สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/04/2561
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.74 บริษัท แปลน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9 - ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล โยธาและโครงสร้าง
- งานระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม งานอนุรักษ์พลังงาน
นต.95 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาอาร์เควี จำกัด 5 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษาทุกสาขาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- ออกแบบแปลน แผนผัง และควบคุมการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพานและงานโยธา และอื่นๆ
นต.97 บริษัท อินโนเวทีฟ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 9 - ให้บริการด้านวิศวกรรม และการก่อสร้างทุกประเภท
นต.98 บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด 9 - ให้บริการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างทุกประเภท
นต.103 บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - ให้บริการด้านวิศวกรรมในแขนงต่าง ๆ เช่น โยธา ชลประทาน แหล่งน้ำ โครงสร้าง ขนส่ง
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง
- ออกแบบ
นต.234 บริษัท เอ เค จี จำกัด 2 - ออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้า
นต.246 บริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร
- ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการ
นต.255 บริษัท พี คอนซัลแตนท์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด 4 - ออกแบบและบริหารควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน งานโยธา และวิศวกรรมประเภทอื่นๆ
นต.256 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 234 - รับเหมาก่อสร้าง
- ติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฯลฯ
นต.258 บริษัท ไทยพลัสเทคโนโลยีพลัส จำกัด 9 - เป็นที่ปรึกษา วางแผน
- คำนวนออกแบบเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด รวมถึงงานโยธา งานไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ
นต.287 บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 98 - รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
- ดูแล บำรุงรักษา งานระบบวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
นต.290 บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด 6 - งานเจาะสำรวจ ทดสอบคุณภาพดิน เสาเข็ม และบ่อสังเกตการณ์
- งานสำรวจภูมิประเทศ จัดทำแผนที่
- งานสำรวจ ออกแบบ บริหารงานก่อสร้างโยธาทั่วไป
- งานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์เน็ทเวิรค์ และขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
นต.320 บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ
- จำหน่ายหรือซ่อมแซม อะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
นต.324 บริษัท ล็อควูด กรีน เอเชีย แปซิฟิค (ไทย) จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรม
- บริหารโครงการงานก่อสร้าง
นต.345 บริษัท เมกกาไลน์ จำกัด 4 - งานออกแบบ
- บริหารโครงการ
- ให้คำปรึกษางานปฏิบัติการ และดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องกลของอาคาร
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.363 บริษัท เอส.บี.อาร์.ซี. จำกัด 8 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมโยธา
- ให้บริการด้านการสำรวจ ออกแบบ อาคาร และวิศวกรรมโยธา
- ให้บริการด้านบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง
- ให้บริการด้านตรวจสอบอาคาร ออกแบบแก้ไขอาคาร
นต.541 บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด 4 - บริการหลักและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ซ่อมบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของท่าอากาศยาน
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบสะพานเทียบเครื่องบินของท่าอากาศยาน
- เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรม ให้บริการในการตรวจสอบทางวิศวกรรมเครื่องกล
นต.548 บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษาวิศวกรรมดำเนินการ ศึกษา สำรวจ วางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ดำเนิ
- ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่เอกชน หน่วยงาน และองค์กรของรัฐบาล
นต.574 บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 3 - ให้บริการตรวจสอบ ตรวจตรา และรับรองมาตรฐานการออกแบบ การผลิต คุณภาพสินทรัพย์ วัสดุ
- จักให้มีการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการปฏิบัติใช้โปรแกรม ด้านการบริหารและประเมิ
นต.593 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด 1 - ออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และเป็นที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
นต.607 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 - เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
นต.658 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด 3 - ให้บริการออกแบบ
- บริหารงานก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
- ประมาณราคา
นต.671 บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2
นต.672 บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด 4
นต.714 บริษัท สถาปนิกทูเก็ตเตอร์ จำกัด 11 - รับบริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.718 บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด 13 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.722 บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 15 - รับออกแบบและพัฒนาระบบวิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดส้อม
นต.788 บริษัท พีพีพลัสแมนเนจเม้นท์ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
- บริการออกแบบวิศวกรรม
- เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการออกแบบ
นต.818 บริษัท อี แอนด์ บี พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
- รับเหมาติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา งานระบบไฟฟ้า งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบเครื
นต.882 บริษัท เอ็ม สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 3
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร