COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/11/2562
แสดงหน้าที่  
: 1  2 3 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1005 บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด 13 - ประกอบธุรกิจการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกชนิด
- ประกอบกิจการการบริการตรวจสอบระบบเครื่องกล
- ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ทดสอบปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ร
นต.1013 บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม ระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารความปลอดภัยอาคาร ระบบบริหารการจัดการพลังงาน
- ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ, เครน, ปั้นจั่นและงานวิศวกรรม
- ประกอบธรุกิจบริการตรวจสอบรับรองการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเภทและระหว่างประเภศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว
- ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- ประกอบกิจการประมูลเพื่อการรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ
นต.1119 บริษัท เอกปรานต์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบ-คำนวน
- ควบคุมการสร้าง
- บริหารงานก่อสร้าง
นต.1126 บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ แอนด์ คอนซัลทิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - งานด้านให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทุกประเภท
- งานด้านการบริการด้ารการตรวจสอบและออกแบบ
- งานวางโครงการและระบบสิ่งแวดล้อม
นต.1131 บริษัท เทอรา อิเล็กทริค จำกัด 2 - จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
นต.1132 บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด 2 - จำหน่ายซ่อมบำรุง ออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
นต.1136 บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการวิจัย ออกแบบผลิต จำหน่าย บริการติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
- ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จำหน่าย บริการติดตั้งและซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน
นต.1137 บริษัท วี.เอส.เค.ไพล์ เทสท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับงานทดสอบ สำรวจ วิเคราะห์ดิน เสาเข็ม และรับงานตรวจสอบอาคารทุกชนิด ทุกประเถท ทางด้านวิศกรรมโยธา
นต.1158 บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด 7 - ประกอบกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำหน่าย ให้คำปรึกษา
นต.1269 บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 371 - ประกอบกิจการรับจัดและให้บริการ ตาม1-4 ดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานสำหรับอุตสาหกรมประเภทต่างๆ เช่น น้ำมันก๊าซปิโตรเลี่ยม เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ เหล็ก และเหล็กกล้า น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธีผลิตอาหาร การถลุงโลหะ กระดาษและเยื่อกระดาษ เภสัชกรรมและการแพทย์ และที่เนื่องกับเครื่องมืออุแกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน เช่นการควบคุมมลภาวะ การควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการสื่อสารคมนานคม
- 1.1 ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท
- 1.2 ทำการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จัดหา ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือ ซื้อ ให้เช่า และซ่อมแซม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณืทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดทุกประเภท
- 1.3 ทำการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักร และทำงานก่อสร้าง ทุกชนืดทุกประเภท ซื่งโรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับโรงงาน เช่น งาน โยธา งานสถาปัตยกรรม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า งานเครื่องบันทึก เครื่องวัด งานทำท่อต่างๆ รวมทั้ง ทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนทำงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 ให้บริการ ดูแลอำนวยการหรือให้คำแนนะนำปรึกษาในเรื่องการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน แลกการบำรุงรักษา ซึ่งโรงงานและเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน
นต.1280 บริษัท คูเม่ โซลูชั่น จำกัด 2
นต.1281 บริษัท ไอดับเบิ้ลยูบี-สยามเท็ค จำกัด 15 - ที่ปรึกษางานวิศวกรรมและอื่นๆ
นต.1283 บริษัท วาเดคโก้ เมิร์จ จำกัด 1 - ที่ปรึกษาออกแบบควบคุมงานให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม การประปาและสุขาภิบาล
นต.1284 บริษัท วอร์ คอนเซาท์แทนต์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับออกแบบและดำเนินการทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และทางด้านวิศวกรรมงานระบบ
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และทางด้านวิศวกรรมงานระบบ
- บริการคิดคำนวณค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1290 บริษัท ไอทีเอส เอ็มอี จำกัด 11 - ประกอบกิจการบริการทางวิศวกรรม
- ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
- ให้บริการแนะนำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1291 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินโนเวชั่น ฮับ จำกัด 2 - บริการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- บริการทดสอบด้วนวิศวกรรม
- บริการออกแบบทางวิศวกรรม
- จัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ
นต.1432 บริษัท สเตบลี่ จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง และงานออกแบบ
นต.1441 บริษัท สมาร์ทลิงค์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 4 - ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ งานระบบประกอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาและตรวจสอบงานระบบประกอบอาคาร
นต.1444 บริษัท ไออาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - พิจารณาตรวจสอบและทดสอบหม้อน้ำและหม้อต้ม และภาชนะรับแรงดัน
- งานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน หม้อน้ำและหม้อต้ม ภาชนะรับแรงดัน
- งานพิจารณาการทดสอบปั่นจั่นและซ่อมบำรุง
นต.1446 บริษัท เบสท์ โปร วิศวกรรม จำกัด 1 - ควบคุมงานก่อสร้างหน่วยงานราชการและเอกชน
- ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทั่วไป
- งานออกแบบอาคาร สำนักงาน และที่พักอาศัย
นต.1449 บริษัท ดีที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 - งานทางด้านออกแบบ งานตรวจสอบ งานให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม งานด้านอบรม
นต.1451 บริษัท ปันดีวิศวกรรมบริการ จำกัด 10 - รับบริการออกแบบ งานให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม งานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง และงานรับจ้างก่อสร้าง
นต.1452 บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) 31 - ประกอบกิจการจำหน่าย รับติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องกำเนิดไอน้ำ หัวพ่นไฟ เตาเผาขยะ เครื่องทำความร้อน หม้อน้ำ หม้อหุงต้ม เครื่องจักร และระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
นต.1453 บริษัท เอลลานนา เอนจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1455 บริษัท ที.ทัศ จำกัด 5 - บริการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
นต.1457 บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด 2 - รับบริการด้านวิศวกรรม ออกแบบและควบคุม งานด้านภาชนะรับแรงดัน และงานตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
นต.1458 บริษัท งานดินและออกแบบ จำกัด 3 - ประกอบกิจการ ทดสอบและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา
- รับบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านวิศวกรรมโยธาควบคุมการดำเนินงาน และการจัดการด้านเทคนิค รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆของกิจการวิศวกรรมต่างๆทุกชนิด
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
- ประกอบกิจการศึกษาวิจัย รับปรึกษาทางวิชาการ และบริการด้านเทคนิค งานสำรวจศึกษาค้นคว้าวิจัยออกแบบ ประเมินผล สรุปผล
นต.1459 บริษัท อินฟราคอร์ป เอวิเอชั่น จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
นต.1460 บริษัท นภัทร วิศวกรรม แอนด์ คอนเซาท์แทนต์ 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง ประกอบกิจการรับตรวจสอบและทดสอบงานวิศวกรรม เช่น ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยอาคารทุกชนิด การจัดการพลังงาน ตรวจสอบเชิงลึกของโครงสร้างอาคารทุกชนิด
- ตรวจสอบและรับรองปั้นจั่น ตรวจสอบและรับรองระบบปั๊มดับเพลิง ระบบสปริงเกอร์ ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าระจำปี
- ออกแบบและคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม
นต.1461 บริษัท สามบี แอนด์ ซี จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
       
แสดงหน้าที่  
: 1  2 3 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/11/2562