สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/06/2562
แสดงหน้าที่  
:  1 2 3 4 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.40 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 13 - ขายสินค้า
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
- ปรึกษาทดสอบโครงสร้างอาคาร สะพาน ถนน เขื่อน และสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมทั้งเสาเข็ม
- บริการเจาะสำรวจดิน หิน และสภาพธรณีวิทยา
- บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสื่งแวดล้อม
นต.90 บริษัท บางกอกแพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 19 - ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.107 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด 17 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.108 บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 11 - บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การทดสอบด้านวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทุกสาขา
นต.111 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 73 - ให้บริการรับจ้างปลูกหรือก่อสร้างทุกชนิด
- ให้บริการรับออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้บริการบริหารงานอาคารทุกประเภท
- ให้บริการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
นต.116 บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด 16 - บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- รับจ้างสำรวจ ออกแบบงานวิศวกรรมทุกประเภท
นต.119 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาไทย จำกัด 13 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งมีอยู่ 11 ข้อ ธุรกิจหลักจะดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการที่ปรึกษา ทางด้านการวางแผนแม่บท การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมศาสตร์ทำการสำรวจภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลประถมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อใช้ในงานสำรวจออกแบบรายละเอียด ทำรายการคำนวณ ประเมินราคาก่อสร้างและดำเนินการของโครงการการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ทางด้านสาธารณูประการ งานถนน ทางหลวง ทางรถไฟ งานระบบการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟ รถไฟฟ้า ทางด่วน งานด้านโครงสร้าง งานสะพาน อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม งานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม งานสนามบิน งานระบบการประปา ระบายน้ำ ระบบรวบรวมและกำจัดน้ำเสีย งานดินและฐานราก เขื่อนอ่างเก็บกักน้ำและงานระบบชลประทาน งานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรการบริหารงาน
นต.123 บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ประปา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ชลประทาน เครื่องกล อุตสาหการ
- สำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการต่างๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นต.185 บริษัท ซัน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด 3
นต.191 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด 17 - รับบริการออกแบบงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และงานสถาปัตยกรรม
- สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการออกแบบ
นต.199 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด 68 - รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ
- บริหารและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- รับบริการงานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค วิชาการ ในงานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
- ออกแบบประเมินผล ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง ชุมชนเมือง
- รวมทั้งงานด้านการพัฒนาเมือง ทุกแขนงและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
นต.200 บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 10 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมในสาขาคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง
นต.243 บริษัท คอร์เนอร์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด 7 - เป็นที่ปรึกษาการจัดโครงการก่อสร้าง และวิศวกรรมทุกประเภท
- พัฒนาและควบคุมโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบ ควบคุมโครงการก่อสร้าง
นต.256 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 229 - รับเหมาก่อสร้าง
- ติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฯลฯ
นต.260 บริษัท สุวิศว์ จำกัด 11 - ออกแบบ ขาย ติดตั้ง
- บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ดับเพลิง สำหรับอาคารและโรงงาน
นต.291 บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด 10 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง
นต.325 บริษัท วอรันเทค จำกัด 2 - บริการตรวจสอบ ออกแบบ
- บริหารจัดการระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
นต.331 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด 7 - รับเป็นที่ปรึกษา บริหารงาน และควบคุมการก่อสร้าง
นต.368 บริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ ระบบบำบัดน้ำ ระบบบำบัดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบอาคาร
นต.377 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3 - รับจ้างตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจ
นต.525 บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด 4 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน การจัดการ การตรวจสอบ การประเมิน การติดตั้ง การบริหาร เท
- ดำเนินการติดตามตรวจสอบระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
นต.552 บริษัท ชูแสงสุข คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 1 - เพื่อบริหารโครงการงานก่อสร้าง อาคาร โรงงาน ที่พักอาศัย
- ตรวจสอบอาคาร โรงงาน
- ออกแบบก่อสร้าง อาคาร โรงงาน
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.614 บริษัท เอลบรุส จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ เป็นที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรม
นต.615 บริษัท พีพีเอ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับออกแบบแปลนก่อสร้าง คำนวณโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด
นต.654 บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด 7 - ขายสินค้า
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
- ปรึกษาทดสอบโครงการอาคาร สะพาน ถนน เขื่อน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งเสาเข็ม
- บริการเจาะสำรวจดิน หิน และสภาพธรณีวิทยา
- บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
นต.658 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด 3 - ให้บริการออกแบบ
- บริหารงานก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
- ประมาณราคา
นต.659 บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด 141 - ให้บริการและคำปรึกษาเฉพาะด้าน และบริการทางเทคนิค ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์
- เกี่ยวกับการออกแบบ การวางแผน การศึกษา การจัดซื้อ การก่อสร้าง การดำเนินงาน
- การจัดองค์กร การบริการ การฝึกอบรม ของโครงการด้านพลังงาน การพัฒนาแหล่งน้ำ
- การระบายน้ำ การบำบัดน้ำ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นต.660 บริษัท ดีพี อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
นต.662 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 416 - รับเหมาก่อสร้าง รับสัมปทานทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจบริการ และที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกสาขา รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการเผ็นผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างออกแบบ ควบคุมงานตามกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการประกอบอาชีพงานก่อสร้งทุกสาขา ทุกประเภท ทุกชนิด และทุกขนาดงาน
- ประกอบธุรกิจใบนิการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การจัดจำหน่าย สื่อโฆษณา การตลาด รวมทั้งโฆษณา
นต.663 บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 22 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 3 4 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 19/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร