส้น ตามวง SWR มีค่าคงที่บน Smith chart หนึ่งรอบ จะเทียบเท่าความยาวของสายนำสัญญาณเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :

 • 1 : Resistance
 • 2 : Reactance
 • 3 : ค่าขนาดของ Impedance
 • 4 : ค่ามุมของ Impedance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :

 • 1 : Resistance
 • 2 : Reactance
 • 3 : ค่าขนาดของ Impedance
 • 4 : ค่ามุมของ Impedance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 138 :

 • 1 : จุด A มีค่าเป็น 0 จุด B มีค่าอนันต์
 • 2 : จุด A มีค่าอนันต์ จุด B มีค่าเป็น 0
 • 3 : จุด A มีค่าเป็น 1 จุด B มีค่าเป็น 0
 • 4 : จุด A มีค่าเป็น 0 จุด B มีค่าเป็น 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 141 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :
 • สายนำสัญญาณชนิดไม่มีการสูญเสีย เมื่อลัดวงจรที่ปลายสาย (Short circuit) จะมีค่า Normalized reactance ที่ขาเข้าเท่ากับ -j0.6 ให้หาความยาวของสายนำสัญญาณ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 :
 • วงกลมนอกสุดของ Smith chart แสดงค่า Resistance เท่าใด
 • 1 : 0
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :
 • จุดที่อยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม Smith chart แสดงค่า Reactance เท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 0
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :

 • 1 : วงกลม Constant Resistance
 • 2 : วงกลม Constant Reactance
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางด้านซ้าย
 • 4 : เส้นผ่านศูนย์กลางด้านขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :

 • 1 : วงกลม Constant Resistance
 • 2 : วงกลม Constant Reactance
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางด้านซ้าย
 • 4 : เส้นผ่านศูนย์กลางด้านขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 150 :
 • ตำแหน่งแมตช์โหลด จะแสดงบนส่วนใดของ Smith chart
 • 1 : บนวงกลมนอกสุด
 • 2 : จุดศูนย์กลาง
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางด้านซ้าย
 • 4 : เส้นผ่านศูนย์กลางด้านขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • เมื่อกำหนดจุดโหลดบนวงกลม Smith chart ได้แล้วค่าขนาดสัมประสิทธิ์การสะท้อน จะได้จากระยะจากจุดศูนย์กลางมายังโหลดที่เทียบอ่านค่าจากสเกลส่วนใด
 • 1 : สเกลบนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านขวามือ
 • 2 : สเกลบนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านซ้ายมือ
 • 3 : สเกล Standing wave
 • 4 : สเกล Reflection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • เมื่อกำหนดจุดโหลดบนวงกลม Smith chart ได้แล้วค่า VSWR จะได้จากระยะจากจุดศูนย์กลางมายังโหลดที่เทียบอ่านค่าจากสเกลส่วนใด
 • 1 : สเกลบนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านขวามือ
 • 2 : สเกลบนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านซ้ายมือ
 • 3 : สเกล Standing wave
 • 4 : ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :
 • เมื่อจะนำค่า Impedance ไปใช้บน Smith chart จะต้องนอร์มอลไลซ์ (Normalized) ด้วยค่า Impedance ของอะไร
 • 1 : Load impedance
 • 2 : Characteristic impedance
 • 3 : Input impedance
 • 4 : Wave impedance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • ตำแหน่ง Impedance ของสายนำสัญญาณบน Smith chart เมื่อเลื่อนไปหา Load จะต้องเลื่อนอย่างไร
 • 1 : เลื่อนตามวงกลม Constant Resistance
 • 2 : เลื่อนตามวงกลม Constant Reactance
 • 3 : เลื่อนตามวงกลม Constant VSWR ตามเข็มนาฬิกา
 • 4 : เลื่อนตามวงกลม Constant VSWR ทวนเข็มนาฬิกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • กรณีเกิด Standing wave บนสายนำสัญญาณ ตำแหน่งที่เกิดแรงดันสูงสุดจะอยู่ห่างกันเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • กรณีเกิด Standing wave บนสายนำสัญญาณ ตำแหน่งที่เกิดแรงดันต่ำสุดจะอยู่ห่างกันเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :

 • 1 : ตำแหน่งแรงดันสูงสุดจะอยู่ใกล้โหลดมากกว่าตำแหน่งแรงดันต่ำสุด
 • 2 : ตำแหน่งแรงดันต่ำสุดจะอยู่ใกล้โหลดมากกว่าตำแหน่งแรงดันสูงสุด
 • 3 : ตำแหน่งแรงดันสูงสุดจะเกิดที่โหลด
 • 4 : ตำแหน่งแรงดันต่ำสุดจะเกิดที่โหลด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :

 • 1 : 0.62
 • 2 : 0.72
 • 3 : 0.82
 • 4 : 0.92
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 •  จุดศูนย์กลางของ Smith chart แสดงค่า Normalized reactance เท่าใด
 • 1 : +j
 • 2 : 0
 • 3 : -j0.5
 • 4 : -j
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :
 •  จุดศูนย์กลางของ Smith chart แสดงค่า Normalized resistance เท่าใด
 • 1 : 0
 • 2 :  0.5
 • 3 : 1
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 •  สายนำสัญญาณชนิดไม่มีการสูญเสีย เมื่อเปิดวงจรที่ปลายสาย (Open circuit) จะมีค่า Normalized reactance ที่ขาเข้าเท่ากับ -j0.7 ให้หาความยาวของสายนำสัญญาณ
 • 1 : 0.152
 • 2 : 0.215
 • 3 : 0.240
 • 4 : 0.340
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 •  สายนำสัญญาณ 50Ω มีโหลด ZL จะเกิด VSWR = 3 และแรงดันต่ำสุดจุดแรกจะห่างจากโหลด 5 cm ความยาวคลื่นในสาย 40 cm แรงดันสูงสุดจุดแรกจะอยู่ห่างจากโหลดเท่าใด
 • 1 : 5 cm
 • 2 : 10 cm
 • 3 : 15 cm
 • 4 : 20 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 •  สายนำสัญญาณ 50Ω มีโหลด 150 Ω ต่ออยู่ปลายสาย แรงดันสูงสุดจะห่างจากโหลดประมาณเท่าใด
 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.30
 • 3 : 0.40
 • 4 : 0.50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 •  หากค่าอิมพีแดนซ์ของโหลดที่ปรากฏบน Smith chart มีค่าเท่ากับ 2 – j0.5 Ω เมื่อสายนำสัญญาณมีค่า Characteristic impedance 50 Ω ถามว่าค่าอิมพีแดนซ์ที่แท้จริงของโหลดนี้มีค่าเท่าใด
 • 1 :  100 - j25 Ω
 • 2 :  200 - j50 Ω
 • 3 :  50 – j20 Ω
 • 4 :  50 - j50 Ω
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 •  ถ้าบน Smith chart อ่านค่าอิมพีแดนซ์ (Z) ได้ 0.2 Ω Admittance Y จะมีค่าเท่าใด
 • 1 : 2 S
 • 2 : 3 S
 • 3 : 4 S
 • 4 : 5 S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 133 : Impedance matching
ข้อที่ 173 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 177 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 180 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ได้ทั้งข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 182 :
 • Short-stub และ Open-stub ที่มี Input impedance เท่ากันจะมีความยาวต่างกันอยู่เท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • ในการต่อแมตซ์แบบ Double-stub tuning ระยะห่างระหว่าง Stub ข้อใดที่ผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :

 • 1 : 1.125
 • 2 : 1.200
 • 3 : 1.250
 • 4 : 1.300
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :

 • 1 : 1.20
 • 2 : 1.25
 • 3 : 1.30
 • 4 : 1.50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่วิธีการทำแมตช์ชิ่ง (Matching) ของสายนำสัญญาณ
 • 1 : Half-wave transformer
 • 2 : Single stub
 • 3 : Double stub
 • 4 : Tapered lines
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • วิธีการแบบใดที่จะทำมาใช้เพิ่มแบนท์วิดท์ของวงจรแมตช์ชิ่ง (Matching)
 • 1 : Double stub
 • 2 : Quarter-wave transformer
 • 3 : Multisection quarter-wave transformer
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • Single-stub มีข้อดีกว่า Double-stub อย่างไร
 • 1 : กำหนดตำแหน่งของจุดต่อสตับได้
 • 2 : สามารถจะแมตช์กับโหลดได้ทุกค่า
 • 3 : มีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่า
 • 4 : มีคำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • Double-stub มีข้อดีกว่า Single-stub อย่างไร
 • 1 : กำหนดตำแหน่งของจุดต่อสตับได้
 • 2 : สามารถจะแมตช์กับโหลดได้ทุกค่า
 • 3 : มีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่า
 • 4 : มีคำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :

 • 1 : แบบ TEM
 • 2 : แบบ TE
 • 3 : แบบ TM
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 197 :


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 198 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 201 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 203 :

 • 1 : 2.0
 • 2 : 2.2
 • 3 : 2.6
 • 4 : 2.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :

 • 1 : 1.3
 • 2 : 1.4
 • 3 : 1.5
 • 4 : 1.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 •  
 • 1 : 80 Ω
 • 2 : 64 Ω
 • 3 : 50 Ω
 • 4 : 24 Ω
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :
 •  
 • 1 : 1.1
 • 2 : 1.2
 • 3 : 1.3
 • 4 : 1.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 •  Stub-tuning ที่ต่อกับสายนำสัญญาณไมโครสตริปเป็นการต่อแบบใด
 • 1 :  Series stub
 • 2 :  Shunt stub
 • 3 :  Tuning screw
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 •  วิธีการแมตช์ชิ่งแบบใดที่ทำให้เกิด Equal-ripple
 • 1 :  Binomial transformer
 • 2 :  Butterworth transformer
 • 3 :  Chebyschev transformer
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 •  วิธีการแมตช์ชิ่งแบบใดที่ทำให้เกิด Maximally flat
 • 1 :  Binomial transformer
 • 2 :  Elliptic
 • 3 :  Chebyschev transformer
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 134 : Microwave transmission lines and waveguides
ข้อที่ 210 :
 • คลื่นโหมด ใดที่ไม่สามารถส่งผ่านท่อนำคลื่นหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมได้
 • 1 : TE
 • 2 : TM
 • 3 : TEM
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :

 • 1 : ความเข้มสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่ผนังด้านข้าง
 • 2 : สนามไฟฟ้าจะตั้งฉากกับผนังตัวนำทุกด้าน
 • 3 : สนามแม่เหล็กภายในท่อนำคลื่นจะวนเป็นวงต่อเนื่องกัน
 • 4 : สนามแม่เหล็กตามแนวแกนท่อนำคลื่นเป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :

 • 1 : 3 GHz
 • 2 : 4 GHz
 • 3 : 5 GHz
 • 4 : 6 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :

 • 1 : 7.0 cm
 • 2 : 7.5 cm
 • 3 : 8.2 cm
 • 4 : 11.4 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 215 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :
 • สายนำสัญญาณข้อใดไม่ใช้งานในย่านไมโครเวฟ
 • 1 : Waveguide
 • 2 : Coaxial cable
 • 3 : Stripline
 • 4 : Unshielded twisted pair cable
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • คลื่นโหมด (Mode) ใดที่ไม่สามารถเดินทางภายในท่อนำคลื่นหน้าตัดรูปวงกลมได้
 • 1 : TEM
 • 2 : TE
 • 3 : TM
 • 4 : TE และ TM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :
 • คลื่นโหมด (Mode) ใดที่สามารถเดินทางภายใน Stripline ได้
 • 1 : TEM
 • 2 : TE
 • 3 : TM
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 220 :
 • คลื่นในโหมดใดที่ ไม่มีองค์ประกอบของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
 • 1 : TEM
 • 2 : TE
 • 3 : TM
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • คลื่นโหมดใดที่มีองค์ประกอบของสนามแม่เหล็กตามทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
 • 1 : TEM
 • 2 : TE
 • 3 : TM
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 :

 • 1 : 9-11 GHz
 • 2 : 12-15 GHz
 • 3 : 13-16 GHz
 • 4 : 16-19 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :

 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : ข้อมูลไม่พอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :

 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : ข้อมูลไม่พอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : Microstripมีขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับทำวงจรรวมของไมโครเวฟ มากกว่าท่อนำคลื่น (Waveguide )
 • 2 : Microstripมีการสูญเสียของสัญญาณมากกว่าท่อนำคลื่น (Waveguide )
 • 3 : Microstripมีราคาถูก และออกแบบสร้างง่ายกว่าท่อนำคลื่น(Waveguide )
 • 4 : Microstripสามารถทนและรับกำลังได้มากกว่าท่อนำคลื่น (Waveguide )
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :
 • แผ่น Iris ในท่อนำคลื่นรูปใด มีคุณสมบัติเป็น Shunt inductor
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • สายนำสัญญาณใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้เคียงกับสายโคแอกเชียลมากที่สุด
 • 1 : Circular waveguide
 • 2 : Coplanar waveguide
 • 3 : Strip line
 • 4 : Microstrip
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • แผ่น Iris ในท่อนำคลื่นรูปใด มีคุณสมบัติเป็น Shunt capacitor
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 233 :

 • 1 : 1.33 GHz
 • 2 : 3.0 GHz
 • 3 : 4.33 GHz
 • 4 : 100 MHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 234 :

 • 1 : น้อยกว่า 6.55 GHz
 • 2 : มากกว่า 13.10 GHz
 • 3 : มากกว่า 6.55 GHz และน้อยกว่า 13.10 GHz
 • 4 : ที่ความถี่ 6.55 GHz เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :
 • สายนำสัญญาณประเภทใด ที่สามารถส่งสัญญาณรบกวนออกสู่ภายนอกได้ (สมมติให้สายนำสัญญาณในทุกตัวเลือกเป็นสายนำสัญญาณสมบูรณ์)
 • 1 : สายคู่ขนาน
 • 2 : สตริปไลน์
 • 3 : สายโคแอกเชียล
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :

 • 1 : 16 GHz
 • 2 : 19 GHz
 • 3 : 26 GHz
 • 4 : 31 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 241 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 242 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :

 • 1 : 3.0 cm
 • 2 : 2.4 cm
 • 3 : 2.14 cm
 • 4 : 1.5 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 244 :
 • สายนำสัญญาณไมโครเวฟชนิดใดที่มีค่าการลดทอนต่ำที่สุด
 • 1 : Coaxial cable
 • 2 : Waveguide
 • 3 : Strip line
 • 4 : Microstrip
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • สายนำสัญญาณในข้อใดที่นิยมใช้ในย่านความถี่ VHF
 • 1 : Microstrip
 • 2 : สาย Coaxial
 • 3 : ท่อนำคลื่น
 • 4 : เส้นใยนำแสง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :
 • สายนำสัญญาณชนิดใดต่อไปนี้ที่มีการสูญเสียน้อยที่สุดในย่านความถี่ Ka Band
 • 1 : Microstrip
 • 2 : สาย Coaxial
 • 3 : ท่อนำคลื่น
 • 4 : Stripline
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • สายนำสัญญาณแบบใดที่ไม่ได้สนับสนุนการเดินทางคลื่นหลักแบบ TEM
 • 1 : Stripline
 • 2 : Microstip
 • 3 : Coaxial cable
 • 4 : Two-wire line
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 248 :

 • 1 : ไม่มีโหมดใดผ่านได้
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • Dominant Mode ในการส่งผ่านคลื่นของ ท่อนำคลื่นหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือโหมดใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • Dominant Mode สำหรับการส่งผ่านคลื่นของท่อนำคลื่นหน้าตัดรูปวงกลม คือโหมดใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 135 : Microwave resonators and filters
ข้อที่ 252 :
 • วงจรไมโครเวฟในข้อใดที่มีการทำงานของวงจรไม่อยู่ในลักษณะของMicrowave resonator
 • 1 : วงจร Filter
 • 2 : วงจร Circulator
 • 3 : วงจร Frequency Meter
 • 4 : วงจร Tuned Amplifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :
 • คุณสมบัติในข้อใดที่ทำให้วงจรกรองสัญญาณชนิด Cavity resonator มีช่วงความถี่ผ่านที่แคบ และให้การจูนที่มีความแม่นยำมาก
 • 1 : Low Q
 • 2 : High Q
 • 3 : Inductive Reactance
 • 4 : Capacitive Reactance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • การปรับจูน (Tuning) อุปกรณ์ Cavity resonator คือการปรับแต่งคุณสมบัติใดในข้อต่อไปนี้
 • 1 : ค่า Q-factor
 • 2 : ค่า Output power
 • 3 : ค่า Resonant frequency
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 255 :
 • การปรับจูน Cavity resonator โดยการใช้สลักจูน (Tuning screw) ให้วางลงในบริเวณที่มีเส้นแรงของสนามไฟฟ้าสูงสุด จะเป็นการปรับจูนคุณสมบัติในข้อใด
 • 1 : ปริมาตรของ Cavity resonator
 • 2 : ค่าความเหนี่ยวนำของ Cavity resonator
 • 3 : ค่าความเก็บประจุของ Cavity resonator
 • 4 : ค่าความต้านทานของ Cavity resonator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติของตัวกรองความถี่ในทางอุดมคติ
 • 1 : มีค่า Insertion loss ใน Pass band เท่ากับศูนย์
 • 2 : มีค่า Attenuation ใน Stop band เท่ากับอนันต์
 • 3 : มีค่า Phase response ใน Pass band เป็นเชิงเส้น
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 257 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 258 :
 • ในการทำให้เกิด Cavity perturbation โดยการปรับสลักจูน (Tuning screw) ที่ใส่เข้า Cavity เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
 • 1 : เพื่อทำให้ Cavity มีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น
 • 2 : เพื่อให้ Dielectric loss ลดลง
 • 3 : เพื่อให้ Resonant frequency เปลี่ยนแปลง
 • 4 : เพื่อให้ Loss ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 260 :


 • 1 : เพิ่มขึ้น 100 %
 • 2 : เพิ่มขึ้น 50 %
 • 3 : ลดลง 100 %
 • 4 : ลดลง 50 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :

 • 1 : 36.5 pF
 • 2 : 3.65 pF
 • 3 : 0.365 pF
 • 4 : 0.0365 pF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 263 :

 • 1 : 5
 • 2 : 6
 • 3 : 7
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 264 :

 • 1 : C1=C3
 • 2 : L1=L2
 • 3 : C1
 • 4 : C1>C2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับค่า Q ของ Cavity resonator
 • 1 : เมื่อ Q สูงขึ้นทำให้ Bandwidth แคบลง
 • 2 : เมื่อ Q สูงขึ้นทำให้ Bandwidth กว้างขึ้น
 • 3 : เมื่อ Q ลดลดทำให้ Bandwidth คงที่
 • 4 : เมื่อ Q สูงขึ้นทำให้ Bandwidth คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :

 • 1 : LC- series resonant circuit
 • 2 : LC- parallel resonant circuit
 • 3 : RLC- series resonant circuit
 • 4 : RLC- parallel resonant circuit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :
 • ข้อใดเป็นชนิดของ Filter ในระบบไมโครเวฟ
 • 1 : Butterworth filter
 • 2 : Chebyshev filter
 • 3 : Elliptic filter
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 268 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ใช้หลักการวงจรเรโซแนนซ์
 • 1 : Frequency meter
 • 2 : Vector voltmeter
 • 3 : Network analyzer
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :

 • 1 : 5 GHz
 • 2 : 6 GHz
 • 3 : 7 GHz
 • 4 : 8 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับค่า Q ของวงจรเรโซเนเตอร์
 • 1 : ความถี่ใช้งาน
 • 2 : พลังงานที่สะสมในอุปกรณ์รีแอคแตนซ์
 • 3 : กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจร
 • 4 : ขนาดสัญญาณของแหล่งจ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • วงจร Band pass filter ที่ออกแบบโดยใช้ฟังก์ชันแบบ Butterworth จะมีคุณสมบัติที่เด่นชัดเฉพาะตัวอย่างไร
 • 1 : มีความลาดชันที่เร็ว
 • 2 : การสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนกลับต่ำ
 • 3 : มีผลตอบสนองการส่งผ่านแบบราบเรียบ
 • 4 : มีผลตอบสนองเชิงเฟสแบบเชิงเส้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :

 • 1 : 5.53 GHz
 • 2 : 5.00 GHz
 • 3 : 4.50 GHz
 • 4 : 4.20 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 273 :

 • 1 : 1.37
 • 2 : 2.25
 • 3 : 2.51
 • 4 : 2.70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :

 • 1 : Low-pass filter
 • 2 : Power divider
 • 3 : Directional coupler
 • 4 : Band pass filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :

 • 1 : Low-pass filter
 • 2 : Power divider
 • 3 : Directional coupler
 • 4 : Band pass filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :

 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 277 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :
 • Low-pass filter ชนิดใดที่ให้ผลตอบสนองที่แบนราบที่สุด (Flattest) ใน Pass band เมื่อมี Order ที่เท่ากัน
 • 1 : Butterworth
 • 2 : Chebyshev
 • 3 : Elliptic
 • 4 : Linear phase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • วิธีการในข้อใดเป็นวิธีออกแบบวงจรกรองความถี่ย่านไมโครเวฟ
 • 1 : Image parameter method
 • 2 : Insertion loss method
 • 3 : Butterworth method
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 280 :
 • Group delay ของ Low-pass filter ชนิดใดที่มีลักษณะเป็น Maximally flat function
 • 1 : Butterworth
 • 2 : Chebyshev
 • 3 : Elliptic
 • 4 : Linear phase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :
 • Kuroda’s identities ใน Filter implementation มีประโยชน์อย่างไร
 • 1 : ใช้แยก Transmission line stubs ให้ห่างกันทางกายภาพได้
 • 2 : ใช้แปลง Series stubs ให้เป็น Shut stubs หรือ Shunt stubs ให้เป็น Series stubs ได้
 • 3 : ใช้เปลี่ยนค่า Characteristic impedance ที่ไม่เหมาะสมให้เป็นค่าที่เหมาะสมได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • การออกแบบวงจรกรองความถี่โดยใช้ Lumped-element อาศัยหลักการในข้อใด
 • 1 : Richard’s transformation
 • 2 : Kuroda’s identities
 • 3 : Insertion loss method
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • ข้อใดที่นำหลักการของไมโครเวฟเรโซแนนซ์ไปประยุกต์ใช้งาน
 • 1 : MIXER
 • 2 : Oscillator
 • 3 : Attenuator
 • 4 : Circulator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 284 :

 • 1 : Series LC resonant circuit
 • 2 : Parallel LC resonant circuit
 • 3 : Series RLC resonant circuit
 • 4 : Parallel RLC resonant circuit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :

 • 1 : Series LC resonant circuit
 • 2 : Parallel LC resonant circuit
 • 3 : Series RLC resonant circuit
 • 4 : Parallel RLC resonant circuit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 286 :
 • หลักการเรโซแนนซ์ที่นิยมใช้ในงานไมโครสติปเป็นแบบใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 287 :
 • หลักการเรโซแนนซ์นำไปใช้ในวงจร Filter แบบใด
 • 1 : Band pass filter
 • 2 : Low pass filter
 • 3 : High pass filter
 • 4 : Very high pass filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 136 : Microwave network analysis
ข้อที่ 288 :

 • 1 : วงจรสองพอร์ตนี้เป็นวงจรข่ายภาวะย้อนกลับ (Reciprocal) และวงจรมีการสูญเสีย
 • 2 : วงจรสองพอร์ตนี้ไม่เป็นวงจรข่ายภาวะย้อนกลับ (Non-reciprocal) และวงจรมีการสูญเสีย
 • 3 : วงจรสองพอร์ตนี้ไม่เป็นวงจรข่ายภาวะย้อนกลับ (Non-reciprocal) และวงจรไม่มีการสูญเสีย
 • 4 : วงจรสองพอร์ตนี้เป็นวงจรข่ายภาวะย้อนกลับ (Reciprocal) และวงจรไม่มีการสูญเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 290 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 292 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดคือการกระตุ้น (Excitation) ในคาวิตี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :

 • 1 : Loop feed
 • 2 : Probe feed
 • 3 : Aperture feed
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 295 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • การยุบ Signal flow graph ในข้อใดแสดงถึงการใช้ Splitting rule
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 300 :
 • การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน Signal flow graph จะใช้กฏในข้อใด
 • 1 : กฎของ Snell
 • 2 : กฎของ Ampere
 • 3 : กฎของ Mason
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 301 :
 • จากรูปเป็นอุปกรณ์ไมโครเวฟชนิดใด
 • 1 : E-plane Tee
 • 2 : H-plane Tee
 • 3 : Magic Tee
 • 4 : Flexible Tee
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • จากรูปเป็นอุปกรณ์ไมโครเวฟชนิดใด
 • 1 : E-plane Tee
 • 2 : H-plane Tee
 • 3 : Magic Tee
 • 4 : Flexible Tee
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • จากรูปเป็นอุปกรณ์ไมโครเวฟชนิดใด
 • 1 : Phase shifter
 • 2 : Waveguide to Coaxial adapter
 • 3 : Directional coupler
 • 4 : Attenuator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :
 • คลื่นไมโครเวฟมีความยาวคลื่นในสายมีค่า 37.5 cm เดินทางในสายนำสัญญาณ 2 เส้น ที่มีความยาว 3 m และ 93.75 cm ที่ปลายสาย คลื่นไมโครเวฟจะมีเฟสต่างกันเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • อุปกรณ์ใดที่ใช้เพื่อทำให้เกิดการกระตุ้น (Excitation) สนามแม่เหล็กในท่อนำคลื่น
 • 1 : Probe
 • 2 : Directional coupler
 • 3 : Loop
 • 4 : Cavity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 311 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 312 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :

 • 1 : A = 0, B = 1, C = 0 และ D = 1
 • 2 : A = 1, B = 0, C = 1 และ D = 1
 • 3 : A = 1, B = 1, C = 0 และ D = 1
 • 4 : A = 1, B = 1, C = 0 และ D = 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 315 :

 • 1 : A = 0, B = 1, C = 0 และ D = 1
 • 2 : A = 1, B = 0, C = 1 และ D = 1
 • 3 : A = 1, B = 1, C = 0 และ D = 1
 • 4 : A = 1, B = 1, C = 0 และ D = 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 316 :

 • 1 : A = 3, B = 1, C = 14 และ D = 5
 • 2 : A = 3, B = 1, C = 5 และ D = 14
 • 3 : A = 3, B = 5, C = 1 และ D = 14
 • 4 : A = 3, B = 14, C = 5 และ D = 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 318 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :
 • Parameters ใดต่อไปนี้ของวงจรสองพอร์ตที่ต้องหาจากการ Open circuit ที่พอร์ตอย่างเดียว
 • 1 : Z-parameters
 • 2 : Y-parameters
 • 3 : ABCD-parameters
 • 4 : S-parameters
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :

 • 1 : Lossless network
 • 2 : Symmetrical network
 • 3 : Reciprocal network
 • 4 : มีคำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 321 :
 • Insertion Loss (IL) ของวงจรสองพอร์ตที่มีคุณสมบัติเป็น Lossless reciprocal network มีค่าเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 137 : Power dividers and directional Couplers
ข้อที่ 322 :

 • 1 : Directional coupler
 • 2 : Circulator
 • 3 : Power divider
 • 4 : Waveguide switch
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 323 :

 • 1 : RL = 16 dB
 • 2 : RL = 26 dB
 • 3 : RL = 36 dB
 • 4 : RL = 46 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • ในกรณีของวงจรแบ่งกำลังสามพอร์ต (Three-port power divider) ที่อยู่ในสภาวะย้อนกลับ (Reciprocity) และมีการแมตช์ทั้งสามพอร์ต ความสัมพันธ์ของ S-parameter ข้อใดถูก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :

 • 1 : สัญญาณที่เข้าจากพอร์ต 1 จะออกไปที่พอร์ต 2 พอร์ตเดียว
 • 2 : สัญญาณที่เข้าจากพอร์ต 1 จะออกไปที่พอร์ต 2 และ 3
 • 3 : สัญญาณที่เข้าจากพอร์ต 1 จะออกไปที่พอร์ต 2, 3 และ 4
 • 4 : สัญญาณที่เข้าจากพอร์ต 1 จะสะท้อนกลับไปที่พอร์ต 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • อุปกรณ์สามพอร์ตในข้อใดที่มีลักษณะไร้สภาวะย้อนกลับ ไม่มีการสูญเสีย และมีการแมตซ์ทั้งสามพอร์ต
 • 1 : Diplexer
 • 2 : Hybrid coupler
 • 3 : Circulator
 • 4 : Mixer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 328 :

 • 1 : เอาต์พุตพอร์ต 2 และ 3 มีกำลังเป็นครึ่งหนึ่งของอินพุตพอร์ต 1
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีกำลังออกที่พอร์ต 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :

 • 1 : 24 dBm
 • 2 : 20 dBm
 • 3 : 15 dBm
 • 4 : 10 dBm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 330 :

 • 1 : 2.0 kW
 • 2 : 4.0 kW
 • 3 : 6.5 kW
 • 4 : 7.2 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 331 :

 • 1 : 0.25 W
 • 2 : 0.50 W
 • 3 : 0.75 W
 • 4 : 1.50 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 332 :

 • 1 : Low pass filter
 • 2 : Power divider
 • 3 : Directional coupler
 • 4 : Band pass filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 333 :

 • 1 : 0 W
 • 2 : 0.25 W
 • 3 : 0.50 W
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากข้อมูลไม่พอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 334 :

 • 1 : 0.1 mW
 • 2 : 0.25 mW
 • 3 : 0.50 mW
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากข้อมูลไม่พอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 337 :

 • 1 : สัญญาณที่เข้าพอร์ต 1 จะไปออกที่พอร์ต 2
 • 2 : สัญญาณที่เข้าพอร์ต 1 จะไปออกที่พอร์ต 2 และพอร์ต 3
 • 3 : สัญญาณที่เข้าพอร์ต 1 จะไปออกที่พอร์ต 3
 • 4 : สัญญาณที่เข้าพอร์ต 1 จะไปออกที่พอร์ต 3 และพอร์ต 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 338 :
 • อุปกรณ์สามพอร์ตในอุดมคติในข้อใด มีคุณสมบัติที่จะใช้เป็น Combiner ได้
 • 1 : Hybrid coupler
 • 2 : Directional coupler
 • 3 : Resistive power divider
 • 4 : Circulator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :
 • อุปกรณ์สามพอร์ตในอุดมคติในข้อใด มีคุณสมบัติมีสภาวะย้อนกลับ และไร้การสูญเสีย
 • 1 : Hybrid coupler
 • 2 : Resistive power divider
 • 3 : Wilkinson power divider
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • อุปกรณ์ในอุดมคติในข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถออกแบบให้มีคุณสมบัติ Reciprocal และแมตช์ทุกพอร์ตได้
 • 1 : อุปกรณ์ 1 พอร์ต
 • 2 : อุปกรณ์ 2 พอร์ต
 • 3 : อุปกรณ์ 3 พอร์ต
 • 4 : อุปกรณ์ 4 พอร์ต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 341 :
 • การวิเคราะห์แบบ Even-odd mode สามารถวิเคราะห์อุปกรณ์ในอุดมคติในข้อใด
 • 1 : Ring hybrid
 • 2 : Branch-line hybrid
 • 3 : Wilkinson power divider
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :

 • 1 : I = 16 dB
 • 2 : I = 26 dB
 • 3 : I = 36 dB
 • 4 : I = 46 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 347 :

 • 1 : D = 2 dB
 • 2 : D = 4 dB
 • 3 : D = 6 dB
 • 4 : D = 8 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :

 • 1 : Directional coupler
 • 2 : Circulator
 • 3 : Power divider
 • 4 : T-Junction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 349 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 350 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดที่เป็นอุปกรณ์สามพอร์ต
 • 1 : T-junction
 • 2 : Mixer
 • 3 : Wilkinson divider
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 353 :
 • ข้อใดที่เป็นอุปกรณ์สี่พอร์ต
 • 1 : T-junction
 • 2 : Mixer
 • 3 : Wilkinson divider
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :

 • 1 : T-junction E-plane waveguide
 • 2 : T-junction H-plane waveguide
 • 3 : Magic-T
 • 4 : Wilkinson divider
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 355 :

 • 1 : T-junction E-plane waveguide
 • 2 : T-junction H-plane waveguide
 • 3 : Magic-T
 • 4 : Wilkinson divider
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 356 :

 • 1 : ไม่มีสัญญาณออกที่พอร์ต 1
 • 2 : ผลรวมของกำลังงานจะออกที่พอร์ต 1
 • 3 : ไม่มีสัญญาณออกที่พอร์ต 4
 • 4 : ผลรวมของกำลังงานจะออกที่พอร์ต 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :

 • 1 : Rat-race
 • 2 : Tapered coupled line hybrid
 • 3 : Magic-T
 • 4 : Branch-line coupler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 138 : Microwave measurement and Applications
ข้อที่ 358 :
 • อุปกรณ์ในข้อใด สามารถวัดความยาวคลื่นไมโครเวฟที่เดินทางในท่อนำคลื่นได้โดยตรง
 • 1 : Frequency meter
 • 2 : Slotted line waveguide
 • 3 : Cross directional coupler
 • 4 : Waveguide to coaxial adapter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • ผลรวมของกำลังงาน 10 dBm และ 10 dBW มีค่าเท่าใด
 • 1 : 20 dBm
 • 2 : 20 dBW
 • 3 : 50 dBm
 • 4 : 50 dBW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 360 :

 • 1 : 6.2
 • 2 : 6.8
 • 3 : 7.2
 • 4 : 7.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 361 :
 • เครื่องมือใดที่สามารถใช้ในการวัดค่า VSWR แทน Network analyzer ได้
 • 1 : Transmission line
 • 2 : Inverse pendulum
 • 3 : Protocal analyzer
 • 4 : Slotted line
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 :
 • ถ้าต้องการให้กำลังงานภายใน Coaxial ลดลงจาก 200 mW เป็น 20 mW อุปกรณ์ Attenuator ต้องมีค่า Attenuation เท่าใด
 • 1 : 20 dB
 • 2 : 10 dB
 • 3 : 5 dB
 • 4 : 3 dB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 363 :
 • เมื่อต่อ 3-dB attenuator เข้าไป กำลังงานภายใน Coaxial จะลดลงจาก 100 mW เหลือเป็นเท่าใด
 • 1 : 97 mW
 • 2 : 75 mW
 • 3 : 50 mW
 • 4 : 3 mW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 364 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 365 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :
 • เครื่องมือที่จำเป็นมากที่สุด ในการวิเคราะห์ S-parameter ของวงจรไมโครเวฟ คือข้อใด
 • 1 : Network analyzer
 • 2 : Oscilloscope
 • 3 : Spectrum analyzer
 • 4 : SWR meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 367 :
 • ระดับกำลังงาน (Power level) ขนาด 0 dBm มีค่าเท่าใด
 • 1 : 0 mW
 • 2 : 1 mW
 • 3 : 10 mW
 • 4 : 100 mW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :
 • เมื่อ log 2 = 0.30 ค่าระดับกำลังงาน 0.5 mW จะมีค่ากี่ dBm
 • 1 : 0.3 dBm
 • 2 : –0.3 dBm
 • 3 : 3 dBm
 • 4 : -3 dBm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 369 :
 • Power 1 Watt มีค่ากี่ dBm
 • 1 : 0 dBm
 • 2 : -30 dBm
 • 3 : 30 dBm
 • 4 : 1 dBm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 370 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 371 :
 • เตาอบไมโครเวฟที่ใช้งานในครัวเรือน โดยทั่วไปใช้แหล่งกำเนิดชนิดใด
 • 1 : Klystron
 • 2 : Magnetron
 • 3 : Traveling wave tube
 • 4 : Triode tube
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • เตาอบไมโครเวฟที่ใช้งานในครัวเรือน โดยทั่วไปใช้ความถี่เท่าไร
 • 1 : 2.45 GHz
 • 2 : 2.54 GHz
 • 3 : 4.25 GHz
 • 4 : 4.52 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • Pulsed radar ทำงานโดยหลักการใด
 • 1 : Pulsed Code Modulation
 • 2 : Pulsed Amplitude Modulation
 • 3 : Pulsed Width Modulation
 • 4 : Pulse Spread Spectrum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 376 :
 • ข้อใดเป็นการแพร่คลื่นไมโครเวฟ
 • 1 : Surface wave
 • 2 : Sky wave
 • 3 : Ground wave
 • 4 : Line-of-Sight
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • ความถี่ไมโครเวฟย่าน 4-6 GHz นำไปใช้งานประเภทใด
 • 1 : Radar
 • 2 : Microwave oven
 • 3 : Medical application
 • 4 : Satellite communication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 378 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดที่ไม่ใช่การประยุกต์ใช้งานไมโครเวฟ
 • 1 : Radar
 • 2 : Remote sensing
 • 3 : X-Ray
 • 4 : GPS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :
 • Slotted line เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าอะไรได้
 • 1 : Power factor
 • 2 : Frequency
 • 3 : VSWR
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 380 :
 • อุปกรณ์ Waveguide detector ใช้วัดค่าอะไรได้
 • 1 : Power factor
 • 2 : Power
 • 3 : Impedance
 • 4 : Frequency
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 381 :
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความถี่ไมโครเวฟคือข้อใด
 • 1 : Oscilloscope
 • 2 : SWR meter
 • 3 : Spectrum analyzer
 • 4 : Network analyzer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :
 • เครื่องมือชนิดใดที่จำเป็นต้องใช้ Sweep generator
 • 1 : Oscilloscope
 • 2 : SWR meter
 • 3 : Spectrum analyzer
 • 4 : Network analyzer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 383 :
 • เครื่องมือชนิดใดที่สามารถวัดสัญญาณได้ในโดเมนของเวลา
 • 1 : Oscilloscope
 • 2 : SWR meter
 • 3 : Spectrum analyzer
 • 4 : Network analyzer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :
 • อุปกรณ์ที่สำคัญใน Microwave power meter คืออะไร
 • 1 : Detector
 • 2 : Mixer
 • 3 : Sensor
 • 4 : Phase lock loop
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดที่ใช้เปลี่ยนกำลังงานไมโครเวฟเป็นพลังงานความร้อนที่ใช้ใน Microwave power meter
 • 1 : Resistor
 • 2 : Thermistor
 • 3 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 386 :
 • Sensor แบบใดที่ไม่ได้ใช้ใน Microwave power meter
 • 1 : Barretter
 • 2 : Thermister
 • 3 : Thermocouple
 • 4 : Strain gauge
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • เครื่องมือชนิดใดที่ใช้วัดสัญญาณ Spurious
 • 1 : Oscilloscope
 • 2 : Network analyzer
 • 3 : Spectrum analyzer
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 388 :
 • ระบบ Radar อุปกรณ์ที่ใช้แยกสัญญาณจากเครื่องส่งและเครื่องรับโดยใช้สายอากาศตัวเดียวกันเรียกว่าอะไร
 • 1 : Isolator
 • 2 : Mixer
 • 3 : Duplexer
 • 4 : Multiplexer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :
 • ระบบ Radar ที่เครื่องส่งและเครื่องรับอยู่ตำแหน่งเดียวกันเรียกว่าอะไร
 • 1 : Fixed radar
 • 2 : Primary radar
 • 3 : Secondary radar
 • 4 : Standing radar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 390 :
 • ระบบ Radar แบบใดที่เหมาะสมจะใช้หาระยะเป้าหมายไม่เคลื่อนที่
 • 1 : Pulse radar
 • 2 : Secondary radar
 • 3 : CW Doppler radar
 • 4 : Tracking radar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 391 :

 • 1 : 15 km
 • 2 : 20 km
 • 3 : 25 km
 • 4 : 30 km
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 392 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในระบบเรดาร์
 • 1 : Altimetry
 • 2 : Missile guidance
 • 3 : Speed measurement
 • 4 : Atmospheric humidity profile
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • ข้อใดที่ใช้การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในระบบ Radiometer
 • 1 : Altimetry
 • 2 : Missile guidance
 • 3 : Speed measurement
 • 4 : Atmospheric humidity profile
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในระบบ Radiometer
 • 1 : Missile guidance
 • 2 : Ocean surface wind speed
 • 3 : Atmospheric temperature profile
 • 4 : Atmospheric humidity profile
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • การลดทอนคลื่นไมโครเวฟในบรรยากาศจากโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนเกิดที่ความถี่ใด
 • 1 : 10.0 GHz
 • 2 : 22.2 GHz
 • 3 : 60.0 GHz
 • 4 : 90.0 GHz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • เตาไมโครเวฟที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมจะใช้ความถี่ใด
 • 1 : 915 MHz
 • 2 : 950 MHz
 • 3 : 1575 MHz
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 397 :
 •  จากรูปคือสายนำสัญญาณชนิดใด

 • 1 : Waveguides
 • 2 :  Microstrip
 • 3 :  CPW
 • 4 :  Coaxial
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 398 :
 •  จากรูปคือสายนำสัญญาณชนิดใด

 • 1 :  Waveguides
 • 2 :  Microstrip
 • 3 :  CPW
 • 4 :  Coaxial
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 399 :
 •  จากรูปคือสายนำสัญญาณชนิดใด

   

 • 1 :  Waveguides
 • 2 :  Microstrip
 • 3 :  CPW
 • 4 :  Coaxial
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :
 •  จากรูปคือสายนำสัญญาณชนิดใด

 • 1 :  Waveguides
 • 2 :  Microstrip
 • 3 :  CPW
 • 4 :  Coaxial
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร