COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตร (วุฒิบัตร)


Download คำร้องขอหลักฐานการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม |


ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตร (วุฒิบัตร)


1. กรณีใบอนุญาตฯ หรือบัตร (วุฒิบัตร) สูญหาย กรุณาเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

     1.1 สำเนาหลักฐานการแจ้งความจากสถานีตำรวจ

     1.2 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด

     1.3 รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีพิมพ์รูปจากคอมพิวเตอร์ กรุณาใช้กระดาษอัดรูป)

     1.4 กรณีขอใบแทนบัตร (วุฒิบัตร) ให้เปลี่ยนหลักฐานจากรูปถ่าย ข้อ 1.3 เป็น สำเนาใบอนุญาตฯ 1 ชุด

     1.5 แบบฟอร์มคำร้องขอหลักฐานการได้รับใบอนุญาตฯ

*** หลักฐานที่เป็นสำเนา กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ***


2. กรณีใบอนุญาตฯ หรือบัตร (วุฒิบัตร) ชำรุด กรุณาเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

     2.1 ใบอนุญาตฯ เดิม หรือบัตร (วุฒิบัตร) เดิม ตัวจริง

     2.2 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด

     2.3 รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีพิมพ์รูปจากคอมพิวเตอร์ กรุณาใช้กระดาษอัดรูป)

     2.4 กรณีขอใบแทนบัตร (วุฒิบัตร) ให้เปลี่ยนหลักฐานจากรูปถ่าย ข้อ 2.3 เป็น สำเนาใบอนุญาตฯ 1 ชุด

     2.5 แบบฟอร์มคำร้องขอหลักฐานการได้รับใบอนุญาตฯ

*** หลักฐานที่เป็นสำเนา กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ***


3. กรณีเปลี่ยน ชื่อ หรือชื่อสกุล กรุณาเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

     3.1 ใบอนุญาตฯ เดิม หรือบัตร (วุฒิบัตร) เดิม ตัวจริง

     3.2 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 1 ชุด

     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลแล้ว 1 ชุด

     3.4 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลแล้ว 1 ชุด

     3.5 รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีพิมพ์รูปจากคอมพิวเตอร์ กรุณาใช้กระดาษอัดรูป)

     3.6 กรณีขอใบแทนบัตร (วุฒิบัตร) ให้เปลี่ยนหลักฐานจากรูปถ่าย ข้อ 3.5 เป็น สำเนาใบอนุญาตฯ 1 ชุด

     3.7 แบบฟอร์มคำร้องขอหลักฐานการได้รับใบอนุญาตฯ

*** หลักฐานที่เป็นสำเนา กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ***


4. กรณีเปลี่ยน ยศ กรุณาเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

     4.1 ใบอนุญาตฯ เดิม หรือบัตร (วุฒิบัตร) เดิม ตัวจริง

     4.2 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ 1 ชุด (ถ้ามี)

     4.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่เปลี่ยนยศแล้ว 1 ชุด

     4.4 รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีพิมพ์รูปจากคอมพิวเตอร์ กรุณาใช้กระดาษอัดรูป)

     4.5 กรณีขอใบแทนบัตร (วุฒิบัตร) ให้เปลี่ยนหลักฐานจากรูปถ่าย ข้อ 4.4 เป็น สำเนาใบอนุญาตฯ 1 ชุด

     4.6 แบบฟอร์มคำร้องขอหลักฐานการได้รับใบอนุญาตฯ

*** หลักฐานที่เป็นสำเนา กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ***


5. อัตราค่าธรรมเนียมใบแทน ใบอนุญาตฯ /ใบแทนบัตร (วุฒิบัตร)

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม
บุคคลธรรมดา ใบแทนใบอนุญาต (บัตรเล็ก) 500 -
ใบแทนบัตร (วุฒิบัตร) 500 -
นิติบุคคล   5,000 -

6. วิธียื่นคำขอใบแทน ใบอนุญาตฯ หรือบัตร (วุฒิบัตร) มี 2 วิธี ดังนี้

     6.1 ยื่นคำขอพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน (ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจและมอบสำเนาทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ณ สำนักงานสภาวิศวกร ในวันทำการ เวลา 08.30 น.–16.00 น. สภาวิศวกรจะออกใบแทนใบอนุญาตฯ (บัตรเล็ก) ให้ โดยใบแทนใบอนุญาตนัดรับประมาณ 15 วันทำการ ส่วนใบแทนวุฒิบัตรนัดรับประมาณ 20 วันทำการ ท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ว่าจะมารับเอง หรือให้สภาวิศวกรจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้

     6.2 นำใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม (ขอรับใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมจากเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร) ไปชำระที่ธนาคารตามที่ระบุ จากนั้นถ่ายสำเนาใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมแนบพร้อมแบบฟอร์มคำร้องขอหลักฐานการได้รับใบอนุญาตฯ และเอกสารหลักฐานประกอบ จัดส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสภาวิศวกร (ขอใบแทน) 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น 2 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เมื่อได้รับเอกสารและหลักฐานครบถ้วน สภาวิศวกรจะจัดส่งใบแทนให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ หลังจากได้รับเอกสารแล้วประมาณ 15-20 วันทำการ


เอกสารประกอบ


- พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม

- คำร้องขอหลักฐานการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม |