COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

 

ผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัย 7 (2562-2565)

 นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ

นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข

ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
     

 

 

 

อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสภาวิศวกร ตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542


มาตรา 20 ให้มีผู้ตรวจคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรแต่งตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

-คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร

-ผู้ตรวจมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร

มาตรา 21 ในการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้ผู้ตรวจมีอำนาจเข้าไปตรวจในสถานที่ทำงานต่างๆ ของสภาวิศวกรในระหว่างเวลาทำงานได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือให้คำชี้แจงแก่ผู้ตรวจตามควรแก่กรณี

มาตรา 22 กรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ลูกจ้าง และตัวแทนของสภาวิศวกรมีหน้าที่ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยู่ในอำนาจของตนให้แก่ผู้ตรวจและให้คำชี้แจงเกี่ยวกับ การดำเนินงานต่างๆ ในกิจการของสภาวิศวกร ทั้งนี้เมื่อผู้ตรวจร้องขอ

มาตรา 23 ในกรณีที่พบว่าคณะกรรมการมิได้ ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี หรือดำเนินงานไปในทางที่อาจก่อเกิดความเสียหายหรือยังขัดต่อวัตถุประสงค์ของ สภาวิศวกร ให้ผู้ตรวจแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรหรือสมาชิกสามัญตามที่ตนเห็นควร เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

รายงานผู้ตรวจ ประจำปี 2558

รายงานผู้ตรวจ ประจำปี 2557