สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/03/2562
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.953 บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - งานออกแบบวิศวกรรม
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- งานสำรวจ
- งานให้ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
นต.960 บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแตนท์ ทีม จำกัด 2 - ที่ปรึกษาด้านบริหารงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
นต.965 บริษัท มาตรวจ เทคโนโลยี จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานไฟฟ้า
นต.1049 บริษัท เทสท์ แมนทีม จำกัด 6 - ประกอบกิจการเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง
นต.1050 บริษัท เพ็นทากอนวิศวกรรม จำกัด 6 - ประกอบกิจการในการให้บริการด้านให้คำปรึกษาทั้งการออกแบบและก่อสร้าง
- ประกอบกิจการในการบริการด้านการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โรงงาน
- ประกอบกิจการในการให้เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง บ้าน อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย และโรงงาน
- ประกอบกิจการในการให้เป็นงานพิจารณาสำรวจ ตรวจสอบ ทางโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
นต.1053 บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
- งานออกแบบ งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง งานตรวจสอบ งานให้คำปรึกษา
- สำรวจ และเสนอแนะวิธีแก้ไขซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหาย
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา
- ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
- ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
นต.1054 บริษัท ชัชว์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการด้านวิเคราะห์และออกแบบ และให้คำปรึกษาทางด้านงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
- ให้บริการด้านการตรวจสอบและทดสอบโครงสร้าง
- ให้บริการด้านออกแบบวิธีซ่อม ป้องกันและเสริมกำลังโครงสร้าง
- ให้บริการด้านออกแบบ การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม วิศวกรรมชายฝั่งวิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมสะพานและการขนส่ง
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
นต.1056 บริษัท เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค จำกัด 5 - ที่ปรึกษาด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และงานวิศวกรรมเครื่องกล
นต.1058 บริษัท เอส.ที.อาร์.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4
นต.1059 บริษัท ธิชาร์ตา จำกัด 7 - ตรวจสอบอาคาร
- การพัฒนาโครงการ
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1061 บริษัท แอดวานซ์ อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
นต.1170 บริษัท ทองทวีสินวิศวกรรม จำกัด 2 - ออกแบบก่อสร้างควบคุมระบบบริหารงานก่อสร้าง ติดตั้งและทดลองเดินระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างทั่วไป
นต.1174 บริษัท อินโดจีน เสาเข็มเจาะ จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการขุดเจาะเสาเข็ม วางฐานราก และก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นต.1179 บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด 5 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ศึกษาโครงการ บริหารโครงการ จัดทำหลักสูตร การอบรม ฝึกอบรม เกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
นต.1180 บริษัท ภูฟ้า อินสเปคชั่น จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคารประเภทอาคารสูง อาคารที่พักอาศัยรวม โรงแรม โรงงาน และสถานบริการ
นต.1183 บริษัท แอคเซพท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด 3
นต.1324 บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางด้านจราจรและขนส่ง รับทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจเกี่ยวกับปริมาณจราจร และเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ ของโครงการที่เกี่ยวกับระบบการจราจรและขนส่ง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
นต.1326 บริษัท เอ็น เอ เอ็น ตรวจสอบและวิศวกรรม จำกัด 2 - รับตรวจสอบสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- รับตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า
- รับตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นเหนือศรีษะ
- รับตรวจสอบและทดสอบถังลม
- รับตรวจสอบและรับรองอาคาร
นต.1327 บริษัท เทสโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 5 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
- ประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ พลังงานน้ำ พลังงานลม
นต.1328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น ออโต้แก๊ส อุดร 1 - ประกอบกิจการ บริการ ตรวจสอบ ทดสอบ ระบบและอุปกรณ์ของรถยนต์ ยานพาหนะอื่นๆ ที่ติดตั้งระบบใช้แก๊สแอลพีจี และเอ็นจีวี
นต.1330 บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด 5 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.1331 บริษัท จีโอโซลูชั่นส์ จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา งานสำรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการงานวิศวกรรมเป็นที่ปรึกษา และ ควบคุมงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค และ ธรณีสิ่งแวดล้อม
นต.1332 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทูเจ อินสเปคชั่น เซอร์วิส 1 - งานให้บริการการตรวจและทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1338 บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด 3 - ออกแบบ จัดหา ควบคุมงาน ติดตั้ง และบริการ เครื่องจักรในโรงงานและคลังสินค้า
- ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยในคลังสินค้า
- การจัดการแลอนุรักษ์พลังงาน
- รับเหมางานเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดันหรือเตาอุตสาหกรรม หม้ออัดก๊าซ เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนฯ
- การจัดการพลังงาน ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและงานวิศวกรรม รวมทั้งรับงานเครื่องกลทุกชนิด
       
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร