สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/09/2561
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1091 บริษัท เอ็น.อี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 6 - รับบริการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
นต.1092 บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สำรวจข้อมูล สำรวจและออกแบบการศึกษาโครงการเชิงเศรษฐ์ศาสตร์ การจัดทำโครงการบริหารงานก่อสร้าง งานจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
นต.1100 บริษัท พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- จัดการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- ประมูลงานและรับเหมาทำของและติดตั้งเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- บริการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
- จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบอาคาร
นต.1104 บริษัท โปรเกรส ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ให้บริการงานออกแบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.1105 บริษัท เสสิตโกลว์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การให้คำปรึกษาเกี่ยกวับการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
- ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- งานทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานและอาคาร
นต.1107 บริษัท บี เอ็น เอ็น ดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการงานด้านวิศวกรรม เจาะสำรวจ และทดสอบดิน สำรวจและจัดทำแผนที่ งานทดสอบโครงสร้าง และทดสอบด้านวิศวกรรมงานออกแบบและตรวจสอบทางด้านวิศวกรรม
นต.1110 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 6 - ออกแบบและผลิตเครื่องจักร
นต.1238 บริษัท ภูมิสยาม ก่อสร้าง จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบควบคุมงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทั่วไป
นต.1239 บริษัท วิศวกรรมที่ปรึกษา หนึ่งแปด จำกัด 4
นต.1246 บริษัท สมบัติวิศวกรรม จำกัด 1 - ให้บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
นต.1247 บริษัท สยาม พีดี คอนสตรัคชัน จำกัด 2 - งานควบคุมการก่อสร้างและออกแบบ
นต.1248 บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8 - จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้
- ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงดังกล่าว รวมถึงการบำรุงรักษา
นต.1250 บริษัท มณีกาญจน์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เทสติ้ง จำกัด 1 - ให้บริการกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- รับออกแบบ ตรวจสอบ ประสานงาน ควบคุม แก้ไข ต่อเติม และทดสอบงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด
นต.1251 บริษัท ตะวันนำเสียงกรุ๊ป จำกัด 1 - ให้บริการด้านการตรวจสอบ ทดสอบโดยไม่ทำลาย NDT สำหรับงานตรวจสอบรอยเชื่อมรางรถไฟและรางรถไฟรวมถึงงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล้ก อาคาร สะพาน ฯลฯ
นต.1254 บริษัท โปรเฟสชันนัล เอนจิเนียริ่งโซลูชั่น (พี.อี.เอส) จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบการพัฒนาพื้นที่ การปฏิรูปที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและผังอำเภอ
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านการจราจร
- บริการให้คำปรึกษางานจัดสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อการคาดการณ์ปริมาณการเดินทาง ปริมาณการจราจร และระดับการให้บริการในอนาคต
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนโครงการก่อสร้างใหม่และส่วนต่อขยาย
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบระบบขนส่งสาธารณะภายในเขตเมืองและระหว่างมือง
- บริการให้คำปรึกษางานระบบการบริหารจัดการด้านจราจรแบบอัจฉริยะ งานจัดทำแผนแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหางานด้านคมนาคมและขนส่ง
นต.1255 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ ออดิท จำกัด 3 - งานควบคุมการสร้าง
นต.1256 บริษัท เคทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด - ประกอบธุรกิจบริการรับที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
นต.1257 บริษัท เคอีแอล 2014 วิศวกรรม จำกัด 4 - ออกแบบ ควบคุม และติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร และระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
นต.1260 บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด 1 - กิจการบริการด้านวิศวกรรม เป็นที่ปรึกษาด้านงานอุตสาหกรรม ประมูลงานภาครัฐเพื่อรับจ้างทำของ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง บริหารจัดการ ซ่อมแซม รวมทั้ง ซื้อขาย ให้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท และวัสดุที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การบริการด้านเทคโนโลยี (ข้อ33,35,39,40)
นต.1261 บริษัท นันทวัน จำกัด 449 - รับเหมาก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ คำนวณ ควบคุม แนะนำ ให้คำปรึกษา ดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างฯ
       
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร