สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร


ธรรมจารี เสริมทองหลาง
รองหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

 

ส่วนสำนักงานสภาวิศวกร

 
สุกัญญา บำรุงพงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร
 
 
วรรณธนา ติยวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์บริการและติดตามสมาชิก

วัจนารัตน์ วารีย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 
เพ็ญพิรุฬห์ ศรีประสาธน์
เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ
 

สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

 
สรศักดิ์ เอี่ยมเลิศ
หัวหน้าสำนักกฎหมายฯ
 

พัชญา บุญกองแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักกฎหมายฯ

ว่าง
นิติกร

ตรีสุคนธ์ บุตรี
นิติกร

จีรวรรณ แสงจันทร์
นิติกร

ชาญชัย อมรสรวง
นิติกร

กิจจา สำลีนวล
นิติกร

เจนวิทย์ จินตนพันธ์
นิติกร

ศศิธร เจือโร่ง
นิติกร


จุรีพร สงยัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

     

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

 
ปาริชาต พรหมเมศว์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ
 


ยุทธชัย สิริวนาสรรค์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ


วิราช ไชยวงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ


ชนมน เพ็ญจันทร์
เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับใบอนุญาต


กัตติกา ตันประเสริฐ
เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับใบอนุญาต


สันติสุข ไชยบุรินทร์
เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับใบอนุญาต


ปาริชาติ พรมส่วน
เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับใบอนุญาต


ธีระศักดิ์  แก้วหะวงษ์
เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับใบอนุญาต

พัชรี แซ่เตียว
เจ้าหน้าที่การจัดอบรมสัมมนา


สัญญา ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่การจัดอบรมสัมมนา


ธีรศักดิ์ ปทุมวัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ


ณัฐชนน ทองสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ศศิธร  ทับทิมศรี
เจ้าหน้าที่ต่ออายุใบอนุญาต


ขจรทิพย์  ลาดเงิน
เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์


หัสญา  ปุรารักษ์
เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์

   
     

ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

 
กนกพร ส่องศรี
หัวหน้าฝ่ายรับรองปริญญาฯ
 

ลัดดาวัลย์ ศรีเมือง
รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรับรองปริญญาฯ

จันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหาร(งานรับรองปริญญาฯ)

พิมพ์ณดา นกหรั่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองปริญญาฯ

ภาวิณี แสนสุข
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองปริญญาฯ

โชติกา ทยากรโกสิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองปริญญาฯ
 
     

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์

 
เทพิน เกษะศิริ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ
 

ขวัญฤทัย ปินใจ
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

ดวงพร สังข์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ

ปณิดาอร รอดประทับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กัณฑ์อเนก ช่วยชูจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ณัฐธนภัทร์ นรถี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรีฑาพล ดนตรี
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ศลินนา แดงโกเมน
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

กาญจนา ฟองรัตน์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

พัชรี ศรีวิชา
แม่บ้าน
     

ฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ

 
มณฑา ศาสตร์เพ็ง
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ
 

อิศราภรณ์ สาธิตภาณุวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ

สายชล วังบุญคง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ

วัทน์พร สาครพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี

อัจฉราภรณ์ ระดาเสริฐ
เจ้าหน้าที่บัญชี

พิมพิกา คุณารูป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นฤมล มุ่งหาเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ชนนิภรณ์ พานทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
     

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
สาโรช ประทุมตา
หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ
 

ชิตชัย อังจันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนฯ

ภัลภัส บุญช่วยเจริญพร
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์

ปนัดดา คทธมาตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิชา พกุลานนท์
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

อภิสิทธิ์ ดุมลักษณ์
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
     

ฝ่ายต่างประเทศ

 
กนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย
หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
 

ธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
     

ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ จ.เชียงใหม่


ปีร์ยพรรณ มูลประเสริฐ
หัวหน้าศูนย์

จันทกานต์ เสนอุโมงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     

ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเหนือ จ.ขอนแก่น


เมธี คณานิตย์
หัวหน้าศูนย์

ภัททิยา บัญชาการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     

ศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ จ.สงขลา


อารักษ์ พูลศักดิ์
หัวหน้าศูนย์

จิระประภา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     

 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร