COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

ประกาศวันหยุดสภาวิศวกร

     
ประกาศสำนักงานสภาวิศวกร
เรื่อง วันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
     
                      

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขาธิการสภาวิศวกร จึงออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๒ ไว้ดังนี้

 

วันอังคาร

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันอังคาร

๑๙

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

วันจันทร์

เมษายน

วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน)

วันศุกร์

๑๒

เมษายน

วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันจันทร์

๑๕

เมษายน

วันสงกรานต์

วันอังคาร

๑๖

เมษายน

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน)

วันพุธ

๑๗

เมษายน

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน)

วันพุธ

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์

พฤษภาคม

วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

๑๐

วันพฤหัสบดี

พฤษภาคม

วันพืชมงคล

๑๑

วันจันทร์

๒๐

พฤษภาคม

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม)

๑๒

วันจันทร์
มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๑๓

วันอังคาร

๑๖

กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

๑๔

วันพุธ

๑๗

กรกฎาคม

วันเข้าพรรษา

๑๕

วันจันทร์

๒๙

กรกฎาคม

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม)

๑๖

วันจันทร์

๑๒

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

๑๗

วันจันทร์

๑๔

ตุลาคม

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม)

๑๘

วันพุธ

๒๓

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

๑๙

วันพฤหัสบดี

ธันวาคม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๒๐

วันอังคาร

๑๐

ธันวาคม

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

๒๑

วันอังคาร

๓๑

ธันวาคม

วันสิ้นปี