สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/03/2561
แสดงหน้าที่  
: 1 2  3 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1179 บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด 2
นต.1181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง 8
นต.1182 บริษัท แพลนท์ ดีไซน์ จำกัด 4 - ให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรม งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ การวางผัง โรงงานและเครื่องจักร งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ ตามพรบ.วิชชีพวิศวกรรม
นต.1183 บริษัท แอคเซพท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด 3
นต.1184 บริษัท พียูที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้งโครงข่ายระบบสื่อสาร โทรคมนาคมทั้งระบบ และรับเป็นที่ปรึกษางานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมททั้งระบบ
- ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
- ประกอบกิจการโรงงานผลิตประกอบและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
นต.1185 บริษัท คอมไบน์คอนซัลแท้นท์ จำกัด 14 - ตามหนังสือรับรอง 43 ข้อ
นต.1187 บริษัท บีดับเบิลยู โลจิสติกส์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 3 - งานออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักร เครื่องมือในอุตสาหกรรม และงานทดสอบทางด้านวิศวกรรม
นต.1188 บริษัท แพค ดีไซน์ จำกัด 10 - ประกอบกิจการออกแบบ เขียนงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรร ภูมิสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมตกแต่งภายใน
- ประกอบกิจการรับบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท รวมทั้งรับเป็นที่ปรึกษา และศึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับงาน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รับทำงานโยธาทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- ประกอบกิจการประมูลงานรับข้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
- ประกอบกิจการพัมนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน และจัดทำธุรกิจด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2  3 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร