สภาวิศวกร

สาขา : อุตสาหการเคมี

วิชา : Engineering Economy

เนื้อหาวิชา : 817 : The Principles of Management
ข้อที่ 1 :
 • แมทริกซ์ด้านล่างนี้ให้ผลลัพธ์ในรูปของผลประโยชน์สำหรับ 4 แนวทางเลือก และระดับการขายที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องของการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้กฎสูงสุดจากต่ำสุด (Maximin Rule)
 • 1 : เลือก A1
 • 2 : เลือก A2
 • 3 : เลือก A3
 • 4 : เลือก A4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดคือค่าคาดหมายของเงินที่จะได้รับจากการลงทุนขายสินค้าชนิดหนึ่ง โดยขายได้เป็นเงิน 100,000 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 0.5 หรือขายได้ 300,000 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 0.47 แต่ท่านก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าไม่ได้เลย 0.03
 • 1 : 185,000 บาท
 • 2 : 187,500 บาท
 • 3 : 191,000 บาท
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • ข้อใดกล่าวถึง “การวิเคราะห์ความไว” (sensitivity analysis) ได้ถูกต้อง
 • 1 : ขั้นตอนในการพิจารณาผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • 2 : ขั้นตอนในการพิจารณาอายุของทรัพย์สินที่เหมาะสม
 • 3 : ขั้นตอนในการพิจารณาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • โครงการลงทุนหนึ่ง มีค่าความน่าจะเป็นของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานรายปี ดังตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือค่าคาดหมายของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานรายปีของโครงการนี้
 • 1 : 30,000 บาท
 • 2 : 35,000 บาท
 • 3 : 37,000 บาท
 • 4 : 40,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 :
 • จากตารางแสดงค่าคาดหมายและความแปรปรวนของกำไรของโครงการ 4 โครงการ ตามตารางด้านล่างนี้ หากว่าท่านต้องการเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง ที่ได้ประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ท่านจะเลือกโครงการใด
 • 1 : โครงการ A
 • 2 : โครงการ B
 • 3 : โครงการ C
 • 4 : โครงการ D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • ยอดขายในอนาคตของการขายอาจจะสูงหรือต่ำได้ในช่วงดำเนินการ 8 ปีข้างหน้า ความน่าจะเป็นของยอดขายในอนาคตแสดงในตารางด้านล่างนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 4 ปี กำหนดให้ยอดขายในช่วง 4 ปีแรก และช่วง 4 ปีหลังเป็นอิสระต่อกัน ข้อใดคือความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ยอดขายสูงในช่วง 4 ปีแรก
 • 1 : 1/4
 • 2 : 3/8
 • 3 : 5/8
 • 4 : 1/2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • การสร้างโรงงานปิโตเคมี มีทางเลือกในการใช้พลังงานสองแบบ คือแบบ X ใช้น้ำมันดีเซล และแบบ Y ใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่ว่าบริษัทมีทางเลือกที่จะใช้ทั้งแบบ X และแบบ Y ร่วมกัน แต่ว่ามีทางเลือกก่อสร้างได้ 4 แบบ คือ A, B, C, และ D ตามลำดับ การคาดการณ์ผลกำไรของแต่ละแนวทางอยู่ในรูปแมทริกซ์ ตามตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องของการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้กฎสูงสุดจากสูงสุด
 • 1 : เลือก A
 • 2 : เลือก B
 • 3 : เลือก C
 • 4 : เลือก D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :
 • แมทริกซ์ด้านล่างนี้ให้ผลลัพธ์ในรูปของผลประโยชน์สำหรับ 4 แนวทางเลือก และระดับการขายที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องของการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้กฎของลาปลาซ (Laplace Rule)
 • 1 : เลือก A1
 • 2 : เลือก A2
 • 3 : เลือก A3
 • 4 : เลือก A4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • แมทริกซ์ด้านล่างนี้ให้ผลลัพธ์ในรูปของผลประโยชน์สำหรับ 4 แนวทางเลือก และระดับการขายที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องของการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้กฎของต่ำสุดจากค่าสูงสุดของความเสียใจ (Minimax Regret Rule)
 • 1 : เลือก A1
 • 2 : เลือก A2
 • 3 : เลือก A3
 • 4 : เลือก A4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • ข้อใดคือแนวทางเลือกที่ถูกต้อง ถ้าต้องการตัดสินใจ D1 ผลลัพธ์ที่จะเกิดเป็นไปได้ 2 แนวทางคือ X และ Y กำหนดเงินลงทุนขั้นต้น และรายได้ที่คาดว่าเกิดขึ้นในปีที่ 1 และปีที่ 2 ตามตารางด้านล่าง ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 10% ต่อปี
 • 1 : เลือกแนวทาง X มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง Y เท่ากับ 195 บาท
 • 2 : เลือกแนวทาง X มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง Y เท่ากับ 283 บาท
 • 3 : เลือกแนวทาง Y มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง X เท่ากับ 195 บาท
 • 4 : เลือกแนวทาง Y มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง X เท่ากับ 283 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • โครงการลงทุนหนึ่ง มีค่าความน่าจะเป็นของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ความน่าจะเป็นของระยะเวลาโครงการ และค่าเทียบเท่าเงินลงทุนรายปี ดังตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือค่าคาดหมายของค่าใช้จ่ายรายปีของโครงการนี้
 • 1 : 101,844 บาท
 • 2 : 111,844 บาท
 • 3 : 121,844 บาท
 • 4 : 131,844 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 12 :
 • ต้องการที่จะตัดสินใจ D1 ผลลัพธ์ที่จะเกิดเป็นไปได้ 2 แนวทางคือ X และ Y กำหนดให้การลงทุนเริ่มต้นในสิ้นปีที่ 1 และรายได้ที่คาดว่าเกิดขึ้นในปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 ตามตารางด้านล่าง ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ต่อปี ข้อใดคือแนวทางเลือกที่ถูกต้อง
 • 1 : เลือกแนวทาง X มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง Y เท่ากับ 153 บาท
 • 2 : เลือกแนวทาง X มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง Y เท่ากับ 453 บาท
 • 3 : เลือกแนวทาง Y มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง X เท่ากับ 153 บาท
 • 4 : เลือกแนวทาง Y มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง X เท่ากับ 453 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • สมหญิงวางแผนที่จะซื้อรถใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้าและคาดว่ารถจะมีราคา 850,000 บาทต่อคัน สมหญิงจะต้องฝากเงินในธนาคารเป็นเท่าไร่ ถ้าดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี

   

 • 1 :  สมหญิงต้องฝากเงิน 680,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี
 • 2 :  สมหญิงต้องฝากเงิน 666,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี
 • 3 :  สมหญิงต้องฝากเงิน 690,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี
 • 4 :  สมหญิงต้องฝากเงิน 675,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :
 • จากรูป อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return) ของการลงทุนนี้อยู่ที่จุดใด?

 • 1 : A
 • 2 : C
 • 3 : E
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 818 : Basic on Financial and Economical Principles
ข้อที่ 15 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : อุปสงค์และอุปทานเป็นกฎพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่แสดงพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย
 • 2 : อุปสงค์(demand)คือปริมาณความต้องการสินค้าที่ผู้ซื้อเต็มใจซื้อ
 • 3 : อุปทาน(supply)คือปริมาณเสนอขายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในระดับราคาต่างๆ กัน
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตามหลักประมวลรัษฎากร
 • 1 : การหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ให้คำนวณหักตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
 • 2 : การหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ให้คำนวณหักเป็นรายเดือน
 • 3 : สิทธิในกรรมวิธี สูตร กู๊ดวิลล์ และเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถนำมาหักค่าเสื่อมราคาได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :
 • ข้อใดไม่สามารถนำมาคิดเป็นค่าเสื่อมราคาได้
 • 1 : เครื่องจักรใหม่
 • 2 : ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ
 • 3 : อาคาร สิ่งก่อสร้าง
 • 4 : ที่ดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • หากว่าท่านต้องการใช้เงินจำนวน 100,000 บาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านควรจะฝากเงินจำนวนเท่าใดวันนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปี
 • 1 : 90,190 บาท
 • 2 : 86,160 บาท
 • 3 : 85,160 บาท
 • 4 : 82,190 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะมีเงินจำนวนเท่าใด หากว่าท่านฝากเงินทุกๆ สิ้นปี ครั้งละ 3,000 บาท
 • 1 : 15,366 บาท
 • 2 : 16,911 บาท
 • 3 : 16,466 บาท
 • 4 : 17,911 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • ในการลงทุนทำธุรกิจใดๆ ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้การประมาณต้นทุนผิดพลาด คือ
 • 1 : น้ำมันมีราคาแพงขึ้น
 • 2 : มีผู้ผลิตแข่งขันมากขึ้น
 • 3 : เกิดการแกว่งของราคาเครื่องจักรและวัสดุในช่วงเวลาหนึ่ง
 • 4 : ราคาสินค้าในตลาดเปลี่ยนแปลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 • แนวทางปฏิบัติที่ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้ดีสำหรับการก่อตั้งโรงงานใหม่
 • 1 : จ้างวิศวกรออกแบบที่มีความสามารถ
 • 2 : สืบราคาเครื่องจักรและวัสดุหลายๆ แห่ง
 • 3 : ใช้แรงงานก่อสร้างที่มีค่าแรงงานต่ำ
 • 4 : เลือกใช้วัสดุที่มีราคาถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :
 • หน้าที่หนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจ คือการเสียภาษี ซึ่งมี 2 ประเภท ภาษีของรัฐและภาษีท้องถิ่น ภาษีที่จัดเป็นภาษีของรัฐ ได้แก่
 • 1 : ภาษีเงินได้และภาษีเทศบาล
 • 2 : ภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย
 • 3 : ภาษีเทศบาลและภาษีสรรพสามิต
 • 4 : ภาษีเงินได้และภาษีศุลกากร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • ต้นทุนคงที่ ได้แก่
 • 1 : ค่าเครื่องจักรและค่าจ้างพนักงานสำนักงาน
 • 2 : ค่าเครื่องจักรและค่าวัตถุดิบ
 • 3 : ค่าจ้างพนักงานสำนักงานและค่าแรงงานในโรงงาน
 • 4 : ค่าเครื่องจักรและค่าพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 24 :
 • ในการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินเป็นเงิน 1,200,000 บาท กำหนดผ่อนชำระคืนรายเดือนงวดละเท่าๆ กันในเวลา 10 ปี ธนาคารให้เลือกผ่อนชำระจากสองกรณี คือกรณีที่ 1 ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ในปีแรก ปีต่อๆ ไปคิดดอกเบี้ยตามอัตราคงตัวร้อยละ 4.5 หรือกรณีที่ 2 ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ในสองปีแรก และปีต่อๆ ไปคิดดอกเบี้ยตามอัตราคงตัวร้อยละ 4.5 เช่นกัน จากสองกรณีนี้ท่านคิดว่ากรณี
 • 1 : กรณีที่ 1 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 248,980.00 บาท
 • 2 : กรณีที่ 1 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 249,709.50 บาท
 • 3 : กรณีที่ 2 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 250,550.00 บาท
 • 4 : กรณีที่ 2 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 246,255.50 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 25 :
 • ในอุตสาหกรรม แฟคเตอร์สำคัญที่มีผลกระทบต่อกำไร
 • 1 : การหาตลาด
 • 2 : อัตราการผลิต
 • 3 : ราคาขาย
 • 4 : การผลิตล่วงเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • สิ่งต่อไปนี้ อะไรที่จัดเป็นต้นทุนการผลิตโดยตรง
 • 1 : เงินเดือน
 • 2 : ค่าแรงงาน
 • 3 : ค่าเสื่อมราคา
 • 4 : ถูกทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 27 :
 • สิ่งต่อไปนี้ อะไรที่จัดเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ
 • 1 : ค่าสาธารณูปโภค
 • 2 : ค่าจดทะเบียนและลิขสิทธิ์
 • 3 : ค่าบริการด้านความปลอดภัย
 • 4 : ค่าเสื่อมราคา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • สิ่งใดบ้างที่จัดว่าเป็นการลงทุน
 • 1 : การประกันภัย
 • 2 : ดอกเบี้ย
 • 3 : ค่าเลี้ยงรับรอง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 29 :
 • สิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงจุดคุ้มทุน
 • 1 : ต้นทุนคงที่
 • 2 : จำนวนผลิต
 • 3 : ราคาขายผลิตภัณฑ์
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • ความหมายของ “การลงทุน” คือ
 • 1 : การนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาเป็นทุนในการดำเนินกิจการเพื่อก่อให้เกิดผลกำไร
 • 2 : การนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาเป็นทุนในการปรับปรุงกิจการที่มีอยู่แล้ว
 • 3 : การทำไร่ข้าวโพด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • “ปัจจัยความเสี่ยง” ของการลงทุน หมายถึง
 • 1 : เครื่องจักรที่ซื้อมามีคุณภาพต่ำ
 • 2 : สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอน
 • 3 : ความผันแปรของค่าเงินตรา
 • 4 : คู่แข่งขันด้านการตลาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 • การลดค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร
 • 1 : เงินลงทุนจากภายในประเทศเพิ่มขึ้น
 • 2 : ราคาผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศสูงขึ้น
 • 3 : จ้างแรงงานได้น้อยลง
 • 4 : กำไรมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :
 • ความหมายของ “เงินเฟ้อ” คือ
 • 1 : มีเงินตราหมุนเวียนมากเกินความจำเป็น
 • 2 : มูลค่าของเงินตราตกต่ำ
 • 3 : เศรษฐกิจตกต่ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หมายถึง
 • 1 : ภาษีที่ผู้บริโภคต้องรับภาระ
 • 2 : ภาษีที่ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น
 • 3 : ภาษีที่เกิดขึ้นจากส่วนกำไรที่ได้จากการขาย
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 35 :
 • สิ่งต่อไปนี้ อะไรเป็น “ต้นทุนผันแปร” สำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
 • 1 : การสึกหรอของเครื่องจักร
 • 2 : ภาวการณ์ขาดแคลนปูนซีเมนต์
 • 3 : การเพิ่มหรือลดอัตราผลิต
 • 4 : โครงสร้างของภาษี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :
 • สิ่งใดที่ไม่ใช่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • 1 : การหมุนเวียนวัตถุดิบ (ที่ไม่เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์) กลับมาใช้ใหม่
 • 2 : การลดอัตราการใช้พลังงาน
 • 3 : การลดอัตราความเสียหายของผลิตภัณฑ์
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดไม่ใช่งบการเงิน
 • 1 : งบดุล
 • 2 : งบประมาณ
 • 3 : งบกระแสเงินสด
 • 4 : งบกำไรขาดทุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 38 :
 • ข้อใดกล่าวผิดสำหรับเรื่อง “ดอกเบี้ย”
 • 1 : การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณปีละครั้งเท่านั้น
 • 2 : โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดในอัตราร้อยละต่อปี
 • 3 : ดอกเบี้ยเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งในระบบเศรษฐศาสตร์
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • ต้นทุนตามบัญชี (Book costs) คืออะไร
 • 1 : ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนได้แต่เดิม
 • 2 : ต้นทุนที่จ่ายไปแล้วในอดีตแต่ไม่สามารถคืนทุนได้
 • 3 : ต้นทุนที่ลงมูลค่าของสินทรัพย์โดยหักค่าเสื่อมราคาออกแล้ว
 • 4 : ต้นทุนที่ใช้ทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • ต้นทุนจม (Sunk costs) คืออะไร
 • 1 : ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนได้แต่เดิม
 • 2 : ต้นทุนที่จ่ายไปแล้วในอดีตแต่ไม่สามารถคืนทุนได้
 • 3 : ต้นทุนที่เตรียมไว้ในอนาคต
 • 4 : ต้นทุนที่ใช้ทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : ต้นทุนอนาคต (Future costs) เป็นต้นทุนที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต
 • 2 : ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental costs) เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนไว้เดิม
 • 3 : ต้นทุนเงินสด (Cash costs) คือต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
 • 1 : อัตราดอกเบี้ยคืออัตราผลตอบแทนของการฝากเงิน หรือให้ยืมเงิน
 • 2 : อัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปจะกำหนดเป็น ร้อยละต่อปี
 • 3 : อัตราดอกเบี้ยทำให้ เงินในอนาคตมีมูลค่ามากกว่าเงินปัจจุบัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • มูลค่าของเงินในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นเท่าไร หากว่าท่านนำฝากไว้จำนวน 5,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี
 • 1 : 6,299 บาท
 • 2 : 6,500 บาท
 • 3 : 5,830 บาท
 • 4 : 6,585 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 • หากว่าท่านต้องการใช้เงินจำนวน 100,000 บาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านควรจะฝากเงินจำนวนเท่าใดวันนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปี
 • 1 : 90,190 บาท
 • 2 : 86,160 บาท
 • 3 : 85,160 บาท
 • 4 : 82,190 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะมีเงินจำนวนเท่าใด หากว่าท่านฝากเงินทุกๆ สิ้นปี ครั้งละ 3,000 บาท
 • 1 : 15,366 บาท
 • 2 : 16,911 บาท
 • 3 : 16,466 บาท
 • 4 : 17,911 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • หากว่าท่านต้องการใช้เงินจำนวน 100,000 บาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านควรจะฝากเงินจำนวนเท่าใดในทุกๆ สิ้นปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี
 • 1 : 17,740 บาท
 • 2 : 18,740 บาท
 • 3 : 18,960 บาท
 • 4 : 19,960 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 9% ต่อปี ท่านต้องการซื้อรถยนต์ โดยผ่อนจ่ายค่างวดทุกๆ สิ้นปี ปีละ 45,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี ถามว่ารถยนต์คันนี้ควรจะมีมูลค่าเท่าไร ณ วันนี้
 • 1 : 288,810 บาท
 • 2 : 301,950 บาท
 • 3 : 311,950 บาท
 • 4 : 322,366 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :
 • หากว่าท่านต้องการใช้เงินจำนวน 500,000 บาท ในอีก 7 ปีข้างหน้า ท่านควรจะฝากเงินจำนวนเท่าใดวันนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 11% ต่อปี
 • 1 : 220,190 บาท
 • 2 : 230,850 บาท
 • 3 : 239,160 บาท
 • 4 : 240,850 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 10% ต่อปี ถ้าคิดดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี อัตราดอกเบี้ยต่อปี (nominal rate) มีค่าเท่าไร
 • 1 : 9.76%
 • 2 : 9.56%
 • 3 : 9.36%
 • 4 : 10.36%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 • กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 12% ต่อปี ถ้าคิดดอกเบี้ย 4 ครั้งต่อปี อัตราดอกเบี้ยต่อปี (nominal rate) มีค่าเท่าไร
 • 1 : 10.76%
 • 2 : 11.49%
 • 3 : 11.56%
 • 4 : 12.59%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 51 :
 • กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 9% ต่อปี ถ้าคิดดอกเบี้ย 3 ครั้งต่อปี อัตราดอกเบี้ยต่อปี (nominal rate) มีค่าเท่าไร
 • 1 : 8.02%
 • 2 : 8.56%
 • 3 : 8.74%
 • 4 : 9.36%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • นำฝากเงินด้วยอัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จงหาว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ได้รับต่อปี เป็นเท่าไร
 • 1 : 7.71%
 • 2 : 8.02%
 • 3 : 8.15%
 • 4 : 7.56%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • ปล่อยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 12% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยทุกเดือน จงหาอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ได้รับแท้จริง (effective rate)
 • 1 : 12.20%
 • 2 : 12.68%
 • 3 : 13.05%
 • 4 : 12.88%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective rate) มีค่าสูงขึ้น หากว่าคำนวณดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี
 • 2 : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective rate) มีค่าต่ำลง หากว่าคำนวณดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี
 • 3 : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective rate) มีค่าเท่าเดิม หากว่าคำนวณดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective rate)
 • 1 : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อาจจะมากกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบต่อเนื่อง (continuous compounding)
 • 2 : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คืออัตราดอกเบี้ยที่คงที่ตลอดไป
 • 3 : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คืออัตราดอกเบี้ยที่คิด 1 ครั้งใน 1 ปี
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
 • 1 : อัตราดอกเบี้ยคืออัตราผลตอบแทนของการฝากเงิน หรือให้ยืมเงิน
 • 2 : อัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปจะกำหนดเป็น ร้อยละต่อปี
 • 3 : อัตราดอกเบี้ยทำให้ เงินในอนาคตมีมูลค่ามากกว่าเงินปัจจุบัน
 • 4 : อัตราดอกเบี้ยไว้ใช้คำนวณดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 • “กำไรเบื้องต้น” คืออะไร
 • 1 : ยอดขายสุทธิหักลบด้วยต้นทุนสินค้าและบริการ ในงวดบัญชีเดียวกัน
 • 2 : ยอดขายสุทธิหักลบด้วยต้นทุนสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในงวดบัญชีเดียวกัน
 • 3 : ยอดขายสุทธิรวมรายได้อื่นๆ หักลบด้วยต้นทุนสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในงวดบัญชีเดียวกัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “กำไรสุทธิก่อนเสียภาษี”
 • 1 : กำไรสุทธิก่อนเสียภาษี คือเงินกำไรสุทธิที่หักเงินปันผลแล้ว
 • 2 : กำไรสุทธิก่อนเสียภาษี คือเงินกำไรสุทธิที่หักเงินรายได้และรายจ่ายอื่นๆ แล้ว
 • 3 : กำไรสุทธิก่อนเสียภาษี คือเงินกำไรสุทธิที่หักเงินปันผลและรายได้และรายจ่ายอื่นๆ แล้ว
 • 4 : ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 59 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ภาษีรายได้นิติบุคคล”
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สามารถนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายได้
 • 2 : เงินปันผลไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายได้
 • 3 : รายได้อื่นๆ (ที่ไม่ได้มาจากการขาย) ไม่ได้เป็นส่วนที่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้
 • 4 : เงินสำรองหนี้สูญ สามารถนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 60 :

 • 1 : 6,472 บาท
 • 2 : 6,667 บาท
 • 3 : 6,867 บาท
 • 4 : 7,073 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :
 • โครงการสร้างสะพานแห่งหนึ่ง ใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 10 ล้านบาท โดยคาดว่าสะพานที่สร้างเสร็จแล้วจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี แต่ว่าต้องทำการบำรุงรักษาโดยมีค่าใช้จ่ายรายปีเท่ากับ 40,000 บาท กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.5% ต่อปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่าของเงินลงทุน ณ ปัจจุบันของโครงการ
 • 1 : 10,598,685 บาท
 • 2 : 10,658,366 บาท
 • 3 : 10,683,685 บาท
 • 4 : 10,888,889 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :
 • เงินลงทุนเบื้องต้นในโครงการสร้างสะพานที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี เท่ากับ 8 ล้านบาท โดยสะพานนี้ต้องมีการทำนุบำรุงรายปีเป็นเงิน 140,000 บาท กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.5% ต่อปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่าจ่ายรายปีนิรันดร์ของโครงการนี้
 • 1 : 420,000 บาท
 • 2 : 425,000 บาท
 • 3 : 520,000 บาท
 • 4 : 525,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :
 • การคำนวณหาภาษีเงินได้นิติบุคคลจะคำนวณจากงบการเงินประเภทใด
 • 1 : งบดุล
 • 2 : งบประมาณ
 • 3 : งบกระแสเงินสด
 • 4 : งบกำไรขาดทุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 :
 • ท่านจะได้รับเงินรวมเป็นจำนวนเท่าใด (เงินต้น + ดอกเบี้ย) ในการให้กู้ยืมจำนวนเงินจำนวน 180,000 บาท ระยะเวลา 37 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี
 • 1 : 667,850 บาท
 • 2 : 739,160 บาท
 • 3 : 779,700 บาท
 • 4 : 917,435 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เมื่อจ่ายดอกเบี้ยแบบต่อเนื่องแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นเท่าไร
 • 1 : 5.13% ต่อปี
 • 2 : 5.29% ต่อปี
 • 3 : 5.55% ต่อปี
 • 4 : 6.13% ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • จงคำนวณหาอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจากราคารถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2540 โดยมีราคา ณ สิ้นปี 250,000 บาท และ 550,000 บาท ตามลำดับ
 • 1 : 2.02%
 • 2 : 3.02%
 • 3 : 4.02%
 • 4 : 5.02%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 67 :
 • ข้อใดไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
 • 1 : ค่าก่อสร้างอาคาร
 • 2 : ดอกเบี้ยจ่าย
 • 3 : ค่าเสื่อมราคา
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :
 • งบการเงินประเภทใดที่ใช้แสดงสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
 • 1 : บัญชีต้นทุน
 • 2 : บัญชีกระแสเงินสด
 • 3 : บัญชีกำไร-ขาดทุน
 • 4 : งบดุล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 :
 • ท่านซื้อสินค้าเงินผ่อน โดยที่ท่านไม่ต้องการที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเกินปีละ 10% ถามว่าท่านต้องซื้อของที่อัตราดอกเบี้ยปกติ (nominal rate) เท่ากับเท่าใด หากว่าร้านค้าต้องการคิดดอกเบี้ยทุกๆ 2 เดือน
 • 1 : 9.4% ต่อปี
 • 2 : 9.6% ต่อปี
 • 3 : 9.9% ต่อปี
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 70 :
 • ฝากเงินจำนวน 100,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยทุกๆ 4 เดือน อยากทราบว่าจะได้เงินจำนวนเท่าไร หากไม่มีการถอนเงินก่อนเวลา 3 ปี
 • 1 : 120,477 บาท
 • 2 : 130,047 บาท
 • 3 : 130,477 บาท
 • 4 : 135,477 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • ในอีก 10 ปีข้างหน้า ท่านต้องการเบิกใช้เงินจำนวน 400,000 บาท ถามว่าท่านจะต้องฝากเงินจำนวนเท่าๆ กัน จำนวนเท่าไร ในทุกๆ สิ้นปี เป็นเวลา 4 ปี หากกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับ 6% ต่อปี
 • 1 : 62,462 บาท
 • 2 : 63,462 บาท
 • 3 : 63,996 บาท
 • 4 : 64,462 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • มูลค่าของเงินในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นเท่าไร หากว่าท่านนำฝากไว้จำนวน 5,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 8.75% ต่อปี
 • 1 : 6,431 บาท
 • 2 : 6,500 บาท
 • 3 : 5,830 บาท
 • 4 : 6,585 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :
 • หากว่าท่านต้องการใช้เงินจำนวน 100,000 บาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านควรจะฝากเงินจำนวนเท่าใดวันนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.25% ต่อปี
 • 1 : 90,190 บาท
 • 2 : 86,160 บาท
 • 3 : 82,190 บาท
 • 4 : 81,212 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.75% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะมีเงินจำนวนเท่าใด หากว่าท่านฝากเงินทุกๆ สิ้นปี ครั้งละ 3,000 บาท
 • 1 : 15,366 บาท
 • 2 : 16,911 บาท
 • 3 : 16,466 บาท
 • 4 : 17,167 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • ท่านต้องการที่จะใช้เงินในอีก 7 ปีข้างหน้า เป็นจำนวน 500,000 บาท หากว่าท่านต้องการที่จะฝากเงินจำนวนเท่าๆ กัน ติดต่อกัน 3 ปี (เริ่มตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3) ถามว่าท่านจะต้องฝากเงินปีละเท่าไร กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี
 • 1 : 129,484 บาท
 • 2 : 129,562 บาท
 • 3 : 130,484 บาท
 • 4 : 131,562 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :

 • 1 : 15,123 บาท
 • 2 : 15,445 บาท
 • 3 : 21,123 บาท
 • 4 : 21,445 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 77 :
 • ท่านจะได้รับเงินรวมเป็นจำนวนเท่าใด (เงินต้น + ดอกเบี้ย) ในการฝากเงินจำนวน 1,000 บาท ทุกๆ สิ้นเดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 14% ต่อปี
 • 1 : 33,785 บาท
 • 2 : 34,666 บาท
 • 3 : 35,680 บาท
 • 4 : 36,785 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 :

 • 1 : 28,626 บาท
 • 2 : 29,495 บาท
 • 3 : 30,495 บาท
 • 4 : 30,626 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :

 • 1 : -2,789,290 บาท
 • 2 : -2,989,290 บาท
 • 3 : -3,282,290 บาท
 • 4 : -3,789,290 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :

 • 1 : -7,665
 • 2 : -8,425
 • 3 : -8,665
 • 4 : -9,425
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :
 • เงินต้น 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว 9% ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้เงินต้นรวมดอกเบี้ย 13,500 บาท โดยการคิดดอกเบี้ยทบต้น
 • 1 : 3 ปี
 • 2 : 3.5 ปี
 • 3 : 4 ปี
 • 4 : 4.5 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :
 • ถ้าได้รับดอกเบี้ย 400 บาท จากการยืมเงินต้น 15,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวต่อปีเป็นเท่าใด
 • 1 : 7
 • 2 : 8
 • 3 : 9
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • นายดำออกเงินให้กู้และหลังจากครบกำหนดกู้ยืมในเวลา 2.75 ปี เขาได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น 6,500 บาท โดยข้อตกลงกู้ยืมใช้ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว 10% ถามว่าเงินต้นของนายดำมีค่าเท่าใด
 • 1 : 3,000 บาท
 • 2 : 4,000 บาท
 • 3 : 5,000 บาท
 • 4 : 6,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 84 :
 • จงเปรียบเทียบจำนวนดอกเบี้ยทบต้นกับดอกเบี้ยแบบธรรมดาของเงินต้น 2,000 บาท ระยะเวลา 18 ปี อัตราดอกเบี้ย 7% ว่ามีความแตกต่างกันเท่าใด
 • 1 : 2,240 บาท
 • 2 : 2,520 บาท
 • 3 : 2,620 บาท
 • 4 : 2,720 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี 10% ถ้าคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน จะมีอัตราดอกเบี้ยปรากฏต่อหนึ่งปีเป็นเท่าใด
 • 1 : 10.1%
 • 2 : 10.25%
 • 3 : 10.38%
 • 4 : 10.47%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • จะได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าใดจากการกู้เงินต้น 20,000 บาท ระยะเวลา 10 ปี ดอกเบี้ย 10% ต่อปี คิดทบต้นเดือนละครั้ง
 • 1 : 51,900 บาท
 • 2 : 53,100 บาท
 • 3 : 53,700 บาท
 • 4 : 54,140 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • จงหาค่าเงินต้นเมื่อได้รับเงินรวม 21,500 บาท จากการกู้ยืม 10 ปี ดอกเบี้ย 10% คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
 • 1 : 8,100 บาท
 • 2 : 8,300 บาท
 • 3 : 8,000 บาท
 • 4 : 7,900 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • ถ้าสะสมเงินเดือนเดือนละ 500 บาททุกเดือนเป็นระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6% คิดดอกเบี้ยทบต้นปีละ 12 ครั้ง จะได้เงินรวมเมื่อครบ 10 ปี จำนวนเท่าใด
 • 1 : 80,000 บาท
 • 2 : 82,000 บาท
 • 3 : 79,000 บาท
 • 4 : 80,600 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • ถ้าต้องการสะสมเงินให้ได้จำนวน 1,000,000 บาท โดยจ่ายเงินจำนวนเดียวกันทุก ๆ เดือนเป็นเวลา 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% คิดดอกเบี้ยทบต้นปีละ 2 ครั้ง จะต้องสะสมเงินจำนวนเท่าใด
 • 1 : 7,500 บาท
 • 2 : 8,000 บาท
 • 3 : 8,500 บาท
 • 4 : 9,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 90 :
 • ใช้เวลานานเท่าใดค่าของเงินรวมจะเป็นสองเท่าของเงินต้น เมื่อคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเป็น 6% คิดดอกเบี้ยสองครั้งต่อปี
 • 1 : 12 ปี
 • 2 : 13 ปี
 • 3 : 14 ปี
 • 4 : 15 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 91 :
 • จะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเป็นเท่าใด จึงจะได้ค่าของเงินรวมเป็น 3 เท่าของเงินต้น ในเวลา 10 ปี
 • 1 : 11.6%
 • 2 : 12%
 • 3 : 12.4%
 • 4 : 11.2%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 92 :
 • วิภาจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี เพื่อชำระหนี้ของเงินต้น 50,000 บาท เจ้าหนี้ของวิภาคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับเท่าใด ถ้าคิดเงินทบต้นปีละครั้ง
 • 1 : 6.2%
 • 2 : 6.4%
 • 3 : 6.6%
 • 4 : 6.8%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • สมชายกู้เงินไป 150,000 บาท ระยะเวลาคืนหนี้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 10.5% ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้นปีละ 2 ครั้ง สมชายจะต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่าใด
 • 1 : 220,000 บาท
 • 2 : 230,000 บาท
 • 3 : 240,000 บาท
 • 4 : 250,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 94 :
 • ถ้าจะเก็บเงินให้ได้ 1 ล้านบาท ในเวลา 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้นปีละสองครั้ง ต้องสะสมเงินเดือนละเท่าใด
 • 1 : 2,500 บาท
 • 2 : 3,000 บาท
 • 3 : 3,500 บาท
 • 4 : 4,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 95 :
 • สมพรกู้เงินซื้อรถ 700,000 บาท โดยจ่ายคืนให้เจ้าหนี้เดือนละ 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยทบต้นปีละ 2 ครั้ง อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี สมพรจะต้องใช้หนี้ไปกี่ปีจึงหมด
 • 1 : 7 ปี
 • 2 : 8 ปี
 • 3 : 9 ปี
 • 4 : 10 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • สมมุติว่าค่าซ่อมบำรุงของเครื่องจักรตัวหนึ่งในปลายปีที่ 2 เป็นเงิน 1,500 บาท ปลายปีที่ 3 เป็นเงิน 3,000 บาท และปลายปีที่ 4 เป็นเงิน 4,500 บาท และเพิ่มขึ้นในอัตรานี้จนมีค่าเท่ากับ 13,500 บาท ตลอดระยะเวลา 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ย 9% ถ้าต้องการจ่ายเงินก้อนจำนวนเท่า ๆ กันทุกปี จะต้องจ่ายเงินปีละเท่าใด
 • 1 : 5,000 บาท
 • 2 : 5,700 บาท
 • 3 : 6,000 บาท
 • 4 : 6,300 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • ในสัญญากู้ยืมฉบับหนึ่งกำหนดให้ชำระหนี้ในปลายปีแรก 10,000 บาท แล้วลดลงปีละ 400 บาท ทุก ๆ ปี ตลอดระยะเวลา 15 ปี (ปีที่สอง 9,600 บาท ปีที่สาม 9,200 บาท ...) ถ้าต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขของการชำระหนี้มาเป็นแบบจ่ายเป็นงวด ๆ งวดละเท่ากันทุกปีเป็นเวลา 15 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี จงคำนวณหาค่าของเงินจ่ายเท่ากันรายปี
 • 1 : 7,700 บาท
 • 2 : 8,000 บาท
 • 3 : 8,300 บาท
 • 4 : 8,600 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 98 :
 • อัตราดอกเบี้ยต่ออาทิตย์ 0.25% คิดดอกเบี้ยทุกอาทิตย์ในหนึ่งปี เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเท่าใด
 • 1 : 13.3%
 • 2 : 13.5%
 • 3 : 13.7%
 • 4 : 13.9%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :
 • ถ้ากำหนดให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงมีค่าเท่ากับ 10% ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยถ้าคิดดอกเบี้ยสองครั้งต่อปีและ 12 ครั้งต่อปีจะเป็นเท่าใด
 • 1 : 0.19%
 • 2 : 0.193%
 • 3 : 0.196%
 • 4 : 0.199%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • ถ้าดอกเบี้ยแท้จริงเป็น 8% จากการคิดต่อเนื่องทุกเดือน ถามว่าอัตราดอกเบี้ยต่อปีมีค่าเท่าใด
 • 1 : 9%
 • 2 : 8.3%
 • 3 : 8%
 • 4 : 7.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 101 :
 • วันชัยฝากเงินธนาคาร 2,000 บาท อีกสองปีมาฝากเงินเพิ่มอีก 1,500 บาท และเมื่อครบ 4 ปีจากการฝากเงินครั้งแรก เขาฝากเงินเพิ่มอีก 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% เขาจะได้รับเงินในปีที่ 10 หลังจากการฝากเงินครั้งแรกเป็นจำนวนเงินเท่าใด
 • 1 : 5,700 บาท
 • 2 : 6,000 บาท
 • 3 : 6,300 บาท
 • 4 : 6,600 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • กานดาฝากเงิน 3,500 บาท ทิ้งไว้ในธนาคารเป็นเวลา 18 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยต่อปี 4.25% กานดาจะได้รับเงินเท่าใดเมื่อครบ 18 ปี
 • 1 : 7,400 บาท
 • 2 : 7,000 บาท
 • 3 : 7,800 บาท
 • 4 : 8,200 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • วรรณนาฝากเงินจำนวน 400 บาท ไว้เป็นเวลา 8 ปี ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 6% ต่อปี และจะคิดทบต้นให้ปีละสองครั้ง วรรณนาจะได้รับเงินเท่าใดเมื่อสิ้นสุดเวลา
 • 1 : 640 บาท
 • 2 : 642 บาท
 • 3 : 644 บาท
 • 4 : 646 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • จากบัญชีเงินของคุณปู่ซึ่งฝากเงินไว้ 64 ปีที่แล้ว ด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4% เงินต้น 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยปีละครั้ง หลานจะได้รับเงินเท่าใด
 • 1 : 12,600 บาท
 • 2 : 12,000 บาท
 • 3 : 13,200 บาท
 • 4 : 12,300 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 105 :
 • วิภาต้องฝากเงินจำนวนเท่าใด ถ้าต้องการถอน 1,200 บาทในอีก 5 ปีข้างหน้า และ 1,200 บาท ใน 10 ปีข้างหน้า และ 1,200 บาทในอีก 15 ปีข้างหน้า และ 1,200 บาทในอีก 20 ปีข้างหน้า ถ้าธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5% ต่อปี
 • 1 : 2,300 บาท
 • 2 : 2,500 บาท
 • 3 : 2,700 บาท
 • 4 : 2,900 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 :
 • ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3% นานเท่าใดที่เงินลงทุน 1,000 บาท จะกลายเป็น 2,000 บาท
 • 1 : 20 ปี
 • 2 : 23.5 ปี
 • 3 : 27 ปี
 • 4 : 30.5 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • อัตราดอกเบี้ยเท่าใดที่สามารถทำให้เงินต้น 80 บาท กลายเป็น 100 บาท ได้ในเวลา 5 ปี
 • 1 : 4.6%
 • 2 : 4.7%
 • 3 : 4.8%
 • 4 : 4.9%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • ดาวเรืองคิดจะฝากเงิน 30 ปี ด้วยจำนวนเท่า ๆ กัน เพื่อให้ได้ทุนจำนวน 200,000 บาท เมื่อเวลาครบ 30 ปี ดาวเรืองจะต้องฝากเงินปีละเท่าใดถ้าอัตราดอกเบี้ยต่อปีเป็น 4%
 • 1 : 3,300 บาท
 • 2 : 3,600 บาท
 • 3 : 3,900 บาท
 • 4 : 4,200 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 109 :
 • พรชัยฝากเงิน 10,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี พรชัยจะสามารถถอนเงินรายปีทุก ๆ สิ้นปี ตลอดเวลา 10 ปีได้จำนวนเท่าใด
 • 1 : 1,160 บาท
 • 2 : 1,260 บาท
 • 3 : 1,360 บาท
 • 4 : 1,460 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • พรศักดิ์ให้กู้เงิน 10,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี จำนวนชำระเท่ากันทุกปี เมื่อเวลาผ่านไป 4 ปี จะเหลือหนี้อยู่เท่าใด
 • 1 : 6,480 บาท
 • 2 : 6,680 บาท
 • 3 : 6,880 บาท
 • 4 : 7,080 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • ถนอมให้กู้เงินจำนวน 50,000 บาท และจะได้เงินคืนปีละ 7,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี อัตราการตอบแทนของการลงทุนนี้มีค่ากี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 8.12%
 • 2 : 9.12%
 • 3 : 10.12%
 • 4 : 11.12%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 112 :
 • ธีรภัทร์ฝากเงินให้ลูกตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 18 จำนวนเท่าใดที่อัตราดอกเบี้ย 4% เพื่อให้ลูกชายได้ถอนเงินปีละ 2,000 บาท ในปีที่ 18, 19, 20, และ 21
 • 1 : 294 บาท
 • 2 : 300 บาท
 • 3 : 306 บาท
 • 4 : 312 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 :
 • มาเรียต้องจ่ายเงิน 1,000 บาท เป็นเงินดาวน์ในการกู้ซื้อเครื่องซักผ้า และต้องจ่ายอีก 1,500 บาท เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี และต้องจ่ายอีก 2,000 บาท เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี จากการจ่ายเงินดาวน์ มาเรียต้องการเปลี่ยนสัญญานี้เป็นการจ่ายเงินเท่า ๆ กัน ตลอดระยะเวลา 15 ปี มาเรียต้องจ่ายเงินต่อปีเท่าใด
 • 1 : 304 บาท
 • 2 : 324 บาท
 • 3 : 344 บาท
 • 4 : 364 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • กนกลงทุนซื้อเครื่องจักรราคา 6,000 บาท ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงปีแรก 1,500 บาท และจะเพิ่มขึ้นปีละ 200 บาท จนกระทั่งหมดอายุการใช้งานเมื่อครบ 6 ปี โดยในปีสุดท้ายจะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารวมแล้ว 2,500 บาทต่อปี จงคำนวณมูลค่าเทียบเท่าของเงินต้นในการใช้งานเครื่องจักรนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12% ต่อปี
 • 1 : 11,000 บาท
 • 2 : 14,000 บาท
 • 3 : 17,000 บาท
 • 4 : 20,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 115 :
 • อรุณีกู้เงิน 1,000 บาท ซึ่งต้องชำระทุก ๆ เดือนเท่า ๆ กัน จำนวน 89.2 บาท และจะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี อรุณีเสียค่าดอกเบี้ยเท่าใดถ้าคิดทบต้นทุกเดือน
 • 1 : 15.7%
 • 2 : 14.7%
 • 3 : 13.7%
 • 4 : 12.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 :
 • สรยุทธต้องจ่ายเงินปีละ 500 บาท เริ่มต้นจากปลายปีที่ 5 จนกระทั่งถึงปีที่ 15 ถ้าสรยุทธจะขอแก้ไขสัญญานี้โดยเปลี่ยนมาเป็นจ่ายทุกปี เริ่มต้นจากปีที่ 1 ไปเป็นเวลา 6 ปี สรยุทธต้องจ่ายค่ารายปีเท่าใด ถ้าคิดอัตราดอกเบี้ย 8%
 • 1 : 533 บาท
 • 2 : 553 บาท
 • 3 : 573 บาท
 • 4 : 593 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • พรเทพซื้อเครื่องจักรเงินผ่อนราคา 300,000 บาท โดยต้องจ่ายชำระทุกเดือนเดือนละ 14,500 บาท รวมทั้งหมด 24 เดือน พรเทพเสียค่าดอกเบี้ยอัตราเท่าใดต่อปีโดยคิดทบต้นทุก ๆ เดือน
 • 1 : 12.7%
 • 2 : 13.7%
 • 3 : 14.7%
 • 4 : 15.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 118 :
 • พงศ์ศักดิ์ฝากเงินในธนาคารทุก ๆ สิ้นปี ปีละ 1,600 บาทเป็นเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยมีค่า 12% เมื่อสิ้นสุดปีที่ 5 พงศ์ศักดิ์จะได้เงินก้อนแตกต่างกันเท่าใดเมื่อคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก ๆ ปี เทียบกับการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก ๆ เดือน
 • 1 : 725 บาท
 • 2 : 775 บาท
 • 3 : 825 บาท
 • 4 : 875 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 • รุ่งนภาลงทุนในกิจการอย่างหนึ่ง 86,000 บาท ซึ่งจะได้รับเงินกลับมาปีละ 17,500 บาท ถ้าอัตราผลตอบแทนเป็น 10% รุ่งนภาจะได้เงินรายปีไปอีกเป็นจำนวนทั้งสิ้นกี่ปี
 • 1 : 4.1 ปี
 • 2 : 5.1 ปี
 • 3 : 6.1 ปี
 • 4 : 7.1 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • รุ่งเรืองผ่อนทาวน์เฮ้าส์ราคา 370,000 บาท ต้องวางเงินดาวน์ทันที 140,000 บาท และผ่อนชำระอีกงวดละ 15,000 บาท ทุก ๆ 6 เดือน ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี รุ่งเรืองต้องผ่อนไปอีกกี่ปี
 • 1 : 14.2 ปี
 • 2 : 16.2 ปี
 • 3 : 18.2 ปี
 • 4 : 20.2 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 121 :
 • ธนาจ่ายเงินกู้รวมดอกเบี้ยปีละ 1,000 บาท เป็นเวลา 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 8% เมื่อผ่อนชำระไปได้ 5 ปี ธนาถูกล็อตเตอรี่และต้องการชำระเงินที่เหลือทั้งหมดเป็นเงินก้อนเดียว ธนาต้องจ่ายเงินเท่าใด
 • 1 : 9,100 บาท
 • 2 : 10,100 บาท
 • 3 : 11,100 บาท
 • 4 : 12,100 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • จินตรามีรายได้สุทธิปีละ 100,000 บาท และเงินเดือนจะขึ้นปีละ 6000 บาท จินตรามีอายุงานอีก 30 ปี ทุก ๆ ปี จินตราจะแบ่ง 10% ของรายได้สุทธิไปฝากธนาคารซึ่งให้ดอกเบี้ย 7% ต่อปี เมื่อครบเกษียน จินตราจะได้รับเงินก้อนจำนวนเท่าใด
 • 1 : 1.2 ล้านบาท
 • 2 : 1.3 ล้านบาท
 • 3 : 1.4 ล้านบาท
 • 4 : 1.5 ล้านบาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :
 • พิมพ์พรจ่ายเงินกู้ปีแรกเป็นเงิน 8,000 บาท และปีที่สองเป็นเงินลดลง 500 บาท เป็นจำนวน 7,500 บาท ดังนี้จนครบ 5 ปี ถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น 10% เทียบแล้วพิมพ์พรติดหนี้เป็นจำนวนเท่าใด
 • 1 : 27,000 บาท
 • 2 : 28,000 บาท
 • 3 : 29,000 บาท
 • 4 : 30,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :
 • จงหามูลค่าปัจจุบันของบ่อน้ำมันที่มีกำลังการผลิต 300,000 บาร์เรลต่อปี ซึ่งกำลังการผลิตจะลดลงปีละ 15,000 บาร์เรล ตลอดเวลา 20 ปี โดยปีสุดท้ายจะมีกำลังการผลิต 15,000 บาร์เรล ราคาน้ำมันบาร์เรลละ 300 บาท ในช่วง 13 ปีข้างหน้า และบาร์เรลละ 350 บาทในช่วงเวลาหลังจากนั้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น 12%
 • 1 : 463 ล้านบาท
 • 2 : 473 ล้านบาท
 • 3 : 483 ล้านบาท
 • 4 : 493 ล้านบาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :

 • 1 : 19.4 ล้านบาท
 • 2 : 18.4 ล้านบาท
 • 3 : 17.4 ล้านบาท
 • 4 : 16.4 ล้านบาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 • ปณิธานยืมเงินไป 100,000 บาท กำหนดชำระคืนจำนวนเท่า ๆ กัน เป็นเวลา 60 เดือน แต่หลังจากชำระไปได้ 25 งวดแล้ว ปณิธานต้องการชำระคืนในงวดเดียวให้หมด ถามว่าปณิธานต้องจ่ายเงินเท่าใด ถ้าอัตราดอกเบี้ยต่อปีเป็น 24% โดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน
 • 1 : 66,000 บาท
 • 2 : 68,000 บาท
 • 3 : 70,000 บาท
 • 4 : 72,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • โรงงานหนึ่งมีสัญญาจ่ายไฟฟ้าในลักษณะเหมา 80,000 บาทต่อปีเป็นเวลา 5 ปี เมื่อขึ้นปีที่สอง ทางโรงงานต้องการชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียว ถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น 10% โรงงานต้องจ่ายเงินเท่าใด
 • 1 : 244,000 บาท
 • 2 : 254,000 บาท
 • 3 : 264,000 บาท
 • 4 : 274,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • ในการผลิตตุ๊กตา บริษัทต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงานด้วยอัตรา 10 บาท/ตัว โดยจ่ายทุก ๆ ปีตามกำลังการผลิต โรงงานคิดจะผลิตตุ๊กตาต่อไป 5 ปี เริ่มด้วยปัจจุบัน 10,000 ตัว 12,000 ตัว, 14,000 ตัว, 16,000 ตัว และ 18,000 ตัว ตามลำดับในปีต่อ ๆ ไป ถ้าโรงงานจะขอชำระค่าลิขสิทธิ์เท่า ๆ กันในทุก ๆ ปี จะต้องจ่ายเงินปีละเท่าใด ถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น ร้อยละ 8% ต่อปี
 • 1 : 127,000 บาท
 • 2 : 137,000 บาท
 • 3 : 147,000 บาท
 • 4 : 157,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 • โรงงานอาหารทะเลต้องการซื้อตู้แช่เครื่องหนึ่ง ราคา 25,000 บาท ซึ่งจะต้องมีค่าซ่อมบำรุงแต่ละปีเริ่มต้นจาก 5,000 บาท ในปีที่หนึ่ง และเพิ่มขึ้น 200 บาทในทุก ๆ ปี จนครบปีที่ 8 ต้องจ่ายค่าซ่อมเป็นเงิน 6,400 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ย 10% การลงทุนซื้อตู้แช่เครื่องนี้จะต้องใช้เงินต้นเป็นจำนวนเท่าใดเมื่อคิดรวมค่าซ่อมบำรุง
 • 1 : 52,000 บาท
 • 2 : 53,000 บาท
 • 3 : 54,000 บาท
 • 4 : 55,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 130 :

 • 1 : เลือกโครงการสองโดยมีค่าเงินต้นเทียบเท่า 492,200 บาท
 • 2 : เลือกโครงการสองโดยมีค่าเงินต้นเทียบเท่า 515,370 บาท
 • 3 : เลือกโครงการแรกโดยมีค่าเงินต้นเทียบเท่า 492,200 บาท
 • 4 : เลือกโครงการแรกโดยมีค่าเงินต้นเทียบเท่า 515,370 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :


 • โดยมีอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี
 • 1 : เลือกโครงการสองโดยมีเงินต้นเทียบเท่า 1,327,300 บาท
 • 2 : เลือกโครงการสองโดยมีเงินต้นเทียบเท่า 1,161,300 บาท
 • 3 : เลือกโครงการแรกโดยมีเงินต้นเทียบเท่า 1,327,300 บาท
 • 4 : เลือกโครงการแรกโดยมีเงินต้นเทียบเท่า 1,161,300 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • จงเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการทำงานใกล้เคียงกัน โดยให้ดอกเบี้ยมีค่าคงที่ที่ 8%
 • 1 : เลือกโครงสร้างแบบที่สองโดยมีเงินต้นเทียบเท่า 1,654,400 บาท
 • 2 : เลือกโครงสร้างแบบที่สองโดยมีเงินต้นเทียบเท่า 1,906,300 บาท
 • 3 : เลือกโครงสร้างแบบที่หนึ่งโดยมีเงินต้นเทียบเท่า 1,654,400 บาท
 • 4 : เลือกโครงสร้างแบบที่หนึ่งโดยมีเงินต้นเทียบเท่า 1,906,300 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • จงเปรียบเทียบโครงการสร้างสาธารณูปโภคทั้งสอง โดยที่โครงการแรกใช้เงินลงทุนทันที 3 ล้านบาท มีค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ทุก ๆ 10 ปี ครั้งละ 100,000 บาท โครงการที่สอง มีเงินลงทุนทันที 2 ล้านบาท และมีค่าซ่อมบำรุงทุก 10 ปี เท่ากับ 80,000 บาท และค่าใช้จ่ายของแรงงานปีละ 10,000 บาท โดยต้องลงทุนใหม่ทุก ๆ 20 ปี ถ้าคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ควรเลือกการลงทุนในโครงการใด
 • 1 : เลือกโครงการแรกโดยมีเงินทุนนิรันดร์เทียบเท่า 3,204,300 บาท
 • 2 : เลือกโครงการแรกโดยมีเงินทุนนิรันดร์เทียบเท่า 3,159,000 บาท
 • 3 : เลือกโครงการสองโดยมีเงินทุนนิรันดร์เทียบเท่า 3,204,300 บาท
 • 4 : เลือกโครงการสองโดยมีเงินทุนนิรันดร์เทียบเท่า 3,159,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • ในการพิจารณาสร้างที่พักคนเดินทางด้วยไม้หรือคอนกรีต ค่าใช้จ่ายที่ประเมินได้มีดังนี้ ถ้าสร้างด้วยไม้มีค่าก่อสร้าง 600,000 บาท อายุการใช้งาน 20 ปี ค่าซ่อมบำรุง 40,000 บาท/ปี ถ้าสร้างด้วยคอนกรีต ค่าก่อสร้าง 1,500,000 บาท อายุการใช้งาน 50 ปี ค่าซ่อมบำรุง 20,000 บาท/ปี จากข้อมูลดังกล่าว เราควรเลือกสร้างที่พักคนเดินทางด้วยวิธีใด ถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น ร้อยละ 3.5 % ต่อปี
 • 1 : สร้างด้วยคอนกรีต โดยมีมูลค่าเงินลงทุนนิรันดร์เทียบเท่า 2,043,300 บาท
 • 2 : สร้างด้วยคอนกรีต โดยมีมูลค่าเงินลงทุนนิรันดร์เทียบเท่า 1,762,900 บาท
 • 3 : สร้างด้วยไม้ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนนิรันดร์เทียบเท่า 2,043,300 บาท
 • 4 : สร้างด้วยไม้ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนนิรันดร์เทียบเท่า 1,762,900 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • จะเลือกซื้อพันธบัตรด้วยราคาใดถ้าพันธบัตรให้ผลตอบแทน 1,000 บาทใน 15 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 8% ชำระทุกครึ่งปี อัตราดอกเบี้ยฝากธนาคารเป็น 12%
 • 1 : 705 บาท
 • 2 : 715 บาท
 • 3 : 725 บาท
 • 4 : 735 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • ถ้าต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 2,000 บาททุกปี พร้อมทั้งสิทธิในการผลิตชิ้นละ 1 บาท ถ้าโรงงานผลิตได้ปีละ 7,500 ชิ้น/ปี ในเวลา 7 ปี มูลค่าเทียบเท่าที่ปีปัจจุบันของค่าลิขสิทธิ์จะเป็นเท่าใด ถ้ามีดอกเบี้ยร้อยละ  6% ต่อปี
 • 1 : 52,000 บาท
 • 2 : 53,000 บาท
 • 3 : 54,000 บาท
 • 4 : 55,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 137 :
 • บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีแผนจะขยายโรงงานสองแผน ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องพิจารณาตัดสินใจดังนี้ จากข้อมูลดังกล่าวท่านคิดว่าแผนขยายโรงงานแผนใดเหมาะสมที่สุด เมื่อคิดอัตราดอกเบี้ย 5%
 • 1 : เลือกแผนที่สองโดยมีมูลค่าเงินลงทุนนิรันดร์ 12.86 ล้านบาท
 • 2 : เลือกแผนที่สองโดยมีมูลค่าเงินลงทุนนิรันดร์ 12.07 ล้านบาท
 • 3 : เลือกแผนที่หนึ่งโดยมีมูลค่าเงินลงทุนนิรันดร์ 12.86 ล้านบาท
 • 4 : เลือกแผนที่หนึ่งโดยมีมูลค่าเงินลงทุนนิรันดร์ 12.07 ล้านบาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 138 :
 • ถ้าเครื่องเชื่อมมีราคาจัดซื้อ 250,000 บาท โดยใช้ได้นาน 10 ปี และมีมูลค่าคงเหลือ 50,000 บาท จงคิดค่าเทียบเท่าเงินจ่ายรายปี ในการลงทุนซื้อเครื่องเชื่อมตัวนี้มาใช้งาน เมื่อลงทุนได้จากแหล่งเงินกู้ซึ่งคิดดอกเบี้ย 15%
 • 1 : 47,400 บาท
 • 2 : 48,400 บาท
 • 3 : 49,400 บาท
 • 4 : 50,400 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • สมศักดิ์มีโครงการผลิตอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง และการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเลือกผลิตได้สองแนวทาง ซึ่งมีรายละเอียดของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ จากข้อมูลการผลิตดังกล่าว สมศักดิ์ควรจะเลือกการผลิตในแบบใด กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6% ต่อปี
 • 1 : เลือกการผลิตแบบ ข โดยมีเงินจ่ายเท่ากันรายปี 159,900 บาท
 • 2 : เลือกการผลิตแบบ ข โดยมีเงินจ่ายเท่ากันรายปี 138,700 บาท
 • 3 : เลือกการผลิตแบบ ก โดยมีเงินจ่ายเท่ากันรายปี 159,900 บาท
 • 4 : เลือกการผลิตแบบ ก โดยมีเงินจ่ายเท่ากันรายปี 138,700 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 140 :

 • 1 : ควรใช้เครื่องจักรจนครบ 10 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปี 86,600 บาท
 • 2 : ควรใช้เครื่องจักรจนครบ 10 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปี 89,100 บาท
 • 3 : ควรขายเครื่องจักรในปีที่ 7 โดยมีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปี 86,600 บาท
 • 4 : ควรขายเครื่องจักรในปีที่ 7 โดยมีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปี 89,100 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :

 • 1 : เลือกใช้เครื่องจักรไฟเฟสเดียว โดยมีค่าเทียบเท่ารายจ่ายเท่ากันรายปี 68,100 บาท
 • 2 : เลือกใช้เครื่องจักรไฟเฟสเดียว โดยมีค่าเทียบเท่ารายจ่ายเท่ากันรายปี 66,800 บาท
 • 3 : เลือกใช้เครื่องจักรไฟสามเฟส โดยมีค่าเทียบเท่ารายจ่ายเท่ากันรายปี 68,100 บาท
 • 4 : เลือกใช้เครื่องจักรไฟสามเฟส โดยมีค่าเทียบเท่ารายจ่ายเท่ากันรายปี 66,800 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :

 • 1 : แผนงานที่หนึ่ง โดยมีเงินจ่ายเท่ากันรายปี 3.228 ล้านบาท
 • 2 : แผนงานที่หนึ่ง โดยมีเงินจ่ายเท่ากันรายปี 1.863 ล้านบาท
 • 3 : แผนงานที่สอง โดยมีเงินจ่ายเท่ากันรายปี 3.228 ล้านบาท
 • 4 : แผนงานที่สอง โดยมีเงินจ่ายเท่ากันรายปี 1.863 ล้านบาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • ถ้าต้องเลือกเครื่องผลิตพลาสติกเครื่องที่หนึ่งที่มีมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น 88,000 บาท มีอายุการใช้งานเครื่องจักร 5 ปี และเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้ง 52,000 บาท กับการเลือกใช้เครื่องผลิตพลาสติกเครื่องที่สองที่มีมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น 124,000 บาท ที่มีอายุการใช้งาน 4 ปี แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้ง 26,000 บาท ควรเลือกเครื่องผลิตพลาสติกชนิดใด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12% ต่อปี
 • 1 : เลือกเครื่องผลิตพลาสติกเครื่องที่สอง โดยมีเงินจ่ายรายปีเทียบเท่ากับ 63,400 บาท
 • 2 : เลือกเครื่องผลิตพลาสติกเครื่องที่สอง โดยมีเงินจ่ายรายปีเทียบเท่ากับ 74,000 บาท
 • 3 : เลือกเครื่องผลิตพลาสติกเครื่องที่หนึ่ง โดยมีเงินจ่ายรายปีเทียบเท่ากับ 63,400 บาท
 • 4 : เลือกเครื่องผลิตพลาสติกเครื่องที่หนึ่ง โดยมีเงินจ่ายรายปีเทียบเท่ากับ 74,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 144 :
 • เครื่องผลิตไอศครีมราคา 180,000 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี สามารถทำรายได้ให้ปีละ 60,000 บาท ถามว่าอัตราผลตอบแทนเชิงดอกเบี้ยเป็นเท่าใด
 • 1 : 24.3%
 • 2 : 22.3%
 • 3 : 20.3%
 • 4 : 18.3%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :
 • ในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ ต้องลงทุนทันที 800,000 บาท โดยต้องเช่าที่ใหม่ทุก ๆ 10 ปี มูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินหลังจาก 10 ปี มีค่า 100,000 บาท โดยมีรายรับปีละ 170,000 บาท รายจ่ายปีละ 14,000 บาท จงคำนวณอัตราผลตอบแทนของโครงการนี้
 • 1 : 13.24%
 • 2 : 14.24%
 • 3 : 15.24%
 • 4 : 16.24%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • เครื่องผลิตผลไม้กระป๋องราคา 750,000 บาท อายุการใช้งาน 20 ปี มูลค่าคงเหลือเมื่อหมดอายุการใช้งานเท่ากับศูนย์ รายรับต่อปีประมาณ 105,000 บาท เจ้าของประเมินอัตราผลตอบแทนของเครื่องผลิตนี้ไว้เท่าใด
 • 1 : 11.72%
 • 2 : 12.72%
 • 3 : 13.72%
 • 4 : 14.72%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 147 :
 • หากท่านต้องการกู้เงิน 1 ล้านบาทโดยสัญญาจะจ่ายคืนให้ผู้ให้กู้ทุกๆเดือนเป็นเวลา 30 เดือนถ้าหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 12% แต่ละเดือนท่านต้องจ่ายคืนเดือนละเท่าไร
 • 1 : 36848.11 บาทต่อเดือน
 • 2 : 37048.11 บาทต่อเดือน
 • 3 : 37948.11 บาทต่อเดือน
 • 4 : 38748.11 บาทต่อเดือน
 • 5 : 39948.11 บาทต่อเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 148 :
 • หากท่านต้องการกู้เงิน 1 ล้านบาทโดยสัญญาจะจ่ายคืนให้ผู้ให้กู้ทุกๆเดือนเป็นเวลา 60 เดือนถ้าหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 11% แต่ละเดือนท่านต้องจ่ายคืนเดือนละเท่าไร
 • 1 : 21242.42 บาทต่อเดือน
 • 2 : 21442.42 บาทต่อเดือน
 • 3 : 21742.42 บาทต่อเดือน
 • 4 : 22242.42 บาทต่อเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • ในเงื่อนไขการทำประกันชีวิตซึ่งผู้ทำประกันจะได้รับเงินประกันทั้งหมดเมื่ออายุ 50 ปี โดยที่ผู้ทำประกันต้องเริ่มจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่อายุ 21 ปี โดยจ่ายเบี้ยประกันเท่าๆกันทุกๆต้นเดือน เดือนละ 1000 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3% ต่อปี จงคำนวณว่าในปีสุดท้ายผู้ทำประกันจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด
 • 1 : 555112 บาท
 • 2 : 575112 บาท
 • 3 : 595112 บาท
 • 4 : 655112 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • ในเงื่อนไขการทำประกันชีวิตซึ่งผู้ทำประกันจะได้รับเงินประกันทั้งหมดเมื่ออายุ 60 ปี โดยที่ผู้ทำประกันต้องเริ่มจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่อายุ 21 ปี โดยจ่ายเบี้ยประกันเท่าๆกันทุกๆต้นเดือน เดือนละ 1000 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปี จงคำนวณว่าในปีสุดท้ายผู้ทำประกันจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด
 • 1 : 1067694 บาท
 • 2 : 1087694 บาท
 • 3 : 1107694 บาท
 • 4 : 1127694 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :
 • หากว่าท่านต้องการใช้เงินจำนวน 100,000 บาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านควรจะฝากเงินจำนวนเท่าใดวันนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปี
 • 1 : 90,190 บาท
 • 2 : 86,160 บาท
 • 3 : 85,160 บาท
 • 4 : 82,190 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • ในการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินเป็นเงิน 1,200,000 บาท กำหนดผ่อนชำระคืนรายเดือนงวดละเท่าๆ กันในเวลา 10 ปี ธนาคารให้เลือกผ่อนชำระจากสองกรณี คือกรณีที่ 1 ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ในปีแรก ปีต่อๆ ไปคิดดอกเบี้ยตามอัตราคงตัวร้อยละ 4.5 หรือกรณีที่ 2 ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ในสองปีแรก และปีต่อๆ ไปคิดดอกเบี้ยตามอัตราคงตัวร้อยละ 4.5 เช่นกัน จากสองกรณีนี้ท่านคิดว่ากรณี
 • 1 : กรณีที่ 1 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 248,980.00 บาท
 • 2 : กรณีที่ 1 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 249,709.50 บาท
 • 3 : กรณีที่ 2 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 250,550.00 บาท
 • 4 : กรณีที่ 2 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 246,255.50 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • อะไรเป็นตัวอย่างของต้นทุนคงที่
 • 1 : ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และค่าจ้างพนักงานสำนักงาน
 • 2 : ค่าวัตถุดิบ
 • 3 : ค่าแรงงานในโรงงาน
 • 4 : ค่าเครื่องจักรและค่าพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :
 • สิ่งต่อไปนี้ อะไรเป็น “ต้นทุนผันแปร” สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร๊จรูป
 • 1 : การสึกหรอของเครื่องจักร
 • 2 : ภาวการณ์ขาดแคลนกล่องกระดาษ
 • 3 : การเพิ่มหรือลดอัตราผลิต
 • 4 : โครงสร้างของภาษี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 155 :
 • มูลค่าของเงินในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นเท่าไร หากว่าท่านนำฝากไว้จำนวน 5,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี
 • 1 : 6,299 บาท
 • 2 : 6,500 บาท
 • 3 : 5,830 บาท
 • 4 : 6,585 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 156 :
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะมีเงินจำนวนเท่าใด หากว่าท่านฝากเงินทุกๆ สิ้นปี ครั้งละ 3,000 บาท
 • 1 : 15,366 บาท
 • 2 : 16,911 บาท
 • 3 : 16,466 บาท
 • 4 : 17,911 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 9% ต่อปี ท่านต้องการซื้อรถยนต์ โดยผ่อนจ่ายค่างวดทุกๆ สิ้นปี ปีละ 45,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี ถามว่ารถยนต์คันนี้ควรจะมีมูลค่าเท่าไร ณ วันนี้
 • 1 : 288,810 บาท
 • 2 : 301,950 บาท
 • 3 : 311,950 บาท
 • 4 : 322,366 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 • ในเงื่อนไขการทำประกันชีวิตซึ่งผู้ทำประกันจะได้รับเงินประกันทั้งหมดเมื่ออายุ 60 ปี โดยที่ผู้ทำประกันต้องเริ่มจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่อายุ 31 ปี โดยจ่ายเบี้ยประกันเท่าๆกันทุกๆต้นเดือน เดือนละ 1000 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3% ต่อปี จงคำนวณว่าในปีสุดท้ายผู้ทำประกันจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด
 • 1 : 505112 บาท
 • 2 : 525112 บาท
 • 3 : 555112 บาท
 • 4 : 595112 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 159 :
 • ถ้าเรามีเงินฝากธนาคาร 1000 บาท ได้รับดอกเบี้ยทบต้น 5 % ต่อปี ถ้าเราไม่ถอนเงินภายใน 3 ปี เราจะได้เงินทั้งหมดเป็นเท่าไร
 • 1 : 1050.00 บาท
 • 2 : 1105.00 บาท
 • 3 : 150.00 บาท
 • 4 : 1157.63 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :
 • ในกรณีที่เราฝากเงินเป็นจำนวนเวลา 5 ปี ได้ดอกเบี้ยทบต้น 10% ต่อปีและพบว่าเงินในธนาคารทั้งหมด 3000 บาท ถามว่าเงินต้นที่ฝากในครั้งแรกมีค่าเท่าไร
 • 1 : 500 บาท
 • 2 : 1291.40 บาท
 • 3 : 1862.70 บาท
 • 4 : 20,00.00 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • เครื่องจักรตัวหนึ่งมีมูลค่า 200000 บาท มีอายุใช้งาน 10 ปี มีมูลค่าซาก 20000 บาท ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเครื่องจักรนี้มีค่าเสื่อมเท่าไรต่อปี
 • 1 : 20,000 บาท
 • 2 : 18,000 บาท
 • 3 : 19,000 บาท
 • 4 : 21,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :
 • เครื่องจักรตัวหนึ่งมีมูลค่า 200000 บาท มีอายุใช้งาน 10 ปี มีมูลค่าซาก 20000 บาท ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเมื่อสิ้นปีที่ 5 เครื่องจักรจะมีมูลค่าตามบัญชีเท่าไร
 • 1 : 90,000 บาท
 • 2 : 100,000 บาท
 • 3 : 110,000 บาท
 • 4 : 120,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 163 :
 • การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงในทางทฤษฎีควรใช้ในกรณีใด
 • 1 : กรณีที่เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ในระยะยาวโดยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตน้อยมาก เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
 • 2 : กรณีที่เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ในระยะยาวโดยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตมาก ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมาก
 • 3 : กรณีที่ไม่เกี่ยวกับกรณีที่ 1 และ 2
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • ปัจจัยใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • 1 : จำนวนปี
 • 2 : มูลค่าการลงทุน
 • 3 : มูลค่าทางภาษี
 • 4 : มูลค่าซาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 • ข้อใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องการเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : มูลค่าทรัพย์สินลดลงเท่ากันทุกปี
 • 2 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเหมาะกับการคิดกับเครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีน้อยมาก
 • 3 : การใช้งานในแต่ละปีมีผลต่อมูลค่าทางบัญชีในสัดส่วนที่เท่ากันทุกปี
 • 4 : ทรัพย์สินมีมูลค่าที่แตกต่างกันตามราคาท้องตลาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 166 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • 2 : วิธีการหักค่าเสื่อมราคาต้องให้เหมาะสมกับความสามารถใช้งานจริง
 • 3 : ค่าเสื่อมราคามีความสัมพันธ์กับมูลค่าทางบัญชี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • การหักค่าเสื่อมราคาเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของการคิดต้นทุนดังนั้นจุดประสงค์ของการหาค่าเสื่อมราคาควรเป็น
 • 1 : ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
 • 2 : ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
 • 3 : อย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับกรมสรรพากร
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดบ้างไม่สามารถนำมาใช้หักเป็นค่าเสื่อมราคาในระบบบัญชี
 • 1 : เครื่องจักร
 • 2 : ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
 • 3 : ที่ดิน
 • 4 : เครื่องใช้สำนักงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 169 :
 • มูลค่าทางบัญชีหมายถึง
 • 1 : มูลค่าของทรัพยสินที่หักค่าเสื่อมค่าตามระยะเวลาจำนวนปีที่ใช้ออกแล้ว
 • 2 : ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนเดิม
 • 3 : ต้นทุนที่ใช้แทนทรัพย์สินเดิมที่เสื่อมสภาพ
 • 4 : ต้นทุนที่จ่ายไปแล้วไม่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้อีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา
 • 1 : การขึ้นลงของทรัพย์สิน
 • 2 : การเสื่อมราคาของสินทรัพย์
 • 3 : มูลค่าทางบัญชี
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :
 • การคิดค่าเสื่อมราคาแบบใดที่ทำให้มูลค่าทางบัญชีมีค่าน้อยที่สุดในช่วงปีแรก ๆ
 • 1 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 200 %
 • 2 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 150 %
 • 3 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 100 %
 • 4 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • การคิดค่าเสื่อมราคาแบบใดที่ทำให้มูลค่าทางบัญชีมีค่ามากที่สุดในช่วงปีแรก
 • 1 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 200 %
 • 2 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 150 %
 • 3 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 110 %
 • 4 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 173 :
 • มูลค่าทรัพย์สิน 100,000 บาท มีอายุการใช้งาน 4 ปี ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี ค่าเสื่อมราคาของปีใดให้ค่าสูงสุด
 • 1 : ปีที่ 1
 • 2 : ปีที่ 2
 • 3 : ปีที่ 3
 • 4 : ปีที่ 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 174 :
 • ค่าเสื่อมราคาต่อปีของสินค้าชนิดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 9,000 บาท ต่อปีขณะที่ชนิดที่ 2 มีค่า 12,000 บาทต่อปี ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใด
 • 1 : ไม่สามารถรู้ได้เนื่องจากไม่มีอายุการใช้งานของแต่ละเครื่องจักร
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ใช้ในการตัดสิน
 • 3 : ค่าเสื่อมราคาที่น้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่นับว่าเป็นผลเสีย
 • 1 : การเสียโอกาสเนื่องจากการลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง
 • 2 : การขายสินค้าในราคาที่น้อยกว่าราคาตลาด
 • 3 : การตัดสินใจไม่ลงทุนทั้ง ๆ ที่มีการศึกษาเป็นอย่างดีและเป็นโอกาสที่เหมาะสม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 176 :

 • 1 : ทางเลือก ก
 • 2 : ทางเลือก ข
 • 3 : ทางเลือก ค
 • 4 : ไม่มีทางเลือกใดที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :
 • ค่าใช้จ่ายของทางเลือกมี ทางเลือก ก, ข และ ค มีมูลค่าเท่ากับ 10,000 , 11,000 และ 12,000 บาทต่อปี ควรตัดสินใจอย่างไร
 • 1 : เลือกทางเลือก ก
 • 2 : เลือกทางเลือก ข
 • 3 : เลือกทางเลือก ค
 • 4 : ไม่เลือกทางเลือกใด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :
 • โครงการต่อไปนี้เป็นโครงการที่ไม่สมควรจะลงทุน
 • 1 : อัตราผลตอบแทนต่อปีมีค่าน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินกู้
 • 2 : อัตราผลตอบแทนต่อปีมีค่าน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
 • 3 : อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนมีค่ามากกว่าหนึ่ง
 • 4 : มูลค่าเงินในปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 • โครงการต่อไปนี้โครงการใดน่าลงทุน โครงการ ก,ข,ค และ ง มีมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากับ 50,60,70 และ 80 ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนเท่ากับ 80,70,60 และ 50
 • 1 : ทางเลือก ก
 • 2 : ทางเลือก ข
 • 3 : ทางเลือก ค
 • 4 : ทางเลือก ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 180 :
 • มูลค่าใช้จ่ายรายปีสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานจัดซื้อเครื่องจักรได้ ก็ต่อเมื่อมีสมมติฐานที่ว่า
 • 1 : เครื่องจักรที่พิจารณาต้องให้รายรับเท่ากัน
 • 2 : เครื่องจักรที่พิจารณาต้องมีอายุการใช้งานเท่ากัน
 • 3 : เครื่องจักรที่พิจารณาต้องมีความสามารถในการผลิตที่เท่ากัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • ตัววัดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้เปรียบเทียบเพื่อกำหนดทางเลือกได้
 • 1 : มูลค่าเงินปัจจุบัน
 • 2 : อัตราดอกเบี้ย
 • 3 : มูลค่าเงินรายปี
 • 4 : ระยะเวลาคืนทุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :
 • ข้อความต่อไปนี้มีความหมายว่าระยะเวลาการคืนทุน
 • 1 : ระยะเวลาการลงทุนที่ทำให้รายรับทั้งหมดเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดของโครงการ
 • 2 : ระยะเวลาที่ทำให้เครื่องจักรได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวใหม่
 • 3 : ระยะเวลาที่เจ้าหนี้เงินกู้ได้รับเงินกู้คืนทั้งหมด
 • 4 : ระยะเวลาที่เจ้าหนี้สามารถผ่อนเงินกู้ได้ทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • การลงทุนที่มีค่าผันแปรคิดเป็นชิ้นเท่ากับ 1 บาท และมีต้นทุนคงที่เท่ากับ 300 บาท และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 300 ชิ้น ถามว่าราคาขายควรจะเป็นเท่าใด
 • 1 : 2 บาท
 • 2 : 3 บาท
 • 3 : 4 บาท
 • 4 : 5 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • เครื่องจักรตัวหนึ่งมีราคา 100,000 บาท ใช้งานได้ 5 ปี ไม่มีมูลค่าซากรายได้จากการผลิตสินค้าหลังหลักค่าใช้จ่ายปีละ 10,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณเป็นเท่าใด
 • 1 : 5 ปี
 • 2 : 7 ปี
 • 3 : 8.5 ปี
 • 4 : 10 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • จุดคุ้มทุนหมายถึง
 • 1 : จุดที่รายรับรวมทั้งหมดเท่ากับรายจ่ายรวมทั้งหมด
 • 2 : จุดที่กำไรมีค่ามากกว่าต้นทุน
 • 3 : จุดที่ต้นทุนน้อยกว่ารายจ่าย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :

 • 1 : จุด 1 และ จุด 2 เป็นจุดคุ้มทุน
 • 2 : จุด 1 และ จุด 3 เป็นจุดคุ้มทุน
 • 3 : จุด 2 และ จุด 3 เป็นจุดคุ้มทุน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :
 • ปริมาณการผลิตจะเป็นเท่าไรก็ตามจะมีค่าหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • 1 : ต้นทุนผันแปร
 • 2 : ต้นทุนรวม
 • 3 : ต้นทุนคงที่
 • 4 : ค่าใช้จ่ายคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :
 • ค่าลิขสิทธิ์ในพิมพ์หนังสือถามว่าเป็นต้นทุนประเภทใด
 • 1 : ต้นทุนผันแปร
 • 2 : ต้นทุนรวม
 • 3 : ต้นทุนคงที่
 • 4 : ต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • ค่าวัตถุดิบเป็นต้นทุนประเภทใด
 • 1 : ต้นทุนผันแปร
 • 2 : ต้นทุนรวม
 • 3 : ต้นทุนคงที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :
 • ในการลงทุนถ้าระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่ 1 เร็วกว่าโครงการที่ 2 หมายความว่า
 • 1 : โครงการที่ 1 มีผลตอบแทนดีกว่าโครงการที่ 2
 • 2 : โครงการที่ 1 น่าลงทุนกว่าโครงการที่ 2
 • 3 : โครงการที่ 1 มีความเสี่ยงน้อยกว่าโครงการที่ 2
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่
 • 1 : ความสามารถของเครื่องจักรลดลง
 • 2 : อายุการใช้งาน
 • 3 : มูลค่าซาก
 • 4 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 192 :
 • ค่าใช้จ่ายรายปีของการผลิตเท่ากับ 100,000 บาท ขณะที่มีราคาเริ่มต้นของเครื่องจักรทั้งกระบวนการผลิต 2,000,000 บาท ถามว่าระยะเวลาที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • 1 : 15 ปี
 • 2 : 16 ปี
 • 3 : 17 ปี
 • 4 : ไม่สามารถกำหนดได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • การประเมินเพื่อการแทนที่ทรัพย์สินเก่ามีจุดมุ่งหมาย
 • 1 : เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าสมควรครอบครองทรัพย์สินในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • 2 : เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าสมควรครอบครองทรัพย์สินที่ทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด
 • 3 : เพื่อใช้เป็นทางเลือกสำหรับหลาย ๆ ทางเลือก
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • วิธีวิเคราะห์ค่าความไว เป็นวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ปัจจัยใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิธีนี้
 • 1 : มูลค่าปัจจุบันของเครื่องจักร
 • 2 : ดอกเบี้ยทบต้น
 • 3 : มูลค่าซาก
 • 4 : ไม่สามารถกำหนดได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 195 :
 • วิธีวิเคราะห์ค่าความไว (sensitivity analysis) เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจการลงทุนมีประสิทธิ์ภาพ ปัจจัยใดบ้างที่สำคัญ
 • 1 : การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
 • 2 : การเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • 3 : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของเครื่องจักร
 • 4 : ไม่สามารถกำหนดได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 • แผนภูมิต้นไม้เป็นวิธีประเมินทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งมีหลักการดังนี้
 • 1 : กำหนดขั้นตอนของแต่ละทางเลือก
 • 2 : ไม่สามารถกำหนดได้
 • 3 : ขั้นตอนของทางเลือกที่ได้รับเลือกต้องตอบรับกันและมีผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
 • 4 : ข้อ 1และ3ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • ค่าความคาดหวัง หมายความถึง
 • 1 : การพิจารณาพร้อมกันไปถึงปัจจัยนั้นๆและความเป็นไปได้
 • 2 : ค่าแห่งความน่าเชื่อถือ
 • 3 : ค่าแห่งความปลอดภัย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 • ในการลงทุนมีความคาดหวังว่ามีความเป็นไปได้90%ที่จะทำกำไร100บาท และมีความเป็นไปได้10%ที่จะทำกำไร200บาทดังนั้น ค่าคาดหวังควรเป็น
 • 1 : 110 บาท
 • 2 : 130 บาท
 • 3 : 150 บาท
 • 4 : 170 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 :
 • การวิเคราะห์ความไวภายใต้ความไม่แน่นอน ทำเพื่ออะไร
 • 1 : ต้องการทราบผลตอบแทนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน
 • 2 : ต้องการทราบมูลค่าปัจจุบัน
 • 3 : ต้องการทราบผลตอบแทนการลงทุน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 • ระหว่างความเสี่ยงกับความไม่แน่นอน ปัจจัยใดสามารถคุมได้
 • 1 : ความเสี่ยง
 • 2 : ความไม่แน่นอน
 • 3 : ไม่สามารถคุมได้ทั้งคู่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง ที่นิยม
 • 1 : แผนภูมิก้างปลา
 • 2 : แผนภูมิพาเรโต
 • 3 : แผนภูมิต้นไม้
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 202 :
 • Maxmin เป็นหลักการหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์สถานการณ์ความไม่แน่นอน จุดประสงค์ของหลักการนี้คือ
 • 1 : ต้องการผลตอบแทนเป็นอย่างน้อยเป็นหลัก ในการเลือก
 • 2 : ต้องการผลตอบแทนเป็นอย่างมากเป็นหลัก
 • 3 : ต้องการผลตอบแทนเป็นทั้งอย่างมากและอย่างน้อยเป็นหลัก
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • ผู้มีรายได้ข้อใดต่อไปนี้ต้องมีเสียภาษีอัตราก้าวหน้า
 • 1 : ผู้มีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทต่อปี
 • 2 : ผู้มีรายได้น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท ต่อปี
 • 3 : ผู้มีรายได้น้อยกว่าหนึ่งสองแสนบาท ต่อปี
 • 4 : ผู้มีรายได้น้อยกว่าหนึ่งสามแสนบาท ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 204 :
 • รถยนต์มีราคา 500,000 บาท ให้ผ่อน 12 เดือน ด้วยอัตราคงที่ 1%  ถามว่าต้องผ่อนเป็นเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเท่าใด
 • 1 : 42,076 บาท
 • 2 : 42,000 บาท
 • 3 : 41,500 บาท
 • 4 : 41,660 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 :
 • การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีหลักการ
 • 1 : จ่ายมากเสียมาก
 • 2 : จ่ายมากเสียน้อย
 • 3 : กระจายความเป็นธรรมขั้นพื้นฐาน
 • 4 : ข้อ1และ3ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมือง ดังนั้น
 • 1 : ทุกคนต้องเสียภาษี
 • 2 : เมื่อมีรายได้ตามกฏหมายกำหนด
 • 3 : เมื่อมีงานทำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :
 • กำไรสุทธิก่อนหักภาษีหมายถึง
 • 1 : รายได้ที่หัก รายจ่ายทั้งหมดแล้ว
 • 2 : รายได้ที่หักค่าลดหย่อน
 • 3 : รายได้ที่หักค่าเสื่อม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • นาย ก มีรายได้จากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเสียภาษีในอัตรา30%ต่อปีถามว่านาย ก จะได้เครดิตภาษีเท่ากับ
 • 1 : 3/7ของเงินนผลที่ได้รับ
 • 2 : 1/3ของเงินปันผลที่ได้รับ
 • 3 : 2/5ของเงินปันผลที่ได้รับ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 209 :
 • การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หักค่าใช้จ่ายได้
 • 1 : 30%ของรายได้
 • 2 : 25%ของรายได้
 • 3 : 20%ของรายได้
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • การซื้อหน่วยลงทุน RMFจะมีสิทธิ์นำไปลดหย่อนภาษีได้กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้
 • 1 : 5 percent
 • 2 : 10 percent
 • 3 : 15 percent
 • 4 : 20 percent
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :
 • การซื้อหน่วยลงทุน LTFจะมีสิทธิ์นำไปลดหย่อนภาษีได้กี่เปอร์เซ๊นต์ของรายได้
 • 1 : 5%
 • 2 : 10%
 • 3 : 15%
 • 4 : 20%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลหมายถึง
 • 1 : เงินเดือน
 • 2 : เงินปันผล
 • 3 : ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • บริษัท ก มีรายได้สุทธิ 3ล้านบาทในปีภาษี แต่มีผลขาดทุน2ล้านบาทในปีภาษีที่แล้ว ถามว่าจะต้องจ่ายภาษีเท่าใด ถ้าต้องจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ30%ต่อปี
 • 1 : 900000บาท
 • 2 : 300000บาท
 • 3 : 0 บาท
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 214 :
 • บริษัท ก มีรายได้3ล้านบาทในปีภาษีและมีค่าเสื่อมของอาคารและเครื่องจักร 2 ล้านบาท บริษัทมีรายได้ก่อนหักภาษีเท่าใด
 • 1 : 1 ล้านบาท
 • 2 : 3 ล้านบาท
 • 3 : 2 ล้านบาท
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • นาย ก. ยืมเงิน นาง ข. โดยนาง ข. คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน หักดอกเบี้ย ณ วันยืม นาย ก. ต้องการ จำนวน 10,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ถามว่า นาย ก. จะต้องยืมเงิน นาง ข. เป็นจำนวนเท่าใด (คิดดอกเบี้ยแบบธรรมดา)
 • 1 : น้อยกว่า 10,000 บาท
 • 2 : มากกว่า 10,200 บาท แต่น้อยกว่า 10,400 บาท
 • 3 : มากกว่า 10,400 บาท แค่น้อยกว่า 12,000 บาท
 • 4 : มากกว่า 12,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :
 • ถ้าคุณวางแผนว่าคุณจะมีเงินจำนวน 1,000,000 บาทเมื่อเกษียณอายุ (60 ปี) โดยขณะนี้คุณมีอายุ 30 ปี จงหาว่าจะต้องฝากเงินเป็นจำนวนเงินเท่ากับเท่าใดนับจากปีหน้า กำหนดให้อัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี
 • 1 : น้อยกว่า 2,777.78 บาทต่อเดือน
 • 2 : น้อยกว่า 33,333.33 บาทต่อปี
 • 3 : มากกว่า 33,333.33 บาทต่อปี
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • การลงทุนอย่างหนึ่ง มีเงินลงทุนเริ่มแรก 100,000 บาท และจะได้รายรับเมื่อครบอายุ 10 ปี เป็นเงิน 150,000 บาท กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเป็น 5 % ต่อปี คุณจะตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • 1 : ควร เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากับ 50 %
 • 2 : ควร เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากับ 5 %
 • 3 : ไม่ควร เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนของการลงทุนน้อยกว่า 5 % ต่อปี
 • 4 : ตัดสินใจอย่างไรก็ได้ เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีค่าเท่ากับ 5 % ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • บริษัท A กู้เงินจากธนาคาร B จำนวน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 10% ระยะเวลา 5 ปี ภายใต้เงื่อนไข ชำระค่างวดรายปีปีละ 300,000 บาท ใน 4 ปีแรก ถามว่าปีที่ 5 บริษัท A ต้องชำระค่างวดอีกกี่บาทจึงจะปลดหนี้ได้
 • 1 : 78,918 บาท
 • 2 : 70,819 บาท
 • 3 : 67,213 บาท
 • 4 : 62,586 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 • กำหนดข้อมูลของกระแสเงินสด (Cash Flow) ดังนี้ สิ้นปีที่ 1 Cash Flow = 1000 บาท สิ้นปีที่ 2 Cash Flow = 1000 - G บาท สิ้นปีที่ 3 Cash Flow = 1000 - 2G บาท สิ้นปีที่ 4 Cash Flow = 1000 - 3G บาท ให้คำนวณค่า G ที่จะทำให้ค่าเงินเทียบเท่าในอนาคตเมื่อสิ้นปีที่ 4 เท่ากับ 3000 บาท กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 15%
 • 1 : 1207.05
 • 2 : 601.94
 • 3 : 300.97
 • 4 : 257.12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 :
 • เงินลงทุนที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานในปัจจุบันเท่ากับ 8 ล้านบาท คาดว่ามีอายุ 10 ปีโดยสะพานนี้ต้องเสียค่าทำนุบำรุงรายปีเป็นเงิน 100,000 บาท กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่าในปีที่ 10 ของโครงการนี้
 • 1 : 22,343,340 บาท
 • 2 : 24,252,000 บาท
 • 3 : 28,000,000 บาท
 • 4 : 30,000,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • นายชำนาญวางแผนที่จะลงทุนในธุรกิจส่วนตัวใน 5 ปีข้างหน้า โดยเขาคาดว่าเขาต้องใช้เงินลงทุนเท่ากับ 1,500,000 บาท ขณะนี้นายชำนาญมีเงินฝากอยู่ 1,000,000 บาท ตอนนี้เขากำลังคิดว่าจะลงทุนทำอย่างไร เพื่อที่จะให้เงิน1,000,000 บาทกลายเป็นเงิน 1,500,000 บาท ใน 5 ปีข้างหน้า
 • 1 : ลงทุนในโครงการที่ให้ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 ปี
 • 2 : ลงทุนในโครงการที่ให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 8.45 %
 • 3 : ลงทุนในโครงการที่ให้อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 1.5
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งกำลังตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักร โดยมีทางเลือก 2 ทางเลือก ดังแสดงรายละเอียดในตารางข้างล่างถามว่า บริษัทควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใด กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยเป็น 5% ต่อปี
 • 1 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดที่ 1 เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันที่สูงกว่า
 • 2 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดที่ 2 เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันที่สูงกว่า
 • 3 : ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใดก็ได้ เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันเท่ากัน
 • 4 : ไม่ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใดเลย เนื่องจากให้มูลค่าเงินในปัจจุบันที่น้อยกว่าศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • จากรายละเอียดโครงการต่อไปนี้ อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนของโครงการ A (Modified B/C) เป็นเท่าไร
 • 1 : 1.10
 • 2 : 1.15
 • 3 : 1.20
 • 4 : 1.25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • บริษัท Y ซื้อเครื่องจักรราคา 50,000 บาท มีมูลค่ารายปีเท่ากับ 7,760 บาท มีอายุการใช้งาน 10 ปี จะมีมูลค่าซากเท่าไร ถ้ากำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10 %
 • 1 : 6,402
 • 2 : 4,988
 • 3 : 5,500
 • 4 : 6,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • รัฐบาลกำลังตัดสินใจสร้างอ่างเก็บน้ำโดยใช้เงินลงทุน 15 ล้านบาท ค่าบำรุงรักษา 200,000 บาทต่อปี ทำให้ได้รายได้จากการท่องเที่ยว 1,700,000 บาทต่อปี ชาวนาเสียรายได้ 800,000 บาทต่อปี อายุการใช้งานตลอดไป รัฐบาลควรลงทุนหรือไม่ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น 10 %ต่อปี
 • 1 : ไม่ควรลงทุน เพราะ B/C มีค่าน้อยกว่าศูนย์
 • 2 : ไม่ควรลงทุน เพราะ B/C มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง
 • 3 : ควรลงทุน เพราะ B/C มีค่ามากกว่าศูนย์
 • 4 : ควรลงทุน เพราะ B/C มีค่ามากกว่าหนึ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • จงคำนวณมูลค่าเงินรายปีของเครื่องมือสองชนิด โดยชนิดที่หนึ่งมีเงินลงทุน 8,400 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,700 บาทต่อปี ชนิดที่สองมีเงินลงทุน 10,800 บาท โดยมีอายุการใช้งาน 9 ปี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,500 บาทต่อปี เมื่ออัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปีทบต้นทุกปี
 • 1 : ชนิดที่หนึ่ง 3,629 บาท ชนิดที่สอง 3,343 บาท
 • 2 : ชนิดที่หนึ่ง 3,649 บาท ชนิดที่สอง 3,343 บาท
 • 3 : ชนิดที่หนึ่ง 3,629 บาท ชนิดที่สอง 3,375 บาท
 • 4 : ชนิดที่หนึ่ง 3,649 บาท ชนิดที่สอง 3,375 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 227 :
 • จงหาค่ามูลค่ารายปีของรถบรรทุกที่มีเงินลงทุน 1,000,000 บาท อายุการใช้งาน 8 ปี มีมูลค่าซาก 400,000 บาท และ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10,000 บาทต่อปี ถ้า i = 10% ต่อปี
 • 1 : 162,464 บาท
 • 2 : 152,464 บาท
 • 3 : 172,464 บาท
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :
 • สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งมีผู้เสนอโครงการวิจัย ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อการวิจัย 1.5 ล้านบาท มีระยะเวลาโครงการ 10 ปีค่าจ่ายในการดำเนินงานของโครงการปีละ 50,000 บาท คาดว่าผลจากการวิจัยนี้จะช่วยให้ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น 500,000 บาทต่อปี แต่มีผลกระทบต่อโครงการอื่นๆ ของสถาบัน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียหาย 200,000 บาทต่อปี ถ้าสถาบันกำหนดอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี โครงการนี้สมควรจะได้รับอนุมัติหรือไม่
 • 1 : ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากค่า B/C เป็น 1.12
 • 2 : ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากค่า B/C เป็น 1.02
 • 3 : ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากค่า B/C เป็น 0.98
 • 4 : ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากค่า B/C เป็น 0.88
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 229 :
 • ทางเลือกสองทางเลือกมีอายุของโครงการคือ 10 ปีเท่ากัน ทางเลือกที่ 1 คำนวณหามูลค่าเงินในปัจจุบันได้เท่ากับ 15000 บาท และทางเลือกที่ 2 คำนวณหามูลค่าเงินรายปีได้เท่ากับ 1000 บาท กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1 % ต่อปี ข้อใดผิด
 • 1 : มูลค่าเงินรายปีของทางเลือกที่ 1 เท่ากับ 2441.25 บาท
 • 2 : มูลค่าเงินในปัจจุบันของทางเลือกที่ 2 เท่ากับ -3855.40 บาท
 • 3 : อัตราผลตอบแทนของทางเลือกที่ 2 มีค่ามากกว่าศูนย์
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :
 • ทางเลือก 3 ทางเลือก มีเงินลงทุนเท่ากับ 50000, 100000 และ 150000 บาทตามลำดับ หลังจากคำนวณแล้วทางเลือกทั้งสามให้ผลประโยชน์ต่อปีเท่ากับ 15000, 30000 และ 50000 บาทตามลำดับ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1 % ต่อปี และอายุของทางเลือกทั้งสามเท่ากับ 10 ปี ข้อใดผิด
 • 1 : อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนของทางเลือกที่ 1 และ 2 มีค่าเท่ากัน
 • 2 : อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนของทางเลือกที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1.84
 • 3 : อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนของทางเลือกที่ 3 มีค่ามากที่สุด
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 231 :
 • นาย ก. ซื้อรถกระบะมาในราคา 600,000 บาท เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยเขาคาดว่ารถกระบะมีอายุการใช้งาน 6 ปี ถ้านาย ก คิดว่าเขาสามารถขายรถที่ใช้แล้วไปในราคาเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของรถกระบะ เขาจะได้รายได้เท่ากับเท่าใด (ใช้วิธีค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงและกำหนดให้มูลค่าซากเท่ากับศูนย์)
 • 1 : 500,000 บาท
 • 2 : 400,000 บาท
 • 3 : 300,000 บาท
 • 4 : 200,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติของค่าเสื่อมราคาทางตรง
 • 1 : มูลค่าของสินทรัพย์ที่เสื่อมไปมีลักษณะเป็นเส้นตรงและมีความชัน
 • 2 : มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์มีลักษณะเป็นเส้นตรงและมีความชัน
 • 3 : มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์มีลักษณะคงที่
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 • ถ้านาย ก ซื้อรถมาคันหนึ่งในราคา 500,000 บาท โดยคาดว่ารถนั้นมีอายุการใช้งาน 5 ปี และคาดว่าเมื่อครบ 5 ปีแล้ว จะสามารถขายรถคืนได้ในราคา 200,000 บาท ในกรณีที่คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ถามว่าค่าเสื่อมราคาจะเป็นเท่าใดต่อปี
 • 1 : 100,000 บาท
 • 2 : 60,000 บาท
 • 3 : 40,000 บาท
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • ถ้านาย ก ซื้อรถมาคันหนึ่งในราคา 500,000 บาท โดยคาดว่ารถนั้นมีอายุการใช้งาน 5 ปี และคาดว่าเมื่อครบ 5 ปีแล้ว จะสามารถขายรถคืนได้ในราคา 200,000 บาท ในกรณีที่คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ถามว่าอัตราค่าเสื่อมราคาจะเป็นเท่าใด
 • 1 : 100,000 บาทต่อปี
 • 2 : 60,000 บาทต่อปี
 • 3 : 0.2
 • 4 : 0.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดคือประโยชน์ของการคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • 1 : ใช้ในการคำนวณหามูลค่าเงินในปัจจุบัน
 • 2 : ใช้ประกอบในกระแสเงิน
 • 3 : ใช้ประกอบในการคำนวณภาษี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 236 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาคือค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งในตารางกระแสเงิน
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาคือค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งในการคำนวณภาษี
 • 3 : ค่าเสื่อมราคาเป็นการปันส่วนจากราคาเริ่มแรกเป็นรายปี
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งได้ดำเนินการผลิตกล่องดนตรีโดยมีต้นทุนคงที่ 50,000 บาทต่อเดือน ต้นทุนผันแปร 20 บาทต่อชิ้น ซึ่งบริษัทตั้งราคาขายชิ้นละ 100 บาท จงหาจุดคุ้มทุนของบริษัทว่าเป็นเท่าใด
 • 1 : 525 ชิ้นต่อเดือน
 • 2 : 625 ชิ้นต่อเดือน
 • 3 : 725 ชิ้นต่อเดือน
 • 4 : 750 ชิ้นต่อเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • โรงงานผลิตถ่านไฟฉายแห่งหนึ่ง ผลิตถ่านไฟฉายขายในราคาก้อนละ 20 บาท ต้นทุนคงที่ 500,000 บาทต่อเดือนและมีต้นุทนผันแปร 4 บาทต่อก้อน จงหาจุดคุ้มทุนของโรงงาน
 • 1 : 20,000 ก้อนต่อเดือน
 • 2 : 25,150 ก้อนต่อเดือน
 • 3 : 31,250 ก้อนต่อเดือน
 • 4 : 32,500 ก้อนต่อเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 239 :
 • ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “ระยะเวลาการคืนทุน”
 • 1 : ระยะเวลาในการลงทุนที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับ
 • 2 : ระยะเวลาในการลงทุนที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ
 • 3 : ระยะเวลาในการลงทุนที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเท่ากับรายรับพอดี
 • 4 : ไม่มีข้อความใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 240 :
 • สินค้าชนิดหนึ่งมีต้นทุนผันแปร 4 บาทต่อชิ้น และต้นทุนคงที่ 500,000 บาทและมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 50,000 ชิ้น อยากทราบว่าราคาขายเป็นเท่าใด
 • 1 : 12 บาท
 • 2 : 14 บาท
 • 3 : 15 บาท
 • 4 : 18 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :
 • ซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งราคา 495,720 บาท ใช้งานได้ 10 ปี ไม่มีมูลค่าซาก รายได้จากการผลิตสินค้าหลังหักค่าใช้จ่ายจากเครื่องจักรดังกล่าวปีละ 90,000 บาท ข้อใดคือระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ ถ้าไม่คิดมูลค่าของเงินตามเวลา
 • 1 : 4.5 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 5.5 ปี
 • 4 : 6 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • โรงงานผลิตสีทาบ้านแห่งหนึ่ง เดือนที่แล้วมียอดขายเท่ากับ 6,000 กระป๋อง คิดเป็นกำไร 500,000 บาท ราคาขายสีอยู่ที่กระป๋องละ 400 บาท กำหนดให้โรงงานผลิตสีแห่งนี้มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 320,000 บาทต่อเดือน ข้อใดคือจุดคุ้มทุนของการผลิตต่อเดือนของโรงงานแห่งนี้
 • 1 : ผลิตและขายได้ 2,285 กระป๋อง
 • 2 : ผลิตและขายได้ 2,342 กระป๋อง
 • 3 : ผลิตและขายได้ 2,385 กระป๋อง
 • 4 : ผลิตและขายได้ 2,413 กระป๋อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • ซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งราคา 400,000 บาท ใช้งานได้ 10 ปี มูลค่าซาก 54,544 บาท รายได้จากการผลิตสินค้าจากเครื่องจักรดังกล่าวปีละ 95,000 บาท ข้อใดคือระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ ถ้าอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี
 • 1 : 4 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 6 ปี
 • 4 : 7 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกจำหน่ายราคาหน่วยละ 15 บาท เดือนที่แล้วขายไปได้ 10,000 หน่วยได้กำไร 85,000 บาท โดยสินค้าชนิดนี้มีต้นทุนแปรผันเท่ากับ 1.5 บาทต่อหน่วย ข้อใดคือจุดคุ้มทุนของสินค้าชนิดนี้
 • 1 : 2,704 หน่วย
 • 2 : 3,704 หน่วย
 • 3 : 10,000 หน่วย
 • 4 : 50,000 หน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • จากข้อมูลข้างล่าง บริษัทควรจะหยุดการผลิตเมื่อใด 1.ราคาขายต่อหน่วยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับต้นทุนแปรผันต่อหน่วย 2.ราคาขายต่อหน่วยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับต้นทุนต่อหน่วย
 • 1 : ข้อ 1
 • 2 : ข้อ 2
 • 3 : ข้อ 1 และ 2
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 246 :
 • โรงงานผลิตถ่านไฟฉาย ผลิตถ่านไฟฉายขายในราคาก้อนละ 7 บาท ต้นทุนคงที่ 20,000 บาทต่อเดือน ต้นทุนผันแปร 2 บาทต่อก้อน จงหาจุดคุ้มทุนของโรงงาน ถ้าคาดว่าราคาขายและต้นทุนผันแปรจะเพิ่มขึ้นอย่างละ 1 บาท
 • 1 : 5,000 ก้อนต่อเดือน
 • 2 : 4,000 ก้อนต่อเดือน
 • 3 : 4,500 ก้อนต่อเดือน
 • 4 : 3,500 ก้อนต่อเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • บริษัทผลิตกล่องกระดาษแห่งหนึ่ง ในอดีตผลิตที่ 80 % ของกำลังการผลิต ซึ่งเท่ากับ 14,000 ใบต่อเดือน ค่าใช้จ่ายคงที่ 70,000 บาท ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย 2.50 บาท ราคาขายต่อหน่วย 7 บาท และในปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาเนื่องจากความต้องการลดลง บริษัทจึงลดกำลังการผลิตลง เหลือ 9,000 ใบต่อเดือน จงคำนวณว่าบริษัทขาดทุนจากงการผลิตที่ 9,000 ใบ เป็นเงินเท่าไร
 • 1 : 29,000 บาทต่อเดือน
 • 2 : 29,500 บาทต่อเดือน
 • 3 : 28,000 บาทต่อเดือน
 • 4 : 28,500 บาทต่อเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 248 :
 • บริษัทผลิตถ่านไฟฉายแห่งหนึ่ง ผลิตถ่านไฟฉายในราคาก้อนละ 5 บาท มีต้นทุนคงที่ 15,000 บาทต่อเดือน มีต้นทุนผันแปร 2 บาท ต่อก้อน จงหาจุดคุ้มทุน และถ้าบริษัทผลิตจำนวนมากกว่าจุดคุ้มทุน บริษัทจะได้กำไรหรือขาดทุน
 • 1 : 5,000 ก้อนต่อเดือน และกำไร
 • 2 : 4,500 ก้อนต่อเดือน และกำไร
 • 3 : 5,500 ก้อนต่อเดือน และขาดทุน
 • 4 : 4,000 ก้อนต่อเดือน และขาดทุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • โรงงานผลิตถ่านไฟฉายแห่งหนึ่ง ผลิตถ่านไฟฉายในราคาก้อนละ 5 บาท มีต้นทุนคงที่ 15,000 บาทต่อเดือน มีต้นทุนผันแปร 2 บาท ต่อก้อน ถ้าโรงงานต้องการกำไร 50,000 บาทต่อเดือน ต้องผลิตถ่านไฟฉายเดือนละเท่าใด
 • 1 : 25,247 ก้อนต่อเดือน
 • 2 : 21,667 ก้อนต่อเดือน
 • 3 : 23,418 ก้อนต่อเดือน
 • 4 : 25,165 ก้อนต่อเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • สภาวะเงินเฟ้อ มีผลต่อผู้บริโภคอย่างไร
 • 1 : สินค้ามีราคาถูกลง
 • 2 : สินค้ามีราคาสูงขึ้น
 • 3 :  สินค้าขาดตลาด
 • 4 :  สินค้าขาดคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • บริษัทเครื่องดื่มต้องการขยายการผลิต โดยต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรบรรจุขวดราคา 1,250,000 บาท ซึ่งสามารถบรรจุบรรจุน้ำอัดลมขนาด หนี่งลิตรได้ 50,000 ขวดต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบรรจุน้ำอัดลมมีมูลค่า 251,500 บาทต่อวัน ต้นทุนแปรผัน (variable cost) ในการผลิตและบรรจุน้ำอัดลมคิดเป็นเท่าไรต่อขวด
 • 1 : 5.03 บาท ต่อขวด
 • 2 : 5.10 บาท ต่อขวด
 • 3 : 6.00 บาท ต่อขวด
 • 4 : 6.05 บาท ต่อขวด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 252 :
 • สิ่งใดบ้างที่จัดว่าเป็นการลงทุนสำหรับโรงแยกแก๊ส
 • 1 : การประกันอัคคีภัย
 • 2 : ดอกเบี้ยธนาคาร
 • 3 : ค่าจัดเลี้ยงสัมมนาพนักงานตอนสิ้นปี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • ถ้าดอกเบี้ยในปัจจุบันเท่ากับ 10% ต่อปี เงิน 100 บาทในกระเป๋าของสมชายมีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 111 บาท หนึ่งปีข้างหน้า
 • 2 :  121 บาท หนี่งปีข้างหน้า
 • 3 : 111 บาท สองปีข้างหน้า
 • 4 :  121 บาท สองปีข้างหน้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :
 • หน่วยงานใดมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวัดและประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย
 • 1 : ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2 : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • 3 : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 4 : สำนักงานอัยการ กระทรวงยุติธรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :
 • สมคิดฝากเงินไว้ในธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี (ดอกเบี้ยทบต้น), สมคิดต้องรออีกกี่ปีเงินที่เค้าฝากไว้จึงจะเพิ่มเป็น 3 เท่าของจำนวนเงินต้น
 • 1 : 12 ปี
 • 2 : 19 ปี
 • 3 : 32 ปี
 • 4 : ตอบไม่ได้เนื่องจากไม่ทราบจำนวนเงินต้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :
 • อรรถพลจ่ายค่าประกันชีวิตทุกปี ปีละ 20,000 บาท โดยฝากเป็นระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด อรรถพลจะได้รับเงินตอบแทนเป็นเท่าใด หากอัตราดอกเบี้ยตอบแทนเป็น 5%ต่อปี
 • 1 : 63,050 บาท
 • 2 : 55,050 บาท
 • 3 : 61,000 บาท
 • 4 : 57,050 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตเครื่องหนัง ในการคำนวณจุดคุ้มทุน ค่าใดต่อไปนี้ไม่ใช่ต้นทุนคงที่
 • 1 :  มูลค่าซากทรัพย์สิน
 • 2 : ค่าซื้อเครื่องจักร
 • 3 : ค่าแรงงานพนักงานรายวัน
 • 4 : ค่าวัสดุก่อสร้างอาคาร 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานตามจำนวนที่ผลิต ขึ้นกับค่าใด
 • 1 : ระยะเวลา
 • 2 : ปริมาณการใช้
 • 3 : ค่าแรงผู้คุมเครื่องจักร
 • 4 :  ค่าซ่อมบำรุงเครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • โรงงานผลิตแชมพูมีการผลิตเต็มกำลังการผลิต คือผลิตได้ 8,000 ชิ้นต่อเดือน มีต้นทุนคงที่ 160,000 บาทต่อเดือน ต้นทุนผันแปร 80 บาทต่อชิ้น ราคาขาย 120 บาทต่อชิ้น หาจุดคุ้มทุนและกำไรของโรงงานนี้

 • 1 : จุดคุ้มทุน 4,000 ชิ้นต่อเดือน กำไร 260,000 บาทต่อเดือน
 • 2 : จุดคุ้มทุน 4,000 ชิ้นต่อเดือน กำไร 480,000 บาทต่อเดือน
 • 3 :

  จุดคุ้มทุน 1,333 ชิ้นต่อเดือน กำไร 800,040 บาทต่อเดือน

 • 4 : จุดคุ้มทุน 1,333 ชิ้นต่อเดือน กำไร 266,680 บาทต่อเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • มีปั้มสองชนิด มีความสามารถต่างกัน ปั้ม A ราคา 5,000 บาท ใช้ได้ 3 ปี ส่วนปั้ม B ราคา 10,000 บาท ใช้ได้ 5 ปี ในการซ่อมบำรุง ปั้ม A ต้องซ่อมทุก 1,000 ชม. และเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อครั้ง ปั้ม B ต้องซ่อมทุก 2,500 ชม. และเสียค่าใช้จ่าย 2,000 บาทต่อครั้ง ต้นทุนการใช้ปั้ม = 5 บาทต่อชั่วโมงสำหรับทั้งปั้ม A และB 

  จงหาชั่วโมงการใช้งานต่อปี ที่ทำให้เลือกใช้งานปั้ม  ที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี

  ข้อมูลเพิ่มเติม    (A/P,10%,3) = 0.4021            (A/P,10%,5) = 0.2638

 • 1 : 3,000 ชม. / ปี
 • 2 :  4,000 ชม. / ปี
 • 3 : 1,000 ชม. / ปี
 • 4 : 2,000 ชม. / ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • มูลนิธิโนเบลมอบรางวัลโนเบลที่มีมูลค่า $653,000 ให้นักวิทยาศาสตร์ในปี 1995 แต่ในปี 2005 รางวัลได้เพิ่มขึ้นเป็น $1.3 ล้านเหรียญ จงประมาณอัตราเงินเฟ้อระหว่างปี 1995 และปี 2005 ที่ทำให้เงินมูลค่า $1.3 ล้านเหรียญในปี 2005 มีค่าเท่ากับ $653,000 ในปี 1995
 • 1 :

  5.65% ต่อปี

 • 2 :

  6.35% ต่อปี

 • 3 :

  7.13% ต่อปี

 • 4 :

  8.23% ต่อปี

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 819 : The Marketing and Sales Functions
ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ “ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน”
 • 1 : โครงการที่น่าสนใจคือ โครงการที่มีอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนมากกว่า 1
 • 2 : เป็นเครื่องมือใช้วิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจในโครงการระยะยาวที่ไม่หวังผลกำไร
 • 3 : คำนวณจากผลประโยชน์สุทธิที่ได้หารเงินลงทุนทั้งหมด
 • 4 : ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 263 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการหาค่า “อัตราผลตอบแทน”
 • 1 : สามารถใช้ทำนายอัตราผลตอบแทนของโครงการที่ต้องการลงทุนเพิ่มได้
 • 2 : เป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างโครงการที่สนใจกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนอื่นๆ
 • 3 : สามารถนำไปจัดลำดับโครงการต่างๆ ได้ ถึงแม้ว่าเงินลงทุนไม่เท่ากัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดคือข้อเสียเปรียบของการใช้ “ค่าอัตราผลตอบแทน” เมื่อเทียบกับการใช้ “มูลค่าลงทุนปัจจุบัน”
 • 1 : ค่าอัตราผลตอบแทนมีขั้นตอนในการหาโดยใช้วิธีลองผิดลองถูก
 • 2 : ค่าอัตราผลตอบแทนไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการที่เงินลงทุนไม่เท่ากันได้
 • 3 : ค่าอัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
 • 4 : ถ้าใช้เปรียบเทียบสองโครงการต้องทำให้อายุโครงการเท่ากันก่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 • ข้อใดกล่าวถึง “อัตราผลตอบแทน” ได้ถูกต้อง
 • 1 : อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของรายรับ
 • 2 : อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มูลค่าเทียบเท่ารายปีของค่าใช้จ่ายเท่ากับมูลค่าเทียบเท่ารายปีของรายรับ
 • 3 : ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 266 :
 • โครงการสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง โดยไม่มีเงินลงทุนเบื้องต้น แต่มีค่าใช้จ่ายรายปีเท่ากับ 12,000 บาท อายุโครงการ 10 ปี และต้องมีการบูรณะเครื่องมือเป็นเงิน 100,000 บาท ทุกๆ 5 ปี หากว่าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่ารายปีของโครงการนี้
 • 1 : 18,463 บาท
 • 2 : 20,463 บาท
 • 3 : 30,463 บาท
 • 4 : 31,463 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 267 :

 • 1 : 9.00% ต่อปี
 • 2 : 10.00% ต่อปี
 • 3 : 11.00% ต่อปี
 • 4 : 12.00% ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการ 2 โครงการ โดยวิธีส่วนเพิ่ม (Incremental Analysis)
 • 1 : ให้นำโครงการที่ลงทุนขั้นต้นมากกกว่าเป็นตัวตั้ง ลบด้วยโครงการที่ลงทุนตั้งต้นน้อยกว่า
 • 2 : ถ้าอายุของโครงการไม่เท่ากัน ต้องทำให้เท่ากันเสียก่อน
 • 3 : จากข้อ ก. ถ้าคำนวณได้มูลค่าปัจจุบันน้อยกว่าศูนย์ ให้เลือกโครงการที่ลงทุนมากกว่า
 • 4 : จากข้อ ก. ถ้าคำนวณอัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ให้เลือกโครงการที่ลงทุนน้อยกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 269 :
 • ลงทุน 12 ล้านบาทในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่ง อายุโครงการยาวกว่า 50 ปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่าเงินลงทุนรายปีของโครงการนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี
 • 1 : 310,000 บาท
 • 2 : 330,000 บาท
 • 3 : 350,000 บาท
 • 4 : 360,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่างๆ
 • 1 : การหาอัตราผลตอบแทน มีข้อเสียเปรียบคือไม่สามารถวัดขนาดของโครงการได้
 • 2 : การเปรียบเทียบมูลค่าเทียบเท่ารายปีนั้น อายุของโครงการไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
 • 3 : การเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องทำให้อายุของโครงการเท่ากัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :

 • 1 : เลือกลงทุนโครงการ A เนื่องจากอัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเพิ่มเท่ากับ 1.5
 • 2 : เลือกลงทุนโครงการ A เนื่องจากอัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเพิ่มเท่ากับ 2.0
 • 3 : เลือกลงทุนโครงการ B เนื่องจากอัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเพิ่มเท่ากับ 0.9
 • 4 : เลือกลงทุนโครงการ B เนื่องจากอัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเพิ่มเท่ากับ 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :
 • บริษัทยาแห่งหนึ่ง ต้องการเปิดแผนกวิจัยและพัฒนา โดยใช้เงินลงทุน 3,000,000 บาท ระยะเวลา 10 ปี คาดว่าผลงานของแผนกนี้สามารถเพิ่มกำไรให้บริษัทฯ ได้ปีละ 250,000 บาท กำหนดให้อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 4% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง
 • 1 : ควรเปิดแผนกวิจัย เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 1.05
 • 2 : ควรเปิดแผนกวิจัย เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 1.15
 • 3 : ไม่ควรเปิดแผนกวิจัย เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 0.68
 • 4 : ไม่ควรเปิดแผนกวิจัย เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 0.89
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 • ข้อใดคืออัตราผลตอบแทนของการลงทุนเริ่มต้น 50,000 บาท ได้กำไรในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ปีละ 15,000 บาท ในปีที่ 3 ขายเครื่องจักรได้เงินจำนวน 10,000 บาท
 • 1 : 4.00% ต่อปี
 • 2 : 4.50% ต่อปี
 • 3 : 5.00% ต่อปี
 • 4 : 5.50% ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :
 • โครงการสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง มีเงินลงทุนเบื้องต้นเท่ากับ 200,000 บาท ค่าใช้จ่ายรายปีเท่ากับ 15,000 บาท อายุโครงการ 12 ปี แต่ว่าต้องมีการบูรณะเครื่องมือเป็นเงิน 60,000 บาท ทุกๆ 3 ปี หากว่าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.5% ต่อปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่ารายปีของโครงการนี้
 • 1 : 49,012 บาท
 • 2 : 50,012 บาท
 • 3 : 52,012 บาท
 • 4 : 55,012 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :
 • ข้อใดคืออัตราผลตอบแทนของการลงทุนโครงการอายุ 4 ปี โดยลงทุนขั้นต้น 75,000 บาท ได้กำไรในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เท่ากันปีละ 25,000 บาท ในปีสุดท้าย ขายโครงการได้เงินจำนวน 15,000 บาท
 • 1 : 16.00% ต่อปี
 • 2 : 17.00% ต่อปี
 • 3 : 18.00% ต่อปี
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 276 :
 • ข้อใดคืออัตราผลตอบแทนของแผนภูมิแสดงการไหลของเงินต่อไปนี้ ซึ่งจะมีรายได้เข้ามาในปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 จำนวน 2,650 บาท กำหนดให้เงินลงทุนขั้นต้นเท่ากับ 4,500 บาท
 • 1 : 14.00% ต่อปี
 • 2 : 14.50% ต่อปี
 • 3 : 15.00% ต่อปี
 • 4 : 15.50% ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 277 :

 • 1 : เลือกแผน A มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน B เท่ากับ 119,736 บาท
 • 2 : เลือกแผน A มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน B เท่ากับ 191,386 บาท
 • 3 : เลือกแผน B มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน A เท่ากับ 119,736 บาท
 • 4 : เลือกแผน B มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน A เท่ากับ 191,386 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 278 :
 • ลงทุน 10 ล้านบาทในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่ง อายุโครงการยาวกว่า 50 ปี สะพานต้องการการบำรุงรักษา 150,000 บาท ทุกๆ 5 ปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่าเงินลงทุนรายปีของโครงการนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี
 • 1 : 310,253 บาท
 • 2 : 328,253 บาท
 • 3 : 348,253 บาท
 • 4 : 360,253 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :
 • เปรียบเทียบโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ 2 โครงการ อายุการใช้งานมากกว่า 50 ปีทั้งสองโครงการ โดยโครงการ A ลงทุนขั้นต้น 15 ล้านบาท และมีค่าบำรุงรักษา 100,000 บาทต่อปี ส่วนโครงการ B มีเงินลงทุนขั้นต้น 12 ล้านบาท และมีค่าบำรุงรักษา 130,000 บาทต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง ถ้ากำหนดให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี
 • 1 : เลือกแผน A มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน B เท่ากับ 90,000 บาท
 • 2 : เลือกแผน A มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน B เท่ากับ 100,000 บาท
 • 3 : เลือกแผน B มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน A เท่ากับ 90,000 บาท
 • 4 : เลือกแผน B มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน A เท่ากับ 100,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :
 • เปรียบเทียบแผนพัฒนาบ่อบำบัดน้ำเสีย 2 แผน โดยทั้งสองแผนไม่มีเงินลงทุนขั้นต้น หากแต่ว่าแผน A มีค่าใช้จ่ายรายปี 110,000 บาท และต้องการค่าบำรุงรักษา 500,000 บาทในทุกๆ 7 ปี ส่วนแผน B มีค่าใช้จ่ายรายปี 90,000 บาท และต้องการค่าบำรุงรักษา 400,000 บาทในทุกๆ 5 ปี ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง ถ้ากำหนดให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี
 • 1 : เลือกแผน A มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน B เท่ากับ 9,915 บาท
 • 2 : เลือกแผน A มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน B เท่ากับ 10,915 บาท
 • 3 : เลือกแผน B มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน A เท่ากับ 9,915 บาท
 • 4 : เลือกแผน B มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีน้อยกว่าแผน A เท่ากับ 10,915 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 281 :
 • โครงการลงทุนสร้างถนนมี 2 แนวทางให้เลือก โครงการ A สร้างถนนผ่านย่านธุรกิจ ใช้เงินลงทุนสร้าง 40 ล้านบาท ได้ผลประโยชน์คิดเป็นรายปี 5 ล้านบาท โครงการ B สร้างถนนผ่านนิคมอุตสาหกรรม ใช้เงินลงทุนสร้าง 30 ล้านบาท ได้ผลประโยชน์ 4 ล้านบาทต่อปี กำหนดให้ทั้งสองโครงการมีอายุเท่ากันที่ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้อง หากเปรียบเทียบด้วยวิธีอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน
 • 1 : เลือกลงทุนโครงการ A เนื่องจากอัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเพิ่มเท่ากับ 1.038
 • 2 : เลือกลงทุนโครงการ A เนื่องจากอัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเพิ่มเท่ากับ 1.240
 • 3 : เลือกลงทุนโครงการ B เนื่องจากอัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเพิ่มเท่ากับ 0.795
 • 4 : เลือกลงทุนโครงการ B เนื่องจากอัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเพิ่มเท่ากับ 0.995
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • บริษัทยาแห่งหนึ่ง ต้องการเปิดแผนกวิจัยและพัฒนา โดยใช้เงินลงทุน 3,000,000 บาท ระยะเวลา 10 ปี คาดว่าผลงานของแผนกนี้สามารถเพิ่มกำไรให้บริษัทฯ ได้ปีละ 500,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 75,000 บาทต่อปี กำหนดให้อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 5% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง
 • 1 : ควรเปิดแผนกวิจัย เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 1.08
 • 2 : ควรเปิดแผนกวิจัย เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 1.15
 • 3 : ไม่ควรเปิดแผนกวิจัย เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 0.58
 • 4 : ไม่ควรเปิดแผนกวิจัย เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 0.89
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 • โครงการพัฒนาชนบทโดยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาทางไกล เงินลงทุน 40 ล้านบาท ระยะเวลา 15 ปี ลดการสูญเสียได้ปีละ 4 ล้านบาท แต่จะต้องเช่าอุปกรณ์จากเอกชนปีละ 250,000 บาท ถ้าอัตราผลตอบแทนในการลงทุนนี้ 3% ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปีละ 150,000 บาท ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง
 • 1 : ควรดำเนินโครงการนี้ เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 1.07
 • 2 : ควรดำเนินโครงการนี้ เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 1.15
 • 3 : ไม่ควรดำเนินโครงการนี้ เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 0.58
 • 4 : ไม่ควรดำเนินโครงการนี้ เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเท่ากับ 0.89
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • ต้องการซื้อเครื่องกลึงไว้ใช้งานราคา 100,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรายปีดังตารางด้านล่างนี้ มูลค่าเทียบเท่าเงินลงทุนทั้งหมด ณ ปัจจุบันเท่ากับเท่าไร ถ้าอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 8% ต่อปี
 • 1 : 141,504 บาท
 • 2 : 151,504 บาท
 • 3 : 155,504 บาท
 • 4 : 158,504 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :
 • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อเครื่องจักรมาใช้ในโรงงานแห่งหนึ่ง เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ จะเป็นเครื่องจักร 2 แบบคือ แบบ A และแบบ B หากเปรียบเทียบกันที่อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี ควรเลือกลงทุนในเครื่องจักรแบบไหน โดยเทียบค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปี
 • 1 : เลือกเครื่องจักร A เพราะค่าใช้จ่ายรายปีน้อยกว่าเท่ากับ 3,767
 • 2 : เลือกเครื่องจักร A เพราะค่าใช้จ่ายรายปีน้อยกว่าเท่ากับ 2,463
 • 3 : เลือกเครื่องจักร B เพราะค่าใช้จ่ายรายปีน้อยกว่าเท่ากับ 3,767
 • 4 : เลือกเครื่องจักร B เพราะค่าใช้จ่ายรายปีน้อยกว่าเท่ากับ 2,463
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :
 • หากท่านต้องทำการพิจารณาเปรียบเทียบโครงการ 2 โครงการคือ A และ B ว่าจะเลือกลงทุนในโครงการไหน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามตารางด้านล่างนี้ กำหนดให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 5% ต่อปี คำนวณเปรียบเทียบโดยใช้วิธีส่วนเพิ่มของมูลค่าปัจจุบัน (Incremental Analysis in Present Worth)
 • 1 : เลือก A เพราะมูลค่าปัจจุบันของโครงการ A มากกว่าโครงการ B เท่ากับ 102,233 บาท
 • 2 : เลือก A เพราะมูลค่าปัจจุบันของโครงการ A มากกว่าโครงการ B เท่ากับ 130,760 บาท
 • 3 : เลือก B เพราะมูลค่าปัจจุบันของโครงการ B มากกว่าโครงการ A เท่ากับ 102,233 บาท
 • 4 : เลือก B เพราะมูลค่าปัจจุบันของโครงการ B มากกว่าโครงการ A เท่ากับ 130,760 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • หากท่านต้องทำการพิจารณาเปรียบเทียบโครงการ 2 โครงการคือ A และ B ว่าจะเลือกลงทุนในโครงการไหน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามตารางด้านล่างนี้ กำหนดให้อัตราผลตอบแทนที่พอใจต่ำสุด (MARR)เท่ากับ 15% ต่อปี ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องหากคำนวณเปรียบเทียบโดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Incremental Rate of Return)
 • 1 : เลือก A เพราะอัตราผลตอบแทนของโครงการ B-A เท่ากับ 14.5% น้อยกว่า MARR
 • 2 : เลือก A เพราะอัตราผลตอบแทนของโครงการ B-A เท่ากับ 16.5% มากกว่า MARR
 • 3 : เลือก B เพราะอัตราผลตอบแทนของโครงการ B-A เท่ากับ 14.5% น้อยกว่า MARR
 • 4 : เลือก B เพราะอัตราผลตอบแทนของโครงการ B-A เท่ากับ 16.5% มากกว่า MARR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • โครงการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้ชุมชนมีสองแนวทางให้เลือกคือ โครงการ A และโครงการ B รายละเอียดของเงินลงทุน ค่าบำรุงรักษารายปี และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต่อปี ดังแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้ ถ้าอายุการใช้งานของโครงการทั้งสองเท่ากับ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ควรจะเลือกโครงการใด เปรียบเทียบด้วยวิธีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน
 • 1 : เลือกโครงการ A เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ของเงินลงทุนเพิ่มใน B เท่ากับ 1.2
 • 2 : เลือกโครงการ A เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ของเงินลงทุนเพิ่มใน B เท่ากับ 0.5
 • 3 : เลือกโครงการ B เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ของเงินลงทุนเพิ่มใน B เท่ากับ 1.2
 • 4 : เลือกโครงการ B เพราะอัตราส่วนผลประโยชน์ของเงินลงทุนเพิ่มใน B เท่ากับ 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 289 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 1.โครงการซึ่งมี DCFROR (Discounted cash flow rate of return)
  สูงกว่าจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า 2.เวลาส่งผลต่อค่า NPV (Net Present Value) 3.การคำนวณ DCFROR เกี่ยวข้องกับการคำนวณ NPV
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :
 • โครงการสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง โดยไม่มีเงินลงทุนเบื้องต้น แต่มีค่าใช้จ่ายรายปีเท่ากับ 12,000 บาท อายุโครงการ 10 ปี และต้องมีการบูรณะเครื่องมือเป็นเงิน 100,000 บาท ทุกๆ 5 ปี หากว่าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่ารายปีของโครงการนี้
 • 1 : 18,463 บาท
 • 2 : 20,463 บาท
 • 3 : 30,463 บาท
 • 4 : 31,463 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • ลงทุน 10 ล้านบาทในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่ง อายุโครงการยาวกว่า 50 ปี สะพานต้องการการบำรุงรักษา 150,000 บาท ทุกๆ 5 ปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่าเงินลงทุนรายปีของโครงการนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี
 • 1 : 310,253 บาท
 • 2 : 328,253 บาท
 • 3 : 348,253 บาท
 • 4 : 360,253 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • ลงทุน 15 ล้านบาทในโครงการสร้างสถานีอนามัย อายุโครงการยาวกว่า 50 ปี ข้อใดคือมูลค่าเทียบเท่าเงินลงทุนรายปีของโครงการนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี
 • 1 : 310,000 บาทต่อปี
 • 2 : 550,000 บาทต่อปี
 • 3 : 750,000 บาทต่อปี
 • 4 : 960,000 บาทต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 293 :
 • เครื่องทำไอศครีมในร้านไอศครีมมีราคา 15,000 บาท และมีอายุการใช้งาน 10 ปี ร้านไอศครีมคาดว่าจะทำกำไรได้ 2,500 บาทต่อปี อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return) ของการลงทุนนี้อยู่ในช่วงใด
 • 1 : น้อยกว่าร้อยละ 10% ต่อปี
 • 2 : ร้อยละ 10% to 12% ต่อปี
 • 3 : ร้อยละ 12% to 14% ต่อปี
 • 4 : มากกว่าร้อยละ 14% ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :
 • สิ่งใดบ้างที่จัดว่าเป็นต้นทุนคงที่สำหรับโรงงานไฟฟ้าจากถ่านหิน
 • 1 : ค่าประกันอัคคีภัย
 • 2 : ค่าอุปกรณ์ขนส่งถ่านหิน
 • 3 : เงินเดือนพนักงานประจำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 820 : The Production Functions
ข้อที่ 295 :
 • ข้อใดคือสาเหตุของการต้องการสินทรัพย์ทดแทน
 • 1 : สมรรถนะลดลง
 • 2 : ต้องการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
 • 3 : ล้าสมัย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งจ้างคนงานกำจัดขยะโดยมีค่าใช้จ่ายรายปี 50,000 บาท มีแนวความคิดใหม่ที่จะซื้อเครื่องกำจัดขยะอายุ 5 ปี ราคา 125,000 บาท ไม่มีมูลค่าซาก ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 15,000 บาทต่อปี อัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ดีที่สุด
 • 1 : จ้างคนงานกำจัดขยะประหยัดกว่า 6,130 บาท
 • 2 : จ้างคนงานกำจัดขยะประหยัดกว่า 9,130 บาท
 • 3 : ซื้อเครื่องกำจัดขยะประหยัดกว่า 6,130 บาท
 • 4 : ซื้อเครื่องกำจัดขยะประหยัดกว่า 9,130 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 297 :
 • โรงกลั่นน้ำมันต้องการที่จะซ่อมเครื่องในหอกลั่นโดยค่าซ่อมคิดเป็นแบบรายปี ปีละ 300,000 บาท หากแต่ว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งโดยวิศวกรเสนอให้ซื้อเครื่องใหม่ โดยราคา 3 ล้านบาท อายุการใช้งาน 15 ปี ไม่มีมูลค่าซากและไม่มีค่าบำรุงรักษา ถ้าอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง
 • 1 : เลือกใช้เครื่องเดิม เพราะประหยัดกว่าปีละ 10,180 บาท
 • 2 : เลือกใช้เครื่องเดิม เพราะประหยัดกว่าปีละ 30,180 บาท
 • 3 : เลือกซื้อเครื่องใหม่เพราะประหยัดกว่าปีละ 10,180 บาท
 • 4 : เลือกซื้อเครื่องใหม่เพราะประหยัดกว่าปีละ 30,180 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • ท่านมีรถบรรทุกอยู่คันหนึ่งราคาตลาด ณ ปัจจุบัน 350,000 บาท คาดว่าใช้งานได้อีก 4 ปี ไม่มีมูลค่าซาก มีค่าใช้จ่ายในการทำงานปีละ 50,000 บาท แต่มีคนเสนอให้ซื้อรถบรรทุกคันใหม่ราคา 1,000,000 บาท โดยราคานี้จะต้องนำรถคันเดิมไปแลก รถคันใหม่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ไม่มีมูลค่าซาก และค่าใช้จ่ายในการทำงานปีละ 40,000 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง
 • 1 : ใช้รถบรรทุกคันเดิมต่อไป ประหยัดกว่าซื้อคันใหม่ปีละ 2,975 บาท
 • 2 : ใช้รถบรรทุกคันเดิมต่อไป ประหยัดกว่าซื้อคันใหม่ปีละ 12,975 บาท
 • 3 : ซื้อรถบรรทุกคันใหม่ ประหยัดกว่าใช้คันเก่าปีละ 2,975 บาท
 • 4 : ซื้อรถบรรทุกคันใหม่ ประหยัดกว่าใช้คันเก่าปีละ 12,975 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • เครื่องจักรราคา 1,500,000 บาท มูลค่าซากเป็นศูนย์ ค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นแต่ละปี 60,000 บาท ข้อใดคืออายุการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : 4 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 6 ปี
 • 4 : 7 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • จ้างคนงานผลิตสินค้าโดยมีค่าใช้จ่ายรายปี 150,000 บาท แต่มีการเสนอเทคโนโลยีใหม่ ใช้เครื่องผลิตใหม่ ราคา 500,000 บาท อายุ 5 ปี ไม่มีมูลค่าซาก ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 15,000 บาทต่อปี อัตราผลตอบแทน 7% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ดีที่สุด
 • 1 : จ้างคนงานผลิตประหยัดกว่า 10,130 บาท
 • 2 : จ้างคนงานกำจัดขยะประหยัดกว่า 13,055 บาท
 • 3 : ซื้อเครื่องผลิตใหม่ประหยัดกว่า 10,130 บาท
 • 4 : ซื้อเครื่องผลิตใหม่ประหยัดกว่า 13,055 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 301 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งจ้างคนงานกำจัดขยะโดยมีค่าใช้จ่ายรายปี 40,000 บาท มีแนวความคิดใหม่ที่จะซื้อเครื่องกำจัดขยะอายุ 5 ปี ราคา 120,000 บาท มูลค่าซาก 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 15,000 บาทต่อปี อัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ดีที่สุด
 • 1 : จ้างคนงานกำจัดขยะประหยัดกว่า 2,860 บาท
 • 2 : จ้างคนงานกำจัดขยะประหยัดกว่า 3,130 บาท
 • 3 : ซื้อเครื่องกำจัดขยะประหยัดกว่า 2,860 บาท
 • 4 : ซื้อเครื่องกำจัดขยะประหยัดกว่า 3,130 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 302 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งใช้เครื่องผสมสีแบบเดิมใช้มาแล้วหลายปี โดยมีค่าใช้จ่ายรายปี (รวมเงินลงทุนแล้ว) 20,000 บาท และคิดว่าใช้ต่อไปได้อีก 5 ปี แต่หากว่ามีเครื่องจักรรุ่นใหม่เข้ามาราคา 150,000 บาท มูลค่าซาก 20,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน 2,500 บาทต่อปี อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง
 • 1 : ซื้อเครื่องใหม่ทดแทนประหยัดกว่า 672 บาทต่อปี
 • 2 : ซื้อเครื่องใหม่ทดแทนประหยัดกว่า 1,672 บาทต่อปี
 • 3 : ใช้เครื่องเดิมต่อไปประหยัดกว่า 672 บาทต่อปี
 • 4 : ใช้เครื่องเดิมต่อไปประหยัดกว่า 1,672 บาทต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 303 :
 • โรงกลั่นน้ำมันต้องการที่จะซ่อมเครื่องในหอกลั่นโดยมีค่าซ่อมเป็นเงิน 500,000 บาท ซ่อมแล้วคาดว่าจะใช้งานได้อีก 3 ปี และมีค่าซ่อมบำรุงปีละ 15,000 บาท หากแต่ว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งโดยวิศวกรเสนอให้ซื้อเครื่องใหม่ โดยราคา 3 ล้านบาท อายุการใช้งาน 20 ปี ไม่มีมูลค่าซากและไม่มีค่าบำรุงรักษา ถ้าอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง
 • 1 : เลือกซ่อมเครื่องเดิม เพราะประหยัดกว่าปีละ 5,895 บาท
 • 2 : เลือกซ่อมเครื่องเดิม เพราะประหยัดกว่าปีละ 9,895 บาท
 • 3 : เลือกซื้อเครื่องใหม่เพราะประหยัดกว่าปีละ 5,895 บาท
 • 4 : เลือกซื้อเครื่องใหม่เพราะประหยัดกว่าปีละ 9,895 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :

 • 1 : ใช้เครื่องผสมเครื่องเดิมต่อไป ประหยัดกว่าซื้อเครื่องใหม่ปีละ 28,275 บาท
 • 2 : ใช้เครื่องผสมเครื่องเดิมต่อไป ประหยัดกว่าซื้อเครื่องใหม่ปีละ 38,275 บาท
 • 3 : ซื้อเครื่องผสมเครื่องใหม่ ประหยัดกว่าใช้เครื่องเก่าปีละ 28,275 บาท
 • 4 : ซื้อเครื่องผสมเครื่องใหม่ ประหยัดกว่าใช้เครื่องเก่าปีละ 38,275 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 305 :
 • เครื่องกรองน้ำเครื่องหนึ่งเกิดชำรุดเสียหายต้องซ่อมด้วยเงิน 25,000 บาท แล้วจะใช้งานได้อีก 3 ปี ไม่มีมูลค่าซาก โดยจะมีค่าซ่อมบำรุงปีละ 3,000 บาท แต่มีอีกทางเลือกคือซื้อเครื่องกรองน้ำใหม่ โดยเครื่องใหม่มีราคาเครื่องละ 100,000 บาท มีอายุการใช้งาน 10 ปี และมีค่าซ่อมบำรุง 5 ปีแรก ปีละ 1,500 บาท อีก 5 ปีต่อมาปีละ 2,000 บาท กำหนดให้อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด
 • 1 : ซื้อเครื่องกรองน้ำใหม่ประหยัดกว่า 1,217 บาทต่อปี
 • 2 : ซื้อเครื่องกรองน้ำใหม่ประหยัดกว่า 1,617 บาทต่อปี
 • 3 : ใช้เครื่องกรองน้ำเดิมต่อไปประหยัดกว่า 1,217 บาทต่อปี
 • 4 : ใช้เครื่องกรองน้ำเดิมต่อไปประหยัดกว่า 1,617 บาทต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 • ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงานปัจจุบันใช้มอเตอร์ขนาด 15 แรงม้า ใช้มาแล้ว 2 ปี ปรากฏว่ากำลังมอเตอร์ไม่เพียงพอจึงต้องเพิ่มกำลังเป็น 25 แรงม้า โดยมีทางเลือกให้สองทางคือซื้อมอเตอร์ขนาด 10 แรงม้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัว หรือซื้อมอเตอร์ใหม่ขนาด 25 แรงม้า โดยทางร้านจะรับซื้อมอเตอร์เก่าในราคา 50,000 บาท
 • 1 : ใช้มอเตอร์ 15 แรงม้าพร้อมกับมอเตอร์ 10 แรงม้าประหยัดกว่า 2,197 บาท
 • 2 : ใช้มอเตอร์ 15 แรงม้าพร้อมกับมอเตอร์ 10 แรงม้าประหยัดกว่า 4,197 บาท
 • 3 : ใช้มอเตอร์ 25 แรงม้าตัวเดียว ประหยัดกว่า 2,197 บาท
 • 4 : ใช้มอเตอร์ 25 แรงม้าตัวเดียว ประหยัดกว่า 4,197 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :
 • โรงงานผลิตรองเท้าจ้างคนงานผลิตสินค้าโดยมีค่าใช้จ่ายรายปี 150,000 บาท แต่มีการเสนอเทคโนโลยีใหม่โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติผลิต เครื่องจักรใหม่ราคา 500,000 บาท อายุ 5 ปี ไม่มีมูลค่าซาก และยังมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 15,000 บาทต่อปี อัตราผลตอบแทน 7% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ดีที่สุด
 • 1 : จ้างคนงานผลิตประหยัดกว่า 10,130 บาท
 • 2 : จ้างคนงานกำจัดขยะประหยัดกว่า 13,055 บาท
 • 3 : ซื้อเครื่องผลิตใหม่ประหยัดกว่า 10,130 บาท
 • 4 : ซื้อเครื่องผลิตใหม่ประหยัดกว่า 13,055 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • โรงงานผลิตพลาสติกต้องการที่จะซ่อมเครื่องปฏิกรณ์โดยมีค่าซ่อมเป็นเงิน 500,000 บาท ซ่อมแล้วคาดว่าจะใช้งานได้อีก 3 ปี และมีค่าซ่อมบำรุงปีละ 15,000 บาท หากแต่ว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งโดยวิศวกรเสนอให้ซื้อเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ ในราคา 3 ล้านบาท อายุการใช้งาน 20 ปี ไม่มีมูลค่าซากและไม่มีค่าบำรุงรักษา ถ้าอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ข้อใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง
 • 1 : เลือกซ่อมเครื่องเดิม เพราะประหยัดกว่าปีละ 5,895 บาท
 • 2 : เลือกซ่อมเครื่องเดิม เพราะประหยัดกว่าปีละ 9,895 บาท
 • 3 : เลือกซื้อเครื่องใหม่เพราะประหยัดกว่าปีละ 5,895 บาท
 • 4 : เลือกซื้อเครื่องใหม่เพราะประหยัดกว่าปีละ 9,895 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 309 :
 • ถ้าเครื่องมือในการผลิตมีราคาสูงขึ้น จะมีผลทำให้ระยะเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือ (replacement interval)___________________
 • 1 : ลดลง
 • 2 : เพิ่มขึ้น
 • 3 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : เปลี่ยนแปลงในทางกลับกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 821 : Technical Project Evaluation and Choices
ข้อที่ 310 :
 • ท่านซื้อสินค้าเงินผ่อน โดยที่ท่านไม่ต้องการที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเกินปีละ 10% ถามว่าท่านต้องซื้อของที่อัตราดอกเบี้ยปกติ (nominal rate) เท่ากับเท่าใด หากว่าร้านค้าต้องการคิดดอกเบี้ยทุกๆ 2 เดือน
 • 1 : 9.4% ต่อปี
 • 2 : 9.6% ต่อปี
 • 3 : 9.9% ต่อปี
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 311 :
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.75% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะมีเงินจำนวนเท่าใด หากว่าท่านฝากเงินทุกๆ สิ้นปี ครั้งละ 3,000 บาท
 • 1 : 15,366 บาท
 • 2 : 16,911 บาท
 • 3 : 16,466 บาท
 • 4 : 17,167 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • โรงงานผลิตตู้เย็นในอัตราเดือนละ 1200 เครื่อง ต้องจ่ายค่าแรงงาน 65000 บาท ค่าพลังงาน 43500 บาท ค่าวัสดุ 1800 บาทต่อเครื่อง และมีต้นทุนคงที่เดือนละ 38500 บาท จะต้องตั้งราคาขายตู้เย็นเท่าไรจึงจะทำให้มีกำไรปีละ 1440000 บาท
 • 1 : 2220.50 บาท
 • 2 : 3020.00 บาท
 • 3 : 2022.50 บาท
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 :
 • เครื่องนึ่งอัดไอน้ำราคา 200000 บาท กำหนดอายุใช้งานไว้ 10 ปี มูลค่าเมื่อหมดอายุเป็น 10% ของราคาเครื่องใหม่ ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาแบบทุนจมที่อัตราดอกเบี้ย 8% จงหามูลค่าของเครื่อง และค่าเสื่อมราคาเมื่อใช้งานถึงสิ้นปีที่ 5
 • 1 : 110000 บาท ค่าเสื่อมราคา 18000 บาท
 • 2 : 127100บาท ค่าเสื่อมราคา 16905 บาท
 • 3 : 144011 บาท ค่าเสื่อมราคา 15652 บาท
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • โรงงานผลิตพัดลมมีต้นทุนคงที่ 800000 บาทต่อเดือน และต้นทุนแปรผัน 350 บาทต่อพัดลม 1 เครื่อง ถ้าราคาขายพัดลมเครื่องละ 750 บาท จงคำนวณหาจำนวนผลิตต่อเดือนที่จุดคุ้มทุน
 • 1 : 2000 เครื่อง
 • 2 : 2500 เครื่อง
 • 3 : 4000 เครื่อง
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :
 • การลงทุนผลิตปากกาลูกลื่นมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1250000 บาท ค่าใช้จ่ายสำนักงานและเงินเดือน 450000 บาทต่อปี ค่าวัสดุ พลังงาน และแรงงาน เฉลี่ย 17 บาทต่อหน่วย ถ้าราคาขายหน่วยละ 33 บาท และจุดคุ้มทุนของเครื่องจักรอยู่ที่ 5 ปี จะต้องผลิตปีละกี่หน่วยจึงจะได้กำไร 850000 บาทต่อปี
 • 1 : 33875 หน่วย
 • 2 : 31000 หน่วย
 • 3 : 66875 หน่วย
 • 4 : 96875 หน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :
 • โรงงานผลิตเตาไฟฟ้า ด้วยอัตรา P หน่วยต่อวัน ราคาต้นทุนที่แปรผันได้ต่อหน่วยผลผลิตเป็น 47.73 + 0.1P1.2 บาท ต้นทุนคงที่ต่อวัน 1750 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่อวัน 7325 บาท ถ้าราคาขายต่อหน่วยผลผลิตเป็น 173 บาท จงหาจำนวนผลผลิตและผลกำไรต่อวัน เมื่อการผลิตดำเนินไปตามเงื่อนไขต้นทุนต่ำสุดต่อหน่วยผลผลิต
 • 1 : ผลผลิต 165 หน่วยต่อวัน กำไรต่อวัน 4040 บาท
 • 2 : ผลผลิต 198 หน่วยต่อวัน กำไรต่อวัน 4400 บาท
 • 3 : ผลผลิต 165 หน่วยต่อวัน กำไรต่อวัน 4400 บาท
 • 4 : ผลผลิต 198 หน่วยต่อวัน กำไรต่อวัน 4040 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • กู้ยืมเงินต้น 80,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี (ดอกเบี้ยทบต้น) เมื่อครบ 5 ปีจะต้องคืนเงินรวมเท่าไร
 • 1 : 103,210 บาท
 • 2 : 122,000 บาท
 • 3 : 102,200 บาท
 • 4 : 104,557 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • เงินต้น 10,000 บาท กำหนดชำระคืนเงินรวมเมื่อครบ 1 ปี ถ้าคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน จะเสียดอกเบี้ยมากหรือน้อยกว่าการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี เท่าไร
 • 1 : เท่ากัน
 • 2 : มากกว่า 68 บาท
 • 3 : น้อยกว่า 24 บาท
 • 4 : มากกว่า 48 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :

 • 1 : กรณีที่ 1 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 248,980.00 บาท
 • 2 : กรณีที่ 1 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 249,709.50 บาท
 • 3 : กรณีที่ 2 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 250,550.00 บาท
 • 4 : กรณีที่ 2 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 246,255.50 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :

 • 1 : เพิ่มขึ้น 375,000 บาท
 • 2 : เพิ่มขึ้น 117,500 บาท
 • 3 : ลดลง 175,000 บาท
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :
 • โรงงานผลิตตู้เย็นในอัตราเดือนละ 1,200 เครื่อง ต้องจ่ายค่าแรงงาน 65,000 บาท ค่าพลังงาน 43,500 บาท ค่าวัสดุ 1,800 บาทต่อเครื่อง และมีต้นทุนคงที่เดือนละ 38,500 บาท จะต้องตั้งราคาขายตู้เย็นเท่าไรจึงจะทำให้มีกำไรปีละ 1,440,000 บาท
 • 1 : 2220.50 บาท
 • 2 : 3020.00 บาท
 • 3 : 2022.50 บาท
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • โรงงานซื้อเครื่องกลึงใหม่ราคา 850,000 บาท ถ้าอัตราค่าเสื่อมราคาเชิงเส้น 12% ต่อปี จงหามูลค่าของเครื่องเมื่อมีอายุใช้งาน 5 ปี
 • 1 : 448,572 บาท
 • 2 : 408,000 บาท
 • 3 : 440,000 บาท
 • 4 : 340,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 323 :
 • รถยนต์คันหนึ่งใช้งานมาแล้ว 5 ปี ต้องการขายคืนให้บริษัท แต่บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 20% ของมูลค่าคงเหลือในแต่ละปี ถ้าราคารถใหม่ 1,460,000 บาท จะขายรถยนต์คันนี้ได้เท่าไร
 • 1 : 448,572 บาท
 • 2 : 478,413 บาท
 • 3 : 440,000 บาท
 • 4 : 408,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • สร้างโรงงานใหม่ด้วยราคา 1,212,000 บาท เมื่อเวลาผ่านไป 6 ปี ต้องการขายโรงงานนี้ในราคา 600,000 บาท จงหาอัตราเสื่อมราคาแบบเชิงเส้น
 • 1 : 10%
 • 2 : 8.5%
 • 3 : 12%
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :
 • เครื่องนึ่งอัดไอน้ำราคา 200,000 บาท กำหนดอายุใช้งานไว้ 10 ปี มูลค่าเมื่อหมดอายุเป็น 10% ของราคาเครื่องใหม่ ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาแบบทุนจมที่อัตราดอกเบี้ย 8% จงหามูลค่าของเครื่อง และค่าเสื่อมราคาเมื่อใช้งานถึงสิ้นปีที่ 5
 • 1 : 110,000 บาท ค่าเสื่อมราคา 18,000 บาท
 • 2 : 127,100 บาท ค่าเสื่อมราคา 16,905 บาท
 • 3 : 144,011 บาท ค่าเสื่อมราคา 15,652 บาท
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :
 • โรงงานผลิตพัดลมมีต้นทุนคงที่ 800,000 บาทต่อเดือน และต้นทุนแปรผัน 350 บาทต่อพัดลม 1 เครื่อง ถ้าราคาขายพัดลมเครื่องละ 750 บาท จงคำนวณว่าต้องผลิตพัดลมกี่เครื่องเพื่อให้ได้กำไร 100,000 บาทต่อเดือน
 • 1 : 2,000 เครื่อง
 • 2 : 2,250เครื่อง
 • 3 : 2,500 เครื่อง
 • 4 : 2,750 เครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 327 :
 • การลงทุนผลิตปากกาลูกลื่นมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,250,000 บาท ค่าใช้จ่ายสำนักงานและเงินเดือน 450,000 บาทต่อปี ค่าวัสดุ พลังงาน และแรงงาน เฉลี่ย 17 บาทต่อหน่วย ถ้าราคาขายหน่วยละ 33 บาท และจุดคุ้มทุนของเครื่องจักรอยู่ที่ 5 ปี จะต้องผลิตปีละกี่หน่วยจึงจะได้กำไร 850,000 บาทต่อปี
 • 1 : 33,875 หน่วย
 • 2 : 31,000 หน่วย
 • 3 : 66,875 หน่วย
 • 4 : 96,875 หน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • ถ้า x คือความหนาของฉนวน ต้นทุนในการติดตั้งฉนวนหุ้มท่อส่งไอน้ำคือ ax + b และมูลค่าความร้อนจากไอน้ำที่สูญเสียระหว่างส่งไปตามท่อเท่ากับ (c/x) + d จงหาความหนาของฉนวนที่ทำให้ต้นทุนรวมต่ำสุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • รูปแบบของการประมาณการลงทุนที่ให้ผลใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด คือ
 • 1 : Study estimate (factored estimate)
 • 2 : Detailed estimate (contractor’s estimate)
 • 3 : Preliminary estimate (budget authorization estimate)
 • 4 : Definitive estimate (project control estimate)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • ค่าเสื่อมราคาแบบใด คือ ค่าเสื่อมราคาที่จัดสรรค่าเสื่อมไว้มากในปีท้ายๆ ของการใช้งาน [Depreciation]
 • 1 : แบบเส้นตรง
 • 2 : แบบทุนจม
 • 3 : แบบผลบวกตัวเลข
 • 4 : แบบลดส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 331 :
 • ค่าเสื่อมราคาแบบใดคือค่าเสื่อมราคาที่จัดสรรค่าเสื่อมไว้มาในปีต้นๆ ของการใช้งาน
 • 1 : แบบทุนจม
 • 2 : แบบผลบวกตัวเลข
 • 3 : แบบลดส่วน
 • 4 : ข้อ ข. และข้อ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • ลงทุนผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง มีค่าใช้จ่ายคงที่เท่ากับ 300,000 บาท ถ้าราคาขายเท่ากับ 6 บาทต่อหน่วย และต้นทุนแปรผันต่อหน่วยเท่ากับ 3 บาท ข้อใดคือจุดคุ้มทุน
 • 1 : ผลิตและขายได้ 60,000 ชิ้น
 • 2 : ผลิตและขายได้ 80,000 ชิ้น
 • 3 : ผลิตและขายได้ 100,000 ชิ้น
 • 4 : ผลิตและขายได้ 120,000 ชิ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 333 :
 • ลงทุนผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดหนึ่ง มีค่าใช้จ่ายคงที่รายเดือนเท่ากับ 260,000 บาท ถ้าราคาขายเท่ากับ 25 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนค่าแรง กิโลกรัมละ 3 บาท ค่าวัตถุดิบ 6 บาทต่อกิโลกรัม และค่าไฟฟ้าในการผลิต 1 บาทต่อกิโลกรัม หากต้องการกำไร 150,000 บาทต่อเดือน ต้องผลิตและขายได้กี่กิโลกรัมต่อเดือน
 • 1 : ต้องผลิต 21,578 กิโลกรัม
 • 2 : ต้องผลิต 22,778 กิโลกรัม
 • 3 : ต้องผลิต 25,625 กิโลกรัม
 • 4 : ต้องผลิต 27,334 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • โรงงานผลิตสีทาบ้านแห่งหนึ่ง เดือนที่แล้วมียอดขายเท่ากับ 4,500 กระป๋อง คิดเป็นกำไร 375,000 บาท ราคาขายสีอยู่ที่กระป๋องละ 365 บาท กำหนดให้โรงงานผลิตสีแห่งนี้มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 220,000 บาทต่อเดือน ข้อใดคือต้นทุนแปรผันต่อเดือนของโรงงานแห่งนี้
 • 1 : 228 บาทต่อกระป๋อง
 • 2 : 233 บาทต่อกระป๋อง
 • 3 : 245 บาทต่อกระป๋อง
 • 4 : 253 บาทต่อกระป๋อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 • ต้นทุนแปรผันของการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง 2 บาทต่อหน่วย และต้นทุนคงที่ 250,000 บาท มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 40,000 หน่วย ถามว่าต้องขายราคาเท่าไรจึงจะได้กำไร 50,000 บาท
 • 1 : 6.25 บาท
 • 2 : 7.25 บาท
 • 3 : 8.25 บาท
 • 4 : 9.25 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกจำหน่ายราคาหน่วยละ 4.50 บาท เดือนที่แล้วขายไปได้ 10,000 หน่วย ได้กำไร 85,000 บาท โดยสินค้าชนิดนี้มีต้นทุนแปรผันเท่ากับ 1.5 บาทต่อหน่วย ข้อใดคือจุดคุ้มทุนของสินค้าชนิดนี้
 • 1 : ขายได้ 9,167 หน่วย
 • 2 : ขายได้ 18,334 หน่วย
 • 3 : ขายได้ 22,223 หน่วย
 • 4 : ขายได้ 28,334 หน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกจำหน่ายราคาหน่วยละ 25 บาท เดือนที่แล้วขายไปได้ 25,000 หน่วย ได้กำไร 100,000 บาท โดยสินค้าชนิดนี้มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 250,000 บาทต่อเดือน หากว่าในเดือนปัจจุบันท่านทราบว่า ต้นทุนแปรผันของสินค้าชนิดนี้ลดลง 5% ถามว่าข้อใดคือต้นทุนแปรผันใหม่ของสินค้าชนิดนี้
 • 1 : 9.75 บาท
 • 2 : 10.45 บาท
 • 3 : 10.50 บาท
 • 4 : 11.00 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • ซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งราคา 495,720 บาท ใช้งานได้ 10 ปี ไม่มีมูลค่าซาก รายได้จากการผลิตสินค้าจากเครื่องจักรดังกล่าวปีละ 90,000 บาท ข้อใดคือระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ ถ้าอัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี
 • 1 : 4 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 6 ปี
 • 4 : 7 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • ลงทุนซื้อเครื่องจักรราคา 60,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี มูลค่าซาก 10,000 บาท ข้อใดคือราคาตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ 3 เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : 50,000 บาท
 • 2 : 40,000 บาท
 • 3 : 30,000 บาท
 • 4 : 20,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 340 :
 • ซื้อเครื่องปั๊มแผ่นซีดีราคา 10 ล้านบาท อายุการใช้งาน 7 ปี สามารถปั๊มแผ่นพลาสติกได้ 8 ล้านแผ่น แล้วจะขายเป็นมูลค่าซากได้ 400,000 บาท ข้อใดคืออัตราค่าเสื่อมราคา
 • 1 : 1.2 บาทต่อแผ่น
 • 2 : 1.5 บาทต่อแผ่น
 • 3 : 1.7 บาทต่อแผ่น
 • 4 : 2.0 บาทต่อแผ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 341 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : การวิเคราะห์ตัดสินโครงการต่างๆ ใช้การคำนวณจุดคุ้มทุน อย่างเดียวไม่ได้
 • 2 : การพิจารณาจุดคุ้มทุน เหมาะสำหรับโครงการระยะยาวมากกว่าโครงการระยะสั้น
 • 3 : การวิเคราะห์ตัดสินโครงการต่างๆ ใช้ระยะเวลาคืนทุน อย่างเดียวไม่ได้
 • 4 : ข้อ ก. และข้อ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าชนิดหนึ่งในราคา 15 บาทต่อชิ้น ปีที่แล้วขายไปได้ทั้งหมดจำนวน 800,000 ชิ้น กำไร 1,600,000 บาท มีต้นทุนแปรผัน 6 บาทต่อชิ้น ปีนี้คาดว่าต้นทุนคงที่เท่าเดิม แต่ต้นทุนแปรผันเพิ่มขึ้นอีก 1 บาทต่อชิ้น กำหนดให้บริษัทฯ ขายสินค้าราคาเดิม ข้อใดคือจุดคุ้มทุนของปีนี้
 • 1 : 600,000 ชิ้น
 • 2 : 650,000 ชิ้น
 • 3 : 700,000 ชิ้น
 • 4 : 750,000 ชิ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • ลงทุนซื้อเครื่องจักรราคา 70,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี มูลค่าซาก 10,000 บาท ข้อใดคืออัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : 15.00% ต่อปี
 • 2 : 16.29% ต่อปี
 • 3 : 17.14% ต่อปี
 • 4 : 18.00% ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 344 :
 • ลงทุนซื้อเครื่องจักรราคา 70,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี มูลค่าซาก 10,000 บาท ข้อใดคือค่าอัตราลดคงที่ (K) เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาแบบลดส่วน
 • 1 : 25.00%
 • 2 : 28.29%
 • 3 : 30.14%
 • 4 : 32.24%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :
 • ลงทุนซื้อเครื่องจักรราคา 70,000 บาท อายุการใช้งาน 7 ปี มูลค่าซาก 10,000 บาท ข้อใดคือผลรวมของตัวเลข (S) เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาแบบผลบวกตัวเลข
 • 1 : 25
 • 2 : 26
 • 3 : 27
 • 4 : 28
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :
 • ลงทุนซื้อเครื่องจักรราคา 70,000 บาท อายุการใช้งาน 7 ปี มูลค่าซาก 10,000 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ข้อใดคือค่าเสื่อมราคาในปีที่ 1 เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาแบบทุนจม
 • 1 : 7,000 บาท
 • 2 : 7,148 บาท
 • 3 : 8,148 บาท
 • 4 : 8,849 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • เครื่องจักรราคา 500,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี มูลค่าซาก 95,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ข้อใดคือค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรนี้ในปีที่ 3 โดยใช้การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบผลบวกตัวเลข
 • 1 : 27,000 บาท
 • 2 : 54,000 บาท
 • 3 : 81,800 บาท
 • 4 : 108,800 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :
 • ลงทุนผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดหนึ่ง มีค่าใช้จ่ายคงที่รายเดือนเท่ากับ 500,000 บาท ถ้าราคาขายเท่ากับ 25 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนแปรผันต่อกิโลกรัมเท่ากับ 8 บาท ต้องผลิตจำนวนเท่าใดต่อเดือนถึงจะคุ้มทุน และหากต้องการกำไร 150,000 บาทต่อเดือน ต้องผลิตและขายได้กี่กิโลกรัมต่อเดือน
 • 1 : จุดคุ้มทุนผลิต 27,778 กิโลกรัม และกำไร 150,000 บาทต้องผลิต 38,889 กิโลกรัม
 • 2 : จุดคุ้มทุนผลิต 27,778 กิโลกรัม และกำไร 150,000 บาทต้องผลิต 41,177 กิโลกรัม
 • 3 : จุดคุ้มทุนผลิต 29,412 กิโลกรัม และกำไร 150,000 บาทต้องผลิต 38,889 กิโลกรัม
 • 4 : จุดคุ้มทุนผลิต 29,412 กิโลกรัม และกำไร 150,000 บาทต้องผลิต 41,177 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 349 :
 • โรงงานผลิตสีทาบ้านแห่งหนึ่ง เดือนที่แล้วมียอดขายเท่ากับ 6,000 กระป๋อง คิดเป็นกำไร 500,000 บาท ราคาขายสีอยู่ที่กระป๋องละ 400 บาท กำหนดให้โรงงานผลิตสีแห่งนี้มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 320,000 บาทต่อเดือน ข้อใดคือจุดคุ้มทุนของการผลิตต่อเดือนของโรงงานแห่งนี้
 • 1 : ผลิตและขายได้ 2,285 กระป๋อง
 • 2 : ผลิตและขายได้ 2,353 กระป๋อง
 • 3 : ผลิตและขายได้ 2,385 กระป๋อง
 • 4 : ผลิตและขายได้ 2,413 กระป๋อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกจำหน่าย เดือนที่แล้วขายไปได้ 20,000 หน่วย ได้กำไร 120,000 บาท โดยสินค้าชนิดนี้มีต้นทุนแปรผันเท่ากับ 1 บาทต่อหน่วย แต่ในเดือนถัดไปต้นทุนคงที่ของสินค้านี้เพิ่มขึ้น 20% ข้อใดคือจำนวนที่ต้องขายได้เพิ่มขึ้นเท่าใดจึงจะได้กำไรเท่าเดิม โดยที่ขายราคาเดิม
 • 1 : ขายเพิ่มขึ้น 9.09%
 • 2 : ขายเพิ่มขึ้น 10.02%
 • 3 : ขายเพิ่มขึ้น 12.05%
 • 4 : ขายเพิ่มขึ้น 13.08%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 351 :
 • ซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งราคา 400,000 บาท ใช้งานได้ 10 ปี มูลค่าซาก 54,544 บาท รายได้จากการผลิตสินค้าจากเครื่องจักรดังกล่าวปีละ 95,000 บาท ข้อใดคือระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ ถ้าอัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี
 • 1 : 4 ปี
 • 2 : 5 ปี
 • 3 : 6 ปี
 • 4 : 7 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • ซื้อเครื่องปั๊มแผ่นพลาสติกราคา 5 ล้านบาท อายุการใช้งาน 6 ปี สามารถปั๊มแผ่นพลาสติกได้ 4 ล้านแผ่น แล้วจะขายเป็นมูลค่าซากได้ 200,000 บาท ข้อมูลการผลิตในปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 เรียงลำดับดังนี้ 800,000, 800,000, 800,000, 700,000, 600,000, 300,000 แผ่น ข้อใดคือราคาตามบัญชีเมื่อสิ้นปี 2
 • 1 : 2,880,000 บาท
 • 2 : 3,080,000 บาท
 • 3 : 3,880,000 บาท
 • 4 : 4,080,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 353 :
 • ซื้อเครื่องผสมอาหารราคา 500,000 บาท อายุการใช้งาน 7 ปี มูลค่าซาก 50,000 บาท ข้อใดคือราคาตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ 1 เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาแบบลดส่วน
 • 1 : 234,146 บาท
 • 2 : 306,907 บาท
 • 3 : 359,850 บาท
 • 4 : 406,907 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าชนิดหนึ่งในราคา 15 บาทต่อชิ้น ปีที่แล้วขายไปได้ทั้งหมดจำนวน 800,000 ชิ้นคิดเป็นกำไร 1,500,000 บาท มีต้นทุนแปรผัน 6 บาทต่อชิ้น ปีนี้คาดว่าต้นทุนคงที่จะเพิ่มขึ้น 20% และต้นทุนแปรผันเพิ่มขึ้นอีก 1 บาทต่อชิ้น กำหนดให้บริษัทฯ ขายสินค้าได้จำนวนเท่าเดิม ข้อใดคือราคาขายต่อชิ้นของสินค้าชนิดนี้ที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่ขาดทุน
 • 1 : 15.55 บาท
 • 2 : 16.00 บาท
 • 3 : 16.55 บาท
 • 4 : 17.00 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 355 :

 • 1 : 5,000 หน่วย
 • 2 : 5,500หน่วย
 • 3 : 6,000หน่วย
 • 4 : 6,500หน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :

 • 1 : 5,000 หน่วย
 • 2 : 6,000 หน่วย
 • 3 : 7,000 หน่วย
 • 4 : 8,000 หน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 :

 • 1 : 15.35 บาท
 • 2 : 16.05 บาท
 • 3 : 16.35 บาท
 • 4 : 17.05 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • ท่านต้องการทราบว่าค่าเสื่อมราคาในปีที่ 5 ของอาคารสำนักงานมูลค่า 10 ล้านบาท จะมีค่าเท่าใด หากว่าบริษัทของท่านต้องการที่จะคิดค่าเสื่อมราคาแบบทุนจม กำหนดให้อาคารสำนักงานมีอายุ 15 ปี โดยมีมูลค่าซาก 3 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี
 • 1 : 349,580 บาท
 • 2 : 402,959 บาท
 • 3 : 402,580 บาท
 • 4 : 408,959 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีชนิดหนึ่ง ผลิตอยู่ที่ 65% ของอัตราผลิตเต็มที่ เมื่อเดือนที่แล้วมียอดขาย 490,000 บาท ต้นทุนคงที่ 75,000 บาท ต้นทุนแปรผัน 200,000 บาท ข้อใดคือจุดคุ้มทุนและกำไรจากการขายสารเคมีหากว่าผลิตที่ 85% ของอัตราผลิตเต็มที่และขายได้หมด
 • 1 : 17% ของอัตราผลิตเต็มที่ และกำไร 261,545 บาท
 • 2 : 17% ของอัตราผลิตเต็มที่ และกำไร 304,185 บาท
 • 3 : 19% ของอัตราผลิตเต็มที่ และกำไร 261,545 บาท
 • 4 : 19% ของอัตราผลิตเต็มที่ และกำไร 304,185 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • โรงงานผลิตกล้วยฉาบแห่งหนึ่ง ขายกล้วยฉาบถุงละ 15 บาท โดยมีต้นทุน 10 บาท และต้นทุนคงที่ 40,000 บาท/เดือน จุดคุ้มทุนจะต้องขายได้กี่ถุง
 • 1 : 5,000 ถุง
 • 2 : 6,000 ถุง
 • 3 : 7,000 ถุง
 • 4 : 8,000 ถุง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 361 :
 • โรงงานผลิตกล้วยฉาบแห่งหนึ่ง ขายกล้วยฉาบถุงละ 15 บาท โดยมีต้นทุน 10 บาท และต้นทุนคงที่ 40,000 บาท/เดือน ถ้าต้องการกำไร 5,000 บาท ต้องขายจำนวนทั้งหมดกี่ถุง
 • 1 : 10,000 ถุง
 • 2 : 9,000 ถุง
 • 3 : 8,000 ถุง
 • 4 : 7,000 ถุง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้าขายในราคา 50 บาท/หน่วย เมื่อปีที่ผ่านมาขายได้ 2 ล้านหน่วยเต็มอัตราการผลิต แต่ความต้องการยังมีอยู่มาก ต้นทุนคงที่คิดเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท โดยมีต้นทุนแปรผันทั้งสิ้น 24 ล้านบาท จงหาว่าต้องขายสินค้ากี่หน่วยจึงจะคุ้มทุน
 • 1 : 1.4 ล้านหน่วย
 • 2 : 1.6 ล้านหน่วย
 • 3 : 1.8 ล้านหน่วย
 • 4 : 2.0 ล้านหน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้าขายในราคา 50 บาท/หน่วย เมื่อปีที่ผ่านมาขายได้ 2 ล้านหน่วยเต็มอัตราการผลิต แต่ความต้องการยังมีอยู่มาก ต้นทุนคงที่คิดเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท โดยมีต้นทุนแปรผันทั้งสิ้น 24 ล้านบาท ในปีนี้โรงงานต้องขยายอัตราการผลิตไปอีก 30% โดยต้องเพิ่มต้นทุนคงที่จากการติดตั้งเครื่องจักร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท ทั้งนี้สามารถลดต้นทุนแปรผันได้ 1 บาทต่อหน่วย จงหากำไรถ้าสามารถขายสินค้
 • 1 : 10 ล้านบาท
 • 2 : 10.6 ล้านบาท
 • 3 : 11.2 ล้านบาท
 • 4 : 11.8 ล้านบาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :

 • 1 : 1.42 ล้านหน่วย
 • 2 : 1.62 ล้านหน่วย
 • 3 : 1.82 ล้านหน่วย
 • 4 : 2.02 ล้านหน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :
 • พิจารณาเครื่องปฏิกรณ์เคมี 2 ชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เครื่องปฏิกรณ์เคมี A ราคา 100000 บาท มูลค่าซาก 20000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี เครื่องปฏิกรณ์เคมี B ราคา 80000 บาท มูลค่าซาก 0 บาท อายุการใช้งาน 3 ปี ถ้าต้องพิจารณาเลือกเครื่องปฏิกรณ์เคมีมาใช้งานในโรงงานโดยพิจารณาแบบ perpetuity อยากทราบว่าเครื่องปฏิกรณ์เคมีชนิดใดจะราคาถูกกว่า เมื่อคิดที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี
 • 1 : เครื่องปฏิกรณ์เคมี A ถูกกว่า B 90654 บาท
 • 2 : เครื่องปฏิกรณ์เคมี A ถูกกว่า B 87432 บาท
 • 3 : เครื่องปฏิกรณ์เคมี B ถูกกว่า A 90654 บาท
 • 4 : เครื่องปฏิกรณ์เคมี B ถูกกว่า A 87432 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 366 :
 • พิจารณาเครื่องปฏิกรณ์เคมี 2 ชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เครื่องปฏิกรณ์เคมี A ราคา 120000 บาท มูลค่าซาก 20000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี เครื่องปฏิกรณ์เคมี B ราคา 80000 บาท มูลค่าซาก 0 บาท อายุการใช้งาน 3 ปี ถ้าต้องพิจารณาเลือกเครื่องปฏิกรณ์เคมีมาใช้งานในโรงงานโดยพิจารณาแบบ perpetuity อยากทราบว่าเครื่องปฏิกรณ์เคมีชนิดใดจะราคาถูกกว่า เมื่อคิดที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี
 • 1 : เครื่องปฏิกรณ์เคมี A ถูกกว่า B 37894 บาท
 • 2 : เครื่องปฏิกรณ์เคมี A ถูกกว่า B 47432 บาท
 • 3 : เครื่องปฏิกรณ์เคมี B ถูกกว่า A 37894 บาท
 • 4 : เครื่องปฏิกรณ์เคมี B ถูกกว่า A 47432 บาท
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 367 :
 • พิจารณาปั๊มสูญญากาศ 2 ชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ปั๊มชนิด A ราคา 100,000 บาท และมีมูลค่าซาก 15,000 บาท อายุการใช้งาน 4 ปี ปั๊มชนิด B ราคา 80,000 บาท และมีมูลค่าซาก 15,000 บาท อายุการใช้งาน 3 ปี ถ้าต้องพิจารณาเลือกปั๊มสูญญากาศมาใช้งานในโรงงานปฏิกริยาเคมีโดยพิจารณาแบบ perpetuity อยากทราบว่าปั๊มสูญญากาศชนิดใดจะราคาถูกกว่า เมื่อคิดที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี
 • 1 : ปั๊มชนิด A ถูกกว่า B 6776 บาท
 • 2 : ปั๊มชนิด A ถูกกว่า B 5423 บาท
 • 3 : ปั๊มชนิด B ถูกกว่า A 6776 บาท
 • 4 : ปั๊มชนิด B ถูกกว่า A 5423 บาท
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • พิจารณาตู้อบ 2 ชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตู้อบ ABC ราคา 100,000 บาท มูลค่าซาก 5,000 บาท อายุการใช้งาน 4 ปี ตู้อบ XYZ ราคา 90,000 บาท มูลค่าซาก 20,000 บาท แต่มีอายุการใช้งาน 3 ปี ถ้าต้องพิจารณาเลือกตู้อบมาใช้งานในโรงงานผลิตขนมปังโดยพิจารณาแบบ perpetuity อยากทราบว่าตู้อบชนิดใดจะราคาถูกกว่า เมื่อคิดที่อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี
 • 1 : ตู้อบ ABC ถูกกว่า ตู้อบ XYZ 2,000 บาท
 • 2 : ตู้อบ ABC ถูกกว่า ตู้อบ XYZ 4,000 บาท
 • 3 : ตู้อบ XYZ ถูกกว่า ตู้อบ ABC 2,000 บาท
 • 4 : ตู้อบ XYZ ถูกกว่า ตู้อบ ABC 4,000 บาท
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 369 :
 • โครงการ A ต้องใช้เงินลงทุน 300000 บาทและมีผลตอบแทนปีละ 100000 บาท โครงการ B ต้องใช้เงินลงทุน 200000 บาทและมีผลตอบแทนปีละ 80000 บาท โดยอายุของโครงการ 5 ปี จงพิจารณาโครงการสองโครงการนี้โดยใช้ค่า rate of return ที่ทำให้ NPV=0 ว่าโครงการใดมีความคุ้มค่าการลงทุนมากกว่ากัน
 • 1 : โครงการ A เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ B เท่ากับ5.5 %
 • 2 : โครงการ A เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ B เท่ากับ 8.5 %
 • 3 : โครงการ B เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ A เท่ากับ5.5 %
 • 4 : โครงการ B เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ A เท่ากับ8.5 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 370 :
 • โครงการ A ต้องใช้เงินลงทุน 400000 บาทและมีผลตอบแทนปีละ 150000 บาท โครงการ B ต้องใช้เงินลงทุน 200000 บาทและมีผลตอบแทนปีละ 80000 บาท โดยอายุของโครงการ 5 ปี จงพิจารณาโครงการสองโครงการนี้โดยใช้ค่า rate of return ที่ทำให้ NPV=0 ว่าโครงการใดมีความคุ้มค่าการลงทุนมากกว่ากัน
 • 1 : โครงการ A เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ B เท่ากับ3 %
 • 2 : โครงการ A เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ B เท่ากับ 8 %
 • 3 : โครงการ B เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ A เท่ากับ3 %
 • 4 : โครงการ B เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ A เท่ากับ8 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 371 :
 • โครงการ A ต้องใช้เงินลงทุน 400000 บาทและมีผลตอบแทนปีละ 150000 บาท โครงการ B ต้องใช้เงินลงทุน 300000 บาทและมีผลตอบแทนปีละ 100000 บาท โดยอายุของโครงการ 5 ปี จงพิจารณาโครงการสองโครงการนี้โดยใช้ค่า rate of return ที่ทำให้ NPV=0 ว่าโครงการใดมีความคุ้มค่าการลงทุนมากกว่ากัน
 • 1 : โครงการ A เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ B เท่ากับ3.5 %
 • 2 : โครงการ A เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ B เท่ากับ 5.5 %
 • 3 : โครงการ B เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ A เท่ากับ3.5 %
 • 4 : โครงการ B เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ A เท่ากับ5.5 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • โครงการ A ต้องใช้เงินลงทุน 400000 บาทและมีผลตอบแทนปีละ 150000 บาท โครงการ B ต้องใช้เงินลงทุน 350000 บาทและมีผลตอบแทนปีละ 90000 บาท โดยอายุของโครงการ 5 ปี จงพิจารณาโครงการสองโครงการนี้โดยใช้ค่า rate of return ที่ทำให้ NPV=0 ว่าโครงการใดมีความคุ้มค่าการลงทุนมากกว่ากัน
 • 1 : โครงการ A เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ B เท่ากับ16.4 %
 • 2 : โครงการ A เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ B เท่ากับ 8.2 %
 • 3 : โครงการ B เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ A เท่ากับ16.4 %
 • 4 : โครงการ B เพราะมี rate of return มากกว่าโครงการ A เท่ากับ8.2 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • พิจารณาเครื่องจักร 2 ชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เครื่องจักร A ราคา 100000 บาท ค่าดำเนินการ 20000 บาทต่อปี อายุการใช้งาน 5 ปี เครื่องจักร B ราคา 90000 บาท ค่าดำเนินการ 18000 บาทต่อปี อายุการใช้งาน 5 ปี ถ้าต้องพิจารณาเลือกเครื่องจักรมาใช้งานในโรงงานอยากทราบว่าเครื่องจักรชนิดใดจะราคาถูกกว่า เมื่อคิดที่อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี
 • 1 : เครื่องจักร A ซึ่งมี NPV (Net Present Value) ต่ำกว่าเครื่องจักร B 18425 บาท
 • 2 : เครื่องจักร A ซึ่งมี NPV (Net Present Value) ต่ำกว่าเครื่องจักร B 20455 บาท
 • 3 : เครื่องจักร B ซึ่งมี NPV (Net Present Value) ต่ำกว่าเครื่องจักร A 18425 บาท
 • 4 : เครื่องจักร B ซึ่งมี NPV (Net Present Value) ต่ำกว่าเครื่องจักร A 20455 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 374 :
 • พิจารณาเครื่องจักร 2 ชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เครื่องจักร A ราคา 100000 บาท ค่าดำเนินการ 20000 บาทต่อปี อายุการใช้งาน 5 ปี เครื่องจักร B ราคา 90000 บาท ค่าดำเนินการ 18000 บาทต่อปี อายุการใช้งาน 5 ปี ถ้าต้องพิจารณาเลือกเครื่องจักรมาใช้งานในโรงงานอยากทราบว่าเครื่องจักรชนิดใดจะราคาถูกกว่า เมื่อคิดที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี
 • 1 : เครื่องจักร A ซึ่งมี NPVต่ำกว่าเครื่องจักร B 19425 บาท
 • 2 : เครื่องจักร A ซึ่งมี NPVต่ำกว่าเครื่องจักร B 17581 บาท
 • 3 : เครื่องจักร B ซึ่งมี NPVต่ำกว่าเครื่องจักร A 19425 บาท
 • 4 : เครื่องจักร B ซึ่งมี NPVต่ำกว่าเครื่องจักร A 17581 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • ท่านซื้อสินค้าเงินผ่อน โดยที่ท่านไม่ต้องการที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเกินปีละ 10% ถามว่าท่านต้องซื้อของที่อัตราดอกเบี้ยปกติ (nominal rate) เท่ากับเท่าใด หากว่าร้านค้าต้องการคิดดอกเบี้ยทุกๆ 2 เดือน
 • 1 : 9.4% ต่อปี
 • 2 : 9.6% ต่อปี
 • 3 : 9.9% ต่อปี
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 376 :
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.75% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะมีเงินจำนวนเท่าใด หากว่าท่านฝากเงินทุกๆ สิ้นปี ครั้งละ 3,000 บาท
 • 1 : 15,366 บาท
 • 2 : 16,911 บาท
 • 3 : 16,466 บาท
 • 4 : 17,167 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศในอัตราเดือนละ 1200 เครื่อง ต้องจ่ายค่าแรงงาน 65000 บาท ค่าพลังงาน 43500 บาท ค่าวัสดุ 1800 บาทต่อเครื่อง และมีต้นทุนคงที่เดือนละ 38500 บาท จะต้องตั้งราคาขายเครื่องปรับอากาศเท่าไรจึงจะทำให้มีกำไรปีละ 1440000 บาท
 • 1 : 2220.50 บาท
 • 2 : 3020.00 บาท
 • 3 : 2022.50 บาท
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 378 :
 • โรงงานผลิตเครื่องเล่น DVD มีต้นทุนคงที่ 800,000 บาทต่อเดือน และต้นทุนแปรผัน 350 บาทต่อเครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง ถ้าราคาขายเครื่องเล่น DVDเครื่องละ 750 บาท จงคำนวณหาจำนวนผลิตต่อเดือนที่จุดคุ้มทุน
 • 1 : 2000 เครื่อง
 • 2 : 2500 เครื่อง
 • 3 : 4000 เครื่อง
 • 4 : 4500 เครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :
 • โรงงานผลิตเตาไฟฟ้า ด้วยอัตรา P หน่วยต่อวัน ราคาต้นทุนที่แปรผันได้ต่อหน่วยผลผลิตเป็น 47.73 + 0.1P1.2 บาท ต้นทุนคงที่ต่อวัน 1750 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่อวัน 7325 บาท ถ้าราคาขายต่อหน่วยผลผลิตเป็น 173 บาท จงหาจำนวนผลผลิตและผลกำไรต่อวัน เมื่อการผลิตดำเนินไปตามเงื่อนไขต้นทุนต่ำสุดต่อหน่วยผลผลิต
 • 1 : ผลผลิต 165 หน่วยต่อวัน กำไรต่อวัน 4040 บาท
 • 2 : ผลผลิต 198 หน่วยต่อวัน กำไรต่อวัน 4400 บาท
 • 3 : ผลผลิต 165 หน่วยต่อวัน กำไรต่อวัน 4400 บาท
 • 4 : ผลผลิต 198 หน่วยต่อวัน กำไรต่อวัน 4040 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • กู้ยืมเงินต้น 80,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี (ดอกเบี้ยทบต้น) เมื่อครบ 5 ปีจะต้องคืนเงินรวมเท่าไร
 • 1 : 103,210 บาท
 • 2 : 122,000 บาท
 • 3 : 102,200 บาท
 • 4 : 104,557 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :
 • เงินต้น 10,000 บาท กำหนดชำระคืนเงินรวมเมื่อครบ 1 ปี ถ้าคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน จะเสียดอกเบี้ยมากหรือน้อยกว่าการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี เท่าไร
 • 1 : เท่ากัน
 • 2 : มากกว่า 68 บาท
 • 3 : น้อยกว่า 24 บาท
 • 4 : มากกว่า 48 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 382 :
 • โรงสีซื้อเครื่องสีข้าวใหม่ราคา 850,000 บาท ถ้าอัตราค่าเสื่อมราคาเชิงเส้น 12% ต่อปี จงหามูลค่าของเครื่องเมื่อมีอายุใช้งาน 5 ปี
 • 1 : 448,572 บาท
 • 2 : 408,000 บาท
 • 3 : 440,000 บาท
 • 4 : 340,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 383 :
 • รถยนต์คันหนึ่งใช้งานมาแล้ว 4 ปี ต้องการขายคืนให้บริษัท แต่บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 15% ของมูลค่าคงเหลือในแต่ละปี ถ้าราคารถใหม่ 1,460,000 บาท จะขายรถยนต์คันนี้ได้เท่าไร
 • 1 : 448,572 บาท
 • 2 : 762,000 บาท
 • 3 : 648,000 บาท
 • 4 : 408,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 384 :
 • สร้างโรงงานใหม่ด้วยราคา 1,212,000 บาท เมื่อเวลาผ่านไป 6 ปี ต้องการขายโรงงานนี้ในราคา 600,000 บาท จงหาอัตราเสื่อมราคาแบบเชิงเส้น
 • 1 : 10%
 • 2 : 8.5%
 • 3 : 12%
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 385 :
 • เครื่องนึ่งอัดไอน้ำราคา 200,000 บาท กำหนดอายุใช้งานไว้ 10 ปี มูลค่าเมื่อหมดอายุเป็น 10% ของราคาเครื่องใหม่ ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาแบบทุนจมที่อัตราดอกเบี้ย 8% จงหามูลค่าของเครื่อง และค่าเสื่อมราคาเมื่อใช้งานถึงสิ้นปีที่ 5
 • 1 : 110,000 บาท ค่าเสื่อมราคา 18,000 บาท
 • 2 : 127,100 บาท ค่าเสื่อมราคา 16,905 บาท
 • 3 : 144,011 บาท ค่าเสื่อมราคา 15,652 บาท
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 386 :
 • บริษัทเครื่องดื่มต้องการขยายการผลิต โดยต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรบรรจุขวดราคา 1,250,000 บาท ซึ่งสามารถบรรจุบรรจุน้ำอัดลมขนาด หนี่งลิตรได้ 50,000 ขวดต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบรรจุน้ำอัดลมมีมูลค่า 251,500 บาทต่อวัน ถ้าปริษัทเครื่องดื่มขายน้ำอัดลมในราคาขวดละ 12 บาท จะต้องขายน้ำอัดลมกี่ขวดจึงจะคุ้มค่าการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ (Break-even)
 • 1 : 165,910 ขวด
 • 2 : 166,350 ขวด
 • 3 : 179,340 ขวด
 • 4 : 182,320
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 387 :
 • บริษัทเครื่องดื่มวางแผนที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรบรรจุขวดใหม่ ในอีก 5 ปี จึงวางแผนเตรียมเงินทุนโดยเก็บเงินจำนวนเท่ากันทุกปี ถ้าเครี่องจักรราคา 1,250,000 บาท บริษัทจะต้องเก็บเงินเป็นจำนวนเท่าไรในแต่ละปี (Annual Value) ถ้าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 12 % ต่อปี
 • 1 : 196,762 บาท ต่อปี
 • 2 :  220,374 บาท ต่อปี
 • 3 : 246,818 บาท ต่อปี
 • 4 : 276,437 บาท ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • บริษัทผลิตน้ำอัดลมมีทางเลือก 2 ทาง ทางเลือกที่ 1 คือ ผลิตขวดเองโดยลงทุนซื้อเครื่องขึ้นรูปพลาสติก ราคา 2.5 ล้านบาท เครื่องมือนี้มีอายุการใช้งาน 10 ปี และต้องมีค่าวัสดุในการผลิต 5 สตางค์ ต่อขวด หรือ บริษัทสามารถเลือกที่จะ ซื้อขวดที่ผลิตสำเร็จในราคา ขวดละ 25 สตางค์ บริษัทน้ำอัดลม ควรเลือกที่จะผลิตขวดเองหรือ เลือกที่จะซื้อขวดที่ผลิตสำเร็จ ถ้าบริษัทต้องใช้ขวดจำนวนปีละ 10 ล้านขวด (สมมุติว่าดอกเบี้ยเป็น ร้อยละ 10 % ต่อปี)
 • 1 : บริษัทน้ำอัดลมควรเลือกที่จะผลิตขวดเอง
 • 2 : บริษัทน้ำอัดลมควรเลือกที่จะซื้อขวดที่ผลิตสำเร็จ
 • 3 : ไม่สามารถตอบได้เพราะไม่รู้ราคาต้นทุนของการผลิตน้ำอัดลม
 • 4 : บริษัทน้ำอัดลมจะทำอย่างไรก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 389 :
 • บริษัทผลิตน้ำอัดลมมีทางเลือก 2 ทาง ทางเลือกที่ 1 คือ ผลิตขวดเองโดยลงทุนซื้อเครื่องขึ้นรูปพลาสติก ราคา 2.5 ล้านบาท เครื่องมือนี้มีอายุการใช้งาน 10 ปี และต้องมีค่าวัสดุในการผลิต 5 สตางค์ ต่อขวด หรือ บริษัทสามารถเลือกที่จะ ซื้อขวดที่ผลิตสำเร็จในราคา ขวดละ 25 สตางค์ บริษัทน้ำอัดลม ควรเลือกที่จะผลิตขวดเองหรือ เลือกที่จะซื้อขวดที่ผลิตสำเร็จ ถ้าบริษัทต้องใช้ขวดจำนวนปีละ 1 ล้านขวด (สมมุติว่าดอกเบี้ยเป็น ร้อยละ 10 % ต่อปี)
 • 1 : บริษัทน้ำอัดลมควรเลือกที่จะผลิตขวดเอง
 • 2 : บริษัทน้ำอัดลมควรเลือกที่จะซื้อขวดที่ผลิตสำเร็จ
 • 3 : ไม่สามารถตอบได้เพราะไม่รู้ราคาต้นทุนของการผลิตน้ำอัดลม
 • 4 : บริษัทน้ำอัดลมจะทำอย่างไรก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 390 :
 • เมื่อคิดมูลค่าปัจจุบัน (Present Worth, PW) ของ Project A และ B โดยใช้ดอกเบี้ย (MARR) ร้อยละ i % ต่อปี พบว่า PW(A) > PW(B). ถ้าดอกเบี้ยเปลี่ยนเป็นร้อยละ (i + 1)% ต่อปี ความสัมพันธ์ระหว่าง PW(A) และ PW(B) จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไร
 • 1 : PW(A) > PW(B)
 • 2 : PW(A) = PW(B)
 • 3 : PW(A) < PW(B)
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้เพราะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสการเงิน (cash flow)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 391 :
 • เมื่อคิดมูลค่าปัจจุบัน (Present Worth, PW) ของโปรเจค แล้ว PW มีค่าเป็นศูนย์ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมูลค่าในอนาคต (Future Worth, FW) ของโปรเจคเดียวกัน
 • 1 : มูลค่าในอนาคต, FW < 0
 • 2 : มูลค่าในอนาคต, FW = 0
 • 3 : มูลค่าในอนาคต, FW > 0
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้ถ้าไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสเงิน (cash flow)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 392 :
 • โปรเจคหนึ่งมีมูลค่าปัจจุบัน (Present Worth) ตามในรูป มูลค่าปัจจุบันมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ (parameter) ตัวใดมากที่สุด
 • 1 : รายได้ต่อปี
 • 2 : มูลค่าการลงทุนเริ่มต้น (initial investment)
 • 3 : ค่าซาก (Salvage Value)
 • 4 : ตอบไม่ได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :
 • โปรเจ็คหนึ่งมีมูลค่าปัจจุบัน (Present Worth) ตามในรูป มูลค่าปัจจุบันมีความไว (sensitive) ต่อการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ (parameter) ตัวใดน้อยที่สุด

 • 1 : รายได้ต่อปี
 • 2 : มูลค่าการลงทุนเริ่มต้น (initial investment)
 • 3 : ค่าซาก (Salvage Value)
 • 4 : ตอบไม่ได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :
 • โปรเจ็คหนึ่งมีมูลค่าปัจจุบัน (Present Worth) ตามในรูป มูลค่าการลงทุนเริ่มต้น (initial investment) ต้องเปลี่ยนไปเท่าไรจึงทำให้ตัดสินใจไม่ลงทุนในโปรเจ็คนี้

 • 1 : -10
 • 2 : 20
 • 3 : 1000
 • 4 : ตอบไม่ได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :
 • โปรเจ็คหนึ่งมีมูลค่าปัจจุบัน (Present Worth) ตามในรูป ถ้าเพิ่มเส้นที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำปีเข้าไปในรูป slope ของเส้นค่าใช้จ่ายประจำปีควรเป็นอย่างไร

 • 1 : slope เป็นบวก (เส้นตรงเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา)
 • 2 : slope เป็นลบ (เส้นตรงลดลงจากซ้ายไปขวา)
 • 3 : slope เป็นศูนย์ (เส้นขวาง)
 • 4 : เส้นตั้งขนานกับแกน y (Infinite slope)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 396 :
 • ข้อไดต่อไปนี้เป็นลักษณะของโปรเจ็คสาธารณะ

  I. มูลค่าการลงทุนสูง

  II. ยากที่จะประเมินผลประโยชน์เป็นมูลค่าทางการเงิน

  III. ได้รับผลประโยชน์อย่างรวดเร็ว
 • 1 : I และ III เท่านั้น
 • 2 : I และ II เท่านั้น
 • 3 : II และ III เท่านั้น
 • 4 : I, II, และ III
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :
 • มีโรงงานแห่งหนึ่งซื้อเครื่องจักรมาสองเครื่อง เครื่อง A ราคา 2,000,000 บาท เครื่องจักร B ราคา 350,000 บาท ผ่านมา 10 ปี ณ ปัจจุบัน ขายเครื่องจักร A ได้ 500,000 บาท ส่วนเครื่อง B ไม่มีผู้รับซื้อเลย ต้นทุนจมของโรงงานนี้มีค่าเท่าใด
 • 1 : 2,350,000 บาท
 • 2 : 500,000 บาท
 • 3 : 350,000 บาท
 • 4 : 1,850,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :
 • โรงงานผลิตของเล่น ซื้อเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกมาในราคา 400,000 บาท โดยคาดว่าใช้ได้ 8 ปี มูลค่าเมื่อหมดอายุการใช้งานเท่ากับเท่าไรถ้าคำนวนค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (straight line depreciation) เมื่อค่าเสื่อมราคาแต่ละปีมีค่า 10,000 บาท
 • 1 : 320,000 บาท
 • 2 : 300,000 บาท
 • 3 :

  400,000 บาท

 • 4 : 80,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • วิศวกรจบใหม่นำเงิน เงิน 1,000 บาท มาฝากที่ธนาคารปลายปีทุกปีเป็นเป็นเวลา 3 ปี โดยได้รับดอกเบี้ย 16% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน เมื่อสิ้นปีที่ 3 วิศวกรคนนี้จะมีเงินฝากอยู่เท่าใด
 • 1 : 3,200 บาท
 • 2 : 3,540 บาท
 • 3 : 3,480.0 บาท
 • 4 : 3,160 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :
 • เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่ง มีการคิดค่าเสื่อมราคา ตามจำนวนระยะทางที่ใช้งาน โดยซื้อมาในราคา 30,000,000 บาท คาดว่าวิ่งได้ระยะทาง 2,900,000 กิโลเมตร ราคาเมื่อหมดอายุการใช้งาน (salvage value) 1,000,000 บาท จงหาค่าเสื่อมราคาของเรือลำนี้ต่อระยะทางการวิ่ง

 • 1 :

  10 บาท / กิโลเมตร

 • 2 : 29 บาท / กิโลเมตร
 • 3 : 100 บาท / กิโลเมตร
 • 4 : 290 บาท / กิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร