สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/02/2561
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.4 บริษัท จีโอ-เทคโนโลยี่ คอนซัลแต้นท์ จำกัด 12 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
- คำนวณและออกแบบก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.85 บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด 6 - ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดระบบควบคุมงานก่อสร้าง
- วางโครงการ ให้คำปรึกษาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
นต.86 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาและออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
- ออกแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ออกแบบระบบสุขาภิบาล และป้องกันเพลิงไหม้
นต.202 บริษัท เสนา อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อี ดี คอนส์ 561 2 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขาและสถาปัตยกรรม
- เจาะสำรวจดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน เสาเข็ม และงานด้านโยธาทุกประเภท
- สำรวจและรังวัดที่ดิน
- บริหารโครงการงานก่อสร้าง
นต.242 บริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 20 - รับปรึกษา คำนวณงาน ออกแบบแปลน แผนผัง งานก่อสร้างอาคาร บ้าน แฟลตและงานโยธาทุกชนิด
นต.264 บริษัท อินติเกรทเต็ต ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด 4 - ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน
- บริการทำ Conceptual Design สำหรัมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
- บริการตรวจวัด วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Burner ของ Boiler ระบบปรับอากาศ และอื่นๆ
- ออกแบบปรับปรุงระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และงานระบบ
- ที่ปรึกษาออกแบบติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงาน ระบบควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์
นต.310 บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด 11 - บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.311 บริษัท เจทีอีซี จำกัด 10 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมทุกระะบบ
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป
- งานออกแบบคำนวณงานโครงสร้างและสถาปัตย์
- วิเคราะห์โครงการและที่ปรึกษาการลงทุนและวิศวกรรมทั่วไป
นต.525 บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด 4 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน การจัดการ การตรวจสอบ การประเมิน การติดตั้ง การบริหาร เท
- ดำเนินการติดตามตรวจสอบระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
นต.529 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสเอ็น อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ตรวจสอบอาคาร ตามพระราบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- งานออกแบบระบบไฟฟ้า
- งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า
- งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า
นต.530 บริษัท บิลดิ้ง ออดิท แอนด์ ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 - บริการงานวิศวกรรม และตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมาย
นต.594 บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด 25 - ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ควบคุมงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- เป็นที่ปรึกษาทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ทำการสำรวจทางวิศวกรรม
- ให้บริการด้านค้นคว้าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันแะลแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อค
- ให้บริการด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.647 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด 9 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม อิฐบล็อค เสาคอนกรีต บล็อ
- ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง คอร. สปัน ตอม่อ คอนกรีตอ
นต.648 บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด 9 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
- ประกอบกิจการค้า รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวกับโครง
นต.710 บริษัท วิศวกรรมซ่อมบำรุงทั่วไป จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ตรวจทดสอบและควบคุมเครื่องจักรกลทุกชนิด
- งานซ่อมบำรุงในขอบเขตของวิศวกรรมเครืองกลไฟฟ้า โยธา สุขาภิบาลและเคมี เป็นต้น
นต.760 บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 1 - ติดตั้งระบบโทรมาตร SCADA , ระบบสื่อสาร ,ระบบกล้องวงจรปิด
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS , ระบบคอมพิวเตอร์
นต.761 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบก๊าซชีวภาพและจัดอบรมสัมมนา
- ติดตั้งและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดการขยะมูลฝอย และควบคุมมลพิษทางอากาศ
- ออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับน้ำอุตสาหกรรมและชุมชน
- เดินระบบควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน แบบการตรวจและติดตามและให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุง
นต.800 บริษัท เดอะจีเนียส์ จำกัด 2 - บริการออกแบบอาคารตลอดจนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- บริการก่อสร้าง ต่อเติม รีโนเวทอาคารพักอาศัย โรงงาน อพาร์ทเม้นท์ต่างๆ และอาคารคอน
นต.879 บริษัท แอร์โฟลว์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 5
นต.952 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราไชศวรรย์ 1 - รับเหมาก่อสร้าง และงานวิศวกรรมโยธา
นต.953 บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - งานออกแบบวิศวกรรม
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- งานสำรวจ
- งานให้ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
นต.954 บริษัท คอร์ เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด 5
นต.956 บริษัท เบคา (ไทยแลนด์) จำกัด 47 - บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.957 บริษัท อาทิตย์ อีแอนด์ซี จำกัด 1
นต.959 บริษัท ไทย แอบโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด 0 - ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1040 บริษัท โซลิด แปลน จำกัด 4 - บริการออกแบบ ควบคุมงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.1046 บริษัท เอ็กซเพิร์ท ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ลีดเดอร์ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1047 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรรษนันท์ พร็อบเพอร์ตี้ 4 - ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
นต.1049 บริษัท เทสท์ แมนทีม จำกัด 5 - ประกอบกิจการเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร