สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/08/2562
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.80 บริษัท เซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรม
นต.115 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 7 - ให้บริการด้านจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานทุกชนิด
นต.125 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 48 - งานศึกษาเบื้องต้น การจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ทดสอบงานด้านปฐพีกลศาสตร์ และการเจาะสำรวจฐานราก
- การคำนวณและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนวิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา ประมาณราคา และเอกสารเพื่อการประกวดราคา
- บริหารโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ และควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ
- การศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงิน เศรษฐกิจ การลงทุนและความเป็นไปได้ของโครงการ
- การศึกษา และวางแผนป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม มลภาวะและระบบนิเวศวิทยา
นต.126 บริษัท พี ยู แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - ประกอบกิจกรรมรับเป็นที่ปรึกษา และรับออกแบบงานโครงสร้างอาคาร และ ควบคุมงานระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล
นต.132 บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20 - บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและระบบส่งไฟฟ้า
นต.266 บริษัท ชุมแสง จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.273 บริษัท โอฟ อาหรุบ (ประเทศไทย) จำกัด 6 - การบริการทางวิศวกรรมและเทคนิคการออกแบบวางระบบและให้คำปรึกษา
- สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมต่างๆ
นต.326 บริษัท วี เอ็น พี คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม การคำนวณและออกแบบก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง เกษตรกรรม
- อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การลงทุน (อันมิใช่การค้าหลักทรัพย์) การเงินและการธนาคาร ตลอดจนปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด รวมทั้งการทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ
- ประกอบกิจการรับทำการตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ให้คำแนะนำวิธีการในการกำจัดของเสียในการก่อสร้าง งานอุตสาหกรรมและงานเกษตรกรรมและชุมชน
- ประกอบกิจการรับควบคุมงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เกษตรกรรมและเศรษฐศาสตร์ให้เป็นไปตามโครงการที่ได้คำนวณออกแบบไว้
- ประกอบกิจการรับคำนวณออกแบบ จัดพิมพ์รูปแบบ และควบคุมแก้ไขแบบให้ได้มาตรฐาน และถูกหลักวิชาการ รวมทั้งรับจัดทำสัญญาและเตรียมการรับสำรวจหาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานสนามในดาวเทียม รวมทั้งการศึกษาสำรวจเกี่ยวกับการเจรจาและเศรษฐกิจ
- ติดต่อกระทรวงทบวงกรม เทศบาล เจ้าหน้าที่บริหารส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เพื่อการให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตสิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ สิทธิบัตรสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษอื่น ใดซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์
นต.348 บริษัท ไมเนอร์ วิศวการ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม
- รับบริการงานติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสากรรม
- รับริการงานซ่อมบำรุงรักษา ในโรงงานอุตสาหกรรม
- รับบริการงานตรวจสอบอาคาร
นต.385 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด 4 - บริหารงานก่อสร้างให้คำปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภททั้งด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องผูกพันกับงานก่อสร้าง
- รับบริการเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทุกชนิดทุกประเภททั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมรวมถึงด้านอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องผูกพันกับอาคารที่รับตรวจสอบ ตลอดจนรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในทุกด้าน ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย
นต.402 บริษัท พี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด 1 - วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ ออกแบบโครงสร้าง ตรวจสอบอาคาร
นต.405 บริษัท นาขวัญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ออกแบบ ก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทุกชนิด
- ออกแบบ ก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษางานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกชนิด
- บริการรับปรึกษา ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อาคารทุกประเภท
นต.417 บริษัท ดีส์ อินสเป็กเตอร์ จำกัด 2 - บริการรับตรวจสอบอาคาร
- บริการรับเหมาก่อสร้าง
- บริการงานออกแบบและประมาณราคา
นต.418 บริษัท เซฟตี้ ไซน์ โซลูชั่น จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
- รับตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ออกแบบ ประมาณราคา การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษาและนำด้านวิศวกรรม เทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน
- บริหารโครงงานก่อสร้าง
นต.628 บริษัท ไตรเทคคอนซัลแตนส์ จำกัด 6 - ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และงานออกแบบเพื่อใช้ก่อสร้าง
- ดำเนินงานออกแบบแปลน คำนวณ และออกแบบโครงสร้าง ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- ดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรมระบบต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ของโครงการ
- เข้าทำสัญญากับองค์การหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์โครงการ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษา และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.631 บริษัท วารี ดีซายน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 4 - วิศวกรที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม ที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในหน่อวยงานภาครัฐเเละเอกชน รวมถึงห้างร้านค้าสถานที่ประกอบการต่างๆพร้อมให้บริการงานด้านวิศวกรรมของอาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ และอื่นๆพร้อมขบวนการตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบวิศวกรรมได้อย่างครบถ้วน
นต.784 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 91 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อนอุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.837 บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 7
นต.840 บริษัท พีเอสเอเอ คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด 14 - ให้จคำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
- ออกแบบงานวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
- สำรวจ วิเคราะห์ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหาย
- ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
- เขียนแบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้างจริง
- บริหารโครงการ
- บริหารและควบคุมการก่อสร้าง
นต.902 บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
นต.907 บริษัท คาสสิน่า จำกัด 19 - รับบริการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุม บริหารงาน และให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง
นต.988 บริษัท จาร์เค็น คอนเซาท์ติ้ง จำกัด 2
นต.991 บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.994 บริษัท ควอนตัมเทค จำกัด 2 - ประกอบกิจการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.1085 บริษัท ศิลา จีโอเทคนิค จำกัด 5 - รับจัดหรือรับจ้างหรือรับบริการ สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผลด้านเทคนิคและวิชาการและทำรายงานในโครงการต่างๆ ทางด้านธรณีวิทยา
นต.1089 บริษัท ดีเฟรมมิ่ง จำกัด 4 - งานออกแบบและคำนวณ วิศวกรรมโครงสร้าง
นต.1095 บริษัท เอ็บคอนส์ กรุ๊ป จำกัด 1
นต.1101 บริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 6 - เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่ง ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติอัด
- ประกอบกิจการเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่าย และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทุกชนิดประเภท
นต.1102 บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า-เครื่องกล พร้อมบริการออกแบบและให้คำปรึกษา
นต.1235 บริษัท สีมา เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด 1 - ออกแบบ ตรวจสอบ รับรอง บำรุงรักษา จัดหา ควบคุมงาน บริหารโครงการ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคารและโรงงาน และด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/08/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร