สภาวิศวกร

วิชา : Engineering Mechanic/Static/Dynamic

เนื้อหาวิชา : 717 : I. FBD
ข้อที่ 1 :
 • โครงมุมฉาก ABC ถูกยันไว้ด้วยแท่งโลหะที่จุด C ถูกตรึงไว้ที่จุด B ด้วยหมุด และมีเชือกผูกไว้ที่ จุด A ถ้าแรง P เป็นแรงภายนอกที่มากระทำที่ ปลายของโครง แผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram, FBD) ข้อใดถูก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดที่เราไม่สามารถหาค่าแรงรองรับของสิ่งแวดล้อม (support reaction) ที่กระทำต่อวัตถุด้วยวิธีทางสถิตยศาสตร์เพียงอย่างเดียว หรือถามว่าปัญหาข้อใดมีลักษณะ statically indeterminate ตัวรองรับรูปวงกลมหมายถึงการวางวัสดุรองรับที่ไม่ติดกับวัตถุ (simple support) ตัวรองรับรูปสามเหลี่ยมหมายถึงยึดด้วยหมุด (pin joint)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • จากรูปกลไกของเครื่องพิมพ์ดีดที่กำหนดให้ เราสามารถแยกส่วนประกอบ (member) เพื่อวาดรูปแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram, FBD) ชิ้นประกอบกี่ชิ้นที่รับแรง2แรง (2-force member)
 • 1 : 5 ชิ้น
 • 2 : 4 ชิ้น
 • 3 : 3 ชิ้น
 • 4 : 2 ชิ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ เราสามารถแยกส่วนประกอบ (member) เพื่อวาดรูปแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram, FBD) เพื่อหาแรงที่กระทำต่อส่วนประกอบทุกชิ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ที่แสดงให้เห็นการแยกส่วนอย่างชัดเจน เราควรวาดรูป FBD กี่ภาพ
 • 1 : 2 ภาพ
 • 2 : 3 ภาพ
 • 3 : 4 ภาพ
 • 4 : 5 ภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ เราสามารถแยกส่วนประกอบ (member) เพื่อวาดรูปแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram, FBD) เพื่อหาแรงที่กระทำต่อส่วนประกอบทุกชิ้น ชิ้นประกอบส่วนไหนที่เป็นชิ้นส่วนที่รับแรง 2 แรง (2-force member) ที่ชัดเจนมากที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 6 :
 • แผนผังภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram, FBD) ที่ถูกต้องที่สุดของชิ้นงาน AB คือข้อใด สมมติไม่คิดแรงเสียดทานที่สลัก C และ O
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • แขวนน้ำหนักด้วยเชือกสามเส้นคล้องผ่านห่วง B ดังแสดงในรูป ข้อความใดเป็นจริง
 • 1 : แรงตึงในเชือก AB = 0
 • 2 : แรงตึงในเชือก AB = แรงตึงในเชือก ฺBC
 • 3 : แรงตึงในเชือก AB > แรงตึงในเชือก BC
 • 4 : แรงตึงในเชือก AB < แรงตึงในเชือก BC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • ชิ้นงานอยู่ภายใต้แรงกด F ดังรูป ชิ้นงานจะมีภาระของระบบแรงอย่างไรที่ระนาบ A-A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • รูปในข้อใดต่อไปนี้สามารถแก้ปัญหาเพื่อหาแรงภายนอกและปฏิกิริยาทั้งหมดที่กระทำกับคานได้ด้วยวิธีการทาง สถิตยศาสตร์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 •  

  จากโครงสร้างดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่ A เมื่อ a = 180 mm

 • 1 : 600N
 • 2 : 500N
 • 3 : 400N
 • 4 : 300N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 •  

  จากโครงสร้างดังแสดงในรูป จงพิจารณาว่าชิ้นส่วนใดเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงเพียงสองแรง

  ( Two force member )

 • 1 :  AB
 • 2 : BC
 • 3 : ABC
 • 4 : CD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 •  

  จากโครงสร้างดังแสดงในรูป จงพิจารณาว่าชิ้นส่วนใดเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงเพียงสองแรง

  ( Two force member )

 • 1 : AB
 • 2 : BC
 • 3 : BCD
 • 4 : AB และ BCD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :
 •  

  สำหรับชิ้นส่วนโครงถักมวลเบาดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์

 • 1 : AB
 • 2 : BC
 • 3 : BD
 • 4 : CD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 •  

  สำหรับชิ้นส่วนโครงถักมวลเบาดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์

 • 1 : BC และ BE
 • 2 : FG และ FE
 • 3 : BE และ FE
 • 4 : BC และ FG
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :
 •  

  สำหรับชิ้นส่วนโครงถักมวลเบาดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์

 • 1 : AC
 • 2 : BC
 • 3 : BD
 • 4 : CD
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :
 •  

  สำหรับชิ้นส่วนโครงถักมวลเบาดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาจำนวนชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :
 •  

  สำหรับชิ้นส่วนโครงถักมวลเบาดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์

 • 1 :  AB
 • 2 : DE
 • 3 : CD
 • 4 : AC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 •  

  สำหรับชิ้นส่วนโครงถักมวลเบาดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์

 • 1 : AB
 • 2 : AC
 • 3 : CD
 • 4 : AE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 20 :
 •  กล่อง A มีมวล 12 kg ,กล่อง B มีมวล 6 kg เชื่อมกันด้วยสายเคเบิ้ลผ่านรอกC ซึ่งสามารถหมุนได้อย่างอิสระ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวทั้งหมด เท่ากับ 0.12 และมีแรงกระทำ P ผังวัตถุอิสระ (Free Body Diagram) ของมวล A มีแรงกระทำทั้งหมดกี่แรง
 • 1 :  4 แรง
 • 2 : 5 แรง
 • 3 : 6 แรง
 • 4 : 7 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 •  

  1. กล่อง A มีมวล 12 kg ,กล่อง B มีมวล 6 kg เชื่อมกันด้วยสายเคเบิ้ลผ่านรอกC ซึ่งสามารถหมุนได้อย่างอิสระ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวทั้งหมด เท่ากับ 0.12 และมีแรงกระทำ P ผังวัตถุอิสระ (Free Body Diagram) ของมวล B มีแรงกระทำทั้งหมดกี่แรง

 • 1 : 4 แรง
 • 2 : 5 แรง
 • 3 : 6 แรง
 • 4 : 7 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :
 •  

  ผังวัตถุอิสระ (Free Body Diagram)ของโครงสร้างที่ไม่คิดน้ำหนักนี้ มีแรงกระทำทั้งหมดกี่แรง

 • 1 : 4 แรง
 • 2 : 5 แรง
 • 3 : 6 แรง
 • 4 : 7 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :
 •  ผังวัตถุอิสระ (Free Body Diagram)ของโครงสร้างที่มีมวลนี้ มีแรงกระทำทั้งหมดกี่แรง
 • 1 : 3 แรง
 • 2 : 4 แรง
 • 3 : 5 แรง
 • 4 : 6 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :
 •  ผังวัตถุอิสระ (Free Body Diagram)ของชิ้นส่วนที่ไม่คิดมวล ACDE มีแรงกระทำทั้งหมดกี่แรง
 • 1 : 3 แรง
 • 2 : 4 แรง
 • 3 : 5 แรง
 • 4 : 6 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 •  ผังวัตถุอิสระ (Free Body Diagram)ของชิ้นส่วนที่ไม่คิดมวล ของชิ้นส่วนใด ที่มีลักษณะเป็นแบบ Two-force member
 • 1 : ACDE
 • 2 : BCF
 • 3 : DF
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :
 •  ก้อนวัตถุหนัก 800 N อยู่ภายใต้แรงกระทำ P ถ้าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างก้อนวัตถุ กับพื้นเอียง คือ , โดยไม่คิดแรงต้านอากาศ
  Free Body Diagram
  ของก้อนวัตถุนี้ มีแรงกระทำกี่แรง
 • 1 : 3 แรง    
 • 2 : 4 แรง
 • 3 : 5 แรง
 • 4 : 6 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 27 :
 •   สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ให้มาดังรูป จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกต้อง
 • 1 :  ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วน BD
 • 2 :  ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วน CBA
 • 3 :  ชิ้นส่วนที่รับแรงสามแรง (Three Force Member) คือชิ้นส่วน BD
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 •  สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ให้มาดังรูป จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกต้อง
 • 1 :  ชิ้นส่วนที่รับแรงสามแรง (Three Force Member) คือชิ้นส่วน BD
 • 2 :  ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วน CBA
 • 3 :  ชิ้นส่วนที่รับแรงสามแรง (Three Force Member) คือชิ้นส่วน CBA
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 •  ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วนใด
 • 1 : EBD
 • 2 : AB
 • 3 : D
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 •  ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วนใด
 • 1 :  BE
 • 2 : ABCD
 • 3 : CEF
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 •  ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วนใด
 • 1 : BE
 • 2 : ABC
 • 3 : DC
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 •  ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วนใด
 • 1 : ABE
 • 2 : CD
 • 3 : BD
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :
 •  จากโครงสร้างที่ให้มาดังรูป ชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์ (Zero Force Member) มีกี่ชิ้นส่วน
 • 1 :  1 ชิ้นส่วน
 • 2 : 2 ชิ้นส่วน
 • 3 : 3 ชิ้นส่วน
 • 4 : 4 ชิ้นส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :
 •  จากโครงสร้างที่ให้มาดังรูป ชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์ (Zero Force Member) มีกี่ชิ้นส่วน
 • 1 : 1 ชิ้นส่วน
 • 2 : 2 ชิ้นส่วน
 • 3 : 3 ชิ้นส่วน
 • 4 : 4 ชิ้นส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 35 :
 •  จากโครงสร้างที่ให้มาดังรูป ชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์ (Zero Force Member) มีกี่ชิ้นส่วน
 • 1 : 1 ชิ้นส่วน
 • 2 : 2 ชิ้นส่วน
 • 3 : 3 ชิ้นส่วน
 • 4 : 4 ชิ้นส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :
 •  จากโครงสร้างที่ให้มาดังรูป ชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์ (Zero Force Member) มีกี่ชิ้นส่วน
 • 1 : 5 ชิ้นส่วน
 • 2 : 6 ชิ้นส่วน
 • 3 : 7 ชิ้นส่วน
 • 4 : 8 ชิ้นส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :
 •  สำหรับโครงสร้างมวลเบา ที่รองรับด้วย ball and socket ที่จุด A และผูกยึดด้วยเส้นเชือก BD และ BE ดังแสดงในรูป ปริมาณตัวแปรที่ไม่ทราบค่า (แรงที่ไม่ทราบค่า) มีกี่ตัวแปร
 • 1 : 3 ตัวแปร
 • 2 : 4 ตัวแปร
 • 3 : 5 ตัวแปร
 • 4 : 6 ตัวแปร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :
 •  แผ่นดิสค์แบบเรียบลื่น(Smooth disk) มีน้ำหนัก 20 N ถูกยึดด้วยหมุดที่จุด D ดังรูป ถ้าไม่คิดน้ำหนักของชิ้นส่วนอื่นๆ แผนผังวัตถุอิสระในข้อใดเขียนไม่ครบถ้วน
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 •  แผ่นดิสค์แบบเรียบลื่น(Smooth disk) มีน้ำหนัก 20 N ถูกยึดด้วยหมุดที่จุด D ดังรูป ถ้าไม่คิดน้ำหนักของชิ้นส่วนอื่นๆ แผนผังวัตถุอิสระในข้อใดเขียนไม่ครบถ้วน
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 •  สำหรับโครงกรอบ (Frame)มวลเบา ที่ให้มาดังรูป เมื่อไม่คิดน้ำหนักของรอกและโครงกรอบแผนผังวัตถุอิสระในข้อใดเขียนไม่ครบถ้วน
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 •  สำหรับโครงกรอบ (Frame)มวลเบา ที่ให้มาดังรูป เมื่อไม่คิดน้ำหนักของรอกและโครงกรอบแผนผังวัตถุอิสระในข้อใดเขียนไม่ครบถ้วน
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 •  สำหรับคานเบาและบางภายใต้แรงกระทำดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด A
 • 1 : 40kN
 • 2 : 60kN
 • 3 : 80kN
 • 4 : 100kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 •  สำหรับคานเบาและบางภายใต้แรงกระทำดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด C
 • 1 : 40kN
 • 2 : 60kN
 • 3 : 80kN
 • 4 : 100kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 •  สำหรับคานเบาและบางภายใต้แรงกระทำดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด B
 • 1 : 14kN
 • 2 : 28kN
 • 3 : 23kN
 • 4 : 46kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 •  สำหรับคานเบาและบางภายใต้แรงกระทำดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด D
 • 1 : 14kN
 • 2 : 28kN
 • 3 : 23kN
 • 4 : 46kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 •  สำหรับคานเบาและบางภายใต้การกระทำของโมเมนต์ T ดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด C
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • ประโยคที่ 1 - แรงสามแรงในระบบซึ่งสมดุลอยู่ในระนาบหนึ่ง ถ้าแรงทั้งสามมีขนาดเท่ากัน แรงแต่ละแรงจะทำมุมกัน 60º

  ประโยคที่ 2 - แรงสองแรงกระทำต่อวัตถุและอยู่ในสมดุล แรงทั้งสองจะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้าม

  ข้อใดถูกต้องที่สุด

 • 1 :  ประโยค 1 และประโยค 2 ถูกหมด
 • 2 :  ประโยค 1 ถูก และประโยค 2 ผิด
 • 3 :

   ประโยค 1 ผิด และประโยค 2 ถูก

   

 • 4 :  ประโยค 1 และประโยค 2 ผิดหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :
 •  ประโยคที่ 1 - แรงสามแรงในระบบซึ่งสมดุลอยู่ในระนาบหนึ่ง ถ้าแรงทั้งสามมีขนาดเท่ากัน แรงแต่ละแรงจะทำมุมกัน 60º

  ประโยคที่ 2 - แรงสามแรงกระทำต่ออนุภาคบนระนาบหนึ่ง และอยู่ในสมดุล แรงสามแรงนี้จะมีขนาดเท่ากัน

  ข้อใดถูกต้องที่สุด

 • 1 :  ประโยค 1 และประโยค 2 ถูกหมด
 • 2 :  ประโยค 1 ถูก และประโยค 2 ผิด
 • 3 :  ประโยค 1 ผิด และประโยค 2 ถูก
 • 4 :  ประโยค 1 และประโยค 2 ผิดหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 49 :
 • ประโยคที่ 1 - แรงสามแรงในระบบซึ่งสมดุลอยู่ในระนาบหนึ่ง ถ้าแรงทั้งสามมีขนาดเท่ากัน แรงแต่ละแรงจะทำมุมกัน 60º

  ประโยคที่ 2 - แรงสองแรงกระทำต่อวัตถุและอยู่ในสมดุล แรงทั้งสองจะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้าม

  ประโยคที่ 3 - แรงสามแรงกระทำต่ออนุภาคบนระนาบหนึ่ง และอยู่ในสมดุล แรงสามแรงนี้จะมีขนาดเท่ากัน

  ข้อใดถูกต้องที่สุด

 • 1 : ประโยคทั้ง 3 ถูกต้อง
 • 2 :  ประโยคทั้ง 3 ผิด
 • 3 :  มีประโยคถูก 2 ประโยค
 • 4 :  มีประโยคผิด 2 ประโยค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุดสัมผัสดังภาพ ต้องมีการสมมติแรงที่จุดสัมผัสกี่แรง
 • 1 :  2 แรง , 2 แรง
 • 2 :  1 แรง , 2 แรง
 • 3 :  1 แรง , 1 แรง
 • 4 :  2 แรง , 1 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุดสัมผัสดังภาพ ต้องมีการสมมติแรงที่จุดสัมผัสกี่แรง
 • 1 :  2 แรง , 2 แรง
 • 2 :  1 แรง , 2 แรง
 • 3 :  1 แรง , 1 แรง
 • 4 :  2 แรง , 1 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุดสัมผัสดังภาพ ต้องมีการสมมติแรงที่จุดสัมผัสกี่แรง
 • 1 :  2 แรง , 2 แรง
 • 2 :  1 แรง , 2 แรง
 • 3 :  1 แรง , 1 แรง
 • 4 :  2 แรง , 1 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุดสัมผัสดังภาพ ต้องมีการสมมติแรงที่จุดสัมผัสกี่แรง
 • 1 :  2 แรง , 2 แรง
 • 2 :  1 แรง , 2 แรง
 • 3 :  1 แรง , 1 แรง
 • 4 :  2 แรง , 1 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 •  ผังวัตถุอิสระของมวล A มีกี่แรง ถ้าไม่คิดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
 • 1 : 1
 • 2 : 3
 • 3 : 5
 • 4 : 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 55 :
 •  

  ข้อความที่ 1 - ชิ้นส่วน AB อยู่ภายใต้แรงดึง

  ข้อความที่ 2 – ชื้นส่วน AB จัดเป็น Two-Force Member

  ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :  ข้อความ 1 และ 2 ถูกต้อง
 • 2 :  ข้อความ 1 ถูก ข้อความ 2 ผิด
 • 3 :  ข้อความ 1 และ 2 ผิด
 • 4 :  ข้อความ 1 ผิด ข้อความ 2 ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 •  ผังวัตถุอิสระของคาน AB ที่ถูกหลัก จะประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • 1 :  แรง 4 แรง
 • 2 :  แรง 5 แรง โมเมนต์ 1 โมเมนต์
 • 3 :  แรง 6 แรง
 • 4 :  แรง 6 แรง โมเมนต์ 1 โมเมนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 :
 •  ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  ชิ้นส่วน AB เป็น Two-Force Member
 • 2 :  แรงปฏิกิริยาลัพธ์ของจุด A ทำมุม 45 องศา กับแนวราบ
 • 3 :  ชิ้นส่วน AB อยู่ภายใต้แรงกด
 • 4 :  ชิ้นส่วน AB อยู่ภายใต้แรงดึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 •  ในการเขียนผังวัตถุอิสระ (FBD) ของ AB ที่ถูกหลัก จะมีแรงกระทำกี่แรง
 • 1 :  2 แรง
 • 2 :  3 แรง
 • 3 :  4 แรง
 • 4 :  มากกว่า 5 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 59 :
 •  ก้าน BC มีน้ำหนัก W ผูกติดกับเชือกที่จุด C และทุกจุดสัมผัส มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ ผังวัตถุอิสระ (FBD) ของก้าน BC ที่ถูกหลัก จะมีแรงกระทำกี่แรง
 • 1 :  4 แรง
 • 2 :  5 แรง
 • 3 :  6 แรง
 • 4 :  7 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 60 :
 •  ผังวัตถุอิสระของคาน AD ที่ถูกหลัก จะต้องเขียนแรงทั้งหมดกี่แรง
 • 1 :  4 แรง
 • 2 :  5 แรง
 • 3 :  6 แรง
 • 4 :  7 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :
 •  ผังวัตถุอิสระ (FBD) ของคานตามรูป ถ้าเขียนถูกหลักจะมีแรงทั้งหมดกี่แรง
 • 1 :  5 แรง
 • 2 :  6 แรง
 • 3 :  6 แรง 1 โมเมนต์
 • 4 :  6 แรง 3 โมเมนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 •  ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด B จะมากกว่าแรงปฏิกิริยาที่จุด A
 • 2 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด B และจุด A มีขนาดเท่ากัน
 • 3 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด B และจุด A มีเฉพาะองค์ประกอบในแนวดิ่ง
 • 4 :  สมการโมเมนต์จำเป็นต้องใช้ในการหาแรงปฏิกิริยาที่จุด A และจุด B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 63 :
 •  มุม เท่าใดที่ทำให้แรงคงที่ F สร้างโมเมนต์รอบจุด O ได้สูงสุด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 •  แรงกระทำที่จุด E หาได้จากสมการใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 •  เมื่อใช้สมการหาโมเมนต์รอบจุด E จะสามารถหาค่าอะไรได้
 • 1 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด E
 • 2 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด F
 • 3 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด F ในแนว x
 • 4 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด F ในแนว y
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 •  ผังวัตถุอิสระของท่อที่ถูกแรงดึง F บนพื้นติดมุมตามรูป จะต้องเขียนแรงทั้งหมดกี่แรงในผังวัตถุอิสระนี้ (คิดมวลของท่อด้วย)
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุด O มีค่าเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :
 •  โครง OAB ติดตั้งลักษณะตามรูป มีแรง F กระทำที่จุด A และน้ำหนัก Wa และ Wb ที่แต่ละช่วงของโครงผังวัตถุอิสระของโครง OAB นี้ ต้องเขียนแรงทั้งหมดกี่แรง
 • 1 :  3 แรง
 • 2 : 4 แรง
 • 3 :  6 แรง
 • 4 :  7 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุด B สามารถหาได้จากสมการใด เพียงสมการเดียว (ถ้าหากทราบ Wa , Wb , F)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 70 :
 •  

  ข้อใดไม่ถูกต้อง

 • 1 :  แรงกระทำที่จุด A และ H ต้องสมมติรวม 3 แรง
 • 2 :  แรงกระทำที่จุด A ในแนวราบเป็นศูนย์
 • 3 :  แรงกระทำที่จุด H สามารถหาได้จากโมเมนต์รอบจุด A เท่ากับศูนย์
 • 4 :  แรงกระทำที่จุด A ในแนวดิ่งเป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :
 •  

  แรงปฏิกิริยาที่จุด C มีค่าเท่าใด

 • 1 :

  1 kN

 • 2 : 2 kN
 • 3 :  3 kN
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 •  

  แรงปฏิกิริยาที่จุด C มีค่าเท่าใด

 • 1 :  kN
 • 2 :  kN
 • 3 :  kN
 • 4 :

  kN

   

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :
 •  

  ข้อใดไม่ถูกต้อง

 • 1 :  จุด B ไม่มีแรงกระทำในแนวดิ่ง
 • 2 :  แรงกระทำที่จุด B เท่ากับ แรงกระทำที่จุด C
 • 3 :  ที่จุด B เกิดแรงกด แต่ที่จุด C จะเกิดแรงดึง
 • 4 :  ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 718 : II. Force System
ข้อที่ 74 :
 • จากระบบที่ให้มา ที่จุด A มีแรง P กระทำ โดยทำมุม 20 องศากับแนวระดับ และมีแรง ขนาด 425 N ทำมุม 30 องศา ดังแสดงในรูป ถ้าแรงลัพธ์ ( R ) เนื่องจากแรงทั้งสองอยู่ใน แนวดิ่ง จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : R = 392N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • ระบบแรงที่กระทำต่อคานในข้อใดไม่เทียบเท่าข้ออื่น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ”แรงลัพธ์ (Resultant Force) คือ การรวมแรงทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อให้ ได้แรงเพียงแรงเดียว ซึ่งจะให้แนวการกระทำเช่นเดียวกันกับผลกระทำที่ได้จากแรง เดิมทั้ง 2 เวกเตอร์”
 • 1 : ข้อความยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ที่ถูกต้องคือ แรงลัพธ์ (Resultant Force) คือ การรวมแรงทั้งสอง เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้แรงเพียง แรงเดียว ซึ่งจะให้แนวการกระทำคล้ายคลึงกันกับผลกระทำที่ได้จากแรงเดิมทั้ง 2 เวกเตอร์
 • 2 : ข้อความยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ที่ถูกต้องคือ แรงลัพธ์ (Resultant Force) คือ การรวมแรงทั้งสอง(หรือมากกว่า) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้แรงเพียงแรงเดียว ซึ่งจะให้แนวการกระทำคล้ายคลึงกันกับผลกระทำที่ได้ จากกลุ่มแรงเดิม
 • 3 : ข้อความยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ที่ถูกต้องคือ แรงลัพธ์ (Resultant Force) คือ การรวมแรงทั้งสอง(หรือมากกว่า) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้แรงเพียงแรงเดียว ซึ่งจะให้แนวการกระทำเช่นเดียวกันกับผลกระทำที่ได้ จากกลุ่มแรงเดิม
 • 4 : ข้อความถูกต้องดีแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดไม่ใช่ระบบแรงที่มีผลลัพธ์ของระบบแรงลัพธ์เดี่ยว
 • 1 : ระบบแรงที่พบกันที่จุดเดียว (Concurrent force system )
 • 2 : ระบบแรงบนระนาบเดียวกัน (Coplanar force system)
 • 3 : ระบบแรงขนานกัน (Parallel force system)
 • 4 : ระบบแรงแบบผสม (Mixing force system)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :

 • 1 : แรงในเส้นเชือก BD มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของแรงย่อยในแนว AC
 • 2 : แรงย่อยของแรงในเส้นเชือก BD ในแนว CD มีค่ามากกว่า แรงย่อยในแนว AC
 • 3 : แรงย่อยของแรงในเส้นเชือก BD ในแนว CD มีค่า 104 N
 • 4 : แรงในเส้นเชือก BD มีค่า 156 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • พิจารณาแผ่นบางกลมในระนาบดังรูป ซึ่งมีเส้นเชือก 3 เส้นยึดติดกันที่จุด D โดยที่เชือกแต่ละเส้นทำมุม 30º กับแนวดิ่ง ถ้าขนาดแรงในเส้นเชือก CD มีค่า 100 N จงพิจารณาหาเวกเตอร์ของแรงดังกล่าว

 • 1 : F=100(-sin30cos60i-cos30j+sin30sin60k)
 • 2 : F=100(sin30cos60i+cos30j+sin30sin60k)
 • 3 : F=100(sin30cos60i-cos30j-sin30sin60k)
 • 4 : F=100(-sin30cos60i+cos30j+sin30sin60k)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :

 • 1 : ขนาดของส่วนประกอบของแรงในแกน x = 70.7 N ขนาดของส่วนประกอบของแรงในแกน y’ = 0 N
 • 2 : ขนาดของส่วนประกอบของแรงในแกน x = 141 N ขนาดของส่วนประกอบของแรงในแกน y’ = 100 N
 • 3 : ขนาดของส่วนประกอบของแรงในแกน x = 70.7 N ขนาดของส่วนประกอบของแรงในแกน y’ = 70.7 N
 • 4 : ขนาดของส่วนประกอบของแรงในแกน x = 70.7 N ขนาดของส่วนประกอบของแรงในแกน y’ = 141 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 81 :
 • ระบบแรงบนกล่องทรงลูกบาศก์ในข้อใดไม่เทียบเท่าข้อ อื่น
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :
 •  จงคำนวณหาขนาดของ องค์ประกอบของแรง 80 N ในแนว u
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 •  ถ้ามวล M=1000kg ใช้ g=10m/s2 แรงสมมูล (Equivalent Force System) ที่จุด A เท่ากับข้อใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 •  ถ้ามวล M=1000kg ใช้ g=10m/s2 แรงสมมูล (Equivalent Force System) ที่จุด B เท่ากับข้อใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 •  แรงลัพธ์ของแรง F1 และ F2 ที่กระทำต่อหมุดเท่ากับเท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 •  แรงลัพธ์ของแรง F1 และ F2 ที่กระทำต่อหมุดในองค์ประกอบ X เท่ากับเท่าไร
 • 1 :  13 N
 • 2 :  300 N
 • 3 :  200 N
 • 4 :  123 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 •  แรงลัพธ์ของแรง F1 และ F2 ที่กระทำต่อหมุดในองค์ประกอบ Y เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 100 N
 • 2 : 174 N
 • 3 : 200 N
 • 4 : 250 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 •  แรงลัพธ์ของ F1 F2 F3 ในองค์ประกอบของแกน Y เท่ากับ เท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 89 :
 •  แรงลัพธ์ของ F1 F2 F3 ในองค์ประกอบของแกน X เท่ากับ เท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 90 :
 •  เสาถูกดึงด้วยแรง T และแรงขนาด 600 N ดังแสดงในรูป ถ้าแรงลัพธ์ของแรงทั้งสองมีค่า 1200 N ทิศพุ่งขึ้นในแนวดิ่ง จงพิจาณาหาแรงตึง T
 • 1 : 644 N
 • 2 : 744 N
 • 3 : 464 N
 • 4 : 476 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :
 •  เสาถูกดึงด้วยแรง T และแรงขนาด 600 N ดังแสดงในรูป ถ้าแรงลัพธ์ของแรงทั้งสองมีค่า 1200 N ทิศพุ่งขึ้นในแนวดิ่ง จงพิจาณาหา
 • 1 : 32.8 องศา
 • 2 : 23.8 องศา
 • 3 : 42.8 องศา
 • 4 : 24.8 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 92 :
 •  จากระบบแรงที่ให้มา ให้หาขนาดของแรงลัพธ์
 • 1 : 25.1 kN
 • 2 : 35.1 kN
 • 3 : 26.8 kN
 • 4 : 36.8 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 •  

  จากระบบแรงที่ให้มา ให้หาขนาดของแรง F

  ที่ทำให้แรงลัพธ์มีขนาดน้อยที่สุดที่เป็นไปได้
 • 1 : 5.96 kN
 • 2 : 15.10 kN
 • 3 : 6.80 kN
 • 4 : 3.80 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :
 •  

  แรงตึงสูงสุดของเชือก AC เท่ากับ 1,300 N และ แรงตึงสูงสุดของเชือก BC เท่ากับ 650 N จากรูปแรง P จะมีค่าเท่าใด

 • 1 :  500 N
 • 2 :  1,000 N
 • 3 :  1,400 N
 • 4 :  1,800 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 95 :
 •  

  แรงตึงสูงสุดของเชือก AC และ BC เท่ากับ 1,300 N และ 650 N ตามลำดับ แรง P สามารถหาได้จากสมการใด

 • 1 :  P2 = 1,3002 + 6502 – 2(1,300)(650)cos30
 • 2 :  P2 = 1,3002 + 6502 – 2(1,300)(650)cos85
 • 3 :  P2 = 1,3002 + 6502 + 2(1,300)(650)cos85
 • 4 :  P2 = 1,3002 + 6502 + 2(1,300)(650)cos30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 96 :
 •  แรงตึงสูงสุดของเชือก AC และ BC เท่ากับ 1,300 N และ 650 N ตามลำดับ ถ้าทราบว่าแรง P เท่ากับ 1,400 N มุม มีค่าเท่าใด
 • 1 :  45º
 • 2 :  58º
 • 3 :  90º
 • 4 :  120º
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 •  

  ข้อใดไม่ถูกต้อง

 • 1 :  ชิ้นส่วน BC อยู่ภายใต้แรงกด
 • 2 :  ชิ้นส่วน BC อยู่ภายใต้แรงดึง
 • 3 :  ชิ้นส่วน BC เป็น Two-Force member
 • 4 :  ชิ้นส่วน AC ไม่เป็น Two-Force member
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 719 : III. Moment
ข้อที่ 98 :
 • ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยของ โมเมนต์
 • 1 : kN-m
 • 2 : kg-m
 • 3 : N-m
 • 4 : เป็นหน่วยของโมเมนต์ ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 99 :
 • ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) แรงคู่ควบเกิดขึ้น เมื่อแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกัน 2) โมเมนต์ เป็นผลคูณของขนาดของแรง และระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวกระทำของแรง 3) แรงคู่ควบ เป็น เวกเตอร์อิสระ (free vector)
 • 1 : ข้อ 1) ถูก ข้อ 2) และ ข้อ 3) ผิด
 • 2 : ข้อ 2) ถูก ข้อ 1) และ ข้อ 3) ผิด
 • 3 : ข้อ 1) ผิด ข้อ 2) และ ข้อ 3) ถูก
 • 4 : ข้อ 1) ข้อ 2) และ ข้อ 3) ถูกหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 •  

  แรง ขนาด 1000 N กระทำที่ปลายของคานดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาโมเมนต์รอบแกน z

 • 1 : 60Nm
 • 2 : 120Nm
 • 3 : 100Nm
 • 4 : 120Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 •  มีแรง กระทำที่ตำแหน่ง (x,y) = (3,4) เมื่อกล่าวถึงโมเมนต์ของแรง ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 •  ถ้ามวล M=1000kg ใช้ g=10m/s2 ที่จุด B จะเกิดโมเมนต์ เนื่องจากมวล M อย่างไร
 • 1 :  12 kN.m ทวนเข็มนาฬิกา
 • 2 :  120 kN.m ทวนเข็มนาฬิกา
 • 3 :  12 kN.m ตามเข็มนาฬิกา
 • 4 :  120 kN.m ตามเข็มนาฬิกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 •  โมเมนต์ของแรง 100 N รอบจุด A มีค่า เท่าใด
 • 1 : 100 Nm
 • 2 : 200 Nm
 • 3 : 300 Nm
 • 4 : 173 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :
 •  จงหาค่าของมุม ที่ทำให้โมเมนต์เนื่องจากแรง 40 N รอบจุด A มีค่าสูงสุด
 • 1 : 14 องศา
 • 2 : 76 องศา
 • 3 : 166 องศา
 • 4 : 104 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 •  จงหาค่าของมุม ที่ทำให้โมเมนต์เนื่องจากแรง 40 N รอบจุด A มีค่าน้อยที่สุด
 • 1 : 14 องศา
 • 2 : 76 องศา
 • 3 : 166 องศา
 • 4 : 104 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 107 :
 •  จงหาค่าโมเมนต์เนื่องจากแรง 40 N รอบจุด A ที่มีค่าสูงสุดที่เป็นไปได้
 • 1 :  320 Nm
 • 2 :  330 Nm
 • 3 :  400 Nm
 • 4 :  420 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 108 :
 •  ถ้าเวกเตอร์ของแรง กระทำที่ปลายคานที่จุด B ดังรูป จงหาโมเมนต์รอบจุด A
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 •  

  ถ้าเวกเตอร์ของแรง กระทำที่ปลายคานที่จุด B ดังรูป จงหาโมเมนต์รอบจุด O

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 •  โมเมนต์ลัพธ์ของเกียร์ (Gear Box) นี้เท่ากับเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 •  โมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 112 :
 •  โมเมนต์รอบจุด O มีค่าเท่ากับข้อใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 •  โมเมนต์รอบจุด C มีค่าเท่ากับข้อใด
 • 1 :  2 kN.m ทวนเข็มนาฬิกา
 • 2 :  3 kN.m ทวนเข็มนาฬิกา
 • 3 :  6 kN.m ตามเข็มนาฬิกา
 • 4 :  11 kN.m ตามเข็มนาฬิกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 114 :
 •  แรง F ที่กระทำที่จุด A และ B มิทิศทางของแรงตรงกันข้าม จงหาขนาดของโมเมนต์รอบจุด O
 • 1 :  2F(150sin60º)
 • 2 :  2F(150cos60º)
 • 3 :  2F(150)
 • 4 :  0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 •  โมเมนต์รอบจุด O เท่ากับข้อใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 •  ถ้าน้ำหนัก W = 100 N , Wb = 10 N โมเมนต์รอบจุด O มีค่าเท่าใด
 • 1 :  0
 • 2 :  100L
 • 3 :  100(Lsin50) – 5(Lcos50)
 • 4 :  100(Lsin50) + 5(Lcos50)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :
 •  

  โมเมนต์รอบจุด O มีขนาดเท่าใด

 • 1 :  1,200 N.m
 • 2 :  1,500 N.m
 • 3 :  2,400 N.m
 • 4 :  2,610 N.m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 •  

  โมเมนต์รอบจุด O มีค่าเท่าใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 720 : IV. Distibuted Load
ข้อที่ 119 :
 •  สำหรับคานมวลเบาที่มีภาวะแรงกระทำดังแสดงในรูป ถ้าทำการแทนแรงกระจายดังกล่าวด้วยแรงเพียงแรงเดียว แรงดังกล่าวจะมีค่าเท่าใดและกระทำที่จุดใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 :
 •  

  สำหรับคานมวลเบาที่มีภาวะแรงกระทำดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ A

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 121 :
 •  

  สำหรับคานมวลเบาที่มีภาวะแรงกระทำดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ B เมื่อ

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :
 •  สำหรับคานมวลเบาที่มีภาวะแรงกระทำดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ C เมื่อ
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 •  สำหรับคานมวลเบาที่มีภาวะแรงกระทำดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ D
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :
 •  สำหรับคานมวลเบาที่มีภาวะแรงกระทำดังแสดงในรูป แรงเฉือนที่จุดรองรับ C มีค่าเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 125 :
 •  

  สำหรับคานมวลเบาที่มีภาวะแรงกระทำดังแสดงในรูป โมเมนต์ดัดที่จุดรองรับ C มีค่าเท่าใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 126 :
 •  สำหรับคานมวลเบาที่มีภาวะแรงกระทำดังแสดงในรูป แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ A มีค่าเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 •  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อคานและตำแหน่งของแรงลัพธ์นั้น
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 128 :
 •  เรียกแรงในชิ้นส่วน BC ว่า FBC เป็นแรงดึงในสภาวะสมดุล สมการโมเมนต์รอบจุด A เท่ากับข้อใด ถ้าให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 •  จากรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  แรงกระจายที่กระทำมีขนาดรวม 150 N
 • 2 :  แรงปฏิกิริยาที่ B อยู่ในแนวเดียวกับแรงลัพธ์ของแรงกระจาย
 • 3 :  แรงปฏิกิริยาในแนวราบที่จุด A เป็นศูนย์
 • 4 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด B เป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 130 :
 •  

  ขนาดและตำแหน่งของแรงกระจายที่กระทำต่อคาน ABCD ตรงกับข้อใด

 • 1 :  1,800 N , 2 m จากจุด A / 400 N , 2 m จากจุด D
 • 2 :  1,800 N , 4 m จากจุด A / 400 N , 2 m จากจุด D
 • 3 :  900 N , 2 m จากจุด A / 400 N , 2 m จากจุด D
 • 4 :  900 N , 2 m จากจุด A / 200 N , 2 m จากจุด D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :
 •  

  ในการหาแรงตึงเชือก สมการที่สามารถหาแรงตึงเชือกได้อย่างถูกต้อง ในสมการเดียว คือข้อใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :
 •  

  ในการหาแรงตึงเชือก (T) สมการใดแก้ปัญหาได้รวดเร็วและเหมาะสมที่สุด ให้แรงปฏิกิริยาที่ C เป็น Cx และ Cy

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ข้อ ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 •  

  แรงปฏิกิริยาที่จุด B หาได้จากสมการใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 721 : V. Centroid (Geometry)
ข้อที่ 134 :
 • จากรูปพื้นที่ดังแสดงในรูป คำกล่าวข้อใด ไม่ถูกต้อง
 • 1 : พิกัดของจุดเซ็นทรอยด์ทางด้านแกน x : x = 0.83 m
 • 2 : พิกัดของจุดเซ็นทรอยด์ทางด้านแกน y : y = 1.3 m
 • 3 : พื้นที่ทั้งหมด A=5.43 m2
 • 4 : พิกัดของจุดเซ็นทรอยด์ทางด้านแกน x มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของพิกัดของจุดเซ็น ทรอยด์ทางด้านแกน y
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 135 :
 • ผูกเชือกแขวนแผ่นอลูมิเนียมรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีขนาดความหนาเท่ากันทั้งแผ่นเท่ากับ 1 mm อลูมิเนียมมี ความหนาแน่นเท่ากับ 0.06 kg/cm3 ต้องผูกเชือกที่ระยะ x เท่าใด แผ่นอลูมิเนียมจะสามารถแขวนอยู่ในสภาพ สมดุล โดยที่ขอบด้านบนของแผ่นอลูมิเนียมวางตัวขนานกับพื้นโลก
 • 1 : 50 cm
 • 2 : 60 cm
 • 3 : 70 cm
 • 4 : 80 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ จุดศูนย์กลางมวล (Center of mass) หรือจุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง (Center of gravity) คือจุดศูนย์รวมของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุ จุดเซนทรอยด์ (Centroid) คือ จุดศูนย์กลางของรูปทรง ในกรณีที่วัตถุมีความ หนาแน่นเท่ากันในทุกส่วนของวัถตุ จุดศูนย์กลางมวลและจุดเซนทรอยด์จะเป็นจุด เดียวกัน
 • 1 : ข้อความยังไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือ จุดศูนย์กลางมวล (Center of mass) หรือจุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง (Center of gravity) คือจุดศูนย์รวมที่ความหนาแน่นของวัตถุมีมากที่สุด จุดเซนทรอยด์ (Centroid) คือ จุดศูนย์กลางของรูปทรง ในกรณีที่วัตถุมีความ หนาแน่นเท่ากันในทุกส่วนของวัถตุ จุดศูนย์กลางมวลและจุดเซนทรอยด์จะเป็นจุด เดียวกัน
 • 2 : ข้อความยังไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือ จุดศูนย์กลางมวล (Center of mass) หรือจุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง (Center of gravity) คือจุดศูนย์รวมของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุ จุดเซนทรอยด์ (Centroid) คือ จุดศูนย์กลางของมวล ในกรณีที่วัตถุมีความหนาแน่น เท่ากันในทุกส่วนของวัถตุ จุดศูนย์กลางมวลและจุดเซนทรอยด์จะเป็นจุดเดียวกัน
 • 3 : ข้อความยังไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือจุดศูนย์กลางมวล (Center of mass) หรือจุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง (Center of gravity) คือจุดศูนย์รวมของแรงดึงดูดไม่มีผลต่อวัตถุ
 • 4 : ข้อความถูกต้องดีแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :

 • 1 : (5, 2.33)
 • 2 : (5, 2.57)
 • 3 : 5, 2.67)
 • 4 : (5, 3.00)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 138 :

 • 1 : 10 m
 • 2 : 12 m
 • 3 : 14 m
 • 4 : 16 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 139 :
 • ระยะจุดศูนย์กลางของรูปทรง จากฐานของหน้าตัดรูปตัวไอปีกไม่เท่ากันในแนวดิ่ง ดังในรูปมีค่าเป็นเท่าใด?
 • 1 : 51.24 mm
 • 2 : 51.54 mm
 • 3 : 51.84 mm
 • 4 : 52.14 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 140 :
 •  

  จงพิจารณาหาพิกัดของจุดเซ็นทรอยด์ ในแนวแกน x ของพื้นที่ดังแสดงในรูป

 • 1 : 7.22 m
 • 2 : 8.22 m
 • 3 : 9.56 m
 • 4 :  10.56 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 •  จงพิจารณาหาพิกัดของจุดเซ็นทรอยด์ ในแนวแกน y ของพื้นที่ดังแสดงในรูป
 • 1 : 7.22 mm
 • 2 : 8.22 mm
 • 3 : 9.56 mm
 • 4 : 10.56 mm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 •  วัสดุผสมดังรูป ประกอบด้วยวัสดุ A ที่มีค่าความหนาแน่น และวัสดุ B ที่มีค่าความหนาแน่น จงพิจารณาหาพิกัดของจุดศูนย์กลางมวล ทางด้านแกน x
 • 1 : 0.284 m
 • 2 :  0.268 m
 • 3 :  0.147 m
 • 4 :  0.340 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 143 :
 •  วัสดุผสมดังรูป ประกอบด้วยวัสดุ A ที่มีค่าความหนาแน่น และวัสดุ B ที่มีค่าความหนาแน่น จงพิจารณาหาพิกัดของจุดศูนย์กลางมวล ทางด้านแกน y
 • 1 :  0.284 m
 • 2 :  0.268 m
 • 3 :  0.147 m
 • 4 :  0.340 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :
 •  วัสดุผสมดังรูป ประกอบด้วยวัสดุ A ที่มีค่าความหนาแน่น และวัสดุ B ที่มีค่าความหนาแน่น จงพิจารณาหาพิกัดของจุดศูนย์กลางมวล ทางด้านแกน Z
 • 1 :  0.284 m
 • 2 :  0.268 m
 • 3 :  0.147 m
 • 4 :  0.340 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :
 •  ปริมาตรที่ได้จากการหมุนพื้นที่ครึ่งวงกลม รัศมี r ดังรูป รอบแกน x มีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 :
 •  

  แพบรรทุกแพหนึ่งมีน้ำหนัก 50 tons มีจุดศูนย์กลางมวลที่ (50,12) บรรทุกสัมภาระมีน้ำหนัก 15 tons และมีจุดศูนย์กลางมวลของสัมภาระที่ (20,8) ดังรูป จงหาจุดศูนย์กลางมวลรวม

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 147 :
 •  

  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการหาจุด centroid ของรูปทรงนี้

 • 1 :  สามารถแบ่งการหาออกเป็น 3 ส่วนย่อยได้
 • 2 :  สามารถแบ่งการหาออกเป็น 2 ส่วนย่อยได้
 • 3 :  จุด Centroid อยู่ในบริเวณเนื้อวัตถุ
 • 4 :  จุด Centroid ไม่อยู่ในบริเวณเนื้อวัตถุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :
 •  

  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการหาจุด centroid ของวัตถุตามรูป

 • 1 :  สามารถแบ่งการหาออกเป็น 2 ส่วนย่อยได้
 • 2 :  สามารถแบ่งการหาออกเป็น 3 ส่วนย่อยได้
 • 3 :  จุด Centroid อยู่ในบริเวณเนื้อวัตถุ
 • 4 :  จุด Centroid ไม่อยู่ในบริเวณเนื้อวัตถุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 722 : VI. Equivalent Force System
ข้อที่ 149 :
 •  สำหรับรูปที่ให้มา ถ้าแทนระบบแรงดังกล่าวด้วย Equivalent Force-Couple System ที่จุด O ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด O มีค่า
 • 2 :  ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด O มีค่า
 • 3 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด O มีค่า
 • 4 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด O มีค่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 •  สำหรับรูปที่ให้มา ถ้าแทนระบบแรงดังกล่าวด้วย Equivalent Force-Couple System ที่จุด O ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด O มีค่า
 • 2 :  ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด O มีค่า
 • 3 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด O มีค่า
 • 4 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด O มีค่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :
 •  สำหรับรูปที่ให้มา ถ้าแทนระบบแรงดังกล่าวด้วย Equivalent Force-Couple System ที่จุด O ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด O มีค่า 600 N
 • 2 :  ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด O มีค่า 400 N
 • 3 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด O มีค่า 24 Nm
 • 4 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด O มีค่า 12 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 152 :
 •  สำหรับรูปที่ให้มา ถ้าแทนระบบแรงดังกล่าวด้วย Equivalent Force-Couple System ที่จุด O ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด O มีค่า 600 N
 • 2 :  ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด O มีค่า 800 N
 • 3 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด O มีค่า 24 Nm
 • 4 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด O มีค่า 84 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :
 •  สำหรับรูปที่ให้มา ถ้าแทนระบบแรงดังกล่าวด้วย Equivalent Force-Couple System ที่จุด B ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด B มีค่า 600 N
 • 2 :  ขนาดแรงลัพธ์ที่จุด B มีค่า 800 N
 • 3 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด B มีค่า 24 Nm
 • 4 :  ขนาดโมเมนต์ลัพธ์ที่จุด B มีค่า 84 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 154 :
 •  กล่องรูปลูกบาศก์มีความกว้างของด้าน a = 1 m มีแรงกระทำ ดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาขนาดโมเมนต์รอบแกน AB
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 155 :
 •  กล่องรูปลูกบาศก์มีความกว้างของด้าน a = 1 m มีแรงกระทำ ดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาขนาดโมเมนต์รอบแกนเส้นทแยงมุม AG
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 :
 •  คำกล่าวข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  ระบบแรงทุกชนิดสามารถลดรูปให้เหลือหนึ่งแรงลัพธ์(Resultant Force)และหนึ่งโมเมนต์คู่ควบลัพธ์ (Resultant Couple)ได้เสมอ
 • 2 :  ระบบแรงที่กระทำที่จุดเดียวกัน สามารถลดรูปให้เหลือแรงลัพธ์เพียงแรงเดียวได้
 • 3 :  ระบบแรงร่วมระนาบ(Coplanar Force) ไม่สามารถลดรูปให้เหลือแรงลัพธ์เพียงแรงเดียวได้
 • 4 :  ระบบแรงขนาน(Parallel Force) สามารถลดรูปให้เหลือแรงลัพธ์เพียงแรงเดียวได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :
 •  สำหรับระบบแรงที่ให้มาดังรูป ถ้าทำการแทนระบบดังกล่าวด้วยแรงลัพธ์เพียงแรงเดียว แรงลัพธ์ดังกล่าวจะมีระยะห่างจากแกน x เป็นระยะเท่าใด
 • 1 : 3 m
 • 2 : 3.5m
 • 3 : 4 m
 • 4 : 4.5 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 •  สำหรับระบบแรงที่ให้มาดังรูป ถ้าทำการแทนระบบดังกล่าวด้วยแรงลัพธ์เพียงแรงเดียว แรงลัพธ์ดังกล่าวจะมีระยะห่างจากแกน z เป็นระยะเท่าใด
 • 1 : 3 m
 • 2 : 3.5 m
 • 3 : 4 m
 • 4 : 4.5 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 •  จากระบบแรงที่ให้มาดังรูป จงพิจารณาหาค่าของโมเมนต์คู่ควบ (Couple)
 • 1 : 12Nm
 • 2 : 24Nm
 • 3 : 36Nm
 • 4 : 48Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 :
 •  ถ้าขนาดของโมเมนต์คู่ควบ (Couple) ของระบบแรงที่ให้มามีค่า 240 Nm จงพิจารณาหาขนาดของแรง F
 • 1 : 1200N
 • 2 : 2400Nm
 • 3 : 3600Nm
 • 4 : 4800Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 •  จงพิจารณาหาขนาดของโมเมนต์คู่ควบ (Couple) ของระบบแรงที่ให้มา
 • 1 : 6.25Nm
 • 2 : 18.3Nm
 • 3 : 10.82Nm
 • 4 : 7.5Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :
 •  ถ้าขนาดของโมเมนต์คู่ควบ (Couple) ของระบบแรงที่ให้มามีค่า 400 Nm จงพิจารณาหาขนาดของแรง F ที่กระทำต่อประแจ
 • 1 : 992N
 • 2 : 800N
 • 3 : 1142N
 • 4 : 571N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :
 •  

  จงพิจารณาหาขนาดของโมเมนต์คู่ควบ (Couple) ของระบบแรงที่กระทำต่อประแจที่ให้มาดังรูป

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 164 :
 •  จงพิจารณาหาขนาดของโมเมนต์คู่ควบ (Couple) ของระบบแรงที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ให้มาดังรูป
 • 1 : 450Nm
 • 2 : 390Nm
 • 3 : 270Nm
 • 4 : 180Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 165 :
 •  สำหรับระบบแรงที่ให้มาดังรูป ถ้าทำการแทนระบบดังกล่าวด้วยแรงลัพธ์เพียงแรงเดียว แรงลัพธ์ดังกล่าวจะมีระยะห่างจากแกน x เป็นระยะเท่าใด
 • 1 : 3m
 • 2 : 3.5m
 • 3 : 2m
 • 4 : 2.5m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 166 :
 •  สำหรับระบบแรงที่ให้มาดังรูป ถ้าทำการแทนระบบดังกล่าวด้วยแรงลัพธ์เพียงแรงเดียว แรงลัพธ์ดังกล่าวจะมีระยะห่างจากแกน y เป็นระยะเท่าใด
 • 1 : 3m
 • 2 : 3.5m
 • 3 : 2m
 • 4 : 2.5m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 •  สำหรับระบบแรงที่ให้มาดังรูป ถ้าทำการแทนระบบดังกล่าวด้วยแรงลัพธ์เพียงแรงเดียว แรงลัพธ์ดังกล่าวจะมีระยะห่างจากจุด B เป็นระยะเท่าใด
 • 1 : 6.57m
 • 2 : 7.43m
 • 3 : 8.50m
 • 4 : 5.50m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :
 •  สำหรับระบบแรงที่ให้มาดังรูป ถ้าทำการแทนระบบดังกล่าวด้วยแรงลัพธ์เพียงแรงเดียว แรงลัพธ์ดังกล่าวจะมีระยะห่างจากจุด A เป็นระยะเท่าใด
 • 1 : 6.57m
 • 2 : 7.43m
 • 3 : 8.50m
 • 4 : 5.50m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 169 :
 •  เมื่อย้ายแรง 100 N ไปที่จุด A จะมีแรงสมมูลเท่ากับเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 •  ระบบแรงสมมูลของแรง 500 N ที่จุด B เท่ากับข้อใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :
 •  โมเมนต์ลัพธ์จากวัตถุดังกล่าวมีค่าเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 172 :
 •  แรงสมมูลที่จุด A จะเกิดแรงเท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 173 :
 •  แรงสมมูลที่จุด A จะเกิดโมเมนต์เท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :
 •  แรงสมมูลที่จุด A เท่ากับข้อใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 175 :
 •  แรงสมมูลที่จุด B เท่ากับเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 176 :
 •  ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  โมเมนต์ของแรงคู่ควบทั้งสองกรณีมีขนาดเท่ากัน
 • 2 :  โมเมนต์ของแรงคู่ควบทั้งสองกรณีมีขนาดเท่ากับ 2 Fa
 • 3 :  กรณี (A) โมเมนต์ของแรงคู่ควบ มีทิศทวนเข็มนาฬิกา
 • 4 :  กรณี (B) โมเมนต์ของแรงคู่ควบ มีทิศตามเข็มนาฬิกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :
 •  โมเมนต์ลัพธ์ของแรงคู่ควบที่เกิดขึ้นในรูปเท่ากับเท่าใด (N.m)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 178 :
 •  จากรูป แรงสมมูลที่จุด A มีค่าเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 •  โมเมนต์รอบจุด O มีค่าเท่าใด เรียกแรงที่กระทำที่ล้อ B ว่า FB
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 •  

  ถ้าแรง  จงหาโมเมนต์รอบจุด A

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :
 •  

  ระบบแรงสมมูล 270 N ที่จุด F คือข้อใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 182 :
 •  

  เมื่อย้ายแรง 10 kN จากจุดกระทำไปที่จุด A จะเกิดแรงและโมเมนต์ตามข้อใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 •  

  ระบบแรงสมมูลของแรง 600 N ที่จุด O เท่ากับข้อใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 184 :
 •  

  ระบบแรงสมมูลของแรง 400 N ที่จุด O เท่ากับข้อใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 723 : VII. 2-D Equilibrium of Particles
ข้อที่ 185 :
 • ปลอกโลหะ B มีน้ำหนัก W สามารถ เลื่อนได้อย่างอิสระบนรางเลื่อนที่ไม่มีแรงเสียด ทานในแนวดิ่ง ถ้าค่าคงที่ของสปริงมีค่าเท่ากับ k และสปริงไม่มีการยืดตัวเมื่อ  = 0 ที่สภาวะ สมดุลดังรูป จงหาค่า W
 • 1 : W=kL(tan-1)
 • 2 : W=kL(sin-1)
 • 3 : W=kL(1-sin)
 • 4 : W=kL(tan-sin)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :
 • คนออกแรงลากกล่อง m ที่ถูกเชือกผูกอยู่ด้วย แรง F ลักษณะการลากกล่องแบบใดให้แรงลาก ตามแนวนอนต่อกล่องสูงกว่ากันเมื่อ 0 <   < 45 (พิจารณาความเสียดทานระหว่างพื้นกับกล่องด้วย)
 • 1 : แรงตามแนวนอนที่กระทำต่อกล่องในข้อ 1 สูงกว่าข้อ 2
 • 2 : แรงตามแนวนอนที่กระทำต่อกล่องในข้อ 2 สูงกว่าข้อ 1
 • 3 : แรงตามแนวนอนที่กระทำต่อกล่องในข้อ 1 และข้อ 2 มีขนาดเท่ากัน
 • 4 : บอกไม่ได้ แล้วแต่ขนาดมุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :
 • สปริงในรูปยุบตัวด้วยระยะเท่าไรที่สภาวะสมดุล
 • 1 : 0.3 m
 • 2 : 0.4 m
 • 3 : 0.6 m
 • 4 : 0.8 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :
 • ก้อนน้ำหนัก W ต้องมีน้ำหนักเท่าใด ระบบจึงจะสามารถอยู่ในสภาวะสมดุลดังรูป
 • 1 : 25 N
 • 2 : 30 N
 • 3 : 35 N
 • 4 : 40 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :

 • 1 : L = 5 m, h = 1.5 m
 • 2 : L = 5 m, h = 15 m
 • 3 : L = 6 m, h = 3 m
 • 4 : เหมาะสมทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 190 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 192 :

 • 1 : 0.5 W
 • 2 : 0.6 W
 • 3 : 0.7 W
 • 4 : 0.8 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :

 • 1 : แรงตึงในเส้นเชือกรูป (a) และ(b) มีค่าเท่ากัน
 • 2 : แรงตึงในเส้นเชือกรูป (c) และ(d) มีค่าเท่ากัน
 • 3 : แรงตึงในเส้นเชือกรูป (d) และ(e) มีค่าเท่ากัน
 • 4 : แรงตึงในเส้นเชือกรูป (a)มีค่าเท่ากับสองเท่าของแรงตึงในเส้นเชือกรูป(e)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 194 :

 • 1 : คนงานออกแรงดึง 588.60 N
 • 2 : คนงานออกแรงดึง 192.20 N
 • 3 : คนงานออกแรงดึง 147.15 N
 • 4 : คนงานออกแรงดึง 117.72 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :

 • 1 : เชือก A
 • 2 : เชือก B
 • 3 : เชือก C
 • 4 : เชือก D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 •  

   

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 197 :
 •  
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 •  

  สายเคเบิล 2 สายยึดติดกันที่จุด C และมีแรงกระทำดังรูป ถ้าระบบสมดุล จงพิจารณาหาแรงในเส้นเชือก BC

 • 1 :

  440 N

 • 2 :  220 N
 • 3 :  326 N
 • 4 :  426 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :
 •  สายเคเบิล 2 สายยึดติดกันที่จุด C และมีแรงกระทำดังรูป ถ้าระบบสมดุล จงพิจารณาหาแรงในเส้นเชือก AC
 • 1 :  440 N
 • 2 :  220 N
 • 3 :  326 N
 • 4 :  426 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 •  
 • 1 :  3024 N
 • 2 :  1044 N
 • 3 :  1512 N
 • 4 :  522 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 201 :
 •  
 • 1 :  3024 N
 • 2 :  1044 N
 • 3 :  1512 N
 • 4 :  522 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 202 :
 •  

  ให้ T1 เป็นแรงดึงในเส้นเชือก Cable1

  T2 เป็นแรงดึงในเส้นเชือก Cable2

  W เป็นน้ำหนักของภาระที่เชือกทั้งสองเส้น

  ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ข้อ ข และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 •  

  จากรูปข้อใดถูกต้อง

  ให้ T1 เป็นแรงตึงในเส้นเชือก AP

  T2 เป็นแรงตึงในเส้นเชือก BP
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 •  

 • 1 :  แรงตึงเชือก AB และ BC มีขนาดเท่ากัน
 • 2 :  แรงตึงของเชือก BD มีขนาด เท่ากับ 32 N
 • 3 :  องค์ประกอบของแรงตึงเชือก AB และ BC ในแกน X มีขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม
 • 4 :  แรงตึงเชือก AB และ BC มีขนาดเท่ากับ 16 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 205 :
 •  ข้อใดไม่ถูกต้อง (ให้ TAB , TBC , TBD เป็นขนาดของแรงตึงเชือกในเส้น AB, BC และ BD ตามลำดับ)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :
 •  

  สำหรับระบบที่ให้มาดังรูป เมื่อ บล็อค D และ F

  มีน้ำหนัก 5 N และระยะ S=0.3 m จงพิจารณาหาน้ำหนักของบล็อค E (กำหนดให้ ไม่คิดขนาดและน้ำหนักของรอก)
 • 1 : 3 N
 • 2 : 6 N
 • 3 : 9 N
 • 4 : 12 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :
 •  ถ้าแรงตึงในเส้นเชือกแต่ละเส้นรับแรงได้ไม่เกิน 80 N จงพิจารณาหาน้ำหนักที่มากที่สุดของก้อนวัตถุที่ระบบยังคงอยู่ในภาวะสมดุล
 • 1 : 46.2 N
 • 2 : 92.4 N
 • 3 :

  138.6 N

   

 • 4 : 80 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 •  ถ้าแรงตึงในเส้นเชือกแต่ละเส้นรับแรงได้ไม่เกิน 80 N จงพิจารณาหามุม ที่ทำให้ระบบอยู่ในภาวะสมดุล
 • 1 : 30 องศา
 • 2 : 60 องศา
 • 3 : 45 องศา
 • 4 : 90 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 209 :
 •  พิจารณาจากรูป ถ้าแรงในสายเคเบิล AC และ BC มีค่าเท่ากัน จงพิจารณาหาเส้นเชือกที่สั้นที่สุดที่สามารถรับแรงกระทำขนาด 1000 N ดังรูปได้ ถ้าแรงในสายเคเบิลมีค่าไม่เกิน 725 N
 • 1 : 2.07 m
 • 2 : 4.14 m
 • 3 : 6.21 m
 • 4 : 8.28 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 210 :
 •  

  แรงลัพธ์ที่กระทำต่อตะขอในแนว X มีค่าเท่าใด

 • 1 :  -180 N
 • 2 :  300 N
 • 3 :  -323 N
 • 4 :  323 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 211 :
 •  

  แรงลัพธ์ที่กระทำต่อตะขอในแนว Y  มีค่าเท่าใด

 • 1 :  360 N
 • 2 :  197 N
 • 3 :  -197 N
 • 4 :  -300 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 •  

  เมื่อ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อสัมภาระนี้เป็นข้อใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 213 :
 •  

  จากรูปแรงลัพธ์กระทำในแนวราบของสัมภาระมีค่าเท่าใด

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 724 : VIII. 3-D Equilibrium of Particles
ข้อที่ 214 :
 • ปลอกโลหะมวลเบา A และ B สามารถ เลื่อนตัวได้อย่างอิสระบนรางเลื่อนและถูกยึด ด้วยเส้นเชือกดังแสดงในรูป ถ้าแรงP= 300N j จงพิจารณาหาแรงในเส้นเชือกเมื่อระบบสมดุล
 • 1 : แรงในเส้นเชือก = 900N
 • 2 : แรงในเส้นเชือก = 600 N
 • 3 : แรงในเส้นเชือก = 300 N
 • 4 : แรงในเส้นเชือก = 450 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • ก้อนน้ำหนัก W หนักเท่าใด ถ้าแรงตึงเชือก AD มีค่าเท่ากับ 60 N
 • 1 : 60 N
 • 2 : 70 N
 • 3 : 80 N
 • 4 : 90 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 216 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 217 :

 • 1 : ระยะ d เท่ากับ 1 เมตร
 • 2 : ระยะ d เท่ากับ 1.5 เมตร
 • 3 : เส้นเชือกยาว 2 เมตร
 • 4 : เส้นเชือกยาว 3 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 218 :

 • 1 : 50 N
 • 2 : 100N
 • 3 : 150 N
 • 4 : 200 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 219 :
 •  เวคเตอร์ r แสดงตามรูป สามารถเขียนแทนได้อย่างไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 220 :
 •  จงหาความยาวของเชือกซึ่งโยงจากพื้นไปยังผนังตามรูป
 • 1 : 9 m
 • 2 : 11 m
 • 3 : 13 m
 • 4 : 15 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 •  

  เวคเตอร์ r แสดงตามรูป สามารถเขียนแทนได้อย่างไร

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 222 :
 •  

  ขนาดของเวคเตอร์ r มีค่าเท่าใด

 • 1 : 7 m
 • 2 : 9 m
 • 3 : 11 m
 • 4 : 13 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 •  แรงสามแรงกระทำต่ออนุภาคในปริภูมิสามมิติใดถูกต้องที่สุด

   

 • 1 :  แรงทั้งสามรวมกันเป็นเวคเตอร์ปิด (Closed Vector)
 • 2 : แรงทั้งสามมีขนาดเท่ากัน
 • 3 :   แรงทั้งสามทำมุมเท่ากัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 224 :
 •  แรงสองแรงกระทำต่ออนุภาคในปริภูมิสามมิติ ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :  แรงทั้งสองรวมกันเป็นเวคเตอร์ปิด (Closed Vector)
 • 2 :  แรงทั้งสองมีขนาดเท่ากัน
 • 3 :  แรงทั้งสองมีทิศทางตรงกันข้ามกัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 •  พิจารณาจากระบบที่ให้มา เมื่อระบบสมดุล และแรง P มีขนาด 180 N จงพิจารณาหาแรงในเส้นเชือก AC
 • 1 : 300 N
 • 2 : 240 N
 • 3 : 208 N
 • 4 : 416 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 •  พิจารณาจากระบบที่ให้มา เมื่อระบบสมดุล และแรง P มีขนาด 180 N จงพิจารณาหาแรงในเส้นเชือก AD
 • 1 : 300 N
 • 2 : 240 N
 • 3 : 208 N
 • 4 : 480 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 •  พิจารณาจากระบบที่ให้มา เมื่อระบบสมดุล และแรง P มีขนาด 180 N จงพิจารณาหาแรงในสปริง AB
 • 1 : 300 N
 • 2 : 240 N
 • 3 : 208 N
 • 4 : 416 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :
 •  พิจารณาจากระบบที่ให้มา เมื่อระบบสมดุล และกล่องหนัก 40 N จงพิจารณาว่าข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  แรงในเส้นเชือก AB และ AC มีค่าเท่ากัน
 • 2 :  แรงในเส้นเชือก AB และ AD มีค่าเท่ากัน
 • 3 :  แรงในเส้นเชือก AD และ AC มีค่าเท่ากัน
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 •  พิจารณาจากระบบที่ให้มา เมื่อระบบสมดุล และกล่องหนัก 40 N จงพิจารณาหาแรงในเส้นเชือก AD
 • 1 : 15 N
 • 2 : 20 N
 • 3 : 24 N
 • 4 : 48 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 230 :
 •  

  แผ่นโลหะวงกลมมีน้ำหนัก 600 N ถูกยึดด้วยสายเคเบิลสามสายดังแสดงในรูป โดยที่สายเคเบิลทั้งสามผูกติดกันที่จุด D และแต่ละเส้นทำมุม 30 กับแนวดิ่ง DO เมื่อระบบสมดุล จงพิจารณาว่าข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 1 :  แรงในเส้นเชือก AD และ BD มีค่าเท่ากัน
 • 2 :  แรงในเส้นเชือก CD และ BD มีค่าเท่ากัน
 • 3 :  แรงในเส้นเชือก AD และ CD มีค่าเท่ากัน
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :
 •  แผ่นโลหะวงกลมมีน้ำหนัก 600 N ถูกยึดด้วยสายเคเบิลสามสายดังแสดงในรูป โดยที่สายเคเบิลทั้งสามผูกติดกันที่จุด D และแต่ละเส้นทำมุม 30 กับแนวดิ่ง DO เมื่อระบบสมดุล จงพิจารณาหาแรงในสายเคเบิล AD
 • 1 : 295 N
 • 2 : 395 N
 • 3 : 102.5 N
 • 4 : 205 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 232 :
 •  แผ่นโลหะวงกลมมีน้ำหนัก 600 N ถูกยึดด้วยสายเคเบิลสามสายดังแสดงในรูป โดยที่สายเคเบิลทั้งสามผูกติดกันที่จุด D และแต่ละเส้นทำมุม 30 กับแนวดิ่ง DO เมื่อระบบสมดุล จงพิจารณาหาแรงในสายเคเบิล BD
 • 1 : 295 N
 • 2 : 395 N
 • 3 : 102.5 N
 • 4 : 205 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :
 •  พิจารณาจากระบบที่ให้มา เมื่อระบบสมดุล และแรงในเส้นเชือก DC มีขนาด 600 N จงพิจารณาหาแรงในเส้นเชือก DA
 • 1 : 195 N
 • 2 : 250 N
 • 3 : 386 N
 • 4 : 428 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 234 :
 •  พิจารณาจากระบบที่ให้มา เมื่อระบบสมดุล และถังหนัก 771 N จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง
 • 1 :  แรงในเส้นเชือก DA มีค่าสูงสุด
 • 2 :  แรงในเส้นเชือก DB มีค่าสูงสุด
 • 3 :  แรงในเส้นเชือก DC มีค่าสูงสุด
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :
 •  

  ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อ FR คือ แรงลัพธ์ ขนาด 120 N

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 •  

  ข้อใดถูกต้อง เมื่อ FR คือ แรงลัพธ์ ขนาด 120 N

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :
 •  

  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับแรงลัพธ์ที่กระทำที่จุด A

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 725 : IX. 2-D Equilibrium of Rigid Bodies
ข้อที่ 238 :
 • พิจารณาจากโครงสร้างมวลเบาดังรูป ถ้าไม่คิด ผลเนื่องจากแรงเสียดทาน เมื่อระบบสมดุลแรงดึงใน เส้นเชือกABD มีค่าเท่ากับข้อใด
 • 1 : 40 N
 • 2 : 60.2N
 • 3 : 80 N
 • 4 : 89.4 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 239 :
 • คานถูกตรึงติดผนังด้วยแกนหมุน (pin) ที่จุด A และ ดึงด้วยเชือกที่จุด B ถ้าระยะทาง x ระหว่างจุด A และ น้ำหนัก W เพิ่มขึ้น ขนาดของแรงที่ผนังกระทำต่อจุด A จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • 1 : ขนาดของแรงที่ผนังกระทำต่อจุด A บนคานในแนวระนาบลดลง ขนาดของแรงที่ผนังกระทำต่อจุด A บนคานในแนวดิ่งลดลง
 • 2 : ขนาดของแรงที่ผนังกระทำต่อจุด A บนคานในแนวระนาบเพิ่มขึ้น ขนาดของแรงที่ผนังกระทำต่อจุด A บนคานในแนวดิ่งลดลง
 • 3 : ขนาดของแรงที่ผนังกระทำต่อจุด A บนคานในแนวระนาบลดลง ขนาดของแรงที่ผนังกระทำต่อจุด A บนคานในแนวดิ่งเพิ่มขึ้น
 • 4 : ขนาดของแรงที่ผนังกระทำต่อจุด A บนคานในแนวระนาบเพิ่มขึ้น ขนาดของแรงที่ผนังกระทำต่อจุด A บนคานในแนวดิ่งเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 :
 • ระบบรอกที่ให้ ถ้าไม่มีแรงเสียดทานในระบบจะมี อัตราได้เปรียบเชิงกล W/T เท่าไร
 • 1 : 3 เท่า
 • 2 : 4 เท่า
 • 3 : 5 เท่า
 • 4 : 6 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :
 • เชือก AB ต้องทนแรงดึงอย่างน้อยที่สุดเท่าใด ไม่ต้องพิจารณามวลของคาน
 • 1 : 1666.67 N
 • 2 : 1250 N
 • 3 : 1000 N
 • 4 : 750 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 :
 • สลักที่จุด O ต้องทนแรงได้อย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 400 N
 • 2 : 500 N
 • 3 : 555.56 N
 • 4 : 600 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • สากเหยียบของครกกระเดื่องประกอบด้วยสากไม้ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 m หนัก 300 N และคาน เหยียบที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากันตลอดความยาวคานหนัก 150 N ต้องออกแรงเหยียบ F ไม่น้อยกว่าเท่าใด จึงจะสามารถยกสากไม้ขึ้นมาได้
 • 1 : 600 N
 • 2 : 675 N
 • 3 : 750 N
 • 4 : 825 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 245 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :

 • 1 : ช่อง A
 • 2 : ช่อง B
 • 3 : ช่อง C
 • 4 : ทุกตำแหน่งที่กล่าวมาใช้ไม่ได้เลย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 250 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :
 • สำหรับการสมดุลของวัตถุของระบบ 2 มิติทั่วไป ให้พิจารณาข้อความ ต่อไปนี้ 1) ผลคูณทางพีชคณิตของแรงในทิศทางตั้งฉากทั้งสองเท่ากับศูนย์ 2) ผลรวมทางเรขาคณิตของโมเมนต์รอบจุดหมุนใดๆ เท่ากับศูนย์
 • 1 : ข้อ 1) ควรแก้เป็น ผลรวมทางพีชคณิตของแรงในทิศทางตั้งฉากทั้งสอง เท่ากับศูนย์ ข้อ 2) ควรแก้เป็น ผลรวมทางพีชคณิตของโมเมนต์รอบจุดหมุนใดๆ เท่ากับ ศูนย์
 • 2 : ข้อ 1) ควรแก้เป็น ผลคูณทางพีชคณิตของแรงในทิศทางตั้งฉากทั้งสอง เท่ากับศูนย์ ข้อ 2) ควรแก้เป็น ผลคูณทางพีชคณิตของโมเมนต์รอบจุดหมุนใดๆ เท่ากับ ศูนย์
 • 3 : ข้อ 1) ควรแก้เป็น ผลรวมทางพีชคณิตในทิศทางตั้งฉากทั้งสองไม่เท่ากับศูนย์ ข้อ 2) ควรแก้เป็น ผลรวมทางพีชคณิตของโมเมนต์รอบจุดหมุนใดๆ ไม่เท่ากับศูนย์
 • 4 : ข้อ 1) ควรแก้เป็น ผลคูณทางพีชคณิตในทิศทางตั้งฉากทั้งสองเท่ากับศูนย์ ข้อ 2) ควรแก้เป็น ผลคูณทางพีชคณิตของโมเมนต์รอบจุดหมุนใดๆ เท่ากับ ศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 254 :

 • 1 : AB, BC, DG
 • 2 : AB, BC, DG, DE, EG
 • 3 : AB, BC, CH, DG, DE, EG
 • 4 : AB, BC, AH, HG, DG, DE, EG
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 256 :
 •  ถ้ามวล M=1000kg ใช้ g=10m/s2 ที่จุด B เป็นจุดยึดตายตัว แรงที่เกิดขึ้นที่จุด B เป็นเท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 257 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุด B เท่ากับ เท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 258 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุด A เท่ากับ เท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :
 •  สำหรับระบบมวลเบาที่สมดุล ดังรูป เมื่อแรงตึงในสายเคเบิล AB มีค่า 800 N จงพิจารณาหาขนาดแรง P ที่กระทำ
 • 1 : 312N
 • 2 : 624N
 • 3 : 859N
 • 4 : 430N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 •  สำหรับระบบมวลเบาที่สมดุล ดังรูป เมื่อแรงตึงในสายเคเบิล AB มีค่า 800 N จงพิจารณาหาขนาด แรงปฏิกิริยาที่จุด C
 • 1 : 312N
 • 2 : 624N
 • 3 : 859N
 • 4 : 430N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 261 :
 •  จากโครงสร้างมวลเบาดังรูป เมื่อไม่คำนึงผลของแรงเสียดทาน และกำหนด จงพิจารณาหแรงในเส้นเชือก ABD เมื่อ แรง P มีขนาด 300 N
 • 1 : 100N
 • 2 : 200N
 • 3 : 300N
 • 4 : 400N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :
 •  จากโครงสร้างมวลเบาดังรูป เมื่อไม่คำนึงผลของแรงเสียดทาน และกำหนด จงพิจารณาหแรงปฏิกิริยาที่จุด C เมื่อ แรง P มีขนาด 1000 N
 • 1 : 145N
 • 2 : 289N
 • 3 :  577N
 • 4 : 1154N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 263 :
 •  สำหรับโครงสร้างมวลเบาดังรูป ถ้าแรงตึงในเส้นเชือก BD มีค่าเท่ากับ 1300 N และจุดรองรับ C เป็นแบบฝังแน่น คำกล่าวใดถูกต้อง
 • 1 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด C มีค่า 750 N
 • 2 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด C มีค่า 1500 N
 • 3 :  ขนาดโมเมนต์ที่จุดC มีค่า 750 Nm
 • 4 :  ขนาดโมเมนต์ที่จุดC มีค่า 1500 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 264 :
 •  สำหรับโครงสร้างมวลเบาดังรูป เมื่อระบบสมดุล จงหาแรงตึงในเส้นเชือก BE
 • 1 : 960N
 • 2 : 3230N
 • 3 : 3750N
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 •  สำหรับโครงสร้างมวลเบาดังรูป เมื่อระบบสมดุล จงหาแรงตึงในเส้นเชือก CF
 • 1 : 960N
 • 2 : 3230N
 • 3 : 3750N
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :
 •  

  สำหรับโครงสร้างมวลเบาดังรูป เมื่อระบบสมดุล จงหาแรงปฏิกิริยาที่จุด D

 • 1 : 960N
 • 2 : 3230N
 • 3 : 3750N
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 267 :
 •  ท่อส่งน้ำเนื้อวัสดุสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งความยาวมีมวล 100 kg กระทำที่จุดศูนย์ถ่วง G วางสัมผัสกับพื้นผิวเรียวที่ จุด A B และ C ดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด A
 • 1 : 247N
 • 2 : 493N
 • 3 : 554N
 • 4 : 494N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 268 :
 •  ท่อส่งน้ำเนื้อวัสดุสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งความยาวมีมวล 100 kg กระทำที่จุดศูนย์ถ่วง G วางสัมผัสกับพื้นผิวเรียวที่ จุด A B และ C ดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด B
 • 1 : 247N
 • 2 : 493N
 • 3 : 554N
 • 4 : 494N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 269 :
 •  ท่อส่งน้ำเนื้อวัสดุสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งความยาวมีมวล 100 kg กระทำที่จุดศูนย์ถ่วง G วางสัมผัสกับพื้นผิวเรียวที่ จุด A B และ C ดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด C
 • 1 : 247N
 • 2 : 493N
 • 3 : 554N
 • 4 : 494N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 270 :
 •  คานมวลเบาและบางรองรับด้วยหมุด(Pin)ที่จุด A และรองรับด้วย Rocker ที่จุด B ภายใต้ภาระแรงกระทำดังรูป จงหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่จุด B
 • 1 : 180N
 • 2 : 192N
 • 3 : 342N
 • 4 : 642N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 •  ทราบว่าแรงในชิ้นส่วน AC, FAC= 400 N (แรงกด) เรียกแรงในชิ้นส่วน AB ว่า FAB ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 272 :
 •  ถ้า แรงในชิ้นส่วน AB, FAB เท่ากับเท่าไร
 • 1 : 500 N
 • 2 :   
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 •  ถ้า แรงในชิ้นส่วน AC, FAC เท่ากับเท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่กระทำที่จุด A เท่ากับเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่กระทำที่จุด AB เท่ากับเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 276 :
 •  แรงปฏิกิริยาในแนวราบ ที่จุด A มีค่าเท่าใด
 • 1 :  10 kN
 • 2 :  12 kN
 • 3 :  12sin60 kN
 • 4 :  12cos60 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 277 :
 •  แรงปฏิกิริยาในแนวดิ่ง ที่จุด A และ E รวมกัน มีค่าเท่าใด
 • 1 :  10 kN
 • 2 :  12 kN
 • 3 :  10 + 12cos60 kN
 • 4 :  10 + 12sin60 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 •  สมการของโมเมนต์รอบจุด B เมื่อระบบสมดุลจะเท่ากับข้อใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุด A เท่ากับข้อใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 •  สมการโมเมนต์รอบจุด C เท่ากับเท่าไร เมื่อทิศทวนเข็มเป็นบวก และเรียกแรงในชิ้นส่วน AB ว่า FAB
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุด B เท่ากับเท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 282 :
 •  ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด A ประกอบด้วยแรงในแนว X อย่างเดียว
 • 2 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด A ประกอบด้วยแรงในแนว X และแนว Y
 • 3 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด B ประกอบด้วยแรงในแนว Y อย่างเดียว
 • 4 :  เมื่อหาโมเมนต์ รอบจุด A จะได้ค่าของแรงปฏิกิริยาที่จุด B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุด B มีค่าเท่าใด
 • 1 :  15 kN
 • 2 :  15L kN
 • 3 :  27 kN
 • 4 :  27L kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 •  แรงปฏิกิริยาในแนว X ของจุด A มีค่าเท่าใด
 • 1 :  10 kN
 • 2 :  12 kN
 • 3 :  22 kN
 • 4 :  32 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 •  ขนาดของแรงปฏิกิริยาที่จุด F ในแนว y มีค่าเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 :
 •  

  แรงปฏิกิริยาที่จุด D มีขนาดเท่าใด

 • 1 :  1 kN
 • 2 :  
 • 3 :  0.5 kN
 • 4 :  0.1 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 287 :
 •  

  แรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งที่จุด B มีขนาดเท่าใด

 • 1 :  500 N
 • 2 :  200 N
 • 3 :  100 N
 • 4 :  50 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 288 :
 •  

  ข้อใดไม่ถูกต้อง

 • 1 :  แรงปฏิกิริยาที่จุด C คือ
 • 2 :  แรงปฏิกิริยาในแนวราบของจุด A คือ
 • 3 :  แรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งของจุด A คือ
 • 4 :

   แรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งของจุด A คือ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 726 : X. 3-D Equilibrium of Rigid Bodies
ข้อที่ 289 :
 • คานถูกเชื่อมติดกับผนังที่จุด A ด้วย ball-andsocket joint น้ำหนัก W ถูกแขวนที่ปลาย B และ มีเชือกผูกไปยังจุด C และ D บนผนัง ข้อใดผิด เมื่อวัตถุอยู่ในสมดุล
 • 1 : ขนาดของแรงตามแนวแกน x และ z ที่กระทำต่อคานผนังที่จุด A มีค่าเป็นศูนย์
 • 2 : ขนาดของแรงตามแนวแกน y ที่กระทำต่อคานผนังที่จุด A มีค่าเป็นศูนย์
 • 3 : ถ้าระยะ AB สั้นลง แรงตึงเชือกจะน้อยลง
 • 4 : แรงตึงเชือกทั้งสองเส้นมีขนาดเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • แขวนแผ่นไม้หนัก 200 N ด้วยเชือกสามเส้น แผ่นไม้วางตัวอยู่ในแนวราบ จงหาแรงตึงเชือกที่จุด C
 • 1 : 50 N
 • 2 : 80 N
 • 3 : 100 N
 • 4 : 160 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • บานพับ ชิ้นหนึ่ง เมื่อยึดติดกับผนังและบานประตูแล้ว สามารถเกิดแรงและโมเมนต์แบบใดได้บ้าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 292 :
 • แรงสามแรงกระทำกับท่อน้ำที่ปลายข้างหนึ่งถูกฝังกับผนัง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่จุดฝังท่อ O ปฏิกิริยาใดบ้างที่มีค่าเท่ากับศูนย์

 • 1 : แรงปฏิกิริยาในแนวแกน y โมเมนต์ปฏิกิริยารอบแกน x
 • 2 : แรงปฏิกิริยาในแนวแกน x และในแนวแกน y โมเมนต์ปฏิกิริยารอบแกน x
 • 3 : แรงปฏิกิริยาในแนวแกน y โมเมนต์ปฏิกิริยารอบแกน x และรอบแกน y
 • 4 : แรงปฏิกิริยาในแนวแกน y และในแนวแกน y โมเมนต์ปฏิกิริยารอบแกน x และรอบแกน y
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :

 • 1 : แรงในเส้นเชือกที่จุด A มีค่าน้อยกว่าแรงในเส้นเชือกที่จุด B
 • 2 : แรงในเส้นเชือกที่จุด C มีค่าน้อยกว่าแรงในเส้นเชือกที่จุด B
 • 3 : แรงในเส้นเชือกที่จุด B มีค่าน้อยกว่าแรงในเส้นเชือกที่จุด C
 • 4 : แรงในเส้นเชือกที่จุด B มีค่าน้อยกว่าแรงในเส้นเชือกที่จุด A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :

 • 1 : แรงในเส้นเชือกที่จุด B มีค่ามากกว่าแรงในเส้นเชือกที่จุด A
 • 2 : แรงในเส้นเชือกที่จุด C มีค่ามากกว่าแรงในเส้นเชือกที่จุด A
 • 3 : แรงในเส้นเชือกที่จุด B มีค่าเท่ากับแรงในเส้นเชือกที่จุด C
 • 4 : แรงในเส้นเชือกที่จุด A มีค่าเท่ากับแรงในเส้นเชือกที่จุด C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 :
 • บานพับมีจำนวนของแรงปฏิกิริยา (Number of Reaction) เป็นเท่าใด
 • 1 : 3 แรง
 • 2 : 3 แรง กับ 3 โมเมนต์
 • 3 : 2 แรง กับ 2 โมเมนต์
 • 4 : 3 แรง กับ 2 โมเมนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :
 •  เชือก AC ทนแรงดึงสูงสุด 20N แรงตึงเชือก AC ที่ดึงหมุด A อยู่ เท่ากับเท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :
 •  เชือกชนิดเดียวกันสองเส้นทนแรงดึงได้ 10N ขึงอยู่ดังรูป แรงลัพธ์ของเชือกสองเส้นนี้ที่กระทำที่จุด A มีค่าเท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 •  

  พิจารณาจากระบบท่อที่ให้มา เมื่อจุดรองรับAเป็นแบบฝังแน่น และไม่คิดมวลของระบบท่อ

  จงหาขนาดแรงปฏิกิยาที่จุดAในแนวแกน x ( Ax)
 • 1 : 0 N
 • 2 : 150 N
 • 3 : 200 N
 • 4 : 350 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 301 :
 •  

  พิจารณาจากระบบท่อที่ให้มา เมื่อจุดรองรับAเป็นแบบฝังแน่น และไม่คิดมวลของระบบท่อ

  จงหาขนาดแรงปฏิกิยาที่จุดAในแนวแกน y (Ay )
 • 1 : 0 N
 • 2 : 150 N
 • 3 : 200 N
 • 4 : 350 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 •  

  พิจารณาจากระบบท่อที่ให้มา เมื่อจุดรองรับAเป็นแบบฝังแน่น และไม่คิดมวลของระบบท่อ

  จงหาขนาดแรงปฏิกิยาที่จุดAในแนวแกน z (Az )
 • 1 : 0 N
 • 2 : 150 N
 • 3 : 200 N
 • 4 : 350 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 •  

  พิจารณาจากระบบท่อที่ให้มา เมื่อจุดรองรับAเป็นแบบฝังแน่น และไม่คิดมวลของระบบท่อ

  จงหาขนาดโมเมนต์ที่จุดAรอบแกน x (Mx )
 • 1 : 0 Nm
 • 2 : 100 Nm
 • 3 : 300 Nm
 • 4 : 500 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :
 •  

  พิจารณาจากระบบท่อที่ให้มา เมื่อจุดรองรับAเป็นแบบฝังแน่น และไม่คิดมวลของระบบท่อ

  จงหาขนาดโมเมนต์ที่จุดAรอบแกน y (My )
 • 1 : 0 Nm
 • 2 : 100 Nm
 • 3 : 300 Nm
 • 4 : 500 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 305 :
 •  

  พิจารณาจากระบบท่อที่ให้มา เมื่อจุดรองรับAเป็นแบบฝังแน่น และไม่คิดมวลของระบบท่อ

  จงหาขนาดโมเมนต์ที่จุดAรอบแกน z (Mz )
 • 1 : 0 Nm
 • 2 : 100 Nm
 • 3 : 300 Nm
 • 4 : 500 Nm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 •  รถเข็นมีแรงกระทำอันเนื่องมาจากสิ่งของที่บรรทุก ดังแสดงในรูป เมื่อไม่คิดมวลของรถเข็น จงหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่ล้อ A
 • 1 : 1.5 kN
 • 2 : 2.53 kN
 • 3 : 2.95 kN
 • 4 : 4.52 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 307 :
 •  รถเข็นมีแรงกระทำอันเนื่องมาจากสิ่งของที่บรรทุก ดังแสดงในรูป เมื่อไม่คิดมวลของรถเข็น จงหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่ล้อ B
 • 1 : 1.5 kN
 • 2 : 2.00 kN
 • 3 : 2.95 kN
 • 4 : 4.52 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :
 •  รถเข็นมีแรงกระทำอันเนื่องมาจากสิ่งของที่บรรทุก ดังแสดงในรูป เมื่อไม่คิดมวลของรถเข็น จงหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่ล้อ C
 • 1 : 1.5 kN
 • 2 : 0.53 kN
 • 3 : 2.53 kN
 • 4 : 4.52 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :
 •  แท่งโลหะมวลเบาในแนวนอนยาว 3 เมตร มีแรงกระทำที่ปลายขนาด 4 kN ดังรูป จงหาแรงตึงในสายเคเบิล BD เมื่อจุดรองรับ A เป็น ball and socket
 • 1 : 5.24 kN
 • 2 : 2.67 kN
 • 3 : 1.53 kN
 • 4 : 4.52 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 310 :
 •  แรงปฏิกิริยา (Reaction Force) และโมเมนต์ปฏิกิริยา (Reaction Moment) ที่จุด O มีค่าเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 311 :
 •  แรงลัพธ์ที่กระทำต่อจุด O มีค่าเท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 312 :
 •  เมื่อระบบอยู่ในสมดุล จุด O จะต้องรับโมเมนต์เท่าใด
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 •  แรงปฏิกิริยาที่จุด A มีค่าเท่าไร
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 314 :
 •  โมเมนต์ปฏิกิริยา (Reaction Moment) ที่จุด A มีค่าเท่าใด (N.m)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :
 •  

  เสา OA ปักอยู่ในพื้นตามรูป มีแรงตึงเชือกขนาด 10 kN กระทำ แรงปฏิกิริยาที่จุด O คือข้อใด

  กำหนดให้ เป็น Unit Vector จาก A ไป B

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 316 :
 •  

  เสา OA ปักอยู่ในพื้นและมีแรงตึงเชือกขนาด 10 kN กระทำดังรูป แรงปฏิกิริยาที่จุด O คือข้อใด

  กำหนดให้ เป็น Unit Vector จาก A ไป B

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  ข้อ ข. และ ค. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 •  

  แผ่นวัสดุแผ่นหนึ่ง ถูกยกด้วยแรงแสดงดังรูป น้ำหนักของแผ่นวัสดุนี้มีค่าเท่าใด

 • 1 :  15 kN
 • 2 :  6 + 4cos45 kN
 • 3 :  6 + 4cos45+ 5sin45 kN
 • 4 :  6 + 4cos45 + 5sin30 kN
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 727 : XI. Friction
ข้อที่ 318 :
 • คุณสมบัติของแรงเสียดทานในข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : แรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอ
 • 2 : แรงเสียดทานจะขึ้นอยู่กับความขรุขระของผิวสัมผัสและพื้นที่หน้าตัดของผิวสัมผัส
 • 3 : แรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่จะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานขณะเริ่มต้นเคลื่อนที่
 • 4 : ค่าของแรงเสียดทานสูงสุดจะเท่ากับผลคูณของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตกับแรงปฏิกิริยาที่ตั้งฉากกับผิวสัมผัสของการเคลื่อนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :
 • ก้อนมวล W ต้องมีมวลเท่าใด ระบบจึงจะอยู่ในสภาวะสมดุล
 • 1 : 75 N
 • 2 : 125 N
 • 3 : 150 N
 • 4 : 200 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :
 • ออกแรงผลักพัสดุ 1000 N ที่ระดับความสูง 1.5 m วัดจากพื้น ต้องออกแรงผลักเท่าใดจึงจะทำให้กล่องคว่ำ สมมติให้พัสดุมีความหนาแน่นเท่ากันทั้งพัสดุ
 • 1 : 300 N
 • 2 : 400 N
 • 3 : 500 N
 • 4 : 600 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • ถ้ากล่องในรูป (a) และ (b) ถูกดึงด้วยแรง F ที่มีขนาดเท่ากัน และกล่องทั้งสองหยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนที่ ข้อความใดเป็นจริง

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :

 • 1 : 0.1
 • 2 : 0.25
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 323 :

 • 1 : P = 392.4 N
 • 2 : P = 784.8 N
 • 3 : P = 1177.2 N
 • 4 : P = 1569.6 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 324 :
 • กล่องใบหนึ่งถูกแรงดังรูป จงหาระยะ h ที่ทำให้กล่องเริ่มล้ม ถ้าแรงเสียดทาน มีค่าเป็นอนันต์

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :
 •  ผังวัตถุอิสระของมวล B จะมีแรงทั้งสิ้นกี่แรงให้สัมประสิทธ์แรงเสียดทานสถิตย์เท่ากับ 0.3 ทุกผิวสัมผัส
 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 326 :
 •  ถ้าแรง P = 10 N เชือกที่ผูกมวล B จะมีแรงดึงเท่าใด เมื่อ MB = 1 kg, MA = 2 kg, g = 10 m/s2
 • 1 :  TB = 1 N
 • 2 :  TB = 3 N
 • 3 :  TB = 30 N
 • 4 :  TB = 10 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 327 :
 •  ถ้าแรง P = 10 N แรงเสียดทานระหว่างมวล A กับพื้นมีค่าเท่าใด เท่าใด เมื่อ MB = 1 kg, MA = 2 kg, g = 10 m/s2
 • 1 :  fA= 9 N
 • 2 :  fA= 19 N
 • 3 :  fA= 29 N
 • 4 :  fA= 39 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 •  ให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตย์เท่ากับ ระหว่างผิวสัมผัส ABC และมี มวล MA , MB และ Mc ตามลำดับ การเขียนผังวัตถุอิสระของมวล A ที่สมบูรณ์จะมีแรงทั้งหมดกี่แรง
 • 1 : 1
 • 2 : 3
 • 3 : 5
 • 4 : 7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 •  โต๊ะทำงานหนัก 360 N วางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตย์ ผู้ชายคนหนึ่งออกแรงผลักโต๊ะ โดยออกแรงทำมุม จงหาแรงที่น้อยที่สุดที่ชายคนดังกล่าวออกแรงเพื่อให้โต๊ะเคลื่อนที่
 • 1 :  101 N
 • 2 :  121 N
 • 3 :  202 N
 • 4 :  242 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 •  ผู้ชายคนหนึ่งหนัก 800 N อยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตย์ระหว่างรองเท้ากับพื้นเป็น ให้หาระยะ d ที่ทำให้เกิดแรงในแนวนอนที่กระทำต่อประตูมีค่าสูงสุด
 • 1 :  0.45 m
 • 2 :  0.55 m
 • 3 :  0.65 m
 • 4 :  0.75 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 •  ผู้ชายคนหนึ่งหนัก 800 N อยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตย์ระหว่างรองเท้ากับพื้นเป็น ให้หาแรงในแนวนอนที่กระทำต่อประตูที่มีค่าสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้
 • 1 :  200 N
 • 2 :  300 N
 • 3 :  400 N
 • 4 :  500 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 332 :
 •  จากระบบกลไกเบรคที่ให้มา ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตย์ระหว่างผ้าเบรค B กับล้อหมุนที่มีโมเมนต์ขนาด 5 Nm กระทำ มีค่าเป็น จงหาค่าของแรง P ที่ใช้ในการหยุดห้ามล้อ
 • 1 :  30 N
 • 2 :  40 N
 • 3 :  60 N
 • 4 :  70 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 •  

  ถ้าแรง P = 200 N และ แรงเสียดทานสูงสุดหาได้จากสมการ โดย N หาได้จากสมการใด

 • 1 :  N = 1000cos30º + 200sin30º
 • 2 :  N = 1000cos30º + 200cos30º
 • 3 :  N = 1200
 • 4 :  N = 1200cos30º
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 334 :
 •  ถ้าแรง P = 200 N และ และทำการคำนวณแรงในแนวพื้นเอียงได้ 327 N ทิศขึ้นพื้นเอียง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
 • 1 :  กล่องเคลื่อนที่ขึ้น
 • 2 :  กล่องเคลื่อนที่ลง
 • 3 :  กล่องอยู่กับที่
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 •  เมื่อแรงกระทำ P = 200 N และ และทำการคำนวณแรงปฏิกริยาตั้งฉากกับผิวพื้นเอียงได้เป็น N = 966 N ตรวจสอบพบว่ากล่องเคลื่อนที่ลง แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีค่าเท่าใด
 • 1 :  193 N
 • 2 :  290 N
 • 3 :  60 N
 • 4 :  40 N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 336 :
 •  ทุกผิวสัมผัสมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต ผังวัตถุอิสระของวัตถุ B จะมีแรงกี่แรง (ไม่คิดมวลของ B)
 • 1 :  3 แรง
 • 2 :  4 แรง
 • 3 :  5 แรง
 • 4 :  6 แรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร