สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศวันหยุดสภาวิศวกร

     
ประกาศสำนักงานสภาวิศวกร
เรื่อง วันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
     
                      

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขาธิการสภาวิศวกร จึงออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้

 

วันจันทร์

มกราคม

หยุดชดเชยวันสิ้นปี (วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

วันอังคาร

มกราคม

หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม)

วันจันทร์

๑๓

กุมภาพันธ์

หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์)

วันพฤหัสบดี

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดี

๑๓

เมษายน

วันสงกรานต์

วันศุกร์

๑๔

เมษายน

วันสงกรานต์

วันจันทร์

๑๗

เมษายน

หยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน)

วันจันทร์

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

วันพุธ

๑๐

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

๑๐

วันศุกร์

๑๒

พฤษภาคม

วันพืชมงคล

๑๑

วันจันทร์

๑๐

กรกฎาคม

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม)

๑๒

วันอังคาร

๑๑

กรกฎาคม

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม)

๑๓

วันศุกร์

๒๘

กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑๔

วันจันทร์

๑๔

สิงหาคม

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๑๕

วันศุกร์

๑๓

ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๖

วันจันทร์

๒๓

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

๑๗

วันพฤหัสบดี

๒๖

ตุลาคม

วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

๑๘

วันอังคาร

ธันวาคม

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙

๑๙

วันจันทร์

๑๑

ธันวาคม

หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (เสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม)

 

ประกาศ ณ วันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายอมร พิมานมาศ

เลขาธิการสภาวิศวกร

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร