COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
         
 

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิศวกร

 
      การสมัครสมาชิก และ ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร  
  คำขอสมัครสมาชิกสภาวิศวกร        
     
 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต

 
      การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  
      การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
      การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร  
      การขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร  
     
      การขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนวุฒิบัตร กรณีสูญหาย/ชำรุด/เปลี่ยนชื่อ  
         
  ตัวอย่างผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร **10,468 KB  
  ตัวอย่างผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร **1,444 KB (รูปภาพมีการลดความชัดลง)  
         
 

แบบคำขอรับใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล

 
  คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล  
    แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล  
    แบบฟอร์มหนังสือรับรองนิติบุคคล/หนังสือแสดงเจตจำนง  
  คำร้องขอหลักฐานการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ใบแทน)  
  คำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตควบคุมประเภทนิติบุคคล  
         
 

การต่ออายุใบอนุญาต

 
      คำแนะนำในการต่ออายุใบอนุญาต และ/หรือคำขอต่ออายุสมาชิก  
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ/คำขอต่ออายุสมาชิก  
         
 

การอบรมและทดสอบความพร้อม

 
    คำร้องขอเลื่อนการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ  
         
 

กฎหมายและจรรยาบรรณ

 
    ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชิพ พ.ศ. 2543  
    ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชิพ พ.ศ. 2559  
    ระเบียบวิธีพิจารณาจรรยาบรรณ  
    ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  
    แบบคำกล่าวหา/แบบแก้ข้อกล่าวหา คดีจรรยาบรรณ  
    หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำกล่าวหา  
         
 

แบบฟอร์มต่างๆ

 
    ใบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
 
  คำร้องเพื่อขอหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เพื่อใช้เป็นหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558)  
  หนังสือมอบอำนาจ        
    ใบคำร้องขอรับเงินสนับสนุนการเข้าอบรม        
  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่        
  คำร้องเรื่องราวต่างๆ       
  คำร้องเพื่อขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ  
  คำร้องขอชำระเงินค่าอบรมเกินกำหนดเวลา  
  คำร้องขอชำระเงินค่าใบอนุญาตเกินกำหนดเวลา  
    ใบคำร้องขอคืนเงิน
 
  บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงาน ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
  ประวัติในการประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษ