สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/04/2562
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.106 บริษัท เมตริก จำกัด 18 - ควบคุมงาน เป็นที่ปรึกษา และรับออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับสำรวจทางวิศวกรรม
- ให้บริการด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.176 บริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.182 บริษัท สหพรพรหม จำกัด 3 - ที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำเสียและของเสียอุตสาหกรรม และของเสียชุมชน
- ออกแบบรวมก่อสร้างระบบควบคุมมลพิษทางน้ำ
- บริหารโครงการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทดสอบและทดลองเดินระบบ
นต.234 บริษัท เอ เค จี จำกัด 2 - ให้บริการ ออกแบบเพื่อการติดตั้ง และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบปรับอากาศระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
นต.246 บริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร
- ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการ
นต.256 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 229 - รับเหมาก่อสร้าง
- ติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฯลฯ
นต.350 บริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.357 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร
นต.361 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 6 - ออกแบบและให้คำปรึกษาวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบา
- ควบคุมระบบประกอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาวิศวกร ปลูกสร้างอาคาร ตึกแถว และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
นต.374 บริษัท เอเอ็มซี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ระบายอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง
นต.574 บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ หม้อต้มไอน้ำ และภาชนะความดันในโรงงานอุตสาหกรรม
นต.658 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด 3 - ให้บริการออกแบบ
- บริหารงานก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
- ประมาณราคา
นต.671 บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการนำเข้าและเป็นตัวเเทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำ แก๊สปิโตรเลียม
- ประกอบกิจการด้านการออกแบบ ติดตั้งและบริการและให้บริการทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำ แก๊สและปิโตรเลียม
นต.672 บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้างระบบท่อสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภทและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.685 บริษัท เออี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 1 - ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา งานบำรุงรักษา ด้านวิศวกรรม
นต.750 บริษัท เอ แอนด์ อี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 4 - รับบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ทำการศึกษา ออกแบบงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง ปรับปรุงงานก่อสร้าง
นต.766 บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.788 บริษัท พีพีพลัสแมนเนจเม้นท์ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ออกแบบภูมิทัศน์ ออกแบบและตกแต่งภายใน เขียนแบบตกแต่ง จัดทำสวน และจัดหาเครื่องตกแต่ง หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นและรับเป็นที่ปรึกษาและคำแนะนำด้านการออกแบบ รวมถึงรับบริการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
นต.797 บริษัท พีเทส จำกัด 1 - ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกล
- ให้บริการงานตวรจสอบอาคาร
นต.861 บริษัท อีเอ็มกรุ๊ป จำกัด 1 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.882 บริษัท เอ็ม สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 3
นต.883 บริษัท อาร์คีไทพ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด 9 - ประกอบธุรกิจทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมถึงดำเนินกิจการบริการด้านวิศวกรรม รวมไปถึงวิศวกรรมและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ีปรึกษาด้านกระบวนการทางวิศวกรรม เครื่องจักร วิศวกรรมด้านการจัดวางระบบท่อ
- วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องมือวัด รวมไปถึงบริการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดหาตลาด ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- รวมไปถึงความเป็นไปได้ ความปลอดภัย และการศึกษาสิ่งแวดล้อม แนวคิด พื้นฐาน และการออกแบบด้านโครงสร้างทางวิศวกรรม หรือฟิตเอนจิเนีย รวมไปถึงรายละเอียดการออกแบบ การจัดการโครงการ
- การจัดการโครงสร้าง และการคสบคุมหน้างาน บริหารจัดหาอุปกรณ์สำหรับอาคาร โรงงาน การก่อสร้างโครงการอันเกี่ยวกับน้ำและก๊าซ โรงกลั่นนำมัน และโครงการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ก๊าซ น้ำ ขยะ ทางรถไฟ ถนน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันเกี่ยวเนื่องกับวิศวกรรม
นต.884 บริษัท เอส.พี.ซี.ดีไซน์ จำกัด 3 - รับบริการออกแบบและปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.901 บริษัท 38 เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบมูลค่างานก่อสร้าง
- เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง
นต.967 บริษัท สตาร์ ซีวิลล์ จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริการก่อสร้าง
นต.969 บริษัท เอทูพี วิศวกรรม จำกัด 8 - ประกอบกิจการ การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1056 บริษัท เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค จำกัด 5 - ที่ปรึกษาด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และงานวิศวกรรมเครื่องกล
นต.1058 บริษัท เอส.ที.อาร์.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4
นต.1059 บริษัท ธิชาร์ตา จำกัด 7 - ตรวจสอบอาคาร
- การพัฒนาโครงการ
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1061 บริษัท แอดวานซ์ อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร