สภาวิศวกร

วิชา : Engineering Drawings

เนื้อหาวิชา : 709 : Introduction/Lettering
ข้อที่ 1 :
 • เส้นแบบใด ใช้ในการแสดงเพื่อบอกศูนย์กลางของวงกลม
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 2 :
 • อัตราส่วน (scale) 1:3 หมายถึง
 • 1 : ขนาดในภาพเขียนจะใหญ่กว่าขนาดจริง 3 เท่า
 • 2 : ขนาดในภาพเขียนจะเล็กกว่าขนาดจริง 3 เท่า
 • 3 : การบอกขนาดในภาพเขียน จะระบุขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดจริง 3 เท่า
 • 4 : การบอกขนาดในภาพเขียน จะระบุขนาดที่เล็กกว่าขนาดจริง 3 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • เส้นเต็มบาง (Continuous thin line) ใช้ในกรณีใดได้บ้าง
 • 1 : เส้นรอบรูป ขอบที่เห็นชัด
 • 2 : เส้นรอบรูป ขอบที่ถูกบัง
 • 3 : เส้นลายตัด
 • 4 : เส้นผ่านศูนย์กลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • ในงานเขียนแบบที่ใช้กลุ่มเส้น 0.5, 0.35, และ 0.25 มิลลิเมตร การเขียนเส้นประ (เส้นขอบชิ้นงานที่ถูกบัง) ใช้ขนาดเส้นเท่าใด
 • 1 : 0.5 มิลลิเมตร
 • 2 : 0.35 มิลลิเมตร
 • 3 : 0.25 มิลลิเมตร
 • 4 : ขนาดใดก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 :
 • พื้นผิวระนาบเอียงที่ถูกกำหนดให้.........................กับระนาบหนึ่งระนาบของสามระนาบหลักในระบบพิกัดฉากจะ.......................กับอีกสองระนาบที่เหลือของระบบพิกัดฉาก
 • 1 : ขนาน, ทำมุมเอียง
 • 2 : ตั้งฉาก, ทำมุมเอียง
 • 3 : ตั้งฉาก, ขนาน
 • 4 : ทำมุมเอียง, ขนาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • ขนาดกระดาษ A4 มีขนาดความกว้างและยาวเท่าไร
 • 1 : 210 x 297
 • 2 : 297 x 420
 • 3 : 420 x 594
 • 4 : 594 x 840
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 7 :
 • การเขียนเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ใช้เส้นใด
 • 1 : เส้นเต็มหนัก
 • 2 : เส้นเต็มบาง
 • 3 : เส้นศูนย์กลางเล็ก
 • 4 : เส้นศูนย์กลางใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 8 :
 • ถ้าใช้เส้นศูนย์กลางใหญ่แทนเส้นศูนย์กลางเล็กในการเขียนแบบแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
 • 1 : เหมือนเดิม
 • 2 : แบบแปรความหมายผิด
 • 3 : งานนั้นต้องการปรับปรุง
 • 4 : ต้องตรวจสอบขนาดตรงเส้นกำหนด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 9 :
 • การเอียงของตัวอักษรที่เหมาะสมควรเอียง
 • 1 : 15 องศา กับแนวดิ่งเอียงด้านหน้า
 • 2 : 75 องศา กับแนวดิ่งเอียงด้านหลัง
 • 3 : 15 องศา กับแนวดิ่งเอียงด้านหลัง
 • 4 : 75 องศา กับแนวนอนเอียงด้านหน้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • คำว่า "King" เมื่ออักษร "K" สูง 10 ม.ม อักษร "ing" สูงเท่าใด
 • 1 : 7 ม.ม.
 • 2 : 5 ม.ม.
 • 3 : 3 ม.ม.
 • 4 : 2.5 ม.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • คำว่า "King" เมื่ออักษร "K" สูง 10 ม.ม. ขนาดเส้นที่ใช้เขียนตัวอักษรมีความหนาเท่าใด
 • 1 : 0.25 ม.ม.
 • 2 : 0.35 ม.ม.
 • 3 : 0.5 ม.ม.
 • 4 : 1.0 ม.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 12 :
 • ถ้าเส้นตรงวัดได้ 50 ม.ม.ใช้มาตราส่วน 1 : 5 จะเขียนเส้นนั้นลงในแบบเท่าไร
 • 1 : 250 ม.ม.
 • 2 : 25 ม.ม.
 • 3 : 10 ม.ม.
 • 4 : 5 ม.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :
 • ถ้าเส้นตรงวัดได้ 50 ม.ม. ใช้มาตราส่วน 2 : 1 จะเขียนเส้นนั้นลงในแบบเท่าไร
 • 1 : 100 ม.ม.
 • 2 : 25 ม.ม.
 • 3 : 10 ม.ม.
 • 4 : 5 ม.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :
 • เส้นใดใช้เป็นเส้นช่วยกำหนดขนาด
 • 1 : เส้นเต็มหนัก
 • 2 : เส้นเต็มบาง
 • 3 : เส้นศูนย์กลางใหญ่
 • 4 : เส้นศูนย์กลางเล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • ข้อใคต่อไปนี้เป็นการใช้งานของเส้นศูนย์กลาง
 • 1 : แสดงรอยตัดย่นระยะของรูป
 • 2 : ช่วยให้ขนาด
 • 3 : แสดงแนวการหมุนของชิ้นส่วน(Trajectory)
 • 4 : แสดงลายตัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • การเว้นระยะตัวอักษร ควรจะเว้นระยะอย่างไร
 • 1 : พิจารณาจากระยะห่างระหว่างตัวอักษร ให้มีระยะเท่าๆ กัน
 • 2 : พิจารณาจากตำแหน่งกึ่งกลางตัวอักษรตัวแรก และกึ่งกลางตัวอักษรตัวหลังให้มีระยะเท่าๆ กัน
 • 3 : พิจารณาจากพื้นที่ว่างระหว่างตัวอักษร ให้มีพื้นที่เท่าๆ กัน
 • 4 : พิจารณาจากพื้นที่ว่าง และระยะห่าง ให้มีขนาดเท่าๆ กัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • จากรูป ข้อใดกล่าวถึงเส้น A, B, C และ D ได้ถูกต้อง
 • 1 : VISIBLE LINE, CENTER LINE, HIDDEN LINE AND SECTION LINE
 • 2 : VISIBLE LINE, HIDDEN LINE, CENTER LINE AND SECTION LINE
 • 3 : SECTION LINE, HIDDEN LINE, CENTER LINE AND VISIBLE LINE
 • 4 : SECTION LINE, HIDDEN LINE, VISIBLE LINE AND CENTER LINE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :
 • ดินสอเขียนแบบข้อใดมีไส้ดินสอแข็งที่สุด
 • 1 : 3H
 • 2 : HB
 • 3 : B
 • 4 : 2B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 19 :
 • กระดาษขนาด A 4 เป็นกี่เท่าของ A 1
 • 1 : 1/8
 • 2 : 1/4
 • 3 : 4
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขเศษส่วน(lettering fraction)
 • 1 : ตัวเลขต้องไม่สัมผัสกับเครื่องหมายเศษส่วน
 • 2 : ตำแหน่งกึ่งกลางของตัวส่วนต้องตรงกับตัวเศษ
 • 3 : ไม่ใช้เครื่องหมายเศษส่วนแบบเอียงยกเว้นเมื่อมีพื้นที่แคบในการเขียน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานในงานเขียนแบบ
 • 1 : มอก.
 • 2 : ISO
 • 3 : AISI
 • 4 : ASHRAE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :
 • ในทางสากล นิยมวาง Title Box ไว้ที่ตำแหน่งใดของกระดาษ
 • 1 : บนซ้าย
 • 2 : ล่างขวา
 • 3 : ล่างซ้าย
 • 4 : บนขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • หลักสากล ในการเขียนแบบ มีเส้นใดบ้างที่ต้องลงน้ำหนักของเส้นให้หนาและเข้ม
 • 1 : visible line, center line, dimension & extension line
 • 2 : visible line, break line, cutting plane
 • 3 : visible line, center line, break line
 • 4 : visible line, hidden line, section line
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :
 • การเขียนเส้นศูนย์กลาง (center line) ในข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :
 • อุปกรณ์เขียนแบบข้อใดใช้วัดตรวจสอบความยาว และแบ่งเส้นตรงเป็นส่วนย่อยๆได้
 • 1 : ไม้บรรทัด
 • 2 : ดีไวเดอร์
 • 3 : เซ็ทสามเหลี่ยมวัดมุมได้
 • 4 : เพลตสำหรับทำโค้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • ข้อใดคือประโยชน์ของไม้ที
 • 1 : ใช้เขียนเส้นระดับ
 • 2 : ใช้กดไม่ให้กระดาษเขียนแบบเคลื่อนที่ในขณะเขียนแบบ
 • 3 : เป็นฐานรองรับฉากสามเหลี่ยม
 • 4 : ข้อที่ 1. และ ข้อที่ 3. ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • ไส้ดินสอเบอร์ใดมีความเข้มน้อยที่สุด
 • 1 : 2B
 • 2 : HB
 • 3 : 4H
 • 4 : F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • ไส้ดินสอเบอร์ใดมีความเข้มมากที่สุด
 • 1 : 2B
 • 2 : HB
 • 3 : 4H
 • 4 : F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ มุม A มีค่าเท่าใด
 • 1 : 45 องศา
 • 2 : 125 องศา
 • 3 : 135 องศา
 • 4 : 145 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • บรรทัดสามเหลี่ยมตามรูปที่กำหนดให้ มีมุมเท่าใดบ้าง
 • 1 : 60, 45, 30 องศา
 • 2 : 90, 60, 30 องศา
 • 3 : 90, 45, 30 องศา
 • 4 : 45, 30, 90 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ มุม B มีค่าเท่าใด
 • 1 : 5 องศา
 • 2 : 10 องศา
 • 3 : 15 องศา
 • 4 : 25 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ มุม C มีค่าเท่าใด
 • 1 : 5 องศา
 • 2 : 10 องศา
 • 3 : 15 องศา
 • 4 : 25 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ มุม D มีค่าเท่าใด
 • 1 : 45 องศา
 • 2 : 75 องศา
 • 3 : 135 องศา
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ มุม E มีค่าเท่าใด
 • 1 : 75 องศา
 • 2 : 105 องศา
 • 3 : 115 องศา
 • 4 : 135 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • กระดาษขนาด A3 ที่ใช้ในงานเขียนแบบมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 297 คูณ 210 ตารางมิลลิเมตร
 • 2 : 420 คูณ 279 ตารางมิลลิเมตร
 • 3 : 297 คูณ 240 ตารางมิลลิเมตร
 • 4 : 420 คูณ 297 ตารางมิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • การเขียนตัวอักษรงานเขียนแบบใช้เส้นขนาดใด
 • 1 : (1/10)h
 • 2 : (2/10)h
 • 3 : (7/10)h
 • 4 : (10/10)h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :
 • ภาพใดแสดงเกลียวตามแบบมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :
 • ภาพใดแสดง เกลียวน๊อตตามแบบมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • มาตราส่วนใดเป็นมาตราส่วนขยาย
 • 1 : 2:1
 • 2 : 1:2.5
 • 3 : 1:5
 • 4 : 1:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 40 :
 • ขอบชิ้นงานยาว 120 มม. ใช้มาตราส่วน 1:2.5 ต้องเขียนยาวเท่าใด
 • 1 : 300 มม.
 • 2 : 48 มม.
 • 3 : 120 มม.
 • 4 : 25 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ขนาดในแบบยาว 30 มม. เมื่อใช้มาตราส่วน 5:1 จะเขียนขนาดเท่าใด
 • 1 : 5
 • 2 : 30
 • 3 : 6
 • 4 : 150
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • มาตราส่วนใดเป็นมาตราส่วนย่อมาตรฐาน
 • 1 : 2:1
 • 2 : 1:3
 • 3 : 1:2
 • 4 : 1:4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • เส้นมือเปล่าใช้เมื่อไร
 • 1 : แสดงลายตัดชิ้นงาน
 • 2 : ขอบชิ้นงานที่มองเห็น
 • 3 : ขอบชิ้นงานที่มองไม่เห็น
 • 4 : เส้นตัดย่อส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 44 :
 • ตัวเลขใดเขียนผิดจากมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • ความสูงใด ที่ไม่ใช่ความสูงตัวอักษรมาตรฐาน
 • 1 : h = 2.5 มม.
 • 2 : h = 3.0 มม.
 • 3 : h = 3.5 มม.
 • 4 : h = 7.0 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • ขนาดเส้นใด เขียนอักษรมาตรฐานเทียบกับความสูง
 • 1 : 1/10
 • 2 : 2/10
 • 3 : 3/10
 • 4 : 5/10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • อักษรพิมพ์ใหญ่สูงเท่าไร
 • 1 : 7/10
 • 2 : 8/10
 • 3 : 9/10
 • 4 : 10/10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • แบบใดเขียนได้ถูกตามเงื่อนไข
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 49 :
 • เมื่อไรเขียนแบบหน้าแปลนครึ่งภาพ แทนการเขียนแบบสมบูรณ์เต็มภาพ ดังรูปต่อไปนี้
 • 1 : เมื่อเป็นหน้าแปลนกลม
 • 2 : เมื่อมีเนื้อที่จำกัด
 • 3 : เมื่อ 2 ข้างเหมือนกัน
 • 4 : เมื่อรูปร่างสมมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :
 • การเขียนแบบหน้าแปลนอย่างง่ายที่สุดเขียนอย่างไร
 • 1 : เขียนแบบเพียงครึ่งภาพ
 • 2 : เขียนย่อส่วน
 • 3 : แสดงรูยึดไว้ภาพด้านหน้าโดยตรง
 • 4 : ไม่แสดงสัญลักษณ์คุณภาพผิว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • เส้นลูกโซ่บาง ไม่ใช้แสดงเส้นอะไร
 • 1 : เส้นศูนย์กลาง
 • 2 : วงกลมตัดบางส่วน
 • 3 : เส้นตัดเลื่อนแนว
 • 4 : อ้างอิงการแปรรูปชิ้นงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • เส้นเต็มบางไม่ใช้แสดงเส้นอะไร
 • 1 : เส้นกำหนดขนาด
 • 2 : เส้นแนวพับชิ้นงาน
 • 3 : เส้นโคนเกลียว
 • 4 : ชุบแข็งเพียงบางส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :
 • เส้นทะแยงมุมแสดงด้วยเส้นอะไร
 • 1 : เส้นเต็มหนา
 • 2 : เส้นลูกโซ่หนา
 • 3 : เส้นเต็มบาง
 • 4 : เส้นประ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 :
 • มาตราส่วนใดไม่อยู่ในมาตราส่วยย่อ
 • 1 : 1 : 2
 • 2 : 1 : 3
 • 3 : 1 : 5
 • 4 : 1 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 55 :
 • เส้นเต็มบาง (เส้นทแยงมุมในรูปสี่เหลี่ยมบน) แสดงถึงอะไร
 • 1 : ไม่ชุบแข็ง
 • 2 : แสดงถึงพื้นราบ
 • 3 : แสดงกรรมวิธีแปรสภาพงานพิเศษ
 • 4 : ส่วนเสริมตัดออกได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 56 :
 • ภาพคันโยกเส้นลูกโซ่คืออะไร
 • 1 : คันโยก 2 อัน 3 ตำแหน่ง
 • 2 : คันโยกเดียว 2 ตำแหน่ง
 • 3 : เพิ่มได้อีก 2 คันโยก
 • 4 : ให้ระวังการเลื่อนเกิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 57 :
 • มาตราส่วน 1:5 เป็นมาตราส่วนแบบใด
 • 1 : มาตราส่วนเท่าของจริง
 • 2 : มาตราส่วนย่อ
 • 3 : มาตราส่วนขยาย
 • 4 : ไม่ใช่มาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 58 :
 • มาตราส่วน 5:1 เป็นมาตราส่วนแบบใด
 • 1 : มาตราส่วนเท่าของจริง
 • 2 : มาตราส่วนย่อ
 • 3 : มาตราส่วนขยาย
 • 4 : ไม่ใช่มาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 59 :
 • ข้อใดเป็นการเรียงลำดับไส้ดินสอจากอ่อนไปแข็งที่ใช้ในการเขียนแบบที่ถูกต้อง
 • 1 : 6H, 4H, 2H, F
 • 2 : 4H, 3H, 2H, B
 • 3 : B, HB, 2H, 3H
 • 4 : HB, 2H, 3H, 4H
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 60 :
 • เส้นเต็มบางใช้เขียนเส้นใดต่อไปนี้
 • 1 : เส้นแสดงลายตัด เส้นชี้ เส้นบอกขนาด
 • 2 : เส้นขอบรูปที่ถูกบัง เส้นแสดงแนวตัด เส้นลายไม้
 • 3 : เส้นตัดแตก เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นแสดงขอบเขตการชุบแข็ง
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 61 :
 • จากรูปข้างล่างนี้ตำแหน่ง A, B, C เป็นเส้นชนิดใดตามลำดับ
 • 1 : เส้นเต็มหนา เส้นมือเปล่า เส้นประ
 • 2 : เส้นเต็มหนา เส้นเต็มบาง เส้นประ
 • 3 : เส้นเต็มหนา เส้นมือเปล่า เส้นลูกโซ่หนา
 • 4 : เส้นเต็มหนา เส้นลูกโซ่หนา เส้นมือเปล่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 • การเขียนรูปแปดเหลี่ยมอยู่ภายในรูปวงกลม โดยที่เส้นรอบวงของวงกลมลากผ่านมุมทุกมุมของรูปแปดเหลี่ยมพอดี ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • 1 : มุมทุกมุมภายในรูปแปดเหลี่ยมมีขนาดเท่ากับ 150 องศา
 • 2 : รัศมีของวงกลม ยาวเท่ากับเส้นตรงที่ลากจากมุมหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังมุมตรงข้ามของรูปแปดเหลี่ยม (across corners)
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ยาวเท่ากับความยาวด้านของรูปแปดเหลี่ยม
 • 4 : เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ยาวเท่ากับเส้นตรงที่ลากจากมุมหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังมุมตรงข้ามของรูปแปดเหลี่ยม (across corners)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • การวัดขนาดความยาวในงานเขียนแบบตามมาตรฐาน ISO (International Standards Organization) ใช้ระบบหน่วยการวัดในข้อใด
 • 1 : หน่วยอังกฤษ (English units)
 • 2 : หน่วยตะวันตก (Western units)
 • 3 : หน่วยเมตริก (Metric units)
 • 4 : องศาและเรเดียล (Degrees and radians)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 • จากรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่กำหนดให้ มุม COE มีค่าเป็นกี่องศา
 • 1 : 60 องศา
 • 2 : 100 องศา
 • 3 : 120 องศา
 • 4 : 144 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 710 : Orthographic Projection
ข้อที่ 65 :
 • สัญลักษณ์ของมุมที่ 1 (First Angle) เป็นอย่างไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 :
 • เส้นบนภาพเขียน (Drawings) อาจมีความหมาย หมายถึง
 • 1 : ระนาบที่มองเห็นเป็นสัน (Edge View)
 • 2 : รอยตัดระหว่างระนาบสองอัน (Intersection)
 • 3 : ขอบของระนาบโค้ง (Surface Limit)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของระนาบ “A” ในรูป Front View
 • 1 : เป็นขนาดจริง (True Shape)
 • 2 : เป็นขนาดที่เล็กลง (Foreshortened)
 • 3 : เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น (Enlarge)
 • 4 : อาจมีขนาดเท่าขนาดจริง หรือใหญ่ขึ้น หรือเล็กลงก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 68 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของระนาบ “A” ในรูป Right Side View
 • 1 : เป็นขนาดจริง (True Shape)
 • 2 : เป็นขนาดที่เล็กลง (Foreshortened)
 • 3 : เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น (Enlarge)
 • 4 : อาจมีขนาดเท่าขนาดจริง หรือใหญ่ขึ้น หรือเล็กลงก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 69 :
 • ระนาบ "P" ในรูป Top Views สัมพันธ์กับระนาบใดในรูป Front View และ Right Side View
 • 1 : a กับ A
 • 2 : b กับ B
 • 3 : a และเห็นเป็นเส้น (Edge View) "C" ในรูป Right Side View
 • 4 : เห็นเป็นเส้น (Edge View) "c" ในรูป Front View และ "C" ในรูป Right Side View
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • จากภาพฉายระบบ Third Angle Projection ที่กำหนดให้ ระนาบ “P” ในรูป Top Views สัมพันธ์กับข้อใดในรูป Front View
 • 1 : a
 • 2 : เห็นเป็นเส้น (Edge View) “b”
 • 3 : เห็นเป็นเส้น (Edge View) “c”
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • จากภายฉายระบบ Third Angle Projection ที่กำหนดให้ ระนาบ “P” ในรูป Top Views สัมพันธ์กับข้อใดในรูป Front View
 • 1 : a
 • 2 : เห็นเป็นเส้น (Edge View) “b”
 • 3 : เห็นเป็นเส้น (Edge View) “c”
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 72 :
 • ระนาบ “P” ในรูป Front View สัมพันธ์กับระนาบใดในรูป Right Side View
 • 1 : a
 • 2 : เห็นเป็นเส้น (Edge View) “b”
 • 3 : เห็นเป็นเส้น (Edge View) “c”
 • 4 : d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :
 • การแสดงภาพของวัตถุด้วยภาพฉาย (Projection) ในลักษณะต่อไปนี้ เรียกว่า
 • 1 : ภาพฉายออร์โทกราฟิก (Orthographic Projection) และ ภาพฉายไอโซเมทริกซ์ (Isometric Projection)
 • 2 : ภาพฉายไอโซเมทริกซ์ (Isometric Projection)
 • 3 : ภาพฉายออร์โทกราฟิก (Orthographic Projection)
 • 4 : ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 74 :
 • การแสดงภาพของวัตถุด้วยภาพฉาย (Projection) ในลักษณะต่อไปนี้ เรียกว่า
 • 1 : ภาพฉายออร์โทกราฟิก (Orthographic Projection)
 • 2 : ภาพฉายไอโซเมทริกซ์ (Isometric Projection)
 • 3 : ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection)
 • 4 : ภาพฉายเพอสเปกทีพ (Perspective Projection)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 75 :
 • การแสดงภาพของวัตถุด้วยภาพฉาย (Projection) ในลักษณะข้างล่างนี้ เรียกว่า
 • 1 : ภาพฉายออร์โทกราฟิก (Orthographic Projection)
 • 2 : ภาพฉายไอโซเมทริกซ์ (Isometric Projection)
 • 3 : ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection)
 • 4 : ภาพฉายเพอสเปกทีพ (Perspective Projection)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • การแสดงภาพของวัตถุด้วยภาพฉาย (Projection) ในลักษณะข้างล่างนี้ เรียกว่า
 • 1 : ภาพฉายออร์โทกราฟิก (Orthographic Projection)
 • 2 : ภาพฉายไอโซเมทริกซ์ (Isometric Projection)
 • 3 : ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection)
 • 4 : ภาพฉายเพอสเปกทีพ (Perspective Projection)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 77 :
 • รูป Orthographic Drawing ข้างล่างนี้ สัมพันธ์กับวัตถุในข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • รูป Orthographic Drawing ข้างล่างนี้ สัมพันธ์กับวัตถุในข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • รูป Pictorial Drawing ข้างล่างนี้ สัมพันธ์กับรูป Orthographic ในรูปใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 80 :
 • กำหนดวัตถุดังรูป ภาพฉายรูปใดเขียนได้ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • กำหนดวัตถุดังภาพด้านล่าง ภาพใดต่อไปนี้เป็นการวางภาพฉายแบบออร์โธกราฟฟิก แบบมุมที่ 1 ได้ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :
 • เป็นสัญลักษณ์การเขียนแบบภาพฉายตามข้อใด
 • 1 : การเขียนภาพฉายมุมที่ 1 (First Angle Projection)
 • 2 : การเขียนภาพฉายมุมที่ 2 (Second Angle Projection)
 • 3 : การเขียนภาพฉายมุมที่ 3 (Third Angle Projection)
 • 4 : การเขียนภาพฉายมุมที่ 5 (Fifth Angle Projection)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • การเขียนภาพฉายมุมที่ 1 (First Angle Projection) เป็นการเขียนแบบภาพฉายระบบใด
 • 1 : ระบบยุโรป
 • 2 : ระบบอเมริกัน
 • 3 : ระบบเอเชีย
 • 4 : ระบบญี่ปุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • ข้อใดเป็นภาพแสดงมุมมองที่ถูกต้อง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กำหนดให้ (ภาพในข้อสอบได้ละเว้นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมหรือทรงกระบอก)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายต่อไปนี้คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 • ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายต่อไปนี้คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 87 :
 • จงเลือกภาพฉายด้านบนให้ตรงกับภาพฉายด้านหน้า และภาพฉายด้านข้างที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 • เมื่อพิจารณาเส้นตรงเส้นหนึ่ง พบว่าเส้นความยาวจริงของเส้นตรงนี้ปรากฏที่ภาพด้านหน้า และภาพด้านบน ภาพด้านข้างจะปรากฏเป็นรูปร่างใด
 • 1 : เส้นตรงความยาวไม่จริง
 • 2 : เส้นตรงความยาวจริง
 • 3 : จุด
 • 4 : เส้นเอียงความยาวไม่จริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • ในการพิจารณาเส้นตรงเส้นหนึ่ง หากพบว่าที่ภาพด้านหน้าปรากฏเป็นเส้นความยาวไม่จริงของเส้นตรงเส้นนี้ ที่ภาพด้านข้างปรากฏเป็นเส้นความยาวจริง เส้นตรงเส้นนี้จะปรากฏบนภาพด้านบนในลักษณะใด
 • 1 : จุด
 • 2 : เส้นความยาวจริง
 • 3 : เส้นโค้ง
 • 4 : เส้นความยาวไม่จริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • พิจารณาระนาบหนึ่ง พบว่าที่ภาพด้านหน้าและภาพด้านข้างปรากฏเป็นสันหรือขอบของระนาบ ที่ภาพด้านบนจะปรากฏเป็นรูปร่างใด
 • 1 : ระนาบที่แสดงขนาดจริง
 • 2 : ระนาบที่แสดงขนาดเล็กกว่าความเป็นจริง
 • 3 : ระนาบที่แสดงขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริง
 • 4 : สันหรือขอบของระนาบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 91 :
 • พิจารณาระนาบหนึ่ง พบว่าที่ภาพด้านข้างและภาพด้านบนปรากฏเป็นระนาบที่มีขนาดไม่เท่ากับขนาดจริงของระนาบนี้ ภาพด้านหน้าจะปรากฏเป็นรูปร่างใด
 • 1 : ระนาบที่มีขนาดเล็กว่าขนาดจริงของระนาบนี้
 • 2 : ระนาบที่มีขนาดใหญ่ว่าขนาดจริงของระนาบนี้
 • 3 : สันหรือขอบของระนาบ
 • 4 : ระนาบที่มีขนาดเท่ากับขนาดจริงของระนาบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 92 :
 • ภาพฉายออร์โธกราฟิกในข้อใด ที่สอดคล้องกับรูปไอโซเมตริกต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 93 :
 • องค์ประกอบของการเขียนภาพฉายตั้งฉาก ของระบบการวางภาพแบบมุมที่ 1 ประกอบด้วยอะไรบ้าง ตามลำดับ
 • 1 : คนมอง ฉากรับภาพ วัตถุ
 • 2 : วัตถุ ฉากรับภาพ คนมอง
 • 3 : คนมอง วัตถุ ฉากรับภาพ
 • 4 : ฉากรับภาพ วัตถุ คนมอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • จากภาพฉาย ออร์โธกราฟิก ที่กำหนดให้ ภาพไอโซเมตริก ใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 95 :
 • ในการเขียนภาพฉายตั้งฉาก 3 ด้าน (Orthographics) ถ้าต้องการดูความสูงของวัตถุ สามารถดูได้จากภาพฉายด้านใด
 • 1 : ทั้ง 3 ด้าน
 • 2 : ด้านหน้า - ด้านบน
 • 3 : ด้านข้าง - ด้านบน
 • 4 : ด้านหน้า - ด้านข้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :
 • ภาพ 3 มิติในข้อใดที่ไม่สอดคล้องกับภาพด้านบน ที่กำหนดให้โดยไม่คำนึงถึงเส้น CENTER LINE
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • ระนาบ A ในภาพฉายตั้งฉากที่กำหนดให้คือระนาบประเภทใด
 • 1 : ระนาบปกติ
 • 2 : ระนาบเอียง
 • 3 : ระนาบตรง
 • 4 : ระนาบเทเอียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 98 :
 • จากมุมมองภาพด้านบน(top view)ของการฉายภาพ(orthographic projection) ที่กำหนดให้ ภาพในคำตอบข้อใดไม่สามารถเป็นภาพด้านหน้า(front view)ของมุมมองภาพด้านบนนี้ได้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :
 • มุมมองภาพด้านบนดังรูป สอดคล้องกับวัตถุในข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • ภาพสามมิติภาพใดสอดคล้องกับภาพฉายที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • จากรูป ระนาบ A, B, C, D และ E เป็นระนาบแบบใดตามลำดับ
 • 1 : Normal Plane, Inclined Plane, Normal Plane, Oblique Plane and Normal Plane
 • 2 : Normal Plane, Oblique Plane, Normal Plane, Oblique Plane and Normal Plane
 • 3 : Normal Plane, Inclined Plane, Normal Plane, Inclined Plane and Normal Plane
 • 4 : Normal Plane, Oblique Plane, Normal Plane, Inclined Plane and Normal Plane
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • ข้อใดคือการวางภาพระบบมุมที่ 3.
 • 1 : Right Side View อยู่มุมบนซ้าย,Front View อยู่มุมบนขวา,Top View อยู่มุมล่างขวา
 • 2 : Right Side View อยู่มุมบนขวา,Front View อยู่มุมล่างขวา,Top View อยู่มุมบนซ้าย
 • 3 : Right Side View อยู่มุมล่างขวา,Front View อยู่มุมล่างซ้าย,Top View อยู่มุมบนซ้าย
 • 4 : Right Side View อยู่มุมล่างซ้าย,Front View อยู่มุมบนขวา,Top View อยู่มุมล่างขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 103 :
 • ข้อใดคือการวางภาพระบบมุมที่ 1.
 • 1 : Right Side View อยู่มุมบนซ้าย,Front View อยู่มุมบนขวา,Top View อยู่มุมล่างขวา
 • 2 : Right Side View อยู่มุมบนขวา,Front View อยู่มุมล่างขวา,Top View อยู่มุมบนซ้าย
 • 3 : Right Side View อยู่มุมล่างขวา,Front View อยู่มุมล่างซ้าย,Top View อยู่มุมบนซ้าย
 • 4 : Right Side View อยู่มุมล่างซ้าย,Front View อยู่มุมบนขวา,Top View อยู่มุมล่างขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ด้านไม่ถูกต้อง
 • 1 : ด้านบน
 • 2 : ด้านหน้า
 • 3 : ด้านข้าง
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 105 :
 • ภาพไอโซเมตริก ในข้อใดที่สัมพันธ์กับภาพฉาย ด้านบน ด้านหน้า และ ด้านข้างขวา ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 :
 • ภาพไอโซเมตริกในข้อใด ที่สัมพันธ์กับภาพฉาย ด้านบน ด้านหน้า และ ด้านข้างขวา ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • จากภาพสามมิติ และภาพด้านหน้าที่กำหนดให้ รูปใดคือภาพด้านบน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 • จากภาพสามมิติที่กำหนดให้ รูปใดคือภาพด้านบน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • เส้นออบบริก (Oblique line) คือ
 • 1 : เป็นเส้นที่แสดงการตัดวัตถุเพื่อให้มองเห็น หรือแสดงส่วนที่มีลักษณะซับซ้อนของวัตถุ ซึ่งไม่สามารถแสดงด้วยภาพฉาย Orthographics ได้
 • 2 : เป็นเส้นที่แสดงให้เห็นว่ามีเนื้อวัตถุบังเส้นอยู่
 • 3 : เป็นเส้นที่วางตัวขนานกับระนาบอ้างอิง 1 ระนาบ
 • 4 : เป็นเส้นที่ไม่วางตัวขนานกับระนาบอ้างอิงใดเลย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 111 :
 • เส้น miter line ต้องมีมุมเท่าใด
 • 1 : 15
 • 2 : 30
 • 3 : 45
 • 4 : 60
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • จากภาพที่กำหนดให้ เป็นภาพฉายของวัตถุเสมือนจริงแบบ Isometric อยากทราบวัตถุนี้จะมีจำนวนของพื้นผิวเท่าใด
 • 1 : 10
 • 2 : 11
 • 3 : 12
 • 4 : 13
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 113 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ พื้นผิวใดอยู่ด้านบนที่สุด
 • 1 : H
 • 2 : D
 • 3 : A
 • 4 : E
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ พื้นผิวใดอยู่ด้านหน้าที่สุด
 • 1 : J
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :
 • จงเลือกภาพฉายด้านบนให้ตรงกับภาพฉายด้านหน้า และภาพฉายด้านข้างที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 • จงเลือกภาพฉายด้านบนให้ตรงกับภาพฉายด้านหน้า และภาพฉายด้านข้างที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • จงเลือกภาพฉายด้านบนให้ตรงกับภาพฉายด้านหน้า และภาพฉายด้านข้างที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ พื้นผิวใดอยู่ระดับเดียวกันกับพื้นผิว G
 • 1 : K
 • 2 : H
 • 3 : J
 • 4 : H และ K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 119 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ พื้นผิวใดอยู่สูงที่สุด
 • 1 : F
 • 2 : B
 • 3 : A
 • 4 : A และ B
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ พื้นผิวใดอยู่ระดับเดียวกันกับพื้นผิว D
 • 1 : C
 • 2 : B
 • 3 : E
 • 4 : F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 121 :
 • จากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กำหนดให้ พื้นผิวใดอยู่สูงที่สุด
 • 1 : ผิวที่ 1
 • 2 : ผิวที่ 2
 • 3 : ผิวที่ 3
 • 4 : ผิวที่ 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :
 • จากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กำหนดให้ พื้นผิวใดเป็นพื้นผิวเอียง

 • 1 : พื้นผิวที่ 25
 • 2 : พื้นผิวที่ 23
 • 3 : พื้นผิวที่ 12
 • 4 : พื้นผิวที่ 13
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 123 :
 • จากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กำหนดให้ พื้นผิวใดอยู่สูงที่สุด
 • 1 : ผิวที่ 6
 • 2 : ผิวที่ 14
 • 3 : ผิวที่ 12
 • 4 : ผิวที่ 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :
 • จากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กำหนดให้ พื้นผิวใดเป็นพื้นผิวเอียง
 • 1 : ผิวที่ 1
 • 2 : ผิวที่ 3
 • 3 : ผิวที่ 29
 • 4 : ผิวที่ 13
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :
 • ภาพใดเป็นภาพจากด้านที่ลูกศรชี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :
 • แบบงานสวมต่อกันต่อไปนี้เป็นงานสวมต่ออะไร
 • 1 : แท่งสี่เหลี่ยม 2 อันมีขนาดเท่ากัน
 • 2 : แท่งสามเหลี่ยม 2 อัน
 • 3 : แท่งทรงกระบอกตัน 2 อัน
 • 4 : ทรงกระบอก 2 อันมีขนาดเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • ภาพด้านข้างภาพในแสดงตามแบบมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • ภาพใดแสดงเกลียวในตามแบบมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • ภาพด้านบนที่ถูกต้องคือภาพใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 130 :
 • ภาพฉายขวามือแสดงชิ้นงานด้านใด
 • 1 : ภาพด้านหน้า
 • 2 : ภาพด้านบน
 • 3 : ภาพด้านล่าง
 • 4 : ภาพด้านข้างขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • ภาพด้านหน้าและด้านบนเหมือนกัน ภาพใดเป็นภาพด้านข้างที่ถูกมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • ภาพด้านหน้าและภาพด้านบนเหมือนกัน ชิ้นงานไม่ใช่ทรงกลม ภาพด้านข้างที่ถูกต้องคือภาพใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • ภาพด้านหน้าและภาพด้านบนเหมือนกัน ชิ้นงานไม่ใช่ทรงกลม ภาพด้านข้างที่ถูกต้องคือภาพใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 134 :
 • ภาพฉาย 3 ด้านชุดใด ที่แสดงลักษณะภาพ 3 มิติ ได้ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 135 :
 • ภาพใด เป็นภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติตามทิศทางลูกศร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 136 :
 • จาพภาพฉายด้านข้างของทรงกรวย เมื่อมองตามมุมมองด้านบน พื้นที่ภาคตัดเอียงผ่านปลายทรงกรวยเป็นลักษณะใด
 • 1 : วงกลม
 • 2 : วงรี
 • 3 : สามเหลี่ยม
 • 4 : พาราโบลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • จากภาพฉายด้านข้างของทรงกรวย เมื่อมองตามมุมมองด้านบน พื้นที่ภาคตัดเอียงกับแกนทรงกรวยเป็นลักษณะใด
 • 1 : สามเหลี่ยม
 • 2 : พาราโบลา
 • 3 : วงรี
 • 4 : วงกลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ภาพด้านบนพื้นที่ภาคตัดทรงกระบอก เป็นลักษณะใด
 • 1 : วงรี
 • 2 : วงกลม
 • 3 : ครึ่งวงกลม
 • 4 : พาราโบลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • ภาพด้านบนพื้นที่ภาคตัดทรงกระบอกเป็นลักษณะใด
 • 1 : วงรี
 • 2 : พาราโบลา
 • 3 : ครึ่งวงกลม
 • 4 : วงกลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 140 :
 • ทรงกระบอกที่มีขนาดเท่ากันสวมต่อกันตามแนวเส้นศูนย์กลางโดยตรง แบบที่ถูกต้องคือแบบใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 141 :
 • จากภาพด้านข้างทรงกระบอกตัด จงหาภาพด้านหน้าที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 150 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 152 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 153 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 154 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 155 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านข้าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านข้าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านข้าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านข้าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านข้าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านข้าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านบน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านบน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านบน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านบน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 166 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านบน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 • จากภาพด้านหน้าที่กำหนด จงเลือกภาพด้านบน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 176 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 178 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 180 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 181 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 194 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 195 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 196 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 198 :
 • จงหาภาพด้านหน้าที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 :
 • จงหาภาพด้านหน้าที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 • จงหาภาพด้านหน้าที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • จงหาภาพด้านหน้าที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 202 :
 • จงหาภาพด้านหน้าที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • จงหาภาพด้านบนที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 204 :
 • จงหาภาพด้านบนที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 :
 • จงหาภาพด้านบนที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :
 • จงหาภาพด้านบนที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • จงหาภาพด้านบนที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • จงหาภาพด้านข้างที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 209 :
 • จงหาภาพด้านข้างที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • จงหาภาพด้านข้างที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :
 • จงหาภาพด้านข้างที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 212 :
 • จงหาภาพด้านข้างที่ถูกต้องของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • ภาพใดคือภาพด้านหน้าของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 220 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 222 :
 • ภาพใดคือภาพด้านบนของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 224 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :
 • ภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 229 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 236 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 :
 • จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :
 • ข้อใดเป็นภาพแสดงมุมมองที่ถูกต้อง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 242 :
 • ข้อใดเป็นภาพแสดงมุมมองที่ถูกต้อง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :
 • ข้อใดเป็นภาพแสดงมุมมองที่ถูกต้อง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายต่อไปนี้คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 245 :
 • ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายต่อไปนี้คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 246 :
 • ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายต่อไปนี้คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :
 • มุมมองภาพช่วยที่แสดงรูปร่างที่แท้จริงของพื้นผิว จะต้องฉายไปจาก.................เสมอ
 • 1 : ระนาบอ้างอิง (Reference plane)
 • 2 : มุมมองด้านหน้า (Front view)
 • 3 : มุมมองภาพช่วยที่หนึ่ง (Primary auxiliary view)
 • 4 : มุมมองที่ขอบ (Edge view) ของรูปร่างที่แท้จริงของพื้นผิว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 248 :
 • การฉายภาพแบบใด ที่มีการฉายจุดไปยังจุดยึดเพียงจุดเดียว
 • 1 : การฉายภาพระบบมุมมองที่หนึ่ง (First angles projection)
 • 2 : การฉายภาพระบบมุมมองที่สาม (Third angles projection)
 • 3 : การฉายภาพแบบแอคโซโนเมตริก (Axonometric projection)
 • 4 : การฉายภาพแบบเพอสเปคทีฟ (Perspective projection)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 249 :
 • ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายต่อไปนี้ คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 250 :
 • ข้อใดเป็นภาพแสดงมุมมองที่ถูกต้อง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 251 :
 • ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายต่อไปนี้คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 252 :
 • ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายต่อไปนี้คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 253 :
 • การวางตำแหน่งรูปภาพฉายออร์โธกราฟฟิคแบบมุมที่ 1 รูปใดถูกต้องเมื่อกำหนดการมองดังรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 254 :
 • การวางตำแหน่งรูปภาพฉายออร์โธกราฟฟิคแบบมุมที่ 3 รูปใดถูกต้องเมื่อกำหนดการมองดังรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 255 :
 • การวางตำแหน่งรูปภาพฉายออร์โธกราฟฟิคแบบมุมที่ 3 รูปใดถูกต้องเมื่อกำหนดการมองดังรูป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :
 • รูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ค่าที่หายไปคือค่าอะไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • รูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ค่าที่หายไปคือค่าอะไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • รูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ค่าที่หายไปคือค่าอะไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 259 :
 • รูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ค่าที่หายไปคือค่าอะไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 260 :
 • จงเรียงลำดับลักษณะของชิ้นงานจากรูปที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้
 • 1 : รันเอาท์ ฟิลเล็ต ขอบมน
 • 2 : ขอบมน ฟิลเล็ต ดายเอาท์
 • 3 : ฟิลเล็ต ขอบมน ดายเอาท์
 • 4 : รันเอาท์ ฟิลเล็ต ดายเอาท์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • รูปด้านบนรูปใดให้ความหมายที่ถูกต้องกับรูปด้านหน้าที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 262 :
 • ลักษณะของเส้นประที่พบกันในรูปใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 263 :
 • ภาพด้านหน้าที่กำหนดให้ยังขาดความสมบูรณ์ รูปใดเป็นภาพด้านหน้าที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 264 :
 • ภาพด้านหน้าที่กำหนดให้ยังขาดความสมบูรณ์ รูปใดเป็นภาพด้านหน้าที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 • ภาพด้านหน้าที่กำหนดให้ยังขาดความสมบูรณ์ รูปใดเป็นภาพด้านหน้าที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 266 :
 • ภาพด้านบนที่กำหนดให้ยังขาดความสมบูรณ์ รูปใดเป็นภาพด้านบนที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 267 :
 • ภาพด้านบนที่กำหนดให้ยังขาดความสมบูรณ์ รูปใดเป็นภาพด้านบนที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • ภาพด้านบนที่กำหนดให้ยังขาดความสมบูรณ์ รูปใดเป็นภาพด้านบนที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • ภาพด้านข้างที่กำหนดให้ยังขาดความสมบูรณ์ รูปใดเป็นภาพด้านข้างที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • ภาพด้านข้างที่กำหนดให้ยังขาดความสมบูรณ์ รูปใดเป็นภาพด้านข้างที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • เพื่อให้ภาพ Orthographic ข้างล่างสมบูรณ์ ต้องเติมเส้นอีกกี่เส้น
 • 1 : 0
 • 2 : 2
 • 3 : 4
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • เลือก Top View ให้เหมาะสมกับ Front View ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 273 :
 • เลือก Front View ให้เหมาะสมกับ Top View ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :
 • จากภาพ Orthographic ที่กำหนดให้ จงเลือก Left Side View ที่เหมาะสม
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 275 :
 • เลือก Side View ของภาพ Orthographic ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :
 • จากรูป Orthographic ของเส้นทางเดินท่อน้ำ จงหาความยาวรวมทั้งหมดของท่อ
 • 1 : 200 m
 • 2 : 230 m
 • 3 : 260 m
 • 4 : 280 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 277 :
 • จากรูป Orthographic ที่กำหนดให้ จงบอกชื่อมุมมอง (View) ให้ถูกต้อง
 • 1 : View 1 = Front view, View 2 = Side view
 • 2 : View 1 = Front view, View 2 = Top view
 • 3 : View 1 = Top view, View 2 = Front view
 • 4 : View 1 = Side view, View 2 = Top view
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 278 :
 • เลือก Right-side View ของภาพ Orthographic ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 279 :
 • จากรูป Front View และ Side View ที่กำหนดให้ จงเลือก Top View ที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :
 • เลือกภาพวาด Oblique ที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :
 • ข้อใดคือ front view ของรูป Isometric ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • ข้อใดคือ front view ของ top view ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 • ข้อใดไม่สามารถเป็น right-side view ของภาพ Orthographic ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 284 :
 • ข้อใดคือมุมมองที่หายไป
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • จงเลือกภาพ orthographic ที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • จากรูป orthographic หากมองจากทิศทางของ front view ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Surface K is in front of Surface M and Surface F is in front of Surface L
 • 2 : Surface N is above Surface P and Surface H is in front of Surface K
 • 3 : Surface P is above Surface R and Surface G is in front of Surface M
 • 4 : Surface D is in front of Surface E and Surface Q is above Surface P
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 287 :
 • รูปใดเป็น Sectional View ของรูป Top View ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • เลือกภาพวาด Isometric ของภาพ Orthographic ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 289 :
 • เลือกภาพ Isometric ที่มีที่ผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :
 • เรียงลำดับความสูงของผิว A, B, C, D จากต่ำสุดไปสูงสุด
 • 1 : A, C, B, D
 • 2 : D, A, B, C
 • 3 : C, D, A, B
 • 4 : D, B, A, C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดคือภาพ orthographic ที่ถูกต้องในทุกมุมมอง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • ข้อใดคือ Top View ของภาพ 3 มิติที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :
 • จากรูป Orthographic ของเส้นทางเดินท่อน้ำ จงหาความยาวรวมทั้งหมดของท่อ
 • 1 : 240
 • 2 : 280
 • 3 : 320
 • 4 : 360
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :
 • รูปใดเป็น Orthographic ของรูป Isometric ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 :
 • ข้อใดไม่สามารถเป็น side view ของภาพ front view ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดเป็นภาพฉาย orthographic ที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 297 :
 • เลือกภาพ Isometric ของภาพ orthographic ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :
 • เลือกภาพ Isometric ที่เขียนได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 299 :
 • ข้อใดคือภาพฉาย orthographic ของภาพสามมิติที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • ภาพ orthographic ข้างล่างเป็นของวัตถุใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • วัตถุในภาพ orthographic นี้ใส่กล่องขนาดใดได้พอดีที่สุด
 • 1 : 160x160x120
 • 2 : 110x150x160
 • 3 : 130x110x155
 • 4 : 105x155x150
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 302 :
 • ภาพ orthographic ที่ให้เป็นของวัตถุใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 303 :
 • ข้อใดคือ Top View ของภาพ Orthographic ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :
 • ต้องแก้ไขภาพ Orthographic อย่างไรเพื่อให้ภาพสมบูรณ์
 • 1 : ไม่ต้องแก้ไข
 • 2 : เติมเส้นทึบหนึ่งเส้น
 • 3 : เติมเส้นประหนึ่งเส้น
 • 4 : เติมเส้นทึบและเส้นประอย่างละหนึ่งเส้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 :
 • ข้อใดเป็น side view ของภาพ front view ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :
 • ข้างล่างเป็นภาพ Isometric และ Orthographic ของวัตถุเดียวกัน มุม ABC ใน Top view มีค่าเท่าใด
 • 1 : 67.38 องศา
 • 2 : 60 องศา
 • 3 : 56.31องศา
 • 4 : 30องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :
 • ข้อใดคือ front view ของรูป orthographic ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 :
 • วัตถุในภาพ orthographic สามารถประกอบกับวัตถุใดได้ พอดีที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 309 :
 • รูปใดเป็น Orthographic ของรูป Isometric ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • ภาพ Orthographic ในข้อใดไม่ตรงกับภาพ Isometric
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • ในภาพฉายตามแนวเส้นสายตาที่กำหนด มีเส้นประกี่เส้น
 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 711 : Orthographic Drawings
ข้อที่ 312 :
 • ข้อใดเป็นการวางตำแหน่งของวัตถุที่ให้ได้ถูกต้องตามหลักของภาพฉายแบบออร์โธกราฟฟิก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 313 :
 • ภาพใดไม่ใช่ภาพในการเขียนรูป Drawing แบบ 3 View?
 • 1 : Front View
 • 2 : Right Side View
 • 3 : Top View
 • 4 : Contruction View
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :
 • ขนาดของวัตถุในมิติใดจะเห็นได้บนภาพด้านบน (Top View) และ ภาพด้านหน้า (Front View) ?
 • 1 : ความกว้าง
 • 2 : มุมเอียงใดๆ
 • 3 : ความสูง
 • 4 : ความลึก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :
 • ขนาดของวัตถุในมิติใดจะเห็นได้บนภาพด้านข้าง (Side View) และ ภาพด้านหน้า (Front View) ?
 • 1 : ความกว้าง
 • 2 : ความสูง
 • 3 : ความลึก
 • 4 : ความยาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 316 :
 • รูป Pictorial Drawing ในข้อใด สัมพันธ์กับรูป Orthographic Drawing ข้างล่างนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • รูป Pictorial Drawing ในข้อใด สัมพันธ์กับรูป Orthographic Drawing ข้างล่างนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • รูป Pictorial Drawing ในข้อใด สัมพันธ์กับรูป Orthographic Drawing ข้างล่างนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :
 • รูปเขียน Orthographic Drawing ข้างล่างนี้ สัมพันธ์กับรูป Pictorial Drawing ในข้อใด?
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :
 • รูปเขียน Orthographic Drawing ข้างล่างนี้ สัมพันธ์กับรูป Pictorial Drawing ในข้อใด?
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :
 • รูปเขียน Orthographic Drawing ข้างล่างนี้ สัมพันธ์กับรูป Pictorial Drawing ในข้อใด?
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :
 • รูปเขียน Orthographic Drawing ข้างล่างนี้ สัมพันธ์กับรูป Pictorial Drawing ในข้อใด?
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 323 :
 • ชนิดของฉายภาพลักษณะใดไม่ถือว่าเป็นภาพ PICTORIAL
 • 1 : AXONOMETRIC PROJECTION
 • 2 : OBLIQUE PROJECT
 • 3 : MULTIVIEW PROJECTION
 • 4 : PERSPECTIVE PROJECT
 • 5 : ISOMATRIC PROJECTION
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 324 :
 • จากภาพฉาย Orthographics ที่กำหนดให้ ภาพ Isometric ในข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :
 • จากภาพฉาย Orthographics ที่กำหนดให้ภาพ Isometric ในข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :


   

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 326 :
 • จากภาพฉาย Orthographics ที่กำหนดให้ภาพ Isometric ในข้อใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 327 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ถ้าระยะ A มีความยาวเท่ากับ 4 และวงกลม C มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 3 จงหาขนาดของรัศมี R
 • 1 : 5.5
 • 2 : 7
 • 3 : 5
 • 4 : 4.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 328 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ถ้าระยะ A มีความยาวเท่ากับ 5 และระยะ B มีความยาวเท่ากับ 4.5 วงกลม C มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2 จงหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม D
 • 1 : 3
 • 2 : 3.5
 • 3 : 4
 • 4 : 4.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 329 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ถ้าระยะ C มีความยาวเท่ากับ 4 และระยะ D มีความยาวเท่ากับ 2 และวงกลม B มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2 จงหาขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม A
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 2.5
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ถ้าระยะรัศมี R เท่ากับ 5 และระยะ D ยาวเท่ากับ 2 และวงกลม B มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่าของวงกลม A จงหาขนาดของรัศมีของวงกลม A
 • 1 : 1.5
 • 2 : 2
 • 3 : 2.5
 • 4 : 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • มุมมองภาพช่วย (Auxiliary view) จะใช้แสดงงานเขียนแบบในข้อใด
 • 1 : แสดงรูปร่างที่แท้จริงของงานเกลียว
 • 2 : แสดงภาพขยายของมุมชิ้นงาน
 • 3 : แสดงขนาดและรูปร่างที่แท้จริงของพื้นผิวเอียง
 • 4 : แสดงความขรุขระของพื้นผิวภาพช่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 712 : Pictorial Drawing
ข้อที่ 332 :
 • ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของ Isometric Circle
 • 1 : เป็นรูปวงรีที่ปรากฏเห็นเป็นวงกลมในภาพ Isometric Projection
 • 2 : เป็นรูปวงกลมบนระนาบ Isometric Plane ที่ปรากฏเห็นเป็นวงรีในภาพ Isometric Projection
 • 3 : เป็นรูปวงกลมที่ปรากฏเห็นเป็นขนาดจริงในภาพ Pictorial Drawing
 • 4 : เป็นรูปวงกลมที่ใช้ช่วยในการสร้างรูป Isometric Projection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของระนาบต่างๆ ของกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูป Isometric Projection
 • 1 : ระนาบ “a” จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเป็นขนาดจริง
 • 2 : ระนาบ “a” จะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเป็นขนาดจริง
 • 3 : ระนาบ “a” จะมีขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเป็นขนาดเล็กกว่าขนาดจริง
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้ว่าระนาบ “a” มีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริง หรือเท่ากับขนาดจริง หรือเล็กกว่าขนาดจริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 334 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของระนาบต่างๆ ของกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูป Isometric Drawings
 • 1 : ระนาบ “a” จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเป็นขนาดจริง
 • 2 : ระนาบ “a” จะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเป็นขนาดจริง
 • 3 : ระนาบ “a” จะมีขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเป็นขนาดเล็กกว่าขนาดจริง
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้ว่าระนาบ “a” มีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริง หรือเท่ากับขนาดจริง หรือเล็กกว่าขนาดจริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 • การเขียนภาพแบบออบบลิก (Oblique drawing) ในข้อใดเรียกว่าภาพฉายแบบคาวาเลีย (Cavalier projection) ของกล่องสี่เหลี่ยมจัตตุรัส
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :

 • 1 : 75 องศา
 • 2 : 60 องศา
 • 3 : 45 องศา
 • 4 : 30 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • ภาพเขียนแบบออบบริก (Oblique) มีกี่ชนิด?
 • 1 : 5
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • รูปเขียนออบบริก (Oblique Drawing) ใช้มุมเท่าใดในการเขียนรูป
 • 1 : 50 องศา
 • 2 : 60 องศา
 • 3 : 75 องศา
 • 4 : 90 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • การเขียนความลึกของรูปออบบริก (Oblique) แบบ Cabinet จะมีความยาวเท่าใด
 • 1 : ครึ่งหนึ่งของความยาวจริง
 • 2 : 1/4 ของความยาวจริง
 • 3 : เท่ากับความยาวจริง
 • 4 : 3/4 ของความยาวจริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 340 :
 • การเขียนความลึกของรูปออบบริก (Oblique) แบบ Cavalier จะมีความยาวเท่าใด
 • 1 : ครึ่งหนึ่งของความยาวจริง
 • 2 : 1/4 ของความยาวจริง
 • 3 : เท่ากับความยาวจริง
 • 4 : 3/4 ของความยาวจริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • การเขียนความลึกของภาพไอโซเมทริกซ์ (Isometric) ใช้มุมเขียนเท่าไร
 • 1 : 100 องศา
 • 2 : 30 องศา
 • 3 : 75 องศา
 • 4 : 45 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 342 :
 • ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักในการเขียนรูปไอโซเมทริกซ์ (Isometric)
 • 1 : เพื่อแสดงวัตถุในมุมมอง 3 มิติ
 • 2 : เพื่อแสดงตำแหน่งของวัตถุ
 • 3 : เพื่อแสดงสีและสภาพผิวของวัตถุ
 • 4 : เพื่อแสดงการสร้างวัตถุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 343 :
 • โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่เขียนเส้นใดบนรูปเขียนไอโซเมทริกซ์ (Isometric)
 • 1 : เส้นเต็ม (Visible line)
 • 2 : เส้นประ (Hidden line)
 • 3 : เส้นบอกศูนย์กลางวงกลม (Center Line)
 • 4 : เส้นร่าง (Contruction Line)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : แกนเอียงของภาพออบบลิก (Oblique) ทำมุม 45 กับแนวระดับ
 • 2 : ภาพออบบลิกทั่วไป(General oblique) ระยะตามแกนเอียงจะมีขนาดเป็น 1/2 หรือ 1 เท่าของความยาวจริง ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสม
 • 3 : มุมที่ปรากฏบนภาพไอโซเมตริกซ์ จะเป็นขนาดจริงเสมอ
 • 4 : ภาพวาดไอโซเมตริกซ์ เป็นภาพที่มีแกนอย่างน้อยสองแกนทำมุม 30 องศากับแนวระดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อจำกัดความของการเขียนภาพสามมิติ
 • 1 : ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดกับผู้อื่นได้
 • 2 : สามารถแสดงรายละเอียดของภาพได้ครบถ้วน
 • 3 : สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อน
 • 4 : ใช้ในขณะออกแบบได้สะดวก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 346 :
 • ภาพชนิดใดที่เสมือนภาพจริงที่มนุษย์มองเห็นมากที่สุด
 • 1 : Perspective
 • 2 : Oblique
 • 3 : Trimetric
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 347 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดเรื่องรัศมีความโค้งของส่วนโค้งในภาพ Isometric เมื่อเทียบกับรัศมีความโค้งจริง
 • 1 : มีค่าเท่าเดิม
 • 2 : มีค่ามากกว่าเดิม
 • 3 : มีค่าน้อยกว่าเดิม
 • 4 : มีค่าไม่คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 348 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการเขียนภาพ Pictorial
 • 1 : ต้องเขียนเส้นประหรือเส้นที่ถูกบังด้วยเสมอ เพื่อความชัดเจนของภาพ
 • 2 : ไม่นิยมเขียนเส้นประหรือเส้นที่ถูกบังลงในภาพ
 • 3 : เป็นรูปที่แสดงภาพได้ทั้ง 3 มุมมองหลักไว้ในภาพเดียว
 • 4 : ใช้เขียนประกอบกับภาพฉายตั้งฉากเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 349 :
 • ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection) จะมีมุมมองด้านใดเป็นขนาดจริง
 • 1 : ด้านหน้า
 • 2 : ด้านบน
 • 3 : ด้านข้างขวา
 • 4 : ด้านบนและด้านหน้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 350 :
 • เหตุใดในทางวิศวกรรม จึงนิยมใช้การฉายภาพแบบ Isometric Projection มากกว่า Perspective Projection
 • 1 : การเขียนแบบภาพฉาย Isometric มีความสมจริงมากกว่า
 • 2 : การเขียนแบบภาพฉาย Isometric มีความสวยงามมากกว่า
 • 3 : การเขียนแบบภาพฉาย Isometric มีความถูกต้องของสัดส่วนและขนาดมากกว่า
 • 4 : การเขียนแบบภาพฉาย Isometric สามารถทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่า
 • 5 : การเขียนแบบภาพฉาย Isometric สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างภาพได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 • ข้อใดกล่าวถึงภาพฉาย 3 มิติ แบบ Clinographic Projection ได้ถูกต้อง
 • 1 : จะแสดงมิติทางความลึกอยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งของขนาดจริงถึงขนาดเท่ากับขนาดจริง ของขนาดชิ้นงาน
 • 2 : จะแสดงมิติทางความลึกเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดจริงวัตถุ
 • 3 : จะแสดงมิติทางความลึกเท่ากับขนาดจริงของวัตถุ
 • 4 : จะแสดงมิติทางความกว้างอยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งของขนาดจริงถึงขนาดเท่ากับขนาดจริง ของขนาดวัตถุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • การเขียนภาพแบบ ออบบริก(Oblique) ข้อใดมีความเหมาะสมใน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 : ข้อที่ 1. และ ข้อที่ 3. เหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 353 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายด้านหน้า และภาพฉายด้านข้างที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายด้านหน้า และภาพฉายด้านบนที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายที่หนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 357 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายที่หนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 358 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายที่หนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายที่หนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายที่หนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 361 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายที่หนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :
 • จงเลือกภาพไอโซเมตริก ให้ตรงกับภาพฉายที่หนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :
 • การเขียนภาพไอโซเมตริก (Isometric drawings) เป็นการเขียนแบบในหมวดหมู่ใด
 • 1 : การเขียนแบบออบลิค (Oblique drawings)
 • 2 : การเขียนแบบพิคโทเรียล (Pictorial drawings)
 • 3 : การเขียนแบบไดเมตริค (Dimetric drawings)
 • 4 : การเขียนแบบเพอสเปคทีฟ (Perspective drawings)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :
 • รูปแบบของการเขียนแบบสามมิติที่มีมุมมองใกล้เคียงกับการมองด้วยสายตาของคนเรามากที่สุดคือข้อใด
 • 1 : เพอสเปคทีฟ (Perspective)
 • 2 : ออบบลิก (Oblique)
 • 3 : ไตรเมตริก (Trimetric)
 • 4 : ไอโซเมตริก (Isometric)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • ถ้าต้องการสร้างรูปสามมิติของกล่องสี่เหลี่ยมในมุมมองของภาพไอโซเมตริก จะต้องใช้เส้นตรงจำนวนกี่เส้น
 • 1 : 8 เส้น
 • 2 : 9 เส้น
 • 3 : 10 เส้น
 • 4 : 12 เส้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ เป็นงานเขียนแบบชนิดใด
 • 1 : 1-point perspective
 • 2 : 2-point perspective
 • 3 : Isometric
 • 4 : Dimetric
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 713 : Dimensioning
ข้อที่ 367 :
 • แบบใดแสดงการกำหนดขนาดส่วนโค้งถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 368 :
 • การแสดงค่าแบบงานสวมที่ถูกเป็นแบบใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • ภาพบอกขนาดมิติข้อใดไม่เหมาะสม
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 370 :
 • บริเวณ(แรเงา)ใดควรงดเว้นการบอกขนาด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • การบอกขนาดในภาพใดก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • เมื่อให้พื้นที่แรเงาสีดำเป็นบริเวณที่ควรหลีกเลี่ยง การกำหนดขนาดแบบเส้นตรงควรหลีกเลี่ยงบริเวณใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • เมื่อให้พื้นที่แรเงาสีดำเป็นบริเวณที่ควรหลีกเลี่ยง การกำหนดขนาดมุมควรหลีกเลี่ยงบริเวณใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 374 :
 • การกำหนดขนาดงานสวมข้อใด ที่กำหนดขนาดไว้ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :

 • 1 : รูคว้านคงที่
 • 2 : เพลาคงที่
 • 3 : รูคว้านและเพลาคงที่
 • 4 : ขนาดกำหนดคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :

 • 1 : งานสวมอิสระ
 • 2 : งานสวมพอดี
 • 3 : งานสวมคลอน
 • 4 : งานสวมอัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • เส้นกำหนดขนาดควรห่างจากขอบชิ้นงานอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 8 มม.
 • 2 : 10 มม.
 • 3 : 12 มม.
 • 4 : 14 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • เงื่อนไขขนาดใดที่ใส่ผิด
 • 1 : 8
 • 2 : 15
 • 3 : 16
 • 4 : 30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :
 • แบบใดถูกต้องตามเงื่อนไข
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • ขนาด 30 ในการบอกขนาดต่อไปนี้หมายถึงอะไร
 • 1 : ขนาดกำหนดให้
 • 2 : ขนาดโตสุด
 • 3 : ขนาดเล็กสุด
 • 4 : ขนาดที่วัดได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 381 :
 • งานกลึงชิ้นใด แสดงสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 382 :
 • สัญลักษณ์คุณภาพผิวงานอันใดถูก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :
 • ถ้าตัวอักษรงานเขียนแบบสูง "h" ขนาดเส้นที่ใช้เขียนตัวอักษรมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 1/10h
 • 2 : 2/10h
 • 3 : 7/10h
 • 4 : 10/10h
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :
 • ข้อกำหนดในการกำหนดขนาด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : ควรหลีกเลี่ยงการกำหนดขนาดระหว่างเส้นประ กับเส้นประ
 • 2 : ถ้ามีเส้นบอกขนาดที่ยาวไม่เท่ากันซ้อนกันหลายเส้นบนด้านเดียวกันของชิ้นงาน เส้นบอกขนาดที่ยาวที่สุดควรวางไว้ใกล้ผิววัตถุมากที่สุด
 • 3 : ถ้างานเขียนแบบไม่ได้เขียนตามมาตราส่วนที่แน่นอน จะต้องเขียน “NOT TO SCALE” ลงในแบบ
 • 4 : โดยทั่วไป การกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางจะใช้กับวงกลม ส่วนการกำหนดขนาดของค่ารัศมีจะใช้กับส่วนโค้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 385 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ถ้าระยะ C ยาวเท่ากับ 1.00 ระยะ F จะมีความยาวเท่าใด
 • 1 : 0.135
 • 2 : 0.197
 • 3 : 0.260
 • 4 : 0.323
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ถ้าระยะ A ยาวเท่ากับ 1.25 ระยะ E จะมีความยาวเท่าใด
 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.38
 • 3 : 0.50
 • 4 : 0.62
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 387 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ระยะ A มีค่าเท่าใด
 • 1 : 9
 • 2 : 10
 • 3 : 15
 • 4 : 17
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 388 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ค่ารัศมี R มีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 : 1.8
 • 2 : 0.9
 • 3 : 0.75
 • 4 : 0.375
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 389 :
 • ข้อใดไม่เหมาะสมสำหรับการให้ขนาด
 • 1 : หลีกเลี่ยงการตัดกันของเส้นบอกขนาด(Dimension lone)
 • 2 : ใช้เส้นรอบรูปเป็นเส้นช่วยให้ขนาด(Extension line)
 • 3 : กำหนดขนาดลงภายในภาพตัด(Section view)
 • 4 : ลากเส้นช่วยให้ขนาดตัดกับเส้นรอบรูป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 390 :
 • ข้อใดผิดหลักการบอกขนาด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • จากรูปข้อใดบอกขนาดได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ รูเจาะถูกสวมอยู่กับหมุด จงหาระยะจากขอบ A ถึงขอบ B ที่มากที่สุด
 • 1 : 82.2
 • 2 : 82.3
 • 3 : 82.4
 • 4 : 82.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 393 :
 • การกำหนดขนาดในข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 394 :
 • การกำหนดระยะเผื่อข้อใดต่อไปนี้เขียนไม่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 : ผิดมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 395 :
 • จงหาขนาด X ที่น้อยและมากที่สุด ตามลำดับ
 • 1 : 1.85 และ 1.95
 • 2 : 2.03 และ 2.13
 • 3 : 1.85 และ 2.13
 • 4 : 1.95 และ 2.03
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • จากรูป ORTHOGRAPHICS ที่กำหนดให้เพื่อกำหนดขนาดของรูปจะต้องมีการให้ขนาดทั้งหมด จำนวนกี่จุดจึ่งเหมาะสมและสมบูรณ์
 • 1 : 4
 • 2 : 5
 • 3 : 6
 • 4 : 7
 • 5 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :
 • จากรูปข้อใดอธิบายลักษณะรูเจาะ ได้ถูกต้อง
 • 1 : เส้นผ่านศูนย์กลางใน 0.50 เจาะทะลุตลอด เส้นผ่านศูนย์กลางนอก ขนาด 0.75 เจาะแบบ Counter bore ลึก 0.25
 • 2 : เส้นผ่านศูนย์กลางใน 0.50 เจาะทะลุตลอด เส้นผ่านศูนย์กลางนอก ขนาด 0.75 เจาะแบบ Countersink ลึก 0.25
 • 3 : เส้นผ่านศูนย์กลางใน 0.75 เจาะทะลุตลอด เส้นผ่านศูนย์กลางนอก ขนาด 0.50 เจาะแบบ Counter bore ลึก 0.25
 • 4 : เส้นผ่านศูนย์กลางใน 0.75เจาะทะลุตลอด เส้นผ่านศูนย์กลางนอก ขนาด 0.50เจาะแบบ Countersink ลึก 0.25
 • 5 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 398 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : A เรียกว่า เส้นบอกขนาด , C เรียกว่า เส้นช่วยบอกขนาด
 • 2 : A เรียกว่า เส้นช่วยบอกขนาด, C เรียกว่า เส้นบอกขนาด
 • 3 : A เรียกว่า เลขบอกขนาด , C เรียกว่า เส้นบอกขนาด
 • 4 : A เรียกว่า เส้นช่วยบอกขนาด , C เรียกว่า เส้นช่วยบอกขนาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • การกำหนดขนาดข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • การกำหนดขนาดดังรูปมีที่ผิดกี่ที่
 • 1 : 3 ที่
 • 2 : 4 ที่
 • 3 : 5 ที่
 • 4 : ไม่ผิดเลย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 401 :
 • เลข 8 ของรหัสสกรู M8 x 30 DIN 931-5.6 หมายถึงอะไร
 • 1 : ระยะพิตเกลียว
 • 2 : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนเกลียว
 • 3 : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางศูนย์เกลียว
 • 4 : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกำหนด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 402 :
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวกำหนดไว้อย่างไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 403 :
 • รหัสใดแสดงรหัสเกลียวมาตรฐาน
 • 1 : 10 M
 • 2 : 18 M x 1.5
 • 3 : 20 x 40 Tr
 • 4 : S 12 x 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 404 :
 • ขนาดเกลียวมาตรฐานไม่ได้กำหนดที่ใด
 • 1 : เส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว
 • 2 : ความยาวเกลียวใช้งานได้
 • 3 : ตัวสกรูรวมปลายสกรู
 • 4 : เกลียวในลึกรวมรูเรียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 405 :
 • แบบใดให้ขนาดถูกตามเงื่อนไข
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 406 :
 • รัศมีใดไม่ถูกตามมาตรฐาน
 • 1 : 12
 • 2 : 70
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 407 :
 • เขียนแบบใดจึงถูกตามเงื่อนไข
 • 1 :
 • 2 : R 30
 • 3 : R=30
 • 4 : 30 R
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 408 :
 • เขียนแบบใดจึงถูกตามเงื่อนไข
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 409 :
 • การกำหนดขนาดข้อใดผิด
 • 1 : 22
 • 2 : R10
 • 3 : 11
 • 4 : R12
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 410 :
 • แบบใดถูกต้องตามเงื่อนไข
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 411 :
 • แบบใดถูกต้องตามเงื่อนไข
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 412 :
 • แบบใดถูกต้องตามเงื่อนไข
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 413 :
 • ข้อความใดถูกต้องตามเงื่อนไข
 • 1 : กำหนดระยะรูด้วย เส้นศูนย์กลางเสมอ
 • 2 : กำหนดระยะรูด้วย เส้นรอบวงเสมอ
 • 3 : ชิ้นงานมีรูหลายรูเท่ากัน ให้กำหนดขนาดทุกรู
 • 4 : อย่าใช้เส้นศูนย์กลางรูแทนเส้นช่วยกำหนดขนาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 414 :
 • กำหนดขนาดวิธีใดที่เข้ามาตรฐานเขียนแบบ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 415 :
 • กำหนดขนาดวิธีใดที่เข้ามาตรฐานเขียนแบบ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 416 :
 • ข้อความที่ถูกที่สุดคือข้อความใด
 • 1 : ลูกศรให้เขียนด้วยดินสอเท่านั้น
 • 2 : ลูกศรมีมุมปลายแหลม 25 องศา
 • 3 : ลูกศรแสดงปลายเส้นกำหนดขนาด
 • 4 : ลูกศรเลือกเขียนได้หลายขนาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 417 :
 • เส้นกำหนดขนาดควรห่างจากขอบชิ้นงานอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 8 มม.
 • 2 : 10 มม.
 • 3 : 12 มม.
 • 4 : 14 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 418 :
 • เส้นกำหนดขนาดควรห่างกันอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 10 มม.
 • 2 : 9 มม.
 • 3 : 8 มม.
 • 4 : 7 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 419 :
 • เงื่อนไขใดที่กำหนดขนาดได้ตามมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 420 :
 • เงื่อนไขใดกำหนดขนาดได้มาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 421 :
 • เงื่อนไขขนาดใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับขอบ (B)
 • 1 : 5
 • 2 : 6
 • 3 : 10
 • 4 : 25
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 422 :
 • เงื่อนไขขนาดใดที่ใส่ผิด
 • 1 : 8
 • 2 : 15
 • 3 : 16
 • 4 : 30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 423 :
 • กฎการเขียนเส้นกำหนดขนาดข้อใดถูกต้อง
 • 1 : เส้นกำหนดขนาดต้องไม่ทับกัน
 • 2 : ให้เว้นจุดที่เส้นกำหนดขนาดทับกัน
 • 3 : เส้นกำหนดขนาดใช้กับเส้นช่วยกำหนดขนาด เท่านั้น
 • 4 : เส้นกำหนดขนาดต้องไม่อยู่กลางขอบงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 424 :
 • กำหนดขนาดใดตรงมาตรฐาน
 • 1 : ขนาด 5 ตรงมาตรฐาน
 • 2 : ขนาด 16 ตรงมาตรฐาน
 • 3 : ทั้ง 5 และ 16 ไม่ตรงมาตรฐาน
 • 4 : ทั้ง 5 และ 16 ตรงมาตรฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 425 :
 • กำหนดขนาดชิ้นงานสมมาตรอย่างไร
 • 1 : สมมาตรกับเส้นศูนย์กลาง
 • 2 : ทำมุมกับเส้นศูนย์กลาง
 • 3 : ไม่เกี่ยวกัน
 • 4 : จากขอบบนเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 426 :
 • การกำหนดขนาดอ้างอิงในวงเล็บ (45) หมายถึง อะไร
 • 1 : สำหรับงานผลิตไม่จำเป็นต้องใช้
 • 2 : สำหรับงานผลิตไม่จำเป็นต้องใช้
 • 3 : ขนาดจำเป็นต้องแน่นอนมาก
 • 4 : สำหรับงานประกอบให้ตรวจสอบอีกครั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 427 :
 • จากภาพสองมุมมองที่กำหนดให้ ถ้าให้ทำการบอกขนาด จะต้องบอกขนาดด้วยเส้นบอกขนาดกี่เส้น จึงถือว่ามีการบอกขนาดที่สมบูรณ์
 • 1 : 6 เส้น
 • 2 : 7 เส้น
 • 3 : 8 เส้น
 • 4 : 9 เส้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 428 :
 • ข้อใดให้ขนาด (Dimensioning) ได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 429 :
 • จุดศูนย์กลาง A และจุดศูนย์กลาง B ห่างกันเท่าใด
 • 1 : 70
 • 2 : 72
 • 3 : 75
 • 4 : 80
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 430 :
 • ข้อใดให้ขนาด ได้เหมาะสมที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 431 :
 • ข้อใดเขียน center line ได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 714 : Section
ข้อที่ 432 :
 • ภาพตัด (Section) ต่อไปนี้ เป็นภาพตัดแบบใด
 • 1 : Full Section
 • 2 : Half Section
 • 3 : Broken-out Section
 • 4 : Rotated Section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 433 :
 • ภาพตัด (Section) ต่อไปนี้ เป็นภาพตัดแบบใด
 • 1 : Full Section
 • 2 : Half Section
 • 3 : Broken-out Section
 • 4 : Rotated Section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 434 :
 • การเขียนเส้นลายตัดของภาพตัด จะต้องเอียงทำมุมกับแนววางของชิ้นงานเป็นมุมเท่าใด
 • 1 : 90 องศา
 • 2 : 60 องศา
 • 3 : 45 องศา
 • 4 : 30 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 435 :
 • ข้อใดเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานที่แสดงเส้นลายตัดของทองเหลือง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 436 :
 • ภาพนี้เป็นภาพตัดประเภทใด
 • 1 : ตัดเต็ม
 • 2 : ตัดมาตรฐาน
 • 3 : ตัดธรรมดา
 • 4 : ตัดออก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 437 :
 • เมื่อไรใช้ภาพตัดประเภทนี้
 • 1 : เฉพาะเหล็กโครงสร้าง
 • 2 : เฉพาะงานเครื่องประดับ
 • 3 : ชิ้นงานประกอบกันไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น
 • 4 : ภาพตัดชิ้นงานแคบมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 438 :
 • ภาพตัดภาพใดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 439 :
 • จากรูปเป็นภาพตัดประเภทใด
 • 1 : Full Section
 • 2 : Offset Section
 • 3 : Broken-out Section
 • 4 : Half Section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 440 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : การลากเส้นตัด (Section Line) โดยปกติให้เอียงทำมุมประมาณ
  30 องศา, 45 องศา หรือ 60 องศา
 • 2 : น้ำหนักของเส้น Section Line เท่ากับ Center Line
 • 3 : น้ำหนักของเส้น Cutting Plane Line เท่ากับ Visible Line
 • 4 : ในการเขียนภาพตัดจะไม่ปรากฏ Hidden Line เสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 441 :
 • การตัดแบบใดถือได้ว่าเป็นการตัดแบบ Full section แบบหนึ่ง
 • 1 : Partial section
 • 2 : Offset section
 • 3 : Broken-out section
 • 4 : Half section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 442 :
 • จากภาพไอโซเมตริก ที่กำหนดให้ควรเขียนภาพตัดแบบใด จึงมีความเหมาะสมที่สุด
 • 1 : Full section
 • 2 : Half section
 • 3 : Offset section
 • 4 : Aligned section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 443 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดในการเขียนภาพ sectional view
 • 1 : ภาพตัดครึ่ง(half section)เป็นการเขียนแบบตัดออก 1/2 ส่วน โดยตัดแยกตามเส้นศูนย์กลาง
 • 2 : น้ำหนักของแสดงแนวการตัด(cutting plane line)เท่ากับน้ำหนักของเส้นศูนย์กลาง(center line)
 • 3 : ในการเขียนภาพ sectional view ขอบงานที่มองไม่เห็น(ปกติแสดงด้วยเส้นประ)จะเขียนแสดงด้วยเส้นเต็มหนา
 • 4 : ในการเขียนภาพ sectional view จะแสดงภาพฉายอย่างน้อยสองด้านเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 444 :
 • การเขียนเส้นรอยตัดใดถูก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 445 :
 • ภาพตัดใด สอดคล้องกับรูปที่กำหนดให้ สำหรับแนวตัด A-A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 446 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ข้อใดคือภาพตัดตามแนวตัด C-C
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 447 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ข้อใดคือภาพตัดตามแนวตัด A-A
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 448 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ข้อใดคือภาพตัดตามแนวตัด B-B
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 449 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ แสดงวิธีการตัดภาพแบบใด
 • 1 : Offset Section
 • 2 : Full Section
 • 3 : Half Section
 • 4 : Broken out Section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 450 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ แสดงวิธีการตัดภาพแบบใด
 • 1 : Full Section
 • 2 : Broken out Section
 • 3 : Offset Section
 • 4 : Removed Section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 451 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ แสดงวิธีการตัดภาพแบบใด
 • 1 : Offset Section
 • 2 : Full Section
 • 3 : Half Section
 • 4 : Revolved Section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 452 :
 • การตัดภาพแบบ Half Section เหมาะสำหรับชิ้นส่วนประเภทใด
 • 1 : ชิ้นส่วนที่ไม่มีรายละเอียดภายในมากนัก
 • 2 : ชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดภายในมาก
 • 3 : ชิ้นส่วนที่มีลักษณะของรูปทรงสมมาตร
 • 4 : ชิ้นส่วนที่ต้องการแสดงรายละเอียดเฉพาะจุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 453 :
 • การตัดภาพแบบ Broken Out Section เหมาะสำหรับชิ้นส่วนประเภทใด
 • 1 : ชิ้นส่วนที่ต้องการแสดงรายละเอียดเฉพาะส่วน
 • 2 : ชิ้นส่วนที่มีรูปทรงสมมาตร
 • 3 : ชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดภายในซับซ้อน
 • 4 : ชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดภายในไม่ซับซ้อนมากนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 454 :
 • ข้อใดแสดงการลงลายตัดที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 455 :
 • จากภาพตัดที่กำหนดให้ แสดงการตัดภาพของวัสดุชนิดใด
 • 1 : ทองแดง
 • 2 : เหล็กเหนียว
 • 3 : เหล็กหล่อ
 • 4 : ไทเทเนียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 456 :
 • จากภาพตัดที่กำหนดให้ แสดงการตัดภาพของวัสดุชนิดใด
 • 1 : เหล็กเหนียว
 • 2 : เหล็กหล่อ
 • 3 : ฉนวนกันความร้อน
 • 4 : ทองเหลือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 457 :
 • จากภาพตัดที่กำหนดให้ แสดงการตัดภาพของวัสดุชนิดใด
 • 1 : เหล็กเหนียว
 • 2 : เหล็กหล่อ
 • 3 : ฉนวนกันความร้อน
 • 4 : ทองเหลือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 458 :
 • จากภาพตัดที่กำหนดให้ แสดงการตัดภาพของวัสดุชนิดใด
 • 1 : เหล็กเหนียว
 • 2 : ยาง
 • 3 : คอนกรีต
 • 4 : ฉนวนกันความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 459 :
 • การแสดงเส้นลวดลายภาพตัด(Section Line) ของภาพ Isometric จะต้องเขียนเส้นทำมุมกับแนวระดับเท่าใด
 • 1 : 30 องศา
 • 2 : 45 องศา
 • 3 : 60 องศา
 • 4 : 90 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 460 :
 • ภาพใดเป็นการแสดงภาพตัดที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 461 :
 • จากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กำหนดให้ ภาพใดแสดงการตัดภาพที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 462 :
 • ถ้าวัตถุมีลักษณะรูปทรงที่สมมาตร ควรใช้การตัดภาพด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
 • 1 : Broken-Out Section
 • 2 : Half Section
 • 3 : Offset Section
 • 4 : Revolved Section
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 463 :
 • ภาพนี้เป็นภาพตัดประเภทใด
 • 1 : ตัดเต็ม
 • 2 : ตัดมาตรฐาน
 • 3 : ตัดธรรมดา
 • 4 : ตัดออก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 464 :
 • การตัดเต็ม ให้ตัดตามแนวใด
 • 1 : เส้นศูนย์กลางแนวนอน
 • 2 : เส้นศูนย์กลางแนวดิ่ง
 • 3 : เส้นศูนย์กลางแนวใดก็ได้
 • 4 : เส้นใดก็ได้ตามความเหมะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 465 :
 • เส้นลายตัด เขียนด้วยเส้นอะไร
 • 1 : เส้นลูกโซ่บาง
 • 2 : เส้นประบาง
 • 3 : เส้นมือเปล่าบาง
 • 4 : เส้นเต็มบาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 466 :
 • เส้นลายตัดเอียงเท่าใด
 • 1 : 15 degree
 • 2 : 30 degree
 • 3 : 45 degree
 • 4 : 60 degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 467 :
 • พื้นที่ภาคตัดยิ่งแคบ ยิ่งต้องเป็นอย่างไร
 • 1 : ระยะห่าง เส้นลายตัดยิ่งต้องลดลง
 • 2 : ระยะห่าง เส้นลายตัดยิ่งต้องกว้างขึ้น
 • 3 : เส้นลายตัดต้องเอียงมากขึ้น
 • 4 : เส้นลายตัดต้องเอียงน้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 468 :
 • ภาพตัดใดเขียนได้ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 469 :
 • ภาพตัดใด ตัดไม่ถูกตามมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 470 :
 • ภาพด้านบนภาพใดที่ตัดถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 471 :
 • มุมมอง (views) ในข้อใดที่ใช้แสดงรายละเอียดที่มีอยู่ภายในเนื้อชิ้นงาน
 • 1 : มุมมองปกติ (Regular views)
 • 2 : มุมมองภาพตัด (Section views)
 • 3 : มุมมองภาพออบลิค (Oblique views)
 • 4 : มุมมองภาพช่วย (Auxiliary views)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 472 :
 • เส้นที่ใช้ลากผ่านชิ้นงานโดยมีตัวอักษรกำกับไว้ที่ปลายทั้งสองด้าน เพื่อนำไปเขียนมุมมองภาพตัด คือเส้นในข้อใด
 • 1 : เส้นแสดงลายตัด (Hatch line)
 • 2 : เส้นเงา (Phantom line)
 • 3 : เส้นแสดงระนาบตัด (Cutting plane line)
 • 4 : เส้นตัดมือเปล่า (Free hand Break line)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 473 :
 • การเขียนแบบภาพตัด ที่แสดงการผ่าครึ่งชิ้นงานออกเป็นสองชิ้นส่วนเท่ากัน เรียกว่าการตัดแบบใด
 • 1 : ตัดเต็ม (Full section)
 • 2 : ตัดตามแนว (Aligned section)
 • 3 : ตัดหมุน (Revolve section)
 • 4 : ตัดครึ่ง (Half section)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 474 :
 • ข้อใดเป็นมุมมองภาพตัดหมุนที่ถูกต้อง ของรูปที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 475 :
 • ภาพใดเป็นภาพตัดตามมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 476 :
 • ทำไมจึงแสดงแบบด้วยการตัดครึ่งเดียว
 • 1 : ประหยัดการเขียนเส้นลายตัด
 • 2 : ชิ้นงานที่ยกเว้นไม่ตัด
 • 3 : เพื่อแสดงส่วนที่ขาดไป
 • 4 : เมื่อเป็นชิ้นงานเหลี่ยม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 477 :
 • การตัดครึ่งให้ตัดส่วนใด
 • 1 : ไม่กำหนดไว้แน่นอน
 • 2 : ส่วนซ้าย
 • 3 : ส่วนบน
 • 4 : ส่วนล่างและส่วนขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 478 :
 • การตัดครึ่งให้แบ่งส่วนด้วยอะไร
 • 1 : เส้นมือเปล่า
 • 2 : เส้นศูนย์กลาง
 • 3 : เส้นลูกโซ่หนา
 • 4 : เส้นเต็มหนา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 479 :
 • การตัดเฉพาะส่วนแสดงด้วย เส้นอะไร
 • 1 : เส้นเต็มบาง
 • 2 : เส้นมือเปล่า
 • 3 : เส้นลูกโซ่หนา
 • 4 : ไม่ต้องแสดงเส้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 480 :
 • แบบนี้มีอะไรไม่ถูกต้อง
 • 1 : ตัดเฉพาะส่วนแสดงด้วยเส้นเต็มบาง
 • 2 : ควรเขียนเป็นภาพตัดเต็ม
 • 3 : เส้นลายตัดชิ้นเดียวกันไปทางเดียวกัน
 • 4 : เขียนถูกต้องแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 481 :
 • แบบใดเป็นภาพตัดครึ่ง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 482 :
 • ภาพใดเป็นภาพตัดที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 483 :
 • ภาพใด เป็นภาพตัดที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 484 :
 • การตัดเฉพาะส่วน ตัดอย่างไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 485 :
 • เส้นคู่ขนานสั้นๆ ในแบบหมายถึงอะไร
 • 1 : กำหนดขนาดสมมาตร
 • 2 : ยอมให้ศูนย์กลางเปลี่ยนแนวได้
 • 3 : แสดงถึงเส้นสมมาตร
 • 4 : แสดงเส้นศูนย์กลางที่ยกขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 486 :
 • ภาพด้านหน้าตัดหมุนภาพใดแสดงไว้ถูกต้อง หากเขียนภาพฉายด้านข้างได้ดังภาพซ้ายมือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 487 :
 • ภาพใดแสดงการตัดเคลื่อนผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 488 :
 • ภาพใดเป็นภาพตัดหมุนสมบูรณ์ในตัวที่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 489 :
 • แบบหน้าแปลนนี้แสดงอะไร
 • 1 : เขียนแบบผิด
 • 2 : วงกลมศูนย์รูยึด
 • 3 : ขอบหน้าแปลน
 • 4 : แสดงครึ่งภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 490 :
 • ต้องการเห็นรูเป็นภาพตัดทั้ง 3 รู จะใช้รหัสอะไร
 • 1 : ไม่มีรหัสเฉพาะ
 • 2 : เส้นลูกโซ่หนา
 • 3 : เส้นลูกโซ่หนากับลูกศร
 • 4 : เส้นลูกโซ่ ลูกศรและตัวพยัญชนะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 491 :
 • ภาพขยายการตัดบางส่วนออกมาแสดงด้วยอะไร
 • 1 : วงกลม เส้นบางและตัวเลข
 • 2 : วงกลม เส้นบางและตัวพยัญชนะ
 • 3 : วงกลม เส้นลูกโซ่และตัวเลข
 • 4 : วงกลม เส้นลูกโซ่และตัวพยัญชนะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 492 :
 • การเขียนแบบขอบหน้าแปลนอย่างง่าย แสดงด้วยอะไร
 • 1 : แสดงครึ่งภาพด้านบน
 • 2 : แสดงขอบหน้าแปลนด้วยเส้นเต็มบาง
 • 3 : แสดงขอบหน้าแปลนด้วยเส้นเต็มหนา
 • 4 : แสดงเฉพาะรูยึด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 493 :
 • ตำแหน่งรูยึดหน้าแปลนแสดงที่ใด
 • 1 : ภาพด้านหน้า
 • 2 : ภาพด้านข้าง
 • 3 : วงกลมศูนย์รูยึด
 • 4 : ในภาพตัดเต็ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 494 :
 • ภาพใดแสดงรูในเกลียวตามแบบมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 495 :
 • ภาพตัดภาพใดแสดงเป็นภาพตัดด้านหน้าของภาพทางซ้ายถูกต้องตามมาตรฐานในเขียนแบบ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 496 :
 • ภาพตัดครึ่งภาพใดเขียนถูกต้องมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 497 :
 • ภาพประกอบภาพใดเขียนถูกมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 498 :
 • ภาพตัดเฉพาะส่วนภาพใด เขียนถูกมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 499 :
 • ภาพตัดใดเขียนไม่ถูกมาตรฐาน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 500 :
 • ข้อใดเป็น Sectional view ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ top view ที่ให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 501 :
 • ภาพใดเป็น Half-section ที่ถูกต้องของภาพ Top view ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 502 :
 • ภาพใดเป็น Full-section ที่ถูกต้องของภาพ Top view ที่กำหนดให้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 503 :
 • การแสดงภาพตัดแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 715 : Freehand Sketch
ข้อที่ 504 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องของการเขียนแบบด้วยมือเปล่า (Freehand Sketching)
 • 1 : ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบน้อย
 • 2 : เขียนได้อย่างรวดเร็ว
 • 3 : ได้มาตราส่วนที่แน่นอน
 • 4 : ไม่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 505 :
 • การเขียนเส้นตรงด้วยมือเปล่าให้ตรง มีหลักในการลากอย่างไร
 • 1 : ให้สายตามองตามดินสออยู่ตลอดเวลา
 • 2 : แบ่งเส้นลากเป็นเส้นสั้นๆ ต่อกัน
 • 3 : ลากอย่างช้าๆ จับดินสอให้แน่น
 • 4 : ถูกข้อที่ 2. และ ข้อที่ 3.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 506 :
 • วัตถุประสงค์ของการสเก็ตภาพคือข้อใด
 • 1 : เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม
 • 2 : เพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง
 • 3 : เพื่อนำเสนอแนวความคิดต่อผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว
 • 4 : เพื่อให้เส้นมีความคมชัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 507 :
 • ข้อใดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสเก็คภาพ
 • 1 : ต้องได้สเกลที่ถูกต้อง
 • 2 : ต้องให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง
 • 3 : ต้องให้ได้ความสวยงาม
 • 4 : ต้องเขียนให้ได้อย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 508 :
 • เครื่องมือที่ใช้ในการสเก็ตภาพ คือข้อใด
 • 1 : ดินสอ, ไม้บรรทัด, ยางลบ
 • 2 : ดินสอ, เศษกระดาษ, ยางลบ
 • 3 : ดินสอ, ไม้บรรทัด, วงเวียน
 • 4 : ดินสอ, วงเวียน, ไม้บรรทัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 509 :
 • วัตถุประสงค์ในการใช้กระดาษตารางสำหรับการสเก็ตภาพ คือข้อใด
 • 1 : เพื่อให้ได้สัดส่วน
 • 2 : เพื่อให้สเกลที่ถูกต้อง
 • 3 : เพื่อให้ได้เส้นตรง
 • 4 : เพื่อให้เขียนรูปสี่เหลี่ยมได้ง่ายขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 510 :
 • ข้อดีของการสเก็ตภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับการเขียนแบบด้วยเครื่องมือ คือข้อใด
 • 1 : ได้ขนาดที่มีความถูกต้อง
 • 2 : ไม่ต้องมีทักษะในการเขียนแบบมากนัก
 • 3 : ใช้ดินสอ และเศษกระดาษเป็นเครื่องมือเท่านั้น
 • 4 : แบบที่ได้มีความสวยงามกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 716 : Other/Application
ข้อที่ 511 :
 • ภาพต่อไปนี้แสดงสัญลักษณ์แนวเชื่อมอะไร
 • 1 : แนวเชื่อมชนฉาก 2 ด้าน
 • 2 : แนวเชื่อมกลาง 2 ด้าน
 • 3 : แนวเชื่อมมุม 2 ด้าน
 • 4 : แนวเชื่อม V 2 ด้าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 512 :
 • รหัสต่อไปนี้หมายถึงอะไร
 • 1 : แนวเชื่อมที่ต้องเชื่อมที่งานติดตั้ง
 • 2 : แนวเชื่อมต้องผ่านการตรวจความปลอดภัย
 • 3 : แนวเชื่อมต้องทาสีกันสนิม
 • 4 : แนวเชื่อมต้องอบคลายความเครียด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 513 :
 • ตารางรายการแบบอยู่ที่ตำแหน่งใดในกระดาษเขียนแบบ
 • 1 : ด้านล่างขวามือ
 • 2 : ด้านล่างซ้ายมือ
 • 3 : ด้านล่างตรงกลาง
 • 4 : อยู่ตำแหน่งใดก็ได้แล้วแต่เหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 514 :
 • เกลียวระบบเมตริก M 12 x 1.75 หมายความว่าอย่างไร
 • 1 : เกลียวระบบเมตริก ความยาว 12 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 มิลลิเมตร
 • 2 : เกลียวระบบเมตริก จำนวนเกลียว 12 เกลียวต่อความยาว 1 มิลลิเมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 มิลลิเมตร
 • 3 : เกลียวระบบเมตริก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร จำนวนเกลียว 1.75 เกลียวต่อความยาว 1 มิลลิเมตร
 • 4 : เกลียวระบบเมตริก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ระยะพิท 1.75 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 515 :
 • เกลียวระบบยูนิไฟ (Unified) 5/8 - 18 UNR F หมายความว่าอย่างไร
 • 1 : เกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(Normal major diameter) 5/8 นิ้ว จำนวนเกลียว 18 เกลียวต่อนิ้ว ชนิดละเอียด
 • 2 : เกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(Normal major diameter) 18 นิ้ว จำนวนเกลียว 5/8 เกลียวต่อนิ้ว ชนิดละเอียด
 • 3 : เกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(Normal major diameter) 5/8 นิ้ว ระยะพิท(pitch) 18 นิ้ว ชนิดละเอียด
 • 4 : เกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(Normal major diameter) 5/8 นิ้ว จำนวนเกลียว 18 เกลียวต่อนิ้ว ชนิดเกรด F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 516 :
 • จากรูปที่กำหนดให้ ถ้านำหน้าตัด A หมุนรอบแกน B จะได้รูปทรงใด
 • 1 : รูปทรงกลม
 • 2 : รูปทรงรี
 • 3 : รูปทรงโดนัท
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 517 :
 • ประโยชน์ของการเขียนภาพช่วย(Auxiliary view) คือข้อใด
 • 1 : ใช้แสดงเส้นที่มองไม่เห็น
 • 2 : ใช้แสดงรูปร่างจริงของวัตถุ
 • 3 : ใช้แสดงภาพลายตัดของวัตถุ
 • 4 : เพื่อลดเวลาการเขียนภาพฉาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 518 :
 • เมื่อต้องการเขียนภาพช่วย เส้นที่ฉายจากพื้นผิวเอียง จะต้องทำมุมเท่าใด
 • 1 : 60 องศา
 • 2 : 45 องศา
 • 3 : 90 องศา
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 519 :
 • จากภาพที่กำหนดให้ เป็นภาพแบบใด
 • 1 : Isometric Projection
 • 2 : Perspective Projection
 • 3 : Oblique Projection
 • 4 : Multiview Projection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 520 :
 • จากภาพที่กำหนดให้ เป็นภาพชนิดใด
 • 1 : Isometric
 • 2 : Oblique
 • 3 : Multiview
 • 4 : Perspective
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 521 :
 • จากภาพที่กำหนดให้ เป็นภาพชนิดใด
 • 1 : Isometric
 • 2 : Multiview
 • 3 : Perspective
 • 4 : Oblique
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 522 :
 • จากภาพที่กำหนดให้ เป็นภาพชนิดใด
 • 1 : Isometric
 • 2 : Perspective
 • 3 : Oblique
 • 4 : Multiview
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 523 :
 • หากวัตถุในรูปทำจากวัสดุที่มีค่าความหนาแน่น 10000 kg/m3 วัตถุนี้จะมีน้ำหนักเท่าใด
 • 1 : 4.6315 kg
 • 2 : 4.5688 kg
 • 3 : 4.5060 kg
 • 4 : 4.3116 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร