สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/10/2561
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.114 บริษัท ศิริดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา
- ออกแบบ
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.145 บริษัท พรีมา เทคมาร์ค จำกัด 1 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
- รับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ถนน โรงงาน ที่พัก สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
นต.147 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการสำรวจ ศึกษา วิจัย วางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ในโครงการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.153 บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
- ที่ปรึกษางานวิศวกรรมโครงสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด
นต.275 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลติง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 4 - ออกแบบงานด้านวิศวกรรม
- ควบคุมและบริหารงานการก่อสร้าง
นต.281 บริษัท ยู ที ดี จำกัด 14 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- รับจ้างเหมาก่อสร้าง
นต.302 บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้าง
- งานออกแบบก่อสร้างและคำนวณโครงสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
- งานวางระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย ระบบขยะมูลฝอย งานศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อม
- ออกแบบ ควบคุม และให้คำปรึกษา งานสำรวจและรังวัดที่ดิน
นต.305 บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด 6 - ให้คำปรึกษา ด้านการศึกษาวางแผน สำรวจ ออกแบบ บริหารโครงการ
- ควบคุมงานก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกสาขา
นต.335 บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 16 - รับบริการด้านสำรวจ ออกแบบ วิจัย ควบคุมงานและบริหารงานด้านวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.451 บริษัท อุมบาว์ จำกัด 6 - บริการออกแบบ เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการให้บริการด้านตรวจสอบอาคารและดูแลอาคาร
นต.547 บริษัท แกรนด์แชมป์ จำกัด 2 - บริการรับตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประก
- ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
- ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร รับรองผลการตรวจสอบ
- บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม
- บริการรับออกแบบสิ่งก่อสร้าง ตึก อาคาร อสังหาริมทรัพย์ ทำแบบแปลน ตรวจสอบการก่อสร้
นต.649 บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 15 - ประกอบกิจการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง
นต.670 บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด 5 - บริการออกแบบ งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร
- บริการควบคุมงานก่อสร้าง
- บริการควบคุมปริมาณงานและราคาของต้นทุนค่าก่อสร้าง
นต.679 บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - ให้บริการงานที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน และแหล่งนำ
- วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และวิศวกรรมทุกแขนง
- วิศวกรรมโครงสร้าง และงานด้านสถาปัตยกรรม
- การสำรวจจัดทำแผนที่ การเจาะสำรวจทางด้านธรณีวิทยา ฐานราก และแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การบริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.782 บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด 6 - ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม
นต.791 บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4
นต.792 บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด 58 - รับเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.918 บริษัท วี เอส อพาร์ทเมนท์ จำกัด 1
นต.920 บริษัท เวล อินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - บริการงานตรวจและทดสอบ หม้อไอน้ำ ถังรับแรงดัน ปั้นจั่น ระบบไฟฟ้า
นต.921 บริษัท เอ็นซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10 - ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและคำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
- ประกอบกิจการให้บริการด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักร อุปกรณ์ ทางด้านไฟฟ้า
นต.922 บริษัท เอ็นซิส จำกัด 28
นต.923 บริษัท ธงชัยซัพพลาย (1978) จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
นต.926 บริษัท จีโอ-สตรัค เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมก่อสร้างฯ
- ออกแบบ เขียนแบบโครงสร้าง และโครงสร้างกันดิน โครงสร้างใต้ดิน งานป้องกันทางลาด
- ตรวจสอบโครงสร้าง โดยบริษัทที่น่าเชื่อถือ พร้อมประเมินหาสาเหตุวิธีการซ่อม
- ให้คำปรึกษา ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม พร้อมทำภาพแบบจำลองผลงาน
นต.949 บริษัท เคียว เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัด 1
นต.1000 บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 34 - รับเหมางานวิศวกรรม
นต.1005 บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกชนิด
- ประกอบกิจการการบริการตรวจสอบระบบเครื่องกล
- ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ทดสอบปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ร
นต.1009 บริษัท อินฟินิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- งานวางโครงการ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
นต.1105 บริษัท เสสิตโกลว์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การให้คำปรึกษาเกี่ยกวับการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
- ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- งานทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานและอาคาร
นต.1107 บริษัท บี เอ็น เอ็น ดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการงานด้านวิศวกรรม เจาะสำรวจ และทดสอบดิน สำรวจและจัดทำแผนที่ งานทดสอบโครงสร้าง และทดสอบด้านวิศวกรรมงานออกแบบและตรวจสอบทางด้านวิศวกรรม
นต.1110 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 6 - ออกแบบและผลิตเครื่องจักร
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร