สภาวิศวกร

สาขา : อุตสาหการเคมี

วิชา : Safety in Chemical Operations

เนื้อหาวิชา : 803 : Principles of industrial safety and loss control
ข้อที่ 1 :
 • สารทำความเย็น (refrigerant) โพรเพน เหมาะสำหรับใช้ทำความเย็นในช่วงอุณหภูมิใด
 • 1 : -150 - -50 F
 • 2 : -50 - -40 F
 • 3 : 20-40 F
 • 4 : 0-20 F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :

 • 1 : ข้อ 1, 2 และ 3 เท่านั้นที่ถูก
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1, 2 และ 4 เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • ข้อความเกี่ยวกับการเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการติดไฟ (Inerting) ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง
 • 1 : ก๊าซชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เจือจาง ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : วัตถุประสงค์ในการเจือจางคือลดความเข้มข้นของออกซิเจนให้ต่ำกว่าค่า LOC (Limiting Oxygen Concentration)
 • 3 : ถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ (Large Storage Vessels) ไม่ควรใช้วิธี Vacuum Purging เพราะมักจะไม่ได้ออกแบบมาให้ทนความดันสุญญากาศ
 • 4 : Pressure Purging ใช้เวลาในการทำน้อยกว่า Vacuum Purging
 • 5 : ข้อดีของ Sweep-Through Purging คือใช้ปริมาณก๊าซเฉื่อยน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 4 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของสารตั้งต้นเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ที่มีการเกิดปฏิกิริยาแบบคายความร้อน
 • 2 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นซึ่งทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากเครื่องปฏิกรณ์
 • 3 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของไอน้ำที่ส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่ตัวทำละลายไวไฟ
 • 4 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปเผาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อต้มน้ำ
 • 5 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : เจ้าหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
 • 2 : ควรมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะๆ
 • 3 : การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องทำ safety review อีกเพราะได้ทำมาแล้วในช่วงออกแบบโรงงาน
 • 4 : อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงควรมีขั้นตอนการเปิดฝาหรือประตูของอุปกรณ์ที่ชัดเจนและมีการจัดทำเป็นคู่มือให้กับพนักงาน
 • 5 : lock-tag-and-try เป็นเทคนิคที่ช่วยให้การซ่อมบำรุงในถังกวนผสมมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะกุญแจที่ใช้เดินเครื่องให้ใบกวนทำงานจะถูกเก็บไว้ที่พนักงานซึ่งกำลังทำงานในถังกวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 6 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 7 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ เป็นจริง
 • 1 : การกำจัดก๊าซพิษ หรือสารอันตรายสามารถดำเนินการได้โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง
 • 2 : การกำจัดก๊าซพิษสามารถดำเนินการได้โดยการดูดซับโดยอัตราการดูดซับขึ้นอยู่กับ อัตราการแพร่ของสารในวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคก๊าซและไอสารต้องสามารถ ละลายในของเหลวที่เป็นตัวดูดซับได้ดี
 • 3 : การกรองอนุภาค(particulates) จะทำให้อากาศที่ออกจากกระบวนการสะอาดมากขึ้น ซึ่ง สามารถทำได้โดยการใช้ไซโคลน ตัวกรอง(filter)หรือตัวจับ(Scrubber)
 • 4 : สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ สามารถเป็นสารมลพิษและเรียกว่าสารมลพิษปฐม(primary pollutant)
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • รูปข้อใดที่มีการระบายอากาศเหมาะสมกับชนิดของสารตามข้อมูลจำแนกชนิดสารที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 9 :

 • 1 : ควรเลือกใช้ Full-face pressure-demand SCBA เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้สูงสุด
 • 2 : ควรเลือกใช้ Full-face air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้เพียงพอในการใช้งานแล้ว
 • 3 : ควรเลือกใช้ Full-face demand SCBAเนื่องจากมีความสามารถในการกรองสาร อันตรายได้มากเกินค่าที่ใช้งานแล้วในระดับหนึ่ง
 • 4 : ควรเลือกใช้ Half mask air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้เพียงพอในการใช้งานแล้วและมีค่าใช้จ่ายต่ำเหมาะสม
 • 5 : ควรเลือกใช้ Full-face air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรองสาร อันตรายได้มากเพียงพอในการใช้งานแล้วและมีค่าใช้จ่ายต่ำเหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :

 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :

 • 1 : 1.30 ปอนด์
 • 2 : 34.6 ปอนด์
 • 3 : 36.5 ปอนด์
 • 4 : 246.3 ปอนด์
 • 5 : 272.9 ปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :

 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • การจำแนกชนิดและระดับอันตรายในระบบ NFPA 704 ข้อความใดเป็นจริง 1.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดที่มีสีบอกชนิดของอันตรายและตัวเลขบอกถึงระดับอันตราย 2.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก 3.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง
 • 5 : ข้อ 1 และข้อ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • ฉลากที่ใช้ติดบนภาชนะเก็บสารเคมีเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นพิษและอันตราย ตลอดถึงความรุน แรงตามมาตรฐานสากล(Hazardous material identification system) ตามระบบ NFPA 704 นั้น ข้อมูลที่แสดงอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถดูจากข้อใด
 • 1 : ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีน้ำเงินซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ
 • 2 : ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีเหลืองซึ่งอยู่ทางขวามือ
 • 3 : ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีแดงซึ่งอยู่ข้างบนของฉลาก
 • 4 : ดูจากสัญลักษณ์แถบบริเวณไม่มีสีซึ่งอยู่ทางด้านล่างของฉลาก
 • 5 : ดูจากสัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ที่แสดงบนแถบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงาน ไม่ ต้องพิจารณาค่าใด
 • 1 : ค่าบีโอดี
 • 2 : ค่าซีโอดี
 • 3 : ค่าสารแขวนลอย
 • 4 : ค่าความถ่วงจำเพาะ
 • 5 : อุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :
 • การเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth, CPC) จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อใดบ้าง 1.ความสามารถในการทนทาน(resistance) ต่อสารเคมีที่ต้องสัมผัส 2.ความสามารถในการผ่านทะลุชั้น(penetration)ของสารเคมีผ่านชุดป้องกันสารเคมี 3.ความสามารถในการทนทานต่อความร้อน การฉีกขาด
 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 17 :
 • เครื่องดับเพลิงที่นิยมใช้กันตามที่พักอาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดใด
 • 1 : ชนิดAB
 • 2 : ชนิด A
 • 3 : ชนิด B
 • 4 : ชนิดC
 • 5 : ชนิด D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดเปลวไฟได้ได้แก่
 • 1 : เชื้อเพลิง และ อากาศ
 • 2 : อากาศ และความร้อน
 • 3 : เชื้อเพลิงและความร้อน
 • 4 : เชื้อเพลิง ออกซิเจนและความร้อน
 • 5 : เชื้อเพลิง อากาศ และความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • ถ้ามีไฟไหม้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ดับเพลิงที่เหมาะสมคือชนิดใด
 • 1 : โฟม
 • 2 : CO2
 • 3 : ผงกราไฟต์
 • 4 : น้ำ
 • 5 : สารละลาย NaOH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • ถ้าไฟใหม้สาร คาร์บอนไดซัลไฟด์(carbon disulphide)ซึ่งมี ถ.พ. = 1.274 ซึ่งบรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ วัสดุดับเพลิงชนิดใดที่สะดวกในการใช้ หาง่าย ราคาถูกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • 1 : โฟม
 • 2 : CO2
 • 3 : ผงกราไฟต์
 • 4 : น้ำ
 • 5 : สารละลาย NaOH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • ถ้าท่านต้องไปทำงานในบริเวณที่มีสารกัมมันตรังสีเก็บอยู่ ท่านคาดว่าจะทราบได้จากฉลากลักษณะใด
 • 1 : รูปหัวกะโหลกไขว้
 • 2 : รูปเปลวไฟสีแดง
 • 3 : รูปคล้ายเปลวไฟสีเหลือง
 • 4 : ป้ายสีเหลืองมีใบพัดสามแฉกสีม่วง
 • 5 : ใบพัดสามแฉกสีเหลือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :
 • อุปกรณ์ใดที่สามารถใช้ตรวจวัดปริมาณรังสีที่ได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้ 1. Pocket dosimeter 2. Ozone-meter 3. Film badge
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • อุปกรณ์ใดที่ ไม่ สามารถใช้ตรวจวัดปริมาณรังสีที่ได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้ 1. Pocket dosimeter 2. Ozone-meter 3. Film badge
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :
 • สารในข้อใดที่มีความเสี่ยงในการติดไฟได้ง่ายที่สุดเมื่อพิจารณาจากข้อมูลนี้ ถ้าความสามารถในการติดไฟจากคุณสมบัติอื่นๆเท่าเทียมกัน ที่อุณหภูมิ 30 เซลเซียส
 • 1 : สารที่มีความดันไอ 850 มม.ปรอท
 • 2 : สารที่มีความดันไอ 500 มม.ปรอท
 • 3 : สารที่มีความดันไอ 400 มม.ปรอท
 • 4 : สารที่มีความดันไอ 200 มม.ปรอท
 • 5 : สารที่มีความดันไอ 50 มม.ปรอท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :

 • 1 : ควรวัดอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์โดยตรง เพราะหากไม่มีของไหลไหลเข้าปั๊มขณะทำงานจะทำให้การอ่านค่าอุณหภูมิที่ท่อขาเข้าของปั๊มต่างจากอุณหภูมิในเครื่องปฏิกรณ์มาก
 • 2 : การติดตั้งวาล์วลดความดัน (Pressure relief valve) ที่เครื่องปฏิกรณ์ช่วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์นี้ได้
 • 3 : ควรติดตั้งสัญญาณเตือนกรณีไม่มีของไหลไหลผ่านปั๊ม
 • 4 : การปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิสำหรับปิดเปิดปั๊มต้องมีรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าก่อน
 • 5 : ควรออกแบบให้หยุดการป้อนเอทิลีนออกไซด์เมื่อไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ เหมาะสม
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • การปรับปรุงกระบวนการในข้อใดต่อไปนี้สามารถทำได้โดย ไม่ เกิดอันตราย
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 28 :

 • 1 : ตำแหน่ง A ป้องกัน gear pump เสียหาย
 • 2 : ตำแหน่ง B ป้องกันกรณีวาล์วทั้ง 2 ตัวปิดทำให้น้ำหล่อเย็นขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจากปฏิกิริยาในถังปฏิกรณ์
 • 3 : ตำแหน่ง C ป้องกันการระเบิดจาก runaway reaction โดยติด rupture disc เพื่อป้องกันการสึกกร่อนของวาล์วลดความดัน
 • 4 : ตำแหน่ง D ป้องกันการระเบิดของ drum
 • 5 : ตำแหน่ง E ป้องกัน centrifugal pump เสียหาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 29 :

 • 1 : y0 = y1
 • 2 : y1 = y2
 • 3 :  y2 = y3
 • 4 : y0 = y2
 • 5 : y1 = y3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • ข้อความเกี่ยวกับการเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการติดไฟ (Inerting) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ก๊าซชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เจือจาง ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : วัตถุประสงค์ในการเจือจางคือลดความเข้มข้นของออกซิเจนให้ต่ำกว่าค่า LOC (Limiting Oxygen Concentration)
 • 3 : ถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ (Large Storage Vessels) ไม่ควรใช้วิธี Vacuum Purging เพราะมักจะไม่ได้ออกแบบมาให้ทนความดันสุญญากาศ
 • 4 : ข้อดีของ Sweep-Through Purging คือใช้ปริมาณก๊าซเฉื่อยน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของสารตั้งต้นเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ที่มีการเกิดปฏิกิริยาแบบคายความร้อน
 • 2 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นซึ่งทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากเครื่องปฏิกรณ์
 • 3 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของไอน้ำที่ส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่ตัวทำละลายไวไฟ
 • 4 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปเผาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อต้มน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 32 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่เป็นจริง
 • 1 : การกำจัดก๊าซพิษ หรือสารอันตรายสามารถดำเนินการได้โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง
 • 2 : การกำจัดก๊าซพิษสามารถดำเนินการได้โดยการดูดซับโดยอัตราการดูดซับขึ้นอยู่กับ อัตราการแพร่ของสารในวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคก๊าซและไอสารต้องสามารถ ละลายในของเหลวที่เป็นตัวดูดซับได้ดี
 • 3 : การกรองอนุภาค(particulates) จะทำให้อากาศที่ออกจากกระบวนการสะอาดมากขึ้น ซึ่ง สามารถทำได้โดยการใช้ไซโคลน ตัวกรอง(filter)หรือตัวจับ(Scrubber)
 • 4 : สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ สามารถเป็นสารมลพิษและเรียกว่าสารมลพิษปฐม(primary pollutant)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :

 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง
 • 1 : ถังความดัน (pressure vessels) ต่างๆ รวมทั้งถังปฏิกรณ์ ถังเก็บสารเคมี หอปฏิกรณ์ ต้องติดวาล์วนิรภัย (sefety valve)
 • 2 : ปั๊มลูกสูบไม่จำเป็นต้องติดวาล์วนิรภัย (sefety valve) ที่ทางออกของปั๊ม
 • 3 : ถังปฏิกรณ์ที่มี steam jacket ควรติดตั้งวาล์วนิรภัย (sefety valve) ที่ jacketเพื่อป้องกันแรงดันที่สูงขึ้นมากเกินไปเนื่องจากความผิดพลาดขะปฏิบัติงาน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : ค่า Limiting Oxygen Concentrations (LOCs) ของก๊าซต่างๆ ขึ้นกับชนิดของสารเฉื่อย (inert gas) ที่ผสมอยู่
 • 2 : หากไม่มีข้อมูลค่า Limiting Oxygen Concentrations (LOCs) ที่ได้จากการทดลองสามารถประมาณการได้โดยการคำนวณจากสมการการเผาไหม้
 • 3 : อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตควรติดตั้งแยกจาก Flares
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 804 : Safety laws
ข้อที่ 36 :

 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 37 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 38 :
 • ข้อใด มิได้ เป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : จัดเก็บสารไวไฟไว้ในสถานที่และอยู่ในภาชนะที่ปลอดภัย คือจัดให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดติดไฟ (Fire point)
 • 2 : ออกกฎห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สร้างประกายไฟ
 • 3 : ออกแบบและสร้างระบบระบายอากาศ
 • 4 : ใช้วัสดุก่อสร้างทนไฟแบบต่างๆ เพื่อป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้
 • 5 : ทุกข้อเป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 39 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ)
 • 1 : 29.17
 • 2 : 10.71
 • 3 : 9.33
 • 4 : 6.21
 • 5 : 3.45
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับวันขาดงาน)
 • 1 : 29.17
 • 2 : 10.71
 • 3 : 9.33
 • 4 : 6.21
 • 5 : 3.45
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :

 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • แนวทางการกำจัดของเสียที่ง่ายและสะดวก มีประสิทธิภาพสูงและค่าใช้จ่ายต่ำได้แก่วิธีในข้อใด 1. ใช้เทคโนโลยีสะอาด 2. ลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด 3. ทำการแก้ไขโดยการบำบัดทางเคมีและกายภาพ 4. ทำการทำลายฤทธิ์โดยการทำให้เป็นกลางและทำการฝังกลบ
 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • วัสดุในข้อใดที่ ไม่ ควรนำมาใช้ทำชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth)สำหรับงานที่มีน้ำเกี่ยวข้อง
 • 1 : Neoprene
 • 2 : Butyl rubber
 • 3 : Polyvinyl alcohol
 • 4 : Tyvek
 • 5 : Nitrile
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • ข้อความในข้อใดใช้พิจารณาในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีเป็นลำดับสุดท้าย
 • 1 : วัสดุที่ใช้เหมาะกับสารเคมี
 • 2 : ความสามารถในการทนต่อสารเคมี
 • 3 : ความสามารถทนต่อความร้อน
 • 4 : ความสามารถในการทะลุผ่านของสารเคมี
 • 5 : ราคาต่อหน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 45 :
 • ข้อใดกล่าวผิดสำหรับค่า TLV (Threshold Limit Values) ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 60 กิโลกรัม
 • 1 : เป็นค่าที่กำหนดให้โดยใช้เวลารับสาร 8 ชม.ต่อวัน
 • 2 : ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาระหว่างวัน
 • 3 : ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าต้องสัมผัสกับสารพิษมากกว่า 2 ประเภท
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • 5 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 46 :
 • ค่า TLV-C เป็นค่าที่แสดงถึง
 • 1 : ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • 2 : ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึน
 • 3 : ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน
 • 4 : ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • ค่า TLV-STEL เป็นค่าที่แสดงถึง
 • 1 : ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • 2 : ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึนศีรษะ
 • 3 : ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน
 • 4 : ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 48 :
 • ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพนักงานจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อแก้วหูด้วยการอุดหูด้วยที่อุดหู เมื่อพนักงานทำงานในบริเวณที่มีระดับความดังเกินกว่า
 • 1 : 80 เดซิเบล
 • 2 : 90 เดซิเบล
 • 3 : 100 เดซิเบล
 • 4 : 110 เดซิเบล
 • 5 : 120 เดซิเบล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • จากเหตุการณ์การเกิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะในปีพ.ศ. 2535 เนื่องจากสภาวะอากาศปิดทำให้อุณหภูมิของอากาศเกิดการผกผันและเครื่องกำจัดก๊าซพิษยังได้รับการติดตั้งไม่แล้วเสร็จทำให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซชนิดใดออกมาในปริมาณมากจนทำความเสียหายแก่ประชาชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
 • 1 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 • 3 : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 4 : ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 • 5 : ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • ถ้าเรามีเงินฝากธนาคาร 1000 บาท ได้รับดอกเบี้ยทบต้น 5 % ต่อปี ถ้าเราไม่ถอนเงินภายใน 3 ปี เราจะได้เงินทั้งหมดเป็นเท่าไร
 • 1 : 1050.00 บาท
 • 2 : 1105.00 บาท
 • 3 : 150.00 บาท
 • 4 : 1157.63 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 • ในกรณีที่เราฝากเงินเป็นจำนวนเวลา 5 ปี ได้ดอกเบี้ยทบต้น 10% ต่อปีและพบว่าเงินในธนาคารทั้งหมด 3000 บาท ถามว่าเงินต้นที่ฝากในครั้งแรกมีค่าเท่าไร
 • 1 : 500 บาท
 • 2 : 1291.40 บาท
 • 3 : 1862.70 บาท
 • 4 : 20,00.00 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • เครื่องจักรตัวหนึ่งมีมูลค่า 200000 บาท มีอายุใช้งาน 10 ปี มีมูลค่าซาก 20000 บาท ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเครื่องจักรนี้มีค่าเสื่อมเท่าไรต่อปี
 • 1 : 20,000 บาท
 • 2 : 18,000 บาท
 • 3 : 19,000 บาท
 • 4 : 21,000 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงในทางทฤษฎีควรใช้ในกรณีใด
 • 1 : กรณีที่เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ในระยะยาวโดยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตน้อยมาก เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
 • 2 : กรณีที่เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ในระยะยาวโดยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตมาก ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมาก
 • 3 : กรณีที่ไม่เกี่ยวกับกรณีที่ 1 และ 2
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 54 :
 • ปัจจัยใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • 1 : จำนวนปี
 • 2 : มูลค่าการลงทุน
 • 3 : มูลค่าทางภาษี
 • 4 : มูลค่าซาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :
 • ข้อใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องการเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : มูลค่าทรัพย์สินลดลงเท่ากันทุกปี
 • 2 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเหมาะกับการคิดกับเครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีน้อยมาก
 • 3 : การใช้งานในแต่ละปีมีผลต่อมูลค่าทางบัญชีในสัดส่วนที่เท่ากันทุกปี
 • 4 : ทรัพย์สินมีมูลค่าที่แตกต่างกันตามราคาท้องตลาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • 2 : วิธีการหักค่าเสื่อมราคาต้องให้เหมาะสมกับความสามารถใช้งานจริง
 • 3 : ค่าเสื่อมราคามีความสัมพันธ์กับมูลค่าทางบัญชี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 • มูลค่าทางบัญชีหมายถึง
 • 1 : มูลค่าของทรัพยสินที่หักค่าเสื่อมค่าตามระยะเวลาจำนวนปีที่ใช้ออกแล้ว
 • 2 : ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนเดิม
 • 3 : ต้นทุนที่ใช้แทนทรัพย์สินเดิมที่เสื่อมสภาพ
 • 4 : ต้นทุนที่จ่ายไปแล้วไม่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้อีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา
 • 1 : การขึ้นลงของทรัพย์สิน
 • 2 : การเสื่อมราคาของสินทรัพย์
 • 3 : มูลค่าทางบัญชี
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • การคิดค่าเสื่อมราคาแบบใดที่ทำให้มูลค่าทางบัญชีมีค่าน้อยที่สุดในช่วงปีแรก ๆ
 • 1 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 200 %
 • 2 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 150 %
 • 3 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 100 %
 • 4 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • การคิดค่าเสื่อมราคาแบบใดที่ทำให้มูลค่าทางบัญชีมีค่ามากที่สุดในช่วงปีแรก
 • 1 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 200 %
 • 2 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 150 %
 • 3 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 110 %
 • 4 : การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • มูลค่าทรัพย์สิน 100,000 บาท มีอายุการใช้งาน 4 ปี ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี ค่าเสื่อมราคาของปีใดให้ค่าสูงสุด
 • 1 : ปีที่ 1
 • 2 : ปีที่ 2
 • 3 : ปีที่ 3
 • 4 : ปีที่ 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :
 • ค่าเสื่อมราคาต่อปีของสินค้าชนิดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 9,000 บาท ต่อปีขณะที่ชนิดที่ 2 มีค่า 12,000 บาทต่อปี ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใด
 • 1 : ไม่สามารถรู้ได้เนื่องจากไม่มีอายุการใช้งานของแต่ละเครื่องจักร
 • 2 : ค่าเสื่อมราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ใช้ในการตัดสิน
 • 3 : ค่าเสื่อมราคาที่น้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่นับว่าเป็นผลเสีย
 • 1 : การเสียโอกาสเนื่องจากการลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง
 • 2 : การขายสินค้าในราคาที่น้อยกว่าราคาตลาด
 • 3 : การตัดสินใจไม่ลงทุนทั้ง ๆ ที่มีการศึกษาเป็นอย่างดีและเป็นโอกาสที่เหมาะสม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 • ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง
 • 1 : โครงการที่ให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนมากกว่าหนึ่ง
 • 2 : โครงการที่ให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนมากกว่าศูนย์
 • 3 : โครงการที่ให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเท่าใดก็ได้
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :
 • ค่าใช้จ่ายของทางเลือกมี ทางเลือก ก, ข และ ค มีมูลค่าเท่ากับ 10,000 , 11,000 และ 12,000 บาทต่อปี ควรตัดสินใจอย่างไร
 • 1 : เลือกทางเลือก ก
 • 2 : เลือกทางเลือก ข
 • 3 : เลือกทางเลือก ค
 • 4 : ไม่เลือกทางเลือกใด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • โครงการต่อไปนี้เป็นโครงการที่ไม่สมควรจะลงทุน
 • 1 : อัตราผลตอบแทนต่อปีมีค่าน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินกู้
 • 2 : อัตราผลตอบแทนต่อปีมีค่าน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
 • 3 : อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนมีค่ามากกว่าหนึ่ง
 • 4 : มูลค่าเงินในปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • โครงการต่อไปนี้โครงการใดน่าลงทุน โครงการ ก,ข,ค และ ง มีมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากับ 50,60,70 และ 80 ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนเท่ากับ 80,70,60 และ 50
 • 1 : ทางเลือก ก
 • 2 : ทางเลือก ข
 • 3 : ทางเลือก ค
 • 4 : ทางเลือก ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :
 • ข้อความต่อไปนี้มีความหมายว่าต้นทุนผันแปร
 • 1 : ค่าใช้จ่ายแรงงานทางตรง
 • 2 : ค่าบริหาร
 • 3 : ค่าเครื่องจักร
 • 4 : ค่าเสื่อมราคา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 69 :
 • ข้อความต่อไปนี้มีความหมายว่าระยะเวลาการคืนทุน
 • 1 : ระยะเวลาการลงทุนที่ทำให้รายรับทั้งหมดเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดของโครงการ
 • 2 : ระยะเวลาที่ทำให้เครื่องจักรได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวใหม่
 • 3 : ระยะเวลาที่เจ้าหนี้เงินกู้ได้รับเงินกู้คืนทั้งหมด
 • 4 : ระยะเวลาที่เจ้าหนี้สามารถผ่อนเงินกู้ได้ทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • การลงทุนที่มีค่าผันแปรคิดเป็นชิ้นเท่ากับ 1 บาท และมีต้นทุนคงที่เท่ากับ 300 บาท และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 300 ชิ้น ถามว่าราคาขายควรจะเป็นเท่าใด
 • 1 : 2 บาท
 • 2 : 3 บาท
 • 3 : 4 บาท
 • 4 : 5 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 71 :
 • เครื่องจักรตัวหนึ่งมีราคา 100,000 บาท ใช้งานได้ 5 ปี ไม่มีมูลค่าซากรายได้จากการผลิตสินค้าหลังหลักค่าใช้จ่ายปีละ 10,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณเป็นเท่าใด
 • 1 : 5 ปี
 • 2 : 7 ปี
 • 3 : 8 .5 ปี
 • 4 : 10 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • จุดคุ้มทุนหมายถึง
 • 1 : จุดที่รายรับรวมทั้งหมดเท่ากับรายจ่ายรวมทั้งหมด
 • 2 : จุดที่กำไรมีค่ามากกว่าต้นทุน
 • 3 : จุดที่ต้นทุนน้อยกว่ารายจ่าย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :
 • ปริมาณการผลิตจะเป็นเท่าไรก็ตามจะมีค่าหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • 1 : ต้นทุนผันแปร
 • 2 : ต้นทุนรวม
 • 3 : ต้นทุนคงที่
 • 4 : ค่าใช้จ่ายคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • ค่าลิขสิทธิ์ในพิมพ์หนังสือถามว่าเป็นต้นทุนประเภทใด
 • 1 : ต้นทุนผันแปร
 • 2 : ต้นทุนรวม
 • 3 : ต้นทุนคงที่
 • 4 : ต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องให้พนังงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อแก้วหูด้วยการอุดหูด้วยที่อุดหู เมื่อพนักงานทำงานในบริเวณที่มีระดับความดังเกินกว่าค่าใด
 • 1 : 70 เดซิเบล
 • 2 : 80 เดซิเบล
 • 3 : 90 เดซิเบล
 • 4 : 100 เดซิเบล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 805 : Nature of hazards
ข้อที่ 76 :
 • ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง
 • 1 : สารอินทรีย์จะซึมซาบสู่ร่างกายเร็วกว่าสารอนินทรีย์
 • 2 : สารพิษสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกาย จากการดื่ม กิน การหายใจ ทางบาดแผลของผิวหนังและการซึมผ่านผิวหนัง
 • 3 : ตับเท่านั้นที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกาย
 • 4 : ตะกั่วมีผลยับยั้งพัฒนาการของทารกในครรภ์
 • 5 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • สมบัติข้อใดของสารที่ ไม่ สามารถใช้มาเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข หรือ ป้องกันอันตรายที่จะ เกิดขึ้นเมื่อมีการรั่วไหลของสารออกสู่สิ่งแวดล้อม
 • 1 : จุดวาบไฟ(flash point)
 • 2 : สี (colour)
 • 3 : ความสามารถในการละลายน้ำ (solubility) 
 • 4 : ความดันไอ(vapour pressure)
 • 5 : ความหนาแน่นไอ(vapour density)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 78 :
 • เตาเผาขยะตั้งอยู่ในที่ห่างไกลจากชุมชน (Rural) มีปล่องควัน (Stack) สูง 100 เมตร ในวันที่มีอากาศดี (sunny day) มีความเร็วลมเท่ากับ 1.5 เมตรต่อวินาที ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์กระจายไปตามทิศทางลมเป็นระยะทาง 200 เมตร วัดค่าได้เท่ากับ 5.0x10--5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลักษณะการกระจายตัวของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นแบบใด
 • 1 : ลักษณะการกระจายแบบ Plume
 • 2 : ลักษณะการกระจายแบบ Puff
 • 3 : ลักษณะการกระจายตัวเป็นแบบผสม
 • 4 : ลักษณะการกระจายแบบ Dense gas
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • ภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ สารไฮโดรคาร์บอนใดต่อไปนี้ที่สามารถติดไฟได้อย่างรวดเร็วที่สุด
 • 1 : มีเทน
 • 2 : คลอโรมีเทน
 • 3 : ไดคลอโรมีเทน
 • 4 : คลอโรฟอร์ม
 • 5 : สามารถติดไฟได้เร็วเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • ภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ สารไฮโดรคาร์บอนใดต่อไปนี้ที่สามารถติดไฟได้ช้าที่สุด
 • 1 : มีเทน
 • 2 : คลอโรมีเทน
 • 3 : ไดคลอโรมีเทน
 • 4 : คลอโรฟอร์ม
 • 5 : สามารถติดไฟได้เร็วเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 83 :
 • ภัยพิบัติใดที่มีการสูญเสียชีวิตคนมากที่สุด
 • 1 : อุบัติภัยที่เมือง Flixborough ในประเทศอังกฤษ
 • 2 : อุบัติภัยที่เมือง Seveso ประเทศอิตาลี
 • 3 : อุบัติภัยที่เมือง Bhopal ประเทศ อินเดีย
 • 4 : อุบัติภัยที่เมือง Chernobyl ประเทศรัสเซีย
 • 5 : อุบัติภัยที่เมือง Basel ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 84 :
 • ข้อใดไม่เป็นปัญหาที่ได้รับจากมลพิษที่เกิดขึ้น
 • 1 : ที่ดินจะหายากและมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากต้องนำมาใช้กำจัดขยะ
 • 2 : ต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสิ่งแวดล้อม หรือ มลภาวะ
 • 3 : หน่วยงานหรือองค์กรที่ก่อมลภาวะจะเสียชื่อเสียง และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
 • 4 : อาคารบ้านเรือนเสื่อมโทรมเร็วขึ้น
 • 5 : ทำลายสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • ความร้ายแรงของอุบัติเหตุในกระบวนการเคมีในข้อใดเป็นจริง 1. การเกิดไฟไหม้มีโอกาสเกิดได้บ่อย แต่มีการสูญเสียชีวิตน้อย 2. การเกิดระเบิดทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตมากที่สุด แต่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 3. การรั่วไหลของสารพิษมีความรุนแรงมากที่สุด ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตมากที่สุด
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และข้อ 3 ถูกต้อง
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • อันตรายร้ายแรงจากกระบวนการเคมีได้แก่ข้อใด 1. การเกิดไฟไหม้ 2. การระเบิด 3. การรั่วไหลของสารพิษ
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 87 :
 • อันตรายในข้อความใด ไม่ ถูกต้อง 1. สารเคมีบางชนิดที่เก็บไว้ใกล้กันมีโอกาสทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดระเบิดได้ 2. กระบวนการทางเคมีแบบคายความร้อนมีอันตรายน้อยมาก 3. สารเคมีทุกชนิดสามารถเก็บใกล้น้ำได้เนื่องจากน้ำเป็นสารที่เป็นกลาง
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดเปลวไฟได้ได้แก่
 • 1 : เชื้อเพลิง และ อากาศ
 • 2 : อากาศ และความร้อน
 • 3 : เชื้อเพลิงและความร้อน
 • 4 : เชื้อเพลิง ออกซิเจนและความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 89 :
 • ถ้ามีไฟไหม้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ดับเพลิงที่เหมาะสมคือชนิดใด
 • 1 : โฟม
 • 2 :
 • 3 : ผงกราไฟต์
 • 4 : น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • ถ้าไฟใหม้สาร คาร์บอนไดซัลไฟด์(carbon disulphide) ซึ่งมี ถ.พ. = 1.274 ซึ่งบรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ วัสดุดับเพลิงชนิดใดที่สะดวกในการใช้ หาง่าย ราคาถูกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • 1 : โฟม
 • 2 :
 • 3 : ผงกราไฟต์
 • 4 : น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • สารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ทางใด
 • 1 : ทางผิวหนัง
 • 2 : ทางปาก
 • 3 : ทางจมูก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก) จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางบาดแผล
 • 2 : สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางปาก (กิน) จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ร่างกายทาง หายใจ
 • 3 : สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางการดูดซึมผ่านผิวหนัง จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก)
 • 4 : สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางการดูดซึมผ่านผิวหนัง จะเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้ากว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :
 •  ข้อใด ไม่ เหมาะสมที่จะใช้เป็นสมมุติฐานในการคาดคะเนเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเกิดการรั่วไหลของสารเคมี
 • 1 : เมื่อเกิดการรั่วไหลและสารกระจายตัวในลักษณะ Plume ความเข้มข้นของสารสูงสุดอยู่ที่จุดที่เกิดการรั่ว
 • 2 :  เมื่อเกิดการรั่วไหลและสารกระจายตัวในลักษณะ Puff ความเข้มข้นของสารสูงสุดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของ Puff
 • 3 : ค่าคงที่ของการแพร่ (Dispersion Coefficient) และความเร็วลม มีผลต่อการเข้มข้นของสารเมื่อเกิดการรั่วไหล
 • 4 : เมื่อเกิดการรั่วไหล ควรสมมุติให้อากาศมีการเสถียรภาพ (Stability) ดีมาก และความเร็วลมสูงๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 806 : Hazards of chemicals and chemical operations
ข้อที่ 94 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :

 • 1 : 47.59 ppm
 • 2 : 24.41 ppm
 • 3 : 9.57 ppm
 • 4 : 4.73 ppm
 • 5 : 4.57 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :

 • 1 : 1.44 และ 9.19% โดยปริมาตร
 • 2 : 1.19 และ 7.57% โดยปริมาตร
 • 3 : 1.54 และ 7.74% โดยปริมาตร
 • 4 : 1.35 และ 7.89% โดยปริมาตร
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :

 • 1 : 2.45 และ 15.61% โดยปริมาตร
 • 2 : 2.69 และ 17.97% โดยปริมาตร
 • 3 : 2.74 และ 17.47% โดยปริมาตร
 • 4 : 2.89 และ 18.38% โดยปริมาตร
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :

 • 1 : 0.218 kgTNT
 • 2 : 109 kgTNT
 • 3 : 10,919 kg TNT
 • 4 : 21,800 kg TNT
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 99 :

 • 1 : 0.95 kg
 • 2 : 95.2 kg
 • 3 : 124.8 kg
 • 4 : 12,477.7 kg
 • 5 : 15,818.3 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 :

 • 1 : โทลูอีน (Toluene)
 • 2 : กรดอะซีติก (Acetic acid)
 • 3 : ไอโซโพรพิลอีเทอร์ (Isopropyl ether)
 • 4 : เอทิลีน (Ethylene)
 • 5 : สไตรีน (Styrene)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 101 :

 • 1 : ไดเอทิลเปอร์ออกไซด์ (Diethyl peroxide)
 • 2 : ไนโตรกลีเซอรีน (Nitroglycerine)
 • 3 : อะเซทิลีน (Acetylene)
 • 4 : เซลลูโลสไนเตรต (Cellulose nitrate)
 • 5 : อีเทน (Ethane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 102 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • ถ้าคนงานในโรงงานเคมีแห่งหนึ่งต้องสัมผัสกับสารอะซีโตนความเข้มข้น 400 ppm สารไซโคเฮกเซน 60 ppm และสารเบนซีน 5 ppm นานถึง 8 ชั่วโมงโดยที่ค่า TLV-TWA ของสารทั้งสามคือ 1000, 300 และ 10 ppm จงคำนวณหาค่า TWAmixture (combined exposures)
 • 1 : 0.355
 • 2 : 0.71
 • 3 : 1.1
 • 4 : 2.1
 • 5 : 2.84
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :
 • จงคำนวณหาค่า TWA (Time Weighted Average) ของสาร เมื่อคนงานคนหนึ่งได้สัมผัสกับสารแอมโมเนีย ที่ความเข้มข้น 5 ppm เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 7.5 ppm เป็นเวลา 2 ชั่วโมงและที่ความเข้มข้น 10 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
 • 1 : 6.575 ppm
 • 2 : 6.875 ppm
 • 3 : 7.0 ppm
 • 4 : 7.785 ppm
 • 5 : 22.5 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :

 • 1 : 1.44 % โดยปริมาตร
 • 2 : 1.19 % โดยปริมาตร
 • 3 : 1.54 % โดยปริมาตร
 • 4 : 2.35 % โดยปริมาตร
 • 5 : 2.75% โดยปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 106 :

 • 1 : 9.19% โดยปริมาตร
 • 2 : 10.57% โดยปริมาตร
 • 3 : 11.59% โดยปริมาตร
 • 4 : 12.93% โดยปริมาตร
 • 5 : 13.97% โดยปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :
 • จงคำนวณหาค่า TWA (Time Weighted Average) ของสาร เมื่อคนงานคนหนึ่งได้สัมผัสกับสารอะซีโตน ที่ความเข้มข้น 600 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 800 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมงและที่ความเข้มข้น 1000 ppm เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
 • 1 : 620 ppm
 • 2 : 700 ppm
 • 3 : 775 ppm
 • 4 : 1500 ppm
 • 5 : 1575 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 108 :
 • ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง
 • 1 : การหายใจเข้าออกโดยรับอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 1-2 ไมครอน จะสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาโรคปอดได้
 • 2 : สาร Carcinogen มีผลเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็ง
 • 3 : สาร Teratogen ทำลายระบบสืบพันธุ์
 • 4 : หนังกำพร้าทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้
 • 5 : ทุกข้อกล่าวถูกต้องแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 109 :
 • สารอันตรายในข้อใดที่ ไม่ ค่อยพบในของเสียจากโรงงานกระดาษและเยื่อ
 • 1 : สารหนู (arsenic)
 • 2 : คลอรีน(chlorine)
 • 3 : สารประกอบซัลไฟด์(sulphide)
 • 4 : เส้นใย(fiber)
 • 5 : สารฟอกขาว(bleaches)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 110 :
 • สารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันต่อไปนี้เกิดการระเบิดได้ง่ายยกเว้นข้อใด
 • 1 : ไนเตรต (Nitrate)
 • 2 : ไนโตร (Nitro)
 • 3 : คลอเรต (Chlorate)
 • 4 : คาร์บอเนต (Carbonate)
 • 5 : เปอร์ออกไซด์ (Peroxide)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 111 :
 • ก๊าซชนิดใดต่อไปนี้ที่เมื่อได้รับในปริมาณและเวลาเท่ากันจะมีผลกระทบต่อร่างกายผู้ที่ได้รับรุนแรงที่สุด
 • 1 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 • 3 : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 4 : ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 • 5 : มีความรุนแรงเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • ข้อใดไม่ได้เป็นการควบคุมอันตรายจากสารพิษโดยใช้วิธีการควบคุมทางวิศวกรรม 1.ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าแทน 2. ใช้กระบวนการที่อันตรายแยกออกจากกระบวนการอื่น 3.เปลี่ยนสภาวะการผลิตที่ปลอดภัยขึ้น 4.ใช้กระบวนการเปิด
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 113 :

 • 1 : 9.2 ลิตร
 • 2 : 574 ลิตร
 • 3 : 738 ลิตร
 • 4 : 1680 ลิตร
 • 5 : 2533 ลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • ข้อความใดที่สามารถพบใน MSDS ของสารที่กำหนดให้ 1.ชื่อสาร คุณสมบัติทางกายภาพ การป้องกันและการดับไฟได้ 2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาล สารที่เข้ากันไม่ได้ และชื่อผู้สามารถซื้อได้ 3.ชื่อสาร คุณสมบัติทางเคมี การป้องกันและการดับไฟ ความว่องไวการเกิดปฏิกิริยา 4.ความอันตรายต่อสุขภาพ และการป้องกันตนเองจากอันตราย เส้นทางขนส่งที่ปลอดภัย
 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 115 :
 • จากรูป ไม่ ได้ให้ข้อมูลในข้อใด
 • 1 : สารชนิดนี้เป็นของเหลว
 • 2 : สารนี้ติดไฟได้ดี/เป็นสารไวไฟ
 • 3 : สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก
 • 4 : สารนี้มีความว่องไวในปฏิกิริยาดี
 • 5 : สารนี้ห้ามสัมผัสกับน้ำเนื่องจากสามารถทำปฏิกิริยาได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 116 :
 • สัญลักษณ์ข้อใดที่แสดงให้ทราบว่าเป็นสารออกซิไดซ์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • สัญลักษณ์ข้อใดที่แสดงให้ทราบว่าเป็นของแข็งไวไฟ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 118 :
 • สารในข้อใดที่มีอันตรายต่อระบบหายใจ
 • 1 : benzene
 • 2 : chloroform
 • 3 : formaldehyde
 • 4 : sulfur dioxide
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 119 :
 • ถ้าบรรยากาศในการทำงานมีสารเคมีอันตรายอยู่ 3 ชนิดผสมกันอยู่ โดยในบรรยากาศห้องทำงานมีสาร A เข้มข้น 200 ppm (TLV = 750) มีสาร B เข้มข้น 300 ppm (TLV = 500) และมีสาร C เข้มข้น 200 ppm (TLV = 200) ถ้าสารทั้งสามสามารถแสดงสมบัติเป็นแบบรวมกัน (additive behavior) ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง
  1. สาร A มีความเป็นอันตรายต่อพนักงานมากที่สุด
  2. สาร C มีความเป็นอันตรายต่อพนักงานมากที่สุด
  3. ความเข้มข้นของสารผสมที่ได้รับมีค่าสูงเกินค่าความปลอดภัย
 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :
 • สารในข้อใดที่มีศักยภาพที่จะเกิดอันตรายเมื่อมีการเก็บไว้ในปริมาณที่มากเกิน
 • 1 : ผงสังกะสี
 • 2 : Zirconium powder
 • 3 : ผงแมกนีเซียม
 • 4 : ผงแมงกานีส
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 121 :
 • ถ้าบรรยากาศในการทำงานขณะนั้นมีสารเคมีอันตรายอยู่ 3 ชนิดผสมกันอยู่ โดยในบรรยากาศห้องทำงานมีสาร A เข้มข้น 200 ppm( TLV = 750) มีสาร B เข้มข้น 300 ppm( TLV = 500) และมีสาร C เข้มข้น 200 ppm( TLV = 200) โดยที่สารทั้งสามสามแสดงสมบัติเป็นแบบไม่ขึ้นต่อกัน (independent effect) ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความเข้มข้นของสาร A และ B ที่ได้รับมีค่าต่ำกว่าค่าความปลอดภัย
 • 2 : สาร C มีความเป็นอันตรายต่อพนักงานน้อยที่สุด
 • 3 : ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดที่ได้รับมีค่าสูงเกินค่าความปลอดภัย
 • 4 : ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดที่ได้รับมีค่าต่ำกว่าค่าความปลอดภัย
 • 5 : สาร A มีความเป็นอันตรายต่อพนักงานมากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 123 :

 • 1 : เบนซีนมีจุดเดือดสูงกว่าคลอโรฟอร์ม
 • 2 : สารทุกตัวเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
 • 3 : เบนซีนมีจุดเดือดต่ำกว่าคลอโรฟอร์ม
 • 4 : สารทุกตัวเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้อง
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :
 • ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง 1. สารที่มีค่า pH สูงกว่า 12 หรือ pH ต่ำกว่า 2 สามารถกัดกร่อนได้ดี 2.น้ำเป็นสารที่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้ และมีค่า pH เป็นกลาง 3.เราสามารถเทน้ำลงในกรดเข้มข้นได้
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 125 :
 • ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง 1. สารที่มีค่า pH สูงกว่า 12 หรือ pH ต่ำกว่า 2 สามารถกัดกร่อนได้ดี 2.น้ำเป็นสารที่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้ และมีค่า pH เป็นกลาง 3. เราสามารถเทกรดลงในน้ำอย่างช้าๆได้โดยไม่เกิดอันตราย
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :
 • ข้อความใดไม่ถูกต้อง 1. สารที่มีค่า pH สูงกว่า 12 หรือ pH ต่ำกว่า 2 สามารถกัดกร่อนได้ดี 2. เราสามารถเทน้ำลงในกรดเข้มข้นได้ 3. เราสามารถเทกรดลงในน้ำอย่างช้าๆได้โดยไม่เกิดอันตราย
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง 1. สารที่มีค่า pH สูงกว่า 12 หรือ pH ต่ำกว่า 2 สามารถกัดกร่อนได้ดี 2.น้ำเป็นสารที่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้ และมีค่า pH เป็นกลาง 3.เราสามารถเทน้ำลงในกรดเข้มข้นได้ 4. เราสามารถเทกรดลงในน้ำอย่างช้าๆได้โดยไม่เกิดอันตราย
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 และ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 128 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้
 • 1 : สารไม่เสถียรถ้าได้รับความร้อน
 • 2 : สามารถเก็บไว้ใกล้น้ำได้อย่างปลอดภัย
 • 3 : มีความไวไฟน้อย
 • 4 : มีอันตรายต่อสุขภาพสูง
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 129 :
 • ข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับOSHA
 • 1 : PEL
 • 2 : TLV
 • 3 : STEL
 • 4 : UN number
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 130 :
 • ข้อมูลใดอยู่ในหมู่สมบัติทางกายภาพของสารอันตรายในMSDS
 • 1 : Incompatibility
 • 2 : Hazardous decomposition
 • 3 : Flash point
 • 4 : Health hazard data
 • 5 : Respiratory protection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :
 • ข้อมูลใดอยู่ในหมู่ Control Measures ของ MSDS
 • 1 : Incompatibility
 • 2 : Hazardous decomposition
 • 3 : Flash point
 • 4 : Health hazard data
 • 5 : Respiratory protection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 132 :
 • ข้อความใดที่ถูกต้อง 1. การรับสารก่อมะเร็งจะมีการแสดงอาการแบบเฉียบพลัน 2. สารพิษสามารถขับออกจากร่างกายโดยการหายใจ 3. การรับสารก่อมะเร็งจะมีการแสดงอาการแบบเรื้อรัง 4. มนุษย์มีความสามารถในการทนทานต่อการรับสารพิษชนิดหนึ่งๆได้เท่ากัน
 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 133 :
 • ช่องทางที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับสารพิษได้และแสดงผลออกมาเร็วที่สุดคือทางใด
 • 1 : ทางการหายใจ
 • 2 : ทางปาก
 • 3 : ทางผิวหนัง
 • 4 : ทางตา
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • สารพิษที่ร่างกายรับเข้าไปจะมีความเป็นพิษมากน้อยเพียงใดขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
 • 1 : ปริมาณของสารพิษที่ได้รับ
 • 2 : อัตราเร็วในการดูดซับสารพิษเหล่านั้นเข้ากระแสโลหิต
 • 3 : อัตราเร็วที่ร่างกายสามารถขับสารพิษออกจากร่างกาย
 • 4 : อัตราเร็วที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนสารพิษที่ได้รับเป็นสารอื่นได้
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 135 :
 • สมบัติในข้อใดไม่ใช่สมบัติทางเคมีที่แสดงถึงความอันตรายของสาร
 • 1 : สารที่มีจุดวาบไฟ(flash point)สูง
 • 2 : สารที่มีค่า pHต่ำกว่า 2 และมากกว่า12
 • 3 : มีความว่องไว(reactive) สูง
 • 4 : สารที่สามารถติดไฟได้เอง
 • 5 : สารที่สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 136 :
 • ข้อความใดที่ ไม่ เป็นจริง 1. กัมมันตรังสีชนิดแกมมาจากไอโซโทปของโปตัสเซียม(K-42) มีพลังงานเท่ากับแกมมาจากไอโซโทปของทองคำ(Au-198) 2. กัมมันตรังสีชนิดแกมมามีค่าพลังงานต่ำกว่ากัมมันตรังสีชนิดเบต้า 3. กัมมันตรังสีชนิดแกมมามีค่าพลังงานสูงกว่ากัมมันตรังสีชนิดเบต้า
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 2
 • 5 : ข้อ 1 และ ข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • ข้อความใด ไม่ เป็นเป็นจริงสำหรับ สารทำความเย็น(Cryogens)
 • 1 : สามารถก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากสารมีอุณหภูมิต่ำมาก เมื่อสัมผัสกับเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตจะทำให้เกิดการไหม้
 • 2 : สามารถก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากสารสามารถขยายตัวเป็นก๊าซได้หลายเท่า อาจทำให้ เกิดการระเบิดได้
 • 3 : ออกซิเจนเหลวเป็นสารทำความเย็น
 • 4 : ไนโตรเจนเหลวเป็นสารความเย็นที่มีอันตรายเนื่องจากสามารถติดไฟง่าย
 • 5 : น้ำแข็งแห้งเป็นสารทำความเย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดเป็นความจริงสำหรับสารกัมมันตรังสี 1. รังสีแกมม่ามีความสามารถทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีเบต้า 2. สารกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวกว่าจะมีอันตรายมากกว่า 3. สารกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นกว่ากว่าจะมีอันตรายมากกว่า 4. สารกัมมันตรังสีให้รังสีที่เกิดจากปฏิกิริยาfission
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 139 :
 • ข้อมูลใด ไม่ มีในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(Material Safety Data Sheet)
 • 1 : ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต
 • 2 : ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ
 • 3 : ชื่อสารเคมี
 • 4 : สมบัติทางกายภาพ
 • 5 : ข้อมูลอันตรายต่อสุขภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 140 :
 • สารพิษสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้อย่างไร
 • 1 : ทางลมหายใจเข้าสู่ปอด
 • 2 : ทางผิวหนัง
 • 3 : ทางปาก
 • 4 : การฉีดเข้าร่างกาย
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 141 :
 • ความเป็นพิษของสารต่างๆสามารถเปรียบเทียบความรุนแรงได้โดยค่าใดได้บ้าง
 • 1 :
 • 2 : Ceiling TLV
 • 3 : TWA
 • 4 : STEL
 • 5 : ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 142 :

 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 143 :
 •  สารในข้อใดสามารถที่จะเกิดอันตรายได้ง่ายที่สุดเมื่อมีการเก็บไว้รวมกันในปริมาณมาก
 • 1 : ผงสังกะสี
 • 2 : ผงแมกนีเซียม
 • 3 : ผงแมงกานีส
 • 4 : ผงดินปะสิว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 807 : Hazard identification and consequence analysis
ข้อที่ 144 :
 • ในระหว่างการปรับปรุงการทำงานของหอกลั่นหอหนึ่งได้มีการใช้ท่ออ่อน (hose) เพื่อป้อนไอน้ำเข้าไปในหอกลั่น เมื่อพนักงานปิดวาล์วไอน้ำเพื่อเตรียมถอดท่ออ่อนออก ได้เกิดการรั่วของท่ออ่อนทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บจากของเหลวร้อนซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน ข้อใดไม่น่าจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นี้
 • 1 : การปิดวาล์วไอน้ำก่อนปิดวาล์วที่ต่อกับท่อขาเข้าหอกลั่นทำให้ของเหลวร้อนในหอกลั่นไหลย้อนเข้ามาในท่ออ่อน
 • 2 : วัสดุที่ใช้ทำท่ออ่อนเป็นยางเสริมแรง (reinforced rubber) ทั้งที่ควรจะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม
 • 3 : ไม่มีการลดความดันในท่ออ่อนก่อนถอดออก
 • 4 : การเลือกใช้ท่ออ่อนที่ชำรุด
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 145 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งขนส่งสารเคมีไวไฟซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวด้วยรถบรรทุก (Tank truck) การถ่ายสารเคมีทำได้โดยต่อท่ออ่อน (hose) เข้ากับถังเก็บบนรถ วันหนึ่งขณะกำลังถ่ายสารเคมีอยู่ได้เกิดระเบิดขึ้นทำให้พนักงานเสียชีวิต 1 คน ข้อความต่อไปนี้ข้อใดมิใช่ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
 • 1 : เลือกใช้ท่ออ่อนที่ไม่นำไฟฟ้า (Nonmetallic hose) เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
 • 2 : ใช้ไนโตรเจนเจือจางปริมาณออกซิเจนภายในถังเก็บทั้งก่อนและขณะขนถ่ายสารเคมี
 • 3 : จัดทำคู่มืออธิบายขั้นตอนการขนถ่ายสารเคมี (Loading procedures) อย่างปลอดภัย
 • 4 : ทำการ bonding ระหว่างท่ออ่อน (Hose) กับถังเก็บบนรถเพื่อป้องกันการเกิดความต่างศักย์
 • 5 : ใช้ dip pipe ในการถ่ายสารเคมีลงในถังเก็บบนรถเพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 :
 • ระบบท่อระบบหนึ่งถูกเปิดทิ้งไว้เนื่องจากเพิ่งเสร็จจากการปรับปรุง ในขณะที่ระบบท่ออีกระบบหนึ่งซึ่งทำจากพลาสติกและอยู่ใกล้กันกับระบบแรกใช้สำหรับขนส่งของแข็งอินทรีย์ ได้มีเมทานอลระเหยออกมาจากระบบท่อระบบแรกเข้าไปสู่ท่อที่ขนส่งของแข็งแล้วเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ทำให้มีเพลิงไหม้ตามมา ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ข้างต้นต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : ทำการ bonding ป้องกันการเกิดความต่างศักย์
 • 2 : ต่อสายดิน (grounding)
 • 3 : ถ้าการเปิดระบบท่อมีโอกาสที่ไอระเหยไวไฟจะแพร่ออกมา ควรเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยก่อนเปิดระบบท่อ
 • 4 : ทำ safety review ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงกระบวนการ
 • 5 : สร้าง dike ล้อมรอบอุปกรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 147 :
 • ข้อความเกี่ยวกับการป้องกันการระเบิดของถังเก็บสารเคมีจากการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : วาล์วลดความดัน (Pressure relief valve) มักจะไม่สามารถป้องกันการระเบิดได้ เพราะเมื่อถังเก็บสารเคมีได้รับความร้อนผนังจะสูญเสียความแข็งแรง (Strength) และระเบิดที่ความดันต่ำกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ที่วาล์ว
 • 2 : การสเปรย์น้ำไปที่ถังเก็บสารเคมีขณะเกิดเพลิงไหม้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ถัง
 • 3 : การลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ถังเก็บสารเคมีขณะเกิดเพลิงไหม้นอกจากการสเปรย์น้ำแล้วอาจใช้วิธีหุ้มฉนวนกันไฟ เช่น vermiculite concrete
 • 4 : ควรออกแบบให้พื้นบริเวณที่ตั้งถังเก็บสารเคมีมีความชันเล็กน้อยป้องกันการสะสมของของเหลวไวไฟบริเวณใต้ถัง
 • 5 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 148 :

 • 1 : ข้อ 2, 3 และ 4 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1, 2 และ 3 เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 149 :
 • ลักษณะใดที่เป็นสถานที่อับอากาศ(confined space)
  1. สถานที่มีทางเข้า/ออกจำกัด หรือ ไม่สะดวก
  2. สถานที่ที่มีการถ่ายเท หรือระบายอากาศโดยธรรมชาติไม่ดีพอ หรือจำกัด
  3. สถานที่ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 150 :
 • ไดไฮโดรเจนมอนอกไซด์ (Dihydrogen Monoxide) มีสมบัติดังนี้ 1. เป็นองค์ประกอบหลักในฝนกรด 2. สามารถทำให้เกิดการสึกกร่อน 3. ทำให้เกิดแผลพุพองได้หากสัมผัสขณะอยู่ในสถานะก๊าซ 4. พบได้ในเซลล์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ถ้าโรงงานของท่านมีสารเคมีชนิดนี้ควรทำอย่างไร
 • 1 : เปลี่ยนไปใช้สารอื่น
 • 2 : ลดปริมาณการกักเก็บ
 • 3 : ใส่หน้ากากทุกครั้งที่เข้าไปในบริเวณที่มีสารนี้
 • 4 : ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับป้องกันการรั่วไหลสู่บรรยากาศ
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 151 :
 • ในการทำ HAZOP ถ้าพารามิเตอร์ที่พิจารณาคือความเข้มข้น (Concentration) จะ ไม่ สามารถใช้ Guide Word ในข้อใด
 • 1 : Higher
 • 2 : No
 • 3 : Reverse
 • 4 : Sooner
 • 5 : Lower
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :
 • ในการทำ HAZOP คำ ‘No’ เป็น Guide Word ที่ ไม่ สามารถใช้กับพารามิเตอร์ในข้อใด
 • 1 : การกวน (Agitation)
 • 2 : อุณหภูมิ
 • 3 : ความเข้มข้น
 • 4 : ปฏิกิริยาเคมี (Reaction)
 • 5 : ระดับของเหลว (Level)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • สารเคมีข้อใดต่อไปนี้ที่ ไม่ มีผลกระทบต่อระบบประสาท
 • 1 : บิวเทน
 • 2 : เมทิลลีนคลอไรด์
 • 3 : เอทิลแอลกอฮอล์
 • 4 : เมทิลแอลกอฮอล์
 • 5 : ไซนาไนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 154 :
 • สารข้อใดต่อไปนี้ที่ ไม่ มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของไต
 • 1 : แคดเมียม
 • 2 : ปรอท
 • 3 : คาร์บอนเตตระคลอไรด์
 • 4 : คลอโรฟอร์ม
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 155 :
 • สารเคมีข้อใดต่อไปนี้ที่ ไม่ มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของตับ 1. คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 2.คลอโรฟอร์ม 3. ไดไนโตรเบนซีน
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 156 :
 • ข้อใด มิได้ เกี่ยวข้องกับการกำจัดอนุภาคที่ปนเปื้อนออกมา
 • 1 : เครื่องไซโคลน
 • 2 : เครื่องกรองแบบถุง (Baghouse filter)
 • 3 : เครื่องฟอกก๊าซ (Scrubber)
 • 4 : การทำให้เปียก (Wetting)
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 157 :
 • ข้อใด มิได้ เกี่ยวข้องกับการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 1 : หม้อสเปรย์ (Spray Chamber)
 • 2 : การใช้ปฏิกริยาทางเคมี
 • 3 : เครื่องฟอกก๊าซ (Scrubber)
 • 4 : การเผาไหม้
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • ข้อใด ไม่ ได้เป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
 • 1 : การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความชำรุด
 • 2 : การเกิดการเสียดสีกันของโลหะ
 • 3 : การเกิดไฟฟ้าสถิตของวัตถุ
 • 4 : การระเบิดของฝุ่น
 • 5 : ทุกข้อเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 159 :

 • 1 : การออกแบบสเปรย์น้ำเพื่อลดอุณหภูมิถังเก็บขณะเกิดเพลิงไหม้ หากถังเก็บมีการติด อุปกรณ์ลดความดันสามารถลดปริมาณน้ำให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งได้
 • 2 : การระเบิดของถังมักเกิดขึ้นที่ด้านบนเพราะด้านล่างของเหลวในถังจะรับความร้อนมา เปลี่ยนสถานะ ทำให้ด้านบนซี่งไม่มีของเหลวมีอุณหภูมิสูงกว่า และสูญเสียความ แข็งแรง (strength) เกิดระเบิดในที่สุด
 • 3 : ควรออกแบบให้มีระบบปิดวาล์วจากระยะไกล (remotely emergency isolation valve) ป้องกันกรณีไม่สามารถเข้าไปปิดวาล์วด้วยมือได้
 • 4 : ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซไวไฟและสัญญาณเตือนแจ้งให้พนักงานอื่นทราบ
 • 5 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :

 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 161 :

 • 1 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • ภัยพิบัติร้ายแรง 3 กรณีที่พบในอุตสาหกรรมเคมีที่สำคัญคือข้อใด
 • 1 : การเกิดไฟไหม้ในโรงงานสาร caprolactam ที่ Flixborough ในประเทศอังกฤษ การเกิดรั่วไหลของสารเคมี methyl isocyanate ในเมือง Bhopal ประเทศ อินเดีย และ การรั่วไหลของสาร TCDD ในเมือง Seveso ประเทศอิตาลี
 • 2 : การเกิดไฟไหม้ในโรงงานสาร caprolactam ที่ Flixborough ในประเทศอังกฤษ การเกิดรั่วไหลของสารเคมี methyl isocyanate ในเมือง Seveso ประเทศอิตาลีและและ การรั่วไหลของสาร TCDD ในเมืองในเมือง Bhopal ประเทศ อินเดีย
 • 3 : การเกิดรั่วไหลของสารเคมี methyl isocyanate ในเมือง Flixborough ในประเทศอังกฤษ การรั่วของสารกัมมันตรังสีในประเทศรัสเซียและเกิดการรั่วไหลของคลอรีนจากการชน ของรถไฟในประเทศญี่ปุ่น
 • 4 : การเกิดรั่วไหลของสารเคมี methyl isocyanate ในเมือง Flixborough ในประเทศอังกฤษ การรั่วไหลของสาร TCDD ในเมือง Seveso ประเทศอิตาลี และการเกิดไฟไหม้ใน โรงงานผลิตสาร caprolactam ที่ Flixborough ในประเทศอังกฤษ
 • 5 : อุบัติภัยรั่วไหลกัมมันตรังสีที่เมือง Chernobyl ประเทศรัสเซีย อุบัติภัยรั่วของสารเคมีที่ เมือง Basle ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ อุบัติภัยที่เมือง Chernobyl ประเทศรัสเซีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :

 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ เป็นจริง 1.สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในหน่วยปฏิบัติการได้แก่การเพิ่มอุณหภูมิ หรือความดันแก่ระบบ 2.สามารถลดความอันตรายในระบบได้หลายวิธีเช่น การลดอุณหภูมิจุดเดือดโดยการลดความดัน หรือการใช้สารตัวทำละลายที่ปลอดภัยกว่าเดิม 4.ความสามารถระบายอากาศของตู้ดูดควันขึ้นกับความเร็วลมที่ไหลเข้าซึ่งแปรตามระยะห่างของผู้ปฏิบัติงานกับช่องระบาย
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • อุบัติภัยที่เมือง Bhopal ประเทศ อินเดียเกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : ปฏิกิริยา runaway reaction ของ methyl isocyanate จำนวนมากในถังเก็บ
 • 2 : เกิดการระเบิดของไอ cyclohexane ที่ระเหยออกมา
 • 3 : การไหม้ของโกดังเก็บสารทำให้เกิดมลภาวะร้ายแรงในแม่น้ำ
 • 4 : เกิดการรั่วไหลของคลอรีนจากการชนของรถไฟ
 • 5 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง
 • 1 : การใช้งานกระบวนการผลิต ถังเก็บสารเคมีไม่เป็นไปตามแบบที่ออกแบบไว้
 • 2 : เกิดการผิดพลาดจากคนงาน(human error)
 • 3 : ระบบป้องกันไม่ทำงาน หรือทำงานไม่เต็มที่
 • 4 : มีจำนวนชนิดสารเคมี หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดเป็นการจำแนกความอันตรายที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : การพิจารณาสัดส่วนของสารที่ต้องใช้ในปฏิกิริยาของกระบวนการ
 • 2 : จำแนกโดยวิธีปฏิบัติที่ใช้มาช้านานและได้เห็นผล
 • 3 : จำแนกอันตรายโดยวิธี HAZOP
 • 4 : จำแนกโดยวิธี check list
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 169 :
 • ข้อมูลใดที่เป็นจริงสำหรับตรวจสอบ(monitoring)พื้นที่อันตราย หรืออับอากาศ 1. อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบควรเป็นแบบ inherently safe 2. อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบควรมีราคาแพง 3. สามารถพกพาอุปกรณ์ตรวจสอบเข้าทำงานในพื้นที่ได้สะดวก 4. มีความไวและเฉพาะเจาะจงกับชนิดของสารที่ต้องการตรวจสอบ
 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 170 :
 • อันตรายจาก runaway reaction มักเกิดจากสาเหตุในข้อใด
 • 1 : การควบคุมอุณหภูมิหรือการระบายความร้อนไม่ดีพอ
 • 2 : การเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการหรือปฏิกิริยาข้างเคียง
 • 3 : การผสมของสารตั้งต้นไม่ดีพอทำให้เกิดปฏิกิริยาไม่สม่ำเสมอ
 • 4 : มีการสะสมปริมาณสารมัธยันตร์(intermediates)มากเกินทำให้ไม่สามารถควบคุม ปฏิกิริยาได้
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 171 :
 • ข้อความใดเป็นจริง
 • 1 : การวิเคราะห์อันตรายแบบ Fault Tree Analysis เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือ ข้อ บกพร่องของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ หรือความผิดพลาดที่อาจนำไปสู่อุบัติภัย
 • 2 : การวิเคราะห์อันตรายแบบ Event Tree Analysis เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ตั้งต้น ซึ่ง อาจเป็นเครื่องมือที่ผิดพลาด หรือคนงานบกพร่อง แล้ววิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่ตามมา ทั้งในกรณีระบบความปลอดภัยที่ทำงานอยู่ได้ (success) และเสีย(failure)
 • 3 : การวิเคราะห์อันตรายแบบ Cause Consequence Analysis เป็นการวิเคราะห์ทั้งเหตุการณ์ ที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ตั้งต้น และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ระบบความปลอดภัยล้มเหลว
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 172 :
 • สมบัติข้อใดสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนอันตรายได้ในเบื้องต้น
 • 1 : กลิ่น
 • 2 : สี
 • 3 : เสียง
 • 4 : ปริมาณสารที่มีครอบครอง
 • 5 : ความหนาแน่นของอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดในกระบวนการเคมีคือข้อใด 1. อุปกรณ์บกพร่อง 2. การทำงานบกพร่อง 3. การออกแบบระบบที่บกพร่อง
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 174 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 175 :
 • สารในข้อใดจะมีโอกาสเกิดอันตราย หรือติดไฟและระเบิดได้ง่าย 1. ขี้เลื่อยขนาดเล็กๆในโรงเก็บ 2. แกลบในโรงสีข้าว 3. ดอกไม้ไฟ
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ 4 เท่านั้น
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 176 :
 • สารเคมีคู่ใดที่ไม่ควรวางไว้ใกล้กันเนื่องจากเป็นสารที่ไม่เข้ากัน(incompatible compound) 1. กรดเกลือ(HCl) และเกลือแกง 2. น้ำ และฟอสฟอรัส 3. น้ำและโลหะโซเดียม 4. ผงคลอรีนและน้ำ
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ 4 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 177 :
 • สารชนิดใดที่ควรเก็บไว้ให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ 1. อะซีโตน 2. โทลูอีน 3. โซเดียมไฮดรอกไซด์
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :
 • เหตุการณ์ในข้อใดที่อาจเกิดเป็นBoiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE) 1. ใช้เตาแก๊สหุงต้มถังแบบที่มีหัวเตาปล่อยแก๊สอยู่บนหัวถังบรรจุโดยตรง 2. ไฟไหม้ถังบรรจุแก๊สหุงต้ม 3. เก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะปิดที่อุณหภูมิห้อง
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • ข้อใดเป็นค่ามาตรฐานความปลอดภัย 1.TLV-TWA 2.Mean Lethal Dose 3.Mean Lethal Concentration
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ทุก ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Inherent Safety
  1. Inherent Safety เป็นเรื่องของการออกแบบระบบความปลอดภัยให้แก่เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน เช่น การออกแบบระบบ shut-down ของโรงงาน การออกแบบติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน (alarm) เป็นต้น
  2. วิธีการต่อไปนี้ถือเป็น Inherent Safety คือไม่เก็บสารเคมีที่อันตรายมากในโรงงานเป็นปริมาณมาก
  3. วิธีการต่อไปนี้ถือเป็น Inherent Safety คือลดอุณหภูมิและความดันของปฏิกิริยา โดยเลือกปฏิกิริยาแบบอื่น แต่ยังคงให้ผลิตภัณฑ์เหมือนเดิม
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้นที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :
 • สิ่งใดมีผลต่อการแพร่กระจายของสารพิษในอากาศ (Atmospheric Dispersion)
 • 1 : ความเร็วลม
 • 2 : ลักษณะของกายภาพภาคพื้นดิน (ตึก, ต้นไม้, ที่ราบ)
 • 3 : ความสูงของจุดที่ปล่อยก๊าซพิษ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 808 : Risk assessment
ข้อที่ 182 :
 • อากาศมีไอของ ไดเอทิลเอไมด์ (diethyamine) (TLV-TWA 10 ppm) 5 ppm ไอของโพรพิวลีนออกไซด์ (propylene oxide) (TLV-TWA 50 ppm) 5 ppm ไอของเบนซีน (TLV-TWA 10 ppm) 2 ppm จงคำนวณหาค่า TWAmixture (combined exposures)
 • 1 : 0.36
 • 2 : 0.71
 • 3 : 0.80
 • 4 : 1.1
 • 5 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 • เครื่องปฏิกรณ์เครื่องหนึ่งมีวาล์วติดตั้งอยู่ด้านล่าง วันหนึ่งวาล์วเสียและเปิดออก ทำให้บิวตะไดอีน (Butadiene) รั่วออกมา 200 แกลลอน เกิดการระเบิดแบบ Vapor Cloud Explosion ห่างออกไป 50 ฟุตจากเครื่องปฏิกรณ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 2 คน ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ น่าจะเป็นสาเหตุของการระเบิด
 • 1 : วาล์วที่ใช้เป็นชนิด fail-open ทั้งที่ควรจะใช้ชนิด fail-closed
 • 2 : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซไวไฟ
 • 3 : ไม่มีการติดตั้งวาล์วลดความดัน
 • 4 : ไม่มีการติดตั้งบล็อกวาล์ว (Block valve)
 • 5 : ความล้มเหลวในการกำจัดแหล่งเกิดประกายไฟ (ignition sources) ในสายการผลิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 184 :

 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.29
 • 3 : 0.34
 • 4 : 0.71
 • 5 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :

 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.29
 • 3 : 0.34
 • 4 : 0.71
 • 5 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 186 :

 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.14
 • 3 : 0.34
 • 4 : 0.71
 • 5 : 0.86
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :

 • 1 : 0.86
 • 2 : 0.59
 • 3 : 0.34
 • 4 : 0.71
 • 5 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :

 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.1
 • 3 : 0.3
 • 4 : 0.7
 • 5 : 0.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :

 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.1
 • 3 : 0.3
 • 4 : 0.7
 • 5 : 0.8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 190 :

 • 1 : 0.23
 • 2 : 0.14
 • 3 : 0.36
 • 4 : 0.64
 • 5 : 0.82
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 191 :

 • 1 : 0.23
 • 2 : 0.14
 • 3 : 0.36
 • 4 : 0.64
 • 5 : 0.82
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 192 :

 • 1 : 0.23
 • 2 : 0.49
 • 3 : 0.51
 • 4 : 0.64
 • 5 : 0.82
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :

 • 1 : 0.23
 • 2 : 0.14
 • 3 : 0.36
 • 4 : 0.64
 • 5 : 0.51
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 194 :

 • 1 : 0.23
 • 2 : 0.46
 • 3 : 0.51
 • 4 : 0.64
 • 5 : 0.54
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 195 :

 • 1 : 0.23
 • 2 : 0.46
 • 3 : 0.36
 • 4 : 0.64
 • 5 : 0.51
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 196 :

 • 1 : 0.13
 • 2 : 0.46
 • 3 : 0.51
 • 4 : 0.44
 • 5 : 0.56
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 197 :

 • 1 : 0.23
 • 2 : 0.49
 • 3 : 0.36
 • 4 : 0.44
 • 5 : 0.51
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :

 • 1 : 0.3
 • 2 : 0.6
 • 3 : 0.1
 • 4 : 0.4
 • 5 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :

 • 1 : 0.3
 • 2 : 0.6
 • 3 : 0.1
 • 4 : 0.4
 • 5 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :

 • 1 : 0.18
 • 2 : 0.53
 • 3 : 0.70
 • 4 : 0.82
 • 5 : 1.70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :

 • 1 : 0.18
 • 2 : 0.53
 • 3 : 0.70
 • 4 : 0.82
 • 5 : 1.70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 202 :

 • 1 : 0.18
 • 2 : 0.22
 • 3 : 0.78
 • 4 : 0.82
 • 5 : 1.70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :

 • 1 : 0.18
 • 2 : 0.22
 • 3 : 0.78
 • 4 : 0.82
 • 5 : 1.70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :

 • 1 : 0.11
 • 2 : 0.22
 • 3 : 0.78
 • 4 : 0.89
 • 5 : 1.70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 :

 • 1 : 0.11
 • 2 : 0.22
 • 3 : 0.78
 • 4 : 0.89
 • 5 : 1.70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :

 • 1 : 0.02 ครั้งต่อปี
 • 2 : 0.38 ครั้งต่อปี
 • 3 : 0.62 ครั้งต่อปี
 • 4 : 0.98 ครั้งต่อปี
 • 5 : 3.91 ครั้งต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :

 • 1 : 0.02 ครั้งต่อปี
 • 2 : 0.40 ครั้งต่อปี
 • 3 : 0.62 ครั้งต่อปี
 • 4 : 0.92 ครั้งต่อปี
 • 5 : 3.91 ครั้งต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 208 :

 • 1 : 0.02 ครั้งต่อปี
 • 2 : 0.48 ครั้งต่อปี
 • 3 : 0.73 ครั้งต่อปี
 • 4 : 0.92 ครั้งต่อปี
 • 5 : 3.12 ครั้งต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :

 • 1 : 0.02 ครั้งต่อปี
 • 2 : 0.48 ครั้งต่อปี
 • 3 : 0.73 ครั้งต่อปี
 • 4 : 0.92 ครั้งต่อปี
 • 5 : 1.39 ครั้งต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 210 :

 • 1 : 0.49 ครั้งต่อปี
 • 2 : 0.51 ครั้งต่อปี
 • 3 : 0.55 ครั้งต่อปี
 • 4 : 0.67 ครั้งต่อปี
 • 5 : 0.92 ครั้งต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 211 :

 • 1 : 0.22 ครั้งต่อปี
 • 2 : 0.51 ครั้งต่อปี
 • 3 : 0.55 ครั้งต่อปี
 • 4 : 0.67 ครั้งต่อปี
 • 5 : 0.92 ครั้งต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 212 :

 • 1 : 0.598 ปี
 • 2 : 0.638 ปี
 • 3 : 1.25 ปี
 • 4 : 1.67 ปี
 • 5 : 2.22 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • ถ้าอุปกรณ์วัดอัตราการไหลมีโอกาสชำรุด 1.14 ครั้งต่อปี โดยเฉลี่ยแล้วอุปกรณ์นี้จะชำรุดทุกๆกี่ปี
 • 1 : 0.12 ปี
 • 2 : 0.68 ปี
 • 3 : 0.88 ปี
 • 4 : 1 ปี
 • 5 : 1.14 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 214 :

 • 1 : 0.172 ปี
 • 2 : 0.369 ปี
 • 3 : 0.997 ปี
 • 4 : 2.71 ปี
 • 5 : 5.81 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • ข้อใดที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงที่พบมากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
 • 1 : การรั่วไหลสารไฮโดรคาร์บอนที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้
 • 2 : การชำรุดของเครื่องจักร
 • 3 : การทำงานผิดพลาดของพนักงาน
 • 4 : ระบบกระแสไฟฟ้าชำรุด
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • ข้อใดที่เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่พบมากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : การใช้อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ชำรุด
 • 2 : ไฟฟ้าลัดวงจร
 • 3 : การค่อยๆ ลุกติดไฟได้เองของสารเคมีบางชนิด
 • 4 : การเสียดสีของอุปกรณ์
 • 5 : การเกิดไฟฟ้าสถิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 217 :

 • 1 : 167 ปี
 • 2 : 13 ปี
 • 3 : 3.94 ปี
 • 4 : 0.385 ปี
 • 5 : 0.077 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 218 :

 • 1 : 0.0024
 • 2 : 0.1624
 • 3 : 0.3024
 • 4 : 0.8376
 • 5 : 0.8624
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 219 :
 • ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงภัยได้แก่ข้อใดบ้าง 1.ช่วยลดความสูญเสียทั้งร่างกาย ทรัพย์สิน และเวลา 2.สามารถเพิ่มความมั่นใจในการผลิตและการทำงานของพนักงาน 3.การบริหารความเสี่ยงต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากและการใช้บุคลากรทำงานเพิ่มขึ้น 4.สามารถประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการป้องกันอันตรายได้
 • 1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 และ 4 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 220 :
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยต่ออันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเคมีต้องทำการวิเคราะห์ในข้อใดเป็นสำคัญ
  1. ทำการจำแนกอันตราย
  2. คำนวณหาโอกาสของการเกิดอันตราย
  3. ระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่
  4. วิเคราะห์ผลของอันตราย
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 221 :
 • ผลที่ได้รับจากการทำงานที่ปลอดภัย ได้แก่ข้อใด
 • 1 : ลดความสูญเสียทรัพย์สินขององค์กร
 • 2 : เพิ่มผลผลิตและกำไรให้องค์กร
 • 3 : เพิ่มความมั่นใจของพนักงานในการทำงานให้องค์กร
 • 4 : ลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 222 :
 • กระบวนการใดที่อาจพบอุบัติเหตุได้
 • 1 : การลดขนาด(size reduction)
 • 2 : การระเหยตัวทำละลาย(evaporation)
 • 3 : การกลั่น(distillation)
 • 4 : การชะล้าง(leaching)
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 223 :
 • งานใดที่ต้องขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ทุกครั้ง 1. การซ่อมบำรุงหม้อต้มไอน้ำ 2. การปฏิบัติงานในที่สูง 3. การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • 5 : ถูกทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 224 :
 • ข้อใดถือว่าเป็นอันตรายแบบกายภาพ 1. การลื่นในขณะทำงาน 2. แสงสว่างไม่เพียงพอ 3. การถูกทิ่มแทงจากวัสดุ 4. การหายใจสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • ความเสี่ยงของเหตุการณ์ต่างๆสามารถประเมินได้จากข้อใด 1.โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(probability of occurrence) 2. ผลของอันตราย(consequence) 3. จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 226 :

 • 1 : 0.0000032 ครั้งต่อปี
 • 2 : 0.00001 ครั้งต่อปี
 • 3 : 0.00099 ครั้งต่อปี
 • 4 : 0.00082 ครั้งต่อปี
 • 5 : 0.009 ครั้งต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 227 :
 •  การทำงานในลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายง่ายที่สุด
 • 1 : การทำงานที่ไม่ตรงกับความถนัดของตนเอง
 • 2 : การทำงานในสภาพที่ร่างกายไม่พร้อม
 • 3 : การทำงานที่นอกเหนือจากความสามารถของเครื่องจักร
 • 4 : การทำงานนอกเหนือจากคู่มือความปลอดภัย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 809 : Prevention and control of hazards
ข้อที่ 228 :
 • ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง
 • 1 : การป้องกันไม่ให้มีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตโดยการทำบริเวณที่ทำงานให้มีอากาศชื้นสัมพัทธ์ที่ 60-70%
 • 2 : การเชื่อมติด (bonding) และต่อสายดิน (grounding) เป็นการป้องกันการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต
 • 3 : ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เมื่อทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
 • 4 : ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
 • 5 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : ไม่ควรติดตั้งท่อขนส่งสารเคมีไว้ใต้ดิน
 • 2 : หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่าอุปกรณ์ยังคงใช้งานได้ดีหรือไม่
 • 3 : ไม่ควรติดตั้งหน้าแปลน (Flange) ของท่อซึ่งใช้ขนส่งของเหลวไว้เหนือสายไฟ
 • 4 : ควรติดตั้งระบบป้องกันการเปิดฝาอุปกรณ์ในขณะที่ความดันภายในอุปกรณ์มีค่าสูง
 • 5 : ควรใช้ท่อแบบที่เชื่อมต่อด้วยเกลียวในการขนส่งก๊าซไวไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 230 :
 • ช่างคนหนึ่งถือกล่องเครื่องมือไปให้ช่างอีกคนหนึ่งเพื่อซ่อมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระหว่างทางได้เดินผ่านกลุ่มไอน้ำ (Steam cloud) ที่ปล่อยออกมาจากท่อ ทำให้ประจุในกลุ่มไอน้ำสะสมบนร่างกายของช่างคนนั้น เมื่อช่างที่รออยู่รับกล่องเครื่องมือไปจึงถูกไฟช๊อต จากข้อความข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ควรกระทำ
 • 1 : หลีกเลี่ยงการเดินผ่านกลุ่มไอน้ำ
 • 2 : เปลี่ยนสถานที่เก็บกล่องเครื่องมือ
 • 3 : ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย
 • 4 : ใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 231 :
 • ก๊าซในข้อใดต่อไปนี้นิยมใช้ในการไล่อากาศออกจากถังก่อนบรรจุสารเคมีเพื่อป้องกันการติดไฟ (Pressure Purging)
 • 1 : ออกซิเจน
 • 2 : เฮกเซน
 • 3 : ไฮโดรเจน
 • 4 : ไนโตรเจน
 • 5 : คาร์บอนมอนอกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :
 • ข้อใด มิได้ เป็นวิธีการป้องกันเกิดการลุกติดไฟได้เองของสารเคมี 1.การเก็บสารเคมีในถังที่มิดชิดที่อากาศผ่านเข้าออกได้ยาก 2.การเก็บสารเคมีในถังที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3.การเก็บสารเคมีในที่ที่มีพนักงานเฝ้าดูแลตลอดเวลา
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ปัองกันอันตรายส่วนบุคคล
 • 1 : ถุงมือ
 • 2 : เสื้อแขนยาว
 • 3 : เนคไท
 • 4 : ผ้ากันเปื้อน
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 234 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 235 :
 • ข้อความใดถูกต้อง
 • 1 : การป้องกันการเกิดไฟไหม้สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมไม่ให้เกิดสามเหลี่ยมไฟครบ
 • 2 : อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ที่ใช้ในอาคารสูงควรใช้สัญญาณตรวจจับความร้อน และ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
 • 3 : สารที่ว่องไวต่อความชื้นหรือน้ำได้แก่ โลหะโซเดียม ซึ่งจะเกิดเปลวไฟและความร้อน
 • 4 : สารประกอบไฮโปคลอไรต์ไม่สามารถวางไว้ใกล้กับกรด เนื่องจากสามารถเกิดปฏิกิริยา ได้เป็นคลอรีน หรือ กรดไฮโปคลอรัสซึ่งเป็นสารที่อันตรายต่อร่างกาย
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 236 :
 • ในการควบคุมอันตรายให้น้อยลง หรือไม่เกิดนั้น เรา ไม่ จำเป็นต้องกระทำในข้อใด
 • 1 : การระบายอากาศในห้องปฏิบัติงานให้สารเจือจางลง
 • 2 : ให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • 3 : การเก็บสารให้อยู่ในที่เหมาะสม มีการแยกสารที่เข้ากันไม่ได้ออกจากกัน
 • 4 : การตรวจสอบระบบความปลอดภัยโดยสม่ำเสมอ
 • 5 : ให้ใช้ชุดเครื่องแบบพนักงานที่เหมือนกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 237 :
 • กระทำในข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับการป้องกันการระเบิดของฝุ่น(dust explosion)
 • 1 : ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
 • 2 : ไม่ให้มีประกายไฟ(arcing) ในบริเวณที่เก็บ
 • 3 : ใช้น้ำราดบนอนุภาคให้เปียกตลอดเวลา
 • 4 : ไม่ใช้สารหล่อลื่นไวไฟในเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น
 • 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำเพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 238 :
 • วิธีการในข้อใดเป็นการทำให้อากาศสะอาดได้
 • 1 : การพ่นละอองฝอยน้ำเป็นแนวสูงขึ้นจากพื้น
 • 2 : การเผาสันดาปอากาศที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการ
 • 3 : การผ่านอากาศที่ออกจากกระบวนการเข้าสู่หอดูดซับ
 • 4 : การผ่านอากาศที่ออกจากกระบวนการเข้าสู่หอควบแน่น
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 239 :
 • ข้อใด ไม่ เป็นวิธีการควบคุมอันตราย (control of hazard) 1. การมีอุปกรณ์ระบายอากาศในบริเวณที่ทำงานเพื่อเจือจางสารอันตราย 2. การทำให้อากาศในห้องทำงานสะอาดโดยการกรองอากาศ 3. การให้มีการหมุนเวียนพนักงานให้ทำงานเพื่อลดการรับสารอันตราย 4. การล้างและชะสิ่งอันตรายในพื้นที่ในโรงงานออกสู่นอกอาคาร
 • 1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 3 และ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 240 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 241 :
 • ข้อใดเป็นการป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ต้องทำเป็นอันดับแรกและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • 1 : ป้องกันที่แหล่งกำเนิด เช่น การใช้สารเคมีชนิดอื่นที่มีความเป็นพิษน้อยกว่า
 • 2 : ตรวจหาระดับ หรือปริมาณของสารเคมีที่มีอยู่ในบรรยากาศการทำงาน
 • 3 : เพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดกับตัวบุคคลที่อาจได้รับอันตรายให้มากขึ้น
 • 4 : หมุนเวียนกัน หรือ สับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน
 • 5 : ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะกับงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 242 :
 • ข้อใดสามารถลดโอกาสเกิดอันตรายจาก runaway reaction ได้ 1. ใช้กระบวนการแบบต่อเนื่อง 2. ใช้กระบวนการแบบกะ 3. ใช้สารยับยั้งช่วยลดอัตราเร็วปฏิกิริยา
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :
 • ข้อความใดถูกต้องสำหรับการระบายอากาศ 1. การระบายอากาศจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อความเข้มข้นของสารปนเปื้อนมีค่าต่ำ 2. ความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นมีค่าค่อนข้างคงที่ 3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดพอสมควร 4. งานเชื่อมโลหะไม่จำเป็นต้องมีการระบายอากาศเนื่องจากมีการปนเปื้อนเฉพาะที่
 • 1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 และ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • วิธีการในข้อใดที่ไม่ควรนำมาระงับการเกิดเพลิงไหม้
 • 1 : การลดอุณหภูมิของวัตถุโดยการใช้น้ำหรือสารเคมีช่วย
 • 2 : การลดปริมาณเปลวไฟให้น้อยลงโดยการใช้อากาศไล่
 • 3 : การลดปริมาณออกซิเจนโดยการใช้ก๊าชไนโตรเจนแทนที่
 • 4 : การสกัดหรือทำลายเชื้อเพลิงมิให้เข้ามาติดไฟได้
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานไม่ต้องพิจารณาค่าใด
 • 1 : ค่าบีโอดี
 • 2 : ค่าซีโอดี
 • 3 : ค่าสารแขวนลอย
 • 4 : ค่าความถ่วงจำเพาะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 246 :
 • การเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth, CPC) จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อใดบ้าง 1.ความสามารถในการทนทาน(resistance) ต่อสารเคมีที่ต้องสัมผัส 2.ความสามารถในการผ่านทะลุชั้น(penetration)ของสารเคมีผ่านชุดป้องกันสารเคมี 3.ความสามารถในการทนทานต่อความร้อน การฉีกขาด
 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 247 :
 • เครื่องดับเพลิงที่นิยมใช้กันตามที่พักอาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดใด
 • 1 : ชนิดAB
 • 2 : ชนิด A
 • 3 : ชนิด B
 • 4 : ชนิดC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :
 •  เทคนิคการควบคุมต่อไปนี้ข้อใดไม่เหมาะสม
 • 1 : ลดฝุ่นละอองที่ออกมาจากกระบวนการด้วย Wet Methods
 • 2 : รักษาความดันของก๊าซในท่อที่ออกจากกระบวนการผลิตให้เป็นแบบ Negative Pressure
 • 3 : ใช้เครื่องช่วยหายใจ (Respirator) แบบกรองอากาศเมื่อความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศต่ำกว่า 19 %
 • 4 : หุ้มฉนวนบริเวณพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :
 •  หากบริเวณชั้น 1 มีการทำงานที่มีการใช้สารเคมีที่ระเหยง่ายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชั้นสองเป็นส่วนการผลิตที่มีพนักงานทำงานอยู่หลายคน ควรติดตั้งระบบระบายอากาศลักษณะใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 : ลักษณะใดก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 •  วิธีการออกแบบระบบข้อใด ไม่ เหมาะสม
 • 1 : ในการขนถ่ายของเหลวต้องออกแบบระบบที่สามารถลดการสะสมและการเกิดประจุไฟฟ้า
 • 2 : เมื่อมีการขนถ่ายสารที่มีลักษณะเป็นผง (Powder) ต้องออกแบบระบบที่สามารถลดการสะสมและการเกิดประจุไฟฟ้า
 • 3 : หากไม่สามารถลดการสะสมของประจุไฟฟ้าได้ ต้องป้องกันการเกิดไฟไหม้ด้วยการรักษาระดับความเข้มข้นของสารให้ต่ำกว่าค่า Upper Flammability limit (UFL)
 • 4 : หากไม่สามารถลดการสะสมของประจุไฟฟ้าได้ ต้องป้องกันการเกิดไฟไหม้ด้วยการเติมสารเฉื่อยเข้าไปในระบบ หรือรักษาระดับความเข้มข้นของสารให้ต่ำกว่าค่า Lower Flammability Limit (LFL)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :
 •  ช่องทางใดเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้ว สามารถก่อให้เกิดผลกระทบรวดเร็วที่สุด
 • 1 : การกลืน
 • 2 : ทางการหายใจ
 • 3 : ทางบาดแผล
 • 4 : ทางผิวหนัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 252 :
 •  การจัดองค์กรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด
 • 1 : มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกๆ เดือน
 • 2 : มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
 • 3 : มีการจัดเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด
 • 4 : มีการวิเคราะห์ปัญหาอยู่ตลอดเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 253 :
 • การทำงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซในข้อใดต่อไปนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • 1 : ออกซิเจน
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : ไฮโดรเจน
 • 4 : ไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 254 :
 •  วิธีการในข้อใดเป็นการทำให้ลดความรุนแรงจากสารพิษที่ระเหยได้ง่าย
 • 1 : การพ่นละอองฝอยน้ำเป็นแนวสูงขึ้นจากพื้น
 • 2 : การเผาสันดาปอากาศที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการ
 • 3 : การผ่านอากาศที่ออกจากกระบวนการเข้าสู่หอดูดซับ
 • 4 : การติดตั้งระบบระบายน้ำอากาศออกจากกระบวนการเข้าสู่หอดูดซับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 255 :
 •  วิธีการในข้อใดที่ ไม่ ควรนำมาใช้ในการระงับการเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากสารประเภทน้ำมัน
 • 1 : การลดอุณหภูมิของวัตถุโดยการใช้น้ำหรือสารเคมีช่วย
 • 2 : การลดปริมาณเปลวไฟให้น้อยลงโดยการใช้น้ำไล่
 • 3 : ลดปริมาณออกซิเจนโดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนแทนที่
 • 4 : การสกัดหรือทำลายเชื้อเพลิงมิให้เข้ามาติดไฟได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 810 : Principles of safety management
ข้อที่ 256 :

 • 1 : ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ให้มีการผสมที่ดี (Well mixed) เพื่อลดปริมาณสารเคมีทั้งในเครื่องปฏิกรณ์และในการกักเก็บ
 • 2 : ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในเครื่องปฏิกรณ์และให้ส่งสัญญาณไปปรับเพิ่มปริมาณน้ำหล่อเย็น เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด
 • 3 : ติดตั้งวาล์วลดความดัน (Pressure relief valve) เพื่อลดความดันป้องกันการระเบิด
 • 4 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้ลดอัตราการป้อนสารตั้งต้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 5 : ถูกทั้งข้อ ข และ ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : การเชื่อมถังเก็บน้ำมันหนัก (Heavy oil) หากถ่ายน้ำมันหนักออกและทำความสะอาดแล้วสามารถเชื่อมได้ทันที
 • 2 : ก่อนการเชื่อมถังเก็บน้ำมันหนัก (Heavy oil) ควรเจือจางปริมาณออกซิเจนในถังด้วยก๊าซเฉื่อยหรือ โฟมดับเพลิง (Fire-fighting foam) แต่ต้องเป็นชนิดที่ไม่มีอากาศผสมอยู่
 • 3 : อุปกรณ์ตรวจจับไอระเหยไวไฟมักจะไม่สามารถตรวจจับไอระเหยของน้ำมันหนัก (Heavy oil) เพราะไอจะควบแน่นเป็นของเหลวก่อนสัมผัสกับเซนเซอร์
 • 4 : กรณีมีของเหลวอินทรีย์รั่วไหลแล้วหยดหรือซึมลงไปในฉนวนหุ้มท่อควรรีบเปลี่ยนฉนวน เพราะอาจเกิดการสลายตัวทำให้ autoignition temperature ลดลงได้ถึง 100 – 200 องศาเซลเซียส
 • 5 : ผิดมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ (เช่น การเพิ่มอุปกรณ์) ต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : การปรับปรุงกระบวนการใดๆควรมีการตัดสินใจตามลำดับชั้นของการบริหารหลายๆชั้น
 • 2 : วัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์ใหม่จะต้องมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับที่ใช้สร้างอุปกรณ์เดิมหรือดีกว่า
 • 3 : ไม่ควรทำ Safety review (เช่น HAZOP study) ระหว่างการออกแบบ เพราะถ้าออกแบบเสร็จแล้วจะทำง่ายกว่า
 • 4 : ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงกระบวนการต้องจัดอบรมวิศวกรและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการที่เปลี่ยนไปรวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 • 5 : หลังการติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ว่าเป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ และมีการตรวจสอบการทำงานอยู่เสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :

 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 260 :
 • ข้อใดเป็นความจริง 1. สารเคมีที่ไม่มีอันตรายในตัวเองเมื่อนำมาทำปฏิกิริยากันจะสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นสารอันตราย 2. การแบ่งสารอันตรายตามระบบของ DOT สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท 3. เมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับสารพิษจะแสดงอาการแบบเฉียบพลันเสมอ
 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 261 :
 • การให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำเช่นในอดีต อาจใช้การตั้งคำถามช่วยในการให้ข้อเสนอแนะ คำถามต่อไปนี้ข้อใดไม่ควรถาม
 • 1 : สารเคมีที่รั่วไหลคืออะไร
 • 2 : สามารถลดการกักเก็บสารเคมีได้หรือไม่
 • 3 : มีวิธีลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือไม่
 • 4 : อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใครเป็นคนผิด
 • 5 : อุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติทำหน้าที่อะไร ใช้อุปกรณ์อื่นแทนได้หรือไม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : ควรกักเก็บสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบไว้มากๆเพื่อป้องกันการขาดแคลน
 • 2 : หลีกเลี่ยงการใช้ตัวทำละลายที่ติดไฟได้
 • 3 : ไม่ควรใช้ปฏิกิริยาเคมีที่มีสารมัธยันต์ (intermediate) ซึ่งมีความเป็นพิษสูง
 • 4 : หลีกเลี่ยงการทำงานของอุปกรณ์ที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ
 • 5 : ออกแบบระบบให้สามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • ข้อใดคือสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับการซ่อมบำรุง (maintenance)
 • 1 : พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • 2 : ไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยังคงมีสารไวไฟหรือสารพิษตกค้างอยู่หรือไม่
 • 3 : ขาดการอบรมพนักงานให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการซ่อมบำรุง
 • 4 : อุปกรณ์บางชิ้นทำงานที่ความดันสูง แต่ไม่มีระบบป้องกันการเปิดอุปกรณ์หากยังไม่ได้ลดความดัน
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 264 :
 • การเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อย (Inerting) นิยมใช้ก๊าซไนโตรเจนในการเจือจาง ถ้าใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเหตุใด
 • 1 : ติดไฟได้
 • 2 : ช่วยให้ไฟติด
 • 3 : มีความเป็นพิษสูง
 • 4 : อาจเกิดการควบแน่นเป็นของแข็งทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต
 • 5 : ทำให้เกิดการสึกกร่อนของอุปกรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถเกิดการระเบิดได้
 • 1 : ละอองของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดวาบไฟ
 • 2 : แป้งมันสำปะหลัง
 • 3 : ผงไททาเนียม
 • 4 : ก๊าซมีเทน
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 266 :
 • ข้อใด ไม่ ใช่ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักการ Intensification (Minimization) ในการออกแบบกระบวนการเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
 • 1 : มีการกักเก็บสารเคมีน้อยลง
 • 2 : อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง
 • 3 : กำลังการผลิตลดลง
 • 4 : ลดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • 5 : อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและกำลังการผลิตลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 267 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : ควรออกแบบอุปกรณ์หรือโรงงานให้ดูแลบำรุงรักษาง่าย
 • 2 : ในการติดตั้งระบบท่อไม่ควรติดตั้งให้ท่อสัมผัสพื้นดิน
 • 3 : ควรมีระบบไฟฟ้าสำรองที่สามารถใช้งานได้แม้ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • 4 : เลือกใช้ชนิดของวาล์วให้เหมาะสม (fail-closed หรือ fail-open) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในกรณีฉุกเฉิน
 • 5 : ในกรณีที่ท่อเกิดการอุดตันให้ใช้ก๊าซมีเทนดันให้เศษวัสดุที่อุดตันหลุดออก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 268 :
 • ข้อใดเป็นเหตุผลในการใช้ Dip Pipes
 • 1 : ลดการเกิดและสะสมประจุไฟฟ้า
 • 2 : ป้องกันการไหลล้น
 • 3 : ระบายอากาศ
 • 4 : ขนส่งก๊าซพิษ
 • 5 : ป้องกันการรั่วไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :
 • การเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการติดไฟ (Inerting) ทำได้หลายวิธี สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ (Reactor) นิยมใช้วิธีในข้อใด
 • 1 : Vacuum Purging
 • 2 : Pressure Purging
 • 3 : Sweep-Through Purging
 • 4 : Siphon Purging
 • 5 : Combined Pressure-Vacuum Purging
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • หน้ากากสำหรับป้องกันสารพิษจากไอของก๊าซแอมโมเนียควรมีสีอะไรเป็นสัญลักษณ์
 • 1 : สีขาว
 • 2 : สีดำ
 • 3 : สีเขียว
 • 4 : สีเหลือง
 • 5 : สีม่วง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 271 :
 • หน้ากากสำหรับป้องกันสารพิษจากไอของสารกัมมันตภาพรังสีควรมีสีอะไรเป็นสัญลักษณ์
 • 1 : สีขาว
 • 2 : สีดำ
 • 3 : สีเขียว
 • 4 : สีม่วง
 • 5 : สีเหลือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :
 • สารชนิดใดไม่สามารถนำมาใช้เป็นสารดับเพลิงจากการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดจากผงโลหะ
 • 1 : ไนโตรเจน
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : โฟม
 • 4 : สารฮาลอน
 • 5 : โซเดียมไบคาร์บอเนต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 • หน้ากากสำหรับป้องกันสารพิษจากไอของกรดไฮโดรคลอริกควรมีสีอะไรเป็นสัญลักษณ์
 • 1 : สีขาว
 • 2 : สีดำ
 • 3 : สีเขียว
 • 4 : สีเหลือง
 • 5 : สีม่วง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 274 :
 • ค่า TLV-TWA เป็นค่าที่แสดงถึง
 • 1 : ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • 2 : ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึน
 • 3 : ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน
 • 4 : ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 275 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อห้ามไม่ให้กระทำใช้สีแดง
 • 2 : สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อเตือนให้ระวังอันตรายใช้สีเหลือง
 • 3 : สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อแสดงภาวะปลอดภัยให้รู้ตำแหน่งที่มีความปลอดภัยใช้สีเขียว
 • 4 : สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อแสดงตำแหน่งบริเวณที่ไม่มีความปลอดภัยใช้สีน้ำเงิน
 • 5 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • ข้อใด ไม่ ใช่งานในหน้าที่ของวิศวกรความปลอดภัย
 • 1 : งานสร้างและปรับปรุงระบบป้องกันอุบัติภัย
 • 2 : งานตรวจสอบความปลอดภัย
 • 3 : งานฝึกอบรมความปลอดภัย
 • 4 : งานประสานงานกับคณะกรรมการความปลอดภัย
 • 5 : ทุกข้อเป็นงานในหน้าที่ของวิศวกรความปลอดภัย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 277 :

 • 1 : ข้อ (1) เท่านั้นที่ถูก
 • 2 : ข้อ (2) และข้อ (3) เท่านั้น
 • 3 : ข้อ (1) และข้อ (3) เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :

 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 279 :
 • ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง
 • 1 : ในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางเคมีซึ่งได้แก่การทนต่อการกัดกร่อน ระดับการป้องกันอันตราย(ระดับA B C หรือ D)
 • 2 : ในการเลือกใช้ชุดป้องกันส่วนบุคคลจำเป็นต้องคำนึงถึงชนิดของสารเคมี ชนิดของอันตรายที่จะเผชิญ เช่น ไฟไหม้ หรือการรั่วของสารเคมี หรือ เสียงดัง หรือ ความเย็น
 • 3 : ในการแก้ไขอันตรายจากการกระเด็นของกรดกำมะถันเข้มข้นที่ร่างกายนั้น ควรใช้น้ำราดไปที่บริเวณที่ได้สัมผัสกับกรดได้ทันทีเนื่องจากน้ำจะทำการเจือจางกรด จะทำให้ได้อันตรายน้อยลง
 • 4 : ในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางกายภาพร่วมด้วย
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :

 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ทุกข้อ
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :
 • ข้อใดถูกต้อง 1.สถานที่ตั้งและอาคารเก็บสารเคมีต้องมีระยะห่างกันเพียงพอที่จะให้รถดับเพลิงเข้าไปได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 2.สถานที่ตั้งและอาคารเก็บสารเคมีต้องมีการป้องกันบุคลภายนอก โดยการทำรั้วกั้น มีประตูเข้าออกพร้อมมาตรการป้องกันการวางเพลิง 3.สถานที่ตั้งและอาคารเก็บสารเคมีควรมีท่อระบายน้ำที่ต่อตรงไปสู่ลำน้ำสาธารณะเพื่อความสะดวกและประหยัด
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง
 • 1 : สารที่ได้จากการสันดาปอนุภาคฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตเรียกว่าสารมลพิษปฐมภูมิ(primary pollutants)
 • 2 : มลพิษทางน้ำที่เกิดจากน้ำทิ้งจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยจะมีค่า BOD สูงมากกว่า 1000 มก. /ลิตร
 • 3 : สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ เรียกว่า สารมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutant)
 • 4 : ค่าความเข้มข้นของสารอันตรายในที่ทำงานตามมาตรฐานอาชีวอนามัยโดยทั่วไปจะมีค่าสูงกว่าค่าที่ยอมให้มีได้ในสิ่งแวดล้อมเสมอ
 • 5 : photochemical smog เป็นสารมลพิษประเภททุติยภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 283 :
 • ข้อความใดเป็นจริง 1.ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีสามารถใช้กับสารเคมีได้ทุกชนิด 2.การเลือกชนิดของวัสดุของชุดป้องกันสารเคมีขึ้นกับความเข้มข้นของสารที่ต้องสัมผัส 3.การเลือกชนิดของวัสดุของชุดป้องกันสารเคมีขึ้นกับระยะเวลาที่ต้องสัมผัส และระดับความอันตรายของสารเคมี 4.หมวกนิรภัยสำหรับงานต่างชนิดสามารถใช้แทนกันได้
 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 284 :
 • ข้อความใดที่ไม่เป็นจริง
 • 1 : การเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่ทุกครั้งและควรใช้ระบบ buddy system เพื่อความปลอดภัยและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
 • 2 : ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนั้น ควรมีหน่วยงานหรือผู้รับชอบและทำหน้าที่ฝึกอบรมการใช้ การแก้ไข
 • 3 : การเก็บอุปกรณ์ช่วยหายใจให้ห่างจากแสงแดด สารเคมี ฝุ่น อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
 • 4 : อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จแล้วไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากจะมีการปนเปื้อนของสารเคมี
 • 5 : อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของวัสดุ ดังนั้นจึง จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและแนะนำการใช้ตลอดจนเลือกขนาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนั้น การป้องกันข้อใดเป็นระดับสูงสุด
 • 1 : ป้องกันระบบหายใจโดยการใช้เครื่องกรองอากาศ(air purifying respirator)พร้อมการ สวมชุดป้องกันสารเคมี หรือความร้อน
 • 2 : ป้องกันระบบหายใจโดยการใช้เครื่องให้อากาศ(supplied-air respirator) พร้อมการ สวมชุดป้องกันสารเคมี หรือความร้อน
 • 3 : ป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังโดยการสวมชุดป้องกันสารเคมี หรือความร้อน
 • 4 : ป้องกันตาโดยการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าตา
 • 5 : ทุกข้อมีความสำคัญเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 286 :

 • 1 : ได้รับ 0.12 มก. / ลบ.ม.
 • 2 : ได้รับ 0.21 มก. / ลบ.ม.
 • 3 : ได้รับ 0.15 มก. / ลบ.ม.
 • 4 : ได้รับ 0.20 มก. / ลบ.ม.
 • 5 : ได้รับ 0.42 มก. / ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 287 :
 • ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : พนักงานที่ต้องเข้าไปทำงานในที่สูงต้องมีการขออนุญาตเข้าทำงาน(work permit)ทุก ครั้ง
 • 2 : เก็บสารที่เป็นก๊าซอัดความดันไว้ในอาคารอย่างมิดชิด
 • 3 : หน่วยงานต้องจัดองค์กรด้านความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งระดับบริหาร หัวหน้างาน และวิชาชีพพื้นฐานพร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • 4 : กำหนดตรวจความปลอดภัยในที่ทำงานทั้งในระดับหัวหน้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพและคณะบริหารความปลอดภัยให้ชัดเจนและดำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่อง
 • 5 : มีการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งก่อนและเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 288 :
 • ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : สารที่มีจุดวาบไฟสูงจะสามารถติดไฟ หรือระเบิดได้ง่าย
 • 2 : UN number (United Nations Numerical Registration) เป็นรหัสสารที่ใช้ในการขนส่ง สินค้าอันตรายระหว่างประเทศ
 • 3 : DOT number (Department of Transportation Identification number) เป็นตัวเลขที่ กำหนดขึ้นเพื่อการจำแนกและลำดับอันตรายของสารและแนะนำวิธีในการขนส่งและ ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • 4 : NFPA 407 system เป็นระบบการแจ้งอันตรายของสารในแง่ความสามารถในการติดไฟ ความว่องไวในการทำปฏิกิริยา และความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยใช้ตัวเลข 0-4
 • 5 : CAS (chemical Abstracts Services Registry Number) เป็นตัวเลขที่แสดงสารประกอบที่ ข้อความลงทะเบียนไว้เพื่อง่ายต่อการบ่งบอกสมบัติของสารได้รวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 289 :
 • ในโรงงานสารเคมีแห่งหนึ่ง ท่านคิดว่าป้ายสัญลักษณ์ข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องติดแสดงให้ทราบ
 • 1 : Emergency shower
 • 2 : ทางหนีไฟ
 • 3 : ห้ามสูบบุหรี่
 • 4 : รองเท้าบู๊ต
 • 5 : ป้ายแสดงการห้ามใช้งานในส่วนนั้นชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในการซ่อมบำรุง หรือชำรุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :
 • หน่วยงานใดที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 • 1 : กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 2 : กรมควบคุมมลพิษ
 • 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 4 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 291 :
 • ในโรงงานสารเคมีแห่งหนึ่ง ท่านคิดว่าป้ายสัญลักษณ์ข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องติดแสดงให้ทราบ 1.Emergency shower 2.ทางหนีไฟ 3.ห้ามสูบบุหรี่ 4.รองเท้าบู๊ต 5.ป้ายแสดงการห้ามใช้งานในส่วนนั้นชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในการซ่อมบำรุง หรือชำรุด
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 5 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :
 • ข้อใด ไม่ เกี่ยวข้องกับ intrinsic (inherent) safety
 • 1 : กระบวนการผลิต
 • 2 : อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
 • 3 : วัสดุที่ใช้ในกระบวนการ
 • 4 : อุปกรณ์ดับเพลิง
 • 5 : การวางผังโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 293 :
 • ข้อความใดที่ไม่ถูกต้องสำหรับการใช้หน้ากากชนิดกรองอากาศ
 • 1 : ความเข้มข้นสารเคมีค่อนข้างต่ำ
 • 2 : ใช้กับสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง
 • 3 : ใช้กรองสารที่ทราบชนิดหรือฝุ่นได้
 • 4 : ไม่สามารถใช้กรองสารที่ไม่มีกลิ่นได้
 • 5 : ต้องเปลี่ยนตลับไส้กรองอากาศเมื่อใช้งานไปแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :
 • โดยทั่วไปแล้วความปลอดภัยในการทำงานจะมีหลักการพื้นฐานมาจากข้อใดบ้าง 1. การให้การศึกษา(education) 2. การให้ความรู้ทางวิศวกรรม(engineering) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขระบบงานได้ 3. การบังคับ(enforcement)ใช้กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 4. การให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์(economy) แก่บุคคลกรขององค์กร
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 295 :
 • หน่วยงานใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 1.กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม 2.กรมควบคุมมลพิษ 3.กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • 5 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นอันตรายได้
 • 1 : สถานที่อับอากาศ
 • 2 : สภาวะขาดออกซิเจน
 • 3 : การทำงานในสถานที่เสียงดังมาก
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 297 :
 • สถานที่ใดที่มีลักษณะความอันตรายที่แตกต่างจากข้ออื่น
 • 1 : ไซโล
 • 2 : Digester
 • 3 : ดิสโก้เทค
 • 4 : Manhole
 • 5 : Storage tank
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 298 :
 • สารในข้อใดที่สามารถเก็บไว้ ในที่สะดวกใช้ได้โดยมีอันตรายน้อยที่สุด
 • 1 : น้ำยาล้างห้องน้ำ
 • 2 : อีเธอร์
 • 3 : ยาฆ่าแมลง
 • 4 : ผงซักฟอก
 • 5 : อะซีโตน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 299 :
 • ข้อใดไม่ไช่ลำดับขั้นตอนการป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการเสี่ยงเกิดอันตรายจากกระบวนการทางเคมี
 • 1 : เปลี่ยนมาใช้สารที่ปลอดภัยกว่า
 • 2 : ใช้สารที่ราคาถูกกว่า
 • 3 : ใช้ระบบการขนถ่ายแบบระบบปิด
 • 4 : ให้มีการป้องกันส่วนบุคคล
 • 5 : ลดการเก็บสารอันตรายไว้ให้เหลือน้อยที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะสาเหตุของความอันตรายที่จะสามารถเกิดจากสารเคมีซึ่งมีในกระบวนการทางเคมี
 • 1 : คุณสมบัติเฉพาะของสารชนิดนั้นๆ
 • 2 : ปริมาณของสารที่มี หรือเกิดขึ้นขณะนั้น
 • 3 : สถานะของสสารที่ใช้ในกระบวนการ
 • 4 : บุคลากรผู้ควบคุมงาน
 • 5 : เงื่อนไขที่ต้องใช้ของกระบวนการทางเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 301 :
 • สถานที่ใด ไม่ เป็นสถานอับอากาศ(confined space)
 • 1 : Sewage digester
 • 2 : Pipeline
 • 3 : Storage tank
 • 4 : Silo
 • 5 : ทุกข้อเป็นสถานที่อับอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 302 :
 • ข้อได ไม่ จริงสำหรับสถานที่อับอากาศ
 • 1 : เป็นสถานที่ขนาดเล็ก
 • 2 : อากาศมีออกซิเจนไม่เพียงพอ
 • 3 : มีการระบายอากาศที่ไม่ดี
 • 4 : มีทางเข้าออกทางเดียวหรือไม่สะดวก
 • 5 : มีการสะสมสารพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 303 :
 • อุปกรณ์ใดที่ไม่ควรใช้ในสถานที่อับอากาศ
 • 1 : หมวกกันกระแทก
 • 2 : Air-purifying respirator
 • 3 : Air-supplying respirator
 • 4 : พัดลมระบายอากาศ
 • 5 : อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซสารพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :
 • การระบายอากาศในการทำงานข้อใดเหมาะสมที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 305 :
 • การจัดการความปลอดภัยในหน่วยงานที่ถูกต้องจะมีผลดีในข้อใดมากที่สุด
 • 1 : ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติอันตราย
 • 2 : สามารถซื้อวัตถุดิบได้ราคาถูกขึ้น
 • 3 : สามารถส่งของและการบริการได้รวดเร็ว
 • 4 : หน่วยงานจะได้รับผลตอบแทนจากการประกอบการมากขึ้น
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 306 :
 • วิศวกรเคมีที่ดีควรทำข้อใด
 • 1 : ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความปลอดภัยของคนในโรงงานอย่างเดียว
 • 2 : ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความปลอดภัยของคนที่อยู่นอกโรงงานอย่างเดียว
 • 3 : วิศวกรควรที่จะหมั่นพัฒนาตนเองตลอดที่ดำรงอาชีพนี้และพัฒนาคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
 • 4 : วิศวกรควรจะคำนึงถึงด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวในการทำงาน (กำไร, จุดคุ้มทุน, ฯลฯ)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 307 :
 • ปัจจุบันโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีควรใช้ระบบหรือวิธีใด ในการคำนวณหาสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตคนในโรงงาน เพื่อใช้ในการประเมินความปลอดภัยในโรงงาน
 • 1 : ACGIH
 • 2 : TWA
 • 3 : EPA
 • 4 : OSHA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงาน
 • 1 : กระบวนการผลิตซับซ้อนขึ้น และทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันสูง
 • 2 : การใช้สารเคมีที่อันตรายมาก
 • 3 : โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : ความปลอดภัยในโรงงาน มีความหมายคือการค้นหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และพยายามหาวิธีจัดการหรือกำจัดสิ่งนั้น เพื่อมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
 • 2 : ณ ปัจจุบัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีมักไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บต่อพนักงานและสถานที่ รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์
 • 3 : อุบัติเหตุเนื่องจากการขับขี่รถบนถนนเกิดมากกว่าอุบัติเหตุที่มีในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง
 • 1 : สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานคือสิ่งที่คนพบเห็นในโรงงานอยู่ทุกวัน
 • 2 : ทุกโรงงานควรมองเรื่องของความปลอดภัยในโรงงานเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • 3 : ความปลอดภัยในโรงงาน เป็นสิ่งที่ทุกโรงงานควรปฏิบัติ โดยการติดตั้งเครื่องมือและ อุปกรณ์ตรวจสอบที่มีราคาแพงและมีความน่าเชื่อถือที่สูง มากกว่าการเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่ระบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ ยกเว้นข้อ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงาน
 • 1 : กระบวนการผลิตซับซ้อนขึ้น และทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันสูง
 • 2 : การใช้สารเคมีที่อันตรายมาก
 • 3 : โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  1. การรั่วของสารพิษ ทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่าการระเบิด
  2. การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานมักจะมีกระบวนการเกิดดังนี้คือ เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นยังคงเกิดต่อไปและ/หรือขยายความเรุนแรงให้มากขึ้น และเหตุการณ์ที่ยุติหรือลดความรุนแรงอุบัติเหตุดังกล่าว
  3. ต่อเนื่องจากข้อ 2. การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ อาจทำได้ด้วยการหมั่นบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆตามกำหนด
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Inherent Safety
  1. Inherent Safety เป็นเรื่องของการออกแบบระบบความปลอดภัยให้แก่เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน เช่น การออกแบบระบบ shut-down ของโรงงาน การออกแบบติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน (alarm) เป็นต้น
  2. วิธีการต่อไปนี้ถือเป็น Inherent Safety คือ ไม่เก็บสารเคมีที่อันตรายมากในโรงงานเป็นปริมาณมาก
  3. วิธีการต่อไปนี้ถือเป็น Inherent Safety คือ ลดอุณหภูมิและความดันของปฏิกิริยา โดยเลือกปฏิกิริยาแบบอื่น แต่ยังคงให้ผลิตภัณฑ์เหมือนเดิม
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น 
 • 2 :  ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น 
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :
 • สารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ทางใด
 • 1 : ทางผิวหนัง
 • 2 : ทางปาก
 • 3 : ทางจมูก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 315 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก) จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสูร่างกายทางบาดแผล
 • 2 : สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางปาก (กิน) จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ร่างกายทาง หายใจ
 • 3 : สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางการดูดซึมผ่านผิวหนัง จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก)
 • 4 : สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางการดูดซึมผ่านผิวหนัง จะเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้ากว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  1. สารพิษที่เข้าในร่างกายมนุษย์บางอย่างสามารถถูกกำจัดได้ด้วยการขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ 
  2. ร่างกายมนุษย์ ไม่ มีความสามารถที่จะทำการเปลี่ยนสารพิษที่อันตรายให้เป็นสารที่มีอันตรายน้อยลงได้
  3. สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายบางชนิดสามารถถูกสะสมที่บริเวณผิวหนัง ทำให้ผิวหนังมีสี เปลี่ยนไป
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น 
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น 
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น 
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะผิวหนัง สีผิว ผม และเล็บ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการได้รับ สารพิษของคน
 • 2 : การนับปริมาณเม็ดเลือดแดงและขาว สามารถบ่งบอกถึงการได้รับสารพิษของคน
 • 3 : การวัดปริมาณอากาศที่คนๆ หนึ่งจะหายใจออกมาได้ จะบอกถึงความผิดปกติของปอด มนุษย์
 • 4 : Acute toxicity เป็นผลจากการได้รับสารพิษหลายๆ ครั้งและได้รับมาเป็นเวลานาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • สำหรับค่าความเป็นไปได้ 69 % ค่า Probit จะมีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 : 3.45
 • 2 : 5.5
 • 3 : 5.25
 • 4 : 7.05
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : TLV-TWA คือ ค่าความเข้มข้นของก๊าซสูงสุด ที่ห้ามเกิน
 • 2 : TLV-TWA คือ ค่าความเข้มข้นของก๊าซที่คนสามารถรับได้ตลอด 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่มีอาการอะไร
 • 3 : TLV-STEL คือ ค่าความเข้มข้นของก๊าซที่คนสามารถรับได้ตลอด 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่มีอาการอะไร
 • 4 : TLV-C คือ ค่าความเข้มข้นของก๊าซที่คนสามารถรับได้ตลอด 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่มีอาการอะไร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  1. LDx คือค่าความเข้มข้นของสารพิษ ที่สามารถฆ่ามนุษย์ได้ x เปอร์เซ็นต์
  2. TDx คือ ค่าความเข้มข้นของสารพิษ ที่สามารถทำให้ x เปอร์เซ็นต์ของมนุษย์เป็นมะเร็ง
  3. TDx คือ ค่าความเข้มข้นของสารพิษ ที่สามารถทำให้ x เปอร์เซ็นต์ของมนุษย์รู้สึกว่าตาระคายเคือง
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 321 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : OSHA เป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลอเมริกัน ที่ดูแลด้านความปลอดภัย
 • 2 : EPA เป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลอเมริกัน ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : OSHA ดูแลในส่วนของความปลอดภัยของคนที่อยู่ในชุมชนใกล้กับโรงงานเคมี
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 322 :
 • สิ่งใดมีผลต่อการแพร่กระจายของสารพิษในอากาศ (Atmospheric Dispersion)
 • 1 : ความเร็วลม
 • 2 : ลักษณะของกายภาพภาคพื้นดิน (ตึก, ต้นไม้, ที่ราบ)
 • 3 : ความสูงของจุดที่ปล่อยก๊าซพิษ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 323 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : Plume เกิดจากการระเบิดของถังเก็บก๊าซพิษ
 • 2 : ยิ่งความเร็วของก๊าซพิษที่พุ่งออกมาจากถังเก็บมีค่าสูงมาก คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็จะ ได้รับก๊าซพิษมาก
 • 3 : สามารถนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายถึงความเข้มข้นของ puff ที่ระยะห่างจากจุด ที่เกิด puff มาใช้ทำนายความเข้มข้นของการรั่วของก๊าซพิษที่เป็นแบบ plume ที่ระยะต่างๆ ได้
 • 4 : ไนโตรเจน (N2) ที่ถูกเก็บภายใต้ความดันที่สูงมาก และตัวถังถูกเก็บอยู่ในโรงงานที่มี อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดมากๆ สารชนิดนี้ที่อยู่ในถังจะยังคงอยู่สภาพของก๊าซอยู่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 324 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความดังของเสียงที่มนุษย์สามารถรับได้โดยไม่เกิดอาการอะไรคือ 140 เดซิเบล
 • 2 : สำหรับห้องวิจัยที่ต้องการความสะอาดของอากาศภายในห้อง ต้องทำให้ห้องนี้มีความดัน ของอากาศต่ำกว่าความดันอากาศที่อยู่นอกห้อง
 • 3 : การระบายอากาศแบบ Dilution ventilation เหมาะที่จะใช้กับสารพิษที่มีความเป็นพิษสูง
 • 4 : ส่วนใหญ่คนจะเริ่มได้ยินเสียงตั้งแต่ 0 เดซิเบลขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1. ความเสถียรของบรรยากาศ (Atmospheric stability) ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน
  2. บรรยากาศในกลางวันมีความเสถียรมากกว่าช่วงเวลากลางคืน 
  3. ACGIH เป็นการบอกค่าความเข้นข้นของสารพิษที่มนุษย์ทนได้ โดยสารพิษนั้นอาจเป็นได้ทั้งของเหลวหรือก๊าซ 
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น 
 • 4 : ถูกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : TLV-STEL เป็นค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่มนุษย์สามารถรับได้แค่ 5 ครั้งต่อวัน โดยแต่ ละครั้งต้องห่างกันมากกว่า 60 นาที ขึ้นไป
 • 2 : TLV-TWA เป็นค่าที่ถูกนิยามขึ้นโดย OSHA
 • 3 : ค่า TLV-TWA ของก๊าซออกซิเจน มีค่าต่ำกว่า ค่า TLV-TWA ของก๊าซคลอรีน
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดใหญ่จนเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่เป็นอันตรายต่อปอด
 • 2 : ห้องที่ใช้เก็บสารที่มีความเป็นพิษ จำเป็นต้องมีความดันของอากาศในห้องเป็นบวก เพื่อมิ ให้เป็นอันตรายต่อคนที่ทำงานอยู่ข้างใน
 • 3 : การสวมหน้ากากขณะทำงานกับสารที่เป็นพิษเป็นสิ่งที่ควรกระทำ ไม่จำเป็นต้องหาวิธีการ อื่นที่จะมาช่วยป้องกันคนทำงานอีกแล้ว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1. การติดตั้งตู้ดูดควันในชั้นที่ 1 ของอาคารที่มี 3 ชั้น ควรให้ติดตั้ง blower ให้อยู่ใกล้กับตู้ดูดควัน เพื่อทำให้มีแรงดูดก๊าซพิษสูงๆ
  2. ระยะการเปิดของหน้าต่างของ (Sash height) ตู้ดูดควันไม่มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่ทำงานหน้าตู้ดูดควัน 
  3. การแพร่ของก๊าซที่หนักกว่าอากาศเกิดยากกว่าของก๊าซที่เบา
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น 
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ถูกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความเข้นข้นของก๊าซที่รั่วออกมา ณ จุดที่ห่างจากจุดรั่ว จะมีค่าน้อยกว่าจุดที่รั่วเนื่องมาจาก ไม่มีลม ณ ขณะที่เกิดเหตุ
 • 2 : เหตุการณ์ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 1974 ที่เกิดขึ้นที่ Flixborough ประเทศอังกฤษ เกิด เนื่องจาก runaway reaction ในถังปฏิกรณ์อันหนึ่ง
 • 3 : ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มักจะมาจาก การออกแบบที่ไม่ดี
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 330 :
 • สมมติถ้า Toxic response ในภาพข้างบนเป็น จำนวนคนตายที่เป็นเปอร์เซ็นต์ จงหาค่า LD40 ของ สาร A
 • 1 : 0
 • 2 : 1.5
 • 3 : 3
 • 4 : 0.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 331 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : สาร A อันตรายกว่าสาร
 • 2 : สาร B อันตรายกว่าสาร A
 • 3 : ที่ log Dose ต่ำกว่า 0.4 สาร B อันตรายกว่าสาร A
 • 4 : ที่ log Dose ต่ำกว่า 0.5 สาร B อันตรายกว่าสาร A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 332 :
 • โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน จงคำนวณหาค่า FAR โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 • 1 : 20
 • 2 : 30
 • 3 : 40
 • 4 : 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :
 • โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน ให้คำนวณว่า ค่า FAR ควรเป็นเท่าไร จึงจะทำให้ได้ จำนวนคนตายต่อปี คือ 2 โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 • 1 : 100
 • 2 : 150
 • 3 : 200
 • 4 : 250
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 334 :
 • ความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนที่มีในห้องนี้วัดได้เท่ากับ 11.0 mg/m3 แต่ค่า TLV-TWA ของก๊าซนี้ถูกรายงานว่ามีค่าเท่ากับ 0.5 pm จงคำนวณหาค่าความเข็มข้นของก๊าซนี้ในหน่วย ppm โดยอุณหภูมิ ในห้องนี้คือ 25 °C และ ความดัน 1 atm เพื่อที่จะได้ดูว่าระดับความเข้มข้นในห้องนี้ปลอดภัยหรือไม่
 • 1 : 1.5ppm
 • 2 : 3.8ppm
 • 3 : 5.4ppm
 • 4 : 10.9ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้คือ 2, 3, และ 3 ชั่วโมงตามลำดับ
 • 1 : 1.0
 • 2 : 3.0
 • 3 : 4.5
 • 4 : 8.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 336 :
 • พนักงาน 1 คนทำงานในโรงงานที่มีค่า FAR = 10 ถ้าทำงานเพียง 3 ชั่วโมง ต่อวัน และ 200 วัน ต่อ ปี จงคำนวณหา จำนวนคนตายต่อคนต่อปี (deaths per person per year)
 • 1 : 1.0 × 10-5
 • 2 : 3.0 × 10-5
 • 3 : 4.0 × 10-5
 • 4 : 6.0 × 10-5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :
 • โรงงานหนึ่งมีพนักงานประจำ 2,000 คน โดย FAR ของโรงงานนี้มีค่าเท่ากับ 5 จงคำนวณว่า โรงงานนี้สามารถทำนายได้ว่าจะมีคนตายกี่คนต่อปี สมมติจำนวนชั่วโมงทำงานต่อปีของทุกคนคือ 2,000
 • 1 : 0
 • 2 : 0.2
 • 3 : 0.9
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :

 • 1 : ข้อ 1, 2 และ 3 เท่านั้นที่ถูก
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1, 2 และ 4 เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • ข้อความเกี่ยวกับการเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการติดไฟ (Inerting) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ก๊าซชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เจือจาง ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : วัตถุประสงค์ในการเจือจางคือลดความเข้มข้นของออกซิเจนให้ต่ำกว่าค่า LOC (Limiting Oxygen Concentration)
 • 3 : ถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ (Large Storage Vessels) ไม่ควรใช้วิธี Vacuum Purging เพราะมักจะไม่ได้ออกแบบมาให้ทนความดันสุญญากาศ
 • 4 : ข้อดีของ Sweep-Through Purging คือใช้ปริมาณก๊าซเฉื่อยน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : เจ้าหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
 • 2 : ควรมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะๆ
 • 3 : การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องทำ safety review อีกเพราะได้ทำมาแล้วในช่วงออกแบบโรงงาน
 • 4 : อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงควรมีขั้นตอนการเปิดฝาหรือประตูของอุปกรณ์ที่ชัดเจนและมีการจัดทำเป็นคู่มือให้กับพนักงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :

 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 4 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ เป็นจริง
 • 1 : การกำจัดก๊าซพิษหรือสารอันตรายสามารถดำเนินการได้โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง
 • 2 : การกำจัดก๊าซพิษสามารถดำเนินการได้โดยการดูดซับโดยอัตราการดูดซับขึ้นอยู่กับอัตราการแพร่ของสารในวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคก๊าซและไอสารต้องสามารถละลายในของเหลวที่เป็นตัวดูดซับได้ดี
 • 3 : การกรองอนุภาค(particulates) จะทำให้อากาศที่ออกจากกระบวนการสะอาดมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ไซโคลน ตัวกรอง(filter)หรือตัวจับ(Scrubber)
 • 4 : สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ สามารถเป็นสารมลพิษและเรียกว่าสารมลพิษปฐมภูมิ (primary pollutant)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 343 :
 • รูปข้อใดที่มีการระบายอากาศเหมาะสมกับชนิดของสารตามข้อมูลจำแนกชนิดสารที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :

 • 1 : ควรเลือกใช้ Full-face pressure-demand SCBA เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้สูงสุด
 • 2 : ควรเลือกใช้ Full-face air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้เพียงพอในการใช้งานแล้ว
 • 3 : ควรเลือกใช้ Full-face demand SCBAเนื่องจากมีความสามารถในการกรองสาร อันตรายได้มากเกินค่าที่ใช้งานแล้วในระดับหนึ่ง
 • 4 : ควรเลือกใช้ Half mask air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้เพียงพอในการใช้งานแล้วและมีค่าใช้จ่ายต่ำเหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :

 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :

 • 1 : 1.30 ปอนด์
 • 2 : 34.6 ปอนด์
 • 3 : 36.5 ปอนด์
 • 4 : 246.3 ปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 347 :

 • 1 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • การจำแนกชนิดและระดับอันตรายในระบบ NFPA 704 ข้อความใดเป็นจริง 1.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดที่มีสีบอกชนิดของอันตรายและตัวเลขบอกถึงระดับอันตราย 2.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก 3.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกเพื่อการขน
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 349 :
 • . ฉลากที่ใช้ติดบนภาชนะเก็บสารเคมีเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นพิษและอันตราย ตลอดถึงความรุน แรงตามมาตรฐานสากล(Hazardous material identification system) ตามระบบ NFPA 704 นั้น ข้อมูลที่แสดงอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถดูจากข้อใด
 • 1 : ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีน้ำเงินซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ
 • 2 : ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีเหลืองซึ่งอยู่ทางขวามือ
 • 3 : ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีแดงซึ่งอยู่ข้างบนของฉลาก
 • 4 : ดูจากสัญลักษณ์แถบบริเวณไม่มีสีซึ่งอยู่ทางด้านล่างของฉลาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 350 :
 • การเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth, CPC) จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อใดบ้าง 1.ความสามารถในการทนทาน(resistance) ต่อสารเคมีที่ต้องสัมผัส 2.ความสามารถในการผ่านทะลุชั้น(penetration)ของสารเคมีผ่านชุดป้องกันสารเคมี 3.ความสามารถในการทนทานต่อความร้อน การฉีกขาด
 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 351 :
 • ข้อใดมิได้เป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : จัดเก็บสารไวไฟไว้ในสถานที่และอยู่ในภาชนะที่ปลอดภัย คือจัดให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดติดไฟ (Fire point)
 • 2 : ออกกฎห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สร้างประกายไฟ
 • 3 : ออกแบบและสร้างระบบระบายอากาศ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 352 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ)
 • 1 : 29.17
 • 2 : 10.71
 • 3 : 9.33
 • 4 : 6.21
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • แนวทางการกำจัดของเสียที่ง่ายและสะดวก มีประสิทธิภาพสูงและค่าใช้จ่ายต่ำได้แก่วิธีในข้อใด 1. ใช้เทคโนโลยีสะอาด 2. ลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด 3. ทำการแก้ไขโดยการบำบัดทางเคมีและกายภาพ 4. ทำการทำลายฤทธิ์โดยการทำให้เป็นกลางและทำการฝังกลบ
 • 1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 354 :
 • ข้อความในข้อใดใช้พิจารณาในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีเป็นลำดับสุดท้าย
 • 1 : วัสดุที่ใช้เหมาะกับสารเคมี
 • 2 : ความสามารถในการทนต่อสารเคมี
 • 3 : ความสามารถทนต่อความร้อน
 • 4 : ราคาต่อหน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • ข้อใดกล่าวผิดสำหรับค่า TLV (Threshold Limit Values) ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 60 กิโลกรัม
 • 1 : เป็นค่าที่กำหนดให้โดยใช้เวลารับสาร 8 ชม.ต่อวัน
 • 2 : ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาระหว่างวัน
 • 3 : ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าต้องสัมผัสกับสารพิษมากกว่า 2 ประเภท
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • ค่า TLV-C เป็นค่าที่แสดงถึง
 • 1 : ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • 2 : ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึน
 • 3 : ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน
 • 4 : ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 357 :
 • ค่า TLV-STEL เป็นค่าที่แสดงถึง
 • 1 : ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • 2 : ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึนศีรษะ
 • 3 : ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน
 • 4 : ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 358 :

 • 1 : 1.44 % โดยปริมาตร
 • 2 : 1.19 % โดยปริมาตร
 • 3 : 1.54 % โดยปริมาตร
 • 4 : 2.75% โดยปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • . ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : การหายใจเข้าออกโดยรับอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 1-2 ไมครอน จะสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาโรคปอดได้
 • 2 : สาร Carcinogen มีผลเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็ง
 • 3 : สาร Teratogen ทำลายระบบสืบพันธุ์
 • 4 : หนังกำพร้าทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 360 :
 • สารอันตรายในข้อใดที่ไม่ค่อยพบในของเสียจากโรงงานกระดาษและเยื่อ
 • 1 : สารหนู (arsenic)
 • 2 : คลอรีน(chlorine)
 • 3 : สารประกอบซัลไฟด์(sulphide)
 • 4 : เส้นใย(fiber)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 361 :
 • สารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันต่อไปนี้เกิดการระเบิดได้ง่ายยกเว้นข้อใด
 • 1 : ไนเตรต (Nitrate)
 • 2 : ไนโตร (Nitro)
 • 3 : คลอเรต (Chlorate)
 • 4 : คาร์บอเนต (Carbonate)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 :
 • ก๊าซชนิดใดต่อไปนี้ที่เมื่อได้รับในปริมาณและเวลาเท่ากันจะมีผลกระทบต่อร่างกายผู้ที่ได้รับรุนแรง ที่สุด
 • 1 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 • 3 : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 4 : ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :
 • ข้อใดไม่ได้เป็นการควบคุมอันตรายจากสารพิษโดยใช้วิธีการควบคุมทางวิศวกรรม 1.ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าแทน 2. ใช้กระบวนการที่อันตรายแยกออกจากกระบวนการอื่น 3.เปลี่ยนสภาวะการผลิตที่ปลอดภัยขึ้น 4.ใช้กระบวนการเปิด
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 364 :

 • 1 : 9.2 ลิตร
 • 2 : 574 ลิตร
 • 3 : 738 ลิตร
 • 4 : 1680 ลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :

 • 1 : 9.2 ลิตร
 • 2 : 574 ลิตร
 • 3 : 738 ลิตร
 • 4 : 1680 ลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 • สารเคมีคู่ใดที่ไม่ควรวางไว้ใกล้กันเนื่องจากเป็นสารที่ไม่เข้ากัน (incompatible compound) 1. กรดเกลือ(HCl) และเกลือแกง 2. น้ำ และฟอสฟอรัส 3. น้ำและโลหะโซเดียม 4. ผงคลอรีนและน้ำ
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 367 :
 • สารชนิดใดที่ควรเก็บไว้ให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ 1. อะซีโตน 2. โทลูอีน 3. โซเดียมไฮดรอกไซด์
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • ข้อใดเป็นค่ามาตรฐานความปลอดภัย 1.TLV-TWA 2.Mean Lethal Dose 3.Mean Lethal Concentration
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 1 ข้อ 3 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • ข้อใดไม่ได้เป็นการควบคุมอันตรายจากสารพิษโดยใช้วิธีการควบคุมทางวิศวกรรม 1.ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าแทน 2. ใช้กระบวนการที่อันตรายแยกออกจากกระบวนการอื่น 3.เปลี่ยนสภาวะการผลิตที่ปลอดภัยขึ้น 4.ใช้กระบวนการเปิด
 • 1 : ข้อ 1 เท่านั้น
 • 2 : ข้อ 2 เท่านั้น
 • 3 : ข้อ 3 เท่านั้น
 • 4 : ข้อ 4 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 370 :
 • จงคำนวณหาค่า TWA (Time Weighted Average) ของสาร เมื่อคนงานคนหนึ่งได้สัมผัสกับ สารอะซีโตน ที่ความเข้มข้น 600 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 800 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และที่ความเข้มข้น 1000 ppm เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
 • 1 : 620 ppm
 • 2 : 700 ppm
 • 3 : 775 ppm
 • 4 : 1500 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 371 :
 • ข้อความในข้อใดใช้พิจารณาในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีเป็นลำดับสุดท้าย
 • 1 : วัสดุที่ใช้เหมาะกับสารเคมี
 • 2 : ความสามารถในการทนต่อสารเคมี
 • 3 : ความสามารถทนต่อความร้อน
 • 4 : ราคาต่อหน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • วัสดุในข้อใดที่ไม่ควรนำมาใช้ทำชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth) สำหรับงานที่มี น้ำเกี่ยวข้อง
 • 1 : Neoprene
 • 2 : Butyl rubber
 • 3 : Polyvinyl alcohol
 • 4 : Tyvek
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 373 :
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับวันขาดงาน)
 • 1 : 29.17
 • 2 : 5.63
 • 3 : 6.35
 • 4 : 3.21
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • ถ้าท่านต้องไปทำงานในบริเวณที่มีสารกัมมันตรังสีเก็บอยู่ ท่านคาดว่าจะทราบได้จากฉลากลักษณะใด
 • 1 : รูปหัวกะโหลกไขว้
 • 2 : รูปเปลวไฟสีแดง
 • 3 : รูปคล้ายเปลวไฟสีเหลือง
 • 4 : ป้ายสีเหลืองมีใบพัดสามแฉกสีม่วง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : เจ้าหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
 • 2 : ควรมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะๆ
 • 3 : การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องทำ safety review อีกเพราะได้ทำมาแล้วในช่วงออกแบบโรงงาน
 • 4 : อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงควรมีขั้นตอนการเปิดฝาหรือประตูของอุปกรณ์ที่ชัดเจนและมีการจัดทำเป็นคู่มือให้กับพนักงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • โรงงานหนึ่งมีพนักงานประจำ 2,000 คน โดย FAR ของโรงงานนี้มีค่าเท่ากับ 5 จงคำนวณว่า โรงงานนี้สามารถทำนายได้ว่าจะมีคนตายกี่คนต่อปี สมมติจำนวนชั่วโมงทำงานต่อปีของทุกคนคือ 2,000
 • 1 : 0
 • 2 : 0.2
 • 3 : 0.9
 • 4 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 377 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้ 2 , 3, และ 3 ตามลำดับ
 • 1 : 1.0
 • 2 : 3.0
 • 3 : 5.0
 • 4 : 9.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้ 2 , 3, และ 3 ตามลำดับ
 • 1 : 1.0
 • 2 : 3.5
 • 3 : 3.6
 • 4 : 7.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :
 • โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน ให้คำนวณว่า ค่า FAR ควรเป็นเท่าไร จึงจะทำให้ได้ จำนวนคนตายต่อปี คือ 2 โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 • 1 : 100
 • 2 : 200
 • 3 : 250
 • 4 : 300
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 380 :
 • โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน จงคำนวณหาค่า FAR โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 • 1 : 20
 • 2 : 30
 • 3 : 40
 • 4 : 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 381 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดใหญ่จนเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่เป็นอันตรายต่อปอด
 • 2 : ห้องที่ใช้เก็บสารที่มีความเป็นพิษ จำเป็นต้องมีความดันของอากาศในห้องเป็นบวก เพื่อมิ ให้เป็นอันตรายต่อคนที่ทำงานอยู่ข้างใน
 • 3 : การสวมหน้ากากขณะทำงานกับสารที่เป็นพิษเป็นสิ่งที่ควรกระทำ ไม่จำเป็นต้องหาวิธีการ อื่นที่จะมาช่วยป้องกันคนทำงานอีกแล้ว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 382 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความดังของเสียงที่มนุษย์สามารถรับได้โดยไม่เกิดอาการอะไรคือ 140 เดซิเบล
 • 2 : สำหรับห้องวิจัยที่ต้องการความสะอาดของอากาศภายในห้อง ต้องทำให้ห้องนี้มีความดัน ของอากาศต่ำกว่าความดันอากาศที่อยู่นอกห้อง
 • 3 : การระบายอากาศแบบ Dilution ventilation เหมาะที่จะใช้กับสารพิษที่มีความเป็นพิษสูง
 • 4 : ส่วนใหญ่คนจะเริ่มได้ยินเสียงตั้งแต่ 0 เดซิเบลขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 383 :
 • สารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ทางใด
 • 1 : ทางผิวหนัง
 • 2 : ทางปาก
 • 3 : ทางจมูก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • วิศวกรเคมีที่ดีควรทำข้อใด
 • 1 : ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความปลอดภัยของคนในโรงงานอย่างเดียว
 • 2 : ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความปลอดภัยของคนที่อยู่นอกโรงงานอย่างเดียว
 • 3 : วิศวกรควรที่จะหมั่นพัฒนาตนเองตลอดที่ดำรงอาชีพนี้และพัฒนาคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ด้วย
 • 4 : วิศวกรควรจะคำนึงถึงด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวในการทำงาน (กำไร, จุดคุ้มทุน, ฯลฯ)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงาน
 • 1 : กระบวนการผลิตซับซ้อนขึ้น และทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันสูง
 • 2 : การใช้สารเคมีที่อันตรายมาก
 • 3 : โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานคือสิ่งที่คนพบเห็นในโรงงานอยู่ทุกวัน
 • 2 : ทุกโรงงานควรมองเรื่องของความปลอดภัยในโรงงานเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่คุ้มค่ากับ การลงทุน
 • 3 : ความปลอดภัยในโรงงาน เป็นสิ่งที่ทุกโรงงานควรปฏิบัติ โดยการติดตั้งเครื่องมือและ อุปกรณ์ตรวจสอบที่มีราคาแพงและมีความน่าเชื่อถือที่สูง มากกว่าการเปลี่ยนระบบการ ผลิตไปสู่ระบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ ยกเว้นข้อ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : การรั่วของสารพิษ ทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่าการระเบิด
 • 2 : การเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน มักจะมีกระบวนการเกิดดังนี้คือ เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นยังคงเกิดต่อไปและ/หรือขยายความรุนแรงให้มากขึ้น และ เหตุการณ์ที่ยุติหรือลดความรุนแรงอุบัติเหตุดังกล่าว
 • 3 : ต่อเนื่องจาก ข้อ ข การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ ก็อาจทำได้ ด้วย การหมั่นบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆตามกำหนด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :
 • สิ่งใดมีผลต่อการแพร่กระจายของสารพิษในอากาศ (Atmospheric Dispersion)
 • 1 : ความเร็วลม
 • 2 : ลักษณะของกายภาพภาคพื้นดิน (ตึก, ต้นไม้, ที่ราบ)
 • 3 : ความสูงของจุดที่ปล่อยก๊าซพิษ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 389 :
 • โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน ให้คำนวณว่า ค่า FAR ควรเป็นเท่าไร จึงจะทำให้ได้ จำนวนคนตายต่อปี คือ 2 โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 • 1 : 10
 • 2 : 200
 • 3 : 500
 • 4 : 1000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 390 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้ 2 , 3, และ 3 ตามลำดับ
 • 1 : 0.5
 • 2 : 1.0
 • 3 : 10
 • 4 : 10.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 391 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้ 2 , 3, และ 3 ตามลำดับ
 • 1 : 0.36
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1.0
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :
 • โรงงานหนึ่งมีพนักงานประจำ 2,000 คน โดย FAR ของโรงงานนี้มีค่าเท่ากับ 5 จงคำนวณว่า โรงงานนี้สามารถทำนายได้ว่าจะมีคนตายกี่คนต่อปี สมมติจำนวนชั่วโมงทำงานต่อปีของทุกคนคือ 2,000
 • 1 : 0.1
 • 2 : 0.2
 • 3 : 0.4
 • 4 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 393 :
 • โรงงานหนึ่งมีพนักงานประจำ 2,000 คน โดย FAR ของโรงงานนี้มีค่าเท่ากับ 5 จงคำนวณว่า โรงงานนี้สามารถทำนายได้ว่าจะมีคนตายกี่คนต่อปี สมมติจำนวนชั่วโมงทำงานต่อปีของทุกคนคือ 2,000
 • 1 : 0.12
 • 2 : 0.123
 • 3 : 0.2
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : เจ้าหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
 • 2 : ควรมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะๆ
 • 3 : การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องทำ safety review อีกเพราะได้ทำมาแล้วในช่วงออกแบบโรงงาน
 • 4 : อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงควรมีขั้นตอนการเปิดฝาหรือประตูของอุปกรณ์ที่ชัดเจนและมีการจัดทำเป็นคู่มือให้กับพนักงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 395 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : การติดตั้งตู้ดูดควันในชั้นที่ 1 ของอาคารที่มี 3 ชั้น ควรให้ติดตั้ง blower ให้อยู่ใกล้กับตู้ดูด ควัน เพื่อทำให้มีแรงดูดก๊าซพิษสูงๆ
 • 2 : ระยะการเปิดของหน้าต่างของ (Sash height) ตู้ดูดควันไม่มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่ทำงานหน้า ตู้ดูดควัน
 • 3 : การแพร่ของก๊าซที่หนักกว่าอากาศเกิดยากกว่าของก๊าซที่เบา
 • 4 : ถูกเฉพาะข้อ ก และ ค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความเข้นข้นของก๊าซที่รั่วออกมา ณ จุดที่ห่างจากจุดรั่ว จะมีค่าน้อยกว่าจุดที่รั่วเนื่องมาจากไม่มีลม ณ ขณะที่เกิดเหตุ
 • 2 : เหตุการณ์ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 1974 ที่เกิดขึ้นที่ Flixborough ประเทศอังกฤษ เกิดเนื่องจาก runaway reaction ในถังปฏิกรณ์อันหนึ่ง
 • 3 : ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มักจะมาจากการออกแบบที่ไม่ดี
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 397 :
 • ความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนที่มีในห้องนี้วัดได้เท่ากับ 11.0 mg/m3 แต่ค่า TLV-TWA ของก๊าซนี้ถูกรายงานว่ามีค่าเท่ากับ 0.5 pm จงคำนวณหาค่าความเข็มข้นของก๊าซนี้ในหน่วย ppm โดยอุณหภูมิ ในห้องนี้คือ 25 °C และ ความดัน 1 atm เพื่อที่จะได้ดูว่าระดับความเข้มข้นในห้องนี้ปลอดภัยหรือไม่
 • 1 : 1.5 ppm
 • 2 : 3.8 ppm
 • 3 : 5.4 ppm
 • 4 : 10.9 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 398 :
 • ถ้ามีไฟไหม้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ดับเพลิงที่เหมาะสมคือชนิดใด
 • 1 : ผงกราไฟต์
 • 2 : น้ำ
 • 3 : โฟม
 • 4 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 399 :
 • ข้อใดมิได้เป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : จัดเก็บสารไวไฟไว้ในสถานที่และอยู่ในภาชนะที่ปลอดภัย คือจัดให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดติดไฟ (Fire point)
 • 2 : ออกกฎห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สร้างประกายไฟ
 • 3 : ออกแบบและสร้างระบบระบายอากาศ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 400 :
 • . ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพนักงานจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อแก้วหูด้วยการ อุดหูด้วยที่อุดหู เมื่อพนักงานทำงานในบริเวณที่มีระดับความดังเกินกว่า
 • 1 : 80 เดซิเบล
 • 2 : 90 เดซิเบล
 • 3 : 100 เดซิเบล
 • 4 : 110 เดซิเบล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร