สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  สภาวิศวกร

  การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ


  สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อมแก่วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตทุกเดือน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 1 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆอาทิ พระราชบัญญัติวิศวกร พศ.2542 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการประกอบวิชาชีพ และความปลอดภัยในงานวิศวกรรม เป็นต้น ซึ่งวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้ว สามารถมาชำระเงินค่าอบรม จำนวน 1,500 บาท ได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร โดยจะรับสมัครส่วนกลางรุ่นละ 160 คน ส่วนภูมิภาค รุ่นละ 50 คน

   

  คู่มืออบรมความพร้อมฉบับปรับปรุง 2558

   

   

  | Open | Download (7.4Mb) |

  คู่มือประกอบการอบรม ปี 2549

   

  เอกสารประกอบการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ

  - วิชากฎหมาย

  - วิชาจรรยาบรรณ

  - วิชาสิ่งแวดล้อม

  - วิชาความปลอดภัย

   

  ตารางกำหนดการจัดการอบรมทดสอบความพร้อมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประจำปี 2559

       แผนที่โรงแรมแอมบาสเดอร์
       แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
       แผนที่โรงแรมเอเชีย

  กำหนดการอบรมทดสอบความพร้อมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ** สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **

   
    กำหนดการจัดอบรม  
    07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
    08.00 - 08.15 น. พิธีเปิดการอบรม โดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร  
    08.15 - 09.00 น. พ.ร.บ.วิศวกร/ข้อบังคับ/ระเบียบ และแนวทางการประกอบวิชาชีพ  
      โดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร  
    09.00 - 10.00 น. จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
      โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร  
    10.00 น. - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
    10.15 น. - 11.15 น. กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม  
      โดย ผู้เชี่ยวชาญ  
    11.15 น. - 12.00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรม  
      โดย ผู้เชี่ยวชาญ  
         
    12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
         
    13.00 น. - 14.30 น. ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม  
      โดย ผู้เชี่ยวชาญ  
    14.30 น. - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง และจัดหัองสอบ  
    15.00 น. - 16.30 น. ทดสอบวิชากฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
  (อนุญาตให้เปิดหนังสือคู่มืออบรมความพร้อมฯ และเอกสารประกอบการบรรยายได้ )
      ไม่อนุญาตให้นำแนวข้อสอบเข้ามาในห้องสอบโดยเด็ดขาด
   
   

   

  การแต่งกายของผู้เข้ารับการอบรม
  ตามประกาศสภาวิศวกรที่ 75/2560 ดังนี้

  1. สุภาพบุรุษสวมเสื้อที่มีคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
  2. สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น
  3. ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาด เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะทุกชนิด
  (ผู้ที่แต่งกายไม่สุภาพจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

   

  การขอเลื่อนอบรม
  หลักฐานประกอบการเลื่อนอบรม ดังนี้

  1. ใบคำร้องแจ้งรอบที่ต้องการเลื่อนออก , รอบที่ต้องการเข้าอบรม(ระบุวันชัดเจน)
  2. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน / ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารรับรองอื่น ๆ 
  3. สำเนาใบเสร็จค่าอบรม
  (ผู้จัดการอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

   

  ข้อควรปฏิบัติ
  กรณีผ่านการทดสอบขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
  เพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

  1. เตรียมบัตรสมาชิก หรือบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ นำมาในวันอบรมด้วย
  2. เตรียมดินสอ 2 B และยางลบ เพื่อใช้สำหรับทดสอบ
  3. อนุญาตให้นำหนังสือประกอบการอบรมฯ และเอกสารประกอบการบรรยายในรอบนั้นเข้าห้องสอบได้
  4. แต่งกายชุดสุภาพ ตามคำแนะนำเรื่องการแต่งกายของผู้เข้ารับการอบรม
  5. ห้ามนำแนวข้อสอบเข้ามาภายในห้องสอบโดยเด็ดขาด
  6. ห้ามคัดลอกข้อสอบ
  7. ห้ามกระทำการอื่นๆ อันส่อถึงการทุจริตในการสอบ (ผู้ที่ทุจริต หรือทำผิดกติกาการสอบ
  จะถูกปรับตก และไม่สามารถสอบซ่อมได้จนกว่าจะครบกำหนด 6 เดือน หลังจากการสอบครั้งแรก รวมถึงทางสภาวิศวกรจะทำหนังสือแจ้งความผิดรายงานยังต้นสังกัดด้วย)

   

   

  หมายเหตุ
  สำหรับการอบรมความพร้อมฯ ในปี 2561 ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จะประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการในวันอบรม เวลาประมาณ 20.00 น. และทำการจัดสอบซ่อมในวันถัดจากวันอบรม

   

  สภาวิศวกร

  ประกาศ - รอบการจัดอบรม และทดสอบความพร้อม


  ประจำปี :

  ที่นั่งสอบ | ผลสอบ ครั้งที่ วันที่อบรม สถานที่
     |    37-2561 23/12/2561 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา
     |    36-2561 17/12/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    35-2561 16/12/2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
     |    34-2561 03/12/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    33-2561 19/11/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    32-2561 05/11/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    31-2561 04/11/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
     |    30-2561 29/10/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    29-2561 07/10/2561 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา
     |    28-2561 01/10/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    27-2561 17/09/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    26-2561 09/09/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
     |    25-2561 03/09/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    24-2561 20/08/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    23-2561 06/08/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    22-2561 05/08/2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
     |    21-2561 22/07/2561 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา
     |    20-2561 16/07/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    19-2561 02/07/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    18-2561 24/06/2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
     |    17-2561 18/06/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    16-2561 04/06/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    15-2561 03/06/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
     |    14-2561 21/05/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    13-2561 20/05/2561 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา
     |    12-2561 07/05/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    11-2561 23/04/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    10-2561 02/04/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    8-2561 19/03/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    9-2561 18/03/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
     |    7-2561 12/03/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    5-2561 05/03/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    6-2561 04/03/2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
     |    4-2561 19/02/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    3-2561 05/02/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
     |    2-2561 22/01/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
     |    1-2561 08/01/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
  สภาวิศวกร

  ประกาศ - ตารางสอบซ่อม อบรม และทดสอบความพร้อม


  ประจำปี :

  ที่นั่งสอบ | ผลสอบ ครั้งที่ วันที่สอบซ่อม สถานที่
     |    37-2561 24/12/2561
     |    36-2561 18/12/2561
     |    35-2561 17/12/2561
     |    33-2561 20/11/2561
     |    34-2561 04/12/2561
     |    32-2561 06/11/2561
     |    31-2561 05/11/2561
     |    30-2561 30/10/2561
     |    29-2561 08/10/2561
     |    28-2561 02/10/2561
     |    27-2561 18/09/2561
     |    26-2561 10/09/2561
     |    25-2561 04/09/2561
     |    24-2561 21/08/2561
     |    23-2561 06/08/2561
     |    22-2561 06/08/2561
     |    21-2561 23/07/2561
     |    20-2561 17/07/2561
     |    19-2561 03/07/2561
     |    18-2561 25/06/2561
     |    17-2561 19/06/2561
     |    16-2561 05/06/2561
     |    15-2561 04/06/2561
     |    14-2561 22/05/2561
     |    13-2561 21/05/2561
     |    12-2561 08/05/2561
     |    11-2561 24/04/2561
     |    10-2561 03/04/2561
     |    9-2561 19/03/2561
     |    8-2561 20/03/2561
     |    7-2561 13/03/2561
     |    6-2561 05/03/2561
     |    5-2561 06/03/2561
     |    4-2561 20/02/2561
     |    3-2561 06/02/2561
     |    2-2561 23/01/2561
     |    1-2561 09/01/2561
  สภาวิศวกร

   

  การขอเลื่อนอบรม


  การขอเลื่อนการอบรมสามารถเลื่อนได้ 2 วิธี ดังนี้

  1.เลื่อนอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์

  2.กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนการอบรมและทดสอบความพร้อมฯระบุรอบที่ต้องการเลื่อนออกและรอบที่ต้องการเลื่อนเข้าพร้อมเหตุผลโดยแนบเอกสารประกอบการเลื่อน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

  3.การเลื่อนอบรมทดสอบความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ สามารถเลื่อนการอบรมให้เร็วขึ้นเพื่อความสะดวกในการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยท่านต้องยื่นคำร้องในการขอเลื่อนอบรมพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
  1.หนังสือเดินทาง
  2.หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ท่านสมัคร
  3.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  โดย ส่งโทรสารมายังสภาวิศวกรหมายเลข 02-9356695 หรือ 02-9356697


  คำร้องขอเลื่อนการอบรมและทดสอบความพร้อมฯสภาวิศวกร
สภาวิศวกร