สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

คำแนะนำในการต่ออายุใบอนุญาต และ/หรือคำขอต่ออายุสมาชิก
ต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนหมดอายุไม่เกิน 180 วัน


1. กรอกเอกสารดังต่อไปนี้ Download

     1.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

     1.2 คำขอต่ออายุสมาชิกสภาวิศวกร

2. หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต

     2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทย)

     2.2 รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 1 ปี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เขียนชื่อด้านหลัง

     2.3 หากเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อตัว / ชื่อสกุล / ยศ ต้องใช้สำเนาทะเบียนสมรส และ/หรือ สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อตัว ชื่อสกุล / คำสั่งแต่งตั้งยศ และสำเนาทะเบียนบ้าน


หมายเหตุ

1. เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนา ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. เอกสารหลักฐานตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 ครบถ้วน จะต่ออายุใบอนุญาตได้รวดเร็ว

3. ลำดับขั้นตอนการยื่นคำขอ

     3.1 ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยการทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ณ สำนักงานสภาวิศวกร ในเวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.00 น. พร้อมรอรับใบอนุญาตฯ ได้เลย

     3.2 ยื่นคำขอทางไปรษณีย์โดยการใช้ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม (ขอรับใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมจากเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร) หรือทำรายการด้วยตนเองที่ www.coe.or.th แล้วชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ และจัดเอกสารหลักฐานตามข้อ 1. และข้อ 2. พร้อมกับสำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคาร ใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง

"สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ชั้น 2 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310" วงเล็บที่มุมซองว่า "ต่ออายุใบอนุญาต" เมื่อสภาวิศวกรได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้วจะออกใบอนุญาต และ/หรือบัตรสมาชิกฯ จัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 15 วันทำการ

     3.3 หากท่านไม่ได้รับใบอนุญาตฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือน โปรดติดต่อกลับ สายด่วนสภาวิศวกร 1303


4. อัตราค่าธรรมเนียม

ประเภท ต่อก่อนใบอนุญาตฯ 
หมดอายุ
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
(5 ปี 1,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมรวม
ภาคีวิศวกรพิเศษ 500* 1,000 1,500**
ภาคีวิศวกร 500* 1,000 1,500**
สามัญวิศวกร 1,000* 1,000 2,000**
วุฒิวิศวกร 1,500* 1,000 2,500**

* ใบอนุญาตหลายใบระบุวันสิ้นอายุไม่พร้อมกัน ซึ่งตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 49 บัญญัติว่า: "….ถ้าขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง" จึงสมควรชำระค่าบำรุงให้สมาชิกภาพครอบคลุมวันสิ้นอายุของใบอนุญาตที่ระบุวันสิ้นอายุหลังสุด

** เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 2,000 บาท กรณีต่ออายุหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ


เอกสารประกอบ


- พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม
สภาวิศวกร