สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.531
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ เอฟ ยู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2554
วันที่หมดอายุ :10/02/2555
ที่อยู่ :138/12 ซ.โสภณพิทยาคุณานุสรณ์
:ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :90110
โทรศัพท์ :074-344-445
โทรสาร :074-344-445
E-Mail :jirayu@afu.co.th
Website : www.afu.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/02/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร