สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.57
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอ็ค คอนสตรัคชั่นแมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2553
วันที่หมดอายุ :30/11/2554
ที่อยู่ :116/71 เอส.เอส.พี. ทาวเวอร์ 2 ชั้น 19
:ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2240-3431-7
โทรสาร :0-2240-3439
E-Mail :acm@actconsultants.co.th
Website : www.actconsultants.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/11/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร