สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 17/07/2560
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.11 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 41 - ให้บริการงานที่ปรึกษา
- การวางแผนกลยุทธ์ วางแผนวิศวกร การศึกษาเบื้องต้น จัดทำแผนแม่บท
- การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาและวางแผนป้องกันและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
- การสำรวจจัดทำแผนที่ การเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การออกแบบรายละเอียด การประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- การบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
นต.102 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา สำรวจ วิเคราะห์
- คำนวณออกแบบ วางแผนบริหาร
- ควบคุมงานก่อสร้าง รับงานก่อสร้างอาคาร
- ตรวจสอบอาคาร
นต.117 บริษัท กรีนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 3 - รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบคำนวณ ควบคุมการก่อสร้าง
- ตรวจสอบวางโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด
นต.125 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 42 - คำนวณออกแบบ วิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.126 บริษัท พี ยู แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร
- รับควบคุมงานระบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
นต.128 บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด 20 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
- สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น
- รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.129 บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา
นต.137 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) 12 - ตรวจสอบแนวเชื่อมของระบบท่อแรงดัน โครงสร้างเหล็ก โรงงานภาชนะบรรจุก๊าซและหม้อไอน้ำ
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย
นต.197 บริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 9 - ให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.249 บริษัท เชลล์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.265 บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการจัดพื้นที่โรงงานเพื่อติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ
- ให้บริการติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงบริการหลังการขาย (ตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซม)
นต.294 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.295 บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด 11 - ให้บริการด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ในโครงสร้างต่างๆ ในเชิงอุตสาหกรรม
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบโดยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย
นต.385 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด 4 - รับบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษา ออกแบบ
- รับบริการตรวจสอบสภาพอาคาร
นต.386 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด 100 - ให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ให้บริการด้านการรับออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ระบบประกอบอาคาร
นต.387 บริษัท พีแอลซี วัฒนา จำกัด 1 - รับบริการตรวจสอบอาคาร
- ประมาณหรือประเมิณราคาค่าก่อสร้าง
- เป็นที่ปรึกษาหรือคำแนะนำปัญหาแก่กิจกรรมด้านอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
- องค์กรเอกชนในด้านวิศวกรรม
นต.394 บริษัท โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 1 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับออกแบบด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- จำหน่ายวัสุดและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.557 บริษัท เทคนิคอล เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด 4 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
- งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง ปรับอากาศ สายสัญญาณของอาคารพาณิชย์แล
นต.558 บริษัท คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด 1 - รับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร สำรวจและประเมินอาคารทุกชนิด ทุกประเภท
นต.667 บริษัท เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มเทคโนโลยี จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.704 บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด 10 - ตรวจสอบงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
นต.731 บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด 10 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.774 บริษัท อีออน เอเลน เจนเนอเรชั่น จำกัด 7 - ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบแาคาร อาคารพาณิชย์ และรับจ้างเขียนแบบ เพื่อใช้ในการก่อส
นต.832 บริษัท เคาท์ ออน มี อินสเปคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 2 - ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานและบำรุงรักษา
นต.833 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซีเอ แอนด์ แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ 1 - ให้บริการเกี่ยวกับการขุด เจาะสำรวจ วิเคราะห์ชั้นดิน พื้นดิน แร่ต่างๆ
นต.834 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ และคว
นต.835 บริษัท คาแนล ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารการโครงการ แล
นต.902 บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
นต.984 บริษัท 504 แอล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3
นต.987 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถ้าแก่น้อยก่อสร้าง 3
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 17/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร