สภาวิศวกร

สาขา : ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง

วิชา : Power Electronics

เนื้อหาวิชา : 70 : Power electronics devices
ข้อที่ 1 :
 • สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้เป็นสวิตช์กำลังในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ที่สามารถนำกระแสได้ 2 ทางได้แก่
 • 1 : IGBT, SCR
 • 2 : SCR, GTO
 • 3 : GTO, MOSFET
 • 4 : MOSFET, BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 :
 • สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้เป็นสวิตช์กำลังในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ที่ใช้งานที่ความถี่ไม่เกิน 10 kHz
 • 1 : IGBT, SCR
 • 2 : SCR, GTO
 • 3 : GTO, MOSFET
 • 4 : MOSFET, BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้เป็นสวิตช์กำลังในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ให้ความถี่สูงที่สุดได้แก่
 • 1 : MOSFET, IGBT
 • 2 : IGBT, SCR
 • 3 : SCR, GTO
 • 4 : GTO, BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ใช้เป็นสวิตช์กำลังที่ให้กำลังสูงที่สุดได้แก่อุปกรณ์ชนิดใด
 • 1 : MOSFET, IGBT
 • 2 : IGBT, SCR
 • 3 : SCR, GTO
 • 4 : GTO, BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 5 :
 • สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้เป็นสวิตช์กำลัง ที่สามารถนำกระแสได้โดยไม่จำเป็นต้องคงสัญญาณขับนำไว้ตลอดเวลาหลังจากการขับครั้งแรกได้แก่
 • 1 : MOSFET, IGBT
 • 2 : IGBT, SCR
 • 3 : SCR, GTO
 • 4 : GTO, BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 6 :
 • คุณลักษณะใดที่ใช้จำแนกประเภทของ Thyristors เป็น Phase-Control Thyristors กับ Inverter-Grade Thyristors
 • 1 : พิกัดกระแส
 • 2 : พิกัดแรงดัน
 • 3 : ช่วงเวลาการตัดวงจร (turn-off time)
 • 4 : กระแสยึด(Holding Current)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • ข้อใดอธิบายวิธีการทำให้เอสซีอาร์หยุดนำกระแสได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : หยุดป้อนสัญญาณพัลส์เข้าที่ขาเกตของเอสซีอาร์
 • 2 : ป้อนสัญญาณพัลส์ลบเข้าที่ขาเกตของเอสซีอาร์ ในขณะที่เอสซีอาร์ได้รับแรงดันรีเวอร์ส
 • 3 : ลดกระแสที่ผ่านเอสซีอาร์ให้ต่ำกว่ากระแสยึด(Holding Current)นานเป็นเวลามากกว่า turn-off time
 • 4 : ป้อนสัญญาณพัลส์บวกเข้าที่ขาเกตของเอสซีอาร์ ในขณะที่เอสซีอาร์ได้รับแรงดันรีเวอร์ส
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 8 :
 • ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างของคุณลักษณะระหว่าง มอสเฟตกำลัง กับ ไอจีบีทีได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : ไอจีบีทีควบคุมด้วยกระแส ส่วนมอสเฟตควบคุมด้วยแรงดัน
 • 2 : ไอจีบีทีมีความเร็วในการสวิตซ์สูงกว่ามอสเฟต
 • 3 : ไอจีบีทีมีพิกัดกำลังที่สูงกว่ามอสเฟต
 • 4 : ไอจีบีทีควบคุมด้วยแรงดัน ส่วนมอสเฟตควบคุมด้วยกระแส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 9 :
 • ไดโอดชนิด Fast Recovery เหมาะกับงานประเภทใดต่อไปนี้
 • 1 : วงจรเรียงกระแสที่ด้านอินพุตเป็นไฟบ้าน
 • 2 : แหล่งจ่ายไฟแบบเชิงเส้น (linear power supply)
 • 3 : แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง (switching power supply)
 • 4 : วงจรที่ใช้ระดับแรงดันต่ำๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :
 • GTO มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องใด
 • 1 : พิกัดกระแสสูง
 • 2 : พิกัดแรงดันสูง
 • 3 : การทำให้หยุดนำกระแสได้
 • 4 : การทำให้นำกระแสได้ 2 ทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 11 :
 • อุปกรณ์ใดที่ไม่สามารถป้อนสัญญาณควบคุมเพื่อให้หยุดนำกระแส
 • 1 : MOSFET
 • 2 : IGBT
 • 3 : SCR
 • 4 : GTO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • อุปกรณ์ใดที่ทนแรงดันได้ทิศทางเดียว ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม
 • 1 : SCR
 • 2 : BJT
 • 3 : GTO
 • 4 : MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • IGBTเป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างคล้ายกับการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สองอย่างมาประกอบร่วมกัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สองอย่างนั้นคืออะไร
 • 1 : SCR-DIODE
 • 2 : BJT-SCR
 • 3 : MOSFET-SCR
 • 4 : BJT-MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • อุปกรณ์ใดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันตกคล่อมอย่างรวดเร็ว(dv/dtสู ง)จะทำให้นำกระแสได้เอง
 • 1 : SCR
 • 2 : IGBT
 • 3 : BJT
 • 4 : MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • เรียงลำดับความสามารถในการทนแรงดันย้อนกลับสูงสุด (Maximum reverse blocking voltage) จากมากไปหาน้อยระหว่าง IGBT, MOSFET และ GTO
 • 1 : IGBT, MOSFET, GTO
 • 2 : MOSFET, IGBT, GTO
 • 3 : GTO, MOSFET, IGBT
 • 4 : GTO, IGBT, MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :
 • เรียงลำดับความถี่สวิตชิ่งสูงสุด (Maximum switching frequency) จากต่ำไปหาสูงระหว่าง IGBT, MOSFET และ GTO
 • 1 : IGBT, MOSFET, GTO
 • 2 : MOSFET, IGBT, GTO
 • 3 : GTO, MOSFET, IGBT
 • 4 : GTO, IGBT, MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 17 :
 • เปรียบเทียบระหว่าง MOSFET และ IGBT ที่มีความสามารถเท่ากันในการนำกระแสสูงสุด (Maximum conduction current) และทนแรงดันย้อนกลับสูงสุด (Maximum reverse blocking voltage) ในขณะที่นำกระแสเท่ากันๆ กัน ความสูญเสียของ MOSFET เมื่อเปรียบเทียบกับของ IGBT จะ
 • 1 : มากกว่า
 • 2 : เท่ากัน
 • 3 : น้อยกว่า
 • 4 : ถูกทั้ง 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • ในบรรดาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสารกึ่งตัวนำที่มี body diode อยู่ในโครงสร้าง คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังตัวใด
 • 1 : IGBT
 • 2 : MOSFET
 • 3 : GTO
 • 4 : SCR
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • วงจรเรียงกระแสในรูป เมื่อกำหนดให้แหล่งจ่ายไฟฟ้ามีค่าแรงดันเท่ากับ 220 Vrms ความถี่เท่ากับ 50Hz ไดโอดที่ใช้ในวงจรจะต้องมีค่าแรงดัน breakdown voltage อย่างต่ำสุดมีค่าไม่น้อยกว่ากี่โวลต์
 • 1 : 110 Vpeak
 • 2 : 220 Vpeak
 • 3 : 311 Vpeak
 • 4 : 540 Vpeak
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :
 • จงเรียงพิกัดความถี่ใช้งานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำต่อไปนี้ จากความถี่ใช้งานต่ำสุดไปถึงความถี่ใช้งานสูงสุด
 • 1 : thyristor , IGBT, BJT, MOSFET
 • 2 : IGBT, BJT, MOSFET, Thyrister
 • 3 : Thyrister, MOSFET, BJT, IGBT
 • 4 : Thyrister, BJT, IGBT, MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • จงเรียงลำดับแรงดันใช้งานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำต่อไปนี้ จากแรงดันต่ำสุดไปหาแรงดันสูงสุด
 • 1 : SCR, BJT,IGBT, MOSFET
 • 2 : Thyristor, GTO, MOSFET, IGBT
 • 3 : MOSFET, IGBT, BJT, Thyristor
 • 4 : IGBT, BJT, SCR, MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 22 :
 • วงจรIGBTแสดงในรูป กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเกตมีค่าเท่ากับเท่าไร เมื่อกำหนดให้แรงดันขับเกต Vi มีค่าเท่ากับ 20 V ความต้านทานที่ต่ออยู่กับขาเกตมีค่าเท่ากับ 20 โอหม์ โหลดมีค่าความต้านทานเท่ากับ 10 โอหม์ แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลดมีค่าแรงดันเทากับ 200 V
 • 1 : 0 A
 • 2 : 1 A
 • 3 : 2 A
 • 4 : 20 A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :
 • วงจรในรูป ถ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 220 V มีค่าความถี่เท่ากับ 50 Hz SCR ที่ใช้ในวงจรจะต้องมีค่าแรงดัน forward breakover voltage อย่างต่ำสุดต้องมีค่าแรงดันมากกว่ากี่โวลต์โวลต์
 • 1 : 110 V
 • 2 : 220 V
 • 3 : 311 V
 • 4 : 540 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดใดที่มีพิกัดกำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • 1 : BJT
 • 2 : IGBT
 • 3 : SCR
 • 4 : MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 25 :
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดใดที่มีคุณสมบัติค่าสัมประสิทธิ์ของความต้านทานเป็นแบบ positive temperature coeffecient
 • 1 : POWER DIODE
 • 2 : TRANSISTOR
 • 3 : SCR
 • 4 : POWER MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • วงจรเรียงกระแสในรูป ค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยที่โหลดมีค่าเท่ากับเท่าไร เมื่อกำหนดให้แหล่งจ่ายไฟฟ้ามีค่าแรงดันเท่ากับ 70.7 Vrms ความถี่เท่ากับ 50 Hz โหลดเป็นตัวต้านทานมีค่าเท่ากับ 10 โอหม์
 • 1 : - 31.8 V
 • 2 : - 63.6 V
 • 3 : 31.8 V
 • 4 : 63.6 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • 1. อุปกรณ์ที่มี Switching Speed สูงที่สุดคือ …… และอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยแรงดันคือ…..
 • 1 : MOSFET, IGBT
 • 2 : Thyristor, IGBT
 • 3 : MOSFET, BJT
 • 4 : BJT, IGBT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่มีพิกัดกำลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดคืออุปกรณ์ชนิดใด …… และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ควบคุมด้วยกระแสคืออุปกรณ์ชนิดใด
 • 1 : MOSFET, IGBT
 • 2 : Thyristor, IGBT
 • 3 : MOSFET, BJT
 • 4 : Thyristor, BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 29 :
 • อุปกรณ์ที่มีพิกัดกำลังงานไฟฟ้าต่ำที่สุดคือ …… และอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยกระแสคือ…..
 • 1 : MOSFET, IGBT
 • 2 : Thyristor, IGBT
 • 3 : MOSFET, BJT
 • 4 : BJT, IGBT
 • 5 : Thyristor, BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • อุปกรณ์ที่นิยมใช้ที่ความถี่ต่ำทั่วไป (50HZ) คือ …… และอุปกรณ์ที่วงจรควบคุมมีความยุ่งยากในการสร้างคือ…..
 • 1 : MOSFET, IGBT
 • 2 : Thyristor, IGBT
 • 3 : Thyristor, BJT
 • 4 : BJT, IGBT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 31 :
 • อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ความถี่สวิตช์ไม่เกิน 20kHz และต้องขับโหลดที่พิกัดกระแสสูง ๆ คือ
 • 1 : MOSFET
 • 2 : Thyristor
 • 3 : BJT
 • 4 : Thyristor, BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 • IGBT ย่อมาจาก
 • 1 : Gate Turn-off Thyristor
 • 2 : Static Induction Transistor
 • 3 : Insulated - Gate Bipolar Transistor
 • 4 : Silicon - Control Rectifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดคือสัญลักษณ์ของ MOSFET
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • จงบอกถึงความแตกต่างของ GTO กับ SCR
 • 1 : GTO นำกระแสได้สองทิศทางแต่ SCR นำกระแสได้ทางเดียว
 • 2 : GTO สามารถทำให้หยุดนำกระแสด้วยค่ากระแส gate เป็นลบ
 • 3 : SCR มีความไวในการสวิตช์สูงกว่า GTO
 • 4 : SCR นำกระแสได้สองทิศทางแต่ GTO นำกระแสได้ทางเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • SCR เบอร์ IR-S30EF มีค่า dv/dt = 1000 V/us ถ้าขณะต่อใช้งานค่า dv/dt ในวงจรมีค่า 1350 V /us ขณะนี้ตัว SCR จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
 • 1 : SCR เปลี่ยนสถานะจาก OFF เป็น ON ได้โดยไม่ต้องมีสัญญาณ Trigger
 • 2 : รอยต่อภายใน SCR จะเกิดความร้อนมาก
 • 3 : SCR ไม่สามารถ ON ได้
 • 4 : SCR เปลี่ยนสถานะจาก ON เป็น OFF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 36 :
 • SCR เบอร์ IR-S30EF มีค่า di/dt = 800 A/us ถ้าขณะต่อใช้งานค่า di/dt ในวงจรมีค่า 1050 A /us ขณะนี้ตัว SCR จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
 • 1 : SCR สามารถ ON ได้โดยไม่ต้องมีสัญญาณ Trigger
 • 2 : รอยต่อภายใน SCR จะเกิดความร้อนมาก
 • 3 : SCR ไม่สามารถ ON ได้
 • 4 : SCR เปลี่ยนสถานะจาก ON เป็น OFF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดใดต่อไปนี้สามารถทำงานที่ความถี่สูงมากที่สุด
 • 1 : SCR
 • 2 : IGBT
 • 3 : MOSFET
 • 4 : BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :
 • อุปกรณ์ในข้อใดเป็นการแยกวงจรควบคุมกับวงจรกำลังออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด
 • 1 : Isolated Transformer
 • 2 : Differential Amp.
 • 3 : Opto Transistor
 • 4 : Opto Diode
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • ถ้าทริกไตรแอค จะนำกระแสได้ก็ต่อเมื่อกระแสที่ผ่านตัวมันเกินข้อใด
 • 1 : Latching Current
 • 2 : Holding Current
 • 3 : Peak Forward Gate Current
 • 4 : Conducting Current
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 40 :
 • การทำให้ SCR หยุดนำกระแสทำได้อย่างไร
 • 1 : ทำให้กระแสที่ไหลผ่าน SCR มีค่ามากกว่ากระแส Holding current
 • 2 : ใช้วงจร commutation
 • 3 : ทำให้กระแสที่ไหลผ่าน SCR มีค่ามากกว่ากระแส Latching current
 • 4 : ใช้วงจร snubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • จากรูปวงจรที่กำหนดมา ถามว่ารูปการต่อวงจรมีชื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร
 • 1 : ชื่อวงจร Darlington มีไว้เพิ่มอัตราการขยายแรงดันสูงๆ
 • 2 : ชื่อวงจร Push Pull มีไว้เพิ่มอัตราการขยายแรงดันสูงๆ
 • 3 : ชื่อวงจร Darlington มีไว้เพิ่มอัตราการขยายกระแส สูงๆ
 • 4 : ชื่อวงจร Push Pull มีไว้เพิ่มอัตราการขยายกระแสสูงๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • จากวงจรที่กำหนดมา จงหาค่ากระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์ Q2 มีค่าเท่าไร และควรมีขนาดกี่ WATT
 • 1 : 10A ,100W
 • 2 : 50A,500W
 • 3 : 50A ,100W
 • 4 : 10A,500W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • อุปกรณ์สวิตช์กำลังใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งานที่ความถี่สูงกว่า 10kHz
 • 1 : Transistor
 • 2 : IGBT
 • 3 : Mosfet
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 44 :
 • ไดโอดชนิดใดต่อไปนี้ มีการสูญเสียเนื่องจากการนำกระแสต่ำสุด
 • 1 : Power diode
 • 2 : Schottky diode
 • 3 : Zener diode
 • 4 : Fast recovery diode
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :
 • Darlington power transistor มีคุณสมบัติเด่นในด้านใด
 • 1 : มีอัตราการขยายกระแสสูง
 • 2 : มีอัตราการขยายแรงดันสูง
 • 3 : หยุดนำกระแสได้เร็วกว่า
 • 4 : ทนแรงดันได้สูงกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • อุปกรณ์สวิตชิ่งชนิดใดมีพิกัดกำลังต่ำสุด
 • 1 : ไธริสเตอร์
 • 2 : BJT
 • 3 : MOSFET
 • 4 : IGBT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • อุปกรณ์สวิตชิ่งตัวไหนควบคุมการนำกระแสด้วยแรงดัน
 • 1 : BJT
 • 2 : ไธริสเตอร์
 • 3 : MOSFET
 • 4 : ไตรแอค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • อุปกรณ์สวิตช์ตัวใด เมื่อนำกระแสจะมีแรงดันตกคร่อมต่ำกว่าอุปกรณ์ตัวอื่นๆ
 • 1 : MOSFET
 • 2 : IGBT
 • 3 : SIT
 • 4 : BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • จุดมุ่งหมายของการใส่สนับเบอร์ ให้กับอุปกรณ์สวิตชิ่งเช่น BJT เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใด
 • 1 : เพื่อลดกำลังงานสูญเสียจากการสวิตชชิ่ง
 • 2 : หลีกเลี่ยงการเกิดเบรกดาวน์ครั้งที่สอง
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :
 • การศึกษาการทำงานของไดโอด ในช่วง recovery time เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อได้รู้ว่าเป็นไดโอดชนิดไหน
 • 2 : จะได้รู้ว่า Storage charge ในตัวไดโอดมีค่าเท่าไร
 • 3 : จะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความถี่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 • อุปกรณ์สวิตซิ่งตัวใด เมื่อนำกระแสแล้วจะนำกระแสค้าง และจะหยุดนำกระแสได้ ต้องมีวงจรในการคอมมิวเตท
 • 1 : MOSFET
 • 2 : SCR
 • 3 : IGBT
 • 4 : BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :
 • ถ้าทำการวาดกร๊าฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันCollector-Emitter กับ กระแส Base ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ BJT ดังแสดงในรูป ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังย่านที่ไม่สามารถนำมาใช้งานของ BJTอยู่ในช่วงใด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • ไดโอดประเภทไหนที่ให้แรงดันตกคร่อมในสภาวะนำกระแสต่ำที่สุดเมื่อใช้งานที่พิกัดเดียวกัน
 • 1 : Standard diode
 • 2 : Fast-recovery diode
 • 3 : Ultra-fast diode
 • 4 : Schottky diode
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • ไดโอดประเภท Silicon Carbide ซึ่งเป็นแบบ Schottky จะมีคุณลักษณะสมบัติในข้อใด
 • 1 : มี Reverse recovery time ต่ำมาก
 • 2 : มี Storage charge น้อย
 • 3 : กำลังงานสูญเสียต่ำมาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • ในการ Turn-on ให้กับ Mosfet มีเวลาให้ Mosfet นำกระแส 10ไม่โครฟาลัส และ Duty Cycle ของการทำงาน 50% จงคำนวณความถี่ของการใช้งานของ Mosfet
 • 1 : 50 KHz
 • 2 : 100 kHz
 • 3 : 150 kHZ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 • ให้เรียงลำดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังตามลำดับความถี่ใช้งานจากค่าน้อยไปหามากมีลำดับเป็นอย่างไร
 • 1 : BJT, IGBT, Thyristor, Mosfet
 • 2 : BJT, Thyristor, Mosfet, IGBT
 • 3 : Thyristor, BJT, IGBT, Mosfet
 • 4 : Thyristor, IGBT, BJT, Mosfet
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้พิกัดแรงดันและกระแสสูงที่สุด
 • 1 : Transistor
 • 2 : IGBT
 • 3 : MOSFET
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • อุปกรณ์สวิตชิ่งชนิดใดสามารถใช้งานได้ที่ความถี่ในการสวิตช์สูงสุด
 • 1 : IGBT
 • 2 : MOSFET
 • 3 : BJT
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 59 :
 • อุปกรณ์สวิตชิ่งชนิดใดมีพิกัดกำลังสูงสุด
 • 1 : IGBT
 • 2 : MOSFET
 • 3 : BJT
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 60 :
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ควบคุมการทำงานด้วยกระแสคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดใด
 • 1 : IGBT
 • 2 : MOSFET
 • 3 : BJT
 • 4 : MCT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 :
 • อุปกรณ์สวิตชิ่งชนิดใดมีการควบคุมการทำงานด้วยแรงดัน
 • 1 : IGBT
 • 2 : Thyristor
 • 3 : BJT
 • 4 : GTO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :
 • คุณสมบัติที่ต้องการของอุปกรณ์สวิตชิ่ง คือ
 • 1 : Vce มีค่าสูงขณะนำกระแส
 • 2 : มีกระแสรั่วไหลขณะไม่นำกระแส
 • 3 : ความถี่สวิตชิ่งสูง
 • 4 : มีช่วงเวลาเปลี่ยนสถานะนาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 63 :
 • เงื่อนไขใดที่ทำให้ SCR หยุดนำกระแส
 • 1 : VAK มีค่าเป็นบวก
 • 2 : กระแสแอโนดน้อยกว่าค่ากระแสโฮลดิ้ง
 • 3 : กระแสแอโนดน้อยกว่าค่ากระแสแลทชิ่ง
 • 4 : กระแสเกตเป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 64 :
 • อุปกรณ์สวิตชิ่งชนิดใดที่จัดเป็นประเภท snubberless
 • 1 : IGBT
 • 2 : MOSFET
 • 3 : BJT
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่มีวงจรสมมูลประกอบด้วยทรานซิสเตอร์สองตัว คืออุปกรณือิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดใด
 • 1 : IGBT
 • 2 : MOSFET
 • 3 : BJT
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดใดที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • 1 : IGBT
 • 2 : Diode
 • 3 : BJT
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • อุปกรณ์สวิตชิ่งชนิดใดที่สามารถปิดกั้นกระแสได้ทั้ง 2 ทิศทาง
 • 1 : MOSFET
 • 2 : Diode
 • 3 : BJT
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :
 • อุปกรณ์สวิตช์กำลังใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งานที่ต้องทนกระแสสูงและแรงดันตกคร่อมมากกว่า 1000 โวลต์
 • 1 : Transistor
 • 2 : IGBT
 • 3 : Mosfet
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 • อุปกรณ์สวิตช์กำลังใดต่อไปนี้ เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในวงจรแปลงผันไฟตรงที่มีพิกัดแรงดันต่ำ กระแสสูง
 • 1 : Transistor
 • 2 : IGBT
 • 3 : Mosfet
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 70 :
 • ในการนำ Transistor ใช้งานเป็นสวิตช์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในการขับนำทรานซิสเตอร์คือข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • Transistor ตัวหนึ่งขณะนำกระแสมีแรงดันตกคร่อม Vce(sat) = 2 V และมีกระแสไหลผ่านตัวมัน 4 A จงคำนวณหากำลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้น
 • 1 : 2 W
 • 2 : 4 W
 • 3 : 6 W
 • 4 : 8 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • ในการขับนำ MOSFET ให้ทำงานที่ความถี่สูงมากคุณสมบัติของวงจรขับนำข้อใดสำคัญที่สุด
 • 1 : ค่า Output impedance จะต้องมีค่าต่ำ
 • 2 : ค่า Input impedance จะต้องมีค่าต่ำ
 • 3 : ค่า Voltage gain จะต้องมีค่าเข้ามาก
 • 4 : ค่า Current gain จะต้องมีค่าเข้าใกล้หนึ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :
 • ผลเสียของการขับกระแสเบสของ Transistor ที่มีค่ามากเกินไปคืออะไร
 • 1 : Transistor นำกระแสได้เร็วเกินไป
 • 2 : Transistor หยุดนำกระแสได้ช้า
 • 3 : Transistor มีการสูญเสียเนื่องจากการนำกระแสสูงขึ้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 74 :
 • ถ้า Capacitor ที่ใช้ในวงจร Snubber มีค่ามากเกินไปจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
 • 1 : ป้องกันแรงดันและกระแสไม่ให้เกินพื้นที่ของ SOA ได้ดีขึ้น
 • 2 : การสูญเสียจากการสวิตช์แต่ละครั้งของวงจร Snubber จะสูงขึ้น
 • 3 : ความร้อนที่เกิดขึ้นที่สวิตช์จะลดลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ไม่สามารถควบคุมให้หยุดนำกระแสด้วยสัญญาณควบคุมของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์เอง คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดใด
 • 1 : Transistor
 • 2 : Thyristor
 • 3 : Mosfet
 • 4 : IGBT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 76 :
 • ไดโอดชนิดใดต่อไปนี้ ใช้สำหรับสร้างแรงดันอ้างอิง
 • 1 : Power diode
 • 2 : Schottky diode
 • 3 : Zener diode
 • 4 : Fast recovery diode
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • IGBT มีคุณสมบัติเด่นด้านใด ที่เหนือกว่า MOSFET
 • 1 : ความถี่ในการทำงานสูงกว่า
 • 2 : มีอัตราการขยายแรงดันสูง
 • 3 : หยุดนำกระแสได้เร็วกว่า
 • 4 : พิกัดแรงดันและกระแสสูงกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ ซึ่งตามโครงสร้างเสมือนมีไดโอดต่อกลับทางกับทิศทางของกระแสหลักเสมอ
 • 1 : Power Transistor
 • 2 : IGBT
 • 3 : Power MOSFET
 • 4 : Thyristor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • ข้อใดคือลักษณะที่แตกต่างในการขับอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์กำลังกับมอสเฟตกำลังที่ชัดเจน
 • 1 : ทรานซิสเตอร์ถูกขับด้วยแรงดันไฟฟ้าส่วนมอสเฟตถูกขับด้วยกระแส
 • 2 : ทรานซิสเตอร์ถูกขับด้วยกระแสไฟฟ้าส่วนมอสเฟตถูกขับด้วยแรงดัน
 • 3 : ทรานซิสเตอร์ถูกขับด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า ส่วนมอสเฟตถูกขับด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า
 • 4 : ทรานซิสเตอร์ถูกขับด้วยกระแสต่ำกว่าส่วนมอสเฟตถูกขับด้วยกระแสสูงกว่า
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 80 :
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่นำทรานซิสเตอร์หลายตัวมาต่อร่วมกันเพื่อให้มีอัตราขยายรวมสูงขึ้น และทำงานเป็นสวิตช์กำลังได้ คือข้อใด
 • 1 : Darlington
 • 2 : Anti-saturation
 • 3 : Push-Pull
 • 4 : Complementary
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • ข้อใดอธิบายโครงสร้างของไทริสเตอร์ เมื่อ p และ n คือสารกึ่งตัวนำชนิด p และ n ตามลำดับ
 • 1 : npnn
 • 2 : pnpp
 • 3 : pnpn
 • 4 : pnpnp
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 82 :
 • จะทำให้ไทริสเตอร์ที่กำลังนำกระแสหยุดนำกระแสได้โดย
 • 1 : ทำให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมโหลดเป็นไฟลบ
 • 2 : ทำให้กระแสที่ผ่านโทริสเตอร์น้อยกว่ากระแสโฮลดิ้ง
 • 3 : ทำให้กระแสที่ผ่านไทริสเตอร์มากกว่ากระแสโฮลดิ้ง
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • GTO แตกต่างกับ SCR ในแง่ของการนำไปใช้อย่างไร
 • 1 : นำกระแสด้วยสัญญาณ ทริกขาเกต
 • 2 : หยุดนำกระแสได้ด้วยสัญญาณ ทริกขาเกต
 • 3 : มีขั้วทั้งหมด 3 ขั้ว
 • 4 : ขาเกตต้องป้อนสัญญาณตลอดเวลาหากต้องการให้นำกระแส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 84 :
 • ข้อใดที่ IGBT มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ BJT
 • 1 : ใช้แรงดันในการขับ
 • 2 : กำลังงานสูญเสียต่ำในสภาวะนำกระแส
 • 3 : อินพุตอิมพีแดนซ์มีค่าสูง
 • 4 : ไม่มีการเบรคดาวน์ครั้งที่สอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • IGBT มีคุณสมบัติผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ใดกับอุปกรณ์ใด
 • 1 : BJT กับ SCR
 • 2 : SCR กับ GTC
 • 3 : MOSFET กับ BJT
 • 4 : Diode กับ GTO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • ข้อใดบ่งบอกถึงลักษณะการทำงานของ SCR ได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : SCR จะหยุดนำกระแสเมื่อป้อนสัญญาณที่ขา gate
 • 2 : ความถี่การสวิตช์สูงสุดของ SCR ต่ำกว่า ความถี่การสวิตช์สูงสุดของMOSFET
 • 3 : SCR ไม่สามารถสร้างให้มีพิกัดกระแสสูงกว่า IGBT ได้
 • 4 : SCR สามารถนำกระแสได้ 2 ทิศทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 87 :
 • ข้อใดเรียงลำดับพิกัดการทนกระแสสูงสุดของ BJT, MOSFET และ IGBT ที่สามารถสร้างได้จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
 • 1 : BJT, IGBT, MOSFET
 • 2 : MOSFET, IGBT, BJT
 • 3 : IGBT, MOSFET, BJT
 • 4 : IGBT, BJT, MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • ข้อใดเรียงลำดับพิกัดความถี่การสวิตช์สูงสุดที่สามารถสร้างได้ของ BJT, MOSFET และ IGBT จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
 • 1 : BJT, IGBT, MOSFET
 • 2 : MOSFET, IGBT, BJT
 • 3 : IGBT, MOSFET, BJT
 • 4 : IGBT, BJT, MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • Switching devices ที่นิยมใช้ใน switching power supply คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในข้อใด
 • 1 : Thyristor และ Transistor
 • 2 : Gate turn off Thyristor และ Insulated Gate Turn off Transistor
 • 3 : Mosfet และ Transistor
 • 4 : Mos Control Thyristor และMosfet
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 90 :
 • ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ วงจร Snubber
 • 1 : ลด switching loss
 • 2 : ลด voltage spike
 • 3 : ลด Electro Magnetic Interference (EMI)
 • 4 : ลด Acoustic Noise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • SCR สามารถเปลี่ยนสถานะจาก ไม่นำกระแส เป็น นำกระแส ได้อย่างไร เมื่อปล่อยให้ขา เกต ไม่มีการควบคุม
 • 1 : ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว Anode กับ Cathode ให้มากกว่าแรงดัน Breakdown
 • 2 : ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว Anode กับ Cathode ให้มากกว่าแรงดัน Breakover
 • 3 : ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว Anode กับ Cathode ให้มีค่าเป็น ลบ
 • 4 : ควบคุมให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันต่อเวลา ระหว่างขั้ว Anode กับ Cathode ให้มีค่าต่ำกว่าพิกัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 92 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เมื่ออุปกรณ์สวิตช์กำลัง เป็น SCR
 • 1 : กระแส Latching ต้องมีค่าสูงกว่ากระแส Holding
 • 2 : กระแส Holding ต้องมีค่าสูงกว่ากระแส Latching
 • 3 : กระแส Gate ต้องมีค่าสูงกว่ากระแส Latching
 • 4 : กระแส Gate ต้องมีค่าสูงกว่ากระแส Holding
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • UJT (Unijunction Transistor) มีคุณสมบัติหลัก คือ
 • 1 : ขยายสัญญาณเป็นเชิงเส้นได้ดี
 • 2 : มีความต้านทานคงที่ตลอดย่านการทำงาน
 • 3 : มีลักษณะความต้านทานเป็น ลบ เมื่อเริ่มนำกระแส
 • 4 : เมื่อนำกระแสแล้ว จะให้หยุดการทำงานได้โดยการนำสัญญาณควบคุม ออก เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อให้ทราสซิสเตอร์กำลังทำงานในโมดสวิตช์
 • 1 : กำลังสูญเสีย จะมากขึ้น เมื่อสวิตช์ด้วยความถี่ ต่ำลง
 • 2 : กำลังสูญเสีย จะมากขึ้น เมื่อสวิตช์ด้วยความถี่ สูงขึ้น
 • 3 : กำลังสูญเสีย จะมากขึ้น เมื่อโหลดมีค่าความต้านทาน สูงขึ้น
 • 4 : กำลังสูญเสีย จะมากขึ้น เมื่อสวิตช์ ทำการนำกระแสค้างอยู่ตลอดเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • ข้อดีของ Power MOSFET ที่เหนือกว่า IGBT คือ
 • 1 : มีแรงดันความต้านทานในขณะที่นำกระแสต่ำกว่า
 • 2 : ทำงานที่ความถี่สูงได้ดีกว่า
 • 3 : ทำงานที่แรงดันสูงได้ดีกว่า
 • 4 : มีการควบคุมการทำงานได้ง่ายกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 96 :
 • ในการป้องกันไม่ให้ อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันต่อเวลา ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้ว Anode และ Cathode ของ SCR สูงเกินไป ทำได้โดย
 • 1 : ต่อวงจร L อนุกรมกับ SCR
 • 2 : ต่อวงจร R-C Snubber อนุกรมกับ SCR
 • 3 : ต่อวงจร R-C-D Snubber ขนานกับ SCR
 • 4 : ต่อวงจร R-C ขนานกับวงจร Gate-Cathode ของ SCR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • อุปกรณ์สวิตช์กำลัง DIAC นิยมนำไปประยุต์ใช้ในวงวรที่ทำงานหน้าที่ใด
 • 1 : Rectifier
 • 2 : Oscillator
 • 3 : Snubber
 • 4 : Freewheeling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • วงจรSCR ต่ออยู่กับโหลดอนุกรม RLC และมี trigger pulse ดังแสดงในรูป เมื่อกำหนดให้ ความต้านทานมีค่าเท่ากับ 1 ohm อินดัคเตอร์มีค่าเท่ากับ 1 H และคาปาซิสเตอร์มีค่าเท่ากับ 1 F แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง( V ) มีค่าแรงดันเท่ากับ 200 Volt เมื่อ SCR ได้รับสัญญาณ trigger pulse ลูกที่ 1ทำให้ SCR เริ่มนำกระแส ให้คำนวณหาค่าเวลาที่SCR กลับมาหยุดนำกระแสมีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 3.6 sec
 • 2 : 3.14 sec
 • 3 : 1 sec
 • 4 : 0.5 sec
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :
 • วงจร SCR ต่ออยู่กับโหลดอนุกรม RLC และ SCR ได้รับ trigger pulse ดังแสดงในรูป เมื่อกำหนดให้ ความต้านทานเท่ากับ 1 ohm อินดัคเตอร์มีค่าเท่ากับ 1 H และคาปาซิสเตอร์มีค่าเท่ากับ 1 F แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง(V)มีค่าแรงดันเท่ากับ 200 Volt เมื่อ SCR นำกระแสเนื่องจากได้รับ trigger pulse ลูกที่หนึ่ง ต่อจากนั้นเมื่อ SCR กลับมาหยุดนำกระแส คาปาซิสเตอร์จะมีแรงดันตกคร่อมประมาณกี่ Volt
 • 1 : 400 Volt
 • 2 : 200 Volt
 • 3 : 0 Volt
 • 4 : -200 Volt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :
 • วงจร SCR ต่ออยู่กับโหลดอนุกรม RLC และ SCR ได้รับ trigger pulse ดังแสดงในรูป เมื่อกำหนดให้ ความต้านทานเท่ากับ 1 ohm อินดัคเตอร์มีค่าเท่ากับ 1 H และคาปาซิสเตอร์มีค่าเท่ากับ 1 F แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง(V)มีค่าแรงดันเท่ากับ 200 Volt เมื่อ SCR นำกระแสเนื่องจากได้รับ trigger pulse ลูกที่หนึ่ง ต่อจากนั้นเมื่อ SCR กลับมาหยุดนำกระแส SCRจะมีแรงดันตกคร่อมประมาณกี่ Volt
 • 1 : 400 Volt
 • 2 : 200 Volt
 • 3 : 0 Volt
 • 4 : - 200 Volt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 101 :
 • วงจร SCR ต่ออยู่กับโหลดอนุกรม RLC และ SCR ได้รับ trigger pulse ดังแสดงในรูป เมื่อกำหนดให้ ความต้านทานเท่ากับ 1 ohm อินดัคเตอร์มีค่าเท่ากับ 1 H และคาปาซิสเตอร์มีค่าเท่ากับ 1 F แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง(V)มีค่าแรงดันเท่ากับ 200 Volt เมื่อ SCR นำกระแสเนื่องจากได้รับ trigger pulse ลูกที่หนึ่ง ที่เวลาเมื่อ SCR เริ่มนำกระแสแรงดันตกคร่อมอินดังเตอร์มีค่าเท่ากับกี่ Volt
 • 1 : 400 Volt
 • 2 : 200 Volt
 • 3 : 0 Volt
 • 4 : - 200 Volt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 102 :
 • วงจร SCR ควบคุมโหลดความต้านทานดังแสดงในรูป อินดัคเตอร์ที่ต่ออยู่กับวงจร ต่อไว้เพื่อนำหน้าที่อะไร
 • 1 : เพื่อป้องกันอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสต่อเวลาที่ไหลผ่าน SCR ไม่ให้เกินพิกัดของ SCR
 • 2 : เพื่อป้องกันแรงดัน surge เข้ามาในวงจรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อ SCR
 • 3 : เพื่อรักษาระดับกระแสที่ไหลในวงจรให้มีค่าคงที่
 • 4 : เพื่อให้ได้ค่า ripple factor ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์กำลังแบบใด ที่จัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์แบบ Voltage-controlled
 • 1 : BJT
 • 2 : IGBT
 • 3 : SCR
 • 4 : TRIAC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • ในการคำนวณหาค่าประจุสะสมในไดโอด(Qrr) พารามิเตอร์ในข้อใดมีความจำเป็นในการคำนวณ
 • 1 : อัตราการเปลี่ยนแปลงกระแสที่ไหลผ่านไดโอด(di/dt)
 • 2 : เวลาฟื้นคืนตัวของไดโอด(trr)
 • 3 : กระแสย้อนกลับสูงสุดของไดโอด(Irr)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 105 :
 • ในการใช้งานทรานซิสเตอร์ (BJT) เป็นสวิทช์ ปิด-เปิด การนำกระแสในวงจรอิเล็คทรอนิคส์กำลัง โหมดการทำงานใดไม่นิยมใช้
 • 1 : cut-off
 • 2 : active
 • 3 : saturation
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • อุปกรณ์สวิทช์ชิ่งใดอาศัยการคอมมิวเตท
 • 1 : GTO
 • 2 : SCR
 • 3 : IGBT
 • 4 : IGCT
 • 5 : BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • อุปกรณ์สวิทช์ชิ่งข้อใด มีการขับนำด้วยแรงดัน
 • 1 : IGCT , MOSFET
 • 2 : SCR, MOSFET
 • 3 : IGBT , GTO
 • 4 : IGBT, BJT
 • 5 : SCR, GTO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • อุปกรณ์สวิทช์ชิ่งใดจำเป็นต้องมี Baker’s clamp
 • 1 : GTO
 • 2 : SCR
 • 3 : IGBT
 • 4 : BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 • ข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่าง IGBT กับ MOSFET คือข้อใด
 • 1 : ข้อแตกต่างด้านความถี่
 • 2 : ข้อแตกต่างของช่วงเวลา turn-off
 • 3 : ข้อแตกต่างด้านกำลังสูญเสีย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 110 :
 • การที่อุปกรณ์สวิทช์ทำงานที่ความถี่สูงส่งผลให้เกิดอะไร
 • 1 : การสูญเสียกำลังงานมาก
 • 2 : การนำกระแสน้อยลง
 • 3 : แรงดันย้อนกลับต่ำลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • การสร้างสัญญาณจุดชนวน SCR ในกรณีที่โหลดเป็น R-L ควรเป็นสัญญาณแบบใด
 • 1 : Short pulse
 • 2 : Long pulse
 • 3 : Pulse train หรือ chain pulse
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :

 • 1 : 200
 • 2 : 150
 • 3 : 100
 • 4 : 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • อุปกรณ์ใดไม่ได้อยู่ในตระกูล thyristor
 • 1 : SCR
 • 2 : RCT
 • 3 : GTO
 • 4 : MOSFET
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 114 :

 • 1 : Cut-off
 • 2 : Active
 • 3 : Saturation
 • 4 : Amplifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :

 • 1 : Cut-off
 • 2 : Active
 • 3 : Saturation
 • 4 : Amplifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :

 • 1 : 43.2W
 • 2 : 33.2W
 • 3 : 23.2W
 • 4 : 13.2W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 118 :

 • 1 : SCR
 • 2 : RCT
 • 3 : GTO
 • 4 : BJT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 •  หม้อแปลงไฟฟ้ากับตัวเหนี่ยวนำข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 :  หม้อแปลงส่งผ่านพลังงานแต่ตัวเหนี่ยวนำเก็บสะสมพลังงาน
 • 2 :  หม้อแปลงและตัวเหนี่ยวนำต้องการกระแสทำแม่เหล็กต่ำ
 • 3 :  หม้อแปลงและตัวเหนี่ยวนำต้องการกระแสทำแม่เหล็กสูง
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 :
 •  แกนแม่เหล็ก (Magnetic cores) ที่ใช้ทำหม้อแปลงควรมีคุณสมบัติเช่นใด
 • 1 :  มีวงรอบฮีสเตอร์กว้าง
 • 2 :  มีค่าความนำต่อฟลักซ์แม่เหล็กต่ำ
 • 3 :  ไม่มีการสูญเสียจากการโป่งพอง (Fringing) ในช่องว่างอากาศ
 • 4 :  มีค่าความนำต่อฟลักซ์แม่เหล็กสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 •  ปรากฏการณ์ทางผิว (Skin effect) คือ
 • 1 :  เมื่อความถี่สูงขึ้นทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียมากขึ้น
 • 2 :  เมื่อความถี่สูงขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไหลบริเวณผิวตัวนำมากขึ้น
 • 3 :  เมื่อความถี่สูงขึ้นทำให้วงรอบฮีสเตอร์รีซีสกว้างมากขึ้น
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :
 •  
 • 1 : 20mH
 • 2 : 200mH
 • 3 : 10mH
 • 4 : 100mH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 •  ช่องว่างอากาศในแกนแม่เหล็กสำหรับการออกแบบตัวเหนี่ยวนำเกิดผลอย่างไร
 • 1 :  ทำให้พลังงานที่สะสมในแกนแม่เหล็กมีค่าน้อยกว่าพลังงานที่สะสมในช่องอากาศ
 • 2 :  ช่องว่างอากาศทำให้ค่าตัวเหนี่ยวนำลดลง
 • 3 :  ทำให้ค่าความเหนี่ยวนำมีค่าคงที่
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :

 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :
 • จากรูปวงจรจงคำนวณหาค่ากระแสสูงสุดที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ (L) และพลังงานสะสมสูงสุดในสภาวะที่ BJT นำกระแสที่ช่วงเวลา t1

 • 1 :  10A และ 10J
 • 2 :  5.5A และ 3.02J
 • 3 :  4.5Aและ 2.02J
 • 4 :  ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 71 : Magnetic material
ข้อที่ 126 :
 • ขดลวดพันรอบแกนทรอรอยด์ดังรูป จำนวน 50 รอบ โดยสมมุติ ว่าแกนทำงานในย่านเชิงเส้นและแกนมี relative permeability=1000 จะทำให้ขดลวดดังกล่าวมีค่าความเหนี่ยวนำประมาณเท่าใด
 • 1 : 314 มิลลิเฮนรี่
 • 2 : 31.4 ไมโครเฮนรี่
 • 3 : 3.14 มิลลิเฮนรี่
 • 4 : 314 ไมโครเฮนรี่
 • 5 : 31.4 มิลลิเฮนรี่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 127 :
 • หม้อแปลงที่ใช้แกนเฟอไรท์ออกแบบให้ทำงานที่ความถี่ 20 kHz เพื่อลดแรงดันรูปไซน์จาก 220 Vrms ลงเหลือ 12 Vrms กระแสพิกัดด้านออกเท่ากับ 10 Arms หากใช้หม้อแปลงดังกล่าวกับแหล่งแรงดันรูปไซน์ 220 Vrms ความถี่สูงกว่าที่ออกแบบไว้ 10 เท่า คือ 200 kHz กระแสด้านออกเท่ากับ 10 Arms
 • 1 : แกนหม้อแปลงจะอิ่มตัว
 • 2 : กระแสทำแม่เหล็ก(magnetizing current) จะเพิ่มขึ้น
 • 3 : ความเข้มสนามแม่เหล็กสูงสุด(Bmax) จะลดลง
 • 4 : คำตอบที่ 1 และคำตอบที่ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 128 :
 • ตัวเหนี่ยวนำของวงจรทอนระดับทำงานที่ความถี่ 100 kHz วัฏจักรงาน 50 % ซึ่งจะทำให้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับคร่อมตัวเหนี่ยวนำเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยม มีกระแสไฟตรงผ่าน 5 Arms กระแสกระเพื่อมน้อยมาก หากใช้ตัวเหนี่ยวนำดังกล่าวกับแหล่งแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 100 kHz ที่มีรูปคลื่นสี่เหลี่ยมและมีขนาดที่ทำให้กระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำมีเฉพาะองค์ประกอบประกอบไฟสลับ 5 Arms
 • 1 : แกนของตัวเหนี่ยวนำจะร้อนมากขึ้น
 • 2 : แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับคร่อมตัวเหนี่ยวนำจะสูงกว่าเมื่อใช้ในวงจรทอนระดับ
 • 3 : ความเข้มสนามแม่เหล็กสูงสุด(Bmax) ของแกนจะลดลง
 • 4 : คำตอบที่ 1 และคำตอบที่ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 129 :
 • หม้อแปลงโดยทั่วไปใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแต่ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะมีการใช้หม้อแปลงกับวงจรเรียงกระแส เมื่อต่อหม้อแปลงเข้ากับแหล่งแรงดัน และพิจารณาแรงดันไฟตรงคร่อมหม้อแปลงและกระแสไฟตรงผ่านหม้อแปลงในภาวะอยู่ตัว เพื่อให้หม้อแปลงทำงานได้ปรกติ แรงดันและกระแสของหม้อแปลงจะ
 • 1 : จะต้องไม่มีทั้งองค์ประกอบแรงดันไฟตรงและองค์ประกอบกระแสไฟตรง
 • 2 : ต้องไม่มีองค์ประกอบแรงดันไฟตรงแต่มีองค์ประกอบกระแสไฟตรงได้
 • 3 : มีองค์ประกอบแรงดันไฟตรงได้แต่ต้องไม่มีองค์ประกอบกระแสไฟตรง
 • 4 : มีได้ทั้งองค์ประกอบแรงดันไฟตรงและองค์ประกอบกระแสไฟตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • แกนขดลวดรูปแบบใดที่นำมาพันขดลวดเพื่อสร้างหม้อแปลงที่สร้างสนามแม่เหล็กออกมารบกวนน้อยที่สุด
 • 1 : แกนแบบ EI
 • 2 : แกนแบบ EE
 • 3 : แกนแบบตลับ(POT)
 • 4 : แกนอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :
 • แกนหม้อแปลงชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างเป็นหม้อแปลงในวงจร fly-back
 • 1 : แกนรูปตัว EI
 • 2 : แกนรูปตัว C
 • 3 : แกนโทรอยด์
 • 4 : แกนรูปตลับ(POT)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 132 :
 • ช่องอากาศ (Air gap) ในตัวเหนี่ยวนำที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กำลัง มีไว้เพื่อ
 • 1 : เพิ่มความสามารถในการสวิตชิ่งให้สูงขึ้น
 • 2 : ป้องกันการอิ่มตัวในขณะที่ตัวเหนี่ยวนำนำกระแสสูงๆ
 • 3 : เพิ่มเสถียรภาพให้กับค่าความเหนี่ยวนำ
 • 4 : ถูกทั้ง 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 133 :
 • วัสดุชนิดใดเหมาะสมที่จะใช้เป็นแกน (core) ของหม้อแปลงหรือตัวเหนี่ยวนำสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่มีความถี่สวิตชิ่งสูงกว่า 1 kHz
 • 1 : Si-Fe
 • 2 : Iron Powder
 • 3 : Ferrite-MnZn
 • 4 : ถูกทั้ง 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • กำหนดให้แกนชนิด ferrite มี core cross-sectional area = 0.6 cm sqr. และ Mean length per turn = 4 cm ต้องการใช้แกนดังกล่าวเพื่อสร้างตัวเหนี่ยวนำที่มีสมบัติดังนี้ กระแสสูงสุด = 3.6 A, L = 70 uH และ Bmax = 0.25 T จงหาจำนวนรอบของเส้นลวดที่ต้องพันรอบแกน
 • 1 : 16 รอบ
 • 2 : 26 รอบ
 • 3 : 29 รอบ
 • 4 : 10 รอบ
 • 5 : 9 รอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • วัสดุแม่เหล็กที่ใช้ทำหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังทั่วไป ทำงานที่ความถี่ 50 เฮิร์ทซ์ เป็นวัสดุแม่เหล็กชนิดใด
 • 1 : Diamagnetic
 • 2 : Paramagnetic
 • 3 : Nonmagnetic
 • 4 : Ferromagnetic
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 136 :
 • เหตุใดในงานที่ใช้ความถี่สูงๆ เช่นในแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจึงเลือกใช้แกนเหล็กแบบ เฟอร์ไรท์ แทนการใช้แกนเหล็กซิลิกอนทั่วไป
 • 1 : มีค่าความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (สูงสุด) มากกว่า
 • 2 : มีค่าความสูญเสียรวมในแกนต่ำกว่า
 • 3 : มีราคาถูกกว่า
 • 4 : แกนเหล็กมีความแข็งแรงมากกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 137 :
 • แกนหม้อแปลงและแกนตัวเหนี่ยวนำที่จะนำมาใช้ในงานความถี่สูงสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะต้องเป็นแกนชนิดใด
 • 1 : แกนเหล็ก
 • 2 : แกนเฟอร์ไรต์
 • 3 : แกนคาร์บอน
 • 4 : แกนน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดคือตัวตรวจจับ Magnetic Flux
 • 1 : Techro – Generator
 • 2 : Opto – Counter
 • 3 : Resolver
 • 4 : Hall – Sensor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 139 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลของกระแสฮาร์โมนิกส์ในอินเวอร์เตอร์
 • 1 : เกิด Pulsation Torque
 • 2 : เกิด Copper - Loss สูง
 • 3 : เกิด Iron - Loss สูง
 • 4 : เกิด Electromagnetic Noise สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 140 :
 • เหตุใดแกนเหล็กในวงจรสวิตชิ่งจึงนิยมใช้แกนเฟอร์ไรด์
 • 1 : เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ง่ายกว่า
 • 2 : ใช้งานในความถี่สูงได้ดีกว่า
 • 3 : ทนความร้อนได้สูงกว่า
 • 4 : แรงดันสูญเสียต่ำกว่าที่ความถี่สง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 141 :
 • จงคำนวณหาค่าจำนวนรอบ(N) ของตัวเหนี่ยวนำที่กำหนดให้
 • 1 : 11 รอบ
 • 2 : 21 รอบ
 • 3 : 31 รอบ
 • 4 : 41 รอบ
 • 5 : 51 รอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • ข้อใดเป็นค่าความซึมซาบแม่เหล็กของสุญญากาศ
 • 1 : 1 H/m
 • 2 : 8.854*10-12 H/m
 • 3 : 4*3.14*10-7 H/m
 • 4 : 3.02*1012H/m
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 143 :
 • ข้อใดเป็นค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ของสุญญากาศ
 • 1 : 1
 • 2 : 8.854*10*e^(-12)
 • 3 : 4*3.14*10*e^(-7)
 • 4 : 3.02*10*e^(12)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :
 • แกนชนิดใดที่ให้การสูญเสียในแกนน้อยสุด
 • 1 : Laminated iron
 • 2 : Powdered iron
 • 3 : Air-core
 • 4 : Ferrite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 145 :
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังทำงานที่ความถี่สูงมากๆแกนแม่เหล็กที่นำมาใช้ในวงจรควรเป็นแกนเหล็กชนิดใด
 • 1 : Laminated iron
 • 2 : Powdered iron
 • 3 : Ferrite
 • 4 : Cast iron
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • กระแสในวงจรไฟฟ้าถ้าเทียบกับวงจรแม่เหล็กควรจะเป็นอย่างไร
 • 1 : mmf
 • 2 : Reluctance
 • 3 : Flux
 • 4 : Flux densily
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :
 • ในการออกแบบหม้อแปลงความถี่สูง ทำไมจึงใช้ลวดเส้นเล็กนำมาต่อขนานกันหลายเส้นในการพันแกน
 • 1 : เพื่อลดผลของค่า Skin effect
 • 2 : พันง่ายกว่าลวดเส้นใหญ่
 • 3 : ลดผลของค่า Proximity effect
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 148 :
 • ความสัมพันธ์ B-H และคุณสมบัติ Hysteresis ที่เกิดขึ้นภายในแกนแม่เหล็กทำให้เกิดผลด้านใด
 • 1 : ทำให้เกิดการสูญเสียในแกนแม่เหล็ก
 • 2 : ทำให้เกิดการสูญเสียในลวดตัวนำ
 • 3 : ทำให้เกิดการรบกวนทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :
 • สารใดที่ไม่ใช่สารเฟอร์โรแมกเนติก
 • 1 : นิเกิล
 • 2 : โครเมี่ยม
 • 3 : โคบอลต์
 • 4 : เหล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 150 :
 • หน่วยวัดของความเข้มสนามแม่เหล็กคือคำตอบข้อใด
 • 1 : H/m
 • 2 : A/m
 • 3 : T
 • 4 : Wb
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • หน่วยของความซาบซึมแม่เหล็ก คือ
 • 1 : H/m
 • 2 : A/m
 • 3 : T
 • 4 : Wb
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 152 :
 • หน่วยของความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก คือ
 • 1 : H/m
 • 2 : A/m
 • 3 : T
 • 4 : Wb
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 153 :
 • จำนวนรอบในการพันหม้อแปลงความถี่สูง มีความสัมพันธ์กับปริมาณต่าง ๆ อย่างถูกต้อง คือ
 • 1 : แปรผกผันกับแรงดัน
 • 2 : แปรผกผันกับความถี่
 • 3 : แปรตามความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก
 • 4 : แปรตามพื้นที่หน้าตัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • ต่อไปนี้ข้อความใดถูกต้อง
 • 1 : หม้อแปลงแกนเหล็กเหมาะที่จะใช้งานที่ความถี่สูง
 • 2 : ตัวเหนี่ยวนำที่พันบนแกนเหล็กไม่จำเป็นต้องมี Air gap ในทุกกรณี
 • 3 : ขนาดของลวดตัวนำไม่มีผลต่อการสูญเสียของหม้อแปลง
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 :
 • คุณสมบัติของหม้อแปลงในอุดมคติต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : ค่า Primary Inductance มีค่าอนันต์
 • 2 : ค่า Primary Inductance มีค่าเท่ากับศูนย์
 • 3 : Magnetizing current มีค่าเท่ากับศูนย์
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :
 • คุณสมบัติของหม้อแปลงในอุดมคติต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : ค่า Leakage Inductance มีค่าเท่ากับศูนย์
 • 2 : ค่า Primary Inductance มีค่าเท่ากับศูนย์
 • 3 : Magnetizing current มีค่าเท่ากับศูนย์
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • ผลของการที่แกนแม่เหล็กที่ใช้ทำตัวเหนี่ยวนำมี Air-gap ในวงจรแม่เหล็กคือ
 • 1 : ค่า Inductance มีค่ามากขึ้น
 • 2 : ค่ากระแสที่ทำให้ตัวเหนี่ยวนำเกิดการอิ่มตัวค่าต่ำลง
 • 3 : ค่า Permeability ของวงจรแม่เหล็กมีค่าสูงขึ้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • คุณสมบัติของหม้อแปลงในอุดมคติต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ค่า Leakage Inductance มีค่าเท่ากับศูนย์
 • 2 : ค่า Primary Inductance มีค่าเท่ากับศูนย์
 • 3 : Magnetizing current มีค่าเท่ากับอนันต์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :
 • เมื่อมีกระแส iL ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ L เกิดแรงดันคร่อมตัวเหนี่ยวนำขนาด VL พลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวนำมีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 :
 • เมื่อจ่ายแรงดันขนาด Vcc ให้แก่ตัวเหนี่ยวนำ L เป็นระยะเวลา T ถ้ากระแสเริ่มต้น iL(0) มีค่าเป็นศูนย์ พลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวนำมีค่าเป็นเท่าไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :

 • 1 : 10 รอบ
 • 2 : 19 รอบ
 • 3 : 21 รอบ
 • 4 : 25 รอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 :
 • วัสดุที่จะสามารถจำแนกได้ว่าเป็น Ferromagnetic หรือ Nonmagnetic ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสิ่งใดเป็นสำคัญ
 • 1 : คุณลักษณะ B-H
 • 2 : คุณลักษณะ V-I
 • 3 : คุณสมบัติของค่าความเหนี่ยวนำ
 • 4 : คุณสมบัติของค่าความนำไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :
 • แรงดันในวงจรไฟฟ้า ถ้าเปรียบเทียบกับวงจรแม่เหล็ก ควรจะเป็นตัวแปลใด
 • 1 : mmf
 • 2 : flux
 • 3 : reluctance
 • 4 : flux density
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า ถ้าเปรียบเทียบกับวงจรแม่เหล็กควรใช้ตัวแปรใด
 • 1 : mmf
 • 2 : flux
 • 3 : flux density
 • 4 : reluctance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 •  ไดโอดชนิดใดที่เหมาะสมกับการใช้งานในวงจรเรียงกระแสความถี่ต่ำและพิกัดกำลังไฟฟ้าสูงๆ
 • 1 :  Schottky diodes
 • 2 :  Fast-recover diodes
 • 3 :  Line-frequency diodes
 • 4 :  Ultra-fast diodes
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 •  ข้อดีของทรานซิสเตอร์กำลังที่มีโครงสร้างภายในต่อแบบดาร์ลิงตัน (Darlington) คือ
 • 1 :  Switching loss มีค่าลดต่ำลง
 • 2 :  ความเร็วในการสวิตช์ลงเพิ่มสูงขึ้น
 • 3 :  มีอัตราการขยายกระแสไฟตรงได้มากขึ้น
 • 4 :  ลดแรงดันตกคร่อมขณะนำกระแส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 167 :
 •  ข้อใดคือสัญลักษณ์ของ Isolated gate bipolar transistors
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 •  รูปกราฟใดเป็นกราฟคุณสมบัติการสวิตช์ในอุดมคติของ IGBT
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 •  สวิตช์อิเล็คทรอนิกส์กำลังชนิด GTO และ SCR ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 :  GTO นำกระแสได้สองทิศทางแต่ SCR นำกระแสได้ทางเดียว
 • 2 :  GTO สามารถทำให้หยุดนำกระแสด้วยค่ากระแส gate เป็นลบ
 • 3 :  SCR มีความถี่ในการสวิตช์สูงกว่า GTO
 • 4 :  SCR นำกระแสได้สองทิศทางแต่ GTO นำกระแสได้ทางเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 •  ข้อใดคือสมการของ Crest factor
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :
 •  ข้อใดคือสมการของตัวประกอบกำลังในระบบไม่เชิงเส้น
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 172 :
 •  ข้อใดคือสมการของผลรวมการผิดเพี้ยนของกระแสฮาร์มอนิกส์ (Total harmonic distortion)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 173 :
 •  
 • 1 : 25.6V
 • 2 : 27.4V
 • 3 : 45.35V
 • 4 : 60V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • 1 : 7.07A
 • 2 : 10A
 • 3 : 14.14A
 • 4 : 12.73A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :
 •  
 • 1 : 95%
 • 2 : 250%
 • 3 :  58%
 • 4 : 158%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 72 : Converters
ข้อที่ 176 :
 • จากรูปคลื่นของกระแสและแรงดันดังรูป power factor ขาเข้าวงจรมี ค่าเท่าใด
 • 1 : 0.5
 • 2 : 1.0
 • 3 : 0.75
 • 4 : 0.9
 • 5 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :
 • จากวงจร buck converter ดังรูปทำงานที่ความถี่ 20kHz จงคำนวณหาค่า L ต่ำที่สุดที่ทำให้วงจรทำงานในโหมดกระแสที่ L ต่อเนื่องได้
 • 1 : 73 มิลลิเฮนรี่
 • 2 : 73ไมโครเฮนรี่
 • 3 : 730ไมโครเฮนรี่
 • 4 : 730 มิลลิเฮนรี่
 • 5 : 7.3 มิลลิเฮนรี่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 178 :
 • วงจร Buck Converter มีอินพุต 12 โวลต์ทำงานในโหมดกระแส ต่อเนื่องถ้าต้องการแรงดันที่โหลด 9 โวลต์จะต้องกำหนดให้ Duty Cycle ของสวิตซ์เป็นเท่าใด
 • 1 : 0.5
 • 2 : 1
 • 3 : 0.9
 • 4 : 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 • วงจร Buck-Boost Converter มีแรงดันอินพุต 24 โวลต์ หาก ต้องการแรงดันด้านออก 30 โวลต์จะต้องกำหนดให้ Duty Cycle ของสวิตซ์เป็นเท่าใด
 • 1 : 0.67
 • 2 : 0.55
 • 3 : 0.8
 • 4 : 0.9
 • 5 : 1.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • จากวงจร Full-wave Controlled Rectifier ดังรูป ที่มุมนำกระแส สูงสุดเท่าใด ที่ทำให้กระแสที่โหลดยังคงต่อเนื่อง
 • 1 : ุุ62องศา
 • 2 : 92องศา
 • 3 : 30องศา
 • 4 : 90องศา
 • 5 : 120องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ Inverter
 • 1 : Induction heating
 • 2 : UPS
 • 3 : Induction motor drives
 • 4 : DC motor drives
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 182 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการ commutation ของ SCR
 • 1 : Line commutation
 • 2 : Regenerative commutation
 • 3 : Load commutation
 • 4 : Forced commutation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • อะไรคือข้อแตกต่างของ half controlled กับ fully controlled thyrister bridge converter
 • 1 : จำนวนไทริสเตอร์
 • 2 : ขนาดแรงดันเอาต์พุตเฉลี่ย
 • 3 :  ลักษณะควอแดนท์ที่ทำงาน
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • การใช้ไทริสเตอร์(SCR)ในวงจรชอปเปอร์จะมีความยุ่งยากในเรื่องใด
 • 1 : การทนกระแสได้ต่ำ
 • 2 : การทนแรงดันได้ต่ำ
 • 3 : ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
 • 4 : การทำให้หยุดนำกระแส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • เทคนิค PWM ในวงจรอินเวอร์เตอร์ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
 • 1 : รักษาแรงดันเอาต์พุตให้คงที่
 • 2 : ลดขนาด dv/dt ของสวิตซ์กำลัง
 • 3 : ลดฮาร์โมนิกส์และปรับแรงดัน
 • 4 : ควบคุมกระแสเอาต์พุตให้คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 186 :
 • Series resonant inverter เหมาะสมกับงานที่ให้เอาต์พุตลักษณะใด
 • 1 : เปลี่ยนแปลงกระแสโหลดได้
 • 2 : กระแสสูง
 • 3 : กำลังงานสูง
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :
 • 3 phase Inverters ที่ทำงานแบบ Mode 120 องศา สวิตซ์กำลังจะทำงานพร้อมกันครั้งละกี่ตัว
 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 2และ3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • คำตอบข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์อสมมาตร(Semiconverter)
 • 1 : มีการจุดชนวน 3 ครั้งใน 1 คาบ
 • 2 : นำกระแสได้ทิศทางเดียว
 • 3 : แรงดันออกมีค่าได้ทั้ง บวก และ ลบ
 • 4 : แรงดันออกมีค่าน้อยกว่าค่ายอดของแรงดันสาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • วงจร cyclo converter เฟสเดียว แปลงความถี่จาก 50 Hz เป็น 12.5 Hz รูปคลื่นแรงดันออกจะมีลักษณะเป็นพัลส์กี่พัลส์ใน 1 คาบ
 • 1 : 2 พัลส์
 • 2 : 4 พัลส์
 • 3 : 8 พัลส์
 • 4 : 16 พัลส์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :
 • ถ้าต้องการสร้างวงจรประจุแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในรถ โดยแปลงแรงดันจาก 12 V เป็น 7.2 V จะต้องใช้วงจรใด
 • 1 : วงจร buck
 • 2 : วงจร boost
 • 3 : วงจรเรียงกระแสควบคุม
 • 4 : วงจรอินเวอร์เตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจ์ PWM เฟสเดียว ถ้าให้อัตราการมอดูเลต (modulation index) ma = 0.8 แรงดันไฟตรงด้านเข้าเท่ากับ 400 V แรงดันออกจะมีค่าประมาณเท่าไร( Vrms)
 • 1 : 320 V
 • 2 : 230 V
 • 3 : 160 V
 • 4 : 110 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :
 • วงจรอินเวอร์เตอร์แบบกึ่งบริดจ์(half bridge) PWM เฟสเดียว ถ้าใช้อัตราการมอดูเลต (modulation index) ma= 0.8 แรงดันไฟตรงด้านเข้าเท่ากับ 400 V แรงดันออกจะมีค่าประมาณเท่าไร (Vrms)
 • 1 : 320 V
 • 2 : 230 V
 • 3 : 160 V
 • 4 : 110 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • วงจรจ่ายไฟ(fly-back)ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ดัดแปลงวงจรมาจากวงจรอะไร
 • 1 : buck
 • 2 : boost
 • 3 : buck-boost
 • 4 : cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 194 :
 • วงจร buck-boost converter มีแรงดันด้านเข้า 24 V ต้องการแรงดันออก -12 V ทำงานในช่วงกระแสต่อเนื่อง จะต้องใช้ duty cycle ประมาณเท่าไร
 • 1 : 1/2
 • 2 : 1/3
 • 3 : 1/4
 • 4 : 1/5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 195 :
 • วงจร fly-back มีแรงดันด้านเข้า 300 V ต้องการแรงดันออก 10 V ทำงานในช่วงกระแสต่อเนื่อง ใช้ duty cycle ในการสวิตช์ประมาณ 0.5 อัตราส่วนของหม้อแปลงที่ต้องใช้ประมาณเท่าไร
 • 1 : 60:1
 • 2 : 30:1
 • 3 : 15:1
 • 4 : 10:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 196 :
 • วงจรเรียงกระแสชนิดควบคุมได้เฟสเดียวแบบบริดจ์ แรงดันเข้ามีค่า 220 Vrms แรงดันออก 100 Vdc โหลดมีกระแสต่อเนื่อง จะต้องให้มุมจุดชนวนมีค่าประมาณกี่องศา
 • 1 : 30
 • 2 : 60
 • 3 : 90
 • 4 : 120
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :
 • ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ที่ประกอบด้วย SCR แบบ บริดจ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 50Hz เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 10 Hz จะต้องจุดชนวน SCR กี่ครั้งใน 1 คาบ
 • 1 : 5
 • 2 : 10
 • 3 : 15
 • 4 : 30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • วงจร buck ที่ปรับค่า duty cycleเท่ากับ 0.5 แรงดันด้านเข้า 10 V ค่าระลอกกระแส(peak-peak) 10% จ่ายกำลังงานออก 100 W ความถี่การสวิตช์ 20 kHz ให้คำนวณหาค่าตัวเหนี่ยวนำโดยประมาณในวงจรมีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 1/2 mH
 • 2 : 1/4 mH
 • 3 : 1/8 mH
 • 4 : 1/16 mH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 199 :
 • ให้หาค่าตัวเหนี่ยวนำโดยประมาณของวงจร buck-boost ที่มี duty cycle 0.5 แรงดันด้านเข้า 20 V ความถี่การสวิตช์ 50 kHz ค่าระลอกกระแส (peak-peak) 10 % กำลังงานออก 100 W
 • 1 : 0.1 mH
 • 2 : 0.2 mH
 • 3 : 0.4 mH
 • 4 : 0.8 mH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :
 • กำหนดให้ VS = 12 V, V = 42 V, switching frequency = 150 kHz และ Output power = 150 W จงหาค่าของ duty cycle
 • 1 : 0.91
 • 2 : 0.81
 • 3 : 0.71
 • 4 : 0.61
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • กำหนดให้ VS = 12 V, V = 42 V, switching frequency = 50 kHz และ Output power = 100 W จงหาค่าของกระแสเฉลี่ย IL ที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ L
 • 1 : 2.38 A
 • 2 : 8.33 A
 • 3 : 10.32 A
 • 4 : 11.23 A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • จงหาประสิทธิภาพ (efficiency or rectifier ratio) ของวงจร rectifier ข้างล่าง โดยกำหนดให้ไม่มีการสูญเสียในหม้อแปลงและไดโอด
 • 1 : 81 %
 • 2 : 71 %
 • 3 : 70 %
 • 4 : 61 %
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • วงจร CUK converter มีอัตราส่วนการแปลงผันแรงดันไฟตรง (DC conversion ratio) เหมือนกับวงจรใด
 • 1 : Buck converter
 • 2 : Boost converter
 • 3 : Buck-Boost converter
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :
 • กำหนดให้วงจร Buck-boost converter ข้างล่างมี VS = 12 V, switching frequency = 20 kHz, L = 150 uH, C = 220 uF และ กระแส IR เฉลี่ย = 1.25 A
  ที่ duty cycle = 0.3 จงหาค่าของแรงดัน VO
 • 1 : - 4.9 V
 • 2 : 4.9 V
 • 3 : - 5.1 V
 • 4 : 5.1 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • กำหนดให้วงจรคอนเวอร์เตอร์ข้างล่างมี Vs = 15 V, switching frequency = 15 kHz, L = 150 uH, C = 330 uF และ กระแส IR เฉลี่ย = 2.0 A
  ที่ duty cycle = 0.25 จงหาค่าของแรงดัน peak to peak ของแรงดัน ripple ที่เอาท์พุท Vo
 • 1 : 91.0 mV
 • 2 : 101.0 mV
 • 3 : 0.2 V
 • 4 : 81 mV
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :
 • ในวงจร inverter แบบสามเฟสหกสวิตช์ที่ใช้เทคนิคของ Space vector modulation มีข้อดีกว่า เทคนิคของsinusoidal pulse width modulation อย่างไร
 • 1 : แรงดันฮาร์มอนิกส์ต่ำกว่า
 • 2 : เหมาะสำหรับวงจควบคุมแบบแอนาลอก
 • 3 : ที่แรงดัน dc link เท่ากัน สามารถสร้างแรงดันเอาท์พุทได้สูงกว่า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 207 :
 • มอเตอร์กระแสตรงควบคุมโดยวงจร single-phase converter แสดงดังรูปข้างล่าง กำหนดให้ VS = 311sin(314t) V, Ra = 0.4 Ohms, Rf = 198 Ohms, Kv = 0.8 V/Arad/s, load torque = 40 Nm ที่ความเร็วเชิงมุม Omaga = 100 rad/s โดยสมมติให้ความสูญเสียในมอเตอร์มีค่าน้อยมาก
  จงหา firing angle สำหรับขับ SCR
 • 1 : 90 องศา
 • 2 : 80 องศา
 • 3 : 70 องศา
 • 4 : 60 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • วิธีใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถใช้ในการควบคุมความเร็วและ Torque ของ Induction motor
 • 1 : Stator impedance control
 • 2 : Stator voltage control
 • 3 : Frequency control
 • 4 : Stator current control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 209 :
 • วงจรเรียงกระแสในรูป เมื่อกำหนดให้แรงดันระหว่างขดลวด secondary เทียบกับ ground มีค่าเท่ากับ 110 V ความถี่เท่ากับ 50 Hz ไดโอดที่ใช้ในวงจรจะต้องมีค่า breakdown voltage อย่างต่ำไม่น้อยกว่ากี่โวลต์
 • 1 : 110 V
 • 2 : 220 V
 • 3 : 311 V
 • 4 : 622 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ดังแสดงในรูป เมื่อกำหนดให้แรงดันไฟฟ้าระหว่างขดลวด secondary เทียบกับ ground มีค่าเท่ากับ 110 Vrms ความถี่เท่ากับ 50 Hz SCR ที่ใช้ในวงจรจะต้องมีค่าแรงดัน reverse breakdown voltage อย่างต่ำสุดต้องมีค่ามากกว่ากี่โวลต์
 • 1 : 110 Vrms
 • 2 : 220Vrms
 • 3 : 311 Vrms
 • 4 : 540 Vrms
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 211 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ดังแสดงในรูป SCR ที่ใช้ในวงจรจะต้องมีค่าแรงดัน reverse breakdown voltage อย่างต่ำสุดไม่น้อยกว่ากี่โวลต์ แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขอลวด ปฐมภูมิ มีค่าเท่ากับ 220 V ความถี่เท่ากับ 50 Hz หม้อแปลงมีอัตราส่วนของรอบปฐมภูมิ ต่อทุติยภูมิ(N1/N2)เท่ากับ 2
 • 1 : 110 V
 • 2 : 156 V
 • 3 : 220V
 • 4 : 311 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ในรูป ที่มุมกระตุ้นเกตเท่ากับ 0 องศา จะตรงกับมุมของแรงดันระหว่าง L1 เทียบกับ L2 ของขดลวด secondary ที่กี่องศา
 • 1 : 0 องศา
 • 2 : 30 องศา
 • 3 : 60 องศา
 • 4 : 120 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ดังแสดงในรูป เมื่อปรับมุมกระตุ้นเกตเท่ากับ 120 องศา ค่าแรงดันเอาต์พุตเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับกี่โวลต์ เมื่อกำหนดให้แรงดันระหว่างสาย L1 เทียบกับ L2 ของขดลวด secondary เท่ากับ 220 V โดยที่โหลดเป็นตัวต้านทานและ L=0
 • 1 : 0 V
 • 2 : 110 V
 • 3 : 220 V
 • 4 : 380 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นดังรูปจ่ายกระแสให้กับโหลดแบบตัวต้านทาน 10 โอห์ม ถ้าแรงดันทางด้านอินพุท(Vs)เท่ากับ 115โวลท์ (อาร์เอ็มเอส) ค่าแรงดันเฉลี่ยที่โหลด (Vo) มีค่าเท่ากับเท่าไร

 • 1 : (115*1.414)
 • 2 : (115*2*3.14*1.414)/10
 • 3 : (115*1.414)/3.14
 • 4 : (115*0.318)*3.14
 • 5 : (115*0.636)*3.14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นดังรูปจะมีค่า PIV (Peak Inverse voltage) เท่ากับเท่าไร 
  กำหนดให้ Vs = 115 Vrms  และ R = 10 โอห์ม

 • 1 : (115*1.414)
 • 2 : (115*2*1.414)
 • 3 : (115*0.636)*3.14
 • 4 : (115*0.318)*3.14
 • 5 : (115*1.414)/3.14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • จากวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นดังรูปข้างต้นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผ่านไดโอด (Amp) (Idc) ในวงจรจะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  เมื่อกำหนดให้ Vs = 115 Vrms  และ R = 10 โอห์ม

 • 1 : (115*1.414)/10
 • 2 : (115*2*3.14*1.414)/(10*10)
 • 3 : (115*1.414)/(3.14*10)
 • 4 : (115*0.318)*3.14/10
 • 5 : (115*0.636)*3.14/10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นดังรูป (แบบใช้หม้อแปลงชนิดมีเซ็นเตอร์แทป) จ่ายกระแสให้กับโหลดแบบตัวต้านทาน 10 โอห์ม ถ้าแรงดันทางด้านขดลวดทุติยภูมิ(ครึ่งหนึ่งของขดลวดทั้งหมด)เท่ากับ 100โวลท์ (อาร์เอ็มเอส) ค่าแรงดันเฉลี่ยที่โหลดมีค่าเท่ากับเท่าไร

 • 1 : (100*1.414*2)
 • 2 : (100*2*3.14*1.414*2)/10
 • 3 : (100*0.636*2)*3.14
 • 4 : (100*0.318*2)*3.14
 • 5 : (100*1.414*2)/3.14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 218 :
 • วงจรเรียงกระแสเเบบเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอร์แท๊ป มีเเรงดันทุติยภูมิ V1,V2 เท่ากับ 100 Vrms ไดโอดที่ใช้จะมีค่า Peak Inverse voltage (PIV) เท่ากับเท่าไหร่


 • 1 : (100*1.414)
 • 2 : (100*2*1.414)
 • 3 : (100*0.636)*3.14
 • 4 : (100*0.318)*3.14
 • 5 : (100*1.414)/3.14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 219 :
 • จงหาค่าอัตราส่วนของแรงดันไฟตรงด้านออกต่อแรงดันไฟตรงด้านเข้าของวงจรทอนระดับ (Buck converter) ที่ทำงานในภาคกระแสในตัวเหนี่ยวนำต่อเนื่อง เมื่อกำหนดให้ D คือ วัฏจักรงานของสวิตช์ไวงาน
 • 1 : D/(1-D)
 • 2 : D
 • 3 : –1/(1-D)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • จงหาค่าอัตราส่วนของแรงดันดีซีเอาท์พุตต่อแรงดันดีซีอินพุต ของวงจร DC-DC BOOST Converter เมื่อกำหนดให้ D คือ DUTY CYCLE (วงจรทำงานที่โมดกระแสอินดัคเตอร์ต่อเนื่อง)
 • 1 : D/(1-D)
 • 2 : D
 • 3 : 1/(1-D)
 • 4 : –D/(1-D)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 • จงหาค่าอัตราส่วนของแรงดันดีซีเอาท์พุทต่อแรงดันดีซีอินพุท ของวงจร BUCK – BOOST CONVERTER เมื่อกำหนดให้ D คือ DUTY CYCLE (กระแสอินดัคเตอร์ต่อเนื่อง)
 • 1 : D/(1-D)
 • 2 : D
 • 3 : –1/(1-D)
 • 4 : –D/(1-D)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 222 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 1 เฟส ที่ใช้ไดโอด ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ มีโหลดเป็นตัวต้านทาน 100 โอห์ม ให้คำนวณหากำลังไฟฟ้าที่โหลดมีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 484.0 วัตต์
 • 2 : 968.0 วัตต์
 • 3 : 392.3 วัตต์
 • 4 : 684.0 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 3 เฟส ที่ใช้ไดโอด ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 220/380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ใช้กับโหลดเป็นตัวต้านทาน R แต่มีตัวเหนี่ยวนำ L ค่าใหญ่ต่ออนุกรมกับ R จนทำให้กระแสโหลดต่อเนื่อง เมื่อไม่คิดผลของการนำกระแสเหลื่อมกัน แรงดันเฉลี่ยด้านออกคร่อมตัวต้านทาน R มีค่าเท่ากับ
 • 1 : 491.9 โวลต์
 • 2 : 594.0 โวลต์
 • 3 : 537.4 โวลต์
 • 4 : 514.6 โวลต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ คุณสมบัติที่ถูกต้องของ cycloconverter
 • 1 : เป็นวงจรที่ทำหน้าที่เปลี่ยนความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นไฟตรงก่อน
 • 2 : ความถี่ด้านออกสูงกว่าความถี่ด้านเข้าเสมอ
 • 3 : ใช้ SCR เป็นสวิตช์ และ SCR หยุดนำกระแสเองเมื่อแรงดันเปลี่ยนทิศ
 • 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • วงจรทบระดับ (Boost Converter) ที่ทำงานในภาวะอยู่ตัวมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของแรงดันด้านเข้า Vs ,แรงดันออก Vo , กระแสด้านเข้า Is และ กระแสด้านออก Io ดังนี้
 • 1 : Vs < Vo และ Is < Io
 • 2 : Vs < Vo และ Is > Io
 • 3 : Vs > Vo และ Is < Io
 • 4 : Vs > Vo และ Is < Io
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง พื้นฐาน เมื่อออกแบบให้ทำงานในภาคกระแสต่อเนื่องโดยมีกระแสกระเพื่อมในตัวเหนี่ยวนำน้อยมาก ค่าเฉลี่ยของแรงดันออกและวัฏจักรงาน(duty cycle) เท่ากัน(แรงดันไฟตรงด้านเข้าไม่จำเป็นต้องเท่ากัน) ใช้ตัวเก็บประจุด้านออกและตัวต้านทานโหลดเท่ากัน วงจรที่มีขนาดของแรงดันกระเพื่อมด้านออกสูงสุดคือวงจรชนิดใด
 • 1 : วงจรทอนระดับ (Buck Converter)
 • 2 : วงจรทบระดับ (Boost Converter)
 • 3 : วงจรทอน-ทบระดับ (Buck- Boost Converter)
 • 4 : วงจรทบระดับและวงจรทอน-ทบระดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • สำหรับวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง พื้นฐาน เมื่อออกแบบให้ทำงานในภาคกระแสต่อเนื่องโดยมีการกระเพื่อมของแรงดันออกน้อยมาก การแปรค่าอุปกรณ์ของวงจรข้อใดต่อไปนี้ทำให้วงจรเข้าสู่ภาคการทำงานกระแสไม่ต่อเนื่อง
 • 1 : เพิ่มขนาดของตัวต้านทานโหลด
 • 2 : เพิ่มขนาดตัวเหนี่ยวนำของวงจรกรอง
 • 3 : เพิ่มขนาดตัวเก็บประจุของวงจรกรอง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :
 • ขนาดของแรงดันกระเพื่อมด้านออกของวงจรทอนระดับ (Buck Converter) เมื่อแรงดันไฟตรงด้านเข้าคงที่ ขึ้นกับค่าอุปกรณ์หรือตัวแปรใดบ้าง
 • 1 : ค่าของความเหนี่ยวนำ (inductance)
 • 2 : ค่าความจุของตัวเก็บประจุ (capacitance)
 • 3 : วัฏจักรงาน (duty cycle)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • สำหรับวงจรทบระดับ(Boost Converter) เมื่อออกแบบให้ทำงานในภาคกระแสต่อเนื่อง ที่ความถี่สวิตช์ 50 kHz แรงดันด้านเข้า Vs = 100 โวลต์ แรงดันด้านออก Vo = 200 โวลต์ ความต้านทานโหลด R = 100 โอห์ม ตัวเก็บประจุของวงจรกรองด้านออก C = 10 ไมโครฟารัด โดยมีการกระเพื่อมของกระแสในตัวเหนี่ยวนำน้อยมาก ในภาวะอยู่ตัว ค่ายอดถึงยอดของแรงดันกระเพื่อมด้านออก มีค่าประมาณ
 • 1 : 0.1 โวลต์
 • 2 : 0.2 โวลต์
 • 3 : 1 โวลต์
 • 4 : 2 โวลต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 230 :
 • สำหรับวงจรทอน-ทบระดับ(Buck-Boost Converter) เมื่อออกแบบให้ทำงาน ที่ความถี่ 50 kHz แรงดันด้านเข้า Vs = 100 โวลต์ แรงดันด้านออก Vo = 100 โวลต์ ความต้านทานโหลด R = 100 โอห์ม ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำของวงจรมีค่าใหญ่มากทำให้การกระเพื่อมของกระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำและการกระเพื่อมของแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าน้อย ในภาวะอยู่ตัว ค่าเฉลี่ยของกระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำเท่ากับ
 • 1 : 1.0 แอมแปร์
 • 2 : 1.5 แอมแปร์
 • 3 : 2.0 แอมแปร์
 • 4 : 4.0 แอมแปร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 231 :
 • อินเวอร์เตอร์รูปคลื่นสี่เหลี่ยม(square wave inverter) 1 เฟส แบบกึ่งบริดจ์ใช้แหล่งแรงดันไฟตรง 300 โวลต์ ให้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านออก ที่เป็นค่ารากกำลังสองเฉลี่ย(root mean square) สำหรับความถี่หลักมูล (fundamental frequency) เท่ากับกี่โวลต์
 • 1 : 300 โวลต์
 • 2 : 190 โวลต์
 • 3 : 150 โวลต์
 • 4 : 135 โวลต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :
 • กระแสรูปคลื่นสี่เหลี่ยม(square wave current)ที่มีขนาดค่ารากกำลังสองเฉลี่ย(root mean square) 10 แอมแปร์ มีกระแสฮาร์มอนิกรวมเท่าใด
 • 1 : 7.07 แอมแปร์
 • 2 : 5.77 แอมแปร์
 • 3 : 4.35 แอมแปร์
 • 4 : 3.16 แอมแปร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง
 • 1 : สนับเบอร์หน่วงแรงดันช่วยลดกำลังสูญเสียในสวิตช์ขณะสวิตช์ตัดวงจร
 • 2 : สนับเบอร์หน่วงกระแสช่วยลดกำลังสูญเสียในสวิตช์ขณะสวิตช์ต่อวงจร
 • 3 : เมื่อใช้สนับเบอร์กำลังสูญเสียทั้งหมดจากการสวิตช์จะลดลงเสมอ
 • 4 : เมื่อใช้สนับเบอร์กำลังสูญเสียทั้งหมดจากการสวิตช์อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อไม่ใช้สนับเบอร์ก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 234 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการแรงดันเอาต์พุตของวงจร buck converter  โดย Vs = Input  voltage , D = Duty Cycle
 • 1 : Vo=Vs/(1-D)
 • 2 : Vo=VsD/(1-D)
 • 3 : Vo=VsD
 • 4 : Vo=Vs/D
 • 5 : Vo=Vs(1-D)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :
 • จากวงจร BUCK CONVERTER ตามรูปจงคำนวณหาค่าตัวเหนี่ยวนำ (L) ต่ำสุดที่ทำให้กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำอยู่ในสภาวะต่อเนื่อง
 • 1 : 40 uH
 • 2 : 20 uH
 • 3 : 10 uH
 • 4 : 5 uH
 • 5 : 1 uH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 236 :
 • ตามรูปเมื่อกำหนดให้ Vs เป็นสัญญาณไซน์มีค่าขนาด 120 Vrms ที่ความถี่ 50 Hz และมีค่ากระแสโหลด( Id )เท่ากับ 10 A ให้คำนวณหาค่ากำลังไฟตรงเฉลี่ย(Pdc)ที่จ่ายให้กับโหลด R
 • 1 : 1000 W
 • 2 : 1080 W
 • 3 : 1160 W
 • 4 : 1240 W
 • 5 : 1320 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :

 • 1 : (1-D)2
 • 2 : D2
 • 3 : (D-1)2
 • 4 : D2-1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • จงออกแบบ boost converter ให้ทำงานใน continuous mode ตาม specifications ต่อไปนี้ output power = 30 W, V0 = 45 V, Vin = 24 V, output ripple = 2%, switching frequency, fs = 30 kHz
 • 1 : L = 130 µH, C = 11.5 µF
 • 2 : L = 130 µH, C = 7.5 µF
 • 3 : L = 180 µH, C = 7.5 µF
 • 4 : L = 180 µH, C = 11.5 µF
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 239 :
 • พิจารณา buck converter ซึ่งมี DC voltage source 80 V และ Rload = 18 ohm ต้องการให้ converter สามารถให้กำลังงานอย่างน้อย 100 W กับโหลด และ switching frequency = 150 kHz จงเลือกค่า L ถ้าต้องการให้ทำงานใน discontinuous conduction mode
 • 1 : 25 µH
 • 2 : 30 µH
 • 3 : 35 µH
 • 4 : 40 µH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :

 • 1 : 0.2458
 • 2 : 0.8576
 • 3 : 0.6743
 • 4 : 0.9832
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • พิจารณา 1-phase half-bridge inverter ซึ่งให้พลังงาน 400 W แก่ RL load โดยมี output frequency 50 Hz และ DC source 420 V กำหนดให้ค่าตัวประกอบกำลังมีค่า 0.6 (lagging) จงหาค่าเฉลี่ยของกระแสที่ไหลใน diode และ transistors
 • 1 : 0.448 A, 1.79 A
 • 2 : 0.812 A, 2.423 A
 • 3 : 0.655 A, 3.43 A
 • 4 : 0.124 A, 0.574 A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 242 :
 • พิจารณา forward converter ให้ n1:n2:n3 = 10:20:30 จงหา maximum output voltage ที่เป็นไปได้เมื่อ converter ทำงานใน continuous conduction mode ข้อแนะนำ: ให้พิจารณาสัญญาณกระแสที่ magnetizing inductance
 • 1 : 3Vs
 • 2 : 2Vs
 • 3 : Vs
 • 4 : 0.5Vs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 243 :
 • จากรูปจงคำนวณหาค่า Vdo เมื่อแรงดันเฟสทางด้านอินพุตเท่ากับ 220 Vrms
 • 1 : 600 V
 • 2 : 381 V
 • 3 : 514 V
 • 4 : 400 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :

 • 1 : 1048 W
 • 2 : 1000 W
 • 3 : 900 W
 • 4 : 800 W
 • 5 : 700 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :
 • กำหนดให้ค่า Displacement power factor (DPF) = 0.707 จงคำนวณหาค่า % THDi ของกระแสอินพุต (is)
 • 1 : 50.5 %
 • 2 : 48.5 %
 • 3 : 35.5 %
 • 4 : 38.5 %
 • 5 : 60.5 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :

 • 1 : 3 A
 • 2 : 6.6 A
 • 3 : 7.6 A
 • 4 : 9.6A
 • 5 : 10.6A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :


 • 1 : 0.707
 • 2 : 0.82
 • 3 : 0.89
 • 4 : 0.9
 • 5 : 0.95
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 248 :


 • 1 : 1980W
 • 2 : 2200W
 • 3 : 1710W
 • 4 : 2416W
 • 5 : 3100W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :
 • วงจร 1 เฟส Full Wave Rectifier แบบควบคุมได้ คำตอบข้อใดมีผลทำให้กระแสที่ไหลผ่านโหลดไหลไม่ต่อเนื่อง
 • 1 : มุมจุดชนวนมากกว่ามุมต่างเฟสของโหลด
 • 2 : มุมจุดชนวนน้อยกว่ามุมต่างเฟสของโหลด
 • 3 : มุมจุดชนวนเท่ากับมุมต่างเฟสของโหลด
 • 4 : ปกติกระแสในวงจรจะไม่ต่อเนื่องอยู่แล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 250 :
 • ในวงจร SCR - DC Chopper ใช้วิธีใดทำให้ SCR หยุดทำงาน
 • 1 : เปลี่ยนเส้นทางการไหลของกระแส
 • 2 : สร้างแรงดันต่อต้านแหล่งจ่าย
 • 3 : อาศัยการรีโซแนนซ์ของโหลด
 • 4 : ทริกกระแสเกทด้วยไฟลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 251 :
 • ข้อใดเป็นขีดจำกัดของวงจร SCR – DC Chopper
 • 1 : ให้กำลังไฟฟ้าสูงมากไม่ได้
 • 2 : ใช้กับมอเตอร์ไฟตรงได้อย่างเดียว
 • 3 : ทำงานที่ความถี่สูงมากไม่ได้
 • 4 : ทำงานที่แรงดันสูงมากไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 252 :
 • เหตุใด Inverter จึงใช้อุปกรณ์ประเภท Self Turn-off
 • 1 : เพื่อให้ง่ายในการออกแบบวงจร
 • 2 : เพื่อให้ใช้งานที่กำลังสูงกว่า
 • 3 : เพื่อรองรับระบบไมโครโปรเซสเซอร์
 • 4 : เพื่อต้องการสวิตช์ที่ความถี่สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • เมื่อมอเตอร์หมุนใน Quadrant ที่ 1 การเบรกมอเตอร์แล้วนำพลังงานกลับเข้าระบบอยู่ใน Quadrant ใด
 • 1 : Quadrant ที่ 1
 • 2 : Quadrant ที่ 2
 • 3 : Quadrant ที่ 3
 • 4 : Quadrant ที่ 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • วงจร Haft Wave Rectifier with R - Load ที่มีค่าความต้านทานเท่ากับ 10 โอห์ม ถ้าแหล่งจ่ายมีแรงดันเท่ากับ 240 โวลต์ ความถี่เท่ากับ 50 เฮิรตซ์ ค่ายอดของกระแสที่ไหลผ่านโหลดมีค่าเท่ากับกี่แอมป์
 • 1 : 7.6 A
 • 2 : 16.9 A
 • 3 : 31.1 A
 • 4 : 33.9 A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 255 :
 • การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟสลับปัจจุบัน นิยมควบคุมโดยใช้อินเวอร์เตอร์เป็นแบบใด
 • 1 : Pulse Width Modulation Inverter
 • 2 : Pulse Code ModulationInverter
 • 3 : Pulse - Pulse Modulation Inverter
 • 4 : Pulse Amplitude Inverter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 256 :
 • 3 เฟส Half-Wave Controlled Rectifier มี Free-Wheeling Diode คร่อมโหลด ถ้าแหล่งจ่ายขนาด 100 โวลต์ต่อเฟส จุดชนวน SCR ที่มุม 60 องศา แรงดันเฉลี่ยที่โหลด กรณีที่กระแสโหลดต่อเนื่อง มีค่าเท่าไร
 • 1 : 47.7 V
 • 2 : 67.5 V
 • 3 : 71.6 V
 • 4 : 101.3 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :
 • จากวงจรดังรูปที่กำหนดให้ จงคำนวณหาค่าแรงดัน Vd
 • 1 : 41.5 V
 • 2 : 51.5 V
 • 3 : 61.5 V
 • 4 : 71.5 V
 • 5 : 81.5 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 258 :
 • วงจรควบคุมแรงดันไฟสลับแบบ 1 เฟส ถ้าต้องการลดกำลังที่โหลด ตัวต้านทานลง ครึ่งหนึ่งของการต่อตรงกับแหล่งจ่าย (Vs) จะต้องกำหนดมุมทริกเอสซีอาร์เท่ากับเท่าไร

 • 1 : 90 องศา
 • 2 : 360 องศา
 • 3 : 30 องศา
 • 4 : 120 องศา
 • 5 : 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 259 :
 • สำหรับการขับนำสวิตซ์ในวงจรอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน เพราะเหตุใดจึงต้องมี dead time
 • 1 : เพื่อให้สวิตซ์ได้มีเวลาที่จะถ่ายเทความร้อนออกจากตัว
 • 2 : เพื่อให้ไม่เกิดการกระชากของกระแสเนื่องจากการ turn-on สวิตซ์ อย่างรวดเร็ว
 • 3 : เพื่อป้องกันการเกิดการทะลุผ่านของกระแสเนื่องจากสวิตซ์ในกิ่ง เดียวกันนำกระแสพร้อมกัน
 • 4 : เพื่อให้ประหยัดพลังงานสำหรับวงจรขับนำสวิตซ์
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 260 :
 • อินเวอร์เตอร์แบบบริดจ์ที่ใช้เทคนิคการสวิตซ์แบบ PWM ชนิดที่มีการสวิตซ์แรงดันแบบขั้วเดียว (Unipolar PWM) มีข้อดีกว่าการสวิตซ์แรงดันแบบ สองขั้ว (Bipolar PWM)อย่างไร
 • 1 : การกรองความถี่สูงสะดวกกว่า
 • 2 : การกำเนิดสัญญาณขับนำทำได้ง่ายกว่า
 • 3 : การควบคุมง่ายกว่า
 • 4 : สร้างแรงดันด้านออกได้สูงกว่าที่แรงดันด้านขาเข้าเท่ากัน
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 261 :
 • อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันกึ่งบริดจ์ที่ใช้เทคนิค PWM ถ้าแรงดันด้านเข้าที่ตัวเก็บประจุแบ่งแรงดันแต่ละตัวเป็น 400 โวลต์จะสามารถสร้างแรงดันซายน์ด้านออกโดยไม่มีการ Modulate เกิน ได้สูงสุดประมาณเท่าใด (ค่า rms)
 • 1 : 280 โวลต์
 • 2 : 400 โวลต์
 • 3 : 565 โวลต์
 • 4 : 220 โวลต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของวงจร Snubber
 • 1 : จำกัดแรงดันที่สวิตซ์ไม่ให้สูงเกินในขณะสวิตซ์ turn off
 • 2 : ลดช่วงเวลาในการ turn-on ของสวิตซ์
 • 3 : ลดอัตราการเพิ่มของกระแสที่สวิตซ์ขณะ turn on (ลด di/dt)
 • 4 : ลดอัตราการเพิ่มของแรงดันที่สวิตซ์ขณะ turn off (ลด dv/dt)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 263 :
 • จากวงจร chopper ข้อใดเป็นการทำงานช่วง Overcharging
 • 1 : กระแสไหลผ่าน Ls - T1- Load
 • 2 : กระแสไหลผ่าน Ls - C- T2- Load ( Dm ไม่นำกระแส)
 • 3 : กระแสไหลผ่าน Ls - C- T2- Load ( Dm เริ่มนำกระแส)
 • 4 : กระแสไหลผ่าน Ls - C- D1- Load ( Dm นำกระแส)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 264 :
 • จากวงจร ถามว่าข้อใดเป็น รูปร่างแรงดันคร่อมไดโอด D1
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • จากวงจรกำหนด AC Supply =115V rms ถ้า ค่า IGT =15mA และค่า R1=3Kohm จงหาว่าจะปรับค่า R2 เท่าไร จึงจะทำให้ Firing Delay Angle = 90 องศา ถือว่าความต้านทาน RLoad น้อยมากในการคำนวณสามารถละทิ้งได้
 • 1 : 10.8Kohm
 • 2 : 7.8Kohm
 • 3 : 3.8Kohm
 • 4 : 8.8Kohm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :
 • จากวงจรถ้าทำการ Trigger SCR ให้ ON ที่ มุม 25 องศา ถามว่ามุมนำกระแสของ SCR เป็นเท่าไร
 • 1 : 155องศา
 • 2 : 335องศา
 • 3 : 155องศา
 • 4 : 655องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :
 • จากวงจร Inverter มีการทำงานใน 1 รอบดังนี้
 • 1 : D1-D2-Q1-Q2
 • 2 : D1-Q1 -D2-Q2
 • 3 : D1 -Q2- -D2-Q1
 • 4 : D1-Q1-Q2 -D2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • จากรูปวงจร Full bridge Inverter สำหรับการทำงาน 1 รอบ ในแต่ละจังหวะการทำงานมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวใดบ่างนำกระแส
 • 1 : D1D2-Q1Q2-D3D4-Q3Q4
 • 2 : D1D2-Q3Q4- Q1Q2-D3D4-
 • 3 : D1D2-Q1Q2- Q3Q4-D3D4-
 • 4 : D1D2-D3D4-Q1Q2- Q3Q4-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :

 • 1 : 45.33 uH
 • 2 : 83.33 uH
 • 3 : 60.33 uH
 • 4 : 10 uH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 270 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 271 :


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 273 :
 • ในการออกแบบวงจร flyback transformer ต้องการปริมาณของ magnetizing inductance เป็นอย่างไร
 • 1 : magnetizing inductance มีค่ามากๆ
 • 2 : magnetizing inductance มีค่าน้อยที่สุด
 • 3 : magnetizing inductance มีค่าเท่ากับ core loss
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :
 • วงจร flyback converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจรใค
 • 1 : Buck converter
 • 2 : Buck-boost converter
 • 3 : Boost converter
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • วงจร forward converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจรใด
 • 1 : Buck converter
 • 2 : Boost converter
 • 3 : Buck-boost converter
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :

 • 1 : 180 องศา
 • 2 : 270 องศา
 • 3 : 360 องศา
 • 4 : 0 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 277 :
 • อุปกรณ์สวิตชิ่งแบบ IGBT ถ้าทำงานที่สภาวะเรโชแนนซ์ จะมีผลทำให้วงจรสามารถเพิ่มค่าอะไรให้สูงขึ้นได้
 • 1 : ความถี่
 • 2 : กระแสพิกัด
 • 3 : แรงดัน
 • 4 : ช่วงการนำกระแสเพิ่มมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :
 • ถ้าสัญญาณแรงดันมีรูปร่างเป็น Square wave ที่มีความกว้างพัลส์ 50% ในช่วงบวกและ 50%ในช่วงลบโดยที่มีค่ายอดของแรงดันบวกและลบ 100 โวลต์ จงคำนวณหาค่าแรงดันประสิทธิผล
 • 1 : 200 V
 • 2 : 100 V
 • 3 : 150 V
 • 4 : 50 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :
 • วงจร DC Chopper หรือวงจร Buck ให้แรงดันออกเท่ากับเท่าไรถ้าแรงดันด้านเข้าเท่ากับ 50 Vdc เมื่อค่าวัฏจักรงาน เท่ากับ 50%
 • 1 : 75 V
 • 2 : 50 V
 • 3 : 25 V
 • 4 : 12.5 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :
 • วงจร DC-DC CONVERTER แบบใดที่ให้แรงดันเอาต์พุตกลับขั้วเมื่อเทียบกับแรงดันอินพุต
 • 1 : BUCK
 • 2 : BOOST
 • 3 : BUCK-BOOST
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 281 :
 • วงจร DC Chopper แบบใดที่เป็น DUALITY กับวงจร BOOST
 • 1 : BUCK
 • 2 : BUCK-BOOST
 • 3 : CUK
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • การจุดชนวนเอสซีอาร์ที่จำเป็นต้องใช้ pulse train ในการขับนำเป็นโหลดชนิดใด
 • 1 : โหลดเป็น R
 • 2 : โหลดเป็น R-L
 • 3 : โหลดเป็น L
 • 4 : ถูกข้อ ข,ค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • DC Chopper แบบ Buck มีอินพุต 100 V ให้เอาต์พุต 30 Volt Power Output 90 watt จงคำนวณหา R ที่ต่อเป็นโหลด
 • 1 : 10 โอห์ม
 • 2 : 100 โอห์ม
 • 3 : 1 กิโลโอห์ม
 • 4 : 10 กิโลโอห์ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง แบบ Boost ทำงานในภาคกระแสต่อเนื่อง มีแรงดันด้านเข้า 100 Volt ให้แรงดันด้านออก 200 Volt ถ้าใช้ MOSFET ทำงานที่ ความถี่ 50 kHz จะมีค่าเวลาในการนำกระแสในแต่ละคาบเท่าไร
 • 1 : 40 uS
 • 2 : 20 uS
 • 3 : 10 uS
 • 4 : 5 uS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 285 :
 • วงจร 1เฟส Half control จะให้แรงดันเอาท์พุตเฉลี่ยเท่ากับวงจร 1เฟส full converter ในเงื่อนไขใด เมื่อแรงดันอินพุตเท่ากัน
 • 1 : กระแสอินพุตเท่ากัน
 • 2 :
 • 3 : โหลดเป็น R เท่านั้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :
 • วงจร AC-DC converter ที่ใช้เอสซีอาร์ต่อแบบ Fully-controlled ในสภาวะกระแสเอาท์พุตต่อเนื่อง จะให้แรงดันเอาท์พุตเฉลี่ยเป็นลบ เมื่อมีเงือนไขเป็นอย่างไร
 • 1 :
 • 2 : ค่าแรงดันอินพุตมีค่ามากๆ
 • 3 :
 • 4 : ค่าแรงดันอินพุตมีค่าน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • วงจร DC to DC converters ที่ทำให้แรงดันเอาต์พุตกลับเฟสกับแรงดันอินพุตคือวงจรชนิดใด
 • 1 : Boost
 • 2 : Buck
 • 3 : SEPIC
 • 4 : C’UK
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 100
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :


 • 1 :
 • 2 :
 • 3 : 1
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • กำหนด Harmonic Order ของกระแสดังรูปจากวงจรคอนเวอร์เตอร์ จงคำนวณหาหาค่ากระแสประสิทธิผลลำดับที่ 9
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • วงจรคอนเวอร์เตอร์โดยทั่วไปการต่อขนานไดโอดทำไปเพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อให้แรงดันคงที่
 • 2 : เพื่อให้กระแสไหลผ่านในวงจรมากขึ้น
 • 3 : เพิ่มขนาดพิกัดของกำลังงานของไดโอด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :
 • วงจร AC-DC rectifier ที่ใช้เอสซีอาร์ เป็นสวิตซ์ดังแสดงในรูป ถ้าอินพุตเป็น Sine-wave ค่าแรงดันเอาต์พุตค่า RMS จะมีค่าแรงดันครึ่งหนึ่งของแรงดันยอดของอินพุตในกรณีใด
 • 1 :
 • 2 : มุมจุดฉนวนเท่ากับ 30 องศา
 • 3 : มุมจุดฉนวนเท่ากับ 90 องศา
 • 4 : มุมจุดฉนวนเท่ากับ 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :
 • วงจรที่ใช้เอสซีอาร์ดังรูป เอสซีอาร์จะถูกคอมมิวเตทด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด
 • 1 : Im pulse Commutation
 • 2 : Rasonant pulse Commutation
 • 3 : Natural Commutation
 • 4 : Load-side Commutation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 :
 • วงจรที่ใช้เอสซีอาร์ดังรูป เอสซีอาร์จะถูกคอมมิวเตทด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด
 • 1 : Impulse Commutation
 • 2 : Rasonant pulse Commutation
 • 3 : Natural Commutation
 • 4 : Load-side Commutation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • วงจร Forward Converter มีค่าแรงดันอินพุต 50 V เอาต์พุต 35V อัตราส่วนของหม้อแปลง Vp/Vs=1 และ Vp/Vr=.25 โดยที่ Vp =Primary vdtage Vs=seconday Vr =reset voltage จงคำนวณหาค่า duty cycle
 • 1 : 0.9
 • 2 : 0.7
 • 3 : 0.5
 • 4 : 0.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • วงจร แปลงผันไฟตรง-ไฟตรง (dc-dc converter)ชนิดใดที่ให้ค่าแรงดันด้านออกต่ำกว่าแรงดันด้านเข้าเสมอ
 • 1 : Buck converter
 • 2 : Boost converter
 • 3 : Buck-Boost converter
 • 4 : Cuk converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :
 • วงจร Buck-Boost เมื่อแรงดันเอาต์พุต 20V แรงดันอินพุต 10V กระแสเฉลี่ยอินพุต 4 A จงคำนวณหาค่ากระแสเฉลี่ยเอาต์พุต เมื่อความถี่ในการใช้งาน 50 kHz และวงจรไม่มีการสูญเสียกำลังงาน
 • 1 : 4 A
 • 2 : 2 A
 • 3 : 1 A
 • 4 : 0.5 A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • วงจร Half-Bridge Inverter ที่ใช้ Mosfets เป็นสวิทช์โดยมีความถี่ในการสวิทช์ 50 kHz แรงดันอินพุตดีซี 300V และ duty cycle สามารถใช้งานได้ที่ 50% จงหาแรงดันตกคร่อม Mosfet ในสภาวะหยุดนำกระแส ถ้าให้ Mosfet เป็นสวิทช์ในอุดมคติ
 • 1 : 450 V
 • 2 : 300 V
 • 3 : 150 V
 • 4 : 0 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • วงจร Full-Bridge Inverter ที่ใช้ IGBT เป็นสวิทช์ โดยมีความถี่ในการสวิทช์ 30 kHz แรงดันอินพุตดีซี 300 V และ duty cycle สามารถทำงานได้ที่ 50% ถ้ากำหนดให้ IGBT เป็นสวิทช์ในอุดมคติ จงหาแรงดันตกคร่อม IGBT ในสภาวะหยุดนำกระแสมีค่าเท่ากับกี่โวลต์
 • 1 : 450 V
 • 2 : 300 V
 • 3 : 150 V
 • 4 : 0 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • วงจรเรียงกระแส(Rectifier) แบบเต็มคลื่นซึ่งมีโหลดเป็น ความต้านทาน 10 โอห์ม แรงดันอินพุตเอซี 220V จงคำนวณหาค่ากระแสเฉลี่ยที่ไหลผ่านโหลด กำหนดให้ไดโอดเป็นอุดมคติ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 302 :
 • วงจรเรียงกระแส 1 เฟสแบบบริดจ์เต็มคลื่น ที่ใช้ไดโอด มีโหลดเป็นความต้านทาน 10 โอห์ม แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านเข้ามีรูปคลื่นไซน์ขนาด 120 V จงคำนวณหาค่าตัวประกอบกำลังด้านเข้า
 • 1 : 0.45
 • 2 : 0
 • 3 : 1
 • 4 : 0.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 303 :
 • วงจร 3-phase AC-DC Converter แบบ Half-Controlled (Somiconverter) จงคำนวณหาค่าแรงดันเอาท์พุตที่มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ เมื่อกำหนดให้แรงดันระหว่างสาย (line to line) Vs=220Vrms, โหลดเป็นตัวต้านทาน R=10 โอมห์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :
 • วงจร 1-phase AC-DC Converter โดยใช้ Thyristor ต่อแบบ Semiconverter เมื่อกำหนดให้แรงดันเอซีอินพุตเท่ากับ 220V โหลดความต้านทานR มีค่าเท่ากับ 10โอห์ม ให้คำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้เฉลี่ยสูงสุดที่วงจรสามารถปรับได้มีค่าเท่ากับกี่โวลต์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 305 :
 • วงจร 1-phase AC-DC Converter แบบ fully controlled โดยใช้ Thyristor จะมีค่าเฉลี่ยแรงดันสูงสุดที่เป็นไปได้กี่โวลต์ ถ้ากำหนดให้แรงดันอินพุตเอซี 220V โหลดเป็น R=10 โอห์ม และให้แรงดันตกคร่อม Thyristor ในสภาวะนำกระแสเป็นศูนย์
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 306 :
 • วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงแบบ Buck มีโหลดเป็นความต้านทาน 50 โอห์ม แรงดันไฟตรงด้านเข้า Vs= 100 V ถ้า วัฏจักรงาน (duty cycle) ของสวิตช์ไวงาน เท่ากับ 50% จงคำนวณหาค่าความต้านทานสมมูลด้านเข้าของวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงที่มองจากแหล่งจ่ายไฟตรง Vs
 • 1 : 50 โอห์ม
 • 2 : 100โอห์ม
 • 3 : 150โอห์ม
 • 4 : ข้อมูลไม่พอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 307 :
 • วงจร AC Voltage Controller แบบ 1 เฟสดังรูป มีแรงดันอินพุต Vs =220 V 50 Hz ถ้าสัญญาณจุดชนวนให้กับเอสซีอาร์เป็นดังรูป จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยแรงดันเอาต์พุตที่ตกคร่อมตัวต้านทาน ถ้าสมมุติให้ไดโอดและเอสซีอาร์เมื่อนำกระแสมีแรงดันตกคร่อม=0
 • 1 :
 • 2 : 220
 • 3 :
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบ 3 เฟสจ่ายโหลดให้กับ L ค่ามากๆโดยให้กระแสโหลดที่ได้เป็น 60 A โดยไม่มีริปเปิลของกระแส ให้คำนวณหาพิกัด peak reverse voltage ของไดโอด ถ้าแรงดันเฟสในการต่อแบบ Y เท่ากับ 220 V 50 Hz
 • 1 : 220 V
 • 2 : 380 V
 • 3 : 460V
 • 4 : 540 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • จากวงจร Boost เมื่อกำหนดให้ D คือ Duty cycle การทำงานของวงจร ค่าVoltage gainของวงจรมีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 :
 • วงจรทบระดับ(เพิ่มแรงดัน) ของดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ คือ
 • 1 : Boost
 • 2 : Buck
 • 3 : buck-boost
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 311 :
 • วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงที่ลดทอนระดับแรงดันได้เพีบงอย่างเดียวคือ
 • 1 : Boost
 • 2 : Buck
 • 3 : buck-boost
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :
 • วงจรที่ทำงานได้ทั้งลดทอนและเพิ่มแรงระดับ ของดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ คือ
 • 1 : Boost
 • 2 : Buck
 • 3 : Forward
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :
 • วงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ใด ที่เป็นหลักการทำงานพื้นฐานสำหรับวงจรฟลายแบ็ก
 • 1 : Boost
 • 2 : Buck
 • 3 : buck-boost
 • 4 : forward
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 314 :
 • วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าจากดีซีเป็นเอซี มีชื่อเฉพาะว่าวงจรอะไร
 • 1 : อินเวอร์เตอร์
 • 2 : เรียงกระแส
 • 3 : ชอปเปอร์
 • 4 : เรโซแนนท์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :
 • วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไดโอด มีแหล่งจ่ายแรงดันไฟไลน์ 380 V จงหาแรงดันไฟฟ้าดีซีเฉลี่ยด้านออก
 • 1 : 380 V
 • 2 : 440 V
 • 3 : 220 V
 • 4 : 513 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :
 • การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ควรเลือกใช้ความถี่การสวิตช์เท่าใดจึงจะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนผู้ใช้
 • 1 : 25 kHz
 • 2 : 5 kHz
 • 3 : 1 kHz
 • 4 : 50 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • วงจรเรียงกระแสเฟสเดียวเต็มคลื่นแบบไดโอด มีแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 220 V 50 Hz จ่ายภาระความต้านทาน จงหาแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยด้านออก
 • 1 : 198 V
 • 2 : 220 V
 • 3 : 110 V
 • 4 : 99 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 318 :
 • วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าจากเอซีเป็นเอซีใด ที่ใช้แปลงขนาดแรงดันและความถี่เพื่อใช้ในงานลากจูง
 • 1 : อินเวอร์เตอร์
 • 2 : ไซโคลคอนเวอร์เตอร์
 • 3 : ชอปเปอร์
 • 4 : เรโซแนนท์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :
 • วงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ที่มีค่าแรงดันระลอกคลื่น (ripple voltage) แปรผกผันกับกำลังสองของความถี่สวิตชิ่ง คือวงจรชนิดใด
 • 1 : Boost
 • 2 : Buck
 • 3 : buck-boost
 • 4 : อินเวอร์เตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 320 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใส่วงจร Snubber
 • 1 : ป้องกันแรงดันและกระแสไม่ให้เกินพื้นที่ของ SOA
 • 2 : ลดการแพร่กระจายสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • 3 : ลดความร้อนที่เกิดขึ้นที่สวิตช์
 • 4 : ค่าการสูญเสียเนื่องจากการนำกระแสจะมีค่าลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 321 :
 • ในการออกแบบ Isolated switching power supply ที่ใช้งานกับแรงดันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220V/50Hz วงจรใดไม่เหมาะสมที่จะใช้กับอุปกรณ์สวิตช์กำลังที่มีพิกัดการทนแรงดัน 500V
 • 1 : Push-pull converter
 • 2 : Asymmetrical half-bridge converter
 • 3 : Half-bridge converter
 • 4 : Full-bridge converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 322 :
 • หม้อแปลงกำลังความถี่สูงของ Isolated switching power supply ใดต่อไปนี้จำเป็นต้องมี Air gap เพื่อป้องกันการอิ่มตัว
 • 1 : Flyback converter
 • 2 : Double forward converter
 • 3 : Half-bridge converter
 • 4 : Full-bridge converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • ถ้าแรงดันอินพุทเท่ากับ 10 V และต้องการแรงดันเอาท์พุทเท่ากับ 5V เราจะเลือกใช้วงจรอะไร โดยใช้อุปกรณ์ L,C และสวิทช์น้อยที่สุด
 • 1 : Buck Converter
 • 2 : Boost Converter
 • 3 : Cuk Converter
 • 4 : Sepic Converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 324 :
 • วงจร Rectifier แบบ Bridge ชนิด 1 เฟส ที่ใช้ Diode 4 ตัว ในกรณีที่โหลดเป็นความต้านทานนั้น แรงดันเฉลี่ยที่เอาท์พุท จะมีค่าเท่ากับเท่าใด เมื่อค่ายอดของแรงดันอินพุทคือ Vm (ไม่คิดแรงดันตกคร่อมไดโอด)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ชนิด 1 เฟส ที่ใช้ Diode 4 ตัว มีโหลดเป็นความต้านทาน แรงดันRMSที่ด้านออกของวงจรเรียงกระแส มีค่าเท่าใด เมื่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านเข้ามีรูปคลื่นเป็นไซน์ ที่มีค่ายอดเท่ากับ Vm (ไม่คิดแรงดันตกคร่อมไดโอด)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 326 :
 • วงจร Inverter 1 เฟส แบบ Full-Bridge Square wave Inverter เมื่อกำหนดให้แรงดันไฟตรงด้านเข้า (DC Bus) มีค่าเท่ากับ Ed จงคำนวณหาค่าแรงดัน RMS ด้านออก ที่ความถี่มูลฐาน (Fundamental frequency)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 327 :
 • วงจร Inverter ที่มีการใช้แรงดัน DC Bus จากวงจร Single phase Full-wave Rectifier ที่ใช้ C ค่าใหญ่ในการ Filter แรงดัน ถ้าแรงดัน AC ที่จ่ายให้กับวงจร Full-wave Rectifier มีค่าเท่ากับ 220 Vrms แล้ว อยากทราบว่า แรงดัน DC Bus จะมีค่าโดยประมาณเท่าไหร่
 • 1 : 311 V
 • 2 : 200 V
 • 3 : 400 V
 • 4 : 220 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • NTC ที่ใช้ในภาคอินพุทของ Switching power supply มีประโยชน์ใช้สำหรับทำหน้าที่อะไรให้กับวงจร
 • 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงผันกำลังงาน
 • 2 : ทำให้แรงดันอินพุทเรียบขึ้น
 • 3 : ลดกระแสกระชากขณะเริ่มทำงาน
 • 4 : ลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • ด้านเอาท์พุทของ Isolated switching power supply ใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมี Output Inductor เพื่อทำให้กระแสเอาท์พุทราบเรียบ
 • 1 : Flyback converter
 • 2 : Double forward converter
 • 3 : Half-bridge converter
 • 4 : Full-bridge converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 330 :
 • ในวงจร Buck Converter การทำงานที่จุดแบ่ง( Boundary ) นั้น หมายความว่าทำงาน ณ จุดใด
 • 1 : จุดทำงานทำให้กระแสในตัวเหนี่ยวนำของวงจรกรองด้านออกลดลงเป็นศูนย์พอดีเมื่อครบคาบการสวิตช์ก่อนสวิตช์ไวงานจะเริ่มนำกระแส
 • 2 : ทำงานที่ D = 0.5
 • 3 : ทำงานที่ L = C
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • ข้อเสียของวงจร Buck– Boost Converter คืออะไร
 • 1 : ใช้อุปกรณ์ L,C และสวิตช์มากกว่าวงจร Buck Converter
 • 2 : ใช้อุปกรณ์ L,C และสวิตช์มากกว่าวงจร Boost Converter
 • 3 : แรงดันเอาต์พุตกลับขั้ว
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 332 :
 • วงจร Half wave Rectifier ชนิด 1 เฟส ในกรณีที่โหลดเป็นความต้านทานนั้น แรงดันเฉลี่ยที่เอาท์พุท จะมีค่าเท่ากับเท่าใด เมื่อแรงดันพีคทางด้านอินพุทคือ Vm (ไม่คิดแรงดันตกคร่อมไดโอด)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • วงจร Half wave Rectifier ชนิด 1 เฟส ในกรณีที่โหลดเป็นความต้านทาน ค่าแรงดัน RMS ที่เอาท์พุท จะมีค่าเท่ากับกี่โวลต์ (ไม่คิดแรงดันตกคร่อมไดโอด)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • Inverter ที่ให้แรงดันด้านออกเป็นรูปคลื่นไซน์กับ Inverter ที่ให้แรงดันด้านออกเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยม มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 • 1 : THDv ต่างกัน โดยที่ Inverter ที่ให้แรงดันด้านออกเป็นรูปคลื่นไซน์มี THDv ต่ำกว่า
 • 2 : Switching loss ต่างกัน โดยที่ Inverter ที่ให้แรงดันด้านออกเป็นรูปคลื่นไซน์มี Switching loss ต่ำกว่า
 • 3 : ข้อ ก ถูก ข้อ ข ผิด
 • 4 : ข้อ ก ถูก ข้อ ข ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :
 • วงจรใดไม่ต้องการวงจรขับชนิดแยกกราวนด์
 • 1 : Flyback converter
 • 2 : Double forward converter
 • 3 : Half-bridge converter
 • 4 : Full-bridge converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 336 :
 • ถ้า Capacitor ที่ใช้ในวงจร Snubber มีค่าน้อยเกินไปจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับวงจร
 • 1 : การป้องกันแรงดันไม่ให้เกินพื้นที่ของ SOA จะทำได้ไม่ดี
 • 2 : การสูญเสียจากการสวิตช์แต่ละครั้งของวงจร Snubber จะสูงมาก
 • 3 : ความร้อนที่เกิดขึ้นที่สวิตช์จะลดลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 337 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ข้อใดผิด
 • 1 : Switching power supply มีการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยกว่า Linear power supply
 • 2 : Switching power supply มีประสิทธิภาพการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าสูงกว่าแบบ Linear
 • 3 : Switching power supply มีน้ำหนักเบากว่าแบบ Linear
 • 4 : Switching power supply มีคุณภาพแรงดันเอาต์พุทด้อยกว่า linear
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 338 :
 • ในวงจร Buck Converter ในกรณีที่ทำงานในโมดกระไหลไม่ต่อเนื่องนั้น เมื่อแรงดันอินพุตเท่ากับ 10V และถ้าต้องการแรงดันเอาท์พุตเท่ากับ 5V Duty Cycle ควรมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : D = 0.5
 • 2 : D = 0
 • 3 : D = 1
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :
 • ในวงจร Buck– Boost Converter ในกรณีที่กระแสไหลต่อเนื่องนั้นเมื่อ แรงดันอินพุทเท่ากับ 10V แรงดันเอาท์พุทเท่ากับ -10V นั้น Duty Cycle ควรมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : D = 1
 • 2 : D = 0.5
 • 3 : D = 0.25
 • 4 : D = 0.75
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 340 :

 • 1 : 50 W
 • 2 : 25 W
 • 3 : 200 W
 • 4 : 300W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 341 :

 • 1 : 50 W
 • 2 : 25 W
 • 3 : 200 W
 • 4 : 300W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 342 :
 • สวิตช์ไวงานของวงจร BUCK dc-dc converter ทำงานที่ duty cycle 40% หากแรงดัน VDC ที่ป้อนเข้าวงจรนี้เท่ากับ 60 โวลต์ จงหาแรงดันด้านออก
 • 1 : 20
 • 2 : 22
 • 3 : 24
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • วงจร Cuk Converter มีการทำงานให้ผลคล้ายกับวงจรชนิดใด
 • 1 : Buck Converter
 • 2 : Boost Converter
 • 3 : Buck-Boost Converter
 • 4 : Forward converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 344 :
 • dead time จะมีความสำคัญ และต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งในวงจรใด
 • 1 : dc-dc chopper ชนิด 1 ควอแดรนท์หรือคลาส A (Class A)
 • 2 : inverter
 • 3 : cyclo converter
 • 4 : Rectifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 345 :
 • วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงแบบใดสามารถปรับระดับแรงดันไฟตรงด้านออกให้มีค่ามากขึ้นหรือน้อยลงเมื่อเทียบกับแรงดันไฟตรงด้านเข้า
 • 1 : Buck Converter
 • 2 : Buck-Boost Converter
 • 3 : Cuk Converter
 • 4 : ข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :
 • ข้อใดก่อให้เกิดฮาร์มอนิกส์ลำดับต่ำของแรงดันเอาต์พุตในวงจรอินเวอร์เตอร์ทั้งแบบสามเฟสและเฟสเดียว เมื่อขับโหลดที่มีตัวเหนี่ยวนำ
 • 1 : ความถี่การสวิตช์
 • 2 : ช่วงเวลา Dead time
 • 3 : วงจรขับความเร็วสูง
 • 4 : วงจร snubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • วงจรในต่อไปนี้แก้ไข dv/dt และ di/dt เกินในวงจรสวิตช์กำลังได้
 • 1 : วงจร Resonant
 • 2 : วงจร Darlington
 • 3 : วงจร Snubber
 • 4 : วงจร Inverter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :
 • ชื่อเทคนิคการสวิตช์ในวงจรอินเวอร์เตอร์คือข้อใด
 • 1 : Space Vector Pulse-Width Modulation
 • 2 : Voltage Source Inverter
 • 3 : Zero Voltage Switching
 • 4 : phase control switching
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 349 :
 • วงจร cuk converter มี Vs = 10 V(แรงดันอินพุท) มี duty cycle = 0.25 และทำงานที่ความถี่ 30 kHz หากวงจรมีค่า L = 150 mH จงหาแรงดันเอาท์พุท
 • 1 : 4 V
 • 2 : -4 V
 • 3 : 3.33 V
 • 4 : -3.33 V
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 350 :
 • วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง แบบทอนระดับ มีแรงดันไฟตรงด้านเข้า100 V วัฏจักรงาน 2.5% มีแรงดันไฟตรงด้านออกเท่ากับ
 • 1 : 5 V
 • 2 : 25 V
 • 3 : 2.5 V
 • 4 : 7.5 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 • ผลพลอยได้ในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC power supply) แบบสวิตช์ชิ่งคืออะไร
 • 1 : ขนาดตัวเครื่องเล็ก
 • 2 : น้ำหนักเบา
 • 3 : กำลังสูญเสียในตัวอุปกรณ์สวิตชิ่งต่ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 352 :
 • แรงดันไฟตรงด้านออกที่มีโหลดเป็นความต้านทานของวงจรเรียงกระแสชนิด full-bridge 1 เฟสมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อป้อนแรงดันด้านเข้า 220 Vrms (ใช้ไดโอดเป็นสวิทช์)
 • 1 : 99.07 V
 • 2 : 140.13 V
 • 3 : 198.14 V
 • 4 : 311.08 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • แรงดันไฟตรงเฉลี่ยด้านออกของวงจรเรียงกระแสชนิด full-bridge 3 เฟส ที่มีโหลดเป็นความต้านทานมีค่าเป็นเท่าใดเมื่อป้อนแรงดัน (line to line) ด้านเข้า 380 Vrms (ใช้ไดโอดเป็นสวิทช์และไม่คิดแรงดันตกคร่อม)
 • 1 : 342.24 V
 • 2 : 363.06 V
 • 3 : 513.36 V
 • 4 : 726.11 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :


 • 1 : 148.19 V
 • 2 : 296.38 V
 • 3 : 314.40 V
 • 4 : 444.59 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่แปลงไฟ AC เป็น AC
 • 1 : Rectifier
 • 2 : Inverter
 • 3 : Cycloconverter
 • 4 : Cuk converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • แรงดันด้านออกเฉลี่ยของวงจร Buck เมื่อทำงานในโหมดกระแสต่อเนื่อง มีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าแรงดันแหล่งจ่ายไฟตรงด้านเข้ามีขนาด 200V, Duty Cycle = 30%
 • 1 : 30 V
 • 2 : 60 V
 • 3 : 90 V
 • 4 : 120 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : แรงดันด้านออกของวงจร buck จะมีค่าสูงกว่าแรงดันแหล่งจ่าย
 • 2 : แรงดันด้านออกของวงจร boost สามารถมีค่ามากหรือน้อยกว่าแรงดันแหล่งจ่าย
 • 3 : แรงดันด้านออกของวงจร buck-boost มีค่าต่ำกว่าแรงดันแหล่งจ่ายอย่างเดียว
 • 4 : แรงดันด้านออกของวงจร boost จะมีค่าสูงกว่าแรงดันแหล่งจ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 358 :
 • แรงดันไฟตรงด้านออกของวงจร Boost converter มีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อป้อนแรงดันไฟตรงด้านเข้า 200V duty cycle = 45%
 • 1 : 212.4
 • 2 : 363.6
 • 3 : 444.4
 • 4 : 636.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • แรงดันด้านออกของวงจร Buck-Boost มีค่าเป็นเท่าไหร่ เมื่อป้อนแรงดันแหล่งจ่ายไฟตรงด้านเข้าขนาด 200V และมี duty cycle = 25%
 • 1 : -66.67
 • 2 : -150.00
 • 3 : -600.00
 • 4 : -800.00
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 360 :
 • วงจรใดที่ช่วยให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ สวิทช์ยาวนานขึ้น
 • 1 : วงจร Drive
 • 2 : วงจร Snubber
 • 3 : วงจร Switching
 • 4 : วงจร Rectifier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :
 • แรงดันด้านออก (rms) มูลฐานของวงจร full-bridge inverter มีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อป้อนแรงดันแหล่งจ่ายไฟตรง 200V และมีแอมพลิจูด มอดูเลชั่นเท่ากับ 0.8
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 362 :
 • หน้าที่สำคัญของวงจรบักส์คอนเวอร์เตอร์คืออะไร?
 • 1 : สร้างแรงดันเอาท์พุตที่มีค่าแรงดันต่ำกว่าแรงดันอินพุต
 • 2 : สร้างแรงดันเอาท์พุตที่มีค่าแรงดันสูงกว่าแรงดันอินพุต
 • 3 : สร้างแรงดันเอาท์พุตที่มีค่าแรงดันเท่ากับแรงดันอินพุต
 • 4 : สร้างแรงดันเอาท์พุตที่มีค่าแรงดันสูงกว่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • ข้อใดคือข้อดีของ PWM Inverter ชนิดจ่ายแรงดัน
 • 1 : ลด Switching loss
 • 2 : ลด Total Harmonic Distortion ของกระแสทางด้านขาออก
 • 3 : ลดTotal Harmonic Distortion ของแรงดันทางด้านขาออก
 • 4 : DC voltage utilization ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :
 • วงจร DC/DC Boost converter ในโหมดกระแสต่อเนื่องอัตราส่วนแรงดันเอาท์พุทต่อแรงดันอินพุทเท่ากับข้อใด เมื่อ D = switch duty ratio
 • 1 :
 • 2 : D
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :
 • จากวงจร AC/DC converterข้างล่างถ้าแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแรงดัน 220 Vrmsเมื่อทำงานในโหมดกระแสเอาท์พุทต่อเนื่องที่มุมจุดชนวนSCR 90องศา จงคำนวณหาแรงดันเฉลี่ยเอาท์พุท
 • 1 : 0 V
 • 2 : 49.5 V
 • 3 : 99 V
 • 4 : 110 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 • ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูก
 • 1 : แรงดันเอาท์พุทของ 6-step Inverter มีองค์ประกอบฮาร์มอนิกลำดับที่ 3, 5, 7,9,….
 • 2 : ขนาดวงจรกรองสำหรับ square wave Inverter จะมีขนาดเล็ก
 • 3 : ลำดับแรงดันฮาร์มอนิกของ PWM Inverter ขึ้นอยู่กับ frequency modulation ratio (mf )
 • 4 : ขนาดแรงดัน fundamental ของเอาท์พุทของ PWM Inverter มีความสัมพันธ์อย่างเชิงเส้นกับดัชนีการม็อดดูเลต (ma) เมื่อ ma มากกว่าหนึ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 367 :
 • โหลดโดยทั่วไปข้อใดที่ไม่ใช่ Non-linear loads
 • 1 : DC drive
 • 2 : AC drive
 • 3 : switching power supply
 • 4 : Heater
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 368 :
 • 6-step Inverter ทำการจ่ายโหลด 3 เฟส ซึ่งเป็น Heaterต่อแบบ star โดยมีความต้านทาน 10 โอห์ม ต่อเฟสทางด้านอินพุทใช้แบตเตอรี่ 12 V 150 Amp-Hour จำนวน 40 ลูกต่ออนุกรมจงคำนวณกำลังไฟฟ้าที่โหลด
 • 1 : 4840 W
 • 2 : 14520 W
 • 3 : 15870.4 W
 • 4 : 15268.6 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 369 :
 • จากวงจร 1-phase AC/AC voltage controller ข้างล่าง ถ้าแรงดันอินพุท 220 Vrms ทำการป้อน Heater มีความต้านทาน 10 โอห์ม เพื่อใช้ในการฟักไข่ไก่ที่มุมจุดชนวน SCR 90องศา จงคำนวณหากำลังไฟฟ้าทางด้านเอาท์พุท
 • 1 : 1210 W
 • 2 : 1500 W
 • 3 : 2420 W
 • 4 : 4840 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 370 :

 • 1 : 30 W
 • 2 : 75 W
 • 3 : 100 W
 • 4 : 150 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • วงจรเรียงกระแสชนิดควบคุมไม่ได้ 1 เฟส แบบฟูลบริดจ์ ที่ให้กระแสด้านออกทางด้านวงจรเชื่อมโยง DC มีค่าคงที่ จะมีกระแสด้านเข้าเป็นรูปคลื่นใด
 • 1 : ไซน์
 • 2 : สี่เหลี่ยม
 • 3 : กึ่งสี่เหลี่ยม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • วงจรเรียงกระแสชนิดควบคุมไม่ได้แบบ 3 เฟส 6 พัลส์ ที่ให้กระแสด้านออกทางวงจรเชื่ยมโยง DC มีค่าคงที่ จะมีกระแสด้านเข้าเป็นรูปคลื่นใด
 • 1 : ไซน์ (Sinusoidal)
 • 2 : สี่เหลี่ยม (Square)
 • 3 : กึ่งสี่เหลี่ยม (Quasi square)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 373 :
 • กระแสฮาร์มอนิกส์ของกระแสด้านเข้าในวงจรเรียงกระแสชนิดควบคุมไม่ได้ 3 เฟส 6 พัลส์ มีลำดับของฮาร์มอนิกส์ที่เท่าใดบ้าง
 • 1 : 1,2,3,4,5,…
 • 2 : 1,2,4,6,8,…
 • 3 : 1,3,5,7,9,…
 • 4 : 1,5,7,11,13,…
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 374 :
 • กระแสฮาร์มอนิกส์ของกระแสด้านเข้าวงจรเรียงกระแสชนิดที่ไม่มีการควบคุม แบบฟูลบริดจ์ 1 เฟส มีลำดับที่เท่าใดบ้าง เมื่อแรงดันด้านเข้าเป็นรูปคลื่นไซน์ที่ไม่ผิดเพี้ยน
 • 1 : 1,2,3,4,5,…
 • 2 : 1,2,4,6,8,…
 • 3 : 1,3,5,7,9,…
 • 4 : 1,5,7,11,13,…
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 375 :
 • การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส โดยใช้วงจร AC voltage controller แบบใดที่มีสัญญาณรบกวน (EMI) ต่ำ
 • 1 : Phase-control แบบ Half wave
 • 2 : Phase-control แบบ Full wave
 • 3 : On-Off Control แบบ Zero-crossing switch
 • 4 : Pulse width modulation control
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าดังแสดงในรูป ให้คำนวณหาค่าแรงดัน RMS มีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 70.7 Volt
 • 2 : 50 Volt
 • 3 : 25 Volt
 • 4 : 15 Voot
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :
 • รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าดังแสดงในรูป ให้คำนวณหาค่าแรงดัน RMS ของ ac component ที่ประกอบอยู่ในรูปคลื่นมีค่าเท่ากับกี่ Volt
 • 1 : 50 Volt
 • 2 : 38.5 Volt
 • 3 : 25 Volt
 • 4 : 19.29 Volt
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 378 :
 • รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าดังแสดงในรูป ให้คำนวนค่าหา ripple factor มีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 2
 • 2 : 1.21
 • 3 : 0.81
 • 4 : 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 379 :
 • เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวงจร Center tap rectifier กับวงจร Bridge rectifier 1 เฟส แล้วข้อใดผิด
 • 1 : ทั้ง 2 วงจรให้รูปคลื่นแรงดันขาออกแบบ Full wave เหมือนกัน
 • 2 : ค่าแรงดันเอาท์พุตเฉลี่ย ในวงจร Center Tap rectifierมีค่าต่ำกว่าวงจร Bridge Rectifier
 • 3 : ขนาดของหม้อแปลงในวงจร Center Tap rectifier มีขนาดใหญ่กว่าแบบ Bridge Rectifier ที่พิกัดกำลังเท่ากัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 380 :
 • เมื่อทำการเพิ่มค่าตัวเก็บประจุ ทางด้านเอาท์พุต ในวงจรเรียงกระแส 1 เฟส ให้มีค่ามากขึ้นแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ค่า Ripple voltage มีค่าลดต่ำลง
 • 2 : ค่าแรงดันเอาท์พุตเฉลี่ยมีค่าลดต่ำลง
 • 3 : ค่า peak current ของกระแสที่ไหลผ่านไดโอดมีค่าสูงขึ้น
 • 4 : คุณภาพของวงจรเรียงกระแสมีค่าดีขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 381 :
 • คำกล่าวข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : วงจร Half wave rectifier มีค่า Ripple voltage สูงกว่าวงจร Full wave rectifier
 • 2 : วงจร Full wave rectifier มีค่าแรงดันเฉลี่ย Vdc เป็นสองเท่าของวงจร Half wave rectifier rectifier
 • 3 : ค่า power factor ของวงจร Full wave rectifier มีค่าที่สูงกว่าวงจร Half wave rectifier
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • ผลกระทบหลักของอิมพีแดนซ์ทางด้านเข้าของวงจรเร็คติไฟเออร์ทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส คือ
 • 1 : กระแสด้านเข้ามีความผิดเพี้ยนจากรูปคลื่นไซน์ มากขึ้น
 • 2 : ค่าตัวประกอบกำลังของวงจร สูงขึ้น
 • 3 : แรงดันไฟตรงด้านออก ลดลง
 • 4 : กระแสฮาร์มอนิกที่ลำดับต่าง ๆ สูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 383 :
 • วัตถุประสงค์หลักของการต่อวงจรเร็คติไฟเออร์แบบ 3 เฟส 12 พัลส์ คือ
 • 1 : ปรับปรุงรูปคลื่นกระแสด้านเข้าให้ใกล้เคียงไซน์
 • 2 : ลดแรงดันกระเพื่อมของแรงดันไฟตรงทางด้านออก
 • 3 : เพิ่มขนาดของแรงดันด้านออก หรือ ขนาดของกระแสด้านออก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • เมื่อโหลดของวงจรเร็คติไฟเออร์แบบควบคุมได้ แบบ 3 เฟส 6 พัลส์ ต้องการแรงดันเฉลี่ยด้านออกเท่ากับ 0 โวลต์ ต้องทำการจุดชนวนที่มุมเท่าใด้
 • 1 : 30 องศา
 • 2 : 60 องศา
 • 3 : 90 องศา
 • 4 : 120 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • วงจร AC voltage regulator มีหน้าที่
 • 1 : ควบคุมแรงดันกระเพื่อมที่ตกคร่อมโหลด
 • 2 : ควบคุมแรงดันเฉลี่ยที่ตกคร่อมโหลด
 • 3 : ควบคุมแรงดัน rmsที่ตกคร่อมโหลด
 • 4 : ควบคุมค่าตัวประกอบกำลังของวงจรที่จ่ายแรงดันให้กับ โหลด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 386 :
 • การทำให้อุปกรณ์ SCR และ TRIAC หยุดการทำงาน สำหรับระบบที่ใช้กับแรงดันด้านเข้าที่เป็น DC จะใช้วิธีการแบบใด
 • 1 : Source commutation
 • 2 : Load commutation
 • 3 : Self commutation
 • 4 : Forced commutation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • การทำให้อุปกรณ์ SCR และ TRIAC หยุดการทำงาน สำหรับระบบที่ใช้กับแรงดันด้านเข้าที่เป็น AC จะใช้วิธีการแบบใด
 • 1 : Source commutation
 • 2 : Load commutation
 • 3 : Self commutation
 • 4 : Forced commutation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แบบ Linear regulator มีข้อดีที่เหนือกว่าแบบ Switching regulator คือ
 • 1 : มีกำลังสูญเสีย ต่ำกว่า
 • 2 : มีคุณภาพของแรงดันไฟตรง ดีกว่า
 • 3 : มีประสิทธิภาพของวงจร สูงกว่า
 • 4 : เหมาะสมกับงานที่มีพิกัดกำลังสูง ดีกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 389 :
 • วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แบบ Switching regulator มีข้อดีที่เหนือกว่าแบบ Linear regulator คือ
 • 1 : มีกำลังสูญเสีย ต่ำกว่า
 • 2 : แรงด้นด้านออกมีคุณภาพ ดีกว่า
 • 3 : มีการควบคุมที่ง่ายกว่า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • วงจรเร็คติไฟเออร์แบบฟูลบริดจ์ 1 เฟส แรงดันกระเพื่อมของไฟตรงด้านออก จะมีความถี่อย่างไร
 • 1 : ไม่มีความถี่เนื่องจากเป็นแรงดันไฟตรง
 • 2 : มีความถี่ เท่ากับ ความถี่ของแรงดันด้านเข้า
 • 3 : มีความถี่ เป็นสองเท่าของความถี่ของแรงดันด้านเข้า
 • 4 : มีความถี่ เป็นสามเท่าของความถี่ของแรงดันด้านเข้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • กระแสอินพุต(Irms)ของวงจร 1-phase controlled full wave rectifier ที่มีโหลดเป็น RL มีค่า เท่ากับ 22 A และมีกระแสอินพุตฟันดาเมนทอล (fundamental current (I1,rms)) เท่ากับ 20A จงหาเปอร์เซ็นของ Total harmonic distortion (%THDi)ของกระแสอินพุต
 • 1 : 10.00%
 • 2 : 9.10 %
 • 3 : 45.80%
 • 4 : 41.70%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :
 • 1-Phase fully controlled thyristor rectifier ทำการจ่ายโหลด RL โดยสมมุติให้กระแสทางด้านเอาท์พุตเป็นกระแสตรงที่เรียบไม่มีริปเปิล (ripple) ที่มุมจุดชนวนเท่ากับ 60 องศา มีกระแสอินพุต(Irms) เท่ากับ 22 A และมีกระแสอินพุตฟันดาเมนทอล (fundamental current (I1,rms)) เท่ากับ 20A จงคำนวณหา ค่าตัวประกอบกำลัง (Power factor, PF)
 • 1 : 0.45
 • 2 : 0.85
 • 3 : 0.76
 • 4 : 1.00
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :

 • 1 : 444 Volt
 • 2 : 257 Volt
 • 3 : 594 Volt
 • 4 : 128 Volt
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 394 :

 • 1 : 59.4 A
 • 2 : 44.4 A
 • 3 : 25.7 A
 • 4 : 14.14 A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :

 • 1 : 60 องศา
 • 2 : 120 องศา
 • 3 : 150 องศา
 • 4 : 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 396 :

 • 1 : 60 องศา
 • 2 : 120 องศา
 • 3 : 150 องศา
 • 4 : 180 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :

 • 1 : 0 ถึง 90 องศา
 • 2 : 0 ถึง 120 องศา
 • 3 : 0 ถึง 180 องศา
 • 4 : 0 ถึง 270 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 398 :

 • 1 : 51.3 Amp
 • 2 : 44.4 Amp
 • 3 : 25.7 Amp
 • 4 : 17.1 Amp
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 399 :

 • 1 : 0 ถึง 90 องศา
 • 2 : 90 ถึง 180 องศา
 • 3 : 0 ถึง 180 องศา
 • 4 : 180 ถึง 360 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :

 • 1 : - 78 Volt
 • 2 : - 32 Volt
 • 3 : 45 Volt
 • 4 : 20 Volt
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 401 :

 • 1 : 78 Volt
 • 2 : 32 Volt
 • 3 : - 22 Volt
 • 4 : - 45 Volt
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 402 :

 • 1 : 0.7 A
 • 2 : 1 A
 • 3 : - 0.7 A
 • 4 : - 1 A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 403 :
 • วงจร 1 phase full bridge rectifier แบบควบคุมไม่ได้ ต่ออยู่กับโหลดตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำที่มีค่ามากๆจนทำให้กระแสทางด้านเอาท์พุตมีความต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณากระแสทางด้านอินพุต (Input current) จะมีฮาร์มอนิคส์กระแสอันดับใดบ้าง
 • 1 : 1, 2, 3 และ 4
 • 2 : 3, 5, 7 และ 9
 • 3 : 5, 7, 11และ 13
 • 4 : 11 และ 13
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 404 :
 • วงจร 3 phase full bridge rectifier แบบควบคุมไม่ได้ ต่ออยู่กับโหลดความต้านทาน และเมื่อพิจารณากระแสทางด้านอินพุต (Input current) จะมีฮาร์มอนิคส์กระแสอันดับใดบ้าง
 • 1 : 1, 2, 3 และ 5
 • 2 : 3, 5, 7 และ 9
 • 3 : 5, 7, 11และ 13
 • 4 : 11 และ 13
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 405 :
 • เมื่อมีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 V และต้องการเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนี้ไปเป็น 48 V จะต้องใช้วงจรอะไร
 • 1 : Inverter
 • 2 : Boost converter
 • 3 : Rectifier
 • 4 : AC-AC voltage Controller
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 406 :

 • 1 : 220V
 • 2 : 99V
 • 3 : 89V
 • 4 : 110V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 407 :

 • 1 : 220.00V
 • 2 : 155.50V
 • 3 : 99V
 • 4 : 311V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 408 :
 • ในการปรับแรงดันทางด้านเอาท์พุตของวงจร Boost converterให้เพิ่มขึ้น จะต้องปรับค่าที่ตัวแปรใด เมื่อกำหนดให้ แรงดันดีซีอินพุตมีค่าคงที่
 • 1 : ความถี่ในการสวิทซ์
 • 2 : ค่า Duty Cycle
 • 3 : เวลาการนำกระแส
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 409 :

 • 1 : 99V
 • 2 : 84.54V
 • 3 : 311V
 • 4 : 70V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 410 :
 • ในวงจร ac-ac converters ที่มีโหลดเป็นตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำ สัญญาณขับเกตของ SCR ควรมีลักษณะอย่างไรเหมาะสมที่สุด
 • 1 : Long pulse
 • 2 : Short pulse
 • 3 : Pulse train
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 411 :
 • วงจร Buck-boost converter แบบโหมดกระแสต่อเนื่อง จะให้กระแสอินพุตเฉลี่ยของวงจรมีค่าเป็นกี่เท่าของกระแสเอาท์พุตเฉลี่ย ถ้ากำหนดให้ Duty cycle = 50%
 • 1 : 1/2
 • 2 : 1
 • 3 : 2
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 412 :
 • ในวงจร 1 phase rectifier แบบใช้ SCR ผลลัพธ์ของแรงดันเอาท์พุตจะเหมือนกับวงจร 1 phase rectifier แบบใช้ไดโอดในแง่ใด
 • 1 : มุมจุดชนวนของ SCR = 45 องศา
 • 2 : มุมจุดชนวนของ SCR = 90 องศา
 • 3 : มุมจุดชนวนของ SCR = 180 องศา
 • 4 : มุมจุดชนวนของ SCR = 0 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 413 :

 • 1 : 99Vrms
 • 2 : 80Vrms
 • 3 : 66.4Vrms
 • 4 : 56.57Vrms
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 414 :
 • ไทริสเตอร์ SCR หยุดนำกระแสเมื่อใด
 • 1 : ได้รับแรงดัน forward bias
 • 2 : Anode current น้อยกว่า Holding current
 • 3 : Anode current มากกว่า Holding current
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 415 :

 • 1 : 1A
 • 2 : 1.15A
 • 3 : 1.5A
 • 4 : 2.5A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 416 :

 • 1 : 2.5V
 • 2 : 5V
 • 3 : 7.5V
 • 4 : 10V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 417 :

 • 1 : 14.14V
 • 2 : 20V
 • 3 : 24.14V
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 418 :

 • 1 : 70V
 • 2 : 99V
 • 3 : 155.5V
 • 4 : 220V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 419 :
 • จากรูปวงจรที่ใช้ TRIAC เป็นวงจรหลัก รูปสัญญาณแรงดันทางด้านเอาท์พุตมีโอกาสจะเป็นได้ตามรูปใด
 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ค.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 420 :
 • วงจรตามรูป ข้อใดคือรูปแรงดันทางด้านเอาท์พุต
 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ค.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 421 :
 • วงจรตามรูป ข้อใดคือรูปแรงดันทางด้านเอาท์พุต
 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ค.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 422 :

 • 1 : 70V
 • 2 : 99V
 • 3 : 155V
 • 4 : 220V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 423 :

 • 1 : 94V
 • 2 : 64V
 • 3 : 32V
 • 4 : 16V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 424 :

 • 1 : -141V
 • 2 : -220V
 • 3 : -311V
 • 4 : -70.7V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 425 :

 • 1 : 14A
 • 2 : 19.8A
 • 3 : 31.1A
 • 4 : 44.2A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 426 :

 • 1 : 980W
 • 2 : 1620W
 • 3 : 2420W
 • 4 : 4836W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 427 :

 • 1 : 0.7
 • 2 : 0.8
 • 3 : 0.9
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 428 :

 • 1 : 10W
 • 2 : 50W
 • 3 : 70W
 • 4 : 100W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 429 :

 • 1 : 1A
 • 2 : 2.5A
 • 3 : 5A
 • 4 : 7.5A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 430 :

 • 1 : 1A
 • 2 : 2.5A
 • 3 : 5A
 • 4 : 7.5A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 431 :

 • 1 : 155.5V
 • 2 : 180V
 • 3 : 220V
 • 4 : 311V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 432 :

 • 1 : 2.5V
 • 2 : 4.5V
 • 3 : 6.5V
 • 4 : 8.5V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 433 :

 • 1 : 3V
 • 2 : 5V
 • 3 : 7V
 • 4 : 10V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 434 :

 • 1 : 198V
 • 2 : 220V
 • 3 : 311V
 • 4 : 179V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 435 :

 • 1 : 1000W
 • 2 : 100W
 • 3 : 200W
 • 4 : 2000W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 436 :

 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ค.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 437 :

 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ค.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 438 :

 • 1 : 4,805W
 • 2 : 4,840W
 • 3 : 2,000W
 • 4 : 2,420W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 439 :

 • 1 : 0.7
 • 2 : 0.5
 • 3 : 0.95
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 440 :
 • วงจรเรียงกระแสแบบ full-wave ที่มีกำลังงานเอาท์พุตเท่ากันโดยมีแหล่งจ่ายระหว่าง center-tap กับ bridge มีความแตกต่างกันอย่างไร
 • 1 : กระแสเอาท์พุต
 • 2 : กระแสที่ไหลผ่านไดโอดแต่ละตัว
 • 3 : แรงดันเอาท์พุต
 • 4 : แรงดันย้อนกลับที่ตกคร่อมไดโอด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 441 :

 • 1 : 63.7V
 • 2 : 31.8V
 • 3 : 50V
 • 4 : 99V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 442 :

 • 1 : 24.4V และ 7.49V
 • 2 : 198V และ 24.4V
 • 3 : 10.5V และ 2.24V
 • 4 : 42.4V และ 8.49V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 443 :

 • 1 : 74V
 • 2 : 64V
 • 3 : 54V
 • 4 : 50V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 444 :

 • 1 : 1V, 42V
 • 2 : 42V, 198V
 • 3 : 2V, 10V
 • 4 : 8V, 41V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 445 :

 • 1 : 179.5V
 • 2 : 155.5V
 • 3 : 148.5
 • 4 : 220V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 446 :

 • 1 : 311V
 • 2 : 220V
 • 3 : 197V
 • 4 : 148V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 447 :

 • 1 : 410V
 • 2 : 363V
 • 3 : 537V
 • 4 : 513V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 448 :

 • 1 : 17A
 • 2 : 19A
 • 3 : 21A
 • 4 : 23A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 449 :

 • 1 : 179V
 • 2 : 256V
 • 3 : 268V
 • 4 : 310V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 450 :

 • 1 : 0V
 • 2 : 180V
 • 3 : 268V
 • 4 : 310V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 451 :

 • 1 : 155V
 • 2 : 220V
 • 3 : 216V
 • 4 : 198V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 452 :

 • 1 : 99V
 • 2 : 110V
 • 3 : 155V
 • 4 : 198V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 453 :

 • 1 : 0.7
 • 2 : 0.8
 • 3 : 0.9
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 454 :

 • 1 : 3.7A
 • 2 : 4.7A
 • 3 : 5.7A
 • 4 : 6.7A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 455 :

 • 1 : 3.7A
 • 2 : 4.7A
 • 3 : 5.7A
 • 4 : 6.7A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 456 :

 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ก และ ข.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 457 :

 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ค.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 458 :

 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ค.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 459 :

 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ค.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 460 :

 •  
 • 1 : ข้อ ก.
 • 2 : ข้อ ข.
 • 3 : ข้อ ค.
 • 4 : ข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 461 :

 • 1 : Buck
 • 2 : Boost
 • 3 : Buck-boost
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 462 :

 • 1 : Buck
 • 2 : Boost
 • 3 : Buck-boost
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 463 :

 • 1 : Buck
 • 2 : Boost
 • 3 : Buck-boost
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 464 :
 • วงจร Buck converter มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องใด
 • 1 : กระแสอินพุตมากกว่าเอาท์พุต
 • 2 : แรงดันเอาท์พุตต่ำกว่าแรงดันอินพุต
 • 3 : กำลังงานเอาท์พุตเท่ากับอินพุต
 • 4 : ความถี่สวิทช์สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 465 :
 • วงจร dc-dc converter ข้อใดที่ให้แรงดันเอาท์พุตกลับขั้วกับแหล่งจ่ายไฟทางด้านอินพุต
 • 1 : Buck
 • 2 : Boost
 • 3 : Buck-boost
 • 4 : SEPIC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 466 :
 • ข้อใดเป็นคุณลักษณะของ power supply
 • 1 : มีการแยกระหว่างแหล่งจ่ายไฟกับโหลด
 • 2 : Power density สูง เพื่อลดขนาดและน้ำหนัก
 • 3 : สามารถควบคุมตัวประกอบกำลังได้ถ้าแหล่งจ่ายเป็นไฟ AC
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 467 :
 • ข้อใดเป็นคุณลักษณะเด่นของ switching power supply
 • 1 : ความถี่สวิทช์ต่ำ
 • 2 : Power density สูง เพื่อลดขนาดและน้ำหนัก
 • 3 : สามารถควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าได้
 • 4 : รูปสัญญาณอินพุตและเอาท์พุตมี THD ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 468 :
 • วงจร boost converter มีแรงดันอินพุต 5V และแรงดันเอาท์พุต 15V โดยที่สวิทชชิ่งที่ความถี่ 25kHz จะมีค่า duty cycle เท่ากับข้อใด
 • 1 : 55%
 • 2 : 67%
 • 3 : 70%
 • 4 : 25%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 469 :
 • วงจร buck-boost converter มีแรงดันอินพุต 12V และ duty cycle เท่ากับ 0.25 โดยที่สวิทช์ชิ่งที่ความถี่ 25kHz จงคำนวณหาค่าแรงดันเอาท์พุตเฉลี่ย เมื่อกำหนดให้ทำงานในโหมดต่อเนื่อง
 • 1 : 8V
 • 2 : 4V
 • 3 : -8V
 • 4 : -4V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 470 :

 • 1 : Buck
 • 2 : Boost
 • 3 : Buck-boost
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 471 :

 • 1 : Buck
 • 2 : Boost
 • 3 : Buck-boost
 • 4 : SEPIC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 472 :
 • วงจร DC-DC วงจรใดมีการจ่ายกำลังไฟฟ้า เมื่อสวิทช์อยู่ในสถานะ turn-on
 • 1 : Buck
 • 2 : Boost
 • 3 : Buck-Boost
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 473 :
 • วงจร DC-DC ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง “วงจรใดมีการจ่ายกำลังไฟฟ้าเมื่อสวิทช์อยู่ในสถานะ turn-off”
 • 1 : Buck
 • 2 : Boost
 • 3 : SEPIC
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 474 :
 • วงจร DC-DC วงจรใดให้แรงดันเอาท์พุต มีขั้วตรงข้ามกับ แรงดันดีซีอินพุต
 • 1 : Buck
 • 2 : Boost
 • 3 : Buck-Boost
 • 4 : Cuk
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 475 :
 • วงจร DC-DC วงจรใดมีสมการคำนวณ ripple voltage เหมือนกัน
 • 1 : Buck และ Boost
 • 2 : Boost และ Buck-Boost
 • 3 : Buck-Cuk
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 476 :
 • วงจร DC-DC วงจรใดให้ ripple factor ลดลง เมื่อเพิ่มค่า duty cycle
 • 1 : Buck และ Boost
 • 2 : Boost และ Buck-Boost
 • 3 : Buck-Cuk
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 477 :
 • วงจร DC-DC วงจรใดให้ ripple factor ผกผัน กับ switching frequency ยกกำลังสอง
 • 1 : Buck และ Boost
 • 2 : Boost และ Buck-Boost
 • 3 : Buck-Cuk
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 478 :

 • 1 : 110V
 • 2 : 189V
 • 3 : 198V
 • 4 : 280V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 479 :

 • 1 : -29.5V
 • 2 : -39.5V
 • 3 : -49.5V
 • 4 : -59.5V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 480 :

 • 1 : 170.5V
 • 2 : 110.5V
 • 3 : 155.5V
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 481 :

 • 1 : ข้อ 1.
 • 2 : ข้อ 2.
 • 3 : ข้อ 3.
 • 4 : ข้อ 4.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 482 :
 • วงจร DC-DC วงจรใด ให้แรงดันเอาท์พุตเท่ากับแรงดันอินพุต เมื่อปรับ Duty cycle เท่ากับ ครึ่งหนึ่งของคาบเวลาการสวิทช์
 • 1 : Buck converter
 • 2 : Boost converter
 • 3 : Buck-boost converter
 • 4 : Buck converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 483 :

 • 1 : 20.00V
 • 2 : 33.33V
 • 3 : 125.00V
 • 4 : 83.33V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 484 :

 • 1 : 100ไมโครเฮนรี่
 • 2 : 200ไมโครเฮนรี่
 • 3 : 300ไมโครเฮนรี่
 • 4 : 400ไมโครเฮนรี่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 485 :
 • วงจร buck converter กำหนดให้แรงดันป้อนเข้า 310 โวลต์ ถ้าต้องการปรับแรงดันขาออก 48 โวลต์ จะต้องปรับให้มี duty ratio เท่าใด
 • 1 : 10%
 • 2 : 15%
 • 3 : 20%
 • 4 : 25%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 486 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 487 :

 • 1 : 8V
 • 2 : 4V
 • 3 : -8V
 • 4 : -4V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 488 :

 • 1 : ข้อ 1.
 • 2 : ข้อ 2.
 • 3 : ข้อ 3.
 • 4 : ข้อ 4.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 489 :

 • 1 : 75V
 • 2 : 95V
 • 3 : 150V
 • 4 : 53V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 490 :
 • วงจร DC-AC inverter แบบใดให้กำลังงานเอาท์พุตมากที่สุด เมื่อกำหนดให้แรงดันอินพุตและกระแสเท่ากัน
 • 1 : Half-bridge
 • 2 : Full-bridg
 • 3 : Push-pull
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 491 :

 • 1 : 5
 • 2 : 10
 • 3 : 25
 • 4 : 100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 492 :

 • 1 : 148V
 • 2 : 311V
 • 3 : 150V
 • 4 : 184V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 493 :

 • 1 : 147V
 • 2 : 311V
 • 3 : 174V
 • 4 : 133V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 494 :

 • 1 : 190V
 • 2 : 310V
 • 3 : 234V
 • 4 : 330V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 495 :

 • 1 : Forward converter ดัดแปลงมาจากวงจร Buck-Boost converter
 • 2 : Forward converter ดัดแปลงมาจากวงจร Buck converter
 • 3 : Flyback converter ดัดแปลงมาจากวงจร Buck-Boost converter
 • 4 : Flyback converter ดัดแปลงมาจากวงจร Boost converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 496 :

 • 1 : Forward converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจร Buck converter
 • 2 : Forward converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจร Boost converter
 • 3 : Flyback converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจร Buck converter
 • 4 : Flyback converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจร Buck-Boost converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 497 :

 • 1 : Forward converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจร Buck converter
 • 2 : Push-pull converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจร Buck-Boost converter
 • 3 : Push-pull converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจร buck converter
 • 4 : Push-pull converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจร Inverter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 498 :
 • วงจร switching power supply วงจรใดที่จัดอยู่ในการกระตุ้นแกนแบบ unidirectional core excitation
 • 1 : Forward converter
 • 2 : Boost converter
 • 3 : Push-pull
 • 4 : Half-bridge
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 499 :
 • วงจร switching power supply วงจรใดที่จัดอยู่ในการกระตุ้นแกนแบบ bidirectional core excitation
 • 1 : Forward converter
 • 2 : Boost converter
 • 3 : Push-pull
 • 4 : Flyback converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 500 :

 • 1 : 480V
 • 2 : 240V
 • 3 : 48V
 • 4 : 24V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 501 :
 •  ลำดับ Input harmonics current ของวงจรเรียงกระแสหนึ่งเฟสคือ
 • 1 :  1,3,5,7,9,….
 • 2 :  3,5,7,9,….
 • 3 :  1,5,7,11,13,….
 • 4 :  5,7,11,13,…
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 502 :
 •  ลำดับ Input harmonic current ของวงจรเรียงกระแสสามเฟสคือ
 • 1 :  1,3,5,7,9,….
 • 2 :  3,5,7,9,….
 • 3 :  1,5,7,11,13,….
 • 4 :  5,7,11,13,…
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 503 :

 • 1 : 50V
 • 2 : 32V
 • 3 : 64V
 • 4 : 70.7V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 504 :

 • 1 : 70.09V
 • 2 : 31V
 • 3 : 98.5V
 • 4 : 63.7V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 505 :

 • 1 : 81%
 • 2 : 45%
 • 3 : 70%
 • 4 : 66%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 506 :

 • 1 :   rad
 • 2 :   rad
 • 3 :   rad
 • 4 :   rad
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 507 :
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 508 :
 •  การออกแบบวงจร DC-DC คอนเวอร์เตอร์ ขนาดของตัวเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับปัจจัยใดมากที่สุด
 • 1 :  Duty cycle
 • 2 :  ความถี่ในการสวิตช์ (Switching frequency)
 • 3 :  Current ripple
 • 4 :  พิกัดกำลังของวงจร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 509 :
 •  สมการแรงดันเอาต์พุตของวงจรทอนแรงดัน Buck converter คือ (เมื่อ D=Duty cycle)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 510 :
 •  สมการแรงดันเอาต์พุตของวงจรทบแรงดัน Boost converter คือ (เมื่อ D=Duty cycle)
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 511 :
 •  วงจร Buck-Boost เมื่อแรงดันเอาต์พุต 40V แรงดันอินพุต 100V กระแสเฉลี่ยอินพุต 4 A จงคำนวณหาค่ากระแสเฉลี่ยเอาต์พุต เมื่อความถี่ในการใช้งาน 50 kHz และไม่คิดกำลังงานสูญเสียในวงจร
 • 1 : 4A
 • 2 : 2A
 • 3 : 10A
 • 4 : 0.5A
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 512 :
 •  วงจร cuk converter มี แรงดันอินพุทเท่ากับ 100V และ duty cycle = 0.25 และทำงานที่ความถี่ 30 kHz หากวงจรมีค่า L = 50 mH จงหาแรงดันเอาต์พุต
 • 1 :  -133.33 V
 • 2 :  -25 V
 • 3 :  -100 V
 • 4 :  -33.33 V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 513 :
 •  วงจร DC-DC converter วงจรใดที่นิยมนำมาปรับปรุงตัวประกอบกำลัง (Power factor correction)
 • 1 :  Buck converter
 • 2 :  Boost converter
 • 3 :  Buck-boost converter
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 514 :
 •  วงจร Buck-Boost Converter มีแรงดันอินพุต 310 โวลต์ หาก ต้องการแรงดันด้านออก 100 โวลต์จะต้องกำหนดให้ Duty Cycle ของสวิตซ์เป็นเท่าใด
 • 1 : 0.67
 • 2 : 0.55
 • 3 : 0.8
 • 4 : 0.24
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 515 :
 •  วงจร fly-back ถูกดัดแปลงมาจากวงจรอะไร
 • 1 :  Buck converter
 • 2 :  boost converter
 • 3 :  buck-boost converter
 • 4 :  cuk converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 516 :
 •  วงจร Forward converter ถูกดัดแปลงมาจากวงจรอะไร
 • 1 :  Buck converter
 • 2 :  boost converter
 • 3 :  buck-boost converter
 • 4 :  cuk converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 517 :
 •  วงจร linear power supply แตกต่างจากวงจร switch mode power supply อย่างไร
 • 1 :  วงจร linear power supply ใช้หม้อแปลงความถี่ต่ำ
 • 2 :  วงจร switch mode power supply ใช้หม้อแปลงความถี่ต่ำ
 • 3 :  วงจร linear power supply มีการแยกระบบกราวด์
 • 4 :  วงจร switch mode power supply มีการแยกระบบกราวด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 518 :
 •  วงจรใดมีกี่กระตุ้นแกนแบบ Bidirectional core excitation
 • 1 :  Push-Pull converter
 • 2 :  Flyback converter
 • 3 :  Forward converter
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 519 :
 •  วงจรใดมีกี่กระตุ้นแกนแบบ Unidirectional core excitation
 • 1 :  Push-Pull converter
 • 2 :  Full-Bridge converter
 • 3 :  Forward converter
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 520 :
 •  
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 521 :
 •  
 • 1 :  
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 522 :
 •  
 • 1 : 60V
 • 2 : 74.85V
 • 3 : 84.85V
 • 4 : 99.85V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 523 :
 •  การควบคุมแบบ on-off control ด้วยวงจร AC-AC voltage controller นั้นส่วนใหญ่มักประยุกต์ใช้กับโหลดประเภทใด
 • 1 :  ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความร้อน
 • 2 :  ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ขนาดเล็ก
 • 3 :  ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 524 :
 •  ข้อดีของ PWM อินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำคือข้อใด
 • 1 :  สามารถกรองแรงดันฮาร์มอนิกส์ได้ง่าย
 • 2 :  สามารถปรับแรงดันและความถี่เอาต์พุตได้
 • 3 :  ลดกระแสอาร์มอนิกส์อันดับสูงได้ดี
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 525 :
 •  อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันหนึ่งกิ่งใช้เทคนิค PWM มีความถี่ในการสวิตช์เท่ากับ 5kHz และแรงดันดีซีบัสเท่ากับ 400 โวลต์ กำหนดให้ Fundamental output voltage มีความถี่เท่ากับ 50Hz จงคำนวณหา อัตราการมอดูเลตความถี่(mf)
 • 1 : 200
 • 2 : 100
 • 3 : 20
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 526 :
 •  อินเวอร์เตอร์รูปคลื่นสี่เหลี่ยม (square wave) 1 เฟส แบบกึ่งบริดจ์ ใช้แหล่งแรงดันไฟตรง 300 โวลต์ ให้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านออกที่ความถี่หลักมูล (fundamental frequency) เท่ากับ
 • 1 :  300 Vrms
 • 2 :  191 Vrms
 • 3 :  150 Vrms
 • 4 :  135 Vrms
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 527 :
 •  วงจรอินเวอร์เตอร์แบบ PWM ฟูลบริดจ์ กำหนดให้อัตราการมอดูเลต ma = 1 แรงดันไฟตรงด้านเข้าเท่ากับ 310 V แรงดันขาออกจะมีค่าประมาณเท่าไร (Vrms)
 • 1 : 320V
 • 2 : 220V
 • 3 : 160V
 • 4 : 110V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 528 :
 •  วงจรอินเวอร์เตอร์แบบกึ่งบริดจ์ (half bridge) PWM เฟสเดียว ถ้าใช้อัตราการมอดูเลต (modulation index) ma= 1 แรงดันไฟตรงด้านเข้าเท่ากับ 310 V แรงดันออกจะมีค่าประมาณเท่าไร (Vrms)
 • 1 : 320V
 • 2 : 230V
 • 3 : 160V
 • 4 : 110V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 529 :
 •  การมอดูเลตแบบ sinusoidal pulse width modulation (SPWM) และ Space-vector pulse width modulation (SVPWM) มีความแตกต่างกันอย่างไร
 • 1 :  SVPWM ให้แรงดันเอาต์พุตในย่านเชิงเส้นมากกว่า SPWM 15%
 • 2 :  SVPWM มีหลักการที่ง่ายกว่า SPWM
 • 3 :  SVPWM มีหลักการที่ซับซ้อนกว่า SPWM
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 73 : Solid state motor drives
ข้อที่ 530 :
 • วงจรใดใช้ควบคุมความเร็ว DC motor
 • 1 : Cycloconverter
 • 2 : Chopper
 • 3 : Inverter
 • 4 : Variac
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 531 :
 • ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิงโครนัสที่มี 4 ขั้ว หากต้องการให้มอเตอร์มีความเร็ว 900 รอบต่อนาที อินเวอร์เตอร์จะต้องทำงานที่ความถี่เท่าใด
 • 1 : 20 เฮิรตซ์
 • 2 : 25 เฮิรตซ์
 • 3 : 30 เฮิรตซ์
 • 4 : 40 เฮิรตซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 532 :
 • หลักการของเวกเตอร์คอนโทรลคือข้อใด
 • 1 : ทำให้เวกเตอร์ของฟลั๊กซ์ที่สเตเตอร์กับฟลั๊กซ์ที่โรเตอร์ทำมุมอินเฟสกันตลอดเวลา
 • 2 : ทำให้เวกเตอร์ของฟลั๊กซ์ที่สเตเตอร์กับฟลั๊กซ์ที่โรเตอร์ทำมุมต่างเฟสกัน 45 องศา ตลอดเวลา
 • 3 : ทำให้เวกเตอร์ของฟลั๊กซ์ที่สเตเตอร์กับฟลั๊กซ์ที่โรเตอร์ทำมุมต่างเฟสกัน 90 องศา ตลอดเวลา
 • 4 : ควบคุมมุมต่างเฟสของฟลั๊กซ์ทั้งสองให้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 90 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 533 :
 • ค่ายอดของแรงดันต่อเฟสสำหรับความถี่หลักมูล ของอินเวอร์เตอร์ชนิด PAM ซึ่งต่อโหลดเป็นแบบ สตาร์ มีขนาดประมาณกี่เท่าของแรงดันไฟตรงของแหล่งจ่าย
 • 1 : 1 เท่า
 • 2 : 2/3 เท่า
 • 3 : 1/2 เท่า
 • 4 : 1/3 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 534 :
 • ข้อใดเป็นการเพิ่มค่าไดนามิกส์ให้กับมอเตอร์
 • 1 : เปลี่ยนโรเตอร์ให้เล็กลงแต่ยาวขึ้น
 • 2 : เพิ่มน้ำหนักให้กับโรเตอร์
 • 3 : ใช้โรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวร ไม่ควรมีแปรงถ่าน
 • 4 : เพิ่มขดลวดแดมปิ้ง เข้าที่โพลของโรเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 535 :
 • ทำอย่างไรจึงจะให้ SCR หยุดนำกระแสได้
 • 1 : ลดค่า dv/dt ลง
 • 2 : ใช้วงจร snubber
 • 3 : ใช้วงจร commutation
 • 4 : ทำให้กระแสที่ไหลผ่าน SCR มากกว่ากระแส Holding Current
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 536 :
 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่ออยู่กับวงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ดังแสดงในรูป โดยกำหนดให้มุมจุดชนวนเท่ากับ 30 องศา และสมมุติว่าค่า inductance ของ Armature มีค่าสูงพอจนกระแสที่ไหลผ่านเรียบไม่มี ripple กระแสดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับเท่าไร
 • 1 : 26.13 แอมป์
 • 2 : 2.13 แอมป์
 • 3 : 584 แอมป์
 • 4 : 216.13 แอมป์
 • 5 : 200 แอมป์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 537 :
 • มอเตอร์ไฟตรงต่ออยู่กับวงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ดังรูป โดยกำหนดให้มุมจุดชนวนเท่ากับ 30 องศา และสมมุติว่าค่า inductance ของ Armature มีค่าสูงพอจนกระแสที่ไหลผ่านเรียบไม่มี ripple กระแสดังกล่าวจะมีค่าเท่าไร
 • 1 : 26.13 แอมป์
 • 2 : 2.13 แอมป์
 • 3 : 584 แอมป์
 • 4 : 216.13 แอมป์
 • 5 : 200 แอมป์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 538 :
 • คอนเวอร์เตอร์สำหรับขับเคลื่อน DC motor ดังรูปสามารถทำงานได้กี่ Quadrant
 • 1 : 1 Quadrant
 • 2 : 2 Quadrant
 • 3 : 3 Quadrant
 • 4 : 4 Quadrant
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 539 :
 • การควบคุมความเร็ว Induction Motorโดยปรับความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้มอเตอร์อย่างเดียว จะทำให้เกิดอะไรขึ้น
 • 1 : เมื่อความถี่ลดลงต่ำกว่าพิกัดมากๆ จะทำให้เกิดการอิ่มตัวของ เส้นแรงแม่เหล็กในช่องว่างอากาศ
 • 2 : เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นสูงกว่าพิกัดมากๆ จะทำให้เกิดการ อิ่มตัวของเส้นแรงแม่เหล็กในช่องว่างอากาศ
 • 3 : จะมีผลทำให้แรงบิดสตาร์ทของมอเตอร์สูงเกินไป
 • 4 : จะมีผลทำให้กระแสสตาร์ทของมอเตอร์สูงเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 540 :
 • Separately – Excited DC Motor หมุนที่ความเร็ว 750 rpm โดยกระแสอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ 10 A ความต้านทานอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ 10 จงหาว่าแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ควรมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 100V
 • 2 : 150V
 • 3 : 50V
 • 4 : 80V
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 541 :
 • ในการควบคุมความเร็วของ Induction Motor แบบกรงกระรอก เราสามารถทำได้โดยวิธีใดได้บ้าง
 • 1 : ปรับแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์
 • 2 : ปรับความถี่ของแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์
 • 3 : ปรับความถี่พร้อมกับปรับแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ในอัตราส่วน V/F คงที่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 542 :
 • Induction Motor ตัวหนึ่งมีข้อมูลดังนี้ 1500 rpm, 220V, 4 poles ถ้าต้องการปรับความเร็วของมอเตอร์เป็น 750 rpm อยากทราบว่าแรงดันและความถี่ของมอเตอร์ควรมีค่าใกล้เคียงกับข้อใด
 • 1 : 110V, 50Hz
 • 2 : 110V, 25Hz
 • 3 : 115V, 27Hz
 • 4 : ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 543 :
 • Dynamic Brake มีหน้าที่อะไร ใน Inverter ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ
 • 1 : เป็นตัวใช้กำลังไฟฟ้าจาก C ที่ DC Bus เพื่อให้แรงดันมีค่าต่ำลง
 • 2 : เป็นตัวที่ใช้ป้องกันกระแสกระชากตอนช่วงแรก (Inrush Current)
 • 3 : เป็นความต้านทานที่ต่ออนุกรมกับ Induction motor เพื่อปรับความเร็วรอบ
 • 4 : เป็นความต้านทานที่ใช้ในขณะที่มอเตอร์กำลังเร่งความเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 544 :
 • คุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงคือคำตอบข้อใด
 • 1 : Separately – Excited DC Motor มี Speed Regulation ดีกว่า DC Motor แบบขนาน
 • 2 : Starting – Torque ของ DC Motor แบบขนานดีกว่าแบบอนุกรม
 • 3 : เมื่อกระแสของขด field สูงขึ้นจะมีผลทำให้ speed สูงขึ้น
 • 4 : แรงบิดของมอเตอร์มีค่าขึ้นอยู่กับแรงดันอาร์เมเจอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 545 :
 • ในการปรับ Speed ของ DC Motor เราสามารถปรับที่ไหนได้บ้าง
 • 1 : ปรับที่ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก
 • 2 : ปรับที่แรงดันที่ป้อน
 • 3 : นำ R มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 546 :
 • ในการปรับความเร็วของ Induction motor โดยใช้ V/F Inverter นั้น ถ้าความเร็วสูงกว่าความเร็วที่พิกัดแล้ว ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์จะน้อยกว่าที่พิกัด
 • 2 : แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์จะมีค่าเท่ากับพิกัดได้
 • 3 : ฟลักซ์แม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับพิกัดได้
 • 4 : แรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์มีค่ามากกว่าค่าพิกัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 547 :
 • ในการปรับความเร็วของ Induction motor โดยใช้ V/F Inverter นั้น ถ้าความเร็วต่ำกว่าความเร็วที่พิกัดแล้ว ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : แรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์มีค่าน้อยกว่าค่าพิกัด
 • 2 : ฟลักซ์แม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับพิกัดได้
 • 3 : ข้อ ก ถูก ข้อ ข ผิด
 • 4 : ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 548 :
 • โดยทั่วไปแล้วโหลดประเภท พัดลม ปั้มน้ำ นั้นจะมีคุณสมบัติระหว่าง แรงบิดกับความเร็วอย่างไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 549 :
 • ชื่ออุปกรณ์ใดต่อไปนี้มักใช้เป็นชื่อเรียกของอุปกรณ์แปลงผันพลังงานที่นำไปขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ
 • 1 : Inverter
 • 2 : Chopper
 • 3 : Snubber
 • 4 : Buck Converter
 • 5 : Cuk Converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 550 :
 • ข้อใดเป็นชื่อเทคนิคในการกำหนดมุมสวิตช์แบบ PWM ในวงจรอินเวอร์เตอร์แบบสามเฟสได้
 • 1 : Space Vector PWM
 • 2 : Harmonic Injection PWM
 • 3 : Sinusoidal PWM
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 • 5 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 551 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ Induction Motor
 • 1 : ราคาถูกเมื่อเทียบกับ DC Motor
 • 2 : ความเร็วโรเตอร์ต่ำกว่าความเร็วซิงโครนัส
 • 3 : ความเร็วโรเตอร์เท่ากับความเร็วซิงโครนัส
 • 4 : ซ่อมบำรุงรักษาได้ง่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 552 :
 • Induction motor 3 เฟส ขนาด 20 แรงม้า 380 / 220 V 50 Hz 1440 rpm 4 ขั้วแม่เหล็ก มีความเร็วซิงโครนัสเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 1500 รอบ/นาที
 • 2 : 1440 รอบ/นาที
 • 3 : 1420 รอบ/นาที
 • 4 : 3000 รอบ/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 553 :
 • Induction motor 3 เฟสขนาด 2 แรงม้า 380 / 220 V 50 Hz 1440 rpm 4 ขั้วแม่เหล็ก ความถี่ที่โรเตอร์มีค่าเท่าใด
 • 1 : 1 Hz
 • 2 : 2 Hz
 • 3 : 3.3 Hz
 • 4 : 50 Hz
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 554 :
 • ข้อดีของ PWM อินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำคือข้อใด
 • 1 : ลด EMI (Electro-Magnetic Interference)
 • 2 : ลด Switching loss ของอินเวอร์เตอร์
 • 3 : ลดการกระเพื่อมของแรงบิดมอเตอร์
 • 4 : เพิ่มเส้นแรงแม่เหล็ก (flux)ในช่องอากาศของมอเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 555 :
 •  จุดมุ่งหมายของการใส่ Turn-on snubber เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด
 • 1 :  ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน dv/dt
 • 2 :  ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแส di/dt
 • 3 :  ลด conduction loss
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 556 :
 •  จุดมุ่งหมายของการใส่ Turn-off snubber เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด
 • 1 :  ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน dv/dt
 • 2 :  ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแส di/dt
 • 3 :  ลด conduction loss
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 557 :
 •  ผลของการขับอุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์กำลังให้มีความถี่สูงขึ้น ทำเกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สวิตช์เป็นอย่างไร
 • 1 :  มีการสูญเสียที่สวิตช์คงที่
 • 2 :  มีการสูญเสียที่สวิตช์ลดต่ำลง
 • 3 :  มีการสูญเสียที่สวิตช์สูงขึ้น
 • 4 :  ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร