สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/02/2562
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.4 บริษัท จีโอ-เทคโนโลยี่ คอนซัลแต้นท์ จำกัด 11 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
- คำนวณและออกแบบก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.78 บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ออกแบบ
- ควบคุมงาน บริหารงานโครงการ
นต.84 บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.86 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาและออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
- ออกแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ออกแบบระบบสุขาภิบาล และป้องกันเพลิงไหม้
นต.87 บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส จำกัด 22 - ให้คำปรึกษา
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อี ดี คอนส์ 561 2 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขาและสถาปัตยกรรมทุกสาขา
- บริการออกแบบทางทางด้านวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
- บริการเจาะสำรวจดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มและงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกประเภท
- บริการสำรวจดินและรังวัดที่ดิน
- บริการบริหารโครงการทั้งงานก่อสร้างและงานวางแผนการตลาด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
- ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด
นต.237 บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด 15 - ออกแบบ เขียนแปลน คำนวณแบบ
- บริหารโครงการ ควบคุมงาน
- ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ติดตั้งงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.242 บริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 20 - รับปรึกษา คำนวณงาน ออกแบบแปลน แผนผัง งานก่อสร้างอาคาร บ้าน แฟลตและงานโยธาทุกชนิด
นต.347 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด 5 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
นต.529 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสเอ็น อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
นต.530 บริษัท บิลดิ้ง ออดิท แอนด์ ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 - บริการงานวิศวกรรม และตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมาย
นต.583 บริษัท พีเอสเอ เคมเทค จำกัด 6 - ประกอบกิจการออกแบบ คำนวณ ผลิต และควบคุมการผลิตถังรับแรงดัน
- ถังบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมเหลว และถังบรรจุก๊าซธรรมชาติเหลว
นต.592 บริษัท ศรีปทุม พีเอชดี ตรวจสอบอาคาร จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ พลังงานและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.594 บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด 25 - ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ควบคุมงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- เป็นที่ปรึกษาทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ทำการสำรวจทางวิศวกรรม
- ให้บริการด้านค้นคว้าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันแะลแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อค
- ให้บริการด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.595 บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสาร ระบบประปา ระบบค
นต.647 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด 9 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม อิฐบล็อค เสาคอนกรีต บล็อ
- ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง คอร. สปัน ตอม่อ คอนกรีตอ
นต.648 บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด 13 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
- ประกอบกิจการค้า รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวกับโครง
นต.650 บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 15 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุม และให้คำแนะนำปัญหาที่เกี่ยวกับด้านวิศ
- ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการ
นต.706 บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด 11 - ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า, งานปรับอากาศ, งานเครื่องกล
- งานก่อสร้างทั่วไป, งานโครงสร้างเหล็ก
- งานซ่อมแซมและดัดแปลงแก้ไข
- งานย้ายเครื่องจักรกล
- งานตรวจสอบอาคาร
- งานติดตั้งระบบประปา, ระบบสุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย
นต.707 บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด 3 - บริการงานด้านวิศวกรรม งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง และงานวัดปริมาณงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เช่นให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ
- และในด้านการเตรียมการ ด้านศึกษา วางแผน แนะนำ ควบคุมดูแลทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกร
นต.754 บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร
นต.755 บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด 31 - ออกแบบและควบคุมงานด้านวิศวร
- ให้คำปรึกษางานด้านวิสวกรรมทุกระบบ
นต.761 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบก๊าซชีวภาพและจัดอบรมสัมมนา
- ติดตั้งและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดการขยะมูลฝอย และควบคุมมลพิษทางอากาศ
- ออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับน้ำอุตสาหกรรมและชุมชน
- เดินระบบควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน แบบการตรวจและติดตามและให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุง
นต.804 บริษัท ฮิล คอนเซาท์ จำกัด 5 - ให้คำปรึกษา วางโครงการ บริหารงานก่อสร้าง
- ออกแบบคำนวณ ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาตรวจสอบ
- อำนวยการใช้ ตรวจสอบอาคาร
นต.812 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัย ซอยส์เทสติ้ง 1 - ออกแบบและคำนวณโครงสร้างทุกชนิด
นต.813 บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด 12 - บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมก่อสร้าง
นต.815 บริษัท แอเรีย จำกัด 2 - ประกอบกิจการบริการออกแบบ และที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
- งานบริหารควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง
นต.877 บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 1 - รับบริษัทตรวจสอบอาคาร และงานควบคุมการก่อสร้าง
นต.952 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราไชศวรรย์ 3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.953 บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - งานออกแบบวิศวกรรม
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- งานสำรวจ
- งานให้ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร