สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 17/09/2560
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.50 บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด 3 - วิศวกรที่ปรึกษาด้านการวางแผน
- งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- ออกแบบ ควบคุมการกอ่สร้าง ด้านวิศวกรรมการจราจรและคมนาคมขนมส่งในรูปแบบต่างๆ
- ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนันสนุนระบบโลจิสติกส์
นต.80 บริษัท เซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรม
นต.94 บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด 7 - รับเหมาก่อสร้าง
- รับบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
- รับบริการสำรวจ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ออกแบบคำนวณระบบป้องกันอัคคีภัย
นต.113 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 15 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.207 บริษัท พีพีแอล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด 3 - บริการด้านการออกแบบและที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
นต.218 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3288 - จัดหาพลังงานไฟฟ้า
- ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- ผลิตกระแสไฟฟ้า ควบคุมดูแลระบบสายส่งไฟฟ้า
นต.299 บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.326 บริษัท วี เอ็น พี คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
- คำนวณและออกแบบก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.327 บริษัท ยูไนเต็ด อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด 2 - ให้บริการด้านงานตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) แก่งโรงงานอุตสาหกรรม น้ำมัน ปิโตรเคมี
นต.335 บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - รับบริการด้านสำรวจ ออกแบบ วิจัย ควบคุมงานและบริหารงานด้านวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.350 บริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด 3 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
- รับจ้างสำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- วางแผนในงานทุกแขนงของวิศวกรรมทุกชนิด
นต.399 บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด 4 - บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การประเมิน
- บริการรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ออกแบบควบคุมอาคาร และประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมและก่อสร้างอาคาร
นต.410 บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด 23 - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
- รับงานโยธาทุกชนิด
นต.433 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษา
- ควบคุมทางด้านวิศวกรรม
นต.464 บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาและออกแบบด้านงานวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร
- บริหารงานก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบอาคาร
นต.547 บริษัท แกรนด์แชมป์ จำกัด 2 - บริการรับตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประก
- ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
- ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร รับรองผลการตรวจสอบ
- บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม
- บริการรับออกแบบสิ่งก่อสร้าง ตึก อาคาร อสังหาริมทรัพย์ ทำแบบแปลน ตรวจสอบการก่อสร้
นต.555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวิศวกร (2008) 2 - ประกอบกิจการรับจ้างทดสอบวัสดุ ดิน หิน ทราย เหล็ก และออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกร
นต.573 บริษัท ไพรม์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ระบบอากา
- ให้บริการงานไฟฟ้า งานเหล็ก
นต.674 บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชั่น จำกัด 10 - ให้บริการปรึกษา ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม
- งานออกแบบรายละเอียดและควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
- โครงสร้างระบบถนน สะพาน สาธารณูปโภค แหล่งน้ำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่
นต.679 บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 - ให้บริการงานที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน และแหล่งนำ
- วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และวิศวกรรมทุกแขนง
- วิศวกรรมโครงสร้าง และงานด้านสถาปัตยกรรม
- การสำรวจจัดทำแผนที่ การเจาะสำรวจทางด้านธรณีวิทยา ฐานราก และแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การบริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.681 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 146 - ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้ง อาคารและโรงงานระบบสาธารณูปโภค
- งานตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม จำนวนการใช้และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบ
นต.684 บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด 1 - บริการงานตรวจสอบอาคาร
- บริการงานความปลอดภัยในการทำงาน
- บริการงานตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องกล
- บริการงานรับเหมาก่อสร้าง
- บริการงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.771 บริษัท เซ็ทคอม จำกัด 3 - ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.785 บริษัท วี เอส ดี คอนเซ้าท์แต้นท์ จำกัด 2 - ให้บริการวิชาชีพออกแบบวิศวกรรมงานโครงสร้าง
นต.839 บริษัท สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา (2532) จำกัด 3 - สำรวจออกแบบอาคารโครงสร้างงานโยธา
- ควบคุมการก่อสร้าง คลองชลประทาน งานถนน ทางรถไฟ ทางด่วน
- ควบคุมและทดสอบวัสดุก่อสร้าง บริการเจาะสำรวจดิน
นต.844 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตั้น เทค 2 - ตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ
นต.905 บริษัท วี แอนด์ เอ็น ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - พัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออแบบ
นต.910 บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด 2 - ประกอกิจการให้คำปรึกษาในการออกแบบและควบคุมบำบัดน้ำเสีย
- ระบบก๊าซชีวภาพ
นต.915 บริษัท ซี.อี.จี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและท่ออุตสาหกรรมทุกชนิด
นต.916 บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด 5 - ประกอบกิจการรังวัด สำรวจ และจัดทำแผนให้กับเอกชนและส่วนราชการ ทั้งในและนอกประเทศ
- รับบริการสำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผลด้านเ
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 17/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร