สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/01/2561
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นไววิศวกรรม 1 - งานบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม งานออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุม อำนวยการใช้
นต.1033 บริษัท อธิธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับจ้างวางระบบบัญชีและสอบบัญชี
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน
- ประกอบกิจการรับปรึกษางานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยว
นต.1034 บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับจ้างวางระบบบัญชีและสอบบัญชี
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน
- ประกอบกิจการรับปรึกษางานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และทางด้านเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข
นต.1035 บริษัท ทีซี เซ็นเตอร์ จำกัด 2 - ตรวจสอบอาคาร
นต.1037 บริษัท ทรานส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ซื้อมา-ชายไป ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้า,ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า,มอเตอร์ อุปกรณ์ไฟ้าและอุ
- ซ่อมแซ่ม ตรวจเช็ค บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคารส
นต.1038 บริษัท เอส อี ที เอส จำกัด 2 - ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกและจำหน่ายในประเทศ และการติดตั้งระบบท่อ ระบบถังน้ำมัน ก
- การเปรียบเทียบปริมาณความจุของถังน้ำมัน อุปกรณ์เก็บกักของเหลวทุกชนิดและการวิเคราะ
นต.1040 บริษัท โซลิด แปลน จำกัด 4 - บริการออกแบบ ควบคุมงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.1141 บริษัท โททัล อินทิเกรเทด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 2 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรมครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ออกแบบรับจ้างก่อสร้าง ตลอดจนบริหารโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
นต.1152 บริษัท ยู-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1
นต.1154 บริษัท ลือชาฤทธิ์ จำกัด 4 - ก่อสร้าง และ ควบคุม
- ออกแบบ
นต.1155 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด 3 - ให้บริการด้านวิศวกรรมในแขนงต่างๆ เช่น วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมชลศาสตร์
- โครงสร้าง ขนส่งและทางหลวงงานสำรวจ ด้านสิ่งแวดล้อมงานศึกษาความเหมาะสม ประมานราคาค่าก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล
นต.1156 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) 63 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ฯ
นต.1157 บริษัท เอส.เอ็น.เทสติ้ง ซิสเต็ม จำกัด 4 - ตรวจสอบและทดสอบท่อและถังน้ำมันใต้ดินภายในสถานีให้บริการน้ำมัน
- เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน (ท่อและถังนำมันใต้ดิน)นิติบุคคล
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันและงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด
นต.1158 บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด 8 - ประกอบกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำหน่าย ให้คำปรึกษา
นต.1159 บริษัท เอส.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด 7 - ประกอบกิจการรับซ่อมอาคารทรุด เอียง และยกอาคารที่เกิดจากการทรุดตัว โดยใช้เสาเข็มเหล็ก เสาเข็มเจาะ เสาเข็มอื่นๆ
- ประกอบกิจการรับออกแบบ ปรึกษา และควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
นต.1160 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เมกา อีโคโนโลยี 2
นต.1164 บริษัท เอ็นเนอร์จีเนียส จำกัด 2 - ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง ระบบประหยัดพลังงาน ระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน
- ให้คำแนะนำ สารประหยัดพลังงาน และการเพิ่มผลการผลิต สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
- ประกอบกิจการ บริหาร ให้เช่าเครื่องมือ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เครื่องมืออุปกรณ์วัดพลังงาน ฯลฯ
- ประกอบกิจการ ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จาการใช้และการผลิตพลังงาน
- ประกอบกิจการ ให้บริการเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา ISO9001, ISO14001, ISO26000, ISO50001 และมาตรฐาน ISO อื่นๆ และให้บริการรับรอง ISO9001, ISO14001, ISO26000, ISO500
นต.1165 บริษัท เทคนิคัล โซลูชั่น จำกัด 3 - ประกอบกิจการนำเข้าจำหน่ายสารเคมี ใส้กรอง สารกรองน้ำ ปั๊ม วาล์ว เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ในงานอุตสาหกรรม
- ประกอบกิจการคำนวน ออกแบบประกอบติดตั้งเครื่องกรองระบบน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่
- รวมถึงโครงสร้างโรงเรือนและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ประกอบกิจการคำนวน ออกแบบประกอบติดตั้งระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ บอยเลอร์ ชินเลอร์ รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้งโครงสร้างโรงเรือน และอาคารบ้านพักที่อยู่อาศัย
นต.1166 บริษัท ยูทีเอส อาร์ช จำกัด 1 - งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ
       
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร