COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/10/2562
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.122 บริษัท อุทัย คอนซัลแตนท์ จำกัด 8 - ออกแบบ/ให้คำปรึกษาวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
- ให้บริการให้คำปรึกษาวิศวกร ปลูกสร้างอาคาร ตึกแถว และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
นต.143 บริษัท อีลีแม็ค จำกัด 10 - รับปรึกษาและออกแบบงานระบบอำนวยความสะดวก
นต.153 บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
- ที่ปรึกษางานวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.352 บริษัท ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.451 บริษัท อุมบาว์ จำกัด 3 - รับบริการออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.467 บริษัท แวลู อินโนเวชั่น จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ผลิต จัดวางระบบติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมจัดสัมมนา และสอนการใช้สำหรับเครื่องจักร และยานพาหนะทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร
นต.547 บริษัท แกรนด์แชมป์ จำกัด 2 - บริการรับตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประก
- ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
- ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร รับรองผลการตรวจสอบ
- บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม
- บริการรับออกแบบสิ่งก่อสร้าง ตึก อาคาร อสังหาริมทรัพย์ ทำแบบแปลน ตรวจสอบการก่อสร้
นต.573 บริษัท ไพรม์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ระบบอากา
- ให้บริการงานไฟฟ้า งานเหล็ก
นต.579 บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 - บริการออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรมก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม
นต.611 บริษัท ศุภสิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
- เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.638 บริษัท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี่ จำกัด 1 - ประกอบกิจการควบคุมงานติดตั้ง ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัยไฟฟ้าพร้อมจัดจำหน่ายอุปกรณ์
นต.681 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 167 - ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้ง อาคารและโรงงานระบบสาธารณูปโภค
- งานตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม จำนวนการใช้และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบ
นต.690 บริษัท ยุทธศาสตร์วิศวกรรม จำกัด 8 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานวิศวกรรมโยธา ไฟ้า และเครื่องกล
- บริการตรวจสอบ และทดสอบแบบไม่ทำลาย
- ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และเครื่องมือทดสอบ
- ให้บริการตรวจสอบ และรับรองถังบรรจุก๊าซแอลพีจี และก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง
- ทดสอบและตรวจสอบถังขนก๊าซ ถังเเก็บ-จ่ายก๊าซ และระบบท่อก๊าซ
นต.791 บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4
นต.818 บริษัท อี แอนด์ บี พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
- รับเหมาติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา งานระบบไฟฟ้า งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบเครืองปรับอากาศ งานระบบสื่อสาร วานระบบประปา และงานระบบน้ำทิ้ง
- ประกอบกิจการให้บริการจำทำระบบการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน
- ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
นต.905 บริษัท วี แอนด์ เอ็น ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - พัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออแบบ
นต.923 บริษัท ธงชัยซัพพลาย (1978) จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
นต.924 บริษัท คอนสตรัคชั่น พลัส เมเนจเม้นท์ จำกัด 4 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมก่อสร้างและสถ
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและการให้บริการออกแบบ จัดสร้างงานสถาปัตยกรรม
- งานตกแต่งปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในและภายนอก
นต.926 บริษัท จีโอ-สตรัค เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรมด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและวิศวกรรมโครงสร้าง
- วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแบบ งานวิศวกรรมทางด้านธรณีเทคนิค เช่น งานเสถียรภาพลาดชันคันดินขุด/ถม งานสระสำรองน้ำดิบ งานโครงสร้างกำแพงกันตลิ่ง งานระบบป้องกันดินพังทลายสำหรับงานขุดลึก งานกำแพงกันดิน งานประมาณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม
- งานออกแบบระบบปรับปรุงดินเหนียวอ่อนด้วยระบบ Vacuum Consolidation Method (VMC) และวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า พร้อมเสนอขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้างโดยบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือ ประเมินหาสาเหตุ และเสนอวิธีการเสริมกำลังและ/หรือ วิธีการซ่อมแซมโครงสร้าง
นต.1005 บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด 13 - ประกอบธุรกิจการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกชนิด
- ประกอบกิจการการบริการตรวจสอบระบบเครื่องกล
- ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ทดสอบปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ร
นต.1115 บริษัท เอส วาย ดีไซน์ จำกัด 4 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง คำนวณแบบโครงสร้างฯ
นต.1116 บริษัท มี มอร์ บิสซิเนสเซส จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการ งานตรวจสอบ งานตรวจวัด รับรองการจัดการพลังงานรวมทั้งการตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับงานวิศวกรรมควบคุมทุกประเภท
- งานบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- งานฝึกอบรม ด้านวิศวกรรม พลังงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบมาตรฐานต่างๆ
นต.1117 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด 2 - ตรวจสอบอาคาร
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
- งานทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1119 บริษัท เอกปรานต์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบ-คำนวน
- ควบคุมการสร้าง
- บริหารงานก่อสร้าง
นต.1126 บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ แอนด์ คอนซัลทิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - งานด้านให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทุกประเภท
- งานด้านการบริการด้ารการตรวจสอบและออกแบบ
นต.1127 บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับจ้างทำการกำจัดน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ กำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย และสิ่งเป็นพิษต่อประชาชน รวมทั้งกำจัดสิ่งแวดล้อมอื่นที่เป็นพิษและเป็นภัยต่อประชาชนทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบก่อสร้างและแก้ไขปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเป็นพิษ ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและขนะมูลฝอย ระบบกำจัดกากตะกอนจากระบบการผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบกำจัดกากสารพิษจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนทุกชนิด
นต.1245 บริษัท บิซสตาร์ แอสโซซิเอท จำกัด 10 - ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ภาครัฐ เอกชน
- รับบริการบริหารโครงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
นต.1246 บริษัท สมบัติวิศวกรรม จำกัด 1 - ให้บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
นต.1261 บริษัท นันทวัน จำกัด 553 - รับเหมาก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ คำนวณ ควบคุม แนะนำ ให้คำปรึกษา ดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างฯ
นต.1264 บริษัท 4332 คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 3 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมทุกประเภท งานด้านการอนุรักพลังงาน และพลังงานทดแทน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างฯรวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/10/2562