สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ตรวจสอบหลักสูตรที่รับรอง

ผู้ที่จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องจบวิศวกรรมศาสตร์ในหลักสูตรที่มีการรับรองแล้ว ดังนั้น ขอให้นิสิต/นักศึกษา ที่จะขอรับใบอนุญาตฯ ตรวจสอบหลักสูตรก่อนเข้ารับการศึกษา


ตรวจสอบหลักสูตร ที่สภาวิศวกรรับรอง


สถาบัน :


สาขา :

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร