สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/04/2561
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.901 บริษัท 38 เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบมูลค่างานก่อสร้าง
- เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง
นต.967 บริษัท สตาร์ ซีวิลล์ จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริการก่อสร้าง
นต.968 บริษัท ๙นาคราช จำกัด 10
นต.1056 บริษัท เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค จำกัด 5 - ที่ปรึกษาด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และงานวิศวกรรมเครื่องกล
นต.1059 บริษัท ธิชาร์ตา จำกัด 7 - ตรวจสอบอาคาร
- การพัฒนาโครงการ
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1061 บริษัท แอดวานซ์ อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
นต.1063 บริษัท มีคอน เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 4 - รับเป็นผู้ทดสอบระบบ และ รับรองผลการทดสอบ ท่อน้ำมันใต้ดิน ถังน้ำมันใต้ดินและบนดิน ระบบถังแรงดัน ระบบท่อลำเลียง
นต.1064 บริษัท บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จำกัด 2
นต.1065 บริษัท เอส.เอ.พี.คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - รับออกแบบอาคารทุกชนิด วางผังโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นที่
นต.1068 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณศิริ คอนสตรัคชั่น 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- รับจ้างก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.1069 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 14 - รับบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ บริหารงานด้านวิศวกรรม
นต.1181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง 8
นต.1189 บริษัท เอิร์ท เอ๊กซพลอเรชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการด้านการสำรวจและทดลองงานด้านธรรีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม รับปรึกษางานด้านธรณีวิทยา ทุกสาขา รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและฐานราก
นต.1191 บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด 3 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม
นต.1193 บริษัท เน็กส์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด 5 - ประกอบกิจการบริการเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสถาปัตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร และพระราลบัญญัติสถาปนิค
- ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้ตรวจสอบดด้านวิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
- ประกอบกิจการบริการเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และระบบการจัดการมลพิษกากอุตสหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
นต.1194 บริษัท พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- การพัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1196 บริษัท เค.เอส.วิศวกรรม 109 จำกัด 2
นต.1198 บริษัท ซีเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - รับบริการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาในการก่อสร้างอาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ
นต.1199 บริษัท สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - เป็นบริษัทรับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพถูกต้องตามหักวิศวกรรมและมาตรฐานต่างๆรวมถึงมาตรฐาน วสท.
       
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร