สภาวิศวกร

สาขา : โยธา

วิชา : Surveying

เนื้อหาวิชา : 822 : Introduction to surveying work, basic field works, leveling
ข้อที่ 1 :
 • งานสำรวจการวัดระยะด้วยการนับก้าว (Pacing) ความคลาดเคลื่อนที่คาดหวังได้คือ
 • 1 : 1: 100
 • 2 : 1: 500
 • 3 : 1: 1000
 • 4 : 1: 2000
 • 5 : 1: 5000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :
 • คีตภัทรเข้าร่วมการแข่งขันเดินมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร ถ้าคีตภัทรเดินด้วยอัตราความเร็ว 4 กิโลเมตร/ชั่วโมง อยากทราบว่าถ้าเริ่มการแข่งขันเวลา 7.00 น. เวลา 8.25 น คีตภัทรจะเดินทางได้ระยะทางเท่าไร
 • 1 : 5.25 กิโลเมตร
 • 2 : 5.67 กิโลเมตร
 • 3 : 6.00 กิโลเมตร
 • 4 : 6.30 กิโลเมตร
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • นายหมูน้อยออกเดินทางจากตำบลบ้านค่ายไปยังตำบลบ้านเขว้าด้วยอัตราเร็ว 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง เขาใช้เวลาเดิน 3 ชั่วโมง 15 นาที อยากทราบว่าทั้ง 2 ตำบลมีระยะทางห่างกันเท่าไร
 • 1 : 15.00 กิโลเมตร
 • 2 : 16.25 กิโลเมตร
 • 3 : 17.08 กิโลเมตร
 • 4 : 17.25 กิโลเมตร
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 4 :
 • การวัดระยะทางตรงขึ้นเนินสูงชันด้วยโซ่หรือเทป ข้อใดเป็นวิธีปฎิบัติที่นิยมใช้มากที่สุด
 • 1 : วัดไปตามความเอียงลาดของเนิน
 • 2 : ใช้เทปยาวมากๆ ดึงวัดระยะทางตามแนวระดับที่เดียว
 • 3 : วัดเป็นช่วงๆแบบขั้นบันไดดึงเทปให้ได้ระดับ
 • 4 : วัดโดยใช้หลักสามเหลี่ยมคล้าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 5 :
 • ในงานรังวัดทำแผนที่ที่ใช้วิธีการวัดระยะทาง เส้น Offset คือ
 • 1 : แนวเส้นที่ลากไปตามขอบเขตของที่ดินที่เป็นเส้นคดโค้ง
 • 2 : แนวเส้นที่วัดจากขอบเขตของที่ดินตั้งฉากกับแนวโซ่
 • 3 : แนวเส้นตรงที่วัดข้ามบึงใหญ่
 • 4 : แนวเส้นตรงที่สร้างขึ้นรอบๆ บึงใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • Collimation Line หมายถึงข้อความใด
 • 1 : แนวที่เล็งผ่านศูนย์กลางของเลนส์ eyepiece และ objective
 • 2 : แนวที่เล็งผ่านจุดตัดสายใยและเลนส์ eyepiece
 • 3 : แนวที่เล็งผ่าน stadia และเลนส์ eyepiece
 • 4 : แนวที่เล็งผ่าน stadia และ เลนส์ objective
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • ความหมายของ HI. ( Height of Instrument ) ในงานระดับทั่วๆไปคือข้อใด
 • 1 : ระยะดิ่งที่วัดจากพื้นดินกับแนวเล็ง
 • 2 : ความสูงของหลอดระดับจากพื้นดิน
 • 3 : ความสูงของหลอดระดับจากระดับอ้างอิง
 • 4 : ระยะดิ่งที่วัดจากระดับอ้างอิงกับแนวเล็ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • จากรูปเป็นการหาความสูงของอาคารโดยการเล็งแนวด้วยตาเปล่า จงหาว่าอาคารมีความสูงเท่าไร
 • 1 : 5.8 เมตร
 • 2 : 6.0 เมตร
 • 3 : 6.8 เมตร
 • 4 : 68.0 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 9 :
 • จากรูปให้หาความลาดชันเฉลี่ย ( average slope )(Slope) จากจุด B ไป A โดยแสดงในหน่วยเปอร์เซ็นต์โดยมาตราส่วน 1: 50,000 สมมุติว่าวัดระยะจาก A ไป B บนแผนที่ได้เท่ากับ 3 เซนติเมตร
 • 1 : 3 %
 • 2 : 7 %
 • 3 : 5 %
 • 4 : 6 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 10 :
 • พื้นหลักฐาน ( datum )ใช้สำหรับอ้างอิงค่าพิกัดทางราบของประเทศไทยเป็นรูปทรงรีในข้อใด
 • 1 : Airy 1830
 • 2 : Everest 1830
 • 3 : Bessel 1841
 • 4 : Clarke 1866
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • ค่าพื้นฐานที่รังวัดในงานสำรวจประกอบด้วยข้อมูลในข้อใด
 • 1 : ระยะ ทิศทาง และค่าต่างระดับ
 • 2 : ตำแหน่ง ขอบเขต และรูปร่าง
 • 3 : ขนาด รูปร่าง และพื้นที่
 • 4 : จุด เส้น และรูปปิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • เมืองกรีนิชเป็นเวลา 06.10 น. ตำบล ก. ตั้งอยู่บนเส้นลองจิจูดที่ 78 องศาตะวันออก ควรจะเป็นเวลามาตรฐานของท้องถิ่นเท่าใด
 • 1 : 13.10 น.
 • 2 : 10.10 น.
 • 3 : 11.10 น.
 • 4 : 12.10 น.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :
 • แผนที่มีมาตราส่วน 1 : 4000 เมื่อวัดระยะในแผนที่ได้ 10.82 เซนติเมตร ระยะจริงในภูมิประเทศเป็นเท่าใด
 • 1 : 270.50 เมตร
 • 2 : 432.80 เมตร
 • 3 : 4328.00 เมตร
 • 4 : 2705.00 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :
 • วัดระยะในแผนที่ได้ 16 นิ้ว เท่ากับระยะจริงในภูมิประเทศ 1.2 ไมล์ แผนที่มีมาตราส่วนเท่าใด
 • 1 : 1 : 4509
 • 2 : 1 : 4752
 • 3 : 1 : 4942
 • 4 : 1 : 1584
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • ความคลาดเคลื่อนบรรจบของงานทำระดับชั้นที่ 3 ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ให้ผิดได้ไม่เกินเท่าใด
 • 1 : +/- 4 มิลลิเมตร
 • 2 : +/- 8 มิลลิเมตร
 • 3 : +/- 12 มิลลิเมตร
 • 4 : +/- 25 มิลลิเมตร
 • 5 : +/- 50 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • จงหาค่าระดับของจุด C จากตารางข้างล่างนี้
 • 1 : 100.220 เมตร
 • 2 : 100.240 เมตร
 • 3 : 100.260 เมตร
 • 4 : 100.280 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • ถ่ายระดับจากหมุด A ไป B พบว่า ระดับของหมุด A อยู่สูงกว่าแนวเล็งของกล้องระดับ 1.86 เมตร และระดับของหมุด B อยู่ต่ำกว่าแนวเล็งของกล้องระดับ 1.32 เมตร หมุด A มีกำหนดสูงเท่ากับ 92.441 เมตร กำหนดสูงของหมุด B เป็นเท่าใด
 • 1 : 89.261 เมตร
 • 2 : 90.581 เมตร
 • 3 : 91.121 เมตร
 • 4 : 91.901 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • โลกหมุนรอบตัวเอง 1 องศา เป็นเวลาเท่าใด
 • 1 : 1 นาที
 • 2 : 2 นาที
 • 3 : 3 นาที
 • 4 : 4 นาที
 • 5 : 5 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • จงคำนวณหาคำตอบที่ถูกต้องตามหลักเลขนัยสำคัญ
 • 1 : 202.452
 • 2 : 202
 • 3 : 202.4
 • 4 : 202.45
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • จุด A และ B อยู่บนพื้นราบ รังวัดระยะทางระหว่าง 2จุด โดยแถบวัดระยะได้ความยาว 80 เมตร นาย ก มีความยาวก้าวเท่ากับ 0.72 เมตรเดินทางจาก A มา B และจาก B มา A รวมทั้งหมด 6 เที่ยว มีความยาวก้าวเท่ากับ 110,110.5,111,109.5,110,109 จงคำนวณหาความละเอียดถูกต้อง(Relative Accuracy) ในการหาระยะทางโดยการเดินนับก้าวตามหลักเลขนัยสำคัญ
 • 1 : 1/100
 • 2 : 1/79
 • 3 : 1/99
 • 4 : 1/80
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :
 • รังวัดระยะทาง ABCD ด้วยเครื่องมือที่มีความละเอียดต่างกันดังรูป
  AB = 75.74 ม.
  BC = 122 ม.
  CD = 68.962 ม.
  จงคำนวณหาผลรวมระยะทางตามหลักเลขนัยสำคัญ
 • 1 : 266.702
 • 2 : 266.70
 • 3 : 266.7
 • 4 : 267
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :

 • 1 : 82.921 เมตร
 • 2 : 82.934 เมตร
 • 3 : 84.329 เมตร
 • 4 : 118.583 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • จากระยะทางระหว่าง 2 จุด บันทึกค่า(หน่วยเป็นเมตร)ได้ดังนี้ :-(รูป)
  ให้หาค่าเฉลี่ยระยะทางระหว่าง 2 จุด
 • 1 : 451.74
 • 2 : 451.75
 • 3 : 451.82
 • 4 : 451.83
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • ในการอ่านค่าไม้ระดับให้ได้ละเอียด 3 มม. ระยะทางไกลสุดกี่เมตร ที่ไม่มีผลกระทบต่อความโค้งของโลกและการหักเหของแสงในบรรยากาศ
 • 1 : 195 ม.
 • 2 : 200 ม.
 • 3 : 210 ม.
 • 4 : 220 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 25 :
 • หน่วยในการวัดที่เป็นสากลมีสองระบบ คือ ระบบอังกฤษและระบบเมตริก
  ข้อใดเป็นหน่วยในระบบอังกฤษ
 • 1 : น้ำหนักเป็นปอนด์ ระยะทางเป็นฟุต เนื้อที่เป็นเฮกแตร์
 • 2 : น้ำหนักเป็นปอนด์ ระยะทางเป็นฟุต เนื้อที่เป็นเอเคอร์
 • 3 : น้ำหนักเป็นกิโลกรัม ระยะทางเป็นฟุต เนื้อที่เป็นเฮกแตร์
 • 4 : น้ำหนักเป็นกิโลกรัม ระยะทางเป็นฟุต เนื้อที่เป็นเอเคอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • วัดที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ความกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตรเนื้อที่ของแปลงที่ดินเท่ากับกี่
  ตารางวา
 • 1 : 150 ตารางวา
 • 2 : 300 ตารางวา
 • 3 : 600ตารางวา
 • 4 : 2400 ตารางวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • หลักการของงานรังวัดเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบของจุดใหม่โดยใช้จุดอ้างอิงสองจุดที่ทราบ
  ค่าพิกัดสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง
 • 1 : วัดระยะทางจากจุดอ้างอิงทั้งสอง
 • 2 : วัดมุมราบที่จุดอ้างอิงทั้งสอง
 • 3 : วัดทั้งระยะทางและมุมราบที่จุดอ้างอิงจุดหนึ่ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 :
 • อ่านค่าบนไม้ระดับได้ 3.658 เมตร ถ้าไม้ระดับเอียงออกจากแนวดิ่งเป็นระยะ 0.15 เมตร จงหาค่าคลาดเคลื่อนของการอ่านค่าบนไม้ระดับ
 • 1 : 0.003 เมตร
 • 2 : 0.03 เมตร
 • 3 : 0.3 เมตร
 • 4 : 0.0003 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :
 • ตั้งกล้องระดับอยู่ระหว่างจุด A และ B อ่านค่าบนไม้ระดับที่ A ได้ 1.620 เมตร และอ่านค่าบนไม้ระดับที่ B ได้ 1.565 เมตร จากนั้นย้ายกล้องระดับไปข้างหน้าและตั้งอยู่ระหว่าง จุด B และ C อ่านค่าบนไม้ระดับที่ B ได้ 1.420 เมตร และอ่านค่าบนไม้ระดับที่ C ได้ 1.684 เมตร ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : ค่าต่างระดับระหว่างจุด A และ Bเท่ากับ 0.055 เมตรและจุด A อยู่สูงกว่า B
 • 2 : ค่าต่างระดับระหว่างจุด A และ Bเท่ากับ 0.055 เมตรและจุด B อยู่สูงกว่า A
 • 3 : ค่าต่างระดับระหว่างจุด A และ Cเท่ากับ 0.319 เมตรและจุด A อยู่สูงกว่า C
 • 4 : ค่าต่างระดับระหว่างจุด A และ Cเท่ากับ 0.319 เมตรและจุด C อยู่สูงกว่า A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • การเทียบหน่วยวัดระยะ ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : 1 วา = 2 เมตร
 • 2 : 1 วา = 4 เมตร
 • 3 : 2 วา = 1 เมตร
 • 4 : 4 วา = 1 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 • การเทียบหน่วยวัดพื้นที่ ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : 1 ไร่ = 4 งาน , 400 ตารางวา = 1600 ตารางเมตร
 • 2 : 1 ไร่ = 3 งาน , 400 ตารางวา = 160 ตารางเมตร
 • 3 : 1 ไร่ = 2 งาน , 200 ตารางวา = 16 ตารางเมตร
 • 4 : 1 ไร่ = 4 งาน , 100 ตารางวา = 1600 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • ในการถมดิน และทราย วัดปริมาตรเป็นคิว
 • 1 : 1 คิว = 1 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 1 คิว = 1 ลูกบาศก์ฟุต
 • 3 : 1 คิว = 100 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 1 คิว = 100 ลูกบาศก์ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 33 :
 • การเทียบหน่วยการวัดมุม ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : 360 องศา = 2pi = 24 ชั่วโมง, 400 gon = 6400 mils
 • 2 : 360 องศา = pi = 12 ชั่วโมง, 400 gon = 6400 mils
 • 3 : 360 องศา = 2pi = 24 ชั่วโมง, 6400 gon = 400 mils
 • 4 : 360 องศา = pi/4 = 12 ชั่วโมง , 6400 gon = 400 mils
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :
 • ข้อใดไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนมีระบบ(Systematic Error)
 • 1 : ธรรมชาติ(Natural Error)
 • 2 : เครื่องมือ(Instrumental Error)
 • 3 : ผู้ทำการรังวัด(Personal Error)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 35 :
 • ความถูกต้องในการวัดระยะด้วยเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ มีมาตรฐาน อยู่ที่ ±(2 mm + 3 ppm*D) ถ้านำไปวัดระยะทาง 500 เมตร การวัดระยะในครั้งนี้มีความถูกต้องเท่าไร
 • 1 : ± 2 mm
 • 2 : ± 2.5 mm
 • 3 : ± 3 mm
 • 4 : ± 3.5 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • ค่าแก้ความโค้งของผิวโลกและการหักเหของแสง มีค่าเท่าไร
 • 1 : -0.0675*K2 , K เป็นกิโลเมตร
 • 2 : -0.0785*K2, K เป็นกิโลเมตร
 • 3 : -0.0785*K2, K เป็นเมตร
 • 4 : -0.0675*K2, K เป็นเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :
 • การคำนวณค่าต่างระดับของจุดสองจุด ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ค่าต่างระดับ(Diff) = ไม้หลัง(BS)-ไม้หน้า(FS) ค่าต่างระดับ(Diff) = ค่าระดับตำแหน่งข้างหน้า(Elevfront)-ค่าระดับตำแหน่งข้างหลัง(Elevback)
 • 2 : ค่าต่างระดับ(Diff) = ไม้หน้า(FS)-ไม้หลัง(BS) ค่าต่างระดับ(Diff) = ค่าระดับตำแหน่งข้างหน้า(Elevfront)-ค่าระดับตำแหน่งข้างหลัง(Elevback)
 • 3 : ค่าต่างระดับ(Diff) = ไม้หลัง(BS)-ไม้หน้า(FS) ค่าต่างระดับ(Diff) = ค่าระดับตำแหน่งข้างหลัง(Elevback)-ค่าระดับตำแหน่งข้างหน้า(Elevfront)
 • 4 : ค่าต่างระดับ(Diff) = ไม้หน้า(FS)-ไม้หลัง(BS) ค่าต่างระดับ(Diff) = ค่าระดับตำแหน่งข้างหลัง(Elevback)-ค่าระดับตำแหน่งข้างหน้า(Elevfront)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :
 • ตั้งกล้องระดับอยู่ระหว่างจุด A และ B อ่านค่าบนไม้ระดับที่ A ได้ 1.620 เมตร และอ่านค่าบนไม้ระดับที่ B ได้ 1.565 เมตร จากนั้นย้ายกล้องระดับไปข้างหน้าและตั้งอยู่ระหว่าง จุด B และ C อ่านค่าบนไม้ระดับที่ B ได้ 1.684 เมตร และอ่านค่าบนไม้ระดับที่ C ได้ 1.420  เมตร ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : ค่าต่างระดับระหว่างจุด A และ Bเท่ากับ 0.055 เมตรและจุด A อยู่สูงกว่า B

 • 2 : ค่าต่างระดับระหว่างจุด A และ Bเท่ากับ 0.055 เมตรและจุด B อยู่สูงกว่า A

 • 3 : ค่าต่างระดับระหว่างจุด A และ Cเท่ากับ 0.319 เมตรและจุด A อยู่สูงกว่า C

 • 4 : ค่าต่างระดับระหว่างจุด A และ Cเท่ากับ 0.319 เมตรและจุด C อยู่สูงกว่า A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 39 :
 • ถ่ายระดับจากหมุด A ไป B พบว่า ระดับของหมุด A อยู่ต่ำกว่าแนวเล็งของกล้องระดับ 1.86 เมตร และระดับของหมุด B อยู่ต่ำกว่าแนวเล็งของกล้องระดับ 1.32 เมตร หมุด A มีกำหนดสูงเท่ากับ 92.441 เมตร กำหนดสูงของหมุด B เป็นเท่าใด 
 • 1 : 89.261 เมตร 

 • 2 : 90.581 เมตร 

 • 3 : 91.121 เมตร 

 • 4 : 92.981 เมตร 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • คีตภัทรเข้าร่วมการแข่งขันเดินมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร ถ้าคีตภัทรเดินด้วยอัตราความเร็ว 4 กิโลเมตร/ชั่วโมง อยากทราบว่าถ้าเริ่มการแข่งขันเวลา 7.00 น. เวลา 8.30 น คีตภัทรจะเดินทางได้ระยะทางเท่าไร
 • 1 : 5.25 กิโลเมตร

 • 2 : 5.67 กิโลเมตร

 • 3 : 6.00 กิโลเมตร

 • 4 : 6.30 กิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 41 :
 • นายหมูน้อยออกเดินทางจากตำบลบ้านค่ายไปยังตำบลบ้านเขว้าด้วยอัตราเร็ว 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง เขาใช้เวลาเดิน 3 ชั่วโมง 25 นาที อยากทราบว่าทั้ง 2 ตำบลมีระยะทางห่างกันเท่าไร
 • 1 : 15.00 กิโลเมตร

 • 2 : 16.25 กิโลเมตร

 • 3 : 17.08 กิโลเมตร

 • 4 : 17.25 กิโลเมตร

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • วัดที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ความกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตรเนื้อที่ของแปลงที่ดินเท่ากับกี่
  ตารางวา


 • 1 : 150 ตารางวา

 • 2 : 300 ตารางวา

 • 3 : 600ตารางวา

 • 4 : 2400 ตารางวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 823 : Principles and applications of theodolites, distance and direction measurements
ข้อที่ 43 :
 • จากการวัดค่ามุมดิ่งด้วยกล้องทีโอโดไลท์ ได้ค่ากล้องหน้าซ้ายเท่ากับ 7 องศา 49 ลิปดา 56 ฟิลิปดา กล้องหน้าขวาเท่ากับ 172 องศา 9 ลิปดา 56 ฟิลิปดา จงคำนวณหาค่ามุมดิ่ง
 • 1 : 7 องศา 49 ลิปดา 56 ฟิลิปดา
 • 2 : 7 องศา 50 ลิปดา 0 ฟิลิปดา
 • 3 : 172 องศา 10 ลิปดา 0 ฟิลิปดา
 • 4 : 172 องศา 9 ลิปดา 56 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 44 :
 • ในการวัดมุมมุมหนึ่งทำการวัด 3 ชุด แต่ละชุดได้ค่าเฉลี่ยและน้ำหนักดังนี้ ชุดที่ 1 วัด 1 ครั้ง ค่ามุมเท่ากับ 47 องศา 37 ลิปดา 40 ฟิลิปดา ชุดที่ 2 วัด 4 ครั้ง ค่ามุมเท่ากับ 47 องศา 37 ลิปดา 22 ฟิลิปดา ชุดที่ 3 วัด 9 ครั้ง ค่ามุมเท่ากับ 47 องศา 37 ลิปดา 30 ฟิลิปดา จงหาค่าความน่าจะเป็นของมุม
 • 1 : 47 องศา 37 ลิปดา 28 ฟิลิปดา
 • 2 : 47 องศา 37 ลิปดา 30 ฟิลิปดา
 • 3 : 47 องศา 37 ลิปดา 22 ฟิลิปดา
 • 4 : 47 องศา 37 ลิปดา 31ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :
 • การอ่านค่ามุมในทางดิ่ง (มุมก้ม,มุมเงย) จากกล้อง Theodolite อาศัยมุมตามข้อใดเป็นแนวราบ
 • 1 : 90 , 270 องศา
 • 2 : 0 , 180 องศา
 • 3 : 0, 360 องศา
 • 4 : 90 , 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • จากรูปค่าทิศทางราบที่อ่านจากกล้องมีค่าเท่าไร
 • 1 : 97 องศา 12ลิปดา 20 ฟิลิบดา
 • 2 : 98 องศา 12ลิปดา 20 ฟิลิบดา
 • 3 : 198 องศา 12ลิปดา 20 ฟิลิบดา
 • 4 : 198 องศา 30 ลิบดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • ค่าคลาดเคลื่อนชนิดใดที่ถูกขจัดไปโดยการอ่านจานองศาทั้งกล้องหน้าซ้ายและหน้าขวา
 • 1 : ค่าคลาดเคลื่อนการแบ่งขีดจานองศาดิ่ง
 • 2 : ค่าคลาดเคลื่อนการแบ่งขีดจานองศาราบ
 • 3 : ค่าคลาดเคลื่อนดัชนีจานองศาดิ่ง
 • 4 : ค่าคลาดเคลื่อนของการอ่านจานองศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • Odometer เป็นเครื่องมือสำรวจประเภทใด
 • 1 : เครื่องมือวัดระยะ
 • 2 : เครื่องมือวัดพื้นที่
 • 3 : เครื่องมือวัดทิศทาง
 • 4 : เครื่องมือวัดระดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • ผลรวมของมุมราบภายในรูป 5 เหลี่ยมปิด มีค่าเท่าใด
 • 1 : 360 องศา
 • 2 : 600 องศา
 • 3 : 540 องศา
 • 4 : 560 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • ผลรวมของมุมราบภายนอกรูป 6 เหลี่ยมปิด มีค่าเท่าใด
 • 1 : 1440 องศา
 • 2 : 720 องศา
 • 3 : 1620 องศา
 • 4 : 1080 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :
 • แบริ่งของแนว AB คือปริมาณใด
 • 1 : S 30 องศา E
 • 2 : E 30 องศา S
 • 3 : S 60 องศา E
 • 4 : N 120 องศา E
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • แอซิมัทของแนว AB คือปริมาณใด
 • 1 : 135องศา
 • 2 : 45องศา
 • 3 : 205องศา
 • 4 : 225องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :
 • ระยะ Latitude และ Departure ของแนว AB เรียงตามลำดับ คือข้อใด
 • 1 : Scos40องศา, Ssin40องศา
 • 2 : Scos50องศา, Ssin50องศา
 • 3 : Scos40องศา, Ssin50องศา
 • 4 : Ssin50องศา, Scos40องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • วัดระยะราบจากจุดตั้งกล้องระดับ A ไปยังจุด B ที่อยู่ข้างหน้าด้วยวิธีสเตเดีย อ่านไม้เล็งระดับ ณ จุด B
  ได้ค่าสายใยบน สายใยกลาง และสายใยล่าง เท่ากับ 1.850 , 1.290 , 0.73 เมตร ตามลำดับ
  กำหนดค่าคงที่ตัวคูณของกล้องเท่ากับ 100 และค่าคงที่ตัวบวกเท่ากับ 0
  ระยะราบจากจุด A ถึง B เป็นเท่าใด
 • 1 : 110 เมตร
 • 2 : 111 เมตร
 • 3 : 112 เมตร
 • 4 : 113 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :
 • วัดความสูงของผนังอาคารจากพื้นระดับราบด้วยกล้องวัดมุม อ่านค่ามุมสูงที่ยอดของผนังได้ 45องศา
  ความสูงของกล้องวัดจากแนวเล็งถึงพื้นระดับได้ 1.65 เมตร และระยะห่างจากจุดตั้งกล้องถึงผนังอาคาร
  เท่ากับ 22.35 เมตร ผนังอาคารมีความสูงเท่าใดจากพื้นระดับ
 • 1 : 24.00 เมตร
 • 2 : 17.45 เมตร
 • 3 : 20.70 เมตร
 • 4 : 22.40 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :

 • 1 : 100 องศา
 • 2 : 85 องศา
 • 3 : 90 องศา
 • 4 : 95 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 • วัดระยะผ่านสิ่งกีดขวางด้วยวิธีสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน AB = BC = 28 เมตร และมุม a เท่ากับ 60 องศา ระยะ AC ยาวเท่าใด
 • 1 : 28 เมตร
 • 2 : 29 เมตร
 • 3 : 30 เมตร
 • 4 : 31 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :

 • 1 : 134 องศา 14 ลิปดา 25 พิลิปดา
 • 2 : 134 องศา 15 ลิปดา 27 พิลิปดา
 • 3 : 134 องศา 15 ลิปดา 25 พิลิปดา
 • 4 : 134 องศา 15 ลิปดา 26 พิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • การวัดระยะด้วยวิธีใด ให้ความถูกต้องในเกณฑ์ต่ำที่สุด
 • 1 : Stadia
 • 2 : Subtense bar
 • 3 : Taping
 • 4 : Electronic Distance Measurement
 • 5 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • วัดระยะลาดแนวหนึ่งได้เท่ากับ 125.450 เมตร มีมุมลาดเอียง 2 องศา 50 ลิปดา
  จงคำนวณหาระยะราบ
 • 1 : 6.201 เมตร
 • 2 : 125.450 เมตร
 • 3 : 125.604 เมตร
 • 4 : 125.297 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • ระยะ AB ยาว 210.450 เมตร วัดด้วยเทปเหล็กยาว 30 เมตร ซึ่งเมื่อนำไปวัดสอบมาตรฐาน พบว่าเทปยาวจริง 30.005 เมตร
  จงคำนวณหาระยะที่ถูกต้องของ AB
 • 1 : 210.415 เมตร
 • 2 : 210.445 เมตร
 • 3 : 210.455 เมตร
 • 4 : 210.485 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :
 • ตั้งกล้องทีโอโดไลท์เหนือจุด A วางท่อนไม้กลมตรงยาว 10 เมตรในแนวดิ่งที่จุด B เล็งกล้องที่ปลายไม้วัดมุมดิ่งได้ 5 องศา02 ลิปดา และเมื่อเล็งกล้องต่ำลงมา 1.50 เมตรวัดมุมดิ่งได้ 4 องศา13 ลิบดาให้คำนวณหาระยะราบ AB
 • 1 : 102.7 ม.
 • 2 : 104.6 ม.
 • 3 : 111.3 ม.
 • 4 : 113.5 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 63 :
 • แถบเหล็กวัดระยะยาว 30 ม. วัดระยะทางบนพื้นผิวเรียบ ด้วยแรงดึง 5 กก. อุณหภูมิ 20ºC ได้ระยะทางเท่ากับ 29.9855 ม. แถบวัดระยะหนัก 1.05 กก. มีเนื้อที่หน้าตัด 0.030 ซม.2 มีสัมประสิทธิ์การยืดหด 0.0000116 ต่อเมตร ต่อ ºC และค่า E = 2,000,000 กก./ซม. 2 เมื่อวัดระยะทาง โดยมีจุดรองรับหัวท้ายด้วยแรงดึง 6 กก. อุณหภูมิเฉลี่ย 32ºC บันทึกค่าระยะทางได้ 21.950 ม. ระยะทางถูกต้องมีค่าแก้อย่างไร
 • 1 : ค่าแก้แรงดึงเป็น + ค่าแก้อุณหภูมิเป็น +
 • 2 : ค่าแก้แรงดึงเป็น - ค่าแก้อุณหภูมิเป็น -
 • 3 : ค่าแก้แรงดึงเป็น - ค่าแก้อุณหภูมิเป็น +
 • 4 : ค่าแก้แรงดึงเป็น + ค่าแก้อุณหภูมิเป็น -
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • ในงานก่อสร้างคันหินคอนกรีต (Curb) ยินยอมให้มีค่าคลาดเคลื่อนทางราบ ในการก่อสร้างเท่ากับ + 10 mm. เมื่อใช้กล้องรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ (Total Station) ลงตำแหน่งคันหินมีระยะทางจากจุดตั้งกล้องไกลสุด 200 ม. ค่าคลาดเคลื่อนทางมุมสูงมากที่สุดเป็นเท่าใด เมื่อมีความเชื่อมั่นในการรังวัด 90%
 • 1 : 3″
 • 2 : 4″
 • 3 : 5″
 • 4 : 6″
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :

 • 1 : 50 องศา 15 ลิปดา 12 ฟิลิปดา
 • 2 : 50 องศา 15 ลิปดา 14 ฟิลิปดา
 • 3 : 50 องศา 15 ลิปดา 16 ฟิลิปดา
 • 4 : 50 องศา 15 ลิปดา 34 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • ตั้งกล้องทีโอโดไลท์ระหว่างจุด A และ B และอ่านค่าไม้ระดับที่จุด A และ B ดังตาราง :
 • 1 : -12.17 ม.
 • 2 : -12.28 ม.
 • 3 : +12.28 ม.
 • 4 : +12.17 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :

 • 1 : -9.345 ม.
 • 2 : +9.345 ม.
 • 3 : -9.350 ม.
 • 4 : +9.350 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :
 • ตั้งกล้องทีโอโดไลท์แบบรังวัดทิศทางเหนือหมุด C โดยมีเครื่องหมายกากบาทบนหัวหมุด แนวเส้นดิ่งของกล้องอยู่ที่จุด C′ซึ่งห่างจากหัวหมุดเท่ากับ 0.015 ม. เป้า A และ B อยู่ห่างจากหมุด C 150 ม. เท่ากัน รังวัดมุม AC′B เท่ากับ 52º15′10″ โดยการขจัดค่าคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบออกแล้ว และสมมติไม่มีค่าคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเล็งเป้าและค่าอ่านไมโครมิเตอร์
 • 1 : 13″
 • 2 : 16″
 • 3 : 18″
 • 4 : 21″
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :

 • 1 : 110º42.3′
 • 2 : 110º42.4′
 • 3 : 110º42.5′
 • 4 : 110º42.6′
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :

 • 1 : 134 องศา 14 ลิปดา 25 พิลิปดา
 • 2 : 134 องศา 14 ลิปดา 26 พิลิปดา
 • 3 : 134 องศา 15 ลิปดา 25 พิลิปดา
 • 4 : 134 องศา 15 ลิปดา 26 พิลิปดา
 • 5 : 134 องศา 15 ลิปดา 26 พิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวัดระยะในแนวราบด้วยการวัดวิธีตรง (Direct measurement)
 • 1 : สายใยสเตเดีย
 • 2 : ค่าบนไม้ระดับและมุมดิ่งของแนวเล็ง
 • 3 : มุมราบโดย subtense bar
 • 4 : เครื่องวัดระยะอิเลกทรอนิกส์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • วิธีการวัดระยะในแนวราบที่นิยมใช้กันทั่วไป 4 วิธีคือ การนับก้าว การใช้แถบวัดระยะ ใช้เครื่องวัดระยะอิเลกทรอนิกส์ และใช้สายใยสเตเดีย ให้เรียงลำดับวิธีการที่ให้ค่าความถูกต้องสูงสุดไปต่ำสุด
 • 1 : การใช้แถบวัดระยะ ใช้เครื่องวัดระยะอิเลกทรอนิกส์ การนับก้าวและใช้สายใยสเตเดีย
 • 2 : การใช้แถบวัดระยะ ใช้เครื่องวัดระยะอิเลกทรอนิกส์ ใช้สายใยสเตเดีย และการนับก้าว
 • 3 : ใช้เครื่องวัดระยะอิเลกทรอนิกส์ การใช้แถบวัดระยะ ใช้สายใยสเตเดีย และการนับก้าว
 • 4 : ใช้เครื่องวัดระยะอิเลกทรอนิกส์ การใช้แถบวัดระยะ การนับก้าวและใช้สายใยสเตเดีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :
 • ระยะทางราบมีค่าเท่ากับ 815.00 เมตร จะมีระยะตามแนวเอียงเท่าใดหากพื้นดินมีความลาดเอียงเท่ากับ 4 องศา
 • 1 : 816.99
 • 2 : 813.01
 • 3 : 815.12
 • 4 : 810.25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 74 :
 • สภาวะชั่วขณะ (Temporary adjustment) ของกล้องวัดมุมเป็นสภาวะที่ต้องทำทุกครั้งที่ใช้กล้องวัดมุม ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สภาวะชั่วขณะ
 • 1 : ปรับสายใยดิ่งให้อยู่ในแนวดิ่งจริง
 • 2 : ตั้งกล้องให้ตรงจุด
 • 3 : ตั้งกล้องให้ได้ระดับ
 • 4 : การขจัดภาพเหลื่อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • ค่าคลาดเคลื่อนตัวใดที่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ด้วยการหาค่าเฉลี่ยของมุมที่วัดได้จากกล้องหน้าซ้ายและหน้าขวา
 • 1 : แนวเล็งไม่ตั้งฉากกับแกนราบ (Horizontal Collimation error)
 • 2 : ดัชนีจานองศาดิ่ง (Vertical circle index error)
 • 3 : แกนราบไม่ตั้งฉากกับแกนดิ่ง (Trunnion axis tilt error)
 • 4 : การแบ่งขีดบนจานองศาไม่เท่ากัน (Graduation error)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 76 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุของค่าผิดพลาด (Blunder or mistake) ที่เกิดกับการรังวัดมุม
 • 1 : เล็งไม่ตรงเป้า
 • 2 : อ่านค่ามุมไม่ถูก
 • 3 : การจดค่ามุมไม่ถูก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 77 :
 • ถ้าความถูกต้องของการวัดระยะเท่ากับ 1:5000 ค่าคลาดเคลื่อนของมุมราบจะต้องไม่เกินเท่าไร จึงจะได้ค่ามุมราบที่มีความถูกต้องในระดับเดียวกับความถูกต้องของการวัดระยะทาง
 • 1 : 40 ฟิลิปดา
 • 2 : 50 ฟิลิปดา
 • 3 : 80 ฟิลิปดา

 • 4 : 30 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • ถ้าต้องการความถูกต้องของการวัดระยะเท่ากับ 1:2500 และ 1:5000 ท่านคิดว่าควรใช้กล้องวัดมุมที่ถูกต้องเท่าใดมาใช้จึงจะเหมาะสม
 • 1 : ใช้กล้องวัดมุมที่ถูกต้อง 1 ลิปดาสำหรับงาน 1:2500 และกล้องวัดมุมที่ถูกต้อง 30 ฟิลิปดาสำหรับงาน 1:5000
 • 2 : ใช้กล้องวัดมุมที่ถูกต้อง 1 ลิปดาสำหรับงาน 1:2500 และ 1:5000
 • 3 : ใช้กล้องวัดมุมที่ถูกต้อง 2 ลิปดาสำหรับงาน 1:2500 และกล้องวัดมุมที่ถูกต้อง 30 ฟิลิปดาสำหรับงาน 1:5000
 • 4 : ใช้กล้องวัดมุมที่ถูกต้อง 2 ลิปดา สำหรับงาน 1:2500 และ 1:5000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 824 : Errors in surveying, acceptable error, data correction, triangulation
ข้อที่ 79 :
 • การวัดระยะที่ใช้วิธีการวัดด้วยกล้องวัดมุม (Theodolite) ร่วมกับไม้ระดับมีความคลาดเคลื่อน
  อยู่ในเกณฑ์
 • 1 : 1: 200
 • 2 : 1: 300
 • 3 : 1: 400
 • 4 : 1: 500
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :
 • เทปวัดระยะยาว 30 เมตร เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเทปวัดระยะทางมาตรฐานได้ความยาว
  29.996 เมตร นำไปวัดความยาวได้ 171.278 เมตร ความยาวที่ถูกต้องจะต้องเป็นเท่าไร
 • 1 : 171.255 เมตร
 • 2 : 171.755 เมตร
 • 3 : 170.350 เมตร
 • 4 : 171.301 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • เทปวัดระยะเหล็กมีความยาว 30 เมตร ภายใต้แรงดึงมาตรฐาน 5 กิโลกรัม มีพื้นที่หน้าตัดขวางเท่ากับ 0.032 ตร.ซม. ถ้านำแถบวัดระยะนี้ไปวัดระยะทางได้ 265.950 เมตร โดยใช้แรงดึง 10 กก. จงหาระยะทางที่ถูกต้อง ถ้าค่า E ของเหล็กเท่ากับ 1,973,300 กก/ตร.ซม.
 • 1 : 265.951 เมตร
 • 2 : 265.971 เมตร
 • 3 : 265.929 เมตร
 • 4 : 265.930 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :
 • ในการรังวัดระยะทางจากจุด K ไปยัง L จำนวน 6 ครั้ง มีข้อมูลดังนี้ (หน่วยเป็นเมตร)
  961.37, 961.49, 961.30, 961.38, 961.28, 961.23 จงคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Standard error of the mean)
 • 1 : +/- 0.026 เมตร
 • 2 : +/- 0.038 เมตร
 • 3 : +/- 0.065 เมตร
 • 4 : +/- 0.092 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • ในการรังวัดมุม H จำนวน 8 ครั้ง มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) เท่ากับ +/-04 ฟิลิปดา
  จงคำนวณหาค่า Probable error
 • 1 : +/-0.5 ฟิลิปดา
 • 2 : +/-2.7 ฟิลิปดา
 • 3 : +/-4.0 ฟิลิปดา
 • 4 : +/-7.8 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :
 • สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัดความกว้างได้เท่ากับ 339.21+/-0.05 เมตร และวัดความยาวได้เท่ากับ 563.67+/-0.09 เมตร
  จงคำนวณหาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพื้นที่
 • 1 : +/-41.5 ตารางเมตร
 • 2 : +/-46.8 เมตร
 • 3 : +/-49.9 ตารางเมตร
 • 4 : +/-51.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • ในงานสำรวจเมื่อมีการวัดซ้ำของปริมาณใด ค่าที่น่าเชื่อถือที่สุดที่ใช้เป็นตัวแทนของการวัดนั้น
  คือข้อใด
 • 1 : ค่าพิสัย ( range )
 • 2 : ค่าเฉลี่ย ( mean )
 • 3 : ค่ามัธยฐาน ( median )
 • 4 : ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation )
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 86 :
 • ในการอ่านค่าไม้ระดับ ความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นเป็นความคลาดเคลื่อนชนิดใด
 • 1 : ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ( systematic error )
 • 2 : ความคลาดเคลื่อนสุ่ม ( accidental error )
 • 3 : ความคลาดเคลื่อนเชิงปฏิบัติ ( practical error )
 • 4 : ความผิดพลาด ( mistake )
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 87 :
 • เมื่อ SE หรือ Standard Errorเป็นความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าการวัด ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในช่วงที่มีความเชื่อมั่น 90% (SE90) หาได้จากค่าสัมพันธ์ในข้อใด
 • 1 : 1.6449SE
 • 2 : 0.8645SE
 • 3 : 0.6745SE
 • 4 : 0.4578SE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • วัดระยะราบระหว่างหมุด A และ B ได้ค่า 82.15, 82.20, 82.12, 82.18 และ 82.22 เมตร
  ค่าระยะราบ AB ที่ดีที่สุดจะเป็นเท่าใด
 • 1 : 82.150 เมตร
 • 2 : 82.162 เมตร
 • 3 : 82.174 เมตร
 • 4 : 82.186 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • รูปสามเหลี่ยมระนาบ วัดด้าน 3 ด้านด้วยวิธีวัดซ้ำ ได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละด้านเท่ากับ
  0.1, 0.3, 0.4 เมตร อยากทราบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นเท่าใด
 • 1 : 0.26 เมตร
 • 2 : 0.80 เมตร
 • 3 : 0.51 เมตร
 • 4 : 0.64 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 90 :
 • พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัดด้านโดยวิธีวัดซ้ำ ได้ค่าด้านกว้าง 339.21+/-0.05 เมตร ด้านยาว 563.67+/-0.11 เมตร และได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละด้านเท่ากับ 0.2 และ 0.3 เมตร ตามลำดับ อยากทราบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นเป็นเท่าใด 

 • 1 : 41.5 ตารางเมตร
 • 2 : 46.8 ตารางเมตร
 • 3 : 49.9 ตารางเมตร
 • 4 : 51.5 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :
 • การโยงพิกัดทางราบจากหมุดควบคุมโดยวิธีเล็งสกัดกลับ (Resection)
  การวัดมุมอย่างเดียวต้องการใช้หมุดควบคุมทางราบอย่างน้อยกี่หมุด
 • 1 : 2 หมุด
 • 2 : 3 หมุด
 • 3 : 4 หมุด
 • 4 : 5 หมุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 92 :
 • การโยงพิกัดทางราบจากหมุดควบคุมโดยวิธีเล็งสกัดตรง (Intersection)
  ด้วยการวัดมุมอย่างเดียวต้องการใช้หมุดควบคุมทางราบอย่างน้อยกี่หมุด
 • 1 : 2 หมุด
 • 2 : 3 หมุด
 • 3 : 4 หมุด
 • 4 : 5 หมุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • วัดมุมในรูปสามเหลี่ยมด้วยวิธีวัดซ้ำ ได้ค่ามุม A = 53 องศา 15 ลิปดา : B = 59 องศา 12 ลิปดา : C = 67 องศา 21 ลิปดา และน้ำหนักของการวัดเท่ากับ 2 : 4 : 6 ตามลำดับ ค่าที่ดีที่สุดของมุม C คือข้อใด
 • 1 : 67 องศา 27 ลิปดา
 • 2 : 67 องศา 21 ลิปดา
 • 3 : 67 องศา 23 ลิปดา
 • 4 : 67 องศา 25 ลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :

 • 1 : 0.09 เมตร
 • 2 : 0.07 เมตร
 • 3 : 0.05 เมตร
 • 4 : 0.06 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 95 :
 • ต้องการวัดระยะทาง 500 เมตร ด้วยแถบวัดระยะให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.10 เมตร เมื่อใช้แถบวัดระยะทาง 50 เมตร วัดในแต่ละช่วงจะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Acceptable error) เป็นเท่าใด
 • 1 : +/-0.01
 • 2 : +/-0.02 ม.
 • 3 : +/-0.03 ม.
 • 4 : +/-0.04 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • ในการรังวัดมุมภายในรูปสามเหลี่ยมด้วยกล้องที่มี least count 1 ลิปดา ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Acceptable error) จากการรังวัดมุมทั้งสามควรเป็นทำใด
 • 1 : 3 ลิปดา
 • 2 : 1.5 ลิปดา
 • 3 : 1.7 ลิปดา
 • 4 : 2 ลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • ในการวัดรังวัดมุมราบ AOB โดยรังวัดทิศทางจำนวน 2 ชุด (มีการรังวัดทิศทาง 4 ทิศทาง) ถ้าค่าคลาดเคลื่อนในการเล็งเป้าและการอ่านค่าไมโครมิเตอร์เท่ากับ 04.0 ฟิลิปดา และ 02.0 ฟิลิปดา จงคำนวณหาค่าคลาดเคลื่อนในการรังวัดมุม
 • 1 : 3.8 ฟิลิปดา
 • 2 : 1.6 ฟิลิปดา
 • 3 : 2.2 ฟิลิปดา
 • 4 : 3.2 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 98 :
 • โครงข่ายสามเหลี่ยมวัดด้าน
  AB = 1073.007 เมตร BC = 667.373 เมตร
  BD = 117.104 เมตร AC = 1174.495 เมตร AD = 723.906 เมตร
  จงคำนวนหามุม 5
 • 1 : 30º14´40´´
 • 2 : 37º14´30´´
 • 3 : 37º14´35´´
 • 4 : 37º14´25´´
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • คำตอบข้อใดที่เลขทุกจำนวนมีนัยสำคัญ 4 ตัว
 • 1 : 1234, 0.1234, 0.0012
 • 2 : 3542.0000, 35.4200, 3.5420
 • 3 : 3641, 3.641, 0.03641
 • 4 : 0875, 8.750, 0.0875
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :
 • หลักการคำนวณโดยคำนึงถึงเลขนัยสำคัญ ถ้านำ 362.56 คูณด้วย 2.13 จะได้คำตอบเป็น
 • 1 : 772.2528
 • 2 : 772
 • 3 : 772.25
 • 4 : 772.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 101 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 102 :
 • หากวัดขนาดของอาคารบนแผนที่มาตราส่วน 1:250 ได้ความกว้าง 60 มิลลิเมตรและความยาว 80 มิลลิเมตร ให้คำนวณหาพื้นที่จริงของอาคารนี้
 • 1 : 3 ตารางเมตร
 • 2 : 300 ตารางเมตร
 • 3 : 3,000 ตารางเมตร
 • 4 : 30,000 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • ในการเขียนแผนที่โดยทั่วไปมักจะกำหนดให้ขนาดของจุดหรือเส้นใดๆ บนแผนที่ต้องมีความหนาเพียงพอที่จะมองเห็นได้ ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงจุดหรือเส้นจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร ดังนั้นในการเขียนเส้นหรือจุดใดๆ ก็จะมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.2 มิลลิเมตร จงคำนวณระยะคลาดเคลื่อนบนพื้นดินที่ยอมรับได้สำหรับแผนที่มาตราส่วน 1:25,000
 • 1 : 0.5 เมตร
 • 2 : 5 เมตร
 • 3 : 50 เมตร
 • 4 : 500 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • แผนที่มาตราส่วนใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับงานวิศวกรรมทั่วไป
 • 1 : 1:250
 • 2 : 1:500
 • 3 : 1:1,000
 • 4 : 1:10,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 105 :
 • ทำการวัดมุมรอบจุด 3 มุม ได้ค่าดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :
 • ทำการวัดมุมมุมหนึ่งจำนวนสามชุดที่มีจำนวนครั้งของการวัดแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 107 :
 • หลักการคำนวณโดยคำนึงถึงเลขนัยสำคัญ ถ้านำค่า 23.3134 2.03 และ 200.1 มาบวกกัน
  จะได้
 • 1 : 225.4434
 • 2 : 225.443
 • 3 : 225.44
 • 4 : 225.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • ทำการวัดมุมมุมหนึ่งจำนวนสามชุดที่มีจำนวนครั้งของการวัดแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัดความกว้างได้เท่ากับ 339.21+/-0.07 เมตร และวัดความยาวได้เท่ากับ 563.67+/-0.09 เมตร
  จงคำนวณหาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพื้นที่
 • 1 : +/-41.5 ตารางเมตร

 • 2 : +/-46.8 เมตร

 • 3 : +/-49.9 ตารางเมตร

 • 4 : +/-51.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • เมื่อ SE หรือ Standard Errorเป็นความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าการวัด ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในช่วงที่มีความเชื่อมั่น 50% (SE50) หาได้จากค่าสัมพันธ์ในข้อใด 

 • 1 : 1.6449SE 

 • 2 : 0.8645SE 

 • 3 : 0.6745SE 

 • 4 : 0.4578SE 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 111 :
 • ในการอ่านค่าไม้ระดับ ถ้าอ่านค่าเดซิเมตรผิด ความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นเป็นความคลาดเคลื่อนชนิดใด 
 • 1 : ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ( systematic error ) 

 • 2 : ความคลาดเคลื่อนสุ่ม ( accidental error )

 • 3 : ความคลาดเคลื่อนเชิงปฏิบัติ ( practical error )

 • 4 : ความผิดพลาด ( mistake )
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 112 :
 • วัดระยะราบระหว่างหมุด A และ B ได้ค่า 82.15, 82.20, 82.12, 82.16 และ 82.12 เมตร
  ค่าระยะราบ AB ที่ดีที่สุดจะเป็นเท่าใด 


 • 1 : 82.150 เมตร 

 • 2 : 82.162 เมตร 

 • 3 : 82.174 เมตร 

 • 4 : 82.186 เมตร 

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 :
 • เทปวัดระยะเหล็กมีความยาว 30 เมตร ภายใต้แรงดึงมาตรฐาน 10 กิโลกรัม มีพื้นที่หน้าตัดขวางเท่ากับ 0.032 ตร.ซม. ถ้านำแถบวัดระยะนี้ไปวัดระยะทางได้ 265.950 เมตร โดยใช้แรงดึง 5 กก. จงหาระยะทางที่ถูกต้อง ถ้าค่า E ของเหล็กเท่ากับ 1,973,300 กก/ตร.ซม. • 1 : 265.951 เมตร

 • 2 : 265.971 เมตร

 • 3 : 265.929 เมตร

 • 4 : 265.930 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • ในการรังวัดระยะทางจากจุด K ไปยัง L จำนวน 6 ครั้ง มีข้อมูลดังนี้ (หน่วยเป็นเมตร)
  961.37, 961.39, 961.30, 961.38, 961.28, 961.23 จงคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Standard error of the mean) 
 • 1 : +/- 0.026 เมตร

 • 2 : +/- 0.038 เมตร

 • 3 : +/- 0.065 เมตร

 • 4 : +/- 0.092 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • เทปวัดระยะยาว 30 เมตร เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเทปวัดระยะทางมาตรฐานได้ความยาว 
  29.996 เมตร นำไปวัดความยาวได้ 171.778 เมตร ความยาวที่ถูกต้องจะต้องเป็นเท่าไร


 • 1 : 171.255 เมตร

 • 2 : 171.755 เมตร

 • 3 : 170.350 เมตร

 • 4 : 171.301 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 • ในการวัดรังวัดมุมราบ AOB โดยรังวัดทิศทางจำนวน 4 ชุด (มีการรังวัดทิศทาง 4 ทิศทาง) ถ้าค่าคลาดเคลื่อนในการเล็งเป้าและการอ่านค่าไมโครมิเตอร์เท่ากับ 04.0 ฟิลิปดา และ 02.0 ฟิลิปดา จงคำนวณหาค่าคลาดเคลื่อนในการรังวัดมุม

 • 1 : 3.8 ฟิลิปดา

 • 2 : 1.6 ฟิลิปดา

 • 3 : 2.2 ฟิลิปดา

 • 4 : 3.2 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 825 : Precise determination of azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise leveling
ข้อที่ 117 :
 • Azimuth หมายถึง
 • 1 : ง่ามมุมที่วัดจากทิศเหนือหรือทิศใต้กับทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
 • 2 : ง่ามมุมที่วัดจากทิศใต้ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
 • 3 : ง่ามมุมที่วัดจากทิศเหนือในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
 • 4 : ง่ามมุมที่วัดจากทิศเหนือหรือทิศใต้ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 118 :
 • จงแปลงค่าควอแดรนท์แบริ่ง(Quadrant bearing) N 30 องศา 10 ลิปดา W เป็นค่า Azimuth
 • 1 : 210องศา 10 ลิปดา

 • 2 : 329 องศา 50 ลิปดา

 • 3 : 330 องศา 0 ลิปดา

 • 4 : 30 องศา 10 ลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • จงแปลงค่า 311 องศา 10 ลิปดา เป็นค่าควอแดรนท์แบริ่ง(Quadrant bearing)
 • 1 : N 48 องศา 50 ลิปดา W
 • 2 : N 131 องศา 10 ลิปดา E
 • 3 : N 48 องศา 50 ลิปดา E
 • 4 : N 131 องศา 10 ลิปดา W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 :
 • หลักการอ่านค่า Azimuth คือ
 • 1 : อ่านจากแนวเหนือ-ใต้ (N-S) เวียนทวนเข็มนาฬิกาทางเดียว
 • 2 : อ่านจากแนวเหนือ-ใต้ (N-S) เวียนตามเข็มนาฬิกาทางเดียว
 • 3 : อ่านจากแนวออก-ตก (E-W) เวียนทวนเข็มนาฬิกาทางเดียว
 • 4 : อ่านจากแนวออก-ตก (E-W) เวียนตามเข็มนาฬิกาทางเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 121 :
 • แนว AB มีค่าแบริ่ง (bearing) N 30 องศา 12 ลิปดา 45 ฟิลิปดา W จงหาว่าแนว AB นี้มี Azimuth เท่าไร
 • 1 : 30 องศา 12 ลิปดา 45 ฟิลิปดา
 • 2 : 149 องศา 47 ลิปดา 15 ฟิลิปดา
 • 3 : 210 องศา 12 ลิปดา 45 ฟิลิปดา
 • 4 : 329 องศา 47 ลิปดา 15 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 122 :
 • กำหนดให้ Azimuth AB = 149 องศา 51 ลิปดา 33 ฟิลิปดา ระยะ BC = 100.391 เมตร มุม ABC = 81 องศา 32 ลิปดา 51 ฟิลิปดา ตามเข็มนาฬิกา อยากทราบว่า Azimuth BC มีค่าเท่าไร
 • 1 : 51 องศา 24 ลิปดา 24 ฟิลิปดา
 • 2 : 68 องศา 18 ลิปดา 42 ฟิลิปดา
 • 3 : 231 องศา 24 ลิปดา 24 ฟิลิปดา
 • 4 : 248องศา 18 ลิปดา 42 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • การตรวจสอบการอ่านค่าระดับจากกล้องระดับโดยวิธีสเตเดียหรือวิธีสามสายใยว่าถูกต้องหรือไม่ ข้อใดที่ไม่ใช่วิธีตรวจสอบที่ถูกต้อง
 • 1 : เอาค่าสายใยบน,กลาง,ล่าง บวกกันหารด้วยสามให้ได้ค่าเท่ากับสายใยกลาง
 • 2 : เอาค่าสายใยบนและล่างลบกันต้องได้ค่าเท่ากับสายใยล่าง
 • 3 : เอาค่าสายใยบนลบสายใยกลางต้องมีค่าเท่ากับสายใยกลางลบสายใยล่าง
 • 4 : หาค่าเฉลี่ยกลางสายใยบนและล่างต้องได้ค่าเท่ากับค่าสายใยกลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :
 • ถ้าใช้กล้องระดับที่มีค่าตัวคูณสเตเดียเป็น 100 การคำนวณระยะทางราบจากการอ่านค่าไม้ระดับแบบสามสายใย ( U,M,L ) หาได้จาก
 • 1 : (U-M )100
 • 2 : (U-L )100
 • 3 : (M-L )100
 • 4 : (U+M+L )100/3
 • 5 : (U+M+L )100 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :
 • ตั้งกล้องที่จุด A ตั้ง Staff ที่จุด B อ่านค่าที่สายใยบน, กลาง และล่าง บนไม้ Staff ได้ค่า 2.030 ,1.515 และ 1.000 เมตร ตามลำดับวัดมุมสูงจากจุด A ไปยังจุด B ได้ค่าเท่ากับ 90 องศา 30 ลิปดา 0 ฟิลิปดา จงคำนวณหาระยะทางราบ AB
 • 1 : 103.01 เมตร
 • 2 : 102.98 เมตร
 • 3 : 102.99 เมตร
 • 4 : 103.00 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 • วัดระยะทางตามแนวพื้นที่มีลาดเอียง 3 องศา 12 ลิปดา ได้ 153.40 เมตร จะได้ระยะทางราบตามข้อใด
 • 1 : 152.921 เมตร
 • 2 : 153.161 เมตร
 • 3 : 153.400 เมตร
 • 4 : 153.640 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • สามเหลี่ยม ABC มีพิกัดของจุด A (0,0), B (10,15), C (30,0) เมตร พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC เป็นเท่าใด
 • 1 : 200 ตารางเมตร
 • 2 : 225 ตารางเมตร
 • 3 : 400 ตารางเมตร
 • 4 : 450 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • ประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนที่ 47 และ 48 ในระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม
  อยากทราบว่าเมอริเดียนย่านกลาง (Central meridian) ของทั้งสองโซนเป็นเท่าใด
 • 1 : 99 องศาตะวันออก และ 105 องศาตะวันออก
 • 2 : 99 องศาตะวันตก และ 105 องศาตะวันตก
 • 3 : 96 องศาตะวันออก และ 102 องศาตะวันออก
 • 4 : 96 องศาตะวันตก และ 102 องศาตะวันตก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 • จงคำนวณหา Azimuth และ Grid distance จากพิกัดฉากยูทีเอ็มของจุด A ซึ่งมีค่าพิกัด N 1,452,491E 410,161และจุด B ซึ่งมีค่าพิกัด N 1,452,515E 410,367
 • 1 : 6 องศา 39 ลิปดา 207.4 เมตร
 • 2 : 83 องศา 21 ลิปดา 207.4 เมตร
 • 3 : 96 องศา 39 ลิปดา 207.4 เมตร
 • 4 : 263 องศา 21 ลิปดา 207.4 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • ในการทำระดับจากหมุดระดับ ( BM ) ซึ่งมีค่าระดับ 10.005 เมตร เมื่อตั้งกล้องครั้งแรกอ่านค่า ไม้ระดับหลัง( BS ) ได้ 2.715 เมตร ค่าความสูงของแนวเล็ง ( HI ) เท่ากับเท่าไร
 • 1 : –7.290 เมตร
 • 2 : 7.290 เมตร
 • 3 : –12.720 เมตร
 • 4 : 12.720 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • ต้องการหาค่าระดับของหมุด A ซึ่งอยู่ใกล้กับหมุดระดับ BM1 ซึ่งมีค่าระดับ 12.123 เมตร โดยใช้กล้องระดับ อ่านค่าไม้ระดับหลัง ( BS ) ที่หมุดระดับ BM1ได้ 1.874 เมตร และอ่านค่าไม้ระดับหน้า ( FS ) ได้ 1.468 เมตร ดังนั้นค่าระดับของหมุด A เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 12.529 เมตร
 • 2 : 11.717 เมตร
 • 3 : 13.591 เมตร
 • 4 : 13.997 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 132 :
 • ในการทำระดับจากBM1 ไป BM2 อ่านค่าบนไม้ระดับตามขั้นตอนของการทำระดับได้ดังนี้ 1.131 2.514 1.875 1.624 2.001 1.992 ถ้าค่าระดับของ BM1 เท่ากับ 15.275 เมตร ค่าระดับของ BM2 เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 14.150 เมตร
 • 2 : 14.151 เมตร
 • 3 : 14.152 เมตร
 • 4 : 16.398 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • กำหนดจุด A และ จุด B บนพื้นดินซึ่งอยู่ห่างกัน 7.5 เมตร และมีความลาดเอียงสม่ำเสมอ ตั้งกล้องระดับ อ่านค่าไม้ระดับที่ จุด A และ จุด B ได้เท่ากับ 2.104 และ 1.879 เมตร ตามลำดับ ค่าความลาดเอียงจาก A ไป B เป็นเท่าไร
 • 1 : -0.0200 เมตร/เมตร
 • 2 : +0.0200 เมตร/เมตร
 • 3 : -0.0300 เมตร/เมตร
 • 4 : +0.0300 เมตร/เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • ในการทำระดับระหว่างจุด A และ จุด B ซึ่งอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำ เมื่อตั้งกล้องฝั่ง A อ่านค่าไม้ระดับที่จุด A และ จุด B ได้ 1.756เมตร และ 2.008 เมตร ตามลำดับ และเมื่อตั้งกล้องฝั่ง B อ่านค่าไม้ระดับที่ จุด A และ จุด B ได้ 0.624เมตร และ 0.872 เมตร ตามลำดับ ถ้าจุด A มีค่าระดับ 7.125 เมตร จุด B มีค่าระดับเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 7.225 เมตร
 • 2 : 7.375 เมตร
 • 3 : 6.875 เมตร
 • 4 : 6.525 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 135 :
 • เส้น CD มีพิกัดของจุด C (-10,-20) และ D (40,60) เมตร ระยะทางของ CD คือข้อใด
 • 1 : 50.00 เมตร
 • 2 : 70.00 เมตร
 • 3 : 94.34 เมตร
 • 4 : 93.44 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • ต้องการให้ระดับที่หลังไม้แบบมีค่าเท่ากับ 10.250 เมตร ถ้าจุด A ซึ่งมีค่าระดับ 10.740 เมตรอ่านค่าไม้ระดับที่ A ได้ 1.425 เมตร ดังนั้นค่าไม้ระดับที่หลังไม้แบบจะต้องอ่านค่าได้เท่าไร
 • 1 : 1.895 เมตร
 • 2 : 1.995 เมตร
 • 3 : 1.945 เมตร
 • 4 : 1.915 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • เส้น AB มีพิกัดของจุด A (20,-10) และ B (120,-110) เมตร แอซิมัทของแนว AB คือข้อใด
 • 1 : 45 องศา
 • 2 : 315 องศา
 • 3 : 135 องศา
 • 4 : 225 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • กำหนดพิกัด A (10,0) B (40,30) C (40,0) เมตร มุม ACB มีค่าเท่าใด
 • 1 : 120 องศา
 • 2 : 45 องศา
 • 3 : 60 องศา
 • 4 : 90 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 139 :
 • แนวเส้นตรงถูกกำกับด้วยจุด A (-10,5) และ B (10,15) เมตร สมการเส้นตรงของแนว AB คือข้อใด
 • 1 : y = 0.1x + 15
 • 2 : y = 0.3x + 13
 • 3 : y = 0.4x + 12
 • 4 : y = 0.5x + 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 140 :
 • AB เป็นด้านของวงรอบยาว 1000 เมตร มีมุมแบริ่งจากทิศเหนือ 60 องศาไปทางตะวันออก
  ระยะ Latitude และ Departure ของแนว AB เป็นเท่าใด
 • 1 : 707 และ 866 เมตร
 • 2 : 500 และ 707 เมตร
 • 3 : 866 และ 500 เมตร
 • 4 : 500 และ 866 เมตร
 • 5 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 141 :
 • การวัดระดับแบบ 3 สายใย อ่านไม้วัดระดับได้ค่าของสายใย บน กลาง ล่าง เท่ากับ
  0.809, 1.234, 1.661 เมตร ตามลำดับ ค่าสายใยกลางตัวแทนที่เหมาะสมคือข้อใด
 • 1 : 1.233 เมตร
 • 2 : 1.234 เมตร
 • 3 : 1.235 เมตร
 • 4 : 1.236 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • พิกัด A (0,0) B (50,0) เมตร มุม a เท่ากับ 30 องศา มุม b เท่ากับ 60 องศา
  พิกัดจุด P คือข้อใด
 • 1 : 35.70 , 21.65 เมตร
 • 2 : 37.50, 21.65 เมตร
 • 3 : 21.65 , 37.50 เมตร
 • 4 : 21.65 , 35.70 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • วงระดับมี 3 สายงาน สายงาน AB น้ำหนักการวัด 6 ค่าต่างระดับ+1.5 เมตร : สายงาน BC น้ำหนักการวัด10
  ค่าต่างระดับ+1.3 เมตร :สายงาน CA น้ำหนักการวัด 15 ค่าต่างระดับ -2.7 เมตร กำหนดสูงของหมุด A เท่ากับ 100.00 เมตร อยากทราบว่ากำหนดสูงของ B และ C เป็นเท่าใด
 • 1 : 101.45, 102.72 เมตร
 • 2 : 101.50, 102.84 เมตร
 • 3 : 101.50, 102.70 เมตร
 • 4 : 101.55, 102.75 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบในส่วนอวกาศของระบบการกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS
 • 1 : วงโคจรของดาวเทียมมี 6 ระนาบ และทำมุมเอียงกับระนาบศูนย์สูตร 55 องศา
 • 2 : ดาวเทียมอยู่สูงจากผิวโลกประมาณ 20,200 กิโลเมตร และมีคาบของการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง
 • 3 : คลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียมเป็นคลื่นที่เรียกว่า L-band มี 2 ความถี่คือ C/A และ P
 • 4 : ความถี่พื้นฐานที่สร้างขึ้นจากแหล่งกำเนิดความถี่ของชุดนาฬิกาอะตอมมิคคือ 10.23 MHz.
 • 5 : ระบบได้ออกแบบให้มีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าทุกสถานที่บนโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 145 :
 • ในการอ่านค่าไม้ระดับแบบ 3 สายใย(เมตร) ดังตาราง
  ถ้าค่า callimation conection = +0.00015 m/m จงคำนวณหาผลต่างระดับ
 • 1 : 1.045
 • 2 : 1.048
 • 3 : 1.054
 • 4 : 1.051
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 146 :
 • การปรับแก้วงรอบโดยวิธี Compass Rule เหมาะสมในกรณีใดมากที่สุด
 • 1 : ความละเอียดถูกต้องในการวัดมุมเหนือกว่าความละเอียดถูกต้องในการวัดระยะทาง
 • 2 : ความละเอียดถูกต้องในการวัดระยะทางเหนือกว่าความละเอียดถูกต้องในการวัดมุม
 • 3 : ความละเอียดถูกต้องในการวัดมุมเท่ากับความละเอียดถูกต้องในการวัดระยะทาง
 • 4 : ความถูกต้องในการวัดมุมเหนือกว่าหรือเท่ากับความถูกต้องของการวัดระยะทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :
 • การปรับแก้วงรอบโดยวิธี Transit Rule เหมาะสมในกรณีใด
 • 1 : เมื่อใช้กล้อง Theodolite ในการวัดมุม

 • 2 : ความละเอียดถูกต้องในการวัดมุมเหนือกว่าความละเอียดถูกต้องในการวัดระยะทาง

   
 • 3 : ความละเอียดถูกต้องในการวัดระยะทางเหนือกว่าความละเอียดถูกต้องในการวัดมุม

 • 4 : ความละเอียดถูกต้องในการวัดมุมเท่ากับความละเอียดถูกต้องในการวัดระยะทาง 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • วิธีใดให้ค่า azimuth ที่ถูกต้องมากที่สุด
 • 1 : Astronomical observation
 • 2 : GPS
 • 3 : North Seeking Gyroscopes
 • 4 : Magnetic compass
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • วงรอบ ABC มีค่า latitude และ departure ของเส้นรอบวงแต่ละเส้น
 • 1 : 196 องศา 01 ลิบดา 54 ฟิลิบดา
 • 2 : 196องศา 01ลิบดา 55 ฟิลิบดา
 • 3 : 196องศา 01ลิบดา 56 ฟิลิบดา
 • 4 : 196องศา 01ลิบดา 57 ฟิลิบดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 150 :
 • วงรอบ ABC ค่า latitude และ departure ของเส้นรอบวงแต่ละเส้นดังตาราง :
 • 1 : 196 องศา 01 ลิบดา 54 พิลิปดา
 • 2 : 196 องศา 01 ลิบดา 55 พิลิปดา
 • 3 : 196 องศา 01 ลิบดา 56 พิลิปดา
 • 4 : 196 องศา 01 ลิบดา 57 พิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • A และ B เป็นสถานีวงรอบ มีพิกัดดังแสดงในตารางข้างล่าง
  ตั้งกล้องที่จุด A ด้วยกล้องรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ (Total Station) เพื่อรังวัดหาอาซิมุทไปยังสถานีวงรอบ E เมื่อเล็งไปยังสถานี B ควรจะตั้งค่าอาซิมุทเป็นเท่าใด
 • 1 : 108º21′31″
 • 2 : 108º21′32″
 • 3 : 288º21′31″
 • 4 : 288º21′32″
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • วงรอบ ABC มีระยะทางและอาซิมุท ดังตารางข้างล่าง
  จงคำนวณหาอาซิมุทของเส้น BC
 • 1 : 103องศา 13 ลิบดา 23 ฟิลิปดา
 • 2 : 283องศา 13 ลิบดา 23 ฟิลิปดา
 • 3 : 166องศา 46 ลิบดา 37 ฟิลิปดา
 • 4 : 346องศา 46 ลิบดา 37 ฟิลิปดา
 • 5 : 13องศา13 ลิบดา 27 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :
 • เส้น AB มีค่าแอซิมัธเท่ากับ 210 องศา ให้แปลงค่าแอซิมัธเป็นภาคทิศ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :
 • เส้น AB มีค่าภาคทิศเท่ากับ
 • 1 : 60 องศา
 • 2 : 120 องศา
 • 3 : 240 องศา
 • 4 : 300 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 :
 • ในการทำระดับด้วยกล้องระดับระหว่างหมุดควบคุมหลักมักจะทำการอ่านค่าสายใยทั้งสามสายใย (สายใยบน กลางและล่าง) ท่านคิดว่าการอ่านค่าทั้งสามสายใยมีข้อดีอย่างไร
 • 1 : ตรวจสอบความผิดพลาดในการอ่านค่า
 • 2 : เพิ่มความถูกต้องของค่าที่อ่าน
 • 3 : ช่วยคำนวณระยะระหว่างกล้องและไม้ระดับ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 :
 • ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกในการคำนวณปรับแก้งานวงรอบปิด
 • 1 : คำนวณค่าเฉลี่ยของมุมแต่ละมุม
 • 2 : ตรวจสอบข้อมูลสนามในสมุดสนาม
 • 3 : ปรับแก้ระยะทางแต่ละเส้น
 • 4 : ตรวจสอบการบรรจบของมุมภายใน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • ในการปรับแก้การบรรจบของมุมภายในของงานวงรอบปิด จะปรับแก้โดยวิธีใด
 • 1 : ปรับแก้มุมทุกมุมเท่ากัน
 • 2 : ปรับแก้เฉพาะมุมที่ขนาดโตกว่า 90 องศา
 • 3 : ตามขนาดของมุมแต่ละมุม
 • 4 : ตามระยะทางระหว่างมุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 • ในการทำงานวงรอบปิด ที่มีจำนวนสถานีเท่ากับ 8 สถานีและมีความยาวรวมของเส้นวงรอบเท่ากับ 1960.00 เมตร ผลจากการคำนวณพบว่าค่าคลาดเคลื่อนบรรจบเชิงมุมมีค่า 60 พิลิปดา ค่าคลาดเคลื่อนบรรจบเชิงเส้นมีค่า 0.28 เมตร ความถูกต้องของงานวงรอบนี้คือ
 • 1 : 1:7000
 • 2 : 1:3500
 • 3 : 1:875
 • 4 : ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอต่อการคำนวณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :
 • ค่าพิกัดของสถานี A และ B มีดังนี้
 • 1 : ระยะทางเท่ากับ 261 เมตร แอซิมัธ 40 องศา
 • 2 : ระยะทางเท่ากับ 261 เมตร แอซิมัธ 220 องศา
 • 3 : ระยะทางเท่ากับ 216 เมตร แอซิมัธ 40 องศา
 • 4 : ระยะทางเท่ากับ 216 เมตร แอซิมัธ 220 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 :
 • วงระดับมี 3 สายงาน สายงาน AB น้ำหนักการวัด 15 ค่าต่างระดับ+1.5 เมตร : สายงาน BC น้ำหนักการวัด10
  ค่าต่างระดับ+1.3 เมตร :สายงาน CA น้ำหนักการวัด 6 ค่าต่างระดับ -2.7 เมตร กำหนดสูงของหมุด A เท่ากับ 100.00 เมตร อยากทราบว่ากำหนดสูงของ B และ C เป็นเท่าใด  • 1 : 101.45, 102.72 เมตร 
 • 2 : 101.50, 102.84 เมตร 
 • 3 : 101.48, 102.75 เมตร 
 • 4 : 101.55, 102.75 เมตร 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • เส้น CD มีพิกัดของจุด C (10,20) และ D (40,60) เมตร ระยะทางของ CD คือข้อใด 

 • 1 :  50.00 เมตร

 • 2 :  70.00 เมตร 

 • 3 :  94.34 เมตร 

 • 4 :  93.44 เมตร 

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • เส้น AB มีพิกัดของจุด A (20,-10) และ B (-80,-110) เมตร แอซิมัทของแนว AB คือข้อใด 

 • 1 : 45 องศา 

 • 2 : 315 องศา

 • 3 : 135 องศา 

 • 4 : 225 องศา 

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :
 • จงแปลงค่าควอแดรนท์แบริ่ง(Quadrant bearing) S 30 องศา 10 ลิปดา W เป็นค่า Azimuth

 • 1 :  210องศา 10 ลิปดา

 • 2 :  329 องศา 50 ลิปดา

 • 3 :  330 องศา 0 ลิปดา

 • 4 :  30 องศา 10 ลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • แนว AB มีค่าแบริ่ง (bearing) N 30 องศา 12 ลิปดา 45 ฟิลิปดา E จงหาว่าแนว AB นี้มี Azimuth เท่าไร


 • 1 : 30 องศา 12 ลิปดา 45 ฟิลิปดา

 • 2 : 149 องศา 47 ลิปดา 15 ฟิลิปดา

 • 3 : 210 องศา 12 ลิปดา 45 ฟิลิปดา

 • 4 : 329 องศา 47 ลิปดา 15 ฟิลิปดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :
 • สามเหลี่ยม ABC มีพิกัดของจุด A (0,0), B (10,20), C (40,0) เมตร พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC เป็นเท่าใด 

 • 1 :  200 ตารางเมตร 

 • 2 :  225 ตารางเมตร 

 • 3 :  400 ตารางเมตร 

 • 4 :  450 ตารางเมตร 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • จากโครงถักรับแรงกระทำ ดังรูป จงหาชิ้นส่วนที่รับแรงอัดสูงสุด

 • 1 : AB
 • 2 : AC
 • 3 : BC
 • 4 : BD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 167 :
 • จากโครงถักรับแรงกระทำ ดังรูป จงหาชิ้นส่วนที่รับแรงดึงสูงสุด

 • 1 : AB
 • 2 : AD
 • 3 : AC
 • 4 : BD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 826 : Topographic survey, map plotting
ข้อที่ 168 :
 • แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เมื่อวัดระยะในแผนที่ได้ 3.52 เซนติเมตรระยะบนภูมิประเทศเท่ากับ
  เท่าใด
 • 1 : 88.0 เมตร
 • 2 : 140.8 เมตร
 • 3 : 1408.0 เมตร
 • 4 : 880.0 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 169 :
 • วัดระยะบนพื้นดินได้ 2,000 เมตร ใช้มาตราส่วน 1:4,000 จะเป็นระยะส่วนย่อเท่าไร
 • 1 : 5 เซนติเมตร
 • 2 : 20 เซนติเมตร
 • 3 : 40 เซนติเมตร
 • 4 : 50 เซนติเมตร
 • 5 : 2 เซนติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 • จากแผนที่มาตรส่วน 1: 50,000 บ้านยุ้งและบ้านมะค่ามีระยะห่างกันวัดเป็นระยะในแผนที่ได้ 25 เซนติเมตร ถ้ารวิชญ์เดินทางด้วยอัตราเร็ว 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง อยากทราบว่าระวิชญ์ต้องใช้เวลาเดินทางนานเท่าไรจึงจะเดินทางจากบ้านยุ้งถึงบ้านมะค่า
 • 1 : 2 ชั่วโมง
 • 2 : 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • 3 : 2 ชั่วโมง 50 นาที
 • 4 : 3 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 171 :
 • แผนที่ฉบับหนึ่งมีเส้นชั้นความสูง 20,30,40,50,60 เมตร แสดงว่าแผนที่ฉบับนั้น
  มีค่า CI.( contour interval )เท่าไร
 • 1 : 10 เมตร
 • 2 : 20 เมตร
 • 3 : 40 เมตร
 • 4 : 60 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • ช่วงห่างของเส้นชั้นความสูงในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 10000 โดยทั่วไปควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 1 เมตร
 • 2 : 2. เมตร
 • 3 : 10. เมตร
 • 4 : 20. เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :
 • การควบคุมงานระดับชั้นที่ 3 ค่าความคลาดเคลื่อนของการบรรจบวงระดับจะต้องไม่เกินเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • แบบบ่อน้ำแทนความลึกด้วยเส้นชั้นความสูง 3 ระดับ จากก้นบ่อถึงปากบ่อคือเส้น 10, 20, 30 เมตร
  โดยแต่ละเส้นชั้นความสูงมีพื้นที่ 80, 100, 120 ตารางเมตร ตามลำดับ
  ปริมาตรของบ่อน้ำเป็นเท่าใด
 • 1 : 1000 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 1500 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 2000 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 2500 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 175 :
 • แผนที่ภูมิประเทศ คือแผนที่ลักษณะใด
 • 1 : แผนที่แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ
 • 2 : แผนที่แสดงพื้นผิวโลกในทางดิ่ง
 • 3 : แผนที่แสดงพื้นผิวโลกในทางราบและทางดิ่ง
 • 4 : แผนที่แสดงพื้นผิวโลกด้วยหุ่นจำลอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 176 :
 • ในงานสำรวจ Planimeter เป็นเครื่องมือประเภทใด
 • 1 : เครื่องมือวัดพื้นที่
 • 2 : เครื่องมือวัดทิศทาง
 • 3 : เครื่องมือวัดความกดดันของบรรยากาศ
 • 4 : เครื่องมือวัดความราบเรียบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่ชนิดของเส้นชั้นความสูงบนแผนที่
 • 1 : เส้นชั้นความสูงหลัก (Index Contour)
 • 2 : เส้นชั้นความสูงรอง (Intermediate Contour)
 • 3 : เส้นชั้นความสูงแทรก (Auxilliary Contour)
 • 4 : เส้นชั้นความสูงมาตรฐาน (Standard Contour)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :
 • การหดตัวของแผนผังมาตราส่วน 1: 1000 ทำให้เส้นตรงซึ่งเคยยาว 102 มิลลิเมตร เหลือความยาวเพียง 100 มิลลิเมตร ถ้าวัดพื้นที่บนแผนผังได้ 225 ตารางมิลลิเมตร พื้นที่จริงเป็นกี่ตารางเมตร
 • 1 : 216.3
 • 2 : 220.6
 • 3 : 229.5
 • 4 : 234.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 • การหดตัวของแผนผังมาตราส่วน 1: 1000 ทำให้เส้นตรงซึ่งเคยยาว 50.5 มิลลิเมตร เหลือความยาว 50 มิลลิเมตร มาตราส่วนที่ถูกต้องคือข้อใด
 • 1 : 1 : 1010
 • 2 : 1 : 1015
 • 3 : 1 : 1020
 • 4 : 1 : 990
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 • วัดความยาวของเส้นทางในแผนผังมาตราส่วน 1:2000 ได้ 10 มิลลิเมตร ความยาวในพื้นที่จริงเป็นเท่าใด
 • 1 : 0.2 กิโลเมตร
 • 2 : 0.02 กิโลเมตร
 • 3 : 0.002 กิโลเมตร
 • 4 : 0.0002 กิโลเมตร
 • 5 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :
 • จงคำนวณหาระยะราบจากจุดตั้งกล้อง Theodolite ไปยังไม้วัดระดับ เมื่อรังวัดมุมสูงได้เท่ากับ 9 องศา 15 ลิปดา อ่านค่าบนไม้วัดระดับที่สายใยบนได้ 2.025 เมตร สายใยกลาง 1.515 เมตร และสายใยล่าง 1.000 เมตร ค่าตัวบวกคงที่ของกล้อง (Additive constant) เท่ากับ 0
 • 1 : 101.167เมตร
 • 2 : 49.926 เมตร
 • 3 : 50.584 เมตร
 • 4 : 99.852 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 182 :
 • แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:4000 มีช่วงเส้นชั้นความสูง 1 เมตร วัดระยะระหว่างเส้นชั้นความสูง 2 เส้น ที่อยู่ติดกันมีระยะห่างเท่ากับ 16 มม. อยากทราบว่าพื้นดินมีความลาดชันเป็นกี่เปอร์เซนต์
 • 1 : 1.2 เปอร์เซ็นต์
 • 2 : 1.4 เปอร์เซ็นต์
 • 3 : 1.6 เปอร์เซ็นต์
 • 4 : 1.8 เปอร์เซ็นต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 • จากข้อมูลกล้องประมวลผลรวม(Total Staion) มุม zenith angle(88-44-22) ระยะลาด slope distance(79.607 m.) ทิศทาง Azimuth(202-30-15) ค่าพิกัด A(X=1000 Y=500 Z=30) จงคำนวณหาค่าพิกัดทางราบ B (ตั้งกล้องที่จุด A รังวัดข้อมูลสนามไปยัง จุดฺ B)
 • 1 : X=979.607 Y=479.607
 • 2 : X=969.538 Y=426.473
 • 3 : X=1079.607 Y=579.607
 • 4 : X=1069.538 Y=426.473
 • 5 : X=920.393 Y=420.393
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :
 • จากข้อมูลกล้องประมวลผลรวม(Total Staion) มุม zenith angle(88-44-22) ระยะลาด slope distance(79.607 m.) ทิศทาง Azimuth(202-30-15) (ตั้งกล้องที่จุด A รังวัดข้อมูลสนามไปยัง จุดฺ B)
  Diff A->B มีค่าเท่าไร
 • 1 : 1.157 m.
 • 2 : 1.215 m.
 • 3 : 1.571 m.
 • 4 : 1.751 m.
 • 5 : 1.821 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • จากข้อมูลกล้องประมวลผลรวม(Total Staion) มุม zenith angle(88-44-22) ระยะลาด slope distance(79.607 m.) ทิศทาง Azimuth(202-30-15) ค่าพิกัด A(X=1000 Y=500 Z=30) จงคำนวณหาค่าพิกัดทางดิ่ง B (ตั้งกล้องที่จุด A รังวัดข้อมูลสนามไปยัง จุดฺ B) ความสูงกล้องจุด A=1.571 ความสูงเป้า B=1.287
 • 1 : Z = 31.571
 • 2 : Z = 31.287
 • 3 : Z = 30.284
 • 4 : Z = 32.035
 • 5 : Z = 32.858
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :
 • ข้อมูลเส้นชั้นความสูงบนแผนที่ใช้ประโยชน์สำหรับทำงานข้อใด
 • 1 : ใช้เขียนรูปตัดตามแนวที่ต้องการ
 • 2 : พิจารณาถึงการมองเห็นกันระหว่างจุด
 • 3 : พิจารณาการตัดกันของพื้นผิว 2 พื้นผิว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 187 :
 • จงคำนวณพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ABCDEF จากข้อมูลค่าพิกัดด้านล่าง
 • 1 : 11705.8 ตารางเมตร
 • 2 : 23411.6 ตารางเมตร
 • 3 : 46823.2 ตารางเมตร
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • ในการคำนวณปริมาตรดินเมื่อพื้นที่รูปตัดต่างกันมาก วิธีคำนวณใดเหมาะสมที่สุด
 • 1 : การคำนวณโดยวิธีพื้นที่เฉลี่ย (Mean-area method)
 • 2 : การคำนวณโดยวิธีพื้นที่หัวท้ายเฉลี่ย (End-area method)
 • 3 : การคำนวณโดยสูตรพริสมอยด์ (Prismoidal formula)
 • 4 : การคำนวณโดยสูตรซิมป์สัน (Simpson’s formula)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • รูปตัดตามแนวขวางซึ่งมีระยะห่างกัน 20 เมตร มีขนาดพื้นที่ 120 70 30 40 และ 50 ตารางเมตร ตามลำดับ จงคำนวณปริมาตรโดยวิธีพื้นที่หัวท้ายเฉลี่ย (End-area method)
 • 1 : 4960 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 4467 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 4500 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 1240 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :
 • รูปตัดตามแนวขวางซึ่งมีระยะห่างกัน 20 เมตร มีขนาดพื้นที่ 120 70 30 40 และ 50 ตารางเมตร ตามลำดับ จงคำนวณปริมาตรโดยสูตรพริสมอยด์ (Prismoidal formula)
 • 1 : 4960 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 4500 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 4467 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 1240 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 191 :
 • พื้นที่ซึ่งเป็นทะเลสาบ มีเส้นชั้นความสูงและพื้นที่ภายในเขตเส้นชั้นความสูงจากการใช้เครื่องวัดพื้นที่ (Planimeter) ได้ดังตาราง
 • 1 : 13264 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 13220 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 13213 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 13210 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :
 • พื้นที่ซึ่งเป็นทะเลสาบ มีเส้นชั้นความสูงและพื้นที่ภายในเขตเส้นชั้นความสูงจากการใช้เครื่องวัดพื้นที่ (Planimeter) ได้ดังตาราง
 • 1 : 13264 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 13220 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 13213 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 13210 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 193 :
 • ปัจจัยใดใช้ในการพิจารณาการเลือกช่วงชั้นความสูงที่เหมาะสมสำหรับการรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ
 • 1 : ลักษณะภูมิประเทศ
 • 2 : ความชัดเจนอ่านง่าย
 • 3 : ค่าใช้จ่ายในการทำงานสนาม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • ในการกำหนดขนาดของช่วงชั้นความสูงที่เหมาะสมกับมาตราส่วนแผนที่ ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวเหมาะสม
 • 1 : มาตราส่วน 1:100 ถึง 1:2000 ควรใช้ช่วงชั้นความสูงระหว่าง 0.5 ถึง 2 เมตร
 • 2 : มาตราส่วน 1:2000 ถึง 1:10000 ควรใช้ช่วงชั้นความสูงระหว่าง 0.5 ถึง 2 เมตร
 • 3 : มาตราส่วน 1:10000 ถึง 1:250000 ควรใช้ช่วงชั้นความสูงระหว่าง 1 ถึง 5 เมตร
 • 4 : การกำหนดช่วงชั้นความสูงไม่ขึ้นอยู่กับมาตราส่วนแผนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร