สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรเปิดรับสมัครสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารในภูมิภาค ผู้ขอทดสอบสามารถสมัครสอบโดยส่งเอกสารมาที่สภาวิศวกร ดังนี้


     1. ใบคําขอทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (โดยให้ระบุสถานสถานที่ต้องการสอบลงในใบคำขอ)

     2. สำเนาบัตรประชาชน

     3. สำเนาใบผ่านอบรมหลักสูตรตรวจสอบอาคาร

     4. สำเนาใบโอนเงิน หรือสมัครด้วยตนเองที่สภาวิศวกร


สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 1303สภาวิศวกร
สภาวิศวกร