สภาวิศวกร

สาขา : อุตสาหการเคมี

วิชา : Chemical Engineering Principles and Calculations

เนื้อหาวิชา : 746 : Dimension, units and conversion
ข้อที่ 1 :
 • อุณหภูมิ 59 F มีค่าเท่ากับกี่องศาเซลเซียส
 • 1 : 10
 • 2 : 13
 • 3 : 15
 • 4 : 17
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • กำหนดให้สมการต่อไปนี้เป็นจริง D = 3t2 + 5  โดย D คือ ระยะทาง (ft) และ t คือ เวลา (s)  หน่วยของค่าคงที่ 3 และ 5 คืออะไร
 • 1 : ft/s2 และ ft
 • 2 : ft และ ไม่มีหน่วย
 • 3 : s2 และ ไม่มีหน่วย
 • 4 : ไม่มีหน่วย และ ไม่มีหน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • อุณหภูมิ 50 F มีค่าเท่ากับกี่องศาเซลเซียส
 • 1 : 10
 • 2 : 13
 • 3 : 15
 • 4 : 17
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • อุณหภูมิ 20 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
 • 1 : 64
 • 2 : 66
 • 3 : 68
 • 4 : 70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 5 :
 • อุณหภูมิ 15 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
 • 1 : 59
 • 2 : 66
 • 3 : 68
 • 4 : 70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • อุณหภูมิ 10 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
 • 1 : 50
 • 2 : 39
 • 3 : 68
 • 4 : 70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 7 :
 • อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
 • 1 : 59
 • 2 : 66
 • 3 : 68
 • 4 : 77
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • ข้อใดไม่ใช่ intensive variable
 • 1 : ความดันไอ
 • 2 : ปริมาตร
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : สัดส่วนเชิงโมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :
 • ข้อใดแสดงหน่วยของค่าความจุความร้อนจำเพาะ (specific heat capacity)
 • 1 : J/mol
 • 2 : J K/mol
 • 3 : J/mol K
 • 4 : J mol / K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • ข้อใดไม่ใช่หน่วยของพลังงาน
 • 1 : ergs
 • 2 : dyne
 • 3 : J
 • 4 : Btu
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยของความดัน
 • 1 : mmHg
 • 2 : torr
 • 3 : psi
 • 4 : dynes
 • 5 : bar
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 12 :
 • พลังงาน 1 หน่วยของกรณีใดที่มีค่าพลังงานสูงที่สุด
 • 1 : 1 J
 • 2 : 1 cal
 • 3 : 1 N m
 • 4 : 1 KW h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :
 • ข้อใดเป็นหน่วยของแรง
 • 1 : dyne
 • 2 : kilogram
 • 3 : pound
 • 4 : joule
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • ข้อใดคือ extensive variable
 • 1 : ความหนาแน่น
 • 2 : อุณหภูมิ
 • 3 : เอนทาลปี
 • 4 : ความจุความร้อนจำเพาะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • ข้อใดไม่ใช่ extensive variable
 • 1 : ปริมาตร
 • 2 : เอนทาลปี
 • 3 : ความหนาแน่น
 • 4 : เอนโทรปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • ข้อใดคือ intensive variable
 • 1 : Gibb free energy
 • 2 : เอนโทรปี
 • 3 : เอนทาลปี
 • 4 : ความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • 0.012 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
 • 1 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 4
 • 2 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 3
 • 3 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 2
 • 4 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • 1500.0 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
 • 1 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 2
 • 2 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 3
 • 3 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 4
 • 4 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 20 :
 • 12,010 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
 • 1 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 5
 • 2 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 4
 • 3 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 3
 • 4 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :
 • 112.1100 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
 • 1 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 3
 • 2 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 4
 • 3 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 5
 • 4 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :
 • 1.000 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร
 • 1 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 4
 • 2 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 3
 • 3 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 2
 • 4 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :
 • สารละลายในข้อใดต่อไปนี้ มีความเข้มข้นเท่ากับ 1 Molar
  ก. สารละลาย 4M H2SO4 ปริมาณ 1 ลิตร ถูกเติมลงไปน้ำกลั่น 3 ลิตร
  ข. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 40 กรัม ละลายในน้ำ 0.25 ลิตร
  ค. ก๊าซคลอรีน (Cl2) 2 โมล ทำปฏิกิริยาสมบูรณ์กับน้ำ 1 ลิตร เกิดเป็นไฮโดรคลอริกแอซิดละลายในน้ำ
 • 1 : ข้อ ก. ถูก เพียงข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ข. ถูกเพียงข้อเดียว
 • 3 : ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก
 • 4 : ข้อ ก. และข้อ ค. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • <div class="&quot;isTitle&quot;" style="&quot;margin:" 0px;="" padding:="" 4px="" 10px;="" list-style:="" none;="" background-color:="" rgb(238,="" 238,="" 238);="" line-height:="" 1.4em;"=""> พลังงานหนึ่งหน่วย ของข้อใด ที่มีค่า "น้อย"ที่สุด
   
 • 1 : 1 J
 • 2 : 1 erg
 • 3 : 1 kg.m2/s2
 • 4 : 1 Cal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 747 : Mass and energy balance of steady state systems
ข้อที่ 25 :
 • ถ้าต้องการลดอุณหภูมิของอากาศร้อนที่มีอัตราการไหล 15 mol/min จาก 430 C เป็น 100 C จงคำนวณหาปริมาณความร้อนที่ต้องดึงออกจากอากาศ (kJ/min)
 • 1 : 129.7
 • 2 : 149.7
 • 3 : 169.7
 • 4 : 189.7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • ชาย 4 คนกินอาหารกล่อง 30 กล่องในเวลา 7 วัน ถ้าชาย 7 คนกินอาหาร 2 วัน จะต้องใช้อาหารกี่กล่อง
 • 1 : 10 กล่อง
 • 2 : 12 กล่อง
 • 3 : 15 กล่อง
 • 4 : 17 กล่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 27 :
 • การดำเนินงานในข้อใดถือเป็นการดำเนินงานแบบ adiabatic ก. กรณีที่ระบบและสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิเท่ากัน ข. กรณีดำเนินงานแบบกะ (batch) ที่ระบบมีการหุ้มฉนวนอย่างดี ค. กรณีที่ดำเนินงานแบบต่อเนื่องโดยที่ระบบมีการหุ้มฉนวนอย่างดี
 • 1 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
 • 3 : ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 :
 • ข้อใดเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการอบแห้ง (drying)
 • 1 : ผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสัมพัทธ์สูงเข้าสัมผัสกับชิ้นงานที่เปียก
 • 2 : ผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสัมผัสกับชิ้นงานที่เปียก
 • 3 : ผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำความชื้นสัมพัทธ์สูงเข้าสัมผัสกับชิ้นงานที่เปียก
 • 4 : ผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเข้าสัมผัสกับชิ้นงานที่เปียก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 29 :
 • ข้อใดจัดเป็นกระบวนการลดความชื้นของอากาศ (dehumidification)
 • 1 : สเปร์ยน้ำเย็นลงในอากาศชื้นที่ความชื้นสัมพัทธ์สูง
 • 2 : สเปร์น้ำร้อนในอากาศชื้นที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
 • 3 : สเปร์ยน้ำเย็นลงในอากาศชื้นที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
 • 4 : สเปร์น้ำร้อนในอากาศชื้นที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 30 :
 • อากาศที่ป้อนเข้าหอทำความเย็น (cooling tower) ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 • 1 : อุณหภูมิสูงและความชื้นสัมพัทธ์สูง
 • 2 : อุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์สูง
 • 3 : อุณหภูมิสูงและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
 • 4 : อุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • น้ำไหลในท่อด้วยอัตราการไหล 2.00 m3/h จงหาว่าน้ำไหลในท่อในกรณีใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
 • 1 : ท่อขนาด 1 นิ้ว
 • 2 : ท่อขนาด 2 นิ้ว
 • 3 : ท่อขนาด 3 นิ้ว
 • 4 : ท่อขนาด 10 นิ้ว
 • 5 : มีค่าเท่ากันไม่ขึ้นกับขนาดท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • ภาชนะปิดบรรจุก๊าซไนโตรเจนที่ความดัน 10 bar อุณหภูมิ 30 C ถูกนำมาจุ่มในน้ำร้อนอุณหภูมิ 100 C ถ้าพิจารณาให้ก๊าซไนโตรเจนในภาชนะปิดเป็นระบบที่สนใจ จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง ก. พลังงานจลน์ของระบบมีค่าสูงขึ้น ข. พลังงานภายในของระบบมีค่าสูงขึ้น ค. พลังงานศักย์ของระบบมีค่าสูงขึ้น
 • 1 : ข้อ ก. เท่านั้น
 • 2 : ข้อ ข. เท่านั้น
 • 3 : ข้อ ค. เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :
 • จงหาปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการผลิตไอน้ำความดัน 10 บาร์ อุณหภูมิ 300 C จากน้ำ 23 C ความดัน 1 บาร์ โดยความร้อนที่ให้กับการผลิตไอน้ำนี้มีการสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อม 10% กำหนดให้ค่าเอนทาลปีจำเพาะของไอน้ำร้อนยิ่งยวดที่อุณหภูมิ 300 C ความดัน 10 บาร์ มีค่าเท่ากับ 3,052 kJ/kg และค่าเอนทาลปีจำเพาะของน้ำที่ อุณหภูมิ 23 C ความดัน 1 บาร์ เท่ากับ 96.2 kJ/kg
 • 1 : 1,060 kJ/kg
 • 2 : 1,580 kJ/kg
 • 3 : 2,955.8 kJ/kg
 • 4 : 3,280 kJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :

 • 1 : 23.8 kJ/mol
 • 2 : 40.2 kJ/mol
 • 3 : 52.4 kJ/mol
 • 4 : 70.3 kJ/mol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • แท่งเหล็กหนัก 25 กรัม มีอุณหภูมิ 175 oC ถูกจุ่มลงในน้ำปริมาตร 1 ลิตร ในภาชนะที่หุ้มฉนวนอย่างดี โดยน้ำมีอุณหภูมิ 20 oC ความดัน 1 บรรยากาศ ค่าเอนทาลปีจำเพาะของเหล็ก 173.7 J/g K จงหาอุณหภูมิสุดท้ายของระบบ กำหนดค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4.2 J/g K
 • 1 : 54.55 oC
 • 2 : 58.55 oC
 • 3 : 74.59 oC
 • 4 : 98.79 oC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :

 • 1 : 155.4
 • 2 : 310.8
 • 3 : 621.6
 • 4 : 5,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :

 • 1 : 1.55
 • 2 : 2.55
 • 3 : 5
 • 4 : 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :
 • การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isobaric คือ
 • 1 : กรณีที่ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบ
 • 2 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
 • 3 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน
 • 4 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isenthalpic คือ
 • 1 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี
 • 2 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี
 • 3 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน
 • 4 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 40 :
 • การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isentropic คือ
 • 1 : กรณีที่ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบ
 • 2 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
 • 3 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน
 • 4 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 41 :
 • การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isochoric คือ
 • 1 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี
 • 2 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • 3 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน
 • 4 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • ก้อนหิน 1 กิโลกรัมถูกปล่อยออกจากก้นถังในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 2 m/sและตกลงไปในสระที่อยู่ต่ำลงไป 200 เมตร จงคำนวณหาความเร็วของก้อนหิน (m/s) ขณะที่ตกกระทบสระ
 • 1 : 42.64
 • 2 : 52.64
 • 3 : 62.64
 • 4 : 72.64
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • ก๊าซประกอบด้วย 10 % ของมีเทน และ 90 % ของอากาศ โดยปริมาตร ถูกทำให้ร้อนจาก 20 oC เป็น 300 oC  จงคำนวณหาค่าของอัตราการไหลเชิงโมลของก๊าซที่ถูกป้อนเข้า ถ้าอัตราการไหลเชิงปริมาตรของก๊าซเป็น 2000 L(STP)/นาที กำหนดให้ค่าคงที่ของก๊าซเท่ากับ 0.08205 L atm/(mol K)
 • 1 : 75.3 โมลต่อนาที
 • 2 : 68.3 โมลต่อนาที
 • 3 : 89.3 โมลต่อนาที
 • 4 : 93.3 โมลต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • ถ้าน้ำไหลในท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 2 ซม. เข้าไปในถังด้วยอัตราเป็น 2.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง จงคำนวณหาค่าอัตราของพลังงานจลน์
 • 1 : 0.870 จูลต่อวินาที
 • 2 : 1.50 จูลต่อวินาที
 • 3 : 1.23 จูลต่อวินาที
 • 4 : 1.45 จูลต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :
 • ถ้ากำหนดให้พลังงานที่สภาวะเริ่มต้นของระบบ (พลังงานภายใน+พลังงานจลน์+พลังงานศักย์) มีค่าเป็น Ei และพลังงานที่สภาวะสุดท้ายมีค่าเป็น Ef ค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทจากสิ่งแวดล้อมสู่ระบบมีค่าเท่ากับ +Q และงานที่สิ่งแวดล้อมทำต่อระบบมีค่าเท่ากับ +W จากกฏข้อที่ 1 ของ Thermodynamics ตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์ตามข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 46 :
 • น้ำมันดิบถูกปั๊มขึ้นจากบ่อน้ำมันลึก 220 เมตรสู่ถังเก็บน้ำมันสูงจากพื้นดิน 20 เมตร ด้วยอัตรา 15 กิโลกรัมต่อวินาที ค่าพลังงานศักย์ที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการนี้มีค่าเท่าใด
 • 1 : 35,300 จูลต่อวินาที
 • 2 : 35,316 จูลต่อวินาที
 • 3 : 36,000 จูลต่อวินาที
 • 4 : 36,616 จูลต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :

 • 1 : -890.3
 • 2 : -1,090.3
 • 3 : -1,780.6
 • 4 : -445.15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :

 • 1 : 0.121
 • 2 : 0.242
 • 3 : 0.284
 • 4 : 0.484
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 •  สารเชื้อเพลิงชนิดใดเมื่อเผาไหม้กับอากาศจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำเพียงอย่างเดียว
 • 1 : น้ำมันดิบ
 • 2 : ไขมัน
 • 3 : ก๊าซไฮโดรเจน
 • 4 : ถ่านหิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 •  พลังงานที่เก็บสะสมในอาหารคือพลังงานรูปแบบใด
 • 1 : พลังงานเคมี
 • 2 : พลังงานความร้อน
 • 3 : พลังงานนิวเคลียร์
 • 4 : พลังงานภายใน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องสำหรับกฎข้อที่ 0 ของเทอร์โมไดนามิกส์
 • 1 : พลังงานไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้
 • 2 : พลังงานไม่สร้างใหม่หรือสูญหายได้ แต่สามารถเปลี่ยนรูปได้
 • 3 : ระบบที่มีการสัมผัสกันจะมีการถ่ายเทความร้อนระหว่างกันและกัน
 • 4 : ตัวแปรสำหรับกำหนดทิศทางในการเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ คือ เอนโทรปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องสำหรับกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์
 • 1 : พลังงานไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้
 • 2 : พลังงานไม่สร้างใหม่หรือสูญหายได้ แต่สามารถเปลี่ยนรูปได้
 • 3 : ระบบที่มีการสัมผัสกันจะมีการถ่ายเทความร้อนระหว่างกันและกันได้
 • 4 : ตัวแปรสำหรับกำหนดทิศทางในการเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ คือ เอนโทรปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้ผิดเกี่ยวกับกฎทางเทอร์โมไดนามิกส์
 • 1 : พลังงานไม่สามารถเปลียนรูปได้
 • 2 : พลังงานไม่สร้างใหม่หรือสูญหายได้ แต่สามารถเปลี่ยนรูปได้
 • 3 : ระบบที่มีการสัมผัสกันจะมีการถ่ายเทความร้อนระหว่างกันและกันได้
 • 4 : ตัวแปรสำหรับกำหนดทิศทางในการเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ คือ เอนโทรปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 54 :
 • พิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้

  a. ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สถานะ และปฏิกิริยาเคมีของสาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงความดันเพียงเล็กน้อย ถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของสารเป็นศูนย์

  b. สำหรับระบบปิด กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์แสดงได้ดังสมการ

  c. สำหรับระบบเปิด กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์แสดงได้ดังสมการ

  ข้อใดถูกต้อง     

 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : a และ b
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้

  a. การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของปฎิกิริยารวม จะมีค่าเท่ากับผลรวมของการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของปฏิกิริยาย่อยในแต่ละขั้นตอนของปฏิกิริยา

  b. เมื่อกลับทิศทางของปฏิกิริยา ค่าความร้อนของปฏิกิริยาใหม่จะมีค่าเป็นส่วนกลับของความร้อนของปฏิกิริยาเดิม

  c. ที่ความดันต่ำถึงปานกลาง ค่าเอนทาลปีของปฏิกิริยาจะไม่ขึ้นกับค่าความดัน

  ข้อใดต่อไปนี้ผิด

 • 1 : a
 • 2 : b
 • 3 : a และ b
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 56 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้่ผิด
 • 1 : ความร้อนมาตรฐานการเกิด (Standard heat of formation) ของธาตุ มีค่า เป็น ศูนย์
 • 2 :  ปฏิกิริยาการดูดความร้อน (Endothermic reaction) มีค่าความร้อนของปฏิกิริยาเป็นบวก
 • 3 :  ที่ความดันต่ำถึงปานกลาง การเปลี่ยนแปลงค่าของความดัน จะทำให้ค่าเอนทาลปีเปลี่ยนแปลง
 • 4 :  ถ้ากลับทิศทางของปฏิกิริยา ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายของค่าเอนทาลปีของปฏิกิริยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 748 : System with recycled, bypass and purge streams
ข้อที่ 57 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราส่วน R/D
 • 1 : 0.44
 • 2 : 0.48
 • 3 : 0.52
 • 4 : 0.58
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย R
 • 1 : 2745 kg/hr
 • 2 : 2850 kg/hr
 • 3 : 2945 kg/hr
 • 4 : 3050 kg/hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 59 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย D
 • 1 : 4755 kg/hr
 • 2 : 4850 kg/hr
 • 3 : 4950 kg/hr
 • 4 : 5055 kg/hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 60 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย B
 • 1 : 4945 kg/hr
 • 2 : 5050 kg/hr
 • 3 : 5445 kg/hr
 • 4 : 5550 kg/hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 61 :

 • 1 : 80 เปอร์เซ็นต์
 • 2 : 50 เปอร์เซ็นต์
 • 3 : 100 เปอร์เซ็นต์
 • 4 : 75 เปอร์เซ็นต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 62 :

 • 1 : 80 เปอร์เซ็นต์
 • 2 : 50 เปอร์เซ็นต์
 • 3 : 100 เปอร์เซ็นต์
 • 4 : 75 เปอร์เซ็นต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราส่วน R/D
 • 1 : 0.46
 • 2 : 0.49
 • 3 : 0.54
 • 4 : 0.56
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย R
 • 1 : 1586 kg/hr
 • 2 : 1822 kg/hr
 • 3 : 2228 kg/hr
 • 4 : 2526 kg/hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย B
 • 1 : 4220 kg/hr
 • 2 : 4526 kg/hr
 • 3 : 4590 kg/hr
 • 4 : 4620 kg/hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 66 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลสาย D
 • 1 : 5224 kg/hr
 • 2 : 5247 kg/hr
 • 3 : 5275 kg/hr
 • 4 : 5474 kg/hr
 • 5 : 5627 kg/hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของเบนซีนในสาย D
 • 1 : 0.78
 • 2 : 0.81
 • 3 : 0.84
 • 4 : 0.86
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 68 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของโทลูอีนในสาย D
 • 1 : 0.14
 • 2 : 0.16
 • 3 : 0.19
 • 4 : 0.23
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของเบนซีนในสาย D
 • 1 : 0.79
 • 2 : 0.81
 • 3 : 0.83
 • 4 : 0.85
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของโทลูอีนในสาย D
 • 1 : 0.15
 • 2 : 0.17
 • 3 : 0.19
 • 4 : 0.21
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 71 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของเบนซีนในสาย B
 • 1 : 0.01
 • 2 : 0.02
 • 3 : 0.03
 • 4 : 0.04
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 72 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของโทลูอีนในสาย B
 • 1 : 0.91
 • 2 : 0.92
 • 3 : 0.95
 • 4 : 0.97
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของเบนซีนในสาย B
 • 1 : 0.11
 • 2 : 0.12
 • 3 : 0.14
 • 4 : 0.18
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • จากกระบวนการกลั่นแยกโทลูอีนออกจากเบนซีนดังรูป จงคำนวณหาความเข้มข้นของโทลูอีนในสาย B
 • 1 : 0.79
 • 2 : 0.80
 • 3 : 0.82
 • 4 : 0.85
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :

 • จากรูป จงคำนวณหาสัดส่วนมวลของสาร A ในกระแส bypass (xA5) ว่ามีค่ากี่ kg A/kg
 • 1 : 0.10
 • 2 : 0.30
 • 3 : 0.50
 • 4 : 0.70
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 76 :

 • 1 : F – R
 • 2 : F – RC
 • 3 : F + RC
 • 4 : F + R – C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 77 :
 • เมื่อพิจารณาปฏิกิริยาเคมี     Hydrocarbon (g) + xO2  → yCO2 (g) + 4H2O (g)
  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 : การเผาไหม้แบบสมบูรณ์ : x > y
 • 3 : การเผาไหม้แบบสมบูรณ์ : z = 1
 • 4 : การเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ : x < y
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 78 :
 • จากรูป จงคำนวณหาอัตราการไหลเชิงมวลของกระแสที่ไหลออกจาก evaporator unit (m2) ว่ามีค่าเป็นกี่ kg/h
 • 1 : 1,000
 • 2 : 2,000
 • 3 : 3,000
 • 4 : 5,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :

 • พิจารณาปฏิกิริยาเคมี     A (g) → B (g) + C (g)

  กำหนดให้

  ni เป็นจำนวนโมลของสาร i
  และ  (nA)t = 0 = 100 โมล     (nB)t = 0 = 0 โมล     และ (nC)t = 0 = 0 โมล

  เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง (% conversion) = 40%

  สัดส่วนการป้อนกลับ (recycle ratio) = 1 โมลของ A ที่ถูกป้อนกลับ/2 โมลของ A ที่ถูกป้อนเข้ามาใหม่


  จากข้อมูลที่กำหนดให้  จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลงรวม (% overall conversion) ในเครื่องปฏิกรณ์สำหรับกระบวนการป้อนกลับ (recycle process) นี้
 • 1 : 10
 • 2 : 40
 • 3 : 60
 • 4 : 90
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • พิจารณาปฏิกิริยาเคมี     A (g) → B (g)

  กำหนดให้

  ni เป็นจำนวนโมลของสาร i
  และ  (nA)t = 0 = 75 โมล     และ (nB)t = 0 = 0 โมล

  เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลงรวม (% overall conversion) = 100%

  สัดส่วนการป้อนกลับ (recycle ratio) = 1 โมลของ A ที่ถูกป้อนกลับ/3 โมลของ A ที่ถูกป้อนเข้ามาใหม่


  จากข้อมูลที่กำหนดให้  จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลงของสาร A (% conversion of A) ในเครื่องปฏิกรณ์สำหรับกระบวนการป้อนกลับ (recycle process) นี้
 • 1 : 15
 • 2 : 25
 • 3 : 50
 • 4 : 75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :

 • ในการผลิตแอมโมเนีย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างไนโตรเจนและไฮโดรเจน  โดยสารตั้งต้นทั้งสองมีอาร์กอนผสมอยู่ 0.2% โดยโมล  ดังนั้น ในกระบวนการป้อนกลับ (recycle process) อาร์กอนบางส่วนจะถูกขจัดออก (purge) เพื่อควบคุมจำนวนโมลของอาร์กอนที่ถูกป้อนกลับให้ต่ำกว่า 5% โดยโมล เมื่อเทียบกับจำนวนโมลทั้งหมดของสารที่ถูกป้อนเข้ามาใหม่

  จงคำนวณหาจำนวนโมลของอาร์กอนที่ถูกกำจัดออก เมื่อจำนวนโมลทั้งหมดของสารที่ป้อนเข้ามาใหม่ เท่ากับ 100 โมล
 • 1 : 0.2
 • 2 : 0.5
 • 3 : 2.0
 • 4 : 4.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :

 • จากรูป จงคำนวณหาสัดส่วนมวลของ H2O ในกระแสที่ป้อนเข้าสู่ evaporator unit (xE1) ว่ามีค่าเป็นกี่ kg H2O/kg
 • 1 : 0.167
 • 2 : 0.233
 • 3 : 0.667
 • 4 : 0.833
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 •  จากรูป จงหาอัตราการไหลของกระแส B = 4,000 kg/h และ R = 1,000 kg/h

 • 2 : B = 5,000 kg/h และ R = 2,000 kg/h
 • 3 : B = 6,000 kg/h และ R = 1,000 kg/h
 • 4 : B = 4,000 kg/h และ R = 2,000 kg/h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • จากรูป จงหาเศษส่วนโมลของเบนซีนและโทลูอีนในกระแส
 • 1 :  เบนซีน = 0.02 โทลูอีน = 0.98
 • 2 :  เบนซีน = 0.057 โทลูอีน = 0.943
 • 3 :  เบนซีน = 0.067 โทลูอีน = 0.933
 • 4 :  เบนซีน = 0.077 โทลูอีน = 0.923
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 749 : Using physico-chemical data
ข้อที่ 85 :

 • 1 : -26.2 kJ/mol HCl
 • 2 : -48.8 kJ/mol HCl
 • 3 : -61.2 kJ/mol HCl
 • 4 : -67.4 kJ/mol HCl
 • 5 : -69.5 kJ/mol HCl
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :

 • 1 : 7.06 kJ/mol
 • 2 : 47.0 kJ/mol
 • 3 : 42.0 kJ/mol
 • 4 : 49.0 kJ/mol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • ข้อมูลใดที่ใช้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของสารที่มีสถานะเดียวกัน
 • 1 : ค่าความร้อนจำเพาะของการระเหย (specific heat of vaporization)
 • 2 : ค่าปริมาตรจำเพาะ (specific volume)
 • 3 : ค่าความจุความร้อนจำเพาะ (specific heat capacity)
 • 4 : ค่าความดันไอ
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 90 :
 • จงหาค่าเอนทาลปีจำเพาะของไอน้ำที่ความดัน 1 bar และอุณหภูมิ 270 C กำหนดข้อมูลตารางไอน้ำ (steam table) ดังนี้
 • 1 : 2,007 kJ/kg
 • 2 : 3,015 kJ/kg
 • 3 : 4,030 kJ/kg
 • 4 : 5,045 kJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :
 • จงหาค่าเอนทาลปีจำเพาะของไอน้ำที่ความดัน 10 bar และอุณหภูมิ 250 C กำหนดข้อมูลตาราง ไอน้ำ (steam table) ดังนี้
 • 1 : 2,710 kJ/kg
 • 2 : 2,734 kJ/kg
 • 3 : 2,975 kJ/kg
 • 4 : 2,943 kJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :
 • การดำเนินการในกรณีใดที่ค่าเอนทาลปีของการละลาย (enthalpy of solution) มีค่าสูงสุด ก. การผสมก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซออกซิเจน ข. การผสมน้ำมันเบนซีนกับน้ำมันดีเซล ค. การผสมกรดในน้ำ
 • 1 : ข้อ ก. เท่านั้น
 • 2 : ข้อ ข. เท่านั้น
 • 3 : ข้อ ค. เท่านั้น
 • 4 : ข้อ ก. และ ข. เท่านั้น
 • 5 : ข้อ ก. และ ค. เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 93 :
 • พลังงานภายในจำเพาะ (Specific internal energy) ของวัตถุขึ้นอยู่กับสิ่งใด
 • 1 : อุณหภูมิ เท่านั้น
 • 2 : วัฏภาค เท่านั้น
 • 3 : มวลสารเท่านั้น
 • 4 : อุณหภูมิ เฟส และ ปริมาตรจำเพาะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 94 :

 • 1 : 110.5 kJ/mol
 • 2 : - 110.5 kJ/mol
 • 3 : - 221.0 kJ/mol
 • 4 : 221.0 kJ/mol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :

 • 1 : –99 MJ
 • 2 : –99 kJ
 • 3 : –79 MJ
 • 4 : –79 kJ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 96 :

 • 1 : 5,026 J/mol
 • 2 : 5,080 J/mol
 • 3 : 5,390 J/mol
 • 4 : 6,380 J/mol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :

 • 1 : 8.06 Btu/lb
 • 2 : 6.05 Btu/lb
 • 3 : -6.05 Btu/lb
 • 4 : -8.06 Btu/lb
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :

 • 1 : ของเหลวที่ –40 F ที่ความดัน 6.878 psia
 • 2 : ของไอที่ 0 F ที่ความดัน 18.90 psia
 • 3 : ของไอที่ 50 F ที่ความดัน 51.99 psia
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้จากข้อมูลที่ให้มา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :
 • จงหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของ 100 กิโลกรัมของไนตรัสออกไซด์จาก 20 C ไปยัง150 C ในหลอดทดลองที่ปริมาตรคงที่ โดยกำหนดให้ค่า ความจุความร้อนจำเพาะของไนตรัสออกไซด์เท่ากับ 0.855 + 0.000942 T ( kJ/kg C )
 • 1 : 121 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 200 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 140 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 180 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :

 • 1 : 1.212 กิโลจูลต่อโมล
 • 2 : 2.332 กิโลจูลต่อโมล
 • 3 : 3.450 กิโลจูลต่อโมล
 • 4 : 4.445 กิโลจูลต่อโมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 101 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 410 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 928.442
 • 2 : 829.442
 • 3 : 575.12
 • 4 : 929.242
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 410 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 547.598
 • 2 : 575.498
 • 3 : 755.489
 • 4 : 576.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 410 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 557.21
 • 2 : 577.12
 • 3 : 575.12
 • 4 : 512.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 923.988
 • 2 : 932.009
 • 3 : 329.889
 • 4 : 239.988
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 596.902
 • 2 : 598.092
 • 3 : 580.209
 • 4 : 956.902
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 106 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 695.74
 • 2 : 594.76
 • 3 : 659.47
 • 4 : 596.47
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 917.354
 • 2 : 918.345
 • 3 : 923.534
 • 4 : 919.534
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 630.036
 • 2 : 588.309
 • 3 : 618.306
 • 4 : 816.630
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 109 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 617.82
 • 2 : 716.28
 • 3 : 717.20
 • 4 : 612.78
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 110 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 910.114
 • 2 : 109.411
 • 3 : 901.121
 • 4 : 114.910
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 661.564
 • 2 : 564.116
 • 3 : 616.456
 • 4 : 166.544
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 660.922
 • 2 : 666.092
 • 3 : 906.229
 • 4 : 166.299
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 435 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 905.148
 • 2 : 509.841
 • 3 : 900.514
 • 4 : 901.548
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 435 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 836.418
 • 2 : 683.418
 • 3 : 418.386
 • 4 : 688.114
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 115 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 435 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 682.674
 • 2 : 700.744
 • 3 : 690.546
 • 4 : 750.932
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 116 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 900.182
 • 2 : 895.125
 • 3 : 910.288
 • 4 : 856.854
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 720.445
 • 2 : 705.272
 • 3 : 689.017
 • 4 : 560.896
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 724.126
 • 2 : 704.426
 • 3 : 694.854
 • 4 : 820.231
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 445 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 920.112
 • 2 : 865.45
 • 3 : 900.458
 • 4 : 895.21
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 445 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 800.641
 • 2 : 515.859
 • 3 : 727.126
 • 4 : 710.889
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 445 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 726.178
 • 2 : 689.014
 • 3 : 700.356
 • 4 : 841.123
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 455 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 884.728
 • 2 : 870.254
 • 3 : 880.895
 • 4 : 915.268
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 455 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 800.542
 • 2 : 760.852
 • 3 : 771.344
 • 4 : 630.215
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 455 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 770.13
 • 2 : 820.014
 • 3 : 789.623
 • 4 : 988.365
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 460 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 895.523
 • 2 : 885.236
 • 3 : 850.845
 • 4 : 879.206
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 460 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 850.237
 • 2 : 793.708
 • 3 : 760.892
 • 4 : 966.852
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 460 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 820.751
 • 2 : 792.33
 • 3 : 779.452
 • 4 : 621.358
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 850.325
 • 2 : 890.125
 • 3 : 873.684
 • 4 : 882.015
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 899.235
 • 2 : 621.851
 • 3 : 789.589
 • 4 : 816.072
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 130 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 842.852
 • 2 : 814.53
 • 3 : 784.215
 • 4 : 634.215
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 821.285
 • 2 : 856.454
 • 3 : 849.635
 • 4 : 735.215
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 900.254
 • 2 : 883.77
 • 3 : 942.185
 • 4 : 785.891
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 881.64
 • 2 : 900.325
 • 3 : 915.235
 • 4 : 742.236
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 470 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 868.162
 • 2 : 889.235
 • 3 : 870.368
 • 4 : 875.236
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 470 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 852.365
 • 2 : 798.523
 • 3 : 625.184
 • 4 : 838.436
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 136 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 470 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 790.258
 • 2 : 820.234
 • 3 : 836.73
 • 4 : 655.841
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 137 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 490 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 850.246
 • 2 : 857.584
 • 3 : 799.236
 • 4 : 844.082
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 490 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 948.841
 • 2 : 889.325
 • 3 : 929.71
 • 4 : 900.541
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 490 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 949.56
 • 2 : 890.521
 • 3 : 998.81
 • 4 : 927.06
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 140 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 495 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 840.21
 • 2 : 837.896
 • 3 : 850.71
 • 4 : 900.362
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 141 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 495 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 930.254
 • 2 : 900.21
 • 3 : 952.68
 • 4 : 741.258
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 495 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 962.51
 • 2 : 900.325
 • 3 : 741.256
 • 4 : 949.77
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 820.35
 • 2 : 799.543
 • 3 : 817.682
 • 4 : 800.96
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 144 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1050.238
 • 2 : 997.51
 • 3 : 895.236
 • 4 : 1023.242
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1048.521
 • 2 : 998.45
 • 3 : 1019.284
 • 4 : 1099.824
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 520 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 810.254
 • 2 : 803.654
 • 3 : 799.02
 • 4 : 872.365
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 147 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 520 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1080.741
 • 2 : 998.05
 • 3 : 1070.834
 • 4 : 1102.36
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 520 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1066.088
 • 2 : 1046.016
 • 3 : 987.41
 • 4 : 1253.01
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 515 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 810.668
 • 2 : 800.21
 • 3 : 821.078
 • 4 : 962.321
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 515 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1065.21
 • 2 : 1047.038
 • 3 : 1007.08
 • 4 : 945.214
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 515 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1052.217
 • 2 : 1008.08
 • 3 : 965.238
 • 4 : 1042.686
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 530 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 774.521
 • 2 : 795.024
 • 3 : 754.381
 • 4 : 788.548
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 530 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1204.851
 • 2 : 1119.69
 • 3 : 1049.81
 • 4 : 985.32
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 530 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1204.02
 • 2 : 1113.96
 • 3 : 1102.86
 • 4 : 951.328
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 772.364
 • 2 : 786.02
 • 3 : 760.891
 • 4 : 985.255
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 156 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1057.05
 • 2 : 1205.839
 • 3 : 997.045
 • 4 : 1169.81
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 157 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1189.012
 • 2 : 1192.854
 • 3 : 1076.85
 • 4 : 1162.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 545 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 772.024
 • 2 : 764.272
 • 3 : 780.915
 • 4 : 985.02
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 545 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 987.845
 • 2 : 1005.21
 • 3 : 1194.87
 • 4 : 1094.215
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 545 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1187.37
 • 2 : 1198.851
 • 3 : 1086.321
 • 4 : 991.25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 565 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 732.15
 • 2 : 746.085
 • 3 : 695.45
 • 4 : 727.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 162 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 565 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1280.5
 • 2 : 1321.658
 • 3 : 954.21
 • 4 : 1300.864
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 565 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1314.05
 • 2 : 1290.164
 • 3 : 1250.865
 • 4 : 1008.215
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 164 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 570 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 717.94
 • 2 : 732.5
 • 3 : 749.895
 • 4 : 812.218
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 570 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1279.05
 • 2 : 1327.842
 • 3 : 1355.821
 • 4 : 1308.824
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 570 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1284.842
 • 2 : 1324.5
 • 3 : 1316.272
 • 4 : 1200.128
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 167 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 560 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 737.06
 • 2 : 742.5
 • 3 : 718.841
 • 4 : 895.285
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 560 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1273.886
 • 2 : 1264.5
 • 3 : 1304.854
 • 4 : 987.281
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 560 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1256.5
 • 2 : 1315.026
 • 3 : 1200.842
 • 4 : 1264.056
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 580 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 701.5
 • 2 : 674.056
 • 3 : 762.842
 • 4 : 696.584
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 580 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1395.056
 • 2 : 1421.851
 • 3 : 1384.768
 • 4 : 1001.215
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 580 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1402.056
 • 2 : 1371.018
 • 3 : 1350.841
 • 4 : 1220.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 173 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 590 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 680.5
 • 2 : 672.992
 • 3 : 694.452
 • 4 : 814.598
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 590 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1405.556
 • 2 : 1472.5
 • 3 : 1444.664
 • 4 : 1360.284
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 175 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 590 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1428.294
 • 2 : 1432.812
 • 3 : 1386.054
 • 4 : 1254.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 595 K ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 680.056
 • 2 : 651.664
 • 3 : 780.5
 • 4 : 661.196
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าเอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 595 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1390.889
 • 2 : 1489.556
 • 3 : 1254.5
 • 4 : 1474.612
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว จงหาค่าพลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 595 K ในหน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 1464.561
 • 2 : 1456.932
 • 3 : 1382.056
 • 4 : 1320.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 410 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K เท่าไร
 • 1 : 33.226 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 30.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 32.66กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 34.06 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 420 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K เท่าไร
 • 1 : 8.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 9.42 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 10.61 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 7.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 420 K เท่าไร
 • 1 : 41.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 43.26 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 40.65 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 44.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 420 K เท่าไร
 • 1 : 40.6 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 41.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 42.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 43.10 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 183 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 465 K เท่าไร
 • 1 : 35.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 36.43 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 37.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 38.6 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 465 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K เท่าไร
 • 1 : 154.51 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 155.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 156.4 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 157.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 465 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 430 K เท่าไร
 • 1 : 150.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 151.24 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 152.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 153.61 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K เท่าไร
 • 1 : 27.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 28.72 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 29.26 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 30.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K เท่าไร
 • 1 : 122.45 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 119.6 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 123.14 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 120.26 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 188 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K เท่าไร
 • 1 : 117.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 118.053 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 119.43 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 200.217 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 483 K เท่าไร
 • 1 : 12.56 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 13.21 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 14.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 15.12 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 483 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K เท่าไร
 • 1 : 49.26 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 50.17 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 51.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 53.72 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 410 K เท่าไร
 • 1 : 151.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 152.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 153.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 154.45 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 192 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 445 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 410 K เท่าไร
 • 1 : 150.7 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 151.058 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 152.68 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 153.152 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 483 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 472 K เท่าไร
 • 1 : 47.052 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 48.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 49.66 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 50.068 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 194 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 468 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K เท่าไร
 • 1 : 34.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 35.012 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 36.78 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 37.42 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 499 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 468 K เท่าไร
 • 1 : 138.45 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 139.068 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 140.72 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 141.56 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 468 K เท่าไร
 • 1 : 138.26 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 139.057 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 140.10 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 141.68 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 515 K เท่าไร
 • 1 : 21.93 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 22.28 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 23.84 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 25.18 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 198 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 515 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K เท่าไร
 • 1 : 72.18 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 73.38 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 74.08 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 75.98 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 199 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 515 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 499 K เท่าไร
 • 1 : 70.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 71.48 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 72.57 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 74.75 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 485 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 520 K เท่าไร
 • 1 : 44.49 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 45.38 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 46.61 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 47.64 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 520 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 485 K เท่าไร
 • 1 : 161.25 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 162.58 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 163.49 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 164.09 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 202 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 520 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 485 K เท่าไร
 • 1 : 160.21 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 161.74 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 162.306 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 163.82 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 535 K เท่าไร
 • 1 : 37.23 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 38.682 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 39.28 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 40.038 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 204 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 535 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K เท่าไร
 • 1 : 117.77 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 118.56 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 119.82 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 121.51 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 205 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 535 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K เท่าไร
 • 1 : 117.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 118.94 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 119.15 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 120.69 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 206 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K เท่าไร
 • 1 : 52.63 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 53.41 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 54.08 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 55.93 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 545 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K เท่าไร
 • 1 : 168.02 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 169.41 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 170.9 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 171.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 208 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 510 K เท่าไร
 • 1 : 167.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 168.09 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 169.74 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 170.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 209 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 560 K เท่าไร
 • 1 : 27.21 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 28.89 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 29.02 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 30.68 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 560 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K เท่าไร
 • 1 : 77.69 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 78.37 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 79.02 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 80.94 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 560 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 545 K เท่าไร
 • 1 : 73.52 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 74.068 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 75.02 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 76.69 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 212 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 532 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
 • 1 : 65.21 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 66.82 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 67.37 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 68.89 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 570 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 532 K เท่าไร
 • 1 : 197.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 198.13 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 199.72 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 200.93
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 214 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 532 K เท่าไร
 • 1 : 190.45 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 191.64 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 192.52 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 193.07 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 580 K เท่าไร
 • 1 : 18.21 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 19.06 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 20.64 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 21.36 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 216 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 580 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
 • 1 : 56.93 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 57.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 58.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 59.07 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 580 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
 • 1 : 51.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 52.42 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 53.94 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 54.75 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 218 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว ความหนาแน่นของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 596 K เท่าไร
 • 1 : 56.02 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 57.13 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 58.53 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 59.10 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว เอนทาลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 596 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
 • 1 : 152.76 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 153.62 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 154.41 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 155.6 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 220 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลวอิ่มตัว พลังงานภายในของน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 596 K มีค่าแตกต่างจากน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 570 K เท่าไร
 • 1 : 144.82 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 145.06 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 146.39 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 147.41 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 8000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 918.12 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 923.86 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 934.68 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 920.45 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 8000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 572.68 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 594.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 623.09 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 641.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 8000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 572.15 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 589.41 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 631.89 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 614.45 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ความดัน 9000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 870.12กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 899.25 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 907.82 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 915.16 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ความดัน 9000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 641.72 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 666.64 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 712.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 745.21 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 430 K ความดัน 9000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 656.82 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 674.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 698.41 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 741.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 472 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 864.07 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 871.16 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 882.63 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 894.13 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 228 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 472 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 764.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 807.13 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 850.03 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 860.21 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 229 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 472 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 780.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 805.56 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 824.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 840.27 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 230 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 870.13 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 861.65 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 845.98 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 837.71 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 872.62 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 886.04 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 910.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 945.7 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 480 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 876.18 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 882.7 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 890.41 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 912.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 233 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 768.7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 776.31 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 789.21 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 800.35 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 1098.21 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 1122.08 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 1146.71 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 1169.30 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 235 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 540 K ความดัน 8500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 1169.05 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 1158.40 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 1124.89 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 1107.57 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 236 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 12000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 917.08 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 926.02 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 930.7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 940.31 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 12000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 560.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 589.45 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 600.71 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 625.69 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 420 K ความดัน 12000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 627.21 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 612.77 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 600.9 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 584.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 890.63 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 900.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 907.40 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 917.41 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 240 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 680.41 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 698.27 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 712.34 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 721.08 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 869.7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 871.45 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 881.70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 894.04 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 820.85 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : ิ800.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 847.35กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 852.7 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 465 K ความดัน 12500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 780.13 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 806.64 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 817.45 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 832.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 484 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 800.04 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 821.6 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 845.89 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 859.06 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 5 : 864.31 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 245 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 484 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 887.15 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 905.24 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 916.32 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 934.72 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 484 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 975.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 891.88 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 900.06 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 914.37 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 800.13 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 815.02 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 825.73 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 841.7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 992.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 1007.21 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 1015.6 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 1024.23 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 249 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 510 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 1002.83 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 1010.34 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 1019.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 1028.72 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 535 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 788.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 792.41 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 800.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 816.32 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 251 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 535 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 1102.6 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 1124.89 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 1143.68 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 1157.02กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 252 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 535 K ความดัน 11500 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 1100.02 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 1114.83 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 1121.7 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 1129.13 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 941.50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 934.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 930.81 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 927.16 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 254 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 568.3 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 580.89 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 607.02 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 621.72 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 572.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 589.89 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 601.74 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 622.05 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 901.24 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 909.49 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 912.34 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 920.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 690.12 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 700.85 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 714.00 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 732.45 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 440 K ความดัน 16000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 681.32 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 696.44 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 702.42 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 718.9 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 496 K ความดัน 18000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 842.78 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 849.49 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 854.94 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 867.12 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 260 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 496 K ความดัน 18000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 945.61 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 951.78 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 961.75 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 974.25 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 261 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 496 K ความดัน 18000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 912.63 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 920.8 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 927.41 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 940.69 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 22000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 926.21 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 932.41 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 941.00 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 954.7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 263 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว เอนทาลปีของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 22000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 580.15 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 592.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 600.21 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 610.97 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 264 :
 • ตารางนี้แสดงสมบัติของน้ำในสถานะของเหลว พลังงานภายในของน้ำที่อุณหภูมิ 415 K ความดัน 22000 kPa มีค่าเท่าไร
 • 1 : 568.19 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 2 : 587.49 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 3 : 592.74 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : 621.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 • พลังงาน 1 กิโลแคลอรีหมายถึงข้อใด
 • 1 : ความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กิโลกรัม ที่ความดัน 1 บรรยากาศมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส
 • 2 : ความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กรัม ที่ความดัน 1 บรรยากาศมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส
 • 3 : ความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กิโลกรัม ที่ความดัน 1 บรรยากาศมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์
 • 4 : ความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กิโลกรัม ที่ความดัน 1 บรรยากาศมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :
 • ค่าพลังงานภายในของก๊าซอุดมคติไม่ขึ้นกับตัวแปรใด
 • 1 : ความดัน
 • 2 : อุณหภูมิ
 • 3 : สถานะ
 • 4 : ปริมาตรจำเพาะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :
 • ข้อใดคืองานเพลา (Shaft work)
 • 1 : งานที่ทำต่อของไหลในระบบโดยปั๊ม
 • 2 : งานที่ทำต่อของไหลในระบบโดยเทอร์ไบน์
 • 3 : การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังน้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 268 :
 • ของไหลชนิดหนึ่งมีค่าพลังงานภายในจำเพาะ (specific internal energy) เท่ากับ ๑๐๐ แคลอรีต่อกรัม ถ้าของไหลนี้ไหลออกจากระบบด้วยอัตราการไหลเท่ากับ ๕ กรัมต่อนาที อัตราการถ่ายเทพลังงานภายในออกจากระบบมีค่าเท่าใด
 • 1 : ๑,๐๐๐ แคลอรีต่อนาที
 • 2 : ๑๕๐ แคลอรีต่อนาที
 • 3 : ๔๐ แคลอรีต่อนาที
 • 4 : ๕๐๐ แคลอรีต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • ของไหลชนิดหนึ่งมีค่าพลังงานภายในจำเพาะ (specific internal energy) เท่ากับ 200 แคลอรีต่อกรัม ค่าพลังงานภายในของของเหลวชนิดนี้ปริมาณ 30 กรัม มีค่าเท่าใด
 • 1 : 200 แคลอรี
 • 2 : 2,000 แคลอรี
 • 3 : 600 แคลอรี
 • 4 : 6,000 แคลอรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 270 :
 • ข้อมูลใดที่ต้องทราบในการคำนวณหาค่าเอนทาลปีจำเพาะ (specific enthalpy
 • 1 : ค่าพลังงานภายในจำเพาะ(specific internal energy)
 • 2 : ค่าความดัน
 • 3 : ค่าปริมาตรจำเพาะ(specific volume)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • ค่าใดมีค่าเป็นศูนย์สำหรับระบบปิด
 • 1 : ค่าพลังงานภายใน
 • 2 : ค่าความร้อนที่ถ่ายเทสู่ระบบ
 • 3 : ค่างานที่ทำต่อระบบโดยสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :
 • ข้อมูลใดที่ไม่ต้องใช้ในการเลือกปั๊มสำหรับสูบน้ำเป็นอัตรา 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจากถังเก็บน้ำสู่กระบวนการผลิต
 • 1 : ตำแหน่งของถังเก็บน้ำ
 • 2 : ขนาดของท่อ
 • 3 : ประสิทธิภาพของปั้ม
 • 4 : การกระจายตัวของความเร็วในท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 273 :

 • 1 : Q = 0
 • 2 : w = 0
 • 3 : Ei = 0
 • 4 : Ef = 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 274 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : ค่าปริมาตรจำเพาะมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัม
 • 2 : ค่าความร้อนจำเพาะมีหน่วยเป็น จูลต่อนาที
 • 3 : ค่าเอนทาลปีจำเพาะมีหน่วยเป็น จูลต่อกิโลกรัม
 • 4 : ค่าพลังงานจลน์จำเพาะมีหน่วยเป็น จูลต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :

 • 1 : 1 นิวตัน
 • 2 : 9.8 นิวตัน
 • 3 : 10 นิวตัน
 • 4 : 98 นิวตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :
 • สารเคมีชนิดหนึ่งมีฉลากเขียนไว้ว่ามีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 13.6 ถ้าต้องการใช้สารเคมีนี้ 6.8 กิโลกรัม จะต้องตวงสารเคมีนี้กี่ลิตร
 • 1 : 50 ลิตร
 • 2 : 10 ลิตร
 • 3 : 5 ลิตร
 • 4 : 0.5 ลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 277 :
 • โรตามิเตอร์ใช้วัดอะไร
 • 1 : มวล
 • 2 : อัตราการไหลเชิงปริมาตร
 • 3 : แรง
 • 4 : ความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 278 :
 • สารในข้อใดให้พลังงานในการเผาไหม้สูงที่สุด เมื่อใช้ปริมาณเท่ากัน
 • 1 : ก๊าซไฮโดรเจน
 • 2 : ถ่านหิน
 • 3 : ก๊าซมีเทน
 • 4 : น้ำมันดีเซล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • แร่ของโลหะเช่น ทองแดง สังกะสี และอโลหะ เช่น กำมะถัน คาร์บอน ธาตุใดมีค่าความร้อน ในการเกิดสาร (standard heat of formation) สูงที่สุด
 • 1 : ทองแดง
 • 2 : สังกะสี
 • 3 : คาร์บอน
 • 4 : ธาตุทุกชนิดมีค่าความร้อนในการเกิดสารเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 280 :
 • ถ้าในระบบมีไอของสารผสมกันอยู่ 4 ชนิดคือมีเทน อีเทน โพรเพน และน้ำ โดยทำการวัดและ คำนวณสัดส่วนโมลได้เป็น 0.23, 0.24, 1.26 และ 1.27 ตามลำดับ จงพิจารณาว่าข้อมูลเหล่านี้มี โอกาสเป็นไปได้หรือไม่
 • 1 : เป็นไปได้ เพราะสารทั้ง 4 ชนิดสามารถระเหยได้
 • 2 : เป็นไปไม่ได้ เพราะมีสารบางตัวไม่ระเหยที่อุณหภูมิห้อง
 • 3 : เป็นไปไม่ได้ เพราะมีการผิดพลาดในการคำนวณสัดส่วนโมล
 • 4 : เป็นไปไม่ได้เพราะไอของสารทั้ง 4 ชนิดไม่ผสมกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 281 :
 • เครื่องทำกาแฟสดจากเมล็ดกาแฟบดในร้านกาแฟ ใช้หลักการของปฏิบัติการเฉพาะหน่วยอะไร
 • 1 : การต้มเดือด (boiling)
 • 2 : การละลาย (dissolution)
 • 3 : การชะละลาย (leaching)
 • 4 : การสกัด (extraction)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 282 :
 • ข้อใดเป็น extensive variable
 • 1 : ความหนาแน่น
 • 2 : ความถ่วงจำเพาะ
 • 3 : ปริมาตรจำเพาะ
 • 4 : เอนทาลปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • กระบวนการในข้อใดที่จะไม่ทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำ
 • 1 : เพิ่มอุณหภูมิ ให้ความดันคงที่
 • 2 : เพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มความดัน
 • 3 : เพิ่มอุณหภูมิ ลดความดัน
 • 4 : ลดอุณหภูมิ เพิ่มความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 284 :

 • 1 : ปฏิกิริยาดูดความร้อน
 • 2 : ปฏิกิริยาคายความร้อน
 • 3 : ปฏิกิริยาสมดุลความร้อน
 • 4 : ปฏิกิริยารับความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 285 :

 • 1 : เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้น้ำร้อนให้ความร้อน
 • 2 : heater
 • 3 : cooling system
 • 4 : ก. และ ข. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • เปลวไฟสีใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด
 • 1 : น้ำเงิน
 • 2 : แดง
 • 3 : ส้ม
 • 4 : ขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • สารประกอบชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยธาตุกำมะถันร้อยละ 50.05 โดยน้ำหนัก ที่เหลือเป็น ออกซิเจน ถ้าสารประกอบนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 128 ข้อใดคือสูตรโมเลกุลของสารประกอบนี้ (S = 32, O = 16 )
 • 1 : SO
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • ค่าความร้อนของการเผาไหม้ (standard heat of combustion) ของสารในข้อใดมีค่า แตกต่างจากข้ออื่น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 : CO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 289 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 290 :
 • ความดันในข้อใดมีค่าสูงสุด
 • 1 : 1 บรรยากาศ
 • 2 : 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 • 3 : 1 เมตรน้ำ
 • 4 : 1.5 บาร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 291 :

 • 1 : 1.91
 • 2 : 3.82
 • 3 : 5.65
 • 4 : 2.83
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • ค่าความร้อนของการเผาไหม้ (standard heat of combustion) ของสารในข้อใดมีค่าไม่เท่ากับ ศูนย์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : C
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 293 :

 • 1 : ปฏิกิริยาที่ 1 คายความร้อนมากกว่าปฏิกิริยาที่ 2
 • 2 : ปฏิกิริยาที่ 2 คายความร้อนมากกว่าปฏิกิริยาที่ 1
 • 3 : ทั้งสองปฏิกิริยาคายความร้อนเท่ากัน
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :
 • ค่าความร้อนในการเกิดสาร (standard heat of formation) ของสารในข้อใดมีค่าเท่ากับศูนย์
 • 1 : CO
 • 2 : CO2
 • 3 : C
 • 4 : มีคำตอบมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :

 • 1 : โพรเพนให้พลังงานความร้อนมากกว่ามีเทนอยู่ 3704 กิโลจูลต่อนาที
 • 2 : โพรเพนให้พลังงานความร้อนมากกว่ามีเทนอยู่ 1214 กิโลจูลต่อนาที
 • 3 : มีเทนให้พลังงานความร้อนมากกว่าโพรเพนอยู่ 3704 กิโลจูลต่อนาที
 • 4 : มีเทนให้พลังงานความร้อนมากกว่าโพรเพนอยู่ 1214 กิโลจูลต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ละลายในน้ำที่ความเข้มข้น 1 mM
  เมื่อกำหนดให้ Henry's constant ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะดังกล่าวมีค่าเป็น 69600 atm/mol fraction 
  จงหาค่าความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์ ในวัฏภาคก๊าซ
 • 1 : 0.125 atm.
 • 2 : 1.25 atm.
 • 3 : 12.5 atm.
 • 4 : 15 atm.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • ของผสมอุดมคติ (ideal mixture) ประกอบไปด้วย เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเกลือแกง ในอัตราส่วนโมล 0.5, 0.25, 0.20 และ 0.05 ตามลำดับ ถูกผสมรวมกันในภาชนะปิด
  เมื่อกำหนดให้ความดันไอของ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน ณ สภาวะที่ทำการทดสอบ เป็น 100 mmHg, 40 mmHg และ 10 mmHg ตามลำดับ โดยที่เกลือแกงไม่ปรากฏในวัฏภาคก๊าซ
  จงหาค่าความดันไอโดยรวมในภาชนะดังกล่าว ในหน่วย atm

 • 1 : 62 atm.
 • 2 : 0.62 atm.
 • 3 : 8.16 atm.
 • 4 : 0.082 atm.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • ของผสมอุดมคติ (ideal mixture) ประกอบไปด้วย เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเกลือแกง ในอัตราส่วนโมล 0.5, 0.25, 0.20 และ 0.05 ตามลำดับ ถูกผสมรวมกันในภาชนะปิด
  เมื่อกำหนดให้ความดันไอของ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน ณ สภาวะที่ทำการทดสอบ เป็น 100 mmHg, 40 mmHg และ 10 mmHg ตามลำดับ โดยที่เกลือแกงไม่ปรากฏในวัฏภาคก๊าซ
  จงหาค่าความดันย่อยของเบนซีน ในวัฏภาคก๊าซ
 • 1 : 50 mmHg
 • 2 : 10 mmHg
 • 3 : 62 mmHg
 • 4 : 2 mmHg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 299 :
 • ของผสมอุดมคติ (ideal mixture) ประกอบไปด้วย เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเกลือแกง ในอัตราส่วนโมล 0.5, 0.25, 0.20 และ 0.05 ตามลำดับ ถูกผสมรวมกันในภาชนะปิด
  เมื่อกำหนดให้ความดันไอของ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน ณ สภาวะที่ทำการทดสอบ เป็น 100 mmHg, 40 mmHg และ 10 mmHg ตามลำดับ โดยที่เกลือแกงไม่ปรากฏในวัฏภาคก๊าซ
  จงหาค่าความดันย่อยของโทลูอีน ในวัฏภาคก๊าซ
 • 1 : 50 mmHg
 • 2 : 10 mmHg
 • 3 : 62 mmHg
 • 4 : 2 mmHg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • ของผสมอุดมคติ (ideal mixture) ประกอบไปด้วย เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเกลือแกง ในอัตราส่วนโมล 0.5, 0.25, 0.20 และ 0.05 ตามลำดับ ถูกผสมรวมกันในภาชนะปิด
  เมื่อกำหนดให้ความดันไอของ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน ณ สภาวะที่ทำการทดสอบ เป็น 100 mmHg, 40 mmHg และ 10 mmHg ตามลำดับ โดยที่เกลือแกงไม่ปรากฏในวัฏภาคก๊าซ
  จงหาค่าความดันย่อยของไซลีน ในวัฏภาคก๊าซ
 • 1 : 50 mmHg
 • 2 : 40 mmHg
 • 3 : 62 mmHg
 • 4 : 2 mmHg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 301 :
 • ของผสมอุดมคติ (ideal mixture) ประกอบไปด้วย เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเกลือแกง ในอัตราส่วนโมล 0.5, 0.25, 0.20 และ 0.05 ตามลำดับ ถูกผสมรวมกันในภาชนะปิด
  เมื่อกำหนดให้ความดันไอของ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน ณ สภาวะที่ทำการทดสอบ เป็น 100 mmHg, 40 mmHg และ 10 mmHg ตามลำดับ โดยที่เกลือแกงไม่ปรากฏในวัฏภาคก๊าซ
  จงหาค่าอัตราส่วนโมลของเบนซีน ในวัฏภาคก๊าซ
 • 1 : 0.81
 • 2 : 0.16
 • 3 : 0.03
 • 4 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 302 :
 • ของผสมอุดมคติ (ideal mixture) ประกอบไปด้วย เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเกลือแกง ในอัตราส่วนโมล 0.5, 0.25, 0.20 และ 0.05 ตามลำดับ ถูกผสมรวมกันในภาชนะปิด
  เมื่อกำหนดให้ความดันไอของ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน ณ สภาวะที่ทำการทดสอบ เป็น 100 mmHg, 40 mmHg และ 10 mmHg ตามลำดับ โดยที่เกลือแกงไม่ปรากฏในวัฏภาคก๊าซ
  จงหาค่าอัตราส่วนโมลของโทลูอีน ในวัฏภาคก๊าซ
 • 1 : 0.81
 • 2 : 0.16
 • 3 : 0.03
 • 4 : 0.25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • ของผสมอุดมคติ (ideal mixture) ประกอบไปด้วย เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเกลือแกง ในอัตราส่วนโมล 0.5, 0.25, 0.20 และ 0.05 ตามลำดับ ถูกผสมรวมกันในภาชนะปิด
  เมื่อกำหนดให้ความดันไอของ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน ณ สภาวะที่ทำการทดสอบ เป็น 100 mmHg, 40 mmHg และ 10 mmHg ตามลำดับ โดยที่เกลือแกงไม่ปรากฏในวัฏภาคก๊าซ
  จงหาค่าอัตราส่วนโมลของไซลีน ในวัฏภาคก๊าซ
 • 1 : 0.81
 • 2 : 0.16
 • 3 : 0.03
 • 4 : 0.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 750 : Phase equilibrium
ข้อที่ 304 :
 • ข้อใดไม่ใช่ความร้อนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฏภาค
 • 1 : ความร้อนแฝง (Latent heat)
 • 2 : ความร้อนสัมผัส (Sensible heat)
 • 3 : ความร้อนของการระเหย (Heat of vaporization)
 • 4 : ความร้อนของการระเหิด (Heat of sublimation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 305 :
 • ถ้าอ่านอุณหภูมิกระเปาะแห้งและกระเปาะเปียกได้เท่ากัน ข้อความต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องกี่ข้อ ก. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้อ่านอุณหภูมิอาจเกิดความผิดพลาด ข. ค่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 100% ค. อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (dew point) เท่ากับอุณหภูมิกระเปาะแห้ง
 • 1 : ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • 2 : กล่าวได้ถูกต้อง 1 ข้อ
 • 3 : กล่าวได้ถูกต้อง 2 ข้อ
 • 4 : กล่าวได้ถูกต้อง 3 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 :
 • ที่ความดันเดียวกันไอน้ำอิ่มตัวกับไอน้ำร้อนยิ่งยวดจะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร
 • 1 : ไอน้ำอิ่มตัวมีค่าเอนทาลปีจำเพาะ (specific enthalpy) สูงกว่า
 • 2 : ไอน้ำอิ่มตัวมีค่าพลังงานภายในจำเพาะ (specific internal energy) สูงกว่า
 • 3 : ไอน้ำอิ่มตัวมีค่าปริมาตรจำเพาะ (specific volume) สูงกว่า
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :
 • ถ้าอากาศ 2 แห่งมีอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (dry bulb temperature) เท่ากัน แต่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่างกัน คุณสมบัติของอากาศทั้ง 2 แห่งมีข้อใดเป็นจริง
  ก. มีค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก (wet bulb temperature) เท่ากัน
  ข. มีค่าอุณหภูมิที่จุดน้ำค้าง (dew point) เท่ากัน
  ค. มีค่าเอนทาลปีจำเพาะ (specific enthalpy) เท่ากัน
 • 1 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • 2 : ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
 • 3 : ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
 • 4 : ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 308 :
 • อากาศที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity) เท่ากับ 0.005 kg/kg-dry air อากาศในกรณีใดที่มีค่าอุณหภูมิที่จุดน้ำค้าง (dew point) ต่ำที่สุด
 • 1 : ความชื้นสัมพัทธ์ = 10%
 • 2 : ความชื้นสัมพัทธ์ = 20%
 • 3 : ความชื้นสัมพัทธ์ = 30%
 • 4 : มีค่าเท่ากันทุกกรณี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • อากาศที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (dry bulb temperature) เท่ากับ 30 C อากาศที่วัดค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก (wet bulb temperature, Tw) ในกรณีใดที่มีค่าอุณหภูมิที่จุดน้ำค้าง (dew point) ต่ำที่สุด
 • 1 : Tw 18 C
 • 2 : Tw 20 C
 • 3 : Tw 21 C
 • 4 : Tw 23 C
 • 5 : Tw 25 C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 310 :
 • อากาศที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (dry bulb temperature) เท่ากับ 30 C อากาศที่วัดค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก (wet bulb temperature, Tw) ในกรณีใดที่ปริมาณความชื้นในอากาศสูงที่สุด
 • 1 : Tw 18 C
 • 2 : Tw 20 C
 • 3 : Tw 21 C
 • 4 : Tw 25 C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • ถ้าระบบปิดประกอบด้วยอากาศและน้ำอยู่ในสภาวะสมดุล ที่อุณหภูมิ 75C ความดัน 1 บรรยากาศ จงคำนวณหาองค์ประกอบโดยโมลของน้ำในวัฏภาคก๊าซ กำหนดให้ความดันไอของน้ำที่ 75C มีค่าเท่ากับ 289 mmHg
 • 1 : 0.289
 • 2 : 0.380
 • 3 : 0.455
 • 4 : 0.578
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :
 • จงคำนวณองศาความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) ของระบบที่ประกอบด้วยน้ำบริสุทธิ์
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 :
 • จงคำนวณองศาความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) ของระบบที่ประกอบด้วยไอน้ำ น้ำ และน้ำแข็ง
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 314 :
 • จงคำนวณองศาความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) ของระบบที่ประกอบด้วยของผสมระหว่างอะซีโตนและเมทานอล โดยระบบดังกล่าวมีทั้งวัฏภาคของเหลวและก๊าซ
 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 315 :
 • พลังงานภายใน (internal energy) ของของแข็ง มีค่าเท่ากับ
 • 1 : อุณหภูมิของของแข็งยกกำลังสอง
 • 2 : พลังงานจลน์ของโมเลกุลทั้งหมดในของแข็ง
 • 3 : ครึ่งหนึ่งของพลังงานศักย์
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :

 • 1 : 850 กิโลกรัมไอน้ำต่อกรด 1 กิโลกรัม
 • 2 : 1120 กิโลกรัมไอน้ำต่อกรด 1 กิโลกรัม
 • 3 : 1560 กิโลกรัมไอน้ำต่อกรด 1 กิโลกรัม
 • 4 : 1840 กิโลกรัมไอน้ำต่อกรด 1 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • ก๊าซฮีเลียมประกอบด้วย ไอของเอทิลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 12 โดยปริมาตร จงคำนวณหาความอิ่มตัวสัมพัทธ์ร้อยละของก๊าซผสมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสและความดัน 740 มม. ปรอท ถ้าความดันไออิ่มตัวของเอทิลแอลกอฮอล์ที่ 40 องศาเซลเซียสมีค่าเป็น 140 มม. ปรอท
 • 1 : 34 เปอร์เซ็นต์
 • 2 : 59 เปอร์เซ็นต์
 • 3 : 63 เปอร์เซ็นต์
 • 4 : 76 เปอร์เซ็นต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 318 :

 • 1 : 0
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 756.7 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.2 atm
 • 1 : 2.64e-4 mol/L
 • 2 : 2.84e-4 mol/L
 • 3 : 2.89e-4 mol/L
 • 4 : 2.94e-4 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 756.7 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.1 atm
 • 1 : 1.22e-4 mol/L
 • 2 : 1.32e-4 mol/L
 • 3 : 1.38e-4 mol/L
 • 4 : 1.42e-4 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซฮีเลียมในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 2865 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซฮีเลียมในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.2 atm
 • 1 : 4.88e-5 mol/L
 • 2 : 5.28e-5 mol/L
 • 3 : 6.98e-5 mol/L
 • 4 : 7.44e-5 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซฮีเลียมในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 2865 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซฮีเลียมในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.15 atm
 • 1 : 4.34e-5 mol/L
 • 2 : 4.64e-5 mol/L
 • 3 : 4.94e-5 mol/L
 • 4 : 5.24e-5 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 323 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซไนโตรเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 1600 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซฮีเลียมในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.15 atm
 • 1 : 8.64e-5 mol/L
 • 2 : 9.38e-5 mol/L
 • 3 : 9.44e-5 mol/L
 • 4 : 9.62e-5 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซไนโตรเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 1600 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซฮีเลียมในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.18 atm
 • 1 : 1.04e-4 mol/L
 • 2 : 1.08e-4 mol/L
 • 3 : 1.10e-4 mol/L
 • 4 : 1.12e-4 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซไฮโดรเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 1228 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.2 atm
 • 1 : 1.42e-4 mol/L
 • 2 : 1.63e-4 mol/L
 • 3 : 1.68e-4 mol/L
 • 4 : 1.72e-4 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซไฮโดรเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 1228 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.25 atm
 • 1 : 1.86e-4 mol/L
 • 2 : 1.98e-4 mol/L
 • 3 : 2.04e-4 mol/L
 • 4 : 2.14e-4 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 327 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 29.76 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.22 atm
 • 1 : 7.07e-3 mol/L
 • 2 : 7.16e-3 mol/L
 • 3 : 7.24e-3 mol/L
 • 4 : 7.39e-3 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 29.76 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.12 atm
 • 1 : 3.98e-3 mol/L
 • 2 : 4.03e-3 mol/L
 • 3 : 4.15e-3 mol/L
 • 4 : 4.19e-3 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 329 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซแอมโมเนียในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 56.9 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.2 atm
 • 1 : 3.18e-3 mol/L
 • 2 : 3.22e-3 mol/L
 • 3 : 3.37e-3 mol/L
 • 4 : 3.51e-3 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 330 :
 • ค่าคงที่เฮนรีของการละลายของก๊าซแอมโมเนียในน้ำที่อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับ 56.9 atm/(mol/L) จงคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียในน้ำซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลกับก๊าซที่มีความดันย่อยเท่ากับ 0.15 atm
 • 1 : 2.56e-3 mol/L
 • 2 : 2.64e-3 mol/L
 • 3 : 2.69e-3 mol/L
 • 4 : 2.75e-3 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 331 :
 • 4. ที่สภาวะใดที่สารบริสุทธิ์ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ จะอยู่ในสมดุลร่วมกัน
 • 1 : เมื่ออุณหภูมิและความดันของระบบอยู่ที่ tripple point
 • 2 : เมื่ออุณหภูมิและความดันของระบบอยู่ที่ cristical point
 • 3 : เมื่ออุณหภูมิและความดันของระบบอยู่ที่ eutectic point
 • 4 : เมื่ออุณหภูมิและความดันของระบบอยู่ที่ azeotropic point
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • อุณหภูมิวิกฤติ (critical temperature) ของน้ำคืออุณหภูมิใด
 • 1 : อุณหภูมิที่น้ำอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และกาซ พร้อม ๆ กัน
 • 2 : อุณหภูมิที่น้ำเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งเป็นน้ำ
 • 3 : อุณหภูมิที่น้ำเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเป็นไอน้ำ
 • 4 : อุณหภูมิสูงที่สุดที่น้ำอยู่ในสภาวะของเหลวและไอน้ำพร้อมกันได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • จากแผนภูมิวัฎภาค (phase diagrame) ที่ให้ แกน Y และแกน X คืออะไร
 • 1 : แกน Y คือ อุณหภูมิ แกน X คือ ความดัน
 • 2 : แกน Y คือ ความดัน แกน X คือ อุณหภูมิ
 • 3 : แกน Y คือ ความดัน แกน X คือ เอนทาลปี
 • 4 : แกน Y คือ อุณหภูมิ แกน X คือ เอนทาลปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 • เมทานอลมีค่าความดันไอคิดเป็น 100 mmHg ที่ 21.2 oC เมทานอลจะมีค่าความดันไอคิดเป็นเท่าใดในหน่วย ppmv.
 • 1 : 0.1316 ppmv
 • 2 : 131579 ppmv
 • 3 : 0.1515 ppmv
 • 4 : 151515 ppmv
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 336 :
 • โทลูอีน มีค่าความอันไอเป็น 40 mmHg ที่ 31.8 oC  ค่าความดันไอนี้คิดเป็นไท่าไหร่ในหน่วย ppmv
 • 1 : 40 ppmv
 • 2 : 4x107 ppmv
 • 3 : 52632 ppmv
 • 4 : 0.053 ppmv
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 751 : Chemical reaction equation and stoichiometry
ข้อที่ 337 :
 • น้ำมันเชื้อเพลิงประกอบไปด้วย 88 wt% C และ 12 wt% H ถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในเครื่องปฏิกรณ์ จากการเผาไหม้ ทำให้เกิดก๊าซผลิตภัณฑ์ โดยองค์ประกอบไม่รวมน้ำ ประกอบไปด้วย 13.4 mol% CO2 , 3.6 mol% O2 และ 83.0 mol% N2 อยากทราบว่าปริมาณ dry flue gas ที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าไหร่ เมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิง 100 กิโลกรัม
 • 1 : 54.7 mol
 • 2 : 54.7 kmol
 • 3 : 34.7 mol
 • 4 : 34.7 kmol
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • น้ำมันเชื้อเพลิงประกอบไปด้วย 88 wt% C และ 12 wt% H ถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในเครื่องปฏิกรณ์ จากการเผาไหม้ ทำให้เกิดก๊าซผลิตภัณฑ์ โดยองค์ประกอบไม่รวมน้ำ (Dry flue gas) ประกอบไปด้วย 13.4 mol% CO2 , 3.6 mol% O2 และ 83.0 mol% N2 จงคำนวณหาเปอร์เซนต์อากาศมากเกินพอ (Excess air) ที่ใช้ในการเผาไหม้ครั้งนี้
 • 1 : 10.8 %
 • 2 : 11.5 %
 • 3 : 12.3 %
 • 4 : 16.8 %
 • 5 : 17.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :

 • 1 : 0.186 g/cm3
 • 2 : 1.005 g/L
 • 3 : 1.100 g/L
 • 4 : 1.050 g/cm3
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 340 :

 • 1 : 41.5 g/l
 • 2 : 46.5 g/l
 • 3 : 48.8 g/l
 • 4 : 1350 g/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 341 :

 • 1 : 15.7 mol/l
 • 2 : 13.8 mol/l
 • 3 : 7.55 mol/l
 • 4 : 0.775 mol/l
 • 5 : 0.138 mol/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 342 :

 • 1 : 0.057
 • 2 : 0.250
 • 3 : 0.693
 • 4 : 0.890
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย NaOH ที่มีความเข้มข้น 7.5 molar จะต้องใช้ NaOH กี่ปอนด์ต่อสารละลาย 1 ลิตร
 • 1 : 0.331
 • 2 : 0.661
 • 3 : 0.990
 • 4 : 1.330
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 100 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 50% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 100 โมลต่อนาที
 • 2 : 150 โมลต่อนาที
 • 3 : 200 โมลต่อนาที
 • 4 : 250 โมลต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 50 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 50% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 100 โมลต่อนาที
 • 2 : 150 โมลต่อนาที
 • 3 : 200 โมลต่อนาที
 • 4 : 250 โมลต่อนาที
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 40 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 50% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 80 โมลต่อนาที
 • 2 : 120 โมลต่อนาที
 • 3 : 140 โมลต่อนาที
 • 4 : 160 โมลต่อนาที
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 347 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 40 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 40% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 60 โมลต่อนาที
 • 2 : 64 โมลต่อนาที
 • 3 : 82 โมลต่อนาที
 • 4 : 84 โมลต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 100 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 40% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 80 โมลต่อนาที
 • 2 : 120 โมลต่อนาที
 • 3 : 160 โมลต่อนาที
 • 4 : 180 โมลต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 150 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 40% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 180 โมลต่อนาที
 • 2 : 200 โมลต่อนาที
 • 3 : 220 โมลต่อนาที
 • 4 : 240 โมลต่อนาที
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 350 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 150 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 60% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 240 โมลต่อนาที
 • 2 : 260 โมลต่อนาที
 • 3 : 360 โมลต่อนาที
 • 4 : 380 โมลต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 50 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 60% ดังนั้นอัตราการเกิดน้ำในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 80 โมลต่อนาที
 • 2 : 120 โมลต่อนาที
 • 3 : 160 โมลต่อนาที
 • 4 : 180 โมลต่อนาที
 • 5 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 352 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 100 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 50% ดังนั้นอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 100 โมลต่อนาที
 • 2 : 150 โมลต่อนาที
 • 3 : 200 โมลต่อนาที
 • 4 : 250 โมลต่อนาที
 • 5 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 150 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 40% ดังนั้นอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 180 โมลต่อนาที
 • 2 : 200 โมลต่อนาที
 • 3 : 220 โมลต่อนาที
 • 4 : 240 โมลต่อนาที
 • 5 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 150 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 60% ดังนั้นอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 240 โมลต่อนาที
 • 2 : 260 โมลต่อนาที
 • 3 : 360 โมลต่อนาที
 • 4 : 380 โมลต่อนาที
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 355 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 100 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 60% ดังนั้นอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 240 โมลต่อนาที
 • 2 : 260 โมลต่อนาที
 • 3 : 280 โมลต่อนาที
 • 4 : 300 โมลต่อนาที
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 356 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 50 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 60% ดังนั้นอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 80 โมลต่อนาที
 • 2 : 120 โมลต่อนาที
 • 3 : 160 โมลต่อนาที
 • 4 : 180 โมลต่อนาที
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 40 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 50% ดังนั้นอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 80 โมลต่อนาที
 • 2 : 120 โมลต่อนาที
 • 3 : 140 โมลต่อนาที
 • 4 : 160 โมลต่อนาที
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 358 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 100 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 40% ดังนั้นอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 80 โมลต่อนาที
 • 2 : 120 โมลต่อนาที
 • 3 : 160 โมลต่อนาที
 • 4 : 240 โมลต่อนาที
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • จากสมการด้านล่าง ถ้า 150 โมล ต่อนาทีของ บิวทีน ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยา 40% ดังนั้นอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีค่าเท่าไร
 • 1 : 180 โมลต่อนาที
 • 2 : 200 โมลต่อนาที
 • 3 : 220 โมลต่อนาที
 • 4 : 240 โมลต่อนาที
 • 5 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 360 :

 • 1 : 15
 • 2 : 20
 • 3 : 25
 • 4 : 30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :

 • 1 : 40
 • 2 : 50
 • 3 : 55
 • 4 : 58
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :

 • 1 : 1.0 โมล/ นาที
 • 2 : 1.5 โมล/ นาที
 • 3 : 2.0 โมล/ นาที
 • 4 : 2.5 โมล/ นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :
 • ต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จากโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเกล็ด ต้องชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่กรัม
 • 1 : 1 กรัม
 • 2 : 4 กรัม
 • 3 : 10 กรัม
 • 4 : 40 กรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :

 • 1 : 0.23
 • 2 : 1.23
 • 3 : 2.93
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 365 :

 • 1 : 39
 • 2 : 42
 • 3 : 65
 • 4 : 78
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :

 • 1 : 20
 • 2 : 22
 • 3 : 40
 • 4 : 62
 • 5 : 80
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 367 :

 • 1 : 10
 • 2 : 42
 • 3 : 60
 • 4 : 84
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :

 • 1 : 67
 • 2 : 75
 • 3 : 83
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 369 :

 • 1 : 0.05
 • 2 : 0.17
 • 3 : 0.50
 • 4 : 0.71
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :

 • 1 : 31.25
 • 2 : 50.00
 • 3 : 162.50
 • 4 : 398.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 371 :

 • 1 : 100 โมล/ ชั่วโมง
 • 2 : 200 โมล/ ชั่วโมง
 • 3 : 400 โมล/ ชั่วโมง
 • 4 : 1000 โมล/ ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • เมื่อหมักไวน์แล้วตรวจปริมาณแอลกอฮอล์พบว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ 17% โดยน้ำหนัก แต่ถ้า ต้องการ กลั่น เราจำเป็นต้องคำนวณเป็นสัดส่วนเชิงโมล (mole fraction) ไวน์นี้มีสัดส่วน เชิงโมลเท่าไร
 • 1 : 0.84
 • 2 : 1.7
 • 3 : 0.17
 • 4 : 0.074
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 373 :

 • 1 : 0.5
 • 2 : 1.0
 • 3 : 1.5
 • 4 : 2.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 374 :
 • สารละลายแคลเซียม ประกอบด้วยแคลเซียม 5% โดยโมล ไหลไปยังเครื่องกำจัดแคลเซียมด้วยอัตราการไหลเชิงมวล 100 kg/h เครื่องกำจัดแคลเซียมมีประสิทธิภาพในการกำจัดแคลเซียมได้ 80% ของมวลแคลเซียมที่เข้ามา จงคำนวณหา สัดส่วนมวลของแคลเซียมในสารละลายหลังผ่านเครื่องกำจัดแคลเซียมแล้ว ว่ามีค่าเป็นกี่ kg Ca/kg (มวลโมเลกุลของ Ca = 40)
 • 1 : 0.0123
 • 2 : 0.0229
 • 3 : 0.0323
 • 4 : 0.0429
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :

 • 1 : 2.02, 7.98
 • 2 : 4.22, 5.88
 • 3 : 7.66, 2.44
 • 4 : 8.46, 1.54
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 376 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 377 :

 • 1 : 5
 • 2 : 15
 • 3 : 25
 • 4 : 35
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :

 • 1 : 59
 • 2 : 130
 • 3 : 410
 • 4 : 1,330
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 379 :

 • 1 : เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (%Conversion) ของก๊าซ A = 10 %
 • 2 : เปอร์เซ็นต์ผลได้ (%Yield) ของก๊าซ C (เทียบกับก๊าซ A) = 94.4 %
 • 3 : เปอร์เซ็นต์ผลได้ (%Yield) ของก๊าซ D (เทียบกับก๊าซ A) = 5.44 %
 • 4 : a = 52.26
 • 5 : d = 0.32
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 380 :

 • 1 : 50
 • 2 : 25
 • 3 : 10
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 381 :

 • 1 : 0.79
 • 2 : 0.97
 • 3 : 1.29
 • 4 : 1.92
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 382 :
 • จากสมการการเกิดปฏิกิริยา ระหว่างก๊าซไฮโดรเจน และน้ำ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  ก. อัตราการลดลงโดยโมลของสารตั้งต้น O2 มากกว่า H2
  ข. หากต้องการเพิ่ม อัตราส่วนการเกิดผลิตภัณฑ์ (yield) ให้เพิ่มความดัน
  ค. ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน (Endothermic)


 • 1 : ข้อ ก ถูก เพียงข้อเดียว
 • 2 : ข้อ ก และข้อ ข ถูก
 • 3 : ข้อ ค ถูก
 • 4 : ข้อ ข และข้อ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 752 : Gases, vapors liquids and solids
ข้อที่ 383 :
 • ก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรมมีองค์ประกอบ ดังนี้  11.7 mol% CO2 (MW = 44),  5.8 mol% CO (MW = 28),  5.8 mol% O2 (MW = 32),  และ 76.7 mol% N2 (MW = 28)  จงคำนวณหาความหนาแน่นของก๊าซนี้ที่ 100 oC และความดันเกจ 30 psig (1 atm = 14.7 psi)  กำหนดให้ค่า R = 0.08205 L atm/(mol K)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • ถ้ามีก๊าซสองชนิดคือ A และ B บรรจุในกระบอกตวงที่ปริมาตร ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน สมมติว่าก๊าซทั้งสองชนิดนี้มีพฤติกรรมเป็นแบบก๊าซอุดมคติ จงหาว่าก๊าซทั้งสองนี้มีคุณสมบัติอะไรที่แตกต่างกัน
 • 1 : จำนวนกรัม-โมล
 • 2 : ความหนาแน่น
 • 3 : ปริมาตรจำเพาะเชิงโมล
 • 4 : จำนวนโมเลกุล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 385 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับปริมาตรของก๊าซที่มีพฤติกรรมเป็นแบบก๊าซอุดมคติ เมื่อก๊าซนั้นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากของเดิม โดยที่ความดันไม่เปลี่ยนแปลง
 • 1 : ปริมาตรใหม่มีค่าเป็นสองเท่าของปริมาตรเดิม
 • 2 : ปริมาตรใหม่มีค่าเท่ากับปริมาตรเดิม
 • 3 : ปริมาตรใหม่มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาตรเดิม
 • 4 : ปริมาตรใหม่มีค่าเป็นกำลังสองของปริมาตรเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 386 :
 • 1 : มวล
 • 2 : ความดันย่อยของ N2
 • 3 : จำนวนโมลรวมของระบบ
 • 4 : ความดันเกจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • ความหนาแน่นของก๊าซจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิโดยยังคงให้ปริมาตรคงที่ กำหนดให้ก๊าซนี้มีพฤติกรรมเป็นก๊าซแบบอุดมคติ
 • 1 : ลดลง
 • 2 : เพิ่มขึ้น
 • 3 : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการคำนวณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 388 :
 • ก๊าซผสมแบบอุดมคติที่ความดัน 10 บรรยากาศ (สัมบูรณ์) ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของ 50% โดยน้ำหนักของไฮโดรเจน และ50% โดยน้ำหนักของไนโตรเจน จงหาค่าของความดันย่อยของไฮโดรเจน
 • 1 : น้อยกว่า 5 atm
 • 2 : เท่ากับ 5 atm
 • 3 : มากกว่า 5 atm
 • 4 : ไม่สามารถคำนวณได้จากข้อมูลที่ให้มา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับปริมาตรของก๊าซที่มีพฤติกรรมเป็นแบบก๊าซอุดมคติ เมื่อก๊าซนั้นมีความดันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากของเดิม โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง
 • 1 : ปริมาตรใหม่มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาตรเดิม
 • 2 : ปริมาตรใหม่มีค่าเท่ากับปริมาตรเดิม
 • 3 : ปริมาตรใหม่มีค่าสองเท่าของปริมาตรเดิม
 • 4 : ปริมาตรใหม่เป็นกำลังสองของปริมาตรเดิม
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • กำหนดให้อากาศประกอบด้วย ไนโตรเจน (MW = 28) 79% และ ออกซิเจน (MW = 32) 21% โดยปริมาตร จงคำนวณหามวลโมเลกุลเฉลี่ยของอากาศ
 • 1 : 27 g/mol
 • 2 : 28 g/mol
 • 3 : 29 g/mol
 • 4 : 30 g/mol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • ในน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย C (MW = 12) 80 wt% และ H (MW = 1) 20 wt% จงคำนวณหาอัตราส่วนโดยโมลของ C/H
 • 1 : 0.12
 • 2 : 0.18
 • 3 : 0.20
 • 4 : 0.33
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 392 :
 • ในน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย C (MW = 12) 85 wt% และ H (MW = 1) 15 wt% จงคำนวณหาอัตราส่วนโดยโมลของ C/H
 • 1 : 0.22
 • 2 : 0.28
 • 3 : 0.30
 • 4 : 0.47
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย 87% CH4 (MW = 16),  12% C2H6 (MW = 30),  และ 1% C3H8 (MW = 44) โดยโมล  จงคำนวณหาองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาตินี้ในรูปแบบ wt%
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • จงคำนวณค่าความหนาแน่นของก๊าซโพรเพน (C3H8, MW = 44) ในหน่วย kg/m3  ถ้าก๊าซดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในถังที่มีความดัน 200 kPa และอุณหภูมิ 40 oC  กำหนดให้ค่า R = 8.314 J/(mol K)

 • 1 : 0.14
 • 2 : 0.39
 • 3 : 1.38
 • 4 : 3.38
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 396 :

 • 1 : 0.14
 • 2 : 0.39
 • 3 : 1.69
 • 4 : 2.38
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 397 :

 • 1 : 0.14
 • 2 : 0.39
 • 3 : 1.38
 • 4 : 3.04
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :
 • ถ้าอัตราการไหลเชิงมวลของ n-hexane (ซึ่งมีความหนาแน่น = 0.659 กรัมต่อ ลบ.ซม.) ในท่อมีค่าเท่ากับ 6.59 กรัมต่อวินาที จงคำนวณหาค่าของอัตราการไหลเชิงปริมาตรของ n-hexane
 • 1 : 1 ลบ.ซม. ต่อวินาที
 • 2 : 10 ลบ.ซม. ต่อวินาที
 • 3 : 15 ลบ.ซม. ต่อวินาที
 • 4 : 100 ลบ.ซม. ต่อวินาที
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 399 :

 • 1 : 150 กรัมต่อนาที
 • 2 : 160 กรัมต่อนาที
 • 3 : 170 กรัมต่อนาที
 • 4 : 180 กรัมต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :
 • ก๊าซจากโรงงานถ่านหินประกอบด้วย ก๊าซไฮโดรเจน (MW = 2) 10%,  มีเทน (MW = 16) 40%,  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (MW = 28) 30%,  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (MW = 44) 20% โดยปริมาตร จงคำนวณหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของก๊าซนี้
 • 1 : 15.4 kg/kmol
 • 2 : 15.7 kg/kmol
 • 3 : 21.7 kg/kmol
 • 4 : 23.8 kg/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 401 :
 • จงหาความหนาแน่นของอากาศที่ 100 oC ความดัน 2 บรรยากาศ กำหนดให้อากาศประกอบด้วยไนโตรเจน (MW = 28) 79% และออกซิเจน (MW = 32) 21% โดยปริมาตร  กำหนดให้ค่า R = 0.08205 L atm/(mol K)
 • 1 : 1.9 กรัมต่อลิตร
 • 2 : 2.1 กรัมต่อลิตร
 • 3 : 2.5 กรัมต่อลิตร
 • 4 : 2.7 กรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 402 :
 • อากาศ 10 ลูกบาศก์ฟุตของอากาศที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 70 F ถูกให้ความร้อนจนเป็นอุณหภูมิที่ 610 F และถูกอัดไปที่ความดัน 2.50 บรรยากาศ จงคำนวณหาปริมาตรของอากาศนี้ในสภาวะสุดท้าย
 • 1 : 8.08 ลูกบาศก์ฟุต
 • 2 : 6.42 ลูกบาศก์ฟุต
 • 3 : 10.08 ลูกบาศก์ฟุต
 • 4 : 7.01 ลูกบาศก์ฟุต
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 403 :
 • จงคำนวณหาอัตราการไหลเชิงปริมาตรของบิวเทน ที่ 360 oF และ 3 บรรยากาศ (สัมบรูณ์) ไหลเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ด้วยอัตราการไหลเชิงมวล 1,100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  กำหนดให้ค่า R = 0.08205 L atm/(mol K)
 • 1 : 453 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
 • 2 : 329 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
 • 3 : 252 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
 • 4 : 561 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 404 :
 • ก๊าซผสมสไตรีนที่ประกอบด้วยสไตรีน 10%โมล และที่เหลือเป็นสารที่ไม่สามารถควบแน่นได้ ถูกนำไปบรรจุในภาชนะที่มีอุณหภูมิ 100 F และความดัน1000 mmHg จงคำนวณหาค่าจุดน้ำค้างของก๊าซผสมนี้ กำหนดให้ความดันย่อยของสไตรีนเท่ากับ 100 mmHg ที่อุณหภูมิ 82 F และเท่ากับ 200 mmHg ที่อุณหภูมิ 100 F
 • 1 : 60 F
 • 2 : 75 F
 • 3 : 56 F
 • 4 : 82 F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 405 :
 • ก๊าซผสมสไตรีนที่ประกอบด้วยสไตรีน 10%โมล และที่เหลือเป็นสารที่ไม่สามารถควบแน่นได้ ถูกนำไปบรรจุในภาชนะที่มีอุณหภูมิ 100 F และความดัน1000 mmHg จงคำนวณความอิ่มตัวสัมพัทธ์ ของก๊าซผสมนี้ กำหนดให้ความดันย่อยของสไตรีนเท่ากับ 100 mmHg ที่อุณหภูมิ 82 F และเท่ากับ 200 mmHg ที่อุณหภูมิ 100 F
 • 1 : 45 เปอร์เซ็นต์
 • 2 : 50 เปอร์เซ็นต์
 • 3 : 62 เปอร์เซ็นต์
 • 4 : 67 เปอร์เซ็นต์
 • 5 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 406 :
 • ก๊าซผสมสไตรีนที่ประกอบด้วยสไตรีน 10%โมล และที่เหลือเป็นสารที่ไม่สามารถควบแน่นได้ ถูกนำไปบรรจุในภาชนะที่มีอุณหภูมิ 100 C และความดัน 1000 mmHg จงคำนวณเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของก๊าซผสมนี้ กำหนดให้ความดันย่อยของสไตรีนเท่ากับ 100 mmHg ที่อุณหภูมิ 82 F และเท่ากับ 200 mmHg ที่อุณหภูมิ 100 F
 • 1 : 25.62 เปอร์เซ็นต์
 • 2 : 32.58 เปอร์เซ็นต์
 • 3 : 44.40 เปอร์เซ็นต์
 • 4 : 52.36 เปอร์เซ็นต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 407 :
 • วัดอัตราการไหลของก๊าซมีเทนที่ 285 F และความดัน 1.30 บรรยากาศ ด้วยเครื่อง orifice meter พบว่ามีค่าเท่ากับ 395000 SCFH จงคำนวณหาอัตราการไหลเชิงโมล (ปอนด์โมลต่อชั่วโมง)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 408 :
 • ก๊าซผสมแบบอุดมคติที่ประกอบด้วย 50% โมลของไฮโดรเจน และ 50% โมลของไนโตรเจน ถูกบรรจุในภาชนะปิดปริมาตร 100 ลูกบาศก์เมตร ความดัน 10 บาร์ (สัมบูรณ์) อุณหภูมิ 200 oC จงหาปริมาตรบริสุทธิ์ของก๊าซไฮโดรเจน
 • 1 : 80 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 50 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 60 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 45 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 409 :
 • จงคำนวณหาค่าจุดน้ำค้างของอากาศที่อุณหภูมิ 100 C ความดัน 5260 mm Hg และพบว่ามีน้ำประกอบอยู่ 10.0 % โดยปริมาตร โดยปริมาตร
 • 1 : 100 C
 • 2 : 90 C
 • 3 : 80 C
 • 4 : 75 C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 410 :
 • จงคำนวณหาค่าองศาความยิ่งยวด (degree of superheat) ของอากาศที่อุณหภูมิ 100 C ความดัน 5260 mm Hg และพบว่ามีน้ำประกอบอยู่ 10.0 % โดยปริมาตร
 • 1 : 15 C
 • 2 : 20 C
 • 3 : 25 C
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 411 :
 • ในท่อเบอร์1 มีก๊าซเอทิลีน (ethylene) ที่ 100 กรัมต่อชั่วโมงไหล ด้วยความดันเป็น 1.2 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 70 C นอกจากนี้ในท่อเบอร์2 มีก๊าซบิวเทน (butane) ที่ 100 กรัมต่อชั่วโมง ไหลด้วยความดันและอุณหภูมิเดียวกันกับท่อเบอร์1 จงหาว่าก๊าซทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติใดที่มีความแตกต่างกัน ก. อัตราการไหลเชิงปริมาตร ข. ปริมาตรจำเพาะเชิงโมล ค. ความหนาแน่น
 • 1 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • 2 : ข้อ ก และ ข เท่านั้น
 • 3 : ข้อ ก และ ค เท่านั้น
 • 4 : ข้อ ข และ ค เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 412 :
 • แร่ตะกั่วประกอบด้วยตะกั่วซัลไฟด์ 15% PbS โดยน้ำหนัก และที่เหลือเป็นซิลิกา ถ้านำแร่ดังกล่าวมา 200 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ 1,000 กิโลกรัม จงหาความหนาแน่นของของผสม โดยที่ ความหนาแน่นของตะกั่วซัลไฟด์ 7.50 kg/L และความหนาแน่นของซิลิกา 2.65 kg/L
 • 1 : 1.00 kg/L
 • 2 : 1.12 kg/L
 • 3 : 1.20 kg/L
 • 4 : 1.50 kg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 413 :
 • แร่ตะกั่วประกอบด้วยตะกั่วซัลไฟด์ (MW = 239) 15% โดยน้ำหนัก และที่เหลือเป็นซิลิกา (MW = 60) จงหาสัดส่วนโมล (mole fraction) ของตะกั่วซัลไฟด์ ในแร่ตะกั่วนี้
 • 1 : 0.0212
 • 2 : 0.0424
 • 3 : 0.1500
 • 4 : 0.5796
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 414 :
 • ความดันเกจของถังที่บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่าเท่ากับ 60.0 psig ถ้าความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ 720 mmHg จงคำนวณความดันของก๊าซในถังนี้ในหน่วย psia  กำหนดให้ 1 atm = 14.7 psi
 • 1 : 780
 • 2 : 73.93
 • 3 : 74.70
 • 4 : 108.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 415 :
 • จงคำนวณหาความถ่วงจำเพาะของก๊าซโพรเพน (MW = 44) ถ้าก๊าซดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในถังที่ความดัน 200 kPa และอุณหภูมิ 40 oC โดยที่ความถ่วงจำเพาะของก๊าซโพรเพน คือ ค่าความหนาแน่นของก๊าซโพรเพนเทียบกับความหนาแน่นของอากาศ  กำหนดให้ค่า R = 8.314 J/(mol K)
 • 1 : 1.32
 • 2 : 1.42
 • 3 : 1.52
 • 4 : 1.62
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 416 :
 • ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย 87% มีเทน (MW = 16), 12% อีเทน (MW = 30),  และ 1% โพรเพน (MW = 44) โดยโมล จงหาความหนาแน่นของก๊าซนี้ในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ STP  กำหนดให้ R = 8.314 J/(mol K)
 • 1 : 79.74
 • 2 : 89.74
 • 3 : 99.74
 • 4 : 136.30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 417 :
 • ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย 87% มีเทน (MW = 16), 12% อีเทน (MW = 30),  และ 1% โพรเพน (MW = 44) โดยโมล ถ้าก๊าซดังกล่าวมีน้ำหนัก 80 kg ที่ 9 oC และ 600 kPa จงหาปริมาตรของก๊าซนี้ในหน่วยลูกบาศก์เมตร  กำหนดให้ R = 8.314 J/(mol K)
 • 1 : 154
 • 2 : 174
 • 3 : 1,540
 • 4 : 1,740
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 418 :
 • จงคำนวณหามวลของก๊าซไฮโดรเจน (MW = 2) ในหน่วยกิโลกรัม ถ้าก๊าซดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในถังขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ความดัน 110 kPa ที่ 5 oC  กำหนดให้ R = 8.314 J/(mol K)
 • 1 : 0.095
 • 2 : 0.190
 • 3 : 0.380
 • 4 : 1.62
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 419 :
 • Stack gas ประกอบด้วย 60 mol% N2,  15 mol% CO2,  10mol% O2,  และมีน้ำเป็นส่วนที่เหลือ  จงคำนวณหาสัดส่วนของก๊าซ N2 ในก๊าซผสมแบบแห้ง (dry basis)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 420 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 421 :

 • ค่าสัดส่วนของก๊าซ N2 ต่อก๊าซ O2 ในอากาศมีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 422 :
 • แร่ตะกั่วประกอบด้วยตะกั่วซัลไฟด์ 15% โดยน้ำหนัก และที่เหลือเป็นซิลิกา ถ้านำแร่ดังกล่าวมา 200 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ 1,000 กิโลกรัม จงหาความเข้มข้นของตะกั่วซัลไฟด์ในของผสม โดยที่ ความหนาแน่นของตะกั่วซัลไฟด์ 7.50 kg/L และความหนาแน่นของซิลิกา 2.65 kg/L
 • 1 : 0.118 mol/L
 • 2 : 1.123 mol/L
 • 3 : 1.242 mol/L
 • 4 : 2.650 mol/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 423 :
 • จงคำนวณหาปริมาตรของก๊าซไนโตรเจน จำนวน 5 โมล ที่อุณหภูมิ 25 oC และความดัน 2 psia ซึ่งปริมาตรของก๊าซที่สภาวะนี้ จะมีความคลาดเคลื่อน 10% จากหลักการของก๊าซอุดมคติ (R = 0.08205 L atm/(mol K)
 • 1 : 82 ลิตร
 • 2 : 134 ลิตร
 • 3 : 898 ลิตร
 • 4 : 988 ลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 424 :
 • จงคำนวณหาจำนวนโมลของก๊าซไฮโดรเจน ที่อุณหภูมิ 25 oC และความดัน 3 psig จากหลักการของก๊าซอุดมคติ ที่ปริมาตร 70 L (R = 0.08205 L atm/(mol K)
 • 1 : 0.6
 • 2 : 3.4
 • 3 : 8.6
 • 4 : 24.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 425 :
 • จงคำนวณหาอัตราการไหลเชิงโมล (molar flow rate: kmol/h) ของก๊าซออกซิเจน (MW = 32) ที่อุณหภูมิ 300 oC และความดัน 1 atm ซึ่งมีอัตราการไหลเชิงน้ำหนักเท่ากับ 2,560 kg/h โดยใช้หลักการของก๊าซอุดมคติ (R = 8.314 J/(mol K)
 • 1 : 80
 • 2 : 92
 • 3 : 100
 • 4 : 160
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 426 :

 • อากาศอุณหภูมิ 80 oF ความดัน 1 atm และปริมาตร 12 ft3  ถูกทำให้มีปริมาตรลดลงเป็น 10 ft ที่ความดัน 2.5 atm  จงคำนวณหาอุณหภูมิของอากาศขณะนั้น โดยใช้หลักการของก๊าซอุดมคติ
 • 1 : 165 oF
 • 2 : 665 oF
 • 3 : 735 oF
 • 4 : 995 oF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 427 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 428 :

 • 1 : 30
 • 2 : 35
 • 3 : 40
 • 4 : 45
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 429 :
 • ถ้าระบบประกอบด้วยไอของสาร 4 ชนิด มีความดัน คือ 10 บรรยากาศ โดยสามารถวัดความดัน ย่อยของสารในระบบนั้นได้ 3 ชนิดคือ มีเทนมีความดันย่อย 4 บรรยากาศ อีเทนมีความดันย่อย 2 บรรยากาศ และโพรเพนมีความดันย่อย 1 บรรยากาศ สามารถคำนวณสัดส่วนโมล (mole fraction) ของสารอีก 1 ชนิดได้หรือไม่
 • 1 : คำนวณไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าสารที่เหลือเป็นสารชนิดใด
 • 2 : คำนวณไม่ได้เพราะไม่ทราบค่ามวลโมเลกุลของสาร
 • 3 : คำนวณไม่ได้เพราะไม่ทราบอุณหภูมิ
 • 4 : คำนวณได้เท่ากับ 0.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 430 :
 • ก๊าซ A และก๊าซ B เป็นก๊าซจริง (real หรือ non-ideal gas)  หากก๊าซ A มีสภาพอัด (compressibility) มากกว่าก๊าซ B  จงพิจารณาว่า ถ้าก๊าซทั้งสองอยู่สภาพที่มีอุณหภูมิและความดันเท่ากัน และมีจำนวนโมลเท่ากัน  ก๊าซใดจะมีปริมาตรมากกว่า กัน
 • 1 : ก๊าซ A มีปริมาตรมากกว่า
 • 2 : ก๊าซ B มีปริมารตรมากกว่า
 • 3 : ก๊าซทั้งสองชนิดมีปริมาตรเท่ากัน
 • 4 : ถ้าให้ค่าคงที่ของก๊าซ (gas constant, R) มา จึงจะคำนวณหาคำตอบได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 431 :

 • 1 : ปฏิกิริยาที่ 1 คายความร้อนมากกว่าปฏิกิริยาที่ 2
 • 2 : ปฏิกิริยาที่ 2 คายความร้อนมากกว่าปฏิกิริยาที่ 1
 • 3 : ทั้งสองปฏิกิริยาคายความร้อนเท่ากัน
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 432 :
 • ค่าเอนทาลปีของเหล็กสามารถคำนวณได้จากสมการ H (J/g) = 17.3T (oC)  จงคำนวณหาค่าเอนทาลปี ณ อุณหภูมิอ้างอิงของเหล็กว่ามีค่าเท่ากับเท่าใด

 • 1 : 0 oC
 • 2 : 25 oC
 • 3 : 17.3 oC
 • 4 : 275 oC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 433 :
 • ค่าเอนทาลปีจำเพาะของเฮกเซนเหลว ที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีค่าเปลี่ยนแปลงตามค่าอุณหภูมิ โดยมีความสัมพันธ์เป็นแบบเชิงเส้น โดยมีค่าเท่ากับ25.8 kJ/kg ที่อุณหภูมิ30 องศาเซลเซียส และมีค่าเท่ากับ 129.8 kJ/kg ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอ้างอิงของค่าเอนทาลปีจำเพาะเหล่านี้มีค่าเท่าใด
 • 1 : 0 องศาเซลเซียส
 • 2 : 25 องศาเซลเซียส
 • 3 : 17.3 องศาเซลเซียส
 • 4 : 275 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 434 :
 • ค่าเอนทาลปีจำเพาะของเฮกเซนเหลว ที่ความดัน 1 บรรยากาศ มีค่าเปลี่ยนแปลงตามค่าอุณหภูมิ โดยมีความสัมพันธ์เป็นแบบเชิงเส้น  ค่าเอนทาลปีจำเพาะของเฮกเซนเหลวโดยมีค่าเท่ากับ 25.8 kJ/kg ที่อุณหภูมิ 30 oC และมีค่าเท่ากับ 129.8 kJ/kg ที่อุณหภูมิ 50 oC  จงพิจารณาว่าสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเอนทาลปีจำเพาะและอุณหภูมิของเฮกเซนเหลว ที่ความดัน 1 บรรยากาศ คือข้อใด
 • 1 : h (kJ/kg) = 1.925T (oC) - 130.2
 • 2 : h (kJ/kg) = 1.925T (oC) - 25
 • 3 : h (kJ/kg) = 5.2T (oC) - 130.2
 • 4 : h (kJ/kg) = 5.2T (oC) + 130.2
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 435 :
 • จงคำนวณหาอัตราการไหลเชิงปริมาตร (volumetric flow rate: m3/h) ของก๊าซไนโตรเจน (MW = 28) ที่ 300 oC และ 3 atm โดยใช้หลักการของก๊าซอุดมคติ  หากอัตราการไหลเชิงน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 1,000 kg/h  กำหนดให้ R = 0.08205 L atm/(mol K)
 • 1 : 460
 • 2 : 560
 • 3 : 640
 • 4 : 780
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 436 :

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 437 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 438 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็น extensive property
 • 1 : สัดส่วนมวล
 • 2 : สัดส่วนโมล
 • 3 : ความดันไอ
 • 4 : ปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 439 :
 • ที่ระดับน้ำทะเลจะมีค่าความดันเกจเป็นเท่าใด
 • 1 : 0 atm
 • 2 : 1 atm
 • 3 : 760 mmHg
 • 4 : -760 mmHg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 440 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้คือค่าความดันเกจที่สุญญากาศ
 • 1 : 0 atm
 • 2 : 1 atm
 • 3 : 760 mmHg
 • 4 : -760 mmHg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 441 :
 •  ข้อใดต่อไปนี้คือความดันสัมบูรณ์ที่สุญญากาศสัมบูรณ์ (0 atm
 • 2 : 1 atm
 • 3 : -1 atm g
 • 4 : -760 mmHg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 442 :
 •  จากข้อมูลต่อไปนี้

  a ความดันบรรยากาศมีค่าไม่คงที่ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน

  b ความดันสัมบูรณ์จะมีค่าเป็นศูนย์ที่สุญญากาศสัมบูรณ์ (ข้อ a

 • 2 : ข้อ b
 • 3 : ข้อ a และ b
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 443 :
 •  2561.6 lbm
 • 2 :  3000 lbm
 • 3 :  3561.6 lbm
 • 4 :  4000 lbm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 444 :
 • ถ้า
 • 1 :  0.1 m3
 • 2 :  0.2 m3
 • 3 :  0.3 m3
 • 4 :  0.4 m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 445 :
 •  กรดซัลฟูริก (0.5
 • 2 :  0.6
 • 3 :  0.8
 • 4 :  0.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 446 :
 •  อากาศ (น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย 29) ไหลในท่อด้วยอัตราการไหล 50 1.72 kmol/s
 • 2 :  2.72 kmol/s
 • 3 :  3.58 kmol/s
 • 4 :  4.58 kmol/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 447 :
 • ในการเตรียมสารละลาย
 • 1 :  150 ml และ 10 ขวด
 • 2 :  176.7 ml และ 11 ขวด
 • 3 :  250 ml และ 15 ขวด
 • 4 :  276.7 ml และ 16 ขวด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 448 :
 •  ก๊าซอุดมคติผสมประกอบด้วย 10 100 mmHg
 • 2 :  180 mmHg
 • 3 :  200 mmHg
 • 4 :  280 mmHg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 449 :
 •  ก๊าซ 0.51
 • 2 :  0.61
 • 3 :  0.76
 • 4 :  0.81
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 450 :
 •  ก๊าซ 0.19
 • 2 :  0.29
 • 3 :  0.39
 • 4 :  0.49
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 753 : Mass and energy balance of unsteady state systems
ข้อที่ 451 :
 • จากรูป น้ำประปาไหลลงสู่อ่างน้ำ จงหาสมการดุลมวลที่สามารถอธิบายรูปนี้ได้เหมาะสมที่สุด
 • 1 : มวลที่เข้า = มวลที่ออก
 • 2 : มวลที่เข้า = มวลที่ออก + มวลที่สะสม
 • 3 : มวลที่เข้า + มวลที่เกิดขึ้นใหม่ = มวลที่ออก + มวลที่สะสม
 • 4 : มวลที่เข้า + มวลที่สะสม = มวลที่ออก + มวลที่เกิดขึ้นใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 452 :
 • จากรูป น้ำประปาไหลลงสู่อ่างน้ำ จงหาสมการดุลมวลที่สามารถอธิบายรูปนี้ได้เหมาะสมที่สุด
 • 1 : มวลที่เข้า = มวลที่ออก
 • 2 : มวลที่เข้า = มวลที่ออก + มวลที่สะสม
 • 3 : มวลที่เข้า + มวลที่เกิดขึ้นใหม่ = มวลที่ออก + มวลที่สะสม
 • 4 : มวลที่เข้า + มวลที่สะสม = มวลที่ออก + มวลที่เกิดขึ้นใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 453 :

 • 1 : 0.3
 • 2 : 0.4
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 454 :
 • น้ำไหลผ่านท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 7 เซนติเมตรและไหลด้วยอัตราเร็ว 42.0 เมตรต่อวินาที จงคำนวณพลังงานจลน์ของน้ำ(วัตต์) ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 45.3
 • 2 : 55.3
 • 3 : 64.3
 • 4 : 74.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 455 :
 • พิจารณาปฏิกิริยาเคมี  A(g) + 2B(g)    <-------->    C(g) + D(g) 
  กำหนดให้ ni เป็นจำนวนโมลของสาร i 
  โดยที่ (nA)t=0 = 3 โมล  (nB)t=0 = 1 โมล  (nC)t=0 = 0 โมล และ (nD)t=0 = 3 โมล
  เปอร์เซ็นต์สัดส่วนการเปลียนแปลง (%Fractional conversion) ของสาร B มีค่าเป็น 60% 
  จงคำนวณหาค่าคงที่ (Equilibrium constant) ที่อุณหภูมิ 1000 K ขณะปฏิกิริยาเคมีเกิดสมดุลย์
 • 1 : 0.09
 • 2 : 0.25
 • 3 : 0.77
 • 4 : 0.83
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 456 :
 • ก๊าซโซลีน ความหนาแน่น50 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ถูกถ่ายออกจากถังเก็บด้วยวิธกาลักน้ำดังรูป ต้องใช้เวลากี่นาทีในการถ่ายน้ำจำนวน 5 แกลลอน โดยไม่พิจารณาผลจากการเปลี่ยนความสูงของน้ำในถังทั้งสอง ค่าสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานในระบบท่อมีค่าเท่ากับ 0.80 ฟุต ปอนด์ฟุต ต่อปอนด์มวล และความดันแตกต่างระหว่างจุดที่1 และ 2 เท่ากับ 1 บรรยากาศ
 • 1 : 3.5
 • 2 : 3.1
 • 3 : 5.3
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 457 :
 • น้ำไหลจากแหล่งเก็บน้ำผ่านท่อสู่เทอร์ไบน์ และออกจากเทอร์ไบน์สู่ท่อดังรูป ความดันของน้ำที่ตำแหน่งสูงจากเทอร์ไบน์100 เมตรเท่ากับ 207 กิโลปาสคาล และความดันของน้ำที่ตำแหน่งต่ำจากเทอร์ไบน์ 3 เมตรมีค่าเท่ากับ 124 กิโลปาสคาล น้ำต้องมีอัตราการไหลกี่กิโลกรัมต่อวินาทีเมื่อต้องการให้เทอร์ไบน์ได้กำลังงาน 1.00 ไมโครวัตต์
 • 1 : 159
 • 2 : 310
 • 3 : 915
 • 4 : 1010
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 458 :
 • สมการในระบบที่ไม่เสถียร (Unsteady state) ประกอบไปด้วย 
  (Accumulation or depletion) = (Mass in) - (Mass out)  + (Mass generation) - (Mass consumption)
  หากหนดระบบเป็นเตาปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง  เทอมใดในสมการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา

 • 1 : Accumulation or deplention
 • 2 : Mass in and Mass out
 • 3 : Mass generation และ mass consumption
 • 4 : Mass in, Mass out, Mass generation และ Mass consumption
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร