สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศวันหยุดสภาวิศวกร

     
ประกาศสำนักงานสภาวิศวกร
เรื่อง วันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
     
                      

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขาธิการสภาวิศวกร จึงออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้

 

วันจันทร์

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันอังคาร

มกราคม

หยุดชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม)

วันพฤหัสบดี

มีนาคม

วันมาฆบูชา

วันศุกร์

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดี

๑๒

เมษายน

วันหยุดตามมติ ครม.

วันศุกร์

๑๓

เมษายน

วันสงกรานต์

วันจันทร์

๑๖

เมษายน

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน)

วันอังคาร

๑๗

เมษายน

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน)

วันอังคาร

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

๑๐

วันจันทร์

๑๔

พฤษภาคม

วันพืชมงคล

๑๑

วันอังคาร

๒๙

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

๑๒

วันศุกร์

๒๗

กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

๑๓

วันจันทร์

๓๐

กรกฎาคม

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ (วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม)

๑๔

วันจันทร์

๑๓

สิงหาคม

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ ๙ (วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม)

๑๕

วันจันทร์

๑๕

ตุลาคม

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ (วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม)

๑๖

วันอังคาร

๒๓

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

๑๗

วันพุธ

ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙

๑๘

วันจันทร์

๑๐

ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ

๑๙

วันจันทร์

๓๑

ธันวาคม

วันสิ้นปี

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

นายอมร พิมานมาศ

เลขาธิการสภาวิศวกร

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร