สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/06/2561
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.116 บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด 17 - บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- รับจ้างสำรวจ ออกแบบงานวิศวกรรมทุกประเภท
นต.119 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาไทย จำกัด 13 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนแม่บท การศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสมของโครงกา
- บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง
- ทำรายการคำนวณ สำรวจออกแบบรายละเอียด
นต.191 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด 18 - รับบริการออกแบบงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และงานสถาปัตยกรรม
- สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการออกแบบ
นต.199 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด 56 - รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ
- บริหารและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- รับบริการงานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค วิชาการ ในงานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
- ออกแบบประเมินผล ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง ชุมชนเมือง
- รวมทั้งงานด้านการพัฒนาเมือง ทุกแขนงและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
นต.200 บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 10 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมในสาขาคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง
นต.260 บริษัท สุวิศว์ จำกัด 27 - ออกแบบ ขาย ติดตั้ง
- บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ดับเพลิง สำหรับอาคารและโรงงาน
นต.291 บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด 10 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง
นต.293 บริษัท 155 พีพีซีเอ็ม จำกัด 4 - บริการทางด้านออกแบบ-เขียนแบบวิศวกรรม
- รับเป็นที่ปรึกษา และคำแนะนำ
- ควบคุมงานก่อสร้าง และวางแผนการก่อสร้าง
นต.331 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด 7 - รับเป็นที่ปรึกษา บริหารงาน และควบคุมการก่อสร้าง
นต.377 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3 - รับจ้างตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจ
นต.378 บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 12 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และให้คำปรึกษา
- รับเหมางานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ระบบปรับอากาศ รวมทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม
นต.389 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคาร 1 (ประเทศไทย) จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร โรงงาน ป้ายโฆษณา
- รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ด้านวิศวกรรม
นต.537 บริษัท ซี.โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับเหมาติดตั้งงานระบบ และโยธา
นต.614 บริษัท เอลบรุส จำกัด 2 - ออกแบบงานด้านวิศวกรรม
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.663 บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 22 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.767 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด 1 - ที่ปรึกษา วิจัย ฝึกอบรม ด้านการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
นต.769 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด 10
นต.770 บริษัท เอลแมกซ์ จำกัด 6
นต.772 บริษัท พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด 1
นต.823 บริษัท เอ็น.ดี.ที. เทคโนโลยี่ จำกัด 2 - ทดสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.829 บริษัท พี เอ็น ซิงค์โครไนซ์ จำกัด 2 - วิศวกรที่ปรึกษา ด้านอาคารและงานสาธรณูปโภค
นต.830 บริษัท เจษฎาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด 4 - รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบไ
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร และตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
นต.831 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด 2 - งานควบคุมการสร้าง
นต.981 บริษัท เพื่อการบริหารโครงการ จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษา ค้นคว้า วิจัย โครงการด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน
- รับบริหารออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การประปา
นต.983 บริษัท ชายน์ อาคิเทคท์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้ง อาคาร โรงงาน ถนน สะพาน พัฒนาที่ดิน
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง
นต.985 บริษัท พุทธานนท์ พิพัฒน์ โฮลดิ้ง จำกัด 5 - งานออกแบบและรับจ้างก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้างและระบบอาคาร,งานด้านสถาปัตยกรรม,งานว
- งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประเภทบ้าน อพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงแรม อาคารส
- งานด้านที่ปรึกษางานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานตรวจสอบอาคาร งานควบคุมการก่อส
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง งานวิศวกรรมระบบปร
- งานด้านที่ปรึกษา ออกแบบติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลส์และพลังงานทด
นต.1074 บริษัท เอบีบี จำกัด 163 - ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จัดจำหน่าย บริการหลังการขาย อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม
นต.1075 บริษัท พี.ที.อาร์.คอนซัลแทนท์ จำกัด 3
นต.1077 บริษัท บางมด อินสเพ็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการบริการทดสอบและตรวจสอบธุรกิจน้ำมัน ตาม พรบ.2542
- ประกอบกิจการบริการทดสอบและตรวจสอบหม้ออัดอากาศ หม้ออัดก๊าซ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ
นต.1078 บริษัท สร้างสรรค์ปั้นแต่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบอาคาร และตรวจสอบแบบไฟฟ้า และรับรองทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก อาศัยและสถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร