สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/07/2561
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.835 บริษัท คาแนล ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารการโครงการ แล
นต.836 บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด 6 - บริการที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ตรวจสอบ บริหารจัดการ ระบบงาวิศว
นต.838 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ การทำแบบจำลองทางวิศวกรรม ประเมินราคาการก่อสร้าง ควบคุ
- ควบคุมการก่อสร้าง การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง
- ตรวจสอบเครื่องจักรกล โรงงานอุตสาหการ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม กา
นต.902 บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
นต.983 บริษัท ชายน์ อาคิเทคท์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้ง อาคาร โรงงาน ถนน สะพาน พัฒนาที่ดิน
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง
นต.1077 บริษัท บางมด อินสเพ็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการบริการทดสอบและตรวจสอบธุรกิจน้ำมัน ตาม พรบ.2542
- ประกอบกิจการบริการทดสอบและตรวจสอบหม้ออัดอากาศ หม้ออัดก๊าซ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ
นต.1078 บริษัท สร้างสรรค์ปั้นแต่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบอาคาร และตรวจสอบแบบไฟฟ้า และรับรองทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก อาศัยและสถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.1083 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) 8 - ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย เครนไฟฟ้า ประตูอุตสาหกรรม และโรงงานประกอบโครงเหล็ก
นต.1085 บริษัท ศิลา จีโอเทคนิค จำกัด 5 - รับจัดหรือรับจ้างหรือรับบริการ สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผลด้านเทคนิคและวิชาการและทำรายงานในโครงการต่างๆ ทางด้านธรณีวิทยา
นต.1087 บริษัท สุวรรณภูมิ เซอร์วิส จำกัด 2 - ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้งและดัดแปลงการใช้ก๊าซสำหรับยานพาหนะ
นต.1088 บริษัท โฮม ดีไซน์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 - รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบ
นต.1210 บริษัท มิดเดิลลายน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 10 - งานควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.1213 บริษัท อินสทรูเม็ค จำกัด 2 - นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
- เป็นที่ปรึกษา ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา เครื่องมือวัด เครื่องวัดก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- ค้าและบริการ ติดตั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
นต.1217 บริษัท ไดนามิคส์ เทสท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับทดสอบ สำรวจ วิเคราะห์ดิน เสาเข็ม ทางด้านวิศวกรรมโยธา
นต.1219 บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด 5 - ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมการทดสอบ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การรับรอง การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
นต.1220 บริษัท ไอคอน แพลนนิ่ง จำกัด 2 - ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง ออกแบบงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม
นต.1222 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 15 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1223 บริษัท เพชรสว่าง เช็คกิ้งและการช่าง จำกัด 1 - ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1224 บริษัท โฟร ไนน แมนเนจ จำกัด 6
นต.1225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทสติ้ง 1
นต.1226 บริษัท ดับบลิว ไพล์เทสติ้ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับทดสอบเสาเข็ม
- ประกอบกิจการจำหน่ายเสาเข็ม
นต.1227 บริษัท ลูฟเออร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ออกแบบให้คำปรึกษางานก่อสร้างทางวิศวกรรม
       
แสดงหน้าที่  
: 1  2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร