สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 17/11/2560
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.149 บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 12 - ประกอบกิจการรับปรึกษาด้านการออกแบบ , ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.158 บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนทส์ จำกัด 8 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.159 บริษัท เมโทรโปลิแตน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตน จำกัด 7 - บริการให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรม
- บริการควบคุมงานก่อสร้าง
นต.223 บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด 8 - ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า
- ระบบการสื่อสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร
- โทรคมนาคมทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น
- รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้า
- รับเหมาก่อสร้างระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า
- รับออกแบบระบบสาธารณูปโภคทุกชนิด
- รับเหมาติดตั้งระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และสาธารณูปโภคอื่นๆ
- รับเป็นที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
นต.226 บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด 2 - ให้บริการวิเคราะห์สิ่งต่างๆในห้องปฏิบัติการ
- รับจ้างให้คำปรึกษา ศึกษาวิจัย ฝึกอบรม รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ แก้ปัญหา
- จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมและจำหน่ายเคมีภัณฑ์
นต.228 บริษัท สแตรตีเจีย เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด 8 - ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.238 บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด 10 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.305 บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด 6 - ให้คำปรึกษา ด้านการศึกษาวางแผน สำรวจ ออกแบบ บริหารโครงการ
- ควบคุมงานก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกสาขา
นต.321 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ 1 - รับเป็นที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน อาคาร โรงงานทุกชนิดไม่จำกัดประเภท
- รับตรวจสอบความปลอดภัยด้านความแข็งแรง ความมั่นคง ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
นต.341 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 106 - สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานด้านวิศวกรรม
นต.391 บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 56 - ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ออกแบบ งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.485 บริษัท แคลคูลัส อีควิปเม้นท์ จำกัด 0 - ให้บริการด้านตรวจสอบอาคาร
- ควบคุมงานระบบ
นต.491 บริษัท มามีมา จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับทำงานโยธาทุกประเภท
- ออกแบบตกแต่งอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
- เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.498 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จาเบส อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ตรวจสอบอาคาร และงานวิศวกรรม
นต.499 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาอาคาร จำกัด 5 - ประกอบกิจการให้บริการรับตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและควบคุมงานด้านวิศวกรรม
- รับเป็นที่ปรึกษางานทางด้านวิศวกรรม
นต.585 บริษัท บิวดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ทีม จำกัด 3 - บริการรับเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบอาคาร ออกแบบและให้คำแนะนำเกี่ยวอาคาร
- ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.588 บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด 43 - ประกอบกิจการรับทำการออกแบบทางวิศวกรรมทุกสาขา ตกแต่งภายใน ออกแบบ และวางผังเมือง
- เป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ให้บริการทางเทคนิคเกี่ยวกับวิศวกรรมและการก่อสร้างทุกชนิ
- รับทำการควบคุมการก่อสร้าง
นต.611 บริษัท ศุภสิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
- เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.657 บริษัท ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5 - ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร
นต.690 บริษัท ยุทธศาสตร์วิศวกรรม จำกัด 5 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานวิศวกรรมโยธา ไฟ้า และเครื่องกล
- บริการตรวจสอบ และทดสอบแบบไม่ทำลาย
- ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และเครื่องมือทดสอบ
- ให้บริการตรวจสอบ และรับรองถังบรรจุก๊าซแอลพีจี และก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง
- ทดสอบและตรวจสอบถังขนก๊าซ ถังเเก็บ-จ่ายก๊าซ และระบบท่อก๊าซ
นต.695 บริษัท เชียงใหม่ เคเอสที จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบตรวจสอบ บำรุงรักษา
- จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบไฟฟ้าคอนโทรลในโรงพยาบาล
นต.699 บริษัท เออีคอม (ประเทศไทย) จำกัด 15 - การทำกิจการบริการทางวิศวกรรมทุกประเภท
นต.747 บริษัท เทลสตาร์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 6
นต.795 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางซอยเทสต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 13 - ประกอบกิจการบริการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร และวิธีการซ่อมแซมแก้ไข
- ประกอบกิจการรับออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง และที่ปรึกษาจัดการก่อสสร้าง
นต.851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทเทสต์ เซฟตี้ 1
นต.853 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พอลลูชั่น คอนโทรล 1
นต.855 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3
นต.858 บริษัท ชูไพบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.928 บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมแหล่งน้ำ
นต.929 บริษัท พรีซีสชั่นเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - นำเข้า ส่งออก ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบด
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 17/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร