สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/08/2561
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.80 บริษัท เซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรม
นต.82 บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด 7 - ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุมการดำเนินงานและการจัดการด้านเทคนิค
- รับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง
- งานสำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการออกแบบนั้นๆ
นต.129 บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา
นต.266 บริษัท ชุมแสง จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.273 บริษัท โอฟ อาหรุบ (ประเทศไทย) จำกัด 6 - การบริการทางวิศวกรรมและเทคนิคการออกแบบวางระบบและให้คำปรึกษา
- สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมต่างๆ
นต.394 บริษัท โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 1 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับออกแบบด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- จำหน่ายวัสุดและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.405 บริษัท นาขวัญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ออกแบบ ก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทุกชนิด
- ออกแบบ ก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษางานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกชนิด
- บริการรับปรึกษา ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อาคารทุกประเภท
นต.410 บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด 35 - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
- รับงานโยธาทุกชนิด
นต.413 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป 1 - รับตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบสมรรถนะระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย
นต.417 บริษัท ดีส์ อินสเป็กเตอร์ จำกัด 2 - บริการรับตรวจสอบอาคาร
- บริการรับเหมาก่อสร้าง
- บริการงานออกแบบและประมาณราคา
นต.418 บริษัท เซฟตี้ ไซน์ โซลูชั่น จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
- รับตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ออกแบบ ประมาณราคา การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษาและนำด้านวิศวกรรม เทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน
- บริหารโครงงานก่อสร้าง
นต.558 บริษัท คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด 3 - รับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร สำรวจและประเมินอาคารทุกชนิด ทุกประเภท
นต.628 บริษัท ไตรเทคคอนซัลแตนส์ จำกัด 11 - ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และงานออกแบบเพื่อใช้ก่อสร้าง
- ดำเนินงานออกแบบแปลน คำนวณ และออกแบบโครงสร้าง ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- ดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรมระบบต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ของโครงการ
- เข้าทำสัญญากับองค์การหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์โครงการ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษา และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.629 บริษัท ซี เอ็ม ซี ยูนิเวอร์แซล จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- จดทะเบียนที่ปรึกษา ณ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
นต.631 บริษัท วารี ดีซายน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 4 - ให้คำปรึกษา บริการให้ความคิดเห็นและบริการงานออกแบบ
- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบวิศวกรรม
นต.774 บริษัท อีออน เอเลน เจนเนอเรชั่น จำกัด 7 - ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบแาคาร อาคารพาณิชย์ และรับจ้างเขียนแบบ เพื่อใช้ในการก่อส
นต.776 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 935 - รับเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โครงการต่างๆทุกประเภท
นต.777 บริษัท อาร์ซีไอ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 3 - บริการงานทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย การฝึกอบรมการทดสอบแบบไม่ทำลาย
- การให้คำปรึกษา คำนวณ และออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร
นต.835 บริษัท คาแนล ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารการโครงการ แล
นต.837 บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 7
นต.838 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ การทำแบบจำลองทางวิศวกรรม ประเมินราคาการก่อสร้าง ควบคุ
- ควบคุมการก่อสร้าง การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง
- ตรวจสอบเครื่องจักรกล โรงงานอุตสาหการ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม กา
นต.902 บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
นต.906 บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - รับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไป สำนักงาน โรงงาน
นต.907 บริษัท คาสสิน่า จำกัด 12 - รับบริการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุม บริหารงาน และให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง
นต.989 บริษัท เบ็สเซอร์เท็ค จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการบริหารและเทคนิคทางวิศวกรร
นต.991 บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1
นต.993 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 2 - ที่ปรึกษาพลังงาน ให้กับโรงงานและอาคารอุตสาหกรรม
นต.994 บริษัท ควอนตัมเทค จำกัด 2 - ประกอบกิจการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิดประเภทและวิศวกรรมผังเมืองทำการออกแบบ คำ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.1083 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) 8 - ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย เครนไฟฟ้า ประตูอุตสาหกรรม และโรงงานประกอบโครงเหล็ก
นต.1087 บริษัท สุวรรณภูมิ เซอร์วิส จำกัด 2 - ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้งและดัดแปลงการใช้ก๊าซสำหรับยานพาหนะ
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร