สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.722
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/04/2554
วันที่เริ่มใช้ :25/04/2560
วันที่หมดอายุ :24/04/2561
ที่อยู่ :1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้นที่ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
:แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2936-1661-2
โทรสาร :0-2936-1669
E-Mail :mail@hydrotek.co.th
Website : www.hydrotek.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/04/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร