COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ

สถาบันการศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. หนังสือนำส่งเอกสาร

2. เอกสารขอรับรองปริญญาฯ ทุกสาขา ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 5 ชุด (เอกสารสำเนา 4 ชุด และเอกสารฉบับจริง 1 ชุด)

3. เล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มคอ.2) จำนวน 5 ชุด

4. คู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมเคมี (Lab1,2) เฉพาะ สาขาวิศวกรรมเคมี จำนวน 2 ชุด

5. แผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แผ่น CD) ที่มีรายละเอียดตามข้อ 2 และ 3 จำนวน 2 แผ่น โดยข้อมูลที่บันทึกกรุณาเป็นไฟล์นามสกุล wordตัวอย่างเอกสารขอรับรองปริญญาฯ

- สาขาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

คู่มือการรับรองปริญญาฯ

สภาวิศวกร ได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้นเพื่อความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกสำหรับสถาบันการศึกษาในการยื่น ขอรับรองปริญญา ซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญาฯ รวมทั้งแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ

คู่มือการรับรองปริญญาฯ