สภาวิศวกร

สาขา : อุตสาหการเคมี

วิชา : Process Dynamics and Control

เนื้อหาวิชา : 754 : Process modeling
ข้อที่ 1 :
 • ข้อใดคือเกน(Gain)ของกระบวนการ
 • 1 : ค่าสุดท้ายของเอ้าท์พุด
 • 2 : ผลต่างของค่าสุดท้ายกับค่าเริ่มต้นของเอ้าท์พุด
 • 3 : ค่าสุดท้ายของเอ้าพุดหารด้วยค่าสุดท้ายของอินพุด
 • 4 : ผลต่างของค่าสุดท้ายของเอ้าท์พุดกับค่าเริ่มต้นของเอ้าท์พุดหารด้วยผลต่างของค่าสุดท้ายของเอ้าท์พุดกับค่าเริ่มต้นของอินพุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 :
 • ทำไมนักศึกษาวิศวกรรมเคมีจึงต้องเรียนวิชาพลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ
 • 1 : เพื่อให้เข้าใจกระบวนการดียิ่งขึ้น
 • 2 : เพราะกระบวนการเคมีมีลักษณะพลวัต
 • 3 : เพื่อออกแบบและจูนตัวควบคุม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 3 :
 • แบบจำลองทางกระบวนการเคมีแบ่งได้เป็นอะไรบ้าง
 • 1 : แบบจำลองทางทฤษฏี แบบจำลองทางอิมพิริคอล แบบจำลองทางเซมิอิมพิริคอล
 • 2 : แบบจำลองทางทฤษฏี แบบจำลองทางอิมพิริคอล แบบจำลองไวด์บล็อก
 • 3 : แบบจำลองทางทฤษฏี แบบจำลองทางอิมพิริคอล แบบจำลองแบล็คบล็อก
 • 4 : แบบจำลองทางทฤษฏี แบบจำลองทางอิมพิริคอล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • ประโยชน์ของแบบจำลองทางวิศวกรรมเคมี
 • 1 : ใช้เรียนแบบกระบวนการเพื่อให้เข้าใจกระบวนการดียิ่งขึ้น
 • 2 : เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานในโรงงาน
 • 3 : เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การควบคุมสำหรับกระบวนการใหม่ๆ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • ข้อใดคือนิยามของสมการอนุรักษ์มวลทางพลศาสตร์และการควบคุม
 • 1 : อัตราของมวลไหลเข้า=อัตราของมวลไหลออก
 • 2 : อัตราของมวลที่สะสมในระบบ=อัตรามวลที่ไหลเข้าในระบบ-อัตรามวลที่ไหลออกจากระบบ
 • 3 : อัตราของมวลที่สะสมในระบบ=อัตราขององค์ประกอบ ก.ที่เข้ามาในระบบ - อัตราขององค์ประกอบ ก.ที่ออกจากระบบ
 • 4 : อัตราของมวลที่สะสมในระบบ=อัตรามวลที่ไหลเข้าในระบบ-อัตรามวลที่ไหลออกจากระบบ+อัตราขององค์ประกอบ ก.ที่เกิดขึ้นในระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • ตัวแปรอินพุดทางพลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการได้แก่
 • 1 : ตัวแปรปรับ
 • 2 : ตัวแปรปรับและตัวแปรรบกวน
 • 3 : ตัวแปรที่วัดค่าได้และวัดค่าไม่ได้
 • 4 : ตัวแปรควบคุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • time delay หมายถึงข้อใด
 • 1 : ช่วงเวลาที่กระบวนการไม่มีการตอบสนองเมื่ออินพุดมีการเปลี่ยนแปลง
 • 2 : เวลาในการเคลื่อนที่จากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2
 • 3 : ความยาวของท่อหารด้วยความเร็วของของไหล
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • แบบจำลองทรานเฟอร์ฟังก์ชั่นใดที่นิยมใช้มากที่สุด
 • 1 : แบบจำลองอันดับสอง
 • 2 : แบบจำลองอันดับสองและมีทามดีเลย์
 • 3 : แบบจำลองอันดับหนึ่ง
 • 4 : แบบจำลองอันดับหนึ่งและมีทามดีเลย์(time delay)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • ระบบอันดับหนึ่งเวลาคงที่ทางกระบวนการคืออะไร (process time constant)
 • 1 : เวลาที่เอ้าท์พุดมีค่า 63.2% ของค่าสุดท้าย
 • 2 : เวลาที่อ้าท์พุดมีค่าเข้าสู่ 5 ของเวลาสุดท้าย
 • 3 : เวลาที่เอ้าท์พุดมีค่าเท่ากับค่าสุดท้ายเป็นครั้งแรก
 • 4 : เวลาที่เอ้าท์พุดมีค่า ของค่าสุดท้าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :
 • ตัวควบคุมแบบ PID คือสมการใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 11 :
 • พิจารณาถังผสมที่อธิบายด้วยสมการ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • พิจารณาถังผสมที่อธิบายด้วยสมการ
 • 1 : 20 kg/m3
 • 2 : 40 kg/m3
 • 3 : 50 kg/m3
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :
 • ตัววัดอุณหภูมิถูกปรับให้วัดอุณหภูมิได้ 50-150 องศาเซลเซียส ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : zero ของเครื่องวัดอุณหภูมิ เท่ากับ 0 องศาเซลเซียส
 • 2 : zero ของเครื่องวัดอุณหภูมิ เท่ากับ 50 องศาเซลเซียส
 • 3 : สแปนของตัววัด เท่ากับ 150 องศาเซลเซียส
 • 4 : ข้อ 1. และ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :
 • วาล์วควบคุมแบบเชิงเส้น
  กำหนดให้ คุณลักษณ์ของวาล์ว (valve charecteristic)(f)
  ตำแหน่งการเปิด (l) วาล์วดีซายด์พารามิเตอร์ (R)
  สมการใดอธิบายวาล์วควบคุมแบบเชิงเส้น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • วาล์วควบคุมแบบ Quick opening
  กำหนดให้ คุณลักษณ์ของวาล์ว(valve charecteristic)(f)
  ตำแหน่งการเปิด(l) วาล์วดีซายด์พารามิเตอร์ (R)
  สมการใดอธิบายวาล์วควบคุมแบบ Quick opening
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • วาล์วควบคุมแบบ Equal percentage
  กำหนดให้ คุณลักษณ์ของวาล์ว(valve charecteristic)(f) ตำแหน่งการเปิด(l) วาล์วดีซายด์พารามิเตอร์(R)
  สมการใดอธิบายวาล์วควบคุมแบบ Equal percentage
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • โดยทั่วไปการควบคุมระดับของเหลวจะใช้ตัวควบคุมแบบใด
 • 1 : แบบสัดส่วน(proportional)
 • 2 : แบบสัดส่วน-อินทิกอล
 • 3 : แบบออนออฟ
 • 4 : แบบ PID
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • เราควรเลือกตัวแปรปรับที่มีลักษณะแบบใด
 • 1 : มีผลต่อตัวแปรควบคุมมากที่สุด
 • 2 : มีผลต่อตัวแปรควบคุมช้าที่สุด
 • 3 : มีผลต่อตัวแปรควบคุมโดยตรง
 • 4 : ข้อ 1. และ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • เราควรเลือกตัวแปรควบคุมที่มีลักษณะแบบใด
 • 1 : มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • 2 : ที่มีลักษณะของผลการวัดและสถิตที่ดี
 • 3 : ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดทางคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 20 :
 • เราควรเลือกตัวแปรวัดที่มีลักษณะแบบใด
 • 1 : เชื่อถือได้ มีความแม่นยำสูง
 • 2 : ที่มีความไวพอเพียง
 • 3 : ที่มีไทม์ดีเลย์และค่าคงที่ทางเวลามาก
 • 4 : ข้อ 1. และ 2. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • พิจารณาระบบควบคุมกระบวนการที่มี Transfer fuction ต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - Transfer fuction ของกระบวนการ (Gp(s)) = 1/(3s+1)
  - Transfer fuction ของเครื่องมือวัด (Gm(s)) = 1.7
  - Transfer fuction ของวาล์วควบคุม (Gv(s)) = 0.2
  - Transfer fuction ของตัวควบคุม (Gc(s)) = 4[1+1/(10s)]
  ให้คำนวณหา closed-loop transfer function กรณี set-point change (G(s) = Y(s)/Ysp(s))
 • 1 : (15s+1)/[(10.10s+1)(0.91s+1)]
 • 2 : (10s+1)/[(12.82s+1)(0.5s+1)]
 • 3 : (10s+1)/[(12.82s+1)(0.86s+1)]
 • 4 : (s+1)/[(12.82s+1)(15s+1)]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 22 :
 • ระบบจะมีเสถียรก็ต่อเมื่อ
 • 1 : เมื่อรากทุกตัวของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกขวาของระนาบเชิงซ้อน
 • 2 : เมื่อรากทุกตัวของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกซ้ายของระนาบเชิงซ้อน
 • 3 : เมื่อระบบมีลูปเปิดที่เสถียรและออกแบบตัวควบคุมได้ถูกต้อง
 • 4 : ข้อ 2. และ 4. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
 • 1 : เอาต์พุทของระบบมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกขวาของระนาบเชิงซ้อน
 • 2 : เอาต์พุทของระบบมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกซ้ายของระนาบเชิงซ้อน
 • 3 : จะมีการแกว่งเมื่อค่าของส่วนจินตภาพของรากของสมการคุณลักษณ์มีค่าไม่เป็นศูนย์
 • 4 : ข้อ 1. และ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
 • 1 : เอาต์พุทของระบบมีค่าลดลงตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกขวาของระนาบเชิงซ้อน
 • 2 : เอาต์พุทของระบบมีค่าลดลงตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกซ้ายของระนาบเชิงซ้อน
 • 3 : จะมีการแกว่งเมื่อค่าของส่วนจินตภาพของรากของสมการคุณลักษณ์มีค่าไม่เป็นศูนย์
 • 4 : ข้อ 2. และ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 • อัตราส่วนแอมปิจูดหมายความว่าอย่างไร
 • 1 : แอมปิจูดของ เอาท์พุต ต่อแอมปิจูดของอินพุต
 • 2 : แอมปิจูดของอินพุตต่อแอมปิจูดของเอาท์พุต
 • 3 : มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง
 • 4 : ข้อ 1. และ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 26 :
 • Phase Lag ของระบบอันดับหนึ่งที่มีความถี่สูงๆ มีค่าเข้าลู่เข้าที่องศาใด
 • 1 : 45 องศา
 • 2 : 90 องศา
 • 3 : 180 องศา
 • 4 : 360 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 27 :
 • Phase Lag ของระบบอันดับสองที่มีความถี่สูงๆ มีค่าเข้าลู่เข้าสู่ที่องศาใด
 • 1 : 45 องศา
 • 2 : 90 องศา
 • 3 : 180 องศา
 • 4 : 270 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • Phase Lag ของระบบอันดับสามที่มีความถี่สูงๆ มีค่าเข้าลู่เข้าที่องศาใด
 • 1 : 45 องศา
 • 2 : 90 องศา
 • 3 : 180 องศา
 • 4 : 270 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 29 :
 • Phase Lag ของไทม์ดีเลย์ที่ความถี่สูงๆ มีค่าเข้าลู่เข้าสู่องศาใด
 • 1 : 1 องศา
 • 2 : 0 องศา
 • 3 : 360 องศา
 • 4 : อนันต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 30 :
 • การควคุมอุณหภูมิของตัวแปรขาออกของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเรามักใช้ตัวควบคุมแบบใด
 • 1 : แบบสัดส่วน (Proportional)
 • 2 : แบบสัดส่วน-อินทิกอล (Proportional-Integral)
 • 3 : แบบออนออฟ (On-Off)
 • 4 : แบบ PID (Proportional-Integral-Derivative)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • แบบจำลองคณิตศาสตร์ของถังเก็บของเหลวที่มีการควบคุมระดับของของเหลวในถังสามารถหาได้จากข้อใด
 • 1 : สมดุลมวลของถัง
 • 2 : สมดุลพลังงานของถัง
 • 3 : สมดุลโมเมนตัมของถัง
 • 4 : ข้อมูลสมดุลของสารที่อยู่ในถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • สมดุลพลังงานจะไม่ถูกรวมอยู่ในแบบจำลองคณิตศาสตร์ของถังปฏิกิริยาต่อเมื่อสมมุติฐานในข้อใดต่อไปนี้ถูกนำมาใช้
 • 1 : ปริมาตรของของเหลวในถังปฏิกิริยาคงที่
 • 2 : อุณหภูมิของถังปฏิกิริยาคงที่
 • 3 : ค่าความร้อนของปฏิกิริยาเท่ากับศูนย์
 • 4 : ปฏิกิริยาเป็นแบบอเดียเบติก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการที่ถูกนำมาใช้สำหรับการแก้หาคำตอบหรือการวิเคราะห์ระบบเชิงพลวัต
 • 1 : วิธีผลตอบสนองทางความถี่
 • 2 : วิธีการเชิงตัวเลข
 • 3 : วิธีการเชิงสถิติ
 • 4 : การแปลงเชิงเส้นและวิธีการเชิงวิเคราะห์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  ก. self regulating system ได้แก่ ระบบที่ต้องใช้ตัวควบคุมช่วยในการทำให้ระบบกลับสู่ค่าเซ็ทพอยท์ที่ต้องการ เมื่อมีการรบกวนเกิดขึ้น
  ข. สัญญา input แบบ ramp นิยมนำมาใช้ในการทดสอบกระบวนการ
  ค. ระบบที่สามารถอธิบายด้วย Y(s) = 2/(s^3+6s^2+10s) เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ
 • 1 : มีคำตอบถูกข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกเท่านั้น
 • 3 : คำตอบถูกต้องทุกข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 35 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมการคุณลักษณะของระบบที่ไม่มีเสถียรภาพข้างล่างนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมการคุณลักษณะของระบบที่ไม่มีเสถียรภาพ
 • 1 : รากของสมการอย่างน้อยหนึ่งรากอยู่ทางซีกซ้ายของระนาบเอส (s plane)
 • 2 : รากของสมการอย่างน้อยหนึ่งรากอยู่ทางซีกขวาของระนาบเอส (s plane)
 • 3 : รากของสมการทุกรากอยู่ทางซีกซ้ายของระนาบเอส (s plane)
 • 4 : รากของสมการอย่างน้อยหนึ่งรากอยู่บนแกนตั้งของระนาบเอส (s plane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับระบบอันดับสองที่หน่วงวิกฤต (critically damped system) ซึ่งทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของระบบ คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับระบบอันดับสองที่ไม่มีการหน่วงวิกฤต (Critical damp)
 • 1 : ระบบมีการแกว่งอย่างมาก
 • 2 : ระบบมีการแกว่งน้อยมาก
 • 3 : ระบบมีการแกว่งแบบคงที่ตลอดเวลา
 • 4 : ระบบมีการแกว่งแบบลดลงเรื่อยๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับระบบควบคุม
 • 1 : เซ็นเซอร์
 • 2 : ทรานสดิวเซอร์
 • 3 : ทรานสมิตเตอร์
 • 4 : รีซีฟเวอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • สัญญาณกระแสที่ใช้เป็นมาตรฐานของระบบควบคุมมีค่าอยู่ในช่วงใด
 • 1 : 4-14 mA
 • 2 : 5-15 mA
 • 3 : 4-20 mA
 • 4 : 5-20 mA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 41 :
 • Proportional band (PB) มีความสัมพันธ์กับเกนของตัวควบคุม Kc อย่างไร
 • 1 : PB = 10Kc
 • 2 : PB = 100Kc
 • 3 : PB = 10/Kc
 • 4 : PB = 100/Kc
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • อัตราการไหลผ่านคอนโทรลวาล์วไม่ขึ้นกับข้อใด
 • 1 : ขนาดของวาล์ว
 • 2 : ความดันลดที่วาล์ว
 • 3 : ตำแหน่งของก้านวาล์ว
 • 4 : การถ่ายเทความร้อนที่วาล์ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์แบบพี
 • 1 : ให้ออฟเซทระหว่างค่าตัวแปรควบคุมและค่าเป้าหมาย
 • 2 : ไม่มีออฟเซทระหว่างค่าตัวแปรควบคุมและค่าเป้าหมาย
 • 3 : ออฟเซทที่เกิดขึ้นไม่ขึ้นกับเกนของคอนโทรลเลอร์
 • 4 : ออฟเซทที่เกิดขึ้นแปรผันโดยตรงกับเกนของคอนโทรลเลอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 • ข้อใดคือซึ่งทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของเด็ดไทม์ (dead time) D
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :
 • ข้อใดคืออัลติเมตเกน (ultimate gain) ของตัวควบคุมแบบพีที่ควบคุมกระบวนการที่มีทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน
 • 1 : 4
 • 2 : 16
 • 3 : 32
 • 4 : 64
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 46 :
 • ข้อใดคือจุดตัดบนแกนนอนที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางราก (root locus) ของระบบปิดวงที่มีตัวควบคุมแบบพีกับกระบวนการที่มีทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน
 • 1 : 1 และ 0.2
 • 2 : -1 และ -0.2
 • 3 : 1 และ 5
 • 4 : -1 และ -5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :
 • เสถียรภาพของระบบที่มีสมการคุณลักษณะปิดวง (closedloop characteristic equation) ต่อไปนี้เป็นอย่างไร
 • 1 : ไม่เสถียรถ้า Kc มากกว่า 55
 • 2 : ไม่เสถียรถ้า Kc มากกว่า 30
 • 3 : ไม่เสถียรถ้า Kc น้อยกว่า 30
 • 4 : เสถียรทุกค่าของ Kc
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • ไนควิสท์พลอต (Nyquist plot) สำหรับ เด็ดไทม์ (dead time) มีลักษณะเป็นแบบใด
 • 1 : วงกลมขนาดหนึ่งหน่วยมีศูนย์กลางที่จุดกำเนิด
 • 2 : ครึ่งวงกลมขนาดหนึ่งหน่วยมีศูนย์กลางที่จุดกำเนิด
 • 3 : วงกลมขนาดหนึ่งหน่วยมีศูนย์กลางบนแกนนอนทางซ้ายของจุดกำเนิด
 • 4 : วงกลมขนาดหนึ่งหน่วยมีศูนย์กลางบนแกนนอนทางขวาของจุดกำเนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นระบบถังกับของเหลวที่มีของเหลวไหลเข้าและออกจากระบบอย่างไม่มีการควบคุม (ปริมาตรรวมของระบบเท่ากันทั้งหมด) ที่มีเสถียรภาพมากที่สุด
 • 1 : ถังใหญ่ใบเดียว
 • 2 : ถังเล็กสองใบต่ออนุกรมกัน
 • 3 : ถังเล็กสองใบต่อขนานกัน
 • 4 : ถังสองใบต่ออนุกรมกันโดยใบแรกใหญ่กว่าใบที่สองมากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการแสดงผลตอบสนองทางความถี่
 • 1 : Nyquist plots
 • 2 : Bode plots
 • 3 : Nichols plots
 • 4 : Laplace plots
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 • สัญญาณลมมาตรฐานในระบบควบคุมคือข้อใด
 • 1 : 0-2 bar
 • 2 : 1-3 bar
 • 3 : 3-30 psig
 • 4 : 3-15 psig
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 52 :
 • วาล์วชนิดใดที่มีการทำงานแบบ on กับ off
 • 1 : โกลบ
 • 2 : โซลินอยด์
 • 3 : บัตเตอร์ฟลาย
 • 4 : เกจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • วาล์วควบคุมชนิด air-to-closed (AC) ในสภาวะที่ไม่มีการจ่ายพลังงานตำแหน่งของวาล์วเป็นอย่างไร
 • 1 : เปิด 0%
 • 2 : เปิด 25%
 • 3 : เปิด 50%
 • 4 : เปิด 100%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • วาล์วควบคุมชนิด air-to-open (AO) ในสภาวะที่ไม่มีการจ่ายพลังงานตำแหน่งของวาล์วเป็นอย่างไร
 • 1 : เปิด 0%
 • 2 : เปิด 25%
 • 3 : เปิด 50%
 • 4 : เปิด 100%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :
 • ในการออกแบบความดันตกคล่อมวาล์วควบคุม นิยมให้มีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 : 20% ของความดันตกคล่อมทั้งหมดในระบบท่อ
 • 2 : 25% ของความดันตกคล่อมทั้งหมดในระบบท่อ
 • 3 : 30% ของความดันตกคล่อมทั้งหมดในระบบท่อ
 • 4 : 20% ของความดันตกคล่อมเนื่องจากความฝืดของผิวท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 56 :
 • Gain margin = 2 หมายความว่าอย่างไร
 • 1 : Nyquist plot ของกระบวนการและตัวควบคุม GM(s)GC(s) ตัดแกนจริงที่ 2
 • 2 : Nyquist plot ของกระบวนการและตัวควบคุม GM(s)GC(s) ตัดแกนจริงที่ 0.5
 • 3 : Nyquist plot ของกระบวนการและตัวควบคุม GM(s)GC(s) ตัดแกนจริงที่ -2
 • 4 : Nyquist plot ของกระบวนการและตัวควบคุม GM(s)GC(s) ตัดแกนจริงที่ -0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 • log modulus ของ dead time (D) ที่ความถี่สูงๆ มีค่าเท่าไร
 • 1 : 0
 • 2 : 20
 • 3 : -20
 • 4 : -40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • ค่า KC เท่าไรที่ทำให้ gain margin เท่ากับ 2 สำหรับทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนี้
 • 1 : 8
 • 2 : 16
 • 3 : 32
 • 4 : 64
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 59 :
 • ค่า KC เท่าไรที่ทำให้ phase margin เท่ากับ 45o สำหรับ ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนี้
 • 1 : 3.3
 • 2 : 11.3
 • 3 : 22.6
 • 4 : 33.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 60 :
 • Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับอาจทำให้ overshoot สูงขึ้น
 • 1 : Proportional
 • 2 : Integral
 • 3 : Linear
 • 4 : Derivative
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับทำให้ระบบตอบสนองช้า
 • 1 : Proportional
 • 2 : Integral
 • 3 : Linear
 • 4 : Derivative
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 • Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับที่อาจทำให้เสถียรภาพของระบบลดลงมากที่สุด
 • 1 : Proportional
 • 2 : Integral
 • 3 : Linear
 • 4 : Derivative
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 63 :
 • Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับที่จำเป็นต้องใช้เสมอ
 • 1 : Proportional
 • 2 : Integral
 • 3 : Linear
 • 4 : Derivative
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับที่การใช้น้อยที่สุด
 • 1 : Proportional
 • 2 : Integral
 • 3 : Linear
 • 4 : Derivative
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับช่วยให้ระบบตอบสนองเร็วขึ้น
 • 1 : Proportional
 • 2 : Integral
 • 3 : Linear
 • 4 : Derivative
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับที่อาจทำให้เกิด reset windup
 • 1 : Proportional
 • 2 : Integral
 • 3 : Linear
 • 4 : Derivative
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • Phase margin ของระบบที่มีเสถียรภาพควรมีค่าราวเท่าไร
 • 1 : -90 องศา
 • 2 : -45 องศา
 • 3 : 15 องศา
 • 4 : 45 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :
 • log modulus ของ load closedloop transfer function ควรมีค่าเท่าไร
 • 1 : 0
 • 2 : บวกมากๆ
 • 3 : ติดลบมากๆ
 • 4 : 90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 • log modulus ของ setpoint closedloop transfer function ควรมีค่าเท่าไร
 • 1 : 0
 • 2 : บวกมากๆ
 • 3 : ติดลบมากๆ
 • 4 : 90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • ผลการตอบสนองของระบบมีการเปลี่ยนแปลงไวหรือช้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินพุทจะพิจารณาจากข้อใด
 • 1 : time delays
 • 2 : time constant
 • 3 : rise time
 • 4 : settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • เวลาที่ผลการตอบสนองของระบบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง ± 5% จากค่าที่สภาวะคงตัวหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอินพุท เรียกว่า
 • 1 : time delays
 • 2 : time constant
 • 3 : rise time
 • 4 : settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • เวลาที่ผลการตอบสนองของระบบเข้าสู่ค่าที่สภาวะคงตัวครั้งแรกหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอินพุท เรียกว่า
 • 1 : time delays
 • 2 : time constant
 • 3 : rise time
 • 4 : settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :
 • ค่าเกนของระบบมีค่ามากหมายถึง
 • 1 : ระบบมีผลการตอบสนองเร็ว
 • 2 : ระบบมีผลการตอบสนองช้า
 • 3 : ระบบมีผลการตอบสนองมาก
 • 4 : ระบบมีผลการตอบสนองน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • ค่าเกนของวาล์วควบคุมควรมีค่าอย่างไร
 • 1 : ค่าเท่ากับ 1
 • 2 : ค่าน้อยกว่า 1
 • 3 : ค่ามากกว่า 1
 • 4 : ค่ามากกว่า 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • ค่า time constant ของวาล์วควบคุมควรมีค่าอย่างไร
 • 1 : มีค่าน้อยๆ
 • 2 : มีค่าสูงๆ
 • 3 : มีค่าเท่ากับ 1
 • 4 : มีค่าเท่ากับ 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 76 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ตัวควบคุมชนิด porprotional action ช่วยทำให้การตอบสนองของตัวแปรที่ถูกควบคุมไม่เกิด offset ข. ปรากฎการณ์ reset windup มักเกิดกับตัวควบคุมชนิด derivative action ค. ระบบที่สามารถอธิบายด้วย Y(s) = (1-s)/[s^2+2s+4) เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ
 • 1 : มีคำตอบถูกข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกเท่านั้น
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูกเท่านั้น
 • 4 : คำตอบถูกต้องทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • ปริมาณแก๊สภายในถังบรรจุถูกควบคุมโดยพิจารณาจากความดันที่อ่านได้ ซึ่งถ้าพบว่าความดันที่อ่านได้มีค่าสูงกว่า set-point ข้อใดถูกต้องมากที่สุดและสอดคล้องกับความปลอดภัยของระบบ
 • 1 : วาล์วเป็นแบบ air to close, controller action แบบ direct action
 • 2 : วาล์วเป็นแบบ air to open, controller action แบบ direct action
 • 3 : วาล์วเป็นแบบ air to close, controller action แบบ reverse action
 • 4 : วาล์วเป็นแบบ air to open, controller action แบบ reverse action
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 :
 • ค่าเกนของอุปกรณ์การวัดควรมีค่าอย่างไร
 • 1 : มีค่าน้อยๆ
 • 2 : มีค่าสูงๆ
 • 3 : มีค่าเท่ากับ 1
 • 4 : มีค่าเท่ากับ 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  ก. ตัวควบคุมแบบ feedforward จะทำงานเมื่อตัวแปรที่ต้องการควบคุมมีค่าต่างจากค่าเซ็ทพอยท์ที่ต้องการ
  ข. ระบบที่สามารถอธิบายด้วย Y(s) = 2(1+s)/[s^3+3s^2-3s+1) เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ
  ค. ตัวควบคุมแบบ feedback จะทำงานเมื่อมีการรบกวนระบบเกิดขึ้น
 • 1 : มีคำตอบถูกข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกเท่านั้น
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูกเท่านั้น
 • 4 : คำตอบถูกต้องทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • ค่า time constant ของอุปกรณ์การวัดควรมีค่าอย่างไร
 • 1 : มีค่าน้อยๆ
 • 2 : มีค่าสูงๆ
 • 3 : มีค่าเท่ากับ 0
 • 4 : มีค่าเท่ากับ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • จากทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรปรับที่เหมาะสมกับตัวแปรควบคุมนั้นส่วนใหญ่พบว่า ค่า time constant มีค่าอย่างไร
 • 1 : มีค่าน้อยๆ
 • 2 : มีค่าสูงๆ
 • 3 : มีค่าเท่ากับ 1
 • 4 : มีค่าเท่ากับ 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • สัญญานมาตรฐานของอุปกรณ์การวัดที่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้คือข้อใด
 • 1 : 0 – 15 volts
 • 2 : 3 – 15 psi
 • 3 : 4 – 20 mA
 • 4 : 1 – 5 watts
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • สัญญานมาตรฐานของวาล์วควบคุมคือข้อใด
 • 1 : 0 – 15 volts
 • 2 : 3 – 15 psi
 • 3 : 4 – 20 mA
 • 4 : 1 – 5 watts
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :
 • วาล์วชนิด air to open เหมาะสำหรับใช้ในการควบคุมกระบวนการใด
 • 1 : การป้อนน้ำหล่อเย็น
 • 2 : การลดความดันในเครื่องปฏิกรณ์เคมี
 • 3 : การป้อนไอน้ำ
 • 4 : การถ่ายน้ำคอนเดนเสทออกจากระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 85 :
 • ข้อเสียของการควบคุมแบบ Proportional คือข้อใด
 • 1 : ผลการตอบสนองช้า
 • 2 : ผลตอบสนองเร็ว
 • 3 : เกิด reset windup
 • 4 : ผลการตอบสนองมี Off set
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • ข้อเสียของการควบคุมแบบ Integral คือข้อใด
 • 1 : ผลการตอบสนองช้า
 • 2 : ผลตอบสนองเร็ว
 • 3 : เกิด reset windup
 • 4 : ผลการตอบสนองมี Off set
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :
 • ข้อเสียของการควบคุมแบบ derivative คือข้อใด
 • 1 : ผลการตอบสนองช้า
 • 2 : ผลตอบสนองเร็ว
 • 3 : ไม่สามารถควบคุมในกรณีที่ตัวแปรควบคุมมี noise
 • 4 : ผลการตอบสนองมี Off set
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 88 :
 • ในการควบคุมอัตราการไหลให้อยู่ที่ค่าเป้าหมาย โดย offset = 0 ควรใช้การควบคุมแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : P
 • 2 : I
 • 3 : PI
 • 4 : PID
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • ในการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ค่าเป้าหมาย โดย offset = 0 ควรใช้การควบคุมแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : P
 • 2 : I
 • 3 : PI
 • 4 : PID
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • ในการควบคุมความเข้มข้นให้อยู่ที่ค่าเป้าหมาย โดย offset = 0 ควรใช้การควบคุมแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : P
 • 2 : I
 • 3 : PI
 • 4 : PID
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • ในการควบคุมความระดับของเหลวให้อยู่ที่ค่าเป้าหมาย โดย offset = 0 ควรใช้การควบคุมแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : P
 • 2 : I
 • 3 : PI
 • 4 : PID
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • ในการควบคุมระบบให้มีเสถียรภาพ สามารถทำได้ดังนี้
 • 1 : ออกแบบตัวควบคุมแบบป้อนกลับ โดยให้ pole ของระบบปิดมีค่าเป็นลบ
 • 2 : ออกแบบตัวควบคุมแบบป้อนกลับ โดยให้ pole ของระบบปิดมีค่าเป็นบวก
 • 3 : ออกแบบตัวควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้า โดยให้ pole ของระบบปิดมีค่าเป็นลบ
 • 4 : ออกแบบตัวควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้า โดยให้ pole ของระบบปิดมีค่าเป็นบวก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • ในการควบคุมระบบให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด สามารถทำได้ดังนี้
 • 1 : ออกแบบตัวควบคุมแบบป้อนกลับ โดยให้ pole ของระบบปิดมีค่าเป็นลบ
 • 2 : ออกแบบตัวควบคุมแบบป้อนกลับ โดยให้ pole ของระบบปิดมีค่าเป็นบวก
 • 3 : ออกแบบตัวควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้า โดยให้ pole ของระบบปิดมีค่าเป็นลบ
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 94 :
 • ข้อใดที่ให้ความหมายของ Mathematical Modeling ได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : หุ่นจำลองขนาดเล็กกว่าของจริงของระบบ
 • 2 : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์และการแปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆในระบบกับเวลา
 • 3 : สมการอนุพันธ์
 • 4 : Transfer Function
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • ข้อใดคือประโยชน์ของ Mathematical Modeling
 • 1 : เพื่อความเข้าใจ Process ได้ดีขึ้น
 • 2 : เพื่อใช้ในการออกแบบระบบควบคุม
 • 3 : เพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงานผู้ดูแลกระบวนการผลิต
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :
 • ถ้าหาก Mathematical Model แบ่งได้เป็น Theoretical Model และ Empirical Model ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : Theoretical Model สร้างขึ้นโดยใช้ความพื้นฐานทางเคมี และฟิสิกส์
 • 2 : Empirical Model สร้างขึ้นจากข้อมูลจากกระบวนการ จึงสามารถเรียกได้ว่า Experimental Model
 • 3 : Semi-empirical Model สร้างได้จากทั้งสองวิธีข้างต้นร่วมกัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • ข้อใดกล่าวถึง Steady-state model ได้ถูกต้อง
 • 1 : Steady-state model ได้จาก Dynamics Model ที่ตัดเทอมอนุพันธ์เทียบกับเวลาออกไป
 • 2 : Steady-state model ไม่เป็นสมการอนุพันธ์
 • 3 : คำตอบของ Steady-state model เท่ากับ คำตอบของ Dynamics Model ที่เวลามากๆ
 • 4 : ข้อ 1. และ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 98 :
 • ข้อใดกล่าวถึงหลักการสร้าง Mathematical Model ได้ถูกต้อง
 • 1 : การทำสมดุล (conservation law) จากระบบที่กำหนดขอบเขตโดย control volume จะได้ว่า [Rate of accumulation] = [Rate of input] – [Rate of output] + [Rate of generation] – [Rate of disappearance]
 • 2 : การทำสมดุลจะต้องทำทั้งสมดุลมวล สมดุลพลังงาน และสมดุลโมเมนตัม
 • 3 : อาจจะต้องมีสมการพีชคณิตเพิ่มเติม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :
 • ข้อใดกล่าวถึงองศาอิสรภาพ (degree of freedom) ของระบบสมการที่ได้จากการทำ Mathematical Model ได้ถูกต้อง
 • 1 : องศาอิสรภาพหมายถึงจำนวนของตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอิสระ
 • 2 : องศาอิสรภาพ = จำนวนตัวแปร – จำนวนของสมการ
 • 3 : ระบบสมการ หรือ Mathematical Model จะหาคำตอบได้ก็ต่อเมื่อ องศาอิสรภาพ = ศูนย์ เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 :
 • Gain margin มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
 • 1 : BODE Plot
 • 2 : Root- Locus
 • 3 : Step response
 • 4 : Nichol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • ข้อความใดถูกต้อง
 • 1 : ถ้า Openloop response ของระบบมีความเสถียรแล้ว Closed loop response จะมีความเสถียรด้วย
 • 2 : ถ้า Openloop response ของระบบมีความเสถียรแล้ว Closed loop response ของระบบที่มีตัวควบคุมใดๆ จะมีความเสถียรด้วย
 • 3 : ถ้า Openloop response ของระบบไม่เสถียรแล้ว ไม่สามารถทำให้ระบบมีความเสถียรได้
 • 4 : ถ้า Openloop response ของระบบไม่เสถียรแล้ว สามารถทำให้ระบบมีความเสถียรได้โดยการเลือกตัวควบคุมที่เหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 102 :
 • Temperature transmitter สามารถนำมาใช้อ่านอุณหภูมิในช่วง 0-100 องศาเซลเซียส และแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ 4 – 16 mA จงหาว่าที่ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส กระแสที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าใด
 • 1 : 16 mA
 • 2 : 11.2 mA
 • 3 : 8.8 mA
 • 4 : 6.4 mA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 103 :
 • จากรูปที่กำหนด ระบบมีค่า Process time constant และ Dead time แบบ first order plus time delay ประมาณเท่ากับข้อใด
 • 1 : Process time = 1 วินาที Dead time = 1 วินาที
 • 2 : Process time = 25วินาที Dead time = 1วินาที
 • 3 : Process time = 6วินาที Dead time = 5วินาที
 • 4 : Process time = 5วินาที Dead time = 1 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดเป็นคำกล่าวที่เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับ closed loop control และ open loop control
 • 1 : ผลตอบสนองของ Open loop control เกิดขึ้นในระบบที่ไม่มีกระแส recycle.
 • 2 : ผลตอบสนองของ Closed loop control เกิดในระบบที่มีกระแส recycle
 • 3 : ผลตอบสนองของ open loop control และ closed loop control สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งระบบที่มีกระแส recycle และไม่มี recycle
 • 4 : ผลตอบสนองของ open loop control มีได้ทั้งจากระบบที่มีกระแส recycle และไม่มีกระแส recycle ส่วน ผลตอบสนองของ closed loop control มีเฉพาะสำหรับระบบที่มีกระแส recycle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :
 • ในการออกแบบค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุมแบบ PID จะต้องพิจารณาจากข้อใดมากที่สุด
 • 1 : Response time
 • 2 : Settling time
 • 3 : % overshoot
 • 4 : ทุกข้อที่กล่าวมามีความสำคัญขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการควบคุมและข้อจำกัดของกระบวนการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 106 :
 • ข้อใดถูกเกียวกับ feed back control และ feed forward control
 • 1 : Feed back control ใช้สำหรับตัวแปรควบคุมที่ทางออกของกระบวนการ
 • 2 : Feed forward control ต่างจาก feed back control ตรงที่ Feed forward control จะควบคุม Manipulate ที่เข้ากระบวนการ
 • 3 : Feed Forward control ไม่ต้องวัดค่า control variable ขณะที่ Feed back control ต้องวัดค่า control variable
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 107 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดสำหรับ การควบคุมแบบ ratio control
 • 1 : เป็นการควบคุมแบบ feed forward
 • 2 : ต้องมีการวัดค่าของตัวแปรในระบบที่ไม่ใช่ตัวแปรควบคุมอย่างน้อย 2 ค่า
 • 3 : เมื่อใช้ Ratio control แล้วจะให้ค่าของตัวแปรควบคุมที่แม่นยำและสามารถปรับให้ได้ค่าดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • y(s) = 5/s(s+1) ค่า y เมื่อ เวลาผ่านไปมากๆ มีค่าเท่าใด
 • 1 : 5
 • 2 : 2
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • ตัวควบคุมแบบใดที่ทำให้ระบบเกิด offset
 • 1 : P
 • 2 : PI
 • 3 : PID
 • 4 : PD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 110 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับค่า gain และ reset time ของ PI –controller สำหรับระบบอันดับที่ 1
 • 1 : ค่า gain และ ค่า reset time ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ การ oscillate เพิ่มขึ้น
 • 2 : ค่า gain เพิ่มขึ้น แต่ค่า reset time ลดลง ทำให้ การ oscillate เพิ่มขึ้น
 • 3 : ค่า gain ลดลง แต่ค่า reset time เพิ่มขึ้น ทำให้ การ oscillate เพิ่มขึ้น
 • 4 : ค่า gain และค่า reset time ที่ลดลง ทำให้ การ oscillate เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ controller แบบ PID
 • 1 : ค่า gain ที่เพิ่มขึ้น ไม่ทำให้ ระบบเกิดการ oscillate เนื่องจากค่า derivative time constant
 • 2 : ค่า gain ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ ระบบเกิดการ oscillate โดย overshoot เพิ่มขึ้น
 • 3 : ค่า gain ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ ระบบเกิดการ oscillate โดย overshoot ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากค่า derivative time constant
 • 4 : กำจัด offset ได้ เนื่องจากผลของ D mode
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ratio control
 • 1 : เป็นรูปแบบหนึ่งของ feed back control
 • 2 : เป็นรูปแบบหนึ่งของ feed forward control
 • 3 : สามารถใช้กำหนด ของ manipulated variables ที่ทางเข้า และทางออกของระบบ
 • 4 : ข้อ 1 ผิดแต่ข้อ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ratio control ต้องมีการวัดค่าของ controlled variable ก่อนที่จะนำไปคำนวณผลเพื่อปรับ manipulated variable โดยอัตราส่วนระหว่างตัวแปรทั้งสองคงที่
 • 2 : ratio control ต้องมีการวัดค่าของ manipulated variable ก่อนที่จะนำไปคำนวณผลเพื่อปรับ disturbance โดยอัตราส่วนระหว่างตัวแปรทั้งสองคงที่
 • 3 : ratio control ต้องมีการวัดค่าของ disturbance ก่อนที่จะนำไปคำนวณผลเพื่อปรับ controlled variable maโดยอัตราส่วนระหว่างตัวแปรทั้งสองคงที่
 • 4 : ratio control ต้องมีการวัดค่าของ disturbance ก่อนที่จะนำไปคำนวณผลเพื่อปรับ manipulated variable โดยอัตราส่วนระหว่างตัวแปรทั้งสองคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 114 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Gain margin เป็นค่าขนาดที่ความถี่ของมุม 180 องศา
 • 2 : Gain margin เป็นค่าขนาดที่ความถี่ของมุม -180 องศา
 • 3 : Gain margin เป็นค่าส่วนกลับของขนาดที่ความถี่ของมุม 180 องศา
 • 4 : Gain margin เป็นค่าส่วนกลับของขนาดที่ความถี่ของมุม -180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :
 • ข้อความใดถูก
 • 1 : Phase margin เป็นค่าของมุม ที่ความถี่ที่ทำให้ได้ amplitude ratio = 1
 • 2 : Phase margin เป็นค่าผลต่างระหว่างมุม 180 O กับมุมที่ความถี่ที่ทำให้ได้ amplitude ratio = 1
 • 3 : Phase margin เป็นค่าผลต่างระหว่างมุม -180 O กับมุมที่ความถี่ที่ทำให้ได้ amplitude ratio = 1
 • 4 : Phase margin เป็นค่าผลต่างระหว่างมุม 90 O กับมุมที่ความถี่ที่ทำให้ได้ amplitude ratio = 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • ข้อใดถูก
 • 1 : Multiple loop control system คือระบบควบคุมที่มี controlled variable เพียง 1 ตัวแปร แต่มี manipulated variable มากกว่า 1 ตัว
 • 2 : Multiple loop control system คือระบบควบคุมที่มี controlled variable มากกว่า 1 ตัวแปร แต่มี manipulated variable เพียง 1 ตัว
 • 3 : Multiple loop control system คือระบบควบคุมที่มี controlled และ manipulated variables variable มากกว่า 1 ตัว
 • 4 : ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 117 :
 • ข้อใดเป็นสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงของสาร B ใน isothermal CSTR (ด้วยค่าคงที่การเกิดปฏิกิริยา, k) A ตามปฏิกิริยา A ที่ควบคุมปริมาตร, V,ให้คงที่ โดยอัตราการไหลเข้าของสาร A คือ F0 ที่ความเข้มข้น CA0 โดย rate = -kCA0
 • 1 : d(CA)/dt = F( CA0-CA) + kVCA
 • 2 : d(CA)/dt = F( CA0-CA) + kCA
 • 3 : d(CA)/dt = F( CA0-CA)/V + kCA /V
 • 4 : d(CA)/dt = F( CA0-CA)/V + kCA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 • ผลการทดสอบระบบโดยการ ให้ input เป็นแบบ sine wave โดย Amplitude ของ input มีขนาดเท่ากับ A พบว่า output ที่ได้มีความสูงของคลื่นเป็น B ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Amplitude ratio = A/B
 • 2 : Amplitude ratio = AB
 • 3 : Amplitude ratio = B/A
 • 4 : Amplitude ratio = |B-A|/A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 119 :
 • Degree of Freedom สำหรับ process control คืออะไร
 • 1 : จำนวนตัวแปรทั้งหมดในระบบ-จำนวนสมการ
 • 2 : จำนวนสมการ-จำนวนตัวแปรทั้งหมด+จำนวนตัวแปรที่เป็น disturbance
 • 3 : จำนวนตัวแปรทั้งหมด – จำนวนตัวแปรที่เป็น disturbance – จำนวนสมการ
 • 4 : จำนวนตัวแปรทั้งหมด – จำนวนตัวแปรที่เป็น disturbance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของน้ำในถัง แบบ single control loop
 • 1 : ถ้าอุณหภูมิของน้ำในถังสูงกว่าที่กำหนดไว้ control valve จะปิด
 • 2 : ถ้าอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น controller สั่งให้กระแสของสารป้อนและกระแสของไอน้ำไหลเข้าระบบลดลงพร้อมกัน
 • 3 : ถ้าอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น controller สั่งให้กระแสน้ำหล่อเย็นเพียง 1 กระแสไหลเพิ่มขึ้น
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • ลักษณะการเปิด-ปิด ของวาล์วควบคุมที่เป็นแบบ air to close หรือ air to open นั้นขึ้นกับองค์ประกอบของวาล์วคือข้อใด
 • 1 : valve seat – valve plug หรือ air inlet orientation/spring
 • 2 : valve seat – valve stem หรือ air inlet orientation/spring
 • 3 : valve plug – valve stem หรือ air inlet orientation/spring
 • 4 : valve position indicator- valve stem หรือ air inlet orientation/spring
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :
 • Temperature transmitter ใช้อ่านอุณหภูมิในช่วง 50-150 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่อ่านได้ถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าในช่วงกระแส 4-20 mA ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : zero = 0, span = 100, transmitter gain = 0.16
 • 2 : zero = 0, span = 16, transmitter gain = 0.16
 • 3 : zero = 4, span = 100, transmitter gain = 0.16
 • 4 : zero = 50, span = 100, transmitter gain = 0.16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :
 • Phase margin คืออะไร
 • 1 : ผลต่างระหว่างมุมของระบบที่ความถี่ที่ระบบมีค่า amplitude ratio=1 กับมุม -180 องศา
 • 2 : ผลต่างระหว่างมุมของระบบที่ความถี่ที่ระบบมีค่า amplitude ratio=1 กับมุม 180 องศา
 • 3 : ผลต่างระหว่างมุมของระบบที่ crossover frequency กับมุม -180 องศา
 • 4 : ผลต่างระหว่างมุมของระบบที่ crossover frequency กับมุม 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :
 • Phase margin และ gain margin ควรมีค่าเป็นอย่างไรจึงทำให้ระบบเสถียร
 • 1 : phase margin ต้องมีค่ามากกว่า 0 ส่วน gain margin ต้องมีค่ามากกว่า 1
 • 2 : phase margin ต้องมีค่ามากกว่า 1 ส่วน gain margin ต้องมีค่ามากกว่า 0
 • 3 : phase margin ต้องมีค่าน้อยกว่า 0 ส่วน gain margin ต้องมีค่ามากกว่า 1
 • 4 : phase margin ต้องมีค่าน้อยกว่า 1 ส่วน gain margin ต้องมีค่าน้อยกว่า 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • ข้อใดถูก
 • 1 : ระบบที่ใช้ Ratio controller เป็นระบบที่สามารถให้ค่า controlled variable ที่ setpoint ได้เร็วและแม่นยำกว่า การใช้ ระบบควบคุมแบบอื่น
 • 2 : ในบรรดา feedback control loop, ratio controller เป็นระบบที่สามารถตอบสนองได้เร็วที่สุด แต่มีความแม่นยำน้อยที่สุด
 • 3 : Ratio controller เป็นสมาชิกใน feed forward control loop จึงทำให้ระบบที่สามารถรักษาค่า set point ได้ในช่วงที่ต้องการได้เร็วแต่มีความแม่นยำไม่มาก
 • 4 : Ratio control เป็นสมาชิกใน feed forward control loop และ feedback control loop จึงต้องมีทั้งการวัดค่าของ disturbance และ controlled variable ก่อนนำไปคำนวณเพื่อปรับค่า manipulated variable
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้การควบคุมกระบวนการไม่สัมฤทธิ์ผล
 • 1 : การใช้เครื่องมือวัดและควบคุมที่ราคาถูกโดยไม่มีการตรวจดูคุณภาพ
 • 2 : การไม่ได้ปรับเทียบเครื่องมือวัดให้ถูกต้อง
 • 3 : การใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เหมาะสมกับงาน
 • 4 : การออกแบบระบบควบคุมแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุหลักของการมีระบบควบคุมสำหรับกระบวนการ
 • 1 : เพื่อความทันสมัย
 • 2 : ความปลอดภัยต่อกระบวนการ
 • 3 : เพื่อให้กระบวนการที่ทำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณตามที่ต้องการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 128 :
 • ถ้า characteristic ของระบบคือ
  240 S3 + 120 S2 + (26-16 k)s + (1+4k) = 0 ข้อใดถูก
 • 1 : ระบบมีค่า ultimate gain = 1 และ มีค่า ultimate frequency = 24-0.5
 • 2 : ระบบมีค่า ultimate gain = 1 ระบบมีค่า ultimate period = 24-0.5
 • 3 : ระบบมีค่า ultimate gain = 2 และ มีค่า ultimate frequency = 24-0.5
 • 4 : ระบบมีค่า ultimate gain = 2 ระบบมีค่า ultimate period = 24-0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 • ข้อใดคือ transfer function Y ของรูปที่กำหนด
 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : c
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  ก. การควบคุมแบบ feedback ทำให้ระบบมีการตอบสนองต่อการรบกวนเร็วขึ้น
  ข. ตัวควบคุมชนิด integral action ทำให้การตอบสนองของตัวแปรที่ถูกควบคุมเกิดการแกว่ง
  ค. ระบบที่สามารถอธิบายด้วย Y(s) = 2/[s2-3s+1) เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ
 • 1 : มีคำตอบถูกข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกเท่านั้น
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูกเท่านั้น
 • 4 : คำตอบถูกต้องทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
 • 1 : เมื่อลด Kc ระบบจะแกว่งมากขึ้น
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ข้อ 1. และ 2. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 132 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 133 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • Valve characteristic (f(x)) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :

 • 1 : -2 < k < 14/9
 • 2 : 0 < k < 14/9
 • 3 : -2 < k < 0
 • 4 : 14/9 < k < 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับค่า Kc ของรูปข้างล่าง
 • 1 : Kc > 1 จะทำให้ระบบเสถียร
 • 2 : Kc > - 1 จะทำให้ระบบเสถียร
 • 3 : Kc < 1 จะทำให้ระบบเสถียร
 • 4 : Kc < -1 จะทำให้ระบบเสถียร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 137 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • Control valve สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นที่ใช้ในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิของถังปฏิกรณ์เพื่อไม่ให้ถังปฏิกรณ์มีอุณหภูมิสูงเกินไปควรเป็นแบบใด ด้วยเหตุผลใดเป็นสำคัญ
 • 1 : Air to open เพราะ ต้องใช้ความดันของอากาศในการทำให้วาล์วน้ำหล่อเย็นเปิดเพื่อลดอุณหภูมิของถังปฏิกรณ์
 • 2 : Air to close เพราะ สามารถควบคุมการเปิดปิดวาล์วได้ดีกว่าแบบ Air to open
 • 3 : Air to close เพราะ ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับกระบวนการ
 • 4 : Air to open เพราะ ประโยชน์ในด้านการประหยัดน้ำเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับกระบวนการไม่ทำให้น้ำหล่อเย็นไหลออกเกินความจำเป็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • Gain margin มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
 • 1 : BODE
 • 2 : Root- Locus
 • 3 : Step response
 • 4 : Nichol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • ตัวแปรขาเข้าของกระบวนการคือข้อใด
 • 1 : F0 F1
 • 2 : F1 F2
 • 3 : F0 F2
 • 4 : F0 F3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 141 :
 • ตัวแปรขาออกของกระบวนการคือข้อใด
 • 1 : F1 F2
 • 2 : F0 F3
 • 3 : F1 F3
 • 4 : h1 h2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 142 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : สารไหลจากถัง 1 ไปถัง 2 เมื่อ h1 > h2
 • 2 : สารไหลจากถัง 1 ไปถัง 2 เมื่อ F0 > F3
 • 3 : สารไหลจากถัง 2 เมื่อ F3 > F2
 • 4 : สารไหลจากถัง 1 เมื่อ F0 > F1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • F3 มีความสัมพันธ์กับ h2 อย่างไร
 • 1 : F3 = h2
 • 2 : F3 แปรผันตรงกับ h2
 • 3 : F3 แปรผกผันกับ h2
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • F1 มีความสัมพันธ์กับ h1 และ h2 อย่างไร
 • 1 : F1 แปรผันตรงกับ h1
 • 2 : F1 แปรผันตรงกับ h2
 • 3 : F1 แปนผันตรงกับ (h1 – h2)
 • 4 : F1 แปรผกผันกับ (h1 – h2)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 145 :
 • หากสมมติให้ F2 = h2 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : กระบวนการนี้เป็นกระบวนการอันดับหนึ่ง
 • 2 : กระบวนการนี้เป็นกระบวนการอันดับสอง
 • 3 : กระบวนการนี้เป็นกระบวนการอันดับสาม
 • 4 : ก และ ข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :
 • เมื่อ F0 เพิ่มขึ้น ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : h1 เพิ่มขึ้น
 • 2 : F1 เพิ่มขึ้น
 • 3 : h2 เพิ่มขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • เมื่อ F0 เพิ่มขึ้น และ F3 ลดลง ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : h2 คงที่
 • 2 : F2 คงที่
 • 3 : h1 ลดลง
 • 4 : สรุปไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 148 :
 • หาก F0 > F3 และ h 1 > h2
 • 1 : F1 จะทำให้ h2 เพิ่มขึ้น
 • 2 : F1 จะทำให้ h1 ลดลง
 • 3 : h2 เพิ่มขึ้นทำให้ F2 เพิ่มขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 149 :
 • ตัวแปรขาเข้าของกระบวนการคืออะไร
 • 1 : Fi F Ti T
 • 2 : Fi Ti h A
 • 3 : Fi Ti Q
 • 4 : h F T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :
 • ตัวแปรขาออกของกระบวนการคืออะไร (ง่าย)
 • 1 : F Q
 • 2 : T A
 • 3 : F T
 • 4 : h T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 151 :
 • ในการพัฒนาแบบจำลองกระบวนการ ควรตั้งสมมติฐานอะไรบ้าง
 • 1 : T คงที่
 • 2 : ความหนาแน่น คงที่
 • 3 : ไม่มีการสูญเสียพลังงานความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม
 • 4 : ถูกทั้ง 3 และ 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • สมการอธิบายกระบวนการคืออะไร
 • 1 : สมการสมดุลมวลสาร
 • 2 : สมการสมดุลพลังงาน
 • 3 : สมการสมดุลโมเมนตัม
 • 4 : ก และ ข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :
 • เมื่อ Ti เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไร
 • 1 : Q เพิ่มขึ้น
 • 2 : Q ลดลง
 • 3 : T เพิ่มขึ้น
 • 4 : T ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 154 :
 • หน่วยของ Q ที่เป็นไปได้คืออะไร
 • 1 : จูล
 • 2 : จูลต่อวินาที
 • 3 : จูลต่อวินาทีต่อพื้นที่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :
 • ในการพัฒนาแบบจำลองกระบวนการข้างต้น ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง F และ h ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : F แปรผันตรงกับ h
 • 2 : F แปรผกผันกับ h
 • 3 : F ไม่ขึ้นกับ h
 • 4 : F แปรผันตรงกับ h เมื่อ T คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 156 :
 • เมื่อ Fi เพิ่มขึ้น ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Ti เพิ่มขึ้น
 • 2 : T เพิ่มขึ้น
 • 3 : F เพิ่มขึ้น
 • 4 : Q ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :
 • เมื่อ Fi ลดลง ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Ti ลดลง
 • 2 : T เพิ่มขึ้น
 • 3 : F เพิ่มขึ้น
 • 4 : h เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 755 : Control system
ข้อที่ 158 :
 • ถังปฏิกรณ์เคมีที่มีปฏิกิริยาไม่ผันกลับแบบคายความร้อน และมีการระบายความร้อนด้วยน้ำผ่านผนังโดยรอบของถังปฏิกรณ์ การกระทำข้อใดต่อไปนี้ไม่ทำให้เสถียรภาพของระบบในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่โดยการปรับอัตราไหลของน้ำหล่อเย็นดีขึ้น
 • 1 : ออกแบบให้ถังปฏิกรณ์มีขนาดใหญ่
 • 2 : ออกแบบให้ถังปฏิกรณ์มีขนาดเล็ก
 • 3 : ออกแบบให้ถังปฏิกรณ์มีอุณหภูมิต่ำๆ
 • 4 : ออกแบบให้ระบบมีค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนสูงๆ
 • 5 : เพิ่มพื้นที่ในการถ่ายความร้อนให้มากขึ้นโดยเพิ่มเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ต่อภายนอก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • วาล์วควบคุมมี action เป็นแบบใดเมื่อพิจารณาในแง่ของความปลอดภัยในกรณีที่ไม่มีพลังงานจ่ายให้กับวาล์ว
 • 1 : NC, NO
 • 2 : FC, FO
 • 3 : direct, reverse
 • 4 : on, off
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 :
 • FT 101 คืออุปกรณ์ใด
 • 1 : Sensor
 • 2 : Transmitter
 • 3 : Controller
 • 4 : Transducer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • เส้นสัญลักษณ์ ---- หมายถึงเส้นของอะไร
 • 1 : สัญญาณไฟฟ้า
 • 2 : สายไฟ
 • 3 : ท่อ
 • 4 : สัญญาณความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • ถังปฏิกรณ์เคมีที่มีปฏิกิริยาไม่ผันกลับแบบคายความร้อน และมีการระบายความร้อนด้วยน้ำผ่านผนังโดยรอบของถังปฏิกรณ์ การกระทำข้อใดต่อไปนี้ไม่ทำให้เสถียรภาพของระบบในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่โดยการปรับอัตราไหลของน้ำหล่อเย็นดีขึ้น
 • 1 : ออกแบบให้ถังปฏิกรณ์มีขนาดใหญ่
 • 2 : ออกแบบให้ถังปฏิกรณ์มีขนาดเล็ก
 • 3 : ออกแบบให้ถังปฏิกรณ์มีอุณหภูมิต่ำๆ
 • 4 : ออกแบบให้ระบบมีค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนสูงๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 • รูปแบบการควบคุมที่มีใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมคือแบบใด
 • 1 : Feed back
 • 2 : Feed forward
 • 3 : Ratio
 • 4 : Cascade
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • พิจารณาเครื่องมือวัดอัตราการไหลซึ่งมีคุณสมบัติเชิงเส้นพบว่า ถ้าอัตราการไหลเท่ากับ 400 gal/min เครื่องจะอ่านค่าได้เท่ากับ 15 psig ถ้าอัตราการไหลเท่ากับ 0 gal/min เครื่องจะอ่านค่าได้เท่ากับ 3 psig ก. เครื่องมือนี้มีค่า zero = 3 psig ข. เครื่องมือนี้มีค่า span = 400 gal/min ค. เครื่องมือนี้มีค่า gain = 33.33 (gal/min)/psig
 • 1 : มีคำตอบถูกข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกเท่านั้น
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูกเท่านั้น
 • 4 : คำตอบถูกต้องทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :
 • วาล์วควบคุมมี action เป็นแบบใดเมื่อพิจารณาในแง่ของความปลอดภัยในกรณีที่ไม่มีพลังงานจ่ายให้กับวาล์ว
 • 1 : NC, NO
 • 2 : FC, FO
 • 3 : direct, reverse
 • 4 : on, off
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • จากรูปมีวงจรควบคุมทั้งหมดกี่ loop
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • LT 101 คืออุปกรณ์ใด
 • 1 : Sensor
 • 2 : Transmitter
 • 3 : Controller
 • 4 : Transducer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 168 :
 • PIC 101 คืออุปกรณ์ใด
 • 1 : Sensor
 • 2 : Transmitter
 • 3 : Controller
 • 4 : Transducer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 169 :
 • FY 101C คืออุปกรณ์ใด
 • 1 : Sensor
 • 2 : Transmitter
 • 3 : Controller
 • 4 : Transducer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 • FIC 102 คืออุปกรณ์ใด
 • 1 : Sensor
 • 2 : Control valve
 • 3 : Controller
 • 4 : Transmitter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 171 :
 • FT 101 คืออุปกรณ์ใด
 • 1 : Sensor
 • 2 : Control valve
 • 3 : Controller
 • 4 : Transmitter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • เส้นสัญลักษณ์ ---- หมายถึงเส้นของอะไร
 • 1 : สัญญาณไฟฟ้า
 • 2 : สายไฟ
 • 3 : ท่อ
 • 4 : สัญญาณความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • การควบคุมระดับน้ำในหม้อไอน้ำที่แสดงในรูปเป็นการควบคุมแบบใด
 • 1 : Feedback
 • 2 : Ratio
 • 3 : Cascade
 • 4 : Feedback + ratio
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 174 :
 • การควบคุมความดันในหม้อไอน้ำที่แสดงในรูปเป็นการควบคุมแบบใด
 • 1 : Feedback
 • 2 : Ratio
 • 3 : Feedback + ratio
 • 4 : Feedback + cascade
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :
 • การควบคุมอัตราการไหล 102 เป็นการควบคุมแบบใด
 • 1 : Feedback
 • 2 : Ratio
 • 3 : Feedback + ratio
 • 4 : Feedback + cascade
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 176 :
 • ตัวควบคุมในการควบคุมระดับน้ำใช้ setpoint แบบใด
 • 1 : Local
 • 2 : Dual
 • 3 : Remote
 • 4 : Balance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :
 • ตัวควบคุมในการควบคุมอัตราการไหล 101 ใช้ setpoint แบบใด
 • 1 : Local
 • 2 : Dual
 • 3 : Remote
 • 4 : Balance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :
 • ตัวควบคุมในการควบคุมอัตราการไหล 102 ใช้ setpoint แบบใด
 • 1 : Local
 • 2 : Dual
 • 3 : Remote
 • 4 : Balance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • จะเกิดปรากฎการณ์ใดเมื่อมีการป้อนวัตถุดิบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่สภาวะคงตัวของเครื่องปฏิกรณ์เคมีเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์เพื่อต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มากขึ้น โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน
 • 1 : Time delays response
 • 2 : Overshoot response
 • 3 : unstable response
 • 4 : inverse response
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 180 :
 • ค่า poles ของระบบอันดับสองมีค่า = 3 ± 2 i แสดงว่าระบบมีผลการตอบสนองอย่างไร
 • 1 : Time delays response
 • 2 : Overshoot response
 • 3 : Unstable response
 • 4 : Inverse response
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 181 :
 • ค่า poles ของระบบอันดับสองมีค่า = 3, -2 แสดงว่าระบบมีผลการตอบสนองอย่างไร
 • 1 : Time delays response
 • 2 : Overshoot response
 • 3 : Unstable response
 • 4 : Inverse response
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :
 • ค่า poles ของระบบอันดับสองมีค่า = -1, -3 แสดงว่าระบบมีผลการตอบสนองอย่างไร
 • 1 : Time delays response
 • 2 : Stable response
 • 3 : Overshoot response
 • 4 : Inverse response
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • ค่า zero ของระบบอันดับสองมีค่า = 3 แสดงว่าระบบมีผลการตอบสนองอย่างไร
 • 1 : Time delays response
 • 2 : Overshoot response
 • 3 : Stable response
 • 4 : Inverse response
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิที่สามารถใช้ได้กับระบบการควบคุมอัตโนมัติคือ
 • 1 : pyrometer
 • 2 : thermometer
 • 3 : Resistance temperature detector
 • 4 : thermister
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 185 :
 • อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิใดที่สามารถใช้ในการสอบเทียบอุปกรณ์วัดอื่นๆได้
 • 1 : pyrometer
 • 2 : thermometer
 • 3 : Resistance temperature detector
 • 4 : thermister
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :
 • อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิใดที่สามารถใช้ในการวัดอุณหภูมิของเตาเผาแบบพกพา
 • 1 : pyrometer
 • 2 : thermometer
 • 3 : Resistance temperature detector
 • 4 : thermister
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • วัสดุที่ใช้ทำ Thermister คืออะไร
 • 1 : โลหะ
 • 2 : อโลหะ
 • 3 : เซรามิคส์
 • 4 : สารกึ่งตัวนำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 188 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์วัดความดัน
 • 1 : บูร์ดอง
 • 2 : เบลโลว์
 • 3 : โรตามิเตอร์
 • 4 : ไดอะแฟรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • อุปกรณ์วัดความดันชนิดใดที่ใช้วัดความดันต่ำๆ ที่ไม่เกิน 10 มิลลิบาร์
 • 1 : บูร์ดอง
 • 2 : เบลโลว์
 • 3 : มาโนมิเตอร์แบบท่อเอียง
 • 4 : มาโนมิเตอร์แบบตัวยู
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :
 • หลักการทำงานของบูร์ดองคืออะไร
 • 1 : การเหยียดตัวของโลหะเมื่อได้รับความร้อน
 • 2 : การเหยียดตัวของโลหะเมื่อได้รับความดัน
 • 3 : การเหยียดตัวของโลหะเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า
 • 4 : การเหยียดตัวของโลหะเมื่อได้รับความต่างศักย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • เคมีคอลซีลมีหน้าที่อะไร
 • 1 : เพื่อป้องกันการรั่วซึมของของไหลออกจากระบบ
 • 2 : เพื่อป้องกันไม่ให้ของไหลสัมผัสกับอุปกรณ์วัดความดันโดยตรง
 • 3 : เพื่อให้สามารถวัดความดันต่ำๆได้
 • 4 : เพื่อให้สามารถวัดความดันสูงๆได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :
 • เครื่องมือที่ใช้สอบเทียบเครื่องมือวัดความดันอื่นคือ
 • 1 : บูร์ดอง
 • 2 : Dead weight
 • 3 : ไดอะแฟรม
 • 4 : ดิสเพรสเซอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • ข้อใดเป็นการวัดระดับด้วยวิธีการวัดโดยตรง
 • 1 : อุปกรณ์การวัดแบบอัลตราโซนิค
 • 2 : ดิพสติค
 • 3 : คาพาซิเทน
 • 4 : การวัดระดับแบบคลื่นอินฟราเรด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :
 • อุปกรณ์การวัดระดับใดเหมาะสำหรับวัดระดับของน้ำมันในการขุดเจาะน้ำมัน
 • 1 : อุปกรณ์การวัดแบบอัลตราโซนิค
 • 2 : ลูกลอย
 • 3 : คาพาซิเทน
 • 4 : การวัดระดับแบบคลื่นอินฟราเรด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • อุปกรณ์การวัดระดับใดเหมาะสำหรับวัดระดับของน้ำมันในถังน้ำมัน
 • 1 : อุปกรณ์การวัดแบบอัลตราโซนิค
 • 2 : ลูกลอย
 • 3 : คาพาซิเทน
 • 4 : การวัดระดับแบบคลื่นอินฟราเรด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 196 :
 • อุปกรณ์การวัดระดับใดเหมาะสำหรับวัดระดับของสารที่มีคุณสมบัติเหนียวแช่นกาวลาเท็กซ์ เป็นต้น
 • 1 : อุปกรณ์การวัดแบบอัลตราโซนิค
 • 2 : ลูกลอย
 • 3 : คาพาซิเทน
 • 4 : การวัดระดับแบบใช้รังสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์การวัดอัตราการไหลโดยอาศัยหลักการแบบความดันดิฟเฟอเรนเชียล
 • 1 : ท่อเวนทูรี
 • 2 : วอร์เท็กซ์
 • 3 : นอซเซิล
 • 4 : ออริฟิส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 198 :
 • อุปกรณ์การวัดใดใช้สำหรับวัดปริมาณการไหลโดยมวล
 • 1 : ท่อเวนทูรี
 • 2 : โคลิโอลิส
 • 3 : นอซเซิล
 • 4 : เทอร์ไบน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • เครื่องมือวัดแบบนอซเซิลไม่เหมาะกับของเหลวชนิดใด
 • 1 : ของเหลวที่มีสารแขวนลอย
 • 2 : ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • 3 : ของเหลวที่มีความหนืดสูง
 • 4 : ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 • มาตรวัดน้ำที่ใช้ตามบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือวัดโดยใช้หลักการใด
 • 1 : ความดันดิฟเฟอเรลเซียล
 • 2 : อัลตราโซนิค
 • 3 : สนามแม่เหล็ก
 • 4 : โพสซิทีฟดิสเพลสเมนท์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 201 :
 • ข้อใดเป็นหลักการวัดอัตราการไหลแบบโอวอล
 • 1 : ใช้ดิสก์
 • 2 : ใช้ลูกหมุน
 • 3 : ใช้เฟือง
 • 4 : ใช้ใบพัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 202 :
 • ระดับของเหลวภายในถังถูกควบคุมด้วยวาล์วของสารที่ป้อนเข้ามา ถ้าพิจารณาในด้านความปลอดภัย ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
 • 1 : วาล์วเป็นแบบ air to close, controller action แบบ direct action
 • 2 : วาล์วเป็นแบบ air to close, controller action แบบ reverse action
 • 3 : วาล์วเป็นแบบ air to open, controller action แบบ direct action
 • 4 : วาล์วเป็นแบบ air to open, controller action แบบ reverse action
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 203 :
 • ระดับของเหลวภายในถังถูกควบคุมด้วยวาล์วของสารที่ออก ข้อใดถูก
 • 1 : วาล์วเป็นแบบ air to close, controller action แบบ direct action
 • 2 : วาล์วเป็นแบบ air to open, controller action แบบ direct action
 • 3 : วาล์วเป็นแบบ fail-closed, controller action แบบ reverse action
 • 4 : วาล์วเป็นแบบ fail-open, controller action แบบ direct action
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 • ปริมาณแก๊สภายในถังบรรจุถูกควบคุมโดยพิจารณาจากความดันที่อ่านได้ ซึ่งถ้าพบว่าความดันที่อ่านได้มีค่าสูงกว่า set-point ข้อใดถูกต้องมากที่สุดและสอดคล้องกับความปลอดภัยของระบบ โดยวาล์ว ติดตั้งด้านทางออกของถัง
 • 1 : วาล์วเป็นแบบ air to close, controller action แบบ direct action
 • 2 : วาล์วเป็นแบบ air to open, controller action แบบ direct action
 • 3 : วาล์วเป็นแบบ air to close, controller action แบบ reverse action
 • 4 : วาล์วเป็นแบบ air to open, controller action แบบ reverse action
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • ถ้า y(s) = (s+1)e-0.5s /[s(s+2)(s+3)] ค่าของ y(t) ที่สภาวะคงตัวจะมีค่าเท่าไร
 • 1 : ไม่มีค่าที่สภาวะคงตัว
 • 2 : ค่าที่สภาวะคงตัว คือ 6
 • 3 : มีค่าที่สภาวะคงตัว ประมาณ 0.17
 • 4 : มีค่าที่สภาวะคงตัว ประมาณ 0.017
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • ถ้า y(s) =(5s+2)/[s(5s+4)] ค่าเริ่มต้น y(0) และค่าที่สภาวะคงตัว yss เป็นเท่าไร
 • 1 : y(0) = 0.5, yss = 1
 • 2 : y(0) = 1, yss = 0.5
 • 3 : y(0) = 0.5, yss = 0.5
 • 4 : y(0) = 2, yss = 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :
 • ค่าของ a และ b ของสมการ (s+5)/[(s+1)(s+4)] = a/(s+1) + b/(s+4) มีค่าเท่าไร
 • 1 : a = 4/3, b = -1/3
 • 2 : a = -4/3, b = 1/3
 • 3 : a = 1/3, b = -4/3
 • 4 : a = -1/3, b = 4/3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • Control valve สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นที่ใช้ในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิของถังปฏิกรณ์เพื่อไม่ให้ถังปฏิกรณ์มีอุณหภูมิสูงเกินไปควรเป็นแบบใด ด้วยเหตุผลใดเป็นสำคัญ
 • 1 : Air to open เพราะ ต้องใช้ความดันของอากาศในการทำให้วาล์วน้ำหล่อเย็นเปิดเพื่อลดอุณหภูมิของถังปฏิกรณ์
 • 2 : Air to close เพราะ สามารถควบคุมการเปิดปิดวาล์วได้ดีกว่าแบบ Air to open
 • 3 : Air to close เพราะ ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับกระบวนการ
 • 4 : Air to open เพราะ ประโยชน์ในด้านการประหยัดน้ำเมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับกระบวนการไม่ทำให้น้ำหล่อเย็นไหลออกเกินความจำเป็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • น้ำไหลเข้าสู่ถังทรงกระบอกด้วยอัตราการไหล , q, และอัตราการไหลออกจากถัง, q1, เป็นฟังก์ชันกับระดับความสูงของน้ำในถัง, h, ตามสมการ q1 = h/R ถ้าถังมีพื้นที่หน้าตัดเป็น A ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Transfer function H(s)/Q(s) = 1/(ARs +1) และ Q1(s)/Q(S) = R/(AS+1/R)
 • 2 : Transfer function H(s)/Q(s) = R/(ARs +1) และ Q1(s)/Q(S) = R/(AS+1/R)
 • 3 : Transfer function H(s)/Q(s) = 1/(ARs +1) และ Q1(s)/Q(S) = 1/[R(AS+1/R)]
 • 4 : Transfer function H(s)/Q(s) = R/(ARs +1) และ Q1(s)/Q(S) = 1/[R(AS+1/R)]
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 210 :
 • ถัง ต่อกัน 2 ถัง ถ้าพิจาณาความเข้มข้นขอวงสาร A ที่ทางเข้าพบว่ามีความเข้มข้น CA0 และในถังที่ สองมีความเข้มข้นเป็น CA2 ซึ่งแสดงในรูปของ transfer function ได้คือ CA2(s)/CA0(s) = 0.5/(5s+1)2 และเนื่องจากไม่สามารถควบคุมความเข้มข้นที่ทางเข้าให้คงที่ที่สภาวะคงตัวได้ แต่ได้ประมาณว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นแบบ sine wave ที่มี ขนาด 0.1 mole/m3 และมีความถี่ 0.2 rad/min จงพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของความ
 • 1 : ลูกค้าไม่สามารถรับซื้อสาร A ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเป็น 0.25 mol/m3
 • 2 : ลูกค้าไม่สามารถรับซื้อสาร A ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเป็น 0.5 mol/m3
 • 3 : ลูกค้าสามารถรับซื้อสาร A ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียง 0.05 mol/m3
 • 4 : ลูกค้าสามารถรับซื้อสาร A ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียง 0.025 mol/m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 211 :
 • ระบบมี transfer function คือ G(S) = 12/(8s+1) ข้อใดถูก
 • 1 : มี critical frequency ที่ 8
 • 2 : มี resonance frequency ที่ 1.5
 • 3 : มี corner frequency ที่ 0.125
 • 4 : มี ultimate frequency ที่ 0.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • ปรากฎการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงของอินพุทที่เวลา t = 0 นาที โดยที่เอาท์พุทเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เวลา t = 2 นาที เรียกว่า
 • 1 : time delays
 • 2 : time constant
 • 3 : rise time
 • 4 : settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • ผลการตอบสนองของระบบมีการเปลี่ยนแปลงไวหรือช้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินพุทจะพิจารณาจาก
 • 1 : time delays
 • 2 : time constant
 • 3 : rise time
 • 4 : settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 214 :
 • เวลาที่ผลการตอบสนองของระบบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง ± 5% จากค่าที่สภาวะคงตัวหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอินพุท เรียกว่า
 • 1 : time delays
 • 2 : time constant
 • 3 : rise time
 • 4 : settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 215 :
 • เวลาที่ผลการตอบสนองของระบบเข้าสู่ค่าที่สภาวะคงตัวครั้งแรกหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอินพุท เรียกว่า
 • 1 : time delays
 • 2 : time constant
 • 3 : rise time
 • 4 : settling time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :
 • ค่าเกนของระบบมีค่ามากหมายถึง
 • 1 : ระบบมีผลการตอบสนองเร็ว
 • 2 : ระบบมีผลการตอบสนองช้า
 • 3 : ระบบมีผลการตอบสนองมาก
 • 4 : ระบบมีผลการตอบสนองน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :
 • ค่าเกนของวาล์วควบคุมควรมีค่าอย่างไร
 • 1 : ค่าเท่ากับ 1
 • 2 : ค่าน้อยกว่า 1
 • 3 : ค่ามากกว่า 1
 • 4 : ค่ามากกว่า 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :
 • ค่า time constant ของวาล์วควบคุมควรมีค่าอย่างไร
 • 1 : มีค่าน้อยๆ
 • 2 : มีค่าสูงๆ
 • 3 : มีค่าเท่ากับ 1
 • 4 : มีค่าเท่ากับ 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 • ค่า time constant ของอุปกรณ์การวัดควรมีค่าอย่างไร
 • 1 : มีค่าน้อยๆ
 • 2 : มีค่าสูงๆ
 • 3 : มีค่าเท่ากับ 1
 • 4 : มีค่าเท่ากับ 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 220 :
 • จากทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรปรับที่เหมาะสมกับตัวแปรควบคุมนั้นส่วนใหญ่พบว่า ค่า time constant มีค่า
 • 1 : มีค่าน้อยๆ
 • 2 : มีค่าสูงๆ
 • 3 : มีค่าเท่ากับ 1
 • 4 : มีค่าเท่ากับ 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • จากทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรปรับที่เหมาะสมกับตัวแปรควบคุมนั้นส่วนใหญ่พบว่า ค่าเกน มีค่า
 • 1 : มีค่าน้อยๆ
 • 2 : มีค่าสูงๆ
 • 3 : มีค่าเท่ากับ 1
 • 4 : มีค่าเท่ากับ 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • สัญญานมาตรฐานของอุปกรณ์การวัดที่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้คือ
 • 1 : 0 – 15 volts
 • 2 : 3 – 15 psi
 • 3 : 4 – 20 mA
 • 4 : 1 – 5 watts
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :
 • พิจารณาเครื่องมือวัดความดันซึ่งมีคุณสมบัติเชิงเส้นพบว่า ถ้าความดันเท่ากับ 30 psig เครื่องจะอ่านค่าได้เท่ากับ 20 mA ถ้าอัตราการไหลเท่ากับ 10 psig เครื่องจะอ่านค่าได้เท่ากับ 4 mA ก. เครื่องมือนี้มีค่า zero = 4 mA ข. เครื่องมือนี้มีค่า span = 16 mA ค. เครื่องมือนี้มีค่า gain = 0.8 psig/mA
 • 1 : มีคำตอบถูกข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกเท่านั้น
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูกเท่านั้น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ผลของสัญญาณรบกวนจากการวัดทำให้ตัวควบคุมชนิด derivative action ทำงานได้ดีขึ้น ข. การใช้ตัวควบคุมป้อนหน้าต้องใช้ร่วมกับตัวควบคุมแบบป้อนกลับ ค. ระบบที่มีเสถียรภาพ ถ้า input เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว output ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • 1 : มีคำตอบถูกข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกเท่านั้น
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูกเท่านั้น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • ให้คำนวณหาค่า gain ของ transfer function, G(s) = 2(s+0.5)e-5s/[(s+2)(2s+1)]
 • 1 : 2
 • 2 : 0.5
 • 3 : 1
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • ให้คำนวณหาค่า pole ของ transfer function, G(s) = 2(s+0.5)e-5s/[(s+2)(2s+1)]
 • 1 : -2, -0.5
 • 2 : -0.5
 • 3 : -2
 • 4 : -2, -1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 227 :
 • ให้คำนวณหาค่า zero ของ transfer function, G(s) = 2(s+0.5)e-5s/[(s+2)(2s+1)]
 • 1 : -0.5
 • 2 : -2
 • 3 : 0.5
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :


 • กำหนดให้ K=1
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • กำหนดให้ K=1
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ตัวควบคุมแบบป้อนหน้าจำเป็นต้องใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการที่ต้องการควบคุม ข. ในการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบป้อนกลับจำเป็นต้องวัดค่าการรบกวนจากภายนอก ค. Ratio control เป็นการควบคุมแบบป้อนหน้าอย่างหนึ่ง
 • 1 : มีคำตอบถูกข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกเท่านั้น
 • 3 : ข้อ ก และ ค ถูกเท่านั้น
 • 4 : คำตอบถูกต้องทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :
 • พิจารณา Block diagram ดังรูป ให้หา transfer function (G) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Y และ D
 • 1 : G = G3/(1+Kc(G3G1+G2)Km)
 • 2 : G = G3/[1+Kc(G3G1+G2)]
 • 3 : G = G3/(1+Kc(G3G2+G1)Km)
 • 4 : G = G2/(1+Kc(G3G1+G2)Km)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 232 :

 • 1 : 0.10
 • 2 : 0.24
 • 3 : 0.20
 • 4 : 0.31
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :

 • 1 : 0.04
 • 2 : 0.14
 • 3 : 0.24
 • 4 : 0.34
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • พิจารณา Block diagram ดังรูป
 • 1 : 2
 • 2 : -2
 • 3 : 0.1
 • 4 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 235 :
 • โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 : Gf = 5
 • 2 : Gf = 1
 • 3 : Gf = -5
 • 4 : Gf = -2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 : Gf = 5/[(5s+1)(s+1)]
 • 2 : Gf = -1/(s+1)1
 • 3 : Gf = 3/(5s+1)
 • 4 : Gf = -2/(5s+1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 237 :
 • โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 : GC = 2s/(5s+1)
 • 2 : GC = -(s+2)/5s
 • 3 : GC = [(s+1)(s+2)]/2s
 • 4 : GC = (s+1)/2s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 : Gf = 2
 • 2 : Gf = 5
 • 3 : Gf = -2
 • 4 : Gf = -1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 239 :
 • โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 : Gf = 5/[(5s+1)(s+1)]
 • 2 : Gf = -1/(s+1)1
 • 3 : Gf = 3/(5s+1)
 • 4 : Gf = -2/(5s+1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 240 :
 • โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 • 1 : GC = 2s/(5s+1)
 • 2 : GC = -(s+2)/5s
 • 3 : GC = [(s+1)(s+2)]/2s
 • 4 : GC = (s+1)/2s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 241 :
 • จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ output ที่ออกจากตัวควบคุมแบบ PI เมื่อสัญญาณที่ได้รับจากเครื่องมือวัด (Ym(s) = 2/s)
 • 1 : Kc = 2
 • 2 : Kc = -1
 • 3 : Kc = -3
 • 4 : Kc = 1.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ output ที่ออกจากตัวควบคุมแบบ PI เมื่อสัญญาณที่ได้รับจากเครื่องมือวัด (Ym(s) = 2/s)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :
 • พิจารณา transfer function ของกระบวนการหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง output (y) และ input (x) ดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • พิจารณา transfer function ของกระบวนการหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง output (y) และ input (x) ดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :
 • โดยพิจารณา block diagram ที่ให้มา
  อันดับของ transfer function (Y(s)/X(s)) มีอันดับเท่าไร
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • โดยพิจารณา block diagram ที่ให้มา
  gain ของ transfer function (Y(s)/X(s)) มีค่าเท่ากับข้อใด
 • 1 : K1
 • 2 : K1K2
 • 3 : K1/ K2
 • 4 : K2/K1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :
 • โดยพิจารณา block diagram ที่ให้มา
  zero ของ transfer function (Y(s)/X(s)) มีค่าเท่ากับข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดไม่ใช่สภาพงานที่เหมาะสมของไพโรมิเตอร์แบบ Radiation
 • 1 : มีอุณหภูมิต่ำมากๆ
 • 2 : ในเตาเผาที่มีสภาวะเป็นอันตรายต่อเทอร์โมคับเปิล
 • 3 : เมื่อวัตถุที่ต้องการวัดต้องเคลื่อนที่อยู่บนสายพานในขบวนการผลิต
 • 4 : เมื่อวัตถุร้อนนั้นอยู่ในที่ไม่อาจสัมผัสได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • อาร์ทีดีแบบใดที่มีความแข็งแรงและทนอุณหภูมิสูงได้ดีที่สุด
 • 1 : นิเกิล
 • 2 : ทังสเตน
 • 3 : ทองแดง
 • 4 : แพลตินัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • เทอร์มิสเตอร์แตกต่างจากอาร์ทีดีอย่างไร
 • 1 : อาศัยค่ากระแสไฟฟ้า
 • 2 : ใช้สารที่เป็นตัวนำไฟฟ้า
 • 3 : ใช้สารที่เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า
 • 4 : อาศัยค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :
 • การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ต่างกับของอาร์ทีดีอย่างไร
 • 1 : ค่าความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 2 : ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 3 : ค่าความต้านทานคงที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • 4 : ค่าความต้านทานคงที่เมื่ออุณหภูมิลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 252 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 • 1 : เทอร์โมคัปเปิลเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีย่านการใช้งานสูงสุด และราคาถูก
 • 2 : อาร์ทีดีเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำดี และมีเสถียรภาพการใช้งานดีที่สุด
 • 3 : เทอร์มิสเตอร์เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีความไวในการวัดสูงสุด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • เทอร์โมมิเตอร์แบบฟิวซิสเต็ม (Filled System) เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการใด
 • 1 : เชิงกล
 • 2 : เชิงไฟฟ้า
 • 3 : เชิงแสง
 • 4 : เชิงเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 254 :
 • เครื่องมือใดที่ต้องใช้ร่วมกับเทอร์โมมิเตอร์แบบ Filled Syetem
 • 1 : บูร์ดอง
 • 2 : ไดอะแฟรม
 • 3 : เบลโลว์
 • 4 : มาโนมิเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :
 • ข้อใดเป็นอุปกรณ์วัดความดันที่ใช้ของเหลวในการวัดความดัน
 • 1 : มานอมิเตอร์
 • 2 : เบลโลว์
 • 3 : แวคคัมเกจ
 • 4 : บูร์ดอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 256 :
 • บูร์ดองแบบใดที่ใช้ในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือน
 • 1 : แบบรูปตัวซี
 • 2 : แบบรูปตัวยู
 • 3 : แบบก้นหอย (Spiral)
 • 4 : แบบขดซ้อน (Helix)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • ข้อใดเป็นข้อเสียของบูร์ดอง
 • 1 : ฮีสเตอร์รีซีสกว้าง
 • 2 : มีขนาดทุกย่านการใช้งาน
 • 3 : ให้ความเที่ยงตรงในการวัด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :
 • หลักการทำงานของเบลโลว์คืออะไร
 • 1 : ความร้อนทำให้สปริงของเบลโลว์ยืดออกมา
 • 2 : ความดันทำให้สปริงของเบลโลว์ยืดออกมา
 • 3 : กระแสไฟฟ้าทำให้สปริงของเบลโลว์ยืดออกมา
 • 4 : ความเย็นทำให้สปริงของเบลโลว์ยืดออกมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • ของไหลที่มีสภาพเป็นสารกัดกร่อน มีความหนืดสูง หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการแข็งตัวควรใช้เครื่องมือวัดความดันแบบใด
 • 1 : บูร์ดอง
 • 2 : เบลโลว์
 • 3 : ไดอะแฟรม
 • 4 : โรตามิเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 260 :
 • ข้อใดเป็นข้อดีของไดอะแฟรม
 • 1 : ลิเนียริตี้ดี
 • 2 : ใช้กับสารประเภทกัดกร่อนและความหนืดสูง
 • 3 : สามารถทนความดันเกินพิกัดได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :

 • 1 : ก และ ข ผิด
 • 2 : ข และ ก ผิด
 • 3 : ผิดทุกข้อ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • เครื่องวัดความดันแบบใดที่ใช้กฎของบอยล์
 • 1 : เกจแบบ Mc Leod
 • 2 : เกจแบบเทอร์มัลแวคคัมเกจ
 • 3 : อินเวิทเบลล์
 • 4 : เดทเวท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดความดันทุกตัว
 • 1 : ไดอะแฟรม , บูร์ดอง , โรตามิเตอร์
 • 2 : ไพโรมิเตอร์ , อินเวิทเบลล์ , เดทเวท
 • 3 : ดีพี ทรานสมิตเตอร์ , อินเวิทเบลล์ , ดิสเพรสเซอร์
 • 4 : ดีพี ทรานสมิตเตอร์ , อินเวิทเบลล์ , เดทเวท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 264 :
 • เครื่องมือใดใช้สอบเทียบเกจวัดความดัน
 • 1 : เกจแบบ Mc Loed
 • 2 : เกจแบบเทอร์มัลแวคคัมเกจ (Thermal vacuum gage)
 • 3 : อินเวิทเบลล์
 • 4 : เดทเวท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • ไซฟอนคืออะไร
 • 1 : เป็นเครื่องมือพิเศษต่ออยู่ระหว่างตัววัดความดันกับระบบเพื่อลดอุณหภูมิของของไหลก่อนเข้าถึงตัววัด
 • 2 : เป็นเครื่องมือพิเศษต่ออยู่ระหว่างตัววัดความดันกับระบบเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของของไหลก่อนเข้าถึงตัววัด
 • 3 : เป็นเครื่องมือพิเศษต่ออยู่ระหว่างตัววัดความดันกับระบบเพื่อลดอุณหภูมิของของไหลหลังออกจากตัววัด
 • 4 : เป็นเครื่องมือพิเศษต่ออยู่ระหว่างตัววัดความดันกับระบบเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของของไหลหลังออกจากตัววัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :
 • ความดันที่แกว่งขึ้นลงเป็นสาเหตุทำให้เครื่องมือเสียหายจำเป็นต้องใช้เครื่องมือใดในการปรับความดัน
 • 1 : เกจวาล์ว
 • 2 : ไซฟอน
 • 3 : แทงค์ไซฟอน
 • 4 : แดมเพนเนอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • ข้อใดคือการเลือกใช้งานเกจอย่างถูกต้อง
 • 1 : เลือกค่าเต็มสเกลของเกจความดันให้เหมาะกับงาน
 • 2 : ต้องทราบค่าความดันสูงสุด
 • 3 : ต้องทราบการเปลี่ยนแปลงของความดันที่จุดนั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 268 :
 • เกจวัดความดันที่ใช้สำหรับออกซิเจนต้องไม่มีคราบน้ำมันติดอยู่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากอะไร
 • 1 : ผสมกันแล้วเกิดแก๊สที่เป็นพิษ
 • 2 : ค่าการวัดคลาดเคลื่อน
 • 3 : เกิดการระเบิด
 • 4 : ผสมกันแล้วเกิดสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 269 :
 • เครื่องมือใดที่ใช้วัดระดับน้ำมันเครื่องในรถยนต์
 • 1 : ดิพสติค
 • 2 : กระจกแก้วมองระดับ (Glass Gauge)
 • 3 : ดิสเพสเซอร์ (Displacer)
 • 4 : ท่อปล่อยอากาศ (Air Purge Tube)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • การวัดระดับโดยใช้ กระจกแก้วมองระดับแบบแบ่งเป็นช่องจะแสดงระดับของของเหลวอย่างไร
 • 1 : สามารถต่อร่วมกับวงจรไฟฟ้าเพื่อแสดงระดับเป็นความต่างศักดิ์ไฟฟ้าได้
 • 2 : ไม่สามารถแสดงผลเป็นค่าระดับได้จริง แต่จะแสดงให้เห็นว่าของเหลวมีระดับอยู่ในช่องวัดระดับใด
 • 3 : สามารถแสดงค่าระดับที่ได้เป็นสัญญาญทางไฟฟ้าได้โดยตรง
 • 4 : สามารถแสดงค่าระดับที่ได้เป็นความดันของอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 271 :
 • การวัดระดับในภาชนะที่บรรจุของเหลวที่เป็นสารกัดกร่อนควรใช้ลูกลอยที่มีเครื่องมือใดอ่านระดับ
 • 1 : แท่งแก้ว
 • 2 : เทป
 • 3 : แม่เหล็ก
 • 4 : คาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • ลูกลอยที่เหมาะสมกับใช้ในการวัดระดับแบบลูกลอยควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
 • 1 : ลูกลอยจะต้องลอยอยู่บนผิวของเหลว
 • 2 : ลูกลอยจะต้องจมอยู่ในของเหลวเป็นระยะ ¼ ของเส้นผ่าศูนย์กลางลูกลอย
 • 3 : ลูกลอยจะต้องจมอยู่ในของเหลวเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดของลูกลอย
 • 4 : ลูกลอยควรจมอยู่ในของเหลวทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 • เครื่องมือใดที่ใช้วัดระดับโดยใช้หลักการของแรงพยุงตัว
 • 1 : กระจกแก้วมองระดับ
 • 2 : ท่อปล่อยอากาศ
 • 3 : ดิสเพสเซอร์
 • 4 : ดิพสติค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดิพเพสเซอร์
 • 1 : เป็นเครื่องมือวัดระดับที่อาศัยหลักการนำไฟฟ้า
 • 2 : สามารถใช้หารอยต่อของของเหลว 2 ชนิดที่แยกชั้นกันอยู่ได้
 • 3 : ให้ค่าที่ถูกต้องแม้อุณหภูมิของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไป
 • 4 : ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • ในการวัดระดับของเมล็ดพืชในถังไซโลควรใช้เครื่องมือวัดระดับชนิดใด
 • 1 : กระจกแก้วมองระดับ
 • 2 : ดิพสติค
 • 3 : คาพาซิแทน
 • 4 : ดิสเพสเซอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 276 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวัดระดับด้วยวิธีการทางไฟฟ้า 
 • 1 : Deep stick
 • 2 : Capacitance

 • 3 : Displacer
 • 4 : Ultrasonic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 277 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมาะสมในการวัดระดับแบบท่อปล่อยอากาศ
 • 1 : ถังเปิด
 • 2 : ของเหลวสกปรก
 • 3 : ของเหลวมีฤทธิ์กัดกร่อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • ถ้าของเหลวที่วัดระดับโดยวิธีท่อปล่อยอากาศสามารถทำให้ท่ออากาศอุดตันได้ง่ายจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
 • 1 : ควรต่อท่อ By pass เพื่อไล่ตะกอนที่อุดตัน
 • 2 : ควรปรับอัตราการไหลของอากาศให้เร็วขึ้น
 • 3 : ควรติดเครื่องมือป้องกันการอุดตันของท่ออากาศเช่นแผ่นกรองตะกอน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • กรณีที่ของเหลวที่ต้องการวัดมีส่วนผสมของกรด, ด่าง หรือเกลือ จะใช้หลักการใดในการวัดระดับของของเหลวชนิดนั้น
 • 1 : ค่าความนำไฟฟ้า
 • 2 : ค่าความดัน
 • 3 : เปลี่ยนแปลงความต้านทาน
 • 4 : เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 280 :
 • ฉนวนที่ใช้หุ้มแท่งตัวนำ(อิเลคโทรด) ในอุปกรณ์วัดระดับแบบค่าความจุไฟฟ้า ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุใด
 • 1 : เซรามิก
 • 2 : แก้ว
 • 3 : เทฟลอน
 • 4 : สแตนเลสสตีล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 281 :
 • การวัดระดับโดยการวัดค่าความจุไฟฟ้าแบบเป็นจุดเหมาะกับสารชนิดใด 
 • 1 : ของเหลวความหนืดสูง     
 • 2 : สารอุณหภูมิสูง

 • 3 : ผง
 • 4 : สารความดันสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 282 :
 • ข้อใดเป็นโพลป (Probe) ของเครื่องมือวัดระดับแบบวัดประจุ
 • 1 : แบบตรงท่อนเดียว
 • 2 : แบบอ่อน
 • 3 : แบบมี Sleeve
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • ข้อใดเป็นวิธีวัดระดับน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิสูงที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม
 • 1 : วัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล
 • 2 : ใช้ช่องมองที่เป็นแก้ว
 • 3 : วัดการนำไฟฟ้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 284 :
 • Rotating paddle เป็นอุปกรณ์วัดระดับที่อาศัยหลักการใด 
 • 1 : อาศัยการยืดหดตัวของแผ่นไดอะแฟรม
 • 2 : ใช้แม่เหล็กถาวรติดอยู่กับลูกลอยโดยใช้แม่เหล็กทำหน้าที่เป็นสวิตช์ระดับ
 • 3 : ใช้ใบพัดซึ่งจะหมุนตลอดเวลาเมื่อระดับของสารไม่ถึงตัวใบพัด แต่เมื่อสารถึงตัวใบพัดจะทำให้ใบพัดหยุดหมุน แต่แกนใบพัดจะยังหมุนอยู่ทำให้เกิดแรง Torsion ขึ้น
 • 4 : ใช้การนำไฟฟ้าของของเหลว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 285 :
 • การวัดระดับน้ำใต้ดินในการขุดเจาะน้ำบาดาลควรใช้เครื่องมือวัดระดับชนิดใด
 • 1 : วิธีการทางไฟฟ้า
 • 2 : วิธีวัดระดับโดยการแผ่รังสี
 • 3 : วิธีการใช้คลื่นอุลตราโซนิก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • การบรรทุกน้ำมันในเรือเดินทะเลซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีน้ำทะเลปนมากับน้ำมัน ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องมือวัดระดับชนิดใด
 • 1 : วิธีการทางไฟฟ้า
 • 2 : วิธีวัดระดับโดยการแผ่รังสี
 • 3 : วิธีการใช้คลื่นอุลตราโซนิก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 287 :
 • เครื่องมือวัดระดับชนิดใดที่สามารถวัดระดับของสารที่มีคุณสมบัติเหนียวเช่นกาวลาเท็กซ์ได้
 • 1 : วิธีการทางไฟฟ้า
 • 2 : วิธีวัดระดับโดยการแผ่รังสี
 • 3 : วิธีวัดแบบความดันดิฟเฟอเรนเชียล
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 288 :
 • การวัดระดับแบบคลื่นอินฟาเรดมีหลักการอย่างไร
 • 1 : การหักเหและการดูดซึมคลื่นอินฟาเรดในตัวกลาง
 • 2 : ความเร็วของคลื่นอินฟาเรดในตัวกลาง
 • 3 : ความถี่ของคลื่นอินฟาเรดในตัวกลาง
 • 4 : ความถี่ของคลื่นอินฟาเรดในตัวกลาง ความเข้มของคลื่นอินฟาเรดใน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 289 :
 • ข้อใดเป็นการใช้งานของ สวิทช์ระดับที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
 • 1 : ใช้ในการควบคุมหรือส่งสัญญานเตือนเมื่อสารที่ต้องการถึงระดับที่ต้องการ
 • 2 : สามารถใช้วัดระดับของสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้
 • 3 : สามารถใช้วัดระดับของสารที่อุณหภูมิ , ความดันสูงได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 290 :
 • สวิทช์ระดับแบบใดที่เหมาะกับการวัดระดับของสารที่อาจเกิดระเบิดหรือลุกติดไฟได้
 • 1 : แบบใบพัดหมุน (Rotating Paddle)
 • 2 : แบบความนำไฟฟ้า (Conductivity cell)
 • 3 : แบบไดอะแฟรม (Diaphragm Switch)
 • 4 : แบบลูกลอย (Magnetic Type Float Switch)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 291 :
 • เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบน็อซเซิลไม่เหมาะกับของเหลวชนิดใด
 • 1 : ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • 2 : ของเหลวที่มีสารแขวนลอย
 • 3 : มีอุณหภูมิสูง
 • 4 : มีความหนืดสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • ข้อใดเป็นหลักการวัดการอัตราไหลแบบโอวอล
 • 1 : ใช้ดิสต์
 • 2 : ใช้ลูกหมุน
 • 3 : ใช้เฟือง
 • 4 : ใช้ใบพัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 293 :
 • เครื่องมือวัดอัตราการไหลในข้อใดต่อไปนี้เป็นเครื่องมือที่อาศัยการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียลทั้งหมด
 • 1 : เวนจูรี่ , น็อซเซิล , ออริฟิส
 • 2 : เวนจูรี่ , พิตอททิวซ์ , แบบลูกสูบหมุน (Oscillating Piston)
 • 3 : เวียว์ (Weir) , ฟลูม (Flume) ,โอวอล (Oval)
 • 4 : เทอร์ไบน์มิเตอร์ , สเวลมิเตอร์ (Swirlmeter) , วอร์เทค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวัดการไหลโดยอาศัยหลักการแบบความดันดีฟเฟอเรนเชียล
 • 1 : เวนจูรี
 • 2 : น็อซเซิล
 • 3 : ออริฟิส
 • 4 : วอร์เทค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • แผ่นออริฟิสแบบเยื้องศูนย์ใช้ในกรณีใด
 • 1 : ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • 2 : ของเหลวที่มีสารแขวนลอย
 • 3 : มีอุณหภูมิสูง
 • 4 : มีความหนืดสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 296 :
 • มาตรวัดน้ำที่ใช้ตามบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดใด
 • 1 : กลุ่มความดันดิฟเฟอเรลเชียล
 • 2 : กลุ่มอุลตราโซนิก
 • 3 : กลุ่มสนามแม่เหล็ก
 • 4 : กลุ่มโพสซิทีฟดิสเพลสเมนท์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ คอลิโอลิส (Coriolis)
 • 1 : การวัดอัตราการไหลด้วย คอลิโอลิส (Coriolis) สามารถวัดได้ในรูปอัตราการไหลโดยมวลได้โดยตรง
 • 2 : คอลิโอลิส (Coriolis) มีลักษณะเป็นท่อโค้งรัศมีครึ่งวงกลม โดยเมื่อของไหลไหลผ่านท่อโค้งนี้จะเกิดแรงบิดขึ้น ซึ่งแรงบิดนี้จะขึ้นกับอัตราการไหลของของไหล
 • 3 : อัตราการไหลที่วัดได้จาก คอลิโอลิส จะไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ
 • 4 : คอลิโอลิส (Coriolis) ไม่สามารถวัดอัตราการไหลของของไหลที่มีการไหลเป็นห้วงๆได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :

 • 1 : 200 องศาเซลเซียส
 • 2 : 300 องศาเซลเซียส
 • 3 : 400 องศาเซลเซียส
 • 4 : 500 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 300 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :

 • 1 : สัญญาณไฟฟ้า
 • 2 : สายไฟ
 • 3 : ท่อ
 • 4 : สัญญาณความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 302 :
 • ตัวแปรใดเป็นตัวแปรเข้า (input variable) ได้บ้าง
 • 1 : ปริมาตร V
 • 2 : ระดับของเหลว h
 • 3 : อุณหภูมิของเหลว T
 • 4 : อัตราการไหลเข้า qi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 303 :
 • ตัวแปรใดเป็นตัวแปรออก (output variable) ได้บ้าง
 • 1 : ปริมาตร V
 • 2 : ระดับของเหลว h
 • 3 : อุณหภูมิของเหลว T
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 304 :
 • ตัวแปรใดเหมาะสมที่จะเป็นตัวแปรที่ปรับค่าได้ (manipulated variable)
 • 1 : ปริมาตร V
 • 2 : ระดับ h
 • 3 : อุณหภูมิของเหลว T
 • 4 : อัตราการไหลเข้า qi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • ตัวแปรได้ที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแปรที่ถูกควบคุม (controlled variable)
 • 1 : ระดับของเหลว h
 • 2 : อุณหภูมิของเหลว T
 • 3 : ความเข้มข้นของสารออก CA
 • 4 : ข้อ 1. 2. และ 3. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 • ตัวแปรใดบ้างที่สามารถถูกรบกวนจากภายนอก (disturbance variables)
 • 1 : อุณหภูมิของเหลวเข้า Ti
 • 2 : อัตราการไหลเข้า qi
 • 3 : ความเข้มข้นของสารเข้า CAi
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :

 • 1 : ไม่มีค่าที่สภาวะคงตัว
 • 2 : มีค่าที่สภาวะคงตัว ประมาณ 0.4
 • 3 : มีค่าที่สภาวะคงตัวประมาณ 0.04
 • 4 : ค่าที่สภาวะคงตัว คือ 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 :

 • 1 : ระบบจะมีการแกว่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าใกล้ค่าคงที่ที่ 4
 • 2 : ระบบจะมีการแกว่งและลู่ออก
 • 3 : ระบบจะไม่มีการแกว่ง และเข้าใกล้ค่าคงที่ที่ 4
 • 4 : ระบบจะลู่ออก โดยไม่มีการแกว่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :

 • 1 : ระบบจะมีการแกว่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าใกล้ค่าคงที่ที่ 2
 • 2 : ระบบจะมีการแกว่งและลู่ออก
 • 3 : ระบบจะไม่มีการแกว่ง และเข้าใกล้ค่าคงที่ที่ 2
 • 4 : ระบบจะลู่ออก โดยไม่มีการแกว่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • กระบวนการที่มี openloop transfer function, G = Ke-0.2s /(0.5s+1) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหาค่า ultimate gain, KU
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • Temperature transmitter สามารถนำมาใช้อ่านอุณหภูมิในช่วง 0-100 oC และแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ 4 – 16 mA จงหาว่าที่ อุณหภูมิ 40 oC กระแสที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าใด
 • 1 : 16 mA
 • 2 : 11.2 mA
 • 3 : 8.8 mA
 • 4 : 6.4 mA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • จากรูปกราฟเส้นใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟังก์ชันถ่ายโอนดังนี้
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :
 • จากรูปกราฟเส้นใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟังก์ชันถ่ายโอนดังนี้
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :
 • จากรูปกราฟเส้นใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟังก์ชันถ่ายโอนดังนี้
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : D
 • 4 : E
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • จากรูปกราฟเส้นใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟังก์ชันถ่ายโอนดังนี้
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : D
 • 4 : E
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 318 :
 • การขับรถยนต์ เป็นการควบคุมแบบใด
 • 1 : แบบป้อนกลับ (feedback)
 • 2 : แบบป้อนหน้า (feedforward)
 • 3 : เป็นทั้งแบบป้อนหน้า และป้อนกลับ
 • 4 : ไม่สามารถเปรียบเทียบการขับรถยนต์กับการควบคุมได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :
 • ถ้ามีตัวแปรรบกวนอยู่ d ตัวแปร จะส่งผลต่อจำนวนอันดับของความอิสระ (degree of freedom) อย่างไร
 • 1 : ไม่ส่งผลกระทบ
 • 2 : จำนวนอันดับความอิสระลดลง d/2
 • 3 : ลดลง 1
 • 4 : ลดลง d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 320 :


 • เมื่อ kp=1
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 5
 • 4 : 0.6321
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • ระบบใดที่มีการตอบสนองแบบย้อนกลับ (inverse response)
 • 1 : การไหลในท่อ
 • 2 : เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
 • 3 : pump
 • 4 : drum boiler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 323 :
 • การควบคุมชนิดใดที่มีการเกิด offset
 • 1 : แบบสัดส่วน (Proportional)
 • 2 : แบบสัดส่วน – สะสม (Proportional-Integral)
 • 3 : แบบสัดส่วน – สะสม – อนุพันธ์ (Proportional-Integral-Derivative)
 • 4 : แบบสะสม (Integral)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 324 :
 • ถ้าคุณต้องการควบคุมความดันของหอกลั่น คุณคิดว่าการควบคุมโหมดใด เหมาะสมที่สุด
 • 1 : แบบสัดส่วน (Proportional)
 • 2 : แบบสัดส่วน – สะสม (Proportional-Integral)
 • 3 : แบบสัดส่วน – สะสม – อนุพันธ์ (Proportional-Integral-Derivative)
 • 4 : แบบสะสม (Integral)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :
 • ถ้าคุณต้องการควบคุมอุณหภูมิของกระแสขาออกของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คุณคิดว่าการควบคุมโหมดใดเหมาะสมที่สุด
 • 1 : แบบสัดส่วน (Proportional)
 • 2 : แบบสัดส่วน – สะสม (Proportional-Integral)
 • 3 : แบบสัดส่วน – สะสม – อนุพันธ์ (Proportional-Integral-Derivative)
 • 4 : แบบสะสม (Integral)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 326 :
 • โหมดการควบคุมของลูปใน (inner loop) ของระบบการควบคุมแบบ cascade ที่ เหมาะสมในความคิดของท่านคืออะไร
 • 1 : แบบสะสม (Integral)
 • 2 : แบบสัดส่วน – อนุพันธ์ (Proportional- Derivative)
 • 3 : แบบสัดส่วน – สะสม – อนุพันธ์ (Proportional-Integral-Derivative)
 • 4 : แบบสัดส่วน (Proportional)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • วิธีจูนตัวควบคุมแบบใด ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมในการเอาไปใช้ปฏิบัติงานจริง
 • 1 : Process reaction curve method
 • 2 : Continuous cycling method
 • 3 : Relay feedback method
 • 4 : Trial and error method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 328 :
 • กระบวนการที่มีความไม่แน่นอนสูง ท่านจะออกแบบตัวควบคุม โดยใช้
 • 1 : Gain margin ต่ำ, Phase margin สูง
 • 2 : Gain margin ต่ำ, Phase margin ต่ำ
 • 3 : Gain margin สูง, Phase margin สูง
 • 4 : Gain margin สูง, Phase margin ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • ถ้าค่าเกน (Gain) ของกระบวนการควบคุมแบบลูปปิด มีค่าเพิ่มขึ้น
 • 1 : Gain margin มีค่าสูงขึ้น
 • 2 : Phase margin มีค่าสูงขึ้น
 • 3 : Gain margin มีค่าคงที่
 • 4 : Phase margin มีค่าคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 330 :
 • ถ้าค่าเกน (Gain) ของกระบวนการควบคุมแบบลูปปิด มีค่าลดลง
 • 1 : Gain margin มีค่าสูงขึ้น
 • 2 : Phase margin มีค่าสูงขึ้น
 • 3 : Gain margin มีค่าคงที่
 • 4 : Gain margin มีค่าต่ำขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 331 :
 • ถ้าค่า Dead time ของกระบวนการควบคุมแบบลูปปิด มีค่าเพิ่มขึ้น
 • 1 : Gain margin มีค่าเพิ่มขึ้น
 • 2 : Gain margin มีค่าลดลง
 • 3 : Phase margin มีค่าเพิ่มขึ้น
 • 4 : Phase margin มีค่าลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • ถ้าค่าคงที่ทางเวลา ของกระบวนการควบคุมแบบลูปปิด มีค่าเพิ่มขึ้น ข้อใดถูกต้อง ที่สุด
 • 1 : Gain margin มีค่าเพิ่มขึ้น
 • 2 : Phase margin มีค่าลดลง
 • 3 : Phase margin มีค่าเพิ่มขึ้น
 • 4 : Gain margin มีค่าลดลง, Phase margin มีค่าเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 333 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่ไม่มีกระแส bypass มีอันดับของความอิสระ (degree of freedom) เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 334 :
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่มีกระแส bypass มีอันดับของความอิสระ (degree of freedom) เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 • หอกลั่นแบบง่าย มีอันดับของความอิสระ (degree of freedom) เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :
 • การเลือกตัวแปรปรับ เราควรเลือกตัวแปรปรับที่
 • 1 : ค่าเกนระหว่างตัวแปรปรับ และตัวแปรควบคุม มีค่ามาก
 • 2 : ค่าเกนระหว่างตัวแปรปรับ และตัวแปรควบคุม มีค่าน้อย
 • 3 : ค่าคงที่ทางเวลาระหว่างตัวแปรปรับ และตัวแปรควบคุม มีค่ามาก
 • 4 : ข้อ 1, 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 337 :
 • การเลือกตัวแปรควบคุม เราควรเลือกตัวแปรควบคุมที่
 • 1 : ค่าเกนระหว่างตัวแปรควบคุม และตัวแปรรบกวน มีค่ามาก
 • 2 : ค่าเกนระหว่างตัวแปรควบคุม และตัวแปรรบกวน มีค่าน้อย
 • 3 : ค่าเกนระหว่างตัวแปรควบคุม และตัวแปรปรับ มีค่ามาก
 • 4 : ข้อ 2, 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 338 :
 • กระบวนการของระบบการควบคุมใด ที่มี off-set
 • 1 : กระบวนการอันดับ 1, ตัวควบคุมแบบ P
 • 2 : กระบวนการอันดับ 1, ตัวควบคุมแบบ PI
 • 3 : กระบวนการแบบอินทิเกรต (integrating process), ตัวควบคุมแบบ P
 • 4 : ข้อ 1, 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 339 :
 • กระบวนการของระบบการควบคุมใด ที่ไม่มี off-set
 • 1 : กระบวนการอันดับ 1, ตัวควบคุมแบบ P
 • 2 : กระบวนการอันดับ 1, ตัวควบคุมแบบ PI
 • 3 : กระบวนการแบบอินทิเกรต (integrating process), ตัวควบคุมแบบ P
 • 4 : ข้อ 2, 3 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้กันมากในวิชาพลวัตและการควบคุม กระบวนการ
 • 1 : อันดับ 1
 • 2 : อันดับ 2
 • 3 : อันดับ 1 + dead time
 • 4 : อันดับ 2 + dead time
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • การออกแบบการควบคุม โดยวิธีสังเคราะห์โดยตรง โดยไม่ให้มี off-set ถ้า กระบวนการเป็นระบบที่มีเกนอย่างเดียว (pure gain process) ท่านจะใช้ตัวควบคุม แบบใด
 • 1 : P อย่างเดียว
 • 2 : I อย่างเดียว
 • 3 : PI
 • 4 : PID
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 342 :
 • การออกแบบการควบคุม โดยวิธีสังเคราะห์โดยตรง โดยไม่ให้มี off-set ถ้า กระบวนการเป็นระบบอินทิเกรต (integrating process) ท่านจะใช้ตัวควบคุมแบบใด
 • 1 : P อย่างเดียว
 • 2 : I อย่างเดียว
 • 3 : PI
 • 4 : PID
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :
 • พิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือวัดที่มีต่อระบบการควบคุมอัตโนมัติ
  ก. ใช้วัดตัวแปรที่ต้องการควบคุม (controlled variables)
  ข. ใช้วัดตัวแปรที่รบกวนระบบ (disturbance variables)
  ค. ใช้วัดตัวแปรปรับ (manipulated variables)
 • 1 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :
 • จากรูปเป็นระบบควบคุมแบบใด
 • 1 : Open-Loop Control System
 • 2 : Closed-Loop Control System
 • 3 : Feedback Control System
 • 4 : Feedforward Control System
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :
 • จากรูปเป็นระบบควบคุมแบบใด
 • 1 : Ratio Control System
 • 2 : Closed-loop System
 • 3 : Feedback Control System
 • 4 : มีคำตอบถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :
 • จากรูปเป็นระบบควบคุมแบบใด
 • 1 : Open-loop Control System
 • 2 : Ratio Control System
 • 3 : Feedback Control System
 • 4 : Feedforward Control System
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • จากรูปเป็นลักษณะของสัญญาณอินพุทแบบใด
 • 1 : Step Input
 • 2 : Impulse Input
 • 3 : Ramp Input
 • 4 : Sine Input
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :
 • จากรูปเป็นลักษณะของสัญญาณอินพุทแบบใด
 • 1 : Step Input
 • 2 : Impulse Input
 • 3 : Ramp Input
 • 4 : Sine Input
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :
 • จากรูปเป็นลักษณะของสัญญาณอินพุทแบบ
 • 1 : Step Input
 • 2 : Impulse Input
 • 3 : Ramp Input
 • 4 : Sine Input
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 350 :
 • ให้พิจารณา Block diagram ข้างล่าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 • ให้พิจารณา Block diagram ข้างล่าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 352 :
 • พิจารณา Block diagram ด้านล่าง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 354 :
 • พิจารณา Block diagram ด้านล่าง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 355 :
 • พิจารณา Block diagram ด้านล่าง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 356 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของ ระบบควบคุมแบบ proportional control
 • 1 : output ของตัวควบคุมจะเป็นสัดส่วนกับค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดสัญญาณ
 • 2 : output ของตัวควบคุมจะเป็นสัดส่วนกับค่า set point
 • 3 : output ของตัวควบคุมจะเป็นสัดส่วนกับสัญญาณความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • 4 : output ของตัวควบคุมจะเป็นสัดส่วนกับอินพุทของตัวแปรฟังก์ชั่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 357 :

 • 1 : Proportional control
 • 2 : Integral Control
 • 3 : Proportional plus integral Control
 • 4 : Derivative Controller
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • จากรูปเป็นระบบการควบคุมแบบใด
 • 1 : P-control
 • 2 : I-Control
 • 3 : PI Control
 • 4 : PID Control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • สมมุติว่าเราสามารถประมาณพฤติกรรมของอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิได้ด้วย first-order dynamics โดยมีค่า gain เท่ากับ 1 และค่า time constant เท่ากับ 1 วินาที (s) ถ้านำเครื่องมือวัดดังกล่าวไปวัดอุณหภูมิของของเหลวที่อัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.2 oC/s เครื่องวัดอุณหภูมิจะวัดค่าผิดพลาดสูงสุดเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 1 องศาเซลเซียส
 • 2 : 0.6 องศาเซลเซียส
 • 3 : 0.4 องศาเซลเซียส
 • 4 : 0.2 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 360 :
 • จากรูปกราฟเส้นใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟังก์ชันถ่ายโอนดังนี้
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 756 : Differential equation
ข้อที่ 361 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 362 :

 • 1 : Y(t=อนันต์)=K
 • 2 : Y(t=อนันต์) = KM
 • 3 : Y(t=อนันต์)=0
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 363 :
 • ข้อใดคือคำตอบของสมการอนุพันธ์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :
 • ข้อใดคือทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน Y(s)/U(s) ที่ได้จากการแปลงลาปลาสของสมการอนุพันธ์นี้ เมื่อ Y'(0)=Y(0)=0
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 365 :
 • ข้อใดคือนิยามทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องของ Laplace Transform, F(s)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Laplace Transform
 • 1 : Laplace Transform เป็น Linear operator
 • 2 : Laplace Transform เปลี่ยนสมการอนุพันธ์ หรือสมการปริพันธ์ ไปเป็นสมาการพีชคณิต
 • 3 : การใช้ Laplace Transform ทำให้ได้ Transfer function
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 367 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 371 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 372 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 373 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • ระบบดังกล่าวมีสมการลาปลาสคือ s3+s2- s-1 = 0 ข้อใดเป็นจริง
 • 1 : สมการดังกล่าวไม่เสถียรเนื่องจากเป็น higher order system
 • 2 : สมการดังกล่าวเสถียรเนื่องจากมีรากที่เป็นจำนวนลบ
 • 3 : สมการดังกล่าวไม่เสถียรเนื่องจากมีรากที่เป็นจำนวนบวก
 • 4 : ไม่สามารถระบุว่าระบบมีความเสถียรหรือไม่จากข้อมูลที่มีอยู่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 375 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 377 :
 • ข้อใดเป็นการแปลงลาปาสของอินพุดแบบสเตปซ์ขนาดหนึ่งหน่วย
 • 1 : 1
 • 2 :
 • 3 : s
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 378 :
 • ข้อใดเป็นการแปลงลาปาสของอินพุดแบบเล็กแทนกูลาร์ขนาดความสูงหนึ่งหน่วยความกว้าง a หน่วย
 • 1 : 1
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 380 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :

 • 1 : 5
 • 2 : 2
 • 3 : 1
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • จากคุณสมบัติของ Laplace transform
 • 1 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 383 :
 • จากคุณสมบัติของ Laplace transform
 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 387 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 388 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 389 :

 • 1 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :

 • 1 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :

 • 1 : ข้อ ก ถูก
 • 2 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • 3 : ข้อ ข และ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ก, ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 396 :
 • Laplace transform ของ Unit – Step Input คือข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :
 • Laplace transform ของ Unit – Impulse Input คือข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 398 :
 • Laplace transform ของ Unit – Ramp Input คือข้อใด
 • 1 : 1
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 399 :
 • ให้หาคำตอบของสมการอนุพันธ์ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 400 :
 • พิจารณากระบวนการเคมีหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของกระบวนการด้วยสมการดังต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 401 :
 • พิจารณากระบวนการเคมีหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของกระบวนการด้วยสมการดังต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 402 :
 • พิจารณากระบวนการที่อธิบายพฤติกรรมของกระบวนการด้วยสมการ
 • 1 : 6.5
 • 2 : 10
 • 3 : 8
 • 4 : 7.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 403 :
 • พิจารณาถังผสมที่อธิบายด้วยสมการ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 757 : Process system dynamic
ข้อที่ 404 :
 • ข้อใดไม่ใช่สมการอนุพันธ์เชิงเส้นโดยที่ t คือ เวลา x และ y คือตัวแปรตาม
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 405 :
 • ข้อใดคือคำตอบของการแปลงเชิงเส้นของสมการไม่เชิงเส้น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร