สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.412
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ.เอ. ตรวจสอบอาคาร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2552
วันที่หมดอายุ :16/08/2553
ที่อยู่ :889 ห้อง 314 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้
:แขวงยานนาวา เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2675-8403
โทรสาร :0-2675-8427
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/08/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร