สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ติดต่อสภาวิศวกร

 

สภาวิศวกร 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สายด่วน 1303 โทรสาร 0-2935-6695 , 0-2935-6697

487/1 Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Ramkhamhaeng Road, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310
Tel. 1303 Fax 0-2935-6695 , 0-2935-6697

email: admin@coe.or.th

 

ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ติดกับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โทร. 086-340-8572

 

ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น (อาคาร18)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
เลขที่ 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 043-283708 , 086-340-8574

 

ศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อาคารสตางค์มงคลสุข)
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 074-287007 , 086-369-6017แผนที่สำนักงานสภาวิศวกรสภาวิศวกร
สภาวิศวกร