สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

  • สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/12/2561
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.23 บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - ให้บริการทางด้านการศึกษา วางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาด้านต่างๆ
- บริการหลักทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล ทรัพยากรน้ำ/อุทกวิทยา
- วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง สถาปัตยกรรม วางแผนพัฒนาชุมชน
นต.29 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 5 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.161 บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - บริการให้การปรึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และออกแบบระบบงานฐานข้อมูล
- รับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมทุกแขนง
นต.164 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จำกัด 20 - ออกแบบ ที่ปรึกษาควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
นต.168 บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด 6 - รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า
- บริการซ่อมบำรุง-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่างๆ
นต.215 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4 - เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
นต.225 บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด 5 - งานสำรวจ ศึกษา วางแผน ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และให้คำปรึกษา
- เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรแม่น้ำและชายฝั่งทะเล การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ
- และการพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ
นต.230 บริษัท อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด 6 - ซ่อมแซมฐานรากอาคาร
- แก้ไขปัญหาเรื่องอาคารทรุดหรืออาคารเอียง
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.491 บริษัท มามีมา จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับทำงานโยธาทุกประเภท
- ออกแบบตกแต่งอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
- เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.540 บริษัท อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - รับตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างงานโยธาและระบบประเภทต่างๆ
นต.602 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด 8 - รับจัดทำหรือรับจ้าง หรือรับบริการ สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประ
- และทำรายงานในโครงการต่างๆทางด้านโลจิสติกส์และด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งทุกแขนง ทุ
นต.695 บริษัท เชียงใหม่ เคเอสที จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบตรวจสอบ บำรุงรักษา
- จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบไฟฟ้าคอนโทรลในโรงพยาบาล
นต.705 บริษัท ซีวิล เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - บริษัทที่ปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.819 บริษัท ซิดเอ็น จำกัด 6 - ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการปก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
นต.908 บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด 15 - รับออกแบบ ควบคุม และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม น้ำประปา ร
นต.913 บริษัท โกลด์เกียร์ อินสเปคชั่น จำกัด 1 - ซ่อม ติดตั้ง ตรวจและทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบคุมการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
- จัดตั้งและดำเนินการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และหรือตามกฎหมายว่าด้
- ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นต.929 บริษัท พรีซีสชั่นเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - นำเข้า ส่งออก ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบด
นต.938 บริษัท อาร์เคเดีย(ไทยแลนด์) จำกัด 20 - ประกอบกิจการออกแบบ ก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานก่อสร้างทุกชนิด
นต.939 บริษัท เอ็ม.อี.เอ. วิศวกรรม งานระบบ จำกัด 3
นต.942 บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด 1
นต.947 บริษัท โฮมดีไซน์ 97 จำกัด 3 - ออกแบบ เขียนแบบ อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารสาธารณะทั่วไป คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ฯ
- งานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้างและไฟฟ้า
- งานออกแบบตกแต่งภายใน
- รับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษา-แนะนำ งานอำนวยการ ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
นต.1022 บริษัท ว.วิศวกรรมพลังงานไทย จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาแนะนำ, ออกแบบ, ติดตั้ง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
- การจัดการพลังงานและการตรวจรับรองการจัดการพลังงาน และจำหน่ายอุปกรณ์ด้านพลังงานทุกชนิด
นต.1024 บริษัท 48 เอ็มเอส เทสติ้ง จำกัด 2
นต.1025 บริษัท ซีวิลดีซายน์ แปลนนิ่ง จำกัด 17 - บริการรับควบคุมงาน แนะนำปรึกษาบริหารงานก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกชนิด
นต.1029 บริษัท เซ็นทรัลไฮโดร จำกัด 1
นต.1121 บริษัท เออีซี อินสเพคชั่น เซอร์วิส จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรัษา และแก้ไขอุปกรณ์ภายในอากาศยาน
- ประกอบกิจการธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน นายหน้า เกี่ยวกับงานซ่อมแซมท่าอากาศยาน
- ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
นต.1135 บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด 6 - มีความชำนาญในงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ทั้งด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ สินค้าเทคโนโลยีอาคาร รวมถึงงานติดตั้งระบบพื้นฐานทั้งทางด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ระบบทำความเย็น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสื่อสาร พร้อมทั้งงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นต.1139 บริษัท เวสท์คอน จำกัด 22 - ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม,โรงแรม,หอประชุม อาคารเรียน และสำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่บริษัทฯ จะมีความชำนาญเป็นพิเศษ
นต.1146 บริษัท เอนจิเนียทูอินสเปกเตอร์ จำกัด 2 - ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า ปั้นจั่น ดับเพลิง ลิฟท์ และอาคาร
- การจัดการพลังงาน และตรวจสอบพลังงาน
นต.1279 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 1 - ออกแบบและตรวจสอบอาคาร
       
แสดงหน้าที่  
:  1 2 
  • หมายเหตุ นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

  • ข้อมูล ณ วันที่ : 18/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร