สภาวิศวกร

สาขา : อุตสาหการเคมี

วิชา : Unit Operations I

เนื้อหาวิชา : 758 : Control volume for momentum balance
ข้อที่ 1 :
 • ถังเก็บน้ำ ตั้งอยู่บนโครงสร้างเหล็กที่อยู่สูงจากพื้นดิน15 เมตรและมีน้ำในถังสูง 2เมตร อยากทราบว่าความดันที่ปลายท่อบริเวณพื้นดินมีค่าเท่าไร
 • 1 : 15 เมตรน้ำ
 • 2 : 17 เมตรน้ำ
 • 3 : 2 เมตรน้ำ
 • 4 : 1 เมตรน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 2 :
 • ถังเก็บน้ำทรงแชมเปญสูง20 เมตร จะให้ความดันน้ำที่ก้นถังเท่าไร ถ้าไม่คิดการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน
 • 1 : 1.96x105 N/m2
 • 2 : 1.96x102 N/m2
 • 3 : 6.44x105 N/m2
 • 4 : 6.44x102 N/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • เขื่อนมีความสูงประมาณ 230 m และกว้าง 76 m มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากั้นน้ำในแนวดิ่ง เมื่อมีน้ำอยู่ทีระดับบนสุด ความดันที่ก้นเขื่อนมีค่าเท่าไร (ค่าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 998.2 kg/m3, g = 9.81 m/s2)
 • 1 : 2.00 MPa
 • 2 : 2.25 MPa
 • 3 : 2.45 MPa
 • 4 : 2.55 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 4 :
 • แรงสุทธิที่กระทำต่อผนังเขื่อนที่มีความสูงประมาณ 230 m กว้าง 76 m จะมีค่าเท่าไร  โดยเขื่อนมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากั้นน้ำในแนวดิ่ง เมื่อมีน้ำอยู่ทีระดับบนสุด  (ค่าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 998.2 kg/m3, g = 9.81 m/s2) ถ้าแรงสุทธิหาได้จากความดันเฉลี่ยคูณพื้นที่ของเขื่อน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • ถังทรงกระบอกถูกเจาะรูข้างถังเพื่อให้น้ำไหลออกเป็นลำเจ็ต ระดับน้ำในถังจากผิวอิสระด้านบนจนถึงกึ่งกลางของรูนี้มีความลึกเท่ากับ 3 เมตร สมมุติว่ารูที่เจาะเรียบมากจนปราศจากแรงเสียดทาน และรักษาระดับน้ำในถังให้คงที่ ความเร็วของน้ำที่ไหลออกจากรูนี้คือข้อใด
 • 1 : 193.2 m/s
 • 2 : 58.86 m/s
 • 3 : 13.8 m/s
 • 4 : 7.67 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :

 • 1 : sec
 • 2 :
 • 3 : ft/sec
 • 4 : ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • ข้อใดคือหน่วยของ shear stress
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • เรือดำน้ำสำหรับงานวิจัยถูกออกแบบให้สามารถอยู่ที่ระดับความลึก 3 km จากผิวหน้าของมหาสมุทร ถ้าความดันภายในเท่ากับ 1 บรรยากาศ แรงเนื่องจากความดันทั้งหมดที่กระทำต่อหน้าต่างเรือดำน้ำซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 15 cm. มีค่าเท่าไหร่ ถ้าความหนาแน่นเฉลี่ยของน้ำทะเลเท่ากับ 1028 kg./m3 (กำหนด ค่า g = 9.8 m/s2)
 • 1 : 534.043 kN
 • 2 : 5.34 x 105 kN
 • 3 : 5.34 x 106 kN
 • 4 : 3.02 x 107 kN/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 9 :

 • 1 : 2.25 lbm/s
 • 2 : -14.29 lbm/s
 • 3 : 14.29 lbm/s
 • 4 : 460 lbm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 10 :
 • การเกิดคาวิเตชั่น (Cavitation) มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
 • 1 : สูบสารที่มีความหนาแน่นสูง
 • 2 : สูบสารขึ้นไปที่สูงมาก ๆ
 • 3 : เปิดเครื่องสูบโดยไม่มีของเหลวผ่านเข้าไป
 • 4 : ปิด เปิด เครื่องสูบบ่อยๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 11 :
 • แรงดันน้ำใต้เขื่อนที่กระทำต่อฐานเขื่อน มักมีสาเหตุจากเหตุผลใด
 • 1 : มีน้ำซึมผ่านใต้ฐานเขื่อน
 • 2 : เกิดแรงเฉือนที่สันเขื่อน
 • 3 : วัสดุที่ทำเขื่อนมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน
 • 4 : อัตราการไหลของน้ำรุนแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • ขอบเขตวิกฤตของการไหลหมายถึงอะไร
 • 1 : บริเวณที่ไม่สามารถระบุลักษณะการไหลว่าเป็นลามินา หรือเทอร์บูแลนท์ได้
 • 2 : บริเวณที่เทอร์บูแลนท์มีความรุนแรงสูง
 • 3 : บริเวณที่ลามินามีการไหลอย่างแผ่วเบาจนเกือบหยุดนิ่ง
 • 4 : บริเวณที่การไหลหยุดนิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • วอเตอร์แฮมเมอร์ในอุปกรณ์ที่มีการไหลมักจะเกิดขึ้นเมื่อใด
 • 1 : เกิดจากการเพิ่มความเร็วของของไหลลงทันทีทันใด
 • 2 : เกิดจากการลดความเร็วของของไหลลงทันทีทันใด
 • 3 : เกิดจากการลดความเข้มข้นของของไหลลงทันทีทันใด
 • 4 : เกิดจากการเพิ่มความเข้มข้นของของไหลลงทันทีทันใด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :
 • ถ้าพบว่าน้ำมันเตาที่เก็บไว้ในถังเก็บจะหนืดจนไม่สามารถสูบเข้าสู่หม้อต้มไอน้ำได้สะดวก ในฐานะที่คุณเป็นวิศวกร คุณจะแนะนำให้โรงงานนี้แก้ปัญหาอย่างไร
 • 1 : เปลี่ยนไปใช้น้ำมันชนิดอื่น
 • 2 : ติดตั้งใบพัดกวนในถังเก็บน้ำมัน
 • 3 : ใช้น้ำจากคอนเดนเสทมาอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนผ่านเครื่องสูบ
 • 4 : เพิ่มกำลังของเครื่องสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 15 :
 • การป้องกันไม่ให้เกิดคาวิเตชั่น (cavitation) ขึ้นกับปั๊ม จะต้องคำนวณหาค่าอะไรต่อไปนี้
 • 1 : Suction lift
 • 2 : NPSH available
 • 3 : NPSH required
 • 4 : BHP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • ก๊าซอุดมคติถูกบรรจุเต็มอยู่ในถังเก็บทรงกลม ถ้าอุณหภูมิตอนกลางวันแตกต่างจากอุณหภูมิช่วงกลางคืนอยู่ 10 องศาเซลเซียส ความดันในถังก๊าซจะเพิ่มขึ้นเท่าไรในช่วงกลางวัน ถ้าอุณหภูมิช่วงกลางคืนเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
 • 1 : 0.03 บรรยากาศ
 • 2 : 0.33บรรยากาศ
 • 3 : 1.03 บรรยากาศ
 • 4 : 2.03 บรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :
 • ในการขนย้ายขี้เถ้าด้วยวิธีพาหะลม ต้องประกอบไปด้วย ไซโคลน ท่อดูด เครื่องสูบสุญญากาศ และเครื่องกรอง จงเรียงลำดับก่อนหลังของอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ ในการใช้ย้ายขี้เถ้าไปเก็บในโกดัง
 • 1 : ท่อดูด ไซโคลน เครื่องสูบสุญญากาศ และเครื่องกรอง
 • 2 : ท่อดูด ไซโคลน เครื่องกรอง และเครื่องสูบสุญญากาศ
 • 3 : ไซโคลนท่อดูด เครื่องสูบสุญญากาศ และเครื่องกรอง
 • 4 : เครื่องสูบสุญญากาศ ท่อดูด ไซโคลน และเครื่องกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :
 • คำนิยามใดเหมาะกับคำว่า Isentropic flow มากที่สุด
 • 1 : การไหลที่มีพลังงานและแรงเสียดทานคงที่
 • 2 : การไหลที่มีความร้อนและอุณหภูมิคงที่
 • 3 : การไหลที่มีความร้อน และแรงเสียดทานคงที่
 • 4 : การไหลที่มีความร้อนคงที่และไม่มีแรงเสียดทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • ถ้าพบว่าน้ำมันเตาที่เก็บไว้ในถังเก็บจะหนืดจนไม่สามารถสูบเข้าสู่หม้อต้มไอน้ำได้สะดวก ในฐานะที่คุณเป็นวิศวกร คุณจะแนะนำให้โรงงานนี้แก้ปัญหาอย่างไร
 • 1 : เปลี่ยนไปใช้น้ำมันชนิดอื่น
 • 2 : ติดตั้งใบพัดกวนในถังเก็บน้ำมัน
 • 3 : ใช้น้ำจากคอนเดนเสทมาอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนผ่านเครื่องสูบ
 • 4 : เพิ่มกำลังของเครื่องสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :
 • เขื่อนมีความสูงประมาณ 230 m และกว้าง 76 m เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากั้นน้ำในแนวดิ่ง เมื่อมีน้ำอยู่ทีระดับ บนสุด ความดันที่ก้นเขื่อนมีค่าเท่าไร (ค่าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 998.2 kg/m3, g = 9.81 m/s2)
 • 1 : 2.00 MPa
 • 2 : 2.25 MPa
 • 3 : 2.45 MPa
 • 4 : 2.55 MPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 21 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : เมื่อของไหลมีความเฉือนคงที่จะถือว่าของไหลนี้เข้าสู่สภาวะสมดุล ที่ซึ่งไม่มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้น
 • 2 : ความดันและความเฉือนมีหน่วยเดียวกันคือแรงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
 • 3 : ในกลศาสตร์ของไหล กฎพื้นฐานของการอนุรักษ์มวลสารคือปริมาตร พลังงานและโมเมนตัม
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : ความดันสัมบูรณ์และอุณหภูมิสัมบูรณ์ จะต้องถูกใช้เมื่อใช้กฎของก๊าซในอุดมคติ
 • 2 : ความหนาแน่นของก๊าซในอุดมคติขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสัมบูรณ์ และน้ำหนักโมเลกุลของก๊าซชนิดนั้น เท่านั้น
 • 3 : เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าความดันเกจเป็นค่าความดันสัมบูรณ์ ต้องบวกเข้าด้วยค่า 1.01 Pa
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 กล่าวไม่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : ความดันบรรยากาศสัมบูรณ์ในห้องเรียนมีค่าประมาณเท่ากับ 1 บาร์
 • 2 : แรงมีค่าเสมือนว่าเป็นอัตราการถ่ายโอนโมเมนตัม  
 • 3 : ความหนาแน่นของอากาศในห้องเรียนนี้มีค่าประมาณเท่ากับ 0.08 kg/m3
 • 4 : เป็นไปไม่ได้ที่ความดันเกจจะมีค่าต่ำกว่า -20.0psig  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนืดของกาซจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใด
 • 1 : ความหนืดตำ่ลงเพราะโมเลกุลอยู่ห่างกันมากขึ้นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลจึงน้อยลง
 • 2 : ความหนืดเท่าเดิมเพราะความหนืดไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
 • 3 : ความหนืดสูงขึ้นเพราะโมเลกุลเคลื่อนที่เร็วขึ้นและชนกันมากขึ้นจึงมีแรงเดึงดูดมากขึ้น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 25 :
 • กฏของนิวตันในการไหลของของไหลสำหรับการทำmomentum balanceคือข้อใด
 • 1 : ถ้าของไหลไหลโดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำมันจะไหลได้โดยความเร่ง
 • 2 : ความเค้นเฉือนจะมีความสัมพันธ์กับค่าความหนืดและอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับระยะทางในทิศทางขนานกับการไหล
 • 3 : ความเค้นเฉือนจะมีความสัมพันธ์กับค่าความหนืดและอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับระยะทางในทิศทางตั้งฉากกับการไหล
 • 4 : ถ้าของไหลไหลโดยอิสระมันจะไหลได้ด้วยความเร่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :
 • ของเหลวชนิดหนึ่งมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.80 กำหนดให้น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ 1000 kg/m3 ถ้านำของเหลวชนิดนี้มา 5 ลิตร ของเหลวชนิดนี้จะมีน้ำหนักเท่าไร
 • 1 : 2  kg
 • 2 : 4  kg
 • 3 : 6  kg
 • 4 : 8  kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 27 :
 • ถ้านำของเหลวชนิดหนึ่งมา 20 ลิตร โดยมีน้ำหนักของของเหลวชนิดนี้ 15 kg  ของเหลวชนิดนี้จะมีถ่วงจำเพาะเท่ากับเท่าไร กำหนดให้น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ 1000 kg/m3 ที่อุณหภูมิ 4OC
 • 1 : 0.15
 • 2 : 0.20
 • 3 : 0.50
 • 4 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 :
 • ถ้าของเหลวชนิดหนึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 851 kg/m3 ความหนืดเท่ากับ 0.136 P จงคำนวณหาค่าหนืดจลน์ของของเเหลวชนิดนี้
 • 1 : 0.0136 stokes
 • 2 : 0.0160 stokes
 • 3 : 0.1360 stokes
 • 4 : 0.1600 stokes
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 29 :
 • ถังเก็บน้ำมันที่มีความหนาแน่น 846 kg/m3  บรรจุน้ำมันที่ระดับความสูง 5.0 m  ถังน้ำมันนี้มีช่องระบายอากาศเล็กๆ เปิดอยู่ด้านบน จงคำนวณหาค่าความดันสัมบูรณ์ที่ก้นถังงของถังน้ำมันนี้
 • 1 : 1.05 bar
 • 2 : 1.42 bar
 • 3 : 4.14 bar
 • 4 : 5.14 bar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • ถ้าถังบรรจุของเหลวชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่น 890 kg/m3 โดยบรรจุในถังที่มีชนาดใหญ่มาก ถ้าความสูงของของเหลวเท่ากับ 1 m จะมีความดันเกจที่ก้นถังเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 8.73 kN/m2
 • 2 : 8.83 kN/m2
 • 3 : 101.33 kN/m2
 • 4 : 110.06 kn/m2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 • ถ้าถังบรรจุของเหลวชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่น 890 kg/m3 โดยบรรจุในถังที่มีชนาดใหญ่มากและมีการเติมของเหลวเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้ระดับของเหลวคงที่ ถ้าความสูงของของเหลวเท่ากับ 1 m และเจาะรูที่ก้นถังให้มีขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางเท่ากับ 0.25 m2 จงคำนวณหาอัตราการไหลที่บริเวณที่เจาะรู
 • 1 : 0.217 m3/s
 • 2 : 0.427 m3/s
 • 3 : 1.107 m3/s
 • 4 : 1.962 m3/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 759 : Dimensional analysis
ข้อที่ 32 :
 • ค่ามาตรฐานความหนืดของน้ำมันไบโอดีเซลกำหนดมาในหน่วยเซนติสโตรก (cSt) แต่คุณผลิตไบโอดีเซลเองที่โรงงานในบ้านและใช้เครื่องมือวัดความหนืดแต่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรวินาที คุณจะต้องคำนวณอย่างไรให้รู้ว่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้อยู่ในมาตรฐานหรือไม่
 • 1 : เปิดตารางแปลงหน่วยหาตัวเลขที่เปลี่ยนหน่วยกิโลกรัมต่อเมตรวินาทีเป็นหน่วยเซนติสโตรกมาคูณ
 • 2 : เปิดตารางแปลงหน่วยหาตัวเลขที่เปลี่ยนหน่วยกิโลกรัมต่อเมตรวินาทีเป็นหน่วยเซน ติสโตรกมาหาร
 • 3 : ต้องรู้ความดัน แล้วเอาความดันที่มีหน่วยที่สมมูลกันมาคูณ
 • 4 : ต้องวัดความหนาแน่น แล้วเอาความหนาแน่นที่มีหน่วยที่สมมูลกันมาหาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • ท่านคิดว่าความเร็วในการตกของหยดน้ำฝนขนาด 0.1 mm กับ 1 mm ที่ตกผ่านอากาศมีความเร็วแตกต่างกันเพียงใด
 • 1 : 50 เท่า
 • 2 : 100 เท่า
 • 3 : 200 เท่า
 • 4 : 250 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 35 :
 • แรงย่อยในแนวดิ่งของแรงดันน้ำบนพื้นผิวโค้งมีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : เท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรอยู่เหนือพื้นผิวจริง
 • 2 : เท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรอยู่ใต้พื้นผิวจริง
 • 3 : เท่ากับพลังงานของของเหลวที่มีปริมาตรอยู่เหนือพื้นผิวจริง
 • 4 : เท่ากับพลังงานของของเหลวที่มีปริมาตรอยู่ใต้พื้นผิวจริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 36 :
 • ของเหลวที่อุณหภูมิ 500oF เทียบเท่ากับค่าอุณหภูมิใดในหน่วย K และ oC
 • 1 : 250 K และ 533oC
 • 2 : 355 K และ 160oC
 • 3 : 533 K และ 260oC
 • 4 : 533 K และ 260oC
 • 5 : 160 K และ 250oC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :
 • แรงย่อยในแนวราบของแรงดันน้ำบนพื้นผิวโค้งมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : แรงที่กระทำขนานกับโปรเจกชั่นในแนวดิ่งของพื้นผิวโค้ง
 • 2 : แรงที่กระทำตั้งฉากกับโปรเจกชั่นในแนวดิ่งของพื้นผิวโค้ง
 • 3 : แรงที่กระทำตั้งฉากกับโปรเจกชั่นในแนวราบของพื้นผิวโค้ง
 • 4 : แรงที่กระทำขนานกับโปรเจกชั่นในแนวราบของพื้นผิวโค้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 38 :
 • การวัดความหนาแน่นของเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดปริมาณ 5 กก. ทั้งสองครั้งได้ค่าความหนาแน่นออกมาไม่เท่ากัน ข้อสันนิษฐานใดใช้อธิบายเหตุการณ์นี้ได้อย่างมีเหตุผลที่สุด
 • 1 : Void fraction ของแต่ละครั้งไม่เท่ากัน
 • 2 : ตาชั่งที่ใช้ขาดความแม่นยำ
 • 3 : เมล็ดถั่วเขียวมีความชื้นของแต่ละส่วนไม่เท่ากัน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • มิติของความดันคือ
 • 1 : M L t-2
 • 2 : M L2 t-2
 • 3 : M L-1 t-1
 • 4 : M L3
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • ก๊าซที่อุดมคติ 1 g-mol ปริมาตร 22400 ลูกบากศ์เซนติเมตร ที่ความดัน 760 mmHg และอุณหภูมิ273 K มีค่าคงที่ของก๊าซเท่าใด
 • 1 : 0.082 atm. m3/kmol. K
 • 2 : 9.325 atm. m3/kmol. K
 • 3 : 0.832 atm. m3/kmol. K
 • 4 : 8.314 atm. m3/kmol. K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :
 • น้ำมันเบนซินมีค่าความหนาแน่น 1258 kg/m3 ความหนืด 9.60 P ไหลในท่อขนาด 15 cm ด้วยความเร็ว 4.0 m/s จะมีค่าเรย์โนลด์เท่าไร
 • 1 : 628
 • 2 : 688
 • 3 : 786
 • 4 : 710
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • ตัวแปรไร้มิติใดที่ไม่ได้ใช้ในการออกแบบการไหลของของไหล
 • 1 : เรย์โนลนัมเบอร์
 • 2 : เพาเวอร์นัมเบอร์
 • 3 : นูสเซิลนัมเบอร์
 • 4 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • ความเร็วเชิงเส้น(v) สัมพันธิ์กับความเร็วเชิงมุมอย่างไร
 • 1 : เท่ากับความเร็วเชิงมุมคูณด้วยรัศมี
 • 2 : เท่ากับความเร็วเชิงมุมหารด้วยรัศมี
 • 3 : เท่ากับความเร็วเชิงมุมคูณด้วยค่ากำลังสองของรัศมี
 • 4 : เท่ากับความเร็วเชิงมุมหารด้วยค่ากำลังสองของรัศมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 • Methy Ethyl Ketone (MEK) ไหลผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.067 นิ้ว ที่อุณหภูมิ 20 oC ที่อุณหภูมินี้ของเหลวมีความหนาแน่น 0.805 g/cm3 และความหนืด 0.43 centipoise (1 cP = 0.001 kg/m-sec). ความเร็วเฉลี่ยในท่อเท่ากับ 0.048 ft/sec. ให้หาค่า Reynolds number ของการไหลนี้
 • 1 : 26615
 • 2 : 2217
 • 3 : 1435
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 760 : Flow in pipes
ข้อที่ 45 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของของไหลในท่อ
 • 1 : orifice
 • 2 : manometer
 • 3 : rotameter
 • 4 : venturi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • ถ้าใช้ orifice วัดความเร็วของของไหลในท่อต้องใช้อุปกรณ์ใดประกอบ
 • 1 : manometer
 • 2 : barometer
 • 3 : picnometer
 • 4 : thermometer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • อะไรไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียความดันในท่อ (head loss)
 • 1 : ความหนาของท่อ
 • 2 : ความยาวท่อ
 • 3 : ความขรุขระของผิวท่อ
 • 4 : ท่อมีข้อต่อ ข้องอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :
 • Compressible fluid หมายถึงของไหลที่มีลักษณะเช่นไร
 • 1 : ความหนาแน่นไม่เปลี่ยนแปลงตามความดัน
 • 2 : ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงตามความดัน
 • 3 : ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงตามความยาวท่อ
 • 4 : ความหนาแน่นไม่เปลี่ยนแปลงตามความยาวท่อ
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 49 :
 • อะไรเป็นสาเหตุของการเกิด “ฆ้อนน้ำ” (water hammer)
 • 1 : มีน้ำค้างอยู่ในท่อไอน้ำแล้วเปิดไอน้ำ
 • 2 : มีน้ำรั่วจากข้อต่อท่อ
 • 3 : มีการปิดวาล์วน้ำกระทันหัน
 • 4 : มีคำตอบถูกมากกว่า 1 คำตอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :
 • เมื่อน้ำไหลในท่อ 2 นิ้ว โดยมีลักษณะการไหลแบบราบเรียบ น้ำจะมีความเร็วสูงสุด ณ ตำแหน่งใด
 • 1 : ส่วนที่ติดกับผิวท่อ
 • 2 : ส่วนที่ห่างจากผิวท่อ 0.5 นิ้ว
 • 3 : จุดกึ่งกลางท่อ
 • 4 : น้ำมีความเร็วเฉลี่ยเท่ากันทั้งท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • น้ำประปาในกรุงเทพไหลในท่อผิวเรียบเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาด 2 เซนติเมตรด้วยความเร็ว 1 เมตรต่อวินาที จะมีลักษณะการไหลเป็นแบบใด
 • 1 : ไหลแบบราบเรียบ
 • 2 : ไหลแบบปั่นป่วน
 • 3 : ไหลในช่วงสภาวะทรานสิชั่น
 • 4 : ไหลแบบผสม
 • 5 : ตอบไม่ได้เนื่องจากข้อมูลไม่ครบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 :
 • การเกิดคาวิเตชั่น (cavitation) ส่งผลอย่างไร
 • 1 : เสียงดัง
 • 2 : ปั๊มสั่น
 • 3 : ใบพัดอาจเป็นรูได้
 • 4 : คำตอบทุกข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :
 • ถ้าเกิดคาวิเตชั่น (cavitation) ขึ้นในระบบ จะมีการแก้ไขได้อย่างไร
 • 1 : พยายามลดความดันลด (pressure drop)ในท่อด้านดูด
 • 2 : พยายามลดความดันลด (pressure drop)ในท่อด้านจ่าย
 • 3 : พยายามปิด-เปิดปั๊มบ่อย ๆ เพื่อให้ฟองอากาศหายไป
 • 4 : แก้ไขไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 54 :
 • คอมเพรสเซอร์ (compressor) จะทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แต่คำตอบในข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการใช้คอมเพรสเซอร์
 • 1 : เพิ่มความดันให้อากาศ
 • 2 : เปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศ
 • 3 : ทำให้อากาศไหลเร็วขึ้น
 • 4 : เพิ่มปริมาตรให้อากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • การหาความหนาของท่อต้องไม่ต้องการสมบัติในข้อใดมาใช้ในการคำนวณ
 • 1 : ความดันภายในท่อ
 • 2 : ความเค้นของผนังท่อ
 • 3 : ความหนาแน่นของของเหลว
 • 4 : รัศมีของท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 56 :
 • น้ำมันดิบไหลลงในแนวดิ่งผ่านท่อเหล็กที่มีรัศมีเท่ากับ 12.15 มิลลิเมตร ท่อยาว 60 เมตร ด้วยความเร็ว 0.64 เมตรต่อวินาที น้ำมันมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.86 ที่ 0 C และความหนืดของน้ำมันเท่ากับ 1.70 x 10^-2 N.s/m2 ข้อใดคือค่าของ friction factor สำหรับการไหลผ่านท่อดังกล่าว
 • 1 : 1.282
 • 2 : 1.0616
 • 3 : 0.6016
 • 4 : 0.0813
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 • สมมุติให้ความหนาแน่นของของเหลวมีค่าคงที่เท่ากับ 1050 kg/m3 ของเหลวนี้ไหลผ่านท่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1 mm ยาว 0.1 m ด้วยอัตราการไหลเท่ากับ 10-8 m3/s ถ้าการไหลผ่านท่อเล็กๆ นี้เป็นแบบราบเรียบความหนืดของของเหลวนี้คือข้อใด
 • 1 : 0.440 cP
 • 2 : 0.030 cP
 • 3 : 0.013 cP
 • 4 : 0.007 cP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : แรงโน้มถ่วงกระทำต่อเรือที่กำลังแล่นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องมาจากคลื่น
 • 2 : การไหลในท่อแบบปั่นป่วนแรงจากความดันมีความสำคัญมากกว่าแรงจากความหนืด
 • 3 : สำหรับเครื่องบินแรงที่มีนัยสำคัญคือแรงจากความดัน แรงเฉื่อย และ elastic force
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดที่ได้จากการนำหลักการของแรงลอยตัวมาใช้เพื่อวัดความถ่วงจำเพาะ
 • 1 : hydrometer
 • 2 : vicometer
 • 3 : rota meter
 • 4 : venture meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : ความดันในถังบรรจุน้ำมีค่าเท่ากับ -4.65 psia
 • 2 : ความดันในถังบรรจุน้ำมีค่าเท่ากับ -4.65 psig
 • 3 : ความดันในถังบรรจุน้ำมีค่าเท่ากับ -150 kPa(gage)
 • 4 : ข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • ความดันเกจที่อ่านได้จากหน้าปัทม์ของถังก๊าซหุงต้มคือข้อใด
 • 1 : ศูนย์
 • 2 : 14.7 psia
 • 3 : 14.7 psig
 • 4 : 1 atm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความดันที่กระทำต่อผนังสี่เหลี่ยมหาได้จากสมการ
 • 2 : ความดันสัมบูรณ์ถูกวัดเปรียบเทียบกับความดันบรรยากาศ
 • 3 : ความดันเกจถูกวัดเปรียบเทียบกับความดันบรรยากาศ
 • 4 : ความดันเกจเท่ากับความดันสัมบูรณ์บวกกับความดันบรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 63 :
 • แทงค์น้ำมีท่อทางเข้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ft และท่อทางออกสองท่อซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งสองท่อเท่ากับ 0.5 ft ความเร็วในท่อทางเข้าเท่ากับ 5 ft/s และความเร็วในท่อทางออกท่อที่หนึ่งเท่ากับ 7 ft/s จงคำนวณหาความเร็วในท่อทางออกท่อที่สอง ถ้าอัตราการไหลเชิงมวลไม่เปลี่ยนแปลงกับเวลา
 • 1 : 13 ft/s
 • 2 : 11 ft/s
 • 3 : 9 ft/s
 • 4 : 7 ft/s
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • ทหารเดินแถวเรียงหน้ากระดานแบ่งเป็น 12 แถว ด้วยอัตราเร็ว 4 ไมล์ต่อชั่วโมง เดินแถวผ่านช่องว่างที่แคบลงได้เพียง 10 แถว สมมุติว่าทหารเดินแถวได้อย่างคงที่ (steady flow) และระยะห่างระหว่างแถวทหารคงที่ อัตราเร็วของทหารเดินแถว 10 แถว คือข้อใด
 • 1 : 2.8 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • 2 : 1.2 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • 3 : 0.3 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • 4 : 4.8 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • ก๊าซสมบูรณ์ไหลเข้าท่อที่อุณหภูมิคงที่ เส้นผ่าศูนย์กล่างของท่อคงที่ ข้อใดคือความสัมพันธ์ของความเร็วเฉลี่ยในเทอมของความดัน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 :
 • ถ้าอากาศไหลผ่าน flow nozzle ด้วยอัตราการไหลเท่ากับ 6.96 x 10-2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยที่เส้นผ่าศูนย์กลางของ nozzle เท่ากับ 50 มิลลิเมตร และ flow nozzle อยู่ในท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 100 มิลลิเมตร อากาศมี Reynolds number เท่ากับข้อใด
 • 1 : 3600
 • 2 : 27300
 • 3 : 13600
 • 4 : 68200
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • ท่อที่ใช้ส่งอัมโมเนียขนาด 10 นิ้ว มี sharp-edged orifice ติดตั้งอยู่ภายในท่อนี้เพื่อใช้วัดอัตราการไหลของอัมโมเนีย เส้นผ่าศูนย์กลางของ orifice เท่ากับ 1 นิ้ว ใช้แมนอมิเตอร์ที่มีน้ำเป็นของเหลวอยู่ภายในวัดความดันลดที่เกิดขึ้นหลังจากอัมโมเนียไหลผ่าน orifice ได้เท่ากับ 238 ปอนด์ต่อตารางฟุต ถ้าอัมโมเนียมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.83 น้ำหนักจำเพาะของน้ำ และความหนาแน่นของน้ำที่ 4 oC เท่ากับ 62.4 ปอนด์ต่อลูก
 • 1 : 22.4 ฟุต
 • 2 : 269.5 นิ้ว
 • 3 : 4.5 ฟุต
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :

 • 1 : 78 เมตรต่อชั่วโมง
 • 2 : 2.146 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 7725.6 เมตรต่อชั่วโมง
 • 4 : ข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :

 • 1 : 60
 • 2 : 80
 • 3 : 100
 • 4 : 120
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :

 • 1 : 0.21 เมตร
 • 2 : 0.42 เมตร
 • 3 : 0.63 เมตร
 • 4 : 0.84 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • เครื่องมือวัดแบบ Venturi มีขนาด Throat เท่ากับ 5 cm ต่อกับท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10 cm สามารถอ่านค่าความสูงของปรอทใน Manometer ได้ 5 cm จงหาความเร็วที่ไหลผ่าน Throat.
 • 1 : 100 cm/s
 • 2 : 140 cm/s
 • 3 : 160 cm/s
 • 4 : 180 cm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 72 :
 • จงหาความดันลดที่เกิดขึ้นจากการไหลของของเหลวผ่านท่อยาว 3 m ด้วยความเร็ว 3 m/s ท่อดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.43 cm กำหนดให้ของเหลวมีความหนืด 12 cP และ S.G. เท่ากับ 1.35
 • 1 : 1000 cm น้ำ
 • 2 : 1080 cm น้ำ
 • 3 : 2000 cm น้ำ
 • 4 : 2080 cm น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 73 :
 • ท่อขนาด O.D. 6 in สอดอยู่ในท่อ Schedule 40 carbon steel ขนาด 8 in. จงหาค่า Equivalent diameter ของ Annulus ที่เกิดขึ้น
 • 1 : 1.00 in
 • 2 : 1.50 in
 • 3 : 1.98 in
 • 4 : 2.00 in
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • น้ำมันดิบถูกปั๊มที่ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1.5 m/s ผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 1 in. สมมุติว่าน้ำมันมีความหนาแน่นเท่ากับ 900 kg/m3 ความหนืดของน้ำมันมีค่าเท่าไร ถ้าการไหลในท่อเป็นแบบราบเรียบเกิดขึ้นที่เลขเรย์โนลดส์เท่ากับ 2100
 • 1 : 643 Pa-s
 • 2 : 643 poise
 • 3 : 643 lb/ft.h
 • 4 : 643 centripoise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ความเร็วของของไหลที่ผ่านท่อเหล็ก Schedule 40 พื้นที่หน้าตัด 0.01291 m2 ด้วยอัตราไหลเท่ากับ 67.1 m3/hr มีความเร็วเท่ากับ 1 m/s
 • 2 : ขนาดของท่อเหล็กที่ใช้ส่งน้ำซึ่งมีอัตราไหลเชิงปริมาตรเท่ากับ 3200 L/mim ด้วยความเร็วสูงสุดเท่ากับ 6.0 m/s มีค่าเท่ากับ 4 in.
 • 3 : ถังบรรจุน้ำสูง 3.0 m ถูกเจาะรูให้น้ำไหลออกที่ก้นถัง เกิดลำเจ็ทซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 1.963 x 10-3 m2 อัตราไหลของน้ำที่ไหลออกจากก้นถังที่เจาะรูมีค่าเท่ากับ 1.51 x 10-2 m3/s
 • 4 : ข้อ 1 และ 3
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 76 :

 • 1 : ใช้สมการ (1) คำนวณความดันลดในท่อตรงโล่งและเกิดการไหลปั่นป่วน และใช้สมการ (2) เมื่อมีการไหลแบบราบเรียบในท่อตรงมีตัวกลางบรรจุไว้
 • 2 : ใช้สมการ (1) คำนวณความดันลดในท่อตรงที่มีตัวกลางบรรจุไว้และเกิดการไหลปั่นป่วน และใช้สมการ (2) เมื่อมีการไหลแบบราบเรียบในท่อตรงโล่ง
 • 3 : สมการ (1) ชี้ว่า ความเร็วของการไหลเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดันลดและความหนืด สมการ ส่วนสมการ (2) ไม่ใช่
 • 4 : ใช้สมการ (1) คำนวณความดันลดในท่อตรงเมื่อมีมีตัวกลางบรรจุไว้และใช้สมการ (2) เมื่อมีการไหลแบบราบเรียบในท่อตรงโล่ง
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดนิยามคำว่า Nonnewtonian fluid ได้ใกล้เคียงที่สุด
 • 1 : แรงเค้นเฉือนไม่แปรผันตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อระยะทาง
 • 2 : แรงเค้นเฉือนแปรผันตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อระยะทาง
 • 3 : แรงเค้นเฉือนไม่แปรผันตรงกับความเร็ว
 • 4 : แรงเค้นเฉือนไม่แปรผันตรงกับระยะทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • ในการคำนวณของไหลชนิดหนึ่งมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้สามารถคำนวณค่าความหนืดจลนศาสตร์ได้
 • 1 : ความหนืดพลวัตรคูณด้วยความหนาแน่น
 • 2 : ความหนืดพลวัตรหารด้วยความหนาแน่น
 • 3 : ความหนืดพลวัตรบวกด้วยความหนาแน่น
 • 4 : ความหนืดพลวัตรลบด้วยความหนาแน่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 79 :
 • ตัวแปรใดไม่มีผลต่อค่าเรย์โนลด์ ของของไหลในท่อ
 • 1 : ความเร็วของไหล
 • 2 : ความหนาแน่น
 • 3 : ความหนืด
 • 4 : ความเข้มข้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :
 • ถ้าเราสามารถมองทะลุท่อได้ เราจะเห็น Velocity profile ของการไหลแบบลามินาเป็นรูปร่างอย่างไร
 • 1 : เส้นมุมป้าน
 • 2 : เส้นตรงแบนราบ
 • 3 : เส้นมุมแหลมพุ่งไปข้างหน้า
 • 4 : เส้นโค้งพาราโบลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • คำนิยามใดเหมาะกับคำว่า Isentropic flow มากที่สุด
 • 1 : การไหลที่มีพลังงานและแรงเสียดทานคงที่
 • 2 : การไหลที่มีความร้อนและอุณหภูมิคงที่
 • 3 : การไหลที่มีความร้อน และแรงเสียดทานคงที่
 • 4 : การไหลที่มีความร้อนคงที่และไม่มีแรงเสียดทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :
 • ค่า Relative roughness ที่เกิดในท่อตรง สามารถคำนวณได้อย่างไร
 • 1 : ความเร็วในท่อคูณด้วยความขรุขระยกกำลังสอง
 • 2 : เส้นผ่านศูนย์กลางท่อคูณด้วยความขรุขระ
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางท่อหารด้วยความขรุขระ
 • 4 : ความเร็วในท่อลบด้วยความขรุขระ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • เหตุผลใดงานที่กระทำโดยของไหลในท่อ จึงมีหน่วยเป็นความยาว
 • 1 : ในกรณีท่อสม่ำเสมอคิดเฉพาะความยาวเท่านั้น
 • 2 : แรงที่กระทำต่อความยาวท่อ
 • 3 : ที่จริงแล้วเป็นหน่วยแรงคูณความยาวหารด้วยแรง
 • 4 : ที่จริงแล้วเป็นหน่วยความยาวกำลังสองหารด้วยความยาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 84 :
 • ใน Moody’s diagram ถ้าต้องการคำนวณ Friction factor มีความจำเป็นที่คุณจะต้องรู้ค่าตัวแปรใดในกรณีที่เป็นท่อขรุขระ
 • 1 : Relative Roughness
 • 2 : Fiction Force
 • 3 : Velocity Gradient
 • 4 : Velocity Profile
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • สมการต่อเนื่อง (Continuity eq)ในท่อ มีผลจากการโอเปอเรตของเทอมใด
 • 1 : ล็อกของพื้นที่หน้าตัดคูณความเร็ว
 • 2 : พื้นที่หน้าตัดหารความเร็ว
 • 3 : พื้นที่หน้าตัดยกกำลังด้วยความเร็ว
 • 4 : พื้นที่หน้าตัดคูณความเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • แหล่งน้ำเปิดโล่งสู่อากาศแห่งหนึ่งมีขนาดใหญ่มาก และอยู่สูงกว่าระดับอ้างอิง ถ้ามีการต่อท่อจากแหล่งน้ำนี้ลงมาที่ระดับอ้างอิง โดยเปิดปลายท่อไว้ น้ำที่พุ่งออกมาจะมีความสูงเท่าใด
 • 1 : สูงมากกว่าระดับน้ำของแหล่งน้ำ
 • 2 : สูงน้อยกว่าระดับน้ำของแหล่งน้ำ
 • 3 : สูงเท่าระดับน้ำของแหล่งน้ำ
 • 4 : ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :
 • ในกรณีที่ของไหลไหลในท่อที่มีรูปร่างไม่ใช่ทรงกลม เราจะแก้ปัญหาอย่างไรในการนำเส้นผ่านศูนย์กลางมาใช้คำนวณค่าเรย์โนลด์
 • 1 : พื้นที่หน้าตัดคูณด้วยเส้นรอบรูปรูปทรงนั้นๆ
 • 2 : พื้นที่หน้าตัดหารด้วยเส้นรอบรูปรูปทรงนั้นๆ
 • 3 : พื้นที่หน้าตัดบวกด้วยเส้นรอบรูปรูปทรงนั้นๆ
 • 4 : พื้นที่หน้าตัดยกกำลังด้วยเส้นรอบรูปรูปทรงนั้นๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 • แรงเค้นเฉือนในท่อที่กระทำโดยของไหลมีนิยามอย่างไร
 • 1 : แรงที่ต้องการเพื่อทำให้ของไหลไถลออกไปใน 1 หน่วยระยะทาง
 • 2 : แรงที่ต้องการเพื่อทำให้ของไหลเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยความเร็ว
 • 3 : แรงที่ต้องการเพื่อทำให้ของไหลมวล 1 หน่วยเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยความเร็ว
 • 4 : แรงที่ต้องการเพื่อทำให้ของไหลเกิดภาวะปั่นป่วนรุนแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :
 • ค่า Relative roughness ที่เกิดในท่อตรงไม่ขึ้นกับตัวแปรใด
 • 1 : ความเร็วในท่อ
 • 2 : เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
 • 3 : ประเภทของท่อ
 • 4 : ผิวภายในของท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • ของไหลแบบบิงแฮม เป็นรูปแบบการไหลคล้ายคลึงกับการไหลของวัสดุประเภทใด
 • 1 : เจล
 • 2 : โคลน
 • 3 : น้ำแป้ง
 • 4 : พลาสติก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • ในการติดตั้ง orifice meter เพื่อวัดความเร็วของของไหล จะต้องติดตั้งมาโนมิเตอร์ (manometer) เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของความดันด้วย ซึ่งควรจะต้องติดตั้งที่จุดใด
 • 1 : ติดตั้งที่ทางเข้าโดยให้ขาทั้งสองข้างของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน orifice
 • 2 : ติดตั้งที่ทางออกโดยให้ขาทั้งสองข้างของมาโนมิเตอร์อยู่หลัง orifice
 • 3 : ติดตั้งคล่อมโดยให้ขาหนึ่งของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน orifice และอีกขาหนึ่งอยู่หลัง orifice
 • 4 : ติดตั้งคล่อมโดยให้ขาหนึ่งของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน orifice และอีกขาหนึ่งอยู่ ณ จุดที่ orifice อยู่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • ถ้าเรามองเห็น Velocity profile ของการไหลในท่อเป็นรูปร่างเส้นโค้งพาราโบลา แสดงว่าของไหล ไหลในท่อในลักษณะใด
 • 1 : Turbulent Flow
 • 2 : Laminar Flow
 • 3 : Cross Flow
 • 4 : Exponential Flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • ในกระบวนการขนส่งวัสดุที่เป็นผง ในกรณีที่วัสดุมีน้ำหนักไม่มากนัก ควรใช้ระบบการขนส่งใด
 • 1 : วิธีลื่นไถลด้วยลม
 • 2 : แบบพาหะลม
 • 3 : แบบลามินา
 • 4 : หอ Cyclone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :
 • Pitot tube มีรูปร่างคล้ายกับอักษรภาษาอังกฤษตัวใด
 • 1 : L
 • 2 : S
 • 3 : O
 • 4 : C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • สำหรับท่อที่ต่ออนุกรมกัน หัวสูญเสียรวมจะมีค่าเท่ากับข้อใด
 • 1 : เศษหนึ่งส่วนผลรวมหัวสูญเสียของท่อแต่ละช่วง
 • 2 : ผลคูณหัวสูญเสียของท่อแต่ละช่วง
 • 3 : ผลหารหัวสูญเสียของท่อแต่ละช่วง
 • 4 : ผลรวมหัวสูญเสียของท่อแต่ละช่วง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :
 • จากการวัดงานของของไหลในท่อ cyclone พบว่างานที่ได้มีหน่วยเป็น
 • 1 : N.m2/N
 • 2 : N.m/N
 • 3 : N2.m/N
 • 4 : N.m/N.K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • ถ้าเรามองเห็น Velocity profile ของการไหลในท่อเป็นรูปร่างเส้นโค้งพาราโบลา แสดงว่าของไหล ไหลในท่อในลักษณะใด
 • 1 : Laminar Flow
 • 2 : Turbulent Flow
 • 3 : Cross Flow
 • 4 : ไม่ม่ข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 98 :
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเร็วเฉพาะจุด(local velocity) คืออะไร
 • 1 : orifice
 • 2 : Pitot tube
 • 3 : rotameter
 • 4 : venturi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 99 :
 • สมมุติให้ความหนาแน่นของของเหลวมีค่าคงที่เท่ากับ 1050 kg/m3 ของเหลวนี้ไหลผ่านท่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1 mm ยาว 0.1 m ด้วยอัตราการไหลเท่ากับ 10-8 m3/s ถ้าการไหลผ่านท่อเล็กๆ นี้เป็นแบบราบเรียบความหนืดของของเหลวนี้คือข้อใด
 • 1 : 0.440 cP
 • 2 : 0.030 cP
 • 3 : 0.013 cP
 • 4 : 0.007 cP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : แรงโน้มถ่วงกระทำต่อเรือที่กำลังแล่นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องมาจากคลื่น
 • 2 : การไหลในท่อแบบปั่นป่วนแรงจากความดันมีความสำคัญมากกว่าแรงจากความหนืด
 • 3 : สำหรับเครื่องบินแรงที่มีนัยสำคัญคือแรงจากความดัน แรงเฉื่อย และ elastic force
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 101 :
 • ปล่อยลูกกลมโลหะให้เคลื่อนที่ในน้ำมันพืชกราฟข้อใดเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของลูกกลมโลหะกับเวลา
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • จากรูป เมื่อมีของไหลอุดมคติไหลเข้าทางด้าน B มีค่ามากกว่าที่ตำแหน่ง A

 • 2 :  ของไหลที่ตำแหน่ง B มีความเร็วมากกว่าที่ตำแหน่ง A
 • 3 : ความหนาแน่นของของไหลในท่อ A เท่ากับของท่อ B
 • 4 : จำนวนเส้นกระแสที่ท่อ A จะเท่ากับที่ท่อ B แต่ระยะระหว่างเส้นกระแสไม่เท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • ผิวด้านในของท่อ มีผลอย่างไรกับอัตราการไหล
 • 1 : ถ้าผิวด้านในของท่อหยาบหรือขรุขระจะทำให้อัตราการไหลต่ำลง
 • 2 : ถ้าผิวด้านในของท่อหยาบหรือขรุขระจะทำให้อัตราการไหลสูงขึ้น
 • 3 : ผิวด้านในไม่มีผลกับอัตราการไหล
 • 4 : ถ้าผิวด้านในเรียบจะทำให้อัตราการไหลต่ำลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ในเทอมของความร้อนจะอยู่ในรูปสมดุลพลังงานกล และไม่มีพจน์นี้ในสมการเบอร์นูลี่
 • 2 : ถ้าน้ำบริสุทธิ์ไหลเข้าไปในถังน้ำเกลือที่มีปริมาตรคงที่ ความเข้มข้นของเกลือในสายการไหลที่ทางออกมีค่าลดลงแบบเอ็กซโปเนนเชียลเมื่อเทียบกับเวลา
 • 3 : เส้นการไหลของของไหลสามารถตัดข้ามผ่านเส้นการไหลอื่นๆ ได้เมื่อของไหลนั้นๆ มีความเร็วในการไหลสูงเพียงพอ
 • 4 : ถ้าน้ำมันเบนซินไหลเข้าไปในท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางคงที่อย่างสม่ำเสมอความเร็วในการไหลของน้ำมันเบนซินนี้จะมีค่าลดลง เนื่องจากอิทธิพลของความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีค่าติดลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 1 : ตัวเลข Reynold ป็นการวัดค่าอัตราส่วนของแรงเฉื่อยต่อแรงความหนึดของของไหล
 • 2 : ในการไหลแบบลาร์มินาร์ของของไหลในท่อ จะมีการกระจายตัวของความเฉือนที่กระทำต่อของไหลเป็นรูปพาลาโบล่าในแนวรัศมี
 • 3 : ในการไหลแบบลาร์มินาร์ของของไหลในท่อ ความเฉือนจะเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นตามระยะทางจากเส้นผ่านศูนย์ ในขณะที่การไหลแบบปั่นป่วน ความเฉือนจะเปลี่ยนแปลงตามระยะทางจากเส้นผ่านศูนย์ยกกำลังสอง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ในการไหลแบบลาร์มินาร์ของของไหลในท่อ กฏของ Hagen-Poiseuille ทำนายความเฉือนที่เปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งในแนวรัศมี
 • 2 : ในการไหลแบบลาร์มินาร์ของของไหลในท่อนอน ภายใต้สภาวะความดันคงที่ อัตราการไหลของของไหลจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อมีการเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์ท่อเป็นสองเท่า
 • 3 :  ในการไหลแบบลาร์มินาร์ของของไหลในท่อ ถ้าอัตราการการไหลเฉลี่ยมีค่าคงที่เท่ากับ    um ค่าพลังงานจลน์ต่อหนึ่งหน่วยมวลจะเท่ากับค่ารากที่สองของ um2/2
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : ในการไหลแบบปั่นป่วนของของไหลในท่อ ค่าพลังงานจลน์ต่อหนึ่งหน่วยอัตราการไหลเชิงมวลมีค่าประมาณเท่ากับ um2/2
 • 2 : ตามกฏของนิวตัน ความสัมพันธ์ของความเฉือนและความหนืดสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายโอนโมเมนตัมในระดับโมเลกุลได้
 • 3 : ตัวแปรความเสียดทาน (friction factor) เป็นตัวแปรไร้หน่วยของความเฉือนที่ผนังท่อ
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : ความหนืดของก๊าซอุดมคติมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความดันเพิ่มขึ้น เนื่องจากโมเลกุลของก๊าซอยู่ใกล้กันและทำให้มีความต้านทานสูงขึ้น
 • 2 : เทอมพลังงานที่สูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานสำหรับการไหลในท่อนอน จะสามารถใช้ได้กับระบบที่ท่อมีลักษณะเอียง ในกรณีที่มีอัตราการไหลเท่ากัน
 • 3 : แบบจำลองการถ่ายโอนของ eddy สำหรับความเฉือนแบบปั่นป่วนสามารถใช้ทำนายตัวแปรความเสียดทาน (friction factor) ที่มีค่าคงที่ได้
 • 4 : ข้อ 1  และ ข้อ 2 กล่าวไม่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : เทอมพลังงานที่สูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานสำหรับการไหลในท่อเท่ากับ 2fFρum2L/D (พลังงานต่อหนึ่งหน่วยมวล)
 • 2 : สำหรับท่อขรุขระ ตัวแปรความเสียดทสนของ Fanning จะมีค่าลดลงเมื่อตัวเลขเรย์โนลด์มีค่าเพิ่มขึ้น
 • 3 : ถ้าค่าตัวแปรความเสียดทานและความดันในท่อแนวนอนมีค่าคงที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจะเป็นสาเหตุให้ความอัตราการไหลของของไหลในท่อเพิ่มขึ้นเป็น 16 เท่า
 • 4 : ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 110 :
 • Foot valveหรือวาล์วหัวกระโหลกมีหน้าที่อย่างไร
 • 1 : ใช้ป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลวติดตั้งไว้ที่ปลายท่อดูดของปั๊ม
 • 2 : ใช้ป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลวติดตั้งไว้ที่ทางท่อdischargeของปั๊ม
 • 3 : ใช้ปรับอัตราการไหลของของไหลทางท่อdischarge ของปั๊ม
 • 4 : ใช้ป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลออกจากถังโดยติดตั้งไว้ที่ท่อทางออกจากถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • น้ำไหลผ่านท่อขนาด 0.25 m2 ด้วยความเร็วในการไหล 10  m/s เข้าสู่ท่อที่มีการขยายขนาดท่อเป็น  0.5 m2 จงคำนวณหาความเร็วในการไหลของน้ำที่ท่อที่ขยายนี้
 • 1 : 2.5 m/s
 • 2 : 5.0 m/s
 • 3 : 7.5 m/s
 • 4 : 10 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 112 :
 • ถ้าของเหลวชนิดหนึ่งมีค่าความหนาแน่น 860 kg/m3 ไหลด้วยอัตราการไหล 50 m3/hr  ผ่านท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 m   อยากทราบว่าของ
  เหลวชนิดนี้จะมีความเร็วในการไหลเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 0.018  m/s
 • 2 : 0.035  m/s
 • 3 : 0.071 m/s
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : สำหรับการไหลในท่อ ตัวแปรความเสียดทานแปรผันตามตัวเลข เรนย์โนลด์ ที่เพิ่มขึ้นจากการไหลแบบลาร์มินาร์เป็นการไหลแบบปั่นป่วน
 • 2 : ที่สภาวะคงตัว การไหลของก๊าซในท่อ จะมีอัตาการไหลเชิงเมวลค่าเท่ากันทุกส่วน
 • 3 : ที่สภาวะคงตัว การไหลที่อุณหภูมิคงที่ในท่อ อัตราการไหลเชิงมวลเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดันลด
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 761 : Flow measurement
ข้อที่ 114 :
 • เมื่อกำหนดให้ G = อัตราการไหลเชิงมวลของของเหลวต่อพื้นที่หน้าตัดของท่อ D = เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ v = ความเร็วของของเหลว μ = ความหนืดของของเหลว ν = ความหนืดจำเพาะของของเหลว ρ = ความหนาแน่นของของเหลว สมการใดไม่ใช่สมการหาค่าเรย์โนล์ดนัมเบอร์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 : ทุกสมการเป็นสมการหาค่าเรย์โนล์ดนัมเบอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :
 • ในตู้นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (autoclave) ที่ต้องการให้น้ำเดือดที่ 121 oC สามารถตั้งวาล์วปล่อยความดันเพื่อความปลอดภัย (safety release valve) ได้ที่ความดันใด
 • 1 : 1 atm
 • 2 : 101 kPa
 • 3 : 15 psi
 • 4 : 2.5 bar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 :
 • ถ้าต้องการสูบน้ำออกจากถนนอย่างรวดเร็วในกรณีน้ำท่วม ควรใช้ปั๊มประเภทใด
 • 1 : เกียร์ปั๊ม
 • 2 : ปั๊มลูกสูบ
 • 3 : ปั๊มหอยโข่ง
 • 4 : สกรูปั๊ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :
 • ก๊าซอุดมคติชนิดหนึ่งถูกบรรจุเต็มอยู่ในถังเก็บทรงกลมที่ท่าเรือ ถ้าอุณหภูมิตอนกลางวันแตกต่างจากอุณหภูมิช่วงกลางคืนอยู่ 10 องศาเซลเซียส ความดันในถังก๊าซจะเพิ่มขึ้นเท่าไรในช่วงกลางวัน ถ้าอุณหภูมิช่วงกลางคืนเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
 • 1 : 2.03 บรรยากาศ
 • 2 : 1.03 บรรยากาศ
 • 3 : 0.33บรรยากาศ
 • 4 : 0.03 บรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 • มิเตอร์วัดความเร็วประเภทไหนที่ทำให้เกิดความดันสูญเสียน้อยที่สุด
 • 1 : อินฟราเรดมิเตอร์
 • 2 : เวนทูริมิเตอร์
 • 3 : โอริฟิสมิเตอร์
 • 4 : นอสเซิลมิเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 • ท่อน้ำสายยางสองเส้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากันคือ1เซนติเมตร ยาว 1000 เมตรวางอยู่ในแนวระนาบ แรงดันของน้ำที่ต้นทางเท่ากันและเท่ากับแรงดันที่ทำให้น้ำในสายยางขนาดเดียวกันแต่มีความยาวหนึ่งเมตรไหลด้วยอัตราการไหล 5 ลิตรต่อชั่วโมง ข้อแตกต่างคือ สายยางชุด A ขดอยู่เป็นวงกลม ทำให้ปลายทางเข้าและทางออกวางอยู่ห่างกัน 1 เมตร สายยางชุด B วางตามแนวนอนเป็นเส้นตรงทำให้ปลายทางเข้าและทางออกอยู่ห่างกัน 1000
 • 1 : น้ำไหลออกจากสายยางชุด A เร็วกว่าชุด B เนื่องจากระยะห่างระหว่างปลายท่อสั้นกว่า
 • 2 : น้ำไหลออกจากสายยางชุด A ช้ากว่าชุด B เนื่องจากน้ำต้องไหลเป็นวงกลมจึงทำความเร็วไม่ได้
 • 3 : น้ำไหลออกจากสายยางชุด A ด้วยความเร็วเท่ากับชุด B เนื่องจากระยะทางการไหลเท่ากัน
 • 4 : ไม่มีน้ำไหลออกจากสายยางชุด A และ B เนื่องจากเกิดแรงดันสูญเสียจนหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : Capillary number เป็นตัวเลขไร้หน่วยได้จากแรงเนื่องจากความหนืดกับแรงเฉื่อย
 • 2 : Froude number เป็นตัวเลขไร้หน่วยได้จากแรงเฉื่อยกับแรงโน้มถ่วง
 • 3 : Reynolds number เป็นตัวเลขไร้หน่วยได้จากแรงเฉื่อยกับแรงตึงผิว
 • 4 : Nusselt number เป็นตัวเลขไร้หน่วยได้จากการถ่ายโอนความร้อนโดยการพากับการนำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 121 :
 • ในทางปฏิบัติ เรานิยมนำสมการ Hagen-Poiseuille ไปใช้เพื่อทำการทดลองหาค่าในข้อใด
 • 1 : ความหนาแน่นของของไหลโดยวัดความดันลดและอัตราไหลเชิงน้ำหนักผ่านท่อที่รู้ความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลาง
 • 2 : ความดันลดของของไหลโดยใช้ค่าความหนาแน่นและอัตราไหลผ่านท่อที่รู้ความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลาง
 • 3 : ความหนืดของของไหลโดยวัดความดันลดและอัตราไหลเชิงปริมาตรผ่านท่อที่รู้ความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลาง
 • 4 : เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อโดยใช้ค่าความหนาแน่นและอัตราไหลผ่านท่อที่รู้ความยาวและความดันลดของของไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : friction factor ในช่วงของการไหลราบเรียบในท่อพลาสติกขึ้นกับค่าความขรุขระสัมพัทธ์เท่านั้น
 • 2 : friction factor ในช่วงของการไหลแบบราบเรียบในท่อพลาสติกไม่ขึ้นกับความขรุขระของท่อ แต่ขึ้นกับความหนาแน่น ความเร็ว เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อและความหนืดของของไหล
 • 3 : friction factor ในช่วงของการไหลแบบปั่นป่วนในท่อเหล็กทางการค้า นอกจากขึ้นกับความขรุขระสัมพัทธ์แล้วยังขึ้นกับความหนาแน่น ความเร็ว เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อและความหนืดของของไหล
 • 4 : friction factor ในช่วงของการไหลปั่นป่วนสมบูรณ์แบบที่ค่าความขรุขระสัมพัทธ์เท่ากันมีค่าคงที่
 • 5 : friction factor ในช่วงของการไหลราบเรียบในท่อหาได้จากสูตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • อุปกรณ์ในข้อใดเหมาะสำหรับใช้ในการผสมและหมุนเวียนของเหลวในถังที่มีขนาดใหญ่
 • 1 : static mixer
 • 2 : vortex mixer
 • 3 : turbine mixer
 • 4 : jet mixer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :
 • มาตรวัดอัตราไหลในข้อใดเหมาะสำหรับนำมาใช้วัดอัตราไหลของน้ำเสีย
 • 1 : ultrasonic flow meter
 • 2 : orifice
 • 3 : venture tube
 • 4 : rotameter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • สมบัติในข้อใดที่ต้องให้ความสำคัญต่อการนำทฤษฎีของแรงเสียดทาน (drag force) เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบอุปกรณ์การแยกอนุภาคด้วยลำของของเหลว
 • 1 : ชนิดและขนาดของอนุภาค
 • 2 : ความหนืดของของเหลวและอนุภาค
 • 3 : ความหนาแน่นของของเหลวและอนุภาค
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • นักว่ายน้ำส่วนมากพบว่าที่ความลึกประมาณ 10 ft จะทำให้เจ็บหู ข้อใดคือความดันที่กล่าวถึง (ค่าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 62.3 lbm/ft3, g = 32.17 ft/s2 , conversion factor 32.17 lbm.ft/lbfs2)
 • 1 : 4.33 psig
 • 2 : 4.33 psia
 • 3 : 18 psia
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • แม่น้ำสายหนึ่งมีหน้าตัดโดยประมาณเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลึก 10 ft และกว้าง 50 ft ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1 ft/s ข้อใดคืออัตราการไหลผ่านจุดนี้ กำหนดให้ 7.48 gal/ft3
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 0.89 gal/min
 • 4 : 0.12 gal/min
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 128 :
 • แม่น้ำสายหนึ่งมีหน้าตัดโดยประมาณเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลึก 10 ft และกว้าง 50 ft มีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1 ft/s ถ้าสมมติให้มีการไหลแบบคงที่ (steady flow) จงคำนวณหาความเร็วที่อยู่ห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นและผ่านคลองที่มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นความลึก 7 ft และมีความกว้าง 150 ft  กำหนดให้ 7.48 gal/ft3
 • 1 : 2.1 ft/s
 • 2 : 5.00 ft/s
 • 3 : 0.48 ft/s
 • 4 : 1.05 ft/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • น้ำมันมีมวล 825 กิโลกรัม บรรจุในถังขนาด 0.917 ลูกบาศก์เมตร ข้อใดคือ ความหนาแน่น น้ำหนักจำเพาะและความถ่วงจำเพาะของน้ำมัน
 • 1 : 8.83 กิโลกรัมต่อเมตร3 900 กิโลนิวตันต่อเมตร3 และ 0.90 กรัมต่อเซ็นติเมตร3
 • 2 : 900 กิโลกรัมต่อเมตร3 8.83 กิโลนิวตันต่อเมตร3 และ 0.90
 • 3 : 0.90 กิโลนิวตันต่อเมตร3 900 กิโลกรัมต่อเมตร3 และ 8.83
 • 4 : 900 กิโลนิวตันต่อเมตร3 0.90 กิโลกรัมต่อเมตร3 และ 8.83
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • ข้อใดคือความหนาแน่นและน้ำหนักจำเพาะของกลีเซอรีนที่มีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 1.263
 • 1 : 1.263 กิโลกรัมต่อเมตร3 และ 12.39 กิโลนิวตันต่อเมตร3
 • 2 : 12.39 กิโลกรัมต่อเมตร3 และ 1.263 กิโลนิวตันต่อเมตร3
 • 3 : 12.63 กิโลนิวตันต่อเมตร3 และ 1.239 กิโลกรัมต่อเมตร3
 • 4 : 1263 กิโลกรัมต่อเมตร3 และ 12.39 กิโลนิวตันต่อเมตร3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • ข้อใดจัดเรียงสารที่มีแรงตึงผิวจากมากไปหาน้อย ที่อุณหภูมิคงที่
 • 1 : ปรอท น้ำ เอทานอล
 • 2 : ปรอท เอทานอล น้ำ
 • 3 : เอทิลีนไกลคอล เอทานอล น้ำ
 • 4 : เอทิลีนไกคอล อะซีโตน น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 132 :
 • สารในข้อใดที่เป็นของไหลนอนนิวโทเนียน
 • 1 : น้ำ
 • 2 : น้ำมันแก๊ซโซฮอล์
 • 3 : พลาสติกหลอมเหลว
 • 4 : กลีเซอรีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • ข้อใดคือของไหลที่นิยมนำไปใช้ในระบบไฮดรอลิกส์
 • 1 : น้ำมันปิโตรเลียม
 • 2 : น้ำ-ไกลคอล
 • 3 : ซิลิโคนเหลว
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • คุณลักษณะของของไหลที่จะนำไปใช้ในระบบไฮดรอลิกส์คือข้อใด
 • 1 : ความหนืดสูง
 • 2 : ความหล่อลื่นต่ำ
 • 3 : มีสิ่งปนเปลื้อนได้บ้างเล็กน้อย
 • 4 : เป็นที่ยอมรับของระบบนิเวศวิทยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • ปารกฏการณ์ที่เรียกว่า Pascal’s paradox ถูกนำไปใช้ในในข้อใด
 • 1 : หน้าปัทม์วัดความดัน
 • 2 : เครื่องวัดความหนืด
 • 3 : ระบบท่อส่งน้ำจากถังสูง
 • 4 : เครื่องวัดความหนาแน่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • วิธีทำน้ำสลัดคือการน้ำมันสลัด ไข่แดง และน้ำส้มสายชูมาผสมกันจนเกิดเป็นอีมัลชันอาศัยพลังงานข้อใด
 • 1 : surface energy
 • 2 : internal energy
 • 3 : kinetic energy
 • 4 : potential energy
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • อุปกรณ์ในข้อใดออกแบบจากสมการของแบร์นูลลี
 • 1 : pitot tube
 • 2 : venture meter
 • 3 : orifice meter
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดไม่สามารถใช้สมการของแบร์นูลลีคำนวณได้
 • 1 : การใช้กาลักน้ำปล่อยน้ำออกจากถัง
 • 2 : การไหลของน้ำผ่าน venture meter
 • 3 : ระบบที่ปิดวาล์วอย่างทันทีทันใด
 • 4 : การไหลผ่าน diffuser
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • การไหลในท่อข้อใดที่เราควรเลี่ยงไม่นำไปใช้เพื่อการออกแบบ
 • 1 : laminar flow
 • 2 : transition flow
 • 3 : turbulent flow
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 140 :
 • Stoke law แตกต่างจาก Newton’s law of viscous อย่างไร
 • 1 : Stoke law ได้จากสมการคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ข้อมูลจากการทดลองมาช่วย
 • 2 : Newton’s law of viscous คือสมการ
 • 3 : Newton’s law of viscous นำไปใช้กับของไหลนอนนิวโทเนียน
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 141 :
 • ของไหลในข้อใดที่เป็นประเภทเดียวกันคือของไหลนอนนิวโทเนียน เมื่อใช้ความหนืดของของไหลเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนิด
 • 1 : เลือดในร่างกายมนุษย์
 • 2 : ลิปสติกทาปาก
 • 3 : ลีทาบ้าน
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :
 • เหตุผลในข้อใดที่ใช้ความหนาแน่นของน้ำที่ 4 oC แทนที่จะเป็น 0 oC ในการหาความถ่วงจำเพาะของของไหล
 • 1 : แรงเฉือน
 • 2 : ความเค้นเฉือน
 • 3 : ความหนืด
 • 4 : น้ำหนักจำเพาะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 143 :
 • การทดสอบแบบจำลองของเครื่องบินโดยให้เลขเรย์โนลด์สระหว่างแบบจำลองกับเครื่องบินขนาดจริงมีค่าคงที่ ถ้าแบบจำลองมีความยาวเป็น 1/10 ของเครื่องบินจริงและมีรูปทรงเหมือนกัน ความเร็วลงจอดของเครื่องบินจริงเท่ากับ 60 ไมล์ต่อชั่วโมง ถ้าทำการทดสอบเครื่องบินจำลองในน้ำ ความเร็วของน้ำจะมีค่าเท่าไรเมื่อให้มีเลขเรย์โนลด์สเท่ากันกับเครื่องบินจริง กำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศและน้ำเท่ากับ 0.075 lbm/ft3 และ 62.3 lbm/ft3,
 • 1 : 10 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • 2 : 20 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • 3 : 30 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • 4 : 40 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :

 • 1 : 20 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 10 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 0.02 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 0.002 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 145 :
 • ของไหลไหลผ่านท่อ มีความดันลดเท่ากับ 10 lbf/(in2.1000 ft) ต่อมาเพิ่มอัตราการไหลเป็นสองเท่า โดยที่ให้เส้นผ่าศูนย์กลางและสมบัติของของไหลคงที่ ความดันลดจะป็นเท่าใด ถ้า Reynolds number เท่ากับ 10
 • 1 : 1 psi/1000 ft)
 • 2 : 10 psi/1000 ft)
 • 3 : 20 psi/1000 ft)
 • 4 : 30 psi/1000 ft)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • ของไหลไหลผ่านท่อ มีความดันลดเท่ากับ 10 lbf/(in2.1000 ft) ต่อมาเพิ่มอัตราการไหลเป็นสองเท่า โดยที่ให้เส้นผ่าศูนย์กลางและสมบัติของของไหลคงที่ ความดันลดจะป็นเท่าใด ถ้า Reynolds number เท่ากับ 108
 • 1 : 1 psi/1000 ft)
 • 2 : 10 psi/1000 ft)
 • 3 : 20 psi/1000 ft)
 • 4 : 40 psi/1000 ft)
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • อากาศมีน้ำหนักจำเพาะเท่ากับ 12.7 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตรและความหนืดจลน์เท่ากับ 1.3 x 10-5 ตารางเมตรต่อวินาที ขณะไหลจากจุดทางเข้า (1) ผ่านไปยัง flow nozzle ซึ่งมีแมนอมิเตอร์ติดอยู่และทำให้น้ำซึ่งเป็นของไหลในแมนอมิเตอร์มีค่าลดลงเท่ากับ 81 มิลลิเมตร น้ำหนักจำเพาะของน้ำเท่ากับ 9.81 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร อากาศออกจาก flow nozzle ไปยังทางออก (2) ข้อใดคือความดันลดของการไหลผ่าน flow nozzle นี้
 • 1 : 0.121 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 2 : 0.157 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 3 : 0.795 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • 4 : 121.11 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :
 • อากาศมีน้ำหนักจำเพาะเท่ากับ 12.7 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตรและความหนืดจลน์เท่ากับ 1.3 x 10-5 ตารางเมตรต่อวินาที ขณะไหลจากจุดทางเข้า (1) ผ่านไปยัง flow nozzle ซึ่งมีแมนอมิเตอร์ติดอยู่และทำให้น้ำซึ่งเป็นของไหลในแมนอมิเตอร์มีค่าลดลงเท่ากับ 81 มิลลิเมตร น้ำหนักจำเพาะของน้ำเท่ากับ 9.81 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร อากาศออกจาก flow nozzle ไปยังทางออก (2) ความสูงของอากาศที่เกิดจากความดันลดคือข้อใด
 • 1 : 9.5 เมตร
 • 2 : 62.6 เมตร
 • 3 : 81.0 เมตร
 • 4 : 95.4 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • สมการของ Torricelli สามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับอุปกรณ์หลายชนิด ยกเว้นข้อใด
 • 1 : เวนทูริมิเตอร์
 • 2 : มานอมิเตอร์
 • 3 : นอสเซิลมิเตอร์
 • 4 : โอโกรมิเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 150 :
 • มิเตอร์วัดความเร็วประเภทไหนที่ทำให้เกิดความดันสูญเสียมากที่สุด
 • 1 : เวนทูริมิเตอร์
 • 2 : โรตามิเตอร์
 • 3 : นอสเซิลมิเตอร์
 • 4 : โอริฟิสมิเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • มาตรวัดความดันบอกค่าความดันเกจ เท่ากับ A kPa ส่วนความดันบรรยากาศวันนี้มีค่าเท่ากับ B kPa ถ้าอยากรู้ค่าความดันสัมบูรณ์ต้องทำอย่างไร
 • 1 : A บวก B
 • 2 : A หาร B
 • 3 : A คูณ B
 • 4 : A ลบ B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 152 :
 • ในการติดตั้ง Venturi meter เพื่อวัดความเร็วของของไหล จะต้องติดตั้งมาโนมิเตอร์ (manometer) เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของความดันด้วย การติดตั้งมาโนมิเตอร์จะต้องติดตั้งที่จุดใด
 • 1 : ติดตั้งที่ทางเข้าโดยให้ขาทั้งสองข้างของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน venturi
 • 2 : ติดตั้งที่ทางออกโดยให้ขาทั้งสองข้างของมาโนมิเตอร์อยู่หลัง venturi
 • 3 : ติดตั้งคล่อมโดยให้ขาหนึ่งของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน venturi และอีกขาหนึ่งอยู่หลัง venturi
 • 4 : ติดตั้งคล่อมโดยให้ขาหนึ่งของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน venturi และอีกขาหนึ่งอยู่ ณ จุดที่ venturi คอดที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :
 • หลักการทำงานของโรตามิเตอร์สัมพันธ์กับแรงชนิดใดบ้าง
 • 1 : แรงโน้มถ่วง – แรงเสียดทาน – แรงต้านทาน
 • 2 : แรงตึงผิว – แรงลอยตัว – แรงต้านทาน
 • 3 : แรงโน้มถ่วง – แรงลอยตัว – แรงต้านทาน
 • 4 : แรงโน้มถ่วง – แรงลอยตัว – แรงตึงผิว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 154 :
 • การหมุนได้ของลูกลอยที่อยู่ในโรตามิเตอร์เกิดขึ้นจากเหตุผลได้ จงวิเคราะห์
 • 1 : แรงดันน้ำที่รุนแรง
 • 2 : ร่องที่ถูกเซาะไว้รอบๆ ลูกลอย
 • 3 : การไหลแบบลามินา
 • 4 : แรงดันด้านบนมีค่ามากกว่าแรงดันด้านล่างของลูกลอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :
 • การอบแห้งวัสดุสเลอรี เช่น สบู่และผงซักฟอก ควรใช้อุปกรณ์ในการอบแห้งแบบ
 • 1 : แบบหมุนให้ความร้อน
 • 2 : แบบพาหะลม
 • 3 : แบบชีตต่อเนื่อง
 • 4 : แบบพ่นฝอย
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 :
 • ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคอมเพรสเซอร์ (Compressor)โดยตรง
 • 1 : เพิ่มความดันให้อากาศ
 • 2 : เปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศ
 • 3 : เพิ่มมวลอากาศ
 • 4 : ทำให้อากาศไหลเร็วขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :
 • การหมุนได้ของลูกลอยที่อยู่ในโรตามิเตอร์เกิดขึ้นจากเหตุผลได้ จงวิเคราะห์
 • 1 : แรงดันน้ำที่รุนแรง
 • 2 : ร่องที่ถูกเซาะไว้รอบๆ ลูกลอย
 • 3 : การไหลแบบลามินา
 • 4 : แรงดันด้านบนมีค่ามากกว่าแรงดันด้านล่างของลูกลอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : Capillary number เป็นตัวเลขไร้หน่วยได้จากแรงเนื่องจากความหนืดกับแรงเฉื่อย
 • 2 : Froude number เป็นตัวเลขไร้หน่วยได้จากแรงเฉื่อยกับแรงโน้มถ่วง
 • 3 : Reynolds number เป็นตัวเลขไร้หน่วยได้จากแรงเฉื่อยกับแรงตึงผิว
 • 4 : Nusselt number เป็นตัวเลขไร้หน่วยได้จากการถ่ายโอนความร้อนโดยการพากับการนำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะของอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของของไหลคือ
 • 1 : สมบัติของของไหล: ของเหลวหรือก๊าซ
 • 2 : ความแม่นตรงที่ต้องการ
 • 3 : ช่วงของการวัด
 • 4 : การปรับเทียบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :
 • อุปกรณ์ใช้วัดอัตราการไหลในคลองเปิดคือ
 • 1 : weir
 • 2 : rotameter
 • 3 : picnometer
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • เครื่องมือวัดชนิดใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลน้อยที่สุด
 • 1 : Rotameter
 • 2 : Venturi meter
 • 3 : Orifice meter
 • 4 : Pitot tube
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 :
 • Sharp edge orifice มีลักษณะเป็นเช่นไร
 • 1 : ด้านเข้าและด้านออกของของไหลที่ไหลผ่านorifice มีลักษณะยื่นยาว
 • 2 : ด้านเข้าและด้านออกของของไหลที่ไหลผ่านorifice มีลักษณะสั้นและตัดตรง
 • 3 : ด้านเข้าของของไหลที่ผ่านorificeหน้าตัดตรงและสั้นส่วนทางด้านขาออกจากorifice จะยื่นยาว
 • 4 : ด้านเข้าของของไหลที่ผ่านorifice จะยื่นยาวส่วนทางด้านขาออกจะสั้นและตัดตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 • มาโนมิเตอร์แบบเอียงนิยมใช้กับงานแบบไหน
 • 1 : ระบบที่มีความดันต่างกันมาก
 • 2 : ระบบที่มีความดันต่างกันน้อยมาก
 • 3 : ระบบที่เป็นสูญญากาศ
 • 4 : ระบบที่มีความดันสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดที่เป็นข้อแตกต่างระหว่าง. Manometer กับมิเตอร์อื่นๆเช่นorifice meter
 • 1 : Manometer มีความดันคร่อมเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลง
 • 2 : มิเตอร์อื่นๆมีความดันคร่อมเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลง
 • 3 : Manometer. มีความดันคร่อมคงที่ตามพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : มิเตอร์อื่นๆมีความดันคร่อมคงที่ตามพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 762 : Pumping of fluid
ข้อที่ 165 :
 • ในการถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูงควรใช้ปั๊มชนิดใด
 • 1 : ปั๊มหอยโข่ง
 • 2 : ปั๊มลูกสูบ
 • 3 : เกียร์ปั๊ม
 • 4 : สกรูปั๊ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 166 :
 • ปั๊มของเหลวชนิดใดให้ความดันขาออกมากที่สุดเมื่อให้กำลังมอเตอร์เท่ากัน
 • 1 : ปั๊มหอยโข่ง
 • 2 : เกียร์ปั๊ม
 • 3 : สกรูปั๊ม
 • 4 : ปั๊มลูกสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • ในช่วงฤดูหนาวบนดอยในภาคเหนือ โรงงานแห่งหนึ่งพบว่าน้ำมันเตาที่เก็บไว้ในถังเก็บจะหนืดจนไม่สามารถปั๊มเข้าสู่หม้อต้มไอน้ำได้สะดวก ในฐานะที่คุณเป็นวิศวกร คุณจะแนะนำให้โรงงานนี้แก้ปัญหาอย่างไร
 • 1 : ใช้หม้อต้มไอน้ำในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น
 • 2 : ติดตั้งใบพัดกวนในถังเก็บน้ำมัน
 • 3 : ใช้น้ำจากคอนเดนเสทมาอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนผ่านปั๊ม
 • 4 : เพิ่มกำลังของปั๊ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 • ปั๊มชนิดใดที่เหมาะสำหรับนำไปใช้สูบส่งกากตะกอนของน้ำเสียที่ต้องการอัตราไหลปานกลางและเฮดสูงหรือมีความหนืดมาก
 • 1 : special high speed centrifugal pump
 • 2 : mixed flow and axial flow pump
 • 3 : rotary pump
 • 4 : single-stage centrifugal pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 169 :
 • ข้อใดคืออุปกรณ์ช่วยที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่ปลายท่อทางออกของปั๊ม
 • 1 : gate valve
 • 2 : standard tee
 • 3 : foot valve
 • 4 : elbow 90o
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • ข้อใดคือแฟกเตอร์สำคัญที่สุดสำหรับใช้ในพิจารณาเลือกปั๊มเพื่อนำมาใช้งานได้ตามต้องการ
 • 1 : pump efficiency
 • 2 : NPSH
 • 3 : pump capacity
 • 4 : power
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 171 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : compressor ใช้ปั๊มของไหลที่มีสถานะของเหลว ที่ความดันขาออกต่อความดันขาเข้ามากกว่า 1.0
 • 2 : ถ้าต้องการเป่าอากาศที่ความดันขาออกต่อความดันขาเข้ามากกว่า 1.0 ปั๊มนี้เรียกว่าพัดลม
 • 3 : compressor ใช้ปั๊มของไหลที่มีสถานะก๊าซ ที่ความดันขาออกต่อความดันขาเข้ามากกว่า 1.0
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • วาล์วชนิดใดที่ทำงานคล้ายกัน
 • 1 : เกทวาล์วกับเช็ควาล์ว
 • 2 : บัตเตอร์วาล์วกับเช็ควาล์ว
 • 3 : เกทวาล์วกับฟุตวาล์ว
 • 4 : เช็ควาล์วกับฟุตวาล์ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 173 :
 • ข้อใดคือปัจจัยที่ต้องการใช้ในการพิจารณาในการเลือกปั๊ม
 • 1 : ธรรมชาติของของไหล
 • 2 : อัตราการไหลของของไหล
 • 3 : ความสูงของเฮดทั้งบนของปั๊ม
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • หลังจากการเลือกปั๊ม หัวข้อใดที่ต้องการใช้เป็นข้อกำหนดของปั๊ม (specification)
 • 1 : ชนิดของปั๊มและโรงงานที่ผลิต
 • 2 : ขนาดของปั๊ม
 • 3 : ขนาดของท่อทางออกและชนิด (หน้าแปลนหรือเกลียว)
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :
 • สำหรับปั๊มหอยโข่งที่กำหนดอัตราการไหล มาให้ ถ้าอัตราเร็วของการหมุนของในพัด (N1) ถูกทำให้ลดลงครึ่งหนึ่ง อัตราการไหลของของไหลเท่ากับข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :
 • สำหรับปั๊มหอยโข่งที่กำหนดขนาดของ casing มาให้ ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของพัด (D) ถูกทำให้ลดลงประมาณ 25 % อัตราการไหลของของไหล ( ) เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :
 • ถ้าปั๊มหอยโข่งเหมือนกันสองเครื่องถูกนำมาต่อแบบขนานและปฏิบัติการที่ความสูงค่าหนึ่ง อัตราการไหลทั้งหมดเมื่อเทียบกับการใช้ปั๊มเพียงเครื่องเดียวจะเป็นอย่างไรที่ความสูงเท่าเดิม
 • 1 : ลดลงครึ่งหนึ่ง
 • 2 : อัตราการไหลไม่เปลี่ยนแปลง
 • 3 : เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าครึ่ง
 • 4 : เพิ่มขึ้นสองเท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :
 • ผลของปั๊มในข้อ 54 .จะเป็นอย่างไรถ้านำมาต่อกันอย่างอนุกรม
 • 1 : ลดลงครึ่งหนึ่ง
 • 2 : อัตราการไหลไม่เปลี่ยนแปลงและเฮดสูงขึ้น
 • 3 : เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าครึ่ง
 • 4 : เพิ่มขึ้นสองเท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :
 • เมื่อนำปั๊มหอยโข่งไปใช้ปั๊มของไหลที่มีความหนืดสูงขึ้น ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : อัตราการไหลเพิ่มขึ้น
 • 2 : ประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • 3 : กำลังไฟฟ้าที่ต้องการเพิ่มขึ้น
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 180 :
 • ข้อใดคือกำลังของปั๊มที่ใช้ส่งของเหลวซึ่งมีน้ำหนักจำเพาะเท่ากับ 60.0 lb/ft3 จากท่อขนาด 3 นิ้ว (พื้นที่หน้าตัด 0.05132 ft2) ให้ไหลเข้าปั๊มที่ความดันตรงทางดูด (จุด 1) เท่ากับ -2.30 psig ไปยังทางออกที่ใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว (พื้นที่หน้าตัด 0.02333 ft2) ซึ่งอยู่สูงจากปั๊มเท่ากับ 25 ฟุต (จุด 2) ความดันในท่อที่ความสูงนี้เท่ากับ 50.0 psig พลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างจุด (1) และ จุด (2) เท่ากับ 3.4 ฟุต ปั๊ม
 • 1 : 1.0 hp
 • 2 : 1.5 hp
 • 3 : 2.0 hp
 • 4 : 2.5 hp
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :
 • ปั๊มที่ใช้ส่งของเหลวซึ่งมีน้ำหนักจำเพาะเท่ากับ 60.0 lb/ft3 จากท่อขนาด 3 นิ้ว (พื้นที่หน้าตัด 0.05132 ft2) ให้ไหลเข้าปั๊มที่ความดันตรงทางดูด (จุด 1) เท่ากับ -2.30 psig ไปยังทางออกที่ใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว (พื้นที่หน้าตัด 0.02333 ft2) ซึ่งอยู่สูงจากปั๊มเท่ากับ 25 ฟุต (จุด 2) ความดันในท่อที่ความสูงนี้เท่ากับ 50.0 psig พลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างจุด (1) และ จุด (2) เท่ากับ 3.4 ฟุต ปั๊ม ถ้าปั๊มเมื่อนำมาใช้งานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้กำลังไฟฟ้าให้ปั๊มเท่าใด
 • 1 : 1.33 hp
 • 2 : 2.00 hp
 • 3 : 2.67 hp
 • 4 : 3.33 hp
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • ถ้าต้องการให้ปั๊มสูบส่งด้วยอัตราการไหล 500 gal/min จากความดันตรงทางเข้าปั๊มท่ากับ 5 psig ไปยังความดันตรงทางออกปั๊มเท่ากับ 30 psig ข้อใดคือกำลังของปั๊ม (hp) ถ้ากำหนดแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 231 in3/gal และ hp.s/550 ft.lbf
 • 1 : 7.29 hp
 • 2 : 29.76 hp
 • 3 : 87.5 hp
 • 4 : 1.46 hp
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • เมื่อใช้ปั๊มชนิด positive displacement pump สูบส่งปรอทจากบ่อ (sump) จะติดตั้งปั๊มได้สูงสุดได้กี่ฟุตเหนือบ่อที่ความดันบรรยากาศ กำหนดให้ความถ่วงจำเพาะของปรอทเท่ากับ 13.6 ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 62.3 lbm/ft3, g = 32 ft/s2 และ32 lbm.ft/lbf.s2 สมมุติว่าไม่มีการสูญเสียจากความเสียดทานและตัดความดันไอของปรอททิ้งได้
 • 1 : 4.5 ft
 • 2 : 2.5 ft
 • 3 : 2.0 ft
 • 4 : 1.5 ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :

 • 1 : 1.0 m, 0.12 kW
 • 2 : 2.94 m, 0.35 kW
 • 3 : 6.46 m, 0.76 kW
 • 4 : 42.9 m, 5.0 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคอมเพรสเซอร์ (Compressor)โดยตรง
 • 1 : เพิ่มความดันให้อากาศ
 • 2 : เปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศ
 • 3 : เพิ่มมวลอากาศ
 • 4 : ทำให้อากาศไหลเร็วขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 186 :
 • ข้อใดถือเป็นข้อดีในการใช้งานปั๊มหอยโข่ง
 • 1 : ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย
 • 2 : พลังงานสูง
 • 3 : มีการกวนผสมอย่างรุนแรง
 • 4 : การไหลด้าน Discharge สม่ำเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :
 • การเกิดคาวิเตชั่น (Cavitation) จะส่งผลเสียต่อเครื่องสูบ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : เกิดเสียงดัง
 • 2 : ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
 • 3 : ใบพัดกร่อน
 • 4 : เครื่องสูบไม่มีแรงส่งของเหลวขึ้นที่สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :
 • อะไรที่ทำให้เครื่องสูบมีความแตกต่างกับมอเตอร์ในระบบท่อไหล
 • 1 : เครื่องสูบให้พลังงานในขณะที่มอเตอร์รับพลังงาน
 • 2 : เครื่องสูบรับพลังงานในขณะที่มอเตอร์ให้พลังงาน
 • 3 : เครื่องสูบใช้พลังงานในขณะที่มอเตอร์ไม่ต้องการพลังงาน
 • 4 : เครื่องสูบต้องติดตั้งแนวราบในขณะที่มอเตอร์ติดตั้งในแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :
 • ค่าสปส. เชิงรูปทรงของทรงกลมมีค่าเท่าไร
 • 1 : 0.5
 • 2 : 1
 • 3 : 1.5
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • เครื่องสูบชนิดใดเหมาะที่จะใช้สูบสารที่มีฤทธ์กัดกร่อนสูง
 • 1 : แบบเพอริสตอลติก
 • 2 : แบบเกียร์
 • 3 : แบบสกรู
 • 4 : แบบไดอะแฟรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :
 • เครื่องสูบชนิดใดให้ความดันขาออกมากที่สุดเมื่อให้กำลังมอเตอร์เท่ากัน
 • 1 : แบบเพอริสตอลติก
 • 2 : แบบลูกสูบ
 • 3 : แบบสกรู
 • 4 : แบบเกียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :
 • ข้อใดเป็นประสิทธิภาพของเครื่องสูบ
 • 1 : power delivered to fluid/power put into pump
 • 2 : power put into pump/ power delivered to fluid
 • 3 : power delivered to fluid/power out put pump
 • 4 : power out put pump/power delivered to fluid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :
 • ปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นที่บริเวณ suction ของเครื่องสูบ
 • 1 : ภาวะสูญเสียความดันทำให้ค่าความดันติดลบ
 • 2 : ภาวะสูญเสียความดันบรรยากาศทำให้ค่าความดันมีค่าบวก
 • 3 : เกิด Vortex ทำให้เกิดการไหลปั่นป่วน
 • 4 : เกิดความดันตกคร่อมที่ทางเข้าเครื่องสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • การเกิดคาวิเตชั่น (Cavitation) มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
 • 1 : สูบสารที่มีความหนาแน่นสูง
 • 2 : สูบสารขึ้นไปที่สูงมาก ๆ
 • 3 : เปิดเครื่องสูบโดยไม่มีของเหลวผ่านเข้าไป
 • 4 : ปิด-เปิดเครื่องสูบบ่อย ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • การเกิดคาวิเตชั่น (Cavitation) ไม่เกิดขึ้นในกรณีใดต่อไปนี้
 • 1 : สูบสารที่มีอุณหภูมิสูง
 • 2 : สูบสารที่ระดับของเหลวในถังทางด้านดูดไม่สูงมาก
 • 3 : ท่อดูดมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับอัตราการไหล 
 • 4 : ท่อออกมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับอัตราการไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • ข้อใดถือเป็นข้อด้อยในการใช้งานปั๊มแบบลูกสูบ (reciprocating pump) 
 • 1 : ต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง 
 • 2 : ใช้พลังงานสูง
 • 3 : ใช้กับระบบที่ต้องการ head สูงๆ ไม่ได้ 
 • 4 : อัตราการไหลไม่สม่ำเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • เครื่องสูบชนิดใดเหมาะที่จะใช้สูบสารส้มสำหรับ dose เข้าไปในระบบน้ำเพื่อช่วยทำหน้าที่เป็นสารช่วยตกตะกอนอนุภาคแขวนลอย 
 • 1 : แบบเพอริสตอลติก
 • 2 : แบบเกียร์
 • 3 : แบบสกรู
 • 4 : แบบไดอะแฟรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • ถ้าต้องการปั๊มจารบีจากถังเก็บไปยังเครื่องบรรจุจารบีควรใช้ปั๊มประเภทใด
 • 1 : ปั๊มหอยโข่ง
 • 2 : เกียร์ปั๊ม
 • 3 : ปั๊มไดอะแฟรม
 • 4 : ปั๊มไดโว่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของ compressor ค่า compression ratio ของแต่ละ stage ควรเป็นอย่างไร
 • 1 : มีค่าสูงขึ้นทีละ 1
 • 2 : มีค่าลดลงทีละ1
 • 3 : มีค่าเท่ากัน
 • 4 : ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 200 :
 • ข้อใดเป็นประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • 1 : power delivered to fluid/ power out put from motor
 • 2 : power delivered by fluid / power delivered to fluid
 • 3 : power out put from motor/power delivered by fluid
 • 4 : power out put from motor /power delivered to fluid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • ต้องการปั๊ม slurry ของผสมระหว่างน้ำกับเยื่อไม้ความเข้มข้น 10% จากถึงผสมไปเข้าเครื่องปฏิกาณ์ซึ่งห่างออกไปอีก 20 เมตร และอยู่สูงกว่าระดับพื้นดิน 10 เมตร โดยที่ความดันของระบบไม่สูงมากนัก น่าจะต้องเลือกใช้ปั๊มประเภทใด 
 • 1 : ปั๊มหอยโข่ง
 • 2 : ปั๊มลูกสูบ
 • 3 : เกียร์ปั๊ม
 • 4 : สกรูปั๊ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 202 :
 • หากต้องการดูดเอาก๊าซเสียเช่นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งเกิดขึ้นในถังปฏิกรณ์ไปผ่านเข้าหอดูดซับซึ่งมีความดันคร่อมสูงเล็กน้อย ต้องเลือกใช้เครื่องมือประเภทใดในการส่งผ่านก๊าซเสียนั้น

 • 1 : Fan
 • 2 : Blower
 • 3 : Compressor
 • 4 : Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :
 • เมื่อความหนืดของของเหลวมากขึ้น ประสิทธิภาพของปั๊มประเภท reciprocating pump จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใด  
 • 1 : ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะขนาดและปริมาตรของเสื้อปั๊มคงที่
 • 2 : ประสิทธิภาพของปั๊มจะลดลง เนื่องจากความหนืดมากขึ้นทำให้ต้องใช้พลังงานในการดูดและผลักมากขึ้น
 • 3 : ประสิทธิภาพของปั๊มจะสูงขึ้น เนื่องจากเกิดการ slip ของของเหลวผ่านใบพัดหรือลูกสูบน้อยลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นของเหลวชนิดไหน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :
 • ข้อใดคืออุปกรณ์ช่วยที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่ปลายท่อทางดูดของปั๊ม ในกรณีที่ระดับของเหลวต่ำกว่าระดับปั๊ม
 • 1 : gate valve
 • 2 : standard tee
 • 3 : foot valve
 • 4 : elbow 90o
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • ปรากฎการณ์ใดเกิดขึ้นที่บริเวณ Suction zone ของเครื่องสูบ
 • 1 : เกิดภาวะไหลอย่างราบเรียบ
 • 2 : Pressure gage บอกค่าความดันเป็นลบ
 • 3 : เกิดภาวะไหลแบบผสม
 • 4 : เกิด Vortex ในกระแสของไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :
 • ปรากฎการณ์ใดเกิดขึ้นที่บริเวณ Discharge zone ของเครื่องสูบ
 • 1 : Pressure gage บอกค่าความดันเป็นบวก
 • 2 : เกิดภาวะไหลแบบผสม
 • 3 : Pressure gage บอกค่าความดันเป็นบวก
 • 4 : เกิดภาวะไหลอย่างราบเรียบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • กำลังที่ต้องการสูบส่งน้ำเท่ากับ 1.08 kW เครื่องสูบมีประสิทธิภาพทางกลของมอเตอร์เท่ากับ 85 % กำลังที่ได้รับจากเครื่องสูบมีค่าเท่ากับ
 • 1 : 1.27 kW
 • 2 : 0.92 kW
 • 3 : 0.79 kW
 • 4 : 0.89 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 • Suction lift ในการออกแบบปั๊มหมายถึงอะไร
 • 1 : การที่ระดับของเหลวทางท่อดูดอยู่สูงกว่าระดับกึ่งกลางปั๊ม
 • 2 : การที่ระดับของเหลวทางท่อดูดอยู่ตำ่กว่าระดับกึ่งกลางปั๊ม
 • 3 : การที่ท่อทางด้านดูดของปั๊มถูกยกให้สูงขึ้นมาจากระดับของเหลว
 • 4 : การที่ท่อทางด้านดูดของปั๊มถูกยกให้ต่าลงมาจากระดับเดิมของของเหลว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 209 :
 • การสูบของเหลวในกรณีใดต่อไปนี้ที่ไม่ก่อใก้เกิดปรากฎการณ์cavitation
 • 1 : ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงๆ
 • 2 : ของเหลวที่มีความดันไอค่อนข้างตำ่
 • 3 : ของเหลวที่มีท่อทางด้านดูดขนาดเล็กและยาวมาก
 • 4 : ของเหลวที่มีระดับอยู่สูงกว่าปั๊ม10เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 210 :
 • จงคำนวณหาค่า. NPSH available ของระบบที่ทำงานภายใต้ความดันบรรยากาศ ของเหลวมีค่าความดันไอ 0.25 bar ระดับของเหลวทางด้านดูดสูงกว่าปั๊มอยู่5เมตรและความดันคร่อมของท่อทางด้านดูดมีค่า 2.5เมตร
 • 1 : 0เมตร
 • 2 : 2.5 เมตร
 • 3 : 10เมตร
 • 4 : 12.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :
 • อุปกรณ์ใดไม่เพิ่มความดันในการไหลของของเหลว
 • 1 : ปั๊มชนิด Positive displacement
 • 2 : ปั๊มชนิด centrifuge
 • 3 :  Blower
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • ปั๊มชนิดใดที่เหมาะสำหรับนำไปใช้สูบน้ำเสียที่มีสารละลายแขวนลอยและต้องการอัตราการไหลสูงๆ
 • 1 : ปั๊ม Reciprocating positive displacement
 • 2 : ปั๊ม Rotary positive displacement
 • 3 : ปั๊ม Centrifuge
 • 4 : เลิอกใช้ได้ทุกชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • ปั๊มชนิดใดที่สามารถใช้งานได้กับทั้งของเหลวและก๊าซ
 • 1 : ปั๊ม reciprocating positive displacement
 • 2 : ปั๊ม rotary positive displacement
 • 3 : ปั๊ม centrifuge
 • 4 : ใช้ได้ทุกชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกซื้อปั๊ม
 • 1 : ต้องทราบชนิดและปริมาณของของเหลว
 • 2 : ต้องทราบจำนวนแรงม้าของปั๊ม
 • 3 : ต้องทราบขนาดท่อดูดท่อส่งของปั๊ม
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 215 :
 • ถ้าท่านเป็นวิศวกรที่ต้องติดตั้งระบบการใช้น้ำในโรงแรมที่ต้องใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นท่านจะเลือกใช้ปั๊มชนิดใดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • 1 : ปั๊มหอยโข่ง
 • 2 : ปั๊มน้ำแรงดันคงที่
 • 3 : ปั๊มน้ำจุ่ม
 • 4 : ใช้ได้ทุกชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 763 : Agitation
ข้อที่ 216 :
 • การคำนวณกำลังของมอเตอร์ขับใบพัดที่ใช้ในการกวนสาร ไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรใด
 • 1 : จำนวนรอบของการหมุนของใบพัด
 • 2 : ความหนืดและความหนาแน่นของสาร
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางของถังกวน
 • 4 : ตำแหน่งที่ติดตั้งใบพัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • เมื่อของไหลไหลผ่านวัตถุทรงกลมในช่วงลักษณะการไหลแบบปั่นป่วน ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้าน (drag coefficient) จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อค่าเรย์โนล์ดนัมเบอร์เพิ่มขึ้น
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : เพิ่มขึ้นก่อนแล้วลดลงในเวลาต่อมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • การคำนวณกำลังของใบพัดที่ต้องใช้ในการกวนของเหลวที่มีความหนืดต่ำตามสมการขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร
 • 1 : ความขุ่นของของเหลว
 • 2 : ชนิดของใบพัด
 • 3 : วัสดุที่ใช้ทำใบพัด
 • 4 : อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดต่อเส้นผ่านศูนย์กลางถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • กลุ่มตัวแปรไร้มิติที่เรียกว่าเฟราด์นัมเบอร์ (Froude numer, Fr) เกี่ยวข้องกับการคำนวณในเรื่องใด
 • 1 : ความหนาแน่น
 • 2 : การหากำลังของใบพัดที่ใช้ในการกวนของเหลว
 • 3 : การไหลในท่อ
 • 4 : ความดันสถิตย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • ถ้าต้องการผสมสารที่มีความหนืดสูงควรเลือกใช้ใบพัดกวนแบบใด
 • 1 : ใบพัดแบบสมอ (Anchor)
 • 2 : ใบพัดแบบจาน (Disc flat blade)
 • 3 : ใบพัดแบบใบพาย (Simple paddle)
 • 4 : ใบพัดแบบ 3ใบ (Three-blade propeller)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • เมื่อต้องการขยายขนาดของถังกวน ต้องให้ถังมีความเหมือนตามรูปทรง (geometric similarity) กับถังเดิม จะใช้ขนาดของอะไรเป็นตัวเปรียบเทียบ
 • 1 : ความสูงของถัง
 • 2 : เส้นผ่านศูนย์กลางของถัง
 • 3 : เส้นรอบวงของถัง
 • 4 : ความสูงของของเหลวที่จะใส่ในถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • เพาเวอร์ นัมเบอร์ (power number) สามารถบอกอะไรเราได้บ้าง
 • 1 : บอกถึงกำลังของมอเตอร์ที่เล็กที่สุดที่จะทำให้เกิดการผสมอย่างที่ต้องการได้
 • 2 : บอกถึงความเร็วสูงสุดที่มอเตอร์ที่มีอยู่จะใช้กวนได้
 • 3 : บอกถึงความหนืดสูงสุดของสารที่มอเตอร์ที่มีอยู่จะใช้กวนได้
 • 4 : ไม่บอกอะไรเลย เป็นแต่เพียงกลุ่มตัวเลขไร้หน่วย ที่แสดงความสัมพันธ์ของ กำลังมอเตอร์ ความเร็วรอบที่ใช้ในการกวน และขนาดของถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 223 :
 • ในส่วนการกวนที่ลักษณะการไหลของสารมีค่าเรย์โนล์ดต่ำกว่า 100 ความสัมพันธ์ระหว่างเรย์โนล์ดนัมเบอร์ (NRe) กับเพาเวอร์นัมเบอร์ (Np) เป็นอย่างไร
 • 1 : NReเพิ่ม Np เพิ่ม
 • 2 : NReเพิ่ม Np ลด
 • 3 : NReเพิ่ม Np คงที่
 • 4 : NReเพิ่ม Np เพิ่มแล้วคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • ตามหลักการออกแบบถังกวน ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของถังมีขนาด 1 เมตร ควรใส่ของเหลวที่จะผสมสูงเท่าไร
 • 1 : 1 เมตร
 • 2 : 0.75 เมตร
 • 3 : 0.66 เมตร
 • 4 : 0.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • โรงงานทำขนมปังต้องการผสมแป้งขนมปังเพื่อให้เป็นโด ต้องเลือกใช้ใบพัดกวนแบบใด
 • 1 : ใบพัดแบบสมอ (Anchor)
 • 2 : ใบพัดแบบจาน (Disc flat blade)
 • 3 : ใบพัดแบบใบพาย (Simple paddle)
 • 4 : ใบพัดแบบ 3ใบ (Three-blade propeller)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • ตามหลักการออกแบบถังกวน ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของถังมีขนาด 1 เมตร ควรติดตั้งใบพัดกวนให้สูงจากก้นถังกี่เมตร
 • 1 : 0.75 เมตร
 • 2 : 0.66 เมตร
 • 3 : 0.5 เมตร
 • 4 : 0.33 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : impeller agitator ใช้ propeller การผสมจะเป็นแบบ radial-flow ใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูง
 • 2 : impeller agitator ใช้ straight-blade turbine การผสมจะเป็นแบบ axial-flow ใช้กวนของเหลวที่มีความหนืดสูง
 • 3 : ถ้าต้องการให้มีการกวนผสมแบบ axial-flow อย่างสม่ำเสมอและเข้ากันได้ดีควรใช้ impeller ชนิด pitched-blade turbine
 • 4 : ปกตินิยมออกแบบให้มีจำนวน buffle ในถังกวนเท่ากับ 10 ขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 228 :
 • ภาวะโพรงสุญญากาศที่เกิดขึ้นจากการทำงานของใบพัดมักจะเกิดขึ้นเมื่อใด
 • 1 : เมื่อความดันของของเหลวสูงกว่าความดันไอของของเหลวนั้น
 • 2 : เมื่อความดันของของเหลวลดต่ำลงกว่าความดันไอของของเหลวนั้น
 • 3 : เมื่อความดันของของเหลวเท่ากับความดันไอของของเหลวนั้น
 • 4 : เมื่อความดันของของเหลวมีค่าอนันต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 229 :
 • เหตุใดการออกแบบถังผสม 2 ถัง ที่มีปริมาตรถังละ 10 ลิตร จะทำให้ประสิทธิภาพการผสม (Mixing index) สูงกว่าการใช้ถังเพียง 1 ถัง ปริมาตร 20 ลิตร
 • 1 : ถังขนาดใหญ่มี Resident time มาก
 • 2 : ถังขนาดใหญ่ทำให้การไหลของสารเร็วเกินไป
 • 3 : ถังขนาดใหญ่มีโอกาสเกิด Channeling ได้มากกว่า
 • 4 : ถังขนาดใหญ่ทำให้เกิด Temperature gradient
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • ขณะที่กวนถังสีทาบ้าน พบว่าถ้ายิ่งกวนเร็วขึ้นความหนืดทางพลวัตรมีค่าน้อยลงเรื่อยๆ เพราะเหตุใด
 • 1 : สีทาบ้านเป็น Nonnewtonian fluid
 • 2 : สีทาบ้านเป็น newtonian fluid
 • 3 : สีทาบ้านมีความเข้มข้นวิกฤต
 • 4 : เกิดแกนผลึกในถังสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :
 • ในการออกแบบถังกวน ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของถังมีขนาด 3 เมตร ควรติดตั้งใบพัดกวนให้สูงจากก้นถังกี่เมตร
 • 1 : 1 เมตร
 • 2 : 2 เมตร
 • 3 : 3 เมตร
 • 4 : 4 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 232 :
 • ตัวแปรใดที่นิยมใช้ในการออกแบบถังกวนอุตสาหกรรม
 • 1 : อัตราส่วนระหว่างความยาวก้านใบกวนต่อความสูง
 • 2 : อัตราส่วนระหว่างความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางถังกวน
 • 3 : อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางใบกวนต่อความสูง
 • 4 : อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางใบกวนต่อเส้นผ่านศูนย์กลางถังกวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 233 :
 • ข้อใดถือเป็นข้อดีของอุปกรณ์ตกผลึกแบบสุญญากาศ
 • 1 : ประหยัดพลังงานถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
 • 2 : ได้ผลึกที่มีรูปทรงใกล้เคียงกัน
 • 3 : ได้ผลึกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
 • 4 : สารละลายไหลเวียนได้อย่างนิ่มนวลและสม่ำเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 234 :
 • ในถังกวนที่มีการปั่นก๊าซผสมมาจากด้านล่างนิยมใช้ใบกวนลักษณะใด
 • 1 : Voned disk paddler
 • 2 : Voned dish turbine
 • 3 : Voned disk propeller
 • 4 : Three blade paddler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 • ในการป้อนสารละลายเข้าหม้อระเหย แบบ Backward feed มีลักษณะที่พิเศษกว่าแบบอื่นอย่างไร
 • 1 : ผลิตสารละลาย 2 ชนิดพร้อมๆ กันได้
 • 2 : สารละลายและไอระเหยไหลไปทางเดียวกัน
 • 3 : สารละลายถูกป้อนเข้าหม้อแต่ละใบพร้อมๆ กัน
 • 4 : สารละลายและไอระเหยไหลสวนทางกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • ในการตีแป้งเพื่อใช้ทำขนมให้ขึ้นรูปได้สวยงามและฟู ควรใช้ใบพัดกวนแบบใด
 • 1 : ใบพัดแบบเกลียว
 • 2 : ใบพัดแบบ 3ใบ
 • 3 : ใบพัดแบบสมอ
 • 4 : ใบพัดแบบจาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :
 • ข้อใดไม่น่าจะเป็นจุดประสงค์ของการใช้หม้อกวนในกระบวนการอุตสาหกรรม
 • 1 : เร่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
 • 2 : เร่งความเร็วปฏิกิริยาเคมี
 • 3 : เพิ่มการถ่ายเทความร้อน
 • 4 : เพิ่มผลได้จากผลิตภัณฑ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • การขนส่งวัสดุผงที่มีความชื้นสูงด้วยระบบขนส่งแบบลม ควรติดตั้งระบบใดเพิ่มเติม
 • 1 : Flash drying
 • 2 : Pneumatic system
 • 3 : Cooling tower
 • 4 : Chiller tank
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :
 • ปัจจัยในข้อใดที่มีผลต่อกำลังงานในการขับใบกวนน้อยที่สุด?
 • 1 : ความหนาแน่น
 • 2 : ความหนืด
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางใบกวน
 • 4 : ความหนาใบกวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 240 :
 • ตัวแปรใดที่นิยมใช้เปรียบเทียบ เมื่อต้องการขยายขนาดของถังปฏิกรณ์ เพื่อให้มีความเหมือนตามรูปทรง (Geometric similarity) เดิม
 • 1 : วัสดุที่ใช้ผลิตถัง
 • 2 : เส้นรอบวงของถัง
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางของถัง
 • 4 : อัตราการป้อนสาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 241 :
 • ตัวแปรใดที่นิยมใช้ในการออกแบบถังกวนอุตสาหกรรม
 • 1 : อัตราส่วนระหว่างความยาวก้านใบกวนต่อความสูง
 • 2 : อัตราส่วนระหว่างความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางถังกวน
 • 3 : อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางใบกวนต่อความสูง
 • 4 : อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางใบกวนต่อเส้นผ่านศูนย์กลางถังกวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 :
 • การป้องกันไม่ให้เกิดvortex ในถังกวนไม่สามารถใช้วิธีการใดต่อไปนี้ได้
 • 1 : ใส่baffleในถังกวน
 • 2 : ให้ใบกวนอยู่ในตำแหน่งเยื้องศูนย์กลางของถัง
 • 3 : ใส่draft tube ในถังกวน
 • 4 : ให้ใบกวนกวนช้าลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :
 • องค์ประกอบความเร็วที่จะบ่งบอกว่าใบพัดประเภทใดให้การไหลในรูปแบบใด(flow pattern)มีกี่องค์ประกอบอะไรบ้าง
 • 1 : มี2องค์ประกอบคือความเร็วแนวแกนและความเร็วแนวรัศมี
 • 2 : มี2องค์ประกอบคือความเร็วแนวรัศมีและความเร็วตามเส้นรอบวง
 • 3 : มี3องค์ประกอบคือความเร็วแนวแกนความเร็วแนวรัศมี ความเร็วตามเส้นรอบวง
 • 4 : มี3องค์ประกอบคือความเร็วแนวรัศมีความเร็วแนวแกน และความเร็วเชิงมุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :
 • ใบกวนแบบใดที่ทำให้รูปแบบการไหลเป็นการไหลตามแนวแกนเพียงอย่างเดียว(axial flow)
 • 1 : Paddle
 • 2 : Propeller
 • 3 : Turbine
 • 4 : Jet mixer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • ถังกวนขนาดdiameter 6ฟุต ติดตั้งใบกวนแบบ turbine ขนาดdiameter 2 ฟุตหมุนด้วยความเร็ว90 rpm สารละลายมีค่าความหนืด 0.008 lb/ft-s มีความหนาแน่น 93.5 lb/cu ft จงหาค่า reynold number ของระบบ Re=(n rho D2)/µ)
 • 1 : 2,103,750
 • 2 : 631,125
 • 3 : 70,125
 • 4 : 35,060
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • จงหาพลังงานที่ต้องใช้ในการกวนสารละลายความหนาแน่น 93.5lb/cu ft. Viscosity 0.008 lb/ft-s. ใบพัดมีขนาดdiameter 2 ฟุต ถังมีขนาดdiameter 6 ฟุต power number Np = 5.8. (P=(Np rho n3 D5)/gc)
 • 1 : 441,991. ft-lbf/s
 • 2 : 58,570. ft-lbf/s
 • 3 : 1820 ft-lbf/s
 • 4 : 1023 ft-lbf/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องกวน
 • 1 : ใช้ผสมของแข็งสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน
 • 2 : ผสมของเหลวที่ละลายเข้าด้วยกันได้ในถังกวน
 • 3 : กระจายของเหลวที่ไม่ละลายในของเหลวอีกชนิดหนึ่งในถังกวน
 • 4 : ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนระหว่างของเหลวในถังกับน้ำหล่อเย็นเป็นไปได้ดีขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์การกวนในอุตสาหกรรม
 • 1 : เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น การตกผลึก
 • 2 : เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วของปฏิกิริยาเคมี
 • 3 : เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วของการถ่ายเทความร้อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 249 :
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมของเหลว หรือกาซเข้าด้วยกันโดยที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นยึดแน่นอยู่กับท่อ ภายในของอุปกรณ์นั้นมี element ที่บิดเป็นเกลียวอยู่เพื่อทำให้ของเหลวนั้นถูกแบ่งเป็นเสี้ยวเล็กๆเรียกอุปกรณ์ช่วยในการผสมนั้นว่าอะไร
 • 1 : Jet mixer
 • 2 : Static mixer
 • 3 : Dynamics mixer
 • 4 : Packed bed mixer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 •  ข้อใดเป็นลักษณะการไหลของของเหลวภายในถังที่เกิดจากการหมุนของใบกวน
   
 • 1 : การไหลวนเป็นวงในแนวเส้นรอบวงของถัง
 • 2 : การไหลในแนวรัศมีของถัง (ระหว่างก้านใบกวนกับผนังของถัง)
 • 3 : การไหลในแนวแกนของก้านใบกวน (ในลักษณะขึ้นลงในแนวดิ่ง)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 251 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกวน
 • 1 : อัตราส่วนของ impeller diameter ต่อ tank diameter ลดลง ค่าตัวเลข Power (NP) จะมีค่าเพิ่มขึ้น
 • 2 : เมื่อจำนวน baffle น้อยและถังกวนมีขนาดแคบ ค่าตัวเลข Power (NP) จะมีค่าลดลง
 • 3 : ลักษณะของถังจะมีผลต่อค่าตัวเลข Power (NP ) เพียงเล็กน้อย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำลังงานที่ต้องใช้ในการกวนของเหลว
 • 1 : ความหนาแน่นของของเหลว
 • 2 : ความหนืดของของเหลว
 • 3 : ขนาดและชนิดใบกวน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 764 : Particulate flow through fluid
ข้อที่ 253 :
 • อนุภาคในข้อใดที่มีค่า Shericity เท่ากัน
 • 1 : Sphere, Cube, Sand
 • 2 : Sphere, Cube, Cylinder
 • 3 : Sphere, Coal dust, Sand
 • 4 : Sphere, Cube, Coal dust
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • จากความรู้เรื่องกลไกของการเคลื่อนที่ของอนุภาคของแข็งในของไหล หรือหยดของเหลวไหลผ่านของไหล ข้อใดไม่ใช่การนำไปใช้ประโยชน์
 • 1 : การกรองอนุภาคของแข็งเล็กๆ ออกจากของเหลวโดยใช้ผ้ากรอง
 • 2 : กำจัดของแข็งออกจากน้ำเสีย
 • 3 : แยกไอกรดออกจากก๊าซเสียของโรงงานผลิตกรด
 • 4 : เครื่องกำจัดฝุ่น ไอหรือควันจากอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :
 • สิ่งใดที่มีความแตกต่างกันระหว่างสภาวะการกรองอนุภาคในช่วงเริ่มต้น และในช่วงใกล้อิ่มตัว
 • 1 : อัตราการป้อนสาร
 • 2 : ชนิดของสาร
 • 3 : วัฏภาคของสาร
 • 4 : ความดันลด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :
 • วัตถุทรงกลมเกลี้ยงชนิดหนึ่งกำลังตกลงไปในของเหลวอย่างรวดเร็ว ถ้าต้องการให้วัตถุนี้ตกลงอย่างช้าๆ ควรแก้ไขในจุดใด
 • 1 : ลด Drag force
 • 2 : เพิ่ม Drag force
 • 3 : ลด Driving force
 • 4 : เพิ่ม Driving force
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :
 • การเกิด Channeling ในคอลัมน์ส่งผลกระทบในเรื่องใด
 • 1 : ของแข็งบางส่วนตกผลึกลงสู่ด้านล่างของคอลัมน์
 • 2 : ของแข็งบางส่วนไม่ได้สัมผัสกับก๊าซโดยตรง
 • 3 : ของแข็งบางส่วนถูกปั่นกวนโดยใบพัดจนเสียหาย
 • 4 : ของแข็งบางส่วนเกาะติดอยู่ด้านข้างของคอลัมน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 258 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้แก๊สและของเหลวแตกต่างกัน
 • 1 : ความหนาแน่น
 • 2 : ความเข้มข้น
 • 3 : การอัดตัว
 • 4 : ธาตุองค์ประกอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหลักการของอุปกรณ์ Oswald viscometer
 • 1 : Capillary force
 • 2 : viscosity
 • 3 : Ambient pressure
 • 4 : color
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • Superficial velocity หมายถึงอะไร
 • 1 : คือความเร็วที่ของไหลไหลผ่านpacked bed ที่รู้ค่าvoid fraction
 • 2 : คือความเร็วเฉลี่ยของของไหลที่ไหลผ่านpacked bed ที่รู้ค่าvoid fraction
 • 3 : คือความเร็วของของไหลที่ไหลผ่านempty column ที่มีขนาดรัศมีเท่ากับpacked column
 • 4 : คือความเร็วของของไหลที่ไหลผ่านpacked column ที่มีขนาดรัศมีเท่ากับ empty column
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 261 :
 • แนวคิดที่ใช้ในการหาค่าความดันคร่อมหรือความดันลดของpacked bed column คืออะไร
 • 1 : เสมือนการไหลผ่านท่อสี่เหลี่ยมขนาดเล็กๆที่มีความยาวเท่ากับbedบรรจุไว้ในpacked column
 • 2 : เสมือนการไหลผ่านท่อทรงกระบอกขนาดเล็กๆที่มีความยาวเท่ากับbed ในpacked column
 • 3 : เสมือนการไหลผ่านก้อนของแข็งทรงกลมจำนวนมากที่บรรจุไว้ในpacked column
 • 4 : เสมือนการไหลผ่านก้อนของแข็งทรงกระบอกที่มีมีความยาวเท่ากับbed ในpacked column
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดคือความหมายของequivalent diameter ของอนุภาค
 • 1 : คือขนาดdiameter ของวงกลมที่ทำให้พื้นที่ของวงกลมเท่ากับพื้นที่ผิวของอนุภาค
 • 2 : คือขนาดdiameter ของทรงกลมที่ทำให้ปริมาตรของทรงกลมเท่ากับปริมาตรของอนุภาค
 • 3 : คือขนาดdiameter ของวงกลมที่ทำให้พื้นที่ของวงกลมเท่ากับprojected area ของอนุภาค
 • 4 : คือขนาดdiameter ของทรงกลมที่ทำให้ความหนาแน่นของทรงกลมเท่ากับความหนาแน่นของอนุภาค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 263 :
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคที่มีความเร็วในการตกตะกอน(settling velocity) เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกลมคือคำจำกัดความของเส้นผ่าศูนย์กลางในข้อใด
 • 1 : Equivalent diameter
 • 2 : Sauter mean diameter
 • 3 : Stokes diameter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในการคำนึงถึงการออกแบบการไหลผ่านของแข็ง
 • 1 : Equivalent diameter เป็นการบอกขนาดของอนุภาคที่ใช้ได้กับทุกงาน
 • 2 : ในการคำนวณหาขนาดอนุภาคควรระบุถึงวิธีการวัดและชุดข้อมูลที่ใช้ด้วย
 • 3 : ในการออกแบบถังตกตะกอนควรใช้ขนาดอนุภาคที่ได้จากการวัดด้วยวิธี sedimentation technique
 • 4 : การกระจายขนาดของอนุภาคมักแสดงในรูปของแผนภูมิแบบแท่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :
 • จงหาขนาดequivalent diameter ของอนุภาคถ้าปริมาตรของอนุภาคเท่ากับ113. mm3
 • 1 : 4 mm
 • 2 : 5 mm
 • 3 : 6 mm
 • 4 : 7 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 266 :
 • Stokes law นิยมใช้กับของไหลประเภทใด
 • 1 : ใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูงทำให้ความเร็วในการตกตะกอนช้า
 • 2 : ใช้กับการไหลที่อนุภาคไหลผ่านของไหลด้วยความเร็วตกตะกอนที่อยู่ในช่วงการไหลแบบราบเรียบ
 • 3 : ใช้กับของไหลที่ความเร็วสุดท้าย(terminal velocity) ทำให้อนุภาคหลุดออกไปจากกระแสของไหล
 • 4 : เป็นไปได้ทั้งข้อ1และ2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่า Drag coefficient
 • 1 : ค่า Drag coefficient เป็นเทอมไร้หน่วย
 • 2 : ค่า Drag coefficient ไม่ขึ้นอยู่กับค่าตัวเลขของเรนย์โนลด์
 • 3 : ค่า Drag coefficient ไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือขนาดของอนุภาค
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 268 :
 • อนุภาคขนาด 0.9mmตกในน้ำด้วยความเร็ว 2 ft/s. น้ำมีค่าความหนืด0.00067 lb/ft-s จงหาค่า reynold number ของการไหลนี้
 • 1 : 167,640
 • 2 : 6,600
 • 3 : 550
 • 4 : 9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 269 :
 • จากstoke law V = ((rho particle - rho fluid) g. D2)/(18 µ) ถ้าต้องการแยกหยดน้ำ ขนาด10 micron ออกจากน้ำมันที่มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ0.87 g/cc. และค่าความหนืดของน้ำมันเท่ากับ 0.001 Pa.s จงหาค่าความเร็วจากกฎของstoke
 • 1 : 0.00473 cm/s
 • 2 : 0.00232 cm/s
 • 3 : 0.00071 cm/s
 • 4 : 0.000325 cm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 270 :
 • อัตราส่วนระหว่างแรงทั้งหมดที่กระทำต่อของแข็ง/พื้นที่ของอนุภาคต่อผลคูณของvelocity headกับความหนาแน่นคือค่าของอะไร
 • 1 : Drag coefficient
 • 2 : Friction factor
 • 3 : Void fraction
 • 4 : Shape factor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 271 :
 • สมมุติให้รถยนต์มีขนาดกว้าง1.5เมตรยาว2เมตรวิ่งด้วยความเร็ว90กม./ชม.อากาศมีความหนาแน่น0.25กก./ลบ.ม.และสัมประสิทธิ์แดร็กมีค่าเท่ากับ2จงหาแรงที่อากาศกระทำต่อการเคลื่อนที่ของรถยนต์ถ้า. Cd = (Fd/Ap)/((rho V02)/2gc))
 • 1 : 52.1 N
 • 2 : 78.1 N
 • 3 : 156.25 N
 • 4 : 468.75 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :
 • สมมุติให้รถยนต์มีรูปร่างเหมือนแผ่นเรียบขนาด 1.5*1.5 m. (square) ผ่านอากาศบนพื้นดิน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของแดร็ก (Drag coefficient) เท่ากับ 1.1 จงคำนวณหาแรงที่เกิดขึ้นจากการที่รถยนต์ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 100 กม./ชมม .Air properties:        density: 1.2 kg/m3         viscosity: 1.71x10-5 Pa s (FD = (CD rho Vp2 A)/(2 gc))
 • 1 : 4,125,000 N
 • 2 : 128,105 N
 • 3 : 1,146 N
 • 4 : 36 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 • เครื่องมือวัดความหนืดในห้องปฏิบัติการประกอบด้วย ท่อแก้วทรงกระบอกและลูกเหล้กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 นิ้ว ในการทดลองสารละลายจะถูกเติมลงไปในแก้วทรงกระบอกจนเต็ม จากนั้นทำการบันทึกเวลาที่ลูกกลมเหล็กไหลผ่านสารละลายซึ่งรู้ระยะเวลาที่แน่นอนที่ลูกกลมเหล้กไหลผ่าน ให้สารละลายที่ต้องการวัดค่าความหนืดมีความหนาแน่น 75 lb/ft3 เวลาที่เคลื่อนที่ผ่านสารละลาย 5.5 วินาที ระยะทางที่ลูกเหล็กผ่าน 10 นิ้ว ให้ลูกเหล์กมีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 8 จงหาค่าความหนืดของสารละลายนี้ในหน่วย lb/ft-sec. (Vt = (rho solid -rho liquid) g Dp2/18µ)
 • 1 : 2.17
 • 2 : 0.661
 • 3 : 0.490
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 765 : Sedimentation and thickening
ข้อที่ 274 :
 • การตกตะกอนขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร
 • 1 : ขนาดของอนุภาค
 • 2 : ความหนาแน่นของอนุภาค
 • 3 : ความหนืดของของเหลว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :
 • ลักษณะการตกตะกอนของสารแขวนลอยที่มีความเข้มข้นไม่สูงและไม่มีแรงเกาะกันระหว่างอนุภาคควรเป็นอย่างไร
 • 1 : อนุภาคของแข็งรวมตัวกันกลายเป็นฟล๊อกแล้วจมลงพร้อมกัน
 • 2 : อนุภาคของแข็งจมตัวลงตามลำพังได้อย่างอิสระด้วยความเร็วสูง
 • 3 : อนุภาคของแข็งจมตัวลงพร้อมกับมีการชนกันระหว่างอนุภาค
 • 4 : อนุภาคของแข็งจมตัวลงด้วยความเร็วที่น้อยกว่าความเร็วสุดท้าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 276 :
 • ปรากฏการณ์ใดที่ไม่เกิดขึ้นในถังตกตะกอน
 • 1 : การจมตัวของอนุภาคอย่างอิสระ
 • 2 : การจมตัวของฟล๊อก
 • 3 : การจมตัวแบบมีอุปสรรค
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 277 :
 • วัตถุประสงค์ของการกวาดหรือการกวนในถังตกตะกอนคืออะไร
 • 1 : กระจายอนุภาคตะกอนอย่างทั่วถึง
 • 2 : เปลี่ยนขนาดอนุภาคตะกอน
 • 3 : ระบายของเหลวออกจากชั้นตะกอน
 • 4 : เพิ่มความสามารถในการรับปริมาณน้ำทิ้งที่เข้าสู่ถังตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 278 :
 • ความสูงของถังตกตะกอนขึ้นกับปัจจัยใดมากที่สุด
 • 1 : อัตราการถ่ายตะกอนออก
 • 2 : อัตราการป้อนสารเข้าถัง
 • 3 : อัตราการตกของอนุภาค
 • 4 : เวลาที่อนุภาคอยู่ในถังตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 :
 • จากรูปกราฟข้างล่างสารใดที่ควรใช้ถังตกตะกอนขนาดเล็กที่สุด
 • 1 : สาร A
 • 2 : สาร B
 • 3 : สาร C
 • 4 : สาร A และ B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : กระบวนการ flocculation ต้องใช้สารรวมตะกอน ได้แก่ พอลิเมอร์ชนิดบวกหรือลบ ในถังตกตะกอน
 • 2 : กระบวนการ flocculation อาจใช้สารรวมตะกอนที่มีราคาถูก เช่น ปูนขาว สารส้ม ในถังตกตะกอน
 • 3 : กระบวนการ sedimentation เป็นการให้อนุภาคของแข็งแยกออกจากของเหลวโดยอาศัยการกวน
 • 4 : การออกแบบถัง clarifier และ thickener คือหาพื้นที่หน้าตัดและความสูงของถังโดยอาศัยข้อมูลการตกตะกอนจากการทดลอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 281 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับเครื่องตกตะกอนทำข้นซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่ เมื่อใส่ของเหลวแขวนลอยไว้ในถังนี้แล้ว กลุ่มอนุภาคของแข็งจะตกตะกอนแยกออกจากของเหลวโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
 • 1 : ของเหลวที่ใสสะอาดไหลล้นออกจากด้านล่างของถังและให้สเลอรีที่เข้มข้นเพียงพอออกจากทางด้านบนของถัง
 • 2 : ของเหลวที่ใสสะอาดไหลล้นออกจากด้านบนของถังและให้สเลอรีที่เข้มข้นเพียงพอออกจากทางด้านล่างของถัง
 • 3 : ของเหลวที่ใสสะอาดไหลไปยังรอบขอบถังและไหลล้นออกจากด้านบนของถัง และสเลอรีที่เข้มข้นเพียงพอออกจากก้นถังโดยอาศัยปั๊ม
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • เครื่องตกตะกอนทำข้นโดยแรงโน้มถ่วงมีหลักการทำอย่างไร
 • 1 : สารละลายถูกกวนจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 • 2 : สารจะตกตะกอนทั้งหมดที่ก้นถัง
 • 3 : ส่วนที่ใสถูกแยกออกทางด้านล่างถัง
 • 4 : สารข้นจะได้ที่ก้นถัง ส่วนที่ใสจะล้นออกมาที่ขอบถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานของตะแกรงร่อนมาตรฐานที่นิยมใช้กัน
 • 1 : JIS
 • 2 : ASTM
 • 3 : ISO
 • 4 : DIN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • ในการออกแบบปฏิกรณ์ตกผลึก สิ่งที่ควรยึดความคล้ายคลึงกันไว้ระหว่างอุปกรณ์ต้นแบบ และอุปกรณ์จริงคือทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : การไหล
 • 2 : การอิ่มตัวยิ่งยวด
 • 3 : ความหนาแน่นของสารละลาย
 • 4 : ความสูงปฏิกรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • ตัวแปรใดที่นิยมใช้เปรียบเทียบ เมื่อต้องการขยายขนาดของถังปฏิกรณ์ เพื่อให้มีความเหมือนตามรูปทรง (Geometric similarity) เดิม
 • 1 : วัสดุที่ใช้ผลิตถัง
 • 2 : เส้นรอบวงของถัง
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางของถัง
 • 4 : อัตราการป้อนสาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • ข้อใดที่ไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลักต่อความเร็วในการตกตะกอนของสาร
 • 1 : แรงโน้มถ่วง
 • 2 : ความเข้มข้น
 • 3 : ขนาดอนุภาค
 • 4 : ความหนาแน่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 287 :
 • ในการคำนวณ ความเร็วในการตกตะกอน พบว่าค่าที่ได้จากการทดลองจริงมีค่าน้อยกว่าค่าตามทฤษฎี สันนิษฐานได้ตามข้อใด
 • 1 : ในระบบมีอนุภาคของแข็งมากเกินไป
 • 2 : ในระบบมีอนุภาคของแข็งน้อยเกินไป
 • 3 : ในระบบมีอนุภาคของแข็งเท่าๆกับของเหลว
 • 4 : ในระบบของเหลวความเข้นข้นต่ำเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 288 :
 • ข้อใดที่เป็นปัจจัยหลักต่อความเร็วในการตกตะกอนของสาร
 • 1 : แรงโน้มถ่วง
 • 2 : ความหนืดของสาร
 • 3 : ขนาดอนุภาค
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :
 • เพื่อเป็นการแปลงค่าระหว่างเทอมของปอนด์ฟอร์ช และปอนด์แมส เราจำเป็นต้องใช้ค่าคงที่ใดมาช่วยในการแปลง
 • 1 : g
 • 2 : gr
 • 3 : gc
 • 4 : gi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 290 :
 • ค่า Hydraulic radius ของท่อสี่เหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ S เซนติเมตร มีค่าเท่าใด
 • 1 : S/3
 • 2 : S/4
 • 3 : S2/4
 • 4 : S/16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 291 :
 • Hindered settling condition ใช้ในกรณีใดต่อไปนี้
 • 1 : ใช้ในการปรับค่าความหนาแน่นของของผสมเข้มข้นระหว่างของแข็งและของเหลว
 • 2 : ใช้ในการปรับค่าความเร็วของของไหลในกรณีที่มีค่าความเข้มข้นของอนุภาคมากๆ
 • 3 : ใช้ในการแยกของผสมเจือจางระหว่างของเหลวกับของแข็งออกเป็นสองส่วนคือของผสมที่มีของแข็งเข้มข้นและของเหลวใสออกจากกัน
 • 4 : ใช้ในการปรับค่าความเร็วของของแข็งที่กระจายตัวอยู่ในของผสมเข้มข้นระหว่างของแข็งกับของเหลว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 292 :
 • หน่วยปฏิบัติการที่ใช้ในการแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยอาศัยน้ำหนักหรือแรงกระทำจากแรงโน้มถ่วงของโลกเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการใด
 • 1 : Filter
 • 2 : Thickener
 • 3 : Centrifuge
 • 4 : Hydrocyclone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :
 • การทดลองการตกตะกอนเพื่อหากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะในการตกตะกอนกระทำในท่อทรงกระบอกยาว 0.4 เมตร (Zo) ให้น้ำเสียมีตะกอนของ activated sludge เข้มข้น Co = 4,000 mg/L ถ้าต้องการให้ความเข้มข้นของ activated sludge ทางด้านขาออกจากบ่อตกตะกอนเป็น Cu = 24,000 mg/L จงหาค่าความสูงZu
 • 1 : 0.166 m
 • 2 : 0.067 m
 • 3 : 0.240 m
 • 4 : 0.016 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 766 : Flow in packed bed and filtration
ข้อที่ 294 :
 • สามารถใช้โรตามิเตอร์ที่เขียนว่าใช้กับอากาศไปใช้กับก๊าชฮีเลียมได้หรือไม่
 • 1 : ใช้ได้ทุกกรณี
 • 2 : ใช้ไม่ได้เนื่องจากก๊าซมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน
 • 3 : ใช้ได้เมื่อความหนาแน่นของก๊าซเท่ากับความหนาแน่นของลูกลอยในโรตามิเตอร์
 • 4 : ใช้ไม่ได้เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของก๊าซไม่เท่ากัน
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 295 :
 • ในการบรรจุวัสดุบรรจุลงในคอลัมน์ วัสดุบรรจุชนิดใดจะให้ fractional void volume สูงที่สุด
 • 1 : วัสดุบรรจุทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร
 • 2 : วัสดุบรรจุรูปลูกบาศก์ขนาด6 มิลลิเมตร
 • 3 : วัสดุบรรจุทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ยาว 6 มิลลิเมตร
 • 4 : วัสดุบรรจุทรงอานม้า (Berl saddle) ขนาด6 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • การกรองสารแขวนลอยเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • 1 : อนุภาคของแข็งไหลผ่านแผ่นกรองที่มีรูพรุน
 • 2 : อนุภาคของแข็งถูกกักเก็บด้วยชั้น cake และ แผ่นกรอง
 • 3 : อนุภาคของแข็งตกตะกอนอย่างช้า ๆ แล้วไหลผ่านแผ่นกรอง
 • 4 : อนุภาคของแข็งไหลผ่านแผ่นกรองด้วยแรงด้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • เครื่องกรองที่มีความเหมาะสมในการกรองน้ำดิบจากบ่อน้ำบาดาล
 • 1 : Bed Filter
 • 2 : Plate Filter
 • 3 : Tray Filte
 • 4 : Shell & Leaf Pressure Filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :
 • การกรองด้วยอัตราคงที่ควรใช้ปั๊มแบบใด
 • 1 : Positive displacement pump
 • 2 : Centrifugal pump
 • 3 : Reciprocating pump
 • 4 : Axial flow pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 299 :
 • ของไหลที่ไหลผ่านอนุภาคที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์ไม่ทำให้ข้อใดเปลี่ยน
 • 1 : ความเร็ว
 • 2 : ความดันลด
 • 3 : มวลสาร
 • 4 : ฟลักซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 300 :
 • ปรากฏการณ์ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Stokes’ Law
 • 1 : การตกตะกอน
 • 2 : การกรอง
 • 3 : การเหวี่ยง
 • 4 : การเกิดฟลูอิดไดเซชั่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • ข้อใดไม่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง
 • 1 : เพิ่มแรงดัน
 • 2 : เพิ่มแรงหมุนเหวี่ยง
 • 3 : เพิ่มแรงสูญญากาศ
 • 4 : เพิ่มความเข้มข้นของสารกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 302 :
 • เครื่องกรองชนิดใดควรทำการกรองที่ความดันคงที่
 • 1 : Vacuum filter
 • 2 : Plate filter
 • 3 : Tray filter
 • 4 : Tube filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 303 :
 • เครื่องกรองชนิดใดที่เหมาะสมต่อการกรองสารที่มีการก่อเค้กปานกลาง
 • 1 : Filter Press
 • 2 : Plate filter
 • 3 : Tray filter
 • 4 : Rotary drum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 304 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะรูปแบบการกรอง

 • 1 : การกรองด้วยอัตราการไหลคงที่
 • 2 : การกรองด้วยความดันคงที่
 • 3 : การกรองด้วยการแปรความดันและอัตราการกรอง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • ข้อใดไม่ใช่มาตรวัดอัตราไหลแบบ Variable head meter
 • 1 : เวนจูรี
 • 2 : ออริฟิซ
 • 3 : แมนอมิเตอร์
 • 4 : โรตามิเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 • ข้อใดเป็นคุณลักษณะของการกรองแบบ cake filter
 • 1 : ของแข็งแขวนลอยถูกป้อนให้ไหลภายใต้ความดันด้วยความเร็วสูงผ่านหน้าตัดของตัวกรอง และสะสมบนผิว ของเหลวถูกกรองจะไหลผ่านตัวกรองออกมา
 • 2 : ของแข็งแขวนลอยถูกป้อนให้ไหลภายใต้ความดันด้วยความเร็วสูงผ่านหน้าตัดของตัวกรอง และถูกกักไว้ในตัวกรองบน ของเหลวถูกกรองจะไหลผ่านตัวกรองออกมา
 • 3 : อนุภาคของแข็งถูกกักไว้ในรูพรุนของตัวกรอง ของเหลวถูกกรองจะไหลผ่านตัวกรองออกมา
 • 4 : อนุภาคของแข็งสะสมติดอยู่บนตัวกรอง และถูกเอาออกเมื่อสะสมหนาขึ้น ส่วนของเหลวถูกกรองจะไหลผ่านตัวกรองออกมา
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :
 • กระบวนการทำน้ำตาลทรายให้บริสุทธิ์ นิยมใช้การกรองแบบใด
 • 1 : filterpress
 • 2 : suspended batch centrifuges
 • 3 : automatic belt filter
 • 4 : shell-and-leaf filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :
 • สภาวะใดในการกรองสารที่เราเรียกว่า เกิดเค้กแบบไม่จัดตัวขึ้น
 • 1 : ความต้านทานจำเพาะของการกรองไม่ขึ้นกับความดันในการกรอง
 • 2 : ความต้านทานสัมบรูณ์ของการกรองไม่ขึ้นกับปริมาตรในการกรอง
 • 3 : ความต้านทานสัมพัทธ์ของการกรองไม่ขึ้นกับความดันในการกรอง
 • 4 : ความต้านทานวิกฤตของการกรองไม่ขึ้นกับปริมาตรในการกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :
 • Bag filter ในอุปกรณ์การแยกฝุ่นควรมีความพรุนตัว เพื่อเหตุผลใด
 • 1 : เพิ่มความดันสูญเสียให้มากขึ้น
 • 2 : ปรับความเร็วในระบบให้คงที่
 • 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการแยก
 • 4 : ลดความดันสูญเสียให้น้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • อัตราการไหลของก๊าซในอุปกรณ์แยกฝุ่น คือ 2 m3/min ต่อวัสดุกรอง 1 m2 พบว่าจะมีความเร็วปรากฏเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 3.0 cm/s
 • 2 : 3.2 cm/s
 • 3 : 3.4 cm/s
 • 4 : 3.6 cm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 311 :
 • สามารถใช้โรตามิเตอร์ที่เขียนว่าใช้กับอากาศไปใช้กับก๊าซมีเทนได้หรือไม่
 • 1 : ใช้ได้ทุกกรณี
 • 2 : ใช้ไม่ได้เนื่องจากก๊าซมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน
 • 3 : ใช้ได้เมื่อความหนาแน่นของก๊าซเท่ากับความหนาแน่นของลูกลอยในโรตามิเตอร์
 • 4 : ใช้ไม่ได้เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของก๊าซไม่เท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :
 • ในการบรรจุวัสดุบรรจุลงในคอลัมน์ วัสดุบรรจุชนิดใดจะให้ fractional void volume สูงที่สุด
 • 1 : วัสดุบรรจุทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร
 • 2 : วัสดุบรรจุรูปลูกบาศก์ขนาด6 มิลลิเมตร
 • 3 : วัสดุบรรจุทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ยาว 6 มิลลิเมตร
 • 4 : วัสดุบรรจุทรงอานม้า (Berl saddle) ขนาด6 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นรูปแบบของการกรอง
 • 1 : การกรองด้วยอัตราการไหลคงที่
 • 2 : การกรองด้วยความดันคงที่
 • 3 : การกรองด้วยการแปรความดันและอัตราการกรอง
 • 4 : การกรองด้วยการปรับพื้นที่หน้าตัดของตัวกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :
 • ข้อใดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง
 • 1 : เพิ่มแรงดัน
 • 2 : เพิ่มแรงหมุนเหวี่ยง
 • 3 : เพิ่มแรงสูญญากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 315 :
 • ของไหลที่ไหลผ่านอนุภาคที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์ไม่ทำให้ข้อใดเปลี่ยน
 • 1 : ความเร็ว
 • 2 : ความดันลด
 • 3 : มวลสาร
 • 4 : ฟลักซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 316 :
 • เครื่องกรองที่มีความเหมาะสมในการกรองน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อผลิตเป็นน้ำประปา
 • 1 : Bed Filter
 • 2 : Plate Filter
 • 3 : Tray Filte
 • 4 : Shell & Leaf Pressure Filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 •  
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 318 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกรองแบบ Plate-and-frame
 • 1 : การกรองแบบนี้ต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • 2 : เมื่อให้ความดันในระบบคงที่ ปริมาตรของสารที่กรองจะแปรผันตามเวลาทำการกรอง
 • 3 : เมื่อเกิดเค้กปกคลุมพื้นที่การกรองแล้วต้องหยุดการทำงานของระบบเพื่อเอา​​เค้กที่เกิดขึ้นออก ล้างตัวกรองและเริ่มต้นการดำเนินการ
 • 4 : ไม่มีข้อถูกใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :
 • Drag force เกิดขึ้นได้อย่างไร
 • 1 : เมื่อของไหลไหลผ่านท่อกลม
 • 2 : เมื่อของไหลไหลผ่านของแข็ง
 • 3 : เมื่อของแข็งเคลื่อนที่ผ่านของไหล
 • 4 : เมื่อของไหลเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 320 :
 • กรณีที่เป็นการไหลแบบราบเรียบผ่านpacked bed ควรใช้สมการใดในการคำนวณหาความดันคร่อม
 • 1 : สมการของ Kozeny-Carman
 • 2 : สมการของ Burke-Plummer
 • 3 : สมการของ Ergun
 • 4 : สมการของ Stoke
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :
 • สมการที่ใช้ในการหาความดันคร่อมของเครื่องกรองแบบ filter press คือสมการใด
 • 1 : Ergun equation
 • 2 : Kozeny-Carman equation
 • 3 : Burke-Plummer equation
 • 4 : Bernoulli equation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :
 • ใส่ทรายหนัก20กิโลกรัมลงไปในถังขนาด10ลิตรจนเต็ม จากนั้นเทน้ำลงไปในถังใบเดิมพบว่าสามารถเติมน้ำได้4 ลิตร จงหาค่าporosity ของการบรรจุทรายลงในถัง
 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.4
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 323 :
 • ใส่ทรายจำนวน20กิโลกรัม ลงไปในถังขนาด 10 ลิตรจนเต็ม จากนั้นเทน้ำลงไปในถังใบเดิมได้อีก 4 ลิตร จงหาความหนาแน่นของทราย
 • 1 : 2,000 กก./ลบ.ม.
 • 2 : 3,330 กก./ลบ.ม.
 • 3 : 4,000 กก./ลบ.ม.
 • 4 : 5,000 กก./ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 767 : Fluidization
ข้อที่ 324 :
 • ถ้าวาดกราฟระหว่างค่าลอกการิทิมิกของความเร็วของของไหลกับค่าลอกการิทิมิกของความดันลด พบว่าที่จุดเกิดปรากฏการณ์ฟลูอิไดเซชั่น ค่าของความดันลดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับช่วงเบดคงที่
 • 1 : เพิ่มขึ้น
 • 2 : ลดลง
 • 3 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : ลดลงก่อนแล้วเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 325 :
 • ค่าผลต่างระหว่างความหนาแน่นของเม็ดของแข็งและความหนาแน่นของของไหลมีผลต่อการคำนวณความเร็วต่ำที่สุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชั่นอย่างไร
 • 1 : ผลต่างระหว่างความหนาแน่นของเม็ดของแข็งและความหนาแน่นของของไหลมากขึ้นจะทำให้ความเร็วต่ำที่สุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชั่นสูงขึ้น
 • 2 : ผลต่างระหว่างความหนาแน่นของเม็ดของแข็งและความหนาแน่นของของไหลมากขึ้นจะทำให้ความเร็วต่ำที่สุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชั่นต่ำลง
 • 3 : ผลต่างระหว่างความหนาแน่นของเม็ดของแข็งและความหนาแน่นของของไหลมากขึ้นจะไม่ทำให้ความเร็วต่ำที่สุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชั่นเปลี่ยนแปลง
 • 4 : ผลต่างระหว่างความหนาแน่นของเม็ดของแข็งและความหนาแน่นของของไหลมากขึ้นจะทำให้ความเร็วต่ำที่สุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชั่นสูงขึ้นเป็นกำลังสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • ข้อความต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : ความเร็วที่ใช้งานมีค่าสูงกว่าความเร็วที่เกิด Fluidization ประมาณ 40 เท่าในช่วงการไหลแบบ Laminar
 • 2 : ความเร็วที่ใช้งานมีค่าสูงกว่าความเร็วที่เกิด Fluidization ประมาณ 7 เท่าในช่วงการไหลแบบ Turbulent
 • 3 : ความเร็วที่ทำให้เกิด Fluidization ต้องน้อยกว่า Settling velocity
 • 4 : ความเร็วที่ทำให้เกิด Fluidization ทำให้ความดันลดเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 327 :
 • สภาวะการเกิดฟลูอิดไดเซชั่นเกิดขึ้นเนื่องจาก
 • 1 : น้ำหนักอนุภาคมีค่ามากกว่าแรงพยุง
 • 2 : น้ำหนักอนุภาคมีค่าเท่ากับแรงพยุง
 • 3 : น้ำหนักอนุภาคมีค่าน้อยกว่าแรงพยุง
 • 4 : น้ำหนักอนุภาคมีค่าเท่ากับแรงต้าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 328 :
 • ข้อใดเป็นข้อเสียเปรียบของฟลูอิดไดเซชั่น
 • 1 : มีคุณสมบัติคล้ายของไหล
 • 2 : มีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก
 • 3 : มีฟองก๊าซเกิดขึ้น
 • 4 : มีการผสมกันได้อย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • ข้อใดคือ สภาวะที่เกิด fluidization ของท่อในแนวตั้งที่มีอนุภาคขนาดเล็ก เช่น catalytic cracking อยู่ภายใน และถูกรองรับด้วยแผ่นที่เจาะรู มีอากาศไหลผ่านตลอดหน้าตัดอย่างสม่ำเสมอ จากด้านล่างขึ้นไปด้านบน
 • 1 : จุด A
 • 2 : จุด B
 • 3 : C
 • 4 : L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • จากรูปข้อใดผิด
 • 1 : ขณะที่ความเร็วของก๊าซค่อยๆ เพิ่มขึ้น ความดันลดจะมีค่าเพิ่มขึ้นแต่อนุภาคยังไม่มีการเคลื่อนที่และความสูงของเบดมีค่าเท่าเดิม
 • 2 : ที่ความเร็วแน่นอนค่าหนึ่งความดันลดตลอดหน้าตัดของเบดมีค่าเท่ากับแรงโน้มถ่วงของอนุภาคหรือน้ำหนักของเบดและเมื่อเพิ่มความเร็วไปอีกจะทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ซึ่งคือจุด A
 • 3 : เมื่อความเร็วถูกทำให้เพิ่มขึ้นอีก อนุภาคจะถูกแยกออกและเคลื่อนที่ภายในเบดและเริ่มเกิด fluidization ขึ้นซึ่งคือจุด C
 • 4 : ขณะที่เกิด fluidization ความดันลดตลอดเบดมีค่าคงที่ แต่ความสูงของเบดมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามความเร็วของก๊าซที่เพิ่มขึ้น
 • 5 : superficial ที่ต้องการพยุงเบดของอนุภาคมีค่าน้อยกว่าความเร็วปลายของแต่ละอนุภาค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 331 :
 • ปรากฏการณ์ฟลูอิไดเซชั่นมักจะเกิดขึ้นในระบบที่ประกอบด้วยวัฎภาคอะไร
 • 1 : ของไหล-ของไหล
 • 2 : ของแข็ง-ของแข็ง
 • 3 : ของแข็ง-ของไหล
 • 4 : ของเหลว-ก๊าซ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 332 :
 • หอฟูลอิดไดซ์เซชันที่มีการติดตั้งอุปกรณ์หมุนเวียนตัวเร่งปฏิกิริยาไว้ด้วย เรียกว่าอะไร
 • 1 : Fixed bed
 • 2 : Moving bed
 • 3 : Adiabatic fixed bed
 • 4 : Packed bed
 • 5 : Catalytic bed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • ตัวแปรในข้อใดถือเป็นข้อดีของการนำฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidize bed) มาใช้งาน
 • 1 : ส.ป.ส. การถ่ายเทความร้อน
 • 2 : ประหยัดพลังงาน
 • 3 : ปลอดภัยสูง
 • 4 : ไม่ทำให้เกิดเสียดัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 334 :
 • ภาวะเอนเทรนเมนต์ (Entrainment) เป็นสิ่งที่ระบบฟลูอิดไดเซชั่นพยายามหลีกเลี่ยงเนื่องจาก
 • 1 : การเกิดความดันลดในคอลัมน์
 • 2 : การเกิดโพรงอากาศในคอลัมน์
 • 3 : การเกิดแรงเสียดทานรุนแรงคอลัมน์
 • 4 : เกิดการพาของแข็งออกจากคอลัมน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • ความเร็วของก๊าซที่ไหลผ่านชั้นของเม็ดของแข็งในฟลูอิดไดซ์เบด(Fluidize bed) นั้นมีค่าเท่ากับ
 • 1 : อัตราการไหลเชิงมวลของก๊าซหารกับพื้นที่หน้าตัดของ bed
 • 2 : อัตราการไหลเชิงปริมาตรของก๊าซคูณกับพื้นที่หน้าตัดของ bed
 • 3 : อัตราการไหลเชิงมวลของก๊าซบวกกับพื้นที่หน้าตัดของ bed
 • 4 : อัตราการไหลเชิงปริมาตรของก๊าซหารกับพื้นที่หน้าตัดของ bed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :
 • เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในภาวะการเกิดฟลูอิดไดเซชัน
 • 1 : แรงกระทำของก๊าซมีค่าเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเม็ดของแข็งและคอลัมน์
 • 2 : แรงกระทำของก๊าซมีค่ามากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเม็ดของแข็ง
 • 3 : แรงกระทำของก๊าซมีค่าน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเม็ดของแข็ง
 • 4 : แรงกระทำของก๊าซมีค่าเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเม็ดของแข็ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :
 • เหตุผลใดทำให้เกิดการผสมย้อนกลับในฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidize bed)
 • 1 : ก๊าซขาออกมีความเข้มข้นสูงเข้าขั้นวิกฤต
 • 2 : ก๊าซขาเข้ามีความเข้มข้นสูงเข้าขั้นวิกฤต
 • 3 : ก๊าซขาออกอยู่ในภาวะสุญญากาศ
 • 4 : ก๊าซขาเข้าถูกเจือจางด้วยก๊าซที่มีอยู่ก่อนแล้วในเบด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 338 :
 • เวลาเฉลี่ยของของแข็ง ซึ่งอยู่ในฟลูอิไดซ์เบด (Fluidize bed)แบบต่อเนื่อง ซึ่งมีพื้นที่ของแข็ง 1.5 กก. จะมีอัตราการป้อนของแข็ง 3.0 kg/hr มีค่าเท่าใด
 • 1 : 30 นาที
 • 2 : 45 นาที
 • 3 : 60 นาที
 • 4 : 75 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 339 :
 • ความเร็วของก๊าซที่ไหลผ่านชั้นของเม็ดของแข็งในฟลูอิดไดซ์เบด(Fluidize bed) นั้นมีค่าเท่ากับ
 • 1 : อัตราการไหลเชิงมวลของก๊าซหารกับพื้นที่หน้าตัดของ bed
 • 2 : อัตราการไหลเชิงปริมาตรของก๊าซคูณกับพื้นที่หน้าตัดของ bed
 • 3 : อัตราการไหลเชิงมวลของก๊าซบวกกับพื้นที่หน้าตัดของ bed
 • 4 : อัตราการไหลเชิงปริมาตรของก๊าซหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของ bed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในภาวะการเกิดฟลูอิดไดเซชัน
 • 1 : แรงกระทำของก๊าซมีค่าเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเม็ดของแข็งและคอลัมน์
 • 2 : แรงกระทำของก๊าซมีค่ามากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเม็ดของแข็ง
 • 3 : แรงกระทำของก๊าซมีค่าน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเม็ดของแข็ง
 • 4 : แรงกระทำของก๊าซมีค่าเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเม็ดของแข็ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 341 :
 • เหตุผลใดทำให้เกิดการผสมย้อนกลับในฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidize bed)
 • 1 : ก๊าซขาออกมีความเข้มข้นสูงเข้าขั้นวิกฤต
 • 2 : ก๊าซขาเข้ามีความเข้มข้นสูงเข้าขั้นวิกฤต
 • 3 : ก๊าซขาออกอยู่ในภาวะสุญญากาศ
 • 4 : ก๊าซขาเข้าถูกเจือจางด้วยก๊าซที่มีอยู่ก่อนแล้วในเบด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • เวลาเฉลี่ยของของแข็ง ซึ่งอยู่ในฟลูอิไดซ์เบด (Fluidize bed)แบบต่อเนื่อง ซึ่งมีพื้นที่ของแข็ง 1.5 กก. จะมีอัตราการป้อนของแข็ง 3.0 kg/hr มีค่าเท่าใด
 • 1 : 30 นาที
 • 2 : 45 นาที
 • 3 : 60 นาที
 • 4 : 75 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :
 • การคำนวณเกี่ยวกับ Clearance
 • 4 : พิจารณาด้วยเงื่อนไขที่การเคลื่อนที่ของลูกสูบแต่ละรอบสามารถไล่ของเหลวออกจากห้องสูบได้เท่ากับ Clearance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 344 :
 • ข้อใดกล่าวถึง คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ชนิดใบพัดอยู่กับที่ ได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : จุดศูนย์กลางของเพลาลูกเบี้ยวและคอมเพรสเซอร์จะอยู่ในจุดเดียวกันใบพัดสอดและเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ในช่อง คอมเพรสเซอร์จะสัมผัสกับโรเตอร์ตลอดเวลาด้วยแรงสปริง
 • 2 : ประกอบด้วยเพลาลูกเบี้ยวรูปหน้าตัดเปนวงกลมบนลูกเบี้ยวจะเจาะเป็นช่องๆเพื่อให้ใบพัดสวมอยู่ได้ ลูกเบี้ยวและใบพัดติดตั้งอยู่ในเรือนคอมเพรสเซอร์ ซึ่งผิวด้านในเป็นวงกลม แต่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของลูกเบี้ยวและเรือนคอมเพรสเซอร์อยู่เยื้องศูนย์กัน โดยระยะที่แคบที่สุดจะเป็นระยะผิวนอกของลูกเบี้ยวสัมผัสกับผิวภายในเรือนคอมเพรสเซอร์พอดี
 • 3 : จะอาศัยความเร็วในการหมุนใบพัด เพื่อทำให้เกิดแรงดันภายในเรือนคอมเพรสเซอร์ความเร็วที่ปลายใบพัดอาจสูงถึง 850 ฟุต/วินาที และความเร็วรอบต่ำสุดที่จะสามารถทำงานได้ประมาณ 3,450 รอบ/นาที
 • 4 : จะเหมาะสมกับระบบทำความเย็น ที่ต้องการความดันที่แตกต่างกันระหว่าง evaporator และคอมเพรสเซอร์ไม่มากนัก ขณะเดียวกันระบบสามารถขับดันไอสารทำความเย็นได้เป็นปริมาณมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :
 • ข้อใดกล่าวถึง คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ชนิดใบพัดหมุน ได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : จุดศูนย์กลางของเพลาลูกเบี้ยวและคอมเพรสเซอร์จะอยู่ในจุดเดียวกันใบพัดสอดและเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ในช่อง คอมเพรสเซอร์จะสัมผัสกับโรเตอร์ตลอดเวลาด้วยแรงสปริง
 • 2 : ประกอบด้วยเพลาลูกเบี้ยวรูปหน้าตัดเป็นวงกลมบนลูกเบี้ยวจะเจาะเป็นช่องๆ เพื่อให้ใบพัดสวมอยู่ได้ ลูกเบี้ยวและใบพัดติดตั้งอยู่ในเรือนคอมเพรสเซอร์ ซึ่งผิวด้านในเป็นวงกลม แต่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของลูกเบี้ยวและเรือนคอมเพรสเซอร์อยู่เยื้องศูนย์กัน โดยระยะที่แคบที่สุดจะเป็นระยะผิวนอกของลูกเบี้ยวสัมผัสกับผิวภายในเรือนคอมเพรสเซอร์พอดี
 • 3 : จะอาศัยความเร็วในการหมุนใบพัด เพื่อทำให้เกิดแรงดันภายในเรือนคอมเพรสเซอร์ความเร็วที่ปลายใบพัดอาจสูงถึง 850 ฟุต/วินาที และความเร็วรอบต่ำสุดที่จะสามารถทำงานได้ประมาณ 3, 450 รอบ/นาที
 • 4 : จะเหมาะสมกับระบบทำความเย็น ที่ต้องการความดันที่แตกต่างกันระหว่าง evaporator และคอมเพรสเซอร์ไม่มากนัก ขณะเดียวกันระบบสามารถขับดันไอสารทำความเย็นได้เป็นปริมาณมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 346 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฟลูอิดไดซ์เบด
 • 1 : เนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิในฟลูอิดไดซ์เบดได้อย่างทั่วถึง จึงลดปฏิกิริยาข้างเคียงที่ไม่ต้องการลงได้ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีและสม่ำเสมอ
 • 2 : สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง ทำให้การระบายความร้อนหรือการให้ความร้อนแก่สารในระหว่างทำปฏิกิริยาเป็นไปได้โดยง่าย
 • 3 : ถ้าต้องการให้มีการทำปฏิกิริยาแบบไหลสวนทางระหว่างของแข็งกับก๊าซแล้ว ต้องมีฟลูอิดไดซ์เบดอย่างน้อย 2 ตัวมาต่ออนุกรมกัน
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 กล่าวไม่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 347 :
 • Particulate fluidization เกิดขึ้นในกรณีใดต่อไปนี้
 • 1 : เมื่อให้ความเร็วของน้ำเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งทรายกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตลอด. Fluidized bed
 • 2 : เมื่อให้ความเร็วจนถึงค่าค่าหนึ่งแล้วทำใหทราย เริ่มขยับตัวจากfixed bed
 • 3 : เมื่อความเร็วของอากาศมากขึ้นจนกระทั่งทรายกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในfluidized bed
 • 4 : เมื่อความเร็วถึงค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและมีค่าความเร็วเฉพาะตัวของแต่ละอนุภาค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • Aggregative fluidization เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใด
 • 1 : อนุภาคของแข็งจับกันเป็นก้อนและเคลื่อนไหวอยู่ในfluidized bed โดยของไหลเป็นกาซ
 • 2 : อนุภาคของแข็งจับกันเป็นก้อนและเคลื่อนไหวอยู่ใน fluidized bed โดยของไหลเป็นของเหลว
 • 3 : อนุภาคของของแข็งและฟองอากาศรวมกันเป็นก้อนกระจายอยู่ใน fluidized bed
 • 4 : อนุภาคของของแข็งจับกันเป็นก้อนอยู่ทางด้านล่างของbed ที่ของไหลเป็นกาซทำให้ต้องใช้ความเร็วสูงมากขึ้นจึงจะขยับได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • ทรายในถังกรองทรายมีความสูงของทรายเริ่มต้นที่ 1เมตรมีค่าความพรุน(porosity) 0.3 จากนั้นให้น้ำผ่านเข้าถังกรองทรายด้านล่าง(back wash) จนกระทั่งเกิดfluidization และทำให้ bed ขยายตัวขึ้น1เท่าตัวจงหาว่าporosity ของทรายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไร
 • 1 : 0.35
 • 2 : 0.65
 • 3 : 0.7
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • จงหาค่าความดันคร่อมต่อความสูงของfluidized bed (dP/L)ของถังกรองทรายซึ่งทรายมีความหนาแน่น 125 lb/cu. ft. และค่าporosity เท่ากับ 0.35 น้ำมีความหนาแน่น 62 lb/cu. ft. dP/L = (g/gc)(1-porosity)(rho solid - rho fluid)
 • 1 : 0.28 psi/ft
 • 2 : 9.2 psi/ft
 • 3 : 40.95 psi/ft
 • 4 : 1318.6 psi/ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 351 :
 • เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคของion exchange resin หลุดออกไปกับน้ำที่ใช้ back washed จะต้องใช้ความเร็วของน้ำไม่เกินค่าความเร็วค่าใด
 • 1 : Minimum fluidization velocity
 • 2 : Particulate fluidization velocity
 • 3 : Terminal velocity
 • 4 : Bubbling fluidization velocity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับฟลูอิดไดซ์เบด
 • 1 : ก๊าซบางส่วนอาจวิ่งเล็ดลอดผ่านชั้นเม็ดของแข็งไปได้ ถ้าเกิดลักษณะ channelling ภายในเบด
 • 2 : เนื่องจากมีการเคลื่อนที่และเสียดสีกันของเม็ดของแข็งและผนังภาชนะตลอดเวลา เครื่องมือจึงสึกหรอได้ง่าย
 • 3 : ในฟลูอิดไดซ์เบด มักใช้เม็ดของแข็งหรืออนุภาคจำพวกฝุ่น จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับภาชนะบรรจุและเครื่องแยกฝุ่นออกจากก๊าซ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 768 : Centrifuge
ข้อที่ 353 :
 • ปรากฏการณ์การแยกสารด้วยเครื่องเหวี่ยงเกิดขึ้นอย่างไร
 • 1 : แรงลัพธ์ที่กระทำต่อของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันทำให้เกิดการแยกชั้น
 • 2 : แรงลัพธ์ทำให้การตกตะกอนเกิดเร็วขึ้นแล้วแยกกันด้วยความหนาแน่นที่ต่างกัน
 • 3 : ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าเคลื่อนที่ออกไปได้ไกลกว่า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • เครื่องเหวี่ยงแยกเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำหน้าที่อะไร
 • 1 : การสกัด
 • 2 : การทำใส
 • 3 : การคัดขนาด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • จุดประสงค์ของการใช้เครื่องเหวี่ยงแยกคืออะไร
 • 1 : อนุภาคมีขนาดใหญ่กว่า 100 ไมครอน และ มีความเข้มข้นมากกว่า 5 %
 • 2 : การล้างเค้กสามารถทำได้ภายในเครื่อง
 • 3 : ไม่สามารถทำให้อนุภาคของแข็งแห้งด้วยวิธีอื่น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 356 :
 • ความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการใช้ค่า ซิกม่า ในการขยายขนาดของเครื่องเหวี่ยงเกิดจาก
 • 1 : สารที่ใช้เกิดการรวมตัวกัน
 • 2 : รูปทรงเรขาคณิตเหมือนกัน
 • 3 : คุณลักษณะทางไฮโดรไดนามิกเหมือนกัน
 • 4 : ความเข้มข้นของสารเท่าเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 357 :
 • การแยก immiscible liquids ด้วยเครื่อง continuous gravity decanter อาศัยหลักการของ
 • 1 : ความหนาแน่นของของเหลวเปลี่ยนแปลงเมื่อความดันและอุณหภูมิเปลี่ยนไป
 • 2 : แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน
 • 3 : ของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันจะแยกชั้นกัน
 • 4 : ของไหลสถิตย์ที่ของเหลวแยกชั้นกันตามความสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 358 :
 • จำนวน g ของเครื่องเหวี่ยงที่มีรัศมีของเครื่อง 50 cm หมุนด้วยความเร็วรอบ 1000 rpm กับ 4000 rpm แตกต่างกันอย่างไร
 • 1 : 2 เท่า
 • 2 : 4 เท่า
 • 3 : 6 เท่า
 • 4 : 16 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : เครื่องเหวี่ยง decanter ใช้แยกของเหลว 2 ชนิดที่มีความแตกต่างของความหนาแน่นน้อย
 • 2 : เครื่องเหวี่ยงกรอง (Basket) ใช้แยกคลอโรเบนซีนซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำออกจากสารละลายน้ำได้ดี
 • 3 : เครื่องเหวี่ยงแบบแผ่น ใช้แยกอีมัลชันที่มีน้ำกับน้ำมันในสัดส่วน 1:1 ซึ่งความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างน้ำกับน้ำมัน 0.1 g/cc
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 360 :
 • ถ้าต้องการกำจัดอนุภาคของแข็งซึ่งมีอยู่ปริมาณน้อยมากๆ ในน้ำมันหล่อลื่น ควรเลือกใช้อุปกรณ์ในข้อใด
 • 1 : Tubular centrifuge
 • 2 : Disk centrifuge
 • 3 : Nozzle-discharge centrifuge
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 361 :
 • ท่อนไม้ถูกนำไปลอยในน้ำมันแกสโซลีนที่ผสมกับน้ำเกิดการแยกชั้นมีระหว่างหน้า (interface) ขึ้น ท่อนไม้ และน้ำมันแกสโซลีนมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.96 และ 0.72 ตามลำดับ ปริมาตรของท่อนไม้จะจมอยู่ในปริมาตรของน้ำเป็นสัดส่วนเท่าไร
 • 1 : 0.45
 • 2 : 0.55
 • 3 : 0.63
 • 4 : 0.87
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 :
 • อากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานเคมีแห่งหนึ่งมีหยดน้ำมันขนาด 20 µm ปนออกมาด้วย หยดน้ำมันดังกล่าวมีค่า S.G. 0.92 หากต้องการกำจัดหยดน้ำมันดังกล่าวด้วยการปล่อยให้ตกลงมาในถังแยกภายใต้ความดันบรรยากาศ อุณหภูมิ 27 ◦C ควรให้อากาศที่ไหลเข้าถังด้วยความเร็วเท่าใด
 • 1 : 0.15 m/s
 • 2 : 0.25 m/s
 • 3 : 0.35 m/s
 • 4 : 0.45 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :
 • ในการหาขนาดเฉลี่ยของวัสดุขนาดเล็กด้วยอุปกรณ์ Sieve analysis ข้อใดช่วยให้การหาขนาดเฉลี่ยแม่นยำถูกต้องมากขึ้น
 • 1 : การลดความถี่ในการเขย่า
 • 2 : การเพิ่มปริมาณตัวอย่าง
 • 3 : การเพิ่มจำนวนตะแกรง
 • 4 : การลดเวลาในการเขย่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 364 :
 • อุปกรณ์ลดขนาดแบบ Ball mill มีแรงชนิดใดมาเกี่ยวข้องในระบบ
 • 1 : แรงเหวี่ยง – แรงเสียดทาน
 • 2 : แรงหนีศูนย์กลาง– แรงเค้นเฉือน
 • 3 : แรงเหวี่ยง – แรงโน้มถ่วง
 • 4 : แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง – แรงเสียดทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :
 • ปั๊มต่อเนื่อง Positive Displacement (PD) และแบบ ΔP (Head) เพิ่มขึ้น,แบบ PD: Q คงที่,แบบ Centrifugal : Q ลดลง
 • 2 : หาก ΔP (Head) เพิ่มขึ้น,แบบ PD:  (Efficiency) จะมีค่าสูงสุด,แบบ Centrifugal : (Efficiency) เกือบคงที่
 • 3 : หาก ΔP (Head) ลดลง,แบบ PD:  (Efficiency) เกือบคงที่,แบบ Centrifugal :  (Efficiency) จะมีค่าสูงสุด
 • 4 : หาก ΔP (Head) ลดลง,แบบ PD: Q คงที่,แบบ Centrifugal : Q เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • อะไรคือลักษณะเด่นของเครื่องสูบน้ำแบบ ΔP สูงๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลง ΔP มากๆ
 • 3 : เหมาะสมกับงานที่ต้องการค่า Q คงที่ เที่ยงตรงสูง
 • 4 : สามารถใช้กับของไหลที่มีความหนืดสูงได้เป็นอย่างดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 370 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ในปั๊ม centrifuge สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของความดันเกิดขึ้นเมื่อของเหลวผ่านใบพัดของเครื่องผลักดัน
 • 2 : ในการออกแบบปั๊ม centrifuge  อัตาการไหลที่เพิ่มขึ้นเจะส่งผลให้กำลังความสูง (head) เพิ่มขึ้นเมื่อนื่องจากจะมีพลังงานจลน์ที่สูงขึ้น
 • 3 : ถ้าปั๊ม centrifuge 2 ตัว มีการต่อกันแบบขนานความดันรวมที่เพิ่มขึ้นจะมีค่าเป็นสองเท่าของกรณีปั๊ม centrifuge 1 ตัว เมื่อพิจารณาว่ามีอัตราการไหลรวม Q ที่กำหนดมีค่าเท่ากัน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 371 :
 • Centrifuge เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ใช้ในการแยกของแข็งออกจากของไหลโดยใช้แรงกระทำใดต่อไปนี้
 • 1 : แรงโน้มถ่วงของโลก
 • 2 : แรงจากสนามแม่เหล็กโลก
 • 3 : แรงหนีศูนย์กลาง
 • 4 : แรงดึงดูดระหว่างประจุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 769 : Particulate size distribution and size reduction
ข้อที่ 372 :
 • วัสดุชิ้นใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
 • 1 : คะตะลิสต์ที่ค้างบนตะแกรง mesh no. 4
 • 2 : เม็ดพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1มม.
 • 3 : แบคทีเรีย
 • 4 : เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • วิธีใดไม่เหมาะสำหรับการแยกผงเหล็กออกจากผงถ่าน
 • 1 : ใช้แม่เหล็ก
 • 2 : การร่อนด้วยตะแกรง
 • 3 : การใช้ไซโคลน
 • 4 : ใช้ระบบฟลูอิไดซ์เซชั่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 374 :
 • เครื่องบดที่เหมาะสมในการลดขนาดอนุภาคขนาดใหญ่ให้มีขนาดอนุภาคเล็กลง โดยมีอนุภาคสุดท้ายเท่ากับ 6-10 นิ้ว
 • 1 : Hammer mill
 • 2 : Rolling compression mill
 • 3 : Attention mill
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • ระบบใดที่เหมาะจะใช้ขนถ่ายเม็ดพลาสติกภายในโรงงานอุตสาหกรรม จากส่วนผลิตไปยังส่วนบรรจุ
 • 1 : ใส่ในถังแล้วใช้คนงานขนโดยรถโฟล์คลิฟท์
 • 2 : ใช้สายพานลำเลียง (belt conveyer)
 • 3 : ใช้ระบบลม (pneumatic system)
 • 4 : ใช้ระบบสกรูลำเลียง (screw conveyer)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • อุปกรณ์ในข้อใดที่ใช้วิธีการกระทบ (impact) และ การขัดสี (attrition) เพื่อลดขนาดของอนุภาคของแข็ง
 • 1 : Conical ball mill
 • 2 : Jaw crusher
 • 3 : Gyratory crusher
 • 4 : Roller mill
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 377 :

 • 1 : 1.29 Btu/lb
 • 2 : 12.9 Btu/lb
 • 3 : 41.39 Btu/lb
 • 4 : 413.9 Btu/lb
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : เครื่อง ultrafine grinder ถูกนำมาใช้เพื่อผลิตผงทางการค้า (Commercial powders) ให้มีขนาดเฉลี่ย 1 ถึง 20 ไมครอน (ผ่านตะแกรงขนาด 325 mesh)
 • 2 : ถ้าต้องการบดซิลิกา หรือไททาเนียมไดออกไซด์ ควรใช้เครื่องบดที่เรียกว่า Agitated mill
 • 3 : เครื่องบด Colloid mill ใช้ในการผลิตไซรัป, นม และสี
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 379 :
 • การอบแห้งวัสดุสเลอรี เช่น สบู่และผงซักฟอก ควรใช้อุปกรณ์ในการอบแห้งแบบใด
 • 1 : แบบหมุนให้ความร้อน
 • 2 : แบบพาหะลม
 • 3 : แบบชีตต่อเนื่อง
 • 4 : แบบพ่นฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 380 :
 • ลักษณะวัสดุแบบใดที่มีความเหมาะสมในการถูกใช้ลดขนาดด้วยอุปกรณ์ Ball mill
 • 1 : วัสดุที่แข็งเกร่ง
 • 2 : วัสดุที่แข็งแต่เหนียว
 • 3 : วัสดุที่แข็งแต่เปราะ
 • 4 : วัสดุที่อ่อนแต่เปราะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 381 :
 • เครื่องแยกฝุ่นเครื่องหนึ่ง สามารถแยกฝุ่นขนาดใหญ่ (50 ไมครอน) ออกจากฝุ่นขนาดเล็กสุด (5 ไมครอน) จากข้อความนี้ทำให้เราทราบว่า
 • 1 : ขนาดวิกฤตของการแยกฝุ่นนี้เท่ากับ 5 ไมครอน
 • 2 : ขนาดวิกฤตของการแยกฝุ่นนี้เท่ากับ 25 ไมครอน
 • 3 : ขนาดวิกฤตของการแยกฝุ่นนี้เท่ากับ 50 ไมครอน
 • 4 : ขนาดวิกฤตของการแยกฝุ่นนี้เท่ากับ 45 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 382 :
 • ในกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยลมร้อนท่านคิดว่าอุปกรณ์ใดเหมาะสมที่สุด
 • 1 : ฟลูอิดไดซ์เบด
 • 2 : Centrifuge
 • 3 : Cyclone
 • 4 : Packed column
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :
 • ปัจจัยในข้อใดที่มีผลต่อกำลังงานในการขับใบกวนน้อยที่สุด
 • 1 : ความหนาแน่น
 • 2 : ความหนืด
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางใบกวน
 • 4 : ความหนาใบกวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • ในการหาขนาดเฉลี่ยของวัสดุขนาดเล็กด้วยอุปกรณ์ Sieve analysis ข้อใดช่วยให้การหาขนาดเฉลี่ยแม่นยำถูกต้องมากขึ้น
 • 1 : การลดความถี่ในการเขย่า
 • 2 : การเพิ่มปริมาณตัวอย่าง
 • 3 : การเพิ่มจำนวนตะแกรง
 • 4 : การลดเวลาในการเขย่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • อุปกรณ์ลดขนาดของวัสดุชนิดใดที่อาศัยหลักการกระแทกของอนุภาคกับตัวบดอัด
 • 1 : Jaw Crusher
 • 2 : Ball Mill
 • 3 : Cutting Machine
 • 4 : Rolling compression machine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 386 :
 • อุปกรณ์ลดขนาดของวัสดุ ที่ใช้ทำให้ของแข็งขนาดใหญ่แตกเป็นก้อนเล็กๆคืออุปกรณ์ใด
 • 1 : Jaw Crusher
 • 2 : Ball Mill
 • 3 : Cutting Machine
 • 4 : Hammer mill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 387 :
 • อุปกรณ์ลดขนาดแบบ Ball mill มีแรงชนิดใดมาเกี่ยวข้องในระบบ
 • 1 : แรงเหวี่ยง – แรงเสียดทาน
 • 2 : แรงหนีศูนย์กลาง– แรงเค้นเฉือน
 • 3 : แรงเหวี่ยง – แรงโน้มถ่วง
 • 4 : แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง – แรงเสียดทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 388 :
 • ระบบใดที่เหมาะจะใช้ขนถ่ายเม็ดพลาสติกภายในโรงงานอุตสาหกรรม จากส่วนผลิตไปยังส่วนบรรจุ
 • 1 : ใส่ในถังแล้วใช้คนงานขนโดยรถโฟล์คลิฟท์
 • 2 : ใช้สายพานลำเลียง (belt conveyer)
 • 3 : ใช้ระบบลม (pneumatic system)
 • 4 : ใช้ระบบสกรูลำเลียง (screw conveyer)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :
 • การแยกอนุภาคออกจากกาซโดยใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดประจุแก่อนุภาคคือเครื่องมือใดต่อไปนี้
 • 1 : ไซโคลน
 • 2 : Electrostatic precipitation
 • 3 : Bag filter
 • 4 : Wet scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 770 : Cyclone
ข้อที่ 390 :
 • แรงที่มีผลต่อการแยกอนุภาคในไซโคลนคือแรงอะไร
 • 1 : แรงโน้มถ่วง
 • 2 : แรง Drag
 • 3 : แรงหนีศูนย์กลาง
 • 4 : แรงเฉื่อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • การเพิ่มความสามารถในการแยกอนุภาคออกจากอากาศให้เพิ่มขึ้นทำได้อย่างไร
 • 1 : นำไซโคลนที่มีขนาดเท่ากันมาต่อขนานกัน
 • 2 : นำไซโคลนที่มีขนาดแตกต่างกันมาต่อขนานกัน
 • 3 : นำไซโคลนที่มีขนาดเท่ากันมาต่ออนุกรมกัน
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 392 :
 • ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องต่อประสิทธิภาพของไซโคลน
 • 1 : การเพิ่มขนาดของอนุภาคทำให้ประสิทธิภาพในการแยกเพิ่มขึ้น
 • 2 : ความเข้มข้นของอนุภาคเพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการแยกเพิ่มขึ้น
 • 3 : ความหนาแน่นของอนุภาคเพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการแยกเพิ่มขึ้น
 • 4 : น้ำหนักโมเลกุลของแก๊สเพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการแยกเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ไฮโดรไซโคลนใช้แยกของเหลวออกด้านล่างส่วนของแข็งออกทางด้านบนโดยอาศัยหลักการไหลแบบ vortex ที่ป้อนสารเข้าด้านบนด้วยความเร็วสูง
 • 2 : ไฮโดรไซโคลนเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่าจะทำการแยกสารได้ดีกว่าขนาดเล็กที่ความดันลดของไฮโดรไซโคลนคงที่
 • 3 : ความดันลดในไฮโดรไซโคลนแปรผันกับอัตราป้อนยกกำลังระหว่าง 2.0 ถึง 3.3
 • 4 : สำหรับสารป้อนที่เจือจาง ความดันลดแปรผันกับอัตราป้อนยกกำลัง 2.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : ไซโคลนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่จะมีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางน้อยทำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่นได้ไม่ดีเท่ากับไซโคลนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กกว่า
 • 2 : ไซโคลนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่จะมีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพิ่มขึ้นทำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่นได้ดีกว่าไซโคลนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กกว่า
 • 3 : ประสิทธิภาพของไซโคลนขึ้นกับขนาดของอนุภาค ถ้าอนุภาคมีขนาดเล็กมากๆ ประสิทธิภาพจะมีค่าน้อยเพราะอนุภาคจะหลุดออกไปพร้อมกับก๊าซ
 • 4 : ความดันลดในไซโคลนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความหนาแน่นของก๊าซและความเร็วตรงทางเข้า
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :
 • ความดันคร่อมของcyclone ไม่ขึ้นกับตัวแปรใด
 • 1 : ความเร็วของของไหล
 • 2 : คุณสมบัติของของไหล
 • 3 : จำนวนการหมุนturn ของของไหลในcyclone
 • 4 : เส้นผ่าศูนย์กลางของcyclone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • จากการวัดงานของของไหลในท่อ cyclone พบว่างานที่ได้มีหน่วยเป็น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :

 • 1 : 3.0 cm/s
 • 2 : 3.2 cm/s
 • 3 : 3.4 cm/s
 • 4 : 3.6 cm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 398 :
 • เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถใช้cyclone เพียงอย่างเดียวในการกำจัดฝุ่นให้ได้ตามมาตรฐาน
 • 1 : ไซโคลนไม่เหมาะกับอนุภาคขนาดใหญ่
 • 2 : ประสิทธิภาพในการแยกฝุ่นขนาดเล็กไม่ดีนัก
 • 3 : ไซโคลนใช้ได้ดีกับของไหลที่เป็นของเหลวเท่านั้น
 • 4 : ไซโคลนใช้ได้ดีกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 399 :
 • ในการคำนวณประสิทธิภาพรวมสำหรับการดักจับอนุภาคสำหรับไซโคลน จะต้องหาค่า Particle cut size diameter ค่า particle cut size diamter หมายถึงอะไร
 • 1 : เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคที่ไซโคลนสามารถเก็บได้มากที่สุด
 • 2 : เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคที่ไซโคลนไม่สามารถดักจับหรือเก็บได้น้อยที่สุด
 • 3 : เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคที่ไซโคลนสามารถดักจับได้ที่ประสิทธิภาพ 50%
 • 4 : เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคที่ไซโคลนสามารถดักจับได้ที่ประสิทธิภาพ 90%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 400 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไซโคลน
 • 1 : การแยกอนุภาคออกจากกระแสของไหลเกี่ยวข้องกับแรงหนีศูนย์กลางและแรงโน้มถ่วงของโลก
 • 2 : รูปร่างของไซโคลนประกอบด้วยช่วงบนเป็นทรงกระบอกและส่วนด้านล่างเป็นรูปทรงกรวย
 • 3 : Vortexเป็นปรากฎการณ์ที่ก่อให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางและทำให้อนุภาคถูกเหวี่ยงไปที่ผนังของไซโคลนและแยกออกมา
 • 4 : อากาศที่ไหลเป็นเกลียวแบบvortex จะมี2กระแสคือไหลลงตามกรวยและไหลขึ้นตามกรวยไปออกที่ท่อทางออกแต่ทิศทางของเกลียวจะมีทิศทางตรงกันข้าม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร