สภาวิศวกร

สาขา : อุตสาหการเคมี

วิชา : Environmental Chemical Engineering

เนื้อหาวิชา : 811 : Impacts of evironmental pollution
ข้อที่ 1 :
 • ข้อใดเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 • 1 : การเกิดภูเขาไฟระเบิด
 • 2 : การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำ
 • 3 : การหมักขยะเพื่อการเกษตร
 • 4 : ข้อ 1 และ 2  ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวจากภาวะมลพิษทางน้ำ
 • 1 : ความเป็นกรดด่างในน้ำเปลี่ยนแปลง
 • 2 : ออกซิเจนในน้ำลดลง
 • 3 : เกิดการสะสมของสารพิษในสิ่งมีชีวิตในน้ำ
 • 4 : การปล่อยน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้จัดเป็นลักษณะทางเคมีของน้ำเสีย
 • 1 : ค่า pH
 • 2 : ไขมัน
 • 3 : โลหะหนัก
 • 4 : สี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 4 :
 • น้ำเสียจากแหล่งใดต่อไปนี้มีลักษณะแตกต่างจากแหล่งอื่น
 • 1 : น้ำเสียจากชุมชน
 • 2 : น้ำเสียจากฟาร์มกุ้ง
 • 3 : น้ำเสียจากโรงอาหาร
 • 4 : น้ำเสียจากโรงงานฟอกหนัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • หน่วยที่นิยมใช้กำหนดมาตรฐานของปริมาณสารในน้ำเสียคือข้อใด
 • 1 : ppm
 • 2 : ppb
 • 3 : mol/l
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • น้ำเสียจากแหล่งใดต่อไปนี้ข้อใดน่าจะมีค่า BOD สูงสุด
 • 1 : โรงแรม
 • 2 : โรงไฟฟ้า
 • 3 : โรงงานฟอกย้อม
 • 4 : โรงงานแป้งมันสำปะหลัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 7 :
 • น้ำเสียจากแหล่งใดมีโลหะหนักปนอยู่
 • 1 : โรงงานฟอกย้อม
 • 2 : โรงงานชุบเคลือบ
 • 3 : โรงงานผลิตแบตเตอร์รถยนต์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • น้ำเสียจากแหล่งใดน่าจะมีค่า BOD สูงที่สุด
 • 1 : อุตสาหกรรมพลาสติก
 • 2 : อุตสาหกรรมรถยนต์
 • 3 : อุตสาหกรรมยา
 • 4 : อุตสาหกรรมอาหาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :

 • BOD5 คืออะไร
 • 1 : ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ไปในเวลา 5 วันที่สภาวะควบคุม
 • 2 : ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ไปในเวลา 5 ชั่วโมงที่สภาวะควบคุม
 • 3 : ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำในเวลา 5 วันที่สภาวะควบคุม
 • 4 : ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำในเวลา 5 ชั่วโมงที่สภาวะควบคุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :
 • ค่า COD และ BOD ของน้ำเสียบ่งบอกถึงสารชนิดใดในน้ำเสีย
 • 1 : ออกซิเจน
 • 2 : สารอินทรีย์
 • 3 : สารอนินทรีย์
 • 4 : เชื้อจุลินทรีย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดต่อไปนี้อธิบายหลักการวัดค่า BOD ได้ถูกต้อง
 • 1 : สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากออกซิเจน
 • 2 : สารอินทรีย์ย่อยสลายได้โดยเชื้อจุลินทรีย์
 • 3 : สารอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายด้วยเชื้อจุลินทรีย์โดยการใช้ออกซิเจน
 • 4 : ออกซิเจนที่ถูกใช้ไปจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยเชื้อจุลินทรีย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 12 :
 • ข้อใดต่อไปนี้อธิบายการวัดค่า COD ถูกต้องที่สุด
 • 1 : สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ด้วยวิธีทางเคมี
 • 2 : สารอินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนย่อยสลายด้วยวิธีทางเคมี
 • 3 : ออกซิเจนที่ใช้ไปในการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางเคมี
 • 4 : ออกซิเจนที่ใช้ไปในการย่อยสลายสารอนินทรีย์ด้วยวิธีทางเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง
 • 1 : โดยทั่วไปค่า BOD มีค่าสูงกว่า COD
 • 2 : ค่า COD เป็นค่าออกซิเจนของน้ำเสีย
 • 3 : ค่า DO เป็นค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำเสีย
 • 4 : ค่า BOD เป็นค่ามาตรฐานในการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :
 • การทดลองหาปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นด้วย K2Cr2Oเป็นการวิเคราะห์หาค่าอะไรในน้ำเสีย
 • 1 : BOD
 • 2 : COD
 • 3 : TOC
 • 4 : TOD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) เกิดจากอะไร
 • 1 : น้ำมีค่า BOD สูง
 • 2 : แร่ธาตุชนิดต่างๆ ในน้ำ
 • 3 : ตะกอนแขวนลอย
 • 4 : เชื้อแบคทีเรีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • สารชนิดใดในน้ำเสีย ที่มีผลต่อเจริญเติบโตของสาหร่ายและพืชน้ำในแม่น้ำอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ไฮโดรคาร์บอน และ โปแตสเซียม
 • 2 : ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส
 • 3 : ซัลเฟอร์ และ สารอินทรีย์
 • 4 : คลอไรด์ และ โลหะหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 17 :
 • แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงต่อไปนี้ แหล่งกำเนิดประเภทใดมีความแตกต่างจากแหล่งกำเนิดอื่นๆ มากที่สุด
 • 1 : บ้านใกล้ถนนใหญ่
 • 2 : ตลาดสด
 • 3 : โรงงานทอผ้าด้วยเครื่องจักรกล 
 • 4 : สถานีขนส่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • ข้อใดเป็นค่าในการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งของปริมาณออกซิเจนในน้ำ
 • 1 : BOD
 • 2 : COD
 • 3 : TOD
 • 4 : DO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • ข้อใดเป็นกระบวนการกำจัดไขมัน
 • 1 : Screening
 • 2 : Flotation
 • 3 : Coagulation
 • 4 : Centrifugation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • การกำจัดน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพ (Biological treatment) เป็นขั้นตอนใดในการบำบัดน้ำเสีย
 • 1 : Preliminary treatment
 • 2 : Primary treatment
 • 3 : Secondary treatment
 • 4 : Ternary treatment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 • การผ่านน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดขั้นต้นแล้วไปยังบึงที่มีพืชน้ำอยู่เป็นการบำบัดแบบใด
 • 1 : Wetland
 • 2 : Landfill
 • 3 : Filtration
 • 4 : Aeration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • การออกแบบระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ (wetland) ต้องคำนึงถึงข้อใดบ้างต่อไปนี้
 • 1 : ปริมาณของน้ำเสีย
 • 2 : คุณลักษณะของน้ำเสีย
 • 3 : ชนิดของพืช
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • สารเคมีที่นิยมใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ coagulation คือข้อใด
 • 1 : Alum และ CaCO3 
 • 2 : Alum และ  Fe2Cl3 
 • 3 : Activated Carbon และ Activated silica
 • 4 : Zeolite และ Siliga gel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :
 • วิธีการบำบัดค่า BOD ควรใช้วิธีแบบใด
 • 1 : การตกตะกอน
 • 2 : การลอยตะกอน
 • 3 : การเติมอากาศ
 • 4 : การใช้เชื้อจุลินชีพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวเคมี
 • 1 : Activated sludge
 • 2 : Anaerobic pond
 • 3 : Trickling filter
 • 4 : Air flotation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • ก๊าซที่มีกลิ่นที่มาจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน คือก๊าซอะไร
 • 1 : CH4
 • 2 : H2S
 • 3 : NH3
 • 4 : CO2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 27 :
 • กระบวการต่อไปนี้ไม่สามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมที่มีโลหะหนักปนเปื้อนได้
 • 1 : การออกซิเดชั่น(oxidation)
 • 2 : การแลกเปลี่ยนประจุ(ion exchange)
 • 3 : การลอยตัว(floatation)
 • 4 : Electroldialysis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • ข้อใดจัดเป็นกรรมวิธีในการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (Pre-treatment)
 • 1 : Flotation
 • 2 : Ozonation
 • 3 : Adsorption
 • 4 : Aerated lagoon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :
 • กระบวนการบำบัดแบบใดที่ช่วยลดค่า BOD ในน้ำเสีย และสามารถให้ก๊าซ CH4
 • 1 : Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)
 • 2 : Tricking Filter (TF)
 • 3 : Rotating Biological Contactor (RBC)
 • 4 : Activated Sludge (AS)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 30 :
 • การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน มีปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดขึ้น 3 ขั้นตอนในกระบวนการ เรียงลำดับตามข้อใด
 • 1 : Acetogenesis, Hydrolysis, Methanogennesis
 • 2 : Acetogenesis, Methanogennesis, Hydrolysis
 • 3 : Hydrolysis, Acetogenesis, Methanogennesis
 • 4 : Hydrolysis, Methanogennesis, Acetogenesis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 31 :
 • อะไรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge (AS)
 • 1 : ตะกอนมากเกินไป
 • 2 : เกิดตะกอนไม่จมตัว(Bulking sludge)
 • 3 : เกิดตะกอนลอยตัว(Rising sludge)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :
 • ข้อใดเป็นการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge (AS)
 • 1 : ระบบประกอบด้วยถังเติมอากาศและถังตกตะกอน
 • 2 : เป็นระบบที่มีการใช้ในการย่อยสลายของจุลินชีพด้วยออกซิเจน
 • 3 : มีการผลิตก๊าซมีเทนจากกระบวนการ
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environment aspect)
 • 1 : ไอสารเคมี
 • 2 : บรรยากาศ
 • 3 : การใช้ทรัพยากร
 • 4 : การปล่อยน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • น้ำเสียจากแหล่งใดน่าจะมีค่า BOD สูงที่สุด
 • 1 : โรงงานย้อมผ้า
 • 2 : โรงงานชุบโลหะ
 • 3 : โรงงานชำแหละไก่
 • 4 : โรงกลั่นน้ำมัน
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 35 :
 • การวิเคราะห์ปริมาณข้อใดที่ใช้วิธีวัดโดย ใช้น้ำตัวอย่างใส่ถ้วย นำไประเหยน้ำในอ่างน้ำร้อน และนำไปอบที่ 103 องศาเซลเซียส แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก
 • 1 : Organic solids
 • 2 : Total solids
 • 3 : Settable solids
 • 4 : Colloidal solids
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชน
 • 1 : หอพักนักศึกษา
 • 2 : โรงแรมขนาด 1 ดาว
 • 3 : ตลาดสด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดคือกระบวนการบำบัดเพื่อฆ่าหรือยับยั้งแบคทีเรียในน้ำ
 • 1 : Sedimentation
 • 2 : Clarification
 • 3 : Disinfection
 • 4 : Neutralization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :
 • กระบวนการใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการกำจัดสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ
 • 1 : Coagulation
 • 2 : Flocculation
 • 3 : Oxidation – Reduction
 • 4 : Sedimentation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • หน่วยวัดความขุ่น คือข้อใด
 • 1 : %T
 • 2 : Abs
 • 3 : NTU
 • 4 : ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • กระบวนการในข้อใด  คือกระบวนการบำบัดขั้นต้น
 • 1 : Screening
 • 2 : Comminution
 • 3 : Thickeners
 • 4 : ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 41 :
 • ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ
 • 1 : ของแข็งที่ละลายน้ำ
 • 2 : ค่าความกรด-ด่าง
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • แหล่งน้ำเสียในข้อใดที่จะต้องเติมหัวเชื้อเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ BOD
 • 1 : โรงงานชำแหละไก่
 • 2 : โรงงานสุรา
 • 3 : โรงงานเยื้อกระดาษ
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • น้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุบโลหะสามารถบำบัดด้วยวิธีการในข้อใด
 • 1 : การดูดซับ
 • 2 : การตกตะกอนทางเคมี
 • 3 : การแลกเปลี่ยนไอออน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 44 :
 • ค่าความเป็นกรด – ด่างที่กำหนดในมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม คือข้อใด
 • 1 : 4.0 – 9.0
 • 2 : 4.5 – 8.5
 • 3 : 5.0 – 8.0
 • 4 : 5.5 – 9.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 • ค่าบีโอดี(BOD5) ของมาตรฐานน้ำทิ้งที่สามารถปล่อยลงสู่บ่อน้ำบาดาลต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานในข้อใด
 • 1 : 20
 • 2 : 25
 • 3 : 30
 • 4 : 40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 46 :
 • ค่าบีโอดี(BOD5) ของมาตรฐานน้ำทิ้งที่สามารถปล่อยสู่ทางน้ำชลประทานต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานในข้อใด
 • 1 : 20
 • 2 : 25
 • 3 : 30
 • 4 : 35
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • จากข้อมูลดังต่อไปนี้ น้ำทิ้งจากแหล่งใดที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากแหล่งอื่นๆ
 • 1 : น้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน
 • 2 : น้ำทิ้งจากโรงแรม และห้องพัก
 • 3 : น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • 4 : น้ำทิ้งจากโรงอาหาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • แหล่งกำเนิดน้ำทิ้งอินทรีย์ได้แก่ข้อใด
 • 1 : น้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน
 • 2 : น้ำทิ้งจากโรงงานกระดาษ
 • 3 : น้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • ปัจจัยใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาในการเลือกกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
 • 1 : ปริมาณและคุณลักษณะน้ำเสีย
 • 2 : คุณภาพน้ำเสียที่ต้องการปล่อยทิ้ง
 • 3 : ลักษณะเชิงพื้นที่ เช่น ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะชุมชนที่อยู่รอบๆ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :
 • อะไรคือวัตถุประสงค์ของการบำบัดขั้นเตรียมการ (preliminary treatment)
 • 1 : การแยกสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
 • 2 : ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้เหมาะสมแก่การบำบัด
 • 3 : ป้องกันการอุดตันท่อหรือเครื่องสูบน้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 • ข้อใดคือสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ำ
 • 1 : สิ่งสกปรกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ
 • 2 : สิ่งสกปรกแขวนลอย
 • 3 : อนุภาคคอลลอยด์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 52 :
 • ไอออนใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบของน้ำกระด้าง
 • 1 : Ca2+
 • 2 : Na+
 • 3 : Mg2+
 • 4 : ข้อ 1 และ 3
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมใดต่อไปนี้น่าจะมี BOD ต่ำสุด
 • 1 : โรงงานน้ำส้มสายชู
 • 2 : โรงงานสุราและแอลกอฮอล์
 • 3 : โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 • 4 : โรงงานอาหารสัตว์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 54 :
 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำเสียอยู่ในระบบรวบรวมน้ำ (Collection system) นานเกินไป
 • 1 : กลิ่น
 • 2 : การกัดกร่อนท่อและคอนกรีต
 • 3 : เกิดก๊าซ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำเสีย ที่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ในภาคสนามทันทีคือ
 • 1 : pH
 • 2 : ค่าการนำไฟฟ้า
 • 3 : ค่าความกระด้าง
 • 4 : ค่าออกซิเจนละลายน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 56 :
 • ธาตุอาหารที่ก่อให้เกิดปัญหา Eutrophication คือ
 • 1 : ฟอสฟอรัสและคาร์บอน
 • 2 : ไนโตรเจนและคาร์บอน
 • 3 : โพแทสเซียมและอาร์ซินิก
 • 4 : ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 • มาตรฐานระดับเสียงตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2540 กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกินเท่าไร เพื่อป้องกันอันตรายต่อการสูญเสียการได้ยิน
 • 1 : 60 dBA
 • 2 : 70 dBA
 • 3 : 85 dBA
 • 4 : 100 dBA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 58 :
 • มาตรฐานระดับเสียงตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2540 กำหนดระดับเสียงสูงสุด จะต้องไม่เกินเท่าไร
 • 1 : 70 dBA
 • 2 : 75 dBA
 • 3 : 95 dBA
 • 4 : 115 dBA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • 1 : การจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถกระทำได้อย่างทั่วถึง
 • 2 : ขาดแคลนพื้นที่สำหรับนำขยะมูลฝอยไปรวมทิ้ง
 • 3 : ที่ทิ้งขยะมูลฝอยอยู่ห่างไกลจากจุดเก็บ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 60 :
 • กิจกรรมใดต่อไปนี้ก่อให้เกิดปริมาณของเสียอันตรายมากที่สุด
 • 1 : กิจการปิโตรเลียม
 • 2 : ถลุงโลหะ
 • 3 : กิจการถ่านหินและลิกไนท์
 • 4 : กิจการไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :
 • ข้อใดจัดเป็นการจัดของเสียอันตราย
 • 1 : การลดปริมาณ
 • 2 : การคัดแยก
 • 3 : การขนส่ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :
 • BOD ย่อมาจากอะไร
 • 1 : Biodesorption
 • 2 : Biological organization department
 • 3 : Bi-organic derivative
 • 4 : Biochemical oxygen demand
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • ถ้าในน้ำดื่มมีปริมาณของไนไตรต์อยู่มากเกินไป จะก่อให้เกิดโรคใด
 • 1 : มินามาตะ
 • 2 : อิไต อิไต
 • 3 : Methemoglobinemia
 • 4 : Hydrophobia
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 • ฝนกรด (acid rain) มีสาเหตุมาจากปลดปล่อยของก๊าซชนิดใดไปสู่ชั้นบรรยากาศ
 • 1 : ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx)
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
 • 4 : ข้อ 1 และ 3
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์มีกลิ่นคล้ายกับข้อใด
 • 1 : แอมโมเนีย
 • 2 : แก๊สคลอรีน
 • 3 : ไข่เน่า
 • 4 : เปลือกไม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 :
 • สารใดต่อไปนี้เป็นมลพิษทางอากาศชนิดทุตภูมิทั้งหมด
 • 1 :  Sulfur dioxide(SO2) และ Peroxyacetyl nitrate (PAN)
 • 2 : Ozone(O3) และ  Peroxyacetyl nitrate (PAN)
 • 3 : Carbon monoxide(CO) และ Ozone(O3)
 • 4 :  Sulfur dioxide(SO2) และ  Ozone(O3)
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • คำว่า “น้ำเหลืองขยะ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
 • 1 : น้ำชะล้างมูลฝอย
 • 2 : น้ำฝนที่ไหลซึมลงไปในหลุมฝังกลบ
 • 3 : น้ำหรือของเหลวที่มีอยู่ในมูลฝอยเอง
 • 4 : ของเหลวที่มีแก๊สละลายอยู่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :
 • NOx ประกอบด้วยสารอะไรบ้าง
 • 1 : NO2 NO3
 • 2 : N2O NO
 • 3 : NO NO2
 • 4 : NO HONO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 • ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของ NO
 • 1 : Thermal NOx
 • 2 : prompt NOx
 • 3 : fuel NOx
 • 4 : Alkaline NOx
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • การที่เครื่องยนต์ทำงานในสภาวะที่ AFR (Air-fuel-ratio) มากกว่า equivalent ratio  ไปเพียงเล็กน้อย จะทำให้การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • 1 : NO ลดลง
 • 2 : NO เพิ่มขึ้น
 • 3 : CO เพิ่มขึ้น
 • 4 : HC เพิ่มขึ้น
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • สารในข้อใดไม่จัดเป็น Volatile Organic Compounds (VOCs)
 • 1 : เบนซีน
 • 2 : โทลูอีน
 • 3 : ไตรคลอโรเอธิลีน
 • 4 : ซิลิกา
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • ข้อใดต่อไปนีไม่ใช่แหล่งที่ก่อให้เกิด SOx 
 • 1 : เตาเผาสินแร่เหล็ก
 • 2 : เครื่องยนต์ดีเซลของรถยนต์
 • 3 : การเผาทางเกษตรกรรม
 • 4 : เตาผลิตถ่านโค้ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :
 • การลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถใช้กระบวนการใดได้
 • 1 : Hydrodechlorination
 • 2 : Dehydrogenation
 • 3 : Hydrodesulfurization
 • 4 : Silylation and Hydrogenation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • ในการหา BOD โดยใช้น้ำเสีย 5 มิลลิลิตร ผลสมน้ำกลั่นสำหรับเจือจาง 245 มิลลิลิตร ที่มีออกซิเจนอยู่ 8.5  มิลลิลิตร
  หลังจากเก็บไว้ในตู้อบเป็นเวลา 5 วัน อุณหภูมิ 20oC ปรากฏว่า น้ำเสียผสมเจือจางมีปริมาตรออกซิเจนอยู่ 6.3  มิลลิลิตร
  จงหาค่า BOD ของน้ำเสีย โดยถือว่าน้ำเสียก่อนผสมมีปริมาตรออกซิเจนเป็นศูนย์  
  กำหนดให้    BOD(mg/l) =(DO0-DO5)*(ปริมาตรขวด BOD)/ปริมาตรน้ำตัวอย่าง
 • 1 : 95.0
 • 2 : 101.5
 • 3 : 110.0
 • 4 : 115.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • ควันที่ปล่อยออกจากปล่องควันประเภทใด ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินมากที่สุด
 • 1 :  Coning
 • 2 :  Fumigating
 • 3 :  Fanning
 • 4 :  Looping
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 76 :
 •  กลุ่มควันที่ปล่อยออกจากปล่องควัน (stack) ของโรงงานมีลักษณะดังรูปมีชื่อว่าอะไร

 • 1 :

  Trapping เกิดจาก inversion อยู่ด้านบน และด้านล่าง โดยมี super adiabatic อยู่ตรงกัน
   

 • 2 : Neutral เกิดจาก ambient lapse rate มีค่าใกล้ dry adiabatic lapse rate
 • 3 : Lofting เกิดจาก inversion อยู่ด้านล่าง และมี super adiabatic อยู่ด้านบน
 • 4 : Fumigating เกิดจากมี super adiabatic อยู่ด้านล่าง และมี inversion อยู่ด้านบน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 812 : Environmental quality standards
ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการกำจัดของเสียของแข็งในอุตสาหกรรม
 • 1 : ขายให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 • 2 : เผาทำลายด้วยระบบที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ
 • 3 : นำมาหลอมเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่
 • 4 : นำไปถมที่เพื่อตั้งโรงงานใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 :
 • ISO 14001 เป็นมาตรฐานเกี่ยงกับอะไร
 • 1 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • 2 : การบริหารจัดการคุณภาพ
 • 3 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 4 : การบริหารจัดการด้านอาหารและยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • ระบบ ISO 14001 สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทใด
 • 1 : โรงแรม
 • 2 : โรงงานผลิต
 • 3 : อู่ซ่อมรถ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :
 • การมีส่วนร่วมในการควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำได้อย่างไร
 • 1 : ลดปริมาณขยะ
 • 2 : คัดแยกประเภทขยะ
 • 3 : ลดการใช้น้ำมัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • ข้อใดเป็นกลยุทธในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีของเทคโนโลยีสะอาดที่สำคัญที่สุด
 • 1 : การลดการใช้ทรัพยากร
 • 2 : การใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่
 • 3 : การบำบัด
 • 4 : การปล่อยทิ้งสู่ธรรมชาติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นระบบการปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental protection)
 • 1 : การใช้สารตัวอื่นทดแทนสารพิษที่ใช้ในระบบ
 • 2 : การนำสารที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 • 3 : การบำบัดและจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม ควรแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างไรบ้าง
 • 1 : ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 • 2 : มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • 3 : มีการป้องกันมลพิษ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 84 :
 • ข้อใดคือเอกสารที่มีข้อมลูเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุอันตรายและระบุถึงข้อมลูจำเพาะของสารต่างๆ
 • 1 : สัญญาการค้า
 • 2 : กระบวนการผลิต
 • 3 : กฎหมายข้อบังคับ
 • 4 : Material Safety Data Sheet (MSDS)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 85 :
 • หลักการในการพิจารณาเพื่อดำเนินการกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม คือข้อใด
 • 1 : ขนาดของผลกระทบ
 • 2 : ความรุนแรงของผลกระทบ
 • 3 : โอกาสของการเกิดผลกระทบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ
 • 1 : เอกสารที่กำหนดโดยผู้บริหารขององค์กร
 • 2 : ข้อบังคับจากผู้ให้การรับรองระบบ
 • 3 : คำบอกเล่าจากหน่วยงานภายนอก
 • 4 : การจัดการกับมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 1 : เป็นผู้กำหนด ดำเนินการ และรักษาไว้ด้านบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 2 : เป็นผู้รายงานผลการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ฝ่ายบริหาร
 • 3 : ผู้จัดการโรงงานสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • ข้อใดเป็นการสื่อสารภายนอกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • 1 : การตรวจติดตามภายใน
 • 2 : ผลการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างด้านสิ่งแวดล้อม
 • 4 : การอบรมพนักงานปฎิบัติงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามและตรวจวัดเป็นขั้นตอนใดในวงจร PDCA
 • 1 : คำนิยาม
 • 2 : การวางแผน
 • 3 : การปรับปรุง
 • 4 : การตรวจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายใน
 • 1 : เพื่อรายงานผลให้กับลูกค้า
 • 2 : เพื่อนำข้อมลูไปใช้ในการประหยัดพลังงาน
 • 3 : เพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 • 4 : เพื่อดูความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ เป็นการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 • 1 : มีการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างในโรงงาน
 • 2 : รายงานการตรวจวัดน้ำทิ้ง เกินมาตรฐานที่กำหนด
 • 3 : มีการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
 • 4 : มีการเก็บปริมาณไฟฟ้าที่ใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม กำหนดว่าค่าบีโอดี (BOD) ของน้ำทิ้งที่จะระบายลงสู่แหล่งสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จะต้องมีค่าไม่เกิน
 • 1 : 20 มก./ล
 • 2 : 50 มก./ล
 • 3 : 100 มก./ล
 • 4 : 120 มก./ล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม กำหนดว่าอุณหภูมิของน้ำทิ้งที่จะระบายลงสู่แหล่งสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จะต้องมีค่าไม่เกิน
 • 1 : 30 oC
 • 2 : 40 oC
 • 3 : 50 oC
 • 4 : 60 oC
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 :
 • การจัดทำ LCA (Life Cycle Assessment) มีกี่ขั้นตอน
 • 1 : 3 ขั้นตอน
 • 2 : 4 ขั้นตอน
 • 3 : 5 ขั้นตอน
 • 4 : 6 ขั้นตอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • ขั้นตอน ในระบบการจัดทำ LCA เทียบเท่ามาตรฐาน ISO ในข้อใด
 • 1 : 14010
 • 2 : 14020
 • 3 : 14030
 • 4 : 14040
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :
 • ค่าความเข้มข้น Dioxin มีข้อกำหนดตามกระทรวงอุตสาหกรรมเท่าใด
 • 1 : 1 mg/m3
 • 2 : 1 ng/m3
 • 3 : 0.1 mg/m3
 • 4 : 0.1 ng/m3
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • ปริมาณไนโตรเจนตามาตรฐานน้ำดื่ม ควรจะมีค่าเท่าใด
 • 1 : น้อยกว่า 1 mg/l
 • 2 : น้อยกว่า 10 mg/l
 • 3 : น้อยกว่า 15 mg/l
 • 4 : น้อยกว่า 20 mg/l
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : ถังขยะสีเหลือง หมายถึง ถังสำหรับทิ้งขยะจำพวก ขยะกลับมาใช้อีก
 • 2 : ถังขยะสีเขียว หมายถึง ถังสำหรับทิ้งขยะไม่ใช้แล้ว ขยะเปียก
 • 3 : ถังขยะสีเทาฝาส้มหรือ สีส้ม หมายถึง ถังสำหรับทิ้งขยะอันตราย ขยะมูลฝอยมีพิษ
 • 4 : ถังขยะสีน้ำเงิน หมายถึง ถังสำหรับทิ้งขยะจำพวก พลาสติก และ แก้ว
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :
 • การกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการกำหนด
 • 1 : ปริมาณความเข้มข้นในการปล่อยสารพิษออกจากโรงงาน
 • 2 : ปริมาณความเข้มข้นของสารที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และพนักงาน
 • 3 : ปริมาณความเข้มข้นของสารที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ปริมาณความเข้มข้นของการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :
 • ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามหลักการเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner technology)
 • 1 : ลดการใช้สาร นำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ซ้ำ
 • 2 : มีการจัดการระบบนิเวศน์วิทยารอบๆ โรงงาน
 • 3 : มีกระบวนการผลิตและระบบบำบัดมลพิษที่ทันสมัย
 • 4 : มีระบบบำบัดมลพิษที่เกิดขึ้นในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • ข้อใดเรียงลำดับในการพิจารณาจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
 • 1 : กำจัดทิ้ง บำบัด นำกลับมาใช้ใหม่
 • 2 : ลดปริมาณ กำจัดทิ้ง บำบัด นำกลับมาใช้ใหม่ ขจัดการใช้
 • 3 : ขจัดการใช้ ลดปริมาณ นำกลับมาใช้ใหม่ บำบัด กำจัดทิ้ง
 • 4 : บำบัด ลดปริมาณ นำกลับมาใช้ใหม่ กำจัดทิ้ง
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติการตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner technology)
 • 1 : โรงงานผลิตแก้วใช้วัสดุส่วนใหญ่ในประเทศ
 • 2 : โรงงานผลิตถ้วยชามเซรามิกส์ติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่น
 • 3 : โรงงานกระดาษมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ
 • 4 : โรงงานอาหารกระป๋องมีระบบควาบคุมการใช้น้ำในการล้างวัตถุดิบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม( environment aspect) หมายถึง
 • 1 : ส่วนหนึ่งส่วนใดของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
 • 2 : การแพร่กระจายของแหล่งปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบรุนแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องในการชี้บ่งและเข้าถึงข้อกำหนดด้านกฎหมาย
 • 1 : สามารถเลือกปฎิบัติได้
 • 2 : ไม่ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านกฎหมาย
 • 3 : องค์กรไม่จำเป็นต้องส่งรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 105 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องในระบบการควบคุมเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 1 : มีการอนุมัติเอกสารก่อนการนำไปปฎิบัติใช้
 • 2 : ไม่ควรเก็บเอกสารไว้ ณ.จุดปฎิบัติงาน เพราะอาจเปื้อน
 • 3 : เอกสารภายนอกที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ต้องควบคุม
 • 4 : สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งมีการใช้นิเกิลและตะกั่วในกระบวนการผลิต แต่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่าไม่มีการรายงานค่าของนิเกิลและตะกั่วดังกล่าว ค่า BOD ที่วัดได้ก็เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จงพิจารณาว่าข้อใดคือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการ์ณนี้
 • 1 : ไม่ได้เก็บบันทึก
 • 2 : ไม่มีผู้รับผิดชอบ
 • 3 : ไม่มีการปรับปรุง
 • 4 : ไม่ได้ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับมาตรฐานน้ำทิ้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :
 • โครงการในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เกี่ยวกับภาชนะบรรจุนมสดที่วางขายในท้องตลาด ท่านคิดว่าควรสนับสนุนให้ใช้วัสดุชนิดใด เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการผลิต พลังงานที่ใช้น้อยที่สุด และ มีอายุการใช้งานนาน
 • 1 : กล่องกระดาษเคลือบมัน
 • 2 : กระป๋องเคลือบดีบุก
 • 3 : ขวดแก้วที่ใช้ซ้ำได้
 • 4 : ขวดพลาสติกที่ใช้ซ้ำได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • การตรวจวัดเสียงโดยทั่วไป ข้อใดกล่าวถูก
 • 1 : การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยู่หรืออาศัยอยู่
 • 2 : การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24ชั่วโมงใด ๆ
 • 3 : การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 • ช้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับ วิธีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
 • 1 : วิเคราะห์ปริมาณออกซิเจน (DO) วิธีการตรวจสอบ Azide Modification
 • 2 : วิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (BOD) วิธีการตรวจสอบ Azide Modification
 • 3 : วิเคราะห์ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน วิธีการตรวจสอบ Cadmium Reduction
 • 4 : วิเคราะห์แมงกานีส (Mn) วิธีการตรวจสอบ Atomic Absorption – Direct Aspiration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 110 :
 • การเก็บน้ำตัวอย่างในภาคสนามเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักเก็บตัวอย่างตามข้อใด
 • 1 : ใส่ขวดแก้วสีชา เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 • 2 : ใส่ขวดแก้วสีชา เติมกรดไนตริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 • 3 : ใส่ขวดแก้วสีชา เติมกรดซัลฟูริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 • 4 : ใส่ขวด HDPE เติมกรดไนตริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 111 :
 • การทดลองด้วยวิธี Jar Test ทำการศึกษาหาปัจจัยในข้อใด
 • 1 : เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการตกตะกอน
 • 2 : ปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมที่ใช้ในการตกตะกอน
 • 3 : ค่าความเป็นกรด ด่างที่เหมาะสมที่ใช้ในการตกตะกอน
 • 4 : ข้อ 2. และ ข้อ 3. ถูก
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 112 :
 • ถ้าต้องการวัดปริมาณโลหะหนักในน้ำเสีย ควรเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใด ที่แม่นยำมากที่สุด
 • 1 : Titration method
 • 2 : Atomic Absorption Spectrophotometer
 • 3 : UV spectrophotometer
 • 4 : Colorimetric method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :
 • การเผาขยะมูลฝอย หรือของเสียอันตรายในเตาเผา (incinerator) จะทำภายใต้สภาวะ
 • 1 : อุณหภูมิต่ำและมีออกซิเจนในระบบ
 • 2 : อุณหภูมิสูงและมีออกซิเจนในระบบ
 • 3 : อุณหภูมิต่ำและภายใต้สภาวะการขาดออกซิเจน
 • 4 : อุณหภูมิสูงและภายใต้สภาวะการขาดออกซิเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 114 :
 • ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 หมายถึง
 • 1 : ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผู้ผลิตประกาศรับรองผลิตภัณฑ์ของตนเอง
 • 2 : ฉลากที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น
 • 3 : ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรองโดยบุคคลที่ 3 ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้
 • 4 : ฉลากสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • RoHS มีความหมายว่าอย่างไร
 • 1 : กฎและค่าความเข้มข้นของสารอันตรายต่อการใช้งาน
 • 2 : ข้อจำกัด/ข้อห้าม ของการใช้สารเสี่ยงอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • 3 : กฎและค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ
 • 4 : กฎและค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่มีผลต่อการทำงานในโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 • แนวทางในการจัดการมลพิษที่กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม พยายามสร้างมาตรการจูงใจ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยหนึ่งในเครื่องมือทางด้านการเงินการคลัง คือข้อใด
 • 1 : ค่าปล่อยมลพิษ (Emission change)
 • 2 : การลดหย่อนภาษี (Tax allowance)
 • 3 : การให้เงินทุนที่ไม่ต้องจ่ายคืน (Grant)
 • 4 : ระบบมัดจำ-คืนเงิน (Deposit-Refund system)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • ในการเทียบค่า GWP (Global Warming Point) ของแก๊สที่ปล่อยทิ้งจำพวก เช่น Methane, Nitrous oxide ข้อใดต่อไปนี้ เป็นค่าประมาณเทียบเท่าต่อ CO2
 • 1 : 2-25 , 280-300
 • 2 : 50, 260-280
 • 3 : 50 , 280-300
 • 4 : 37 , 200
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : Throwaway process เป็นกระบวนการเพื่อบำบัด NOx ในระบบการเผาไหม้
 • 2 : การบำบัด SOx สามารถทำได้โดยปฏิกิริยา Hydrodesulfuization
 • 3 : การบำบัด SOx สามารถทำได้โดย claus process
 • 4 : การบำบัด CO2 สามารถทำได้โดย adsorption + chemical reaction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 • Adsorbent ที่ทำการบำบัดสารพิษอากาศแล้วจะต้องมีการจัดการอย่างไร
 • 1 : สะสมและนำไปฝังกลบ เนื่องจาก Adsorbent ถูกทำให้เป็นสารอันตรายแล้ว
 • 2 : ทำการ regenerate ด้วยน้ำ เพื่อนำเอา Adsorbent กลับมาใช้ใหม่
 • 3 : ทำการ regenerate ด้วยลมร้อน เพื่อนำเอา Adsorbent กลับมาใช้ใหม่
 • 4 : ทำการ regenerate ด้วยไอน้ำเพื่อนำเอา Adsorbent กลับมาใช้ใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :
 • ระบบ Adsorption column จะมี packing ในหอดูดกลืน ถามว่าข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ packing
 • 1 : น้ำหนักน้อย – กลวง
 • 2 : มีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก
 • 3 : ทนทานต่อสารเคมี – ราคาถูก
 • 4 : ราคาถูก – high liquid hold up
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำมาวิเคราะห์ควรจะเก็บทุกๆ จุดที่มีการปล่อยน้ำเสีย เพราะอะไร
 • 1 : เพื่อลดปริมาณน้ำเสียรวม
 • 2 : เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการออกแบบระบบบำบัดรวม
 • 3 : เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัด
 • 4 : ข้อ 1. และ ข้อ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 122 :
 • วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันมลพิษข้อใดถูกต้อง
 • 1 : แยกของเสียอันตรายจากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
 • 2 : ปรับความเที่ยงของเครื่องมือเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ
 • 3 : ลดขนาดการผลิตให้เหมาะสมกับการจัดการของเสีย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :
 • ข้อใดจัดเป็นการจัดของเสียอันตราย
 • 1 : การลดปริมาณ
 • 2 : การคัดแยก
 • 3 : การขนส่ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :
 •  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีค่าสารแขวนลอย (suspended solid) เท่าใด
 • 1 : ไม่มากกว่า 50 มก/ล.
 • 2 : ไม่มากกว่า 60 มก/ล.
 • 3 : ไม่มากกว่า 65 มก/ล
 • 4 : ไม่มากกว่า 70 มก/ล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 •  ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม มีค่า pH ของน้ำทิ้งอยู่ในช่วงเท่าไร
 • 1 : 2.0 - 4.5
 • 2 : 3.9 - 8.6
 • 3 : 5.5 - 9.0
 • 4 : 6.0 - 11.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 •  NTU คือหน่วยมาตรฐานสำหรับวัดค่าอะไรของน้ำเสีย
 • 1 : ค่าการนำไฟฟ้า
 • 2 : ค่าความขุ่น
 • 3 : ปริมาณสี
 • 4 : ออกซิเจนละลายน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 •  ข้อใดไม่ใช้ หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 • 1 : ป้องกันไม่ให้มีการระบายมลพิษผ่านทางวัดหรือปล่อยให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม โดยไม่ผ่านระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • 2 : จัดทำรายงานการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและส่งให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมรับรอง
 • 3 : เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในโรงงาน
 • 4 : จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 813 : Source and characteristics of industrial waste and treatment methods
ข้อที่ 128 :
 • สิ่งแวดล้อม หมายถึง
 • 1 : สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรา
 • 2 : สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรา
 • 3 : อากาศ น้ำ และดิน
 • 4 : สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและที่ถูกสร้างขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 129 :
 • กระบวนการของ Pyrolysis กับ Combustion เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 • 1 : เป็นกระบวนการกำจัดของเสียด้วยความร้อน (thermal treatment) เหมือนกัน
 • 2 : Pyrolysis เป็นกระบวนการที่จำกัดออกซิเจน แต่ Combustion ต้องการออกซิเจนที่มากเพียงพอ
 • 3 : Pyrolysis เป็นกระบวนที่ใช้กำจัดของเสียที่เป็นของแข็ง แต่ Combustion เป็นกระบวนการที่ใช้กำจัดก๊าซเสีย
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 130 :
 • ข้อใดเป็นการกล่าวที่ถูกต้องของน้ำใต้ดิน
 • 1 : น้ำที่อยู่ใต้ชั้นผิวดินลงไป
 • 2 : น้ำที่อยู่ระหว่างช่องว่างของชั้นดินหรือหิน
 • 3 : น้ำใต้ดินเป็นน้ำที่กรองด้วยชั้นของดิน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • ชั้นน้ำใต้ดินแบบเปิด (Unconfined aquifier) และแบบปิด (Confined aquifier) ต่างกันอย่างไร
 • 1 : น้ำใต้ดินแบบเปิดอยู่ในระดับตื้นกว่าแบบปิด
 • 2 : น้ำใต้ดินแบบเปิดมีมลพิษปนเปื้อนมากกว่าแบบปิด
 • 3 : น้ำใต้ดินแบบเปิดมีแร่ธาตุมากกว่าแบบเปิด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :
 • น้ำใต้ดินที่มีการเจาะมาใช้เป็นน้ำใต้ดินในชั้นใด
 • 1 : ชั้นให้น้ำแบบปิด
 • 2 : ชั้นให้น้ำแบบเปิด
 • 3 : ทั้งชั้นให้น้ำแบบเปิดและแบบปิด
 • 4 : ขึ้นอยู่กับระดับความลึกของชั้นดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • ข้อใดเป็นคุณภาพของน้ำใต้ดิน
 • 1 : ขึ้นกับองค์ประกอบของดินหรือหินที่น้ำซึมผ่าน
 • 2 : ขึ้นกับสถานที่หรือชุมชนบนผิวดิน
 • 3 : ขึ้นกับฤดูกาล
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทางเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
 • 1 : การทำให้เป็นกลาง
 • 2 : การปรับเสถียร
 • 3 : การกรองของแข็งแขวนลอยผ่านตะแกรง
 • 4 : การออกซิเดชัน – รีดักชัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 135 :
 • Imhoff cone เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้วัดอะไร
 • 1 : organic solids
 • 2 : total solids
 • 3 : settable solids
 • 4 : colloidal solids
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • กระบวนการบำบัดที่มีจุดประสงค์ในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค เรียกว่า
 • 1 : Stabilization
 • 2 : Sterilization
 • 3 : Neutralization
 • 4 : Disinfection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • การกำจัดสิ่งสกปรกด้วยไขมันและน้ำมัน ควรเลือกใช้วิธีแบบใด จึงจะเหมาะมากที่สุด
 • 1 : Screening
 • 2 : Flocculation
 • 3 : Flotation
 • 4 : Grit removal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดไม่ใช่กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี
 • 1 : การตกตะกอนทางเคมี
 • 2 : การรวมตะกอนทางเคมี
 • 3 : ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน
 • 4 : การดูดซับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 139 :
 • NTU คือหน่วยมาตรฐานของอะไร
 • 1 : ปริมาณของแข็งทั้งหมด
 • 2 : ค่าความขุ่น
 • 3 : ปริมาณสี
 • 4 : ออกซิเจนละลายน้ำ
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 140 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใด ที่ต้องการตัวกลางในการยึดเกาะของแบคทีเรีย
 • 1 : oxidation pond
 • 2 : activated sludge
 • 3 : trickling filter
 • 4 : anaerobic lagoon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :
 • ข้อใดไม่ใช่การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง
 • 1 : การกำจัดไนโตรเจนโดยใช้ปฏิกิริยา nitrification-denitrification
 • 2 : การกำจัดกลิ่นและสีโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
 • 3 : ระบบจานชีวภาพ (Rotating Biological Contractor)
 • 4 : การกำจัดแอมโมเนียโดยวิธีการไล่ก๊าซ (gas stripping)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • ระบบบำบัดชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน เกิดก๊าซใดเป็นองค์ประกอบหลัก
 • 1 : CH4 และ CO2
 • 2 : CHและ H2O
 • 3 : COและ H2O
 • 4 : CO2 และ H2
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • อัตราส่วนระหว่าง BOD : N : P ควรมีค่าเท่ากับข้อใด จึงจะเหมาะสมต่อการดำรงชีพของแบคทีเรียของระบบบำบัดชีวภาพแบบใช้อากาศ
 • 1 : 100 : 1.1 : 0.2
 • 2 : 100 : 2.2 : 0.4
 • 3 : 100 : 5 : 1
 • 4 : 100 : 10 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 144 :
 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ ควรจะมีค่า pH เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 4-5
 • 2 : 6-8
 • 3 : 9-11
 • 4 : ระดับ pH ไม่มีผลต่อกระบวนการบำบัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • ถ้าน้ำเสียประกอบด้วยโลหะเป็นจำนวนมาก ควรใช้วิธีการบำบัดแบบใดจึงจะเหมาะสม
 • 1 : การแลกเปลี่ยนไอออน
 • 2 : การตกตะกอนทางเคมี
 • 3 : การบำบัดแบบชีวภาพ
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :
 • ในการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ สิ่งใดที่ใช้เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ
 • 1 : ระดับความเป็นด่างในรูปไบคาร์บอเนต
 • 2 : ระดับ pH
 • 3 : อัตราการผลิตมีเทน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • ข้อใดจัดเป็นวิธีการบำบัดหรือกำจัดของเสียอันตราย
 • 1 : การทำลายฤทธิ์ด้วยวิธีเคมี-ฟิสิกส์
 • 2 : การทำลายฤทธิ์ด้วยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง
 • 3 : การฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 148 :
 • ข้อใดคือแนวความคิด 5R สำหรับการลดปริมาณขยะมูลฝอย
 • 1 : Reuse, Recycle, Repair, Report และ Renew
 • 2 : Reduce, Reuse, Repair, Recycle และ Reject
 • 3 : Reduce, Recycle, Repair, Report และ Reject
 • 4 : Reduce, Reuse, Renew, Review และ Reject
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • เก็บกระป๋องเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก หรือขวดแก้ว นำกลับมาใช้อีกครั้ง เช่น ปลูกต้นไม้ ดัดแปลงเป็นของเล่น จัดเป็นแนวความคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยข้อใด
 • 1 : Reuse
 • 2 : Report
 • 3 : Repair
 • 4 : Reject
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ CFC ซึ่งแต่ก่อนใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการทำความเย็นนั้น มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • 1 : ทำลายชั้นโอโซน
 • 2 : ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
 • 3 : ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก
 • 4 : ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศลดน้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 :
 • การที่เราสังเกตเห็นว่าขยะมูลฝอยนั้นถ้าเก็บไว้เป็นระยะเวลานานๆ จะกลายเป็นสีดำ ทั้งนี้เกิดมาจากสารประเภทใด
 • 1 : Aminobutyric acid
 • 2 : Hydrogen sulfide
 • 3 : Methyl mercaptan
 • 4 : Metal sulfide
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยหมักควรมีค่าอยู่ในช่วงประมาณเท่าใด
 • 1 : 20-30
 • 2 : 40-50
 • 3 : 50-60
 • 4 : 60-70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :
 • ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ข้อใดไม่จัดเป็นวัตถุอันตราย
 • 1 : วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
 • 2 : วัตถุเรืองแสง
 • 3 : วัตถุกัดกร่อน
 • 4 : วัตถุออกซิไดซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามและตรวจวัดเป็นขั้นตอนใดในวงจร PDCA
 • 1 : คำนิยาม
 • 2 : การวางแผน
 • 3 : การปรับปรุง
 • 4 : การตรวจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 :
 • กระดาษหนึ่งแผ่นควรเขียนให้ครบทั้งสองหน้า แล้วเก็บไว้ขายหรือพับถุงไว้ใช้อีก จัดเป็นแนวความคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยข้อใด
 • 1 : Reuse
 • 2 : Report
 • 3 : Repair
 • 4 : Reject
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 156 :
 • สิ่งของชำรุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จักรยาน ควรซ่อมแซมหรือแยกส่วนไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อไป จัดเป็นแนวความคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยข้อใด
 • 1 : Reuse
 • 2 : Report
 • 3 : Repair
 • 4 : Reject
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :
 • การเลือกไม่ใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม หรือพลาสติก จัดเป็นแนวความคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยข้อใด
 • 1 : Reuse
 • 2 : Report
 • 3 : Repair
 • 4 : Reject
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • ถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ดีควรมีลักษณะตรงตามข้อใด
 • 1 : มีฝาปิดมิดชิด
 • 2 : ทำความสะอาดง่าย
 • 3 : มีขาตั้งสูงจากพื้น 30 เซนติเมตร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 159 :
 • ในการหาปริมาณความชื้นในขยะมูลฝอยตัวอย่าง จะต้องทำการอบขยะมูลฝอยตัวอย่างที่อุณหภูมิเท่าใด
 • 1 : 95 องศาเซลเซียส
 • 2 : 100 องศาเซลเซียส
 • 3 : 105 องศาเซลเซียส
 • 4 : 120 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :
 • แก๊สมีเทนซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งได้มาจากการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการใด
 • 1 : เผาด้วยอุณหภูมิสูงในเตาเผา
 • 2 : การหมักแบบใช้อากาศ
 • 3 : การหมักแบบไม่ใช้อากาศ
 • 4 : กระบวนการไฮโดรไลซิส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการใดที่สามารถลดปริมาตรขยะมูลฝอยลงได้ถึงร้อยละ 75-95
 • 1 : การเผาด้วยอุณหภูมิสูงในเตาเผา
 • 2 : การหมักแบบใช้อากาศ
 • 3 : การหมักแบบไม่ใช้อากาศ
 • 4 : กระบวนการไฮโดรไลซิส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • Refuse Derived Fuel หรือ RDF มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : เชื้อเพลิงเหลวที่ได้มาจากขยะมูลฝอย
 • 2 : เชื้อเพลิงแข็งที่ได้มาจากขยะมูลฝอย
 • 3 : แก๊สเชื้อเพลิงที่ได้มาจากขยะมูลฝอย
 • 4 : เชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ได้มาจากขยะมูลฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 • ในการบำบัดน้ำขั้นตติยภูมิ (Tertiary Treatment) การกำจัดไนโตรเจนทำได้โดย
 • 1 : การทำให้ใสด้วยปูนขาว
 • 2 : การเติมคลอรีนเบรกพอยท์
 • 3 : การกลั่น
 • 4 : การเติมโอโซน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดคือหน้าที่ของ Geotextile ในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
 • 1 : ป้องกันไม่ให้น้ำชะมูลฝอยไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม
 • 2 : ป้องกันไม่ให้น้ำไหลซึมเข้าไปในหลุมฝังกลับ
 • 3 : ป้องกันไม่ให้หลุมฝังกลบทรุดตัว
 • 4 : เป็นชั้นกรองของแข็งป้องกันไม่ให้ของแข็งไหลไปอุดท่อระบายน้ำที่วางอยู่ด้านล่างหลุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 • หน้าที่ของจุลชีพจำพวก Acid-former ในกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศคือข้อใด
 • 1 : ย่อยสลายสารอินทรีย์ไปเป็นกรดอินทรีย์
 • 2 : ย่อยสลายกรดอินทรีย์ไปเป็นกรดอนินทรีย์
 • 3 : ย่อยสลายกรดอินทรีย์ไปเป็นแก๊สมีเทน
 • 4 : ย่อยสลายกรดอนินทรีย์ไปเป็นแก๊สมีเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 166 :
 • อุปกรณ์ Electrostatic precipitator มีข้อดีอย่างไร
 • 1 : มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอนุภาคมลพิษเล็กๆ
 • 2 : ราคาถูก
 • 3 : สามารถที่จะควบคุม/จำกัด gaseous emission ได้ดี
 • 4 : เคลื่อนย้ายง่ายและใช้พื้นที่น้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะสำหรับ Wet scrubber
 • 1 : สามารถใช้กับ pollutant ที่มีละอองน้ำประกอบอยู่ด้วย
 • 2 : เป็นการลดอุณหภูมิของมลพิษก่อนปล่อยออกโดยอัตโนมัติ
 • 3 : ใช้กับ pollution ที่มีความเป็นกรด, เบสไม่ได้
 • 4 : ใช้กับ pollution ที่มีโอกาสในการลุกติดไฟ, ระเบิดได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดกลิ่นc
 • 1 : Wet scrubbing process
 • 2 : Chemical scrubbing process
 • 3 : Activated carbon-adsorption process
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูก
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • ข้อใดใช้ในการกำจัดกลิ่นจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
 • 1 : Water scrubber
 • 2 : Electrostatic precipitator
 • 3 : Activated carbon adsorption
 • 4 : Packed bed absorption
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 • ในกระบวนการ Absorption สำหรับกำจัดก๊าซพิษ ภายในหอจะบรรจุ Packing materials โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร
 • 1 : เพิ่มการกระจายตัวของของเหลวที่ไหลผ่าน
 • 2 : ทำให้ก๊าซกับของเหลวผสมกันได้ดี
 • 3 : ลดความดันที่เกิดขึ้นภายในหอ
 • 4 : เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยใช้สารละลายปูนขาว (Ca(OH)2) วิธีดังกล่าวจัดว่าเป็นกระบวนการใด
 • 1 : Absorption
 • 2 : Adsorption
 • 3 : Filtration
 • 4 : Scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยทั่วไปใช้สารอะไร
 • 1 : น้ำ
 • 2 : ถ่านกัมมันต์
 • 3 : สารละลายปูนขาว
 • 4 : สารละลายกรดเกลือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่อุตสาหกรรมใช้ในการบำบัดก๊าซพิษ
 • 1 : การดูดซับ (Adsorption)
 • 2 : การดูดกลืน (Absorption)
 • 3 : การเผาทำลาย (Incineration)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • นอกจาก Activated Carbon แล้วสารใดที่นิยมมาใช้เป็นสารดูดซับ (Adsorbent)
 • 1 : Silica gel
 • 2 : Zeolite
 • 3 : Activated Alumina
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :
 • ในการเก็บตัวอย่างในภาคสนามเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลาย จะต้องเติมสารเคมีอะไร
 • 1 : MnO4
 • 2 : Alkali Iodide Azide (AIA)
 • 3 : H2SO4
 • 4 : ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • ข้อใดคือเทคนิคที่ใช้ในการกำจัดน้ำมันที่ละลายน้ำ
 • 1 : Stripping
 • 2 : วิธีชีววิทยา
 • 3 : Adsorption
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :
 • Recycle หมายถึงอะไร
 • 1 : การกำจัดวัสดุที่เหลือใช้แล้ว
 • 2 : การลดปริมาณการใช้ของวัสดุ
 • 3 : การใช้ซ้ำหรือหมุนเวียนของวัสดุ
 • 4 : การนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาผ่านกระบวนการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :
 • การรีไซเคิล (recycle) ตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานควรเลือกใช้วิธีใด
 • 1 : การกลั่น
 • 2 : การกรอง
 • 3 : การระเหย
 • 4 : การตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :
 • ของเสียของแข็งในข้อใดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)ได้
 • 1 : เศษกระดาษ
 • 2 : เศษหนังสัตว์
 • 3 : เศษผ้าฝ้าย
 • 4 : เศษยาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 • ข้อใดเป็นการกำจัดขวดพลาสติก PET ที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มต่างๆ ที่ให้ประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด
 • 1 : เอามาใช้ซ้ำ
 • 2 : นำมาหลอมขึ้นรูปใหม่
 • 3 : เผาให้ได้เชื้อเพลิงเหลว
 • 4 : แปรสภาพเป็นเส้นใยสังเคราะห์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :
 • ขยะพลาสติกข้อใดสามารถนำกลับมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้
 • 1 : พลาสติกทุกชนิด
 • 2 : PE PVC PP PS
 • 3 : PVC PET PU EVA
 • 4 : PET PE PP PU
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ชนิดใดต่อไปนี้ ไม่พบสัญลักษณ์รีไซเคิล
 • 1 : PE
 • 2 : PP
 • 3 : PU
 • 4 : PET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 • จงคำนวณหาค่าพลังงานของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยบีทียูต่อปอนด์ ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ C760H1980O374,7N12.75
 • 1 : 5,772 บีทียูต่อปอนด์
 • 2 : 6,772 บีทียูต่อปอนด์
 • 3 : 7,772 บีทียูต่อปอนด์
 • 4 : 8,772 บีทียูต่อปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • สารละลายโทลูอีนซึ่งมีความเข้มข้นจำนวนหนึ่งได้ปนเปื้อนเข้าไปในระบบบำบัดน้ำชะ จงคำนวนณหาระยะเวลาที่โทลูอีนดังกล่าวถูกย่อยสลายจนมีความเข้มข้นลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากความเข้มข้นเริ่มต้น เมื่อสมมติให้กระบวนการย่อยสลายเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง และมีค่าคงที่อัตราเร็วในการย่อยสลายเท่ากับ 0.0665 ต่อชั่วโมง
 • 1 : 10.4 ชั่วโมง
 • 2 : 104 ชั่วโมง
 • 3 : 10.4 ปี
 • 4 : 104 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • Baghouse filter แบบ shaker ถูกออกแบบให้กรอง 40,000 emf ของอากาศที่มี 10 grain ปนเปื้อนของฝุ่นแป้ง/ft3 อากาศ จงคำนวณหาจำนวนถุงกรอง ถ้าถุงกรองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 8 ฟุต กำหนดให้ค่าความเร็วในการป้อนฝุ่นแป้งเท่ากับ 2.5 ft/min
 • 1 : 16,000 ถุง
 • 2 : 1,580 ถุง
 • 3 : 1,400 ถุง
 • 4 : 1,700 ถุง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :

 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : ไม่สามารถประเมินได้ ขึ้นกับประเภทของ gas
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • Langmuir isotherm ของ n-pentane บนถ่านกัมมันต์ ระบุว่าถ่านกัมมันต์สามารถรับ n-pentane 3.5 kg/100 kg Activated Carbon หากมี n-pentane ป้อนเข้าระบบ Adsorption column 0.808 kg/min โดยมีเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมง จงหาปริมาณ Activated Carbon ที่ใช้ใน column
 • 1 : 1385 kg
 • 2 : 1400 kg
 • 3 : 1750 kg
 • 4 : 1975 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • ถังเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียมีความจุ V และมีอัตราการหมุนเวียนสลัดจ์เท่ากับ R โดยมีระยะเวลาในการกักกันสลัดจ์เท่ากับ SRT จงหาสมการในการหาอัตราการทิ้งสลัดจ์จากก้นถังตกตะกอน (F)
 • 1 : F= V /SRT
 • 2 : F= (V)(R)/ SRT
 • 3 : F= (V)(R)/(SRT)(1+R)
 • 4 : F= (V)(R)/(SRT)(1-R)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • ถังปฏิกิริยาแบบท่อ (Plug Flow Reactor) ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีค่า COD เท่ากับ 350 mg/day และอัตราการไหลของน้ำเสียเท่ากับ 250 m3/day โดยให้ค่าคงที่ของปฏิกริยาเป็น 0.7 mg/l.day ปฏิกิริยาเป็นอันดับศูนย์ และประสิทธิภาพในการบำบัดของถังเท่ากับ 85% จงหาขนาดของถัง
 • 1 : 106,500 m3
 • 2 : 106,250 m3
 • 3 : 106,000 m3
 • 4 : 105,000 m3
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • ข้อใดคือแนวความคิด 5R สำหรับการลดปริมาณขยะมูลฝอย
 • 1 : Reuse, Recycle, Repair, Report และ Renew
 • 2 : Reduce, Reuse, Repair, Recycle และ Reject
 • 3 : Reduce, Recycle, Repair, Report และ Reject
 • 4 : Reduce, Reuse, Renew, Review และ Reject
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • ประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าขึ้นอยู่ปัจจัยในข้อใด
 • 1 : อัตราการไหลของก๊าซ
 • 2 : ขนาดของอนุภาค
 • 3 : คุณสมบัติของก๊าซ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 192 :
 • ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและดำเนินการสำหรับเครื่องกรองใย (fabric filters)
 • 1 : การเลือกขนาดเส้นใย
 • 2 : วิธีการทำความสะอาด
 • 3 : ความดันลดที่ยอมรับได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • เครื่องเก็บฝุ่นชนิดใดต้องใช้ปริมาณน้ำมากที่สุด
 • 1 : Spray tower
 • 2 : Cyclonic spray tower
 • 3 : Impingement scrubber
 • 4 : Venturi scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทางเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
 • 1 : การทำให้เป็นกลาง
 • 2 : การลดอุณหภูมิของน้ำเสีย
 • 3 : การทำให้เกิดตะกอน
 • 4 : การออกซิเดชัน – รีดักชัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 195 :
 • การวิเคราะห์น้ำเสียขึ้นอยู่กับปัจจัยใดเป็นสำคัญ
 • 1 : ลักษณะของวิธีการบำบัดน้ำเสีย
 • 2 : ปริมาณน้ำเสีย
 • 3 : ชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
 • 4 : อัตราการไหลของน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 196 :
 • ข้อใดคือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ
 • 1 : ทำปุ๋ยหมัก
 • 2 : เผาในเตาเผา
 • 3 : ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • การเลือกการกำจัดขยะแบบฝังกลบแบบกลบบนพื้นที่ (Area method) เหมาะกับลักษณะภูมิประเทศอย่างไร
 • 1 : พื้นที่ราบ มีระดับน้ำใต้ดินสูง หรือต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อยไม่เกิน 1 เมตร
 • 2 : พื้นที่ราบ มีระดับน้ำใต้ดินต่ำ อยู่ลึกกว่าผิวดินมาก
 • 3 : พื้นที่เป็นเนิน มีระดับน้ำใต้ดินสูง หรือต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อยไม่เกิน 1 เมตร
 • 4 : พื้นที่เป็นเนินมีระดับน้ำใต้ดินต่ำ อยู่ลึกกว่าผิวดินมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 • Brikollare Composting Process เป็นหมักขยะมูลฝอยแบบใด
 • 1 : หมักขยะมูลฝอยในท่อหมัก
 • 2 : หมักขยะมูลฝอยโดยกองบนพื้นราบ
 • 3 : หมักขยะมูลฝอยโดยผสมกากตะกอนจากการบำบัดน้ำทิ้ง
 • 4 : หมักขยะมูลฝอยในถังหมักที่หมุนตลอดเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :
 • เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Pyrolytic Incinerator) มีลักษณะการทำงานอย่างไร
 • 1 : มี 1 ขั้นตอน เป็นการเผาแบบไร้อากาศ
 • 2 : มี 1 ขั้นตอนเป็นการเผาแบบใช้อากาศมากเกินพอ
 • 3 : มี 2 ขั้นตอนเป็นการเผาแบบใช้อากาศมากเกินพอ จากนั้นเป็นการเผาแบบไร้อากาศ
 • 4 : มี 2 ขั้นตอนเป็นการเผาแบบไร้อากาศ จากนั้นเป็นการเผาแบบใช้อากาศมากเกินพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • หลักใหญ่ในการกำจัดน้ำทิ้งมี 3 วิธีเรียงลำดับวิธีการที่ถูกดังข้อต่อไปนี้
 • 1 : Chemical Unit Processes, Biological Unit Processes, and Physical Unit Processes
 • 2 : Biological Unit Processes, Chemical Unit Processes, and Physical Unit Processes
 • 3 : Physical Unit Processes, Chemical Unit Processes, and Biological Unit Processes
 • 4 : Physical Unit Processes, Biological Unit Processes, and Chemical Unit Processes
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการกำจัด Physical Unit Processes
 • 1 : Oil Separation
 • 2 : Step aeration
 • 3 : Anaerobic treatment
 • 4 : Ion exchange
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 202 :
 • ระบบระบายน้ำแบบ Storm sewer เป็นระบบที่ใช้ในการระบายน้ำทิ้งประเภทใด
 • 1 : น้ำทิ้งจากบ้านเรือน
 • 2 : น้ำทิ้งจากฝนตก
 • 3 : น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • 4 : น้ำทิ้งจากทั้งข้อ 1 2 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :
 • เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง มีอัตราการสูบน้ำ 400 แกลลอนต่อนาที ขนาดของท่อที่ใช้เท่ากับ 12 นิ้ว ค่า TSH (Total Static Head) เท่ากับ 100 ฟุต ความยาวของท่อเท่ากับ 1000 ฟุต จงคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการสูบน้ำต่อวัน กำหนดให้ 1. C = 100 2. ค่าไฟฟ้าเท่ากับ 0.75 kW h 3. ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำรวมทั้งมอเตอร์เท่ากับร้อยละ 65
 • 1 : 210 บาทต่อวัน
 • 2 : 350 บาทต่อวัน
 • 3 : 600 บาทต่อวัน
 • 4 : 820 บาทต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 204 :
 • Coagulant Process มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : การทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้น
 • 2 : การทำให้เกิดการตกตะกอนของสารโดยวิธีทางเคมี
 • 3 : การแลกเปลี่ยนประจุระหว่างสารในน้ำทิ้ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 205 :
 • จากข้อมูลข้างล่างนี้ จงคำนวณอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์  กำหนดอัตราการไหลเข้าของน้ำทิ้ง 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - ค่า BOD ของน้ำทิ้งขาเข้า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร - ค่าของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในสลัดจ์ (Mixed Liquor Volatile Suspended Solid: MLVSS) ในถังเติมอากาศ 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร - ปริมาตรถังเติมอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 0.44 kg of BOD / kg of MLVSS day
 • 2 : 0.33 kg of BOD / kg of MLVSS day
 • 3 : 0.22 kg of BOD / kg of MLVSS day
 • 4 : 0.11 kg of BOD / kg of MLVSS day
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :
 • จากข้อมูลข้างล่างนี้ จงคำนวณค่าของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในสลัดจ์ (Mixed Liquor Volatile Suspended Solid: MLVSS) ในถังเติมอากาศ - อัตราการไหลของน้ำทิ้ง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - ค่า BOD ของน้ำทิ้งขาเข้า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร - ปริมาตรถังเติมอากาศ 300 ลูกบาศก์เมตร - อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ 0.2 kg of BOD / kg of MLVSS day
 • 1 : 1,337 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : 1,447 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : 1,557 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : 1,667 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 207 :
 • จงคำนวณค่า BOD ที่ออกจากระบบสระเติมอากาศจากข้อมูลข้างล่างนี้ - อัตราน้ำทิ้งเข้าระบบ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - ค่า BOD ของน้ำทิ้งขาเข้า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร - ปริมาณ BOD ที่กำจัดได้ 0.15 กิโลกรัม BOD ต่อ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - ปริมาตรของสระเติมอากาศ 1000 ลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 25.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : 19.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : 12.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 208 :
 • ข้อใดไม่ใช่กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งทางเคมี
 • 1 : Precipitation
 • 2 : Neutralization
 • 3 : Activated Sludge
 • 4 : Ion Exchange
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • เครื่องแคลอรีมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์อะไร
 • 1 : ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : ปริมาณของก๊าซอันตราย
 • 3 : ปริมาณความร้อน
 • 4 : ปริมาณสารทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • ข้อใดคือข้อดีของการฝังกลบ
 • 1 : ระบบไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก เหมาะแก่การดำเนินงาน
 • 2 : สถานที่ต้องตั้งอยู่ห่างจากย่านชุมชน
 • 3 : ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่
 • 4 : ราคาแพง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :
 • ข้อใดเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางในการลดปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย
 • 1 : นำกลับมาใช้ใหม่
 • 2 : เผาไฟ
 • 3 : ฝังดิน
 • 4 : ทิ้งน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 212 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของวิธีการเผาขยะในเตาเผา
 • 1 : ค่าลงทุน และดำเนินงานสูง
 • 2 : ก่อให้เกิดมลพิษได้ ถ้าระบบไม่สมบรูณ์
 • 3 : ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาที่ตั้ง และการขนส่ง
 • 4 : ต้องใช้ผู้ดำเนินงานที่มีความชำนาญสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • ก๊าซที่พบบ่อยๆในน้ำเสียได้แก่
 • 1 : ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : ไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : ไนโตรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 4 : ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • ข้อใดคือความสามารถในการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ำได้สูงที่สุด
 • 1 : อุณหภูมิต่ำ ความดันสูง ความเข้มข้นของเกลือต่ำ
 • 2 : อุณหภูมิต่ำ ความดันสูง ความเข้มข้นของเกลือสูง
 • 3 : อุณหภูมิต่ำ ความดันต่ำ ความเข้มข้นของเกลือต่ำ
 • 4 : อุณหภูมิสูง ความดันสูง ความเข้มข้นของเกลือต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • อาการต่อไปนี้เป็นอาการของผู้ได้รับสารชนิดใด “เจ็บตามกระดูก ปวดหัว ปวดท้อง ชาตามร่างการ บวมตามแขน และขา มือเท้าไม่มีแรง”
 • 1 : ปรอท
 • 2 : ทองแดง
 • 3 : แคดเมียม
 • 4 : ตะกั่ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 216 :
 • Static Composting System ต่างจาก Windrow System อย่างไร
 • 1 : Static Composting System มีการระบายอากาศ โดยยกฐานขึ้นก่อนกองขยะมูลฝอย
 • 2 : Windrow System มีการระบายอากาศ โดยยกฐานขึ้นก่อนกองขยะมูลฝอย
 • 3 : Static Composting System ทำงานในระบบถังหมุน
 • 4 : Windrow System ทำงานในระบบถังหมุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • ข้อใดคือข้อเสียของการฝังกลบ เมื่อเทียบกับการเผาขยะมูลฝอย
 • 1 : เกิดกลิ่น และขยะมีจำนวนมาก
 • 2 : เกิดปุ๋ยหมักธรรมชาติ
 • 3 : เกิดก๊าซที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ทำลาย Pathogenic microorganism
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :
 • ก๊าซที่ได้จากการฝังกลบขยะ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คือ
 • 1 : ก๊าซมีเทน
 • 2 : ก๊าซออกซิเจน
 • 3 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 4 : ก๊าซไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 • ข้อใดไม่ใช่ค่าดรรชนีที่ใช้ในการตรวจสอบน้ำชำระล้างมูลฝอย และน้ำทิ้งหลังการบำบัด
 • 1 : Chloride
 • 2 : Hardness
 • 3 : BOD
 • 4 : COD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • สารในข้อใด เมื่อได้รับแล้วมีผลทำให้เป็นโรคอิไต-อิไต
 • 1 : แคดเมียม
 • 2 : ตะกั่ว
 • 3 : ปรอท
 • 4 : ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • น้ำทิ้งของโรงงานสี แบตเตอรี ท่านจะพบสารเคมีอะไร
 • 1 : ตะกั่ว และ แคดเมียม
 • 2 : ตะกั่ว และ เหล็ก
 • 3 : แคดเมียม และ ปรอท
 • 4 : แคดเมียม และเงิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 222 :
 • ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) สารโลหะหนักประเภทปรอทต้องไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 1 : 0.0005มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 :
 • ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) กำหนดค่า BOD ไว้ไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 1 : 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • Eutrophication เป็นปรากฏการณ์อะไร
 • 1 : ปรากฏการณ์ที่แหล่งน้ำขาดสารอาหาร มีผลทำให้ แพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายขนาดเล็ก) และสัตว์น้ำตายลงอย่างรวดเร็ว
 • 2 : ปรากฏการณ์ที่แหล่งน้ำมีธาตุฟอสฟอรัส และไนโตรเจนสูง มีผลทำให้ แพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายขนาดเล็ก)เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • 3 : ปรากฏการณ์ที่แหล่งน้ำขาดออกซิเจน มีผลทำให้ แพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายขนาดเล็ก) และสัตว์น้ำตายลงอย่างรวดเร็ว
 • 4 : ปรากฏการณ์ที่แหล่งน้ำมีออกซิเจนสูง มีผลทำให้ แพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายขนาดเล็ก)เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 225 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ
 • 1 : ของแข็งแขวนลอย
 • 2 : สี และ ความขุ่น
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : การเจริญเติบโตของสัตว์ และพืชสีเขียวในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 226 :
 • ข้อใดคือน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ และปูนซีเมนต์
 • 1 : สี สารแขวนลอย น้ำทิ้งเป็นเบส
 • 2 : สี สารแขวนลอย น้ำทิ้งเป็นกรด
 • 3 : แอมโมเนีย สารประกอบอินทรีย์ สี น้ำทิ้งเป็นกรด
 • 4 : แอมโมเนีย สารประกอบอินทรีย์ สี น้ำทิ้งเป็นเบส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :
 •  ขั้นตอนการบำบัดแบบตติยภูมิ (Tertiary treatment) จุดประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : ปรับอัตราการไหลของน้ำเสีย
 • 2 : ปรับค่าพีเอช
 • 3 : กำจัดสารพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
 • 4 :  ควบคุมค่าบีโอดีไม่เกิน 1,000 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 228 :
 • จงหาค่า BOD5 ของน้ำเสีย โดยการเติมน้ำเสียปริมาตร 15 ml ลงในขวด BOD ขนาด 300 ml และปรับปริมาตรจนเท่ากับปริมาตรขวด ทำการวัดค่า dissolved oxygen (DO) ในวันที่เก็บตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 8 mg/l และอีก 5 วันต่อมามีค่าเป็น 2 mg/l
 • 1 : 120 mg/l
 • 2 : 220 mg/l
 • 3 : 320 mg/l
 • 4 : 420 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • ค่า BOD5 ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated sludge ) ควรมีค่าเท่าไร
 • 1 : BOD5 < 500 mg / L
 • 2 : 500 <BOD5 < 1,000 mg / L
 • 3 : BOD5 < 1,000 mg / L
 • 4 : BOD5 > 1,000 mg / L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียในขั้นตอน Equalization ทำหน้าที่อะไร
 • 1 : กำจัดพวกโลหะหนัก
 • 2 : ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม
 • 3 : ปรับความเข้มข้นและอัตราการไหลให้คงที่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :
 • การทดลองหาปริมาณของแข็งในน้ำเสีย โดยการนำน้ำเสียมา 100 ml เทลงใน crucible แล้วนำไประเหยแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 108 oC จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ ชั่งได้น้ำหนัก 48.6666 g แล้วนำ crucible ไปเผาที่อุณหภูมิ 550 oC ในเตาเผาจนกระทั่งน้ำหนักคงที่ ชั่งได้น้ำหนัก 48.6444 g กำหนดให้น้ำหนักของ crucible 48.6212 g จงคำนวณหาค่า Total Solid (TS)
 • 1 : 444 mg/l
 • 2 : 454 mg/l
 • 3 : 464 mg/l
 • 4 : 474 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • การทดลองหาปริมาณของแข็งในน้ำเสีย โดยการนำน้ำเสียมา 100 ml เทลงใน crucible แล้วนำไประเหยแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 108 oC จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ ชั่งได้น้ำหนัก 48.6666 g แล้วนำ crucible ไปเผาที่อุณหภูมิ 550 oC ในเตาเผาจนกระทั่งน้ำหนักคงที่ ชั่งได้น้ำหนัก 48.6444 g กำหนดให้น้ำหนักของ crucible 48.6212 g จงคำนวณหาค่า Total Volatile Solid (TVS)
 • 1 : 111 mg/l
 • 2 : 222 mg/l
 • 3 : 333 mg/l
 • 4 : 449 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 • ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนบำบัดตะกอนเร่ง (activated sludge) คือเท่าไร
 • 1 : 3.5 - 5.5
 • 2 : 5.5 - 6.5
 • 3 : 6.5 - 8.5
 • 4 : 8.5 - 9.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 234 :
 • โดยทั่วไปกระบวนการบำบัดน้ำเสียมีขั้นตอนเรียงลำดับอย่างไร
 • 1 :  grit chamber  Equalization  bar screen   Neutralization
 • 2 :  Bar screen   Equalization  Neutralization  Coagulation
 • 3 :  Neutralization   Equalization   grit chamber  Flocculation
 • 4 :  Equalization   Neutralization   bar screen   grit chamber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 •  วิธีใดไม่ใช่วิธีการกำจัดน้ำออกจากสลัดจ์ (Sludge dewatering)
 • 1 :  Centrifugation
 • 2 :  Drying
 • 3 :  Filtration
 • 4 :  Digestion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • ข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนบำบัดตติยภูมิ(Tertiary – treatment)
 • 1 : การปรับค่าพีเอช
 • 2 : การกำจัดพวกโลหะหนัก
 • 3 : การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย
 • 4 : การเปลี่ยนสารอินทรีย์พวกไนโตรเจนเป็นก๊าซไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 237 :
 •  ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ขั้นตอนใดเป็นการลดค่า BOD ได้มากที่สุด
 • 1 :  Filtration
 • 2 :  Anaerobic treatment
 • 3 :  Aerated lagoon
 • 4 :  Activated sludge
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • สาร Coagulant ที่เติมลงไปในน้ำเสีย ควรมีคุณสมบัติของสารตามข้อใด
 • 1 :  Trivalent cation
 • 2 :  สามารถละลายในช่วง pH ที่เป็นกลาง
 • 3 : เป็นกรด
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจนให้เป็นไนเตรทในสภาวะแบบใช้ออกซิเจนเรียกว่ากระบวนการนี้ว่า
 • 1 :  Nitrification
 • 2 :  Denitrification
 • 3 :  Hydrocracking
 • 4 :  Incineration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :
 •  ขั้นตอน Neutralization ในระบบบำบัดน้ำเสียทำหน้าที่อะไร
 • 1 : ปรับอัตราการไหลให้คงที่
 • 2 : ปรับความเข้มข้นให้คงที่
 • 3 : กำจัดแบคทีเรีย
 • 4 : ปรับค่าพีเอช
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 241 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใด ที่ต้องการตัวกลางให้แบคทีเรียยึดเกาะ
 • 1 :  oxidation pond
 • 2 :  activated sludge
 • 3 :  trickling filter
 • 4 :  anaerobic lagoon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง(activated sludge) ประกอบด้วย 2 ถัง มีอะไรบ้าง
 • 1 :  Grit chamber และ Primary settling tank
 • 2 :  Neutralization tank และ Primary settling tank
 • 3 :  Trickling filter และ Secondary Settling tank
 • 4 :  Aeration tank และ Secondary Settling tank
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :
 •  การกำจัดไขมันและน้ำมันในระบบบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 1 ควรเลือกใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 :  Flocculation
 • 2 :  Sedimentation
 • 3 :  Flotation
 • 4 :  Grit Chamber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :
 •  การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียนั้นค่า Hydraulic retention time (HRT) และค่า Solid retention time (SRT) ควรมีค่าเท่าใด
 • 1 :  HRT > SRT
 • 2 :  SRT > HRT
 • 3 :  SRT = HRT
 • 4 : ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • จงคำนวณหาปริมาณสังกะสีที่ปล่อยออกในแต่ละวันในหน่วย lbs จาก electroplater ถ้าอัตราการไหลของน้ำเสียเป็น 8000 แกลลอนต่อวัน และมีปริมาณสังกะสี 2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร
  กำหนดให้ 1 lb = 453. 59 grams
 • 1 : 160 lbs
 • 2 : 0.16 lbs
 • 3 : 1.6 lbs
 • 4 : 0.016 lbs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :
 • ระบบบำบัดทำการบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบเป็นโลหะในอัตรา 12,500 กรัมต่อวัน โดยมีความเข้มข้นของสังกะสีขาเข้าเป็น 5,248 ug/l ถ้าความเข้มข้นของสังกะสีในน้ำเสียขาออกเป็น 125 
  มี pH 8.25 จงหาประสิทธิภาพการบำบัดสังกะสี 
 • 1 : ร้อยละ 90 
 • 2 : ร้อยละ 41
 • 3 : ร้อยละ 98
 • 4 : ร้อยละ 84
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 814 : Sources of air pollutants
ข้อที่ 247 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นอากาศเสียที่เกิดจากรถยนต์
 • 1 : CO, SO2, Hydrocarbon และ ฝุ่น
 • 2 : CO2, Hydrocarbon, NH3 และไอน้ำ
 • 3 : CO2, Hydrocarbon, N2 และ CO2
 • 4 : CO, SO2, NH3 และ ฝุ่น
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :
 • สารใดในคำตอบต่อไปนี้มีสารที่ไม่มีผลต่อการลดลงของชั้นโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์
 • 1 : CFCs และ Methyl Bromide
 • 2 : Carbon tetrachloride และ CFCs
 • 3 : Methyl Bromide และ CFCs
 • 4 : Methyl Iodide และ CFCs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 249 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) 
 • 1 : ปริมาณต้นไม้บนโลกลดลง
 • 2 : ปริมาณอัลตราไวโอเลตผ่านมายังโลกมาก
 • 3 : ใช้สเปรย์ และโฟมเป็นจำนวนมาก
 • 4 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอื่นๆ ดูดซับพลังงานความร้อนไว้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • ปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) เกี่ยวข้องกับข้อใด
 • 1 : ก๊าซพิษเกิดมากขึ้น
 • 2 : ปริมาณขยะพิษเพิ่มขึ้น
 • 3 : อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
 • 4 : พลังงานในโลกขาดแคลน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :
 • ข้อใดเป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect)
 • 1 : ความแห้งแล้ง
 • 2 : น้ำท่วมเพิ่มขึ้น
 • 3 : ปรากฏการณ์เอลนิโญ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • สารชนิดใดที่ศักยภาพในการทำให้โลกร้อน(Global Warming Potential) มากที่สุด
 • 1 : methane
 • 2 : Carbon dioxide
 • 3 : Sulfur hexafluoride
 • 4 : Nitrous oxide
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 253 :
 • สารใดต่อไปนี้มีผลต่อการทำลายชั้นโอโซนของโลก
 • 1 : สารตะกั่ว
 • 2 : ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 3 : ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
 • 4 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 254 :
 • ผลกระทบดังต่อไปนี้ไม่ได้เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการถูกทำลายของชั้นโอโซนในบรรยากาศของชั้นสตราโทสเฟียร์ (Stratosphere)
 • 1 : ทำให้คนเป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้น
 • 2 : ทำให้โลกร้อนขึ้น
 • 3 : ทำให้วัสดุที่ทำจากพอลิเมอร์สังเคราะห์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น
 • 4 : ทำให้คนเป็นต้อกระจกมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :
 • กิจกรรมใดดังต่อไปนี้ทำให้เกิดก๊าซเรื่อนกระจกมากขึ้น
 • 1 : ปิดไฟที่ไม่จำเป็นต้องใช้
 • 2 : ขับรถส่วนตัวมาทำงาน
 • 3 : การลดการเผาป่า และตอซัง
 • 4 : เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :
 • สนธิสัญญาเกียวโต (Kyoto Protocol) เมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องใด
 • 1 : การแก้ปัญหาโลกร้อน
 • 2 : การแก้ปัญหาป่าไม้
 • 3 : การแก้ปัญหาภัยพิบัติ
 • 4 : การแก้ปัญหาก๊าซพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • ระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic treatment system) จะได้ก๊าซอะไรออกมาเพื่อสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้
 • 1 : CH4
 • 2 : CO
 • 3 : CO2
 • 4 : NH3
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :
 • มลพิษทางอากาศประเภทสารอินทรีย์ระเหย มีต้นกำเนิดจากข้อใด
 • 1 : โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน
 • 2 : โรงงานย้อมผ้า
 • 3 : โรงงานผลิตปูนซิเมนต์
 • 4 : โรงงานผลิตสีทาบ้าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 259 :
 • ข้อใดเป็นองค์ประกอบของก๊าซพิษจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี
 • 1 : ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 2 : ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 3 : แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์
 • 4 : สไตรีน เบนซีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • จงเรียงลำดับเชื้อเพลิงที่เกิดเขม่าคาร์บอนจากน้อยไปหามาก
 • 1 : ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันก๊าด ถ่านหิน
 • 2 : ถ่านหิน น้ำมันก๊าด ก๊าซธรรมชาติ
 • 3 : น้ำมันก๊าด ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
 • 4 : ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมันก๊าด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 261 :
 • ก๊าซพิษในข้อใดที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไนตริกออกไซด์ (NO) กับออกซิเจนในอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์
 • 1 : ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
 • 2 : ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)
 • 3 : ไดไนโตรเจน เพนทอกไซด์ (N2O5)
 • 4 : ไดไนโตรเจน ไตรทอกไซด์ (N2O3)
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฝุ่นละเอียด (PM2.5)
 • 1 : เกิดจากควันเสียของรถยนต์
 • 2 : เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน
 • 3 : มีมากบริเวณโรงบดหิน
 • 4 : ข้อ 1 และ 2  ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 263 :
 • สารโฟโตเคมีคัลออกซิแดนท์ (Photochemical oxidant) เป็นสารที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนกับก๊าซออกไซด์ของไนตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สารใดต่อไปนี้เกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าว
 • 1 : แอมโมเนีย
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : ไนโตรเจน
 • 4 : โอโซน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดเป็นการลดมลพิษทางอากาศในการเผาไหม้ที่ต้นเหตุ
 • 1 : ใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีสารปนเปื้อนของซัลเฟอร์และไนโตรเจน
 • 2 : ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดสารพิษ
 • 3 : ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้
 • 4 : ใช้ออกซิเจนบริสุทธิในการเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :
 • สารในข้อใดทำให้เกิด photochemical smog
 • 1 : ไฮโดรคาร์บอน กับ โอโซน
 • 2 : ไฮโดรคาร์บอน กับ ออกไซด์ของไนโตรเจน
 • 3 : ไฮโดรคาร์บอน กับ ออกไซด์ของซัลเฟอร์
 • 4 : ไฮโดรคาร์บอน กับ คาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :
 • ผลกระทบของฝนกรด คือข้อใด
 • 1 : ทำให้แหล่งน้ำเป็นกรด
 • 2 : ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ
 • 3 : วัสดุเกิดการกัดกร่อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • ข้อใดคือวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเรื่องฝนกรด
 • 1 : ควบคุมการปล่อยสารออกจากแหล่งโดยตรง
 • 2 : กำจัดสารซัลเฟอร์ที่มีอยู่ในเชื้อเพลิง
 • 3 : ใช้หินแคลเซียมคาร์บอเนตในพื้นที่ที่มีปัญหา
 • 4 : ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 268 :
 • ข้อใดคือปัจจัยในการเลือกเครื่องมือดักจับฝุ่นละออง
 • 1 : ประสิทธิภาพที่ต้องการ
 • 2 : คุณสมบัติของก๊าซที่ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่
 • 3 : คุณสมบัติของอนุภาคฝุ่นละออง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • ข้อดีของห้องตกตะกอน(Setting Chamber)คือข้อใด
 • 1 : ประสิทธิภาพสูงในการเก็บอนุภาคขนาดเล็ก
 • 2 : ค่าบำรุงรักษาต่ำ
 • 3 : สามารถดักจับฝุ่นละอองโดยไม่ต้องใช้น้ำ
 • 4 : ข้อ 1. และ ข้อ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของไซโคลนในการกำจัดฝุ่น
 • 1 : ขนาดของอนุภาค
 • 2 : ความเร็วของก๊าซ
 • 3 : ความหนาแน่นของอนุภาค
 • 4 : ความกว้างของตัวไซโคลน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • ข้อใดที่ไม่ได้เป็นสารพิษจากไอเสียรถยนต์
 • 1 : สารอินทรีย์ระเหย
 • 2 : CO
 • 3 : ฝุ่นขนาดเล็ก
 • 4 : แอมโมเนีย
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :
 •  PM10 คือค่าอะไร
 • 1 : ปริมาณของฝุ่นขนาดเล็ก ที่มีอนุภาคเล็กกว่า 10 ไมครอน
 • 2 : ปริมาณของฝุ่นขนาดเล็ก ที่มีอนุภาคใหญ่กว่า 10 ไมครอน
 • 3 : ปริมาณของฝุ่นขนาดเล็ก ที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : ปริมาณของฝุ่นขนาดเล็กที่วัดได้ ในช่วงระยะเวลา 10 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 273 :
 • ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศสำหรับปริมาณ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงของประเทศไทยจะต้องมีค่าไม่เกิน
 • 1 : 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :
 • ในชั้นบรรยากาศจะประกอบด้วยแก๊ส และ ละอองลอย แขวนลอยอยู่  สารเหล่านั้นที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมีสารใดบ้างที่ไม่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธรรมชาติ
 • 1 : ไอน้ำ
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : มีเทน
 • 4 : CFCs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :
 • การลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถใช้กระบวนการใดได้
 • 1 : Hydrogenation
 • 2 : Dehydrogenation
 • 3 : Hydrodesulfurization
 • 4 : Hydrocracking
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 276 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยของการกระจายตัวของ pollution ในอากาศ
 • 1 : ระดับความสูง
 • 2 : สเถียรภาพของอากาศ
 • 3 : ความเร็วลม
 • 4 : อุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 277 :
 • Cyclone ทำงานที่อัตราการไหล 150 m3/min แล้วพบว่าค่าประสิทธิภาพการดักฝุ่น(a) เท่ากับ 68.1% จงหาว่าหากอัตราการไหลเข้าของอากาศ-ฝุ่น 200 m3/min
  จะมีค่าประสิทธิภาพการดักฝุ่นเปลี่ยนไปอย่างไร กำหนดให้  Q = flow rate   pt = fractional penetration = 1 -a     โดยที่   pt2 = pt1 *(Q1/Q2)0.5   

 • 1 : 68.1%
 • 2 : 90.6%
 • 3 : 51.0%
 • 4 : 72.0%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :

 • 1 : <20%
 • 2 : 20%
 • 3 : 60%
 • 4 : 75.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 :
 • Cyclone 2 ตัว ต่อแบบอนุกรม ตัวที่ 1 มีประสิทธิภาพ 80% ขณะที่ตัวที่ 2 มีประสิทธิภาพ 42% จงคำนวณหาประสิทธิภาพรวมของการดักมลพิษอากาศนี้
 • 1 : 66.4%
 • 2 : 88.4%
 • 3 : 46.4%
 • 4 : 11.6%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 • จงหาปริมาณอากาศตามสัดส่วนมวลสารสัมพันธ์ที่ใช้ในการเผาไหม้แก๊สมีเทนในหน่วยกรัมอากาศต่อกรัมมีเทน
  กำหนดให้ CxHy + (x+(y/4))O2 + N2 → xCO2 + (y/2) H2O + N2
  โดยทีในอากาศจะมีไนโตรเจน 3.76 โมล ทุกๆ 1 โมลของออกซิเจน
 • 1 : 15.2 กรัมอากาศต่อกรัมมีเทน
 • 2 : 16.2 กรัมอากาศต่อกรัมมีเทน
 • 3 : 17.2 กรัมอากาศต่อกรัมมีเทน
 • 4 : 18.2 กรัมอากาศต่อกรัมมีเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 281 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสารมลพิษอากาศปฐมภูมิ (Primary Air Pollutants)
 • 1 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ในเครื่องยนต์
 • 2 : ก๊าซโอโซนจากปฏิกิริยาที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ
 • 3 : ไอกรดซัลฟิวริกจากการปฏิกิริยาของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศกับความชื้นที่เพียงพอ
 • 4 : สารอัลดีไฮด์จากปฏิกิริยาของโอโซนกับสารไฮโดรคาร์บอนในอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสารมลพิษอากาศทุติยภูมิ (Secondary Air Pollutants).
 • 1 : เขม่าควันดำที่เกิดจากไฟป่า
 • 2 : ละอองยาฆ่าแมลงจากการฉีดของชาวสวน
 • 3 : ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์
 • 4 : ก๊าซโอโซนที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้
 • 1 : คาร์บอนมอนนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง
 • 2 : คาร์บอนมอนนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ
 • 3 : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ
 • 4 : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ที่มีออกซิเจนปริมาณจำกัด 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 284 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝนกรด
 • 1 : ฝนกรดที่เกิดขึ้นมีส่วนผสมของกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก
 • 2 : ฝนกรดที่เกิดขึ้นมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์เป็นสารตั้งต้น
 • 3 : ฝนกรดคือฝนที่มีค่า pH < 5.6
 • 4 : ฝนกรดคือฝนที่มีค่า pH < 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • การออกแบบ Packed tower สำหรับบำบัดมลพิษทางอากาศ อยู่ภายใต้สมมติฐานอะไร
 • 1 : ความร้อนไม่มีผลต่อการดูดกลืน
 • 2 : ความสมดุลระหว่างเฟสเป็นไปตามกฎเฮนรี่
 • 3 : การถ่ายเททั้งสองเฟสเป็นไปตามทฤษฎีเรื่องเยื่อสองชั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :
 • เครื่องมือทึ่ใช้เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ (gas sampling) จะต้องปรับอัตราการไหลของอากาศเข้าเครื่องมือด้วยความเร็วที่ถูกเรียกว่าอะไร
 • 1 :  Isobar
 • 2 :  Isostere
 • 3 :  Isotherm
 • 4 :  Isokinetic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • เครื่องมือที่ใช้วัดควันดำหรือเขม่า (smoke) ที่ปล่อยออกจากปล่องควันเรียกว่าอะไร
 • 1 :  Hi - volume air sampler
 • 2 :  Stack sampler
 • 3 :  Ringlemann scale
 • 4 :  Anderson air sampler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 815 : Control methods of particulate and gaseous emissions
ข้อที่ 288 :
 • ก๊าซใดต่อไปนี้เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
 • 1 : H2S
 • 2 : CO2
 • 3 : CH4
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :
 • การนำหลักการเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner technology) มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์อะไร
 • 1 : ลดต้นทุนการผลิต
 • 2 : พัฒนาองค์กรและพนักงาน
 • 3 : ลดการปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :
 • ข้อใดเป็นคุณสมบัติของขยะที่เหมาะสมสำหรับนำมากำจัดโดยวิธีการย่อยสลาย
 • 1 : ขยะชีวภาพทุกชนิด
 • 2 : ขยะที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติภายใน 6 เดือน
 • 3 : ขยะที่เป็นสารอินทรีย์
 • 4 : ขยะที่มีความชื้นสูงและเผาได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 291 :
 • เกณฑ์การออกแบบระบบการย่อยสลายขยะขนาดใหญ่ (Composting) แบบใช้ออกซิเจนต้องคำนึงถึงปัจจัยตามข้อใด
 • 1 : การกวนหรือการกลับขยะ
 • 2 : ค่าความชื้นในระบบ
 • 3 : ระดับอุณหภูมิในระบบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :
 • เครื่องกำจัดฝุ่นโดยใช้แรงหนีศูนย์กลาง เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นแบบใด
 • 1 : Cyclone
 • 2 : Scrubber
 • 3 : Fabric filter
 • 4 : Gravity settler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ในการกำจัดฝุ่น
 • 1 : Cyclone
 • 2 : Scrubber
 • 3 : Adsorber
 • 4 : Fabric filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 294 :
 • N+  O2  ⇔ 2NO จงคำนวณหา [NO] เป็น ppm สำหรับ flue gas ที่ 1500 K 1 atm  
  ถ้าองค์ประกอบของแก๊สมี N2 77%  O2 8%  CO2 6% H2O 9%  Ke(1500 K, 1 atm) = 1.1 x 10-5
 • 1 : 82.3 ppm
 • 2 : 823 ppm
 • 3 : 42.8 ppm
 • 4 : 428 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 295 :
 • ถ้าต้องการลดปริมาณ NO ใน flue gas จาก 900 ppm เป็น 250 ppm โดย flue gas มีอัตราการไหล 10,000 m3/min อุณหภูมิ 300 oC ความดัน 1 atm โดยใช้ NH3  จงคำนวณหาปริมาณ NH3 ที่ใช้ในกระบวนการแต่ละวัน 
  4NO + 4NH3 + O2 —> 4N2 + 6H2O
 • 1 : 3200 kg NH3
 • 2 : 3000 kg NH3
 • 3 : 3380 kg NH3
 • 4 : 3500 kg NH3
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดนิยามความหมายของคำว่า Volatile Solids (VS) ได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : ปริมาณของแข็งที่เหลืออยู่จากการเผาของแข็งทั้งหมดที่อุณหภูมิ 103-105
 • 2 : ปริมาณของแข็งที่เหลืออยู่จากการเผาของแข็งทั้งหมดที่อุณหภูมิ 550-600
 • 3 : ปริมาณของแข็งที่สามารถทำให้ระเหยได้เมื่อถูกนำไปเผาภายใต้อุณหภูมิ 103-105
 • 4 : ปริมาณของแข็งที่สามารถทำให้ระเหยได้เมื่อถูกนำไปเผาภายใต้อุณหภูมิ 550-600
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :
 • ถ้าการปล่อยก๊าซ NOx จากรถยนต์ในเมือง ก. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.0 g/km ต่อคัน โดยเมืองนี้มีรถยนต์ประมาณ 50,000 คัน และแต่ละคันวิ่งเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 20,000 km จะมีก๊าซ NOx เกิดขึ้นเท่าไรในแต่ละปี
 • 1 : 40 กิโลกรัม
 • 2 : 40 ตัน
 • 3 : 100 กิโลกรัม
 • 4 : 2000 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ มาตรฐานปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศทั่วไป 
 • 1 : ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 30 ppm
 • 2 : ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 9 ppm
 • 3 : ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.
 • 4 : ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 5 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 299 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ มาตรฐานปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในบรรยากาศทั่วไป
 • 1 : ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 ppm
 • 2 : ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.3 ppm
 • 3 : ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.
 • 4 : ข้อ 1. และ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 300 :
 • การเก็บน้ำตัวอย่างในภาคสนามเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนเก็บตัวอย่างตามข้อใด
 • 1 : ใส่ขวดแก้วสีชา เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 • 2 : ใส่ขวดแก้วสีชา เติมกรดไนตริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 • 3 : ใส่ขวดแก้วสีชา เติมกรดซัลฟูริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 • 4 : ใส่ขวด HDPE เติมกรดซัลฟูริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 301 :
 • จงหาค่า Stoichiometric Air-to-Fuel Ratio (AFR) หรือสัดส่วนของอากาศต่อเชื้อเพลิงง ของ benzene
  กำหนดให้ CxHy + (x+(y/4))O2 + N2 → xCO2 + (y/2) H2O + N2
  โดยทีในอากาศจะมีไนโตรเจน 3.76 โมล ทุกๆ 1 โมลของออกซิเจน
 • 1 : 14.7
 • 2 : 13.7
 • 3 : 13.2
 • 4 : 13.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • การห้ามใช้ MTBE ใน gasoline ในบางพื้นที่ของสหรัฐฯ เนื่องจากข้อใด
 • 1 : พบว่า MTBE ไม่ได้ช่วยเพิ่ม octane number ได้จริง
 • 2 : พบว่า MTBE เป็นตัวการในการทำให้เกิด secondary pollutant
 • 3 : มีการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
 • 4 : พบว่า MTBE แพงกว่าการใช้เอธานอล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 303 :
 • Classification CFCs ถูกกำหนด characterization ให้เป็นแบบใด
 • 1 : Global Warming
 • 2 : Global warming and Ozone layer depletion
 • 3 : Acidification
 • 4 : Nutrification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :
 •  ขนาดอนุภาคของแข็งที่ถูกกำจัดออกจากกระแสก๊าซที่ประสิทธิภาพ 50% ขนาดอนุภาคนี้เรียกว่าอะไร
 • 1 :  Mean size
 • 2 :  Critical size
 • 3 :  Cut size
 • 4 :  Mode size
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 305 :
 • ถ้าสภาวะการดำเนินงานในการกำจัดอนุภาคของแข็งออกจากก๊าซด้วยถังตกตะกอนแบบแรงโน้มถ่วง (a gravity settler) คงที่ แต่อุณหภูมิของก๊าซที่เข้ามาเพิ่มสูงขึ้น จะมีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดอนุภาคอย่างไร
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : เพิ่มขึ้นมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 :
 • ถังตกตะกอนโดยใช้แรงโน้มถ่วงในการแยกฝุ่นออกจากอากาศ จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อใด
 • 1 : ปริมาณฝุ่นที่เข้ามามีจำนวนมาก
 • 2 : ความยาวของถังเพิ่มขึ้นในขณะที่ความสูงและความกว้างคงเดิม
 • 3 : ความสูงของถังเพิ่มขึ้นในขณะที่ความยาวและความกว้างคงเดิม
 • 4 : ถูกทั้ง 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 307 :
 • ข้อใดเป็นกลไกการกำจัดอนุภาคของแข็งออกจากกระแสก๊าซในถังตกตะกอน
 • 1 : แรงหนีศูนย์กลางทำให้อนุภาคของแข็งชนกับผนัง
 • 2 : แรงโน้มถ่วงของโลกน้อยกว่าแรงลอยตัวและแรงเฉื่อยในการกำจัดอนุภาคของแข็ง
 • 3 : แรงลอยตัวทำให้อนุภาคถูกกำจัดในถังตกตะกอน
 • 4 : อนุภาคตกลงมาที่ความเร็วสุดท้าย (terminal และ settling velocity)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • ขนาดของฝุ่นที่ใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย dp50 ในถังตกตะกอน จะมีผลทำให้ค่าอะไรสูงขึ้น
 • 1 : ความดันลดของถังตกตะกอน
 • 2 : ความเร็วเข้าถังตกตะกอน
 • 3 : ความเข้มข้นของฝุ่น
 • 4 : ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • ถ้าเพิ่มความเร็วของสายป้อนเข้า(ที่มีอนุภาคของแข็ง) เข้าสู่ไซโคลนมากขึ้น จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาคของแข็งอย่างไร
 • 1 : สูงขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : แปรผัน exponential curve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 310 :
 • ถ้าเพิ่มความเร็วของสายป้อนเข้า(ที่มีอนุภาคของแข็ง)เข้าสู่ไซโคลนมากขึ้น จะมีผลต่อความดันลดของไซโคลนอย่างไร
 • 1 : สูงขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : แปรผัน exponential curve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 311 :
 • ถ้าสายป้อนเข้า(มีอนุภาคของแข็ง) เข้าสู่ไซโคลนมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะมีผลต่อประสิทธิภาพรวมในการกำจัดอนุภาคของแข็งอย่างไร
 • 1 : เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 • 2 : ลดลงเล็กน้อย
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : เพิ่มขึ้นแบบ exponential curve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :
 • กลไกหลักในการจับอนุภาคของแข็งออกจากแก๊ส โดยใช้ Baghouse คืออะไร
 • 1 : Diffusion และ centrifugal
 • 2 : Impaction และ Interceptions
 • 3 : Electrostatics attraction
 • 4 : Agglomeration และ direct interception
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • เส้นใยที่ใช้ทำถุงกรองของเครื่อง Baghouse ที่สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิสูงนั้น ทำจากวัสดุอะไร
 • 1 :  Cotton
 • 2 :  Teflon
 • 3 :  Fiberglass
 • 4 :  Wool
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • ความดันลดของระบบถุงกรอง (Baghouse) สามารถคำนวณได้จากสมการอะไร
 • 1 : DP = DPfilter + DPcake
 • 2 :  DP = QA
 • 3 : DP = (K3 – 1 ) K3
 • 4 : DP = S/vt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :
 • การจับอนุภาคของแข็งของเครื่อง Wet Scrubber ใช้หลักการกลไกอะไร
 • 1 :  Inertial impaction
 • 2 :  Direct interception
 • 3 :  Brownian diffusion
 • 4 :  Gravitation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 316 :
 • ถ้าปรับอัตราการไหลของก๊าซในเครื่อง Venturi Scrubber เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบกับขนาดของหยดของเหลวอย่างไร
 • 1 : ขนาดใหญ่ขึ้น
 • 2 : ขนาดเล็กลง
 • 3 : ขนาดเท่าเดิม
 • 4 :  ขนาดเพิ่มขึ้นแบบ exponential
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 317 :
 • จงคำนวณหาประสิทธิภาพรวมของระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยใช้เครื่อง Venturi Scrubbers จำนวน 3 เครื่อง ต่อแบบขนานกัน กำหนดให้มลพิษก๊าซที่เข้าเครื่องเป็น 10,000 acfm. จากข้อมูลในตารางจงคำนวณหาค่าประสิทธิภาพรวมช่องระบบนี้

 • 1 : 92.26 %
 • 2 : 97.71 %
 • 3 : 98.87 %
 • 4 : 99.23 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 816 : Harzardous wastes and disposal methods
ข้อที่ 318 :
 • วัตถุอันตราย หมายถึง
 • 1 : วัตถุระเบิดได้
 • 2 : วัตถุไวไฟ
 • 3 : วัตถุกัดกร่อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นขยะพิษ
 • 1 : ขวดพลาสติก เศษอาหาร ถ่านไฟฉาย
 • 2 : ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขวดพลาสติก
 • 3 : สารฆ่าแมลง หลอดไฟ กระป๋องทินเนอร์
 • 4 : กระป๋องทินเนอร์ ถ่านไฟฉาย เศษเหล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 320 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นขยะเปียก
 • 1 : กระดาษชำระ
 • 2 : เศษอาหาร
 • 3 : กระป๋องน้ำอัดลม
 • 4 : ถุงพลาสติก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • ขยะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ควรกำจัดอย่างไร
 • 1 : เผาทิ้งด้วยเตาเผาขยะ
 • 2 : ปล่อยให้เสื่อมสลายตามธรรมชาติ
 • 3 : ย่อยให้แตกละเอียดแล้วฝัง
 • 4 : แยกชิ้นส่วนและกำจัดส่วนที่เป็นสารพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 322 :
 • ของเสียของแข็งในข้อใดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)ได้
 • 1 : เศษกระดาษ
 • 2 : เศษหนังสัตว์
 • 3 : เศษผ้าฝ้าย
 • 4 : เศษยาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นขยะที่เผาไหม้ได้
 • 1 : เศษอาหาร กระจก กระป๋อง
 • 2 : พลาสติก กระจก กระดาษ
 • 3 : กระดาษ เศษอาหาร พลาสติก
 • 4 : กระจก เศษอาหาร พลาสติก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 324 :
 • การกำจัดของเสียของแข็งโดยคำนึงถึงลักษณะทางเคมี จะแบ่งได้เป็น
 • 1 : ขยะเปียก กับ ขยะแห้ง
 • 2 : หมักได้ กับ หมักไม่ได้
 • 3 : เผาไหม้ได้ กับ เผาไหม้ไม่ได้
 • 4 : หลอมมาใช้ใหม่ได้ กับ หลอมมาใช้ใหม่ไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 325 :
 • การแยกขยะเพื่อนำมาเผาในเตาเผาขยะชุมชน ต้องคำนึงถึงอะไรต่อไปนี้
 • 1 : องค์ประกอบทางเคมีของขยะ
 • 2 : ความชื้นของขยะ
 • 3 : ความสามารถในการติดไฟของขยะ
 • 4 : การแพร่กระจายของขยะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • อะไรเป็นปัญหากระทบระยะยาวจากการกำจัดขยะโดยการฝังกลบ
 • 1 : ขยะพิษที่สะสมอยู่ในดิน
 • 2 : น้ำชะที่มีสารตกค้างซึมสะสมในน้ำใต้ดินหรือแม่น้ำ
 • 3 : ขาดแคลนพื้นที่ในการฝังขยะ
 • 4 : การเสื่อมสภาพของความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 327 :
 • ข้อใดเป็นการควบคุมไม่ให้น้ำชะจากการฝังกลบไหลลงสู่น้ำใต้ดิน
 • 1 : สร้างบ่อในการฝังให้มีพื้นด้านกว่าที่มีความลึกน้อย
 • 2 : สร้างบ่อที่มีขนาดแคบและยาว
 • 3 : ปูแผ่นพลาสติกที่ก้นบ่อก่อนฝังขยะ
 • 4 : โรยปูนขาวค่าเชื้อโรคทุกชั้นของขยะที่ฝังกลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 328 :
 • การกำจัดขยะด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ย (Composting) มีประโยชน์อย่างไร
 • 1 : ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 • 2 : ได้ปุ๋ยสำหรับใช้ในเกษตรกรรม
 • 3 : ได้ก๊าซชีวมวลสำหรับใช้ในการหุงต้มในการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย
 • 1 : การเพิ่มขึ้นของประชากร
 • 2 : การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 • 3 : ระดับการศึกษาของประชาชน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 330 :
 • แบตเตอรี่มือถือ จัดเป็นมูลฝอยประเภทใด
 • 1 : มูลฝอยแห้ง
 • 2 : มูลฝอยเฉพาะ
 • 3 : มูลฝอยพิเศษ
 • 4 : มูลฝอยอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 331 :
 • สถานพยาบาลเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยชนิดใดมากที่สุด
 • 1 : มูลฝอยแห้ง
 • 2 : มูลฝอยเฉพาะ
 • 3 : มูลฝอยพิเศษ
 • 4 : มูลฝอยอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • การลดมูลฝอยแบบ Reuse คือข้อใด
 • 1 : ใช้กระดาษใช้แล้ว มาใช้ 2 หน้า
 • 2 : นำกระดาษมาพับถุงใส่ของ
 • 3 : นำกระดาษมาย่อย มาปั้นเป็นตุ๊กตา
 • 4 : ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 333 :
 • การกำจัดมูลฝอยด้วยกระบวนการในข้อใดที่ทำให้ปริมาตรของมูลฝอยลดลงมากที่สุด
 • 1 : ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
 • 2 : การหมักแบบใช้อากาศ
 • 3 : การหมักแบบไม่ใช้อากาศ
 • 4 : การเผาด้วยอุณหภูมิสูงด้วยเตาเผา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • ถ้าคุณมีกระป๋องน้ำอัดลมที่ดื่มหมดแล้ว คุณควรจะทิ้งลงในถังขยะสีอะไร
 • 1 : สีเขียว
 • 2 : สีเหลือง
 • 3 : สีส้ม
 • 4 : สีน้ำเงิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 • ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • 1 : การจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถกระทำได้อย่างทั่วถึง
 • 2 : ขาดแคลนพื้นที่สำหรับนำขยะมูลฝอยไปรวมทิ้ง
 • 3 : ที่ทิ้งขยะมูลฝอยอยู่ห่างไกลจากจุดเก็บ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :
 • หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จัดเป็นขยะมูลฝอยประเภทใด
 • 1 : มูลฝอยอันตราย
 • 2 : มูลฝอยเปียก
 • 3 : มูลฝอยแห้ง
 • 4 : มูลฝอยชื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 337 :
 • ขยะมูลฝอยหรือวัสดุในข้อใดที่ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานที่สุด
 • 1 : ถุงพลาสติก
 • 2 : โฟม
 • 3 : ก้นบุหรี่
 • 4 : กระป๋องอลูมิเนียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
 • 1 : ลักษณะชุมชนหรือที่ตั้งของท้องถิ่น
 • 2 : ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน
 • 3 : สภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :
 • แหล่งกำเนิดของของเสียอันตรายหรือมูลฝอยอันตรายที่สำคัญคือข้อใด
 • 1 : สถานพยาบาล
 • 2 : การเกษตรกรรม
 • 3 : โรงงานอุตสาหกรรม
 • 4 : บ้านพักอาศัย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 340 :
 • ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยถูกใช้ในการคัดแยกมูลฝอยที่มี 2 องค์ประกอบคือ X และ Y มีอัตราการป้อนขยะมูลฝอยเข้าระบบ 1 ตันต่อชั่วโมง เมื่อทำการเดินระบบเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพบว่า ด้านขาออกด้านที่ 1 มีมูลฝอยออกมารวม 600 กิโลกรัม ซึ่งเป็นมูลฝอยชนิด X อยู่ 550 กิโลกรัม ในขณะที่ด้านขาออกด้านที่ 2 มีมูลฝอยออกมารวม 400 กิโลกรัม ซึ่งเป็นมูลฝอยชนิด X อยู่ 70 กิโลกรัม จงคำนวณหาร้อยละความบริสุทธิ์ (Purity) ของมูลฝอยชนิด
 • 1 : ร้อยละ 72
 • 2 : ร้อยละ 82
 • 3 : ร้อยละ 92
 • 4 : ร้อยละ 98
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยถูกใช้ในการคัดแยกมูลฝอยที่มี 2 องค์ประกอบคือ X และ Y มีอัตราการป้อนขยะมูลฝอยเข้าระบบ 1 ตันต่อชั่วโมง เมื่อทำการเดินระบบเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพบว่า ด้านขาออกด้านที่ 1 มีมูลฝอยออกมารวม 600 กิโลกรัม ซึ่งเป็นมูลฝอยชนิด X อยู่ 550 กิโลกรัม ในขณะที่ด้านขาออกด้านที่ 2 มีมูลฝอยออกมารวม 400 กิโลกรัม ซึ่งเป็นมูลฝอยชนิด X อยู่ 70 กิโลกรัม จงคำนวณหาประสิทธิภาพของการคัดแยก (Effectiveness of s
 • 1 : ร้อยละ 67
 • 2 : ร้อยละ 67
 • 3 : ร้อยละ 88
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :

 • 1 : 7,006 บีทียูต่อปอนด์
 • 2 : 8,006 บีทียูต่อปอนด์
 • 3 : 9,006 บีทียูต่อปอนด์
 • 4 : 10,006 บีทียูต่อปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 :

 • 1 : 3,570 บีทียูต่อปอนด์
 • 2 : 4,570 บีทียูต่อปอนด์
 • 3 : 5,570 บีทียูต่อปอนด์
 • 4 : 7,570 บีทียูต่อปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :
 • น้ำเสียที่มีไซยาไนด์ เช่นน้ำทิ้งจากโรงงานโลหะ ควรใช้วิธีการบำบัดแบบใด
 • 1 : ใช้ถ่านกำมันต์ดูดซับไซยาไนด์ออกจากน้ำทิ้ง
 • 2 : เติม Cl2 ลงไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เพื่อลดความเป็นพิษของไซยาไนด์ลง
 • 3 : ใช้เยื่อแผ่นทำการแยกไซยาไนด์ออกจากน้ำทิ้ง
 • 4 : แลกเปลี่ยนไอออนด้วยเรซิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 345 :
 • จงคำนวณหาอัตราการป้อนสารละลายปูนขาว (ลิตร/วัน) ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทางเคมี ถ้ากำหนดอัตราการไหลของน้ำเสียเท่ากับ 300 ลบ.เมตร/วัน ปริมาณความต้องการปูนขาว คือ 250 มิลลิกรัม/ลิตรของน้ำเสีย ความเข้มข้นของสารละลายปูนขาวเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ และปูนขาวมีความบริสุทธิ์ 80 เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 1200
 • 2 : 1500
 • 3 : 1650
 • 4 : 1875
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :
 • ขยะมูลฝอยมีองค์ประกอบดังนี้คือ กระดาษร้อยละ 50 แก้วร้อยละ 20 และเศษอาหารร้อยละ 30 โดยที่แต่ละชนิดมีปริมาณความชื้นร้อยละ 6, 2 และ 70 ตามลำดับ จงคำนวณหาปริมาณความชื้นของขยะมูลฝอยดังกล่าว
 • 1 : ร้อยละ 24.4
 • 2 : ร้อยละ 26.0
 • 3 : ร้อยละ 30.3
 • 4 : ร้อยละ 34.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 347 :
 • หลุมฝังกลบแห่งหนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อฝังกลบของเสียอันตรายโดยที่มีขนาด 50025015 ลูกบาศก์เมตร อัตราในการฝังกลบของเสียอันตรายต่อวันคิดเป็นปริมาตร 15102 ลูกบาศก์เมตร และใช้ทรายเป็นวัสดุกลบผิวหน้าประจำวันสูง 0.3 เมตร จงคำนวณหาอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบนี้ สมมติให้มีการฝังกลบ 5 วันต่อสัปดาห์
 • 1 : 21 ปี
 • 2 : 25 ปี
 • 3 : 29 ปี
 • 4 : 30 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ก่อให้เกิดขยะในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ถ้ารถบริการเก็บขยะมาทำการเก็บขยะมูลฝอยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จงหาว่าครอบครัวนี้จะต้องซื้อถังเก็บขยะมูลฝอยขนาด 30 แกลลอนจำนวนกี่ใบ เมื่อกำหนดให้ความหนาแน่นของขยะมีค่าประมาณ 110 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กำหนด 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 264.17 gallon (US) 
 • 1 : 1 ใบ
 • 2 : 2 ใบ
 • 3 : 3 ใบ
 • 4 : 4 ใบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • เหตุใดขยะมูลฝอยอาจจะนำมาผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสเพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือสารเคมีอื่นๆ
 • 1 : เนื่องจากโมเลกุลของโปรตีนในขยะมูลฝอยสามารถเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะที่เป็นกรดและมีเอนไซม์ ได้ผลิตภัณฑ์คือกลูโคส
 • 2 : เนื่องจากโมเลกุลของเซลลูโลสในขยะมูลฝอยสามารถเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะที่เป็นกรดและมีเอนไซม์ ได้ผลิตภัณฑ์คือกลูโคส
 • 3 : เนื่องจากโมเลกุลของลิกนินในขยะมูลฝอยสามารถเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะที่เป็นกรดและมีเอนไซม์ ได้ผลิตภัณฑ์คือกลูโคส
 • 4 : เนื่องจากโมเลกุลของเซลลูโลสในขยะมูลฝอยสามารถเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะที่เป็นด่างและมีตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์คือกลูโคส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • การฝังกลบของเสียอันตรายนั้น เหตุใดจึงไม่ควรนำกากของเสียอันตรายที่มีฤทธิ์เป็นกรดไปฝังรวมกับของเสียอันตรายที่มาจากโรงงานเคลือบโลหะ
 • 1 : เนื่องจากจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดความร้อนในปริมาณมาก
 • 2 : เนื่องจากของเสียอันตรายที่มาจากโรงงานเคลือบโลหะจะมีส่วนประกอบของไซยาไนด์ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกรดกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์
 • 3 : เนื่องจากของเสียอันตรายที่มาจากโรงงานเคลือบโลหะจะมีส่วนประกอบของไซยาไนด์ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกรดกลายเป็นตะกอนของโลหะหนักสะสมภายในหลุมฝังกลบได้
 • 4 : เนื่องจากของเสียอันตรายที่มาจากโรงงานเคลือบโลหะจะมีส่วนประกอบของไซยาไนด์ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกรดกลายเป็นสารไดออกซิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างหลุมฝังกลบธรรมดา (Sanitary landfill) กับหลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure landfill) คือข้อใด
 • 1 : หลุมฝังกลบของเสียอันตรายมีความลึกมากกว่าหลุมฝังกลบธรรมดา
 • 2 : หลุมฝังกลบธรรมดามีความลึกมากกว่าหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
 • 3 : ระบบป้องกันการไหลซึมในหลุมฝังกลบของเสียอันตรายมี 2 ชั้น ในขณะที่หลุมฝังกลบธรรมดามีเพียงชั้นเดียว
 • 4 : ระบบป้องกันการไหลซึมในหลุมฝังกลบธรรมดามี 2 ชั้น ในขณะที่หลุมฝังกลบของเสียอันตรายมีเพียงชั้นเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • ขยะเปียก กับ ขยะแห้ง ต่างกันอย่างไร
 • 1 : ขยะเปียกมีความชื้นสูง ขยะแห้งมีความชื้นต่ำ
 • 2 : ขยะเปียกเน่าเปื่อยผุพังได้ง่าย ขยะแห้งเน่าเปื่อยผุพังได้ยาก
 • 3 : ขยะเปียกเผาไหม้ได้ ขยะแห้งเผาไหม้ไม่ได้
 • 4 : ขยะเปียกเป็นขยะจากบ้านเรือน ขยะแห้งเป็นขยะอุตสาหกรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 353 :
 • ปริมาณของแข็งในน้ำเสียประกอบด้วยของแข็งที่แขวนลอย (Total Suspended Solid: TSS) และ ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำ (Total Dissolved Solid: TDS) ค่าทั้งสองชนิดแตกต่างกัน
 • 1 : TSS เป็นของแข็งอนินทรีย์ ส่วน TDS เป็นของแข็งอินทรีย์
 • 2 : TSS เป็นของแข็งในน้ำที่ระเหยที่ 600 oC ส่วน TDS ไม่ระเหยที่ 600 oC
 • 3 : TSS เป็นของแข็งในน้ำที่ไม่ระเหยที่ 600 oC ส่วน TDS ระเหยที่ 600 oC
 • 4 : TSS เป็นของแข็งอินทรีย์ที่ระเหยที่ 600 oC ส่วน TDS เป็นของแข็งอนินทรีย์ที่ไม่ระเหยที่ 600 oC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการกำจัดขยะโดยการเผา
 • 1 : การเผาขยะมูลฝอยโดยสมบูรณ์ควรใช้ความร้อนในการเผาประมาณ 680-1100 oC
 • 2 : ไม่ควรนำขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาลไปเผารวมกับขยะมูลฝอยจากชุมชน
 • 3 : การทำขยะมูลฝอยให้แห้งที่สุดจะช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการเผาขยะมูลฝอย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • การกำจัดขยะเปียกวิธีหนึ่งคือนำมาทำปุ๋ยหมัก ซึ่งมีด้วยกันสองกระบวนการคือ การหมักโดยใช้ออกซิเจน กับไม่ใช้ออกซิเจน ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนไม่มีกลิ่นเหม็น
 • 2 : การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้รับความนิยมมากกว่าแบบใช้ออกซิเจน
 • 3 : การหมักแบบใช้ออกซิเจนมีความยุ่งยากและไม่ได้รับความนิยม
 • 4 : การหมักแบบใช้ออกซิเจนมีปัญหาเรื่องกลิ่นน้อยกว่าแบบไม่ใช้ออกซิเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 356 :
 • คำอธิบายต่อไปนี้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใด “ระบบประกอบด้วยตัวกลางบรรจุอยู่ในถัง เพื่อให้จุลินชีพเกาะตามผิวของตัวกลาง โดยอาศัยออกซิเจนผสมกับน้ำเสียก่อนที่จะไหลผ่านผิวตัวกลางที่มีจุลินชีพเกาะอยู่”
 • 1 : Activated sludge
 • 2 : Tricking filter
 • 3 : Anaerobic pond
 • 4 : Rotating biological contactor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • ข้อใดเป็นการทำงานของการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket )
 • 1 : ป้อนน้ำเสียไปทางด้านล่างผ่านไปยังเชื้อจุลินชีพ แล้วปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดออกด้านบน
 • 2 : ปล่อยน้ำเสียทิ้งไว้ในบ่อบำบัดเพื่อให้เกิดการย่อยสลายของจุลินชีพ
 • 3 : ผ่านน้ำเสียไปยังบ่อเติมอากาศ แล้วผ่านไปยังบ่อบำบัดด้วยจุลินชีพ
 • 4 : โปรยน้ำเสียทางด้านบนผ่านไปยังแผ่นฟิล์มที่ตรึงด้วยจุลินชีพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 358 :
 • การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบโปรยกรอง (Trickling filter) มีการไหลเวียนน้ำเข้าระบบอีกครั้ง ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการนำน้ำมาหมุนเวียนในระบบนี้
 • 1 : ป้องกันการแห้งตายของจุลินชีพ
 • 2 : เพื่อชะล้างเชื้อจุลินชีพให้หลุดจากระบบ
 • 3 : เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบ
 • 4 : เพื่อปรับค่า BOD ของน้ำที่ผ่านระบบไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 4 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการก่อให้เกิดขยะ 3 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ครอบครัวนี้ซื้อถังเก็บขยะขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร เมื่อความหนาแน่นของขยะมีค่าประมาณ 120 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รถบริการเก็บจะต้องมาเก็บกี่วันต่อหนึ่งครั้ง
 • 1 : 5 วัน
 • 2 : 7 วัน
 • 3 : 10 วัน
 • 4 : 14 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 360 :
 • ในการสร้างพื้นที่สำหรับการฝังกลบ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ
 • 1 : ให้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน
 • 2 : ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน
 • 3 : อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มน้ำ
 • 4 : อยู่ในทิศทางเหนือลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :
 • การหาปริมาณขยะโดยวิธีประมาณหาปริมาตรของขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ในรถเก็บขนขยะแต่ละคัน แล้วนำค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของขยะมูลฝอยรวมมาคำนวณหาน้ำหนักของขยะมูลฝอย เรียกว่าวิธีอะไร
 • 1 : Load-Count Analysis
 • 2 : Mass-Volume Analysis
 • 3 : Mass-Count Analysis
 • 4 : Load-Volume Analysis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 362 :
 • การหาปริมาณขยะโดยวิธีการชั่งน้ำหนักของรถเก็บขนขยะแต่ละคันที่เก็บขนขยะมูลฝอยจนจบแต่ละเที่ยว แล้วนำค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของขยะมูลฝอยรวมมาคำนวณหาปริมาตรของขยะมูลฝอย เรียกว่าวิธีอะไร อะไร
 • 1 : Load-Count Analysis
 • 2 : Mass-Volume Analysis
 • 3 : Mass-Count Analysis
 • 4 : Load-Volume Analysis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 363 :
 • การวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยมีความสำคัญอย่างไร อะไร
 • 1 : เพื่อให้ได้อัตราส่วน C/H ที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ
 • 2 : เพื่อให้ได้อัตราส่วน C/N ที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ
 • 3 : เพื่อให้ได้อัตราส่วน C/O ที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ
 • 4 : เพื่อให้ทราบถึงปริมาณ O2 ที่ต้องใช้ในการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :
 • 79. ไบโอเวสเทค (Biowastech) คืออะไร
 • 1 : การแปรรูปขยะมูลฝอยหรือของเสียไปเป็นโปรตีนเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ด้วยชีววิธี
 • 2 : การแปรรูปขยะมูลฝอยหรือของเสียไปเป็นวัสดุก่อสร้างแทนอิฐด้วยชีววิธี
 • 3 : การแปรรูปขยะมูลฝอยหรือของเสียไปเป็นวัสดุปรับปรุงดินด้วยชีววิธี
 • 4 : การแปรรูปขยะมูลฝอยหรือของเสียไปเป็นแก๊สเชื้อเพลิงด้วยชีววิธี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยหมัก ถ้าในระบบมีปริมาณไนโตรเจนต่ำเกินไปจะส่งผลอย่างไรกับระบบ
 • 1 : กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกลุ่ม Psychrophillic ไม่เกิดขึ้น
 • 2 : กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกลุ่ม Mesophillic ไม่เกิดขึ้น
 • 3 : กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกลุ่ม Thermophillic ไม่เกิดขึ้น
 • 4 : กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกลุ่ม Acid-former ไม่เกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 • หลักการของกระบวนการไพโรไลซิสซึ่งนำมาประยุกต์ในการกำจัดขยะมูลฝอยคือข้อใด
 • 1 : ทำการควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะที่ปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
 • 2 : ทำการควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะที่มีอากาศอย่างพอเพียง
 • 3 : ทำการควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะที่มีอากาศมากเกินพอ
 • 4 : ทำการควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะที่ใช้ความดันต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 367 :
 • เหตุใดในการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาจึงต้องกระทำที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 800 องศาเซลเซียส
 • 1 : เพื่อกำจดเชื้อโรคต่างๆ ที่มีอยู่ในขยะมูลฝอย
 • 2 : เพื่อลดปริมาตรของขยะมูลฝอยหลังจากการเผาไหม้ให้เหลือน้อยที่สุด
 • 3 : เพื่อให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้นน้อยลง
 • 4 : เพื่อให้สารไดออกซินสามารถที่จะสลายตัวได้อย่างสมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 368 :
 • ข้อใดคือหน้าที่ของ Geomembrane ในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
 • 1 : ป้องกันไม่ให้น้ำชะมูลฝอยไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม
 • 2 : ป้องกันไม่ให้น้ำไหลซึมเข้าไปในหลุมฝังกลับ
 • 3 : ป้องกันไม่ให้หลุมฝังกลบทรุดตัว
 • 4 : เป็นชั้นกรองของแข็งป้องกันไม่ให้ของแข็งไหลไปอุดท่อระบายน้ำที่วางอยู่ด้านล่างหลุม
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :
 • ในการนำขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักนั้น เหตุใดจึงอาจมีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียลงไปด้วย
 • 1 : เป็นการเพิ่มปริมาณปุ๋ยหมักที่จะได้
 • 2 : เป็นการเพิ่มปริมาณสารอาหารที่จำเป็นในการทำปุ๋ยหมัก
 • 3 : เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่กระบวนการหมัก
 • 4 : เป็นการเพิ่มปริมาณจุลชีพและควบคุมปริมาณความชื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 370 :
 • เหตุใดจึงต้องมีการควบคุมปริมาณความเป็นกรด-ด่างในกระบวนการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยหมัก
 • 1 : ป้องกันการเกิดแก๊สมีเทน
 • 2 : ป้องกันการเกิดแก๊สแอมโมเนีย
 • 3 : ป้องกันการเกิดแก๊สไข่เน่า
 • 4 : ป้องกันการเกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • ปริมาณน้ำหนักที่หายไปของขยะมูลฝอยตัวอย่างหลังจากการหาค่าความชื้นแล้วนำไปใส่ครูซิเบิลที่มีฝาปิดจากนั้นเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับข้อใด
 • 1 : การหาค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหย
 • 2 : การหาค่าปริมาณคาร์บอนคงตัว
 • 3 : การหาค่าปริมาณเถ้า
 • 4 : การหาจุดหลอมละลายของเถ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 372 :
 • สารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยส่วนใหญ่สามารถย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้ โดยที่เราสามารถประมาณส่วนที่สามารถย่อยสลายได้ที่มีอยู่ในขยะมูลฝอยนี้ได้จากปริมาณขององค์ประกอบใด
 • 1 : ปริมาณเซลลูโลส
 • 2 : ปริมาณเฮมิเซลลูโลส
 • 3 : ปริมาณลิกนิน
 • 4 : ปริมาณลิกโนเซลลูโลส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 373 :
 • ข้อใดอธิบายปรากฏการณ์ Sludge Bulking ได้ดีที่สุด
 • 1 : การที่สลัดจ์รวมตัวกันเป็นก้อนและจมตัวอย่างรวดเร็ว
 • 2 : การที่สลัดจ์ลอยขึ้นบนผิวน้ำและปกคลุมผิวน้ำของถังตะกอน
 • 3 : การที่สลัดจ์จมตัวในถังตกตะกอนได้ช้ามาก หรือจมตัวไม่ลง
 • 4 : การเกิดฟองขึ้นภายในสลัดจ์ในถังตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 374 :
 • ข้อใดหมายถึงน้ำเสีย
 • 1 : น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากการชำระร่างกาย
 • 2 : น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากการประกอบอาหาร
 • 3 : น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากการขับถ่ายของเสีย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • จงหาปริมาณแก๊สมีเทนที่สามารถผลิตได้จากกระบวนการย่อยสลายขยะมูลฝอยในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนในหน่วยกิโลกรัมมีเทนต่อกิโลกรัมขยะมูลฝอย เมื่อกำหนดให้ขยะมูลฝอยมีองค์ประกอบทางเคมีคือ C99H149O59N
 • 1 : 0.27
 • 2 : 0.37
 • 3 : 0.73
 • 4 : 0.83
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • ระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะมีก๊าซมีเทน (CH4) เกิดขึ้น จากปฏิกิริยาที่ขยะประกอบด้วยธาตุ C H O และ N โดยการทำปฏิกิริกับน้ำ นอกจากนี้ยังได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ แอมโมเนีย (NH3) ออกมาด้วย ถ้าขยะมีองค์ประกอบทางเคมีเป็น C50H100O40N จะผลิตก๊าซมีเทนได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อขยะหนึ่งตัน
 • 1 : 291 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 391 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 491 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 447 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • Dioxins เป็นกลุ่มสารองค์ประกอบที่มีความทนทานสูงในสิ่งแลดล้อม ยากต่อการถูกทำลาย ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
 • 1 : เป็นสารที่ก่อตัวจากการเผาในอุณหภูมิของสารประกอบที่มี S, N อยู่
 • 2 : สามารถตรวจพบได้จากอุตสาหกรรมประเภทที่มีการใช้องค์ประกอบของ chlorine และ phosphorus เช่น โรงงานกระดาษ และ ยาฆ่าแมลง
 • 3 : สามารถถูกทำลายโดยวิธี Thermal Treatment ที่อุณหภูมิสูงกว่า 900C
 • 4 : ส่วนใหญ่แล้วมีสารหลายตัว แต่จะเทียบความรุนแรงกับ PCB’s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 378 :
 • จากข้อมูลต่อไปนี้ จงคำนวณหา sludge volume index (SVI) เมื่อ V30 = 250 mL/L และ MLSS = 3000 mg/L
 • 1 : 0.083
 • 2 : 12
 • 3 : 27.5
 • 4 : 83
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 379 :
 • ถ้าน้ำเสียจากโรงงานแห่งหนึ่งมีความเข้มข้นของออโธฟอสเฟต (orthophosphate) ละลายน้ำ เท่ากับ 4.00 มิลลิกรัม/ลิตร จงคำนวณหาปริมาณเฟอริกคลอไรด์ในทางทฎษฎี (มิลลิกรัม/ลิตร) ที่ใช้ในการกำจัดออโธฟอสเฟต ออกจากน้ำเสียทั้งหมด (กำหนด MW ของ FeCl3 = 162.2 และ P = 30.97) FeCl3 + HPO3 --> FePO4(s) + H+ + 3Cl-
 • 1 : 18
 • 2 : 21
 • 3 : 25
 • 4 : 28
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 380 :
 • จงประมาณหาปริมาณน้ำชะ (Leachate) ที่เกิดขึ้นในหลุมฝังกลบแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่หน้าตัด 1,000x1,000 ตารางเมตร ในหน่วยแกลลอนต่อวัน โดยกำหนดให้ปริมาณน้ำฝนมีค่าเท่ากับ 100 เซนติเมตรต่อปี
 • 1 : 500,000
 • 2 : 600,000
 • 3 : 650,000
 • 4 : 700,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :
 • ตัวอย่างขยะมูลฝอย 10 กรัม ถูกนำมาวิเคราะห์ค่าความร้อนโดยใช้แคลอรีมิเตอร์ซึ่งมีค่าความจุความร้อน 8,966 แคลอรีต่อองศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับ 4.72 องศาเซลเซียส จงคำนวณหาค่าความร้อนของตัวอย่างขยะมูลฝอยดังกล่าวนี้ในหน่วย แคลอรีต่อกรัม
 • 1 : 4,231 แคลอรีต่อกรัม
 • 2 : 5,231 แคลอรีต่อกรัม
 • 3 : 6,231 แคลอรีต่อกรัม
 • 4 : 7,231 แคลอรีต่อกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 382 :
 • โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยแห่งหนึ่งมีการปล่อยน้ำซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนลงสู่แม่น้ำที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีอัตราการไหล 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กำหนดให้น้ำซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำดังกล่าวมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และมีอัตราการไหลลงสู่แม่น้ำ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จงคำนวณหาอุณหภูมิของแม่น้ำ ณ จุดที่มีการปล่อยน้ำซึ่งใช้ในการ แลกเปลี่ยนความร้อน
 • 1 : 28 องศาเซลเซียส
 • 2 : 30 องศาเซลเซียส
 • 3 : 40 องศาเซลเซียส
 • 4 : 50 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 383 :
 • จากการทดสอบค่า BOD5 โดยทำการเจือจางจากน้ำเสีย 100 เท่า พบว่า มีค่า DO ที่เริ่มต้นเท่ากับ 7.95 mg/L และที่สิ้นสุดมีค่า DO เท่ากับ 1.80 mg/L น้ำเสียที่ทำการทดลองควรมีค่า BOD5 เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 0.0615 mg/L
 • 2 : 6.15 mg/L
 • 3 : 615 mg/L
 • 4 : 1.80 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 384 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้งโดยการใช้บึงประดิษฐ์ (wetland)
 • 1 : ใช้พืชน้ำในการดูดซับสารพิษและโลหะหนักที่ปนอยู่ในน้ำทิ้ง
 • 2 : ใช้พืชน้ำช่วยในการกรองและย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนอยู่ในน้ำทิ้ง
 • 3 : ใช้พืชน้ำช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำจากการสังเคราะห์แสง
 • 4 : ใช้พืชน้ำเพิ่มความสมบูรณ์ของดินจากการย่อยสลายสารที่ปนอยู่ในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 385 :
 • สามขั้นตอนในการจัดทำ Impact assessment คือ 1) Classification and characterization, 2) Normalization, 3) Evaluation and Weighting จาก characterization ต่อไปนี้ข้อใดที่ไม่ควรปรากฏในการแสดง impact assessment
 • 1 : Global warming
 • 2 : Acidification
 • 3 : Ozone Layer Depletion
 • 4 : Salination effect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :
 • ตามประกาศอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ที่มีผลบังคับตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2548 กำหนดให้โรงงานใดต่อไปนี้ต้องมี ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม/ผู้ควบคุมระบบ/ผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่อง
 • 1 : โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 500 m3/day หรือที่มีค่าความสกปรก = 100 kg/day
 • 2 : โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 500 m3/day หรือที่มีโลหะหนักจำพวก Fe และ Cr3+
 • 3 : โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษปานกลาง เช่น โรงงานผลิตยางรถยนต์
 • 4 : โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 387 :
 • Vapor Incinerator หรือ Thermal oxidation หรือ Afterburners มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : ใช้ในการบำบัดมลพิษทั้งที่เปียกและแห้ง
 • 2 : ใช้ในการควบคุมกำจัดกลิ่น
 • 3 : ใช้ทำลาย เผาสารที่มีลักษณะ toxic
 • 4 : ใช้ในการเผาสารอันตรายทั้งหลายโดยใช้ทฤษฎีแรงเหวี่ยงเข้าช่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :
 • ตรวจสอบคุณภาพของน้ำใต้ดิน*ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ข้อใดมีปริมาณมากที่สุด เมื่อเทียบเป็นตันต่อปี
 • 1 : ของเสียที่เป็นตัวทำละลาย
 • 2 : ขยะติดเชื้อ
 • 3 : กากตะกอนและของแข็งที่เป็นโลหะหนัก
 • 4 : สารอินทรีย์ตกค้างที่เป็นของเหลว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :
 • การตกตะกอนด้วยถังตกตะกอนเบื้องต้น (primary sedimentation tank) มีจุดประสงค์เพื่อ
 • 1 : แยกตะกอนกรวดทรายออกจากน้ำเสีย
 • 2 : แยกตะกอนเบาออกจากน้ำเสีย
 • 3 : แยกของแข็งชิ้นใหญ่ที่ปนมากับน้ำเสียออก
 • 4 : แยกของแข็งแขวนลอยออกจากน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :
 • การตกตะกอนด้วยถังตกตะกอนที่สอง (secondary sedimentation tank) มีจุดประสงค์เพื่อ
 • 1 : แยกตะกอนกรวดทรายออกจากน้ำเสีย
 • 2 : แยกของแข็งแขวนลอยออกจากน้ำเสีย
 • 3 : แยกตะกอนเบาออกจากน้ำเสีย
 • 4 : แยกจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายน้ำเสียออกจากน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 391 :
 • ข้อใดคือวิธีการควบคุมมลสารที่แหล่งเกิดในโรงงาน
 • 1 : การดัดแปลงกระบวนการผลิต
 • 2 : ทำความสะอาดอากาศเสียก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ
 • 3 : การใช้เชื่้อเพลิงสะอาดในกระบวนการสันดาป
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 392 :
 • ข้อใดคือปัจจัยหลักในการเกิดมลสารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการสันดาป
 • 1 : การสันดาปไม่สมบูรณ์
 • 2 : ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด สิ่งเจือปนในเชื้อเพลิง
 • 3 : เกิดจากการใช้อากาศสันดาปที่ความร้อนสูง
 • 4 : ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :
 •  การดำเนินงานของ a direct flame incinerator อยู่ที่ช่วงอุณหภูมิเท่าไร
 • 1 : 400 - 500 ºF
 • 2 : 700 - 900  º​F
 • 3 : 1,300 - 1,500  º​F
 • 4 : 2,000 - 2,400  º​F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :
 • โดยทั่วไปการดำเนินงานของ a catalytic afterburner อยู่ที่ช่วงอุณหภูมิเท่าไร
 • 1 : 200 - 400 oF
 • 2 : 700 - 900 oF
 • 3 : 1,200 - 1,400 oF
 • 4 : 1,800 - 2,000 oF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :
 • ถ้ามีอนุภาคของแข็งขนาดเล็กปนอยู่ใน กระแสก๊าซที่ต้องการกำจัดก๊าซนั้นด้วย ระบบการเผาไหม้แบบตัวเร่งปฏิกิริยา จะมีผลต่ออายุการใช้งานของตัวเร่งปฏฺิกิริยา อย่างไร
 • 1 :  สูงขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : ไม่มีผลกระทบใดๆ
 • 4 : ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 396 :
 •  สภาวะการดำเนินงานของระบบการเผาไหม้แบบตัวเร่งปฏิกิริยากรณีใดที่ไม่เหมาะสม
 • 1 : กระแสก๊าซมีความเข้มข้นของสารต่ำ
 • 2 : มีสารตะกั่วและปรอทปนอยู่ด้วย
 • 3 : แคตตาลิสต์ทำปฏิกิริยากับกระแสก๊าซเฉื่อย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 397 :
 •  การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย ควรเลือกใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 :  Grit chamber
 • 2 :  Sedimentation
 • 3 :  Flotation
 • 4 : Precipitation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :
 • การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำเสีย ควรเลือกใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 :  Coagulation
 • 2 :  Sedimentation
 • 3 :  Steam stripping
 • 4 :  Oxidation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 399 :
 • ในระหว่างการดูดซับ (adsorption) ถ้าอุณหภูมิของระบบสูงขึ้นจะมีผลทำให้ปริมาณสารที่ถูกดูดซับเป็นอย่างไร
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : เพิ่มขึ้น 2 เท่า
 • 4 : ลดลง 2 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :
 •  ถ้าปริมาณสารที่ถูกดูดซับในกระบวนการดูดซับเพิ่มมากขึ้น จะเกิดผลอย่างไรต่อระบบ
 • 1 : อุณหภูมิของระบบเพิ่มขึ้น
 • 2 : อัตราส่วนการไหลของเหลวต่อก๊าซเพิ่มขึ้น
 • 3 : น้ำหนักโมเลกุลของมลพิษลดลง
 • 4 : ความดันของระบบเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร