สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 17/06/2560
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.116 บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด 18 - บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- รับจ้างสำรวจ ออกแบบงานวิศวกรรมทุกประเภท
นต.117 บริษัท กรีนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 3 - รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบคำนวณ ควบคุมการก่อสร้าง
- ตรวจสอบวางโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด
นต.119 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาไทย จำกัด 13 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนแม่บท การศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสมของโครงกา
- บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง
- ทำรายการคำนวณ สำรวจออกแบบรายละเอียด
นต.197 บริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 9 - ให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.198 บริษัท เพอรี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 53 - ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- บริหารการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโรงงานต่างๆ
นต.200 บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 10 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมในสาขาคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง
นต.331 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด 7 - รับเป็นที่ปรึกษา บริหารงาน และควบคุมการก่อสร้าง
นต.373 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร,ป้าย
นต.389 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคาร 1 (ประเทศไทย) จำกัด 2 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร โรงงาน ป้ายโฆษณา
- รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ด้านวิศวกรรม
นต.553 บริษัท โปรเฟชชั่นแนล โปรเจคท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 3 - งานออกแบบ และบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.614 บริษัท เอลบรุส จำกัด 2 - ออกแบบงานด้านวิศวกรรม
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.662 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 345 - รับเหมาก่อสร้าง รับสัมปทานทุกชนิด
- รับทำการออกแบบ คำนวณการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างทั้งในและนอกประเทศ
- ประกอบธุรกิจ กิจการบริการ และที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- รับงานก่อสร้างออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างทุกสาขา ทุกประเภท ทุกชนิด และทุกขนาด
นต.663 บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 22 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.725 บริษัท ฟลูอิดไดซ์ เบด แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัด 1
นต.758 บริษัท ซีอาร์ซีอี ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด 4
นต.767 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด 1 - ที่ปรึกษา วิจัย ฝึกอบรม ด้านการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
นต.768 บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 22
นต.772 บริษัท พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด 6
นต.823 บริษัท เอ็น.ดี.ที. เทคโนโลยี่ จำกัด 2 - ทดสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.826 บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 8 - ตรวจสอบคุณภาพ รอยเชื่อม รอยต่อโลหะ การหล่อโลหะ ด้วยรังสี
- ตรวจสอบและทดสอบด้วยวิธีไม่ทำลาย
นต.828 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาเอ็คโก จำกัด 5 - ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ออกแบบงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.829 บริษัท พี เอ็น ซิงค์โครไนซ์ จำกัด 3 - วิศวกรที่ปรึกษา ด้านอาคารและงานสาธรณูปโภค
นต.830 บริษัท เจษฎาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด 4 - รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบไ
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร และตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
นต.831 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด 2 - งานควบคุมการสร้าง
นต.832 บริษัท เคาท์ ออน มี อินสเปคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 2 - ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานและบำรุงรักษา
นต.892 บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเม็นทอล คอนซัลแทนท์ จำกัด 4 - บริการสนับสนุนด้านการออกแบบ ควบคุมงาน บริหารสัญญา และ อื่น ๆ ด้านงานก่อสร้างทุกร
นต.898 บริษัท โปร เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม,งานออกแบบคำนวณ,งานอำนวยการใช้,งานอำนวยการติดตั้ง,งานอำน
นต.900 บริษัท ยูเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และ เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือทุ
- ประกอบกิจการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสารทุกชนิกทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างรวมทั้งออกแบบ และ ตกแต่งอาคาร สถานที่ รับเป็นที่ปรึกษ
- เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.971 บริษัท ภู่เจริญ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4 - ทดสอบและตรวจสอบท่อและถังน้ำมันใต้ดิน และปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ซ พร้อมทั้งให้คำรับรอ
นต.974 บริษัท วาย คอนซัลแทนท์ ดีไซน์ จำกัด 3 - รับออกแบบและคำนวณ
- ควบคุมงาน
- เป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมก่อสร้าง งานระบบภายใน การติดตั้งไฟฟ้า ระบบท่อ ฯลฯ ตล
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 17/06/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร